Vaihtoehtoja julkisen vallan tavoitteiksi liikennetelematiikan palvelutuotannossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaihtoehtoja julkisen vallan tavoitteiksi liikennetelematiikan palvelutuotannossa"

Transkriptio

1 AINO-julkaisuja 4/2005 Vaihtoehtoja julkisen vallan tavoitteiksi liikennetelematiikan palvelutuotannossa VIKING MIP 2004: Alternatives for public sector objectives in ITS service provision

2

3 AINO-julkaisuja 4/2005 Vaihtoehtoja julkisen vallan tavoitteiksi liikennetelematiikan palvelutuotannossa

4 ISBN AINO-julkaisuja Helsinki 2005

5 Julkaisija AINO Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Kulmala, Risto; Eloranta, Tuomo; Alaruikka, Anna-Maija; Leviäkangas, Pekka; Jokinen, Reetta; Nykänen, Pekka; Atkinson, Lesley; Miles, John; Samstad, Hanne KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Julkaisun laji AINO-julkaisu Toimeksiantaja Liikenne- ja viestintäministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Vaihtoehtoja julkisen vallan tavoitteiksi liikennetelematiikan palvelutuotannossa Tiivistelmä Työssä määriteltiin vaihtoehdot julkisen vallan tavoitteiksi liikennetelematiikan palvelutuotannossa siten, että työn tuloksena tuotetut julkisen vallan tavoitevaihtoehdot vastaavat Suomessa yleisesti noudatettuja periaatteita, kattavat keskeiset telematiikkapalvelut sekä ottavat huomioon EU:n näkemykset ja kansainväliset kokemukset palveluliiketoiminnan aikaansaamisesta. Työhön sisältyi laaja työpaja, jossa koti- ja ulkomaisten asiantuntijoiden esitysten jälkeen kehiteltiin mahdollisia vaihtoehtoja julkisen sektorin tavoitteiksi. Työ tuotti aluksi kuusi erilaista vaihtoehtoa julkisen vallan tavoitteiksi omalle toiminnalleen: Tiedotus yksityiseksi: Julkinen sektori keskittyy liikenneverkon operointiin, ei tiedota kuin merkittävistä häiriöistä Tuetut tiedotuspalvelut: Julkinen sektori maksaa yksityisille palveluntuottajille yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden saavuttamisesta Tilatut perustietopalvelut: Julkinen sektori ulkoistaa liikennetelematiikan peruspalvelut laajoina kokonaisuuksina Vaiheistetusti ulkoistetut tietopalvelut: Julkinen sektori ulkoistaa aihealue kerrallaan määritetyssä aikataulussa liikennetelematiikan peruspalveluita Julkiset turvallisuustietopalvelut: Julkinen sektori tuottaa tai tilaa liikenneturvallisuuden varmistamisen kannalta olennaiset palvelut Ilmaiset peruspalvelut osin ulkoistettuna Jatkossa työn johtoryhmä valitsi edellä mainituista kolme ensimmäistä vaihtoehtoa julkisen vallan tavoitteiksi tarkempaan analyysiin. Vaihtoehtoja tarkasteltiin aluksi eri toimijoiden roolien kannalta. Kunkin vaihtoehdon kohdalla tarkasteltiin niiden vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Lisäksi tarkasteltiin vaihtoehtoja talousteorian, kansainvälisen kilpailukyvyn ja viranomaispalvelujen näkökulmista. Suomi tarvitsee palveluinnovaatioita sekä toimintamalli-innovaatioita, joissa pienet mittakaavat ja volyymit mahdollistavat silti myös kohtuullisesti tuottavan liiketoiminnan. Todennäköisin Suomeen soveltuva toimintamalli on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä toimiva PPP-palvelumalli. Työssä ehdotetaan työn tulosten välitöntä hyödyntämistä käynnistämällä päätöksenteko julkisen sektorin tavoitteista sekä valtion- että kunnallishallinnossa. Lisäksi luetellaan tärkeimmät toimenpiteet ja jatkoselvityskohteet tavoitteiden käyttöönottoa varten. Avainsanat (asiasanat) Liikenne, telematiikka, palvelu, julkinen sektori Muut tiedot Sarjan nimi ja numero AINO-julkaisuja 4/2005 Kokonaissivumäärä 87 Kieli suomi Jakaja VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka ISSN Hinta Kustantaja Liikenne- ja viestintäministeriö ISBN ISBN Luottamuksellisuus julkinen

6 The publisher AINO Authors (from body, name, chairman and secretary of the body) Kulmala, Risto; Eloranta, Tuomo; Alaruikka, Anna-Maija; Leviäkangas, Pekka; Jokinen, Reetta; Nykänen, Pekka; Atkinson, Lesley; Miles, John; Samstad, Hanne DESCRIPTION Date of publication Type of publication AINO-publication Assigned by Ministry of Transport and Communications Date when body appointed Name of the publication Alternatives for public sector objectives in ITS service provision Abstract The study identified alternatives for public sector objectives concerning ITS (Intelligent Transport Systems and Services) service provision. The alternative objectives are consistent with the practices commonly applied in Finland, cover the most prominent ITS services and take into account views in the European Union and international experiences from service provision and business. The study included a comprehensive workshop, which developed possible public sector objectives on the basis of presentations from domestic and foreign experts. Six different alternatives were first developed for the public sector concerning its own activities in service provision: Private information services: Public sector concentrates in network operation, no information services except for major incidents Supported information services: Public sector pays private service providers for reaching policy objectives Commissioned basic information services: Public sector outsources basic ITS services in large bundles Gradually outsourced basic information services: Public sector outsources basic ITS services domain by domain in a specific timetable Public safety information services: Public sector provides or commissions information services relevant to ensuring transport safety Partly outsourced free-of-charge basic services. The steering group of the study selected the three first alternatives to a more detailed analysis. Alternatives were first investigated according to the roles of various actors. Next, the strengths, weaknesses, opportunities and threats were identified for these alternatives. The alternatives were also studied according to economic theory, international competitiveness and provision of the authority services required by the law. Finland needs innovations in services and operational models enabling satisfactory business opportunities with the small scales and volumes present. Probably the best operational model in Finland will be some form of a public private partnership (PPP). The study proposes that the results should be utilised immediately by initiating decision making on public sector objectives in the governmental as well as municipal sector. Finally, further actions and topics for investigation are listed in order to ensure the exploitation of the results. The project has been granted European Community financial support in the field of Trans-European Networks Transport. Keywords Transport, telematics, ITS, service, public sector Miscellaneous Serial name and number AINO publications 4/2005 Pages, total 87 Distributed by VTT Building and Transport Lanquage Finnish ISSN Price ISBN ISBN Confidence status Public Published by Ministry of Transport and Communications

7 ESIPUHE Ajantasaisen liikenneinformaation tutkimus- ja kehittämisohjelman (AINO) alaohjelman Palvelupuitteet tavoitteena on ratkaista palvelutarjonnalle yhteisiä ongelmia ja kehittää palvelutoiminnan yleisiä edellytyksiä. AINO-ohjelma valitsi tämän työn toteutettavaksi Palvelupuitteet alaohjelmassa ohjelman ensimmäisen avoimen haun perusteella syyskuussa Työssä määriteltiin vaihtoehdot julkisen vallan tavoitteiksi liikennetelematiikan palvelutuotannossa siten, että työn tuloksena tuotetut julkisen vallan tavoitevaihtoehdot vastaavat Suomessa yleisesti noudatettuja periaatteita. Vaihtoehdot kattavat keskeiset telematiikkapalvelut sekä ottavat huomioon myös EU:n näkemykset ja kansainväliset kokemukset palveluliiketoiminnan aikaansaamisesta. Työ tuotti kolme erilaista vaihtoehtoa julkisen vallan tavoitteiksi ja esitti kunkin vaihtoehdon tärkeimmät ominaisuudet ja perustelut sekä arvion niiden vahvuuksista, heikkouksista ja toteutettavuudesta. Työ kattoi sekä valtion- että kunnallishallinnon. Työn tekivät VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikasta Risto Kulmala, Anna-Maija Alaruikka ja Pekka Leviäkangas sekä WSP LT-konsultit Oy:stä Tuomo Eloranta, Virpi Pastinen ja Reetta Jokinen. Lisäksi työhön osallistuivat asiantuntijoina John Miles ja Lesley Atkinson Ankerboldt Ltd:sta Isosta-Britanniasta, Pekka Nykänen JP-Epstar Oy:stä (luku 3.4.1) ja Hanne Samstad Transportøkonomisk Instituttista Norjasta. Työtä ohjanneen johtoryhmän puheenjohtajana toimii Seppo Öörni liikenne- ja viestintäministeriöstä. Johtoryhmän muina jäseninä olivat Kari Hiltunen Tiehallinnosta, Esko Perälä Tieliikelaitoksesta, Olli-Pekka Poutanen ja Kari Sane Helsingin kaupungilta, Antti Rainio ITS Finlandista ja Kristiina Soini Ilmatieteen laitoksesta. Työn tulokset pohjautuvat hankkeen aikana järjestettyyn työpajaan, johon osallistui noin 25 kotimaista ja ulkomaista asiantuntijaa. Raportin laadunvarmistajina ovat toimineet Satu Innamaa VTT:sta, Armi Vilkman liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä Timo Karhumäki Tiehallinnosta. Raportin tekemiseen on saatu Euroopan unionin liikenteen perusrakenteen kehittämiseen tarkoitettua TEN-T (Trans-European Networks Transport) -rahoitusta. Helsinki Seppo Öörni AINO Palvelupuitteet -alaohjelman johtoryhmän puheenjohtaja 5

8 SISÄLTÖ KUVAILULEHTI...3 DESCRIPTION...4 ESIPUHE...5 SYMBOLIT JOHDANTO Tausta Tavoite Työn ja raportin sisältö TYÖN RAJAUS TOIMINTAMALLIEN KARTOITUS Tavoitteenasettelu ja toiminnan ohjaus Julkisen sektorin palvelutuotantokäytäntö Valtionhallinto Kunnallishallinto Tietoliikennepalvelut Liikennetelematiikkapalvelut Kansainväliset palvelutuotantokäytännöt Talousteoreettinen tarkastelu TAVOITEVAIHTOEHTOJEN KUVAUS VE 1: Tiedotus yksityiseksi VE 2: Tuetut tietopalvelut VE 3: Tilatut tietopalvelut VE 4: Vaiheistetusti ulkoistetut tietopalvelut VE 5: Julkiset turvallisuustietopalvelut VE 6: Ilmaiset perustietopalvelut Analysoitavaksi valitut vaihtoehdot TAVOITEVAIHTOEHTOJEN ANALYSOINTI Nykytilan SWOT VE1: Tiedotus yksityiseksi VE2: Tuetut tietopalvelut VE3: Tilatut tietopalvelut

9 6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET LÄHTEET LIITTEET Liite 1 Liikennetelematiikan palvelutuotannon esimerkki: Ranska kaupalliset palvelut Liite 2 Liikennetelematiikan palvelutuotannon esimerkki: Japani VICS Liite 3 Liikennetelematiikan palvelutuotannon esimerkki: Iso-Britannia TrafficMaster Liite 4 Liikennetelematiikan palvelutuotannon esimerkki: Saksa Berliinin liikennekeskus Liite 5 Liikennetelematiikan palvelutuotannon esimerkki: Brasilia tullitiet Liite 6 Tavoitevaihtoehtojen vertailu arvoketjun eri toimintamallien mukaan 6.1 Sää- ja kelitiedotus 6.2 Tapahtumatiedotus 6.3 Häiriötiedotus 6.4 Sujuvuustiedotus 6.5 Joukkoliikennetiedotus 6.6 Mahdolliset roolit Liite 7 Tavoitteenasettelun ja toiminnan ohjauksen teoriaa Liite 8 Työpajaan osallistuneet henkilöt 7

10 SYMBOLIT ATIS DVB-H ILL LVM M2M MKL PPP RDS-TMC RHK Advanced Traffic Information Systems Digital Video Broadcast Handheld Ilmailulaitos Liikenne- ja viestintäministeriö Machine to Machine Merenkulkulaitos Public-Private Partnership Radio Data System Traffic Message Channel Ratahallintokeskus SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats (Vahvuudet Heikkoudet Mahdollisuudet Uhat) TTS Ulkoistaminen Yksityistäminen Toiminta- ja taloussuunnitelma Yrityksen tai laitoksen A jonkin toiminnon siirtäminen ulkopuolisen yrityksen B hoidettavaksi siten, että A tilaa toiminnon B:ltä Julkisen laitoksen A toiminnon lakkauttaminen ja vastaavan toiminnon syntyminen yksityiselle sektorille 8

11 1 JOHDANTO 1.1 Tausta Liikennetelematiikan toteuttaminen on edennyt toisaalta julkisen sektorin ja toisaalta yksityisen sektorin vetämänä. Julkinen sektori on nähnyt liikennetelematiikassa uuden työkalun liikenne- ja muiden yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen. Julkinen sektori on erityisesti painottanut liikennetelematiikan vaikuttavuutta ja yhteiskuntataloudellista kannattavuutta ottaessaan käyttöön liikennetelematiikan palveluita ja järjestelmiä. Yksityinen sektori luonnollisesti hakee liikennetelematiikasta uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja painottaa palveluiden tuottamiseen sijoitetun pääoman tuottoa lyhyellä ja pidemmällä tähtäimellä. Pysyvien yksityisten liikennetelematiikan palveluiden aikaansaaminen on osoittautunut kaikkialla maailmassa haasteelliseksi tavoitteeksi. Suomessa markkinat ovat olleet pieniä ja kysyntä vähäistä ja liikenteen ajantasainen informaatio on ollut laadultaan puutteellista. Ongelmana on nähty myös alan kypsymättömät ja vakiintumattomat toimintamallit. Viimeksi mainituista ongelmista suuri osa on liittynyt julkisen vallan rooliin liikennetelematiikan palvelutuotannossa. Viime vuosina on keskusteltu ja selvitelty julkisen vallan roolia joidenkin yksittäisten palveluiden (esim. RDS-TMC, Radio Data System Traffic Message Channel) tai toimintojen (liikennekeskustoiminta) tuottamisessa. Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) kesällä 2004 hyväksytyissä LVM:n hallinnonalan liikenteen telematiikan toimintalinjoissa linjattiin lähivuosien keskeiset toimenpiteet liikennetelematiikan palveluiden toteuttamiseksi. Uusimmassa liikennetelematiikan linjausehdotuksessaan Euroopan Komissio puolestaan ehdottaa kaikkien jäsenmaiden yhteisten telematiikkapalvelujen toteuttamista ja luonnostelee jokaiselle palvelulle tavoitteet palvelutason odotuksista, niiden toiminnallisista ja teknisistä vaatimuksista sekä mahdollisista laajentamisedellytyksistä useamman maan kattaviksi cross-border palveluiksi. 1.2 Tavoite Työn tavoitteena oli määritellä sellaiset vaihtoehtoiset toimintamallit julkisen vallan liikennetelematiikan palvelutuotannon edistämiseksi, jotka vastaavat Suomessa yleisesti noudatettuja toimintaperiaatteita kattavat kaikki liikennemuodot ja niiden keskeiset telematiikkapalvelut ottavat huomioon EU:n näkemykset ja kansainväliset kokemukset palveluliiketoiminnasta ja sen aikaansaamisesta. Tavoitteena oli tuottaa kolme erilaista tavoite- ja toimintamallivaihtoehtoa ja esittää mahdollisimman selkeästi kunkin vaihtoehdon tärkeimmät ominaisuudet perusteluineen sekä arviot niiden vahvuuksista, heikkouksista ja toteutettavuudesta. Työ kattaa sekä 9

12 valtion- että kunnallishallinnon. Tavoitteena oli, että työn tulokset muodostavat keskustelun pohja-aineiston julkisella sektorilla alan tavoitteita koskevalle päätöksenteolle. 1.3 Työn ja raportin sisältö Työ käynnistyi rajauksella ja aineiston kartoituksella. Rajauksista päätettiin työn johtoryhmässä luvun 2 kuvaamalla tavalla ottamalla huomioon eurooppalaiset, kansalliset ja LVM:n hallinnonalan linjaukset ja kehitysnäkymät. Kartoitusvaiheessa käytiin läpi valtion ja kunnallishallinnon tavoitteiden asettelua ja toimintamalleja yleensä sekä erityisesti liikennetelematiikkaa koskien. Kartoitus kattoi Suomen lisäksi kansainvälisesti kiinnostaviksi katsottuja liikennetelematiikan palvelutuotannon esimerkkejä (luku 3). Kartoitusta tarkennettiin erityisen työpajan avulla. Työpajassa kansainväliset asiantuntijat alustivat keskustelua esittämällä kansainvälisiä kokemuksia palvelutuotannosta ja julkisen sektorin roolista sekä tavoitteista. Työpajassa osallistujat pohtivat kolmessa ryhmässä (1. yksityinen palveluntuotanto, 2. julkinen sektori ja 3. toimintaympäristön muutokset) vastauksia seuraavaan kysymykseen: minkälaisilla valtion- ja kunnallishallinnon tavoitteilla saadaan parhaiten edistettyä liikenteen telematiikan pysyvää palvelutuotantoa? Ryhmät vastasivat kysymykseen kukin omasta näkökulmastaan eli mitkä olisivat optimaaliset tavoitteet 1) yksityisen palvelutuotannon edistämiseksi, 2) julkisen sektorin tavoitteiden saavuttamiseksi ja 3) toimintaympäristön muutoksiin vastaamiseksi. Työpajaan osallistujat on lueteltu liitteessä 8. Työpajan tulosten perusteella laadittiin kuusi vaihtoehtoa julkisen vallan tavoitteistolle palvelutuotannossa. Kyseisten vaihtoehtojen pääominaisuudet on esitetty luvussa 4. Kuuden vaihtoehdon joukosta johtoryhmä valitsi tarkempaan arviointiin kolme vaihtoehtoa, joiden vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia käsitellään luvussa 5. Johtopäätökset ja ehdotukset jakotoimenpiteiksi esitetään luvussa 6. 10

13 2 TYÖN RAJAUS Työtä rajattaessa lähtökohdiksi otettiin seuraavat strategiat sekä suunnitelmat: LVM Liikennetelematiikan strategia (Liikenne- ja viestintäministeriö 2004b) Hallinnonalan laitosten strategiat (Merenkulkulaitos 2002, Ratahallintokeskus 2003, Tiehallinto 2000) ITS Finlandin strategia (ITS Finland 2004) esafety (CEC 2004) TEMPO-ohjelman suunnitelmat (CEC 2003) Viimeksi mainituissa esitetään ehdotus eurooppalaisiksi liikennetelematiikan palveluiksi (kuva 1). Matkaa edeltävät palvelut Liikenneväylään liittyvät palvelut Matkaa edeltävä julkista liikennettä Matkaa edeltävä liikenteentiedotus Pre-trip koskeva public liikenteentiedotus transport information Multimodaalinen Julkisen liikenteen matkansuunnittelupalvelu Public Transport payment and lipunmyynti ticketing Emergency Häiriönhallinta handling On-trip Matkan real time aikana road välitetty information Reaaliaikainen Real time passenger matkustajainformaatio information service reaaliaikainen service liikenteentiedotus Henkilökohtainen EFC sähköinen for road use matkanperintä Personalised matkanaikainen on-trip Parking monitoring, info Personalised Henkilökohtainen on-trip Pysäköinnin valvonta, liikenteentiedotus road information and guidance passenger matkanaikainen information informaatio ja ohjaus matkustajainformaatio Dynamic Dynaaminen route reittiopastus guidance Intelligent Automaattinen Speed - minimi ITS -palvelut nopeuden adaptation sovitus - yleiset ITS -palvelut Matkanaikaiset palvelut Julkista liikennettä koskevat palvelut Kuva 1. Eurooppalaiset minimi- ja yleiset liikennetelematiikkapalvelut tie- ja joukkoliikenteessä. Keltaisella merkityt minimipalvelut tulee tarjota kaikissa jäsenmaissa yhteiskäyttöisinä, oranssilla merkityt yleisiksi kutsutut palvelut tulee tarjota mahdollisimman samantapaisina (CEC 2003). Työn rajausta käsiteltiin myös projektin ensimmäisessä johtoryhmässä (Taulukko 1). 11

14 Taulukko 1. Liikennetelematiikan palvelut ja niiden painottaminen EU:n ja Suomen strategioissa ja ohjelmissa (vihreä väri) sekä työn johtoryhmän päätös niiden sisällyttämisestä tarkasteluun (x merkitsee alustavaa päätöstä tarkasteluun ottamisesta , punainen väri hylkäämistä). Nro Palvelu 1. TIEDOTUS (T) T1 Tiedotus vaihtoehtoisista kulkumahdollisuuksista T2.1 Tiedotus liikenteen häiriöistä ja tietöistä T2.2 Tiedotus liikenteen sujuvuudesta T3 Tiedotus säästä ja kelistä T4 Tiedotus reiteistä, palveluista, matkailupalveluista T5 Tiedotus senhetkisistä pysäköintipaikkojen tarjonnasta T6.1 Tiedotus joukkoliikennematkustajille ennen matkaa T6.2 Tiedotus joukkoliikennematkustajille matkan aikana 2. KYSYNNÄN HALLINTA (KYS) KYS1 Ajantasainen ohjaus & tiedotus liityntäpysäköinnin käyttöön KYS2 Kutsujoukkoliikenteen järjestäminen KYS3 KYS4 KYS5 KYS6 KYS7 KYS8 Matkojen yhdistäminen Henkilöautojen yhteiskäyttö Yleisten tienkäyttömaksujen kerääminen Ruuhka- tai muiden aluemaksujen kerääminen Pääsyn säätely (liikenteen rajoittaminen esim. keskusta-alue) Joukkoliikenteen maksujärjestelmät KYS9 Usean palvelun (integroidut) maksujärjestelmät 3. LIIKENTEEN OHJAUS (O) O1 Liittymien ja väylien ohjaaminen liikennevaloin O2 Verkon ohjaaminen liikennevaloin O3 O4 O5 O6 O7 O8 Liikennevalojen etuustoiminnot (Joukkoliikenne ja hälytysajoneuvot) Ramppiohjaus Paikallinen varoittaminen muuttuvin opastein Olosuhteiden mukaan muuttuva nopeusrajoitus Vaihtoehtoisille reiteille opastaminen Kaistankäytön ohjaaminen 4. KALUSTON JA KULJ. HALL. (KAL) KAL1 Joukkoliikennekaluston hallinta LVM telem. strategia TEMPO min./yht.palv. esafety prioriteetit AINOohjelma JURO analysoitavat x x x Ei Ehkä x x Ehkä x Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei x Ei KAL2 KAL3 KAL4 KAL5 Kuljetuskaluston hallinta Riskikuljetusten hallinta Tavarakuljetusten hallinta Kunnossapitokaluston ja -toimintojen hallinta Ei 12

15 Taulukko 1. Jatkoa edelliseltä sivulta Nro Palvelu 5. HÄIRIÖNHALLINTA (HÄH) HÄH1 Yksilöliikenteen häiriötilanteiden havaitseminen HÄH2 Yksilöliikenteen häiriötilanteiden hoitaminen HÄH3 Joukkoliikenteen häiriötilanteiden havaitseminen HÄH4 Joukkoliikenteen häiriötilanteiden hoitaminen 6. KULJETTAJAN TUKI (KULJ) KULJ1 Vakionopeuden pitäminen KULJ2 Dynaaminen enimmäisnopeuden säätäminen, ylinopeusvaroitus KULJ12 Ajokäyttäytymiseen perustuvat vakuutusmaksut KULJ3 Turvavälistä opastaminen KULJ4 KULJ5 Riittävän ajoetäisyyden automaattinen ylläpito Törmäyksien esto ja niistä varoittaminen LVM telem. strategia TEMPO min./yht.palv. esafety prioriteetit AINOohjelma JURO analysoitavat Ei Ei Ei KULJ6 KULJ7 KULJ8 KULJ9 Kaistalla pysymisen tukeminen Näkemisen parantaminen Kuljettajan tilan tarkkaileminen Suunnistus ja reitinopastus Ei KULJ10 Kevyen liikenteen suunnistus ja reitinopastus KULJ11 Alkolukko KULJ12 Hätäpalvelut (ecall ) 7. VALVONTA (V) V1 Automaattinen nopeusvalvonta V2 V3 V4 V5 Automaattinen risteysvalvonta (punaista päin ajo) Vaarallisten aineiden kuljetusten valvonta Kuljetusten painon valvonta (WIM) Automaattinen kaistan käytön valvonta 8. TIEDON KERUU- JA HALLINTA (KH) KH1 Liikenteen seuranta KH2 KH3 KH4 KH5 Sään ja kelin seuranta Ympäristöolosuhteiden seuranta Liikenteen ohjaus- ja tiedotuskeskusten operointi Keskusten operaattorien tukijärjestelmät x x x x x Tarkasteluun otettiin alun perin mukaan kahdeksan eri palveluryhmää: tiedotus, kysynnän hallinta, liikenteen ohjaus, kaluston ja kuljettajan hallinta, häiriönhallinta, kuljettajan tuki, valvonta sekä tiedonkeruu ja -hallinta. Taulukkoon 1 on koottu palveluryhmien esiintyminen LVM:n liikennetelematiikan strategiassa, TEMPO-ohjelmassa, esafetyssä sekä AINO-ohjelmassa. Johtoryhmä valitsi hankkeen kannalta oleellisimmat palvelut ja palveluryhmät taulukosta. 13

16 Johtoryhmässä työ rajattiin käsittelemään liikenteen tiedotusta, kysynnän hallintaa, liikenteen ohjausta sekä tiedon keruuta ja hallintaa. Palvelut sisältävät seuraavia toimintoja: Liikenteen tiedotus tiedotus liikenteen häiriöistä ja väylätöistä tiedotus liikenteen sujuvuudesta tiedotus säästä ja kelistä (tiedotus pysäköintipaikkojen tarjonnasta) tiedotus joukkoliikennematkustajille ennen matkaa matkan aikana Kysynnän hallinta kutsujoukkoliikenteen järjestäminen Liikenteen ohjaus vaihtoehtoisille reiteille opastaminen Tiedon keruu ja hallinta liikenteen seuranta sään ja kelin seuranta ympäristöolosuhteiden seuranta liikenteen ohjaus- ja tiedotuskeskusten operointi keskusten operaattorien tukipalvelut Joulukuussa 2004 pidetyssä työpajassa ja johtoryhmässä rajattiin työtä edelleen koskemaan pääasiassa liikenteen tiedotusta ja seurantaa, koska niiden kohdalla on tällä hetkellä kiireellisintä selkeyttää julkisen sektorin tavoitteita ja rooleja. Työpajan osallistujalista on liitteellä 8. 14

17 3 TOIMINTAMALLIEN KARTOITUS Tämä luku tarkastelee palvelutuotantoon liittyviä toimintamalleja tavoitteenasettelun ja toiminnan ohjauksen, koti- ja ulkomaisten palvelutuotantokäytäntöjen ja talousteorian näkökulmasta. Liitteessä 7 esitetään lisäksi lyhyt katsaus toiminnan ohjauksen teorioista. 3.1 Tavoitteenasettelu ja toiminnan ohjaus Erilaisten ohjausmekanismien ja tavoitteistojen tehokkaaseen hyödyntämiseen vaikuttavat toimintaympäristön ennustettavuus, teknologiat ja organisaation koko. Liikenteen telematiikan palvelut ovat uusi, kehittyvä ja vaikeasti ennustettava asia. Tämä seikka puoltaa pidemmän tähtäimen joustavia, kvalitatiivisia tavoitteita, sillä määrälliset tavoitteet saattavat olla pahasti toimintaa väärin ohjaavia ja epätarkkoja. Erilaiset tavoitteistot ja mittarit ovat reaalimaailman organisaatioissa kaikkina tyyppeinä läsnä ja kyse on enemmänkin tavoitteistotyyppien ja mittareiden onnistuneesta painotuksesta. Julkiset suuret organisaatiot, jotka toimivat epävarmasti ennustettavassa toimintaympäristössä, uudella alueella, vaativat selkeästi kaikkia edellä mainittuja mittarija tavoitteistotyyppejä. Lisäksi valtion ja kuntien suhteiden erikoislaatuisuus (kuntien itsehallinto) asettaa omat rajoituksensa ohjausmekanismeille, tavoitteille ja mittareille. Taulukko 2 luonnehtii eri valtionhallinnon tasoille ja kuntasektorille käypää tavoitteistoa, ohjausta ja mittarityyppejä. Taulukko sisältää epäsuorasti oletuksen, että valtio ei voi käskeä kuntia. Samalla korostetaan suurten kaupunkien merkitystä kuntasektorin tiennäyttäjänä ja pioneerina liikenteen telematiikan palveluiden synnyttämisessä. Suurten kaupunkien pyrkimystä synnyttää uutta yritystoimintaa palvelusektorille tulee valtion taholta täysimääräisesti hyödyntää. Valtion ylin hallinto voi vaikuttaa näihin kaupunkeihin nimenomaan henkilöstöohjainten käytöllä. Käytännössä tämä tarkoittaa luottamuksellisten ja läheisten suhteiden rakentamista sekä yhteistä sopimista liikenteen telematiikan käyttöönoton edistämiseksi. 15

18 Taulukko 2. Tavoitteisto, ohjaus ja mittarityypit eri valtionhallinnon tasoille ja kuntasektorille. Organisaatio Tavoitteiston/ohjauksen luonne Mittarit Valtion ylin hallinto, esim. ministeriö Valtion keskusvirasto, väylälaitos Suuri kaupunki Pieni kaupunki, kunta Prosessiohjaus valtionhallinnon ohjeistuksen kautta sekä sovitut tavoitteet poliittisen johdon kanssa Prosessiohjaus valtionhallinnon ohjeistuksen kautta sekä sovitut tavoitteet ministeriöiden kautta, tulosohjaus lyhyelle aikavälille Prosessiohjaus niiltä osin kuin valtio voi asettaa, henkilöstöohjaus palkitsemalla, kiittämällä ja kannustamalla; henkilöstöohjaus korostuu Prosessiohjaus niiltä osin kuin valtio voi asettaa Kvalitatiiviset, pitkän tähtäimen painotus; jotkut mittarit määrällisiä ja selkeästi mitattavia Kvalitatiiviset, pitkä tähtäin, keskipitkä tähtäin; lyhyellä tähtäimellä osa mittareista määrällisiä ja selkeästi mitattavia; eri tyypit painottuvat tasaisesti Kvalitatiiviset, keskipitkä tähtäin Julkisen sektorin palvelutuotantokäytäntö Valtionhallinto Pääministeri Matti Vanhasen hallitusohjelman (2003) mukaan pyritään edistämään sellaisia kunta- ja seuturakenteen muutoksia, jotka edesauttavat laadukkaiden, tasavertaisten kunnallisten peruspalveluiden tuottamista taloudellisemmin. Hallitusohjelmassa ei käsitellä julkista palvelutuotantoa kovinkaan laajasti: Julkisten palveluiden tuottamistavan arvioinnissa ja säädöksissä otetaan huomioon julkisten palvelujen erityisluonne, muun muassa julkisiin palveluihin liittyvät korkeat vaatimukset palveluiden laadusta, turvallisuudesta, saatavuudesta ja jatkuvuudesta. Julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä uudistettaessa turvataan hankintaviranomaisille mahdollisuus asettaa muun muassa työvoiman käyttöä, työehtoja ja palvelujen ympäristövaikutuksia koskevia ehtoja hankinnoille. Konkreettisena toimenpiteenä hallitusohjelmaan on kirjattu palvelusetelijärjestelmän käyttöönoton laajentaminen. Hallitusohjelmassa mainittujen vaatimusten lisäksi palvelutuotannolle on asetettu myös muita vaateita. Ministeri Kalliomäki (2003) on todennut, ettei palvelujen kilpailuttaminen saa olla ristiriidassa hallituksen päätavoitteen työllisyyden nostamisen kanssa. Julkisten palveluiden tehokkuudesta on myös puhuttu paljon. Tulee kuitenkin muistaa, ettei tehokkuutta ole se, että palvelujen maksuja korotetaan niin, että se rajaa ulkopuolelle juuri eniten palveluja tarvitsevat. Palvelujen kehityksen kannalta pelisäännöt ja liiketoimintamallit ovat keskeisiä (Liikenne- ja viestintäministeriö 2004a). Lisäksi tavoitteeksi tulee ottaa se, että kaikki valtion palvelut ovat saatavilla jokaisella seudulla (Manninen 2003b). 16

19 3.2.2 Kunnallishallinto Hallituksen tavoitteena on turvata kunta-valtio-suhteessa vakaus ja pitkäjänteisyys. Kunnille pyritään luomaan edellytykset palvelutuotannon tehostamiselle ja uusien innovatiivisten yhteistyötapojen käyttöönotolle. Julkisten palveluiden kehittäminen ja järjestäminen on kuitenkin haasteellista työikäisen väestön vähenemisen, vanhusten määrän kasvun, muuttoliikkeen ja julkisen hallinnon asettamien tiukkojen raamien vuoksi. (Manninen 2003a) Professori Kari Neilimo (2001) Kilpailuvirastosta on todennut kunnallisesta palvelutuotannosta seuraavaa: Kunnallista palvelutuotantoa ulkoistamalla, muuttamalla sitä kunnan sisäisessä organisaatiossa palvelukeskusmallityyppiseksi, liikelaitostamalla ja yhtiöittämällä joitakin palveluita sekä myös siirtämällä palveluita yksityisten yritysten ja organisaatioiden hoidettavaksi voidaan luoda perusteita joustavammalle ja paremmalle palvelutuotannolle kunnissa. Vantaan kaupungissa (2004) on pohdittu palvelujen tuotantostrategian lähtökohtia, muun muassa palvelujen tuotantotapoja sekä palvelutuotantoon liittyviä haasteita. Vantaan kaupungin esille nostamat keskeiset palvelutuotantoon liittyvät ongelmakohdat eivät ole ainoastaan Vantaan ongelmia, vaan samoja ongelmia esiintyy muissakin Suomen kunnissa ja kaupungeissa. Haasteita ja ongelmia on lukuisia: Usein palvelujen järjestämisestä puuttuvat pidemmän aikavälin suunnitelmat sekä linjaukset siitä, mitä palveluja tuotetaan itse ja mitä ulkoistetaan Useinkaan ei hankita palvelukokonaisuutta, vaan hankinnat tehdään ennemminkin yksittäisten asiakkaiden ja sen hetkisten tarpeiden pohjalta. Hankintojen hajautettu toimintamalli näkyy myös sopimusten käsittelyssä. Sopimuksia tarkastellaan usein yksi kerrallaan, eikä palvelukokonaisuutta hallitse erityisesti kukaan. Hankintaosaamisen taso voi vaihdella suuresti. Osaaminen on pirstoutunut organisaation eri yksiköihin Palvelujen tuotteistus on puutteellista, sisäiset kustannukset tunnetaan huonosti. Kuntien tavoitteet liikennetelematiikan palvelutuotannossa Suomen kunnilla ja kaupungeilla ei pääsääntöisesti ole suoranaisia tavoitteita liikennetelematiikan palveluiden ja niiden tuottamisen suhteen. Tämä pätee sekä kunnan omaan palvelutuotantoon että ostopalveluihin. Kuntien ja kaupunkien palvelutuotanto keskittyy sosiaali-, terveys- ja koulutussektoreille, jotka ovat kustannuksiltaan suurimmat. Kunnallisesta itsehallinnosta johtuen myös valtionhallinnon ohjaus ei ole kovin voimakasta. 17

20 Kuntia ja kaupunkeja välittömästi kiinnostavat palvelut ja niiden tavoitteisto suuntautuvat liikennetelematiikkaa sivuaviin sektoreihin. Tällöin liikennetelematiikan palvelut voidaan nähdä kansalaisten terveyteen, sosiaaliseen tasa-arvoon ja hyvinvointiin sekä koulutukseen liittyvinä oheispalveluina. Esimerkkeinä tällaisista palveluista ovat telematiikkaa hyödyntävät sairaalakuljetukset (ei hätäkuljetukset) koululaisten kuljetukset vanhusten ja liikuntarajoitteisten kuljetukset. Kaupungeista Oulu ja Tampere ovat ottaneet liikennetelematiikan palveluiden tuotannon selkeästi omaan tavoitteistoonsa, tosin enemmänkin elinkeinojen ja yritystoiminnan kehittämisen ja edistämisen näkökulmasta kuin palveluiden itsensä näkökulmasta. etampere ja Pro Telio Oulussa ovat esimerkkejä näistä toteutuksista. Elinkeinopoliittiset tavoitteet ovat synnyttäneet joukon muita konkreettisempia tavoitteita, jotka liittyvät kaupunkien hallinnollisiin prosesseihin, mutta erityisesti kaupunkien erilaisiin kehittämisohjelmiin ja -hankkeisiin. etampereen tavoitteita: etampere-ohjelman lähtökohtana on kehittää kestävää aktiivista kansalaisuutta ja innovatiivista yritystoimintaa tukevaa tietoyhteiskuntaa. Suurin haaste on edistää yritysmaailman, tutkimusmaailman ja julkisen sektorin yhteistyötä ja osaamista siten, että tietoyhteiskunnasta tulee luonnollinen osa kaikkien kaupunkilaisten arkea ilman erilaisia etumerkintöjä. etampere-ohjelmalla on vahva kytkentä kaupunkiseudun elinkeinostrategiaan sekä maakuntastrategiaan Kansalliset liikennepoliittiset tavoitteet eivät ohjaa kaupunkeja ja kuntia liikennetelematiikan ja sen palveluiden suhteen, vaikka ne yleensä otetaan huomioon kehittämisen lähtökohtina. Onkin nähtävissä, että strategisilla ja poliittisilla telematiikan tavoitteilla voidaan jonkin verran vaikuttaa kuntien ja kaupunkien omaan tavoitteistoon ja toiminnan suuntaamiseen, mutta epäsuorilla tavoitteilla saattaa olla tehokkaampi ohjausvaikutus. Esimerkiksi julkisten hankintojen tulkinta siten, että telematiikan palvelut ovat oleellinen osa kuntien liikenne- ja infrastruktuuripalvelua, tuottaa todennäköisesti suorempaa ohjausvaikutusta ja edistää nopeammin palveluiden syntymistä. Kansallisten tavoitteiden vähäinen ohjausvaikutus on erittäin ymmärrettävää, koska siinä missä kansakunta kilpailee globaalitaloudessa muiden valtioiden kanssa, kunnat kilpailevat keskenään työpaikoista ja asukkaista. Tämä luonnollinen kilpailu on osattava hyödyntää oikein. Kansallisten politiikkojen ja strategioiden lähtökohdaksi voitaisiinkin asettaa enemmän vaikuttamista kunnallisiin prosesseihin, joiden kautta voidaan aktivoida kuntakenttää telematiikan palveluiden kysyntään ja tuottamiseen. Esimerkkejä tällaisista prosesseista ovat hankintatoimi liikennehankkeissa ja kuljetusten hankinta. Kun hyödyllisiä ja kus- 18

Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut. Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut. Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Sisältö Palvelujen arvoketjut ja -verkot Digitrafficin merkitys eri palveluille Päätelmiä 3.9.2002 Digitraffic-seminaari

Lisätiedot

AINO Ajantasaisen liikenneinformaation Ohjelma

AINO Ajantasaisen liikenneinformaation Ohjelma AINO Ajantasaisen liikenneinformaation Ohjelma www.aino.info Koordinaattori Risto Kulmala VTT Hankesihteeri Juhani Vehviläinen Jussa Consulting AINO Ajantasaisen liikenneinformaation Ohjelma Päämääränä

Lisätiedot

Telemaattisten palveluiden tarpeellisuus - käyttäjien mielipiteet ja liikennepoliittiset tavoitteet

Telemaattisten palveluiden tarpeellisuus - käyttäjien mielipiteet ja liikennepoliittiset tavoitteet Telemaattisten palveluiden tarpeellisuus - käyttäjien mielipiteet ja liikennepoliittiset tavoitteet Virpi Anttila, Merja Penttinen ja Heidi Sandberg VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikennetelematiikka

Lisätiedot

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

PASTORI-PROJEKTI. Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut

PASTORI-PROJEKTI. Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut PASTORI-PROJEKTI Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut Älykkään liikenteen liiketoimintamallien ja toteutusratkaisujen kehittäminen Matti Roine ja Raine Hautala,

Lisätiedot

Liikennetelematiikan T&K-ohjelmat : Suunnittelutyön tilanne

Liikennetelematiikan T&K-ohjelmat : Suunnittelutyön tilanne Liikennetelematiikan T&K-ohjelmat 2004-2007: Suunnittelutyön tilanne Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Säätytalo 28.10.2003 1 Sisältö Valmisteluprosessi Valmistelutyön tuloksia

Lisätiedot

Innovatiivisen liikennejärjestelmän. tiekartta. Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT

Innovatiivisen liikennejärjestelmän. tiekartta. Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT Innovatiivisen liikennejärjestelmän operoinnin tiekartta Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT 2 Tausta INTRANS-ohjelmalla tuetaan alan yhteisiä ponnisteluja

Lisätiedot

Ohjelman internetsivut

Ohjelman internetsivut FITS Lisätietoja Ohjelman internetsivut www.vtt.fi/rte/projects/fits Ministeriön internetsivut www.mintc.fi Ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Liikenneneuvos Matti Roine liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä. Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT

Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä. Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari 2.11.2010 Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT 2 Rakentaminen Ylläpito Hoito Operointi Lähde: The Big

Lisätiedot

Mitä pitäisi nyt tehdä liikenteen telematiikassa? Onko telematiikka kallista?

Mitä pitäisi nyt tehdä liikenteen telematiikassa? Onko telematiikka kallista? Mitä pitäisi nyt tehdä liikenteen telematiikassa? Onko telematiikka kallista? Risto Kulmala VTT Risto Kulmala 16.10.2003 Esityksen sisältö > Ratkaistavat ongelmat > Mitä telematiikalla voidaan tehdä? >

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla?

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? 1 Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? Rita Piirainen Tiejohtaja Uudenmaan tiepiiri 2 Helsingin seudun liikenteen hallinnan kehittäminen PKS:n liikenneneuvottelukunta

Lisätiedot

DIGITAALINEN TIETO INNOVATIIVISET PALVELUT HYVÄT YHTEYDET

DIGITAALINEN TIETO INNOVATIIVISET PALVELUT HYVÄT YHTEYDET DIGITAALINEN TIETO INNOVATIIVISET PALVELUT HYVÄT YHTEYDET Liikenne- ja HYVINVOINTIA JA viestintäministeriö KILPAILUKYKYÄ edistää väestön HYVILLÄ YHTEYKSILLÄ hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto 13.3.2014 Sisältö Liikennevirasto lyhyesti Lähivuosina meillä ja maailmalla Liikenneviraston strategia Mitä älyliikenne tarkoittaa? Esimerkkejä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA. Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen:

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA. Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen: VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen: 1. Uuden liikennepolitiikan tarve ja mahdollisuudet Liikennepolitiikka

Lisätiedot

ITS Finland esiselvitys

ITS Finland esiselvitys ITS Finland esiselvitys Raine Hautala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikenne- ja viestintäministeriö VTT Jussa Consulting Traficon Oy SysOpen Oyj Raine Hautala # 1 Taustaa Liikennetelematiikan merkitys

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

Liikenteen ja kuljetusten seuranta. Sami Luoma Tiehallinto - Liikenteen palvelut

Liikenteen ja kuljetusten seuranta. Sami Luoma Tiehallinto - Liikenteen palvelut Liikenteen ja kuljetusten seuranta Sami Luoma Tiehallinto - Liikenteen palvelut 15.03.2001 Taustaa Liikenteen hallinnan toimintalinjat Peruspalvelut joukkotiedotus häiriön hallinta Painopiste ajantasainen

Lisätiedot

Bitumista bitteihin älyliikenteen strategia

Bitumista bitteihin älyliikenteen strategia Bitumista bitteihin älyliikenteen strategia Kansainvälinen telepäivä 17.5.2010 Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Liikenne 2010-luvulla Ilmastotyö on iso urakka Suomen talouden rakenne muuttuu Tuottavuusvaatimukset

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet FITS-koordinaattori Risto Kulmala VTT Yhdyskuntatekniikka 15.3.2001 Liikennetelematiikka ja FITS KÄYTTÄJÄT

Lisätiedot

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 ILMATIE-projekti Tiehallinnon EKOTULI -teeman projekti (Ekotehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä); Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

ITS Finland esiselvitys

ITS Finland esiselvitys ITS Finland esiselvitys INFO- JA KÄYNNISTÄMISTILAISUUS 23.4.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö VTT Jussa Consulting SysOpen Oyj Traficon Oy Raine Hautala & Seppo Öörni # 1 Taustaa Liikennetelematiikan

Lisätiedot

Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden t&k-ohjelma Matti Roine Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden t&k-ohjelma Matti Roine Liikenne- ja viestintäministeriö Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden t&k-ohjelma Matti Roine Liikenne- ja viestintäministeriö 15.3.2001 / 10.4.2001 / 1 Globaali tietoyhteiskuntakehitys Toiminnan verkottuminen tietoverkoissa

Lisätiedot

ITS Finland. Toiminnan esittely

ITS Finland. Toiminnan esittely ITS Finland Toiminnan esittely 28.10.2003 Haasteet Liikenneverkot ovat kuormitettuja ja alttiita häiriöille, kuljetusten tehokkuus on tärkeä osa yritysten kilpailukykyä, sujuva liikenne säästää resursseja

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta FITS 1 ohjelma-alue Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta pj Matti Roine, LVM ja Seppo Öörni, LVM sihteeri Markus Väyrynen, Sito FITS 1 > Tavoitteet > Toiminta > Tulokset

Lisätiedot

Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen

Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen Digitaalisuus rakennetussa ympäristössä -seminaari FinnBuild 2.10.2014 Sampo Hietanen Liikenne on keskellä isoa rakennemurrosta A change for good level of service

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Älykäs liikenne ja EU:n vihreät kuljetuskäytävät. Jari Gröhn

Älykäs liikenne ja EU:n vihreät kuljetuskäytävät. Jari Gröhn Älykäs liikenne ja EU:n vihreät kuljetuskäytävät Jari Gröhn Liikenne 2010-luvulla Ilmastotyö on iso urakka Suomen talouden rakenne muuttuu Tuottavuusvaatimukset puristavat Julkinen talous on tiukkaa Innovaatiot

Lisätiedot

Millä keinoilla kestävään liikennejärjestelmään?

Millä keinoilla kestävään liikennejärjestelmään? Millä keinoilla kestävään liikennejärjestelmään? Matti Räinä tiejohtaja Oulun tiepiiri Näkökulmia aluesuunnittelun ja liikenteen tavoiteasettelu LPS 2008 Liikenne 2030. Suuret haasteet, uudet linjat hallinnon

Lisätiedot

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri VIKING Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus Opastinsilta 12 PL 70 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Saariston liikennepalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa

Saariston liikennepalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Saariston liikennepalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Liikenneneuvos Eeva Linkama, LVM Saaristoliikenteen neuvottelukunta 11.11.2014 Selvityksen taustalla on vuoden 2012 liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014 Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä Petri Rönneikkö 15.10.2014 LIIKENNEKESKUKSET LIIKENNEVIRASTOSSA Liikenneviraston organisaatio Pääjohtaja Sisäinen tarkastus ELY-liikenne Viestintä

Lisätiedot

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos Paikkatietomarkkinat 3.11.2009 Helsingin Messukeskus 9.11.2009 on paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän tiedon ja kokemusten vaihdon foorumi.

Lisätiedot

Liikennepolitiikan suunnan tarkistaminen Antti Rainio ja Risto Kulmala

Liikennepolitiikan suunnan tarkistaminen Antti Rainio ja Risto Kulmala Uusi arjen tietoyhteiskunta Liikennepolitiikan suunnan tarkistaminen Antti Rainio ja Risto Kulmala Kriittisiä kehitystekijöitä Kuinka teknologian mahdollisuudet hyödynnetään? Miten kuljetusten tehokkuutta

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Digitalisaatio liikenteessä

Digitalisaatio liikenteessä Digitalisaatio liikenteessä Johtaja Risto Murto 3.11.2015 Tampere LVM 1.1.2016 www.lvm.fi 4.11.2015 2 EU:n komission liikenteen valkoinen kirja 3/2011 Komissio toteaa, että nykyisen kaltainen liikennepolitiikka

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto. Strategia 2012

Logistiikkayritysten Liitto. Strategia 2012 Logistiikkayritysten Liitto Strategia 2012 2 LL STRATEGIA 2012 Perustehtävä Toimintaympäristön muutosvoimat Tahtotila Toimintamalli Organisaatio ja resurssit Jäsenten ja sidosryhmien odotukset Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Uusi liikennepolitiikka

Uusi liikennepolitiikka Uusi liikennepolitiikka Ylijohtaja Anne Herneoja 28.11.2012 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle n

Lisätiedot

Tienpito Nykytilan kartoitus. Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo

Tienpito Nykytilan kartoitus. Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo Tienpito Nykytilan kartoitus Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo Tehtävien nykytilan kartoitus ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue vastaa toimialueensa valtion hallinnoiman

Lisätiedot

Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden t&k-ohjelma

Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden t&k-ohjelma Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden t&k-ohjelma Finnish R&D Programme on ITS Infrastructures and Services Risto Kulmala 23.5.2001 Liikennetelematiikka ja FITS KÄYTTÄJÄT Yritykset - Viranomaiset

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Henkilöliikenteen info-ohjelma HEILI

Henkilöliikenteen info-ohjelma HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma (HEILI) Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen häiriötilanteiden hallinnan toteuttamiseksi Vuosina 2001-2004 Henkilöliikenteen info-ohjelma

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Tieliikenteen automaatio. Päivi Antikainen Yksikön johtaja

Tieliikenteen automaatio. Päivi Antikainen Yksikön johtaja Tieliikenteen automaatio Päivi Antikainen Yksikön johtaja Tieliikenne 2017 Haasteita Mahdollisuuksia Suuri murros....on jo käynnissä Tulevaisuuden Suomi on digitaalinen Robotiikka ja älykäs automaatio

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 1 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Johtava konsultti Pekka Petäjäniemi 2 -hankkeen tavoitteet Kehittää kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Joukkoliikenne on osa liikennejärjestelmää Liikenteellä ja liikennejärjestelmällä on yhteiskunnassa merkittävä rooli elinkeino elämän kilpailukyvylle ja kansalaisten

Lisätiedot

LIIKENTEEN INFRASTRUKTUURI TULEVAISUUDEN MAHDOLLISTAJANA. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy

LIIKENTEEN INFRASTRUKTUURI TULEVAISUUDEN MAHDOLLISTAJANA. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy LIIKENTEEN INFRASTRUKTUURI TULEVAISUUDEN MAHDOLLISTAJANA Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy KUVIA 1950-LUVULTA - MILLAINEN ON KUVA TULEVAISUUDESTA? http://suomenmuseotonline.fi/ ja Kuljetusliike

Lisätiedot

Liikenneongelmat ja telematiikka. Matti Roine 16.10.2003

Liikenneongelmat ja telematiikka. Matti Roine 16.10.2003 Liikenneongelmat ja telematiikka Matti Roine 16.10.2003 1 Suomen tietoyhteiskuntamallin ongelmia Tietoyhteiskunnan ja teollisen ajan hallinnon rakenteiden välinen ristiriita, raskaat ja byrokraattiset

Lisätiedot

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006 Liikenteen ja logistiikan innovaatiohanke EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 Työn tavoite Työn päätavoitteena on liikennetelematiikan kansainvälisen huippuosaamisen

Lisätiedot

Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk

Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk 29.6.2001 Tausta ja tavoitteet! Henkilöliikenteen kansallista järjestelmäarkkitehtuuria tarvitaan ohjaamaan liikennetelematiikan

Lisätiedot

PortNetin vaikuttavuuden arviointi

PortNetin vaikuttavuuden arviointi PortNetin vaikuttavuuden arviointi FITS-kevättapaaminen 10.4.2003 Raine Hautala & Pekka Leviäkangas 10.4.2003 PortNet > Kansallinen merenkulun tavaraliikenteen eri osapuolia palveleva sovellus > PortNet-palvelulla

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä

Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä Miten Suomi säilyttää kilpailukykynsä muuttuvassa maailmassa? Digitalisaatio Kaupungistuminen ja älykäs maaseutu Teknologinen kehitys Ilmastonmuutos Suomesta

Lisätiedot

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi VIKING Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005. Valtiosihteeri Perttu Puro

ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005. Valtiosihteeri Perttu Puro ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005 Valtiosihteeri Perttu Puro 1 Esityksen sisältö Toimenpideohjelma Suomen logistisen aseman vahvistamiseksi Ministeriön ajankohtaiset logistiikka-asiat Tulevaisuuteen valmistautuminen

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Mikä on liikennejärjestelmäsuunnitelma ja miksi sitä tehdään? Liikennejärjestelmä sisältää liikenteen kokonaisuuden,

Lisätiedot

Liikenteen palvelut, digitalisaatio ja automaatio. Johanna Särkijärvi, , ELY-keskus, Jyväskylä

Liikenteen palvelut, digitalisaatio ja automaatio. Johanna Särkijärvi, , ELY-keskus, Jyväskylä Liikenteen palvelut, digitalisaatio ja automaatio Johanna Särkijärvi, 10.3.2016, ELY-keskus, Jyväskylä Liikenne- ja viestintäpolitiikka kohtaavat kärkihankkeissa Normien purkaminen Digitaalisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Anders Jansson, Tytti Viinikainen, Tapani Touru (HSL) LIVE-verkostotilaisuus 19.11.2013 Liikkumisen ohjaus osana liikennepolitiikkaa Liikkumisen

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti

Lisätiedot

Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1.

Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1. Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1.2015 Pauli Pullinen, liikenne- ja viestintäministeriö Ajankohtaista

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys Case Turun kehätien kehittämisselvitys Kaisa Mäkinen Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Tausta Liikkumisen ohjaus tarkoittaa viisaan liikkumisen edistämistä

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

Uudenmaan Yrittäjien syyskokous. Kari Järvenpää

Uudenmaan Yrittäjien syyskokous. Kari Järvenpää Uudenmaan Yrittäjien syyskokous Kari Järvenpää MILLÄ SUOMEN HYVINVOINTI FINANSSIKRIISISTÄ NOUSUUN? Markkinoiden kasvupotentiaalia yrittäjyydellä lisää Jos ei ole yrittäjyyttä ja bisnestä, ei ole mitään

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved.

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved. Digitaalisuuden edistäjä TERVETULOA Yhtiökokous 1.4.2014 1. Teleste lyhyesti VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 2.Tilinpäätös

Lisätiedot

_c o/ A 'VP. Liikenne- ja kelikamerat. Oc Tf EH/e-.c TIEHALLINTO. Pirkko Kanerva. Keski - Suomen tiepiirin alueejia

_c o/ A 'VP. Liikenne- ja kelikamerat. Oc Tf EH/e-.c TIEHALLINTO. Pirkko Kanerva. Keski - Suomen tiepiirin alueejia _c o/ A 'VP TIEHALLINTO Pirkko Kanerva Liikenne- ja kelikamerat Keski - Suomen tiepiirin alueejia I Oc Tf EH/e-.c Pirkko Kanerva Liikenne- ja kelikamerat Keski - Suomen tiepiirin alueella Tiehallinto Keski-Suomen

Lisätiedot

SÄHKÖISTEN KULKUVÄLINEIDEN KÄYTTÖÖNOTON EDISTÄMINEN EUROOPPALAISIA LÄHESTYMISTAPOJA. TransECO 2011, Jukka Räsänen

SÄHKÖISTEN KULKUVÄLINEIDEN KÄYTTÖÖNOTON EDISTÄMINEN EUROOPPALAISIA LÄHESTYMISTAPOJA. TransECO 2011, Jukka Räsänen SÄHKÖISTEN KULKUVÄLINEIDEN KÄYTTÖÖNOTON EDISTÄMINEN EUROOPPALAISIA LÄHESTYMISTAPOJA ESITYKSEN SISÄLTÖ Tausta ja tavoitteet Tarjonta ja kysyntä Erilaisia lähestymistapoja Suosituksia TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

9,.,1* Tielaitos. Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallinnan strategia, Osaraportti 2 13/1999. Liikenteen hallinnan ja liikennetelematiikan strategia

9,.,1* Tielaitos. Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallinnan strategia, Osaraportti 2 13/1999. Liikenteen hallinnan ja liikennetelematiikan strategia Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallinnan strategia, Osaraportti 2 Tielaitos Liikenteen hallinnan ja liikennetelematiikan strategia Tielaitoksen selvityksiä 13/1999 Helsinki 1999 TIEHALLINTO Uudenmaan tiepiiri

Lisätiedot

Liikenneinfrastruktuuri 2040 ja järjestöjen yhteishanke

Liikenneinfrastruktuuri 2040 ja järjestöjen yhteishanke Liikenneinfrastruktuuri 2040 ja 2030 - järjestöjen yhteishanke Hankekokonaisuuden tarkoitus Tarkastella liikenneverkon kehittämistarpeita erityisesti talouden, elinkeinoelämän ja yhdyskuntarakenteen näkökulmista.

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

@450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori. Anne Suomi, Digita Oy

@450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori. Anne Suomi, Digita Oy @450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori Anne Suomi, Digita Oy Agenda 1. Laajakaista mobiiliksi 2. Kylien laajakaistayhteydet valtioneuvoston

Lisätiedot

Liikenne palveluna viimeaikaisten selvitysten parhaita paloja. Johanna Särkijärvi 17.9.2015 Vähähiilisen liikenteen mahdollisuudet -seminaari

Liikenne palveluna viimeaikaisten selvitysten parhaita paloja. Johanna Särkijärvi 17.9.2015 Vähähiilisen liikenteen mahdollisuudet -seminaari Liikenne palveluna viimeaikaisten selvitysten parhaita paloja Johanna Särkijärvi 17.9.2015 Vähähiilisen liikenteen mahdollisuudet -seminaari Teemat 1) Liikenne palveluna - mistä on kyse 2) Liiketoimintamahdollisuudet

Lisätiedot

Paikalla: Sami Luoma pj. Tiehallinto Timo Karhumäki siht. Tiehallinto Lassi Hilska Iisaakki Kosonen Jani Granqvist

Paikalla: Sami Luoma pj. Tiehallinto Timo Karhumäki siht. Tiehallinto Lassi Hilska Iisaakki Kosonen Jani Granqvist Kokousmuistio TKI 4.9.2002 sivu 1 FITS Hanke 3 "Liikenteen ja kuljetusten seuranta" Hankeryhmän kokous 4.9.2002 klo 9-11.00 Paikka: Tiehallinto, Uudenmaan tiepiirin liikennekeskuksen neuvotteluhuone Paikalla:

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-tilaisuus 19.11.2013 LVM:n ilmastopoliittinen ohjelma ILPO (2009) Liikenne-

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma RIL Liikennesuunnittelun kehittyminen Helsingissä 25.9.2014 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Liikennejärjestelmällä on ensisijassa palvelutehtävä Kyse on ennen kaikkea

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto on monialainen liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä

Lisätiedot

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa ELY-centre, Yrjö Pilli-Sihvola 6.2.2013 1 Yleistä Suomen tiesääjärjestelmästä Liikenneviraston tiesääjärjestelmän

Lisätiedot

Suomen logistiikan näköalat

Suomen logistiikan näköalat BESTUFS II Tavaraliikenne kaupungeissa 22.8.2007 Suomen logistiikan näköalat Jari Gröhn, yli-insinööri Liikennepolitiikan osasto 1 Logistiikka hallitusohjelmassa! Osallistutaan EU:n logistiikkapolitiikan

Lisätiedot

Suomen kansallinen älyliikennestrategia ja sen toteuttaminen

Suomen kansallinen älyliikennestrategia ja sen toteuttaminen Suomen kansallinen älyliikennestrategia ja sen toteuttaminen Liikenneneuvos, yksikön päällikkö Risto Murto VTT seminaari älyliikenteen kehitys Suomessa ja Euroopassa 20.5.2011 Liikenteen valkoinen kirja

Lisätiedot

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA -tavoitteet - sisältö - toteutus Avausseminaari 25.11.2003 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja SUOMI TIETOYHTEISKUNTANA MILLAINEN ON TIETOYHTEISKUNTA? tieto

Lisätiedot

Vedia-monipalvelu - liikenteen palvelut yhdeltä luukulta. 1.4.2011 Erikoistutkija Armi Vilkman, VTT

Vedia-monipalvelu - liikenteen palvelut yhdeltä luukulta. 1.4.2011 Erikoistutkija Armi Vilkman, VTT Vedia-monipalvelu - liikenteen palvelut yhdeltä luukulta 1.4.2011 Erikoistutkija Armi Vilkman, VTT 2 3 Onko älyliikenne pelkkää sanahelinää vai oikeita palveluita? CO2 päästörajat vaikuttavat liikkumiseen

Lisätiedot

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta 1 Nykytilanne Prosessi Pelastustoiminnassa onnettomuustilanteessa organisaatiolla yhteinen prosessi Liikenteen hallinnassa ja tiedotuksessa kullakin oma prosessi

Lisätiedot

Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut

Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut FITS- syystapaaminen Jukka Andersson Digita Oy Jukka Andersson 30.10.2003 # 1 Digitaalisen television tulevaisuuden historia Business 2.0 lehti lokakuussa

Lisätiedot

Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta 31.5.2010

Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta 31.5.2010 Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta 31.5.2010 Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta Perustiedot (1/2) Sanoma myy Suomen suurimman kaapelitelevisio-operaattori Welhon liiketoiminnan tietoliikennekonserni DNA:lle

Lisätiedot

LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS

LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS 13.10.2010 Esillä tiedotustilaisuudessa Liikennepolitiikan toimintaympäristö 2010-luvulla: Kiristyvä julkinen talous Talous- ja elinkeinorakenteen muutos

Lisätiedot

Liikennetehtävät maakunnissa (ELYn näkemys) Raimo Järvinen Varsinais-Suomen ELY-keskus

Liikennetehtävät maakunnissa (ELYn näkemys) Raimo Järvinen Varsinais-Suomen ELY-keskus Liikennetehtävät maakunnissa (ELYn näkemys) Raimo Järvinen Varsinais-Suomen ELY-keskus 14.6.2017 VALTAKUNNALLISEN VALMISTELUN TILANNE Liikenteen ja tienpidon tehtävät Maakuntahallinnon liikennetehtävien

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa. 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja

Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa. 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja 1 Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja 2 Hyvinvointipalvelut murroksessa Kansantalouden ja yleisen varallisuuden kasvu ovat keskeisiä hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot