Vaihtoehtoja julkisen vallan tavoitteiksi liikennetelematiikan palvelutuotannossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaihtoehtoja julkisen vallan tavoitteiksi liikennetelematiikan palvelutuotannossa"

Transkriptio

1 AINO-julkaisuja 4/2005 Vaihtoehtoja julkisen vallan tavoitteiksi liikennetelematiikan palvelutuotannossa VIKING MIP 2004: Alternatives for public sector objectives in ITS service provision

2

3 AINO-julkaisuja 4/2005 Vaihtoehtoja julkisen vallan tavoitteiksi liikennetelematiikan palvelutuotannossa

4 ISBN AINO-julkaisuja Helsinki 2005

5 Julkaisija AINO Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Kulmala, Risto; Eloranta, Tuomo; Alaruikka, Anna-Maija; Leviäkangas, Pekka; Jokinen, Reetta; Nykänen, Pekka; Atkinson, Lesley; Miles, John; Samstad, Hanne KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Julkaisun laji AINO-julkaisu Toimeksiantaja Liikenne- ja viestintäministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Vaihtoehtoja julkisen vallan tavoitteiksi liikennetelematiikan palvelutuotannossa Tiivistelmä Työssä määriteltiin vaihtoehdot julkisen vallan tavoitteiksi liikennetelematiikan palvelutuotannossa siten, että työn tuloksena tuotetut julkisen vallan tavoitevaihtoehdot vastaavat Suomessa yleisesti noudatettuja periaatteita, kattavat keskeiset telematiikkapalvelut sekä ottavat huomioon EU:n näkemykset ja kansainväliset kokemukset palveluliiketoiminnan aikaansaamisesta. Työhön sisältyi laaja työpaja, jossa koti- ja ulkomaisten asiantuntijoiden esitysten jälkeen kehiteltiin mahdollisia vaihtoehtoja julkisen sektorin tavoitteiksi. Työ tuotti aluksi kuusi erilaista vaihtoehtoa julkisen vallan tavoitteiksi omalle toiminnalleen: Tiedotus yksityiseksi: Julkinen sektori keskittyy liikenneverkon operointiin, ei tiedota kuin merkittävistä häiriöistä Tuetut tiedotuspalvelut: Julkinen sektori maksaa yksityisille palveluntuottajille yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden saavuttamisesta Tilatut perustietopalvelut: Julkinen sektori ulkoistaa liikennetelematiikan peruspalvelut laajoina kokonaisuuksina Vaiheistetusti ulkoistetut tietopalvelut: Julkinen sektori ulkoistaa aihealue kerrallaan määritetyssä aikataulussa liikennetelematiikan peruspalveluita Julkiset turvallisuustietopalvelut: Julkinen sektori tuottaa tai tilaa liikenneturvallisuuden varmistamisen kannalta olennaiset palvelut Ilmaiset peruspalvelut osin ulkoistettuna Jatkossa työn johtoryhmä valitsi edellä mainituista kolme ensimmäistä vaihtoehtoa julkisen vallan tavoitteiksi tarkempaan analyysiin. Vaihtoehtoja tarkasteltiin aluksi eri toimijoiden roolien kannalta. Kunkin vaihtoehdon kohdalla tarkasteltiin niiden vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Lisäksi tarkasteltiin vaihtoehtoja talousteorian, kansainvälisen kilpailukyvyn ja viranomaispalvelujen näkökulmista. Suomi tarvitsee palveluinnovaatioita sekä toimintamalli-innovaatioita, joissa pienet mittakaavat ja volyymit mahdollistavat silti myös kohtuullisesti tuottavan liiketoiminnan. Todennäköisin Suomeen soveltuva toimintamalli on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä toimiva PPP-palvelumalli. Työssä ehdotetaan työn tulosten välitöntä hyödyntämistä käynnistämällä päätöksenteko julkisen sektorin tavoitteista sekä valtion- että kunnallishallinnossa. Lisäksi luetellaan tärkeimmät toimenpiteet ja jatkoselvityskohteet tavoitteiden käyttöönottoa varten. Avainsanat (asiasanat) Liikenne, telematiikka, palvelu, julkinen sektori Muut tiedot Sarjan nimi ja numero AINO-julkaisuja 4/2005 Kokonaissivumäärä 87 Kieli suomi Jakaja VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka ISSN Hinta Kustantaja Liikenne- ja viestintäministeriö ISBN ISBN Luottamuksellisuus julkinen

6 The publisher AINO Authors (from body, name, chairman and secretary of the body) Kulmala, Risto; Eloranta, Tuomo; Alaruikka, Anna-Maija; Leviäkangas, Pekka; Jokinen, Reetta; Nykänen, Pekka; Atkinson, Lesley; Miles, John; Samstad, Hanne DESCRIPTION Date of publication Type of publication AINO-publication Assigned by Ministry of Transport and Communications Date when body appointed Name of the publication Alternatives for public sector objectives in ITS service provision Abstract The study identified alternatives for public sector objectives concerning ITS (Intelligent Transport Systems and Services) service provision. The alternative objectives are consistent with the practices commonly applied in Finland, cover the most prominent ITS services and take into account views in the European Union and international experiences from service provision and business. The study included a comprehensive workshop, which developed possible public sector objectives on the basis of presentations from domestic and foreign experts. Six different alternatives were first developed for the public sector concerning its own activities in service provision: Private information services: Public sector concentrates in network operation, no information services except for major incidents Supported information services: Public sector pays private service providers for reaching policy objectives Commissioned basic information services: Public sector outsources basic ITS services in large bundles Gradually outsourced basic information services: Public sector outsources basic ITS services domain by domain in a specific timetable Public safety information services: Public sector provides or commissions information services relevant to ensuring transport safety Partly outsourced free-of-charge basic services. The steering group of the study selected the three first alternatives to a more detailed analysis. Alternatives were first investigated according to the roles of various actors. Next, the strengths, weaknesses, opportunities and threats were identified for these alternatives. The alternatives were also studied according to economic theory, international competitiveness and provision of the authority services required by the law. Finland needs innovations in services and operational models enabling satisfactory business opportunities with the small scales and volumes present. Probably the best operational model in Finland will be some form of a public private partnership (PPP). The study proposes that the results should be utilised immediately by initiating decision making on public sector objectives in the governmental as well as municipal sector. Finally, further actions and topics for investigation are listed in order to ensure the exploitation of the results. The project has been granted European Community financial support in the field of Trans-European Networks Transport. Keywords Transport, telematics, ITS, service, public sector Miscellaneous Serial name and number AINO publications 4/2005 Pages, total 87 Distributed by VTT Building and Transport Lanquage Finnish ISSN Price ISBN ISBN Confidence status Public Published by Ministry of Transport and Communications

