TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNITASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNITASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT"

Transkriptio

1 91 TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNITASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

2 92

3 10 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot , ,49 Maksutuotot , ,16 Tuet ja avustukset , ,71 Muut tuotot , , , ,48 Valmistus omaan käyttöön , ,11 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,58 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,16 Muut henkilösivukulut , ,94 Palvelujen ostot , ,23 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,99 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,34 Avustukset , ,92 Muut kulut , , , ,15 Toimintakate , ,56 Verotulot , ,30 Valtionosuudet , ,30 Arvonlisäveron takaisinperintä 0, ,15 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,55 Muut rahoitustuotot , ,76 Korkokulut , ,00 Muut rahoituskulut , , , ,33 Vuosikate , ,22 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,55 Arvonalentumiset ,44 0, , ,55 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,40 0,00 Satunnaiset kulut 0,00 0, ,40 0,00 Tilikauden tulos , ,67 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,63 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,52 Tilikauden ylijäämä , ,78

4 11 RAHOITUSLASKELMA Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate , ,22 Satunnaiset erät ,40 0,00 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,93 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,37 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,53 Käyttöomaisuuden myyntitulot , , , ,70 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta , ,77 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,42 Antolainasaamisten vähennykset , , , ,67 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,24 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , , ,61 Oman pääoman muutokset , ,89 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,22 Vaihto-omaisuuden muutos , ,15 Pitkäaikaisten saamisten muutos , ,01 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,22 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , , , ,82 Rahoitustoiminnan nettokassavirta , ,01 Kassavarojen muutos , ,76 Kassavarojen muutos Kassavarat , ,24 Kassavarat , , , ,76

5 12 TASE 95 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,86 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,92 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,92 Rakennukset , ,65 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,66 Koneet ja kalusto , ,22 Muut aineelliset hyödykkeet , ,80 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,69 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,33 Muut lainasaamiset , ,26 Muut saamiset , , , ,89 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,48 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,96 Muut toimeksiantojen varat , , , ,24 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,85 Muu vaihto-omaisuus , , , ,80 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Siirtosaamiset , ,55 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,86 Muut saamiset , ,98 Siirtosaamiset , , , ,92 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet , ,34 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , ,00 Joukkovelkakirjalainasaamiset , ,53 Muut arvopaperit , , , ,66 Rahat ja pankkisaamiset , ,58 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,70

6 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,28 Liittymismaksurahasto , ,96 Arvonkorotusrahasto , ,18 Muut omat rahastot , ,49 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,40 Tilikauden ylijäämä , , , ,11 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,95 Vapaaehtoiset varaukset , , , ,90 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset , ,05 Muut pakolliset varaukset , , , ,26 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,97 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,26 Muut toimeksiantojen pääomat , , , ,44 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,61 Lainat julkisyhteisöiltä , ,34 Saadut ennakot , ,80 Ostovelat , ,58 Liittymismaksut ja muut velat , ,03 Siirtovelat , , ,36 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,98 Lainat julkisyhteisöiltä , ,85 Saadut ennakot , ,90 Ostovelat , ,87 Muut velat , ,01 Siirtovelat , , , ,63 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,70 96

7 13 KONSERNITASE 97 VASTAAVAA euro euro PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,64 Muut pitkävaikutteiset menot , ,52 Ennakkomaksut , , , ,79 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,97 Rakennukset , ,67 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,83 Koneet ja kalusto , ,34 Muut aineelliset hyödykkeet , ,51 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,95 Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet , ,01 Muut osakkeet ja osuudet , ,58 Joukkovelkakirjalainasaamiset , ,64 Muut lainasaamiset , ,96 Muut saamiset , , , ,39 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,19 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,95 Muut toimeksiantojen varat , , , ,95 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,13 Valmiit tuotteet/tavarat , ,13 Muu vaihto-omaisuus , ,00 Ennakkomaksut , , , ,71 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset ,22 0,00 Lainasaamiset 0, ,51 Muut saamiset , ,56 Siirtosaamiset , ,14 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,93 Lainasaamiset , ,10 Muut saamiset , ,61 Siirtosaamiset , , , ,71 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet , ,19 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , ,84 Joukkovelkakirjalainasaamiset , ,60 Muut arvopaperit , , , ,04 Rahat ja pankkisaamiset , ,95 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,49

8 VASTATTAVAA euro euro OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,59 Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä , ,58 Liittymismaksurahasto , ,96 Arvonkorotusrahasto , ,48 Muut omat rahastot , ,15 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,38 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,37 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,14 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,48 Vapaaehtoiset varaukset , , , ,68 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset , ,05 Muut pakolliset varaukset , , , ,99 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,95 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,29 Muut toimeksiantojen pääomat , , , ,12 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,84 Lainat julkisyhteisöiltä , ,70 Lainat muilta luotonantajilta , ,30 Saadut ennakot , ,50 Ostovelat , ,58 Muut velat , ,08 Siirtovelat , , , ,84 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,29 Lainat julkisyhteisöiltä , ,11 Lainat muilta luotonantajilta , ,58 Saadut ennakot , ,46 Ostovelat , ,08 Muut velat , ,02 Siirtovelat , , , ,35 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,49 98

9 99 14 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 14.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat tiedot Arvostus- ja jaksotusperiaatteet Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Voimalaitosten varalaitteiden poistoaikaa on lyhennetty. Tarkistuksen seurauksena tilivuoteen kirjattiin 0,9 milj. euron lisäpoisto. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kaupunginhallituksen hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä ale mman todennäköisen hankintamenon määräisenä tai käyttäen hankinnan keskihintaa. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Edellisten tilikausien vertailukelpoisuus Oikaisuja edellisen tilikauden tietoihin ei ollut. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa ei ole edelliseen vuoteen verrattuna muutoksia. Sähkön myynnin ja siirron tulojen jaksotus on muutettu energian hankintamääriin pohjautuvaksi. Sähkölaitoksen varaosavarasto on perustettu ja taseen alkuarvo kirjattu satunnaisiin tuottoihin. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut Vuonna 2001 tehty osakkeiden arvonkorotus ,09 euroa on purettu vuonna Museotoimen muihin pitkävaikutteisiin menoihin vuonna 2001 sisältyneet kulut 350,24 euroa on vuonna 2002 siirretty taseessa kohtaan muut aineelliset hyödykkeet. Valuuttamääräiset erät Ulkomaan rahan määräiset erät on muutettu Suomen rahaksi Suomen Pankin tilinpäätöspäivänä noteeraamaan keskikurssiin.

10 Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot Konsernihallinto , ,99 Sisäiset palvelut , ,36 Koulutuspalvelut , ,74 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut , ,01 Sosiaali- ja terveyspalvelut , ,35 Yhdyskuntapalvelut , , , ,83 Liiketoiminta Liikevaihto , ,10 Muu toiminta , , , ,67 Yhteensä , , Selvitys verotulojen oikaisuista Kaupungin osuus yhteisöverosta Kertynyt ja kirjattu tilitysten perusteella , ,02 Oikaistu jako-osuuksien muutosten johdosta verovuodelta ,51 verovuodelta , ,64 Yhteisövero yhteensä , , Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Kulttuuritoimesta anastettujen varojen palautus ,74 Skanska Tekra Oy, vahingonkorvaus ,66 Sähkölaitos, varaosavaraston alkuarvo ,00 Naistenlahden Turve Oy, myyty ,13 Paras-hanke oikaisu ed. vuoteen , , ,06 Satunnaiset kulut Bussikorttipantit, oikaisu ed.vuoteen , Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: Aineettomat oikeudet 3 vuotta Tasapoisto 33,30 % Muut pitkävaikutteiset menot 3-20 vuotta Tasapoisto 33,30 % - 5,00 % Rakennukset vuotta Tasapoisto 10,00 % - 2,50 % Kiinteät rakenteet ja laitteet vuotta Tasapoisto 10,00 % - 5,00 % Koneet ja kalusto 3-30 vuotta Tasapoisto 33,30 % - 3,33 % Soranottoalueet Käytön mukainen Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle euroa, on kirjattu vuosikuluiksi.

11 Pakollisten varausten muutokset Kunnan eläkejärjestelmän eläkevastuu , ,02 Lisäykset tilikaudella ,57 Vähennykset tilikaudella , ,54 Eläkevastuu , ,05 Maisemointivaraus , ,55 Vähennykset tilikaudella , ,65 Maisemointivaraus , ,90 Kaukolämpöverkon siirtovaraus ,31 Lisäykset tilikaudella , ,31 Kaukolämpöverkon siirtovaraus , ,31 Pakolliset varaukset yhteensä , , Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja tappiot Muut toimintatuotot Osakkeiden myynnistä ,75 Kiinteistöjen myynnistä ,84 Atk-järjestelmien myynnistä ,00 Koneiden ja kaluston myynnistä ,46 Metsäkoneiden myynnistä ,67 Maa-alueiden myynnistä , ,49 Elintarvikelaboratorion myynnistä ,91 Kaasuturbiinin myynnistä ,27 Autojen myynnistä , , , ,83 Muut toimintakulut Autojen luovutuksesta ,46 Atk-järjestelmän luovutuksesta 338,74 Terveydenhuolto-oppilaitoksen rakennusten ja irtaimiston lahjoittaminen Osakkeiden myynnistä , , , Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot , ,77 Osuuspääoman korot , ,05 Peruspääoman korot , , , ,85

12 Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Arvonkorotukset Kaupunki on arvostanut käyttöomaisuuteensa kuuluvat tontit jälleenhankinta-arvoon vuonna 1994, jolloin niiden arvoa korotettiin. Kun siirryttiin kirjanpitolain soveltamiseen vuoden 1997 avaavassa taseessa, tontit arvostettiin jälleenhankinta-arvoon eli vuoden 1996 tilinpäätöksen mukaiseen kirjanpitoarvoon. Samalla arvonkorotusten määrä merkittiin taseessa arvostuseriin. Kirjanpidosta ei ilmene tehdyn arvonkorotuksen määrä tonttikohtaisesti Maa-ja vesialueet , ,92 Purettu arvonkorotuksia tilikaudella , ,83 Maa- ja vesialueet , ,09 Osakkeet ja osuudet ,09 Arvonkorotukset tilikaudella ,09 Purettu arvonkorotuksia tilikaudella ,09 Osakkeet ja osuudet , ,09 Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Käyttöomaisuus Aineettomat hyödykkeet Aineet- Muut pitkä- Yhteensä tomat vaikutteiset oikeudet menot Poistamaton hankintameno , , ,92 Lisäykset tilikauden aikana , , ,11 Rahoitusosuudet tilikaudella , , ,78 Vähennykset tilikaudella 8 519,18 0, ,18 Siirrot erien välillä 0,00-350,17-350,17 Tilikauden poisto , , ,78 Poistamaton hankintameno , , ,12 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo , , ,12 Aineelliset hyödykkeet Maa- Raken- Kiinteät Koneet ja Ennakkomaksut ja Muut ai- Yhteensä alueet nukset rakenteet ja kalusto keskeneräiset neelliset laitteet hankinnat hyödykkeet Poistamaton hankintameno , , , , , , ,60 Lisäykset tilikauden aikana , , , , , , ,54 Rahoitusosuudet tilikaudella 0, , , ,27 0,00 0, ,23 Vähennykset tilikaudella ,11 145,16 0, ,09 0,00 0, ,36 Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,17 350,17 Tilikauden poisto 0, , , ,46 0, , ,31 Poistamaton hankintameno , , , , , , ,41 Arvonkorotukset , ,88 Kirjanpitoarvo , , , , , , ,29

13 103 Pysyvien vastaavien sijoitukset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Arvonalennus Kirjanpitoarvo Osakkeet ja osuudet Tytäryhteisöosakkeet ja - osuudet , , , ,84 Kuntayhtymäosuudet , , , ,76 Osakkuusyhteisöosakkeet ja - osuudet , , , , ,98 Omistusyhteysyhteisöosakkeet ja -osuudet 3 399, , , , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , , , , , , , , , , ,98 Muut lainasaamiset Lainasaamiset tytäryhteisöiltä , , , , ,91 Lainasaamiset osakkuus- ja muilta omistusyhteysyhteisöiltä , , , , ,70 Lainasaamiset muilta , , , , , , , , , ,76 Muut saamiset Muut saamiset tytäryhteisöiltä , , , ,70 Muut saamiset muilta , , , , , , , , , ,46 Yhteensä , , , , , ,20 Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset Tasearvo Lisäykset Tasearvo Kunnan osuus Ero 1.1. tilikaudelta kuntayhtymän peruspääomasta Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ky , , , , ,09 Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen ky , , , ,55 Pirkanmaan sosiaalipalvelujen ky , , , ,14 Pirkanmaan Liitto , , ,22 Hämeen Päihdehuollon ky , , , , , , , ,32 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset , ,52 Muut saamiset ,39 Siirtosaamiset , , , ,85 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa Tampere on jäsenenä Myyntisaamiset , ,75 Muut saamiset , ,21 Siirtosaamiset , , , ,87 Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset , ,74 Muut saamiset 3 660,00 Siirtosaamiset 1 360, , , ,19

14 104 Olennaiset siirtosaamiset Pitkäaikaiset siirtosaamiset Menoennakot Vuokraennakko , ,78 Muut menoennakot 9 271, ,77 Muut pitkäaikaiset siirtosaamiset Emissiosaamiset , , ,55 Lyhytaikaiset siirtosaamiset Muut menoennakot Vesivoimaosuuden ennakkomaksu ,75 Näyttelyn rahoitusosuutta ,77 Muut menoennakot , ,99 Siirtyvät korot , ,21 Tulojäämät Kelan korvaus työterveydenhuollosta , ,87 Yhteisöveron oikaisu ,15 Valtion avustuksia ja korvauksia , ,11 Työllistämis- ja työmarkkinatuki , ,17 Eu-tuet ja avustukset , ,29 Lastensuojelun tasausmaksu , ,88 Sähkömaksujen jaksotukset , ,38 Kaukolämpömaksujen jaksotus , ,18 Maakaasumaksutulojen jaksotus ,10 Tasesähkön myynti loka-jouluk ,00 Muut tulojäämät , , , ,52 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Jälleenhankintahinta , ,53 Kirjanpitoarvo , ,35 Erotus , ,18 Rahamarkkinainstrumentit Jälleenhankintahinta , ,00 Kirjanpitoarvo , ,00 Erotus 0,00 0,00 Joukkovelkakirjat Jälleenhankintahinta , ,53 Kirjanpitoarvo , ,53 Erotus , ,00 Muut arvopaperit Jälleenhankintahinta , ,79 Kirjanpitoarvo , ,79 Erotus 0,00 0,00

15 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oma pääoma Peruspääoma , ,28 Peruspääoma , ,28 Liittymismaksurahasto , ,06 Lisäykset tilikaudella , ,90 Liittymismaksurahasto , ,96 Arvonkorotusrahasto , ,92 Lisäykset tilikaudella ,09 Vähennykset tilikaudella , ,83 Arvonkorotusrahasto , ,18 Muut omat rahastot Kehittämisrahasto , ,68 Kehittämisrahasto , ,68 Liikelaitosten rahasto , ,40 Siirrot rahastosta tilikaudella , ,27 Liikelaitosten rahasto , ,13 Palovahinkorahasto , ,26 Siirrot rahastoon tilikaudella , ,92 Siirrot rahastosta tilikaudella , ,63 Palovahinkorahasto , ,55 Autovahinkorahasto , ,61 Siirrot rahastoon tilikaudella , ,44 Siirrot rahastosta tilikaudella , ,95 Autovahinkorahasto , ,10 Tapaturmarahasto , ,38 Siirrot rahastoon tilikaudella , ,32 Tapaturmarahasto , ,70 Korvausrahasto , ,32 Siirto rahastoon tilikaudella , ,09 Siirto rahastosta tilikaudella , ,55 Yleinen vahingonkorvausrahasto , ,86 Takausvastuurahasto , ,32 Siirrot rahastoon tilikaudella , ,15 Takausvastuurahasto , ,47 Yhteensä , ,49 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,43 Siirto edelliseltä tilikaudelta , ,97 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,40 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,80 Oma pääoma yhteensä , ,11

16 106 Pitkäaikainen vieras pääoma Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,78 Lainat julkisyhteisöiltä , ,12 Yhteensä , ,90 Pakolliset varaukset Velkojen erittely Eläkevastuuvaraus , ,05 Maisemointivaraus , ,90 Kaukolämpöverkon siirtovaraus ,31 Yhteensä , ,26 Lyhytaikainen vieras pääoma Velat tytäryhteisöille Ostovelat , ,22 Muut velat ,92 Siirtovelat , , , ,06 Velat kuntayhtymille, joissa Tampere on jäsenenä Ostovelat , ,79 Siirtovelat , , , ,52 Velat osakkuus- ja muille omistusyhteysyhteisöille Ostovelat , ,37 Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut , ,62 Muut velat , , , ,03 Olennaiset siirtovelat Pitkäaikaiset velat Emissiovelat ,92 Lyhytaikaiset velat Vuokratuottoennakot , ,83 Muut tuloennakot Tuet ja avustukset , ,19 Sähkö- ja kaukolämpömaksujaksotukset , ,39 Muut tuloennakot , ,31 Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset , ,34 Korkojaksotukset , ,10 Muut menojäämät Alv:n takaisinperintä ,94 Lastensuojelun suurten kustannusten tasaus ,47 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tasausmaksu , ,35 Yhteisöveron oikaisu ,00 Tasesähkön osto loka-joulukuulta ,00 Pörssisähkön osto ,00 Muut menojäämät , , , ,02

17 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Leasingvastuiden yhteismäärä , , Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Alkupääoma Tytäryhteisöjen puolesta , , ,71 Osakkuusyhteisöjen ja muiden omistusyhteysyhteisöjen puolesta , , , , , , Muut kaupungin antamat vastuusitoumukset , , , Muut taloudelliset vastuut Sopimusvastuut etampere kärkihankkeet ,00 Opetus- ja tutkimustoiminnan rahoitukseen , ,29 Talvikunnossapidon urakkasopimusvastuut , ,99 Tampellan alueen kaavoitus- ym. vastuut , , , ,28 Sähkölaitoksen johdannaissopimukset: Sähköjohdannaisista seuranneet maksut on kirjattu luonteensa mukaisesti oikaisuerinä joko sähkönmyyntituloihin tai energianhankintamenoihin. Sähkön myyntiin ja tuotantoon liittyvien toteutumattomien finanssisopimusten arvo Ostotermiinit , ,66 Myyntitermiinit , ,30 Nettovaikutus , ,36 Polttoneiden hankintaan liittyvien finanssisopimusten arvo , Huollettavien varat , , Elatustukisaamiset Elatustukisaamiset , ,24 Elatustukisaamiset , ,44

18 Henkilöstöä koskevat liitetiedot Henkilöstön lukumäärä Konsernihallinto Liiketoiminta ja sisäiset palvelut Koulutuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Yhdyskuntapalvelut Yhteensä Henkilökuntamäärän laskentatapa on muutettu. Aikaisemmin henkilökuntamäärä on ilmoitettu palvelusssuhteiden lukumääränä, jolloin yhdellä henkilöllä on voinut olla useita palvelussuhteita. Edellä mainituissa luvuissa henkilö esiintyy vain kerran Henkilöstökulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,57 Henkilösivukulut , ,94 Eläkekulut , ,16 Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät , ,99 Yhteensä tuloslaskelman mukaan , ,68 Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen , , Omistukset muissa yhteisöissä Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt Nimi Kunnan Konsernin Kuntakonsernin osuus, euroa omistus- omistus- omasta vieraasta tilikauden osuus osuus pääomasta pääomasta voitosta/ tappiosta Tytäryhteisöt As Oy Tampereen Sirppitie ,00 % , ,03 28,81 As Oy Välimaankatu 25 60,61 % , , ,10 As Oy Ylöjärventie ,00 % 2 384,99 763,64 51,43 Finn-Medi Invest Oy 62,50 % 62,50 % , , ,04 Haukiluoman Liikerakennus Oy 73,01 % 73,01 % , ,01-687,22 Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy 72,11 % 72,11 % , , ,68 Hervannan Huolto Oy 100,00 % 100,00 % , , ,42 Hämeentalo Oy 100,00 % 100,00 % , , ,86 Härmälän Opiskelijatalo Oy 100,00 % 100,00 % , ,99 87,68 Insinöörioppilastalo Oy 63,18 % 63,18 % , , ,80 Jymeri Oy 100,00 % 100,00 % , , ,98 Kiinteistö Oy Hermia Kymppi 96,33 % , , ,29 Kiinteistö Oy Länsi-Tesoman Liikekeskus 52,97 % 52,97 % , , ,88 Kiinteistö Oy Opintanner 97,75 % 97,75 % , , ,18 Lukonmäen Lähipalvelukeskus Oy 59,31 % 59,31 % , ,31 0,21 Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy 67,72 % 67,72 % , , ,88 Oy Runoilijan tie 72,58 % 72,58 % , ,57 91,88 Pallopuiston Lähipalvelukeskus Oy 100,00 % 100,00 % , ,21 2,37 Pappilan Liiketalo Oy 61,60 % 61,60 % , , ,36 Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy 54,34 % 54,34 % , , ,56 Peltolammin Opiskelija-asunnot Oy 100,00 % 100,00 % , ,77 296,21

19 109 Pirkanmaan Jätehuolto Oy 50,76 % 50,76 % , , ,44 Rajavastuuyhtiö Tampere Maja 52,50 % 52,50 % 1 695,19 560,45 366,46 Tampereen Kotilinnasäätiö 100,00 % 100,00 % , , ,78 Tampereen Pysäköintitalo Oy (konserni) 100,00 % 100,00 % , , ,77 Tampereen Ravirata Oy 70,00 % 70,00 % , , ,78 Tampereen Saippuatehdas Oy 100,00 % 100,00 % , , ,58 Tampereen Särkänniemi Oy 100,00 % 100,00 % , , ,30 Tampereen Teknologiakeskus Oy 95,38 % 96,33 % , , ,16 Tampereen Teollisuuskiinteistöt Oy 100,00 % 100,00 % , , ,53 Tampereen Vuokra-asunnot Oy 100,00 % 100,00 % , , ,29 Tampereen Vuokratalosäätiö 100,00 % 100,00 % , , ,14 Tampere-talo Osakeyhtiö 100,00 % 100,00 % , , ,20 Vellamonkodit Oy 18,74 % 100,00 % , ,29-112,26 Vilusen Rinne Oy 100,00 % 100,00 % , ,54 174,71 VTS Kiinteistöpalvelu Oy 100,00 % , , ,61 Yhdistelemättömät tytäryhteisöt Ekokumppanit Oy 81,25 % 90,77 % Kiinteistö Oy Tampereen Mäntyhaka 100,00 % 100,00 % Kiinteistö Oy Tampereen Yrittäjänkatu ,00 % 100,00 % Maisansalo Oy 100,00 % 100,00 % Tavase Oy 69,54 % 69,54 % Yhteensä , , ,55 Kuntayhtymät Hämeen Päihdehuollon kuntayhtymä 31,19 % 31,19 % , , ,70 Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen ky 51,03 % 51,03 % , , ,52 Pirkanmaan Liitto 45,89 % 45,89 % , , ,42 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky (konserni) 39,21 % 39,21 % , , ,11 Pirkanmaan sosiaalipalvelujen ky 40,90 % 40,90 % , , ,24 Yhteensä , , ,55 Osakkuus-, yhteis- ja omistusyhteysyhteisöt Asunto Oy Erätie 29 23,08 % , ,51-26,69 Asunto Oy Hervannan Juhani 28,03 % , ,50-227,98 Asunto Oy Hervannan Kanjoni 36,07 % 43,45 % , , ,81 Asunto Oy Pispalan Pulteri 28,00 % Vuoden 2002 tase ei ole käytetävissämme Asunto Oy Pispalan Pulteri 2 30,62 % ,93 77,03-825,78 Asunto Oy Pispalan Pulteri 3 44,44 % ,65 201,38 8,10 Asunto Oy Pispalanvaltatie 63 36,63 % 9 919,29 42,16-521,17 Asunto Oy Tyrkkölä 47,72 % 47,72 % ,17 206,80-641,99 Ateljeetalo Oy 47,66 % 47,66 % , ,74-1,68 Coxa Oy 20,56 % 20,56 % , , ,27 Jotospirtti Oy 50,00 % ,86 0,00 0,00 Kehitysyhtiö Elävä Hervanta Oy 25,00 % 547, ,16-792,81 Kiinteistö Oy Atalan Liikekeskus 40,00 % 40,00 % ,10 980, ,48 Kiinteistö Oy Finn-Medi Delta 43,00 % 43,00 % , , ,67 Kiinteistö Oy Hermia 40,31 % , , ,70 Laiva Oy Matkailu 28,46 % 28,46 % , , ,59 Pikassos Oy 25,00 % 25,00 % 4 995, ,63-5,00 Pirkanmaan Ammattikorkeakoulu Oy 42,86 % 42,86 % , , ,43 Pirkanmaan YH-Rakennuttajaosuuskunta 15,44 % 29,96 % , , ,87 Professia Oy 25,00 % 25,00 % , , ,06 Tampereen seudun kasvurahasto Tasku Ky 40,21 % 40,21 % , , ,08 Tampereen Sokeain Kiinteistö Oy 29,88 % 29,88 % , ,66 188,12 Tullin Parkki Oy 27,47 % 27,47 % , , ,43 Tuotekehitys Oy Tamlink 30,00 % 30,00 % , , ,98 Yhteensä , , ,93 Puuttuva osakkuusyhteisö Vuoden 2000 tiedot ovat euroina: Asunto Oy Pispalan Pulteri 28,00 % , ,69-51,37

20 Sähkölaitoksen tilinpäätös liitteineen Sähkölaitoksen tuloslaskelma Liikevaihto , ,84 Valmistus omaan käyttöön , ,35 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,00 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) , ,12 Palvelujen ostot , , , ,96 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,22 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,07 Muut henkilösivukulut , , , ,81 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,12 Liiketoiminnan muut kulut , ,08 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,22 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,95 Kunnalle maksetut korkokulut , ,32 Muille maksetut korkokulut , ,60 Korvaus peruspääomasta , , ,97 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä , ,75 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,75 Sähkölaitoksen tuloslaskelman liitetiedot Liikevaihto Sähkön myynti , ,63 Verkkopalvelut , ,78 Lämmön myynti , ,02 Maakaasun myynti , ,40 Muut myyntitulot , , , ,84 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Energian ostot , ,17 Polttoainevarastojen muutos , ,85 Aineet ja tarvikkeet , ,86 Materiaalivaraston muutos , , , ,91 Palvelujen ostot Kantaverkkomaksut , ,93 Muut palvelut , , , ,08

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot