TERVEYDENEDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA 90 OP, OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEYDENEDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA 90 OP, OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014"

Transkriptio

1 TERVEYDENEDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA 90 OP, OPETUSSUUNNITELMA Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Sairaanhoitaja (Ylempi AMK) Sosionomi (Ylempi AMK) Terveydenhoitaja (Ylempi AMK) Diakonia-ammattikorkeakoulu Toteutuu Porin toimipisteessä Yhteistoteutus Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa Diakin johtoryhmän ja hallituksen hyväksymä

2 2 SISÄLTÖ 1. KOULUTUKSEN LÄHTÖKOHDAT KOULUTUKSEN TAVOITTEET... 4 Ylempi AMK -tutkinto... 6 Terveyden edistämisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kompetenssit OPISKELU KOULUTUSOHJELMASSA KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE OPETUSSUUNNITELMAN OPINTOKOKONAISUUDET JA OPINTOJAKSOT Terveydenedistämisen osaaminen, 20 opintopistettä Terveys- ja hyvinvointialan johtajuusopinnot, 25 opintopistettä Työelämän kehittämismenetelmät ja innovaatiot, 10 opintopistettä Opinnäytetyö, 30 opintopistettä Vapaasti valittavat opinnot, 5 opintopistettä ARVIOINTI LÄHTEET JA TAUSTAMATERIAALIT LIITTEET LIITE 1: Osaamisen arviointi, YAMK LIITE 2: YAMK-opinnäytetyön arviointikriteerit... 29

3 3 1. KOULUTUKSEN LÄHTÖKOHDAT Kokonaisvaltainen terveyden edistäminen vaatii kykyä terveydenedistämisen rakenteiden arviointiin, johtamisen kehittämiseen, hyvinvointikeskeiseen ja voimavaroja vahvistavaan ehkäisevään työhön ja näiden seurantaan ja arviointiin (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006). Entistä tärkeämmäksi on tullut myös väestön hyvinvointierojen ennaltaehkäiseminen ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden terveydenedistäminen. Diakonia-ammattikorkeakoulu on toiminnassaan sitoutunut sitä ohjaaviin kristillisen lähimmäisen rakkauden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, avoimen vuorovaikutuksen ja laadukkaan ja tuloksellisen toiminnan arvoihin (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2013a). Nämä arvot, Diakonia-ammattikorkeakoulun visio, missio ja keskeiset toiminta-alueet välittyvät tämän koulutusohjelman rakenteesta, tavoitteista, sisällöistä ja pedagogisesta toteutuksesta. Koulutusohjelma kuitenkin toteutuu yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) kanssa ja opetussuunnitelma on opintokokonaisuuksien osalta yhtenevä. Terveys on yksi keskeinen hyvinvoinnin osatekijä, joka ihmisille elämänkulun eri vaiheissa merkitsee eri asioita. Terveys voidaan määritellä sopeutumiskykynä ja arjessa selviytymisenä. Yhteiskunnassa terveyttä ja hyvinvointia tuetaan tehokkailla aluetason, kansallistason ja kansainvälisen tason toimilla. Terveyttä ja hyvinvointia edistävien olosuhteiden vahvistaminen ja ongelmien ennalta ehkäisy parantavat elämänlaatua ja ovat toimenpiteinä myös vaikuttavia. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen edellyttää myös hyvää johtamista, toimivaa yhteistyötä ja riittäviä voimavaroja. Väestön terveyden edistäminen ja toimintakyvyn parantaminen on keskeinen yhteiskuntapoliittinen tavoite ja sosiaali- ja terveysalan osaamisstrategian kärkiosaamisalueen keihäänkärki. Terveyden ja toimintakyvyn edistämisellä pyritään kestävään terveyteen, mikä tarkoittaa mahdollisimman terveitä ja toimintakykyisiä elinvuosia läpi koko elämän. Terveyden edistämisen tavoitteena on yhtäläisten mahdollisuuksien yhteiskunta, jossa eri ikäryhmien välinen kanssakäyminen toimii ja voimavarat tulevat käyttöön yhteiseksi hyväksi. Suomen kansainvälinen menestyminen ja kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttävät innovatiivisuutta, mikä tarkoittaa luovuutta, dynaamisuutta ja uudistumiskykyä. Innovaatiotoiminnan kehittäminen on yksi suomalaisen yhteiskunnan haasteista myös

4 4 sosiaali- ja terveydenhuollon alueella. Innovaatiotoiminta edellyttää koulutusta ja osaamista sekä kykyä yhdistää olemassa olevaa tietoa uudella tavalla. Innovaatio edellyttää taitoa käyttää useita informaatiolähteitä, tehdä tiivistä yhteistyötä ja kykyä verkostoitua. Lisäksi tarvitaan taitoa muokata ja kehittää tarjolla olevia palveluja ja tuotteita vastaamaan paremmin asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita. Koulutuksen tavoitteena on edistää sekä alueellisia että kansallisia innovaatioita ja tukea niiden kehittymistä. Terveyden edistämisen koulutusohjelman innovatiivisessa toiminnassa korostuvat parannetun tai uuden tuotteen tai palvelun ohella myös sosiaaliset innovaatiot ja asiakaslähtöisyys. Sosiaalista innovatiivisuutta edistetään tukemalla opiskelijoiden luovuutta ja valmiutta ratkaista uusia tilanteita työelämässä, valmiutta kehittää tai uudistaa terveyden edistämisen toimintatapoja ja erilaisia sosiaalisia verkostoja tai näiden yhdistelmiä. Asiakaslähtöisyyttä edistetään opiskelussa tukemalla osallistavaa työotetta ja asiakkaan oman kokemuksen merkitystä terveyden edistämisessä sekä käyttäjälähtöisyyttä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkiseen virkaan tai tehtävään saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto (Asetus 426/2005,10 ). Tutkinnon suoritettuaan opiskelija saa tutkintonimikkeen sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK) tai terveydenhoitaja (ylempi AMK). Terveyden edistämisen koulutusohjelmassa suoritettava ylempi AMK-tutkinto on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneille ja vähintään kolme vuotta alalla toimineille henkilöille. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla ylempi ammattikorkeakoulututkintonimike liitetään ammattikorkeakoulun perustutkintonimikkeeseen. (Asetus valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 423/2005). 2. KOULUTUKSEN TAVOITTEET Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena on osaaminen, joka mahdollistaa itsenäisen työskentelyn alan vaativissa asiantuntijatehtävissä ja alan itsenäisenä yrittäjänä. Tämä edellyttää, että tutkinnon suorittanut hallitsee oman alan pitkälle erikoistuneet tiedot hyvin ja laaja-alaisesti hallitsee alansa erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot ja kykenee käyttämään niitä itsenäisen ajattelun ja/tai tutkimuksen perustana

5 5 ymmärtää alan ja eri alojen rajapintojen tietoihin liittyviä kysymyksiä ja tarkastelee niitä ja uutta tietoa kriittisesti kykenee ratkaisemaan vaativia ongelmia uusia tietoja ja menettelyjä kehittävässä tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa kykenee soveltamaan ja yhdistelemään eri alojen tietoa ongelmanratkaisussa kykenee johtamaan ja kehittämään monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia strategisia lähestymistapoja kykenee johtamaan asioita ja/tai ihmisiä kykenee arvioimaan yksittäisten henkilöiden ja ryhmien toimintaa sekä vastaamaan muiden kehityksestä kykenee kartuttamaan oman alansa tietoja ja käytäntöjä ja omaa osaamistaan jatkuvasti osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä. 2.1 Kaikkien koulutusohjelmien yhteiset kompetenssit Yhteiset kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia, jotka kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä. Ne luovat ammatillisen asiantuntijuuden kehittymiselle perustan. Yhteiset kompetenssit ovat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälisyysosaaminen. Kompetenssit on kuvattu tarkemmin taulukossa 1. Terveyden edistäminen koulutusohjelman koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit ovat terveyden edistämisen ennakointiosaaminen, terveyden edistämisen arviointiosaaminen, terveyden edistämisen verkosto-osaaminen ja johtamisosaaminen. Myös nämä on kuvattu tarkemmin taulukossa 1.

6 Taulukko 1. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja terveydenedistämisen ylemmän tutkinnon kompetenssit Ylempi AMK -tutkinto Oppimisen taidot osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta Eettinen osaaminen kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat osaa edistää tasa arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen Työyhteisöosaaminen osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta osaa soveltaa tieto ja viestintätekniikkaa tehtävissään osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä Innovaatio-osaaminen osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista osaa johtaa projekteja osaa johtaa tutkimus, kehittämis ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus ja kehitystoiminnan menetelmiä osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa Kansaivälistymisosaaminen kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan Terveyden edistämisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kompetenssit Terveyden edistämisen ennakointiosaaminen soveltaa ja integroi eri-ikäisten terveyden ja hyvinvoinnin tilasta saatavia tietoja terveyttä edistävään toimintaan käyttää ennakoivaa tietoa terveyttä edistävässä toiminnassa soveltaa terveyttä edistäviä strategioita yhteisö-, alue- ja kansallisella tasolla tukemaan terveenä ikääntymistä kehittää ja uudistaa eri-ikäisten yksilö- ja yhteisö- sekä aluetason terveyden edistämisen menetelmiä ja käytäntöä käyttää toiminnan ja päätöksenteon tukena vaikutusten ennakkoarviointia tunnistaa ja osaa ennakoida työelämän kehittämistarpeita Terveyden edistämisen arviointiosaaminen arvioi sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kokonaisuutta ja prosesseja sekä soveltaa tietoa strategisiin päätöksiin edistää toiminnan vaikuttavuutta kehittämällä näyttöön perustuvia käytänteitä työelämässä soveltaa tarkoituksenmukaisesti tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiomenetelmiä soveltaa arviointimenetelmiä terveyttä edistävään toimintaa ja arvioi tietoa ja toimintakokonaisuuksia kriittisesti kehittää terveyden edistämistä arviointitietoon perustuen Terveyden edistämisen verkosto-osaaminen kehittää verkostoja ja kumppanuuksia kehittää ja uudistaa terveyden edistämistä yhteistyöverkostoissa ja monialaisissa ryhmissä kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön toimii verkostoissa terveyden edistämisen asiantuntijana on valmiuksia johtaa projekteja Johtamisosaaminen kehittää monialaista johtajuutta verkostoituneessa toimintaympäristössä arvioi sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kokonaisuutta ja eri prosesseja sekä soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa strategisiin päätöksiin kehittää ja uudistaa työyhteisön hyvinvointia tukevia rakenteita saa valmiuksia toimia innovatiivisessa ympäristössä ja osaa johtaa kehittämistyön ja muutoksen läpivientiprosesseja

7 2.2 Koulutusohjelman erityispiirteet Terveyden edistämisen koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa osaajia, joilla on terveyden edistämisen ammattiosaaminen, työelämän kehittämisosaaminen ja palvelujärjestelmän johtajuusosaaminen. Heillä on valmiudet edistää eri-ikäryhmien ja väestötason terveyttä, kehittää ja uudistaa terveyden edistämisen toimintaa sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa sekä alueellisella tasolla että kansallisella tasolla. He voivat toimia kehittämis-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä julkisella sektorilla että yksityisinä yrittäjinä. Opinnoissa syvennetään tutkimusosaamista ja vahvistetaan valmiuksia käynnistää erilaisia työelämän kehittämishankkeita ja -projekteja. Oman osaamisen vahvistamisen ja syventämisen mahdollistavat oppimistehtävät, jotka tehdään omaan työyhteisöön tai muihin oppimista syventäviin hankkeisiin. Opinnot mahdollistavat perehtymisen yrittäjyyteen. 3. OPISKELU KOULUTUSOHJELMASSA 3.1 Pedagogisen toiminnan lähtökohdat Tässä terveyden edistämisen koulutusohjelmassa pedagoginen toiminta perustuu tutkivan ja kehittävän oppimisen periaatteille, joissa keskeistä on opiskelija- ja työelämälähtöisyys. Diakin terveydenedistämisen koulutusohjelmissa opiskelija nähdään aktiivisena tiedon rakentajana, kokemusten ja osaamisen tutkijana, kehittäjänä sekä arvioijana. Ohjelmassa opiskelija tarkastelee ja arvioi mielenterveyden edistämisen, kehittämisen ja johtajuuden käytäntöjä eri näkökulmista ja eri tasoilla. Lisäksi opiskelijan tutkimus- ja kehittämishankkeet palvelevat sekä oppimista että sosiaali-, terveys- ja diakonia-alan työelämän toimintamallien ja tapojen kehittämistä yhteisöllisten tiedontuottamistapojen avulla. Koulutusohjelman pedagogiikka perustuu seuraaville periaatteille: Oppiminen on aina uuden oman käsityksen muodostamista opittavasta asiasta tai ilmiöstä, ei koskaan jo valmiina olevan käsityksen siirtämistä sellaisenaan. Oppimisympäristön tulee edistää korkeatasoista oppimista ja mahdollistaa monipuolisen

8 8 ammatillisuuden ja asiantuntijuuden kehittymistä sekä kehittää valmiuksia toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Oppiminen tapahtuu aktiivisen oppijan ja dynaamisen oppimisympäristön välisenä vuorovaikutuksena. Opettaja ja opiskelija luovat yhdessä oppimisympäristön, joka on avoin uusille ideoille ja kannustaa opiskelijaa ihmettelemään. Oppimista ei voi erottaa sitä ympäröivästä kulttuurista, vaan kulttuuriset toimintamallit ohjaavat oppijan toimintaa. Opiskelija kantaa vastuun omasta elinikäisestä oppimisestaan ja opiskelustaan ja omaksuu yhteisöllisen ja ongelmia ratkaisevan toimintatavan opiskelijaryhmän jäsenenä. Opettajuudessa korostuu yhteisöllisyys, uudistumiskykyinen asiantuntemus ja oppimisen ohjaus. Lisäksi tärkeää on tutkimus- ja kehittämisaktiivisuus, kyky tulevaisuuden ennakointiin sekä oppijan ja ryhmän kehityksellisten vaiheiden huomiointiin. Opetuksessa sovelletaan olemassa olevia oppimis- ja opetusmenetelmiä, luovalla, uudella ja lisäarvoa tuottavalla tavalla. On tärkeää antaa opiskelijoille mahdollisuus kehittää itselleen sellaisia yhteiskunnan muutospaineet huomioon ottavia tietoja, taitoja ja asenteita, joita innovatiiviseen ammattitaitoon katsotaan kuuluvaksi. Tutkinnon suorittanut osaaja on ammattikäytäntöä uudistava ja hän hallitsee laadun kehittämistaitoja. Hänellä on lisäksi taito toimia luovasti työelämän muutostilanteissa ja moniammatillisissa, monikulttuurisissa sekä kansainvälisissä yhteistyösuhteissa. Hänellä on kyky hallita taloudellisia ja teknisiä resursseja huomioiden kestävä kehitys, jolle on olennaista ottaa huomioon ihmisen tämän päivän tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia. 3.2 Toteutusperiaatteet Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä ja sen kesto on 1½ vuotta. Koulutusohjelman opetus tarjotaan monimuoto-opintoina. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti Diakoniaammattikorkeakoulun Porin toimipisteessä sekä kumppanikorkeakoulun, Satakunnan ammattikorkeakoulun, tiloissa. Monimuoto-opinnot voivat sisältää ainakin seuraavia opiskelun muotoja:

9 9 Lähi-opetus, joka mahdollistaa yhteistoiminnallisen oppimisen. Osa lähijaksoista toteutuu kumppanikorkeakoulun tiloissa, osa taas omassa ammattikorkeakoulussa. Lähiopetus kestää yleensä yhdestä kolmeen päivään. Pientyhmätyöskentely, jota hyödynnetään esimerkiksi opinnäytetyön ohjauksessa. Itsenäinen opiskelu verkkovälitteisinä opintoina koulutusohjelman verkkooppimisalustalla tai muilla tavoin. Yhteistoiminnallinen oppiminen voi laajentua yhteisölliseksi oppimiseksi opiskelijoiden työyhteisöissä. Tähän pyritään esimerkiksi erilaisin työyhteisössä toteutettavin oppimistehtävin. Kehittämishankkeessa luodaan innovatiivisia toiminta- ja palvelumuotoja sekä työ- ja arviointimenetelmiä. Opiskelijoiden aikaisempi koulutus, työkokemus ja ammatillinen osaaminen ovat perusta henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimiselle. Henkilökohtaisen opintojen suunnittelua tapahtuu kaiken aikaa, kun opiskelijoilla on mahdollisuus kohdentaa annettuja oppimistehtäviä oman oppimisen, työyhteisön tarpeiden tai oman kehittämishankkeen mukaisiksi. Lisäksi koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden kansainvälisten ja monikulttuuristen taitojen syventämiseen ja lisäämiseen. Mahdollisuuden tähän luovat esimerkiksi kansainvälisten lähteiden käyttö osana oppimistehtäviä sekä opintojen suorittaminen kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Lisäksi koulutusohjelmassa voi vierailla ulkomaisia luennoitsijoita ja opettajia. 4. KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE Terveyden edistämisen koulutusohjelman opintojen laajuus on 90 opintopistettä. Syventävien ammattiopintojen laajuus on 55 opintopistettä ja vapaasti valittavien opintojen 5 opintopistettä. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Koulutusohjelman rakenne ja opintokokonaisuuksien eteneminen on esitetty kuviossa 1. Tarkempi opintokokonaisuuksien kuvaus on luvussa 5.

10 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT TERVEYDENEDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA, (90 opintopistettä) Oppintokokonaisuudet ja opintojaksot Opintopisteide n määrä Kuvio 1. Koulutusohjelman opinnot ja etenemissuunnitelma. Opintojakson sijoittuminen koulutusohjelmassa Ensimmäine n lukukausi Toinen lukukau si Kolmas lukukausi Terveydenedistämisen osaaminen, 20 opintopistettä Terveyden edistämisentietoperusta ja kestävä 5 5 terveys Terveyden edistämisen käytäntö ja menetelmät 5 5 Terveydenedistämisen arviointi ja näyttöön 5 5 perustuva toiminta Terveyden edistämisen yhteiskunnallinen toiminta 5 5 Terveys- ja hyvinvointialan johtajuusopinnot, 25 opintopistettä Organisaatiot ja johtaminen 5 5 Talous- ja prosessijohtaminen 5 5 Osaamisen ja työhyvinvoinnin johtaminen Toiminnan arviointi ja laatu Osallistavan ja luovan toiminnan johtaminen 5 5 Työelämän kehittämismenetelmät ja innovaatiot, 10 opintopistettä Terveydenedistämisen kehittämisosaaminen 5 5 Terveydenedistämisen innovaatio-osaaminen ja 5 5 eettisyys Opinnäytetyö, 30 opintopistettä Vapaastivalittavat opinnot, 5 opintopistettä Diakonia-ammattikorkeakoulun omasta opetustarjonnasta tai muista korkeakouluista, esimerkiksi Virtuaali-ammattikorkeakoulusta 5 Voidaan opiskella millä tahansa lukukaudella, mutta suositellaan opiskelua ensimmäisen tai toisen lukukauden aikana

11 5. OPETUSSUUNNITELMAN OPINTOKOKONAISUUDET JA OPINTOJAKSOT 5.1 Terveydenedistämisen osaaminen, 20 opintopistettä Yleiskuvaus: Opiskelija osaa arvioida eri-ikäisten terveyden ja hyvinvoinnin tilasta saa-tavaa tietoa ja soveltaa tietoa käytäntöön. Hän kehittää ja uudistaa yksilö-, yhteisö- ja väestö-lähtöisiä terveyden edistämisen menetelmiä ja käytäntöä tavoitteena eri-ikäisten kestävä ter-veys sekä terve ja toimintakykyinen ikääntyminen. Opiskelija syventää näyttöön perustuvaa osaamistaan ja osaa toteuttaa ja arvioida projekteja Terveydenedistämisen tietoperusta ja kestävä terveys, 5 opintopistettä Opintojakson tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa eri osaamistasojen mukaisesti: Taso1 - Laatia yhteenvetoja kuntatason, kansallisen ja EU-tason terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä ohjelmista ja strategioista - Tuottaa yhteenvetoja yhteiskunta- ja kuntatason väestön terveydentilasta ja terveestä ikääntymisestä ja tunnistaa kestävän terveyden periaatteita suunnittelussa ja arvioinnissa - Tunnistaa ratkaisuja jotka lisäävät yksilö-, yhteisö- ja väestötason osallisuutta ja terveyden edistämistä - Tunnistaa eri-ikäkausien terveyden edistämiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja toimia niiden mukaisesti. Taso 3 - Tehdä päätelmiä kuntatason, kansallisen ja EU-tason terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä ohjelmista ja strategioista - Analysoida yhteiskunta- ja kuntatason tietoja väestön terveydentilasta, terveyseroista ja terveestä ikääntymisestä sekä soveltaa kestävän terveyden periaatteita suunnitteluun ja arviointiin - Tuottaa ratkaisuja jotka lisäävät yksilö-, yhteisö- ja väestötason osallisuutta ja terveyden edistämistä - Soveltaa eri-ikäkausien terveyden edistämiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja toimia niiden mukaisesti. Taso 5 - Arvioida kuntatason, kansallisen ja EU-tason terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ohjelmia ja strategioita

12 12 - Analysoida ja arvioida yhteiskunta- ja kuntatason tietoja väestön terveydentilasta, terveyseroista ja terveestä ikääntymisestä ja kehittää kestävän terveyden periaatteita suunnittelussa ja arvioinnissa - Kehittää ratkaisuja jotka tukevat yksilö- yhteisö- ja väestötason osallisuutta ja terveyden edistämistä - Ratkaista eri-ikäkausien terveyden edistämiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja toimia niiden mukaisesti. Sisältö Terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin toimenpideohjelmat Strategiat ja lainsäädäntö Väestön terveydentila ja terveystilastot Hyvinvointikertomus Terveyserot Terveyden edistämisen teoriat ja mallit Kestävä terveys Terve ikääntyminen Terveyden edistämisen etiikka Pedagoginen toteutus Osallistuva työskentely lähiopiskelussa, etäopinnot, kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät Oppimistehtävät Ilmoitetaan verkko-oppimisalustalla Arviointi: Toteutetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon arviointikriteereitä noudattaen K5 T1 / hylätty Kirjallisuus: Ilmoitetaan verkko-oppimisalustalla Terveyden edistämisen käytäntö ja menetelmät, 5 opintopistettä Opintojakson tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa eri osaamistasojen mukaisesti: Taso 1 - Tunnistaa terveyden edistämisen käytännön ja menetelmien kehittämiskohteita - Tunnistaa terveyden edistämisen interventioiden vaikutuksia yksilö-, yhteisö- tai aluetasolla - Tunnistaa ja kuvata terveyden edistämisen hyviä käytäntöjä

13 13 - Tarkastella terveyden edistämisien käytäntöjä ja laatia kehittämistavoitteita käyttäen tukena ennakointitietoa ja -menetelmiä Taso 3 - Uudistaa terveyden edistämisen menetelmiä ja käytäntöä - Analysoida terveyden edistämisen interventioiden vaikutuksia yksilö-, yhteisö- tai aluetasolla - Analysoida terveyden edistämisen hyviä käytäntöjä ja esittää kehittämiskohteita - Soveltaa terveyden edistämisen käytäntöjen kehittämisessä ennakointitietoa ja keskeisiä ennakoinninmenetelmiä Taso 5 - Suunnitella uusia ja innovatiivisia terveyden edistämisen menetelmiä ja kehittää käytäntöä - Arvioida terveyden edistämisen interventioiden vaikutuksia yksilö-, yhteisö- tai aluetasolla - Arvioida ja kehittää terveyden edistämisen hyviä käytäntöjä - Arvioida terveyden edistämisen käytäntöjä käyttäen tukena ennakointitietoa ja ennakointimenetelmiä Sisältö Terveyden edistämisen menetelmät ja interventio Osallistumis- ja toimijalähtöinen toiminta Terveyden edistämisen innovaatiot ja innovaatioprosessi Monialainen kehittäminen Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Terveyden edistämisen projekti/hankeosaaminen ennakointitieto ja ennakointimenetelmät Pedagoginen toteutus Osallistuva työskentely lähiopiskelussa, etäopinnot, kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät Oppimistehtävät Ilmoitetaan verkko-oppimisalustalla Arviointi: Toteutetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon arviointikriteereitä noudattaen K5 T1 / hylätty Kirjallisuus: Ilmoitetaan verkko-oppimisalustalla

14 Terveydenedistämisen arviointi ja näyttöön perustuva toiminta, 5 opintopistettä Opintojakson tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa eri osaamistasojen mukaisesti: Taso 1 - Tunnistaa tutkimusnäytön tasot ja laatia arviointikysymyksiä sekä tunnistaa tutkimus-näytön merkityksen terveyden edistämisen suunnittelussa ja toteutuksessa - Tunnistaa omassa ja työyhteisönsä osaamisessa näyttöön perustuvan toiminnan alueita ja kykenee keskustelemaan näyttöön perustuvasta toiminnasta - Kuvata terveyden edistämisen käytännön arviointimenetelmiä Taso 3 - Tunnistaa tutkimusnäytön ja laatia selkeitä arviointikysymyksiä ja käyttää tutkimus-näyttöä terveyden edistämisen suunnittelussa ja toteutuksen tukena - Arvioida omaa ja työyhteisönsä osaamista näyttöön perustuen ja keskustella ammatillisesti näyttöön perustuvasta toiminnasta - Soveltaa arviointimenetelmiä terveyden edistämisen käytännön arviointiin Taso 5 - Arvioida tutkimusnäytön ja laatia selkeitä ja rajattuja arviointikysymyksiä ja yhdistää tutkimusnäytön terveyden edistämisen suunnitteluun ja toteutukseen - Kehittää omaa ja työyhteisönsä osaamista näyttöön perustuen ja keskustella kriittisesti sekä asiantuntevasti näyttöön perustuvasta toiminnasta - Kehittää terveyden edistämisen käytäntöä perustuen arviointiin Sisältö Näyttöön perustuva toiminta Tutkimusnäyttö ja näytönlähteet Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen Ihmisiin ja terveyteen kohdistuvien vaikutusten ennakko-arviointi Terveyden edistämisen laatu Terveyden edistämisen arviointi Pedagoginen toteutus Osallistuva työskentely lähiopiskelussa, etäopinnot, kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät Oppimistehtävät Ilmoitetaan verkko-oppimisalustalla Arviointi: Toteutetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon arviointikriteereitä noudattaen K5 T1 / hylätty

15 15 Kirjallisuus: Ilmoitetaan verkko-oppimisalustalla Terveydenedistämisen yhteiskunnallinen toiminta Opintojakson tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa eri osaamistasojen mukaisesti: Taso 1 - Kuvata terveyden edistämisen yhteiskuntatason toimintaa - Kuvata yhteiskunnan eri sektorien toimintaa ja kansalaisyhteiskunnan roolia - Kuvata kansalais- ja järjestötoimintaa ja verkostoja sekä tiedottaa kansalaistoiminnanmahdollisuuksista - Tunnistaa terveyden edistämisen mahdollisuuksia alue- ja yhteisötasolla yhteistyössä kansalais- ja järjestötoimijoiden kanssa Taso 3 - Analysoida terveyden edistämisen yhteiskuntatason toimintaa - Tunnistaa yhteiskunnan eri sektorien toimintaa ja kansalaisyhteiskunnan roolia - Kuvata kansalais- ja järjestötoimintaa ja toimia verkostoissa sekä edistää kansalaistoimintaa - Kehittää terveyden edistämisen mahdollisuuksia alue- ja yhteisötasolla yhteistyössä - Kansalais- ja järjestötoimijoiden kanssa Taso 5 - Arvioida terveyden edistämisen yhteiskuntatason toimintaa ja löytää kehittämiskohteita - Analysoida ja arvioida yhteiskunnan eri sektorien toimintaa ja kansalaisyhteiskunnan roolia - Toimia kansalais- ja järjestötoiminnassa ja verkostoissa sekä kehittää kansalaistoimintaa yhteistyössä vapaaehtoistoimijoiden kanssa - Luoda uusia terveyden edistämisen mahdollisuuksia alue- ja yhteisötasolla yhteistyössä kansalais- ja järjestötoimijoiden kanssa Sisältö Terveyden edistämisen yhteiskuntataso Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta Sosiaaliset innovaatiot Sosiaalinen pääoma ja yhteisön/yksilön hyvinvointi ja terveys Osallisuus ja osallisuuden kehittäminen Verkko ja kansalaistoiminta. Pedagoginen toteutus Osallistuva työskentely lähiopiskelussa, etäopinnot, kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät Oppimistehtävät

16 16 Ilmoitetaan verkko-oppimisalustalla Arviointi: Toteutetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon arviointikriteereitä noudattaen K5 T1 / hylätty Kirjallisuus: Ilmoitetaan verkko-oppimisalustalla 5.2 Terveys- ja hyvinvointialan johtajuusopinnot, 25 opintopistettä Yleiskuvaus: Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija syventää johtamisosaamistaan siten, että osaa toimia moniammatillisissa verkostoissa, innovatiivisissa toimintaympäristöissä sekä osaa johtaa henkilöitä ja toimintoja erilaisissa muutos- ja uudistumisprosesseissa Organisaatiot ja johtaminen Opintojakson tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa eri osaamistasojen mukaisesti: Taso 1 - Tunnistaa asiantuntijaorganisaation erityispiirteitä sekä johtamisen ja organisoinnin teoriasuuntauksia yleisesti ja oman johtamisosaamisensa perustana - Tunnistaa ennakointimenetelmiä ja hyvinvointipalvelujen kehittämistavoitteita sekä osaa olla osallisena strategiatyöskentelyssä Taso 3 - Soveltaa johtamisen ja organisoinnin teoriasuuntauksia asiantuntijaorganisaation johtamiseen sekä omaan johtamisosaamiseensa - Soveltaa ennakointitietoa ja -menetelmiä strategian laadinnassa ja hyvinvointipalvelujen kehittämistoiminnassa Taso 5 - Analysoida ja arvioida johtamisen ja organisoinnin teoriasuuntauksia sovellettuna asiantuntijaorganisaatioon ja omaan johtamisosaamiseensa - Soveltaa ennakointitietoa ja -menetelmiä strategian laadinnassa sekä analysoida ja arvioida strategiaprosessia ja hyvinvointipalvelujen kehittämistoimintaa Sisältö Organisaatio- ja johtamisteoriat Hyvinvointisektorin palvelujärjestelmien ja niiden johtamisen uudistamisen haasteet

17 17 Strategiaprosessi Ennakointitieto ja ennakointi-menetelmät strategiatyössä ja kehittämisessä Pedagoginen toteutus Osallistuva työskentely lähiopiskelussa, etäopinnot, kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät Oppimistehtävät Ilmoitetaan verkko-oppimisalustalla Arviointi: Toteutetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon arviointikriteereitä noudattaen K5 T1 / hylätty Kirjallisuus: Ilmoitetaan verkko-oppimisalustalla Talous ja prosessijohtaminen Opintojakson tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa eri osaamistasojen mukaisesti: Taso 1 - Tunnistaa talousjohtamisen menetelmien perusteet ja osaa soveltaa niitä esimiestyössä sekä tunnistaa organisaation tai yrityksen kannattavuuden ja kilpailukyvyn periaatteet - Tunnistaa prosessilähtöisen toiminnan periaatteet ja toiminta- ja palveluprosessien kehittämistarpeita Taso 3 - Soveltaa talousjohtamisen menetelmiä esimiestyössä sekä tunnistaa organisaation tai yrityksen kannattavuuden ja kilpailukyvyn periaatteet - Soveltaa prosessilähtöisen toiminnan periaatteita toiminta- ja palveluprosessien kehittämisessä Taso 5 - Kehittää toimintaa soveltaen talousjohtamisen menetelmiä ja tunnistaa organisaation tai yrityksen taloudellista kannattavuutta ja kilpailukykyä periaatteet - Analysoida ja kehittää organisaation tai yrityksen toiminta- ja palveluprosesseja Sisältö Talousjohtamisprosessi Palveluiden tuotteistaminen, kustannuslaskenta ja hinnoittelu Prosessilähtöisen toiminnan periaatteet ja toimintaprosessien kehittäminen Pedagoginen toteutus Osallistuva työskentely lähiopiskelussa, etäopinnot, kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät Oppimistehtävät

18 18 Ilmoitetaan verkko-oppimisalustalla Arviointi: Toteutetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon arviointikriteereitä noudattaen K5 T1 / hylätty Kirjallisuus: Ilmoitetaan verkko-oppimisalustalla Osaamisen ja työhyvinvoinnin johtaminen Opintojakson tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa eri osaamistasojen mukaisesti: Taso 1 - Soveltaa henkilöstöjohtamista ohjaavia normeja ja säädöksiä esimiestyössä ja tunnistaa organisaation tarpeita vastaavan ja henkilöstön hyvinvointia tukevan osaamisen johtamisen toimintamalleja - Tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittymiskohteensa sekä työvälineitä itsensä johtamiseen Taso 3 - Soveltaa henkilöstöjohtamista ohjaavia normeja ja säädöksiä esimiestyössä sekä osaamisen ja työhyvinvoinnin johtamismalleja asiantuntijaorganisaation johtamiseen - Tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittymiskohteensa ja osaa soveltaa eri työvälineitä itsensä johtamisen kehittämiseen Taso 5 - Soveltaa henkilöstöjohtamista ohjaavia normeja ja säädöksiä esimiestyössä sekä kehittää strategialähtöisesti henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia asiantuntijaorganisaatiossa - Analysoida omaa toimintaansa ja personalisuuttaan yksilön ja esimiestyön näkökulmasta Sisältö Strateginen henkilöstöjohtaminen Osaamisen kehittäminen ja johtaminen Työhyvinvoinnin johtaminen Henkilöstöjohtamista ohjaavat normit ja säädökset Itsensä johtaminen Pedagoginen toteutus Osallistuva työskentely lähiopiskelussa, etäopinnot, kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät Oppimistehtävät Ilmoitetaan verkko-oppimisalustalla Arviointi:

19 19 Toteutetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon arviointikriteereitä noudattaen K5 T1 / hylätty Kirjallisuus: Ilmoitetaan verkko-oppimisalustalla Toiminnan arviointi ja laatu Opintojakson tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa eri osaamistasojen mukaisesti: Taso 1 - Kuvata palvelutuotannon laadunhallinnan käsitteet ja periaatteet - Kuvata tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja toiminnan arviointimenetelmiä Taso 3 - Soveltaa laadunhallinnan eri menetelmiä palvelutuotannon laatutyössä - Soveltaa erilaisia arviointimenetelmiä toiminnan ja tuloksellisuuden arvioinnissa Taso5 - Arvioida ja kehittää palvelutuotannon laatua ja tuloksellisuutta - Systemaattisesti kehittää toimintaa jatkuvaan arviointiin perustuen Sisältö Laatu ja vaikuttavuus Palvelutuotannon laadunhallinta Toiminnan ja tuloksellisuuden arviointi Pedagoginen toteutus Osallistuva työskentely lähiopiskelussa, etäopinnot, kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät Oppimistehtävät Ilmoitetaan verkko-oppimisalustalla Arviointi: Toteutetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon arviointikriteereitä noudattaen K5 T1 / hylätty Kirjallisuus: Ilmoitetaan verkko-oppimisalustalla

20 Osallistavan ja luovan toiminnan johtaminen Opintojakson tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa eri osaamistasojen mukaisesti: Taso 1 - Tunnistaa luovan ja innovatiivisen organisaation sekä osallistavan johtajuuden tunnuspiirteitä - Etsiä hyviä käytäntöjä käyttäjälähtöisistä asiakaspalveluista Taso 3 - Tuottaa ideoita ja toimia rakentavana osana työryhmää tuottamassa uusia ratkaisuja organisaation tai yrityksen toiminnan kehittämisessä - Suunnitella asiakkaiden palveluja ja koko organisaation tai yrityksen toimintaa käyttäjälähtöisesti Taso5 - Tuottaa ideoita ja työskennellä näiden ideoiden kanssa kehittääkseen niistä uusia palveluja, toimintatapoja tai tuotteita - Innovoida, suunnitella ja kehittää asiakkaiden palveluja ja koko organisaation tai yrityksen toimintaa käyttäjälähtöisesti Sisältö Osallistava johtaminen ja kehittäminen Käyttäjälähtöiset asiakaspalvelut Luova ja innovatiivinen organisaatio, parhaiden ja lupaavien käytäntöjen paikantaminen ja hyödyntäminen Pedagoginen toteutus Osallistuva työskentely lähiopiskelussa, etäopinnot, kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät Oppimistehtävät Ilmoitetaan verkko-oppimisalustalla Arviointi: Toteutetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon arviointikriteereitä noudattaen K5 T1 / hylätty Kirjallisuus: Ilmoitetaan verkko-oppimisalustalla

21 Työelämän kehittämismenetelmät ja innovaatiot, 10 opintopistettä Yleiskuvaus: Opiskelija osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti kehittää asiantuntijuuttaan työelämän kehittäjänä. Hän osaa soveltaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiomenetelmiä työelämän kehittämiseen ja osaa ratkaista vaativia työelämän kehittämiskysymyksiä. Opiskelija ymmärtää eettisen arvioinnin merkityksen ja osaa toteuttaa eettisesti kestävää tutkimuskehittämis- ja innovaatiotoimintaa Terveydenedistämisen kehittämisosaaminen Opintojakson tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa eri osaamistasojen mukaisesti: Taso 1 - Tunnistaa työelämän tutkimus- ja kehittämismenetelmiä ja niiden käytön syitä, heikkouksia ja vahvuuksia - Tunnistaa erilaisia aineistonkeruumenetelmiä ja niiden analysointitapoja - Tulkita aikaisempia tutkimuksia ja kehittämishankkeita ja muokata käyttämäänsä tietoa Taso 3 - Tunnistaa erilaisia työelämän kehittämisen tutkimus- ja kehittämismenetelmiä sekä niiden käytön syitä, heikkouksia ja vahvuuksia - Tunnistaa tutkimuksen tarkoitukseen soveltuvia aineistonkeruumenetelmiä ja analysointitapoja - Analysoida aikaisempia tutkimuksia ja kehittämishankkeita ja soveltaa käyttämäänsä tietoa kriittisesti Taso 5 - Arvioida ja vertailla eri tutkimus- ja kehittämismenetelmiä sekä niiden käytön syitä, heikkouksia ja vahvuuksia - Analysoida tutkimuksen tarkoitukseen soveltuvia aineistonkeruumenetelmiä ja analysointitapoja - Analysoida ja arvioida aikaisempia tutkimuksia ja kehittämishankkeita ja arvioida käyttämäänsä tietoa kriittisesti Sisältö Kehittämistyön filosofiset suuntaukset Tutkimus- ja kehittämisprosessi Määrällinen ja laadullinen tutkimus Työelämän kehittämismenetelmät Pedagoginen toteutus

22 22 Osallistuva työskentely lähiopiskelussa, etäopinnot, kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät Oppimistehtävät Ilmoitetaan verkko-oppimisalustalla Arviointi: Toteutetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon arviointikriteereitä noudattaen K5 T1 / hylätty Kirjallisuus: Ilmoitetaan verkko-oppimisalustalla Terveydenedistämisen innovaatio-osaaminen ja eettisyys Opintojakson tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa eri osaamistasojen mukaisesti: Taso 1 - Tunnistaa erilaisia työelämän kehittämisen innovaatiojärjestelmiä - Kuvata tulevaisuusajattelua ja -tutkimusta - Kuvata tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan eettisiä kysymyksiä Taso 3 - Vertailla erilaisia työelämän kehittämisen innovaatiojärjestelmiä - Analysoida tulevaisuusajattelua ja -tutkimusta - Pohtia tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan eettisiä kysymyksiä Taso 5 - Arvioida ja vertailla erilaisia työelämän kehittämisen innovaatiojärjestelmiä - Analysoida ja arvioida tulevaisuusajattelua ja -tutkimusta - Arvioida ja ratkaista tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan eettisiä kysymyksiä Sisältö Työelämän kehittämis- ja innovaatiomenetelmät Innovaatioprosessi ja järjestelmät Tulevaisuusorientaatio ja tulevaisuuden tutkimus Tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnan eettiset kysymykset Pedagoginen toteutus Osallistuva työskentely lähiopiskelussa, etäopinnot, kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät Oppimistehtävät Ilmoitetaan verkko-oppimisalustalla Arviointi: Toteutetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon arviointikriteereitä noudattaen

23 23 K5 T1 / hylätty Kirjallisuus: Ilmoitetaan verkko-oppimisalustalla 5.4 Opinnäytetyö, 30 opintopistettä Diakin tutkintosäännön mukaan (2013) ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön (A 423/2005, 7a ). Tavoitteet: Opiskelija tekee itsenäisesti tai parityönä omaa alaa koskevan opinnäytetyön, jonka toteuttamisen jälkeen opiskelija osaa: Soveltaa kriittisesti oman alan tutkimustietoa kehittämistyössään Hyödyntää sopivia tiedonhankinnan ja tutkimuksen menetelmiä kehittämistyössä Analysoida, dokumentoida ja raportoida korkeakoulun ja yleisesti hyväksyttyjen tutkimus- ja kehittämistoimintaa koskevien ohjeiden mukaisesti Arvioida tutkimus- tai kehittämistyön eettisyyttä ja luotettavuutta sekä käytettävyyttä Sisältö: Tutkimus- ja kehittämisaiheiden ideointi Tutkimus- ja kehittämisprosessi Suunnitelmallinen työskentely Tutkimuksen tai kehittämistyön toteuttaminen Arviointi Julkaiseminen Esittäminen Kypsyysnäytteen antaminen. Kypsyysnäyte on Diakin tutkintosäännön (2013) mukaan muodoltaan lehdistötiedote. Pedagoginen toteutus: pienryhmä-, työpaja- ja seminaarityöskentely, verkko-opiskelu Arviointi: Diakin tutkintosäännön (2013) mukaan Opinnäytetyön arvioinnissa kiinnitetään huomiota tehtävän asetteluun, käytännön toteutukseen, perusteluihin ja opiskelijan omaan ajatteluun,

24 24 opiskelijan asiantuntijuuden kehittymiseen ja ammatilliseen vaikuttavuuteen sekä opinnäytetyön rakenteeseen ja julkistamiseen. Arviointikriteerit kuvataan yksityiskohtaisesti oppaassa Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä (2010). Opinnäytetyö voidaan tehdä yksilö-, pari- tai pienryhmätyönä. Ryhmätyönä tehtävästä opinnäytteestä annettava arvosana on joko ryhmän yhteinen tai se annetaan kullekin opiskelijalle erikseen. Opinnäytetyön tarkastavat työn ohjaava opettaja sekä vähintään yksi muu tarkastaja. He kirjoittavat opinnäytetyöstä lausunnon, joka sisältää työn arvioinnin sekä siitä annetun arvosanan perustelut. Opiskelijan tulee tallentaa opinnäytetyönsä Theseus-tietokantaan valmiin opinnäytetyön luovutuspäivään mennessä. K5 T1, opinnäytetyön arviointikriteerit Liite 2 Diakin tutkintosäännön (2013) mukaan Kypsyysnäyte kirjoitetaan valvotussa tilaisuudessa ohjaajan antamasta aiheesta opinnäytetyön alueelta. Kypsyysnäytteelle ei ole vaihtoehtoisia suoritustapoja. Kypsyysnäyte tarkastetaan sekä sisällön että kieliasun osalta. Siitä annetaan arvosana hyväksytty/hylätty. 5.5 Vapaasti valittavat opinnot, 5 opintopistettä Tähän terveydenedistämisen koulutusohjelmaan sisältyy viisi opintopistettä vapasti valittavia opintoja, joiden tarjonta Diakonia-ammattikorkeakoulussa vaihtelee lukuvuosittain. Tarjolla olevista vapaastivalittavista opinnoista tiedotetaan koulutusohjelman verkko-oppimisalustalla. Vapaastivalittavia opintoja voidaan myös suorittaa muissa korkeakouluissa sekä virtuaaliammattikorkeakoulussa. 6. ARVIOINTI Tässä koulutusohjemassa toteutetaan kompetenssien mukaista arviointia ja arvioinnissa käytetään Diakonia-ammattikorkeakouln arviointikriteerejä (Liite 1). Opintokokonaisuudet arvioidaan kunkin opintokokonaisuuden arviointiohjeen mukaisesti joko numeraalisesti tai arvosanalla hyväksytty / hylätty. Arvioinnissa huomioidaan vertais- ja itsearviointi. Opinnäytetyö arvioidaan erillisten opinnäytetyön arviointikriteereiden mukaisesti. Kaikessa arvioinnissa noudatetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkintosäännön (2013) mukaisia arviointikäytänteitä

25 LÄHTEET JA TAUSTAMATERIAALIT Asetus valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 423/2005. Opetusministeriön hallinnonala. Voimaantulo Saatavilla: Diakonia-ammattikorkeakoulu 2013a. Diakonia-ammattikorkeakoulun verkkosivut: Diakonia-ammattikorkeakoulu 2013b. Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkintosääntö. Voimassa alkaen. Saatavilla virtuaalisista opiskelijapalveluista (VOPA). Keleher Helen & Armstrong Rebecca Evidence-based mental health promotion resource. Report for the Department of Human Services and VicHealth. Melbourne. Saatavissa: rce.pdf Lavikainen, Juha; lahtinen, Eero & Lehtinen, Ville Mielenterveystyö Euroopassa. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2004:17. Helsinki. Saatavissa: Mieli kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Verkkosivut: Mielenterveyslaki 1116/1990.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala. Voimaantulo Saatavilla: Mielenterveystyön toimintasuunnitelma Euroopassa WHO:n Euroopan alueen ministerikonferenssi mielenterveydestä. Haasteiden kohtaaminen ja ratkaisujen etsiminen. Saatavilla suomeksi: Sosiaali- ja terveysministeriö Terveydenedistämisen laatusuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:19. Helsinki.

26 26 The Sainsbury Centre for Mental Health n.d.. Mental health promotion - Implementing Standard One of the National Service Framework for Mental Health. Saatavilla: Terveydenhuoltolaki /1326.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala. Voimaantulo Saatavilla:

27 LIITTEET LIITE 1: Osaamisen arviointi, YAMK OSAAMIS- TASOT OSAAMISALUEET ALAN JA LÄHIALOJEN KÄSITTEIDEN JA ILMIÖIDEN OSAAMINEN TIEDONHANKINTA- JA HALLINTAOSAAMINEN SEKÄ VIESTINTÄ ONGELMANRATKAISUO AMMATILLINEN SAAMINEN JA ALAN VUOROVAIKUTUS JA ASIANTUNTIJATEHTÄVIS JOHTAMISOSAAMINEN SÄ TOIMIMINEN YHTEISKUNNALLINEN ja EETTINEN OSAAMINEN ITSEOHJAUTUVUUS JA OPPIMINEN (ei arvioida numeerisesti) 5 Opiskelija osaa - käyttää ja soveltaa asiantuntevasti laajaalaisia ja pitkälle erikoistuneita oman alansa erityisosaamista vastaavia käsitteitä - luovasti ja kriittisesti analysoida, soveltaa ja tulkita ilmiöitä ja käsitejärjestelmiä eri alojen rajapinnoilla - hankkia tietoa luovasti ja - löytää luovia ja kriittisesti kansallisissa ja kansainvälisistä tietolähteistä - viestiä suullisesti ja kirjallisesti alansa vaativissa kotimaisissa ja kansainvälisissä tilanteissa perusteltuja ratkaisumalleja haasteellisiin työelämän ja ammattialan sekä sen rajapintojen ongelmiin - kehittää uusia strategisia lähestymistapoja johtamiseen ja vaikuttamiseen monimutkaisissa ja ennakoimattomissa työelämän tilanteissa - vaikuttaa kansallisissa ja kansainvälisissä asiantuntijaverkostoissa - vaikuttaa julkisessa eettisessä keskustelussa - tehtävässään soveltaa monipuolisesti ja syvällisesti alan arvoperustaa ja ammattietiikkaa moniammatillisissa työyhteisöissä - systemaattisesti ja innovatiivisesti edistää kestävän kehityksen ja esteettömyyden periaatteiden toteutumista alalla ja sen rajapinnoilla Osaa kehittää itseään ja ammattitaitoaan jatkuva n oppimisen periaatteella 3 Opiskelija osaa - monipuolisesti laajaalaiset ja pitkälle erikoistuneet oman alansa erityisosaamista vastaavat käsitteet - analysoida, soveltaa ja tulkita käsitejärjestelmiä eri alojen rajapinnoilla - hankkia tietoa systemaattisesti ja monipuolisesti kansallisista ja kansainvälisistä tietolähteistä - viestiä ammattialastaan hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä kansallisesti että kansainvälisesti - löytää itsenäisesti perusteltuja ratkaisumalleja monitahoisiin alan ja sen rajapintojen ongelmiin - toimia itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä - kehittää ja johtaa asiantuntevasti moniammatillis en työyhteisön toimintaa - kehittää työyhteisöjen välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä - vaikuttaa kansallisissa ja /tai kansainvälisissä asiantuntijaverkostoissa - olla aloitteellinen julkisessa eettisessä keskustelussa - tulkita ja soveltaa monipuolisesti yleisiä eettisiä periaatteita sekä ammattietiikkaa moniammatillisissa työyhteisöissä - edistää kestävän kehityksen ja esteettömyyden periaatteita toiminnassaan 1 Opiskelija osaa -asiantuntevasti analysoida, tulkita ja soveltaa oman alan ja lähialojen käsitteitä ja ilmiöitä - hankkia tietoa kansallisista ja kansainvälisistä tietolähteistä - viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että sen ulkopuoliselle yleisölle - löytää perusteltuja ratkaisumalleja monitahoisiin alan ongelmiin - toimia alan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä - johtaa asioita ja ihmisiä moniammatillisissa työyhteisöissä - toimia hyvässä ammatillisessa vuorovaikutuksessa oman ja muiden alojen asiantuntijoiden sekä asiakkaiden kanssa - ottaa yhteyttä erilaisiin alan kansallisiin ja kansainvälisiin asiantuntijaverkostoihin -osallistua julkiseen keskusteluun ammattietiikasta - tulkita ja soveltaa yleisiä eettisiä periaatteita sekä ammattietiikkaa

28 28 kansallisesti ja kansainvälisesti - tehdä tiedonhakusuunnitelman moniammatillisissa työyhteisöissä - hyödyntää kestävän kehityksen ja esteettömyyden periaatteita toiminnassaan

29 LIITE 2: YAMK-opinnäytetyön arviointikriteerit Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää työtä työpaikan tai alan tasoilla ja vastaa näiden tarpeisiin (tuottaa uutta tietoa, toimintamalleja, menetelmiä, tuotteita tms.) Ammatillinen kasvu: asetetut ammatillisen osaamisen ja kehittymisen tavoitteet. Tehtävänasettelu: tehtävänasettelun ja tutkimusongelman selkeys, tehtyjen rajausten mielekkyys, selkeys ja perustelut. II KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Lähestymistavan toimivuus: Valitun lähestymistavan mielekkyys tehtäväasettelun kannalta, opinnäytetyön tyypin (tutkimustyyppinen tai toiminnallinen opinnäytetyö) ja valittujen työ- ja tutkimusmenetelmien perusteleminen ja kriittinen arviointi. Työ-, kehittämis- ja tutkimusmenetelmien hallinta: toimintakäytäntöjen sekä työvälineiden ja -menetelmien hallinta, aineiston tuottamisen ja hankinnan menetelmien osaaminen, aineiston riittävyys ja relevanssi, analyysimenetelmien hallinta, työ-, kehittämis- ja/tai tutkimusprosessin läpinäkyvyys. Opinnäyteprosessin hallinta: työprosessin ja ajankäytön organisointi, omatoimisuus, vastuullisuus ja eettisyys. Etenkin kehittämishankkeissa ja produktioissa prosessin yhteys työelämään suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Työnjako, jos useampia tekijöitä. III PERUSTELUT JA OMA AJATTELU Käsiteltävien asioiden käsitteellistäminen: toiminnan ja tutkimuksen tietoperusta ja viitekehys, käsitteiden ymmärtäminen ja määrittely, ilmiöiden näkeminen laajempien kokonaisuuksien osina Lähteiden hyödyntäminen ja tiedonhankinta: tiedonhankinnan laajuus, relevanssi ja monipuolisuus, lähteiden hyödyntäminen työssä, lähdekritiikki Oma ajattelu ja argumentaatio: oman ajattelun esiintyminen opinnäytetyössä, perustellut johtopäätökset ja kehittämisehdotukset, eettisten kysymysten käsittely, innovatiivisuus Mielekäs vuorovaikutus: opinnäytetyön ohjaukseen ja seminaarityöskentelyyn osallistuminen, kyky antaa, vastaanottaa ja hyödyntää palautetta IV ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTYMINEN JA AMMATILLINEN

30 30 VAIKUTTAVUUS Tutkiminen ja kehittäminen: tutkimus- ja kehittämisosaamisen kehittyminen, kansainvälisen ja kansallisen tutkimustiedon ja ammattikäytäntöjen hyväksi käyttäminen. Alan ajankohtaisten kysymysten jäsentäminen: työpaikkatason ilmiöiden kytkeminen laajempaan alueelliseen, kansalliseen ja kansainväliseen kontekstiin, historiallisen perspektiivin huomioiminen. Ammatilliset käytännöt: asiantuntijuus, johtamisen ja alan valtasuhteiden ymmärtäminen, opinnäytetyön merkitys. V MUOTO Kieliasu: oikeakielisyys, opinnäytetyöhön sopiva tyyli, tekstin sisäinen eheys, ilmaisun sujuvuus ja rikkaus. Rakenne: selkeys ja loogisuus, tekstin asettelu, ulkoasu ja lähdemerkinnät Diakin antaman ohjeistuksen mukainen. Opinnäytetyön esitystilanne: valmistelu, perustelut, esitystapa. TAULUKKO arvosanoista ja niiden kriteereistä on saatavana virtuaalisista opiskelijapalveluista (vopa) tai Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä (2010) opaasta.

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO. Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa

LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO. Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää,

Lisätiedot

TERVEYDENEDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA, MIELENTERVEYSTYÖ 90 OP, OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

TERVEYDENEDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA, MIELENTERVEYSTYÖ 90 OP, OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 TERVEYDENEDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA, MIELENTERVEYSTYÖ 90 OP, OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Sairaanhoitaja

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013

OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013 OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013 Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (90 op) Tradenomi (ylempi AMK) 2.3.2011 Liiketalous Kuopio 2 Koulutuksen lähtökohdat Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma 90 op Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 90 op

OPETUSSUUNNITELMA 90 op Diakonia-ammattikorkeakoulu Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Terveyden edistämisen koulutusohjelma, Mielenterveystyö OPETUSSUUNNITELMA 90 op 2011 2013 Diak Hallitus 28.2.2011, AP Sisältö 1 TERVEYDEN EDISTÄMISEN

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään ALKUVAIHEEN MINEN MISALUEET Tasot ALAN TEORIOIDEN, KÄSITTEIDEN, ME- NETELMIEN JA PE- RIAATTEIDEN MINEN 5 - käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa - kirjoittaa

Lisätiedot

Diakonia ja kristillinen kasvatus

Diakonia ja kristillinen kasvatus SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, 90 OP Diakonia ja kristillinen kasvatus European Master in Diaconia and Christian Social Practice OPETUSSUUNNITELMA 201 2016 16.3.201 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SAIRAANHOITAJAN JA TERVEYDENHOITAJAN KOULUTUS TUTKINNOT Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys (National Qualifications Framework NQF) Suomen kansallisessa

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Sosionomi (ylempi ammattikorkeakoulututkinto)

Sosionomi (ylempi ammattikorkeakoulututkinto) 1 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sosionomi (ylempi ammattikorkeakoulututkinto) OPETUSSUUNNITELMA 90 op Päihteet ja syrjäytyminen (Päsy) Hyväksytty Diakin johtoryhmässä 3.11.2015 Hyväksytty Diakin hallituksessa

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 90 op. Hakijan opas. Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 90 op. Hakijan opas. Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 90 op Hakijan opas Tradenomi (ylempi AMK) Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 13.10.2011 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO (Master of Social Services and Health Care) PÄIHTEET JA SYRJÄYTYMINEN SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) Opetussuunnitelma tammikuu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

PÄIHTEET JA SYRJÄYTYMINEN 90op OPETUSSUUNNITELMA 2014 2015

PÄIHTEET JA SYRJÄYTYMINEN 90op OPETUSSUUNNITELMA 2014 2015 30.8.2013 PÄIHTEET JA SYRJÄYTYMINEN 90op OPETUSSUUNNITELMA 2014 2015 Sosiaalialan koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (Master of Social Services and Health Care) Diakonia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA Harjoittelujaksot Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa lukuvuonna 2014 2015 Kompetenssit koulutuksen eri vaiheissa Harjoittelut

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Autenttisuutta arviointiin

Autenttisuutta arviointiin Autenttisuutta arviointiin Laadun arvioinnin toteutuminen YAMKkoulutusohjelmissa Päivi Huotari, Salla Sipari & Liisa Vanhanen-Nuutinen Raportointi: vahvuudet, kehittämisalueet ja hyvät käytänteet Arviointikriteeristön

Lisätiedot

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö 1 7.11.2014 Sosiaali- ja terveysministeriö SUOMEN GERONOMILIITON LAUSUNTO LUONNOKSESTA, JOKA KOSKEE HALLITUKSEN ESITYSTÄ LAIKSI SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKI- LÖISTÄ JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laadun kehittäminen. Pentti Rauhala FT, dosentti 17.11.2011

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laadun kehittäminen. Pentti Rauhala FT, dosentti 17.11.2011 Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laadun kehittäminen Pentti Rauhala FT, dosentti 17.11.2011 Uusimmat korkeakoulupoliittiset ulkoiset arvioinnit Pratt, J.&Kekäle, T.&Maassen, P.&Papp, I.&Perellon, J.&Utti,

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. sekä. Johtamisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan palvelutuotannon kehittäminen

Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. sekä. Johtamisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan palvelutuotannon kehittäminen DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN TERVEYSALAN YLEMPIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMAT Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (Sairaanhoitaja YAMK, Terveydenhoitaja YAMK, Sosionomi

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Sosiaalipedagoginen työote tarkastelussa 1 Johdanto 1.1 Tutkimuksen tarkoitus, kohteet ja tehtävät 1.2 Tutkimusongelmat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Hyvinvointia yhteistuumin seminaari 1.12.2005 Professori Tampereen yliopiston Porin yksikkö 12/7/2005 1 Tampereen yliopiston Porin

Lisätiedot

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon opinnäytetöissä Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 aiheita Tutkimuksen ja kehittämisen suhde Laatusuositukset ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetöille

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op 17.1. 12.12.2008 Palveluohjaaminen on sosiaali- ja terveysalalla käytetty asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015 Tunnista ja tunnusta osaaminen Kohtaus Väittämiä Muualla kuin koulussa tai työelämässä hankittu osaaminen on turhaa On samantekevää, mitä jokainen meistä partiossa oppii Kouluissa ja oppilaitoksessa arvostetaan

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala Fysioterapian, hoitotyön ja sosiaalialan koulutusohjelma 210 op Opistoasteen tutkinnon täydentäminen AMK-tutkinnoksi

Lisätiedot

Tiina Laiho ja Teppo Rantala. 11.11.2014 Lahden tiedepäivä

Tiina Laiho ja Teppo Rantala. 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Opitaan yhdessä; kokemuksia osaamisperustaisen opetussuunnitelman kehittämisestä HAAGA-HELIAN ammattikorkeakoulun liikunnan ja vapaaajan koulutusohjelmaan Tiina Laiho ja Teppo Rantala 11.11.2014 Lahden

Lisätiedot

KUNTOUTUS (YLEMPI AMK) Opintojen laajuus 90 op

KUNTOUTUS (YLEMPI AMK) Opintojen laajuus 90 op 1 KUNTOUTUS (YLEMPI AMK) OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 Opintojen laajuus 90 op SISÄLLYS 2 1 Kuntoutus (ylempi amk) Työelämäosaamisen vahvistaminen Koulutuksen suunnittelu Osaamisperustainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta www.laurea.fi 2 Strateginen ulottuvuus Eettisyys ja vastuullisuus

Lisätiedot

Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena

Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena Katja Munter Kehittäjä, lehtori HUMAK / Preventiimi Sivu 1 1. Opiskelijan terveys & voimavarat 2. Opiskelutaidot OPISKELUKYKY 4. Opiskeluympäristö

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien ja opetuksen tarkastelua kestävän kehityksen näkökulmasta Muotoiluinstituutin sekä sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA JOHTAMINEN PERHETYÖSSÄ JA PERHEHOITOTYÖSSÄ

TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA JOHTAMINEN PERHETYÖSSÄ JA PERHEHOITOTYÖSSÄ TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA JOHTAMINEN PERHETYÖSSÄ JA PERHEHOITOTYÖSSÄ 90 op Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Opetussuunnitelma 2010-2011 2 Sisällys 1 KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1 Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1. TEHTÄVÄN PERUSTIEDOT Tehtävän nimike: Koulutus ja KVTES:n hinnoitteluryhmä: Työyksikkö (esim. kotihoito): Työpaikka

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Opetussuunnitelma Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus >> Opintojaksoluettelo >> Opintojen suoritusjärjestys

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Fysioterapian ammattikohtaiset

Lisätiedot

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Salla Seppänen Koulutusjohtaja Terveysalan laitos, Mikkeli 8.10.2009 1 Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 16.3.2005 2 SISÄLTÖ 1. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö 2. Opinnäytetyöprosessi 3. Opinnäytetyön arviointi 4. Opinnäytetyön julkaiseminen

Lisätiedot

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Sinut on hyväksytty aikuisopiskelijaksi Metropolia -ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan suorittamaan sairaanhoitaja

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009 OHJAAJUUS 20 OV Oman työn tavoitteellinen suunnittu ja toteuttaminen sosiaalisista ja kasvatuksellisista lähtökohdista Tuloksellinen toiminta Oman työn kehittäminen Oman persoonan tunteminen ja käyttäminen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Kuvitus: Suvi Harvisalo Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Toimintaterapeutin

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyysskasvatuspäivät 7.10.2011 Minna Riikka Järvinen Toiminnanjohtaja, KT, FM, MBA Kerhokeskus Kerhokeskus Edistää lasten ja nuorten

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Suuhygienisti (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot