Muutoksenhaku Turun käräjäoikeuden tuomioon riita-asiassa L03/6433, takaisinsaanti konkurssipesään, vireille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muutoksenhaku Turun käräjäoikeuden tuomioon riita-asiassa L03/6433, 24.2.2004 takaisinsaanti konkurssipesään, vireille 9.10.2003"

Transkriptio

1 TURUN HOVIOIKEUS Muutoksenhaku Turun käräjäoikeuden tuomioon riita-asiassa L03/6433, takaisinsaanti konkurssipesään, vireille Kantaja Vastaaja Taka-Hattelmalan Hoitotarvike Oy:n konkurssipesä c/o VT Markku Raimi Raatihuoneenkatu HÄMEENLINNA puh fax Yli-Kovero Emmi Eliisa R c/o Tapio Yli-Kovero Torikatu Hämeenlinna puh fax Asia Takaisinsaanti konkurssipesään, vireille Vaatimukset: Vaadimme koko tuomion kumoamista ja kanteen hylkäämistä sekä jäljempänä eritellyn korvauksen oikeudenkäyntikuluista laillisine korkoineen. 1

2 Perustelut: 1. Takaisinsaantilain 5 :n 2 momentti, tietoisuus velallisen taloudellisesta asemasta ja oikeustoimen vaikutuksesta siihen. Lain takaisinsaannista konkurssipesään 5 :n 2. momentissa velallisen läheisen katsotaan tienneen tai hänen olisi pitänyt tietää 1 momentissa mainitusta velallisen maksukyvyttömyydestä tai ylivelkaisuudesta taikka oikeustoimen merkityksestä velallisen taloudellisille oloille sekä seikoista, joiden vuoksi oikeustoimi oli sopimaton, jollei saateta todennäköiseksi, ettei hän tiennyt eikä hänen olisi pitänyt tietää niistä. Käräjäoikeuden mukaan Emmi Yli-Kovero oli jo valmistelussa kiistänyt tietäneensä silloisen Suomen Kylmäpussi Oy:n ylivelkaisuudesta ja maksukyvyttömyydestä. Käräjäoikeuden tuomion perusteluissa s. 9 sanotaan: "Emmi Yli-Kovero on ollut suoritusten alkaessa 16-vuotias koululainen. On ilmeistä, että järjestelystä on käytännössä päättänyt hänen isänsä Tapio Yli- Kovero. On myös ilmeistä, että Emmi Yli-Kovero ei ole ollut selvillä yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja takaisiin mahdollisuudesta. Tämän puolesta puhuu sekin, että suoritukset ovat alkaneet yli 2,5 vuotta ennen Hoitotarvike Oy:n konkurssia...kuten edellä on mainittu, on pidettävä todennäköisenä, että, Emmi Yli-Kovero on vastineeksi suorituksista tehnyt ainakin jonkin verran töitä Hoitotarvike Oy:ssä vaikkakin sen tarkempi määrä on jäänyt selvittämättä." Käräjäoikeus myöntää, että on ilmeistä, että Emmi Yli-Kovero ei ole tiennyt 5 :n 1 momentissa mainituista seikoista eli Emmi Yli-Kovero on saattanut todennäköiseksi, ettei hän ole tiennyt eikä hänen olisi tullutkaan tietää 1 :ssä mainituista seikoista. Sen lisäksi, että käräjäoikeus on pitänyt ilmeisenä, ettei Emmi Yli-Kovero ole tiennyt, saa oikeuden päätöksen sanamuodoista implisiittisesti sen käsityksen, ettei hänen olisi pitänyt tietääkään, mitä seikkaa käräjäoikeus ei eksplisiittisesti ilmaise. Kantaja eikä myöskään käräjäoikeus ole tuonut esille yhtään perustetta sille, että Emmi Yli-Koveron olisi pitänyt tietää 5 :n 1 momentissa mainituissa seikoista. Vastaavassa asemassa ei kenenkään, läheisen tai kaukaisen olisi pitänyt olla tietoinen kyseisistä seikoista. Kyseessä oli yrityksen jokapäiväiseen toimintaan kuuluvien välttämättömien työtehtävien suorittaminen, mikä on edellytyksenä yrityksen toiminnan jatkumiselle. Sopiminen tällaisten tehtävien hoitamisesta pientä, yritysten mittakaavassa mitätöntä, korvausta vastaan, ei ole millään yhdistettävissä yli kolme vuotta myöhemmin tapahtuvan konkurssin vaikutusten välttämiseen. 2

3 Kyseessä oli työsopimuksen solmiminen, jossa työtehtävänä oli yritysryhmään kuuluvien kolmen yrityksen tietojenkäsittelytoimintojen ylläpito, joka sovittiin korvattavaksi maksamalla Emmi Yli-Koveron asumismenot Helsingissä. Lisäksi lisätyöt sovittiin maksettavaksi erikseen. Työsopimusta solmittaessa korvaus oli mk kuussa. Palkanmaksuun ei koko aikana liittynyt omaisuuden myyntiä, velkaantumista tai epätavallisia maksutapoja eli palkanmaksu rahoitettiin tulorahoituksella, jonka hankkimista edesauttoi myös Emmi Yli-Koveron tekemä työ. Korvaus käytettiin asumismenojen kattamiseen eikä kyse siten ollut omaisuuden siirtämisestä velkojien piiloon. Palkan ja työmäärän suhteessa ei ollut mitään ilmeisen sopimatonta ristiriitaa. Jos tietojärjestelmien ylläpitotyön olisi tehnyt kuka tahansa muu, oli Suomen Kylmäpussi Oy:tä kiitetty nuorten opiskelun tukemisesta ja työharjoittelumahdollisuuksien tarjoamisesta nuorille. Takaisinsaantilaissa läheisyys ei ole langettava tekijä. Läheisyys pidentää takaisinsaantiaikaa ja lisää todistustaakkaa, mutta ei tee läheisen menettelyä sopimattomaksi, ellei menettely ole sopimaton myös muiden tekemänä. Kyseinen järjestely tehtiin Emmi Yli-Koveron aloitteesta hänen päästyään opiskelemaan Kallion ilmaisutaidon lukion multimedialinjalle. Työsopimuksella ja ei ollut mitään tekemistä tulevan konkurssin kanssa vaan sen syntyminen oli pelkästään kiinni Emmi Yli-Koveron opiskelusta. Emmi Yli-Kovero oli avioerotuomiossa, vastaajan kirjallinen todiste, keväällä 1999 määrätty äitinsä holhoukseen ja asumaan äitinsä luona. Tämänkään perusteella ei voida pitää todennäköisenä, että isän ja tyttären harvoissa tapaamisissa keskusteltiin yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja yli kolmen vuoden päästä odotettavissa olevasta konkurssista ja sen lisäksi suunniteltiin pesän, jossa ei ollut varoja, tyhjentämistä maksamalla Emmi Yli-Koveron opiskelija-asunnon vuokra. Emmi Yli-Koverolle maksetulla palkalla ei ollut minkäänlaista syy-yhteyttä tulevaan konkurssiin eikä tämä syy-yhteys mitenkään voi olla ilmenen, jota takaisinsaantilaki edellyttää. Käräjäoikeuden tuomiosta henkii se, että käräjäoikeus haluaa Emmi Yli- Koveron välityksellä rankaista Tapio Yli-Koveroa, mikä näkyy siinä, että se ei ota huomioon vilpitöntä mieltä, vaikka tunnustaa sen olemassaolon. Edellä esitettyyn viitaten kanne on hylättävä. 2. Takaisinsaantilain 6, 7 ja 8 kyseessä oli palkka Käräjäoikeuden tuomion mukaan maksettu palkka oli kokonaisuudessaan lahja. Käräjäoikeuden päätös ei perustu lakiin. Käräjäoikeus lausuu palautusvelvollisuutta sovitellessaan: 3

4 "Kuten edellä on mainittu, on pidettävä todennäköisenä, että Emmi Yli-Kovero on vastineeksi suorituksista tehnyt ainakin jonkin verran töitä Hoitotarvike Oy:ssä vaikkakin sen tarkempi määrä on jäänyt selvittämättä." Lain esitöiden mukaan vastaajina olevilta läheisiltä ei voida pidentyvien takaisinsaantiaikojen takia edellyttää pitävää näyttöä, joka jälkeenpäin usein on mahdotonta, vaan riittää, että vastaaja saattaa todennäköiseksi tapahtuneen. HE:n sivulla 53 todetaan: "Vastaaja voisi kumota pykälässä ( 8 ) olevan olettaman saattamalla todennäköiseksi, ettei oikeustoimi ole ollut vastikkeeton tai ettei sitä ole osaksikaan pidettävä lahjana. Se, kuinka vahvaa näyttöä vastaajan on kulloinkin esitettävä, vaihtelee tietysti tapauksittain. Joissakin tapauksissa hyvin vähäinen voi riittää kumoamaan olettaman ja siirtämään todistustaakan konkurssipesälle." Kun käräjäoikeuskin on todennut, että työtä on tehty ja toisaalta kun työsopimus on ollut yritykselle liiketaloudellisesti perusteltu, edellyttää lahjaolettaman soveltaminen kantajalta lisänäyttöä vaatimuksensa tueksi. Kun työtä on tehty ja palkkaa on maksettu ei koko palkkaa voida tuomita lahjaksi, vaan lahjaksi olisi pitänyt tuomita osa palkasta. Lain esitöissä HE s. 51 sopimus peräytyisi, että sopijapuolten suoritusten välinen epäsuhde on siinä määrin ilmeinen, että sopimusta on pidettävä osaksi lahjana. Käyvän hinnan alittaminen ei sinänsä riittäisi peräytymiseen, vaan epäsuhteen olisi oltava ilmeinen. Lahjan suuruudella on vaikutusta ilmeisyyteen: "Mitä suurempi velallisen luovuttaman omaisuuden arvo on, sitä vähäisempää epäsuhdetta omaisuuden ja siitä annetun vastikkeen välillä voidaan pitää ilmeisenä." Vastaavasti tämä tarkoittaa sitä, että mitä vähäisemmästä omaisuudesta on kyse, sitä suuremman epäsuhteen tulee olla, jotta sitä voidaan pitää ilmeisenä. Käräjäoikeus sekoittaa keskenään lahjan takaisinsaantikelpoisuudessa lahjan täyttymisen ja sopijapuolten välisten suoritusten epäsuhteen arvioinnin. Lahjan täyttymistä koskevat säädökset määrittävät vain ajallisesti sen, mitkä suoritukset voivat tulla peräytyviksi. Hallituksen esityksen sivulla 51 sanotaan: "Momentista (3) käy nimenomaisesti nimenomaisesti ilmi, että ratkaiseva ajankohta sopijapuolten suoritusten välisen suhteen arvioinnille olisi sopimuksen tekohetki, eikä se ajankohta, jona sopimuksen käsittämä lahjoitus olisi lahjaa koskevien säännösten mukaan katsottava täytetyksi. Takaisinsaantiajankohdan alkamisen suhteen olisi sitä vastoin viimeksi mainitulla ajankohdalla ratkaiseva merkitys." Edellä olevan perusteella on kiistatonta, että Emmi Yli-Koveron ja Suomen Kylmäpussi Oy:n velvoitteiden suhdetta on tarkasteltava yksinomaan vuoden 1999 olosuhteiden perusteella. 4

5 Sopimus kattoi Suomen Kylmäpussi Oy:n, Saunasampo Oy:n ja Saunasite Oy:n tietojenkäsittelytoiminnot. Se, että palkan maksoi Suomen Kylmäpussi Oy oli puhdas järjestelykysymys. Ei ollut järkevää maksaa palkkaa kolmesta eri yhtiöstä. Kun Suomen Kylmäpussi Oy:llä oli useita tilapäisiä työtekijöitä ja oli järkevää maksaa Emmi Yli-Koveron palkka Suomen Kylmäpussi Oy:stä ja ottaa palkanmaksu huomioon yritysten välisissä maksuissa. Tämä on aivan normaalia operatiivista toimintaa. Sitoumusten välisen epäsuhteen arvioinnin kannalta on toisarvoista miten työ ja palkka ovat vastanneet toisiaan, sillä kyse on sopimushetkestä eli siitä, oliko vuonna 1999 sovittu palkka mk suhteessa työsitoumukseen eli yritysten tietojärjestelmien ylläpitoon. Käräjäoikeuden esittämistä perusteluista Emmi Yli-Kovero aloitti opiskelun Kallion ilmaisutaidon lukiossa multimedialinjalla, jonne on erittäin vaikea päästä opiskelemaan. Tämä on paljon enemmän kuin käräjäoikeuden maininta, että yhtenä oppiaineena oli ollut multimedia. Emmi Yli-Koverolla oli ikäisiinsä verrattuna poikkeuksellisen hyvät tiedot Internettiin ja tietojenkäsittelyyn liittyvistä asioista, joten Emmi Yli-Koverolla oli pätevyys suoriutua tehtävistä. Emmi Yli-Koverolle oli maksettu palkkaa säännöllisesti työsopimuksen solmimisesta kesästä 1999 alkaen. Palkat oli kirjanpidossa kirjattu palkoiksi ja ilmoitettu verottajalle. Käräjäoikeus sanoo vähättelevästi palkkojen tulleen ilmeisesti ilmoitetun verottajalle, vaikka kantajan todistaja tilintarkastaja Ari Pakarilla oli oikeudenkäynnissä mukanaan jäljennös verottajalle tehdystä vuosiilmoituksesta. Käräjäoikeus toteaa, että Emmi Yli-Koveron mahdollisuudet tehdä työtä olivat rajoitetut, koska hän asui vieraalla paikkakunnalla. Tämä käräjäoikeuden itse keksimä veruke, jota kantaja ei tuonut esille oikeudessa ei pidä paikkaansa. Koska asia ei ollut esillä valmistelussa eikä pääkäsittelyssä, ei vastaaja voinut oikaista asiaa. Emmi Yli-Koveron ensimmäisessä asunnossa hänellä oli käytössään modemilla varustettu tietokone ja toisessa asunnossa laajakaistalla varustettu tietokoneyhteys. Emmi Yli-Koverolle kyse oli normaalista etätyöstä, jolle vieraalla paikkakunnalla asumisesta ei hänelle ollut mitään haittaa työn suorittamisen kannalta. Käräjäoikeus on oma-aloitteisesti ilman kantaja esittämää väitettä perustellut maksetun korvauksen vaihdelleen huomattavasti ja että vaihtelu näyttää riippuneen lähinnä Emmi Yli-Koveron kulloisestakin tarpeesta. Emmi Yli-Koveron vastauksessa haastehakemukseen todetaan korvauksen olleen välillä isompi, kun töitä oli enemmin. Kantaja ei ole kiistänyt etteikö näin olisi ollut. Oikeudenkäyntiaineistossa eikä pääkäsittelyssä ole tullut ilmi mitään sellaista, jonka perusteella käräjäoikeus olisi voinut päätyä siihen, että korvaus olisi ollut 5

6 Kuka teki ylläpitotyöt? riippuvainen Emmi Yli-Koveron kulloisestakin tarpeesta. Käräjäoikeus ei ole mitenkään perustellut sitä, millä tavoin se on voinut päätellä, että korvaus olisi riippunut kulloisestakin tarpeesta. Käräjäoikeus toteaa ettei mitään selvitystä Emmi Yli-Koveron työtunneista tai tuntipalkasta ei ole esitetty. Kantaja ei ole vedonnut siihen, että työtunneista tai tuntipalkasta ei ole selvitystä. On yleinen käytäntö ulkoistaa tietojenkäsittelytoiminnot. Ulkoistamisessa normaali menettely on sopia kiinteästä korvauksesta, joka kattaa rutiiniluonteisen ylläpidon ja sopia erilliskorvaus töistä, jotka tehdään rutiinien lisäksi. Tämä käytäntö vastaa helpommin ymmärrettävää talonmiehen työn korvaamista. Talonmies vastaa kiinteistön ylläpidosta ja saa työstä kiinteän palkan. Välillä töitä on vähän ja lumisateella tai putkirikon aikana paljon. Näin ollen tuntikirjanpidon puuttuminen on enemmän normaali kuin epänormaali ilmiö ja sen puuttuminen ei millään tavalla osoita, että työtä ei olisi tehty. Käräjäoikeus toteaa edellä kerrottujen seikkojen osoittavan, että työn määrä on ollut vähäinen. Mikään käräjäoikeuden esiintuoma seikka ei tue sitä, että työn määrä olisi ollut vähäinen. Käräjäoikeus toteaa, ettei Hoitotarvike Oy:n kirjanpitoon ollut selvitetty sisältyneen tämän alan töitä. Tämän alan töitä ei ollut selvitetty myöskään Saunasampo Oy:n maksaneen: Saunasampo Oy:tä koskeva erityistilintarkastuskertomus oli kantajana todisteena esillä oikeudessa. Todistaja Pakari ei asiasta kysyttynä muistanut nähneensä Saunasampo Oy:n maksaneen tämän alan töistä palkkaa tai korvausta kenellekään. Kantaja ei tuonut esille mitään vaihtoehtoista selitystä sille, miten kyseiset työt olivat tulleet suoritetuiksi. Kantaja ei ole myöskään tuonut esille, millä vaihtoehtoisella tavalla kyseiset työt olisi tullut suorittaa, kun niitä ei olisi saanut teettää Emmi Yli-Koverolla Työn määrän vähäisyys sinänsä ei tee palkkaa lahjaksi, koska myös palkka on ollut vähäinen. Jos palkka on ollut vähäinen ja työtä on ollut vähän niin silloinhan ne ovat vastanneet toisiaan eikä mitään epäsuhdetta ole ollut. Näin ollen on pidettävä selvitettynä, ettei alan töistä ole maksettu kenellekään muulle kuin Emmi Yli-Koverolle. Palkan suuruutta pitää arvioida yrityksen kannalta liiketaloudellisista lähtökohdista. Työstä maksettavaa korvausta voi olla lahja vain, jos yritys maksaa siitä enemmän kuin se joutuisi muille maksamaan saman työn suorittamisesta. 6

7 Ei ole yleisesti tiedossa eikä kantaja ole tuonut esille, miten kyseisen tietojenkäsittelyn ylläpidon voisi saada halvemmalla teetetyksi. Kantaja ei myöskään ole tuonut esille sitä, millä tavalla yrityksen on mahdollista tulla toimeen ilman minkäänlaista tietojenkäsittelyhenkilöstöä. 3. Takaisinsaantilaki 6 4 momentti, lahja ei ollut epäsuhteessa taloudelliseen asemaan Vaikka kyse olisi ollut lahjasta, minkä vastaaja jyrkästi kiistää, niin maksettu palkka ei olisi takaisinsaantikelpoinen senkään takia, ettei se ei ollut epäsuhteessa Suomen Kylmäpussi Oy:n taloudelliseen asemaan. Vastaajan todisteena olevassa Merita Oyj:n laatimassa tilinpäätösanalyysissä vuosilta oli Suomen Kylmäpussi Oy:n rahoitusjäämä 1999 korkokulujen maksamisen jälkeen mk. Työstä maksettu markkaa ei ollut mitenkään epäsuhteessa tähän markan suuruiseen rahoitusjäämään. Sopimuksen voimassaoloaikana Suomen Kylmäpussi Oy ei ole myynyt omaisuuttaan tai ottanut velkaa, vaan on maksanut palkan tulorahoituksestaan. 4. Takaisinsaantilaki 5, maksu ei ollut sopimaton Vaikka maksettu palkka olisikin ollut lahja, minkä vastaaja jyrkästi kiistää, ei ole takaisinsaantikelpoinen, koska se on käytetty asumiseen eli välttämättömään kulutukseen. HE s. 49: "Huomattavaa on, että sopimattomana ei voitaisi pitää välttämättömien kulutushyödykkeiden hankkimista luotolla tavanomaisin lainaehdoin. sopimattomana ei myöskään voitaisi pitää omaisuuden myymistä tällaisen hyödykkeen hankkimiseksi ellei omaisuutta ole ilman hyväksyttävää syytä myyty alihintaan. 5. Takaisinsaantilaki 10 Pykälän toisen virkkeen mukaan maksu ei peräydy, jos sitä on pidettävä olosuhteet huomioon ottaen tavanomaisina. HE:n mukaan s. 56: "Tavanomaisina voitaisiin yleensä pitää sellaisia maksuja, joiden ei objektiivisesti arvioiden voida olettaa olevan yhteydessä velallisen tulevaan maksukyvyttömyyteen ja tulevaan konkurssiin...pesän varoihin nähden huomattavalla määrä tapahtunut velan maksu voisi olla tavanomainen, jos maksu on koskenut juoksevia toistuvia kuluja, esimerkiksi vuokria palkkoja tai veroja." Kun kyse on ollut palkasta, ei sitä voida peräyttää, vaikka palkkojen yhteissumma onkin ollut onkin pesän varoihin nähden suuri. Käsite pesän varat on tässä yhteydessä moniselitteinen. Käräjäoikeus toteaa pesän varat olemattomiksi ja kantaja sanoo vastauksessaan sovitteluvaatimukseen Tapio Yli-Koveron tyhjänneen täysin konkurssipesän ja käyttänyt siinä hyväkseen alaikäistä tytärtään. 7

8 Asiaan perehtymätön voi saada asiasta sen kuvan, että Tapio Yli-Kovero on tyhjännyt pesän itselleen. On totta, että Tapio Yli-Koveron on tyhjännyt pesän. Tämä ei kuitenkaan ole tapahtunut oman edun tavoittelemiseksi vaan pesänhoitajan pelosta. Vastaavissa pienyritysten konkursseissa ei jää mitään jaettavaa velkojille, koska mahdolliset realisointitulot hukkaantuvat pesänhoitajan palkkioon. Tietoisena tästä Täpio Yli-Kovero lopetti Suomen Kylmäpussi Oy:n hallitusti myymällä toimintaan liittyvän käyttöomaisuuden (muuta omaisuutta ei ollut) ja liiketoiminnot reilusti käypää hintaa korkeammin hinnoin lupautumalla auttamaan liiketoiminnan vaihtumisessa. Lopettamista edeltävinä kuukausina omaisuus myytiin yhteensä euron kauppahinnalla. Kauppahinnat maksettiin yhtiön tilille ja niillä maksettiin erääntyneitä velkoja. Yhteensä erääntyneitä velkoja maksettiin euroa, minkä lisäksi kaikki juoksevat menot, tavantoimittajien laskut, palkat ja lopputilit maksettiin niin, ettei palkkaturvalle jäänyt ollenkaan maksettavaa. Konkurssipesä ei ole vaatinut takaisinsaantia mistään näistä velanmaksuista. Näin ollen vertailukelpoinen pesän koko on yli euroja, johon maksujen tavanomaisuutta on verrattava. 6. Lain soveltamisala ja tuomion yhteiskunnalliset vaikutukset Jarmo Tuomisto määrittelee teoksensa TAKAISINSAANNISTA, Helsinki 2002, johdannossa s. 1 konkurssitakaisinsaannin välittömänä reparatiivisena tavoitteena olevan: "(a) hankkia täytäntöönpanon piiristä velkojia loukkaavalla tavalla siirtynyt varallisuus takaisin pesään tai (b) palauttaa velkojien tasa-arvoa loukaten yksittäisille velkojille tehdyt suoritukset taikka (c) estää muita velkojia loukkaavien saamis- ja muiden vaateiden toteuttaminen konkurssimenettelyssä." Liiketaloudelliselta kannalta katsottuna takaisinsaantilaki koskee yhtiön taseessa tapahtuvia muutoksia. Pääsääntöisesti kyse on siitä, että oikeustoimella on muutettu velkoja tai omaisuutta velkojien vahingoksi, mikä halutaan estää. Yleensä vielä edellytetään, että oikeustoimi on ollut silmiinpistävän sopimaton, jolle tunnusomaisia piirteitä ovat maksun suuruus, ajallinen läheisyys konkurssiin ja epätavallinen maksukäyttäytyminen mm. velan ennenaikaisen maksamisen tai epätavallisen maksuvälineen muodossa. Takaisinsaantilaissa eikä missään sen esitöissä mainita siitä, että takaisinsaantilain tarkoituksena tai tavoitteena olisi puuttua yrityksen päivittäiseen ja sen tulorahoituksen puitteissa tapahtuvaan operatiiviseen toimintaan. Päin vastoin. Laissa on erityisesti määrätty, että yrityksen toimintaan liittyvät tavanomaiset maksut eivät ole takaisinsaantikelpoisia. Lakiehdotuksen perusteluissa useaan otteeseen korostetaan, ettei laki saa häiritä oikeusvarmuutta ja vaihdantaa eli laki ei saa vaikeuttaa normaalia yritystoimintaa. 8

9 Tässä jutussa on kyse siitä, yrittäjä teki yli kolme vuotta ennen konkurssia alaikäisen tyttärensä kanssa työsopimuksen, jossa yrittäjä maksoi tyttären Kallion ilmaisutaidon lukion multimedialinjan opiskelun alkamisesta johtuneen Helsingissä asumisen kustannukset, aluksi 1500 mk kuukaudessa ja vastineeksi tytär hoiti yrittäjän erittäin laajojen internetsivustojen ylläpidon ja muiden tietokoneiden käyttöön liittyvän työn. Yritys ei myynyt mitään omaisuutta tai ottanut lisää velkaa tämän sopimuksen takia, vaan maksoi kulut tulorahoituksestaan. Käräjäoikeus pitää päätöksessään palkkaa lahjana mm. siitä syystä, ettei työn määrästä ollut tuntikirjanpitoa. Päätöksellään käräjäoikeus otti kantaa tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin kuuluvaan asiaan. Käräjäoikeus otti kannan, jonka mukaan nykyaikaisella yrityksellä ei saa olla tietojenkäsittelytarpeita eikä tietojenkäsittelymenoja. Käräjäoikeus langetti tuomionsa tosiasiallisesti sillä perusteella, että kyse oli läheisen suorittamasta työstä. Jos yritys olisi palkannut läheisen sijasta naapurin pojan hoitamaan kyseisiä tehtäviä, ei kukaan olisi edes väittänyt, että maksettu palkka olisi ollut epäsuhteessa tehtyyn työhön. Takaisinsaantilaissa ei läheisyys sinänsä ole langettava tai syyllistävä tekijä. Läheisyys merkitsee vain pidempiä takaisinsaantiaikoja, mutta ei oikeuta tuomitsemaan läheisten välisiä oikeustoimia eri kriteerein kuin muiden tekemiä oikeustoimia. Käräjäoikeuden tulkinnan menestyminen tekisi kaikenlaisen yritystoiminnan jos ei nyt mahdottomaksi niin ainakin erittäin riskialttiiksi. Yrityksen aloittamiseen kuuluu lähes aina se, että alussa menot ovat tuloja suuremmat ja yrityksen ylivelkaisuuden arviointi on riippuvainen perustamis- ja tuotekehityskulujen arvostuksessa. Näin ollen erityisesti konkurssiin menevien yritysten osalta kaikki yrittäjän, kauppiaan, kioskinpitäjän tai maanviljelijän perheenjäsenilleen maksamat palkat olisivat käräjäoikeuden tulkinnan mukaan takaisinsaantikelpoisia riippumatta siitä on ne maksettu tulorahoituksesta vai onko niiden maksamiseksi otettu velkaa tai myyty omaisuutta. Perheyrityksessä työt tehdään ja niistä maksetaan ilman tuntikirjanpitoa, jolle ei olisi muuta tarvetta kuin suojautuminen mahdollisen vuosien päästä tapahtuvan konkurssin takaisinsaanteja vastaan. Hallituksen esityksessä tällaista ei ole tarkoitettu. Esityksen yleisperusteluissa s. 14 sanotaan lahjaluontoisista sopimuksista: "Uudistuksella pyritään kaventamaan velallisen mahdollisuuksia vähentää varallisuuttaan ennen konkurssia." Tässäkin tavoitteena on konkurssiin kuuluvan omaisuuden suojeleminen, ei yrityksen operatiivisen toiminnan järkyttäminen. Esityksen yleisperustelujen sivulla 28 sanotaan: "Usein voi olla vaikeaa arvioida, kuinka hyvin työpanos ja siitä annettu vastike vastaavat toisiaan. Työpanoksen suuruuteen voi vaikuttaa moni eri tekijä... 9

10 Tarkoitus on, että ehdotettua säännöstä sovellettaisiin vain silloin, kun työpanoksen ja siitä annetun vastineen välinen epäsuhta on ilmeinen. Säännöksellä ei siis pyritä siihen, että pesänhoitajat järjestelmällisesti selvittäisivät kunkin palkanmaksun asianmukaisuuden, vaan että sitä sovellettaisiin lähinnä vain silmiinpistävissä tapauksissa." Voidaan kysyä, onko Emmi Yli-Koveron tammikuussa vuonna 2000 saama palkka 1500 mk silmiinpistävästi epäsuhteessa hänen tammikuussa 2000 tekemäänsä työhön. Sitä ei kukaan voi osoittaa todeksi puoleen eikä toiseen. Hallituksen esityksessä todetaan todistetaakasta, että pidentyvien takaisinsaantiaikojen takia läheisille tulee vaikeuksia näyttää pitävästi toteen vuosien takaisia tapahtumia, mistä johtuen riittää, että läheinen saattaa todennäköiseksi, että näin on voinut tapahtua. Tässä asiassa Emmi Yli-Kovero on osoittanut, että yrityksillä oli suuret Internet-sivustot ja yritys käytti automaattista tietojenkäsittelyä jokapäiväisessä toiminnassaan ja että Emmi Yli-Koverolla oli pätevyys tehdä mainitut työt ja että mainittujen töiden tekemisestä ei maksettu palkkaa tai muuta korvausta kenellekään muulle henkilölle Sovittu korvaus tietojärjestelmien ylläpidosta, joka kaikkien liiketaloudellisten arviointikriteerien mukaan on yrityksen kannalta hyvin edullinen ei voi mitenkään olla ilmeisessä epäsuhteessa tehtyyn työhön. Vaatimukset: Vaadimme tuomion kumoamista kokonaisuudessaan ja kanteen hylkäämistä kokonaisuudessaan. Siinä tapauksessa, että hovioikeus tuomitsee kantajan eduksi, pyydämme tuomion sovittelemista käräjäoikeudelle antamassamme lausumassa sanotuin perustein. Vaadimme kantajaa korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut korkolain 4 :n 3 momentin mukaisine korkoineen kuukauden kuluttua päätöspäivästä. Korvattavaksi vaadittujen oikeudenkäyntikulujen määrä on käräjäoikeudessa esitetyn laskelman mukainen 5.390,00 euroa lisättynä tämän muutoksenhakukirjelmän laatimiskuluilla 18 h a' 100 euroa yhteensä 7.190,00 euroa. Hämeenlinnassa Tapio Yli-Kovero 10

Muutoksenhaku Hämeenlinnan käräjäoikeuden tuomioon riita-asiassa 04/1278, 19.5.2004 takaisinsaanti konkurssipesään 03/2413.

Muutoksenhaku Hämeenlinnan käräjäoikeuden tuomioon riita-asiassa 04/1278, 19.5.2004 takaisinsaanti konkurssipesään 03/2413. TURUN HOVIOIKEUS Muutoksenhaku Hämeenlinnan käräjäoikeuden tuomioon riita-asiassa 04/1278, 19.5.2004 takaisinsaanti konkurssipesään 03/2413. Kantaja Valittaja Taka-Hattelmalan Hoitotarvike Oy:n konkurssipesä

Lisätiedot

Saunasampo Oy:n toimitusjohtaja Tapio Yli-Kovero puh fax

Saunasampo Oy:n toimitusjohtaja Tapio Yli-Kovero puh fax 1 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelija Asiamies Vaatimus Kantelu Turun hovioikeuden tuomiosta Nro 1047, diaarinumero S 03/1096 takaisinsaanti konkurssipesään annettu 7.9.2004, joka on saanut lainvoiman 27.1.2005

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KÄRÄJÄOIKEUS 21.10.2003 2. osasto Arvi Karistonkatu 2 13100 Hämeenlinna

HÄMEENLINNAN KÄRÄJÄOIKEUS 21.10.2003 2. osasto Arvi Karistonkatu 2 13100 Hämeenlinna HÄMEENLINNAN KÄRÄJÄOIKEUS 21.10.2003 2. osasto Arvi Karistonkatu 2 13100 Hämeenlinna VASTAUS HAASTEESEEN RIITA-ASIASSA NUMERO 03/2413 Kantaja Vastaaja Taka-Hattelmalan Hoitotarvike Oy:n konkurssipesä c/o

Lisätiedot

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Kouvolan hovioikeuden päätökseen.

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Kouvolan hovioikeuden päätökseen. 1 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE VALITUSLUPA JA VALITUS VALITUSLUVAN JA VALITUKSEN KOHDE Kouvolan hovioikeuden tuomio Nro 1047, Diaarinumero S 03/1096 annettu 7.9.2004 Asia Takaisinsaanti konkurssipesään Hakija

Lisätiedot

Turun hovioikeuden tuomio Nro 2262, Diaarinumero S 04/1048 annettu 25.8.2004. Takaisinsaanti konkurssipesään

Turun hovioikeuden tuomio Nro 2262, Diaarinumero S 04/1048 annettu 25.8.2004. Takaisinsaanti konkurssipesään 1 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE VALITUSLUPA JA VALITUS VALITUSLUVAN JA VALITUKSEN KOHDE Turun hovioikeuden tuomio Nro 2262, Diaarinumero S 04/1048 annettu 25.8.2004 Asia Takaisinsaanti konkurssipesään Hakija

Lisätiedot

puh. 050-61 331, fax 03-6544 913 tapio.yli-kovero@saunasampo.fi

puh. 050-61 331, fax 03-6544 913 tapio.yli-kovero@saunasampo.fi 1 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE VALITUSLUPA JA VALITUS VALITUSLUVAN JA VALITUKSEN KOHDE Turun hovioikeuden tuomio Nro 111, Diaarinumero S 04/1809 annettu 13.1.2005 Asia Takaisinsaanti konkurssipesään Hakija

Lisätiedot

Taka-Hattelmalan Hoitotarvike Oy:n konkurssipesä c/o VT Markku Raimi Asianajotoimisto Portaanpää Oy Raatihuoneenkatu 8 13100 HÄMEENLINNA

Taka-Hattelmalan Hoitotarvike Oy:n konkurssipesä c/o VT Markku Raimi Asianajotoimisto Portaanpää Oy Raatihuoneenkatu 8 13100 HÄMEENLINNA KOUVOLAN HOVIOIKEUDELLE Kantaja Vastaaja Taka-Hattelmalan Hoitotarvike Oy:n konkurssipesä c/o VT Markku Raimi Asianajotoimisto Portaanpää Oy Raatihuoneenkatu 8 13100 HÄMEENLINNA Saunasampo Oy 1080353-6

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

Velallinen Oy, kotipaikka 17.3.2001 1.9.2001. Osoite Puhelinnumero Telefaxnumero. Tuomittaviksi ja maksettaviksi esitettävät valvotut saatavat

Velallinen Oy, kotipaikka 17.3.2001 1.9.2001. Osoite Puhelinnumero Telefaxnumero. Tuomittaviksi ja maksettaviksi esitettävät valvotut saatavat X:N KÄRÄJÄOIKEUDELLE KONKURSSIASIA 18.8.2001 01/xxx 1 LUETTELO KONKURSSIVALVONNOISTA Velallinen Velallinen Oy, kotipaikka Y- tai henkilötunnus xxxxxxx Takaisinsaannin määräpäivä eli hakemuksen vireilletuloajankohta

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009 1 Tapio Yli-Kovero Valituslupahakemus ja valitus Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 050-61331 10.02.2010 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta Laki rikoslain 10 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rikoslain (39/1889) 10 luvun 5 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 875/2001, muutetaan 10 luvun 2 ja 3, 6 :n 1 momentti

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1 5299/01.02.01/2014 37 Oikaisuvaatimus aiheettomasti maksetun palkan takaisinperinnästä Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Harju, puh. 046 877 2591 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIVELALLISEN TOIMINNAN ERITYISTARKASTUS 8/2004 (Sisältöä muutettu 25.11.2008; muutokset lihavoitu) 1 ERITYISTARKASTUKSEN TAVOITTEET 2 ERITYISTARKASTUKSEN

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 2 Liite 1 (6) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄLUETTELO Velallinen X Oy Y-tunnus 1234567-9 Kotipaikka Helsinki Konkurssituomioistuin Helsingin käräjäoikeus, diaarinumero K 09/000 Konkurssin

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1991 vp - HE 23 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan eräiden

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 42. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 42. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 5299/01.02.01/2014 Kaupunginhallitus 37 19.1.2015 42 Oikaisuvaatimus aiheettomasti maksetun palkan takaisinperinnästä (Pöydälle 19.1.2015) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 188 N: o 188. Kiertokirj e posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettavista ennakkopidätyksistä sekä posti- ja lennätinlaitoksen

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari Velkojan etujen tehokas valvonta Tarkista saatavan peruste, määrä ja korko Onko kyseessä saneerausvelka? Onko kyseessä

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan tehdyksi 2 vuodeksi. Sopimus

Lisätiedot

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn?

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Esite keskeisimmistä asioista, jotka vaikuttavat yrittäjän mahdollisuuteen saada velkajärjestely. Samat ehdot ja ohjeet koskevat sekä pää että sivutoimisia

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 3 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 3 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 3 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA ERITYISTARKASTUSKERTOMUKSEN RAKENNE Sisällysluettelo Laajaan tarkastuskertomukseen on tarkoituksenmukaista laatia sisällysluettelo. 1 Toimeksianto

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA 1 (7) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Allekirjoittaneet Sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan toiminnan ja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005, kaupunginvaltuuston 14.1.2013

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 296/2015 Laki merimieseläkelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 ALKAEN Kvalt 17.12.2008 56 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 2 Kokouspalkkiot 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 3 4 Kuukausipalkkiot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 3186/03.06.02/2015 259 Teknisen toimen johtajan oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Valmistelijat / lisätiedot: Timo Kuismin, puh. 050 544 7261 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus. Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus. Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO 23.7.2012 Taustaksi Sisäasiainministeriön asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO Kysely rehulain ankarasta vastuusta Evira 30.3.2012 Hannu Miettinen MMM/ELO Ankara vastuu? Tuottamuksesta riippumaton vastuu Korvausvastuun syntyminen ilman tahallista tai huolimatonta toimintaa taikka

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

Edunvalvojan tehtävä

Edunvalvojan tehtävä Edunvalvojan tehtävä Sisältö Edunvalvojan tärkeimmät tehtävät... 3 Edunvalvojan oikeus palkkioon... 5 Edunvalvonnan tarpeen uudelleen arviointi... 5 Edunvalvojan tehtävän päättyminen... 6 Holhousviranomainen...

Lisätiedot

A) Oikeudelliset asiakirjat. Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat

A) Oikeudelliset asiakirjat. Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat 1 FI A) Oikeudelliset asiakirjat Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat Citação-asiakirjalla (haaste) saatetaan vastaajan tietoon, että häntä koskeva asia on viety oikeuteen, ja kutsutaan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 7 ja :n muuttamisesta PERUSTELUT ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ annettuun lakiin

Lisätiedot

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548 TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO Käräjätuomari Mikko Saleva Julistettu istunnossa Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen Asiano: 19.9.2006 R 06/548 Syyttäjä Vastaaja(t) Johtava

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

Tapio Yli-Kovero 10.12.2008 Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 040146-501D

Tapio Yli-Kovero 10.12.2008 Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 040146-501D 1 Tapio Yli-Kovero 10.12.2008 Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 040146-501D TAMPEREEN KÄRÄJÄOIKEUDELLE Valitus koskien Kanta-Hämeen ulosottoviraston päätöstä 1933/6090/08 koskien palkan arviointia. VAATIMUS

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

KEMPELEEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ KEMPELEEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 30.9.2013 Voimaantulopäivä: 1.7.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 29.11.2002 TARKVES MUUTTOSOP (VM 4.3.2003) Päivitetty 1.3.2009 LIITE 4 1 ( 4 ) RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1 Soveltamisala 2 Yleistä Tämän sopimuksen määräyksiä

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 21 päivänä toukokuuta 1996 Asia T-148/95 W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Pysyvä osittainen työkyvyttömyys -

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan KORVAUKSET 33 Maan luovuttamisesta sekä vahingosta, haitasta tai kustannuksista, jotka tähän lakiin perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat kiinteistön omistajalle, tieosakkaalle tai 10 :ssä tarkoitetun

Lisätiedot

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (Palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevat erityistoimenpiteet Euroopan yhteisöjen komissiossa, Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 2 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 2 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 2 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA ERITYISTARKASTUSKERTOMUKSEN RAKENNE Sisällysluettelo 1 Toimeksianto Laajaan tarkastuskertomukseen on tarkoituksenmukaista laatia sisällysluettelo.

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 90/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 81/2011 2.12.2011 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, tutkimusapulainen Virasto Yliopisto Korvausvaatimus Perustelut

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 201/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain mukaiset saneerausmenettelyn aloittamisen edellytykset ja esteet? (10 p)

2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain mukaiset saneerausmenettelyn aloittamisen edellytykset ja esteet? (10 p) TÄYTÄNTÖÖNPANO-OIKEUS Valinnainen opintojakso 28.11.2013 1) a) Ulosmittauksen varmistustoimet? (4p) b) Velalliskohtaiset helpotukset palkan ulosmittauksessa? ( 6 p) 2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus. Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry

Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus. Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry 1. ENNAKONPIDÄTYS Yhdistys on velvollinen toimittamaan suorittamastaan palkasta

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE. Asia Lausuma riita-asiassa 05/22802. Lausuman antaja / kantaja Metallityöväen Liitto ry

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE. Asia Lausuma riita-asiassa 05/22802. Lausuman antaja / kantaja Metallityöväen Liitto ry Asiajärjestys kulkee seuraavasti: Asiasta on laadittu kanne käräjäoikeudelle, vastaaja on laatinut vastineen ja kantaja on vielä sen jälkeen laatinut lauselman asiasta. Käymällä tekstit tässä järjestyksessä,

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT HE 105/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sotilasavustuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan sotilasavustuslakia muutettavaksi siten, että asevelvollisille

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Palkkiosääntö 1 Liite Kvalt 17.12.2012 JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa Voimaantulo 1.1.2013 alkaen 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Kansainvälistyvät perhesuhteet

Kansainvälistyvät perhesuhteet Kansainvälistyvät perhesuhteet Juha Auvinen asianajaja, varatuomari, LL. M. Eur. Yleisiä huomioita avioliittolaki, perintökaari, kansainväliset sopimukset (EU, Pohjoismaat) kansainvälinen yksityisoikeudellinen

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Koivumäentie 18 A 35 01230 Vantaa 12.12.2014 1 (4) Puh. 040 9107054 Sp. kimmo.sundstrom1@gmail.com

Koivumäentie 18 A 35 01230 Vantaa 12.12.2014 1 (4) Puh. 040 9107054 Sp. kimmo.sundstrom1@gmail.com KIMMO SUNDSTRÖM HAKEMUS Koivumäentie 18 A 35 01230 Vantaa 12.12.2014 1 (4) Puh. 040 9107054 Sp. kimmo.sundstrom1@gmail.com Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki HAASTEHAKEMUS Asia Kustannus

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot