1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:"

Transkriptio

1 OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 4, TÄYDENNYS 4, POHJOLA PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2015 ( EUROA) SEKÄ POHJOLA YRITYSKORKO EUROOPPAKORI III/2015, POHJOLA LUOTTOKORI EUROOPPA 19/2015, POHJOLA LUOTTOKORI AMERIKKA 20/2015 JA POHJOLA SIJOITUSOBLIGAATIO GLOBAALIT BRÄNDIT VII/2015 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN LIITETTYIHIN TIIVISTELMIIN Tämä asiakirja ("Täydennysasiakirja") on täydennys päivättyyn ja julkistettuun ohjelmaesitteeseen, joka koskee Pohjola Pankki Oyj:n euron määräistä joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuohjelmaa. Täydennysasiakirjalla tehdään jäljempänä kuvatut muutokset ohjelmaesitteeseen sekä alla olevan kohdan 1 osalta myös tiivistelmiin, jotka on liitetty päivättyihin Pohjola Yrityskorko Eurooppakori III/2015 lainakohtaisiin ehtoihin, päivättyihin Pohjola Luottokori Eurooppa 19/2015 lainakohtaisiin ehtoihin, päivättyihin Pohjola Luottokori Amerikka 20/2015 lainakohtaisiin ehtoihin sekä päivättyihin Pohjola Sijoitusobligaatio Globaalit Brändit VII/2015 lainakohtaisiin ehtoihin. Täydennysasiakirja on laadittu Pohjola Pankki Oyj:n ja OP Ryhmän julkistettua osavuosikatsauksensa ajalta Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: Tiivistelmän kohta "B.9. Tulosennuste" korvataan kokonaisuudessaan seuraavasti: B.9. Tulosennuste Liikkeeseenlaskija: Vuoden 2015 näkymät: Taloudellisen toimintaympäristön heikosta kehityksestä huolimatta Pohjola-konsernin jatkuvien toimintojen tuloksen ennen veroja odotetaan vuonna 2015 olevan parempi kuin vuonna 2014 (aiemmin: samaa tasoa tai parempi kuin vuonna 2014). OP Ryhmä: Vuoden 2015 näkymät: Taloudellisen toimintaympäristön heikosta kehityksestä huolimatta OP Ryhmän vuoden 2015 tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan selvästi suuremmaksi (aiemmin suuremmaksi) kuin vuonna Tiivistelmän kohta "B.12. Historialliset tiedot, kehitysnäkymät, merkittävät muutokset" korvataan kokonaisuudessaan seuraavasti:

2 B.12. Historialliset tiedot, kehitysnäkymät, merkittävät muutokset Liikkeeseenlaskijan konsernin keskeisiä historiallisia tunnuslukuja: Pohjola-konsernin tuloslaskelma 1 3/ 1 3/ 1 12/ Milj. e Jatkuvat toiminnot Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Nettotuotot yhteensä Henkilöstökulut Ict-kulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien osakkuusyritysten tuloksesta Tulos ennen veroja Tuloverot Tulos jatkuvista toiminnoista Lopetetut toiminnot Tulos lopetetuista toiminnoista Tilikauden tulos Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille Tilikauden tulos Pohjola-konsernin tase Milj. e Käteiset varat Saamiset luottolaitoksilta Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Kaupankäynnin rahoitusvarat Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi luokitellut rahoitusvarat 0 0 Johdannaissopimukset Saamiset asiakkailta Vahinkovakuutustoiminnan varat Sijoitusomaisuus Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset 2 2 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Muut varat Verosaamiset 23 34

3 Yhteensä Omistajille jaettavaksi luokitellut omaisuuserät Varat yhteensä Velat luottolaitoksille Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat Kaupankäynnin rahoitusvelat 1 4 Johdannaissopimukset Velat asiakkaille Vahinkovakuutustoiminnan velat Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Varaukset ja muut velat Verovelat Velat, joilla on huonompi etuoikeus Yhteensä Omistajille jaettavaksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat Velat yhteensä Oma pääoma Emoyhtiön omistajien osuus Osakepääoma Käyvän arvon rahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Velat ja oma pääoma yhteensä Pohjola konsernin omat varat ja vakavaraisuus Omat varat ja vakavaraisuus on esitetty EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU 575/2013) (CRR) mukaisesti. Milj. e Oma pääoma Poistetaan vakuutusyhtiöiden vaikutus omasta pääomasta (oma pääoma ja konsernieliminoinnit) Käyvän arvon rahasto, rahavirran suojaus Ydinpääoma (CET1) ennen vähennyksiä Aineettomat hyödykkeet Eläkevastuun ylikate ja arvostusoikaisut -1-1 Suunniteltu voitonjako/hallituksen esittämä voitonjako Realisoitumattomien voittojen siirtymäsäännös -50 Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä Ydinpääoma (CET1) Pääomalainat, joihin sovelletaan siirtymäsäännöstä Ensisijainen lisäpääoma (AT1) Enssijainen pääoma (T1) Debentuurilainat Realisoitumattomien voittojen siirtymäsäännös 50 Toissijainen pääoma (T2)

4 Omat varat yhteensä Riskipainotetut erät Luotto- ja vastapuoliriski Valtio- ja keskuspankkivastuut Luottolaitosvastuut Yritysvastuut Vähittäisvastuut Oman pääoman ehtoiset sijoitukset *) Muut **) Markkinariski Operatiivinen riski Yhteensä Suhdeluvut, % Ydinpääoman (CET1) vakavaraisuussuhde 13,5 12,4 Tier 1 vakavaraisuussuhde 14,4 13,4 Vakavaraisuussuhde 17,6 16,6 Basel I lattia, milj. e Omat varat Basel I lattian pääomavaatimus Puskuri Basel I lattiaan *) Oman pääoman ehtoisten sijoitusten riskipaino sisältää 3,9 mrd euroa ryhmän sisäisistä vakuutusyhtiösijoituksista. **) Muiden vastuiden riskipainosta 38 miljoonaa euroa on laskennallisia verosaamisia, jotka käsitellään 250 % riskipainolla ydinpääomista vähentämisen sijaan. Pääomalainoihin on sovellettu vanhoja pääomainstrumentteja koskevia siirtymäsäännöksiä. Niistä on luettu omiin varoihin 70 % liikkeessä olleesta määrästä. Realisoitumattomat arvostukset on luettu ydinpääomaan. Vertailuvuonna negatiiviset realisoitumattomat arvostukset luettiin ydinpääomaan ja positiiviset toissijaiseen pääomaan Finanssivalvonnan kannanoton mukaisesti. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus Milj. e Pohjola-konsernin oma pääoma Pääomalainat, ikuiset lainat ja debentuurilainat Muut omiin varoihin sisältymättömät toimialakohtaiset erät Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet Tasoitusmäärä Suunniteltu voitonjako Omista varoista vähennettävät IFRS:n mukaiset erät* Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä Ryhmittymän omat varat yhteensä Luottolaitostoiminnan omien varojen vaade** Vakuutusliiketoiminnan omien varojen vaade*** Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä yhteensä Ryhmittymän vakavaraisuus

5 Ryhmittymän vakavaraisuussuhde (omat varat/omien varojen vähimmäismäärä) (%) * Eläkevastuun ylikate, Sijoituskiinteistöjen käypiin arvoihin arvostus, Käyvän arvon rahastosta rahavirran suojauksen osuus ** Riskipainotetut sitoumukset x 10,5 % *** Toimintapääoman minimi OP Ryhmän vakavaraisuussuhdeluku oli 167 % (189 %). Pankin kehitysnäkymissä ei ole tapahtunut merkittäviä kielteisiä muutoksia viimeisen tarkastetun tilinpäätöksen julkistamispäivän jälkeen. Pohjola-konsernissa suunnitellaan toteutettavaksi OP Osuuskunnan tekemän ostotarjouksen mukaisesti rakennejärjestelyjä, joissa mm. vahinkovakuutus- ja varallisuudenhoitosegmentit siirretään pois Pohjola-konsernista OP Osuuskunnan suoraan omistukseen. Varallisuudenhoidon osalta siirto on tarkoitus toteuttaa vuoden 2015 aikana. Tämän johdosta siirrettävien liiketoimintojen varat ja velat esitetään IFRS 5 mukaisesti taseessa omistajille jaettavina pitkäaikaisina omaisuuserinä ja niiden tulokset tuloslaskelmassa lopetettuina toimintoina Pohjola-konsernin tilinpäätöksessä silloin kun IFRS 5 kriteerit täyttyvät. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä kriteerit täyttyivät vain varallisuudenhoitosegmentin osalta. OP Ryhmä julkisti helmikuussa 2014 Pohjolan osakkeen ostotarjouksen yhteydessä aikeen, jonka mukaan Pohjola Pankki Oyj ja Helsingin OP Pankki Oyj olisi yhdistetty. Tästä suunnitelmasta on luovuttu. Uuden suunnitelman mukaan osakeyhtiöpohjainen Helsingin OP Pankki Oyj muutetaan osuuspankiksi vuoden 2016 aikana. Pohjola Pankki Oyj:n nimi vaihtuu alkuvuodesta Pankin uudeksi nimeksi tulee OP Yrityspankki Oyj. Lukuun ottamatta edellä mainittuja tapahtumia, pankin taloudellisessa asemassa tai kaupankäyntipositiossa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia jälkeen. OP-Ryhmän keskeisiä historiallisia tunnuslukuja:

6

7 OP Ryhmän tase Milj. e Muutos, % Käteiset varat Saamiset luottolaitoksilta Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Johdannaissopimukset Saamiset asiakkailta Vahinkovakuutustoiminnan varat Henkivakuutustoiminnan varat Sijoitusomaisuus Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Muut varat Verosaamiset Varat yhteensä Velat luottolaitoksille Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat Johdannaissopimukset Velat asiakkaille Vahinkovakuutustoiminnan velat Henkivakuutustoiminnan velat Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Varaukset ja muut velat Verovelat Lisäosuudet Velat, joilla on huonompi etuoikeus Velat yhteensä Oma pääoma OP Ryhmän omistajien osuus Osake- ja osuuspääoma Osakepääoma Jäsenosuudet Tuotto-osuudet Käyvän arvon rahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Määräysvallattomien osuus Oma pääoma yhteensä Velat ja oma pääoma yhteensä

8 OP Ryhmän rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus Milj. e Muutos-% OP Ryhmän omat pääomat Osuuspääoma, pääomalainat, ikuiset lainat ja debentuurilainat Muut omiin varoihin sisältymättömät toimialakohtaiset erät Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet Tasoitusmäärä Suunniteltu voitonjako Omista varoista vähennettävät IFRS-erät* Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä Ryhmittymän omat varat yhteensä Luottolaitostoiminnan omien varojen vaade** Vakuutusliiketoiminnan omien varojen vaade*** Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä yhteensä Ryhmittymän vakavaraisuus Ryhmittymän vakavaraisuussuhde (omat varat/omien varojen vähimmäismäärä) * Eläkevastuun ylikate, Sijoituskiinteistöjen käypiin arvoihin arvostus, Käyvän arvon rahastosta rahavirran suojauksen osuus ** Riskipainotetut sitoumukset x 8 % *** Toimintapääoman minimi OP Ryhmän kehitysnäkymissä ei ole tapahtunut merkittäviä kielteisiä muutoksia viimeisen tarkastetun tilinpäätöksen julkistamispäivän jälkeen. OP Ryhmä sai Finanssivalvonnalta luvan käsitellä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän sisäiset vakuutusyhtiösijoitukset riskipainotettuina erinä. Lupa oli EKP valvontaan siirtymisestä johtuen voimassa määräajan Vakuutusyhtiösijoituksiin sovellettava menetelmä johtaa noin 280 prosentin riskipainoon. Luvan jatko on EKP:n käsittelyssä. Luvan käsittelyn ollessa kesken OP Ryhmä soveltaa vakuutusyhtiösijoituksiin aikaisemman Finanssivalvonnan luvan mukaista menettelytapaa. Mahdollinen vakuutusyhtiösijoitusten menettelytavan muutos ei vaarantaisi OP Ryhmän vakavaraisuusasemaa eikä vaikuta ryhmän CET1-tavoitteeseen. Lukuun ottamatta edellä mainittuja tapahtumia, OP Ryhmän taloudellisessa asemassa tai kaupankäyntipositiossa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia jälkeen. Liikkeeseenlaskijan konsernin keskeiset tunnusluvut ovat kehittyneet seuraavasti osavuosikatsauskaudella verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon tai vuonna 2014.

9 Pohjola-konsernin tuloslaskelma 7 9/ 7 9/ 1 9/ 1 9/ Milj Jatkuvat toiminnot Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Nettotuotot yhteensä Henkilöstökulut ICT-kulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien osakkuusyritysten tuloksesta Tulos ennen veroja Tuloverot Tulos jatkuvista toiminnoista Lopetetut toiminnot Tulos lopetetuista toiminnoista Tilikauden tulos Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille Tilikauden tulos Pohjola-konsernin tase Milj Käteiset varat Saamiset luottolaitoksilta Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Kaupankäynnin rahoitusvarat Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi luokitellut rahoitusvarat 0 0 Johdannaissopimukset Saamiset asiakkailta Vahinkovakuutustoiminnan varat Sijoitusomaisuus Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset 2 2 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Muut varat Verosaamiset Yhteensä

10 Omistajille jaettavaksi luokitellut omaisuuserät Varat yhteensä Velat luottolaitoksille Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat Kaupankäynnin rahoitusvelat 0 4 Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi luokitellut rahoitusvelat Johdannaissopimukset Velat asiakkaille Vahinkovakuutustoiminnan velat Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Varaukset ja muut velat Verovelat Velat, joilla on huonompi etuoikeus Yhteensä Omistajille jaettavaksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat Velat yhteensä Oma pääoma Emoyhtiön omistajien osuus Osakepääoma Käyvän arvon rahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Omistajille jaettavaksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät oma pääoman erät 0 0 Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Velat ja oma pääoma yhteensä Pohjola-konsernin omat varat ja vakavaraisuus Omat varat ja vakavaraisuus on esitetty EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU 575/2013) (CRR) mukaisesti. Milj Oma pääoma Poistetaan vakuutusyhtiöiden vaikutus omasta pääomasta (oma pääoma ja konsernieliminoinnit) Käyvän arvon rahasto, rahavirran suojaus Ydinpääoma (CET1) ennen vähennyksiä Aineettomat hyödykkeet Eläkevastuun ylikate ja arvostusoikaisut -6-1 Suunniteltu voitonjako/hallituksen esittämä voitonjako Realisoitumattomien voittojen siirtymäsäännös -50 Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) alijäämä Ydinpääoma (CET1) Muihin ensisijaisiin omiin varoihin luettavat instrumentit Pääomalainat, joihin sovelletaan siirtymäsäännöstä

11 Toissijaisen pääoman alijäämä Siirto ydinpääomaan Ensisijainen lisäpääoma (AT1) Enssijainen pääoma (T1) Debentuurilainat Realisoitumattomien voittojen siirtymäsäännös 50 Siirto ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1) Toissijainen pääoma (T2) Omat varat yhteensä Riskipainotetut erät Luotto- ja vastapuoliriski Valtio- ja keskuspankkivastuut Luottolaitosvastuut Yritysvastuut Vähittäisvastuut Oman pääoman ehtoiset sijoitukset *) Muut **) Markkinariski Operatiivinen riski Yhteensä Suhdeluvut, % Ydinpääoman (CET1) vakavaraisuussuhde 13,7 12,4 Tier 1 -vakavaraisuussuhde 14,6 13,4 Vakavaraisuussuhde 20,4 16,6 Basel I -lattia, milj. Omat varat Basel I -lattian pääomavaatimus Puskuri Basel I -lattiaan *) Oman pääoman ehtoisten sijoitusten riskipaino sisältää 3,7 miljardia euroa ryhmän sisäisistä vakuutusyhtiösijoituksista. **) Muiden vastuiden riskipainosta 42 miljoonaa euroa on laskennallisia verosaamisia, jotka käsitellään 250 prosentin riskipainolla ydinpääomista vähentämisen sijaan. Pääomalainoihin on sovellettu vanhoja pääomainstrumentteja koskevia siirtymäsäännöksiä. Niistä on luettu omiin varoihin 70 prosenttia liikkeessä olleesta määrästä. Realisoitumattomat arvostukset on luettu ydinpääomaan. Vertailuvuonna negatiiviset realisoitumattomat arvostukset luettiin ydinpääomaan ja positiiviset toissijaiseen pääomaan Finanssivalvonnan kannanoton mukaisesti. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus Milj Pohjola-konsernin oma pääoma Pääomalainat, ikuiset lainat ja debentuurilainat Muut omiin varoihin sisältymättömät toimialakohtaiset erät Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet Tasoitusmäärä

12 Suunniteltu voitonjako Omista varoista vähennettävät IFRS:n mukaiset erät* Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä Ryhmittymän omat varat yhteensä Luottolaitostoiminnan omien varojen vaade** Vakuutusliiketoiminnan omien varojen vaade*** Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä yhteensä Ryhmittymän vakavaraisuus Ryhmittymän vakavaraisuussuhde (omat varat/omien varojen vähimmäismäärä) (%) * Eläkevastuun ylikate, Sijoituskiinteistöjen käypiin arvoihin arvostus, Käyvän arvon rahastosta rahavirran suojauksen osuus ** Riskipainotetut sitoumukset x 10,5 % *** Toimintapääoman minimi OP Ryhmän vakavaraisuussuhdeluku oli 197 % (189 %). Pankin kehitysnäkymissä ei ole tapahtunut merkittäviä kielteisiä muutoksia viimeisen tarkastetun tilinpäätöksen julkistamispäivän jälkeen jälkeen ei pankin taloudellisessa asemassa tai kaupankäyntipositiossa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. OP Ryhmän keskeiset tunnusluvut ovat kehittyneet seuraavasti osavuosikatsauskaudella verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon sekä vuonna OP Ryhmän tuloslaskelma Milj. 1 9/ /2014 Muutos, % 1 12/2014 Korkotuotot Korkokulut Korkokate ennen arvonalentumisia Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Nettotuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut Kulut yhteensä Palautukset omistaja-asiakkaille ja kertyneet asiakasbonukset Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien osakkuusyritysten tuloksesta Kauden tulos ennen veroja Tuloverot Kauden tulos Jakautuminen, milj. Omistajien osuus tilikauden tuloksesta

13 Määräysvallattomien omistajien osuus tilikauden tuloksesta Yhteensä OP Ryhmän tase Milj Muutos, % Käteiset varat Saamiset luottolaitoksilta Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Johdannaissopimukset Saamiset asiakkailta Vahinkovakuutustoiminnan varat Henkivakuutustoiminnan varat Sijoitusomaisuus Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Muut varat Verosaamiset Varat yhteensä Velat luottolaitoksille Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat Johdannaissopimukset Velat asiakkaille Vahinkovakuutustoiminnan velat Henkivakuutustoiminnan velat Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Varaukset ja muut velat Verovelat Lisäosuudet Velat, joilla on huonompi etuoikeus Velat yhteensä Oma pääoma OP Ryhmän omistajien osuus Osake- ja osuuspääoma Osakepääoma Jäsenosuudet Tuotto-osuudet Käyvän arvon rahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Määräysvallattomien osuus Oma pääoma yhteensä Velat ja oma pääoma yhteensä OP Ryhmän rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus Milj Muutos, % OP Ryhmän omat pääomat Osuuspääoma, pääomalainat, ikuiset lainat ja debentuurilainat

14 Muut omiin varoihin sisältymättömät toimialakohtaiset erät Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet Tasoitusmäärä Suunniteltu voitonjako Omista varoista vähennettävät IFRS-erät* Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä Ryhmittymän omat varat yhteensä Luottolaitostoiminnan omien varojen vaade** Vakuutusliiketoiminnan omien varojen vaade*** Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä yhteensä Ryhmittymän vakavaraisuus Ryhmittymän vakavaraisuus-suhde (omat varat/omien varojen vähimmäismäärä) (%) * Eläkevastuun ylikate, Sijoituskiinteistöjen käypiin arvoihin arvostus, Käyvän arvon rahastosta rahavirran suojauksen osuus. ** Riskipainotetut sitoumukset x 10,5 %. *** Toimintapääoman minimi. Siirtyneiden POP Pankkien vaikutus ryhmittymän vakavaraisuussuhteeseen oli 0,7 prosenttiyksikköä. OP Ryhmän kehitysnäkymissä ei ole tapahtunut merkittäviä kielteisiä muutoksia viimeisen tarkastetun tilinpäätöksen julkistamispäivän jälkeen jälkeen ei OP Ryhmän taloudellisessa asemassa tai kaupankäyntipositiossa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. 2. Tällä Täydennysasiakirjalla lisätään Ohjelmaesitteen kohtaan "9 Nähtävillä olevat ja viitatut asiakirjat" sivulla 230 seuraavat tiedot: Asiakirjat Viitatut tiedot Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus sivut 1-46 OP Ryhmän osavuosikatsaus sivut 1-55 Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus OP Ryhmän osavuosikatsaus Osavuosikatsaukset ovat saatavilla OP Ryhmän verkkosivuilta sekä osoitteista ja 3. Tällä Täydennysasiakirjalla korvataan ohjelmaesitteen kohta "7.5 Tulevaisuudennäkymät" ohjelmaesitteen sivulla 220 seuraavasti:

15 7.5 Tulevaisuudennäkymät Pohjola on arvioinut julkistamassaan osavuosikatsauksessa loppuvuoden 2015 näkymiä seuraavasti: "Maailmantalouden kasvu jää tänä vuonna hieman viime vuotta vaimeammaksi. Euroalueen talouskasvu elpyy hieman viime vuodesta, mutta on edelleen verkkaista. Suomen talous ei edelleenkään ole alkanut elpyä, eikä selkeää käännettä parempaan ole näköpiirissä. Vientikysyntä säilyy heikkona, eikä hintakilpailukyky ole juuri kohentunut auttaakseen rakennemuutosten heikentämää vientisektoria. Tarvittavien toimien läpivieminen puolestaan kiristää poliittista tilannetta, mikä on riski kotimarkkinoiden elpymiselle. Kokonaisuudessaan finanssialan kasvuodotukset ovat edelleen pitkän aikavälin keskiarvoja maltillisemmat. Matala korkotaso rasittaa pankkien korkokatteita ja heikentää vakuutusyhteisöjen sijoitustuottoja. Matala korkotaso tukee toisaalta asiakkaiden luotonhoitokykyä, joka on säilynyt vakaana pitkästä hitaan kasvun vaiheesta huolimatta. Finanssitoimialan vakavaraisuuden ja kannattavuuden merkitys on korostunut epävakaan toimintaympäristön ja sääntelyn kiristymisen takia. Taloudellisen toimintaympäristön heikosta kehityksestä huolimatta Pohjola-konsernin jatkuvien toimintojen tuloksen ennen veroja odotetaan vuonna 2015 olevan parempi kuin vuonna 2014 (aiemmin: samaa tasoa tai parempi kuin vuonna 2014). Tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät liiketoiminnan kasvuvauhtiin, saamisten arvonalentumisiin, korko- ja sijoitusmarkkinoiden kehitykseen sekä suurvahinkojen vaikutuksesta korvausmenoon. Kaikki tässä katsauksessa esitetyt arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen toimintaympäristön, konsernin ja sen eri toimintojen kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset." 4. Tällä Täydennysasiakirjalla korvataan ohjelmaesitteen kohta " Tulevaisuudennäkymät" ohjelmaesitteen sivuilla 244 seuraavasti: Tulevaisuudennäkymät OP Ryhmä on arvioinut julkistamassaan osavuosikatsauksessa loppuvuoden näkymiä seuraavasti: "Maailmantalouden kasvu jää tänä vuonna hieman viime vuotta vaimeammaksi. Euroalueen talouskasvu elpyy hieman viime vuodesta, mutta on edelleen verkkaista. Suomen talous ei edelleenkään ole alkanut elpyä, eikä selkeää käännettä parempaan ole näköpiirissä. Vientikysyntä säilyy heikkona, eikä hintakilpailukyky ole juuri kohentunut auttaakseen rakennemuutosten heikentämää vientisektoria. Tarvittavien toimien läpivieminen puolestaan kiristää poliittista tilannetta, mikä on riski kotimarkkinoiden elpymiselle. Kokonaisuudessaan finanssialan kasvuodotukset ovat edelleen pitkän aikavälin keskiarvoja maltillisemmat. Matala korkotaso rasittaa pankkien korkokatteita ja heikentää vakuutusyhteisöjen sijoitustuottoja. Matala korkotaso tukee toisaalta asiakkaiden luotonhoitokykyä, joka on säilynyt vakaana pitkästä hitaan kasvun vaiheesta huolimatta. Finanssitoimialan vakavaraisuuden ja kannattavuuden merkitys on korostunut epävakaan toimintaympäristön ja sääntelyn kiristymisen takia. Taloudellisen toimintaympäristön heikosta kehityksestä huolimatta OP Ryhmän vuoden 2015 tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan selvästi suuremmaksi (aiemmin suuremmaksi) kuin vuonna Tulosarvion merkittävin epävarmuustekijä liittyy epäedullisiin sijoitusympäristön muutoksiin. Kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämän hetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästi erilaiset."

16 Tätä Täydennysasiakirjaa tulee lukea yhdessä ohjelmaesitteen kanssa. Sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään tai ostamaan arvopapereita ennen Täydennysasiakirjan julkistamista , on arvopaperimarkkinalain 4 luvun 14 :n mukaan oikeus peruuttaa päätöksensä kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Täydennysasiakirja on julkistettu. Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on, että uusi tieto on käynyt ilmi ennen arvopaperien toimittamista sijoittajalle. Ohjeet merkinnän peruuttamisesta ovat saatavana näiden kahden pankkipäivän aikana merkintäpaikoista.

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 7, 23.2.2016 TÄYDENNYS 7, 23.2.2016 POHJOLA PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2015 (2.000.000.000 EUROA) SEKÄ POHJOLA YRITYSKORKO AMERIKKA I/2016, POHJOLA SIJOITUSOBLIGAATIO

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 8, 28.4.2016 TÄYDENNYS 8, 28.4.2016 OP YRITYSPANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2015 (2.000.000.000 EUROA) SEKÄ POHJOLA YRITYSKORKO EUROOPPAKORI II/2016, OP SIJOITUSOBLIGAATIO

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 1/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

TÄYDENNYS 5, OP YRITYSPANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2017 ( EUROA)

TÄYDENNYS 5, OP YRITYSPANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2017 ( EUROA) OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 5, 19.12.2017 TÄYDENNYS 5, 19.12.2017 OP YRITYSPANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2017 (2.000.000.000 EUROA) Tämä asiakirja ("Täydennysasiakirja") on täydennys 26.5.2017 päivättyyn

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 2, 3.8.2016 TÄYDENNYS 2, 3.8.2016 OP YRITYSPANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2016 (2.000.000.000 EUROA) SEKÄ OP SIJOITUSOBLIGAATIO RANSKA V/2016 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

TÄYDENNYS 5, POHJOLA PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2013 ( EUROA)

TÄYDENNYS 5, POHJOLA PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2013 ( EUROA) OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 5, 6.2.2014 TÄYDENNYS 5, 6.2.2014 POHJOLA PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2013 (2.000.000.000 EUROA) Tämä asiakirja ("Täydennysasiakirja") on täydennys 28.5.2013 päivättyyn

Lisätiedot

TÄYDENNYS 7, POHJOLA PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 ( EUROA)

TÄYDENNYS 7, POHJOLA PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 ( EUROA) OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 7, 17.2.2015 TÄYDENNYS 7, 17.2.2015 POHJOLA PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (2.000.000.000 EUROA) Tämä asiakirja ("Täydennysasiakirja") on täydennys 28.5.2014 päivättyyn

Lisätiedot

TÄYDENNYS 3, OP YRITYSPANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2016 ( EUROA)

TÄYDENNYS 3, OP YRITYSPANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2016 ( EUROA) OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 3.11.2016 TÄYDENNYS 3, 3.11.2016 OP YRITYSPANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2016 (2.000.000.000 EUROA) Tämä asiakirja ("Täydennysasiakirja") on täydennys 27.5.2016 päivättyyn

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 3/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 7, 2.3.2017 TÄYDENNYS 7, 2.3.2017 OP YRITYSPANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2016 (2.000.000.000 EUROA) SEKÄ OP SIJOITUSOBLIGAATIO TERVEYS I/2017, OP YRITYSKORKO AMERIKKA

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 1, 2.8.2017 TÄYDENNYS 1, 2.8.2017 OP YRITYSPANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2017 (2.000.000.000 EUROA) SEKÄ OP SIJOITUSOBLIGAATIO NOUSEVA EUROOPPA IV/2017 LAINAKOHTAISIIN

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 6/2016 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 6/2016 LAINAKOHTAISET EHDOT 1 (43) POHJOLA FORTUM AUTOCALL 6/2016 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2015 päivätyn ja julkaistun sekä 6.7.2015, 5.8.2015, 23.10.2015, 28.10.2015

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2009 Tammi-joulukuu 2009 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotisaikasarjat Sisällysluettelo Avainlukuja

Lisätiedot

Tätä täydennystä tulee lukea yhdessä ohjelmaesitteen sisältäen aikaisemmat täydennykset.

Tätä täydennystä tulee lukea yhdessä ohjelmaesitteen sisältäen aikaisemmat täydennykset. TÄYDENNYS 6/10.11.2017 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 27.4.2017 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) Tämä asiakirja ("Täydennys") on lisäys 27.4.2017

Lisätiedot

Konsernin tuloslaskelma

Konsernin tuloslaskelma TÄYDENNYS 1/29.5.2017 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 27.4.2017 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) Tämä asiakirja ("Täydennys") on lisäys 27.4.2017

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2010 Tammi-joulukuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotisaikasarjat Sisällysluettelo Avainlukuja

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009 Tammi-kesäkuu 2009 Avainlukuja 1-6/2009 1-6/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 281 283-1 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 270 316-14 532 Vahinkovakuutus 46 40 16 55 Henkivakuutus -41-12

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008 Tammi-maaliskuu 2008 Avainlukuja 1-3/2008 1-3/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 196 246-20 1 005, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 134 184-27 706, josta vahinkovakuutus 22 31-27 181,

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010 Tammi-maaliskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

Vuoden 2017 liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2016 tulosta alemmaksi, koska suuria kertaluonteisia tuottoja ei ole odotettavissa.

Vuoden 2017 liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2016 tulosta alemmaksi, koska suuria kertaluonteisia tuottoja ei ole odotettavissa. TÄYDENNYS 6/16.2.2017 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00 %

Lisätiedot

Tätä täydennystä tulee lukea yhdessä ohjelmaesitteen sisältäen aikaisemmat täydennykset.

Tätä täydennystä tulee lukea yhdessä ohjelmaesitteen sisältäen aikaisemmat täydennykset. TÄYDENNYS 2/17.8.2017 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 27.4.2017 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) Tämä asiakirja ("Täydennys") on lisäys 27.4.2017

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009 Tammi-maaliskuu 2009 Avainlukuja 1-3/2009 1-3/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 124 125 0 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 164 160 3 532 Vahinkovakuutus -1 22-107 55 Henkivakuutus -26

Lisätiedot

POHJOLA NOKIAN RENKAAT AUTOCALL 9/2014 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA NOKIAN RENKAAT AUTOCALL 9/2014 LAINAKOHTAISET EHDOT 1 (42) POHJOLA NOKIAN RENKAAT AUTOCALL 9/2014 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2014 päivätyn ja julkaistun sekä täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat, omistaja-asiakkaat ym 8. 5-vuotistarkastelu

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010 Tammi-syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

POHJOLA SIJOITUSOBLIGAATIO TERVEYS I/2016 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA SIJOITUSOBLIGAATIO TERVEYS I/2016 LAINAKOHTAISET EHDOT 1 (41) POHJOLA SIJOITUSOBLIGAATIO TERVEYS I/2016 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2015 päivätyn ja julkaistun sekä 6.7.2015, 5.8.2015, 23.10.2015,

Lisätiedot

POHJOLA CLN MAAILMA 6/2015 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA CLN MAAILMA 6/2015 LAINAKOHTAISET EHDOT 1 (40) POHJOLA CLN MAAILMA 6/2015 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2014 päivätyn ja julkaistun sekä 2.6.2014, 6.8.2014, 2.10.2014, 10.10.2014,

Lisätiedot

POHJOLA NOKIAN RENKAAT AUTOCALL 8/2014 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA NOKIAN RENKAAT AUTOCALL 8/2014 LAINAKOHTAISET EHDOT 1 (42) POHJOLA NOKIAN RENKAAT AUTOCALL 8/2014 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2014 päivätyn ja julkaistun sekä täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007 Tammi-maaliskuu 2007 Avainlukuja 1-3/2007 1-3/2006 Muutos * 2006 Tulos ennen veroja, m ilj. e 246 211 16 800, josta pankki- ja sijoituspalvelutoim inta 184 166 11 643, josta vahinkovakuutus 31 23 33 78,

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007 Tammi-joulukuu 2007 Avainlukuja 1-12/2007 1-12/2006 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 1 005 800 26, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 706 643 10, josta vahinkovakuutus 181 78 130, josta henkivakuutus

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008 Tammi-joulukuu 2008 Avainlukuja 1-12/2008 1-12/2007 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 372 1005-63 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 532 722-26 Vahinkovakuutus 55 181-70 Henkivakuutus -162 129 Asiakkaille

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 12/2015 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 12/2015 LAINAKOHTAISET EHDOT 1 (42) POHJOLA FORTUM AUTOCALL 12/2015 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2015 päivätyn ja julkaistun sekä 6.7.2015 ja 5.8.2015 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat ja jäsenet ym 8. 5-vuotistarkastelu OP Ryhmä

Lisätiedot

POHJOLA YRITYSKORKO METSÄ III/2014 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA YRITYSKORKO METSÄ III/2014 LAINAKOHTAISET EHDOT 1 (39) POHJOLA YRITYSKORKO METSÄ III/2014 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2014 päivätyn ja julkaistun sekä täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

POHJOLA STORA ENSO TAKUUKORKO 7/2016 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA STORA ENSO TAKUUKORKO 7/2016 LAINAKOHTAISET EHDOT 1 (40) POHJOLA STORA ENSO TAKUUKORKO 7/2016 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2015 päivätyn ja julkaistun sekä 6.7.2015, 5.8.2015, 23.10.2015,

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

POHJOLA SIJOITUSOBLIGAATIO KÄÄNNEYHTIÖT IX/2014 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA SIJOITUSOBLIGAATIO KÄÄNNEYHTIÖT IX/2014 LAINAKOHTAISET EHDOT 1 (38) POHJOLA SIJOITUSOBLIGAATIO KÄÄNNEYHTIÖT IX/2014 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2014 päivätyn ja julkaistun sekä täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2006 Tammi-kesäkuu 2006 Avainlukuja 1-6/2006 1-6/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 389 293 32,6 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 57 53 3,6 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005 Tammi-kesäkuu 2005 OP-ryhmä 30.6.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

POHJOLA SIJOITUSOBLIGAATIO TUTKIMUKSEN TÄHDET I/2015 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA SIJOITUSOBLIGAATIO TUTKIMUKSEN TÄHDET I/2015 LAINAKOHTAISET EHDOT 1 (37) POHJOLA SIJOITUSOBLIGAATIO TUTKIMUKSEN TÄHDET I/2015 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2014 päivätyn ja julkaistun sekä 2.6.2014, 6.8.2014,

Lisätiedot

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 TARJOUSESITTEEN TÄYDENNYS 1 29.8.2014 Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 19.5.2014 Liikkeeseenlaskija: Eurajoen Säästöpankki Liikkeeseenlaskija: Eurajoen Säästöpankki Kirkkotie 6 27100 EURAJOKI

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006 Tammi-syyskuu 2006 Avainlukuja 1-9/2006 1-9/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 598 452 32,4 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 55 52 3,4 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

POHJOLA LUOTTOKORI EUROOPPA USD 1/2015 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA LUOTTOKORI EUROOPPA USD 1/2015 LAINAKOHTAISET EHDOT 1 (39) POHJOLA LUOTTOKORI EUROOPPA USD 1/2015 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2014 päivätyn ja julkaistun sekä 2.6.2014, 6.8.2014, 2.10.2014,

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

POHJOLA SIJOITUSOBLIGAATIO MAAILMAN MENESTYJÄT II/2015 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA SIJOITUSOBLIGAATIO MAAILMAN MENESTYJÄT II/2015 LAINAKOHTAISET EHDOT 1 (38) POHJOLA SIJOITUSOBLIGAATIO MAAILMAN MENESTYJÄT II/2015 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2014 päivätyn ja julkaistun sekä 2.6.2014, 6.8.2014,

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 2, 5.8.2015 TÄYDENNYS 2, 5.8.2015 POHJOLA PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2015 (2.000.000.000 EUROA) SEKÄ POHJOLA SIJOITUSOBLIGAATIO V/2015 JA POHJOLA OMX 30 11/2015 LAINAKOHTAISIIN

Lisätiedot

POHJOLA HEX 25 14/2015 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA HEX 25 14/2015 LAINAKOHTAISET EHDOT 1 (40) POHJOLA HEX 25 14/2015 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2015 päivätyn ja julkaistun sekä 6.7.2015 ja 5.8.2015 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

POHJOLA LUOTTOKORI EUROOPPA 11/2014 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA LUOTTOKORI EUROOPPA 11/2014 LAINAKOHTAISET EHDOT 1 (38) POHJOLA LUOTTOKORI EUROOPPA 11/2014 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2014 päivätyn ja julkaistun sekä 2.6.2014, 6.8.2014, 2.10.2014 ja

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

TÄYDENNYS 1/ AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (

TÄYDENNYS 1/ AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN ( TÄYDENNYS 1/8.5.2014 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 23.4.2014 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2014, 3% 16.8.2019

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2010 OP-Asuntoluottopankin (OPA) luottokanta laski joulukuun lopun 4 360 miljoonasta eurosta maaliskuun lopun 4 203 miljoonaan euroon. Katsauskaudella

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

POHJOLA SIJOITUSOBLIGAATIO GLOBAALIT BRÄNDIT VII/2015 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA SIJOITUSOBLIGAATIO GLOBAALIT BRÄNDIT VII/2015 LAINAKOHTAISET EHDOT 1 (39) POHJOLA SIJOITUSOBLIGAATIO GLOBAALIT BRÄNDIT VII/2015 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2015 päivätyn ja julkaistun sekä 6.7.2015 ja 5.8.2015

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

Aktian vuoden 2015 liikevoiton odotetaan olevan miljoonaa euroa (aiemmin: pysyvän samalla tasolla kuin 2014).

Aktian vuoden 2015 liikevoiton odotetaan olevan miljoonaa euroa (aiemmin: pysyvän samalla tasolla kuin 2014). TÄYDENNYS 5/18.11.2015 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 22.4.2015 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2015, 2,50%

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Yhtiön taloudellinen asema säilyi katsauskaudella vakaana. Liikevoittoa kertyi tammi-maaliskuussa 5,6 (5,3) miljoonaa euroa.

Yhtiön taloudellinen asema säilyi katsauskaudella vakaana. Liikevoittoa kertyi tammi-maaliskuussa 5,6 (5,3) miljoonaa euroa. OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Pörssitiedote 29.4.2015 Osavuosikatsaus OP-Asuntoluottopankin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 OP-Asuntoluottopankki on osa OP Ryhmää, ja sen rooli on yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

POHJOLA LUOTTOKORI EUROOPPA 19/2015 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA LUOTTOKORI EUROOPPA 19/2015 LAINAKOHTAISET EHDOT 1 (43) POHJOLA LUOTTOKORI EUROOPPA 19/2015 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2015 päivätyn ja julkaistun sekä 6.7.2015 ja 5.8.2015 täydennetyn

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2003 Tuloskehitys OP-Asuntoluottopankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 304 000 euroa. Keskeiset tuloslaskelman erät (tuhatta euroa) 1-6/2003 1-6/2002

Lisätiedot

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin 2014.

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin 2014. TÄYDENNYS 4/17.2.2015 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 23.4.2014 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 1/2015, 2,75% 28.2.2020

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

POHJOLA YRITYSKORKO EUROOPPAKORI EURIBOR II/2015 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA YRITYSKORKO EUROOPPAKORI EURIBOR II/2015 LAINAKOHTAISET EHDOT 1 (42) POHJOLA YRITYSKORKO EUROOPPAKORI EURIBOR II/2015 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2015 päivätyn ja julkaistun sekä 6.7.2015 ja 5.8.2015

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

POHJOLA SÄÄSTÖOBLIGAATIO KESTÄVÄ EUROOPPA VIII/2014 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA SÄÄSTÖOBLIGAATIO KESTÄVÄ EUROOPPA VIII/2014 LAINAKOHTAISET EHDOT 1 (41) POHJOLA SÄÄSTÖOBLIGAATIO KESTÄVÄ EUROOPPA VIII/2014 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2014 päivätyn ja julkaistun sekä täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä 30.9.2004 240 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä 30.6.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

TÄYDENNYS 5/ AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.

TÄYDENNYS 5/ AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500. TÄYDENNYS 5/13.2.2014 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 26.4.2013 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 1/2014 LAINAKOHTAISIIN

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä 31.3.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 800 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

TÄYDENNYS 4/ AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.

TÄYDENNYS 4/ AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500. TÄYDENNYS 4/12.11.2013 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 26.4.2013 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2013 LAINAKOHTAISIIN

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

OP Ryhmän tilinpäätöstiedote

OP Ryhmän tilinpäätöstiedote OP Ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat ja jäsenet ym 8. 5 vuotistarkastelu

Lisätiedot