Metsälainsäädännön kehittäminen: uudistusten lähtökohtia ja tulevaisuuden näkymiä. Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsälainsäädännön kehittäminen: uudistusten lähtökohtia ja tulevaisuuden näkymiä. Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö"

Transkriptio

1 Metsälainsäädännön kehittäminen: uudistusten lähtökohtia ja tulevaisuuden näkymiä Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö

2 Muuttuvat lait Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta (1474/1995) laki maaseutuvirastosta annetun lain (666/2006) 2 :n muuttamisesta laki metsälain muuttamisesta (1093/1996) laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (1094/1996) laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ( ) laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 21 ja 22 :n muuttamisesta laki kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetun lain 4 :n muuttamisesta (1349/1996) Muutokset tulevat voimaan

3 Uudistuva rahoituslaki Kestävän metsätalouden rahoituslaki Kumotaan laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996) Kumotaan laki kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen (1349/1996) Laki tuloverolain 53 :n muuttamisesta

4 Rahoituslain voimaantulon aikataulu Eduskunta hyväksyi kestävän metsätalouden rahoituslain Laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana Vuoden 2007 aikana Valtioneuvoston asetuksen viimeistely Ilmoitus komissiolle maaliskuussa ja asian käsittely Mmm:n asetuksen valmistelu Uuden lain ja siihen liittyen valtionavustuslain koulutusta metsäkeskuksille Kemera-tietojärjestelmän muutos Laki on tarkoitus saattaa voimaan , voimassa vuoden 2013 loppuun ja viimeiset maksatukset vuoden 2018 loppuun mennessä monivuotisissa hankkeissa

5 Rahoituslain uudistamisen taustaa MMM:n työryhmä tehtävänä laatia esitys rahoituslain muuttamisesta: energiapuun käytön tukeminen, METSO- toimikunnan mietinnön toimeenpaneminen, nuoren metsän hoidon määritelmän tarkistaminen ja rahoituslain yhteensovittaminen perustuslain kanssa Valtioneuvoston raha-asianvaliokunnan kanta v.2003 metsänparannusvarojen jakopäätökseen: selvitettävä rahoituslain yhteensopivuus valtionavustuslain kanssa Lain muutos luonnonarvokaupasta ja yhteistoimintaverkostoista tuli voimaan ja on voimassa asti. MMM:n päätöksen muutos metsätalouden ympäristötuesta tuli voimaan

6 Rahoituslain uudistamisen taustaa HE 174/2004 vp rahoituslain muuttamisesta energiapuun korjuun ja haketuksen tukemisen laajentamiseksi lain kokonaisuudistus ja perustuslaista johtuvat muutostarpeet valmistellaan ministeriössä virkatyönä Laki 983/2004, joka olisi ollut määräaikainen, ei tullut voimaan. EK lausuman mukaan energiapuun korjuun ja haketuksen tukijärjestelmän muutosta ei tule saattaa voimaan ellei tukijärjestelmää voida noudattaa jatkossakin valtion muuta tukea metsänhoito- ja metsänparannustoimiin vähentämättä.

7 Rahoituslain uudistuksen tavoitteet Valtion rahoituksen vaikuttavuuden lisääminen Hyvän metsänhoidon edistäminen Tukiehtojen selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen Hallinnon keventäminen Huomioon EU:n maa- ja metsätalousalan valtiontukea koskevat suuntaviivat vv

8 Uudistuksen sisältö Rahoituslaki on puitelaki, jossa on annettu valtuutus valtioneuvoston asetuksella säätää tarkemmin rahoitusehdoista ja tuen määrästä Laissa on selkeät viittaukset valtionavustuslakiin Työlajivalikoima supistuu Lainarahoitus poistuu Tuki myönnetään todellisten kustannusten perusteella tai euromääräisenä Nuoren metsän hoito työlajina uudistuu Määritellään kunnostusojitusalueen kokonaisvaltainen hoito suometsän hoito -työlajina Energiapuun korjuu ja haketus omaksi kokonaisuudeksi Ympäristötukeen muutoksia Metsäluonnon hoitohankkeiden sisältöön muutoksia

9 Tuen yleiset edellytykset Rahoitettavat työt tulee tehdä metsäalan hyvä ammattikäytännön mukaisesti hyvän metsänhoidon suositukset metsäalan ammattimaisten toimijoiden toiminta- ja laatujärjestelmät Toimenpiteiden suunnittelijalla tulee olla toimenpiteen laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus esim. ammatti- ja näyttötutkinto ohjaa metsänomistajaa käyttämään asiantuntijoita Ei tukea toimenpiteeseen, joka on aiheutunut lainvastaiseksi todetusta toiminnasta (aineelliset säännökset) taimikonperustamisilmoituksen laiminlyönti ei estä tuen saamista metsänviljelyaineiston on täytettävä laissa säädetyt vaatimukset Ei tukea velvollisuuksien laiminlyönnin korjaamiseen (hoito- ja kunnossapitovelvollisuus) Tuki voidaan jättää myöntämättä, jos hakemusasiakirjoissa ilmoitetut tiedot ovat puutteellisia, harhaanjohtavia vai virheellisiä Huomautus (metsäkeskus) ja väliaikainen kielto (Maaseutuvirasto)

10 Vaikuttavuuden lisääminen Rahoitusehtojen yksinkertaistaminen tarkastusten nopeutuminen Rahoitettavan kuvion vähimmäiskoon määrittäminen Nuoren metsän hoidon tuen määräytymisen yksinkertaistuminen Energiapuun korjuu- ja haketustuen laajeneminen Suometsän hoito työlaji rahoituksen edellytysten määrittely kohdekohtaisen lämpösumman ja ravinnetason perusteella

11 Nuoren metsän hoito Taimikon perkaus ja harvennus, verhopuuston poisto ja nuoren kasvatusmetsän harvennus Selkeä rajaus suhteessa metsälaissa (1093/1996) määriteltyyn maanomistajan velvoitteeseen työn jälkeen taimikon keskipituus väh. 2 m työn jälkeen nuoren kasvatusmetsän puuston keskiläpimitta rinnankorkeudelta alle 16 cm Vaatimukset jäävälle, kasvatettavalle puustolle työn jälkeen ei saa jäädä kehitystä haittaavaa puustoa Tuki euromääräinen hehtaaria kohden ja riippumaton työn toteuttajasta

12 Energiapuun korjuu ja haketus Tukea myönnetään taimikonhoidon ja nuoren kasvatusmetsän hakkuun yhteydessä kaadetun ja energiakäyttöön luovutetun puun kasaukseen ja metsäkuljetukseen nuoren kasvatusmetsän hakkuu, jonka jälkeen puuston keskiläpimitta rinnankorkeudelta on alle 16 cm Energiapuun korjuutuki ei kytköksissä rahoitettuun nuoren metsän hoitoon Haketustuki on kytketty korjuutukeen tai rahoitettuun nuoren metsän hoitoon Tukea korjuuseen kerran kiertoajassa Tukea voidaan myöntää metsänomistajan lisäksi myös yhteisöille tai ammatinharjoittajille Tarkoituksena on, että tukitaso pysyy nykyisellään Selvitys energiapuun luovutuksesta 2 kuukauden kuluessa luovutuksesta Luovutettava puumäärä väh. 20 kiintokuutiometriä Ministeriön asetuksella säädetään tilavuuden mittaamisesta ja luovutusselvityksestä

13 Vesiensuojelutoimenpiteet Suometsän hoitohankkeeseen sisältyvät, vesiensuojelutoimenpiteistä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset on tarkoitus rahoittaa kokonaan valtion tuella osa toimenpiteistä, joista ei aiheudu merkittäviä lisäkustannuksia, katsotaan hankkeen kustannuksiksi esim. lietekuopat Käytetään parhaimpia käytettävissä olevia ja kustannuksiltaan kohtuullisia vesiensuojelurakenteita Toimenpiteitä ovat esimerkiksi lietekuopat, laskeutusaltaat, kaivuja perkauskatkot, suojakaistat, padot, pintavalutusalueet yms. Kokonaan korvattavia näistä ovat sekä yhden tilan hankkeissa että yhteishankkeissa laskeutusaltaat ja pintavalutusalueet padot yksittäisten ojien umpeen kaivaminen muut edellä mainittuihin verrattavat rakenteet

14 Ympäristötuki Tuen laskenta kohdekohtaiseksi eroaa metsälain vähäisen haitan määrittelystä Tuki kohdistetaan ensisijaisesti erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttämiseen Tuki koostuu hakkuuarvokorvauksesta ja ympäristönhoitotöistä (peruskorvaus poistuu) Hakkuuarvosta vähennetään omavastuu, joka on 4 % Tuki on kolmasosa siitä summasta, joka saadaan vähentämällä kohteen hakkuuarvosta omavastuu Hakkuuarvon määrittelyssä ei oteta huomioon ominaispiirteiden säilyttämisvelvoitetta eikä odotusarvoa Pienin sopimusta kohden maksettava tuki 500

15 Siirtymäsäännös Asiat, jotka tulleet vireille vanhan lain aikana ratkaistaan sen nojalla Työllisyysehtoisia töitä koskevat säännökset ovat voimassa kolme vuotta uuden lain voimaantulosta Lain (1094/1996)19a (luonnonarvokauppa) on voimassa 2008 loppuun Vanhan lain nojalla hyväksytyn suunnitelman toteutukseen tulee hakea rahoitusta vuoden kuluessa uuden lain voimaantulosta Varoja voidaan käyttää viisi vuotta laina-, metsänuudistamisja yhteishankkeisiin ja kolme vuotta muihin hankkeisiin uuden lain voimaantulosta

16 Rahoituslain tulevaisuuden näkymiä Komission suuntaviivojen vaikutukset tukijärjestelmään Valtiontalouden näkymät ja vaikutukset elinkeinojen edistämiseen Uusien tukiehtojen toimivuus Toimijoiden määrän kasvaminen Yhdenmukaisuus valtionavustuslain kanssa Hallintolaki ja erityisesti maanomistajien neuvonta metsäkeskusten resurssit Perustuslain asettamat vaatimukset merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältävät metsäkeskuksen tehtävät Maaseutuvirastoon lukien (takaisinperintä, sopimuksen purku/irtisanominen sekä uhkasakko- ja teettämisuhka-asiat) rahoitusehtojen yksityiskohtaisen kuvauksen vaatimus Lain evaluointi ennen seuraavan lain valmistelun aloittamista

17 Metsäkeskuslain muutoksen taustaa Perustuslain 124 mukaiset tehtävät metsäkeskusten laajat toimivaltuudet MMM:n työryhmä MMM:n v HAUS:lla teettämä selvitys metsäkeskusten asemasta ja tehtävistä Viranomaistehtävien eriyttäminen Maaseutuviraston perustaminen

18 Muutoksen tavoitteet Julkisen vallan käyttöön liittyvien tehtävien hoito vastaamaan perustuslain vaatimuksia merkittävää julkista valtaa sisältävien tehtävien siirto pois metsäkeskuksilta (Maaseutuvirastoon) Metsäkeskuksille jäävien julkisen vallan käyttöön liittyvien tehtävien eriyttäminen tehtävien hoidon riippumattomuus ja puolueettomuus toiminnan läpinäkyvyys toiminnan seurannan edellytysten parantaminen Metsäkeskusten toiminnan yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden parantaminen

19 Metsäkeskuslain muutos Erillinen viranomaistehtävien yksikkö Laissa todetaan edistämistehtävät ja julkista valtaa sisältävät tehtävät (viranomaistehtävät) Metsälakeihin liittyvät tehtävät säädetään nykyistä yksilöidymmin Selvennetään metsäkeskuksen valtiosta erillistä korvausvastuuta Viranomaistoiminnan koko henkilöstön kelpoisuusvaatimukset lain tasolle MMM nimittää viranomaispäällikön, metsäkeskus valmistelee asian Lain perusteluissa kuvataan resurssien käyttö eri tehtäviin ja todetaan, että ministeriön tulosohjauksessa huolehditaan viranomaistehtävien resursoinnista

20 Maaseutuvirastoon siirtyvät tehtävät Metsätaloutta koskevat tehtävät, jotka sille on erikseen säädetty tai jotka MMM sille erikseen määrää Tehtävät, joihin katsotaan sisältyvän merkittävää julkisen vallan käyttöä Mavi aloittaa toimintansa Mavi tekee päätökset metsäkeskusten esityksestä lain valvonnan yhteydessä tai muutoin esiin tulevat mavin ratkaisua vaativat päätökset Metsäkeskukselle on laissa säädetty valitusoikeus Mavin ja hallinto-oikeuden päätöksestä, jos Mavin päätös poikkeaa metsäkeskuksen esityksestä tai jos hallinto-oikeus on muuttanut metsäkeskuksen tai Mavin päätöstä taikka kumonnut sen

21 Maviin siirtyvät tehtävät Metsälaki 16 : mukainen käsittelykielto ja siihen liittyvä uhkasakko päätös 20 :n mukaisista korjaavista toimenpiteistä päätös uhkasakosta tai teettämisuhasta päätös, jonka mukaan metsäkeskus tekee tai teettää toimenpiteet metsälakiin perustuvan saamisen perintä ilman erillistä päätöstä tai tuomiota väliaikaisesta käsittelykiellosta (16 a ) metsäkeskuksen saatettava tieto viivytyksettä ja viimeistään kahden viikon kuluessa Mavin ratkaistavaksi kielto raukeaa, jollei Mavi tee 16 :n mukaista päätöstä tai pysytä väliaikaista kieltoa voimassa

22 Maviin siirtyvät tehtävät Kestävän metsätalouden rahoituslaki päätös tuen takaisinperinnästä ja lainan irtisanomisesta 15 :n mukaisen hoito- ja kunnossapitovelvollisuuden laiminlyömisen johdosta ja velvollisuuden lakkaamisesta alueen käytön muuttamiseen liittyvä 16 :n mukainen päätös rahoituksen takaisinmaksamisesta 28 :n nojalla tehty päätös rahoituksenperuuttamisesta, tuen takaisinperinnästä ja lainan irtisanomisesta päätös 29 :n mukaisista hallinnollisista seuraamuksista valtion saamisen pakkoperintä ilman päätöstä tai tuomiota

23 Tulevaisuuden lainsäädäntöhankkeita Metsälain kokonaisuudistus perustuslaki metsäohjelmat metsien hoidon ja käytön sääntely Metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain yhteensovittaminen metsälain kanssa Metsävaratietojen keräämisen ja muun käsittelyn periaatteet henkilötietoja koskevien säädösten valossa Yhteismetsälaissa vähäisiä muutostarpeita

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Luonnos 12.6.2014. Hallituksen esitys eduskunnalle kestävän metsätalouden rahoituslaiksi ja laeiksi eräisiin siihen liittyvien lakien kumoamisesta

Luonnos 12.6.2014. Hallituksen esitys eduskunnalle kestävän metsätalouden rahoituslaiksi ja laeiksi eräisiin siihen liittyvien lakien kumoamisesta Luonnos 12.6.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle kestävän metsätalouden rahoituslaiksi ja laeiksi eräisiin siihen liittyvien lakien kumoamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1093 1095. Metsälaki. N:o 1093. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1093 1095. Metsälaki. N:o 1093. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1093 1095 SISÄLLYS N:o Sivu 1093 Metsälaki... 3217 1094 Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta... 3226 1095 Laki rikoslain

Lisätiedot

Ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeet. Kemera-koulutus

Ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeet. Kemera-koulutus Ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeet Kemera-koulutus Kemeran ympäristötuki Ympäristötukea voidaan myöntää, kun metsän hoito tai käyttötoimenpiteissä otetaan monimuotoisuus huomioon metsälaissa säädettyä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 97/01

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 97/01 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 97/01 Pvm Dnro 19.12.2001 4570/00/2001 Voimassaoloaika 1.1.2002 - toistaiseksi Kumoaa MMM:n asetuksen nro 1/01, Dnro 4625/00/2000 Valtuussäännökset L (1094/1996

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 982. Laki. Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o 982. Laki. Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2004 N:o 982 989 SISÄLLYS N:o Sivu 982 Laki Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Soveltamisala. Toimenpiteet, joilla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä metsälain mukaisesti. 1) puuntuotannon kestävyyden turvaaminen;

Soveltamisala. Toimenpiteet, joilla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä metsälain mukaisesti. 1) puuntuotannon kestävyyden turvaaminen; 1 K E M E R A Soveltamisala Toimenpiteet, joilla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä metsälain mukaisesti. 1) puuntuotannon kestävyyden turvaaminen; 2) metsien biologisen monimuotoisuuden ylläpitäminen;

Lisätiedot

Työryhmä esittää, että nykyisiä metsätalouden tukijärjestelmiä korjataan siten, että rahoituksessa painotetaan seuraavia työlajeja:

Työryhmä esittää, että nykyisiä metsätalouden tukijärjestelmiä korjataan siten, että rahoituksessa painotetaan seuraavia työlajeja: Kansallinen metsäohjelma 2015 9.8.2012 Metsätalous ja energia työryhmä Metsäneuvostolle Kansallisen metsäohjelman 2015 Metsätalous ja energia -työryhmä on tarkastellut työlajikohtaisesti nykyisiä sekä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS SUOMEN METSÄKESKUKSEN TOIMINNASTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS SUOMEN METSÄKESKUKSEN TOIMINNASTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Luonnonvaraosasto Osastopäällikkö Juha Ojala Muistio Luonnos (14.11.2014) VALTIONEUVOSTON ASETUS SUOMEN METSÄKESKUKSEN TOIMINNASTA 1. Yleistä Eduskunta on hyväksynyt x.x.2014

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1176/2014 Laki. maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1176/2014 Laki. maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1176/2014 Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Esityksellä muutettaisiin Suomen metsäkeskuksesta

Lisätiedot

Tilaaja-tuottaja -malli metsäkeskuksissa Helsinki 2006

Tilaaja-tuottaja -malli metsäkeskuksissa Helsinki 2006 Tilaaja-tuottaja -malli metsäkeskuksissa Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:05 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 18.3.2005 työryhmän selvittämään metsäkeskusten

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 75/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 197/1999 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 7.5.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta Esityksen tarkoituksena on edistää metsätalouselinkeinon kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä

Lisätiedot

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. 1 1.6.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksen liiketoimintayksikön muuttamisesta osakeyhtiöksi, Suomen metsäkeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. Luonnos 4.6.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä

Lisätiedot

Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015

Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015 Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015 Maastotarkastusohjeen on laatinut Suomen metsäkeskuksen metsätieto- ja tarkastuspalveluiden työryhmä: Jani Leivo puheenjohtaja sekä Jarkko Partanen, Veikko Kaikkonen,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343 SISÄLLYS N:o Sivu 329 Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki... 885 330 Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun

Lisätiedot

Metsäneuvostolle 4.9.2012 AJANKOHTAISKATSAUS METSÄENERGIASTA

Metsäneuvostolle 4.9.2012 AJANKOHTAISKATSAUS METSÄENERGIASTA Metsäneuvostolle 4.9.2012 MMM/MEO/KP AJANKOHTAISKATSAUS METSÄENERGIASTA 1. Metsähakkeen käytölle asetetut tavoitteet Suomessa Tavoitteena metsähakkeen käytön kaksinkertaistaminen nykyisestä vuoteen 2020

Lisätiedot

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA 1 Lnro 2340A OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA Koskee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan myönnetyistä lisävaroista rahoitettavia

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA SISÄLTÖ Maakunnan kehittämisraha... 2 Ohjeen soveltamisala... 2 Säädösperusta... 2 Hakemus- ja päätöstietojen julkisuus... 2 Hankkeiden seuranta

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden. Heikki Vähätalo, viranomaispäällikkö Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus Oulu 26.1.2011

Kestävän metsätalouden. Heikki Vähätalo, viranomaispäällikkö Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus Oulu 26.1.2011 Kestävän metsätalouden rahoituslaki nykyinen KEMERA Heikki Vähätalo, viranomaispäällikkö Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus Oulu 26.1.2011 1 KEMERA -yleistä Yhteiskunnan tukea eri metsänhoitotöihin => kestävän

Lisätiedot

HE 247/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki. elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinoharjoittajien

HE 247/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki. elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinoharjoittajien HE 247/2010 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuesta, laiksi porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

Pvm. Hakemus saapunut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 09.11.2010. Lausunnonantajan nimi ELY-keskus hankejaosto MYR hankeryhmä

Pvm. Hakemus saapunut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 09.11.2010. Lausunnonantajan nimi ELY-keskus hankejaosto MYR hankeryhmä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus PL 156 60101 SEINÄJOKI VENESKOSKI-VIITALA SEURA VIITALANTIE 242 60640 ISOKOSKI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin PÄÄTÖS hanketuesta

Lisätiedot

Luonnos 3.7.2015. Lisäksi lakeihin ehdotetaan tehtäväksi eräitä teknisluonteisia muutoksia.

Luonnos 3.7.2015. Lisäksi lakeihin ehdotetaan tehtäväksi eräitä teknisluonteisia muutoksia. Luonnos 3.7.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain, kolttalain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:10 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2000 N:o 942 948 SISÄLLYS N:o Sivu 942 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 2397 943 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 2400

Lisätiedot