TKI-STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TKI-STRATEGIA 2013 2016"

Transkriptio

1 Lahden ammattikorkeakoulun TKI-STRATEGIA Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan strategiset linjaukset vuosille sekä lähiajan toiminnan kehittämisen painopisteet Hyväksytty Lahden ammattikorkeakoulun hallituksessa

2 LAMKin TKI-toiminnan visio 2016 Tulevaisuuden LAMK on soveltavan TKI-toiminnan kansainvälinen huipputoimija ja merkittävä osa Euroopan vaikuttavinta käytäntölähtöistä Lahden seudun innovaatioympäristöä. Osana FUAS-liittoumaa profiloidumme työelämäläheisten ja TKI-toimintaan integroituvien pedagogisten ratkaisujen kansainvälisenä edelläkävijänä sekä soveltavan tutkimuksen, käytäntöläheisen innovaatiotoiminnan ja opiskelijakeskeisen koulutukseen integroidun TKI-toiminnan moottorina laajalla metropolialueella. 2

3 1. Johdanto Lahden ammattikorkeakoulun yhtenä lakisääteisenä tehtävänä on harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää että aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehittämistyötä. LAMKn TKI-toiminta on työelämälähtöistä, uusien tai parannettujen tuotteiden, tuotantovälineiden, menetelmien ja palveluiden löytämistä, kehittämistä ja tuottamista alueen tarpeisiin. Tämän TKI-strategian tarkoituksena on suunnata mahdollisimman tehokkaasti ja organisoidusti LAMKn TKI-toimintaa sekä täsmentää sen painotuksia, aluepoliittista vaikuttamista sekä yhteistoimintaa elinkeinoelämän, erityisesti pk-sektorin, sekä julkisen että kolmannen sektorin kanssa. Tavoitteena on olla tulevaisuudessa kansainvälisesti arvostettu, verkostoitunut, monialainen, vastuullisia osaajia ja innovaatioita kehittävä, alueellista kilpailukykyä rakentava sekä työelämää uudistava TKI-toimija. Lahden ammattikorkeakoulun vaikuttavuus rakentuu LAMKin strategian mukaan neljän peruspilarin varaan: tuloksellinen johtaminen, korkeakoulupedagogiikan edelläkävijyys, strategisen kansainvälistymisen vahvistaminen sekä terve taloudellinen tilanne. Toiminnan johtamisella ja organisoinnilla edistetään innovaatioympäristöjen monikantaisen toimintamallin syntyä. Erityisen tärkeää on kehittää kiinteitä ja aktiivisia kumppanuuksia toimintaympäristön kanssa aluekehityksen vauhdittamiseksi. 3

4 Vaikuttavuuden peruspilarit LAMKssa: Tuloksellinen johtaminen, Korkeakoulupedagogiikan edelläkävijyys, Strategisen kansainvälistymisen vahvistaminen, Terve taloudellinen tilanne Laajan metropolialueen (Häme, Päijät-Häme ja Uusimaa) maakuntien kehittämiseen Lahden ammattikorkeakoulu osallistuu osana FUAS-liittoumaa (Federation of Universities of Applied Sciences) vastaten FUASin TKI-toiminnan rakenteellisen kehittämisen hankkeesta sekä ympäristön ja energiatehokkuuden strategisesta painoalasta. TKI-strategia koostuu toimintaympäristön, painoalojen ja profiilien kuvauksista sekä strategisista tavoitteista ja keskeisistä kehittämispainopisteistä. LAMKn TKI-strategian lähtökohtana FUASliitouman, PHKKn ja LAMKn strategiat. Strategian päivityksessä on huomioitu eurooppalaisen ja kansallisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan (Eurooppa 2020 EU:n kasvustrategia, Eurooppa strategia Suomen kansallinen ohjelma, Suomi osaamispohjaiseen nousuun) strategisten linjausten lisäksi hallitusohjelman koulutuspoliittiset linjaukset ja toimeenpanosuunnitelma (Koulutus ja tutkimus vuosina Kehittämissuunnitelma) sekä alueelliset strategiat ja ohjelmat kuten Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia Lahden seudun innovaatioympäristön kehittäminen Älykkään erikoistumisen käytäntölähtöinen innovaatiostrategia ja -kehittämisohjelma Elinkeinoelämää hyödyttävä teollisen muotoilun strategia Lahdesta Päijät-Hämeen Maakuntaohjelma

5 Yhteiskunnan eheys ja turvallisuus Profiilit FUAS-painoalat Ympäristö ja energiatehokkuus Teknologiaosaaminen ja yrittäjyys LAMK-painoalat Hyvinvoinnin turvaaminen Muotoilu Ympäristö Hyvinvointipalvelujen kehittäminen Integroiva pedagogiikka FUAS: Pedagogisten ratkaisujen kansainvälinen edelläkävijä Käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta FUAS Strategiset tavoitteet LAMK: Strategiset tavoitteet FUAS-tahtotila 2020 Kansainvälisesti arvostettu, laajan metropolialueen kansainvälistä kilpailukykyä vahvistava itsenäisten korkeakoulujen liittouma, joka tarjoaa toimialallaan kaikki metropolialueen elinkeinoelämän ja väestön tarvitsemat korkeakouluopetus-, tutkimus- ja aluekehityspalvelut. LAMK ja FUAS: opiskelijayrittäjyys Kuvio 1. Lahden ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan strateginen kehys 5

6 Tulevien vuosien TKI-toiminnan haasteita LAMKssa ovat: TKI-toiminnan niveltäminen opetukseen TKI-toiminnan perusedellytysten ja rahoituspohjan vahvistaminen (Uudessa rahoitusmalliluonnoksessa TKI-toiminnan rahoitusosuudeksi esitetty 15 %, ks. liite 1.) Verkostoitumisen edistäminen Kansainvälistyminen FUAS-liittoumassa kohdistamme TKI-toimenpiteet seuraavasti: FUAS-liittouma vahvistaa merkittävästi kansainvälisen tason käytäntölähtöistä TKI-toimintaa, joka tuottaa myös koulutukselle uutta kansainvälisesti kilpailukykyistä sisältöä. FUAS-liittouma toimii innovaatiojärjestelmän pohjarakenteita uudistavana moottorina Helsingin laajalla metropolialueella painottaen voimien kokoamista tutkimuksen, innovaatiotoiminnan ja käytännön kehittämisen yhteen sovittamisessa. FUAS-liittouman TKI-toiminta kytketään läheisesti EU-tason tutkimus- ja kehittämisohjelmiin lisäten ja monipuolistaen rahoituslähteitä. FUAS-liittouman TKI-toiminta rakentuu kansainvälisille konsortioille, joiden puitteissa toteutetaan koko innovaatioketjun kattavia monialaisia yhteishankkeita autenttisiin kehitysympäristöihin kytkeytyen. FUAS-liittouman TKI-toiminnan profiili perustuu osaratkaisujen tuottamiseen globaaleihin haasteisiin 6

7 7

8 2. Toimintaympäristö LAMK toimii globaalissa innovaatiojärjestelmässä Helsingin laajan metropolialueen ja Päijät-Hämeen innovaatioekosysteemien (RIE) osana. Olemme mukana tekemässä EU:sta älykästä, kestävää ja osallistavaa taloutta sekä auttamassa korkean työllisyyden, tuottavuuden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden saavuttamisessa. Padasjoki Hämeenkoski Sysmä Asikkala LAMK Hollola Lahti Nastola Hartola Heinola Kärkölä Orimattila KV FUAS Kuvio 2. Lahden ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan toimintaympäristö 8

9 Lahden alueen osaamisen kärki rakentuu alueista, joihin erityisesti halutaan jatkossa panostaa ja profiloitua. Ne koskevat niin yritystoimintaa, tutkimusta ja opetusta kuin julkista toimintaakin. Alueella on valittu yksi selkeä teknologinen kärki, ympäristöteknologia. Lisäksi Lahden alue tunnetaan muotoilun sekä uudenlaisen käytäntölähtöisen innovaatiomallin osaajana. Kehitetty käytäntölähtöinen innovaatiomalli näyttäytyy seuraavien periaatteiden (Lahden seudun innovaatioympäristön kehittäminen Älykkään erikoistumisen käytäntölähtöinen innovaatiostrategia ja -kehittämisohjelma) kautta: Alueella on otettu käyttöön laaja innovaatiokäsite, jossa painotetaan palvelujen ja prosessien merkitystä: laajan innovaatiokäsitteen myötä myös julkisen sektorin innovaatiokyvykkyyden kehittäminen on keskeistä. Perinteisen lineaarisen innovaatiomallin hajottaminen ja innovaatioiden etsintä rajoja rikkovan älyllisen ristipölytyksen avulla; innovaatioiden keskeisenä lähteenä nähdään erilaisuus ja erityisesti yhteenkietoutunut moninaisuus, mikä johtaa pikemminkin kehitysalustojen synnyttämiseen kuin kapeiden klusteriden tukemiseen. Innovaatiotoiminnan ydinkyvykkyys on yleinen kyky hahmottaa mahdollisia maailmoja ja ydinosaaminen brokerointiosaaminen, jolla tarkoitetaan taitoa luoda älyllisen ristipölytyksen maailmoja. Organisaatioiden henkilöstössä on valtava innovaatiopotentiaali; jokaisella tulisi olla työssään kaksi osaa: tehdä tuote tai palvelu ja miettiä koko ajan, kuinka se tehdään paremmin; organisaatioita ei tule jättää innovaatiopolitiikan mustiksi laatikoiksi vaan työelämän innovaatiokyvykkyyttä on kehitettävä konkreettisen työkalupakin avulla. Innovaatiot syntyvät valtaosaltaan käytännön konteksteissa, mikä johtaa hyvin erilaisia tiedonlähteitä hyödyntäen ratkaisukeskeisiin prosesseihin; kehitystyö on leimallisesti markkina- ja asiakasvetoista. Kaikkea ei tarvitse osata itse; innovaatioiden tuottaminen on suurelta osin teknologioiden onnenongintaa, jota tuetaan verkostoja palvelevalla innovaatiopolitiikalla; keskeisessä roolissa on teknologia- ja markkinasignaalien skannaus ja absorbointi yrityksiin Keskeiseksi nähdään heterogeeniseen tiedontuotantoon perustuvien pilotointi- ja kehitysympäristöjen luominen; asiakas on näissä ympäristöissä innovaatiotoiminnan subjekti eikä objekti. Korkeakoulut ovat sisäistäneet toimintaansa käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan ja sitoutuneet myös omalla verkostoituneella toimintamallillaan edistämään sen periaatteita. Innovaatiomallin kehittäminen perustuu älykkään erikoistumisen viitekehyksen hyödyntämiseen. 9

10 Alueen T&K toiminnan profiiliin ovat merkittävästi vaikuttaneet valtion tutkimusorganisaatioiden puuttuminen verrattuna moniin muihin suurehkoihin kaupunkiseutuihin. TKI menot asukasta kohden ovat huomattavasti alle valtakunnallisen keskiarvon. Alueella syntyvien innovaatioiden määrä suhteessa TKImenoihin on kuitenkin Suomen korkeimpia. Lahden kolme osaamisen kärkeä ovat: Ympäristö Muotoilu Käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta Mainittujen kolmen osaamiskärjen lisäksi alueella on tunnistettu kasvualana terveysliikunta. Osaamiskärjet muodostavat yhdessä alueellisen älykkään erikoistumisen (smart specialisation) kokonaisuuden (kuvio 3.), joka yhdistettynä Living Lab -konseptiin on valikoitunut eurooppalaiseksi mallialueeksi, missä LAMKlla on keskeinen asema. LAMK on sitoutunut Lahden kaupunkiseudun kuntien ja valtion väliseen kasvusopimusesityksen mukaiseen alueen kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistamiseen sekä Lahden kaupunkiseudun INKA Innovatiiviset kaupungit ohjelman toteutukseen. Tulevaisuudessa toimintamme keskittyy Niemeen rakennettavaan Lahden alueen 10

11 innovaatiokeskittymään, joka palvelee myös FU- AS-kokonaisuutta. Mukana ovat myös Lahden yliopistokeskus, kehitysyhtiöt ja yrityksiä. Innovaatiokeskittymä tarjoaa autenttiset kehitys- ja oppimisympäristöt, joissa on mukana myös kansainväliset kumppanit. Älykkään erikoistumisen toimintamallia toteutetaan LAMKssa sidosryhmäyhteistyötä vahvistavien konkreettisten oppimisympäristöjen kautta. Oppimisympäristöt ovat painoalat ja profiilit huomioivia fyysisiä ja/tai toiminnallisia kokonaisuuksia, jotka soveltavat älyllisen ristipölytyksen ja Living Lab -toiminnan periaatteita. Ne tarjoavat yhteistyöympäristön, jossa on mahdollista löytää ja toteuttaa uudenlaisia konkreettisia yhteistyömahdollisuuksia esim. Niemen osaamiskeskittymä, Interaction Design Environment IDE!, EcoMill, Terveysliikunnan osaamiskeskittymä. Laajan metropolialueen (Häme, Päijät-Häme ja Uusimaa) maakuntien kehittämiseen Lahden ammattikorkeakoulu vastaa osana FUAS-liittoumaa (Federation of Universities of Applied Sciences. FUAS-liittouman jäsenenä olemme mukana Euroopan Living Lab (ENoLL) verkostossa. Kuvio 3. Älykkään erikoistumisen alusta Päijät-Hämeessä (Muokattu lähteestä: Päijät-Hämeen liitto aluekehitys - smart specialisation) 11

12 3. Strategiset painoalat ja profiilit LAMKn strategiset painoalat ympäristö, muotoilu ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen ovat vahvasti sidoksissa alueellisiin elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin kehittämiskohteisiin. Integroiva pedagogiikka Muotoilu Kaikkia koulutusaloja ja toimijoita yhdistävät integroivan pedagogiikan, käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan ja opiskelijayrittäjyyden toimintamallit ja -tavat (profiilit). Ne näkyvät opetuksen ja TKI:n sisällöissä sekä suuntaavat resursointia että osaamisen kehityspainotuksia. Integroivan pedagogiikan avulla etsimme ja kehitämme sellaisia malleja ja ratkaisuja, jotka edistävät TKI:n ja opetuksen integraatiota, lisäävät alueen yritysten ja ammattikorkeakoulun välistä yhteistyötä sekä kehittävät henkilöstön osaamista kohti yhteisöllisiä ja moniammatillisia työtapoja. Käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta Opiskelijayrittäjyys Kuvio 4. Lahden ammattikorkeakoulun painoalat ja profiilit Ympäristö Hyvinvointipalvelujen kehittäminen 12

13 Älykkäästi profiloitunut Käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta on opiskelijoiden ja opettajien aktiivista osallistumista työelämän kehittämistehtäviin teoriaa ja käytäntöä yhdistäen. Toiminta on innovoimalla oppimista. Siihen sisältyy myös aktiivinen ja ennakkoluuloton opetusmenetelmien kehittäminen. Opiskelija on aktiivinen toimija oppimisprosessissa ja innovaatio-osaamisen lisääntyminen on osa opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä. Se pohjautuu tiedontuotantoon, jonka lähtökohtana on selkeä ja vahva käytäntöorientaatio ja aidoissa tilanteissa tapahtuva ongelmanratkaisu. Eri alojen asiantuntijat ja toimijat tuottavat tietoa yhdessä ja poikkitieteellisesti. Toiminta antaa tilaa oppimiselle, uusille oivalluksille, intuitiolle sekä ongelmanratkaisulle. Innovaatiotoiminnalla voi olla kahdenlaisia tavoitteita; oppimisen edistämiseen liittyviä sekä ideoiden tunnistaminen, arviointi ja jalostaminen markkinoille tai julkisen sektorin hyödynnettäväksi. Opiskelijayrittäjyys sijoittuu opetuksen sisään tavoitteenaan osaltaan edistää opiskelijoiden ammatillisen identiteetin vahvistumista, ammatillisen osaamisen kehittymistä sekä kykyä ja rohkeutta soveltaa omia osaamisia luovasti erilaisissa konteksteissa. Lahden ammattikorkeakoulu tuottaa ennakoivasti ja tuloksellisesti korkeakoulutettuja asiantuntijoita ja aitoja osaajia työelämään sekä uudistaa alueen osaamista. Osa tätä työtä on yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen erilaisin opetukseen ja alueen elinkeinoelämään tiiviisti sidotuin keinoin, realistisen ja yrittäjyysmyönteisen asenteen vahvistaminen sekä LAMKin sisäinen yrittäjämäinen toiminta (henkilökunta ja opiskelijat). 13

14 Lahden ammattikorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun muodostaman strategisen FUAS-liittouman painoaloja ovat: Hyvinvoinnin turvaaminen Teknologiaosaaminen ja yrittäjyys Yhteiskunnan turvallisuus ja eheys Ympäristö ja energiatehokkuus Strategisten painoalojen päävastuut jakautuvat jäsenkorkeakoulujen kesken siten, että LAM- Killa on päävastuu ympäristön ja energiatehokkuuden, HAMKilla teknologiaosaamisen ja yrittäjyyden sekä Laurealla yhteiskunnan turvallisuuden ja eheyden painoalan kehittämisestä. Hyvinvoinnin turvaamisen painoalaa kehitetään tasapainoisesti kaikkien kolmen yhteistyönä. FUAS-liittouma profiloituu työelämäläheisten ja TKI-toimintaan integroituvien pedagogisten ratkaisujen kansainvälisenä edelläkävijänä sekä soveltavan tutkimuksen, käytännönläheisen innovaatiotoiminnan ja opiskelijakeskeisen koulutukseen integroidun TKI-toiminnan moottorina laajalla metropolialueella. FUAS-liittoumalla ja KU Leuven Association ovat allekirjoittaneet strategisen liittoumatason yhteistyösopimuksen, mikä sisältää mm. innovaatiosysteemit, aluekehitystyön ja korkeakoulutuksen työelämäyhteistyön sekä niiden kehittämisen. 14

15 LAMKin TKI-toiminnan tahtotila Lahden ammattikorkeakoulu on maakunnan vaikuttava, kansainvälisesti arvostettu ja verkostoitunut monialainen TKI-toimija. LAMK tuottaa ennakoivasti ja tuloksellisesti asiantuntemusta ja korkeakoulutettuja vastuullisia osaajia sekä innovaatioita työelämään ja rakentaa alueellista kilpailukykyä. 15

16 4. Strategiset tavoitteet vuosille Tavoite 1. Oppimisympäristömme ja -tuloksemme ovat kansainvälistä huippua. TKI-toiminnan korkea laatu ja tunnustettu vaikuttavuus ovat koulutukseen yhdistyneenä toimintamme peruskiviä. Tutkimus-, kehitysja innovaatiotoimintaan integroidulla oppimisella opiskelijoistamme tulee omien alojensa asiantuntijoita tulevaisuuden työelämään. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme on käytäntö- ja tarvelähtöistä. Vahvistamme kumppaneidemme kanssa kansainvälistä TKI-toimintaa yhteisissä konsortioissa toteutettavissa hankkeissa, jotka kattavat koko innovaatioketjun. TKI-toimintamme tuottaa oppimiseen uutta, kansainvälisesti kilpailukykyistä sisältöä ja autenttisia oppimistilanteita. Muotoiluajattelu, vastuullinen liiketoiminta ja hyvinvoinnin edistäminen profiloivat koko koulutus- sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaamme. Innovaatio- ja oppimisympäristömme ovat monialaisia ja vuorovaikutteisia, jotka ajanmukaisine työpajoineen ja laitteistoineen tarjoavat hyvän pohjan simuloida yritys- ja muun työelämän prosesseja. Projektioppimisen kautta oppimisympäristöt laajenevat yhteistyöverkostoihin. Toimintatapojamme kehitetään jatkuvasti yhteistyökumppanien kanssa. Tavoitteena on luoda opiskelijoille, opettajille ja työelämän edustajille mentaalinen tila ja kokemus kuulumisesta oppimis- ja innovaatioyhteisöön. Tämä kokonaisuus on riippumaton fyysisistä ja perinteisistä oppimisympäristöjä määrittävistä puitteista (seinät, järjestelmät, organisaatiorajat). Yhteenkuuluvaisuuden tunne ei ankkuroidu hallintorakenteisiin vaan se luodaan yhdessä teeman tai yhteisen käsitemaailman, arvomaailman, tavoitteen ympärille. Tällainen oppimis- ja innovaatioyhteisö mahdollistaa sen, että meiltä valmistuvat ammattilaiset voivat toimia tulevaisuuden työelämän muutosagentteina. Osaaminen on laaja-alaista, ennakkoluulotonta ja oman edun yli näkevää. Immateriaalioikeuksien huomioonottaminen on ensiarvoisen tärkeää ja se nähdään osana Lahden ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan varallisuutta ja infrastruktuuria. Immateriaalioikeuksien strategista hankintaa ja suojaamista kohdistetaan ensisijaisesti Lahden ammattikorkeakoulun toiminnan vaikutuksesta syntyneisiin tuotteisiin ja palveluihin, joista odotetaan lisäarvoa toiminnalle yleisesti ja konkreettisesti omiin ja yhteistyökumppaneiden tuotoksiin. Lisäarvo voi ilmentyä esimerkiksi yhteistyöverkostojen ja näkyvyyden kasvuna, hankkeissa oppimisen ja opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksien kehittymisenä tai tuotteistamisen kautta saavutettavana taloudellisena hyötynä ja aluekehitysvaikutuksena. 16

17 Kaikki immateriaalioikeuksiin liittyvä toiminta, jossa LAMK on sopimusosapuolena, suojataan voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Immateriaalioikeuksien hankinta ja suojaaminen nähdään myös investointina, joka on oleellinen osa laadukasta TKI-toimintaa. Kriittiset menestystekijät: integroivan pedagogiikan uudistaminen, vahvat kumppanuudet, ulkoisen rahoituksen (TKI-volyymin) hallittu strategian mukainen kasvu, TKI-rahoituspohjan laajentuminen kv-ohjelmiin ja TEKES-rahoitukseen, painoalapohjaisen hanketoiminnan valmistelu, IPR-osaaminen. Niemen kampus: käyttäjälähtöinen joustava innovaatiokeskittymä opiskelijoille, yrityksille, kehittäjille, tutkijoille 17

18 Tavoite 2. Toimintamme vähentää yhteiskunnan eriarvoisuutta. Tasa-arvoisuuden edistämiseksi toimimme moniammatillisissa kehittäjäverkostoissa ja tuomme alueelliseen toimintakenttään sekä päätöksentekoon TKI-näkökulman. Alueellista hyvinvointia ja tasa-arvoa lisääviä elementtejä ovat mahdollisuus uudenlaiseen TKI-toimintaan integroituun oppimiseen sekä asiantuntijuuteen perustuva TKI-toiminta. Esteettömyys lisääntyy myös palvelumuotoilun keinoja soveltavan hanketoiminnan kautta. Käyttäjälähtöiset menetelmät korostuvat entistä enemmän TKI-toiminnassa. Vähennämme hyvinvointiin liittyvää eriarvoisuutta sekä parannamme tarvittaessa työllistymisen edellytyksiä edistämällä terveysliikuntaa, hyvinvointipalveluiden kehittämiseen liittyvää yrittäjyyttä sekä olemme mukana edistämässä sosiaalista kuntoutumista ja työelämäosallisuutta alueella. Otamme huomioon TKI-toiminnassa globaalin vastuun ja haasteet, joihin vastaamme osaltamme kansainvälisessä hankeyhteistyössä. Toimintamme edistää inhimillistä ja taloudellista kehitystä yleismaailmallisesti. Kriittiset menestystekijät: käytäntölähtöisen innovaatiomallin periaatteiden toteutuminen, vastuullinen toiminta 18

19 Tavoite 3. Johtamis- ja työskentelytapamme edistävät uudistumista ja vastuullisuutta tulevaisuudesta. Rakennamme uudistavaa ja innovatiivista toimintakulttuuria arjen toimintatavoissa. Verkotumme sisäisten, ulkoisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Toimimme verkostoissa aktiivisesti ja suunnitelmallisesti sekä teemme verkostoyhteistyön näkyväksi, erityisesti toiminnan ja konkretian kautta. Kehitämme TKI-johtamiskäytäntöjämme. Vahvistamme ennakoinnin hyödyntämistä. Uudistamme rakenteita, toiminnan organisointia, tehtäviä ja tehtäväkuvia. Vahvistamme TKIn ja opetuksen yhteistyötä. Hämeen ammattikorkeakoulun, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulun välinen FUAS-kumppanuussopimus edistää yhteistyötä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyössä erityisinä kehittämiskohteina yhteiset TKI-toimintaa tukevat palvelut ja kansainvälisen vaikuttavuuden vahvistaminen (kansainvälinen TKI-toiminta). Kriittiset menestystekijät: uudistumista ja innovaatioiden syntymistä edistävä monialainen profiilityöskentelykulttuuri, ennakoiva johtaminen, TKI-resurssien oikea kohdentaminen 19

20 5. Strategian toteutus ja keskeiset kehittämispainopisteet Lahden ammattikorkeakoulun TKI-toiminta toteuttaa alueen innovaatioympäristön kehittämisohjelmaa käytäntölähtöisen innovaatiomallin periaatteiden kautta sekä kehittää ja vahvistaa oppimis- ja innovaatioympäristöjä alueen älykään erikoistumisen toimintamallin mukaisesti. Yhteistyöllä älykkään, kestävän ja osallistavan talouden tekijä sekä korkean työllisyyden, tuottavuuden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden saavuttamisen auttaja. TKI-toiminnan keskeiset kehittämispainopisteet TKI-toiminnan kansainvälistäminen Innovaatio- ja oppimisympäristöjen kehittäminen TKI-toiminnan ja opetuksen vuorovaikutuksen vahvistaminen TKI-verkostojen ja -kumppanuuksien rakentaminen ja vahvistaminen Kaupallistettujen tuotteiden ja palveluiden kehittäminen Opiskelijayrittäjyyden edistäminen TKI-rahoituspohjan laajentaminen ja ulkopuolisen rahoituksen kasvattaminen Käyttäjälähtöisen TKI-palvelumallin jalkauttaminen TKI-osaamisen kehittäminen Osaamisen ja tulosten levittäminen, markkinointi ja viestintä Laadunhallinta 20

21 6. Laadunhallinta, seuranta ja arviointi TKI-toiminnan laadun varmistamiseksi Lahden ammattikorkeakoulu on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia eettisiä ohjeita: rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa, esittämisessä ja tutkimusten sekä niiden tulosten arvioinnissa. Hyviin TKI-käytäntöihin kuuluu tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukainen ja eettisesti kestävä tiedonhankinta sekä tutkimus- ja arviointimenetelmien soveltaminen. Hyvien TKI-käytäntöjen mukaista on edelleen, että toiminta on suunniteltu, toteutettu ja raportoitu yksityiskohtaisesti, avoimesti, aiempia tutkimustuloksia kunnioittaen ja huomioon ottaen. TKI-toiminnassa noudatetaan hyvää hallintokäytäntöä sekä henkilöstö- ja taloushallintoa. TKI-toiminnan strategisia mittareita (T&Khankkeissa suoritetut opintopisteet, Kansainvälinen T&K-rahoitus, ulkopuolinen T&K-rahoitus, julkaisut/opetus- ja T&K-henkilöstö) seurataan PHKKn ja LAMKn seuranta- ja raportointikäytänteiden mukaisesti. FUAS, LAMK ja osaamisaluetasolla Laadullisen arvioinnin kohteita ovat TKI-toiminnan strategia- ja tarvelähtöisyys, johtaminen, prosessien toimivuus, integrointi opetukseen ja työelämään, kumppanuudet ja verkostot, kansainvälisyys, vaikuttavuus sekä innovaatiotoiminnan että yrittäjyyden vahvistaminen. TKI-toiminnan tulosanalyysi, itsearviointi ja vaikuttavuuden arviointi toteutetaan vuosittain. Seuraava ulkoinen auditointi toteutetaan FUAS-tasoisesti

22 LIITE 1. UUSI AMK-RAHOITUSMALLIEHDOTUS 2014 (LUONNOS) 22

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU FUAS liittoumaseminaari 30.-31.1.2014

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU FUAS liittoumaseminaari 30.-31.1.2014 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU FUAS liittoumaseminaari 30.-31.1.2014 Lahden ammattikorkeakoulu 2020 kansainvälinen ympäristöä, teollista muotoilua ja alueen hyvinvointia uudistava oppimisen yhteisö Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

FUAS pähkinänkuoressa 5/2014

FUAS pähkinänkuoressa 5/2014 FUAS pähkinänkuoressa 5/2014 FUAS liittouman kehitysvaiheet Kumppanuussopimus 2008 Yhteinen strateginen tahtotila 2020: sopimus OKM:n kanssa (2010 2012) Toimenpideohjelma (2010 2012) FUAS liittouman perustamissopimus

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä

Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä Talousalueparlamentti, Hyvinkää 18.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen

Lisätiedot

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUAS ajankohtaisia asioita Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUASin vastaus OKM:lle 17.2.2011 HAMK, LAMK ja Laurea ovat muodostaneet strategisen

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

MULTIPOLISPÄIVÄT 3.11.2005 Snowpolis, Vuokatti. Juhani Kärkkäinen Kehittämisjohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä

MULTIPOLISPÄIVÄT 3.11.2005 Snowpolis, Vuokatti. Juhani Kärkkäinen Kehittämisjohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä MULTIPOLISPÄIVÄT 3.11.2005 Snowpolis, Vuokatti Juhani Kärkkäinen Kehittämisjohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä Alueellisen kilpailukyvyn arviointimalli (Ståhle, Sotarauta & Pöyhönen 2004:6) Kainuun maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU V I S I O 2 0 2 0 Metropolialueen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kansainvälinen kehittäjä 30.1.2014 Jouni Koski www.laurea.fi Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 Metropolialueen

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 1 Sisällys Lahden ammatti korkeakoulun strategia 2020 4 Visio 5 Arvot 6 Toiminta-ajatus 8 Painoalat 10 Profiilit 12 Strategiset linjaukset 14 Strategian toteuttamissuunnitelma

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu

XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) strategia 2022 ja visio vuoteen 2030 Tiivistelmä, hyväksytty Xamk Oy:n hallituksessa 23.9.2015 Visio

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys

Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys "Korkeakoulujen alueellisessa tehtävässä on kysymys siitä, että maan eri alueille saadaan riittävästi korkeatasoista työvoimaa ja että alueille syntyy kestäviä, itseään

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIA 2020

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIA 2020 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIA 2020 Hyväksytty hallituksessa 22.4.2015 1 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIA 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia on yhteinen arvopohjainen sopimus, joka sisältää

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN Harri Koskenranta yliopettaja 1 Esityksen sisältö Laureasta Turvallisuusalan korkeakoulututkinnot Laureassa Turvan koulutuksen kehittäminen T&K&I 2 Laureasta

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016

Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016 Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016 Hyväksytty hallituksessa 10.6.2013 Päivitetty 21.10.2013 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. FUAS-LIITTOUMA JA RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN...4

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Kooste Anne Kärki, Anne Ilvonen, Seliina Päällysaho

Kooste Anne Kärki, Anne Ilvonen, Seliina Päällysaho Kooste Anne Kärki, Anne Ilvonen, Seliina Päällysaho Hankkeissa (N=17) on mukana 2 25 amkia/hanke Lähes jokaisessa hankkeessa on tavoitteena Yritys/organisaatioyhteistyön tehostaminen, osaamisen kehittäminen,

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Pääkaupunkiseudun Val osallistuminen INKAan Kimmo Heinonen Elinkeinoasiamies Helsingin kaupunki 12.11.2013 INKA-ohjelma 2014-2020 Uusi innovaatiopolitiikan väline

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Autenttisuutta arviointiin

Autenttisuutta arviointiin Autenttisuutta arviointiin Laadun arvioinnin toteutuminen YAMKkoulutusohjelmissa Päivi Huotari, Salla Sipari & Liisa Vanhanen-Nuutinen Raportointi: vahvuudet, kehittämisalueet ja hyvät käytänteet Arviointikriteeristön

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Päivi Karttunen vararehtori 16.6.2009 Päivi Karttunen 1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (1) OPM 2008: Rakenteellisen kehittämisen

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta www.laurea.fi 2 Strateginen ulottuvuus Eettisyys ja vastuullisuus

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus ELYjen toimipaikat ja aluejako Asetusluonnoksen 1.9. mukaan JOHTAJA LUONNOS 14.10.2009

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 SUOMALAINEN KORKEAKOULULAITOS 2020 Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2020 laadukkaampi, vaikuttavampi,

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Integroivaa pedagogiikkaa Linkussa

Integroivaa pedagogiikkaa Linkussa Integroivaa pedagogiikkaa Linkussa Fysioterapiaopiskelijoiden kokemuksia Linkuta luoksemme alaraaja teema -päivistä Lahden tiedepäivä 2015 LINKUTA LUOKSEMME TIISTAI 28.4. Herralan koulu klo 10:00-14:00

Lisätiedot

Lounaisrannikon kehittämisvyöhyke Teknologia, tutkimus ja innovaatiot Professori Vesa Harmaakorpi 31.3.2010

Lounaisrannikon kehittämisvyöhyke Teknologia, tutkimus ja innovaatiot Professori Vesa Harmaakorpi 31.3.2010 Lounaisrannikon kehittämisvyöhyke Teknologia, tutkimus ja innovaatiot Professori Vesa Harmaakorpi 31.3.2010 1 Uusi innovaatioparadigma innovaatioiden painopisteen muutos käytäntölähtöisyyden korostuminen

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Kansallisen innovaatiostrategian linjaukset. Petri Peltonen TEM / INNO

Kansallisen innovaatiostrategian linjaukset. Petri Peltonen TEM / INNO Kansallisen innovaatiostrategian linjaukset Petri Peltonen TEM / INNO Kansallinen innovaatiostrategia - päämäärät Innovaatioperusteinen tuottavuuskehitys Hyvinvoinnin lisääminen edellyttää innovaatioihin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu Miten ehkäisevää työtä kehitetään osana koulutusta? 4 Ammattikorkeakoulujen tehtävät harjoittaa työelämää ja aluekehitystä

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Yrittäjien teemailta 25.1.2011 Riitta Rissanen vararehtori (K) Savonia-ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun tehtävä: 1. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on työelämäsuuntautuneen

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Korkeakoulutusta vuodesta 1840 Juuret syvällä Mustialan mullassa V HAMKilla on vuonna 2020 innostavin korkeakoulutus ja työelämälähtöisin tutkimus. Keskeisimmät tunnusluvut

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Tekesin strategia. Innovaatiotoiminnasta eväitä ihmisten, yritysten, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin

Tekesin strategia. Innovaatiotoiminnasta eväitä ihmisten, yritysten, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin Tekesin strategia Innovaatiotoiminnasta eväitä ihmisten, yritysten, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin Toiminta-ajatus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian ja innovaatioiden

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Kasvusopimusten ja INKAohjelman valmistelutilanne

Kasvusopimusten ja INKAohjelman valmistelutilanne Kasvusopimusten ja INKAohjelman valmistelutilanne Olli T. Alho Alueosasto 16.4.2013 Tausta ja tavoitteet Suurten kaupunkiseutujen kansainvälisen kilpailukyvyn ja veturiroolin vahvistaminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020

Ohjelmakausi 2014-2020 Hämeen liiton EAKR-info 11.6.2014 Osmo Väistö, Hämeen liitto Ohjelmakausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Rakennerahasto-ohjelman rahoitus vuonna 2014 Kanta-Hämeessä

Lisätiedot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Jarmo Alarinta, SEAMK Matti Väänänen, Turun AMK Jussi Horelli, HAMK, Miksi työelämä on projekteja, joiden kautta prosesseja ja osaamista kehitetään

Lisätiedot

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä Jyrki Myllyvirta kaupunginjohtaja Lahti 2011 Yksi nopeasti kasvavista kaupunkiseuduista, erityisesti korkeakoulutetun väestön osalta Suomen merkittävin

Lisätiedot

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET Yrittäjyyssuositukset Arenen verkkosivuilla Arene ry Suomen Yrittäjät Riikka Ahmaniemi (JAMK), Kari Ristimäki (SeAMK), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Mika Tuuliainen (Suomen Yrittäjät),

Lisätiedot

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008 Huomiota ohjelman toteutuksesta ja haasteita hyvinvointisektorin kehittämistoiminnalle jatkossa 8.1.2009 Maarit Siitonen Ohjelman tekninen toteutus: - Toiminta-alueena neljä maakuntaa: Etelä-Savo, Pohjois-Savo,

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Ympäristöalan koulutuksen kehitysnäkymät. w w w. h a m k. f i

Ympäristöalan koulutuksen kehitysnäkymät. w w w. h a m k. f i Ympäristöalan koulutuksen kehitysnäkymät KKA:n auditoima Auditoinnin tulos julkistettiin keväällä 2011, ja HAMK sai ensimmäisenä korkeakouluna Suomessa edistyneen kokonaisarvosanan laadunvarmistusjärjestelmästä

Lisätiedot

Oulun alueen näkökulmia Osaamiskeskusohjelmaan

Oulun alueen näkökulmia Osaamiskeskusohjelmaan Oulun alueen näkökulmia Osaamiskeskusohjelmaan BusinessOulu, johtaja Juha Ala-Mursula OSKE vaikuttajapäivä Oulussa 2.11.2011 BUSINESSOULU 2011, WWW.BUSINESSOULU.COM Oulu - the Capital of Northern Scandinavia

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Suomen koulutusjärjestelmä KAHDEN RINNAKKAISEN PILARIN KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ AMK: Teoriaa ja käytäntöä 27 ammattikorkeakoulua 139 000 AMK-opiskelijaa 17 400 aloituspaikkaa

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Valmentajakoulutuksen lähitulevaisuuden. Antti Kauppi 30.11.2010

Valmentajakoulutuksen lähitulevaisuuden. Antti Kauppi 30.11.2010 Valmentajakoulutuksen lähitulevaisuuden mahdollisuudet Antti Kauppi 30.11.2010 2 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä

Lisätiedot

Kilpailutoiminta ammatillisen koulutuksen kehittäjänä. Mika Tammilehto 12.5.2011

Kilpailutoiminta ammatillisen koulutuksen kehittäjänä. Mika Tammilehto 12.5.2011 Kilpailutoiminta ammatillisen koulutuksen kehittäjänä Mika Tammilehto 12.5.2011 Ammattikoulutus myrskyn silmässä? Osaamistarpeet muuttuvat mikä muuttuu, miten ja millä aikajänteellä? uusien teknologioiden

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

INNOVAATIOKESKITTYMÄ KESKELLÄ SUOMEA - KASVUA JA UUTTA LIIKETOIMINTAA. 26.08.2013 Laura Ahonen

INNOVAATIOKESKITTYMÄ KESKELLÄ SUOMEA - KASVUA JA UUTTA LIIKETOIMINTAA. 26.08.2013 Laura Ahonen INNOVAATIOKESKITTYMÄ KESKELLÄ SUOMEA - KASVUA JA UUTTA LIIKETOIMINTAA Professori Antti Hautamäki Suomeen tulee rakentaa 5-6 maailmanluokan innovaatiokeskittymää. Näiden peitto kattaisi 90% väestöstä! Oulu

Lisätiedot

Porin yliopistokeskus 2015. Jari Multisilta, johtaja, professori

Porin yliopistokeskus 2015. Jari Multisilta, johtaja, professori Porin yliopistokeskus 2015 Jari Multisilta, johtaja, professori Suomalaisen yliopistokentän ajankohtaisia asioita Yliopistojen profiloituminen (Suomen Akatemia) Tutkimuksen strategiset painoalueet (Strategisen

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGIA 2013 2016

KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGIA 2013 2016 Lahden ammattikorkeakoulun KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGIA 2013 2016 Hyväksytty Lahden ammattikorkeakoulun hallituksessa 18.4.2013 38 Tahtotilamme on LAMK-visio 2017: Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

YAMK-KOULUTUS VAHVAKSI TKI-VAIKUTTAJAKSI. Projektipäällikkö Minttu Lampinen, KTT minttu.lampinen@hamk.fi

YAMK-KOULUTUS VAHVAKSI TKI-VAIKUTTAJAKSI. Projektipäällikkö Minttu Lampinen, KTT minttu.lampinen@hamk.fi YAMK-KOULUTUS VAHVAKSI TKI-VAIKUTTAJAKSI Projektipäällikkö Minttu Lampinen, KTT minttu.lampinen@hamk.fi Mukana Suomen kaikki ammattikorkeakoulut Hankkeen tavoitteena on: Uudistaa YAMK-toimintoja Profiloida

Lisätiedot

EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet

EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet EuroSkills 2020 ammattkoulutuksen yhteinen haaste ja mahdollisuus Helsinki 3.9.2015 Ylijohtaja Mika Tammilehto, opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen / aiesopimuksen hyväksyminen

Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen / aiesopimuksen hyväksyminen Kunnanhallitus 123 22.04.2013 Valtuusto 55 29.04.2013 Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen / aiesopimuksen hyväksyminen 89/00.04.02/2013 KHALL 123 22.4.2013 Syksyllä 2011 opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32 1(5) Strategia 2016-2019 Hyväksytty yv 25.11.2015 32 2(5) Toimintaympäristö Strategiakausi on ammatillisessa koulutuksessa suurten muutosten aikaa. Ammatillisen koulutuksen resursseja leikataan voimakkaasti.

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu -Yleisesittely Laatua laivalla 30.8.2011 Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu toimintaa vuodesta 1992 (väliaikainen ammattikorkeakoulu) vakinainen

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Sirkka-Liisa Kolehmainen 8.11.2014. http://www.oecd.org/site/cfecpr/ec- OECD%20Entrepreneurial%20Universities%20Framework.pdf

Sirkka-Liisa Kolehmainen 8.11.2014. http://www.oecd.org/site/cfecpr/ec- OECD%20Entrepreneurial%20Universities%20Framework.pdf EU, OECD 2012: A Guiding Framework for Entrepreneurial Universities alustava käännös ja sovellus Metropolia ammattikorkeakoulun tarpeisiin Sirkka-Liisa Kolehmainen 8.11.2014 http://www.oecd.org/site/cfecpr/ec-

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

ISAT-kumppanuus R EHTORI VELI-MATTI TOLPPI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

ISAT-kumppanuus R EHTORI VELI-MATTI TOLPPI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU ISAT-kumppanuus R EHTORI VELI-MATTI TOLPPI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 1 Kilpailukykyä ja hyvinvointia Itä-Suomeen ISAT on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Yksi ohjelma viisi toimintalinjaa toiminnalle 2.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region KESKIMAA 90 VUOTTA Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region OECD/IMHE 2006 ESITYKSEN RAKENNE 1. Hankkeen tarkoitus ja toteutus 2. OECD:n

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot