Learning Bridge -hankkeen palautekysely. Generated on :26

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Learning Bridge -hankkeen palautekysely. Generated on 27.06.2014 14:26"

Transkriptio

1

2 Learning Bridge -hankkeen palautekysely Generated on :26

3 Vastaajastatistiikat Name Evals Answering Answered Learning Bridge Yhteensä Vastausprosentti 80% Lopettaneet 75% Kesken jättäneet 5% Eivät osallistuneet 20%

4 1. Organisaationne on (EOS: 0) Oppilaitos Yritys Muu, mikä? Muu, mikä? - Kunta

5 2. Roolinne koulutusviennissä organisaatiossanne (EOS: 0) Vapaasti muotoillut vastaukset: - Suunnittelija, tarjousten tekijä, kouluttaja - Koulutusviennin koordinaattori - Minulla ei ole selkeää roolia koulutusviennissä, koska koulutusvienti ei ole organisoitunut organisaatiossamme. Olen kuitenkin ns. tukihenkilö asioiden eteenpäin viemisessä. - Keskeinen operatiivinen toimija - Olla mukana toiminnassa, mutta ei aktiivinen toimija. Olemme liian pieniä ja osaamattomia yksin. - Kv-koordinaattori - Suunnittelu - Strategi - Myynti ja kehitys, vientistrategiat - Koulutussisältöjen tuottaja, kouluttajaorganisaatio - Päättävä ts. Yksinyrittäjä - Koordinaattori - Strategisen tason toimija, suunnittelija, koordinoija - Projektipäällikkö - Järjestelmätoimittaja - Vetäjä

6 Yleistä 3. Kuinka aktiivisesti organisaationne on osallistunut Learning Bridge -hankkeen toimintaan viimeisen kahden vuoden aikana (EOS: 0) Hyvin aktiivisesti: meillä on useita ihmisiä mukana eri toiminnoissa Meiltä on yksi ihminen osallistunut aktiivisesti eri toimintoihin Meiltä on osallistuttu jonkin verran eri toimintoihin Meiltä on osallistuttu harvakseltaan eri toimintoihin Meiltä ei ole osallistuttu juuri lainkaan mihinkään toimintoihin

7 4. Mikä on viimeisen kahden vuoden aikana ollut haasteellisinta organisaatiollenne koulutusviennin saralla ja onko asia helpottunut tänä aikana? (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) Yhteistyö ja kontaktit: - Haasteellisinta on ollut löytää oikeat yhteistyökumppanit, mutta tämä on jossain määrin helpottunut kahden vuoden aikana. - Kontaktien luominen, mutta asia on helpottunut hankkeen aikana selvästi. - Verkostoon mukaan pääseminen luo uudet mahdollisuudet. Strategia ja panostukset: - Tampereella ei ole selkeää yhteistä strategiaa ja toimijoilta puuttui johdon tuki. Oppilaitoksissa ei ole ollut varmuutta miten vientiä tekevät ja tekevätkö yhdessä ollenkaan. - Yhteisen ymmärryksen löytäminen ja koulutusviennin merkityksen/mahdollisuuden ymmärrys. - Koulutusvienti nähdään mahdollisuutena, mutta sitä ei ole vielä systemaattisesti organisoimaan. - Koulutuskentässä tapahtuneet muutokset ja tulevaisuudessa tapahtuvat rahoitukselliset muutokset luovat paineita koulutusvientiin. Toisaalta koulutusviennin osaamiseen ei panosteta rahallisesti juuri ollenkaan eikä koulutusvientiä ei johdeta strategisesti. Olemme saaneet paljon tietoa koulutusviennistä ja nähneet miten vaikea ja haasteellinen kenttä se on. - Koulutusvienti ei ole ollut aktiivisesti ohjelmassamme. Tuotteistus ja liiketoiminta: - Tuotteistus ja asiakkuuksien hankinta. Asiat ovat edelleen haasteita, mutta kehitystä on tapahtunut. - Haasteellisinta saada aikaan oikeaa liiketoimintaa. Lisäksi haasteellista on koko ajan tarkan markkinatiedon saaminen ja esim. kilpailija-analyysien laatiminen. Kehitystä on kahden vuoden aikana tapahtunut. - Tuotteistaminen on helpottanut. - Koulutuspalveluiden tuotteistaminen ja vientikanavien rakentaminen. - Kauppojen saaminen. - Vienti Venäjälle on tällä hetkellä pysähdyksissä. - Tuotteen paketoiminen. Muut: - Haastavaa on ollut saada kokonaiskuvaa siitä, mitä kaikkea koulutusvientiin liittyy ja mitä pitäisi osata. Tämän ymmärtäminen on huomattavasti selkeentynyt kahden vuoden aikana. - Toiminnan rahoitus. - Tiedonvälityksen vaikeus, väärien käsitysten oikaiseminen, eri toimintojen koordinointi samojen päämäärien eteen, ihmisten motivointi. Kyllä asiat ovat menneet eteenpäin.

8 5. Mikä on ollut parasta ja positiivisinta organisaationne kannalta koulutusviennin saralla viimeisen kahden vuoden aikana? (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) Yhteistyö: - Parasta on ollut se, että olemme saaneet koulutusviennin käyntiin. Positiivisinta on ollut myös erittäin hyvän yhteistyöverkoston syntyminen koulutusviennin ympärille Pirkanmaalla. - Yhteistyö Learning Bridge -toimijoiden kanssa. - Verkostoituminen oman alueen toimijoiden kesken, koulutusvientiin liittyvän yhteistyön rakentaminen. - Onnistuneita kontaktointeja. - Olemme verkostoituneet erilaisten ja eri koulutusasteiden toimijoiden kanssa. - Organisaatiossamme on useita asiasta kiinnostuneita henkilöitä ja kun organisaatiotilanne ja resurssit selviävät, niin olemme merkittävä tekijä koulutusviennissä. Osaamispohjaa ja tuotemahdollisuuksia on laajalti ja jopa jonkin verran taustaa. Myös yhteistyöverkostomme ovat merkittävät ja Learning Bridge -hanke on tukenut tätä. - Toimijat ovat tulleet tutummaksi ja verkostot ovat vahvistuneet. Strategia ja panostukset: - On tehty tiettyjä päätöksiä, joiden ainakin odotetaan helpottavan koulutusviennin edellytyksiä. Samoin yleinen tietous asiasta on lisääntymään päin. - Tietämyksen lisääntyminen, mahdollisuuksien näkeminen, toimialaan tutustuminen, business-konseptien luominen. - Johto on ainakin osin sitoutunut toimintaan, ja siihen on resursoitu aikaa. Yleensäkin ymmärrys ko. bisneksestä on kasvanut. Muut: - Kiinnostus koulutusvientiin on herännyt. - Päänavaukset kansainvälisille markkinoille. - Tuotteistuksen kehittäminen. - Kysyntä ja kiinnostus. - Saimme selvitettyä Lontoon alueen viennin esteet, jotka olisivat ratkaistavissa rahalla. Päätimme luopua viennistä, koska rahaa ei ollut.

9 Koulutusviennin asema ja merkitys omassa organisaatiossanne viimeisen kahden vuoden aikana 1. Koulutusviennin aseman muutos organisaatiossanne (EOS: 0) Koulutusviennin asema on organisaatiossamme selkeämpi ja vahvempi kuin kaksi vuotta sitten Keskustelua on käyty ja askelia koulutusviennin aseman kohentamiseksi on otettu Asiasta on käyty hajanaisia keskusteluja, mutta ei strategisella tasolla Asiasta ei ole edes keskusteltu

10 10 2. Vapaa sana koulutusviennin tilasta ja kehittymisestä omassa organisaatiossa viimeisen kahden vuoden aikana (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) Muutosta on tapahtunut: - Käsitys koulutusviennistä on huomattavasti selkiintynyt organisaatiossamme viimeisen kahden vuoden aikana. Meillä on parempi käsitys kentästä ja selkeä tahtotila kehittää koulutusvientiä. - Kansainvälistyminen on otettu selkeäksi tavoitteeksi. - Huomasimme, että olemme liian pieni toimija nykyisillä varoilla tekemään vientiä. - Koulutusvienti ja -tuonti on kehittynyt hyvään suuntaan. Ei muutosta tai muutos hidasta: - Ei varsinaista muutosta ja ns. odottava tila on edelleen meneillään. - Kehitys ei ehkä ole ollut niin nopeaa kuin odotin. Paljon on vielä tehtävää ja vaikka nyt onkin verkostoiduttu kahden muun vastaavan toimijan kanssa, se ei ainakaan vielä ole selkeyttänyt tai helpottanut tilannetta, vaikka on tulevaisuutta ajatellen hyvä ratkaisu. Liian paljon vieläkin mietitään, että pitäisikö/halutaanko tätä tehdä. - Iso prosessi. Paljon huomioitavaa, mutta linjaa myös yrityksen toimintaa uudella tavalla. - Suuri mahdollisuus, mutta vaatii panostusta ja työtä. - Hidasta on ja päämäärätietoinen ja tavoitteellinen pitää jaksaa olla. Omaa väkeä pitää kannustaa ja motivoida osallistumaan. - Koulutusvienti on ajankohtainen asia ja taloudellisesti merkittävä päänavaus. En vain yhtään osaa sanoa, koska se voisi tapahtua meidän organisaatiossamme. - Ei ole ollut pääpainopisteissä. 2/07/2014

11 3. Henkilökunnan sitoutuminen koulutusvientiin organisaatiossanne (EOS: 1) Henkilökunta tukee koulutusvientitoimintaa laajasti ja näkee sen kasvavan merkityksen tulevaisuudessa Henkilökunnan tietoisuus ja kiinnostus asiasta on kasvanut viimeisen kahden vuoden aikana Koulutusvientitoimintaa ei juuri nähdä omaan toimenkuvaan ja organisaation tehtäviin kuuluvana osana

12 Koulutusviennin asema ja merkitys omassa organisaatiossanne viimeisen kahden vuoden aikana 4. Vapaa sana henkilökunnan sitoutumisesta koulutusvientiin omassa organisaatiossa (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) Henkilökunta on sitoutunutta: - Henkilökuntamme on tehnyt tietoisen päätöksen satsata koulutusvientiin. Henkilöillä on erilaisia rooleja koulutusviennissä: osa haluaa olla mukana suunnittelemassa, osa kouluttamassa jne. - Hyvällä tasolla. - Koulutusvienti nähdään organisaatiossamme tulevaisuuden suuntana, johon henkilöstömme sitoutuu. - Henkilöstö on hyvin sitoutunutta. Henkilökunnan sitoutumisessa on haasteita: - Koulutusvientiin 100% sitoutuneen henkilökunnan määrä on suhteessa vielä liian vähäinen verrattuna niihin, jotka vielä miettivät asiaa tai ovat sitä mieltä, että aisa ei koske heitä. Koulutusvienti ei kuitenkaan voi olla muutamien yksittäisten, marginaalissa toimivien henkilöiden urakka, vaan siihen tulee vaatia ainakin jonkinasteista sitoutumista jokaisen yksikön tasolta. - Huono ja rappeutunut kielitaito estää ainakin osaa opettajista ottamasta osaa tai olemaan aktiivisesti mukana. Toiseksi, aihe ei kiinnosta ja sitä ei koeta ajankohtaiseksi oman työn kannalta. - Henkilökunnan sitouttaminen vaatii toimenpiteitä. Koulutusviennin merkitys pitää avata ja perustella, halukkaat ja kykenevät pitää kartoittaa ja heille tarjota motivaation vahvistusta esim. osaamista kehittämällä. - Odotamme organisoitumista, työnkuvia ja resursseja viedä asiaa eteenpäin. - Ei kokemusta.

13 5. Henkilökunnan ymmärrys hanketoiminnan ja koulutusvientitoiminnan erosta organisaatiossanne (EOS: 1) Hanketoiminnan ja koulutusvientitoiminnan ero ymmärretään ja asioita hoitavat eri henkilöt Nämä kaksi tuppaavat sekoittumaan Meillä on vain hanketoimintaa En ymmärrä kysymystä

14 6. Vapaa sana hanketoiminnan ja koulutusvientitoiminnan eroista omassa organisaatiossa (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) Koulutusvienti omana kokonaisuutenaan: - Pienessä yrityksessä ihmisillä voi olla erilaisia projekteja meneillään yhtä aikaa, mutta hanketoiminta ja varsinainen markkinaperustainen koulutusvienti ovat meillä eri asioita ja niitä myös kehitetään toisistaan erillään. - Yrityksessämme pyritään välttämään hanketoimintaa ja keskitytään koulutusvientitoimintaa. - Hanketoiminta on varsin organisoitunutta omassa oppilaitoksessamme. Koulutusvienti ei ole, eikä näitä pidä sekoittaa keskenään. Toki joidenkin hankkeiden kautta saadaan resurssia koulutusvientitoiminnan edistämiseen ja osin toiminta voi olla hankemaista. - Vienti on bisnestä, jossa on maksava asiakas. Hankkeet kehittämistä, joissa useimmiten myös omarahoitus eikä siten katetta. Toisaalta hankkeet voivat avata väyliä varsinaiseen vientiin ja jotkut rahoitukset tukea myös varsinaista bisnestä. Koulutusvienti osana hanketoimintaa: - Hanke on helpompi toteuttaa, koska siihen on yleensä rahoitus. Vienti vaatisi sijoituksia, joita ei valitettavasti tässä taantumassa ole ollut mahdollista tehdä. Tuote olisi kiinnostanut, mutta meillä ei ole varaa ostaa lisenssejä, joita asiakkaat vaativat. - Koska hanketoimintaan on aina saatu rahoitus jostain muualta, on varsinaisten koulutusvientituotteiden realistinen hinnoittelu osoittautunut vaikeaksi. Akateemisesta osaamisen hinnoittelu koetaan yhä hankalaksi ja hanketoiminnassa on totuttu kyllä pyytämään rahaa toimintoihin, mutta ei koskaan siltä yhteistyökumppanilta vaan joltain ulkopuoliselta. Koulutusvientiä ei ole: - Meidän tapauksessamme hanketoiminta on organisoitunutta, mutta koulutusvienti ei. Koulutusvienti ei näyttele tällä hetkellä minkäänlaista roolia organisaatiossamme. Johdolla voi olla jotain suunnitelmia asian suhteen, mutta työntekijätasolle niitä ei ole jalkautettu.

15 7. Koulutusvientitoiminnan resursointi omassa organisaatiossa viimeisen kahden vuoden aikana (EOS: 1) Asia on meillä ymmärretty ja koulutusvientiä resursoidaan asiaankuuluvasti (henkilötyötunnit, markkinointi, yms.) Resursseja on kohdennettu koulutusvientiin jonkin verran Koulutusvientiä hoidetaan meillä oman toimen ohessa eikä erityistä resurssia koulutusviennin tekemiseen ja kehittämiseen ole annettu

16 8. Vapaa sana koulutusvientiin kohdistetuista resursseista omassa organisaatiossa (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) Resursseja on ja niitä on jopa lisätty: - Lisää resurssia on satsattu vientiin. Resurssin kohdentaminen oikeisiin asioihin tällä hetkellä haastavaa, koska strategisen tason valinnat ja päätökset eivät ole selvät. Resursseja on rajallisesti tai ei ollenkaan: - Pienellä yrityksellä on rajallinen määrä resursseja, joten esim. koulutusviennin markkinointiin ei ole ollut mahdollisuutta resursoida niin paljon kuin olisi tarvetta. - Koulutusvientiin sijoitetut rahat tuottivat yritykselle tappiota, jota nyt yritetään korjata keskittymällä kotimaan markkinoihin. - Resursseja on, mutta edelleen liian vähän. Voisi osoittaa osaksi olemassa olevien toimijoiden työtä, eikä välttämättä perustaa uusia tehtäviä. Lisäksi toivoisin enemmän talon sisäisiä työryhmiä ko. toimintaa tukemaan. - Ei varsinaisia resursseja tällä hetkellä. - Omaan piikkiin menee vielä valtaosa tekemisestä, ei ns. korvausta tehdystä työstä. - Jos toiminta halutaan aloittaa tai jotain päänavauksia tehdä, niin silloin olisi syytä myös resursoida asia jotenkin.

17 9. Koulutusviennin parissa työskentelevien määrän muutos viimeisen kahden vuoden aikana (EOS: 0) Määrä on kasvanut (kirjoita kenttään monellako hengellä määrä on kasvanut) Määrä on pysynyt samana Määrä on vähentynyt (kirjoita kenttään monellako hengellä määrä on vähentynyt) Määrä on kasvanut: - 3-0,5 - Vajaa yksi henkilö Määrä on vähentynyt: - 2 myyjää irtisanottu, jälleenmyyjän sopimus lopetettu

18 10. Organisaationne ketteryys vastata koulutusviennin haasteisiin (EOS: 0) Olemme joustavia ja toimimme ketterästi muuttuvien tilanteiden vaatimalla tavalla Byrokratia hidastaa toimintaamme, mutta pystymme silti toimimaan tasokkaasti Nykyinen organisaatiomme ei taivu koulutusviennin nopeasti muuttuviin haasteisiin

19 11. Vapaa sana oman organisaation ketteryydestä koulutusvientikentällä (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) Ketterää: - Pieni yritys on erittäin ketterä toimimaan koulutusviennissä: pystymme nopeasti vastaamaan tarjouspyyntöihin, järjestämään koulutuksia lyhyelläkin varoitusajalla ja tarvittaessa irrottamaan henkilöitä pitkillekin ulkomaan komennuksille. Ihmiset yrityksessämme tekevät sitä, mitä kulloinkin tarvitaan, eivätkä jäykät tehtävänkuvat ole esteenä. - Ketteryys ei ole ongelma, vaan se, ettei ole rahaa tehdä niitä toimenpiteitä, joita eteneminen vaatisi. Ei niin ketterää: - Periaatteessa mahdollisuudet ketteryyteen ovat olemassa, jos oma tahtotila ja toimintamallit saadaan vielä kuntoon. - Muu työtilanne määrittelee kuinka aktiivisesti pystyy olemaan mukana. - Kaupunki ei ole ketterä organisaatio. - Toivottavasti Finland Universityn perustaminen tulee muuttamaan tätä asiaa parempaan suuntaan. Esim. laskutusten tekeminen nopeutuu pienen organisaation ketteryydellä huomattavasti.

20 Koulutusvientitoimintaan liittyvä liiketoimintaosaaminen 1. Koulutusvientiin liittyvä kouluttautuminen organisaatiossanne (EOS: 1) Meillä on termit ja toimintatavat hallussa emmekä ole tarvinneet koulutusta Koulutukset on käyty, joten termit ja toimintatavat ovat hallinnassa Meillä on käsitys koulutusviennin vaatimista liiketoimintataidoista, mutta tarvitsemme lisää koulutusta Tarvitsemme koulutusta koulutusviennin perusasioissa

21 2. Vapaa sana koulutusvientiin liittyvistä koulutustarpeista omassa organisaatiossa (esim. mitkä koulutukset ovat olleet hyödyllisiä ja mitä koulutustarpeita vielä on) (EOS: 0) ) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) Hyödylliseksi koetut koulutukset: - Kaikki LB:n järjestämät koulutukset ovat olleet hyödyllisiä: tuotteistaminen, Teaching in English, CV-talkoot, some-koulutus jne. - Esim. tuotteistamiseen liittyvää koulutusta tarvitaan jatkossa. Itse olen pitänyt Learning Bridgen järjestämiä koulutuksia todella hyvinä, harmillista vaan ettei aika ole antanut myöten osallistua niin usein kuin olisin toivonut. Lisäkoulutustarve: - Tarvitsisimme vielä koulutusta mm. koulutusvientiin liittyvistä sopimusasioista ja hinnoittelustakin voisi olla tarvetta oppia lisää. - Kaikkea koulutusta tarvitaan lisää, mutta pääongelma ovat työnkuvat, joissa koulutusviennin pallo ei ole kenelläkään. - Tarpeen vielä tuotteistus- ja markkinointikoulutusta. - Tarpeina edelleen kielet, kansainvälinen myynti, markkina-analyysien laadinta, kilpailija-analyysien laadinta, eri kulttuurien liiketoimintatavat, verkosto-osaaminen... - Tuotteistaminen olisi tarpeellista, jos meillä tunnistettaisiin oikeat asiat tuotteiksi ja kehitettäisiin niitä. Ei koulutusta, vaan: - Emme tarvitse koulutusta, vaan kansainvälistä vientiä tekevän alueellisen verkoston, jolla olisi yhteinen EduCloud-tuotapaketti tai palveluja. - Koulutuksen sijasta olisi paljon hyödyllisempää alueellinen myyjäyksikkö, joka olisi tulosvastuullinen toimijoille ja voisi viedä eteenpäin yhteistä asiaa.

22 3. Organisaationne koulutusvientituotteiden kehitys viimeisen kahden vuoden aikana (EOS: 0) Olemme tuottaneet useita erilaisia myyntivalmiita koulutusvientituotteita Tuotteistaminen on työn alla Emme ole vielä alkaneet tuotteistaa omaa osaamistamme koulutusvientiä ajatellen Emme aio tuotteistaa osaamistamme koulutusvientiä ajatellen ennen kuin osaamisellamme on kysyntää

23 4. Vapaa sana koulutusvientituotteiden kehityksestä omassa organisaatiossa (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) Tuotteistus on edennyt: - Koulutusosaamistamme on tuotteistettu useiksi valmiiksi kokonaisuuksiksi. Meillä on hyvä valmius räätälöidä uusia koulutuskokonaisuuksia asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tuotteistus on työn alla: - Parituksen kanssa tehty yhteistyö on kehittänyt toimintaamme, mutta me olemme olleet lähinnä kumppanina toiminnassa. - Ensi syksynä on tarkoitus käynnistää systemaattinen tuotteistamistoiminta työpajojen muodossa. - Tuotteistaminen alkoi suhteellisen hyvin, mutta koska organisointi ja työnkuvat ovat kesken, niin asiaa ei viedä eteenpäin. - Kuinka valmiiksi tuotteita kannattaa kehittää ja kuinka paljon niihin jätetään asiakastarpeen mukaista räätälöintivaraa? Emme ole tarpeeksi hyvin pystyneet kytkemään tuotteisiin erilaisten oppimisympäristöjen mahdollisuuksia.

24 5. Koulutusviennin markkinointi organisaatiossanne (EOS: 1) Koulutusviennin markkinointia hoidetaan ja kehitetään meillä tavoitteellisesti ja ammattimaisesti Markkinointi on aloitettu ja kehitämme sitä koko ajan Markkinoinnin eteen ei ole tehty juuri mitään, vaikka sille olisi tarvetta Ei meidän tarvitse markkinoida

25 6. Vapaa sana koulutusviennin markkinoinnin tilasta omassa organisaatiossa (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) Markkinointi on kunnossa tai kehittyy: - Jatkossa meillä on selkeä markkinoinnista vastaava taho Finland Universityn muodossa. Tämä parantaa koulutusviennin markkinointia huomattavasti. - Ei ongelmia. Markkinointi on haasteellista tai puutteellista: - Meillä on todella niukasti resursseja käytettävissä markkinointiin, eikä edes selkeää käsitystä, miten sitä kannattaisi tehdä. - Markkinoinnin tarve ymmärretään, keinot tiedetään, mutta siihen ei ole varaa investoida. - Markkinointi lähinnä kotisivujen kautta uutiskirjein. Kohdennettua markkinointia kohdemarkkinatietoon perustuen tarvitaan. Samaten referenssien kerääminen ja käyttö edelleen kovin puutteellista. Markkinointia ei tarvita: - Ei tarvitse markkinoida, koska teemme koulutusvientiä tällä hetkellä pääosin yhteistyössä muiden kanssa ja oma organisoituminen on kesken. Meitä kohtaan on valtavasti kiinnostusta myös ilman markkinointia.

26 7. Koulutusviennin liiketoimintaosaaminen ja kustannustietoisuus organisaatiossanne (EOS: 1) Koulutusviennin liiketoimintaosaaminen on organisaatiossamme kunnossa ja hinnoittelu selkeällä pohjalla Käytännöt ovat parantuneet viimeisen kahden vuoden aikana, mutta parannettavaakin on Nämä asiat ovat vielä varsin epämääräisellä pohjalla Nämä asiat vaativat vielä perusteellista keskustelua ja sopimista

27 8. Vapaa sana liiketoimintaosaamisen ja hinnoittelun tilasta omassa organisaatiossa (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) Liiketoimintaosaamisessa on parantamisen varaa: - Liiketoimintaosaaminen voisi olla vahvempaakin organisaatiossamme. Hinnoittelu on varsin haastavaa koulutusviennissä ja siitä olisi hyvä oppia lisää. - Hinnoittelu on byrokratiasyistä haasteellista. Akateemisesta osaamisesta on jostain syystä vaikea pyytää kunnon korvausta. - Emme ole vielä organisoituneet, mutta taustaosaamisemme on myös kaupallinen. Aikuiskoulutus yms. toki hinnoittelee tuotteet. - Opeteltu on. Hinnoittelu on kansainvälisissä koulutusviennin tarjouksissa aivan oma juttunsa, jossa pitää huomioida paljon muutakin kuin kansallisissa tarjouksissa. Mistä tietää sopivan hintatason, jonka ko. kohdemarkkinan asiakas on valmis maksamaan, ja joka tuottaa varmasti silti voittoa!?!

28 Koulutusvientitoiminnan laajuus 1. Tarjouspyyntöihin vastaaminen (EOS: 1) Meillä vastataan tarjouspyyntöihin kiihtyvällä tahdilla Meillä vastataan tarjouspyyntöihin harvakseltaan, mutta kuitenkin vastataan Meillä vastataan tarjouspyyntöihin todella harvoin Emme ole tehneet yhtään tarjousta

29 2. Vapaa sana tarjouspyynnöistä omassa organisaatiossa (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) Tarjouksia tehdään: - Tarjouspyyntöjä tulee koko ajan ja yhä kiihtyvällä tahdilla. Teemme useita erialaisia tarjouksia eri asiakkaille joka kuukausi. - Tämäkin osa-alue siirtyy Finland Universityn piiriin, ja sitä myöten nopeus todennäköisesti paranee tälläkin saralla. - Kunta toimii kumppanina niille, jotka tekevät tarjouksia. Tarjouksia ei tehdä tai tehdään todella harvoin: - Päätimme luopua viennistä. Se kävi liian kalliiksi. - Satunnaista. - Pienenä toimijana ei omia tarjouksia - Ei ehkä ole ollut meidän strategian mukaista toimintaa, toki tarjouspyyntöihin vastataan, kun kohdennettu myynti pääsee siihen vaiheeseen että pyyntö asiakkaalta tulee. - En osaa sanoa, olemmeko olleet kumppanina tarjouspyynnöissä.

30 3. Koulutusvientiin liittyvät tulot (EOS: 0) Olemme tyytyväisiä koulutusviennistä saatuihin tuloihin ja näemme ne merkittävänä tulonlähteenä tulevaisuudessa Emme ole vielä täysin tyytyväisiä koulutusviennistä saatuihin tuloihin, mutta näemme, että niissä voi piillä merkittävä tulonlähde tulevaisuudessa Koulutusviennillä ei ole taloudellista merkitystä organisaatiollemme Koulutusviennillä ei ole taloudellista merkitystä organisaatiollemme emmekä näe, että näin olisi tulevaisuudessakaan

31 4. Vapaa sana koulutusvientiin liittyvistä tuloista ja niiden kehityksestä viimeisen kahden vuoden aikana (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) Tulot ovat lisääntyneet: - Koulutusvientiin liittyvät tulot ovat organisaatiossamme selvästi kasvaneet viimeisen kahden vuoden aikana. Toivomme niiden kasvavan vielä merkittävästi tulevaisuudessa. - Kaupan aikaansaaminen vaatii näköjään pitkäjänteistä ponnistelua. Sentään ensimmäisiä tuloksiakin on jo saatu. Tulot ovat vähentyneet tai niitä ei ole: - Ei ole tuloa. - Pohjatyötä tehty, ei varsinaisia kauppoja, joista palkkarahoja. Asiaan ei ole tullut muutosta: - Moni ei edelleenkään usko, että koulutusviennissä mitään tuloja voisi piilläkään ja se on hyvä tekosyy olla panostamatta asiaan täysillä. Toisilla taas lienee myös hieman epärealistiset käsitykset siitä, millä aikajänteellä ja millä resursoinnilla näitä tuloja voisi alkaa tulla. Eli vähän on välillä se fiilis että tavoitellaan sitä suurta kauppaa panostamalla asiaan vähän kuin "toisella kädellä ja puolitosissaan" ajatellen että se riittää. - Asia ei ole edennyt, mutta se nähdään tärkeänä tulevaisuudessa.

32 Palautetta Learning Bridge -hankkeen verkoston yhteistyöstä 1. Yhteistyö koulutusvientiasioissa oman organisaationne kannalta (EOS: 0) Learning Bridge -hankkeen ansiosta yhteistyö eri toimijoiden välillä on selvästi lisääntynyt ja meillä on nyt enemmän yhteistyökumppaneita Learning Bridge -hankkeen toiminnan aikana yhteistyön määrä on pysynyt ennallaan Learning Bridge -hankkeen toiminnan aikana yhteistyön määrä on vähentynyt

33 2. Vapaa sana yhteistyön muutoksesta Learning Bridge -hankkeen aikana (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) Yhteistyö on lisääntynyt ja monipuolistunut: - Learning Bridge -hanke on merkittävästi lisännyt verkostoamme koulutusviennissä. Nyt meillä on hyvät kontaktit eri organisaatioihin Pirkanmaalla ja tiedämme, millaista osaamista eri organisaatioista löytyy. Yhteistyön henki on positiivinen ja avoin. - Kahden vuoden aikana tietoisuus yhteistyökumppaneista on lisääntynyt ja nyt aletaan hieman tuntea toistemme organisaatioita ja toimintatapoja - tämä on ollut tärkeää jatkoa ajatellen. - Verkostot ovat kasvaneet omassa organisaatiossa ja sen ulkopuolella varsin laajasti. - Hanke tuli juuri oikeaan saumaan ja ajankohtaan. Kiitos! Verkostoon uiminen ollut helppoa. - LB:n ansioista olemme varmaan pystyneet hahmottamaan sen, ketkä alueellisista toimijoista voivat oikeasti olla kumppaneitamme kun varsinaiseen bisneksen tekoon ryhdytään. - Learning Bridge-hanke on ollut hyödyllinen verkostoitumisen kannalta, mutta sen konkreettisempaa hyötyä emme ole saaneet. - Olemme saaneet uusia henkilökohtaisia kontakteja hankkeen aikana. Yhteistyö on pysynyt ennallaan: - En koe, että hanke olisi auttanut yhteistyön kehittämisessä.

34 3. Learning Bridge -hankkeen ansiosta syntyneet uudenlaiset yhteistyö- ja organisointimallit (EOS: 0) Meille on syntynyt uusia yhteistyö- ja organisointimalleja Meille ei ole syntynyt uusia malleja

35 4. Vapaa sana mahdollisista uudenlaisista yhteistyö- ja organisaatiomalleista (esim. osuuskunta, organisaatioyhteistyö tms.) (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) - Meillä on monenlaista yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa (suunnitteluyhteistyö, yhteiset tarjoukset, alihankinta isommille organisaatioille, asiantuntijavaihto jne.). Yksi tärkeimmistä yhteismalleista, jota parhaillaan käynnistämme, on koulutusvientiin erikoistunut osuuskunta Learning Scoop. - Olemme selvästi tiivistäneet yhteistyötämme Tampereen kaupungin ja TAMKn kanssa, joka on hyvä juttu! - Kaikenlaista muutosta eri tahoilla. - Yhteistyö on selvästi tiivistynyt ja uusia konsepteja luodaan. Hienoa, kun voi aina kysyä joltakulta! Ei tunnu siltä, että ollaan kilpailijoita.

36 5. Yhteiset koulutusvientitarjoukset (EOS: 0) Olemme Learning Bridge -hankkeen verkostossa tehneet yhteisiä koulutusvientitarjouksia Olemme tehneet yhteisiä koulutusvientitarjouksia yhdessä toisen/toisten organisaatioiden kanssa, mutta Learning Bridge - hankkeella ei ollut vaikutusta tähän yhteistyöhön Emme ole tehneet yhteisiä koulutusvientitarjouksia muiden toimijoiden kanssa

37 6. Nimeä pirkanmaalaiset ja suomalaiset organisaatiot ja tahot, joiden kanssa organisaationne tekee koulutusvientiyhteistyötä tällä hetkellä sekä ne joiden kanssa haluaisitte tehdä yhteistyötä (EOS: 0) Mainitut nykyiset yhteistyötahot aakkosjärjestyksessä: CCE Finland Oy EduCluster Future Learning Finland Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Itä-Suomen yliopisto UEF Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK Learning Scoop - Oppimisen osuuskunta Lempäälän kunnan koulutoimi OFinn Oy Partus Oy Savonia Sininen kolmio Oy Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK Tampereen kaupunki Tampereen yliopisto Urwise Oy Mainitut toivotut yhteistyötahot aakkosjärjestyksessä: Kaikki yllä mainitut sekä: Mediamaisteri Group ja muut IT-alan yritykset Poliisiammattikorkeakoulu POLAMK Tampereen teknillinen yliopisto TTY Tredu Muita toiveita: Tekisimme koulutusvientiyhteistyötä kaikkien niiden organisaatioiden kanssa, jotka haluaisivat koulutusvienti-tuotteeseensa osaksi myös verkkopalvelun tai online-työkaluja.

38 7. Nimeä kansainväliset organisaatiot ja tahot joiden kanssa organisaationne tekee koulutusvientiyhteistyötä sekä ne joiden kanssa haluaisitte tehdä yhteistyötä (EOS: 0) Mainitut nykyiset yhteistyötahot aakkosjärjestyksessä: CCE Finland Oy Finland Universityn kumppanuudet NAPA (Vietnam) OFinn Oy Urwise Oy Sekä toimijoita Saksassa, Venäjällä, Britanniassa ja Kiinassa Mainitut toivotut yhteistyötahot aakkosjärjestyksessä: City and Guilds (UK) Muita toiveita: - Haluaisimme edelleen löytää jälleenmyyjiä. - suorat asiakaskontaktit eri maista.

39 Palautetta Learning Bridge -hankkeesta yleisesti 1. Mitkä ovat olleet Learning Bridge -hankkeen luomat suurimmat hyödyt organisaatiollenne? (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) Verkostoituminen ja koulutus: - Verkostoituminen, koulutusvientiosaamisen kasvu sekä konkreettiset mahdollisuudet tehdä ja kehittää koulutusvientiä. - Koulutus ja verkostoituminen, asian pitäminen esillä sekavassa organisaatiotilanteessa. - Verkostoituminen. - Koulutusviennin tietoisuuden ja verkostoitumistoiminnan lisääntyminen Pirkanmaan toimijoiden kesken. - Alueelliseen vientiverkostoon tutustuminen, mahdollisuus tehdä omaa osaamista ja tuotteita tutuksi verkoston toimijoille, hankkeen tarjoamat osaamisen kehittämisen toimenpiteet, asian "vireillä pitäminen - Verkostoituminen. - Verkostoitumismahdollisuudet. - Tutustuminen muihin paikallisiin toimijoihin - Henkilökohtaiset uudet suhteet ja kumppanuudet - Verkostoituminen. - Konseptit eri tekijöiden kanssa. Tietoisuuden lisääntyminen siitä, mitä haasteita kentällä on: - Ymmärrys siitä, että koulutusvientikenttä on ihan kesken Tampereen seudulla ja että oppilaitosten johto ei ole ollut yhteisen tekemisen takana. - Opittiin uskaliaasta kokeilusta, että ei viedä enää samalla tavalla. - Business-potentiaalin näkeminen. - Tietoisuus koulutusviennin laajasta kentästä ja kovista toimijoista maailmalla. Suomella on vielä paljon opittavaa... Muuta: - Uuden toimialan haltuunotto.

40 2. Mitä kehitettävää Learning Bridge -hankkeessa olisi mielestänne ollut? (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) - Konkreettisiin toimenpiteisiin pyrkivät workshopit alkuun, joissa tehdään toimintasuunnitelma ja aikataulu, joihin toimijat sitoutuvat. Sen jälkeen toimenpiteet perustuen näihin workshopeihin. Enemmän painopistettä yhteiseen suunnitteluun kuin yleiseen keskusteluun. - Hankekausi olisi saanut olla pidempi, sillä tässä ajassa toimijoiden yhteen saaminen on vasta ensimmäinen askel. - Learning Bridgen olisi pitänyt keskittyä edistämään nimenomaan yritysten vientimahdollisuuksia. Toisaalta sen on hyvin verkottanut koulutuksen tarjoajat (oppilaitokset). - Hankkeen rajoitukset estivät ehkä tarpeellisimmat jutut, mutta niihin on olemassa myös muita tahoja. - Kaupungin rooli hankkeessa oli epäselvä ja syy osin tilaaja-tuottajaorganisaatiossa. - Jos markkinointiosaamiseen olisi saanut käyttää hankerahoja. - Jos olisi saanut tehdä oikeita myyntimatkoja. Yhdessä tekemistä alueemme vientiyritysten kanssa olisi voinut viritellä pontevammin. - Tavoitteellisuus ei tuntunut olevan aina mukana toiminnassa. - Hankkeen toimijaverkosto oli laaja. Vuoropuhelu eri koulutusasteiden välillä on hyvin vähäistä. Ammatillisen perusopetuksen ja yliopisto/amk opetuksen välillä on kuilu. En osaa sanoa, miten tämä olisi pitänyt ratkaista. - Olen hieman pettynyt oman organisaatiomme tapaan toimia. LB-hankkeesta olisi ollut mahdollisuus saada enemmän irti, jos organisaatiomme olisi linjannut koulutusvientiä tarkemmin. - Isot organisaatiot eivät kaikilta osin lähteneet hankkeeseen täysillä mukaan ja sitoutuminen hankkeen toimintaan oli niissä vaihtelevaa. Isot organisaatiot olisivat aktiivisemmin voineet käyttää LB-hanketta oman koulutusvientinsä ja koulutusvientiyhteistyön kehittämiseen.

41 3. Muuta palautetta Learning Bridge -hankkeesta (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) Positiivinen palaute: - Hanke on ollut organisaatiollemme elintärkeä! Harmi, että se nyt päättyy ja yhteistyö on vaarassa vähentyä. Verkostokumppaneista on löytynyt uskomaton määrä osaamista ja intoa kehittää koulutusvientiä, mitä emme ilman hanketta olisi koskaan saaneet selville. - Suurkiitos hienosta hankkeesta! - Mukavia ihmisiä hankkeessa ja uskon kuitenkin, että verkostot kantavat myös tulevaisuudessa, kun oman organisaation tilanne selkiintyy. Koulutus ja verkostot selkeyttivät nykytilanteen kartoitusta ja realismia koulutusviennin osalta. - Iso kiitos! - Elinan ja Johannan innostavat työtavat ovat olleet koko hankkeen suola. Kiitos siitä! - Hieno hanke ja paljon mielenkiintoista toimintaa. Koska koulutusvienti ei ole ollut prioriteettilistalla kärkipäässä, organisaatiomme osallistuminen valitettavan vähäistä. Negatiivinen palaute: - Hanke jäi kaukaiseksi. Muuta: - Toivoisin vastaavan koordinaatiotahon toiminnan jatkuvan jossain muodossa jatkossakin, koordinaation osuutta isoissa kuvioissa usein aliarvioidaan, vaikka se on täysipäiväistä työtä.

42 Ja vielä 1. Mitä tarvitsisitte jatkossa koulutusviennin kehittämiseen organisaatiossanne? (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) - Resursseja ja osaamista markkinointiin. - Kontakteja potentiaalisiin asiakkaisiin. - Yhteistyötä tarjousten tekemisessä verkostokumppaneiden kanssa. - Ajantasaista tietoa koulutustarpeista maailmalla. - Suomi (ja alalla toimivat organisaatiot) tarvitsisivat keskitetyn yksikön markkinoimaan suomalaista koulutusosaamista ja kehittämään suomalaisen koulutuksen brändiä (esim. TEM:n tai OKM:n alaisuuteen). Pirkanmaa tarvitsisi "hubin", johon suomalaisesta koulutuksesta kiinnostuneet voisivat ottaa yhteyttä, joka välittäisi koulutusvientitarjouspyyntöjä eri organisaatioille ja kokoaisi tiettyyn tarjoukseen tarvittavat tahot yhteen. - Rahaa ja apua myyntiin. - Lisää henkilöstöä, osaamista ja visiointia. - Aikaa liikkua ja viedä kauppaa eteenpäin. - Pysyvää yhteistyöverkostoa ja partneritukea. Koulutusvientiä tehdään varsin suurissa verkostoissa ja yksi (isokaan) organisaatio ei pysty kaikkeen. - Kaupungin ja oman organisaation tilanteen ja työnjaon selkiintymistä. Resursseja, strategiaa ja työnkuvia. - Myyntiosaamista. - Asiakaskeisseihin perustuvia yhteistyörakenteita ja kumppanuuksia, toisilta oppimista ja kokemusten jakamista sekä talon sisällä edelleen strategian päivitystä ja kirkastusta ja vientiin liittyvien osa-alueiden jatkuvaa kehittämistä ja skarppaamista. - Ihmisresurssia ja selkeän linjauksen siitä, miten toimintaa organisaatiossamme viedään eteenpäin.

Learning Bridge väliarviointi

Learning Bridge väliarviointi Learning Bridge väliarviointi Hankkeen kehittävä väliarviointi Sami Lehto & Ekku Ristilä 15.9.2013 Johdanto... 4 Learning Bridge -hanke... 4 Tehdyt toimet Learning Bridge -hankkeessa... 4 Hankkeen väliarvioinnin

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti RK 211211 SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011 Yhteenvetoraportti KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 103 SÄHKÖPOSTIKUTSUT Vastaajia yhteensä: 98 Sähköpostikutsujen määrä: 350 Sähköpostikutsun

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI 2013 TOP School -hankkeen rahoittajia ovat Pirkanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto ja Tampereen kaupunki 2 Lukijalle Kehittämishankkeen tavoitteena on aina tuottaa

Lisätiedot

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen T&K -toiminta: T&K -yksiköt koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämistyön

Ammattikorkeakoulujen T&K -toiminta: T&K -yksiköt koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämistyön Työraportteja 74 / 2005 Working Papers Ammattikorkeakoulujen T&K -toiminta: T&K -yksiköt koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämistyön rajapinnassa Marttila, L., Kautonen, M., Niemonen, H. & Von Bell, K.

Lisätiedot

FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA

FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA sparraajan opas yrittäjälle Petteri Huvio, Niku Oravainen, Pekka Krook, Helena Pekkarinen toimittanut Jussi Förbom Luovan Suomen julkaisuja 10 Luova Suomi / Diges

Lisätiedot

Kehitysideasi tulevia KIVINET -tapahtumia ajatellen: Helsinki 3/2013:

Kehitysideasi tulevia KIVINET -tapahtumia ajatellen: Helsinki 3/2013: Kehitysideasi tulevia KIVINET -tapahtumia ajatellen: Helsinki 3/2013: Standeille väljemmin tilaa. "Kansainvälistymisen mentorointiklinikka" olisi hieno, ei välttämättä massatilaisuutena tai vain yksittäisille

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Kentän ääni. STK-aloitteen herättämiä ajatuksia ja mielipiteitä

Kentän ääni. STK-aloitteen herättämiä ajatuksia ja mielipiteitä Kentän ääni STK-aloitteen herättämiä ajatuksia ja mielipiteitä Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Muhimot 2.1. Toteutuneet muhimot 2.2. Toiminnan kulmakivet 2.3. Soveltava teatteri vai soveltava taide? 2.4.

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus. Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen

Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus. Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen 23.6.2015 SCEC esiselvitystutkimus Linnan Kehitys Oy 23.6.2015 sivu 2 (31) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

SELVITYSRAPORTTI. Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund

SELVITYSRAPORTTI. Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIAYRITYSTEN LIIKETOIMINTA OSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEET JA TOIMINTAMALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA TERVEYS /HYVINVOINTI TEKNOLOGIAYRITYSTEN YHTEISTYÖLLE SELVITYSRAPORTTI

Lisätiedot

Havaintoja tilitoimistojen kehittämisestä JY VÄSKYL ÄN AMMAT TIKORKEAKOULU JAMK.FI

Havaintoja tilitoimistojen kehittämisestä JY VÄSKYL ÄN AMMAT TIKORKEAKOULU JAMK.FI io Vu o r n ne a n a K la H a ko D I E M N I K ÄN Ä Ä T PI A! U T T U MU Havaintoja tilitoimistojen kehittämisestä JY VÄSKYL ÄN AMMAT TIKORKEAKOULU JAMK.FI Meidänkin pitää muuttua! Jyväskylän ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

TYÖKIRJA. Yritysverkoston strateginen kehittäminen. Katri Valkokari, Taru Hakanen, Merja Airola

TYÖKIRJA. Yritysverkoston strateginen kehittäminen. Katri Valkokari, Taru Hakanen, Merja Airola TYÖKIRJA Yritysverkoston strateginen kehittäminen Katri Valkokari, Taru Hakanen, Merja Airola Copyright VTT 2007 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT puh. vaihde 020

Lisätiedot

NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia. Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013

NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia. Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013 NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013 Aineistot Pienimuotoisesta kyselystä sovittiin työseminaari I:n yhteydessä 13.6.2013 Kvantitatiivinen tieto

Lisätiedot

KARTOITUS TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIA ALAN YRITYSTEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEISTA

KARTOITUS TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIA ALAN YRITYSTEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEISTA KARTOITUS TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIA ALAN YRITYSTEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEISTA KYSELYTUTKIMUKSEN JA TEEMAHAASTATTELUJEN TULOKSET Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

Meri Malmari Lounaspaikka, Varsinais-Suomen liitto 11.7.2007. Lounaispaikan markkinointisuunnitelma

Meri Malmari Lounaspaikka, Varsinais-Suomen liitto 11.7.2007. Lounaispaikan markkinointisuunnitelma Meri Malmari Lounaspaikka, Varsinais-Suomen liitto 11.7.2007 Lounaispaikan markkinointisuunnitelma 2 SISÄLLYS 1 ALKUSANAT...3 2 TILANNEANALYYSI...4 2.1 Paikkatietokenttä...4 2.1.1 Paikkatietotoimijat...4

Lisätiedot

Tero J. Kauppinen. Quo vadis? Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä?

Tero J. Kauppinen. Quo vadis? Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä? Tero J. Kauppinen Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä? Tämän teoksen osittainenkin kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

HyNästä plussaa. - yhteistyöstä voimaa metallialan pk-yritysten suunnitelmalliseen kehittämiseen

HyNästä plussaa. - yhteistyöstä voimaa metallialan pk-yritysten suunnitelmalliseen kehittämiseen HyNästä plussaa - yhteistyöstä voimaa metallialan pk-yritysten suunnitelmalliseen kehittämiseen 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...5 KEHITTÄMISKUMPPANUUS VASTASI TYÖYHTEISÖJEN TARPEISIIN...6 HYNÄ - TUOTTAVUUTTA

Lisätiedot

SÄHKÖINEN PALVELU MAAHANTUOJAN JA JÄLLEENMYYJIEN YHTEISTYÖHÖN

SÄHKÖINEN PALVELU MAAHANTUOJAN JA JÄLLEENMYYJIEN YHTEISTYÖHÖN Opinnäytetyö (AMK) Kauneudenhoitoala Estenomi 2014 Jenni-Mari Mäkiaho SÄHKÖINEN PALVELU MAAHANTUOJAN JA JÄLLEENMYYJIEN YHTEISTYÖHÖN Leonna Aho Oy Ab OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen. Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa

Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen. Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 27 Yritysten osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Palautekysely - Vapaaehtoisten ja hoivayritysten kumppanuus -seminaari 19.3.2013

Palautekysely - Vapaaehtoisten ja hoivayritysten kumppanuus -seminaari 19.3.2013 Palautekysely - Vapaaehtoisten ja hoivayritysten kumppanuus -seminaari 19.3.2013 1. Anna seminaarille arvosana! Vastaajien määrä: 27 2. Mikä seminaarissa oli hyvää? Vastaajien määrä: 24 - Monipuoliset

Lisätiedot

VOK-LAJILIITTOHANKKEIDEN ARVIOINTI

VOK-LAJILIITTOHANKKEIDEN ARVIOINTI VOK-LAJILIITTOHANKKEIDEN ARVIOINTI Maarit Haarma 1 1 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, Jyväskylä 2008 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 JOHDANTO... 3 1 VOK-HANKE...

Lisätiedot

Johanna Logrén Piia Heliste

Johanna Logrén Piia Heliste Johanna Logrén Piia Heliste Kymenlaakson pienten ja keskisuurten yritysten Venäjä-yhteistyöpotentiaali HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS WORKING PAPERS W-418 Johanna Logrén Piia Heliste Kymenlaakson pienten

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Varkauden Yrittäjien elinkeinopoliittinen kysely jäsenistöltään 2013

Varkauden Yrittäjien elinkeinopoliittinen kysely jäsenistöltään 2013 Varkauden Yrittäjien elinkeinopoliittinen kysely jäsenistöltään 2013 Varkauden Yrittäjien elinkeinopoliittinen kysely jäsenistöltään 2013 Taustaa Suomen yrittäjät tekevät elinkeinopoliittisen kyselyn paikallisyhdistyksen

Lisätiedot