Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1"

Transkriptio

1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanvaltuusto Aika Maanantai klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val tuu tet tua (Vornanen Kari, Keskustan 1. varavaltuutettu Niskanen Jari, Vasemmiston 1. varavaltuutettu) Muut saapuvilla olleet Mustonen Mikko Suomalainen Eeva Mäkinen Simo puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä, kun nan sih tee ri kunnanjohtaja Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajiksi nimettiin Usko Partanen ja Eero Raatikainen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Mikko Mustonen puheenjohtaja Eeva Suomalainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastettu Sonkajärvellä Usko Partanen Eero Raatikainen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään ylei ses ti nähtävänä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä perjantaina klo palvelusihteeri Pirjo Rönkkö

2 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/ Käsiteltävät asiat Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Sivu Pöytäkirjantarkastajien valinta 71 Talousarviomuutos 3/ Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 73 Ylä-Savon Kehitys Oy:n osakassopimuksen uudistaminen ja hallinnon uudelleen järjestäminen 74 Kunnan toimivaltaisen viranomaisen määrääminen, ympäristönsuojelulaki 27 d Eron myöntäminen Kaarina Mähöselle luottamustoimista Muut asiat 22

3 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Talousarviomuutos 3/ / /2013 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Vuoden 2013 talousarvion kolmas muutosesitys perustuu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän maksuosuuden kasvuun varautumiseen, tiedossa oleviin lau ta kun tien talousarvion muutostarpeisiin, verotulojen sekä val tionosuuk sien tarkistukseen, investointisuunnitelman ja rahoituslaskelman päivi tyk seen. KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnanvaltuusto ja -hallitus Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto Vuoden 2013 alkuperäisessä talousarviossa Ylä-Savon SOTE kun ta yh tymän maksuosuuteen on varattu euroa. Sairaanhoitopiirin (KYS) maksuosuuden kasvua ennakoitiin talousarviomuutoksella (kun nanval tuus to ), jonka perusteella Ylä-Savon SOTE kun ta yh tymän maksuosuuttta vuodelle 2013 korotettiin euroon. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen kuukausiraportin 1-8/2013 (yhtymähallitus ) mukaan sairaanhoitopiirin (KYS) ostojen arvioidaan ylittyvän euroa budjetoidusta mak suosuu des ta vuonna Talousarvion muutoksena esitetään Ylä-Savon SO TE kuntayhtymän maksuosuuteen lisättäväksi euroa. Vuoden 2013 talousarvioon on budjetoitu yleishallinnon tuloslueelle tulona euroa ELY-keskuksen maksamia korvauksia kiintiöpakolaisten toimeen tu lo tu ki me nois ta. ELY-keskuksen maksamat korvaukset pakolaisten toi meen tu lo tu ki me nois ta kohdistetaan sosiaalitoimen ja terveydenhuollon tu los alu eel le tulona, yhteensä euroa. Tuloa vastaava meno koh distuu sosiaalitoimen ja terveydenhuollon tulosalueelle (Ylä-Savon SOTE kun ta yh ty män lopulliseen maksuosuuteen). Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän maksuosuuden korotus euroa ka te taan kiintiöpakolaisista saatavista toimeentulotukikorvauksista sekä ve ro tu lois ta ja valtionosuuksista. Kiintiöpakolaisten toimeentulotukimenot ovat arviolta euroa ja tulot euroa. Yleishallinto Vuoden 2013 talousarviota esitetään muutettavaksi yllä kuvatun mu kai sesti siten, että kiintiöpakolaisista saatavat toimeentulotukikorvaukset siir retään sosiaalitoimen ja terveydenhuollon tulosalueelle, jonne myös meno koh dis tuu (aiheuttamisperiaate). Lisäksi esitetään vähennettäväksi pa kolais ten palveluihin varattua määrärahaa euroa. Kyseiset kulut kohdis tu vat edellä mainitun mukaisesti sosiaalitoimen ja terveydenhuollon tu-

4 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto los alu eel le ja ne huomioidaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän lopullisessa mak su osuu des sa, johon tehdään edellä mainittu euron mää rä rahan korotus. Vuoden 2013 toisen talousarviomuutoksen (kunnanvaltuusto ) yhteydessä kunnanvaltuusto on myöntänyt vesihuoltoavustusta Kaup pi lan mä en vesiosuuskunnalle yhteensä euroa. Menon lisäys on katettu kunnanvaltuuston ja -hallituksen toimielimen menojen vä hen tämi ses tä (käyttötalousmenot). Sivistyslautakunta Koulutoimi Alkuperäisessä talousarviossa koulutoimen toimintatuottoja on arvioitu saa ta van euroa. Talousarvion 10/2013 toteumatietojen pe rus teella esitetään lisättäväksi toimintatuottoja yhteensä euroa. Toi min tatuot to jen lisäys muodostuu kerhotoimintaan, ryhmäkokojen pie nen tä miseen ja tasa-arvohankkeeseen myönnettyjen tukien ja avustusten ( eu roa) sekä kotikuntakorvausten ( euroa) lisäyksestä. Tekninen lautakunta Tekninen toimi Kunnassa käynnistettyjen talouden tasapainottamistoimenpiteiden joh dosta kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt met säomai suu den myynnistä voimassaolevasta metsätaloussuunnitelmasta poike ten. Metsäomaisuuden (puun) myyntituottojen tavoitteena on ollut euroa (netto) vuodelle Metsäomaisuuden myyntituotot (brutto) vuodelle 2013 ovat yhteensä euroa. Metsäomaisuuden (puun) myynnin yhteydessä on tu lou tunut varoja Risto Karppisen valtionperintönä yhteensä euroa. Valtionperintövarojen käyttö ( euroa) on sidottu vanhustenhuollon ke hit tä mis toi men pi tei siin, joten valtionperintövaroja ei tulouteta teknisen toi men tulosalueelle vaan ne rahastoidaan ja käytetään vuosien vanhusten asuinoloja parantaviin investointeihin. Puun myyntituotot vuodelle 2013 ovat yhteensä euroa. Tästä johtuen esitetään vähennettäväksi myyntituottoja euroa.tulojen vähen nys katetaan tulosalueen kokonaismenojen vähennyksestä (hen ki löstö- ja käyttötalousmenot). Lisäksi esitetään vähennettäväksi tont ti en/kii inteis tö jen myynnistä saatavia tuottoja euroa. Menojen lisäys ja tuotto jen väheneminen katetaan teknisen toimen muiden käyttötalousmenojen vä hen tä mi sel lä. Sukevan aluelautakunta Sukevan kylän matkailun, markkinoinnin ja tapahtumien kehittämishanke (EVVK) sai myönteisen rahoituspäätöksen Pohjois-Savon ELY-kes kuk selta Hankkeelle on myönnetty hanketukea yhteensä euroa. Hankkeen hyväksytyt kustannukset ovat yhteensä euroa.

5 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hank keen toteutusaika on Hankkeelle on palkattu hankevetäjä alkaen. Hankevetäjän palkka kus tan nuk sia ei ole voitu budjetoida vuoden 2013 alkuperäiseen ta lousar vi oon, koska rahoituspäätös on saatu vasta vuonna Tästä johtuen esi te tään lisättäväksi hankevetäjän palkkakulut vuodelle 2013, yhteensä euroa. Henkilöstökulujen lisäys katetaan saatavasta Pohjois-Savon ELY-kes kuk sen hankerahoituksesta, joka tuloutuu alustavan arvion mukaan vasta vuosina VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET Tuloveroja on alkuperäisessä talousarviossa arvioitu saatavan eu roa. Verotulojen toteuman ja Kuntaliiton lokakuun 2013 ennusteen perus teel la tuloverokertymä olisi euroa. Yhteisöveron tilitysten toteu ma on ennusteen mukaan euroa (lisäys alkuperäiseen ar vioon euroa). Verotulojen arvioitu lisäys on yhteensä euroa. Valtionosuusarvio on alkuperäisessä talousarviossa euroa. Kun ta lii ton arvion mukaan valtionosuuksien määrä vuodelle 2013 on yhteen sä euroa. Vähennys on yhteensä euroa. Val tionosuuk sien vähennys katetaan tuloverojen lisäyksestä. Talousarviomuutosten jälkeen tuloslaskelman vuosikate on 1,0 milj. euroa ja alijäämä 0,1 milj. euroa. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoituskulujen toteuman perusteella arvioidaan, että vuoden 2013 kor kome not muodostuvat ennakoitua pienemmäksi. Esitetään, että korkomenoja vä hen ne tään euroa. INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA Investointiosan kaikki hankkeet eivät toteudu tai toteutuvat vain osittain vuon na 2013, joten niiden osalta tehdään muutos talousarvioon. Rahoitusosassa vähennetään pitkäaikaisen lainanoton lisäystä eu roa ja lisätään lyhytaikaisen lainanoton muutosta euroa. Kunnan val tuus to on valtuuttanut ( ) kunnanjohtajan ja kun nansih tee rin ottamaan kunnan maksuvalmiuden ylläpitämiseen vuonna 2013 ly hyt ai kais ta lainaa 4 milj. euron enimmäismäärään saakka. Lisäksi esitetään lisättäväksi pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä yhteensä euroa. Koska Omatalo Oy:n osakkeiden luovutus ei toteudu vuonna 2013, esitetään rahoitusosasta vähennettäväksi pysyvien vastaavien hyö dyk kei den luovutustuloja euroa. Kiinteistön/tontin myyntejä ei ta pah du vuonna 2013, joten luovutustuloja esitetään vähennettäväksi euroa. Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina muutetut tulos- ja ra hoi tus las kel mat.

6 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvioon 2013 tehdään seuraavat muutokset: KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnanvaltuuston ja -hallituksen toimielin, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon tulosalue, kustannuspaikka: sote kuntayhtymä: 4302 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymältä määräraha euroa lisäys euroa määräraha yhteensä euroa 3085 Pakolaisten toimeentulotukikorvaukset tuloarvio - lisäys euroa tuloarvio yhteensä euroa Kunnanvaltuuston ja -hallituksen toimielin, yleishallinnon tulosalue, kus tannus paik ka: Pakolaisten palvelut: 3085 Pakolaisten toimeentulokorvaukset tuloarvio euroa vähennys euroa tuloarvio yhteensä - Kunnanvaltuuston ja -hallituksen toimielin, yleishallinnon tulosalue, kus tannus paik ka: Pakolaisten palvelut: 4341 Asiantuntijapalvelut määräraha euroa vähennys euroa määräraha yhteensä - Sivistyslautakunta, koulutoimen tulosalue, kustannuspaikka: koulutoimen hal lin to: 3326 Muut tuet ja avustukset valtiolta tuloarvio euroa lisäys euroa tuloarvio yhteensä euroa Sivistyslautakunta, koulutoimen tulosalue, kustannuspaikka: Rutakon koulu 3326 Muut tuet ja avustukset valtiolta tuloarvio - lisäys euroa tuloarvio yhteensä euroa

7 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kotikuntakorvaukset tuloarvio lisäys tuloarvio yhteensä euroa euroa euroa Sivistyslautakunta, koulutoimen tulosalue, kustannuspaikka: Lyseotien kou lu 3100 Kotikuntakorvaukset tuloarvio lisäys tuloarvio yhteensä euroa euroa euroa Tekninen lautakunta, teknisen toimen tulosalue, kustannuspaikka: maa- ja met sä ti lat: 3060 Muut liiketoiminnan tuotot: tuloarvio euroa vähennys euroa tuloarvio yhteensä euroa Tekninen lautakunta, teknisen toimen tulosalue, kustannuspaikka: tontit 3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot: tuloarvio euroa vähennys euroa tuloarvio yhteensä - Sukevan aluelautakunta, Sukevan alueen palvelut -tulosalue, kus tan nuspaik ka: alueen kehittäminen: 4023: Tilapäisten palkat määräraha - lisäys euroa määräraha yhteensä euroa Toimintakatteen jälkeiset erät Verotulot 5000 Kunnan tulovero tuloarvio lisäys tuloarvio yhteensä euroa euroa euroa 5200 Osuus yhteisöverojen tuotosta tuloarvio euroa lisäys euroa tuloarvio yhteensä euroa Valtionosuudet tuloarvio vähennys tuloarvio yhteensä euroa euroa euroa

8 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rahoitustuotot ja -kulut, kustannuspaikka: rahoitus ja investoinnit: 6210 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta määräraha euroa vähennys euroa määräraha yhteensä euroa INVESTOINTIOSA TA 2013 Muutettu Muutos (eur) TA 2013 Muu tet tu 11/2013 Osakkeiden myynti Maakunnallinen laa ja kais taverk ko ATK -ohjelmien uusiminen Lyseotien koulun kalusteet Sonkajärven osayleiskaavan laa ti mi nen Nallemuorin julkisivun sa neeraus Tuulikanteleen hoitajakutsun päi vi tys Nallelan siirto Tuu li kan te leeseen Koivulan pe rus kor ja us/pa lo turval li suus Terveyskeskuksen hoi ta ja kutsun päivitys Jyrkän ruukin ajoluiska Kiinteistöjen osto ja myynti Pysyvien vastaavien osto Pysyvien vastaavien myynti Raudanjoentien perusparannus Lähdetien perusparannus Katuvalaistuksen uusiminen Ylä-Varpasen kunnostus Menot Tulot Mustanjoen pohjapato ja ve sistön kunnostus Menot Tulot Jyrkän alueen retkeilyreitistö Vankilan alueen ta lous ve si järjes te lyt Koulutien viemäri ja vesijohto Sonkajärven taajaman sa de vesi vie mä ri Yhteensä (netto) Menot Tulot

9 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto RAHOITUSOSA TA 2013 Muutos (eur) TA 2013 Muu tettu Pitkäaikaisten laino jen lisäys Lyhytaikaisten laino jen muutos Pitkäaikaisten laino jen vähennys Pysyvien vas taavien hyödykkeiden luo vu tus tu lot Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kunnanvaltuusto 71 Kunnanvaltuustolle lähetetään oheismateriaalina muutetut tulos- ja ra hoitus las kel mat. esitys Kunnanvaltuusto päättää, että talousarvioon 2013 tehdään muutokset kunnan hal li tuk sen esityksen mukaisesti. Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

10 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 309/ /2013 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Vuoden 2012 tilinpäätös oli alijäämäinen -3,3 milj. euroa.taseeseen ker tynyt ylijäämä on 0,097 milj. euroa. Kuluvan vuoden talousarvion mukainen ti li kau den alijäämä on -0,085 milj. euroa. Taloussuunnitelmavuosien ylijäämä on yhteensä 0,2 milj. euroa. Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan talouden ta sa pai not ta mis työ ryh män loppuraportin, joka toimii lähtökohtana ta lous arvion 2014 ja taloussuunnitelman valmistelussa. Kunnan vuoden 2014 talousarvion raamilaskelmassa on palkkojen ko rotuk sek si laskettu 2 %. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän maksuosuudeksi (oma toiminta ja erikoissairaanhoito) vuonna 2014 varataan 16,6 milj. euroa (korotus vuoden 2013 alkuperäiseen maksuosuuteen 3,4 %). Vuoden 2014 talousarvion toimintakatteeksi muodostuu -25,3 milj. euroa (ta lous ar vion 2013 toimintakate -25,3 milj. euroa). Verotulot on arvioitu verohallituksen, valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton te ke mien ennusteiden perusteella. Verotuloja arvioidaan saatavan vuonna 2014 noin 12,2 milj. euroa (lisäys vuoden 2013 verotuloennusteeseen on 2 %). Verotuloennuste vuodelle 2014 on laskettu siten, ettei se sisällä vero pro sen tin korotusta, joten veroprosentti pysyy ennallaan vuonna 2014 (20,5 %). Kuntaliiton ennakkotietojen perusteella valtionosuuksien määräksi vuodelle 2014 on arvioitu yhteensä 14,2 milj. euroa (lisäys vuoden 2013 en nus teeseen 2,5 %). Kuntaliiton laskelmat tulevat todennäköisesti vielä tar ken tumaan syksyllä Edellä mainituilla perusteilla vuosikate on 1,3 milj. euroa. Tilikauden yli jäämäk si muodostuisi 0,175 milj. euroa. Toteutettavien investointien määrä vaikuttaa lainanottoon, rahoituskuluihin ja poistoihin. Taloussuunnitelmassa on vuoden 2014 in ves tointi me nok si arvioitu yhteensä 1,0 milj. euroa. Investoinnit on rahoitettava suu rim mak si osaksi lainalla. Lainamäärän lisäys voi olla enintään 1,0 milj. eu roa, jotta lainojen vähennys ja lisäys olisivat yhtä suuret eikä lainamäärä kas vai si. Kunnanhallitukselle lähetetään oheismateriaalina tutustumista varten vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laa din taoh jeet, raamilaskelma ja alustava tuloslaskelma

11 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2014 talousarvion toi min ta katteen alustavaksi raamiksi -25,3 milj. euroa. Raamia tarkistetaan tar vit taessa. Investointien nettoraamiksi kunnanhallitus hyväksyy 1,0 milj. euroa. Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja talousuunnitelman laadintaohjeet. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kunnanhallitus Talousarvion 2014 valmistelutilanne Toimielimien talousarvioesitysten mukaiset käyttötalouden menot (toi minta ka te) ovat yhteensä -25,357 milj. euroa. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän mak su osuus (sisältäen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin maksuosuuden) on yhteensä 16,6 milj. euroa. Kaikkiaan toimielinten esitykset ovat eu roa yli raamin. Toimintatulot ovat 5,0 milj. euroa, toimintamenot -30,4 milj. euroa, toi minta ka te -25,4 milj. euroa. Vuoden 2014 tuloveroprosentti on 20,5 ja arvioitu tu lo ve ro 10,3 milj. euroa. Yhteisöveron tuotto on arviolta 1,2 milj. euroa. Kiin teis tö ve ro pro sen tit pysyvät ennallaan ja kiinteistöverotuottoja ar vioidaan saatavan noin 0,7 milj. euroa. Valtionosuuksia on arvioitu saatavan 14,2 milj. euroa. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus vuodelle 2014 on arviolta 3,5 milj. euroa. Lautakuntien esitysten ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän maksuosuuden pe rus teel la laaditussa tuloslaskelmassa vuosikate on 1,1 milj. euroa ja ylijää mä 0,060 milj. euroa. Talouden tasapainottamistyöryhmä on esittänyt, että kokonaisinvestointien mää rä on 1,0 milj. euroa. Investointiesitykset on lautakuntien esityksistä kar sit tu talouden tasapainottamistyöryhmän esityksen perusteella. Brut toin ves toin nit ovat vuonna 2014 yhteensä 1,2 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 0,9 milj. euroa. Suurimpia investointeja ovat vedenjakelun pa ran ta mis hanke alueella Isolappi-Saarimäki (vesijohtolinja) sekä laajakaistaverkon raken ta mi nen Etelä-Sonkajärven ja Marjomäki-Kulvemäki-Jyrkkä alueille. Sonkajärven kunnan julkisten kiinteistöjen ja toimitilojen sisäisten vuokrien mää rit te lyn vaikutus talousrvioraamiin Kunnanhallitus on antanut kokouksessaan talousarvioraamin, jon ka perusteella lautakunnat ovat laatineet talousarvioesityksensä. Talous ar vio raa min antamisen jälkeen teknisen toimen ja keskushallinnon selvi tys työ sisäisten vuokrien määrittelyperusteista on valmistunut. Sel vi tys -

12 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto työn perusteella on tarve tarkistaa annettua talousarvioraamia sisäisten tulo jen ja menojen osalta. Talousarvioraamin tarkistuksella ei ole vaikutusta toi min ta kat teen raamiin (-25,3 milj. euroa). Sonkajärven kunnan omistamien kiinteistöjen ja toimitilojen vuokrauksessa on ollut käytössä nykyisin ylläpitovuokran ja vyörytyserävuokran yh dis telmä. Tilavuokrat alkaen esitetään oikeana sisäisenä vuokrana joka sisältää ylläpitovuokran (kiinteistön käyttömenot) ja pääomavuokrana kiin teis tön kirjanpidollisen poiston ja poistamattomalle pääomalle las ket tavan koron. Korkoprosenttina on käytetty 1,5 %. Sisäisten vuokrien uudelleen määrittelyn tavoitteena on ollut luoda kus tannus ver tai lu kel poi nen malli, joka on vuokralaskentaperiaatteeltaan ulkoisen vuok ran perusteisiin vertailukelpoinen. Sisäinen vuokra muodostuu yl lä pito vuok ras ta ja pääomavuokrasta, sisältäen kaikki toimitilaan liittyvät kustan nuk set. Kunnan sisäisten vuokrien määrittämisen tavoitteena on myös kohdistaa tilo jen käytön aiheuttamat pääomamenot ja ylläpitokustannukset tilojen käyt tä jil le ja parantaa tilojen kustannusten vertailtavuutta. Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina tutustumista varten seuraavat asiakirjat: - TA 2014 lautakuntien esitysten perusteella laadittu tuloslaskelma, jossa si säis ten vuokrien tarkistus on huomioitu - sisäisten vuokrien tarkistuksen perusteella laadittu raamilaskelma - selvitys sisäisten vuokrien käyttöön ottamisesta - lautakuntien talousarvioesitykset ja otteet lautakuntien pää tös pöy tä kirjois ta - investointisuunnitelma perusteluineen - kunnanvaltuuston ja hallituksen toimialueen käyttötalouden tavoitteet ja toi men pi teet - yhteenveto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän jäsenkuntien mak su osuuksis ta vuodelle esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää jatkaa talousarvion käyttötalousosan ja ta lous suunni tel man valmistelua. Valmistelun pohjana ovat talouden ta sa pai not ta mistyö ryh män esitykset. Kunnanhallitus hyväksyy sisäisten vuokrien tarkistuksen perusteella laa ditun raamilaskelman ja esitetyn investointisuunnitelman Asian käsittely: Keskustelun kuluessa Riitta Savolainen esitti, että tek nisen lautakunnan esittämä yksityisteiden perusparannus- ja kun nos sa pi toavus tus mää rä ra ha euroa poistetaan ja että liikuntajärjestöjen avustuk siin varataan määrärahaa euroa vuoden 2014 talousarvioon. Esi tys tä ei kannatettu, joten se raukesi.

13 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja ra kennet ta sekä talousarvioperiaatteita koskevat säännökset on koottu kuntalain 65 :n. Talousarviovuosi on ensimmäinen vuosi vähintään kolmea vuotta kos kevas sa taloussuunnitelmassa. Valtuuston on hyväksyttävä talousarvio ja -suun ni tel ma samanaikaisesti. Kuntalain 65 :n 2 ja 3 momentin sään nökses sä korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seuraamisen mer ki tys tä talouden ohjauksessa sekä niiden kytkemistä määrärahoihin ja tu lo ar vioi hin. Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että edel ly tykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvio ja -suunnitelma si to vat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden valvonnan vä li neitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kuntalain 65 :n mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai yli jää mäi nen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talous ar vion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Talousarvio jakaantuu neljään osaan: käyttötalous-, tuloslaskelma-, in vestoin ti- ja rahoitusosa. Samaa rakennetta noudatetaan ta lous suun ni tel massa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteumavertailussa. Talousarvion 2014 käyttötalouden toimintatuotot ovat 5,3 milj. euroa, toimin ta ku lut -30,5 milj. euroa ja toimintakate -25,2 milj. euroa. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän maksuosuus vuodelle 2014 on 16,6 milj. eu roa eli 63,9 % kunnan toimintakatteesta. Tuloveroarvio vuodelle 2014 perustuu veroprosenttiin 20,5, kiin teis tö ve ropro sen tit ovat samat kuin vuonna Verotuloja on arvioitu saatavan 12,1 milj. euroa ja valtionosuuksia 14,2 milj. euroa. Vuosikate on 1,2 milj. eu roa eli 268 eur/asukas. Tilikauden tulos on -0,019 milj. euroa, poistoeron muu tok sen jälkeen tilikauden ylijäämä on 0,057 milj. euroa. Bruttoinvestoinnit ovat 1,2 milj. euroa, rahoitusosuudet investointeihin 0,3 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 0,9 milj. euroa. Lainamäärän lisäys voisi olla enin tään 0,9 milj. euroa, jotta lainojen vähennys ja lisäys olisivat yhtä suuret eikä lainamäärä kasvaisi. Suunnitelmavuosina paine veronkorotuksiin kasvaa. Tulo- ja kiin teis tö ve ro pro sent tien korotukset arvioidaan talousarvio valmis te lun yhteydessä.

14 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnan taseessa on edellisten vuosien ylijäämiä 0,1 milj. euroa. Vuodelta 2013 alijäämää syntyy arvion mukaan -0,1 milj. euroa eli ylijäämät kattavat tä män het ki sen arvion mukaan vuonna 2013 syntyvän alijäämän. Ta voittee na on, ettei alijäämiä synny suunnitelmavuosina Ta lou del linen liikkumavara on kuitenkin erittäin pieni ja pienetkin muutokset kunnan tuot to-/ku lu ra ken tees sa johtava alijäämän syntymiseen. Talousarviossa pysyminen edellyttää tiukkaa kulukuria ja talouden ta sa painot ta mi seen tähtääviä toimenpiteitä, joita talouden ta sa pai not ta mis työ ryhmä on esittänyt loppuraportissaan (kunnanhallitus ). Työryh män esityksistä on toteutettu vuoden 2014 talousarviossa ja vuosien suunnitelmassa investointien karsiminen, harkinnanvaraisten avus tus ten leikkaaminen sekä asiakasmaksujen ja -taksojen tarkistukset. Toimielimien esitysten ja kunnanhallituksen talousarviota koskevien ai kaisem pien päätösten perusteella on koottu talousarvio ja ta lous suunni tel ma esi tys Esitys lähetetään oheismateriaalina kun nan hal lituk sen jäsenille. esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Asian käsittely: Keskustelun kuluessa Riitta Savolainen esitti, että lii kunta sih tee rin palkkaukseen varataan määräraha vuodelle 2014 nuoriso- ja liikun ta toi men tulosalueelle. Kirsti Tervo kannatti Riitta Savolaisen esitystä. Ilpo Kärkkäinen esitti, että nuoriso- ja liikuntatoimen tulosalueen osalta talous ar vio esi tys 2014 jätetään pöydälle. Puheenjohtaja totesi, että on esi tetty pöydällejättöesitys ja rajoitti keskustelun koskemaan asian pöydälle jättöä. Puheenjohtaja kysyi, onko kunnanhallitus yksimielinen asian jät tä mises tä pöydälle. Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on yksimielinen asian jättämisestä pöydälle. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman lukuun ot ta mat ta nuoriso- ja liikuntatoimen tulosaluetta. Nuoriso- ja liikuntatoimen tu los alu een osalta asia käsitellään seuraavassa kunnanhallituksen kokouk ses sa Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Nuoriso- ja liikuntatoimen tulosalue kuuluu sivistyslautakunnan alai suuteen. Kunnanhallitus on tehnyt kokouksessaan si vis tyslau ta kun nan esityksen mukaisen päätöksen siitä, että nuorisotyöntekijän toi mi muutetaan nuoriso- ja liikuntasihteerin toimeksi alkaen.

15 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sivistyslautakunnan nuoriso- ja liikuntatoimen talousarvioesitys on kuvattu al la olevassa taulukossa sarakkeessa "TA 2014". Talousarvioesitys pe rustuu siihen, että tulosalueella työskentelee nuoriso- ja liikuntasihteeri sekä et si vä nuorisotyöntekijä. Nuoriso- ja liikuntatoimen ta lousar vio esi tys TA 2014 TA 2014 Muu tosesi tys Tulot Menot Toimintakate Menot: Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset - - Muut toimintakulut (sisäiset ja ul koiset vuokrakulut) YHTEENSÄ Tarvittava lisämääräraha Sarakkeessa "TA 2014 Muutosesitys" on kuvattu vaihtoehtoisesti nuorisoja liikuntatoimen järjestäminen siten, että tulosalueella työskentelee nuo riso- ja liikuntasihteeri, vapaa-ajansihteeri sekä etsivä nuorisotyöntekijä. Tar vit ta va lisämääräraha verrattuna sivistyslautakunnan esitykseen on arviol ta euroa. Lisämäärärahatarve on huomioitava myös ta lous suunni tel mas sa vuosille esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kunnanvaltuusto 72 Kunnanvaltuustolle lähetetään oheismateriaalina talousarvio ja talous suun ni tel ma esi tys esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Asian käsittely: Keskustelun kuluessa Ilpo Kärkkäinen esitti, että si vis tyslau ta kun nan talousarvioon nuoriso- ja liikuntatoimen tulosalueelle varataan li sä mää rä ra ha euroa. Lisämääräraha katetaan vähentämällä vuoden 2014 ylijäämää. Vesa Hynynen kannatti Ilpo Kärkkäisen esitystä.

16 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että koska oli tehty kun nan hal lituk sen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta oli äänestettävä. Pu heen joh ta ja teki seuraavan äänestysjärjestysehdotuksen: Äänestys suo ri te taan nimenhuutoäänestyksenä. Ne, jotka kannattavat kun nan hal lituk sen esitystä, vastaavat vuorollaan "jaa" ja ne, jotka kannattavat Ilpo Kärk käi sen esitystä, vastaavat vuorollaan "ei". Kunnanvaltuusto yk si mie lises ti hyväksyi äänestysjärjestysehdotuksen. Suoritetussa ni men huu to äänes tyk ses sä annettiin 17 jaa-ääntä ja 10 ei-ääntä. Äänestysluettelo on pöy tä kir jan liitteenä. Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päätökseksi tulleen äänin kun nan hal li tuk sen esityksen. Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2014 talousarvion ja vuosien ta lous suun ni tel man. Vesa Hynynen jätti ryhmä 10:n puolesta päätöksestä kirjallisen eriävän mielipiteen, joka on pöytäkirjan liitteenä nro 1.

17 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ylä-Savon Kehitys Oy:n osakassopimuksen uudistaminen ja hallinnon uudelleen jär jes tä mi nen 393/ /2013 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Simo Mäkinen Ylä-Savon Kehitys Oy esittää omistajakunnille yhtiön osakassopimuksen uu dis ta mis ta. Elinkeinojen kehittämisen toimintaympäristön muutoksessa on syntynyt tarve uudistaa vuonna 2004 solmittua osakassopimusta. Ii salmes sa pidetyssä kokouksessa kaikki kunnat ilmoittivat ha lukkuu ten sa sitoutua uuteen, yhteisesti neuvoteltavaan osakassopimukseen. Sa mal la uudistetaan myös yhteistyösopimus sekä esitetään malli yhtiön hal lin non uudelleen järjestämiseksi. Uuden osakassopimuksen valmistelu käyn nis tyy välittömästi. Kuntien tulisi irtisanoa nykyinen osakassopimus uuden osakassopimuksen val mis te lun käynnistämiseksi. Nykyisen osakassopimuksen mukaan so pimus osa puo li voi irtisanoa osakassopimuksen päättyväksi irtisanomista seu raa van vuoden loppuun. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti yhtiön hal li tuk sel le. Iisalmessa pidetyssä kuntakokouksessa kaikki kunnat ilmoittivat ha lua vansa kehittää yhtiötä edelleen. Yhtiö on alueella tärkeä yhteisten resurssien ja voimavarojen käyttäjä sekä koordinaattori. Yhtiön tulee myös jatkossa pys tyä toteuttamaan suuriakin rakennerahastohankkeita sekä kyettävä laa duk kaa seen yritysten kehittämistyöhön alueen yritysten elinvoiman turvaa mi sek si. Erityisesti Tekes-rahoituksen hyödyntäminen alueen yritysten kil pai lu ky vyn vahvistamiseksi on tärkeää myös jatkossa. Yhtiöllä tulee myös olla riittävät taloudelliset voimavarat voidakseen toimia pe rus teh tävän sä mukaisesti. esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se irtisanoo osaltaan Ylä-Sa von Kehitys Oy:n osakassopimuksen ja päättää uuden osa kas so pimuk sen neuvottelusta. Kunnanhallitus nimeää uuden osakassopimuksen neu vot te li joik si kunnanjohtaja Simo Mäkisen ja kaksi luot ta mus hen ki löedus ta jaa. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kunnanhallitus nime si uuden osakassopimuksen neuvottelijoiksi kunnanjohtaja Simo Mä kisen, Eero Kurteliuksen ja Vesa Hynysen. Kunnanvaltuusto 73 esitys Kunnanvaltuusto päättää, että se irtisanoo osaltaan Ylä-Savon Kehitys Oy:n osakassopimuksen ja päättää uuden osakassopimuksen neu vot telus ta.

18 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

19 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnan toimivaltaisen viranomaisen määrääminen, ympäristönsuojelulaki 27 d 390/ /2013 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Ympäristönsuojelulakia (86/2000) on muutettu voimaan tulleella muu tok sel la, jonka johdosta lakiin lisättiin uusi 3 a luku (27 ad ) "Ta lousjä te ve sien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla" (196/2011). Muu tok sen tavoitteena on ottaa aiempaa joustavammin huomioon kiin teistön ominaisuuksiin ja kiinteistön haltijaan liittyvät erityispiirteet ta lous jä teve sien käsittelyä koskevia säännöksiä sovellettaessa. Ympäristönsuojelulain 3 a luvussa edellytetään mm., että kiinteistöillä tulee ol la käyttökohteisiin soveltuva jätevesien käsittelyjärjestelmä. Muodostuvat ta lous jä te ve det tulee käsitellä siten, että hajajätevesiasetuksessa (209/2011) määritetty riittävä puhdistustaso saavutetaan. Lain 27 d 1 momentin mukaan 27 c :n nojalla säädetyistä ta lous jä te vesien käsittelyä koskevista vaatimuksista voidaan poiketa, jos ympäristöön ai heu tu vaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä vähäi se nä verrattuna käsittelemättömän talousjäteveden kuormitukseen ja kä sit te ly jär jes tel män parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kus tannus ten tai teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteis tön haltijalle kohtuuttomat. Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteis tön haltijan kannalta otetaan huomioon: 1. kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alu eel la 2. kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät 3. kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näi hin rinnastuva sosiaalinen suorituseste. Ympäristönsuojelulain 27 d 2 momentin mukaan kunnan toimivaltainen vi ran omai nen myöntää hakemuksesta poikkeuksen. Poikkeus myönnetään ha ki jal le enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta on kokouksessaan käsitellyt toimivaltaisen viranomaisen määräämistä ympä ris tön suo je lu lain 27 d :n mukaisissa poikkeamispäätöksissä. Ympäristölautakunta päätti esittää kuntayhtymän jäsenkuntien hallituksille ja edelleen valtuustoille, että ympäristönsuojelu lain 27 d :n mukaisten poik keus ten myöntäminen määrätään jäsenkuntien johtosäännöissä toi mival tai sel le viranomaiselle. Poikkeamisasian käsittely ei ole kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen la ki sää tei nen tehtävä. Tämän vuoksi valtuuston on hyväksyttävä joh tosään nös sä määräys, mikä toimielin kunnassa toimii säädöksen mukaisena toi mi val tai se na viranomaisena. (KuntaL 14 ja 16 ).

20 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta katsoo, että YSL 27 d mukaisen poikkeushakemuksen käsittely vaatii teknisen asian tun temuk sen lisäksi sosiaalisten tekijöiden ja taloudellisten asioi den ar vioin ti kykyä. Ympäristölautakunnalla ei ole käytettävissään tarvittavia tietoja so siaa lis ten ja taloudellisten tekijöiden arvioimiseksi poikkeushakemuksen käsit te lys sä. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnan mielestä YSL 27 d mukaisen poikkeushakemuksen käsittely tulisikin määrätä sellaiselle toimi val tai sel le viranomaiselle, joka jo nykyisin käsittelee talouteen ja so si aali siin tekijöihin liittyviä hakemuksia. Ympäristölauta kunnan näkemyksen mu kaan esimerkiksi korjausneuvojalla on teknisen asiantuntemuksen lisäk si edellytykset arvioida kohtuuttomuutta kiinteistön haltijan kannalta, sillä korjausneuvonta käsittelee jo entuudestaan erilaisia avustushakemuksia (esi mer kik si korjausavustuksia), joissa huomioidaan hakijoiden sosiaalinen ja taloudellinen tilanne. Asiaa on käsitelty Ylä-Savon SOTEn yhteistoiminta-alueen kun ta joh ta jatyö ryh mäs sä Työryhmän näkemys on, että poik keus ha ke mukset tulee käsitellä SOTEn ympäristölautakunnassa. Ympäristölautakunta saa tarvittaessa omasta organisaatiosta tietoa mm. hakijan elin olo suh teista ja sosiaalisesta asemasta. esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus katsoo, että ympäristönsuojelulain 27 d :n mukaiset poikkeus ha ke muk set tulee käsitellä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ym pä ristö lau ta kun nas sa. Ympäristölautakunta saa tarvittaessa omasta or ga ni saatios ta tietoa mm. hakijan elinolosuhteista ja sosiaalisesta asemasta. Asian käsittely: Kunnanjohtaja muutti päätösesitystään seuraavasti: Kun nan hal li tus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että ym pä ris tön suo je lulain 27 d :n mukaisten poikkeushakemusten käsittelijä on Ylä-Savon SO- TE kuntayhtymän ympäristölautakunta. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi muutetun päätösesityksen. Kunnanvaltuusto 74 esitys Kunnanvaltuusto päättää, että ympäristönsuojelulain 27 d :n mukaisten poik keus ha ke mus ten käsittelijä on Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ym päris tö lau ta kun ta. Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

Talousarviomuutos 3/2013

Talousarviomuutos 3/2013 Kunnanhallitus 266 25.11.2013 Kunnanvaltuusto 71 09.12.2013 Talousarviomuutos 3/2013 355/02.02.00/2013 Kunnanhallitus 25.11.2013 266 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Kunnanhallitus 219 16.09.2013 Kunnanhallitus 253 28.10.2013 Kunnanhallitus 268 25.11.2013 Kunnanhallitus 282 02.12.2013 Kunnanvaltuusto 72 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sukevan aluelautakunta Aika 05.05.2015 klo 17:30-18:45 Paikka Iltapäiväkerhotilat, Sukevan päiväkoti, Kinttulanmäentie 1 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

JHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013

JHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013 Kunnanhallitus 111 27.03.2013 Kunnanhallitus 134 15.04.2013 Kunnanvaltuusto 38 25.04.2013 JHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013 179/02.05.01/2013 Kunnanhallitus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sivistyslautakunta Aika 26.02.2014 klo 17:00-19:00 Paikka Ryhmäperhepäiväkoti Nallela Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet Halonen Ester Komulainen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Sivistyslautakunta Aika 21.04.2016 klo 16:00-17:00 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Koulukeskus Halonen Ester Keränen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2012 1 / 9 Maaseutuelinkeinolautakunta 24.09.2012 Aika 24.09.2012 klo 18:10-19:25 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen

Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen Kunnanhallitus 195 06.11.2017 Kunnanvaltuusto 39 13.11.2017 Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen 62/02.02.00/2016 Khall 06.11.2017 195 Valmistelija: hallintojohtaja Eija Hämäläinen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2016 1 Sukevan aluelautakunta Aika 20.10.2016 klo 17:30-18:45 Paikka Sukevan Yhteispalvelu, Kallentie 2, Sukeva Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus 114 23.10.2017 Kunnanhallitus 123 30.10.2017 Kunnanhallitus 135 06.11.2017 Kunnanhallitus 143 20.11.2017 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24 Rakennuslautakunta Kokousaika 05.11.2014 klo 18:30-19:30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 8

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Kunnanhallitus 155 22.05.2017 Valtuusto 51 31.05.2017 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 KH 155 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 03.06.2013 klo 13:00-15:00 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 13:00-15:00

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot