Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1"

Transkriptio

1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Aika Maanantai klo 18:15-20:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kurtelius Eero Huusko Senja Kainulainen Helena Kärkkäinen Ilpo Partanen Ilpo Ruotsalainen Olavi Savolainen Riitta Suokonautio Markku Tervo Kirsti Mustonen Mikko Hynynen Vesa Mäkinen Simo Suomalainen Eeva puheenjohtaja kunnanvaltuuston puheenjohtaja kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja esittelijä, kunnanjohtaja pöytäkirjanpitäjä, kunnansihteeri Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajiksi nimettiin Olavi Ruotsalainen ja Riitta Savolainen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Eero Kurtelius puheenjohtaja Eeva Suomalainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastettu Sonkajärvellä Olavi Ruotsalainen Riitta Savolainen

2 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään ylei ses ti nähtävänä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä perjantaina klo palvelusihteeri Pirjo Rönkkö

3 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Käsiteltävät asiat Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Sivu Pöytäkirjantarkastajien valinta 263 Päätökset ja kirjelmät Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ajankohtaiset asiat Talousarviomuutos 3/ Adressi "Pelastetaan Sonkajärven kotihoidontuen kuntalisä" Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laajakaistahankkeen poistoaika Vesihuollon maksujen tarkistaminen alkaen Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteiden tarkistaminen Maa-aineslupataksan tarkistaminen Lausunto Pilvi-, Mato- ja Kuohunsuon turvetuotantoalueiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamishakemuksesta ja Matosuon uuden alueen ympäristöluvasta, Sonkajärvi/ Vastineen antaminen tehtyihin valituksiin 274 Valmisteluvaiheen lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä/ Lausunnon antaminen jätteenkuljetusjärjestelmän tarkasteluraportista 275 Lausunto Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava, Lähtökohdat ja tavoitteet -raporttiluonnoksesta 276 Lausunto Kainuun tuulivoimamaakuntakaava, Lähtökohdat ja tavoitteet -raporttiluonnoksesta Kunnan saatavatilanne Muut asiat 40

4 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Päätökset ja kirjelmät Kunnanhallitus Valtiovarainministeriö; - kuntarakennelain mukaisten selvitysperusteiden osoittamasta sel vitys alu ees ta poikkeamisen hakeminen 2. Opetus- ja kulttuuriministeriö; - ajankohtaista liikuntatoimen kentässä - opetusryhmien pienentämiseen varatun kohdennetun valtion eri tyisavus tuk sen hakeminen 3. Aluehallintovirasto; - pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien eri tyis avustuk set vuodelle Pohjois-Savon ELY-keskus; - vuoden 2014 liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksia koskevat ha ke muk set sekä liikuntapaikkojen perustamishankkeiden ra hoi tussuun ni tel ma esi tyk set vastaus/aloite kevyen liikenteen väylän ja linja-autolevikkeiden raken ta mi ses ta kantatielle 87 välille OInasjärventie-Hongikontie, Sonka jär vi 5. Kainuun ELY-keskus; - kehotus ympäristöturvallisuuden varmistamiseksi/talvivaara Sot kamo Oy 6. Kuntaliitto; - tuloveroprosenttien ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittaminen - lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksu osuu den määräytyminen vuonna Keva; - eläinlääkäreiden palkkion enimmäismäärä vuodelle Pohjois-Savon liitto; - maakuntavaltuuston kokouskutsu maakuntavaltuuston pöytäkirjanote ; Pohjois-Savon maakun ta suun ni tel man 2030 ja maakuntaohjelman sekä maa kun ta oh jel man ympäristöselostuksen luonnosten toimittaminen maa kun ta val tuus ton hyväksyttäväksi - maakuntavaltuuston pöytäkirjanote ; Pohjois-Savon liiton vuo den 2014 toiminnan pääsuuntaviivat ja talouden puitteet - maakuntahallituksen pöytäkirjanote ; Pohjois-Savon liiton ko kous- ja tapahtumakalenteri Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä; - kuntayhtymän valtuuston pöytäkirja

5 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä; - yhtymähallituksen esityslista ja pöytäkirja yhtymähallituksen esityslista ja pöytäkirja ympäristölautakunnan esityslista ja pöytäkirja ympäristöjohtajan vuokratilan irtisanominen 11. Vaalijalan kuntayhtymä; - yhtymäkokouksen kokouskutsu ja asialista yhtymähallituksen pöytäkirja Pohjois-Savon poliisilaitos; - poliisin neuvottelukunnan pöytäkirja Ylä-Savon Kehitys OY; - hallituksen esityslista Aluekehityssäätiö; - Ylä-Savon kuntien perusmaksu Aluekehityssäätiölle vuonna muistio Savon Kuituverkko Oy; - kutsu ja ohjelma tietoliikenteen neuvottelukunnan syyskokoukseen Maa nin gal le Pohjois-Savon syöpäyhdistys; - sääntömääräinen syyskokous Ylä-Savon Veturi ry; - jäsentiedote 2/2013, syyskokouskutsu Pohjois-Savon sydänyhdistys; - sääntömääräinen syyskokous Pohjola-Norden Kuopion piiri ry; - sääntömääräinen syyskokous Uusi Koti -hankkeen ohjausryhmä; - pöytäkirja Iisalmen kaupunki; - kaupunginhallituksen pöytäkirjanote ; Aiesopimus Ylä-Savon seudun liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden edis tä mises tä vuosina maaseutuhallinnon yhteislautakunnan pöytäkirja Sonkajärven kunta; - hakemus/avustukset yhdyskuntien vesihuollontoimenpiteisiin - yhteistyöryhmän pöytäkirja kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset kunnansihteerin viranhaltijapäätökset esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee saaneensa tiedoksi edellä mainitut päätökset ja kir jel mät.

6 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

7 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus Kunnanhallitus 264 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Kunnanvaltuuston kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat: 65 Sonkajärven kunnan ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän välisen palve lu so pi muk sen hyväksyminen vuodelle Vuoden 2013 investointiosan talousarviomuutos/koulutien jä te ve sivie mä rin saneeraus ja palvelutalo Koivulan vesijohdon ra ken ta minen 67 Aluekehityssäätiön tililimiitin takaus 68 Vuoden 2014 tuloveroprosentin määrääminen 69 Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen 70 Sonkajärven kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kun ta ra ken nelain mukaisesta selvlitysalueesta esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston kokouksen pää tök set laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

8 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ajankohtaiset asiat Kunnanhallitus 265 Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina tutustumista varten - Sonkajärven lääkäritilanne ja työvuorosuunnitelma marras/ Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjanote ; Talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille kuukausiraportti tammi-elokuu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjanote ; Sonkajärven kunnanhallituksen lausunto lää kä ri pal ve luista Kunnanhallitus: Kunnanhallitus merkitsi saaneensa tiedoksi edellä mainitut asiat. Lisäksi kun nan hal li tus keskusteli lääkäritilanteesta ja lääkäreiden työ vuo ro suun nitel mas ta 11/2013. Kunnanhallitus edellyttää, että Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä selkeyttää lää kä ri pal ve lu jen raportointia. Erityisesti tulee ilmoittaa tapahtuneista muutok sis ta ja poikkeamista lääkäri- ja hoitopalveluissa. Kunnanhallitus muistut taa, että palvelusopimuksessa on yhteisesti sovittu lääkäri- ja muiden pal ve lui den määrä ja saavutettavuus.

9 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Talousarviomuutos 3/ / /2013 Kunnanhallitus 266 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Vuoden 2013 talousarvion kolmas muutosesitys perustuu Ylä-Savon SO- TE kuntayhtymän maksuosuuden kasvuun varautumiseen, tiedossa oleviin lau ta kun tien talousarvion muutostarpeisiin, verotulojen sekä val tion osuuksien tarkistukseen, investointisuunnitelman ja rahoituslaskelman päi vi tykseen. KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnanvaltuusto ja -hallitus Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto Vuoden 2013 alkuperäisessä talousarviossa Ylä-Savon SOTE kun ta yh tymän maksuosuuteen on varattu euroa. Sairaanhoitopiirin (KYS) maksuosuuden kasvua ennakoitiin talousarviomuutoksella (kun nanval tuus to ), jonka perusteella Ylä-Savon SOTE kun ta yh tymän maksuosuuttta vuodelle 2013 korotettiin euroon. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen kuukausiraportin 1-8/2013 (yhtymähallitus ) mukaan sairaanhoitopiirin (KYS) ostojen arvioidaan ylittyvän euroa budjetoidusta mak suosuu des ta vuonna Talousarvion muutoksena esitetään Ylä-Savon SO TE kuntayhtymän maksuosuuteen lisättäväksi euroa. Vuoden 2013 talousarvioon on budjetoitu yleishallinnon tuloslueelle tulona euroa ELY-keskuksen maksamia korvauksia kiintiöpakolaisten toimeen tu lo tu ki me nois ta. ELY-keskuksen maksamat korvaukset pakolaisten toi meen tu lo tu ki me nois ta kohdistetaan sosiaalitoimen ja terveydenhuollon tu los alu eel le tulona, yhteensä euroa. Tuloa vastaava meno koh distuu sosiaalitoimen ja terveydenhuollon tulosalueelle (Ylä-Savon SOTE kun ta yh ty män lopulliseen maksuosuuteen). Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän maksuosuuden korotus euroa ka te taan kiintiöpakolaisista saatavista toimeentulotukikorvauksista sekä ve ro tu lois ta ja valtionosuuksista. Kiintiöpakolaisten toimeentulotukimenot ovat arviolta euroa ja tulot euroa. Yleishallinto Vuoden 2013 talousarviota esitetään muutettavaksi yllä kuvatun mu kai sesti siten, että kiintiöpakolaisista saatavat toimeentulotukikorvaukset siir retään sosiaalitoimen ja terveydenhuollon tulosalueelle, jonne myös meno koh dis tuu (aiheuttamisperiaate). Lisäksi esitetään vähennettäväksi pa kolais ten palveluihin varattua määrärahaa euroa. Kyseiset kulut kohdis tu vat edellä mainitun mukaisesti sosiaalitoimen ja terveydenhuollon

10 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus tu los alu eel le ja ne huomioidaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän lopullisessa mak su osuu des sa, johon tehdään edellä mainittu euron mää rä ra han korotus. Vuoden 2013 toisen talousarviomuutoksen (kunnanvaltuusto ) yhteydessä kunnanvaltuusto on myöntänyt vesihuoltoavustusta Kaup pi lan mä en vesiosuuskunnalle yhteensä euroa. Menon lisäys on katettu kunnanvaltuuston ja -hallituksen toimielimen menojen vä hen tämi ses tä (käyttötalousmenot). Sivistyslautakunta Koulutoimi Alkuperäisessä talousarviossa koulutoimen toimintatuottoja on arvioitu saa ta van euroa. Talousarvion 10/2013 toteumatietojen pe rus teella esitetään lisättäväksi toimintatuottoja yhteensä euroa. Toi min tatuot to jen lisäys muodostuu kerhotoimintaan, ryhmäkokojen pie nen tä miseen ja tasa-arvohankkeeseen myönnettyjen tukien ja avustusten ( eu roa) sekä kotikuntakorvausten ( euroa) lisäyksestä. Tekninen lautakunta Tekninen toimi Kunnassa käynnistettyjen talouden tasapainottamistoimenpiteiden joh dosta kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt met säomai suu den myynnistä voimassaolevasta metsätaloussuunnitelmasta poike ten. Metsäomaisuuden (puun) myyntituottojen tavoitteena on ollut euroa (netto) vuodelle Metsäomaisuuden myyntituotot (brutto) vuodelle 2013 ovat yhteensä euroa. Metsäomaisuuden (puun) myynnin yhteydessä on tu lou tunut varoja Risto Karppisen valtionperintönä yhteensä euroa. Valtionperintövarojen käyttö ( euroa) on sidottu vanhustenhuollon ke hit tä mis toi men pi tei siin, joten valtionperintövaroja ei tulouteta teknisen toi men tulosalueelle vaan ne rahastoidaan ja käytetään vuosien vanhusten asuinoloja parantaviin investointeihin. Puun myyntituotot vuodelle 2013 ovat yhteensä euroa. Tästä johtuen esitetään vähennettäväksi myyntituottoja euroa.tulojen vähen nys katetaan tulosalueen kokonaismenojen vähennyksestä (hen ki löstö- ja käyttötalousmenot). Lisäksi esitetään vähennettäväksi tont ti en/kii inteis tö jen myynnistä saatavia tuottoja euroa. Menojen lisäys ja tuotto jen väheneminen katetaan teknisen toimen muiden käyttötalousmenojen vä hen tä mi sel lä. Sukevan aluelautakunta Sukevan kylän matkailun, markkinoinnin ja tapahtumien kehittämishanke (EVVK) sai myönteisen rahoituspäätöksen Pohjois-Savon ELY-kes kuk selta Hankkeelle on myönnetty hanketukea yhteensä euroa. Hankkeen hyväksytyt kustannukset ovat yhteensä euroa. Hank keen toteutusaika on

11 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Hankkeelle on palkattu hankevetäjä alkaen. Hankevetäjän palkka kus tan nuk sia ei ole voitu budjetoida vuoden 2013 alkuperäiseen ta lousar vi oon, koska rahoituspäätös on saatu vasta vuonna Tästä johtuen esi te tään lisättäväksi hankevetäjän palkkakulut vuodelle 2013, yhteensä euroa. Henkilöstökulujen lisäys katetaan saatavasta Pohjois-Savon ELY-kes kuk sen hankerahoituksesta, joka tuloutuu alustavan arvion mukaan vasta vuosina VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET Tuloveroja on alkuperäisessä talousarviossa arvioitu saatavan eu roa. Verotulojen toteuman ja Kuntaliiton lokakuun 2013 ennusteen perus teel la tuloverokertymä olisi euroa. Yhteisöveron tilitysten toteu ma on ennusteen mukaan euroa (lisäys alkuperäiseen ar vioon euroa). Verotulojen arvioitu lisäys on yhteensä euroa. Valtionosuusarvio on alkuperäisessä talousarviossa euroa. Kun ta lii ton arvion mukaan valtionosuuksien määrä vuodelle 2013 on yhteen sä euroa. Vähennys on yhteensä euroa. Val tionosuuk sien vähennys katetaan tuloverojen lisäyksestä. Talousarviomuutosten jälkeen tuloslaskelman vuosikate on 1,0 milj. euroa ja alijäämä 0,1 milj. euroa. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoituskulujen toteuman perusteella arvioidaan, että vuoden 2013 kor kome not muodostuvat ennakoitua pienemmäksi. Esitetään, että korkomenoja vä hen ne tään euroa. INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA Investointiosan kaikki hankkeet eivät toteudu tai toteutuvat vain osittain vuon na 2013, joten niiden osalta tehdään muutos talousarvioon. Rahoitusosassa vähennetään pitkäaikaisen lainanoton lisäystä eu roa ja lisätään lyhytaikaisen lainanoton muutosta euroa. Kunnan val tuus to on valtuuttanut ( ) kunnanjohtajan ja kun nansih tee rin ottamaan kunnan maksuvalmiuden ylläpitämiseen vuonna 2013 ly hyt ai kais ta lainaa 4 milj. euron enimmäismäärään saakka. Lisäksi esitetään lisättäväksi pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä yhteensä euroa. Koska Omatalo Oy:n osakkeiden luovutus ei toteudu vuonna 2013, esitetään rahoitusosasta vähennettäväksi pysyvien vastaavien hyö dyk kei den luovutustuloja euroa. Kiinteistön/tontin myyntejä ei ta pah du vuonna 2013, joten luovutustuloja esitetään vähennettäväksi euroa. Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina muutetut tulos- ja ra hoi tus las kel mat.

12 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvioon 2013 tehdään seuraavat muutokset: KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnanvaltuuston ja -hallituksen toimielin, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon tulosalue, kustannuspaikka: sote kuntayhtymä: 4302 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymältä määräraha euroa lisäys euroa määräraha yhteensä euroa 3085 Pakolaisten toimeentulotukikorvaukset tuloarvio - lisäys euroa tuloarvio yhteensä euroa Kunnanvaltuuston ja -hallituksen toimielin, yleishallinnon tulosalue, kus tannus paik ka: Pakolaisten palvelut: 3085 Pakolaisten toimeentulokorvaukset tuloarvio euroa vähennys euroa tuloarvio yhteensä - Kunnanvaltuuston ja -hallituksen toimielin, yleishallinnon tulosalue, kus tannus paik ka: Pakolaisten palvelut: 4341 Asiantuntijapalvelut määräraha euroa vähennys euroa määräraha yhteensä - Sivistyslautakunta, koulutoimen tulosalue, kustannuspaikka: koulutoimen hal lin to: 3326 Muut tuet ja avustukset valtiolta tuloarvio euroa lisäys euroa tuloarvio yhteensä euroa Sivistyslautakunta, koulutoimen tulosalue, kustannuspaikka: Rutakon koulu 3326 Muut tuet ja avustukset valtiolta tuloarvio - lisäys euroa tuloarvio yhteensä euroa

13 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kotikuntakorvaukset tuloarvio lisäys tuloarvio yhteensä euroa euroa euroa Sivistyslautakunta, koulutoimen tulosalue, kustannuspaikka: Lyseotien kou lu 3100 Kotikuntakorvaukset tuloarvio lisäys tuloarvio yhteensä euroa euroa euroa Tekninen lautakunta, teknisen toimen tulosalue, kustannuspaikka: maa- ja met sä ti lat: 3060 Muut liiketoiminnan tuotot: tuloarvio euroa vähennys euroa tuloarvio yhteensä euroa Tekninen lautakunta, teknisen toimen tulosalue, kustannuspaikka: tontit 3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot: tuloarvio euroa vähennys euroa tuloarvio yhteensä - Sukevan aluelautakunta, Sukevan alueen palvelut -tulosalue, kus tan nuspaik ka: alueen kehittäminen: 4023: Tilapäisten palkat määräraha - lisäys euroa määräraha yhteensä euroa Toimintakatteen jälkeiset erät Verotulot 5000 Kunnan tulovero tuloarvio lisäys tuloarvio yhteensä euroa euroa euroa 5200 Osuus yhteisöverojen tuotosta tuloarvio euroa lisäys euroa tuloarvio yhteensä euroa Valtionosuudet tuloarvio vähennys tuloarvio yhteensä euroa euroa euroa

14 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Rahoitustuotot ja -kulut, kustannuspaikka: rahoitus ja investoinnit: 6210 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta määräraha euroa vähennys euroa määräraha yhteensä euroa INVESTOINTIOSA TA 2013 Muutettu Muutos (eur) TA 2013 Muu tet tu 11/2013 Osakkeiden myynti Maakunnallinen laa ja kais taverk ko ATK -ohjelmien uusiminen Lyseotien koulun kalusteet Sonkajärven osayleiskaavan laa ti mi nen Nallemuorin julkisivun sa neeraus Tuulikanteleen hoitajakutsun päi vi tys Nallelan siirto Tuu li kan te leeseen Koivulan pe rus kor ja us/pa lo turval li suus Terveyskeskuksen hoi ta ja kutsun päivitys Jyrkän ruukin ajoluiska Kiinteistöjen osto ja myynti Pysyvien vastaavien osto Pysyvien vastaavien myynti Raudanjoentien perusparannus Lähdetien perusparannus Katuvalaistuksen uusiminen Ylä-Varpasen kunnostus Menot Tulot Mustanjoen pohjapato ja ve sistön kunnostus Menot Tulot Jyrkän alueen retkeilyreitistö Vankilan alueen ta lous ve si järjes te lyt Koulutien viemäri ja vesijohto Sonkajärven taajaman sa de vesi vie mä ri Yhteensä (netto) Menot Tulot

15 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus RAHOITUSOSA TA 2013 Muutos (eur) TA 2013 Muu tettu Pitkäaikaisten laino jen lisäys Lyhytaikaisten laino jen muutos Pitkäaikaisten laino jen vähennys Pysyvien vas taavien hyödykkeiden luo vu tus tu lot Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

16 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Adressi "Pelastetaan Sonkajärven kotihoidontuen kuntalisä" 388/ /2013 Kunnanhallitus 267 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Jenny-Mari Hartikainen ja allekirjoittaneet ovat jättäneet kunnan hal li tuk sel le adressin ja seuraavan saatteen koskien kotihoidontuen kun ta li sää: "Tämä on saate adressille "Pelastetaan Sonkajärven kotihoidontuen kunta li sä". Tänään adressin jättöpäivänä on sopivasti Lapsen oikeuksien päi vä. Valtio liputtaa tänään sisäministeriön kehoituksesta kaikissa jul ki sissa laitoksissa ja valtion virastoissa Lapsen oikeuksien päivänä. Liputtaako Son ka jär ven kunnanhallitus tässä päätöksessä Lapsen oikeuksien puo lesta? Olen kerännyt tähän adressiin nimiä viikon ajan ja nimiä on kertynyt 126 kpl sekä Sonkajärveltä että lähikunnista, mutta kaiken kaikkiaan kantaa on otettu asiaan akselilla Oulu-Helsinki sekä Ruotsista asti. Asia kosket taa siis monia. Lisäksi tässä päätöksessä olisi hyvä muovata ul ko paikka kun ta lais ten (ja kuntalaisten) mielipiteitä lapsiperheystävällisemmästä Son ka jär ves tä. Jos tässä ratkaisussa vedotaan säästöihin, niin näyttäkää ne toki konkreet ti ses ti, missä tässä säästetään? Ja jos tässä jollain mittakaavalla sääste tään 200 e/perhe/kk (joka tulee muualla kustannuksina takaisin), niin mikä on sen pienen säästön hinta tulevaisuudessa? Me allekirjoittaneet haluamme että Sonkajärven kunta arvostaisi lasten lap suut ta ja mahdollisuutta kotihoitoon ja miettisi uudelleen kuntalisän karsi mis ta. Lisäksi pyydämme Teitä ottamaan päätöksiä tehdessänne kun talais ten mielipiteet huomioon." Jenny-Mari Hartikaisen ja allekirjoittaneiden adressi lähetetään kun nan halli tuk sen jäsenille oheismateriaalina tutustumista varten. esitys Kunnanjohtaja: Sonkajärven kunnanhallitus vastaanottaa adressin "Pelastetaan Son ka järven kotihoidontuen kuntalisä" ja kiittää adressin perustajaa Jenny-Mari Har ti kais ta ja adressin allekirjoittaneita henkilöitä (126 henkilöä). Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: "Sonkajärven kunnan talou del li nen tilanne on heikentynyt vuosina Kunnassa on käynnis tet ty talouden tasapainottamisohjelma, jossa esitettyjä toimenpiteitä toteu te taan vuosina Talouden tasapainottamisohjelman keskeisenä toimenpiteenä on kaikkien har kin nan va rais ten avustusten leikkaaminen vuoden 2014 talousarviosta (pois lukien nuorten kesätyöllistämismääräraha). Saavutettava kus tan nus-

17 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus sääs tö vuodelle 2014 on yhteensä 0,4 milj. euroa. Kotihoidon tuen kun ta lisä on yksi harkinnanvaraisista avustuksista, joka on esitetty leikattavaksi. Vuo den 2013 talousarviossa kotihoidontuen kuntalisän maksamiseen käytet tä vä määräraha on euroa. Lasten kotihoidon tuki on avustus, jota maksetaan alle 3-vuotiaan lapsen hoi ta mi ses ta (laki lasten kotihoidon ja yksityisen kotihoidon tuesta, /1128). Kotihoidon tuki jakaantuu hoitorahaan ja hoitolisään, jois ta hoitolisä riippuu perheen tuloista. Perheen yli 3-vuotiaista lapsista voi saa da kotihoidon tukea, mikäli perheessä on vähintään yksi alle 3-vuotias lap si, josta kotihoidon tukea maksetaan. Kotihoidon tuki maksetaan Kansaneläkelaitoksen kautta, mutta kus tan nuksis ta vastaa kunta. Sonkajärven kunta on varannut euron mää rära han lakisääteisen lasten kotihoidon tuen maksamiseen vuonna Ko ti hoi don tuen määrä on yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta noin 330 eur/kk, muista alle 3-vuotiaista sisaruksista kustakin noin 98 eur/kk ja yli 3-vuo tiais ta, alle kouluikäisistä sisaruksista noin 63 eur/kk kustakin. Kunnat voivat harkintansa mukaan maksaa lakisääteisen vähimmäismäärän ylit tä vää kotihoidon tuen kuntalisää. Sonkajärvellä lasten kotihoidontuen kun ta li sän määrä on vuonna 2013 ollut 200 eur/kk. Kuntalain vaatimusten mukaisesti talousarvioesitys 2014 on laadittu siten, ett ei alijäämää synny. Tasapainovaatimus edellyttää, että ta lous ar vio esityk seen ei tehdä kuluja lisääviä muutoksia. Ottaen huomioon kunnan taloudellisen tilanteen ja talousarvion ta sa pai novaa ti muk sen, kunnanhallitus toteaa, ettei kotihoidon tuen kuntalisää esi tetä vuoden 2014 talousarvioon." Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

18 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 309/ /2013 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Vuoden 2012 tilinpäätös oli alijäämäinen -3,3 milj. euroa.taseeseen ker tynyt ylijäämä on 0,097 milj. euroa. Kuluvan vuoden talousarvion mukainen ti li kau den alijäämä on -0,085 milj. euroa. Taloussuunnitelmavuosien ylijäämä on yhteensä 0,2 milj. euroa. Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan talouden ta sa pai not ta mis työ ryh män loppuraportin, joka toimii lähtökohtana ta lous arvion 2014 ja taloussuunnitelman valmistelussa. Kunnan vuoden 2014 talousarvion raamilaskelmassa on palkkojen ko rotuk sek si laskettu 2 %. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän maksuosuudeksi (oma toiminta ja erikoissairaanhoito) vuonna 2014 varataan 16,6 milj. euroa (korotus vuoden 2013 alkuperäiseen maksuosuuteen 3,4 %). Vuoden 2014 talousarvion toimintakatteeksi muodostuu -25,3 milj. euroa (ta lous ar vion 2013 toimintakate -25,3 milj. euroa). Verotulot on arvioitu verohallituksen, valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton te ke mien ennusteiden perusteella. Verotuloja arvioidaan saatavan vuonna 2014 noin 12,2 milj. euroa (lisäys vuoden 2013 verotuloennusteeseen on 2 %). Verotuloennuste vuodelle 2014 on laskettu siten, ettei se sisällä vero pro sen tin korotusta, joten veroprosentti pysyy ennallaan vuonna 2014 (20,5 %). Kuntaliiton ennakkotietojen perusteella valtionosuuksien määräksi vuodelle 2014 on arvioitu yhteensä 14,2 milj. euroa (lisäys vuoden 2013 en nus teeseen 2,5 %). Kuntaliiton laskelmat tulevat todennäköisesti vielä tar ken tumaan syksyllä Edellä mainituilla perusteilla vuosikate on 1,3 milj. euroa. Tilikauden yli jäämäk si muodostuisi 0,175 milj. euroa. Toteutettavien investointien määrä vaikuttaa lainanottoon, rahoituskuluihin ja poistoihin. Taloussuunnitelmassa on vuoden 2014 in ves tointi me nok si arvioitu yhteensä 1,0 milj. euroa. Investoinnit on rahoitettava suu rim mak si osaksi lainalla. Lainamäärän lisäys voi olla enintään 1,0 milj. eu roa, jotta lainojen vähennys ja lisäys olisivat yhtä suuret eikä lainamäärä kas vai si. Kunnanhallitukselle lähetetään oheismateriaalina tutustumista varten vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laa din taoh jeet, raamilaskelma ja alustava tuloslaskelma

19 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2014 talousarvion toi min ta katteen alustavaksi raamiksi -25,3 milj. euroa. Raamia tarkistetaan tar vit taessa. Investointien nettoraamiksi kunnanhallitus hyväksyy 1,0 milj. euroa. Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja talousuunnitelman laadintaohjeet. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kunnanhallitus Talousarvion 2014 valmistelutilanne Toimielimien talousarvioesitysten mukaiset käyttötalouden menot (toi minta ka te) ovat yhteensä -25,357 milj. euroa. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän mak su osuus (sisältäen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin maksuosuuden) on yhteensä 16,6 milj. euroa. Kaikkiaan toimielinten esitykset ovat eu roa yli raamin. Toimintatulot ovat 5,0 milj. euroa, toimintamenot -30,4 milj. euroa, toi minta ka te -25,4 milj. euroa. Vuoden 2014 tuloveroprosentti on 20,5 ja arvioitu tu lo ve ro 10,3 milj. euroa. Yhteisöveron tuotto on arviolta 1,2 milj. euroa. Kiin teis tö ve ro pro sen tit pysyvät ennallaan ja kiinteistöverotuottoja ar vioidaan saatavan noin 0,7 milj. euroa. Valtionosuuksia on arvioitu saatavan 14,2 milj. euroa. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus vuodelle 2014 on arviolta 3,5 milj. euroa. Lautakuntien esitysten ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän maksuosuuden pe rus teel la laaditussa tuloslaskelmassa vuosikate on 1,1 milj. euroa ja ylijää mä 0,060 milj. euroa. Talouden tasapainottamistyöryhmä on esittänyt, että kokonaisinvestointien mää rä on 1,0 milj. euroa. Investointiesitykset on lautakuntien esityksistä kar sit tu talouden tasapainottamistyöryhmän esityksen perusteella. Brut toin ves toin nit ovat vuonna 2014 yhteensä 1,2 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 0,9 milj. euroa. Suurimpia investointeja ovat vedenjakelun pa ran ta mis hanke alueella Isolappi-Saarimäki (vesijohtolinja) sekä laajakaistaverkon raken ta mi nen Etelä-Sonkajärven ja Marjomäki-Kulvemäki-Jyrkkä alueille. Sonkajärven kunnan julkisten kiinteistöjen ja toimitilojen sisäisten vuokrien mää rit te lyn vaikutus talousrvioraamiin Kunnanhallitus on antanut kokouksessaan talousarvioraamin, jon ka perusteella lautakunnat ovat laatineet talousarvioesityksensä. Talous ar vio raa min antamisen jälkeen teknisen toimen ja keskushallinnon selvi tys työ sisäisten vuokrien määrittelyperusteista on valmistunut. Sel vi tystyön perusteella on tarve tarkistaa annettua talousarvioraamia sisäisten tulo jen ja menojen osalta. Talousarvioraamin tarkistuksella ei ole vaikutusta toi min ta kat teen raamiin (-25,3 milj. euroa).

20 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sonkajärven kunnan omistamien kiinteistöjen ja toimitilojen vuokrauksessa on ollut käytössä nykyisin ylläpitovuokran ja vyörytyserävuokran yh dis telmä. Tilavuokrat alkaen esitetään oikeana sisäisenä vuokrana joka sisältää ylläpitovuokran (kiinteistön käyttömenot) ja pääomavuokrana kiin teis tön kirjanpidollisen poiston ja poistamattomalle pääomalle las ket tavan koron. Korkoprosenttina on käytetty 1,5 %. Sisäisten vuokrien uudelleen määrittelyn tavoitteena on ollut luoda kus tannus ver tai lu kel poi nen malli, joka on vuokralaskentaperiaatteeltaan ulkoisen vuok ran perusteisiin vertailukelpoinen. Sisäinen vuokra muodostuu yl lä pito vuok ras ta ja pääomavuokrasta, sisältäen kaikki toimitilaan liittyvät kustan nuk set. Kunnan sisäisten vuokrien määrittämisen tavoitteena on myös kohdistaa tilo jen käytön aiheuttamat pääomamenot ja ylläpitokustannukset tilojen käyt tä jil le ja parantaa tilojen kustannusten vertailtavuutta. Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina tutustumista varten seuraavat asiakirjat: - TA 2014 lautakuntien esitysten perusteella laadittu tuloslaskelma, jossa si säis ten vuokrien tarkistus on huomioitu - sisäisten vuokrien tarkistuksen perusteella laadittu raamilaskelma - selvitys sisäisten vuokrien käyttöön ottamisesta - lautakuntien talousarvioesitykset ja otteet lautakuntien pää tös pöy tä kirjois ta - investointisuunnitelma perusteluineen - kunnanvaltuuston ja hallituksen toimialueen käyttötalouden tavoitteet ja toi men pi teet - yhteenveto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän jäsenkuntien mak su osuuksis ta vuodelle esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää jatkaa talousarvion käyttötalousosan ja ta lous suunni tel man valmistelua. Valmistelun pohjana ovat talouden ta sa pai not ta mistyö ryh män esitykset. Kunnanhallitus hyväksyy sisäisten vuokrien tarkistuksen perusteella laa ditun raamilaskelman ja esitetyn investointisuunnitelman Asian käsittely: Keskustelun kuluessa Riitta Savolainen esitti, että tek nisen lautakunnan esittämä yksityisteiden perusparannus- ja kun nos sa pi toavus tus mää rä ra ha euroa poistetaan ja että liikuntajärjestöjen avustuk siin varataan määrärahaa euroa vuoden 2014 talousarvioon. Esi tys tä ei kannatettu, joten se raukesi. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Kunnanhallitus 219 16.09.2013 Kunnanhallitus 253 28.10.2013 Kunnanhallitus 268 25.11.2013 Kunnanhallitus 282 02.12.2013 Kunnanvaltuusto 72 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelu

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelu Kunnanhallitus 186 05.09.2016 Kunnanhallitus 226 31.10.2016 Kunnanhallitus 250 07.11.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelman valmistelu 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 186

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit Perusturvalautakunta 54 28.09.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2020 tuloskortit PETUR 54 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2017 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24 Rakennuslautakunta Kokousaika 05.11.2014 klo 18:30-19:30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 8

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 72 13.09.2016 Sivistyslautakunta 84 11.10.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma / sivistyslautakunta 259/05.051/2016 SIVLTK 13.09.2016 72 Sivistysosaston

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Kaupunginhallitus 303 28.11.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 KH 303 Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väk syt tä vä kunnalle seuraavaksi

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus 85 30.03.2016 Tarkastuslautakunta 24 12.05.2016 Tarkastuslautakunta 28 18.05.2016 Tarkastuslautakunta 33 24.05.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 40/02.06/2016 KH 30.03.2016 85 Kuntalain

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Aika: 17.05.2016 klo 18:00-19:50 Paikka: Valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 26 Kokouksen järjestäytyminen 3 27 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa Kunnanhallitus 451 01.12.2014 Valtuusto 71 11.12.2014 Kunnanhallitus 3 18.01.2016 Valtuusto 4 17.03.2016 Kunnanhallitus 222 22.08.2016 Valtuusto 25 12.09.2016 Kunnanhallitus 312 08.11.2016 Ehdotus Nellimintien

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot