CUBE Talotekniikan teknologiaohjelma Teknologiaohjelmaraportti 19/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CUBE Talotekniikan teknologiaohjelma 2002-2006. Teknologiaohjelmaraportti 19/2006"

Transkriptio

1 CUBE Talotekniikan teknologiaohjelma Teknologiaohjelmaraportti 19/2006 Loppuraportti CUBE

2 2 CUBE

3 CUBE Talotekniikan teknologiaohjelma Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 19/2006 Helsinki 2006 CUBE

4 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja asiantuntija. Tekesin toiminta auttaa yrityksiä, tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja korkeakouluja luomaan uutta tietoa ja osaamista ja lisäämään verkottumista. Tekes jakaa rahoituksellaan teollisuuden ja palvelualojen tutkimus- ja kehitystyön riskejä. Toiminnallaan Tekes vaikuttaa liiketoiminnan kehittymiseen, elinkeinoelämän uudistumiseen, kansantalouden kasvuun, työllisyyden vahvistumiseen ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina runsaat 460 miljoonaa euroa tutkimus- ja kehitysprojektien rahoitukseen. Teknologiaohjelmat Tekesin valintoja suomalaisen osaamisen kehittämiseksi Tekesin teknologiaohjelmat ovat laajoja monivuotisia kokonaisuuksia, jotka on suunnattu elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeille alueille. Teknologiaohjelmilla luodaan uutta osaamista ja yhteistyöverkostoja. Ohjelmien aiheiden valinnat perustuvat Tekesin strategian sisältölinjauksiin. Tekes ohjaa noin puolet yrityksille, yliopistoille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille myöntämästään rahoituksesta teknologiaohjelmien kautta. Copyright Tekes Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä julkaisu sisältää tekijänoikeudella suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu Tekesille tai kolmansille osapuolille. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Julkaisun sisältö on tekijöiden näkemys, eikä edusta Tekesin virallista kantaa. Tekes ei vastaa mistään aineiston käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Lainattaessa on lähde mainittava. ISSN ISBN Kansikuva: Antti Pirinen Taitto: DDT COMMUNICATIONS OY Reprotyot: Art-Print Oy Paino: Libris Oy, 2006 CUBE

5 Esipuhe Tekesin CUBE Talotekniikan teknologiaohjelma käynnistyi vuonna 2002 systemaattisena osana Tekesin kiinteistö- ja rakennusklusterin teknologiastrategiaa. Strategian yhtenä tavoitteena oli teknologiaohjelmatoiminnan kautta nopeuttaa kiinteistö- ja rakennusklusterin muodostumista ja kehittymistä. Teknologiaohjelmaa valmisteltiin kaksi vuotta yhdessä klusterin yritysten, järjestöjen ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Taloteknisten järjestelmien ja palveluiden merkitys rakentamisessa ja kiinteistönpidossa on vuosi vuodelta lisääntynyt, mitä osoittaa myös talotekniikka-alan kotimaan liiketoiminnan ja viennin kasvu. Talotekniikkaalalla on pitkät perinteet valmistavana ja urakoivana teollisuutena, mutta palvelunäkökulmaan on kiinnitetty vähemmän huomiota. Talotekniikan teknologiaohjelman keskeiseksi lähestymisnäkökulmaksi valittiinkin juuri talotekniikan palveluiden merkityksen kasvattaminen kiinteistöliiketoiminnassa. Teknologiaohjelmassa pyrittiin myös parantamaan talotekniikkatuotteiden kansainvälistä kilpailukykyä. Teknologiaohjelman avulla pyrittiin aikaansaamaan toimintatapamuutoksia. Siksi moni teknologiaohjelman tutkimusprojekti olikin rakennettu strategialähtöisesti. Keskeisiä tutkimus- ja kehityskokonaisuuksia olivat hallitut ja integroidut toteutus- ja palvelukokonaisuudet kuten kiinteistöjen olosuhteiden ja energiatehokkuuden elinkaarenaikaiset commissioningpalvelut, talotekniikan tulevaisuuden elinkaaripalvelut ja ilmanvaihdon modernit parannus- ja kunnostusratkaisut. Tärkeitä tutkimus- ja kehitysaihepiirejä olivat myös tekniset tuote- ja järjestelmäkokonaisuudet sekä kiinteistöjen hallinta- ja raportointijärjestelmät. Teknologiaohjelmassa rahoitettiin 100 tuotekehitys- ja tutkimusprojektia. Projektien kokonaisrahoitus oli noin 40 miljoonaa euroa, josta Tekesin rahoitusosuus oli 20 miljoonaa euroa. Teknologiaohjelma synnytti merkittävästi uutta tutkimustietoa, jota voidaan laaja-alaisesti hyödyntää jatkossa yritysten tuotekehitysprojekteissa sekä liiketoiminnassa. Yritysvetoinen teknologioiden, innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittäminen oli erittäin aktiivista, ja teknologiaohjelmassa olikin lähes 200 yritystä mukana joko omalla tuotekehitysprojektillaan tai osallistumalla julkiseen tutkimusprojektiin. CUBE

6 Tekes kiittää kaikkia CUBE Talotekniikan teknologiaohjelman toteutukseen osallistuneita yrityksiä ja tutkimustahoja, jotka omalla panoksellaan mahdollistivat teknologiaohjelman tulosten aikaansaamisen. Erityisen lämpimät kiitokset ansaitsevat teknologiaohjelman johtoryhmä ohjelman aktiivisesta suuntaamisesta kohti yhdessä asetettuja strategisia tavoitteita sekä teknologiaohjelman koordinoinnista vastannut TkT Markku J. Virtanen, joka loi puitteet hyvin sujuneelle yhteistyölle ja innostavalle kehitysilmapiirille. Marraskuu 2006 Teknologian kehittämiskeskus Tekes 6 CUBE

7 Tiivistelmä Viisivuotinen CUBE Talotekniikan teknologiaohjelma valmisteltiin kiinteistö- ja talotekniikka-alan toimijoiden yhteistyönä ja se oli toistaiseksi merkittävin kehityspanostus talotekniikkaan maassamme. Teknologiaohjelmassa rahoitettiin 100 tuotekehitys- ja tutkimusprojektia. Monissa hankkeissa oli iso joukko osapuolia, omistajat ja käyttäjät mukaan lukien, mikä kuvastaa toimijoiden halua ja kykyä verkottumiseen. Teknologiaohjelma ajoittui rakennus- ja kiinteistöalan toimintaympäristön murrosvaiheeseen, missä talotekniikalla ja taloteknisillä palveluilla tuotettavien tilojen ja kiinteistöjen toiminnallisten ominaisuuksien ja elinkaariedullisuuden odotettiin tulevan tärkeiksi kiinteistöjen arvonmuodostuksessa. Teknologiaohjelman tavoitteeksi asetettiinkin talotekniikan palvelukyvyn vahvistaminen ja merkityksen kasvattaminen kiinteistötoiminnassa. Toiseksi tavoitteeksi asetettiin talotekniikkatuotteiden kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen. Teknologiaohjelmaa koordinoi Suomen Talotekniikan Kehityskeskus Oy. ICT:n hyödyntäminen, pyrkimys parempaan energiatehokkuuteen ja elinkaariedullisuuteen järjestelmissä ja palveluissa oli keskeistä kehittämistoiminnassa. Teknologiaohjelman painopistealueita olivat menetelmät hallita elinkaariominaisuuksia entistä paremmin, laadukkaat palvelukokonaisuudet ja niiden tuottaminen uusilla verkottuneilla toimintatavoilla sekä muunneltavien järjestelmäratkaisujen tuottaminen teollisesti. Rakennusautomaa tiojärjestelmien osalta oli tärkeää pystyä liittämään monipuolisia tietoliikenneratkaisuja niihin avoimia tiedonsiirron rajapintoja hyödyntäen. Taloteknisten palvelukokonaisuuksien perusteiden tulee olla kunnossa. Tältä osin vaikuttavuustavoitteena teknologiaohjelmassa oli, että opittaisiin nykyistä paremmin ymmärtämään toimivuus- ja olosuhdetavoitteet ja niiden merkitys sekä mittaamaan ja todentamaan niitä. Siksi teknologiaohjelmassa kehitettiin menetelmiä elinkaaren aikaisten ominaisuuksien hallintaan. Kehityskohteina olivat tavoiteasetanta, elinkaariedullisuuden arviointi ja toimivuuden varmistaminen. Ensimmäistä kertaa kehitettiin menetelmiä, joissa kuvataan selkeät tavoitteet tilojen ominaisuuksille ja kiinteistöjen toimivuudelle ja määritellään menettelytavat, joissa eri osapuolet saadaan sitoutumaan asetettuihin tavoitteisiin. Sisäympäristön ominaisuudet viihtyvyys- ja tuotannontekijänä ovat oikeutetusti korostuneet viime vuosina. Sisäympäristön ominaisuuksien arviointiin kehitettiin osaamista, millä eri tekniset toteutusvaihtoehdot ja niiden merkitys pystytään esittämään havainnollisesti. Rakennusten energiatehokkuuden, elinkaarikustannusten ja ympäristövaikutusten arviointia varten puolestaan kehitettiin menetelmiä, millä talotekniikkapalvelujen päätöksentekijät pystyvät valitsemaan elinkaariedullisia ratkaisuja. Toimivuuden varmistaminen rakennusten elinkaaren eri vaiheissa on keskeistä. Toimivuuden varmistamista varten kehitettiin systemaattinen prosessi ja työkaluja, joilla varmistetaan rakennuksen toimivuus suunnitelmien ja käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Kehitetyillä tuotemallipohjaisilla 3D-suunnittelutyökaluilla on ratkaiseva merkitys elinkaaren aikaisen tiedon hallinnassa prosessin eri osapuolten kesken. Teknologiaohjelmassa kehitetyillä hallituilla talotekniikan palvelukokonaisuuksilla voidaan varmistaa, että toimivat ja tarpeenmukaiset tilat säilyvät sellaisina koko rakennuksen elinkaaren ajan. Kehitystoiminta painottui ominaisuusperustaisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen, toimintatapojen ja prosessien uudistamiseen. Kehityskohteina olivat palvelukonseptit ja palvelujen tuotteistaminen, hankintaosaamisen kasvattaminen ja verkottuneet toimintamallit. Strategisella tutkimuk- CUBE

8 sella luotiin laaja-alaisia valmiuksia yritysten tulevaisuuden elinkaariliiketoiminnoille. Talotekniikka-alalle luotiin pelisääntöjä, sopimusmalleja ja riskienhallintamenetelmiä, joiden pohjalta saadaan luotua yhtenäisemmät elinkaaripalvelujen markkinat. Useat yritysryhmät kehittivät uusia palveluja ja toimintatapoja asuin- ja toimistorakennusten talotekniikan kokonaistoimituksiin, talotekniikan korjauksiin, turvapalveluihin, rakennusten toimivuuden varmistamiseen sekä talotekniikan huoltoon ja ylläpitoon. Elinkaaripalvelumallien odotetaan yleistyvän perinteisten toimintatapojen rinnalle ja niistä odotetaan syntyvän alalle uutta liiketoimintaa. Taloteknisten ratkaisujen kehittämisen osaalueella tehtiin monessa kohtaa perustavaa laatua olevaa pohjatyötä ja saatiin kannustavia esimerkkejä uusien muunneltavien järjestelmäratkaisujen teollisesta tuottamisesta. Kehitystyön kohteena olivat lisäksi kaikki talotekniikan osa-alueet: lämmitys-, jäähdytys-, ilmanvaihto-, ilmastointi-, valaistus-, vesi-, turva-, installaatio-, rakennusautomaatio- ja kiinteistöjen käyttöjärjestelmät. Matalalämpötilajärjestelmät lämmityksessä ja nykyistä korkeammalla lämpötilatasolla toimivat järjestelmät jäähdytyksessä on vahva trendi. Tähän energiatehokkaaseen ja vähän ympäristöä kuormittavaan lähestymistapaan liittyviä innovatiivisia tuotteita ja järjestelmiä kehitettiin ohjelmassa runsaasti. Ilmanvaihtoon kehitettiin uusia tehokkaita järjestelmä- ja kunnostusratkaisuja siten, että kunnostustoimenpiteet aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriötä tilojen jatkuvalle käytölle. Uusia energiatehokkaita, eri tilanteisiin muunneltavia valaistusratkaisuja ja tuotteita kehitettiin toimi- ja asuintalojen sähkön käytön vähentämiseksi. LED-teknologia valaistuksessa on läpimurtovaiheessa. Vesijärjestelmiin kehitettiin uusia tuotteita ja palveluja. Turvajärjestelmien kehittämisen tulokset ovat edistäneet turvallisuuden lisääntymistä kiinteistöissä ja tuoneet valvonta- ja turvatekniikan kaikkien ulottuville. Rakennuksen installaatiotekniikan (putkitukset, kanavoinnit, kaapeloinnit) yhteensopivuuden parantamiseksi kiinteisiin rakenteisiin kehitettiin moduloituja ja vakioituja tuote- ja reititysmalleja. Rakennusautomaatiojärjestelmien ja kiinteistöjen käyttöjärjestelmien kehitystyössä painottui helppokäyttöisyys, ohjelmoitavuus, laajennettavuus sekä monipuolisten tietoliikenneratkaisujen liittäminen niihin avoimia tiedonsiirron rajapintoja hyödyntäen. Tuloksena syntyi monia aihepiirin innovatiivisia tuotteita. Luonteenomaista kehitetyille ratkaisuille on tehokas tiedonsiirto (etäohjaus ja valvonta) mobiilitekniikkaa, langatonta tiedonsiirtoa ja internetiä hyväksikäyttäen. Sisäolojen hallintaan kehitettiin uusia käyttöliittymiä ja opastusjärjestelmiä. Rakennusten ylläpidon tueksi kehitettiin ohjelmistosovelluksia ja raportointijärjestelmiä. Useat, etenkin PK-yritykset, ovat luoneet uutta kansainvälistä liiketoimintaa teknologiaohjelmassa kehittämillään tuotteilla. Teknologiaohjelmassa toteutettu kansainvälisen toiminnan strategiaprosessi toimi katalyyttinä yritysten yhteistyöhön perustuvien uusien liiketoimintamallien tunnistamisessa sekä teknologia- ja palvelukonseptien hahmottelemisessa erityisesti Venäjän alueelle. Kansainvälinen tutkimusyhteisö on luonut perustaa yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiselle. Nytkähdys teknologiaohjelman tavoitteiden suuntaan on tapahtunut ja kannustavia esimerkkejä palvelukokonaisuuksista ja uusista toimintamalleista on saavutettu. Jatkon kehittämistoimissa pitää panostaa erityisesti talotekniikan palvelukonseptien tuotteistamiseen; rakennus- ja kiinteistöalan toimijoiden yhteisesti hyväksymien laskenta- ja sopimusmallien aikaansaamiseen talotekniikan elinkaaritoimituksissa; tuotemallien ja ICT: n monipuolinen hyödyntämiseen elinkaariprosessin eri vaiheissa sisältäen mobiilien käyttöliittymäratkaisujen jatkokehittämisen ja käytön lisäämisen; ja kiinteistöjen olosuhteiden ja energiatehokkuuden mitattavuuden ja raportoivuuden lisäämiseen. CUBE

9 Sisältö Esipuhe 5 Tiivistelmä 7 1 Tavoitteena toimivat, tarpeenmukaiset ja elinkaariedulliset tilat Päreistä palvelevaan talotekniikkaan Elinkaariedullisuutta yhteisvastuullisesti Kehityshaasteita riittää CUBE pähkinänkuoressa 13 2 Hallittuihin toteutus- ja palvelukokonaisuuksiin Tulevaisuuden talotekniikan elinkaaripalvelut toimitiloissa Elinkaariliiketoiminnan valmiudet kuntoon Valmiita konsepteja korjausrakentamiseen Esimerkki elinkaaripalvelusta Tulevaisuuden kotien elinkaaripalvelut Kuluttajien toiveet selville Toiveet tuotteiksi Palvelutuotteita kotien tarpeisiin Tulevaisuuden turvapalvelut 25 3 Uudet menettelytavat käytäntöön Elinkaaren yli ulottuva toimivuuden varmistaminen Menetelmiä toimivuuden varmistamiseen eri vaiheissa Prosessin tiedonhallinta tuotemallipohjalta 35 4 Uusia tuotteita ja järjestelmiä Talotekniikkateollisuuden ajattelutapa uusiksi 39 CUBE

10 4.2 Osajärjestelmät Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät Valaistusjärjestelmät Rakennusautomaatio ja kiinteistön käyttöjärjestelmät Turvajärjestelmät Installaatiojärjestelmät 54 5 Teknologiaohjelmasta apua vientiponnisteluissa Lähi-idässä kasvavaa kiinnostusta Venäjällä pärjää parhaiten yhdessä CUBE-teknologiaohjelma kansainvälisessä seurassa 56 6 Tulokset ja tulevaisuus Menetelmät elinkaaren aikaisten ominaisuuksien hallintaan ja hankintaan Uudet palvelukokonaisuudet, toimintatavat ja prosessit Talotekniset ratkaisut Teknologiaohjelma on auttanut vientiponnisteluissa Tulevaisuuden suuntaviivat 64 Liitteet Liite 1 Tutkimusprojektit 68 Liite 2 Yritysprojektit CUBE

11 Tavoitteena toimivat, tarpeenmukaiset ja elinkaariedulliset tilat 1 Rakennus- ja kiinteistöalan toimintaympäristö muuttuu entistäkin nopeammin. Tilojen ja kiinteistöjen toiminnalliset ominaisuudet ovat yhä enemmän keskeisin kiinteistöjen arvonmuodostukseen vaikuttava tekijä. Asuintilojen halutaan olevan toiminnallisia ja turvallisia mielihyvä- ja elämysympäristöjä, toimitilojen puolestaan palvelu- ja kilpailukykyisiä, tuottavia työympäristöjä. Muutoksessa kohti aitoa ominaisuusperustaista arvonmuodostusta hallittujen laitejärjestelmien toteutusratkaisujen ja palvelukokonaisuuksien tarve korostuu. Ratkaisujen elinkaariedullisuus ja tuotettujen palvelujen laatu ovat myös yhä tärkeämpiä päätöksentekoon vaikuttavia seikkoja. Ihmiset paitsi haluavat, ovat myös valmiita maksamaan toimivista ja tarpeenmukaisista tiloista, mutta vaativat samalla, että toteutus on sekä taloudellisesti että ekologisesti elinkaariedullinen. 1.1 Päreistä palvelevaan talotekniikkaan Viime vuosikymmenien kuluessa on rakennuksiin ja kiinteistöihin kehitetty ja asennettu lukuisia erillisjärjestelmiä sekä alkeellisen tekniikan tilalle, että sitä täydentämään. Talojen ja kiinteistöjen laitejärjestelmien muodostamaa kokonaisuutta kuvaamaan otettiin 1990-luvulla käyttöön käsite talotekniikka. Talotekniikka on kiinteistön ja siihen liittyvien tilojen teknisten palveluiden, järjestelmien ja laitteiden kokonaisuus. Talotekniikka tuottaa kiinteistöissä ja tiloissa tapahtuville toiminnoille hallitut olosuhteet. Näitä ovat muun muassa ilman, veden, lämmön, energian, valon ja tiedon välittäminen sekä turvallisuus- ja liikkumispalvelut. Omistajia ja rakennuttajia on perinteisesti pidetty kiinteistö- ja talotekniikka-alojen asiakkaina. Nyt kiinteistönomistajista on kehittymässä aktiivinen osapuoli arvoverkkoon, jonka tuotteena ovat toiminta- ja elinympäristö palveluineen ja asiakkaina ovat tilojen käyttäjät. Toimitilat ovat käyttäjien toiminnan kannalta merkittävä resurssi ja kilpailutekijä. Toimitilojen olosuhteet vaikuttavat monin tavoin niissä toimivien organisaatioiden ja yksilöiden toimintaan, tuottavuuteen ja hyvinvointiin. Asuintilojen palvelukykyä on kehitettävä perheen ja siihen kulloinkin kuuluvien arvoista, tarpeista ja resursseista lähtien. Erityisiä kehityskohteita ovat uudet mukavuutta ja mielihyvää lisäävät ratkaisut. Talotekniikassa on siirryttävä erillisratkaisuista palvelevaan talotekniikkaan. Kuva: Inno I-selvitysvaihe. CUBE

12 Kuljemme kohti vastuullista ja ominaisuusperustaista palveluliiketoimintaa. Talotekniikkapalveluja hankitaan kiinteistöön investointivaiheessa, mutta vielä enemmän käyttövaiheessa. Talotekniikan liiketoiminnan volyymi syntyy pääosin samanaikaisesti kiinteistöliiketoiminnan kanssa. Kiinteistöliiketoiminnan kilpailuetu syntyy talotekniikan palvelujen sisältämistä ominaisuuksista. Rakennuttajien toimintaa on tähän asti ohjannut keskeisesti kustannussäästöjen aikaansaaminen investointivaiheessa. Kiinteistönomistajien toimintaa on puolestaan ohjannut kustannussäästöjen aikaansaaminen käyttövaiheessa. Liiketoiminnassa tulosta ei kuitenkaan tehdä pelkillä kustannussäästöillä, vaan erityisesti käyttäjien maksamilla tulokassavirroilla. Pitkäjänteiset asiakassuhteet, laatukysymykset ja palvelukyky saavat tällöin huomattavasti lisää painoarvoa. 1.2 Elinkaariedullisuutta yhteisvastuullisesti Ratkaisujen elinkaariedullisuus (pitkän aikavälin kustannustehokkuus) on yhä enenevässä määrin tulossa talotekniikkainvestointeja koskevan päätöksenteon pohjaksi sekä uudisrakentamisessa, että kiinteistöjen ajan- ja tarpeenmukaistamisessa. Elinkaariedullisuuteen liittyy vahvasti kestävä kehitys, jonka pohjalta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti entistä kestävämpiä ratkaisuja. Sen toteuttamisessa on paljon haasteita, joista perinteisten asenteiden ja toiminnan sirpaleisuuden muuttaminen ovat tärkeimmät. Investoinnit ja käyttö ovat vielä käytännössä erillisiä liiketoimintoja. Toimijat ajattelevat kapea-alaisesti lähinnä teknisten suoritteiden toteutumista. Elinkaariedullisuutta ei osata arvioida, myydä eikä myöskään ostaa. Elinkaariedullisuus edellyttää toimijoiden yhteistyötä. Siirryttäessä tuote- ja tuotanto-orientoituneesta liiketoiminnasta ominaisuusperustaiseen palveluliiketoimintaan perinteiset toimintamallit eivät toimi. Asiakkuus rakentuu yksittäisten ostopäätösten sijaan yhä enemmän tulevaisuuteen kohdistuville odotusarvoille ja luottamukselle elinkaariominaisuuksille. Prosesseja ja verkostoja on kehitettävä siten, että käyttäjät kokevat saavansa haluamansa helpommin, nopeammin ja varmemmin. Pitkien prosessiketjujen sijaan tarvitaan yhteistyöverkostoja. Verkottuminen on asia, jota ei vielä kovin paljoa hyödynnetä talotekniikkaeikä kiinteistöalalla. Liiketoimintasuhteet ja kilpailu perustuvat vielä pääosin projektikohtaisiin, lyhytjänteisiin ja kapea-alaisiin taloudellisiin intresseihin ja kriteereihin pitkäjänteisen elinkaariedullisuuden sijaan. Verkottuminen on hyvin monimuotoista ja laaja-alaista yhteistoimintaa, josta jokainen verkoston kumppani hyötyy. Toimivan verkottumisen tunnusmerkkejä ovat avoimuus, luottamus ja yhteisvastuu. Strategisen kumppanuuden tavoitteena on yhteisen kilpailukyvyn jatkuva parantaminen. Se edellyttää yhteistä strategiaa ja toimintaperiaatteita sekä avoimuutta. 1.3 Kehityshaasteita riittää Uudet käyttäjälähtöiset toimintatavat painottavat kiinteistöön talotekniikalla tuotettujen 12 CUBE

13 olosuhteiden, palveluiden ja toiminnallisuuden kehittämistä. Talotekniikan asiakkaat haluavat ostaa toimivia ja laadukkaita palvelukokonaisuuksia. Tilaajien ja käyttäjien tarpeet ja toiveet talotekniikan toimivuuden ja monikäyttöisyyden suhteen tulee olla selvillä nykyistä paremmin. Niihin aidosti vastaavat talotekniset palvelukokonaisuudet on pystyttävä tuottamaan toimintavarmasti sekä kustannus- ja energiatehokkaasti. Talotekniikan kehittämisen tärkeimmät painopisteet ovat elinkaariominaisuuksien hallinta ympäristömyönteisesti, yritysten verkottumiseen pohjautuvien prosessien hallinta kiinteistöjen elinkaaren aikana sekä talotekniset järjestelmät ja niiden käyttöön tukeutuvien palvelujen sisältö. Käyttäjälle suunniteltujen joustavien modulaaristen palvelukokonaisuuksien kysyntä kasvaa ja ne ovat myös tehokkaammin tuotettavissa. Tulevaisuudessa palvelujen jalostusarvosta entistä suurempi osa syntyy esivalmistettuna tuotantolaitoksissa. Palvelut ja tuotteet viimeistellään ja räätälöidään käyttäjän luona kiinteistössä. Taloteknisten palvelukokonaisuuksien elinkaaripalvelujen perusteiden tulee olla kunnossa. Niihin kuuluvat hankintamenettelyt, palvelukonseptit, sopimusmallit ja todentaminen, riskienhallinta ja ansaintalogiikka. Talotekniikan kokonaistoimitus ja pitkäaikainen vastuu ominaisuuksista edellyttää jatkossa osajärjestelmätoimituksilta toimivuustakuuta. Sellaisia ovat esimerkiksi lämpöolosuhdetakuu, ilmanlaatutakuu tai valaistusolosuhdetakuu yhdessä energiankulutusvastuun kanssa sekä tiedonsiirtotakuu ja turvatakuu. Näin tarpeenmukaisten teknisten ratkaisujen ja palvelukokonaisuuksien saatavuus paranee ja järjestelmille voidaan taata nykyistä huomattavasti parempi toiminnallinen laatu. Kiinteistöjen ja tilojen arvoa voidaan jatkossa nykyistä enemmän arvioida niiden toiminnallisten ominaisuuksien perusteella. Talotekniikan teknologinen kehitys tukeutuu pitkälti tieto-, viestintä- sekä energiateknologian innovaatioihin. Erityisesti tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen talotekniikassa tarjoaa suuren kasvumahdollisuuden niin kiinteistöjen käyttöön liittyvän lisäarvon tuottamisessa kuin palveluprosessien tehostamisessa ja virtaviivaistamisessa. Talotekniikka-alan merkittävimmän kehitysponnistelun, CUBE Talotekniikan teknologiaohjelman, tavoitteet ovat kurkottaneet korkealle. Tarkoituksena on ollut uudistaa talotekniikka alaa tuotekeskeisestä kaupankäynnistä palvelulähtöiseksi toiminnaksi. 1.4 CUBE pähkinänkuoressa Talotekniikan viisivuotinen ( ) teknologiaohjelma CUBE pyrki talotekniikan palvelukyvyn vahvistamiseen kiinteistötoiminnassa ja talotekniikkatuotteiden kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseen. Strategisia ta- Teknologiaohjelman teemat, kehitystoiminnan painopiste- ja sovellusalueet. CUBE

14 voitteita olivat hallittujen, integroitujen toteutus- ja palvelukokonaisuuksien kehittäminen (verkottuminen, elinkaarivastuu); muuntojoustavat tekniset järjestelmäkokonaisuudet; menetelmät talotekniikkapalvelujen merkityksen osoittamiseen kiinteistötoiminnassa sekä tavoitelähtöinen iteratiivinen ja interaktiivinen suunnittelu, toteutus ja ylläpito. Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi palveluprosessien tiedonhallinta ja tiedon työstäminen tarkoituksenmukaiseen muotoon sitä tarvitseville olivat avainasioita. CUBE-teknologiaohjelmaan kuului 100 kehityshanketta, joista 25 oli julkisia tutkimusprojekteja ja 75 yritysten tutkimus- ja kehitysprojekteja. Projektien laajuus oli yhteensä noin 40 miljoonaa euroa, josta Tekesin rahoitus oli 20 miljoonaa euroa. Julkisten tutkimushankkeiden Tekes rahoitus oli noin 7 miljoonaa euroa. Teknologiaohjelmaan otettiin sen kuluessa lisäksi kymmenen liitännäisprojektia, joiden laajuus oli kolme miljoonaa euroa. Projekteihin osallistui lähes 200 yritystä ja kymmenkunta tutkimusorganisaatiota. CU- BEn ohjelmapäällikkö oli tekniikan tohtori Markku J. Virtanen. Teknologiaohjelman johtoryhmä: Aulis Kohvakka Puheenjohtaja Senaatti-kiinteistöt Oy Arto Ahonen Elisa Communications Oyj Jukka Forsman Helsingin kaupungin rakennusvirasto Reijo Hänninen Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Juhani Katko Ruukki Oyj Tuomas Koskenranta Lonix Oy Antero Lehtinen YIT Kiinteistötekniikka Oy Pekka Paasikivi Oras Oy Jarmo J. Heinonen ( ) Tekes Esko Virtanen (2002) Tekes Markku J. Virtanen sanoo olevansa hyvillään, että soveltavan tutkimuksen merkitys talotekniikan innovaatioprosessissa on noteerattu ja siihen on kentällä myös hyvin reagoitu. Uutta syntyy vain kurkistamalla ennakkoluulottomasti tulevaisuuteen ja tekemällä kovasti työtä myös tutkimuksen saralla, hän huomauttaa. Työ ei siis saa päättyä teknologiaohjelman loppumiseen. 14 CUBE

15 Teknologiaohjelman vaikuttavuustavoitteet Kiinteistöjen käyttöön, ylläpitoon sekä tilojen tarpeen- ja ajanmukaistamiseen liittyviä merkittäviä innovaatioita otetaan käyttöön. Näin parannetaan olemassa olevan kiinteistökannan toiminnallisuutta ja taataan sen arvon säilyminen. Kiinteä vuorovaikutus lähialojen, kuten kemian-, energia-, paperikone-, metalli-, muovi-, kone-, ICT-, sähkö- ja elektroniikkateollisuuden kanssa synnyttää uusia teollisia innovaatioita. Tele- ja tietoteknologian soveltamisen tuoma lisäarvo muutetaan kasvavaksi volyymiksi ja kannattavaksi liiketoiminnaksi sekä koti- että vientimarkkinoilla. Kiinteistöjen energiankäyttö tehostuu olennaisesti. Asiakaslähtöiset elinkaari- ja kokonaistaloudelliset prosessit saadaan käyttöön liiketoiminnassa. Talotekniikan toteutus muuttuu kertaprojekteista jatkuvasti kehittyväksi liiketoiminnaksi ja prosesseiksi. Tällöin kokonaisvastuu palvelun sisällöstä toteutusratkaisuineen on palvelun toimittajalla. Asiakkaalle ovat olennaisia hankitun palvelun toiminnalliset ominaisuudet. Yritystoiminta verkottuu tehokkaasti kansainvälisellä tasolla. CUBE-Talotekniikan teknologiaohjelman johtoryhmässä oli poikkeuksellisen laaja edustus alan eri sidosryhmistä: julkisen ja yksityisen kiinteistösektorin asiakasosapuolet, suunnittelijaosapuoli, talotekniikkateollisuuden ja kiinteistöpalveluja tarjoavat osapuolet. Kuvassa eturivissä vasemmalta lukien Aulis Kohvakka (puheenjohtaja), Markku J. Virtanen (sihteeri) ja Antero Lehtinen. Takarivissä vasemmalta lukien Arto Ahonen, Juhani Katko, Pekka Paasikivi, Reijo Hänninen, Jukka Forsman ja Jarmo J. Heinonen. Kuvasta puuttuu Tuomas Koskenranta. Kuva: Dakota Lavento. CUBE

16 16 CUBE

17 Hallittuihin toteutus- ja palvelukokonaisuuksiin 2 CUBE-teknologiaohjelmassa haluttiin kehittää rakentamiseen ja kiinteistönpitoon hallittuja ja integroituja palvelukokonaisuuksia, joiden avulla voidaan varmistaa, että toimivat ja tarpeenmukaiset tilat säilyvät sellaisina koko rakennuksen elinkaaren ajan. Strategiset tutkimushankkeet keskittyivät kokonaisuuden hallintaan, ja muissa hankkeissa kehitettiin kokonaisuutta tukevia ratkaisuja. Elinkaaripalveluilla tarkoitetaan mm. hankintamuotoja, jossa toteuttaja kantaa järjestelmistä perinteistä takuuaikaa pidemmän ja laajemman vastuun. Toimintamallit sisältävät suunnittelun ja toteutuksen lisäksi järjestelmien yllä- ja kunnossapidon sovitulla ajanjaksolla. Niihin voidaan myös liittää erilaisia käyttäjäpalveluja ja rahoitusta. Kilpailua käydään järjestelmien elinkaaritaloudesta ja laadusta, eikä vain järjestelmien toimittamisesta. Suomessa on jo kourallinen elinkaarimallilla toteutettuja pilottihankkeita, kuten Viikin Infokeskus, Ilmatieteen ja merentutkimuslaitoksen Dynamicum, Espoon Kuninkaantien lukio ja uimahalli sekä tierakennuksen esimerkkinä Järvenpää Lahti -moottoritie. Elinkaarimallin mukainen talotekniikkaurakointi vaatii yhteisiä pelisääntöjä, kieltä ja työkaluja. Niitä kehitettiin teknologiaohjelman tämän aihealueen strategisessa tutkimushankkeessa. Elinkaarenaikaisen palvelun toteuttamiseen tarvitaan myös toimivia työmenetelmiä ja käytäntöjä, joiden avulla palvelu voidaan toteuttaa. Asuinrakennusten elinkaaripalvelujen tuottaminen vaatii osittain erilaisia ratkaisuja kuin vaikkapa toimistorakennusten. Teknologiaohjelman hankkeissa paneuduttiin molempien rakennustyyppien erityishaasteisiin. Esimerkiksi ilmanvaihdon ja ilmastoinnin korjaamiseen toimisto- ja julkisissa rakennuksissa kehitettiin sellaisia menetelmiä, jotka häiritsevät mahdollisimman vähän tilojen normaalia käyttöä. Asuinrakennusten tarpeisiin syntyi mm. työkaluja omakotitalojen energiaremontteihin sekä öljylämmityslaitteiston huoltopalvelukonsepti. Turvallisuushakuisuus on maailmanlaajuisesti kasvava trendi, joka vaikuttaa myös rakennusten elinkaaren hallintaan. Eräänä esimerkkinä kehitetystä innovatiivisesta elinkaarenaikaisesta turvallisuuspalvelusta on pelastusautoon raportoiva kiinteistö -palve- Myös kesällä 2005 valmistunut Westendinpuiston koulu urakoitiin elinkaarimallilla. Sen rakennuttaja on Espoon Koulukiinteistöt Oy ja pääurakoitsija Skanska Talonrakennus Oy. Kuva: Dakota Lavento. CUBE

18 lu, joka mahdollistaa ajantasaisen kiinteistöä koskevan tiedon siirtämisen suoraan pelastusajoneuvoon. Palvelulla pelastustoimia voidaan nopeuttaa huomattavastikin sekä henkilö- ja taloudellisia vahinkoja voidaan pienentää tehokkaasti. 2.1 Tulevaisuuden talotekniikan elinkaaripalvelut toimitiloissa Elinkaariliiketoiminnan valmiudet kuntoon Elinkaarimalleilla haetaan parempia olosuhteita, toimintavarmuutta ja energiatehokkuutta parempaa kokonaistaloudellisuutta. CUBE -teknologiaohjelman strategisessa tutkimuksessa haluttiin luoda laaja-alaisia valmiuksia yritysten tulevaisuuden elinkaariliiketoiminnoille. Talotekniikan tulevaisuuden elinkaaripalvelut -tutkimushankkeessa (CU- BENet) kehitettiin elinkaarimallien mukaiseen talotekniikkaurakointiin pelisääntöjä, kieltä ja työkaluja usean toimijan yhteistyönä. Elinkaarimallien uskotaan kiinnostavan tilaajia, koska lopputulos ja käyttökustannukset ovat entistä paremmin tiedossa. Sen pitäisi innostaa myös rakennus- ja talotekniikka-alan toimijoita. Tiedossa on siis entistäkin kannattavampaa liiketoimintaa kaikille osapuolille, kun elinkaarimallit saadaan käytäntöön. Elinkaarimallit tosin vaativat aivan uudenlaista osaamista koko toimijajoukolta. Selvitysten mukaan asiakkaat eivät oikein osaa laatia tarjouspyyntöjä, urakoitsijat eivät osaa antaa tarjouksia ja rakennuttajakonsultit verrata tarjouksia toisiinsa. Omat ongelmansa tuottaa elinkaarimallien edellyttämä toimivuuden määritteleminen. Lopullisia käyttäjiä ei tunneta, heidän asiantuntemukseensa ei luoteta tai heitä ei edes uskalleta lähestyä. Alalle on kehitettävä prosessiosaamista. Tutkimuksen keinoin pyrittiin ratkaisemaan mm. juuri näitä laskentaan ja varmentamiseen liittyviä ongelmia. Tuloksena on erityisesti rakennuttajan ja asiakkaiden tarpeet huomioonottava elinkaarihankkeiden työkalupakki. Case-analyysien ja yhteistyössä yritysten kanssa järjestettyjen workshopien perusteella jäsennettiin kehitystyön pohjaksi muutamia talotekniikan elinkaaripalveluiden peruskonsepteja. Konseptien pohjalta alan toimijat voivat rakentaa omia tapauskohtaisia toimintamallejaan yhdessä kumppaneidensa kanssa elinkaaripalvelujen toteuttamiseksi. Konseptien tavoitteena on luoda alalle peruspelisääntöjä, joiden pohjalta saadaan luotua yhtenäisemmät elinkaaripalvelujen markkinat ja sitä kautta nostettua elinkaaritehokkuuden ja -vastuun periaatteella toteutettavien hankkeiden kysyntää ja tarjontaa. Konsepteja voidaan siis hyödyntää toisaalta ostajan puolella hankintoja suunniteltaessa, toisaalta myyjän puolella uudenlaisen tarjoaman kehittämisessä. Hankkeessa kehitettiin seuraavat viisi konseptia: 1. kokonaisvastuullinen rakentamisen elinkaaripalvelu; 2. talotekniikkajärjestelmän kokonaisvastuutoimitus; 3. talotekniikan korjaamisen elinkaaripalvelu; 4. talotekniikan korjaaminen kilpailullisella neuvottelumenettelyllä; 5. säästörahoitteiset talotekniikkapalvelut. Vaihtoehtoisia konsepteja kehitettiin jakamalla rakennushanke kolmeen alakokonaisuuteen laajuuden, suoritusvelvollisuuden ja maksuperusteiden suhteen. Nämä alakokonaisuudet ovat toisistaan riippumattomia ja niitä yhdistelemällä voidaan muodostaa uusia konsepteja. Laajuuden perusteella palveluntuottaja voi vastata kohteen arkkitehtisuunnittelusta, rakenneteknisestä suunnittelusta, LVI-suunnittelusta tai sähkösuunnittelusta. Palveluntuottaja voi vastata myös kohteen rakennusteknisistä töistä, taloteknisistä töistä tai molemmista. Palveluntuottajan tehtävien laajuus voidaan jakaa myös avoimen rakentamisen periaatteen mukaisesti runkorakenteisiin ja sisävalmistukseen (support- ja infill-osioihin). Suoritusvelvollisuuksien laajuus voi vaihdella huomattavasti tilaajan tavoitteiden mukaisesti. Palveluntuottajan suoritusvelvollisuuteen voi kuulua yksi tai useampi tehtävä, kuten hanke-, yleissuunnittelu tai tekninen suunnittelu, projektinjohto, rakennus- tai talotekniset työt, olosuhde-, kiinteistö- tai käyttäjäpalvelut tai rahoitus. 18 CUBE

19 Eri tehtävät voidaan antaa palveluntuottajalle erilaisin maksuperustein. Maksuperusteina voidaan käyttää esimerkiksi kokonais-, yksikkö- tai tavoitehintaa, laskutyötä tai palvelumaksua. Näistä neljä ensimmäistä ovat tavanomaisia rakennushankkeissa. Palvelumaksu tarkoittaa maksuperustetta, jossa palveluntuottajalle maksetaan rakennus- ja taloteknisistä töistä korvaus kokonaan tai osittain rakennuksen käytön aikana. Maksuperusteita voidaan myös yhdistellä siten, että osa tehtävistä maksetaan eri maksuperusteilla kuin toiset tehtävät. Suunnittelukustannukset esimerkiksi maksetaan kokonaishintaisena mutta rakennustekniset ja talotekniset työt maksetaan laskutyönä ja kiinteistöpalvelut palvelumaksuperusteisesti. Tarjouspyyntöön, kilpailuttamiseen, hankintaan, sopimuksiin ja todentamiseen kehitettiin malleja ja ohjeita: kaikki mitä elinkaarihankkeessa tarvitaan Valmiita konsepteja korjausrakentamiseen Tarjottaessa elinkaarenaikaista palvelua on tärkeää, että käytettävissä on myös tehokkaita ja turvallisia korjausrakennuskonsepteja. Esimerkkinä toimivat hyvin toimisto- ja julkisten rakennusten korjauskonseptit, joita kehitettiin Ilmanvaihdon modernit parannus- ja kunnostusratkaisut tutkimusprojektissa. Erityisen ajankohtaisia ovat ja luvun julkisten ja toimistokäyttöön tarkoitettujen rakennusten korjaushankkeet, koska vanhemmat kiinteistöt on tyypillisesti jo peruskorjattu ja uudemmissa korjaustarve on vähäistä. Sen aikakauden kiinteistöjen korjausten ominaispiirteitä ovat osa- ja paikalliskorjaukset, joissa ilmanvaihtokoneita ja -kanavia ei välttämättä uusita kokonaan. Paljon korjauksia tehdään käytössä olevissa rakennuksissa kerroskohtaisesti, mikä aiheuttaa erityisiä vaatimuksia töiden häiriöttömälle toteutukselle. Uusia innovatiivisia menetelmiä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien parantamiseen ja kunnostamiseen kehitettiin siten, että toimenpiteet aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriötä tilan jatkuvalle käytölle. Tutkimuksen avulla pyrittiin luomaan toimintaympäristö, jossa ilmanvaihdon parannus- ja kunnostustoimet esitetään asiakkaan tarpeisiin ja rakennuksen nykytekniikkaan ja -kuntoon perustuvina ratkaisuvaihtoehtoina. Keskeinen tulos on suunnitteluohje, johon on suunnitteluja toteutusohjeiden lisäksi koottu 23 kehitetyn konseptin sisältö käytännönläheisessä muodossa. Tässä ohjeessa esitetyillä ratkaisuilla ja menetelmillä rakennusten ilmastointi voidaan korjata nykyistä vaatimustasoa vastaavaksi, mitä yleensä korjauksilla tavoitellaankin. Esimerkki käytössä olevista tiloista, joihin asennettiin jäähdytyspalkit ja käytävällä tehtiin tarvittavat ilma- ja vesikytkennät (vasen kuva). Samalla rakennuksen eräässä kerroksessa oli käynnissä raskas peruskorjaus (oikea kuva). Kuvat: TKK LVI-laboratorio. CUBE

20 2.1.3 Esimerkki elinkaaripalvelusta Are Oy on kehittänyt liiketoimintaansa jatkuvasti siihen suuntaan, että sen tarjoamat palvelut kattaisivat asiakkaiden tarpeet kiinteistöjen koko elinkaaren ajalle. Elinkaaripalvelut kattavat kiinteistöjen korjaus- ja muutoshankkeissa tarvittavat tutkimukset ja selvitykset. Kuntoarviot, -katselmukset ja -tutkimukset auttavat määrittelemään korjaushankkeiden laajuutta ja helpottavat kiinteistöihin sisältyvien teknisten riskien tunnistamista. Ylläpitosopimuksilla pyritään varmistamaan optimaaliset sisäolosuhteet ja takaamaan kiinteistön häiriötön käyttö. Yritys analysoi teknisten järjestelmien ja säätöprosessien toimivuuden. Sopimuksiin voidaan myös liittää olosuhdetakuut, jotka Aren asiakkaat ovat edelleen liittäneet omiin vuokrasopimuksiinsa. Tarvittaessa elinkaaripalvelujen toteuttamiseksi verkotutaan muiden alan yritysten kanssa. Sensus on Aren kehittämä talotekninen kokonaisjärjestelmä, joka tukee elinkaariliiketoiminnan toteuttamista. Tavoitteena on tarjota yhtä aikaa alhainen energiankulutus, hyvät sisäolosuhteet ja kilpailukykyinen hinta. Ajatuksena on, että Sensuksen myötä tilojen toiminnallisuus ja vuokrattavuus paranevat, kun tilojen käyttäjälle varmistetaan miellyttävät sisälämpötilat ympäri vuoden. Kiinteistöjen omistajalle Sensus tuo kustannussäästöjä mm. tilojen helpon muunneltavuuden vuoksi ja matalien käyttö- ja huoltokustannustensa vuoksi. Are Oy jatkoi Sensus -järjestelmän ja energiapalveluliiketoiminnan kehittämistä yhteistyökumppaniensa kanssa yhä paremmin elinkaaripalveluliiketoimintaan soveltuviksi. Tässä kehitystyössä pyrittiin pienentämään energiapalveluliiketoiminnan aloittamiseen sisältyviä epävarmuustekijöitä sekä niistä aiheutuvia teknisiä ja taloudellisia riskejä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää perusteellista paneutumista energiankulutuksen laskentaan ja mittaamiseen sekä energian käyttöön liittyvien tekijöiden selvittämistä käytännön olosuhteissa todellisissa rakennuksissa. Sähköisen palvelualustan kiinteistöpalvelinosuutta kehitettiin kaupallisen sovelluksen pohjalle (Niagara Framework) luomalla siihen komponentteja, jotka parantavat alkujaan yhdysvaltalaisen järjestelmän soveltuvuutta kotimaiseen kiinteistöympäristöön sekä erityisesti Sensus -talotekniikkajärjestelmään. Are Oy:n omassa pääkonttorissa on käytössä Sensus-järjestelmä. Kuva: Are Oy. 20 CUBE

Talotekniikan elinkaarimallit ja konseptit

Talotekniikan elinkaarimallit ja konseptit Talotekniikan elinkaarimallit ja konseptit Teknillinen Korkeakoulu LVI-laboratorio CUBENet Talotekniikan tulevaisuuden elinkaaripalvelut TKK LVI-laboratorio TKK Rakentamistalous VTT Tuotteet ja tuotanto

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Arandur / Kaivomestarin hanke

Arandur / Kaivomestarin hanke 7.10.2010 Richard Malm Arandur / Kaivomestarin hanke Kaivomestari - ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöalan kumppanuushanke Suomessa. Elinkaaritoimitus: mitä sopimus sisältää? Substanssipalvelut

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Pekka Maijala pekka.maijala@vtt.fi Turvallisuus 2012 -messut 5.9.2012 Suomi ikääntyy nopeimmin Euroopassa Suomessa on jo toista miljoonaa yli 65 -vuotiasta

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti

Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti Tutkimushanke TEKES:in Rakennettu Ympäristö ohjelman puitteissa Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, VTT 2 Tausta Ilmastomuutoksen mukanaan

Lisätiedot

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Miten julkiset hankinnat voivat tukea rakentamisen cleantechratkaisuja? Motiva / Tekes seminaari 10.2.2015 Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Tekesin Rakennettu ympäristö ja Huippuostajat

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen?

Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen? Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 2. 4.10.2012 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Toimintaympäristön muutos Asiakkaiden

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Merkittävä energiansäästö & Mukavan huoleton ja turvallinen asuminen. - Älykäs, hallittu talotekniikka -

Merkittävä energiansäästö & Mukavan huoleton ja turvallinen asuminen. - Älykäs, hallittu talotekniikka - Merkittävä energiansäästö & Mukavan huoleton ja turvallinen asuminen - Älykäs, hallittu talotekniikka - Agenda Mistä on kyse? Hyödyt Älykäs talotekniikan ohjaus käytännössä Miksi HomeSoft? Tekninen ratkaisu

Lisätiedot

Elinkaarimallit kehityshanke ja sen tulokset. Pertti Valtonen Kauppa- ja teollisuusministeriö

Elinkaarimallit kehityshanke ja sen tulokset. Pertti Valtonen Kauppa- ja teollisuusministeriö Elinkaarimallit kehityshanke ja sen tulokset Pertti Valtonen Kauppa- ja teollisuusministeriö Kehityshankkeen organisointi Johtoryhmä Espoo, Helsinki, Tampere, Vantaa puolustus-, ympäristö- sekä kauppa-

Lisätiedot

nzeb Hankeosaaminen - Tausta ja tavoitteet

nzeb Hankeosaaminen - Tausta ja tavoitteet nzeb Hankeosaaminen - Tausta ja tavoitteet Taustaa Tällä hetkellä pientalot suunnitellaan ja rakennetaan hyvin hajanaisesti organisoituna ja eri järjestelmäratkaisut suunnitellaan ja toteutetaan toisistaan

Lisätiedot

Kestävä yhdyskunta. Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes. 9-2009 Copyright Tekes

Kestävä yhdyskunta. Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes. 9-2009 Copyright Tekes Kestävä yhdyskunta Ohjelman kesto: 2007-2012 Ohjelman laajuus: 100 miljoonaa euroa, jostatekesin osuus noin puolet Lisätietoja: www.tekes.fi/yhdyskunta Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes

Lisätiedot

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari Rakennettu ympäristö ohjelman tulosseminaari Finlandiatalo Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari 27.1.2015 Tekesin Rakennettu ympäristö ohjelma 2009-2014 Tekes Innovaatiorahoituskeskus Ohjelmapäällikkö

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmastoseminaari 11.3.2015 toimitusjohtaja Tarja Andersson Elinkaarihanke (1) Hankintatapa, joissa tilaajan valitseman palveluntuottajan

Lisätiedot

Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi

Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi 11.12.1997 Oulu Mika Lautanala Tekesin toiminta-ajatus Tekesin tehtävä on edistää teollisuuden ja palveluelinkeinojen kilpailukykyä teknologian keinoin. Toiminnan

Lisätiedot

Tekesin strategia. Innovaatiotoiminnasta eväitä ihmisten, yritysten, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin

Tekesin strategia. Innovaatiotoiminnasta eväitä ihmisten, yritysten, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin Tekesin strategia Innovaatiotoiminnasta eväitä ihmisten, yritysten, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin Toiminta-ajatus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian ja innovaatioiden

Lisätiedot

Turvallisuusratkaisuja kuntalaisten tarpeisiin seniori-ikäisten turvapalvelut

Turvallisuusratkaisuja kuntalaisten tarpeisiin seniori-ikäisten turvapalvelut Turvallisuusratkaisuja kuntalaisten tarpeisiin seniori-ikäisten turvapalvelut Innovativiiset julkiset hankinnat, Tekesin aamukahvitilaisuus 1.2.2012 Pekka Maijala, VTT; Eeva Halme, Oiva; Christoffer Segercrantz,

Lisätiedot

Energiatehokkuus elinkaarimalleissa. Rakennusten energiaseminaari Finlandia-talo Pekka Mairinoja

Energiatehokkuus elinkaarimalleissa. Rakennusten energiaseminaari Finlandia-talo Pekka Mairinoja Energiatehokkuus elinkaarimalleissa Rakennusten energiaseminaari Finlandia-talo 4.10.2017 Pekka Mairinoja Sisältö: Elinkaarihankkeen määritelmä Elinkaarihankkeen vaiheet Energiatehokkuus elinkaarimallissa:

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Tietoverkottunut rakennusprosessi

Tietoverkottunut rakennusprosessi Tietoverkottunut rakennusprosessi Tilaisuuden avaus Ari Kaikkonen, TE-keskus/Teknologiayksikkö, Seinäjoki Miksi ohjelma käynnistettiin? Vera ohjelman tavoitteet, sisältö ja hyödyt Käynnissä olevien projektien

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Ilona Lundström 27.10.2010 Julkinen hankinta Hankinnan määritelmä hankinta = hankintasopimus ja sitä edeltävä

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Korjausrakentamisen linjaukset

Korjausrakentamisen linjaukset Korjausrakentamisen linjaukset Tarmo Pipatti Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1. 2010, VTT Korjausrakentamisen painoarvo kasvaa 15000 12000 Korjaus- ja uudisrakentamisen arvon kehitys

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät Innovaatioyhteistyöstä maailmanluokan läpimurtoja Tiede Hyvinvointi Strategia Huippuosaaminen Yhteistyö Kehitys Kasvu Talous innovaatiot Tulevaisuus Tutkimus

Lisätiedot

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9. ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) ympäristövaikutusten minimoinnissa Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.2009 1 400.0 Energiatehokkuudesta 250

Lisätiedot

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal Palvelut Oy Timbal palvelu rakennusten

Lisätiedot

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko?

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Ville Valovirta Miten liiketoimintaa sosiaalisista innovaatioista? -seminaari 23.1.2013 2 1. Miten

Lisätiedot

Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta. Tekes

Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta. Tekes YM Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman seminaari Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta 27.9.2013 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen Huippuostajat ja Rakennettu ympäristö

Lisätiedot

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja 1 STRATEGIA JA VISIO Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet KALLIORAKENTAMISEN

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE Tarjoamme asiakkaillemme talotekniikan palvelut uudiskohteiden urakoinnista kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon sekä korjausrakentamiseen. Yhteistyössä asiakkaan

Lisätiedot

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE 2 Kiinteistön elinkaari Kilpailu Hankkeen osapuolet Kiinteistön tuotemalli Mahdollisuudet VBE 2 1. Kiinteistön tuotemallin käyttömahdollisuudet 2. Kiinteistöalan

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Tekes Innovaatiorahoituskeskus

Tekes Innovaatiorahoituskeskus Kerrostalojen korjaaminen hankintaklinikan aloitustilaisuus ja 1. työpaja 27.5. Uusia ratkaisuja ja toimintamalleja alueiden uudistamiseen Tekes Innovaatiorahoituskeskus Huippuostajat ohjelmapäällikkö

Lisätiedot

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus Vauhditamme yrityksiä kasvuun ja kansainvälisille markkinoille. Rakennamme Lahden alueesta maailmanluokan ympäristöliiketoiminnan

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille

Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille Jukka Riikonen Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille Viiteympäristö Rakennusinvestoinnit joista yli 1 M :n hankkeisiin

Lisätiedot

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Kasva uusille markkinoille Kehitä tuotteistasi kansainvälisesti

Lisätiedot

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 2010 Minkälaista Suomea haluamme luoda? Juha Hetemäki 1 Rakennustuotannon arvo vuonna 2008 Talonrakentaminen

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016 Tekesin rahoituspalveluja yrityksille Anna Alasmaa, 10.5.2016 Yrityksen elinkaari ja Tekesin palvelut - projektikeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen kasvuvisio Tuotteen elinkaari kasvuvisio Alkuvaihe Kasvun

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin

Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma 2006-2009 (2012) Ihmisten vapaa-aika lisääntyy ja sitä myötä myös vapaa-ajan palvelujen kulutus kasvaa. Suomen vapaa-ajan

Lisätiedot

14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy

14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy 14.4.2014 Ranen esitys Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy Energiatehokas korjausrakentaminen Tavoitteena pienentää olemassa olevien rakennusten energiankulutusta Energiatehokkuusvaatimuksilla on vaikutusta

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille

Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus HINKU yritystilaisuus Uudessakaupungissa 11.11.2014 Mikä yritys hyötyy cleantechhankinnoista? Yritykset, jotka osaavat

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut yrityksille. HSY REPA- hankeen aloitustilaisuus 12.5.2015 Tuomas Lehtinen

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut yrityksille. HSY REPA- hankeen aloitustilaisuus 12.5.2015 Tuomas Lehtinen Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut yrityksille HSY REPA- hankeen aloitustilaisuus 12.5.2015 Tuomas Lehtinen UUDISTU KOKEILE KASVA KANSAINVÄLISTY Tekes jakaa riskiä DM 1272687 01-2015 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

PELASTUSAUTOON RAPORTOIVA KIINTEISTÖ PARK

PELASTUSAUTOON RAPORTOIVA KIINTEISTÖ PARK PELASTUSAUTOON RAPORTOIVA KIINTEISTÖ PARK Kalevi Piira VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Lämpömiehenkuja 2, 02150 Espoo Tiivistelmä PARK -hankkeen tavoitteena on pelastusautossa toimiva uusia ICT teknologioita

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja tehostamalla,

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

PASTORI-PROJEKTI. Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut

PASTORI-PROJEKTI. Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut PASTORI-PROJEKTI Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut Älykkään liikenteen liiketoimintamallien ja toteutusratkaisujen kehittäminen Matti Roine ja Raine Hautala,

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

Energiankäytön tehostaminen olemassa olevissa rakennuksissa. Tomi Mäkipelto kauppatieteiden tohtori, DI toimitusjohtaja

Energiankäytön tehostaminen olemassa olevissa rakennuksissa. Tomi Mäkipelto kauppatieteiden tohtori, DI toimitusjohtaja Energiankäytön tehostaminen olemassa olevissa rakennuksissa Tomi Mäkipelto kauppatieteiden tohtori, DI toimitusjohtaja Rakennetun ympäristön merkitys Suomessa Energiatehokkuuspotentiaali on pääosin hyödyntämättä

Lisätiedot

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet 16.5.2002, Dipoli Rakennusteollisuus RT ry Ilkka Romo Rakennusteollisuus RT ry 1 Rakennusteollisuuden teknologiastrategia 12.2.2002 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Apua hälyttävä WC ja itsestään sammuva liesi? Talotekniikka turvallisen. KIRA mediatapaaminen Harri Liukku, ABB Oy KNX Finland ry

Apua hälyttävä WC ja itsestään sammuva liesi? Talotekniikka turvallisen. KIRA mediatapaaminen Harri Liukku, ABB Oy KNX Finland ry Apua hälyttävä WC ja itsestään sammuva liesi? Talotekniikka turvallisen asumisen edistäjänä. KIRA mediatapaaminen Harri Liukku, ABB Oy KNX Finland ry Kiinteistö- ja rakennusfoorumin media-aamiainen 6.9.2012

Lisätiedot

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012 Busy in Business Juha Lehtonen 26.4.2012 Markkinan kehityksen trendejä Markkinan kehityksen trendejä Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy maailmanlaajuisiin verkostoihin. Muutos haastaa paikallisen

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa Sisältö 1. Koneenrakentajan haasteita koneiden turvallistamisessa 2.

Lisätiedot

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Ajankohtaista laadunhallinnasta Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

Rakennusautomaatio ja mallinnuksen hyväksikäyttö energiankulutuksen seurannassa. Mika Vuolle TKK, LVI-tekniikan laboratorio

Rakennusautomaatio ja mallinnuksen hyväksikäyttö energiankulutuksen seurannassa. Mika Vuolle TKK, LVI-tekniikan laboratorio Rakennusautomaatio ja mallinnuksen hyväksikäyttö energiankulutuksen seurannassa Mika Vuolle TKK, LVI-tekniikan laboratorio Rakennussimulointi tänään Simuloinnin käyttö suunnittelussa lisääntyy Olosuhdevaatimukset

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Rakennuskannan energiankulutus. BETONIPÄIVÄT 23.11.2011 Turo Eklund Helsingin Energia

Rakennuskannan energiankulutus. BETONIPÄIVÄT 23.11.2011 Turo Eklund Helsingin Energia 0 Rakennuskannan energiankulutus BETONIPÄIVÄT 23.11.2011 Turo Eklund Helsingin Energia Energiatehokkuuden määrittely Hyvä sisäilma, miellyttävät asumisolosuhteet ja rakennusten kunnon turvaaminen Energiankulutuksen

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto Kotisairaanhoito Harmonia Oy Pienestä suureksi v.2001-2010 Tuotteet: Kotihoidon palvelut Kaikki palvelut samasta osoitteesta.

Lisätiedot

Arvoverkkojen kehittämisen rahoitus

Arvoverkkojen kehittämisen rahoitus TEKES 25.6.2013 Jukka Laakso Arvoverkkohankkeiden erityispiirteet Arvoverkkohankkeiden tavoitteena on laaja kansainvälinen liiketoiminta tai merkittävä kansallinen järjestelmätason muutos. Yleisenä tavoitteena

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

ITP-hanke 2014-2016 Integroitu Teollinen Puutalotoimitus puurakentamisen uusi allianssimalli

ITP-hanke 2014-2016 Integroitu Teollinen Puutalotoimitus puurakentamisen uusi allianssimalli 28.11.2013 Wanha Satama Metsäalan strateginen ohjelma 2011-2015 Terävöitetään ja tehostetaan tutkimus- ja hanketoimintaa yhteistyötä ja viestintää parantamalla. ITP-hanke 2014-2016 Integroitu Teollinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖPILVI.FI Olosuhteiden helpompaa ja tehokkaampaa säätämistä

KIINTEISTÖPILVI.FI Olosuhteiden helpompaa ja tehokkaampaa säätämistä KIINTEISTÖPILVI.FI Olosuhteiden helpompaa ja tehokkaampaa säätämistä Koska asunto on kallis sekä rahalliselta että tunnearvoltaan, siitä kannattaa pitää erittäin hyvää huolta tavalla, josta nauttivat sekä

Lisätiedot