7 ESIPUHE Ajantasaisen liikenneinformaation tutkimus- ja kehittämisohjelman (AINO) alaohjelman Palvelupuitteet tavoitteena on ratkaista palvelutarjonnalle yhteisiä ongelmia ja kehittää palvelutoiminnan yleisiä edellytyksiä. AINO-ohjelma valitsi tämän työn toteutettavaksi Palvelupuitteet alaohjelmassa ohjelman ensimmäisen avoimen haun perusteella syyskuussa Työssä määriteltiin vaihtoehdot julkisen vallan tavoitteiksi liikennetelematiikan palvelutuotannossa siten, että työn tuloksena tuotetut julkisen vallan tavoitevaihtoehdot vastaavat Suomessa yleisesti noudatettuja periaatteita. Vaihtoehdot kattavat keskeiset telematiikkapalvelut sekä ottavat huomioon myös EU:n näkemykset ja kansainväliset kokemukset palveluliiketoiminnan aikaansaamisesta. Työ tuotti kolme erilaista vaihtoehtoa julkisen vallan tavoitteiksi ja esitti kunkin vaihtoehdon tärkeimmät ominaisuudet ja perustelut sekä arvion niiden vahvuuksista, heikkouksista ja toteutettavuudesta. Työ kattoi sekä valtion- että kunnallishallinnon. Työn tekivät VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikasta Risto Kulmala, Anna-Maija Alaruikka ja Pekka Leviäkangas sekä WSP LT-konsultit Oy:stä Tuomo Eloranta, Virpi Pastinen ja Reetta Jokinen. Lisäksi työhön osallistuivat asiantuntijoina John Miles ja Lesley Atkinson Ankerboldt Ltd:sta Isosta-Britanniasta, Pekka Nykänen JP-Epstar Oy:stä (luku 3.4.1) ja Hanne Samstad Transportøkonomisk Instituttista Norjasta. Työtä ohjanneen johtoryhmän puheenjohtajana toimii Seppo Öörni liikenne- ja viestintäministeriöstä. Johtoryhmän muina jäseninä olivat Kari Hiltunen Tiehallinnosta, Esko Perälä Tieliikelaitoksesta, Olli-Pekka Poutanen ja Kari Sane Helsingin kaupungilta, Antti Rainio ITS Finlandista ja Kristiina Soini Ilmatieteen laitoksesta. Työn tulokset pohjautuvat hankkeen aikana järjestettyyn työpajaan, johon osallistui noin 25 kotimaista ja ulkomaista asiantuntijaa. Raportin laadunvarmistajina ovat toimineet Satu Innamaa VTT:sta, Armi Vilkman liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä Timo Karhumäki Tiehallinnosta. Raportin tekemiseen on saatu Euroopan unionin liikenteen perusrakenteen kehittämiseen tarkoitettua TEN-T (Trans-European Networks Transport) -rahoitusta. Helsinki Seppo Öörni AINO Palvelupuitteet -alaohjelman johtoryhmän puheenjohtaja 5

8 SISÄLTÖ KUVAILULEHTI...3 DESCRIPTION...4 ESIPUHE...5 SYMBOLIT JOHDANTO Tausta Tavoite Työn ja raportin sisältö TYÖN RAJAUS TOIMINTAMALLIEN KARTOITUS Tavoitteenasettelu ja toiminnan ohjaus Julkisen sektorin palvelutuotantokäytäntö Valtionhallinto Kunnallishallinto Tietoliikennepalvelut Liikennetelematiikkapalvelut Kansainväliset palvelutuotantokäytännöt Talousteoreettinen tarkastelu TAVOITEVAIHTOEHTOJEN KUVAUS VE 1: Tiedotus yksityiseksi VE 2: Tuetut tietopalvelut VE 3: Tilatut tietopalvelut VE 4: Vaiheistetusti ulkoistetut tietopalvelut VE 5: Julkiset turvallisuustietopalvelut VE 6: Ilmaiset perustietopalvelut Analysoitavaksi valitut vaihtoehdot TAVOITEVAIHTOEHTOJEN ANALYSOINTI Nykytilan SWOT VE1: Tiedotus yksityiseksi VE2: Tuetut tietopalvelut VE3: Tilatut tietopalvelut

9 6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET LÄHTEET LIITTEET Liite 1 Liikennetelematiikan palvelutuotannon esimerkki: Ranska kaupalliset palvelut Liite 2 Liikennetelematiikan palvelutuotannon esimerkki: Japani VICS Liite 3 Liikennetelematiikan palvelutuotannon esimerkki: Iso-Britannia TrafficMaster Liite 4 Liikennetelematiikan palvelutuotannon esimerkki: Saksa Berliinin liikennekeskus Liite 5 Liikennetelematiikan palvelutuotannon esimerkki: Brasilia tullitiet Liite 6 Tavoitevaihtoehtojen vertailu arvoketjun eri toimintamallien mukaan 6.1 Sää- ja kelitiedotus 6.2 Tapahtumatiedotus 6.3 Häiriötiedotus 6.4 Sujuvuustiedotus 6.5 Joukkoliikennetiedotus 6.6 Mahdolliset roolit Liite 7 Tavoitteenasettelun ja toiminnan ohjauksen teoriaa Liite 8 Työpajaan osallistuneet henkilöt 7

10 SYMBOLIT ATIS DVB-H ILL LVM M2M MKL PPP RDS-TMC RHK Advanced Traffic Information Systems Digital Video Broadcast Handheld Ilmailulaitos Liikenne- ja viestintäministeriö Machine to Machine Merenkulkulaitos Public-Private Partnership Radio Data System Traffic Message Channel Ratahallintokeskus SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats (Vahvuudet Heikkoudet Mahdollisuudet Uhat) TTS Ulkoistaminen Yksityistäminen Toiminta- ja taloussuunnitelma Yrityksen tai laitoksen A jonkin toiminnon siirtäminen ulkopuolisen yrityksen B hoidettavaksi siten, että A tilaa toiminnon B:ltä Julkisen laitoksen A toiminnon lakkauttaminen ja vastaavan toiminnon syntyminen yksityiselle sektorille 8

11 1 JOHDANTO 1.1 Tausta Liikennetelematiikan toteuttaminen on edennyt toisaalta julkisen sektorin ja toisaalta yksityisen sektorin vetämänä. Julkinen sektori on nähnyt liikennetelematiikassa uuden työkalun liikenne- ja muiden yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen. Julkinen sektori on erityisesti painottanut liikennetelematiikan vaikuttavuutta ja yhteiskuntataloudellista kannattavuutta ottaessaan käyttöön liikennetelematiikan palveluita ja järjestelmiä. Yksityinen sektori luonnollisesti hakee liikennetelematiikasta uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja painottaa palveluiden tuottamiseen sijoitetun pääoman tuottoa lyhyellä ja pidemmällä tähtäimellä. Pysyvien yksityisten liikennetelematiikan palveluiden aikaansaaminen on osoittautunut kaikkialla maailmassa haasteelliseksi tavoitteeksi. Suomessa markkinat ovat olleet pieniä ja kysyntä vähäistä ja liikenteen ajantasainen informaatio on ollut laadultaan puutteellista. Ongelmana on nähty myös alan kypsymättömät ja vakiintumattomat toimintamallit. Viimeksi mainituista ongelmista suuri osa on liittynyt julkisen vallan rooliin liikennetelematiikan palvelutuotannossa. Viime vuosina on keskusteltu ja selvitelty julkisen vallan roolia joidenkin yksittäisten palveluiden (esim. RDS-TMC, Radio Data System Traffic Message Channel) tai toimintojen (liikennekeskustoiminta) tuottamisessa. Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) kesällä 2004 hyväksytyissä LVM:n hallinnonalan liikenteen telematiikan toimintalinjoissa linjattiin lähivuosien keskeiset toimenpiteet liikennetelematiikan palveluiden toteuttamiseksi. Uusimmassa liikennetelematiikan linjausehdotuksessaan Euroopan Komissio puolestaan ehdottaa kaikkien jäsenmaiden yhteisten telematiikkapalvelujen toteuttamista ja luonnostelee jokaiselle palvelulle tavoitteet palvelutason odotuksista, niiden toiminnallisista ja teknisistä vaatimuksista sekä mahdollisista laajentamisedellytyksistä useamman maan kattaviksi cross-border palveluiksi. 1.2 Tavoite Työn tavoitteena oli määritellä sellaiset vaihtoehtoiset toimintamallit julkisen vallan liikennetelematiikan palvelutuotannon edistämiseksi, jotka vastaavat Suomessa yleisesti noudatettuja toimintaperiaatteita kattavat kaikki liikennemuodot ja niiden keskeiset telematiikkapalvelut ottavat huomioon EU:n näkemykset ja kansainväliset kokemukset palveluliiketoiminnasta ja sen aikaansaamisesta. Tavoitteena oli tuottaa kolme erilaista tavoite- ja toimintamallivaihtoehtoa ja esittää mahdollisimman selkeästi kunkin vaihtoehdon tärkeimmät ominaisuudet perusteluineen sekä arviot niiden vahvuuksista, heikkouksista ja toteutettavuudesta. Työ kattaa sekä 9

12 valtion- että kunnallishallinnon. Tavoitteena oli, että työn tulokset muodostavat keskustelun pohja-aineiston julkisella sektorilla alan tavoitteita koskevalle päätöksenteolle. 1.3 Työn ja raportin sisältö Työ käynnistyi rajauksella ja aineiston kartoituksella. Rajauksista päätettiin työn johtoryhmässä luvun 2 kuvaamalla tavalla ottamalla huomioon eurooppalaiset, kansalliset ja LVM:n hallinnonalan linjaukset ja kehitysnäkymät. Kartoitusvaiheessa käytiin läpi valtion ja kunnallishallinnon tavoitteiden asettelua ja toimintamalleja yleensä sekä erityisesti liikennetelematiikkaa koskien. Kartoitus kattoi Suomen lisäksi kansainvälisesti kiinnostaviksi katsottuja liikennetelematiikan palvelutuotannon esimerkkejä (luku 3). Kartoitusta tarkennettiin erityisen työpajan avulla. Työpajassa kansainväliset asiantuntijat alustivat keskustelua esittämällä kansainvälisiä kokemuksia palvelutuotannosta ja julkisen sektorin roolista sekä tavoitteista. Työpajassa osallistujat pohtivat kolmessa ryhmässä (1. yksityinen palveluntuotanto, 2. julkinen sektori ja 3. toimintaympäristön muutokset) vastauksia seuraavaan kysymykseen: minkälaisilla valtion- ja kunnallishallinnon tavoitteilla saadaan parhaiten edistettyä liikenteen telematiikan pysyvää palvelutuotantoa? Ryhmät vastasivat kysymykseen kukin omasta näkökulmastaan eli mitkä olisivat optimaaliset tavoitteet 1) yksityisen palvelutuotannon edistämiseksi, 2) julkisen sektorin tavoitteiden saavuttamiseksi ja 3) toimintaympäristön muutoksiin vastaamiseksi. Työpajaan osallistujat on lueteltu liitteessä 8. Työpajan tulosten perusteella laadittiin kuusi vaihtoehtoa julkisen vallan tavoitteistolle palvelutuotannossa. Kyseisten vaihtoehtojen pääominaisuudet on esitetty luvussa 4. Kuuden vaihtoehdon joukosta johtoryhmä valitsi tarkempaan arviointiin kolme vaihtoehtoa, joiden vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia käsitellään luvussa 5. Johtopäätökset ja ehdotukset jakotoimenpiteiksi esitetään luvussa 6. 10

13 2 TYÖN RAJAUS Työtä rajattaessa lähtökohdiksi otettiin seuraavat strategiat sekä suunnitelmat: LVM Liikennetelematiikan strategia (Liikenne- ja viestintäministeriö 2004b) Hallinnonalan laitosten strategiat (Merenkulkulaitos 2002, Ratahallintokeskus 2003, Tiehallinto 2000) ITS Finlandin strategia (ITS Finland 2004) esafety (CEC 2004) TEMPO-ohjelman suunnitelmat (CEC 2003) Viimeksi mainituissa esitetään ehdotus eurooppalaisiksi liikennetelematiikan palveluiksi (kuva 1). Matkaa edeltävät palvelut Liikenneväylään liittyvät palvelut Matkaa edeltävä julkista liikennettä Matkaa edeltävä liikenteentiedotus Pre-trip koskeva public liikenteentiedotus transport information Multimodaalinen Julkisen liikenteen matkansuunnittelupalvelu Public Transport payment and lipunmyynti ticketing Emergency Häiriönhallinta handling On-trip Matkan real time aikana road välitetty information Reaaliaikainen Real time passenger matkustajainformaatio information service reaaliaikainen service liikenteentiedotus Henkilökohtainen EFC sähköinen for road use matkanperintä Personalised matkanaikainen on-trip Parking monitoring, info Personalised Henkilökohtainen on-trip Pysäköinnin valvonta, liikenteentiedotus road information and guidance passenger matkanaikainen information informaatio ja ohjaus matkustajainformaatio Dynamic Dynaaminen route reittiopastus guidance Intelligent Automaattinen Speed - minimi ITS -palvelut nopeuden adaptation sovitus - yleiset ITS -palvelut Matkanaikaiset palvelut Julkista liikennettä koskevat palvelut Kuva 1. Eurooppalaiset minimi- ja yleiset liikennetelematiikkapalvelut tie- ja joukkoliikenteessä. Keltaisella merkityt minimipalvelut tulee tarjota kaikissa jäsenmaissa yhteiskäyttöisinä, oranssilla merkityt yleisiksi kutsutut palvelut tulee tarjota mahdollisimman samantapaisina (CEC 2003). Työn rajausta käsiteltiin myös projektin ensimmäisessä johtoryhmässä (Taulukko 1). 11

14 Taulukko 1. Liikennetelematiikan palvelut ja niiden painottaminen EU:n ja Suomen strategioissa ja ohjelmissa (vihreä väri) sekä työn johtoryhmän päätös niiden sisällyttämisestä tarkasteluun (x merkitsee alustavaa päätöstä tarkasteluun ottamisesta , punainen väri hylkäämistä). Nro Palvelu 1. TIEDOTUS (T) T1 Tiedotus vaihtoehtoisista kulkumahdollisuuksista T2.1 Tiedotus liikenteen häiriöistä ja tietöistä T2.2 Tiedotus liikenteen sujuvuudesta T3 Tiedotus säästä ja kelistä T4 Tiedotus reiteistä, palveluista, matkailupalveluista T5 Tiedotus senhetkisistä pysäköintipaikkojen tarjonnasta T6.1 Tiedotus joukkoliikennematkustajille ennen matkaa T6.2 Tiedotus joukkoliikennematkustajille matkan aikana 2. KYSYNNÄN HALLINTA (KYS) KYS1 Ajantasainen ohjaus & tiedotus liityntäpysäköinnin käyttöön KYS2 Kutsujoukkoliikenteen järjestäminen KYS3 KYS4 KYS5 KYS6 KYS7 KYS8 Matkojen yhdistäminen Henkilöautojen yhteiskäyttö Yleisten tienkäyttömaksujen kerääminen Ruuhka- tai muiden aluemaksujen kerääminen Pääsyn säätely (liikenteen rajoittaminen esim. keskusta-alue) Joukkoliikenteen maksujärjestelmät KYS9 Usean palvelun (integroidut) maksujärjestelmät 3. LIIKENTEEN OHJAUS (O) O1 Liittymien ja väylien ohjaaminen liikennevaloin O2 Verkon ohjaaminen liikennevaloin O3 O4 O5 O6 O7 O8 Liikennevalojen etuustoiminnot (Joukkoliikenne ja hälytysajoneuvot) Ramppiohjaus Paikallinen varoittaminen muuttuvin opastein Olosuhteiden mukaan muuttuva nopeusrajoitus Vaihtoehtoisille reiteille opastaminen Kaistankäytön ohjaaminen 4. KALUSTON JA KULJ. HALL. (KAL) KAL1 Joukkoliikennekaluston hallinta LVM telem. strategia TEMPO min./yht.palv. esafety prioriteetit AINOohjelma JURO analysoitavat x x x Ei Ehkä x x Ehkä x Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei x Ei KAL2 KAL3 KAL4 KAL5 Kuljetuskaluston hallinta Riskikuljetusten hallinta Tavarakuljetusten hallinta Kunnossapitokaluston ja -toimintojen hallinta Ei 12

15 Taulukko 1. Jatkoa edelliseltä sivulta Nro Palvelu 5. HÄIRIÖNHALLINTA (HÄH) HÄH1 Yksilöliikenteen häiriötilanteiden havaitseminen HÄH2 Yksilöliikenteen häiriötilanteiden hoitaminen HÄH3 Joukkoliikenteen häiriötilanteiden havaitseminen HÄH4 Joukkoliikenteen häiriötilanteiden hoitaminen 6. KULJETTAJAN TUKI (KULJ) KULJ1 Vakionopeuden pitäminen KULJ2 Dynaaminen enimmäisnopeuden säätäminen, ylinopeusvaroitus KULJ12 Ajokäyttäytymiseen perustuvat vakuutusmaksut KULJ3 Turvavälistä opastaminen KULJ4 KULJ5 Riittävän ajoetäisyyden automaattinen ylläpito Törmäyksien esto ja niistä varoittaminen LVM telem. strategia TEMPO min./yht.palv. esafety prioriteetit AINOohjelma JURO analysoitavat Ei Ei Ei KULJ6 KULJ7 KULJ8 KULJ9 Kaistalla pysymisen tukeminen Näkemisen parantaminen Kuljettajan tilan tarkkaileminen Suunnistus ja reitinopastus Ei KULJ10 Kevyen liikenteen suunnistus ja reitinopastus KULJ11 Alkolukko KULJ12 Hätäpalvelut (ecall ) 7. VALVONTA (V) V1 Automaattinen nopeusvalvonta V2 V3 V4 V5 Automaattinen risteysvalvonta (punaista päin ajo) Vaarallisten aineiden kuljetusten valvonta Kuljetusten painon valvonta (WIM) Automaattinen kaistan käytön valvonta 8. TIEDON KERUU- JA HALLINTA (KH) KH1 Liikenteen seuranta KH2 KH3 KH4 KH5 Sään ja kelin seuranta Ympäristöolosuhteiden seuranta Liikenteen ohjaus- ja tiedotuskeskusten operointi Keskusten operaattorien tukijärjestelmät x x x x x Tarkasteluun otettiin alun perin mukaan kahdeksan eri palveluryhmää: tiedotus, kysynnän hallinta, liikenteen ohjaus, kaluston ja kuljettajan hallinta, häiriönhallinta, kuljettajan tuki, valvonta sekä tiedonkeruu ja -hallinta. Taulukkoon 1 on koottu palveluryhmien esiintyminen LVM:n liikennetelematiikan strategiassa, TEMPO-ohjelmassa, esafetyssä sekä AINO-ohjelmassa. Johtoryhmä valitsi hankkeen kannalta oleellisimmat palvelut ja palveluryhmät taulukosta. 13

16 Johtoryhmässä työ rajattiin käsittelemään liikenteen tiedotusta, kysynnän hallintaa, liikenteen ohjausta sekä tiedon keruuta ja hallintaa. Palvelut sisältävät seuraavia toimintoja: Liikenteen tiedotus tiedotus liikenteen häiriöistä ja väylätöistä tiedotus liikenteen sujuvuudesta tiedotus säästä ja kelistä (tiedotus pysäköintipaikkojen tarjonnasta) tiedotus joukkoliikennematkustajille ennen matkaa matkan aikana Kysynnän hallinta kutsujoukkoliikenteen järjestäminen Liikenteen ohjaus vaihtoehtoisille reiteille opastaminen Tiedon keruu ja hallinta liikenteen seuranta sään ja kelin seuranta ympäristöolosuhteiden seuranta liikenteen ohjaus- ja tiedotuskeskusten operointi keskusten operaattorien tukipalvelut Joulukuussa 2004 pidetyssä työpajassa ja johtoryhmässä rajattiin työtä edelleen koskemaan pääasiassa liikenteen tiedotusta ja seurantaa, koska niiden kohdalla on tällä hetkellä kiireellisintä selkeyttää julkisen sektorin tavoitteita ja rooleja. Työpajan osallistujalista on liitteellä 8. 14

17 3 TOIMINTAMALLIEN KARTOITUS Tämä luku tarkastelee palvelutuotantoon liittyviä toimintamalleja tavoitteenasettelun ja toiminnan ohjauksen, koti- ja ulkomaisten palvelutuotantokäytäntöjen ja talousteorian näkökulmasta. Liitteessä 7 esitetään lisäksi lyhyt katsaus toiminnan ohjauksen teorioista. 3.1 Tavoitteenasettelu ja toiminnan ohjaus Erilaisten ohjausmekanismien ja tavoitteistojen tehokkaaseen hyödyntämiseen vaikuttavat toimintaympäristön ennustettavuus, teknologiat ja organisaation koko. Liikenteen telematiikan palvelut ovat uusi, kehittyvä ja vaikeasti ennustettava asia. Tämä seikka puoltaa pidemmän tähtäimen joustavia, kvalitatiivisia tavoitteita, sillä määrälliset tavoitteet saattavat olla pahasti toimintaa väärin ohjaavia ja epätarkkoja. Erilaiset tavoitteistot ja mittarit ovat reaalimaailman organisaatioissa kaikkina tyyppeinä läsnä ja kyse on enemmänkin tavoitteistotyyppien ja mittareiden onnistuneesta painotuksesta. Julkiset suuret organisaatiot, jotka toimivat epävarmasti ennustettavassa toimintaympäristössä, uudella alueella, vaativat selkeästi kaikkia edellä mainittuja mittarija tavoitteistotyyppejä. Lisäksi valtion ja kuntien suhteiden erikoislaatuisuus (kuntien itsehallinto) asettaa omat rajoituksensa ohjausmekanismeille, tavoitteille ja mittareille. Taulukko 2 luonnehtii eri valtionhallinnon tasoille ja kuntasektorille käypää tavoitteistoa, ohjausta ja mittarityyppejä. Taulukko sisältää epäsuorasti oletuksen, että valtio ei voi käskeä kuntia. Samalla korostetaan suurten kaupunkien merkitystä kuntasektorin tiennäyttäjänä ja pioneerina liikenteen telematiikan palveluiden synnyttämisessä. Suurten kaupunkien pyrkimystä synnyttää uutta yritystoimintaa palvelusektorille tulee valtion taholta täysimääräisesti hyödyntää. Valtion ylin hallinto voi vaikuttaa näihin kaupunkeihin nimenomaan henkilöstöohjainten käytöllä. Käytännössä tämä tarkoittaa luottamuksellisten ja läheisten suhteiden rakentamista sekä yhteistä sopimista liikenteen telematiikan käyttöönoton edistämiseksi. 15

18 Taulukko 2. Tavoitteisto, ohjaus ja mittarityypit eri valtionhallinnon tasoille ja kuntasektorille. Organisaatio Tavoitteiston/ohjauksen luonne Mittarit Valtion ylin hallinto, esim. ministeriö Valtion keskusvirasto, väylälaitos Suuri kaupunki Pieni kaupunki, kunta Prosessiohjaus valtionhallinnon ohjeistuksen kautta sekä sovitut tavoitteet poliittisen johdon kanssa Prosessiohjaus valtionhallinnon ohjeistuksen kautta sekä sovitut tavoitteet ministeriöiden kautta, tulosohjaus lyhyelle aikavälille Prosessiohjaus niiltä osin kuin valtio voi asettaa, henkilöstöohjaus palkitsemalla, kiittämällä ja kannustamalla; henkilöstöohjaus korostuu Prosessiohjaus niiltä osin kuin valtio voi asettaa Kvalitatiiviset, pitkän tähtäimen painotus; jotkut mittarit määrällisiä ja selkeästi mitattavia Kvalitatiiviset, pitkä tähtäin, keskipitkä tähtäin; lyhyellä tähtäimellä osa mittareista määrällisiä ja selkeästi mitattavia; eri tyypit painottuvat tasaisesti Kvalitatiiviset, keskipitkä tähtäin Julkisen sektorin palvelutuotantokäytäntö Valtionhallinto Pääministeri Matti Vanhasen hallitusohjelman (2003) mukaan pyritään edistämään sellaisia kunta- ja seuturakenteen muutoksia, jotka edesauttavat laadukkaiden, tasavertaisten kunnallisten peruspalveluiden tuottamista taloudellisemmin. Hallitusohjelmassa ei käsitellä julkista palvelutuotantoa kovinkaan laajasti: Julkisten palveluiden tuottamistavan arvioinnissa ja säädöksissä otetaan huomioon julkisten palvelujen erityisluonne, muun muassa julkisiin palveluihin liittyvät korkeat vaatimukset palveluiden laadusta, turvallisuudesta, saatavuudesta ja jatkuvuudesta. Julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä uudistettaessa turvataan hankintaviranomaisille mahdollisuus asettaa muun muassa työvoiman käyttöä, työehtoja ja palvelujen ympäristövaikutuksia koskevia ehtoja hankinnoille. Konkreettisena toimenpiteenä hallitusohjelmaan on kirjattu palvelusetelijärjestelmän käyttöönoton laajentaminen. Hallitusohjelmassa mainittujen vaatimusten lisäksi palvelutuotannolle on asetettu myös muita vaateita. Ministeri Kalliomäki (2003) on todennut, ettei palvelujen kilpailuttaminen saa olla ristiriidassa hallituksen päätavoitteen työllisyyden nostamisen kanssa. Julkisten palveluiden tehokkuudesta on myös puhuttu paljon. Tulee kuitenkin muistaa, ettei tehokkuutta ole se, että palvelujen maksuja korotetaan niin, että se rajaa ulkopuolelle juuri eniten palveluja tarvitsevat. Palvelujen kehityksen kannalta pelisäännöt ja liiketoimintamallit ovat keskeisiä (Liikenne- ja viestintäministeriö 2004a). Lisäksi tavoitteeksi tulee ottaa se, että kaikki valtion palvelut ovat saatavilla jokaisella seudulla (Manninen 2003b). 16

19 3.2.2 Kunnallishallinto Hallituksen tavoitteena on turvata kunta-valtio-suhteessa vakaus ja pitkäjänteisyys. Kunnille pyritään luomaan edellytykset palvelutuotannon tehostamiselle ja uusien innovatiivisten yhteistyötapojen käyttöönotolle. Julkisten palveluiden kehittäminen ja järjestäminen on kuitenkin haasteellista työikäisen väestön vähenemisen, vanhusten määrän kasvun, muuttoliikkeen ja julkisen hallinnon asettamien tiukkojen raamien vuoksi. (Manninen 2003a) Professori Kari Neilimo (2001) Kilpailuvirastosta on todennut kunnallisesta palvelutuotannosta seuraavaa: Kunnallista palvelutuotantoa ulkoistamalla, muuttamalla sitä kunnan sisäisessä organisaatiossa palvelukeskusmallityyppiseksi, liikelaitostamalla ja yhtiöittämällä joitakin palveluita sekä myös siirtämällä palveluita yksityisten yritysten ja organisaatioiden hoidettavaksi voidaan luoda perusteita joustavammalle ja paremmalle palvelutuotannolle kunnissa. Vantaan kaupungissa (2004) on pohdittu palvelujen tuotantostrategian lähtökohtia, muun muassa palvelujen tuotantotapoja sekä palvelutuotantoon liittyviä haasteita. Vantaan kaupungin esille nostamat keskeiset palvelutuotantoon liittyvät ongelmakohdat eivät ole ainoastaan Vantaan ongelmia, vaan samoja ongelmia esiintyy muissakin Suomen kunnissa ja kaupungeissa. Haasteita ja ongelmia on lukuisia: Usein palvelujen järjestämisestä puuttuvat pidemmän aikavälin suunnitelmat sekä linjaukset siitä, mitä palveluja tuotetaan itse ja mitä ulkoistetaan Useinkaan ei hankita palvelukokonaisuutta, vaan hankinnat tehdään ennemminkin yksittäisten asiakkaiden ja sen hetkisten tarpeiden pohjalta. Hankintojen hajautettu toimintamalli näkyy myös sopimusten käsittelyssä. Sopimuksia tarkastellaan usein yksi kerrallaan, eikä palvelukokonaisuutta hallitse erityisesti kukaan. Hankintaosaamisen taso voi vaihdella suuresti. Osaaminen on pirstoutunut organisaation eri yksiköihin Palvelujen tuotteistus on puutteellista, sisäiset kustannukset tunnetaan huonosti. Kuntien tavoitteet liikennetelematiikan palvelutuotannossa Suomen kunnilla ja kaupungeilla ei pääsääntöisesti ole suoranaisia tavoitteita liikennetelematiikan palveluiden ja niiden tuottamisen suhteen. Tämä pätee sekä kunnan omaan palvelutuotantoon että ostopalveluihin. Kuntien ja kaupunkien palvelutuotanto keskittyy sosiaali-, terveys- ja koulutussektoreille, jotka ovat kustannuksiltaan suurimmat. Kunnallisesta itsehallinnosta johtuen myös valtionhallinnon ohjaus ei ole kovin voimakasta. 17

20 Kuntia ja kaupunkeja välittömästi kiinnostavat palvelut ja niiden tavoitteisto suuntautuvat liikennetelematiikkaa sivuaviin sektoreihin. Tällöin liikennetelematiikan palvelut voidaan nähdä kansalaisten terveyteen, sosiaaliseen tasa-arvoon ja hyvinvointiin sekä koulutukseen liittyvinä oheispalveluina. Esimerkkeinä tällaisista palveluista ovat telematiikkaa hyödyntävät sairaalakuljetukset (ei hätäkuljetukset) koululaisten kuljetukset vanhusten ja liikuntarajoitteisten kuljetukset. Kaupungeista Oulu ja Tampere ovat ottaneet liikennetelematiikan palveluiden tuotannon selkeästi omaan tavoitteistoonsa, tosin enemmänkin elinkeinojen ja yritystoiminnan kehittämisen ja edistämisen näkökulmasta kuin palveluiden itsensä näkökulmasta. etampere ja Pro Telio Oulussa ovat esimerkkejä näistä toteutuksista. Elinkeinopoliittiset tavoitteet ovat synnyttäneet joukon muita konkreettisempia tavoitteita, jotka liittyvät kaupunkien hallinnollisiin prosesseihin, mutta erityisesti kaupunkien erilaisiin kehittämisohjelmiin ja -hankkeisiin. etampereen tavoitteita: etampere-ohjelman lähtökohtana on kehittää kestävää aktiivista kansalaisuutta ja innovatiivista yritystoimintaa tukevaa tietoyhteiskuntaa. Suurin haaste on edistää yritysmaailman, tutkimusmaailman ja julkisen sektorin yhteistyötä ja osaamista siten, että tietoyhteiskunnasta tulee luonnollinen osa kaikkien kaupunkilaisten arkea ilman erilaisia etumerkintöjä. etampere-ohjelmalla on vahva kytkentä kaupunkiseudun elinkeinostrategiaan sekä maakuntastrategiaan Kansalliset liikennepoliittiset tavoitteet eivät ohjaa kaupunkeja ja kuntia liikennetelematiikan ja sen palveluiden suhteen, vaikka ne yleensä otetaan huomioon kehittämisen lähtökohtina. Onkin nähtävissä, että strategisilla ja poliittisilla telematiikan tavoitteilla voidaan jonkin verran vaikuttaa kuntien ja kaupunkien omaan tavoitteistoon ja toiminnan suuntaamiseen, mutta epäsuorilla tavoitteilla saattaa olla tehokkaampi ohjausvaikutus. Esimerkiksi julkisten hankintojen tulkinta siten, että telematiikan palvelut ovat oleellinen osa kuntien liikenne- ja infrastruktuuripalvelua, tuottaa todennäköisesti suorempaa ohjausvaikutusta ja edistää nopeammin palveluiden syntymistä. Kansallisten tavoitteiden vähäinen ohjausvaikutus on erittäin ymmärrettävää, koska siinä missä kansakunta kilpailee globaalitaloudessa muiden valtioiden kanssa, kunnat kilpailevat keskenään työpaikoista ja asukkaista. Tämä luonnollinen kilpailu on osattava hyödyntää oikein. Kansallisten politiikkojen ja strategioiden lähtökohdaksi voitaisiinkin asettaa enemmän vaikuttamista kunnallisiin prosesseihin, joiden kautta voidaan aktivoida kuntakenttää telematiikan palveluiden kysyntään ja tuottamiseen. Esimerkkejä tällaisista prosesseista ovat hankintatoimi liikennehankkeissa ja kuljetusten hankinta. Kun hyödyllisiä ja kus- 18

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä. Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT

Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä. Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari 2.11.2010 Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT 2 Rakentaminen Ylläpito Hoito Operointi Lähde: The Big

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Ohjelman internetsivut

Ohjelman internetsivut FITS Lisätietoja Ohjelman internetsivut www.vtt.fi/rte/projects/fits Ministeriön internetsivut www.mintc.fi Ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Liikenneneuvos Matti Roine liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri VIKING Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus Opastinsilta 12 PL 70 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Uusi liikennepolitiikka

Uusi liikennepolitiikka Uusi liikennepolitiikka Ylijohtaja Anne Herneoja 28.11.2012 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle n

Lisätiedot

Digitalisaatio liikenteessä

Digitalisaatio liikenteessä Digitalisaatio liikenteessä Johtaja Risto Murto 3.11.2015 Tampere LVM 1.1.2016 www.lvm.fi 4.11.2015 2 EU:n komission liikenteen valkoinen kirja 3/2011 Komissio toteaa, että nykyisen kaltainen liikennepolitiikka

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet FITS-koordinaattori Risto Kulmala VTT Yhdyskuntatekniikka 15.3.2001 Liikennetelematiikka ja FITS KÄYTTÄJÄT

Lisätiedot

PortNetin vaikuttavuuden arviointi

PortNetin vaikuttavuuden arviointi PortNetin vaikuttavuuden arviointi FITS-kevättapaaminen 10.4.2003 Raine Hautala & Pekka Leviäkangas 10.4.2003 PortNet > Kansallinen merenkulun tavaraliikenteen eri osapuolia palveleva sovellus > PortNet-palvelulla

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta FITS 1 ohjelma-alue Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta pj Matti Roine, LVM ja Seppo Öörni, LVM sihteeri Markus Väyrynen, Sito FITS 1 > Tavoitteet > Toiminta > Tulokset

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Liikenneongelmat ja telematiikka. Matti Roine 16.10.2003

Liikenneongelmat ja telematiikka. Matti Roine 16.10.2003 Liikenneongelmat ja telematiikka Matti Roine 16.10.2003 1 Suomen tietoyhteiskuntamallin ongelmia Tietoyhteiskunnan ja teollisen ajan hallinnon rakenteiden välinen ristiriita, raskaat ja byrokraattiset

Lisätiedot

Liikenteen palvelut, digitalisaatio ja automaatio. Johanna Särkijärvi, , ELY-keskus, Jyväskylä

Liikenteen palvelut, digitalisaatio ja automaatio. Johanna Särkijärvi, , ELY-keskus, Jyväskylä Liikenteen palvelut, digitalisaatio ja automaatio Johanna Särkijärvi, 10.3.2016, ELY-keskus, Jyväskylä Liikenne- ja viestintäpolitiikka kohtaavat kärkihankkeissa Normien purkaminen Digitaalisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto on monialainen liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Kärkitavoitteet Julkisen liikenteen kehittämishankkeet JOUSI-ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, ohjata ja seurata neljän hankkeen toteutumista.

Lisätiedot

Uudenmaan Yrittäjien syyskokous. Kari Järvenpää

Uudenmaan Yrittäjien syyskokous. Kari Järvenpää Uudenmaan Yrittäjien syyskokous Kari Järvenpää MILLÄ SUOMEN HYVINVOINTI FINANSSIKRIISISTÄ NOUSUUN? Markkinoiden kasvupotentiaalia yrittäjyydellä lisää Jos ei ole yrittäjyyttä ja bisnestä, ei ole mitään

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA -tavoitteet - sisältö - toteutus Avausseminaari 25.11.2003 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja SUOMI TIETOYHTEISKUNTANA MILLAINEN ON TIETOYHTEISKUNTA? tieto

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Connecting Europe Facility:

Connecting Europe Facility: Connecting Europe Facility: Kaupunkisolmukohdat TEN-T-rahoituksessa Arto Tevajärvi, Liikennevirasto 26.5.2016 Osiot TEN-T verkko ja Urban node - kaupunkisolmukohdat Kaupunkisolmukohtien strateginen kehittäminen

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006 Liikenteen ja logistiikan innovaatiohanke EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 Työn tavoite Työn päätavoitteena on liikennetelematiikan kansainvälisen huippuosaamisen

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan Teemaseminaari 3.12.2007 Aki Heiskanen Samanlaiset muutokset Huolimatta kunkin maan hyvinvointipalveluiden kansallisista erityispiirteistä eri maissa on

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2 Liikenneviraston digitalisaatiohanke, tulevaisuuden liikenne, mitä se tuo tullessaan motoristien ja tienkäyttäjien näkökulmasta SMOTO kerhokonferenssi Jan Juslén, Tieto-osaston johtaja, Liikennevirasto

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 Hallituksen

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Uusi kunta ja suomalaisen yhteiskunnan digitaaliset palveluverkostot

Uusi kunta ja suomalaisen yhteiskunnan digitaaliset palveluverkostot Uusi kunta ja suomalaisen yhteiskunnan digitaaliset palveluverkostot 1 Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen?? 2 Yhteenveto Kunta on keskeinen toimija osana digitaalisen yhteiskunnan ansaintaketjuja ja

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Finnish Transport Research and Innovation Partnership Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen, Fintrip-seminaari 27.8.2013

Lisätiedot

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko TransEco 18.11.2010 Anu Tuominen, Tuuli Järvi, Kari Mäkelä, Jutta Jantunen VTT 2 Työn tavoite Kehittää

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

Tie- ja liikenneolojen alueelliset merkitykset

Tie- ja liikenneolojen alueelliset merkitykset 1 Tie- ja liikenneolojen alueelliset merkitykset Seppo Lampinen, Ilari Karppi, Anna Saarlo, Jani Hanhijärvi YY-Optima Oy Tampereen yliopisto, Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Luonnos 5.11.2003

Lisätiedot

Julkisen talouden suunnitelma Liikenne- ja viestintäministeriö

Julkisen talouden suunnitelma Liikenne- ja viestintäministeriö Julkisen talouden suunnitelma 2017-2020 Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Määrärahakehykset 2017-2020 1 000 euroa TA 2016 Kehys 2017 Kehys 2018 Kehys 2019 Kehys 2020 01. Hallinto ja toimialan yhteiset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen

Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen Linked Open Data in Finland Kristiina Pietikäinen Julkisen sektorin tieto -työryhmä Tavoitteet: Määritellä ja käynnistää toimia, joiden tavoitteena

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 24.11.2016 Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v. 2015

Lisätiedot

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT Pastori-Suntio-infotilaisuus: Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija 28.1.2011 VTT 2 Lähtökohtia Älyliikenteen palvelumarkkinoiden kehitys on ollut hidasta Taustalla on monia

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä strategian laadintaprosessi, sisältö ja toteutuksen suuntaviivoja Lähtökohtana

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa ELY-centre, Yrjö Pilli-Sihvola 6.2.2013 1 Yleistä Suomen tiesääjärjestelmästä Liikenneviraston tiesääjärjestelmän

Lisätiedot

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla?

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Liikennepoliittiset teemat Ari-Pekka Manninen Liikennepolitiikan päämäärä ja uuden ajan liikennepolitiikka Liikennepolitiikan päämäärä on

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

FiComin lausunto taajuuspoliittisesta periaatepäätöksestä

FiComin lausunto taajuuspoliittisesta periaatepäätöksestä 1 Lausunto 29.11.2011 ML Liikenne- ja viestintäministeriö Asia: Lausuntopyyntö 2006/02/2011 kirjaamo@lvm.fi kaisa.laitinen@lvm.fi FiComin lausunto taajuuspoliittisesta periaatepäätöksestä Tietoliikenteen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 Pääsihteeri Aapo Cederberg 1 PERUSTANA KOKONAISMAANPUOLUSTUS Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset

Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset 2 Liikenne kasvavassa kaupungissa Helsinki kasvaa, liikenne lisääntyy Helsinki ja Helsingin seutu kasvavat voimakkaasti. Helsingin väkiluvun

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

EK:n kilpailuselvitys

EK:n kilpailuselvitys EK:n kilpailuselvitys 18.2.2016 Taustaa EK edellyttää yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan tasavertaista asemaa Silloin kun julkisen sektorin on perusteltua kilpailla markkinoilla, sen on toimittava

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

SEKTORITUTKIMUS UUDISTUU. Esko-Olavi Seppälä Esko-Olavi Seppälä / SB

SEKTORITUTKIMUS UUDISTUU. Esko-Olavi Seppälä Esko-Olavi Seppälä / SB SEKTORITUTKIMUS UUDISTUU Esko-Olavi Seppälä 29.8.2007 Neuvon työryhmä 2006-2007 Työssä tuli tarkastella Sektoritutkimuksen kokonaisorganisaatiota Perusrahoituksen kehittämistä kilpaillun rahoituksen suuntaan,

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Työpaja Työpaja järjestettiin 17.8. klo 17-19 Paikalla oli 11 poliittista päättäjää ja neljä viranhaltijaa Tärkeää saada

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin 1 Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin Vaatimukset kuntien palveluille kasvavat Kunnat kohtaavat lähivuosina merkittäviä haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia keinoja työn tuottavuuden

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016 ja JTS Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala. Kansliapäällikkö Harri Pursiainen

Talousarvioesitys 2016 ja JTS Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala. Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Talousarvioesitys 2016 ja JTS 2016-2019 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Hallitusohjelman toteuttaminen Hallitusohjelman keskeiset kirjaukset on kiteytetty

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

ecall-hätäviestijärjestelmä

ecall-hätäviestijärjestelmä ecall-hätäviestijärjestelmä Atte Melasniemi Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 12.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen sisältö: ecall - mikä se on? ecall-säädökset ecall-käyttöönotto

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä

Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä Sisältö Tässä liitteessä esitetään kansalaiset ryhmän strategisten asiakkaiden arviointiprosessi ja siinä käytetty tausta-aineisto Liitteen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Susanna Metsälampi 29.10.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kärkihankkeet esityksessä Norminpurku http://www.lvm.fi/web/hanke/nor minpurku

Lisätiedot