TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNITASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNITASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT"

Transkriptio

1 91 TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNITASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

2 92

3 10 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot , ,49 Maksutuotot , ,16 Tuet ja avustukset , ,71 Muut tuotot , , , ,48 Valmistus omaan käyttöön , ,11 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,58 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,16 Muut henkilösivukulut , ,94 Palvelujen ostot , ,23 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,99 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,34 Avustukset , ,92 Muut kulut , , , ,15 Toimintakate , ,56 Verotulot , ,30 Valtionosuudet , ,30 Arvonlisäveron takaisinperintä 0, ,15 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,55 Muut rahoitustuotot , ,76 Korkokulut , ,00 Muut rahoituskulut , , , ,33 Vuosikate , ,22 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,55 Arvonalentumiset ,44 0, , ,55 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,40 0,00 Satunnaiset kulut 0,00 0, ,40 0,00 Tilikauden tulos , ,67 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,63 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,52 Tilikauden ylijäämä , ,78

4 11 RAHOITUSLASKELMA Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate , ,22 Satunnaiset erät ,40 0,00 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,93 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,37 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,53 Käyttöomaisuuden myyntitulot , , , ,70 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta , ,77 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,42 Antolainasaamisten vähennykset , , , ,67 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,24 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , , ,61 Oman pääoman muutokset , ,89 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,22 Vaihto-omaisuuden muutos , ,15 Pitkäaikaisten saamisten muutos , ,01 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,22 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , , , ,82 Rahoitustoiminnan nettokassavirta , ,01 Kassavarojen muutos , ,76 Kassavarojen muutos Kassavarat , ,24 Kassavarat , , , ,76

5 12 TASE 95 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,86 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,92 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,92 Rakennukset , ,65 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,66 Koneet ja kalusto , ,22 Muut aineelliset hyödykkeet , ,80 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,69 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,33 Muut lainasaamiset , ,26 Muut saamiset , , , ,89 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,48 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,96 Muut toimeksiantojen varat , , , ,24 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,85 Muu vaihto-omaisuus , , , ,80 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Siirtosaamiset , ,55 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,86 Muut saamiset , ,98 Siirtosaamiset , , , ,92 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet , ,34 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , ,00 Joukkovelkakirjalainasaamiset , ,53 Muut arvopaperit , , , ,66 Rahat ja pankkisaamiset , ,58 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,70

6 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,28 Liittymismaksurahasto , ,96 Arvonkorotusrahasto , ,18 Muut omat rahastot , ,49 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,40 Tilikauden ylijäämä , , , ,11 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,95 Vapaaehtoiset varaukset , , , ,90 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset , ,05 Muut pakolliset varaukset , , , ,26 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,97 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,26 Muut toimeksiantojen pääomat , , , ,44 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,61 Lainat julkisyhteisöiltä , ,34 Saadut ennakot , ,80 Ostovelat , ,58 Liittymismaksut ja muut velat , ,03 Siirtovelat , , ,36 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,98 Lainat julkisyhteisöiltä , ,85 Saadut ennakot , ,90 Ostovelat , ,87 Muut velat , ,01 Siirtovelat , , , ,63 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,70 96

7 13 KONSERNITASE 97 VASTAAVAA euro euro PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,64 Muut pitkävaikutteiset menot , ,52 Ennakkomaksut , , , ,79 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,97 Rakennukset , ,67 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,83 Koneet ja kalusto , ,34 Muut aineelliset hyödykkeet , ,51 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,95 Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet , ,01 Muut osakkeet ja osuudet , ,58 Joukkovelkakirjalainasaamiset , ,64 Muut lainasaamiset , ,96 Muut saamiset , , , ,39 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,19 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,95 Muut toimeksiantojen varat , , , ,95 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,13 Valmiit tuotteet/tavarat , ,13 Muu vaihto-omaisuus , ,00 Ennakkomaksut , , , ,71 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset ,22 0,00 Lainasaamiset 0, ,51 Muut saamiset , ,56 Siirtosaamiset , ,14 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,93 Lainasaamiset , ,10 Muut saamiset , ,61 Siirtosaamiset , , , ,71 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet , ,19 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , ,84 Joukkovelkakirjalainasaamiset , ,60 Muut arvopaperit , , , ,04 Rahat ja pankkisaamiset , ,95 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,49

8 VASTATTAVAA euro euro OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,59 Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä , ,58 Liittymismaksurahasto , ,96 Arvonkorotusrahasto , ,48 Muut omat rahastot , ,15 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,38 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,37 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,14 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,48 Vapaaehtoiset varaukset , , , ,68 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset , ,05 Muut pakolliset varaukset , , , ,99 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,95 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,29 Muut toimeksiantojen pääomat , , , ,12 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,84 Lainat julkisyhteisöiltä , ,70 Lainat muilta luotonantajilta , ,30 Saadut ennakot , ,50 Ostovelat , ,58 Muut velat , ,08 Siirtovelat , , , ,84 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,29 Lainat julkisyhteisöiltä , ,11 Lainat muilta luotonantajilta , ,58 Saadut ennakot , ,46 Ostovelat , ,08 Muut velat , ,02 Siirtovelat , , , ,35 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,49 98

9 99 14 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 14.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat tiedot Arvostus- ja jaksotusperiaatteet Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Voimalaitosten varalaitteiden poistoaikaa on lyhennetty. Tarkistuksen seurauksena tilivuoteen kirjattiin 0,9 milj. euron lisäpoisto. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kaupunginhallituksen hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä ale mman todennäköisen hankintamenon määräisenä tai käyttäen hankinnan keskihintaa. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Edellisten tilikausien vertailukelpoisuus Oikaisuja edellisen tilikauden tietoihin ei ollut. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa ei ole edelliseen vuoteen verrattuna muutoksia. Sähkön myynnin ja siirron tulojen jaksotus on muutettu energian hankintamääriin pohjautuvaksi. Sähkölaitoksen varaosavarasto on perustettu ja taseen alkuarvo kirjattu satunnaisiin tuottoihin. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut Vuonna 2001 tehty osakkeiden arvonkorotus ,09 euroa on purettu vuonna Museotoimen muihin pitkävaikutteisiin menoihin vuonna 2001 sisältyneet kulut 350,24 euroa on vuonna 2002 siirretty taseessa kohtaan muut aineelliset hyödykkeet. Valuuttamääräiset erät Ulkomaan rahan määräiset erät on muutettu Suomen rahaksi Suomen Pankin tilinpäätöspäivänä noteeraamaan keskikurssiin.

10 Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot Konsernihallinto , ,99 Sisäiset palvelut , ,36 Koulutuspalvelut , ,74 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut , ,01 Sosiaali- ja terveyspalvelut , ,35 Yhdyskuntapalvelut , , , ,83 Liiketoiminta Liikevaihto , ,10 Muu toiminta , , , ,67 Yhteensä , , Selvitys verotulojen oikaisuista Kaupungin osuus yhteisöverosta Kertynyt ja kirjattu tilitysten perusteella , ,02 Oikaistu jako-osuuksien muutosten johdosta verovuodelta ,51 verovuodelta , ,64 Yhteisövero yhteensä , , Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Kulttuuritoimesta anastettujen varojen palautus ,74 Skanska Tekra Oy, vahingonkorvaus ,66 Sähkölaitos, varaosavaraston alkuarvo ,00 Naistenlahden Turve Oy, myyty ,13 Paras-hanke oikaisu ed. vuoteen , , ,06 Satunnaiset kulut Bussikorttipantit, oikaisu ed.vuoteen , Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: Aineettomat oikeudet 3 vuotta Tasapoisto 33,30 % Muut pitkävaikutteiset menot 3-20 vuotta Tasapoisto 33,30 % - 5,00 % Rakennukset vuotta Tasapoisto 10,00 % - 2,50 % Kiinteät rakenteet ja laitteet vuotta Tasapoisto 10,00 % - 5,00 % Koneet ja kalusto 3-30 vuotta Tasapoisto 33,30 % - 3,33 % Soranottoalueet Käytön mukainen Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle euroa, on kirjattu vuosikuluiksi.

11 Pakollisten varausten muutokset Kunnan eläkejärjestelmän eläkevastuu , ,02 Lisäykset tilikaudella ,57 Vähennykset tilikaudella , ,54 Eläkevastuu , ,05 Maisemointivaraus , ,55 Vähennykset tilikaudella , ,65 Maisemointivaraus , ,90 Kaukolämpöverkon siirtovaraus ,31 Lisäykset tilikaudella , ,31 Kaukolämpöverkon siirtovaraus , ,31 Pakolliset varaukset yhteensä , , Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja tappiot Muut toimintatuotot Osakkeiden myynnistä ,75 Kiinteistöjen myynnistä ,84 Atk-järjestelmien myynnistä ,00 Koneiden ja kaluston myynnistä ,46 Metsäkoneiden myynnistä ,67 Maa-alueiden myynnistä , ,49 Elintarvikelaboratorion myynnistä ,91 Kaasuturbiinin myynnistä ,27 Autojen myynnistä , , , ,83 Muut toimintakulut Autojen luovutuksesta ,46 Atk-järjestelmän luovutuksesta 338,74 Terveydenhuolto-oppilaitoksen rakennusten ja irtaimiston lahjoittaminen Osakkeiden myynnistä , , , Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot , ,77 Osuuspääoman korot , ,05 Peruspääoman korot , , , ,85

12 Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Arvonkorotukset Kaupunki on arvostanut käyttöomaisuuteensa kuuluvat tontit jälleenhankinta-arvoon vuonna 1994, jolloin niiden arvoa korotettiin. Kun siirryttiin kirjanpitolain soveltamiseen vuoden 1997 avaavassa taseessa, tontit arvostettiin jälleenhankinta-arvoon eli vuoden 1996 tilinpäätöksen mukaiseen kirjanpitoarvoon. Samalla arvonkorotusten määrä merkittiin taseessa arvostuseriin. Kirjanpidosta ei ilmene tehdyn arvonkorotuksen määrä tonttikohtaisesti Maa-ja vesialueet , ,92 Purettu arvonkorotuksia tilikaudella , ,83 Maa- ja vesialueet , ,09 Osakkeet ja osuudet ,09 Arvonkorotukset tilikaudella ,09 Purettu arvonkorotuksia tilikaudella ,09 Osakkeet ja osuudet , ,09 Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Käyttöomaisuus Aineettomat hyödykkeet Aineet- Muut pitkä- Yhteensä tomat vaikutteiset oikeudet menot Poistamaton hankintameno , , ,92 Lisäykset tilikauden aikana , , ,11 Rahoitusosuudet tilikaudella , , ,78 Vähennykset tilikaudella 8 519,18 0, ,18 Siirrot erien välillä 0,00-350,17-350,17 Tilikauden poisto , , ,78 Poistamaton hankintameno , , ,12 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo , , ,12 Aineelliset hyödykkeet Maa- Raken- Kiinteät Koneet ja Ennakkomaksut ja Muut ai- Yhteensä alueet nukset rakenteet ja kalusto keskeneräiset neelliset laitteet hankinnat hyödykkeet Poistamaton hankintameno , , , , , , ,60 Lisäykset tilikauden aikana , , , , , , ,54 Rahoitusosuudet tilikaudella 0, , , ,27 0,00 0, ,23 Vähennykset tilikaudella ,11 145,16 0, ,09 0,00 0, ,36 Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,17 350,17 Tilikauden poisto 0, , , ,46 0, , ,31 Poistamaton hankintameno , , , , , , ,41 Arvonkorotukset , ,88 Kirjanpitoarvo , , , , , , ,29

13 103 Pysyvien vastaavien sijoitukset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Arvonalennus Kirjanpitoarvo Osakkeet ja osuudet Tytäryhteisöosakkeet ja - osuudet , , , ,84 Kuntayhtymäosuudet , , , ,76 Osakkuusyhteisöosakkeet ja - osuudet , , , , ,98 Omistusyhteysyhteisöosakkeet ja -osuudet 3 399, , , , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , , , , , , , , , , ,98 Muut lainasaamiset Lainasaamiset tytäryhteisöiltä , , , , ,91 Lainasaamiset osakkuus- ja muilta omistusyhteysyhteisöiltä , , , , ,70 Lainasaamiset muilta , , , , , , , , , ,76 Muut saamiset Muut saamiset tytäryhteisöiltä , , , ,70 Muut saamiset muilta , , , , , , , , , ,46 Yhteensä , , , , , ,20 Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset Tasearvo Lisäykset Tasearvo Kunnan osuus Ero 1.1. tilikaudelta kuntayhtymän peruspääomasta Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ky , , , , ,09 Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen ky , , , ,55 Pirkanmaan sosiaalipalvelujen ky , , , ,14 Pirkanmaan Liitto , , ,22 Hämeen Päihdehuollon ky , , , , , , , ,32 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset , ,52 Muut saamiset ,39 Siirtosaamiset , , , ,85 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa Tampere on jäsenenä Myyntisaamiset , ,75 Muut saamiset , ,21 Siirtosaamiset , , , ,87 Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset , ,74 Muut saamiset 3 660,00 Siirtosaamiset 1 360, , , ,19

14 104 Olennaiset siirtosaamiset Pitkäaikaiset siirtosaamiset Menoennakot Vuokraennakko , ,78 Muut menoennakot 9 271, ,77 Muut pitkäaikaiset siirtosaamiset Emissiosaamiset , , ,55 Lyhytaikaiset siirtosaamiset Muut menoennakot Vesivoimaosuuden ennakkomaksu ,75 Näyttelyn rahoitusosuutta ,77 Muut menoennakot , ,99 Siirtyvät korot , ,21 Tulojäämät Kelan korvaus työterveydenhuollosta , ,87 Yhteisöveron oikaisu ,15 Valtion avustuksia ja korvauksia , ,11 Työllistämis- ja työmarkkinatuki , ,17 Eu-tuet ja avustukset , ,29 Lastensuojelun tasausmaksu , ,88 Sähkömaksujen jaksotukset , ,38 Kaukolämpömaksujen jaksotus , ,18 Maakaasumaksutulojen jaksotus ,10 Tasesähkön myynti loka-jouluk ,00 Muut tulojäämät , , , ,52 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Jälleenhankintahinta , ,53 Kirjanpitoarvo , ,35 Erotus , ,18 Rahamarkkinainstrumentit Jälleenhankintahinta , ,00 Kirjanpitoarvo , ,00 Erotus 0,00 0,00 Joukkovelkakirjat Jälleenhankintahinta , ,53 Kirjanpitoarvo , ,53 Erotus , ,00 Muut arvopaperit Jälleenhankintahinta , ,79 Kirjanpitoarvo , ,79 Erotus 0,00 0,00

15 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oma pääoma Peruspääoma , ,28 Peruspääoma , ,28 Liittymismaksurahasto , ,06 Lisäykset tilikaudella , ,90 Liittymismaksurahasto , ,96 Arvonkorotusrahasto , ,92 Lisäykset tilikaudella ,09 Vähennykset tilikaudella , ,83 Arvonkorotusrahasto , ,18 Muut omat rahastot Kehittämisrahasto , ,68 Kehittämisrahasto , ,68 Liikelaitosten rahasto , ,40 Siirrot rahastosta tilikaudella , ,27 Liikelaitosten rahasto , ,13 Palovahinkorahasto , ,26 Siirrot rahastoon tilikaudella , ,92 Siirrot rahastosta tilikaudella , ,63 Palovahinkorahasto , ,55 Autovahinkorahasto , ,61 Siirrot rahastoon tilikaudella , ,44 Siirrot rahastosta tilikaudella , ,95 Autovahinkorahasto , ,10 Tapaturmarahasto , ,38 Siirrot rahastoon tilikaudella , ,32 Tapaturmarahasto , ,70 Korvausrahasto , ,32 Siirto rahastoon tilikaudella , ,09 Siirto rahastosta tilikaudella , ,55 Yleinen vahingonkorvausrahasto , ,86 Takausvastuurahasto , ,32 Siirrot rahastoon tilikaudella , ,15 Takausvastuurahasto , ,47 Yhteensä , ,49 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,43 Siirto edelliseltä tilikaudelta , ,97 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,40 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,80 Oma pääoma yhteensä , ,11

16 106 Pitkäaikainen vieras pääoma Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,78 Lainat julkisyhteisöiltä , ,12 Yhteensä , ,90 Pakolliset varaukset Velkojen erittely Eläkevastuuvaraus , ,05 Maisemointivaraus , ,90 Kaukolämpöverkon siirtovaraus ,31 Yhteensä , ,26 Lyhytaikainen vieras pääoma Velat tytäryhteisöille Ostovelat , ,22 Muut velat ,92 Siirtovelat , , , ,06 Velat kuntayhtymille, joissa Tampere on jäsenenä Ostovelat , ,79 Siirtovelat , , , ,52 Velat osakkuus- ja muille omistusyhteysyhteisöille Ostovelat , ,37 Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut , ,62 Muut velat , , , ,03 Olennaiset siirtovelat Pitkäaikaiset velat Emissiovelat ,92 Lyhytaikaiset velat Vuokratuottoennakot , ,83 Muut tuloennakot Tuet ja avustukset , ,19 Sähkö- ja kaukolämpömaksujaksotukset , ,39 Muut tuloennakot , ,31 Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset , ,34 Korkojaksotukset , ,10 Muut menojäämät Alv:n takaisinperintä ,94 Lastensuojelun suurten kustannusten tasaus ,47 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tasausmaksu , ,35 Yhteisöveron oikaisu ,00 Tasesähkön osto loka-joulukuulta ,00 Pörssisähkön osto ,00 Muut menojäämät , , , ,02

17 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Leasingvastuiden yhteismäärä , , Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Alkupääoma Tytäryhteisöjen puolesta , , ,71 Osakkuusyhteisöjen ja muiden omistusyhteysyhteisöjen puolesta , , , , , , Muut kaupungin antamat vastuusitoumukset , , , Muut taloudelliset vastuut Sopimusvastuut etampere kärkihankkeet ,00 Opetus- ja tutkimustoiminnan rahoitukseen , ,29 Talvikunnossapidon urakkasopimusvastuut , ,99 Tampellan alueen kaavoitus- ym. vastuut , , , ,28 Sähkölaitoksen johdannaissopimukset: Sähköjohdannaisista seuranneet maksut on kirjattu luonteensa mukaisesti oikaisuerinä joko sähkönmyyntituloihin tai energianhankintamenoihin. Sähkön myyntiin ja tuotantoon liittyvien toteutumattomien finanssisopimusten arvo Ostotermiinit , ,66 Myyntitermiinit , ,30 Nettovaikutus , ,36 Polttoneiden hankintaan liittyvien finanssisopimusten arvo , Huollettavien varat , , Elatustukisaamiset Elatustukisaamiset , ,24 Elatustukisaamiset , ,44

18 Henkilöstöä koskevat liitetiedot Henkilöstön lukumäärä Konsernihallinto Liiketoiminta ja sisäiset palvelut Koulutuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Yhdyskuntapalvelut Yhteensä Henkilökuntamäärän laskentatapa on muutettu. Aikaisemmin henkilökuntamäärä on ilmoitettu palvelusssuhteiden lukumääränä, jolloin yhdellä henkilöllä on voinut olla useita palvelussuhteita. Edellä mainituissa luvuissa henkilö esiintyy vain kerran Henkilöstökulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,57 Henkilösivukulut , ,94 Eläkekulut , ,16 Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät , ,99 Yhteensä tuloslaskelman mukaan , ,68 Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen , , Omistukset muissa yhteisöissä Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt Nimi Kunnan Konsernin Kuntakonsernin osuus, euroa omistus- omistus- omasta vieraasta tilikauden osuus osuus pääomasta pääomasta voitosta/ tappiosta Tytäryhteisöt As Oy Tampereen Sirppitie ,00 % , ,03 28,81 As Oy Välimaankatu 25 60,61 % , , ,10 As Oy Ylöjärventie ,00 % 2 384,99 763,64 51,43 Finn-Medi Invest Oy 62,50 % 62,50 % , , ,04 Haukiluoman Liikerakennus Oy 73,01 % 73,01 % , ,01-687,22 Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy 72,11 % 72,11 % , , ,68 Hervannan Huolto Oy 100,00 % 100,00 % , , ,42 Hämeentalo Oy 100,00 % 100,00 % , , ,86 Härmälän Opiskelijatalo Oy 100,00 % 100,00 % , ,99 87,68 Insinöörioppilastalo Oy 63,18 % 63,18 % , , ,80 Jymeri Oy 100,00 % 100,00 % , , ,98 Kiinteistö Oy Hermia Kymppi 96,33 % , , ,29 Kiinteistö Oy Länsi-Tesoman Liikekeskus 52,97 % 52,97 % , , ,88 Kiinteistö Oy Opintanner 97,75 % 97,75 % , , ,18 Lukonmäen Lähipalvelukeskus Oy 59,31 % 59,31 % , ,31 0,21 Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy 67,72 % 67,72 % , , ,88 Oy Runoilijan tie 72,58 % 72,58 % , ,57 91,88 Pallopuiston Lähipalvelukeskus Oy 100,00 % 100,00 % , ,21 2,37 Pappilan Liiketalo Oy 61,60 % 61,60 % , , ,36 Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy 54,34 % 54,34 % , , ,56 Peltolammin Opiskelija-asunnot Oy 100,00 % 100,00 % , ,77 296,21

19 109 Pirkanmaan Jätehuolto Oy 50,76 % 50,76 % , , ,44 Rajavastuuyhtiö Tampere Maja 52,50 % 52,50 % 1 695,19 560,45 366,46 Tampereen Kotilinnasäätiö 100,00 % 100,00 % , , ,78 Tampereen Pysäköintitalo Oy (konserni) 100,00 % 100,00 % , , ,77 Tampereen Ravirata Oy 70,00 % 70,00 % , , ,78 Tampereen Saippuatehdas Oy 100,00 % 100,00 % , , ,58 Tampereen Särkänniemi Oy 100,00 % 100,00 % , , ,30 Tampereen Teknologiakeskus Oy 95,38 % 96,33 % , , ,16 Tampereen Teollisuuskiinteistöt Oy 100,00 % 100,00 % , , ,53 Tampereen Vuokra-asunnot Oy 100,00 % 100,00 % , , ,29 Tampereen Vuokratalosäätiö 100,00 % 100,00 % , , ,14 Tampere-talo Osakeyhtiö 100,00 % 100,00 % , , ,20 Vellamonkodit Oy 18,74 % 100,00 % , ,29-112,26 Vilusen Rinne Oy 100,00 % 100,00 % , ,54 174,71 VTS Kiinteistöpalvelu Oy 100,00 % , , ,61 Yhdistelemättömät tytäryhteisöt Ekokumppanit Oy 81,25 % 90,77 % Kiinteistö Oy Tampereen Mäntyhaka 100,00 % 100,00 % Kiinteistö Oy Tampereen Yrittäjänkatu ,00 % 100,00 % Maisansalo Oy 100,00 % 100,00 % Tavase Oy 69,54 % 69,54 % Yhteensä , , ,55 Kuntayhtymät Hämeen Päihdehuollon kuntayhtymä 31,19 % 31,19 % , , ,70 Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen ky 51,03 % 51,03 % , , ,52 Pirkanmaan Liitto 45,89 % 45,89 % , , ,42 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky (konserni) 39,21 % 39,21 % , , ,11 Pirkanmaan sosiaalipalvelujen ky 40,90 % 40,90 % , , ,24 Yhteensä , , ,55 Osakkuus-, yhteis- ja omistusyhteysyhteisöt Asunto Oy Erätie 29 23,08 % , ,51-26,69 Asunto Oy Hervannan Juhani 28,03 % , ,50-227,98 Asunto Oy Hervannan Kanjoni 36,07 % 43,45 % , , ,81 Asunto Oy Pispalan Pulteri 28,00 % Vuoden 2002 tase ei ole käytetävissämme Asunto Oy Pispalan Pulteri 2 30,62 % ,93 77,03-825,78 Asunto Oy Pispalan Pulteri 3 44,44 % ,65 201,38 8,10 Asunto Oy Pispalanvaltatie 63 36,63 % 9 919,29 42,16-521,17 Asunto Oy Tyrkkölä 47,72 % 47,72 % ,17 206,80-641,99 Ateljeetalo Oy 47,66 % 47,66 % , ,74-1,68 Coxa Oy 20,56 % 20,56 % , , ,27 Jotospirtti Oy 50,00 % ,86 0,00 0,00 Kehitysyhtiö Elävä Hervanta Oy 25,00 % 547, ,16-792,81 Kiinteistö Oy Atalan Liikekeskus 40,00 % 40,00 % ,10 980, ,48 Kiinteistö Oy Finn-Medi Delta 43,00 % 43,00 % , , ,67 Kiinteistö Oy Hermia 40,31 % , , ,70 Laiva Oy Matkailu 28,46 % 28,46 % , , ,59 Pikassos Oy 25,00 % 25,00 % 4 995, ,63-5,00 Pirkanmaan Ammattikorkeakoulu Oy 42,86 % 42,86 % , , ,43 Pirkanmaan YH-Rakennuttajaosuuskunta 15,44 % 29,96 % , , ,87 Professia Oy 25,00 % 25,00 % , , ,06 Tampereen seudun kasvurahasto Tasku Ky 40,21 % 40,21 % , , ,08 Tampereen Sokeain Kiinteistö Oy 29,88 % 29,88 % , ,66 188,12 Tullin Parkki Oy 27,47 % 27,47 % , , ,43 Tuotekehitys Oy Tamlink 30,00 % 30,00 % , , ,98 Yhteensä , , ,93 Puuttuva osakkuusyhteisö Vuoden 2000 tiedot ovat euroina: Asunto Oy Pispalan Pulteri 28,00 % , ,69-51,37

20 Sähkölaitoksen tilinpäätös liitteineen Sähkölaitoksen tuloslaskelma Liikevaihto , ,84 Valmistus omaan käyttöön , ,35 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,00 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) , ,12 Palvelujen ostot , , , ,96 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,22 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,07 Muut henkilösivukulut , , , ,81 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,12 Liiketoiminnan muut kulut , ,08 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,22 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,95 Kunnalle maksetut korkokulut , ,32 Muille maksetut korkokulut , ,60 Korvaus peruspääomasta , , ,97 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä , ,75 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,75 Sähkölaitoksen tuloslaskelman liitetiedot Liikevaihto Sähkön myynti , ,63 Verkkopalvelut , ,78 Lämmön myynti , ,02 Maakaasun myynti , ,40 Muut myyntitulot , , , ,84 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Energian ostot , ,17 Polttoainevarastojen muutos , ,85 Aineet ja tarvikkeet , ,86 Materiaalivaraston muutos , , , ,91 Palvelujen ostot Kantaverkkomaksut , ,93 Muut palvelut , , , ,08

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot