TYÖSELOSTUS. Teuvan kunta URHEILUKENTÄN TULVASUOJAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖSELOSTUS. Teuvan kunta URHEILUKENTÄN TULVASUOJAUS"

Transkriptio

1 1 TYÖSELOSTUS 9054 Teuvan kunta URHEILUKENTÄN TULVASUOJAUS

2 SISÄLLYSLUETTELO: TÄYDENTÄVÄT RAKENNUSSELITYKSET YLEISTÄ RAKENNUSKOHDE KÄYTETTÄVÄT ASIAKIRJAT TYÖMAAHALLINTO Rakennuttaja Suunnittelija KATSELMUKSET Katselmukset Räjäytys- ja tärinäkatselmus NOUDATETTAVAT LUVAT JA ASIAKIRJAT TYÖMAAHALLINTO LIIKENNEJÄRJESTELYT JA SUOJAUSTOIMENPITEET TYÖMAAN HUOLTO TYÖTURVALLISUUS MAASTOTUTKIMUKSET JA LAADUNVALVONTA MITTAUKSET Työnaikaiset mittaukset Työmäärien mittaukset Tarkemittaukset MAAPERÄTUTKIMUKSET MAANRAKENNUSTÖIDEN LAADUNVALVONTA Materiaalien laadunvalvonta Maa-ainekset Muut materiaalit Tiivistämistyön laadunvalvonta YLIJÄÄMÄMASSOJEN KÄSITTELY MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Poistettava kasvillisuus Siirrettävä kasvillisuus Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Siirrettävät rakenteet Suojattavat rakenteet Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet Poistettavat pintamaat Suojaukset ja eristykset Lämmöneristykset MAALEIKKAUKSET JA KAIVANNOT Maakaivannot PENKEREET MAAPADOT JA TÄYTÖT Alkutäytöt Muurit Eroosiosuojaukset HULEVESIVIEMÄRIT Tarkastus- ja hulevesikaivot sekä putket Hulevesiviemärin asennusalusta Hulevesiviemärin rakentaminen LIIKUNTA- JA VIRKISTYSPAIKKOJEN RAKENTEET Ulkokenttien päällys-ja pintarakenteet... 11

3 Liitteet ja piirustukset Yleiskartta Suunnitelmakartta Pituusleikkaus Rakenneleikkaukset Leikkaukset kiveys Poikkileikkaukset Poikkileikkaukset Kaivokortit Rakennuttajan turvallisuusasiakirja /9054 6/9054

4 TÄYDENTÄVÄT RAKENNUSSELITYKSET Työkohtaista rakennusselitystä täydentävät puuttuvilta osin seuraavat yleiset työselitykset seuraavassa järjestyksessä: Rakennustieto Oy: InfraRYL 2010 Osa 1 Väylät ja alueet Rakennustieto Oy: InfraRYL 2006 Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat RIL 126, Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus RIL 121, Pohjarakennusohjeet Suomen Rakennusinsinöörien Liitto ry: RIL Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket. Asennusohjeet. SFS: muoviputkistandardit Valmistajan ja materiaalitoimittajien ohjeet Lisäksi työssä noudatetaan yleisesti käytettyjä normeja ja normiluontoisia ohjeita, jotka koskevat ko. töitä, mm. RIL:n julkaisuja. Rakennusselityksen numerointi on InfraRYL:n mukainen ja tämä työselitys täydentää em. julkaisuja.

5 1 1 YLEISTÄ 1.1 Rakennuskohde Tämä rakennustyöselostus koskee Teuvan urheilukentän tulvasuojelutöitä ja jalkapallonurmen uusintaa. 1.2 Käytettävät asiakirjat Työkohtaista rakennusselitystä täydentävät puuttuvilta osin sisällysluettelossa esitetyt julkaisut sisällysluettelon järjestyksessä. Lisäksi työssä noudatetaan yleisesti käytettyjä normeja ja normiluontoisia ohjeita, jotka koskevat ko. töitä, mm. RIL:n julkaisuja. Rakennustyöselostuksen numerointi on InfraRYL:n mukainen 1.3 Työmaahallinto Rakennuttaja Teuvan kunta Rasintie 1 A TEUVA Yhdyshenkilö: Matti Hakola Tekninen johtaja Suunnittelija Rakennussuunnitelman on laatinut Aluetaito Oy. Asemakatu LAPUA Yhdyshenkilö Juha Porre, puh

6 2 1.4 Katselmukset Katselmukset Ennen töiden aloittamista pidetään rakennuspaikalla katselmus. Katselmuksessa käydään lävitse yksityiskohtaisesti rakennuskohteen erityisvaatimukset. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut kohteeseen myös ennen urakkatarjouksen jättämistä Räjäytys- ja tärinäkatselmus 1.5 Noudatettavat luvat ja asiakirjat Työ ei sisällä räjäytys- tai louhintatöitä. Työn suorittamista varten rakennuttaja hankkii rakennusluvat. Urakoitsijan on hankittava rakennusluvat työn suorituksessa tarvittavia tilapäisiä rakennuksia ja laitoksia varten. Samoin urakoitsijan tulee huolehtia kaikista muista työn suoritukseen liittyvistä luvista. Urakoitsijan on huolehdittava myös yksityisteiden tienkäyttöluvista ja sovittava mahdollisista korvauksista tiekunnan kanssa. Työkohtaisen työselostuksen litteroiden ja kuvien numerointi viittaa Infra- RYL 2010/ julkaisujen otsikoihin ja kuvien numeroihin. Tässä hankekohtaisessa työselostuksessa tarkennetaan ja täydennetään em. julkaisuissa esitettyjä teknisiä vaatimuksia ja ohjeita. Tässä selostuksessa esitetyt vaatimukset tulevat pätemisjärjestyksessä ennen InfraRYL:n ja muiden yleisten ohjeiden vaatimuksia. Yksityiskohtainen asiakirjojen pätemisjärjestys esitetään urakkasopimuksen liitteenä olevassa urakkaohjelmassa. 2 TYÖMAAHALLINTO 2.1 Liikennejärjestelyt ja suojaustoimenpiteet Kaikkien tilapäisten liikennejärjestelyjen suorittamiselle tulee hankkia tien tai kadun pitäjän lupa. Urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa mahdolliset työskentelyaluetta rajaavat suoja-aitaukset ja muut suojarakenteet, jotka ovat tarpeen ulkopuolisten henkilö- ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Työkohteiden kunnossapidosta vastaa urakoitsija.

7 3 Urakoitsija vastaa nykyisen urheilukenttäalueen kunnostamisesta alkuperäistä vastaavaan kuntoon. Työhön sisältyy punatiilimurskan ja kivituhkan hankinta ja niiden sekoittaminen tilaajan antamassa suhteessa ja asennus tarpeen mukaan. Urakoitsijan on suoritettava työt sähkö-, puhelin-, vesihuoltolinjojen sekä kaukolämpölinjojen läheisyydessä johtojen omistajan ohjeiden mukaisesti. Liikenteen käyttämälle ajoradalle ei saa kasata maata eikä sillä saa säilyttää rakennusaineita tai muita liikennettä haittaavia tarvikkeita. Työaluetta on katualue ja muu tilaajan osoittama alue. Yksityisomisteiset kiinteistöalueet on yksityisaluetta ja käyttö rakennusalueena ja läjitysalueena on kielletty. 3 TYÖMAAN HUOLTO 3.1 Työturvallisuus Rakennuttaja laatii työstä turvallisuusasiakirjan. Urakoitsija laatii turvallisuusasiakirjan pohjalta työturvallisuussuunnitelman. Tämän työselityksen piiriin kuuluvissa töissä on noudatettava rakennustyön turvallisuudesta annettua valtioneuvoston päätöstä. 4 MAASTOTUTKIMUKSET JA LAADUNVALVONTA 4.1 Mittaukset Maastomallimittaukset alueella on suorittanut Aluetaito Oy. Suunnitelma on sidottu ETRS GK22 koordinaattijärjestelmään sijainnin suhteen, korkeudet on sidottu N2000-korkeusjärjestelmään. Kaivojen merkintämittaukset tehdään takymetrillä koordinaatteihin perustuen. Työstettävät pinnat osoitetaan korkeusmerkeillä. Kaivojen koordinaatit ja muurin koordinaatit toimittaa suunnittelija GT -formaatissa. Jokirantaluiskaa ei ole pystytty luotettavasti mittaamaan suunnittelun pohjaksi. Suunniteltu kiveys tehdään nykyisen maaston mukaisesti siten, ettei joen poikkileikkausta kavenneta eikä luiskaa jyrkennetä. Muu tarvittava mittaustieto on mahdollista mitata suhdeviivaimella suunnitelmakartalta. Työalueelle on rakennettava riittävä määrä apukiintopisteitä. Mittaustaitoisen ryhmän on oltava käytettävissä aina tarpeen vaatiessa työn aikana.

8 4 Kaikki mitat on tarkistettava ennen kunkin työvaiheen aloittamista Työnaikaiset mittaukset Suunnitelma merkitään maastoon kunkin työvaiheen edellyttämällä tavalla. Maastoon sijoitetaan sellainen määrä paaluja, että niiden perusteella työ on tehtävissä suunnitelman mukaisesti ja, että on mahdollista luotettavasti todeta työn suunnitelmanmukaisuus näiden merkkien perusteella Työmäärien mittaukset Paljastettu kallio leikkauskohdissa ja johtokaivannoissa mitataan ennen louhintaa. Suoritemäärien mittaukset tehdään suunnitelmissa annettujen teoreettisten mittojen ja Rakennustieto Oy:n julkaisussa Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö Määrämittausohje annettujen ohjeiden mukaan Tarkemittaukset Urakoitsija laatii tarkepiirustukset ja luovuttaa ne rakennuttajalle pdf-, dwg- ja paperitulosteena. Yleisten työselitysten laatuvaatimuksia tarkennetaan seuraavasti: Tulvamuurin asema Mittavaatimus korkeuden suhteen +20/-20 mm koko muurilla, enintään 10 mm korkeusero kymmenen metrin matkalla. Sijainnin suhteen +-10 mm, ei näkyviä porrastuksia tai kaarteita. Tarkemittaukset ja -piirustukset laatii urakoitsija kustannuksellaan. 4.2 Maaperätutkimukset Alueella ei ole tehty maaperätutkimuksia. Alue on kuitenkin pohjamaaltaa savea ja silttiä. 4.5 Maanrakennustöiden laadunvalvonta Noudatetaan tätä työkohtaista työselostusta ja sisällysluettelossa mainittuja yleisiä työselostuksia.

9 Materiaalien laadunvalvonta Maa-ainekset Muut materiaalit Urakoitsijan tulee esittää ennakkoon rakeisuuskäyrät käyttämistään rakennemateriaaleista ja niiden tulee täyttää InfraRYL julkaisussa esitetyt vaatimukset. Muiden työssä käytettävien materiaalien tulee olla kyseiseen kohteeseen ja kyseisissä olosuhteissa yleisesti hyväksyttyjä. Varastoinnissa ja käytössä noudatetaan valmistajan antamia ohjeita Tiivistämistyön laadunvalvonta Asennusalusta tiivistetään vähintään 90 %:in tiiviysasteeseen parannetulla Proctor kokeella määriteltyyn kuivatilavuuspainoon verrattuna. Vaaditun tiiviyden saavuttamiseksi tulee tiivistettävän maa-aineksen olla lähellä optimivesipitoisuuttaan. 5 YLIJÄÄMÄMASSOJEN KÄSITTELY Urakoitsija huolehtii ylijäämämassojen asianmukaisesta käsittelystä ja läjityksestä MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Tekniset vaatimukset InfraRYL kohdan mukaisesti Poistettava kasvillisuus Hyötypuun hakkuu ja energiapuun keräys kuuluu tilaajalle. Muu käyttökelpoinen puuaines (myös hyötypuun hakkuusta jäänyt) kasataan rakennuttajan osoittamaan paikkaan kulkukelpoisen tien varteen. Hakkuun jäljiltä jääneiden kantojen, oksien, risujen ja rankojen raivaus kuuluu urakoitsijalle.

10 Siirrettävä kasvillisuus Hakkuun ja raivauksen määrän tulee urakoitsijan todeta maastossa ennen tarjouksen antamista. Suunnittelualueella ei ole siirrettäviksi esitettyjä puita tai muista kasveja Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Siirrettävät rakenteet Suojattavat rakenteet Kaikkien maarakennustöiden alueelle sijoittuvien putkien, sähkö- ja telekaapeleiden sekä johtojen tarkka sijainti tulee selvittää ennen kaivutöiden aloittamista ja tarvittaessa ne tulee tukea tai siirtää työn ajaksi. Siirto tehdään ko. putken, kaapelin tai johdonomistajan ohjeiden mukaisesti. Kaapelien, pylväiden, rajamerkkien ym. suojaamisesta on sovittava rakennuttajan ja laitteiden omistajan kanssa. Alueella sijaitsee rakennettuja kaapeleita, jotka on otettava huomioon rakennusvaiheessa Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet Poistettavat pintamaat Suojaukset ja eristykset Lämmöneristykset Raivauksen ja pintamaan poiston tekniset vaatimukset InfraRYL mukaisesti. Kasvualustaksi kelpaava pintamaa välivarastoidaan ja käytetään maapenkereiden kasvualustana. Lämmöneristeenä voidaan käyttää EPS-routa luokan lämpöeristeitä. Eristeen paksuuden tulee olla vähintään 100 mm.

11 MAALEIKKAUKSET JA KAIVANNOT Maakaivannot Maakaivannot tehdään InfraRYL 2010, kohdan ohjeellisia luiskakaltevuuksia noudattaen. Liikakaivua sekä leveys- että pituussuunnassa on vältettävä. Kaivannon alaosa kaivetaan varovasti, jotta alapuolinen maaperä ei tarpeettomasti häiriinny. Kaivumaat on siirrettävä vähintään 2 metrin etäisyydelle kaivannon reunasta. Kaivannon teossa on noudatettava Työsuojeluhallituksen ohjetta Kapeat kaivannot. Kaivu suoritetaan putken asennuskorkeuteen eikä asennusalustaa käytetä muutoin kuin tasoittamaan kaivun epätasaisuudet PENKEREET MAAPADOT JA TÄYTÖT Alkutäytöt Alkutäyttö tehdään salaojasorasta tai seulotusta murskeesta Muoviputkien alkutäyttö tehdään vaiheittain noudattaen julkaisun Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket ohjeita. Alkutäyttö tiivistetään vähintään 95 %:n tiiviysasteeseen tai < 2,5 tiiveyssuhteeseen. Täyttö ulotetaan vähintään 300 mm ylimmän putken laen yläpuolelle. Ennen täyttöä tarkastetaan, että putket ovat vahingoittumattomat, oikeilla paikoillaan ja oikein asennettu. Alkutäyttömateriaali lasketaan kaivantoon varovasti, tasaisesti putkien molemmille puolille. Täytön ensimmäinen vaihe tehdään lapiotyönä tai muulla sellaisella menetelmällä, etteivät putket siirry paikaltaan tai vaurioidu. Alkutäyttömateriaalia sullotaan putkien alle ja sivuille siten, ettei putkien korkeusasema muutu. Ensimmäinen täyttökerros tehdään enintään putken puolivälin korkeuteen. Täytekerroksen tulee olla putken molemmilla puolilla täytön eri vaiheissa likimain samalla korkeudella. Alkutäyttö ulotetaan lopputäyttömateriaalin suurimman lohkarekoon verran, kuitenkin vähintään 300 mm, ylimmän putken yläpuolelle. Muoviputken päälle tulevat täyttömassat saadaan tiivistää koneellisesti vasta sen jälkeen, kun putken laen päällä on vähintään 0.3 m:n paksuinen täyttökerros.

12 Muurit Tulvamuurin kaivannon pohja tasataan hienolla hiekalla ja tiivistetään kevyellä tärylevyllä. Tasatun pohjamaan päälle asennetaan routaeriste EPSrouta -eristeellä. Routaeristyksen leveys on 2400 mm. Eristettäessä on kiinnitettävä huomiota eristelevyjen samojen tiiveyteen erityisesti kaarevalla osalla. Tarvittaessa saumat on tiivistettävä esimerkiksi uretaanivaahdolla. Antura valetaan suoraan eristeen päälle. Anturan leveys 800 mm, ja korkeus 200 mm piirustuksen mukaisesti. Muuri tehdään muottiharkoista epäkeskeisesti anturan päälle. Epäkeskeinen asennus on tärkeä, koska tulvatilanteessa muuriin kohdistuu kaatavia voimia. Anturan ja muurin raudoitus piirustuksen mukaisesti. Muurauksen päälle tehdään reunalta 10 cm paksu valu, johon kiinnitetään aitaelementtien tolppien kiinnikkeet. Muuri tasoitetaan koko korkeudeltaan ja slammataan näkyvältä osaltaan. Muurin päälle asennetaan teräsaitaelementti. Aidan on oltava vastaava kuin alueella olevat aidat, esimerkiksi Korpela tuote KTF-C tai Puomitek Saher- elmenttiaita. Aidan on oltava hitsattu elementtiaita, verkon silmäkoko 50 x 200 mm, lanka 2x8 mm / 6mm, aidan tolpat 42 x 60 x 2 mm. Väri tiedustellaan tilaajalta ennen tilausta Eroosiosuojaukset Jokirantaluiskasta poistetaan puut ja kannot ja vanha puurakenteinen eroosiosuojaus. Luiska kaivetaan joen pohjasta asti eroosiosuojauksen paksuuden tarvitsemaan syvyyteen. Luiska tasataan ja pyritään tekemään niin loivaksi kuin mahdollista. Luiskaan ei ole saatavilla mittoja tai koneohjausmallia, joten luiska kaivetaan nykyisen maanpinnan suhteen. Kaivun ja tasauksen jälkeen luiskaan asennetaan suodatinkangas N4. Kankaan päälle asennetaan kaivinkoneella alkaen joen pohjasta pienlouheverhous murskeesta. Verhous rakennetaan sopivan leveyisissä kastoista kerralla valmiiksi alhaalta ylös asti. Verhous tasataan ja tiivistetään kaivinkoneen kauhalla käyttämällä mursketta painona. Työn aikana on huomioitava, ettei nykyinen uoma saa kaventua. Jotta verhous pysyy paikallaan, on verhouksen rakentaminen aloitettava vähintään uoman pohjasta tai uoman keskilinjalta. Työn aikana on varottava mahdollista luiskasortumaa. Tästä syystä työjärjestys on suunniteltava siten, että työ tehdään kaivun ja täytön osalta kaistoittain valmiiksi, eikä luiskaa kaiveta ensin kokonaan valmiiksi.

13 VESIHUOLTO Vesihuollon maarakennustyöt tehdään lukujen ja mukaisesti HULEVESIVIEMÄRIT Muoviputket Viettoviemäriputkena käytetään PEH- muoviputkea, luokka SN8. Käytettävät putkikoot ilmenevät suunnitelmista. Viettoviemäriputken tulee olla hulevesiviemäriputkeksi tarkoitettua putkimateriaalia ja raaka-aineen on täytettävä standardien SFS 5906 ja SFS-EN vaatimukset. Hulevesiviemärit ovat ns. yhdistelmäputkia, joiden yläosassa on salaojarei itys. Asennustyöt PEH-putken liitokset tehdään käyttäen muhviliitosta. Asennustyön aikana on putkia käsiteltävä huolellisesti putken valmistajan ohjeiden mukaan. Muilta osin noudatetaan InfraRYL 2006:ta Tarkastus- ja hulevesikaivot sekä putket Tarkistuskaivoina käytetään 300 mm muovisia teleskooppikaivoja suunnitelmien mukaisesti (kts. kaivokortit).. Muilta osin noudatetaan julkaisua InfraRYL 2006, Vesihuolto Hulevesiviemärin asennusalusta Hulevesiviemärin rakentaminen Asennusalustaa ei käytetä, putket asennetaan maanvaraisesti Kaivanto on pidettävä niin kuivana, että kaivannossa tehtävät työt voidaan asianmukaisesti suorittaa ja materiaalit tiivistää vaadittavaan tiiveyteen. Tarvittaessa alennetaan pohjavettä ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Maa-aineksia sisältävää vettä ei työn aikana saa johtaa jo rakennettuihin putkistoihin. Kylmän sään aikana estetään kaivannon pohjan jäätyminen joko tekemällä loppukaivu välittömästi ennen putkiasennusta tai käyttämällä sopivia suojaustoimenpiteitä. Samoin tulee estää kaivannon seinämien jäätyminen

14 10 kaivannon ylimmän putken laen korkeutta alempaa. Alkutäyttöön käytettävä savi ei saa jäätyä. Putket asennetaan siten, että ne tukeutuvat koko pituudeltaan tiivistettyyn asennusalustaan. Putkien välisen vaakasuoran etäisyyden tulee olla vähintään 200 mm. Putken etäisyys kaivoista tai muista rakenteista tulee olla vähintään 100 mm. Pystysuoran vapaan etäisyyden risteävään johtoon tulee olla vähintään 100 mm. Muilta osin noudatetaan julkaisua InfraRYL 2006, Vesihuolto Tarkastuskaivojen ja -putkien asentaminen Noudatetaan julkaisua InfraRYL 2006, Vesihuolto Liitoksen tekeminen olemassa olevaan viemäriin Liitokset nykyiseen runkoverkostoon suunnitelmakarttaan merkityssä kohdassa. Liitokset tehdään julkaisun InfraRYL 2006, Vesihuolto mukaisesti.

15 LIIKUNTA- JA VIRKISTYSPAIKKOJEN RAKENTEET Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaisesti Ulkokenttien päällys-ja pintarakenteet Jalkapallokentän nurmen kasvualusta Kasvualustan paksuus on tiivistettynä asennustiiveyteen on 30 cm. Kiviainesosalle asetetaan seuraavat vaatimukset: 1. Pääosin lajittunutta hiekkaa 2. 4 mm rakeita enintään 2 paino % 3. alle 0,06 mm rakeita korkeintaan 3 % 4. Humuspitoisuus 3-4%, joka todetaan hehkutushäviönä 2-3 % 5. Huokostilavuus % 6. Vesikapasiteetti % 7. Vedenläpäisykyky > 250 mm/h 8. Ilmahuokosia > 10 % (optimi 20 %) 9. ph 6,0 6,8 Käytettävän kasvualustahiekan rakeisuuden tulee täyttää seuraavat vaatimukset: mm Ohjearvon raja, % Ohjearvon raja, % 0, , , , , , ,0 95 4,0 98 Käytettävälle turpeelle asetetaan seuraavat vaatimukset: 1. Lyhytkuituista sara- tai sarahkaturvetta 2. Hyvin maatunutta, von Postin asteikolla maatumisaste H Hehkutushäviö > 85 % Turpeen laatu ja soveltuvuus käytettävään hiekkaan tutkitaan rakennuttajan hyväksymässä laboratoriossa vähintään kuukausi ennen sekoitustöiden aloitusta ja hyväksytetään tilaajalla.

16 12 Turve, maanparannuskalkki, lannoitteet ja kasvualustan kiviaines sekoitetaan koneellisesti rumpuseulalla keskenään. Hiekasta ja turpeesta kasvukerroksen kuivairtotiheyden tulee olla välillä 1,25 1,45 kg/dm3. Kasvualustan materiaalista tehdään riittävän ajoissa maa- ja ravinneanalyysi, joka käsittää rakeisuuden, humuspitoisuuden ilmaistuna hehkutushäviönä ja ravinnepitoisuuden määrittämisen. Viherrakennusmaa-analyysi tehdään työtä aloitettaessa. Sekoitustyön tasaisuutta seurataan päivittäin sekoituspaikalla. Materiaalin laadun tai hankintapaikan muuttuessa viherrakennusmaa-analyysi tehdään jokaista valmiin kasvualustan 150 m3 kohti laboratoriossa. Mikäli analyysin tulokset poikkeavat esitetyistä arvoista, kasvualustan laatua parannetaan vastaamaan sopimuksenmukaista laatua. Tilaajan valvojan tulee olla tietoinen sekoitusajankohdasta, jotta päivittäistä seurantaa voidaan suorittaa. Kasvukerroksen levitys tehdään penkan päältä kevyellä, leveätelaisella puskutraktorilla ristikkäisiin suuntiin työntäen kahdessa kerroksessa. Penkkakorkeus ei saa nousta 600 mm suuremmaksi. Kasvukerroksen levitystä ei saa tehdä kovalla sateella tai märissä oloissa. Kentän päälle ei saa ajaa kuorma-autoilla, eikä siellä saa liikkua pyöräalustaisilla koneilla kasvukerroksen levityksen aikana. Kasvualustan tulee olla kauttaaltaan tasalaatuinen. Kasvukerroksen tiivistys tehdään tasaisesti, eikä se saa jyräyksen jälkeen ylittää 80 % parannetun Proctor-kokeen mukaisesta maksimikuivatiheydestä (tiiveysa. 1.4 kg/dm3). Testauksen tekee rakennuttajan hyväksymä taho. Sopivan sekoitussuhteen määrittämiseksi tehdään ennen lopullisen reseptin määrittämistä riittävä määrä koe-eriä sekoituspaikalla. Hiekan ja turpeen tilavuus suhde on todennäköisesti välillä 10:90 15:85. Lopullinen päätös seoksessa käytettävästä hiekka- ja humuslaaduista sekä niiden sekoitussuhteesta tehdään määrittelemällä vedenläpäisy- ja veden pidätyskyky eri seoksista. Tavoite vedenpidätyskyky paino % ja läpäisykyky > 250 mm/h. Tasatussa kasvukerroksen alapuolisessa suodatinhiekkakerroksessa ja kasvukerroksessa sallitaan enintään 10 mm epätasaisuudet 5 metrin oikolaudalla määritettynä. Suodatin- ja kasvukerros tarkastetaan ja hyväksytetään tilaajalla erikseen aina ennen seuraavan vaiheen rakentamista. Kasvukerroksen peruslannoitus ja kalkitus tehdään niin, että seuraavat ohjearvot saavutetaan. Tarvittava peruslannoitus testataan pienemmällä määrällä esimerkiksi seossuhteen määrittämisen aikana ennen varsinaisen kasvualustan valmistamisen aloitusta. Maan ravinnearvot maanparannuksen ja lannoituksen jälkeen seuraavan taulukon mukaisesti: (OPM liikuntapaikkajulkaisu 96, s. 60)

17 13 Johtoluku 10 x ms/cm 1-4 ph 6,0-6,8 Kalsium mg/l Kalium mg/l Fosfori mg/l Magnesium mg/l Boori mg/l 0,4-1,0 Kupari mg/l 5,0-30 Mangaani Sinkki mg/l 2-50 Rikki Humus paino % 4-12 Jalkapallokentän siirtonurmi Siirtonurmi on kasvatettu jalkapallokentän nurmipäällysteen vaatimusten mukaisesti ja kasvualusta on kasvupaikalla hiekkapitoinen, vastaten urheilukentän kasvualustan olosuhteita. Siirtonurmen siemenseoksesta ja ominaisuuksista on toimitettava tuoteseloste, jossa on käytetyn materiaalin tuotetiedot. Tuoteselosteesta on käytävä ilmi, että tuote on tarkoitettu urheilukentän nurmipäällysteeksi. Siemenseoksena käytetään jalkapallokenttäkulutukseen ja käyttöön suunniteltuja heinälajeja sekä ns. Extra luokan lajikkeita, joilla on hyvä kulutus-, tauti- ja talvenkestävyys. Lajikkeiden on kestettävä < 20 mm leikkuuta harvenematta. Nurmimaton viherpeittävyyden tulee olla vähintään 98 % ja lehtiversoja vähintään kpl/m2. Nurmimaton tulee olla hyvälaatuista, tiheää ja pystykasvuista. Aukkoja tai rikkakasveja ei saa olla. Nurmen on juuristoltaan oltava niin lujaa, että se kestää kasassa hajaomatta, kun nurmivuodasta reunasta otetaan käsin kiinni. Nurmen tulee kestää kevyttä ravistelua ja käsittelyä hajoamatta. Rullien reunojen on oltava ehjät eivätkä ne saa olla rispaantuneita. Rullien tulee olla kireitä ja riittävän lujia laadukkaan asennustyön saavuttamiseksi. Maa-aineksen on oltava 25 mm paksua ja vuodan molempien reunojen keskenään tasapaksuja. Vuotien keskinäisessä paksuudessa ei saa olla yli 5 mm eroja. Nurmessa tulee olla ehyet kasvupisteet, tervettä juuristoa ja maarönsyjä sekä selvästi nähtävissä olevaa verso- ja hiusjuuristoa. Maatuvaa tai maatumatonta verkkoa ei saa olla. Viljelmällä tehtävänä alkuhoitona edellytetään säännöllinen leikkuu kasvukauden aikana 30 mm:n, korostettua PK lannoitusta niin että juuristo on runsas ja pitää

18 14 kaiken maan kasassa ja viljelmällä on tehtävä holkki-ilmastus 1 viikko ennen nostoa. Siirtonurmen kasvualustan on vastattava kivennäisrungoltaan kentän edellä esitettyä kasvualustaa. Rullat eivät saa lämmetä kuljetuksessa ja nosto on ajoitettava niin, ettei työmaalla tule ruuhkaa asennustyössä. Tilaajan edustaja (valvoja) antaa asennusluvan hienotasatulle pinnalle. Asennustyö tulee tehdä ehdottoman huolellisesti ja ohjeita noudattaen. Asennustyössä tuleva hukkaprosentti ei saa johtua huolimattomasta materiaalin käsittelystä eikä se kuulu tilaajalle. Asennettavan alueen maa kastellaan läpikotaisin ja riittävän ajoissa niin, että tarkistettaessa kasvukerros on läpeensä märkä. Asennusta edeltävänä päivänä pinnan annetaan kuivua, jotta liikkuminen on mahdollista ilman painumia. Kasvukerroksen pinta hienotasataan aina ennen siirtonurmirullien tuontia kohteeseen. Asennuskoneiden jäljet hienotasataan aina ennen uutta asennusta. Starttilannoitus tehdään päivittäin, kutakin päivittäistä nurmikon asennusmäärää kohden. Nurmirullat tulee asentaa toimituspäivänä. Tarvittaessa kuumalla ja aurinkoisella säällä nurmirullat on suojattava suoralta auringon paisteelta. Nurmet asennetaan suorassa linjassa kentän pituussuunnassa. Ne eivät saa kiemurrella, eikä muutoinkaan mutkitella. Nurmen on oltava niin paksua ja jäykkää, että se voidaan asentaa työntämällä tai vetämällä puskusaumat vastakkain. Puskusaumojen väliin ei saa jäädä nurmikon lehtiä tai muuta irtokasvustoa. Nurmen tulee kestää asennuskäsittelyä niin, ettei hajoa tai repeä asennustyön aikana. Nurmea asennettaessa, alushiekka (kasvualusta) ei saa liikkua mukana. Rullien päät asennetaan suoralla toisiaan vasten painavalla puskusaumalla. Saumoihin ei saa jäädä rakoja tai aukkoja. Nurmikkovuotien viherpeitteen tulee olla tasalaatuista ja selvästi toista lajia sisältävät nurmivuodat poistetaan ja vaihdetaan tasalaatuiseen kasvustoon jo asennusvaiheessa. Nurmien laatu, asennustyö ja tasaisuus hyväksytään päivittäin. Nurmen kunto luovutustarkastuksessa Luovutustarkastuksessa siirtonurmen tulee olla asennettuna suorissa linjoissa, juurtunut kunnolla kasvualustaan, eikä siinä saa olla kuolleita tai huonosti kasvavia laikkuja. Korjaukset on tehtävä uudella siirtonurmella. Nurmipeitteen tulee olla kasvustoltaan tasalaatuista, sisältää samoja heinälajeja, eikä siinä saa olla poikkeavia tai merkittäviä lajieroja eri vuotien kesken. Nurmikaistojen saumaja liitoskohdissa ei saa olla rakoja tai päällekkäisyyksiä. Nurmen tulee olla yhtä paksua molemmilta reunoiltaan, eikä siinä saa olla yli 5 mm paksuuseroja. Sadettimien ympärykset tulee olla asennettu valmiin pinnan korkeuteen. Niiden kannet jäävät 25 mm syvälle ja siirtonurmen tulee asettua tasaisesti niiden päälle. Sadettimen sadetinpään kohta (n. 50 mm) leikataan auki ja merkitään selkeästi lipulla tai vastaavalla. Sama +/- tasovaatimus kuin muussakin kentässä.

19 15 Nurmikon tulee olla leikattu vähintään kerran. Nurmen pinnassa ei saa olla 5 m:n oikolaudalla katsottuna +/- 10 mm suurempia epätasaisuuksia, eikä vettä kerääviä painanteita saa esiintyä. Nurmien kunto takuutarkastuksessa Takuutarkastuksessa siirtonurmessa ei saa olla kuolleita tai huonosti kasvavia laikkuja. Nurmikossa ei saa olla lehtilaikkua tai muita kasvitauteja. Korjaukset tulee olla tehdyt uudella, juurtuneella siirtonurmella, joka heinälajistoltaan on yhteneväinen asennetun nurmikon kanssa. Mahdolliset paikkaukset eivät saa lajistoltaan tai väriltään erottua aiemmin asennetusta nurmikosta. Tasaisuusvaatimukset ovat samat kuin luovutustarkastuksessa. Nurmikon hoito Vastaanottotarkastuksen jälkeen tilaaja vastaa nurmikon hoidosta. Nurmea hoidetaan vaativan urheilukenttänurmikon vaatimuksia vastaavasti ja vähintään A1 luokituksen mukaisesti. Asennuksessa ja hoidossa noudatetaan valmistajan, sekä julkaisujen InfraRYL 2010 ja opetusministeriön julkaisun 96 Urheilunurmikoiden perustaminen ja hoito-ohjeita. Nurmen asentaja luovuttaa vastaanottotarkastuksen yhteydessä yksityiskohtaiset nurmen hoito-ohjeet erikseen takuuajalle sisältäen ohjeet ainakin lannoituksesta, ilmastuksesta, kastelusta ja leikkauksesta. Aluetaito Oy Juha Porre Miika Väärämäki

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE TYÖSELOSTUS 7693 Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7.8.2017 MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7693 SISÄLLYSLUETTELO 1. ESITYÖT... 3 1.1. Yleiset työselitykset... 3 1.2. Asetuksia ja määräyksiä... 3 2. KUIVATUSTYÖT...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS 31.3.2017 2 (5) Sisällys RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 YLEISTÄ... 3 TEKNISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

PALVELUKESKUS HENRIKINHOVI

PALVELUKESKUS HENRIKINHOVI Proense Talotekniikka/ath TYÖSELOSTUS 31.3.2017 1 / 8 PALVELUKESKUS HENRIKINHOVI SADEVESIJÄRJESTELMÄ SALAOJAJÄRJESTELMÄN TARKISTUS JA PUULAUS MAANRAKENNUS,-ASENNUSTÖIDEN TYÖSELOSTUS REV. TEHNYT PÄIVÄYS

Lisätiedot

Järvirovantien parantaminen ja pysäköintialueen rakentaminen, Kittilä / Levi. Katusuunnitelma RAKENNUSTAPASELOSTUS. Liite 1

Järvirovantien parantaminen ja pysäköintialueen rakentaminen, Kittilä / Levi. Katusuunnitelma RAKENNUSTAPASELOSTUS. Liite 1 Liite 1 Kittilän kunta Tekninen osasto Järvirovantien parantaminen ja pysäköintialueen rakentaminen, Kittilä / Levi Katusuunnitelma 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 1000 MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET 3 1000.01 Mittaustyöt

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

HOIVAKODIN KATUYHTEYDEN RAKENNUSURAKKA RAKENNUSSSUUNNITTELU URJALA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL mukaan

HOIVAKODIN KATUYHTEYDEN RAKENNUSURAKKA RAKENNUSSSUUNNITTELU URJALA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL mukaan 1 Urjalan kunta HOIVAKODIN KATUYHTEYDEN RAKENNUSURAKKA RAKENNUSSSUUNNITTELU URJALA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL mukaan Infrasuunnittelu Tampere 2018 A 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS. Ilmajoen kunta AHONKYLÄNKOULUN LIIKENNEJÄRJESTELYT

TYÖSELOSTUS. Ilmajoen kunta AHONKYLÄNKOULUN LIIKENNEJÄRJESTELYT 1 TYÖSELOSTUS 8239 Ilmajoen kunta AHONKYLÄNKOULUN LIIKENNEJÄRJESTELYT 10.5.2019 SISÄLLYSLUETTELO: TÄYDENTÄVÄT RAKENNUSSELITYKSET... 4 1 YLEISTÄ... 1 1.1 RAKENNUSKOHDE... 1 1.2 KÄYTETTÄVÄT ASIAKIRJAT...

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS. Ilmajoen kunta. Äkkijuhantien parantaminen

TYÖSELOSTUS. Ilmajoen kunta. Äkkijuhantien parantaminen 1 TYÖSELOSTUS 8201 Ilmajoen kunta Äkkijuhantien parantaminen 1.5.2019 SISÄLLYSLUETTELO: Liitteet... 3 Piirustukset... 3 TÄYDENTÄVÄT RAKENNUSSELITYKSET... 4 1 YLEISTÄ... 1 1.1 RAKENNUSKOHDE... 1 1.2 KÄYTETTÄVÄT

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2 (6) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennushankkeen kuvaus Työ koostuu jätevesiviemärin sujutuksesta

Lisätiedot

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 rakentaminen kokonaisurakkana 14.7.2014 Työ n:o 12055 MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN

Lisätiedot

ym -suunnittelu oy Teerikorventie Mänttä

ym -suunnittelu oy Teerikorventie Mänttä Mänttä-Vilppulan kaupunki Miinanpellonkadun ja Niittykadun saneeraus ym ym -suunnittelu oy Teerikorventie 74 35820 Mänttä OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO 20.12.2016 Miinanpellonkatu Tunniste Yksikkö Määrä 1000

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X JANAKKALAN VESI. Pahamyllyntien viemärisaneeraus

YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X JANAKKALAN VESI. Pahamyllyntien viemärisaneeraus YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X188095.007 10.12.2016 JANAKKALAN VESI Pahamyllyntien viemärisaneeraus 2 Pöyry Finland Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS. Ilmajoen kunta HARJUMETSÄNTIEN JA HARJUKALLIONTIE

TYÖSELOSTUS. Ilmajoen kunta HARJUMETSÄNTIEN JA HARJUKALLIONTIE 1 TYÖSELOSTUS 8195 Ilmajoen kunta HARJUMETSÄNTIEN JA HARJUKALLIONTIE 9.1.2019 SISÄLLYSLUETTELO: TÄYDENTÄVÄT RAKENNUSSELITYKSET... 4 1 YLEISTÄ... 1 1.1 RAKENNUSKOHDE... 1 1.2 KÄYTETTÄVÄT ASIAKIRJAT... 1

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. PUISTOLAMMINTIEN PERUSPARANNUSSUUNNITELMA Maarakennustöiden työselostus. Oulu 23.3.2010

TORNION KAUPUNKI. PUISTOLAMMINTIEN PERUSPARANNUSSUUNNITELMA Maarakennustöiden työselostus. Oulu 23.3.2010 TORNION KAUPUNKI PUISTOLAMMINTIEN PERUSPARANNUSSUUNNITELMA Oulu AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu Puhelin 010 2414 600 Telefax 010 2414 601 www.airix.fi Toimistot: Kaarina, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Tordalintien hulevesiviemäri

Tordalintien hulevesiviemäri S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KEMIÖNSAAREN KUNTA Tordalintien hulevesiviemäri FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23911 työkohtainen työselostus Kallio Tomi Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 1 2 YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy Riippumattoman valvojan yhteenveto LIITE 16. Suunnitelmapiirustukset

Talvivaara Sotkamo Oy Riippumattoman valvojan yhteenveto LIITE 16. Suunnitelmapiirustukset Talvivaara Sotkamo Oy Riippumattoman valvojan yhteenveto LIITE 16 Suunnitelmapiirustukset Talvivaara Sotkamo Oy Riippumattoman valvojan yhteenveto Geotuubikenttä 1 A 29.4.2014 T Viita Lisätty koekuoppia

Lisätiedot

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! - Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje,

Lisätiedot

järjestelmät. Betonikaivojen purku ( kuljetus < 5 km ) kpl 1 104, Kaivo (laatu määrittelemättä)

järjestelmät. Betonikaivojen purku ( kuljetus < 5 km ) kpl 1 104, Kaivo (laatu määrittelemättä) KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Pöytyä > Laurilantie kt Laskelma: Laurilantie kt/vaihe 1 Työnumero: 20601549 Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas:

Lisätiedot

Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma

Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma Vantaanjoen kohdalta Työkohtainen työselostus 30.9.2015 Viite 2015012 Hyväksynyt Kirjoittanut Kari Pulkkinen

Lisätiedot

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS 25.3.2015 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo Hausjärven kunta Muutos-ja intaluettelo Pionkaarteen alueen kunnallistekniikan ja vesiuollon rakentaminen Jokainen inta on täysin itsenäinen ja muista riippumaton.yksikköintoiin on sisällytettävä nimikkeen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: 31.3.2017 2(6) Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen tulee vastata

Lisätiedot

LIIKEKUJA-SAIRAALATIE-VARTIOTIE RISTEYS TYÖSELOSTUS

LIIKEKUJA-SAIRAALATIE-VARTIOTIE RISTEYS TYÖSELOSTUS LIIKEKUJA-SAIRAALATIE-VARTIOTIE RISTEYS TYÖSELOSTUS 20.4.2017 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 2 0.1 Rakennushankkeen kuvaus... 2 10000 MAA-, POHJA JA KALLIORAKENTEET... 2 11300 Poistettavat, siirrettävät

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Ratapuiston kenttä, tekonurmen vaihtosuunnitelma

Ratapuiston kenttä, tekonurmen vaihtosuunnitelma VIHDIN KUNTA Ratapuiston kenttä, tekonurmen vaihtosuunnitelma Työselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 701-P32065 Työselostus 1 (6) Linkola Kalle Sisällysluettelo RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 1 Rakennuskohde

Lisätiedot

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen Työkohtainen työselostus Vitomittaus Oy 9.3.2017 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 2 2. SUUNNITTELIJA... 2 3. NYKYTILANNE... 2 4. KATSELMUKSET...

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

Hyyppärä- Veikkari pääviemäri

Hyyppärä- Veikkari pääviemäri HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ Hyyppärä- Veikkari pääviemäri osa plv. 0-162 ( 1479.5-1636.5) Vesihuoltosuunnitelma Työkohtainen työselostus 10.8.2018 Viite 2017011 Hyväksynyt Kirjoittanut Kari

Lisätiedot

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS R/A Kårkulla Samkommun Liikennejärjestelyiden parantaminen, RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 28.8.2017 Rakennussuunnitelma 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 0650 MITTAUSTYÖT 3 0651 Koordinaatti-

Lisätiedot

Viikinrannan koira-aitaus

Viikinrannan koira-aitaus HELSINGIN KAUPUNKI Katu- ja puisto-osasto MA403-3 Viikinrannan koira-aitaus TYÖSELOSTUS 20.10.2014 HELSINGIN KAUPUNKI Työselostus 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS...

Lisätiedot

KAIVANTOJEN SEKÄ KATUJEN TUENTA- JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

KAIVANTOJEN SEKÄ KATUJEN TUENTA- JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO KAIVANTOJEN SEKÄ KATUJEN TUENTA- JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO TYÖNUMERO: 60 2816 LIETO, KAIJASEN PELLON VESIHUOLTOLINJAT JA KADUT 1 YLEISTÄ Kaivantojen osalta tässä lausunnossa laaditaan periaateratkaisut

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI. Kauniaistentien levennys. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E25632.28. Turku 19.2.2013

KAUNIAISTEN KAUPUNKI. Kauniaistentien levennys. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E25632.28. Turku 19.2.2013 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Kauniaistentien levennys InfraRYL 2006 Työ: E25632.28 Turku 19.2.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku,

Lisätiedot

NEITSYTMÄEN KUNNALLISTEKNIIKKA

NEITSYTMÄEN KUNNALLISTEKNIIKKA FCG Finnish Consulting Group Oy Euran kunta NEITSYTMÄEN KUNNALLISTEKNIIKKA Työselostus 324-P18276 FCG Finnish Consulting Group Oy Työselostus I 324-P18276 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELIJAT...

Lisätiedot

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen MUUTOS- JA LISÄTÖIDEN 11.12.2016 Lisä-, muutos- ja kokonaisurakkahintaan sisältymättömien

Lisätiedot

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeisin muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi:

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

KUSTANNUSARVIO LINJAVÄLEITTÄIN

KUSTANNUSARVIO LINJAVÄLEITTÄIN Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 20601196 Talma Söderkulla VJ KUSTANNUSARVIO LINJAVÄLEITTÄIN 23.03.2018 / FIMKIT LIITE 2 Linjausvaihtoehdot on esitetty liitteenä 1 olevalla kartalla 101, MUUTOS A.

Lisätiedot

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 23312 Katupuut Katupuilla tarkoitetaan kadun- tai liikenneväylän keski- tai välikaistoille sekä lähelle kadunvartta istutettavia runkopuita, joiden rungonkorkeutta

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN

ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN Rakennustapaselostus 24.11.2015 y-tunnus: 2239171-9 POP 561211-2287666 Sisällys YLEISTÄ 3 Rakennuttajat 3 Suunnittelija 3 Rakennuskohde 3 Rakennustyö

Lisätiedot

Lapinlahden kunta Kunnanrannan katujen peruskorjaus

Lapinlahden kunta Kunnanrannan katujen peruskorjaus 1(6) Liite urakkatarjoukseen Lapinlahden kunta Kunnanrannan katujen peruskorjaus YKSIKKÖHINTALUETTTELO 101005338-005 2(6) MAKSU JA MITTAUSPERUSTEET Kaikki massa- ja ainemäärät, jotka liittyvät mittayksiköinä

Lisätiedot

Kittilän koulukeskuksen (Lukkarin koulu) monitoimikenttä (ässäkenttä) ja Sirkan koulun pallokentän tekonurmi, pohjarakenteet TYÖSELOSTUS

Kittilän koulukeskuksen (Lukkarin koulu) monitoimikenttä (ässäkenttä) ja Sirkan koulun pallokentän tekonurmi, pohjarakenteet TYÖSELOSTUS Kittilän koulukeskuksen (Lukkarin koulu) monitoimikenttä (ässäkenttä) ja Sirkan koulun pallokentän TYÖSELOSTUS 31.3.2017 2 (8) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

11410 Poistettavat pintamaat

11410 Poistettavat pintamaat InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 1 11410 Poistettavat pintamaat Määrämittausohje 1141. 11410.1 Poistettavien pintamaiden materiaalit Alueelta raivattavan materiaalin suhteen toimitaan suunnitelma-asiakirjojen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA KIRKONKYLÄN KOULU KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ PLV MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS

RUOKOLAHDEN KUNTA KIRKONKYLÄN KOULU KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ PLV MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS 7973 RUOKOLAHDEN KUNTA KIRKONKYLÄN KOULU KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ PLV 0 215 MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS 28.3.2017 RUOKOLAHTI SISÄLLYSLUETTELO 0 HANKKEEN YLEISKUVAUS 4 0.1 Tilaaja, rakennuttaja 4 0.2 Suunnittelija

Lisätiedot

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m 1(5) Liite Koukkuniemen alueen katujen ja vesihuollon rakentamisen urakkatarjoukseen. YKSIKKÖHINTALUETTELO, TÄYTETÄÄN KAIKKI KOHDAT Kokonaishintaurakkaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

Huitisten kaupunki Katuvalotyöt 2018 Vallihaudankatu, Vartiokatu

Huitisten kaupunki Katuvalotyöt 2018 Vallihaudankatu, Vartiokatu SÄH 1816-4 Huitisten kaupunki Katuvalotyöt 2018 Vallihaudankatu, Vartiokatu RAKENNUSSUUNNITELMA TIEVALAISTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 33600 1 Yleistä Hankinnan laajuus käsittää oheisten suunnitelma-asiakirjojen

Lisätiedot

Ivalon hyötyjäteasema, ajoratayhteys ja tukimuurin sijoitus

Ivalon hyötyjäteasema, ajoratayhteys ja tukimuurin sijoitus LAPIN JÄTEHUOLTOKUNTAYHTYMÄ Ivalon hyötyjäteasema, ajoratayhteys ja tukimuurin sijoitus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27474P003 työkohtainen työselostus 1 (17) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 4 2 YHTEISET

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

Spurilan alueen kunnallistekniikan saneeraus

Spurilan alueen kunnallistekniikan saneeraus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Spurilan alueen kunnallistekniikan saneeraus Työkohtainen työselostus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P23877 Työselostus 1 (13) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt TYÖSELITYS Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka)

PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt TYÖSELITYS Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka) PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka) Kauppatien liittymän parantaminen 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 3 RAKENNUTTAJA

Lisätiedot

Kaivantoturvallisuus. Jutunaihetta turvavarttiin

Kaivantoturvallisuus. Jutunaihetta turvavarttiin Kaivantoturvallisuus Jutunaihetta turvavarttiin Työskentely kaivannoissa Suositaan menetelmiä ja koneita, joita käyttämällä kaivannossa ei tarvitse työskennellä, tai työskentelyaika jää mahdollisimman

Lisätiedot

KYRÖN TORIN PARANTAMINEN

KYRÖN TORIN PARANTAMINEN PÖYTYÄN KUNTA TEKNISET PALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: KYRÖN TORIN PARANTAMINEN Rakentaminen kokonaisurakkana 29.4.2019 Työ nro: 18013 KYRÖN TORIN PARANTAMINEN 2(6) Lisä-, muutos- ja kokonaisurakkahintaan

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat

Lisätiedot

Juustolantien ja Pumppurannantien peruskorjaus

Juustolantien ja Pumppurannantien peruskorjaus LAPINLAHDEN KUNTA pvm 4.1.2019 TEKNINEN OSASTO Asematie 4, 2.krs 73100 LAPINLAHTI Rakennuttajan turvallisuusasiakirjat Osa: Menettelyohjeet Juustolantien ja Pumppurannantien peruskorjaus 2 (5) SISÄLTÖ

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

Savojärven vesijohto välillä Savojärven Rantapiha Koivuniemen virkistysalue

Savojärven vesijohto välillä Savojärven Rantapiha Koivuniemen virkistysalue AURAN KUNTA Savojärven vesijohto välillä Savojärven Rantapiha Koivuniemen virkistysalue Työkohtainen työselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.12.2018 P37419 Työkohtainen työselostus Vesterberg Juha

Lisätiedot

Lopputäytön materiaali tai siinä olevat aineet eivät saa vahingoittaa putkia tai kaapeleita eikä niiden

Lopputäytön materiaali tai siinä olevat aineet eivät saa vahingoittaa putkia tai kaapeleita eikä niiden InfraRYL, Päivitys 6.4.2017 / KM 1 18330 Lopputäytöt Tässä luvussa käsitellään ensisijaisesti liikennöitäville alueille rakennettavien johto- ja putkikaivantojen lopputäyttöjä. Vaatimuksia voidaan soveltaa

Lisätiedot

Esitteen otsikko 2006

Esitteen otsikko 2006 TYÖSELOSTUS KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Slogan Esitteen otsikko 2006 www.nurmijarvi.fi 1. Yleistä Työkohteiden määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Saloistenjärven ja Kyynäräjärven vedenkorkeuden noston rakennussuunnitelma

Saloistenjärven ja Kyynäräjärven vedenkorkeuden noston rakennussuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAMMELAN KUNTA Saloistenjärven ja Kyynäräjärven vedenkorkeuden noston rakennussuunnitelma Työselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30309-P17905 Työselostus 1 (6)

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012 YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Kirkonkylän liikuntapuiston maanrakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

Toppilansaaren rantavyöhykkeen ja siihen liittyvän Antellin puiston ja Prikipuiston (Valkovuokkolehto) sekä polkuverkostojen rakennussuunnittelu

Toppilansaaren rantavyöhykkeen ja siihen liittyvän Antellin puiston ja Prikipuiston (Valkovuokkolehto) sekä polkuverkostojen rakennussuunnittelu Toppilansaaren rantavyöhykkeen ja siihen liittyvän Antellin puiston ja Prikipuiston (Valkovuokkolehto) sekä polkuverkostojen rakennussuunnittelu Rantavyöhyke Polkuverkostot, työselostus Suunnittelukeskus

Lisätiedot

Puutteenpuisto. Vesihuoltosuunnitelma. Työkohtainen työselostus. Tekniikka ja Ympäristö HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ 10.5.

Puutteenpuisto. Vesihuoltosuunnitelma. Työkohtainen työselostus. Tekniikka ja Ympäristö HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ 10.5. TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ Puutteenpuisto Vesihuoltosuunnitelma Työkohtainen työselostus 10.5.2019 Viite 2018025 Hyväksynyt Kirjoittanut Kari Pulkkinen 1- SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 4 1.1. Rakennushanke 4 1.2. Katselmukset

Lisätiedot

Sammonlahden tekonurmikenttä, tekonurmen vaihtosuunnitelma

Sammonlahden tekonurmikenttä, tekonurmen vaihtosuunnitelma LAPPEENRANNAN LIIKUNTATOIMI Sammonlahden tekonurmikenttä, tekonurmen vaihtosuunnitelma Työselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.4.2016 42231-P28492 Työselostus 1 (8) Linkola Kalle 22.4.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Terrafame Oy:n kaivoshanke. Secondary heap lohkot 5-8. SLS-, SEM- ja DP-altaat

Terrafame Oy:n kaivoshanke. Secondary heap lohkot 5-8. SLS-, SEM- ja DP-altaat A3 TYÖSELOSTUS 29.12.2017 1 Terrafame Oy:n kaivoshanke A3 Työselostus Secondary heap lohkot 5-8 SLS-, SEM- ja DP-altaat A3 TYÖSELOSTUS 29.12.2017 2 Sisältö YLEISTÄ 3 Pohjatutkimukset 3 Tekniset vaatimukset

Lisätiedot

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI Talvikunnossapito Tehtäväkortti Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO Tehtäväkortti Sisällysluettelo 1 Auraus... 1 1.1 Milloin

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA Yksityisteiden perusparannus - Kullaanmäentie - Lauttajärventie - Joupinkuja - Kuruntie - Tuohistonmäentie - Opistontie

ILMAJOEN KUNTA Yksityisteiden perusparannus - Kullaanmäentie - Lauttajärventie - Joupinkuja - Kuruntie - Tuohistonmäentie - Opistontie TYÖSELITYS 3575 14.8.2012 ILMAJOEN KUNTA Yksityisteiden perusparannus - Kullaanmäentie - Lauttajärventie - Joupinkuja - Kuruntie - Tuohistonmäentie - Opistontie SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 KULLAANMÄENTIE

Lisätiedot

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaide Ruukki 210x130/4 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely... 2 Kaiteen rakenne ja osat... 3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat... 4 Kaiteen

Lisätiedot

Sveitsinpuiston laskeutusallas, rakentamissuunnitelma

Sveitsinpuiston laskeutusallas, rakentamissuunnitelma HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ Sveitsinpuiston laskeutusallas, rakentamissuunnitelma Työkohtainen työselostus 30.12.2015 Viite 16X219668 Hyväksynyt Kirjoittanut Risto Ketonen ja Jukka Ruuska

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITELMA VALAISTUSSUUNNITELMASELOSTUS Yritystie ja Yrittäjänkatu

VALAISTUSSUUNNITELMA VALAISTUSSUUNNITELMASELOSTUS Yritystie ja Yrittäjänkatu VALAISTUSSUUNNITELMA VALAISTUSSUUNNITELMASELOSTUS Yritystie ja Yrittäjänkatu SISÄLLYSLUETTELO: Projektin tiedot... 2 Toimivuusvaatimukset... 2 Tekniset vaatimukset... 2 11200 Poistettavat, siirrettävät

Lisätiedot

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä.

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. MAANSIIRTOURAKKA Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. Urakka koostuu seuraavista tehtävistä: 1. Pihan raivaus-

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA. PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS

SIUNTION KUNTA. PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS SIUNTION KUNTA PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS SIUNTION KUNTA Työselostus 2 (8) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 TEKNISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

VIHERTYÖOHJE. JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi. Liitetään kaivulupaan NURMIKOT. Rakennustyöaikainen suojaus

VIHERTYÖOHJE. JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi. Liitetään kaivulupaan NURMIKOT. Rakennustyöaikainen suojaus 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi Liitetään kaivulupaan VIHERTYÖOHJE NURMIKOT Rakennustyöaikainen suojaus Säilytettävä nurmikko suojataan rakentamalla tukeva aita (korkeus 1,5 m) nurmikkoalueen ympärille,

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma Polvijärven kunta Rakennussuunnitelma 08.10.2013 Polvijärven kunta 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3. Päätoteuttaja...

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.

Lisätiedot

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006.

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006 Hulevesiviemärin rakentamisen uudet laatuvaatimukset -InfraRYL 2006 Reijo Järvinen 30.10.2009 Sisältö Mikä on InfraRYL Rakennusosanimikkeistö Määrämittausohje Tekniset

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI

ORIMATTILAN KAUPUNKI ORIMATTILAN KAUPUNKI AROLANTIEN LOPPUOSAN, ILVEKSENTIEN, MÄYRÄNKUJAN, KANKAANMÄENTIEN, PIKKUKETUNKUJAN JA PEURANPOLUN KATUJEN JA VESIHUOLLON RAKENTAMINEN SEKÄ TUOMISEN ALUEEN VESIHUOLTOLINJOJEN RAKENTAMINEN

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖLINJOJEN TARKEMITTAUS TYÖOHJE LIITE 10. Työohje kaukolämpöverkon tarkemittauksista ja dokumentoinnista.

KAUKOLÄMPÖLINJOJEN TARKEMITTAUS TYÖOHJE LIITE 10. Työohje kaukolämpöverkon tarkemittauksista ja dokumentoinnista. 1 Työohje kaukolämpöverkon tarkemittauksista ja dokumentoinnista. Tätä työohjetta noudatetaan Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n tilaamissa kaukolämpöverkon rakentamiseen liittyvien töiden tarkemittauksissa

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE SWECO YMPÄRISTÖ OY Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu S w e co Ympä r is t ö O y PL 88, 00521 Helsinki Mäkelininkatu 17 A, 90100

Lisätiedot

PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI

PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI Rovaniemen kaupunki 5.9.2014 PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI KATUVALAISTUKSEN RAKENTAMINEN Työselostus Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät

Lisätiedot

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN AMMATTITUTKINTO Määräys 46/011/2015 Maanalaisten rakenteiden rakentaminen

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN AMMATTITUTKINTO Määräys 46/011/2015 Maanalaisten rakenteiden rakentaminen TUTKINNON SUORITTAJAN NIMI SYNTYMÄAIKA ARVIOINTIKOKOUKSEN TIEDOT AIKA PAIKKA ARVIOINTIKRITEERIT HAVAINTOJA TUTKINTOSUORITUKSESTA Maanalaisen rakenteen rakentamiseen liittyvien suunnitelmien ja asiakirjojen

Lisätiedot

18116 Esikuormituspenkereet

18116 Esikuormituspenkereet InfraRYL, Päivitys 23.8.2017 / KM 1 18116 Esikuormituspenkereet Tässä luvussa käsitellään esikonsolidoitava maapohja ja esikuormituspenger. Menetelmiä sovelletaan hienorakeisten maakerrosten tiivistämisessä.

Lisätiedot