Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1"

Transkriptio

1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Aika Maanantai klo 18:15-20:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kurtelius Eero Huusko Senja Kainulainen Helena Kärkkäinen Ilpo Partanen Ilpo Ruotsalainen Olavi Savolainen Riitta Suokonautio Markku Tervo Kirsti Mustonen Mikko Hynynen Vesa Mäkinen Simo Suomalainen Eeva puheenjohtaja kunnanvaltuuston puheenjohtaja kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja esittelijä, kunnanjohtaja pöytäkirjanpitäjä, kunnansihteeri Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajiksi nimettiin Olavi Ruotsalainen ja Riitta Savolainen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Eero Kurtelius puheenjohtaja Eeva Suomalainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastettu Sonkajärvellä Olavi Ruotsalainen Riitta Savolainen

2 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään ylei ses ti nähtävänä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä perjantaina klo palvelusihteeri Pirjo Rönkkö

3 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Käsiteltävät asiat Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Sivu Pöytäkirjantarkastajien valinta 263 Päätökset ja kirjelmät Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ajankohtaiset asiat Talousarviomuutos 3/ Adressi "Pelastetaan Sonkajärven kotihoidontuen kuntalisä" Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laajakaistahankkeen poistoaika Vesihuollon maksujen tarkistaminen alkaen Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteiden tarkistaminen Maa-aineslupataksan tarkistaminen Lausunto Pilvi-, Mato- ja Kuohunsuon turvetuotantoalueiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamishakemuksesta ja Matosuon uuden alueen ympäristöluvasta, Sonkajärvi/ Vastineen antaminen tehtyihin valituksiin 274 Valmisteluvaiheen lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä/ Lausunnon antaminen jätteenkuljetusjärjestelmän tarkasteluraportista 275 Lausunto Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava, Lähtökohdat ja tavoitteet -raporttiluonnoksesta 276 Lausunto Kainuun tuulivoimamaakuntakaava, Lähtökohdat ja tavoitteet -raporttiluonnoksesta Kunnan saatavatilanne Muut asiat 40

4 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Päätökset ja kirjelmät Kunnanhallitus Valtiovarainministeriö; - kuntarakennelain mukaisten selvitysperusteiden osoittamasta sel vitys alu ees ta poikkeamisen hakeminen 2. Opetus- ja kulttuuriministeriö; - ajankohtaista liikuntatoimen kentässä - opetusryhmien pienentämiseen varatun kohdennetun valtion eri tyisavus tuk sen hakeminen 3. Aluehallintovirasto; - pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien eri tyis avustuk set vuodelle Pohjois-Savon ELY-keskus; - vuoden 2014 liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksia koskevat ha ke muk set sekä liikuntapaikkojen perustamishankkeiden ra hoi tussuun ni tel ma esi tyk set vastaus/aloite kevyen liikenteen väylän ja linja-autolevikkeiden raken ta mi ses ta kantatielle 87 välille OInasjärventie-Hongikontie, Sonka jär vi 5. Kainuun ELY-keskus; - kehotus ympäristöturvallisuuden varmistamiseksi/talvivaara Sot kamo Oy 6. Kuntaliitto; - tuloveroprosenttien ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittaminen - lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksu osuu den määräytyminen vuonna Keva; - eläinlääkäreiden palkkion enimmäismäärä vuodelle Pohjois-Savon liitto; - maakuntavaltuuston kokouskutsu maakuntavaltuuston pöytäkirjanote ; Pohjois-Savon maakun ta suun ni tel man 2030 ja maakuntaohjelman sekä maa kun ta oh jel man ympäristöselostuksen luonnosten toimittaminen maa kun ta val tuus ton hyväksyttäväksi - maakuntavaltuuston pöytäkirjanote ; Pohjois-Savon liiton vuo den 2014 toiminnan pääsuuntaviivat ja talouden puitteet - maakuntahallituksen pöytäkirjanote ; Pohjois-Savon liiton ko kous- ja tapahtumakalenteri Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä; - kuntayhtymän valtuuston pöytäkirja

5 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä; - yhtymähallituksen esityslista ja pöytäkirja yhtymähallituksen esityslista ja pöytäkirja ympäristölautakunnan esityslista ja pöytäkirja ympäristöjohtajan vuokratilan irtisanominen 11. Vaalijalan kuntayhtymä; - yhtymäkokouksen kokouskutsu ja asialista yhtymähallituksen pöytäkirja Pohjois-Savon poliisilaitos; - poliisin neuvottelukunnan pöytäkirja Ylä-Savon Kehitys OY; - hallituksen esityslista Aluekehityssäätiö; - Ylä-Savon kuntien perusmaksu Aluekehityssäätiölle vuonna muistio Savon Kuituverkko Oy; - kutsu ja ohjelma tietoliikenteen neuvottelukunnan syyskokoukseen Maa nin gal le Pohjois-Savon syöpäyhdistys; - sääntömääräinen syyskokous Ylä-Savon Veturi ry; - jäsentiedote 2/2013, syyskokouskutsu Pohjois-Savon sydänyhdistys; - sääntömääräinen syyskokous Pohjola-Norden Kuopion piiri ry; - sääntömääräinen syyskokous Uusi Koti -hankkeen ohjausryhmä; - pöytäkirja Iisalmen kaupunki; - kaupunginhallituksen pöytäkirjanote ; Aiesopimus Ylä-Savon seudun liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden edis tä mises tä vuosina maaseutuhallinnon yhteislautakunnan pöytäkirja Sonkajärven kunta; - hakemus/avustukset yhdyskuntien vesihuollontoimenpiteisiin - yhteistyöryhmän pöytäkirja kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset kunnansihteerin viranhaltijapäätökset esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee saaneensa tiedoksi edellä mainitut päätökset ja kir jel mät.

6 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

7 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus Kunnanhallitus 264 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Kunnanvaltuuston kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat: 65 Sonkajärven kunnan ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän välisen palve lu so pi muk sen hyväksyminen vuodelle Vuoden 2013 investointiosan talousarviomuutos/koulutien jä te ve sivie mä rin saneeraus ja palvelutalo Koivulan vesijohdon ra ken ta minen 67 Aluekehityssäätiön tililimiitin takaus 68 Vuoden 2014 tuloveroprosentin määrääminen 69 Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen 70 Sonkajärven kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kun ta ra ken nelain mukaisesta selvlitysalueesta esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston kokouksen pää tök set laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

8 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ajankohtaiset asiat Kunnanhallitus 265 Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina tutustumista varten - Sonkajärven lääkäritilanne ja työvuorosuunnitelma marras/ Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjanote ; Talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille kuukausiraportti tammi-elokuu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjanote ; Sonkajärven kunnanhallituksen lausunto lää kä ri pal ve luista Kunnanhallitus: Kunnanhallitus merkitsi saaneensa tiedoksi edellä mainitut asiat. Lisäksi kun nan hal li tus keskusteli lääkäritilanteesta ja lääkäreiden työ vuo ro suun nitel mas ta 11/2013. Kunnanhallitus edellyttää, että Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä selkeyttää lää kä ri pal ve lu jen raportointia. Erityisesti tulee ilmoittaa tapahtuneista muutok sis ta ja poikkeamista lääkäri- ja hoitopalveluissa. Kunnanhallitus muistut taa, että palvelusopimuksessa on yhteisesti sovittu lääkäri- ja muiden pal ve lui den määrä ja saavutettavuus.

9 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Talousarviomuutos 3/ / /2013 Kunnanhallitus 266 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Vuoden 2013 talousarvion kolmas muutosesitys perustuu Ylä-Savon SO- TE kuntayhtymän maksuosuuden kasvuun varautumiseen, tiedossa oleviin lau ta kun tien talousarvion muutostarpeisiin, verotulojen sekä val tion osuuksien tarkistukseen, investointisuunnitelman ja rahoituslaskelman päi vi tykseen. KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnanvaltuusto ja -hallitus Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto Vuoden 2013 alkuperäisessä talousarviossa Ylä-Savon SOTE kun ta yh tymän maksuosuuteen on varattu euroa. Sairaanhoitopiirin (KYS) maksuosuuden kasvua ennakoitiin talousarviomuutoksella (kun nanval tuus to ), jonka perusteella Ylä-Savon SOTE kun ta yh tymän maksuosuuttta vuodelle 2013 korotettiin euroon. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen kuukausiraportin 1-8/2013 (yhtymähallitus ) mukaan sairaanhoitopiirin (KYS) ostojen arvioidaan ylittyvän euroa budjetoidusta mak suosuu des ta vuonna Talousarvion muutoksena esitetään Ylä-Savon SO TE kuntayhtymän maksuosuuteen lisättäväksi euroa. Vuoden 2013 talousarvioon on budjetoitu yleishallinnon tuloslueelle tulona euroa ELY-keskuksen maksamia korvauksia kiintiöpakolaisten toimeen tu lo tu ki me nois ta. ELY-keskuksen maksamat korvaukset pakolaisten toi meen tu lo tu ki me nois ta kohdistetaan sosiaalitoimen ja terveydenhuollon tu los alu eel le tulona, yhteensä euroa. Tuloa vastaava meno koh distuu sosiaalitoimen ja terveydenhuollon tulosalueelle (Ylä-Savon SOTE kun ta yh ty män lopulliseen maksuosuuteen). Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän maksuosuuden korotus euroa ka te taan kiintiöpakolaisista saatavista toimeentulotukikorvauksista sekä ve ro tu lois ta ja valtionosuuksista. Kiintiöpakolaisten toimeentulotukimenot ovat arviolta euroa ja tulot euroa. Yleishallinto Vuoden 2013 talousarviota esitetään muutettavaksi yllä kuvatun mu kai sesti siten, että kiintiöpakolaisista saatavat toimeentulotukikorvaukset siir retään sosiaalitoimen ja terveydenhuollon tulosalueelle, jonne myös meno koh dis tuu (aiheuttamisperiaate). Lisäksi esitetään vähennettäväksi pa kolais ten palveluihin varattua määrärahaa euroa. Kyseiset kulut kohdis tu vat edellä mainitun mukaisesti sosiaalitoimen ja terveydenhuollon

10 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus tu los alu eel le ja ne huomioidaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän lopullisessa mak su osuu des sa, johon tehdään edellä mainittu euron mää rä ra han korotus. Vuoden 2013 toisen talousarviomuutoksen (kunnanvaltuusto ) yhteydessä kunnanvaltuusto on myöntänyt vesihuoltoavustusta Kaup pi lan mä en vesiosuuskunnalle yhteensä euroa. Menon lisäys on katettu kunnanvaltuuston ja -hallituksen toimielimen menojen vä hen tämi ses tä (käyttötalousmenot). Sivistyslautakunta Koulutoimi Alkuperäisessä talousarviossa koulutoimen toimintatuottoja on arvioitu saa ta van euroa. Talousarvion 10/2013 toteumatietojen pe rus teella esitetään lisättäväksi toimintatuottoja yhteensä euroa. Toi min tatuot to jen lisäys muodostuu kerhotoimintaan, ryhmäkokojen pie nen tä miseen ja tasa-arvohankkeeseen myönnettyjen tukien ja avustusten ( eu roa) sekä kotikuntakorvausten ( euroa) lisäyksestä. Tekninen lautakunta Tekninen toimi Kunnassa käynnistettyjen talouden tasapainottamistoimenpiteiden joh dosta kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt met säomai suu den myynnistä voimassaolevasta metsätaloussuunnitelmasta poike ten. Metsäomaisuuden (puun) myyntituottojen tavoitteena on ollut euroa (netto) vuodelle Metsäomaisuuden myyntituotot (brutto) vuodelle 2013 ovat yhteensä euroa. Metsäomaisuuden (puun) myynnin yhteydessä on tu lou tunut varoja Risto Karppisen valtionperintönä yhteensä euroa. Valtionperintövarojen käyttö ( euroa) on sidottu vanhustenhuollon ke hit tä mis toi men pi tei siin, joten valtionperintövaroja ei tulouteta teknisen toi men tulosalueelle vaan ne rahastoidaan ja käytetään vuosien vanhusten asuinoloja parantaviin investointeihin. Puun myyntituotot vuodelle 2013 ovat yhteensä euroa. Tästä johtuen esitetään vähennettäväksi myyntituottoja euroa.tulojen vähen nys katetaan tulosalueen kokonaismenojen vähennyksestä (hen ki löstö- ja käyttötalousmenot). Lisäksi esitetään vähennettäväksi tont ti en/kii inteis tö jen myynnistä saatavia tuottoja euroa. Menojen lisäys ja tuotto jen väheneminen katetaan teknisen toimen muiden käyttötalousmenojen vä hen tä mi sel lä. Sukevan aluelautakunta Sukevan kylän matkailun, markkinoinnin ja tapahtumien kehittämishanke (EVVK) sai myönteisen rahoituspäätöksen Pohjois-Savon ELY-kes kuk selta Hankkeelle on myönnetty hanketukea yhteensä euroa. Hankkeen hyväksytyt kustannukset ovat yhteensä euroa. Hank keen toteutusaika on

11 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Hankkeelle on palkattu hankevetäjä alkaen. Hankevetäjän palkka kus tan nuk sia ei ole voitu budjetoida vuoden 2013 alkuperäiseen ta lousar vi oon, koska rahoituspäätös on saatu vasta vuonna Tästä johtuen esi te tään lisättäväksi hankevetäjän palkkakulut vuodelle 2013, yhteensä euroa. Henkilöstökulujen lisäys katetaan saatavasta Pohjois-Savon ELY-kes kuk sen hankerahoituksesta, joka tuloutuu alustavan arvion mukaan vasta vuosina VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET Tuloveroja on alkuperäisessä talousarviossa arvioitu saatavan eu roa. Verotulojen toteuman ja Kuntaliiton lokakuun 2013 ennusteen perus teel la tuloverokertymä olisi euroa. Yhteisöveron tilitysten toteu ma on ennusteen mukaan euroa (lisäys alkuperäiseen ar vioon euroa). Verotulojen arvioitu lisäys on yhteensä euroa. Valtionosuusarvio on alkuperäisessä talousarviossa euroa. Kun ta lii ton arvion mukaan valtionosuuksien määrä vuodelle 2013 on yhteen sä euroa. Vähennys on yhteensä euroa. Val tionosuuk sien vähennys katetaan tuloverojen lisäyksestä. Talousarviomuutosten jälkeen tuloslaskelman vuosikate on 1,0 milj. euroa ja alijäämä 0,1 milj. euroa. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoituskulujen toteuman perusteella arvioidaan, että vuoden 2013 kor kome not muodostuvat ennakoitua pienemmäksi. Esitetään, että korkomenoja vä hen ne tään euroa. INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA Investointiosan kaikki hankkeet eivät toteudu tai toteutuvat vain osittain vuon na 2013, joten niiden osalta tehdään muutos talousarvioon. Rahoitusosassa vähennetään pitkäaikaisen lainanoton lisäystä eu roa ja lisätään lyhytaikaisen lainanoton muutosta euroa. Kunnan val tuus to on valtuuttanut ( ) kunnanjohtajan ja kun nansih tee rin ottamaan kunnan maksuvalmiuden ylläpitämiseen vuonna 2013 ly hyt ai kais ta lainaa 4 milj. euron enimmäismäärään saakka. Lisäksi esitetään lisättäväksi pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä yhteensä euroa. Koska Omatalo Oy:n osakkeiden luovutus ei toteudu vuonna 2013, esitetään rahoitusosasta vähennettäväksi pysyvien vastaavien hyö dyk kei den luovutustuloja euroa. Kiinteistön/tontin myyntejä ei ta pah du vuonna 2013, joten luovutustuloja esitetään vähennettäväksi euroa. Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina muutetut tulos- ja ra hoi tus las kel mat.

12 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvioon 2013 tehdään seuraavat muutokset: KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnanvaltuuston ja -hallituksen toimielin, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon tulosalue, kustannuspaikka: sote kuntayhtymä: 4302 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymältä määräraha euroa lisäys euroa määräraha yhteensä euroa 3085 Pakolaisten toimeentulotukikorvaukset tuloarvio - lisäys euroa tuloarvio yhteensä euroa Kunnanvaltuuston ja -hallituksen toimielin, yleishallinnon tulosalue, kus tannus paik ka: Pakolaisten palvelut: 3085 Pakolaisten toimeentulokorvaukset tuloarvio euroa vähennys euroa tuloarvio yhteensä - Kunnanvaltuuston ja -hallituksen toimielin, yleishallinnon tulosalue, kus tannus paik ka: Pakolaisten palvelut: 4341 Asiantuntijapalvelut määräraha euroa vähennys euroa määräraha yhteensä - Sivistyslautakunta, koulutoimen tulosalue, kustannuspaikka: koulutoimen hal lin to: 3326 Muut tuet ja avustukset valtiolta tuloarvio euroa lisäys euroa tuloarvio yhteensä euroa Sivistyslautakunta, koulutoimen tulosalue, kustannuspaikka: Rutakon koulu 3326 Muut tuet ja avustukset valtiolta tuloarvio - lisäys euroa tuloarvio yhteensä euroa

13 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kotikuntakorvaukset tuloarvio lisäys tuloarvio yhteensä euroa euroa euroa Sivistyslautakunta, koulutoimen tulosalue, kustannuspaikka: Lyseotien kou lu 3100 Kotikuntakorvaukset tuloarvio lisäys tuloarvio yhteensä euroa euroa euroa Tekninen lautakunta, teknisen toimen tulosalue, kustannuspaikka: maa- ja met sä ti lat: 3060 Muut liiketoiminnan tuotot: tuloarvio euroa vähennys euroa tuloarvio yhteensä euroa Tekninen lautakunta, teknisen toimen tulosalue, kustannuspaikka: tontit 3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot: tuloarvio euroa vähennys euroa tuloarvio yhteensä - Sukevan aluelautakunta, Sukevan alueen palvelut -tulosalue, kus tan nuspaik ka: alueen kehittäminen: 4023: Tilapäisten palkat määräraha - lisäys euroa määräraha yhteensä euroa Toimintakatteen jälkeiset erät Verotulot 5000 Kunnan tulovero tuloarvio lisäys tuloarvio yhteensä euroa euroa euroa 5200 Osuus yhteisöverojen tuotosta tuloarvio euroa lisäys euroa tuloarvio yhteensä euroa Valtionosuudet tuloarvio vähennys tuloarvio yhteensä euroa euroa euroa

14 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Rahoitustuotot ja -kulut, kustannuspaikka: rahoitus ja investoinnit: 6210 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta määräraha euroa vähennys euroa määräraha yhteensä euroa INVESTOINTIOSA TA 2013 Muutettu Muutos (eur) TA 2013 Muu tet tu 11/2013 Osakkeiden myynti Maakunnallinen laa ja kais taverk ko ATK -ohjelmien uusiminen Lyseotien koulun kalusteet Sonkajärven osayleiskaavan laa ti mi nen Nallemuorin julkisivun sa neeraus Tuulikanteleen hoitajakutsun päi vi tys Nallelan siirto Tuu li kan te leeseen Koivulan pe rus kor ja us/pa lo turval li suus Terveyskeskuksen hoi ta ja kutsun päivitys Jyrkän ruukin ajoluiska Kiinteistöjen osto ja myynti Pysyvien vastaavien osto Pysyvien vastaavien myynti Raudanjoentien perusparannus Lähdetien perusparannus Katuvalaistuksen uusiminen Ylä-Varpasen kunnostus Menot Tulot Mustanjoen pohjapato ja ve sistön kunnostus Menot Tulot Jyrkän alueen retkeilyreitistö Vankilan alueen ta lous ve si järjes te lyt Koulutien viemäri ja vesijohto Sonkajärven taajaman sa de vesi vie mä ri Yhteensä (netto) Menot Tulot

15 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus RAHOITUSOSA TA 2013 Muutos (eur) TA 2013 Muu tettu Pitkäaikaisten laino jen lisäys Lyhytaikaisten laino jen muutos Pitkäaikaisten laino jen vähennys Pysyvien vas taavien hyödykkeiden luo vu tus tu lot Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

16 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Adressi "Pelastetaan Sonkajärven kotihoidontuen kuntalisä" 388/ /2013 Kunnanhallitus 267 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Jenny-Mari Hartikainen ja allekirjoittaneet ovat jättäneet kunnan hal li tuk sel le adressin ja seuraavan saatteen koskien kotihoidontuen kun ta li sää: "Tämä on saate adressille "Pelastetaan Sonkajärven kotihoidontuen kunta li sä". Tänään adressin jättöpäivänä on sopivasti Lapsen oikeuksien päi vä. Valtio liputtaa tänään sisäministeriön kehoituksesta kaikissa jul ki sissa laitoksissa ja valtion virastoissa Lapsen oikeuksien päivänä. Liputtaako Son ka jär ven kunnanhallitus tässä päätöksessä Lapsen oikeuksien puo lesta? Olen kerännyt tähän adressiin nimiä viikon ajan ja nimiä on kertynyt 126 kpl sekä Sonkajärveltä että lähikunnista, mutta kaiken kaikkiaan kantaa on otettu asiaan akselilla Oulu-Helsinki sekä Ruotsista asti. Asia kosket taa siis monia. Lisäksi tässä päätöksessä olisi hyvä muovata ul ko paikka kun ta lais ten (ja kuntalaisten) mielipiteitä lapsiperheystävällisemmästä Son ka jär ves tä. Jos tässä ratkaisussa vedotaan säästöihin, niin näyttäkää ne toki konkreet ti ses ti, missä tässä säästetään? Ja jos tässä jollain mittakaavalla sääste tään 200 e/perhe/kk (joka tulee muualla kustannuksina takaisin), niin mikä on sen pienen säästön hinta tulevaisuudessa? Me allekirjoittaneet haluamme että Sonkajärven kunta arvostaisi lasten lap suut ta ja mahdollisuutta kotihoitoon ja miettisi uudelleen kuntalisän karsi mis ta. Lisäksi pyydämme Teitä ottamaan päätöksiä tehdessänne kun talais ten mielipiteet huomioon." Jenny-Mari Hartikaisen ja allekirjoittaneiden adressi lähetetään kun nan halli tuk sen jäsenille oheismateriaalina tutustumista varten. esitys Kunnanjohtaja: Sonkajärven kunnanhallitus vastaanottaa adressin "Pelastetaan Son ka järven kotihoidontuen kuntalisä" ja kiittää adressin perustajaa Jenny-Mari Har ti kais ta ja adressin allekirjoittaneita henkilöitä (126 henkilöä). Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: "Sonkajärven kunnan talou del li nen tilanne on heikentynyt vuosina Kunnassa on käynnis tet ty talouden tasapainottamisohjelma, jossa esitettyjä toimenpiteitä toteu te taan vuosina Talouden tasapainottamisohjelman keskeisenä toimenpiteenä on kaikkien har kin nan va rais ten avustusten leikkaaminen vuoden 2014 talousarviosta (pois lukien nuorten kesätyöllistämismääräraha). Saavutettava kus tan nus-

17 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus sääs tö vuodelle 2014 on yhteensä 0,4 milj. euroa. Kotihoidon tuen kun ta lisä on yksi harkinnanvaraisista avustuksista, joka on esitetty leikattavaksi. Vuo den 2013 talousarviossa kotihoidontuen kuntalisän maksamiseen käytet tä vä määräraha on euroa. Lasten kotihoidon tuki on avustus, jota maksetaan alle 3-vuotiaan lapsen hoi ta mi ses ta (laki lasten kotihoidon ja yksityisen kotihoidon tuesta, /1128). Kotihoidon tuki jakaantuu hoitorahaan ja hoitolisään, jois ta hoitolisä riippuu perheen tuloista. Perheen yli 3-vuotiaista lapsista voi saa da kotihoidon tukea, mikäli perheessä on vähintään yksi alle 3-vuotias lap si, josta kotihoidon tukea maksetaan. Kotihoidon tuki maksetaan Kansaneläkelaitoksen kautta, mutta kus tan nuksis ta vastaa kunta. Sonkajärven kunta on varannut euron mää rära han lakisääteisen lasten kotihoidon tuen maksamiseen vuonna Ko ti hoi don tuen määrä on yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta noin 330 eur/kk, muista alle 3-vuotiaista sisaruksista kustakin noin 98 eur/kk ja yli 3-vuo tiais ta, alle kouluikäisistä sisaruksista noin 63 eur/kk kustakin. Kunnat voivat harkintansa mukaan maksaa lakisääteisen vähimmäismäärän ylit tä vää kotihoidon tuen kuntalisää. Sonkajärvellä lasten kotihoidontuen kun ta li sän määrä on vuonna 2013 ollut 200 eur/kk. Kuntalain vaatimusten mukaisesti talousarvioesitys 2014 on laadittu siten, ett ei alijäämää synny. Tasapainovaatimus edellyttää, että ta lous ar vio esityk seen ei tehdä kuluja lisääviä muutoksia. Ottaen huomioon kunnan taloudellisen tilanteen ja talousarvion ta sa pai novaa ti muk sen, kunnanhallitus toteaa, ettei kotihoidon tuen kuntalisää esi tetä vuoden 2014 talousarvioon." Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

18 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 309/ /2013 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Vuoden 2012 tilinpäätös oli alijäämäinen -3,3 milj. euroa.taseeseen ker tynyt ylijäämä on 0,097 milj. euroa. Kuluvan vuoden talousarvion mukainen ti li kau den alijäämä on -0,085 milj. euroa. Taloussuunnitelmavuosien ylijäämä on yhteensä 0,2 milj. euroa. Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan talouden ta sa pai not ta mis työ ryh män loppuraportin, joka toimii lähtökohtana ta lous arvion 2014 ja taloussuunnitelman valmistelussa. Kunnan vuoden 2014 talousarvion raamilaskelmassa on palkkojen ko rotuk sek si laskettu 2 %. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän maksuosuudeksi (oma toiminta ja erikoissairaanhoito) vuonna 2014 varataan 16,6 milj. euroa (korotus vuoden 2013 alkuperäiseen maksuosuuteen 3,4 %). Vuoden 2014 talousarvion toimintakatteeksi muodostuu -25,3 milj. euroa (ta lous ar vion 2013 toimintakate -25,3 milj. euroa). Verotulot on arvioitu verohallituksen, valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton te ke mien ennusteiden perusteella. Verotuloja arvioidaan saatavan vuonna 2014 noin 12,2 milj. euroa (lisäys vuoden 2013 verotuloennusteeseen on 2 %). Verotuloennuste vuodelle 2014 on laskettu siten, ettei se sisällä vero pro sen tin korotusta, joten veroprosentti pysyy ennallaan vuonna 2014 (20,5 %). Kuntaliiton ennakkotietojen perusteella valtionosuuksien määräksi vuodelle 2014 on arvioitu yhteensä 14,2 milj. euroa (lisäys vuoden 2013 en nus teeseen 2,5 %). Kuntaliiton laskelmat tulevat todennäköisesti vielä tar ken tumaan syksyllä Edellä mainituilla perusteilla vuosikate on 1,3 milj. euroa. Tilikauden yli jäämäk si muodostuisi 0,175 milj. euroa. Toteutettavien investointien määrä vaikuttaa lainanottoon, rahoituskuluihin ja poistoihin. Taloussuunnitelmassa on vuoden 2014 in ves tointi me nok si arvioitu yhteensä 1,0 milj. euroa. Investoinnit on rahoitettava suu rim mak si osaksi lainalla. Lainamäärän lisäys voi olla enintään 1,0 milj. eu roa, jotta lainojen vähennys ja lisäys olisivat yhtä suuret eikä lainamäärä kas vai si. Kunnanhallitukselle lähetetään oheismateriaalina tutustumista varten vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laa din taoh jeet, raamilaskelma ja alustava tuloslaskelma

19 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2014 talousarvion toi min ta katteen alustavaksi raamiksi -25,3 milj. euroa. Raamia tarkistetaan tar vit taessa. Investointien nettoraamiksi kunnanhallitus hyväksyy 1,0 milj. euroa. Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja talousuunnitelman laadintaohjeet. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kunnanhallitus Talousarvion 2014 valmistelutilanne Toimielimien talousarvioesitysten mukaiset käyttötalouden menot (toi minta ka te) ovat yhteensä -25,357 milj. euroa. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän mak su osuus (sisältäen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin maksuosuuden) on yhteensä 16,6 milj. euroa. Kaikkiaan toimielinten esitykset ovat eu roa yli raamin. Toimintatulot ovat 5,0 milj. euroa, toimintamenot -30,4 milj. euroa, toi minta ka te -25,4 milj. euroa. Vuoden 2014 tuloveroprosentti on 20,5 ja arvioitu tu lo ve ro 10,3 milj. euroa. Yhteisöveron tuotto on arviolta 1,2 milj. euroa. Kiin teis tö ve ro pro sen tit pysyvät ennallaan ja kiinteistöverotuottoja ar vioidaan saatavan noin 0,7 milj. euroa. Valtionosuuksia on arvioitu saatavan 14,2 milj. euroa. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus vuodelle 2014 on arviolta 3,5 milj. euroa. Lautakuntien esitysten ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän maksuosuuden pe rus teel la laaditussa tuloslaskelmassa vuosikate on 1,1 milj. euroa ja ylijää mä 0,060 milj. euroa. Talouden tasapainottamistyöryhmä on esittänyt, että kokonaisinvestointien mää rä on 1,0 milj. euroa. Investointiesitykset on lautakuntien esityksistä kar sit tu talouden tasapainottamistyöryhmän esityksen perusteella. Brut toin ves toin nit ovat vuonna 2014 yhteensä 1,2 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 0,9 milj. euroa. Suurimpia investointeja ovat vedenjakelun pa ran ta mis hanke alueella Isolappi-Saarimäki (vesijohtolinja) sekä laajakaistaverkon raken ta mi nen Etelä-Sonkajärven ja Marjomäki-Kulvemäki-Jyrkkä alueille. Sonkajärven kunnan julkisten kiinteistöjen ja toimitilojen sisäisten vuokrien mää rit te lyn vaikutus talousrvioraamiin Kunnanhallitus on antanut kokouksessaan talousarvioraamin, jon ka perusteella lautakunnat ovat laatineet talousarvioesityksensä. Talous ar vio raa min antamisen jälkeen teknisen toimen ja keskushallinnon selvi tys työ sisäisten vuokrien määrittelyperusteista on valmistunut. Sel vi tystyön perusteella on tarve tarkistaa annettua talousarvioraamia sisäisten tulo jen ja menojen osalta. Talousarvioraamin tarkistuksella ei ole vaikutusta toi min ta kat teen raamiin (-25,3 milj. euroa).

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Talousarviomuutos 3/2013

Talousarviomuutos 3/2013 Kunnanhallitus 266 25.11.2013 Kunnanvaltuusto 71 09.12.2013 Talousarviomuutos 3/2013 355/02.02.00/2013 Kunnanhallitus 25.11.2013 266 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 118 Valtuusto 12.11.2012 AIKA 12.11.2012 klo 18:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot