TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNITASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNITASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT"

Transkriptio

1 91 TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNITASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

2 92

3 10 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot , ,49 Maksutuotot , ,16 Tuet ja avustukset , ,71 Muut tuotot , , , ,48 Valmistus omaan käyttöön , ,11 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,58 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,16 Muut henkilösivukulut , ,94 Palvelujen ostot , ,23 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,99 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,34 Avustukset , ,92 Muut kulut , , , ,15 Toimintakate , ,56 Verotulot , ,30 Valtionosuudet , ,30 Arvonlisäveron takaisinperintä 0, ,15 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,55 Muut rahoitustuotot , ,76 Korkokulut , ,00 Muut rahoituskulut , , , ,33 Vuosikate , ,22 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,55 Arvonalentumiset ,44 0, , ,55 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,40 0,00 Satunnaiset kulut 0,00 0, ,40 0,00 Tilikauden tulos , ,67 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,63 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,52 Tilikauden ylijäämä , ,78

4 11 RAHOITUSLASKELMA Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate , ,22 Satunnaiset erät ,40 0,00 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,93 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,37 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,53 Käyttöomaisuuden myyntitulot , , , ,70 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta , ,77 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,42 Antolainasaamisten vähennykset , , , ,67 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,24 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , , ,61 Oman pääoman muutokset , ,89 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,22 Vaihto-omaisuuden muutos , ,15 Pitkäaikaisten saamisten muutos , ,01 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,22 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , , , ,82 Rahoitustoiminnan nettokassavirta , ,01 Kassavarojen muutos , ,76 Kassavarojen muutos Kassavarat , ,24 Kassavarat , , , ,76

5 12 TASE 95 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,86 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,92 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,92 Rakennukset , ,65 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,66 Koneet ja kalusto , ,22 Muut aineelliset hyödykkeet , ,80 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,69 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,33 Muut lainasaamiset , ,26 Muut saamiset , , , ,89 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,48 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,96 Muut toimeksiantojen varat , , , ,24 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,85 Muu vaihto-omaisuus , , , ,80 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Siirtosaamiset , ,55 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,86 Muut saamiset , ,98 Siirtosaamiset , , , ,92 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet , ,34 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , ,00 Joukkovelkakirjalainasaamiset , ,53 Muut arvopaperit , , , ,66 Rahat ja pankkisaamiset , ,58 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,70

6 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,28 Liittymismaksurahasto , ,96 Arvonkorotusrahasto , ,18 Muut omat rahastot , ,49 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,40 Tilikauden ylijäämä , , , ,11 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,95 Vapaaehtoiset varaukset , , , ,90 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset , ,05 Muut pakolliset varaukset , , , ,26 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,97 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,26 Muut toimeksiantojen pääomat , , , ,44 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,61 Lainat julkisyhteisöiltä , ,34 Saadut ennakot , ,80 Ostovelat , ,58 Liittymismaksut ja muut velat , ,03 Siirtovelat , , ,36 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,98 Lainat julkisyhteisöiltä , ,85 Saadut ennakot , ,90 Ostovelat , ,87 Muut velat , ,01 Siirtovelat , , , ,63 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,70 96

7 13 KONSERNITASE 97 VASTAAVAA euro euro PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,64 Muut pitkävaikutteiset menot , ,52 Ennakkomaksut , , , ,79 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,97 Rakennukset , ,67 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,83 Koneet ja kalusto , ,34 Muut aineelliset hyödykkeet , ,51 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,95 Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet , ,01 Muut osakkeet ja osuudet , ,58 Joukkovelkakirjalainasaamiset , ,64 Muut lainasaamiset , ,96 Muut saamiset , , , ,39 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,19 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,95 Muut toimeksiantojen varat , , , ,95 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,13 Valmiit tuotteet/tavarat , ,13 Muu vaihto-omaisuus , ,00 Ennakkomaksut , , , ,71 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset ,22 0,00 Lainasaamiset 0, ,51 Muut saamiset , ,56 Siirtosaamiset , ,14 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,93 Lainasaamiset , ,10 Muut saamiset , ,61 Siirtosaamiset , , , ,71 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet , ,19 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , ,84 Joukkovelkakirjalainasaamiset , ,60 Muut arvopaperit , , , ,04 Rahat ja pankkisaamiset , ,95 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,49

8 VASTATTAVAA euro euro OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,59 Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä , ,58 Liittymismaksurahasto , ,96 Arvonkorotusrahasto , ,48 Muut omat rahastot , ,15 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,38 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,37 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,14 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,48 Vapaaehtoiset varaukset , , , ,68 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset , ,05 Muut pakolliset varaukset , , , ,99 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,95 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,29 Muut toimeksiantojen pääomat , , , ,12 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,84 Lainat julkisyhteisöiltä , ,70 Lainat muilta luotonantajilta , ,30 Saadut ennakot , ,50 Ostovelat , ,58 Muut velat , ,08 Siirtovelat , , , ,84 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,29 Lainat julkisyhteisöiltä , ,11 Lainat muilta luotonantajilta , ,58 Saadut ennakot , ,46 Ostovelat , ,08 Muut velat , ,02 Siirtovelat , , , ,35 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,49 98

9 99 14 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 14.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat tiedot Arvostus- ja jaksotusperiaatteet Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Voimalaitosten varalaitteiden poistoaikaa on lyhennetty. Tarkistuksen seurauksena tilivuoteen kirjattiin 0,9 milj. euron lisäpoisto. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kaupunginhallituksen hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä ale mman todennäköisen hankintamenon määräisenä tai käyttäen hankinnan keskihintaa. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Edellisten tilikausien vertailukelpoisuus Oikaisuja edellisen tilikauden tietoihin ei ollut. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa ei ole edelliseen vuoteen verrattuna muutoksia. Sähkön myynnin ja siirron tulojen jaksotus on muutettu energian hankintamääriin pohjautuvaksi. Sähkölaitoksen varaosavarasto on perustettu ja taseen alkuarvo kirjattu satunnaisiin tuottoihin. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut Vuonna 2001 tehty osakkeiden arvonkorotus ,09 euroa on purettu vuonna Museotoimen muihin pitkävaikutteisiin menoihin vuonna 2001 sisältyneet kulut 350,24 euroa on vuonna 2002 siirretty taseessa kohtaan muut aineelliset hyödykkeet. Valuuttamääräiset erät Ulkomaan rahan määräiset erät on muutettu Suomen rahaksi Suomen Pankin tilinpäätöspäivänä noteeraamaan keskikurssiin.

10 Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot Konsernihallinto , ,99 Sisäiset palvelut , ,36 Koulutuspalvelut , ,74 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut , ,01 Sosiaali- ja terveyspalvelut , ,35 Yhdyskuntapalvelut , , , ,83 Liiketoiminta Liikevaihto , ,10 Muu toiminta , , , ,67 Yhteensä , , Selvitys verotulojen oikaisuista Kaupungin osuus yhteisöverosta Kertynyt ja kirjattu tilitysten perusteella , ,02 Oikaistu jako-osuuksien muutosten johdosta verovuodelta ,51 verovuodelta , ,64 Yhteisövero yhteensä , , Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Kulttuuritoimesta anastettujen varojen palautus ,74 Skanska Tekra Oy, vahingonkorvaus ,66 Sähkölaitos, varaosavaraston alkuarvo ,00 Naistenlahden Turve Oy, myyty ,13 Paras-hanke oikaisu ed. vuoteen , , ,06 Satunnaiset kulut Bussikorttipantit, oikaisu ed.vuoteen , Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: Aineettomat oikeudet 3 vuotta Tasapoisto 33,30 % Muut pitkävaikutteiset menot 3-20 vuotta Tasapoisto 33,30 % - 5,00 % Rakennukset vuotta Tasapoisto 10,00 % - 2,50 % Kiinteät rakenteet ja laitteet vuotta Tasapoisto 10,00 % - 5,00 % Koneet ja kalusto 3-30 vuotta Tasapoisto 33,30 % - 3,33 % Soranottoalueet Käytön mukainen Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle euroa, on kirjattu vuosikuluiksi.

11 Pakollisten varausten muutokset Kunnan eläkejärjestelmän eläkevastuu , ,02 Lisäykset tilikaudella ,57 Vähennykset tilikaudella , ,54 Eläkevastuu , ,05 Maisemointivaraus , ,55 Vähennykset tilikaudella , ,65 Maisemointivaraus , ,90 Kaukolämpöverkon siirtovaraus ,31 Lisäykset tilikaudella , ,31 Kaukolämpöverkon siirtovaraus , ,31 Pakolliset varaukset yhteensä , , Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja tappiot Muut toimintatuotot Osakkeiden myynnistä ,75 Kiinteistöjen myynnistä ,84 Atk-järjestelmien myynnistä ,00 Koneiden ja kaluston myynnistä ,46 Metsäkoneiden myynnistä ,67 Maa-alueiden myynnistä , ,49 Elintarvikelaboratorion myynnistä ,91 Kaasuturbiinin myynnistä ,27 Autojen myynnistä , , , ,83 Muut toimintakulut Autojen luovutuksesta ,46 Atk-järjestelmän luovutuksesta 338,74 Terveydenhuolto-oppilaitoksen rakennusten ja irtaimiston lahjoittaminen Osakkeiden myynnistä , , , Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot , ,77 Osuuspääoman korot , ,05 Peruspääoman korot , , , ,85

12 Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Arvonkorotukset Kaupunki on arvostanut käyttöomaisuuteensa kuuluvat tontit jälleenhankinta-arvoon vuonna 1994, jolloin niiden arvoa korotettiin. Kun siirryttiin kirjanpitolain soveltamiseen vuoden 1997 avaavassa taseessa, tontit arvostettiin jälleenhankinta-arvoon eli vuoden 1996 tilinpäätöksen mukaiseen kirjanpitoarvoon. Samalla arvonkorotusten määrä merkittiin taseessa arvostuseriin. Kirjanpidosta ei ilmene tehdyn arvonkorotuksen määrä tonttikohtaisesti Maa-ja vesialueet , ,92 Purettu arvonkorotuksia tilikaudella , ,83 Maa- ja vesialueet , ,09 Osakkeet ja osuudet ,09 Arvonkorotukset tilikaudella ,09 Purettu arvonkorotuksia tilikaudella ,09 Osakkeet ja osuudet , ,09 Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Käyttöomaisuus Aineettomat hyödykkeet Aineet- Muut pitkä- Yhteensä tomat vaikutteiset oikeudet menot Poistamaton hankintameno , , ,92 Lisäykset tilikauden aikana , , ,11 Rahoitusosuudet tilikaudella , , ,78 Vähennykset tilikaudella 8 519,18 0, ,18 Siirrot erien välillä 0,00-350,17-350,17 Tilikauden poisto , , ,78 Poistamaton hankintameno , , ,12 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo , , ,12 Aineelliset hyödykkeet Maa- Raken- Kiinteät Koneet ja Ennakkomaksut ja Muut ai- Yhteensä alueet nukset rakenteet ja kalusto keskeneräiset neelliset laitteet hankinnat hyödykkeet Poistamaton hankintameno , , , , , , ,60 Lisäykset tilikauden aikana , , , , , , ,54 Rahoitusosuudet tilikaudella 0, , , ,27 0,00 0, ,23 Vähennykset tilikaudella ,11 145,16 0, ,09 0,00 0, ,36 Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,17 350,17 Tilikauden poisto 0, , , ,46 0, , ,31 Poistamaton hankintameno , , , , , , ,41 Arvonkorotukset , ,88 Kirjanpitoarvo , , , , , , ,29

13 103 Pysyvien vastaavien sijoitukset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Arvonalennus Kirjanpitoarvo Osakkeet ja osuudet Tytäryhteisöosakkeet ja - osuudet , , , ,84 Kuntayhtymäosuudet , , , ,76 Osakkuusyhteisöosakkeet ja - osuudet , , , , ,98 Omistusyhteysyhteisöosakkeet ja -osuudet 3 399, , , , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , , , , , , , , , , ,98 Muut lainasaamiset Lainasaamiset tytäryhteisöiltä , , , , ,91 Lainasaamiset osakkuus- ja muilta omistusyhteysyhteisöiltä , , , , ,70 Lainasaamiset muilta , , , , , , , , , ,76 Muut saamiset Muut saamiset tytäryhteisöiltä , , , ,70 Muut saamiset muilta , , , , , , , , , ,46 Yhteensä , , , , , ,20 Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset Tasearvo Lisäykset Tasearvo Kunnan osuus Ero 1.1. tilikaudelta kuntayhtymän peruspääomasta Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ky , , , , ,09 Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen ky , , , ,55 Pirkanmaan sosiaalipalvelujen ky , , , ,14 Pirkanmaan Liitto , , ,22 Hämeen Päihdehuollon ky , , , , , , , ,32 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset , ,52 Muut saamiset ,39 Siirtosaamiset , , , ,85 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa Tampere on jäsenenä Myyntisaamiset , ,75 Muut saamiset , ,21 Siirtosaamiset , , , ,87 Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset , ,74 Muut saamiset 3 660,00 Siirtosaamiset 1 360, , , ,19

14 104 Olennaiset siirtosaamiset Pitkäaikaiset siirtosaamiset Menoennakot Vuokraennakko , ,78 Muut menoennakot 9 271, ,77 Muut pitkäaikaiset siirtosaamiset Emissiosaamiset , , ,55 Lyhytaikaiset siirtosaamiset Muut menoennakot Vesivoimaosuuden ennakkomaksu ,75 Näyttelyn rahoitusosuutta ,77 Muut menoennakot , ,99 Siirtyvät korot , ,21 Tulojäämät Kelan korvaus työterveydenhuollosta , ,87 Yhteisöveron oikaisu ,15 Valtion avustuksia ja korvauksia , ,11 Työllistämis- ja työmarkkinatuki , ,17 Eu-tuet ja avustukset , ,29 Lastensuojelun tasausmaksu , ,88 Sähkömaksujen jaksotukset , ,38 Kaukolämpömaksujen jaksotus , ,18 Maakaasumaksutulojen jaksotus ,10 Tasesähkön myynti loka-jouluk ,00 Muut tulojäämät , , , ,52 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Jälleenhankintahinta , ,53 Kirjanpitoarvo , ,35 Erotus , ,18 Rahamarkkinainstrumentit Jälleenhankintahinta , ,00 Kirjanpitoarvo , ,00 Erotus 0,00 0,00 Joukkovelkakirjat Jälleenhankintahinta , ,53 Kirjanpitoarvo , ,53 Erotus , ,00 Muut arvopaperit Jälleenhankintahinta , ,79 Kirjanpitoarvo , ,79 Erotus 0,00 0,00

15 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oma pääoma Peruspääoma , ,28 Peruspääoma , ,28 Liittymismaksurahasto , ,06 Lisäykset tilikaudella , ,90 Liittymismaksurahasto , ,96 Arvonkorotusrahasto , ,92 Lisäykset tilikaudella ,09 Vähennykset tilikaudella , ,83 Arvonkorotusrahasto , ,18 Muut omat rahastot Kehittämisrahasto , ,68 Kehittämisrahasto , ,68 Liikelaitosten rahasto , ,40 Siirrot rahastosta tilikaudella , ,27 Liikelaitosten rahasto , ,13 Palovahinkorahasto , ,26 Siirrot rahastoon tilikaudella , ,92 Siirrot rahastosta tilikaudella , ,63 Palovahinkorahasto , ,55 Autovahinkorahasto , ,61 Siirrot rahastoon tilikaudella , ,44 Siirrot rahastosta tilikaudella , ,95 Autovahinkorahasto , ,10 Tapaturmarahasto , ,38 Siirrot rahastoon tilikaudella , ,32 Tapaturmarahasto , ,70 Korvausrahasto , ,32 Siirto rahastoon tilikaudella , ,09 Siirto rahastosta tilikaudella , ,55 Yleinen vahingonkorvausrahasto , ,86 Takausvastuurahasto , ,32 Siirrot rahastoon tilikaudella , ,15 Takausvastuurahasto , ,47 Yhteensä , ,49 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,43 Siirto edelliseltä tilikaudelta , ,97 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,40 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,80 Oma pääoma yhteensä , ,11

16 106 Pitkäaikainen vieras pääoma Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,78 Lainat julkisyhteisöiltä , ,12 Yhteensä , ,90 Pakolliset varaukset Velkojen erittely Eläkevastuuvaraus , ,05 Maisemointivaraus , ,90 Kaukolämpöverkon siirtovaraus ,31 Yhteensä , ,26 Lyhytaikainen vieras pääoma Velat tytäryhteisöille Ostovelat , ,22 Muut velat ,92 Siirtovelat , , , ,06 Velat kuntayhtymille, joissa Tampere on jäsenenä Ostovelat , ,79 Siirtovelat , , , ,52 Velat osakkuus- ja muille omistusyhteysyhteisöille Ostovelat , ,37 Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut , ,62 Muut velat , , , ,03 Olennaiset siirtovelat Pitkäaikaiset velat Emissiovelat ,92 Lyhytaikaiset velat Vuokratuottoennakot , ,83 Muut tuloennakot Tuet ja avustukset , ,19 Sähkö- ja kaukolämpömaksujaksotukset , ,39 Muut tuloennakot , ,31 Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset , ,34 Korkojaksotukset , ,10 Muut menojäämät Alv:n takaisinperintä ,94 Lastensuojelun suurten kustannusten tasaus ,47 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tasausmaksu , ,35 Yhteisöveron oikaisu ,00 Tasesähkön osto loka-joulukuulta ,00 Pörssisähkön osto ,00 Muut menojäämät , , , ,02

17 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Leasingvastuiden yhteismäärä , , Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Alkupääoma Tytäryhteisöjen puolesta , , ,71 Osakkuusyhteisöjen ja muiden omistusyhteysyhteisöjen puolesta , , , , , , Muut kaupungin antamat vastuusitoumukset , , , Muut taloudelliset vastuut Sopimusvastuut etampere kärkihankkeet ,00 Opetus- ja tutkimustoiminnan rahoitukseen , ,29 Talvikunnossapidon urakkasopimusvastuut , ,99 Tampellan alueen kaavoitus- ym. vastuut , , , ,28 Sähkölaitoksen johdannaissopimukset: Sähköjohdannaisista seuranneet maksut on kirjattu luonteensa mukaisesti oikaisuerinä joko sähkönmyyntituloihin tai energianhankintamenoihin. Sähkön myyntiin ja tuotantoon liittyvien toteutumattomien finanssisopimusten arvo Ostotermiinit , ,66 Myyntitermiinit , ,30 Nettovaikutus , ,36 Polttoneiden hankintaan liittyvien finanssisopimusten arvo , Huollettavien varat , , Elatustukisaamiset Elatustukisaamiset , ,24 Elatustukisaamiset , ,44

18 Henkilöstöä koskevat liitetiedot Henkilöstön lukumäärä Konsernihallinto Liiketoiminta ja sisäiset palvelut Koulutuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Yhdyskuntapalvelut Yhteensä Henkilökuntamäärän laskentatapa on muutettu. Aikaisemmin henkilökuntamäärä on ilmoitettu palvelusssuhteiden lukumääränä, jolloin yhdellä henkilöllä on voinut olla useita palvelussuhteita. Edellä mainituissa luvuissa henkilö esiintyy vain kerran Henkilöstökulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,57 Henkilösivukulut , ,94 Eläkekulut , ,16 Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät , ,99 Yhteensä tuloslaskelman mukaan , ,68 Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen , , Omistukset muissa yhteisöissä Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt Nimi Kunnan Konsernin Kuntakonsernin osuus, euroa omistus- omistus- omasta vieraasta tilikauden osuus osuus pääomasta pääomasta voitosta/ tappiosta Tytäryhteisöt As Oy Tampereen Sirppitie ,00 % , ,03 28,81 As Oy Välimaankatu 25 60,61 % , , ,10 As Oy Ylöjärventie ,00 % 2 384,99 763,64 51,43 Finn-Medi Invest Oy 62,50 % 62,50 % , , ,04 Haukiluoman Liikerakennus Oy 73,01 % 73,01 % , ,01-687,22 Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy 72,11 % 72,11 % , , ,68 Hervannan Huolto Oy 100,00 % 100,00 % , , ,42 Hämeentalo Oy 100,00 % 100,00 % , , ,86 Härmälän Opiskelijatalo Oy 100,00 % 100,00 % , ,99 87,68 Insinöörioppilastalo Oy 63,18 % 63,18 % , , ,80 Jymeri Oy 100,00 % 100,00 % , , ,98 Kiinteistö Oy Hermia Kymppi 96,33 % , , ,29 Kiinteistö Oy Länsi-Tesoman Liikekeskus 52,97 % 52,97 % , , ,88 Kiinteistö Oy Opintanner 97,75 % 97,75 % , , ,18 Lukonmäen Lähipalvelukeskus Oy 59,31 % 59,31 % , ,31 0,21 Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy 67,72 % 67,72 % , , ,88 Oy Runoilijan tie 72,58 % 72,58 % , ,57 91,88 Pallopuiston Lähipalvelukeskus Oy 100,00 % 100,00 % , ,21 2,37 Pappilan Liiketalo Oy 61,60 % 61,60 % , , ,36 Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy 54,34 % 54,34 % , , ,56 Peltolammin Opiskelija-asunnot Oy 100,00 % 100,00 % , ,77 296,21

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53 1. TULOSLASKELMA Euroa 1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007 Toimintatuotot Myyntituotot 2 906 776 2 546 860,49 Maksutuotot 5 008 898 4 671 492,19 Tuet ja avustukset 776 761 848 728,52 Vuokratuotot 1 237

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010. (2. nide) Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot

VIRTAIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010. (2. nide) Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot VIRTAIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 (2. nide) Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Kaupunginhallitus 28.3.2011 81 5. Tilinpäätöslaskelmat VIRTAIN KAUPUNKI TULOSLASKELMA ALAKONSERNI (KAUP+VESIH+MARTT) 2010

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

talousarvio muutokset

talousarvio muutokset 204 11.1 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN 11.1.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset) Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatulot

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA Helsinki 2012 ISBN 978-952-213-984-9 (nid.) ISBN 978-952-213-985-6 (pdf) 3.

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2010

NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2010 Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama ulkoisten ja sisäisten menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

Kuntatalous tilinpäätöslaskelmat

Kuntatalous tilinpäätöslaskelmat 1(30) 2015 Kuntatalous tilinpäätöslaskelmat TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET 2(30) Sisältö 1. Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöslaskelmat 3 1.1 Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma 3 1.2 Kunnan ja kuntayhtymän

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä Paino: Juvenes Print Painatuskeskus 2006 ISSN 0355 2837 TAMPERE VALMISTAUTUU LUOTTAVAISESTI

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma Tilinpäätös Elisa Vuosikertomus 2012 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Liite 2012 2011 Liikevaihto 1 1 374,1 1 165,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,2-0,2

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS ARVOSTUSPERIAATTEET RAKENNUSPROJEKTIEN TULOUTUS LEASING

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS ARVOSTUSPERIAATTEET RAKENNUSPROJEKTIEN TULOUTUS LEASING TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

! "! # % % % #'' ( ) " % & % *''+!,-. +

! ! # % % % #'' ( )  % & % *''+!,-. + ! "#$ "%#&'& ! "! #$!% & # % % % #'' ( ) " % & #'' % ( % " % *''+!,-. + !!"# "$ % & ' % ( ) % ) ' *+, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '*233 *224$++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '+++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '++/,! '*224,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 25.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO 0B0BI TOIMINTAKERTOMUS... 1 7B7B1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 8B8B2. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6 1 (21) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002 sivu Toimintakertomus 2-3 Yhtiön tuloslaskelma 4 Yhtiön tase 5 Yhtiön rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot 7-21

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot