ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Koivunen Tuula 2. vpj., klo Erola Ville-Petteri j. Kaitaranta Jari j.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Koivunen Tuula 2. vpj., klo Erola Ville-Petteri j. Kaitaranta Jari j."

Transkriptio

1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Aika klo 16:00-19:50 Kaupunginhallitus Paikka Osallistujat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Ryynänen Aimo pj., teams-etäyhteys Nieminen Tero 1. vpj., teams-etäyhteys Koivunen Tuula 2. vpj., klo Avelin Venla j., teams-etäyhteys Erola Ville-Petteri j. Kaitaranta Jari j. Laaksonen Pertti j., teams-etäyhteys Papinaho Sirkka-Liisa j., teams-etäyhteys Viljanen Markku vj., teams-etäyhteys Lonka Riitta valt. pj. Keskevaari Jarmo valt. 1. vpj., teams-etäyhteys Laatunen Kirsti valt. 2. vpj., teams-etäyhteys Pieski Osmo kaupunginjohtaja, esittelijä Suikkanen Päivi talous- ja hallintojohtaja, pöytäkirjanpit. Hämäläinen Kristiina hyvinvointipääll., klo , teams-etäyht. Ahvo Timo sivistystoimenjoht , teams-etäyhteys Allekirjoitukset Aimo Ryynänen Päivi Suikkanen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Ville-Petteri Erola Pertti Laaksonen Tuula Koivunen 39 Käsitellyt asiat Pöytäkirjan nähtävilläolo Pöytäkirja on julkaistu kaupungin kotisivuilla. Pöytäkirja on nähtävillä kaupunginvirastossa.

2 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Käsitellyt asiat 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 22 Työjärjestyksen hyväksyminen 5 23 Kaupunginvaltuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpaneminen 6 24 Valtuutettujen aloitteet 7 25 Keskustan esiopetustilojen tarveselvitys 9 26 Länsi-Orimattilan väliaikaisen päiväkodin sijainti Orimattilan yhteiskoulun hankesuunnitelman muutos Vuoden 2021 vaalien ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestyspaikat Vuoden 2021 vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat Vesilaitoksen johtajan valinta Työllisyyskoordinaattorin ja työhönvalmentajan tehtäven täyttölupa/valinta 32 Koulunkäyntiavustajien työjärjestelyt koulujen keskeytysaikoina, yhteistoimintaneuvotteluiden tulos Talousarvion 2021 täytäntöönpano-ohje Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma Tonttikaupan purkaminen Lausunto Huhdankallio Oy:n ympäristölupahakemukseen Valtionosuudet Lahden romanit r.y., tila-avustusanomus Orimattilan vanhustentaloyhdistys r.y./avustushakemus Luottamushenkilöiden merkkipäivien muistaminen Maakuntavaltuusto Ilmoitusasiat Muut asiat 40

3 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kaupunginhallitus Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat tarkastavat pöytäkirjan sähköisesti ja il moit tavat tarkastuksesta Orimattilan kaupungin kirjaamon säh kö pos ti osoittee seen kirjaamo(at)orimattila.fi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ville-Petteri Erola ja Pertti Laak so nen sekä pykälän 39 osalta Ville-Petteri Erola ja Tuula Koivunen.

5 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus Hyväksytään lähetetyn esityslistan ulkopuolelta käsiteltäväksi otettavat asiat. Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys. Todettiin pykälän 43 asiat. Ennen varsinaisia kokousasioita Orimattilan, Heinolan ja Hollolan yhteinen maahanmuuttokoordinaattori Marianna Kemppi esittäytyi.

6 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpaneminen Kaupunginhallitus Valmistelijat: kaupunginjohtaja Osmo Pieski, os mo.pieski(at)orimattila.fi, puh ja talous- ja hal lin to joh ta ja Päivi Suikkanen, paivi.suikkanen(at)orimattila.fi, puh Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston päätökset kokouk ses ta ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää pan na ne täytäntöön seuraavasti: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja mahdollisesti tarvittavien ääntenlaskijoiden valitseminen Ei toimenpiteitä. 3 Työjärjestyksen hyväksyminen Ei toimenpiteitä. 4 Teknisen johtajan valinta Esityksen mukaisesti. Täytäntöönpano: pöytäkirjanote hakijoille 5 Valtuutettujen aloitteet - Liike Nyt -valtuustoryhmä: Muutos hallintosääntöön - Keskustan valtuustoryhmä: Siirtolapuutarha Hennaan Täytäntöönpano: kaupunginhallitukselle valmisteluohjetta varten Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Valtuutettujen aloitteet Kaupunginvaltuusto Susanna Särkinen jätti Liike Nyt Orimattilan aloitteen, jossa esi tetään Orimattilan hallintosäännön 7 luvun 4 pykälän muuttamista. Kun ta lain 11 luvun 88 pykälässä säädetään, että viran pe rus ta mises ta ja lakkauttamisesta päättää valtuusto tai hallintosäännössä mää rät ty kunnan muu toimielin. Orimattilan hallintosäännön 7 luvun 4 pykälässä määrätään, että valtuusto päättää virkojen pe rus ta mises ta ja lakkauttamisesta. Liike Nyt Orimattila ehdottaa, että tärkeim pien virkojen työhaastattelussa on jokaisesta valtuustoryhmästä yk si edustaja valitsemassa virkaan parasta hakijaa, ja lopullisen päätöksen valinnasta tekee kaupunginhallitus. Näin toteutetaan strate gias sa olevaa avoimuuden tavoitetta sekä valtuuston vallan kasvat ta mis ta. Liite nro 2 Tero Nieminen jätti Orimattilan keskustan valtuustoryhmän aloitteen, jos sa ehdotetaan, että Hennan puutarhakaupunginosaan aletaan suun nit te le maan nykyaikaista 2020-luvun siirtolapuutarhaa. Aloitteen te ki jöi den mukaan useat siirtolapuutarhat ovat hyvien julkisten kul ku yh teyk sien lähellä. Hennan juna-aseman läheisyyteen ra ken tuva siir to la puu tar ha vastaa hiilijalanjäljen pienentämiseen ja il mas tota voit tei den saavuttamiseen tähtäävissä toimissa. Aloitteessa eh dote taan, et tä suunnitteluprojektiin haetaan hankerahoitusta, alue raken ta jien kiin nos tus mökkien rakentamiseen selvitetään ja yhdistys pe rus te taan projektin yhteydessä. Liite nro 3 Kaupunginhallitus Valmistelu ja lisätiedot: talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen, p , paivi.suikkanen(at)orimattila.fi Liite nro 1 Kaupunginhallitus antaa hallintosäännön muuttamista koskevan aloit teen konsernipalveluiden toimialan valmisteluun ja siir to la puutar haa koskevan aloitteen elinvoima- ja teknisten palveluiden toi mialan valmisteluun.

8 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano pöytäkirjanote: konsernipalveluiden toimiala, elinvoima- ja teknisten palveluiden toimiala

9 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta Elinvoima- ja tekninen valiokunta Kaupunginhallitus Keskustan esiopetustilojen tarveselvitys 323/ /2020 Sivhyval Asian valmistelu ja tiedustelut: varhaiskasvatusjohtaja Karoliina Purola, puh ja sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo, puh Tarveselvityksen lähtökohtana tehostaa tilojen käyttöä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Ajatuksena on siirtää esioppilaat päiväkotien tiloista koulun tiloihin, jolloin päiväkoteihin vapautuu tilaa nuoremmille lapsille. Esiopetuksen lisäksi koulun tiloissa tulee tapahtumaan myös esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Tarveselvitys koskee Jokivarren ja Myllylän kouluja. Keskustan esiopetustilojen tarveselvitys täydentää vuonna 2019 hyväksyttyä sivistys- ja hyvinvointitoimialan palveluverkkoselvityksen varhaiskasvatuspalveluiden osuutta. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa ei pystytä tarkastelemaan kokonaisuutena, jos sivistys- ja hyvinvointitoimialan kehittämisohjelman tavoitetta esiopetuksen sijoittumisesta koulujen yhteyteen ei saada tarkastelua loppuun saakka. Varhaiskasvatuksen järjestämä esiopetus toimii tällä hetkellä samassa kiinteistössä tai koulun välittömässä läheisyydessä Kuivannon koululla, Virenojan koululla, osittain Myllylän koululla, osittain Jokivarren koululla ja Vuorenmäen koululla. Varsinkin keskustan alueella esiopetusta on myös päiväkodeissa. Tilatarkastelun tavoitteena on saada tarpeeseen perustuva hankeselvitys keskustan alueen kouluihin tarvittavista muutos- tai lisätilojen tarpeista. Tarkastelulla pyritään hahmottamaan keskustan tulevan kunnallisten varhaiskasvatustilojen tarvittavaa kapasiteettia ja hallitsemaan palveluverkon investointien kohdentamista sekä jaksottaa niitä järkevästi. Tarkempi selvitys on luettavissa erillisessä liitteessä. Sivistystoimenjohtaja: Liite nrot 7 Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta hyväksyy keskustan esiopetustilojen tarveselvityksen ja pyytää elinvoima ja teknistä valiokuntaa antamaan tarveselvityksestä lausunnon

10 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta Elinvoima- ja tekninen valiokunta Kaupunginhallitus kaupunginhallitukselle. Valiokunta esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy hankesuunnittelun käynnistämisen. Tiedoksi: Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. Elinvoima- ja tekninen valiokunta Elinvoima- ja tekninen valiokunta Vs. tekninen johtaja: Liitteenä tarveselvitys. Liite nro 5 Elinvoima- ja tekninen valiokunta esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan tarveselvityksen hyväksymistä. Samalla se esittää, että hankesuunnitelman laatiminen ajoitettaisiin vuodelle Valiokunta päätti yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallitus Liite nro 2 Kaupunginhallitus päättää hyväksyä tarveselvityksen elinvoima- ja tek ni sen valiokunnan esityksen mukaisesti Kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: Suun nit te lun edetessä otetaan yhtenä vaihtoehtona huomioon Tönnön kou lu, jos sillä voidaan välttää lisärakentaminen. Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano pöytäkirjanote: elinvoima- ja tekninen valiokunta, sivistys- ja hyvinvointivaliokunta

11 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Länsi-Orimattilan väliaikaisen päiväkodin sijainti Kaupunginhallitus Asian valmistelija ja yhteystiedot: va. tekninen johtaja Annukka Huisko-Moi la nen, p ja rakennuttamispäällikkö Kai Teva, p , kai.teva(at)orimattila.fi Orimattilan kaupunginhallitus on päättänyt , että Hennaan rakennetaan tilapäisratkaisuna kolmen ryhmän kokoinen päivä ko ti vuokraratkaisuna. Ratkaisuun sisältyy jakelukeittiö. Kau pungin val tuus to on päättänyt päiväkodin toteutuksen mää rära hois ta. Päiväkodin sijainnin muutoksen perustelut Väliaikaisen rakennuksen osalta tarkempi suunnittelu sen ase moi misek si tontille aloitettiin kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen. Tässä yhteydessä havaittiin, että perusmuotoinen (edullisin) poh ja rat kaisu tulisi toteuttaa rinteestä johtuen kahteen tasoon. Tämä on kui tenkin päiväkotitoiminnassa hankalaa. Kaksitasoinen päiväkoti edel lyttäi si myös väliaikaiseen kiinteistöön hissiä, joka nostaisi kus tan nuksia. Tontin matalampaan päähän suunniteltiin räätälöityä ratkaisua, jos sa tilat muodostavat sisäpihakorttelin. Rakennus mahtuisi tontille, mut ta toiminnan edellyttämät invarampit, hätäpoistumistie, katokset ja keittiön lastauslaituri eivät mahtuisi. Lastauslaituri olisi ulottunut kä ve ly tien päälle. Räätälöidyssä versiossa erilliselle leikkialueelle pitäisi siirtyä aina ajo ra dan läheisyydessä. Lisäksi lasten siirtyminen päiväkodista leikki paik ka-alu eel le olisi ristennyt huoltoliikenteen kanssa. Nämä molem mat seikat olisivat aiheuttanut lapsille turvallisuusriskin. Rää tälöi dys sä versiossa ahtaalla tontilla ei voida toteuttaa var hais kas vatuk sen yleisiä toiveita ja tarpeita yhtä hyvin kun eteläisemmällä tontil la. Sahramikadun eteläpäässä on suurempi tontti, jossa päiväkoti voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti suorakaiteen muotoisena yhteen tasoon. Lasten leikkipaikka saadaan toteutettua päiväkodin omal le pihalle. Kadunvarsipysäköinnin ja leikkipihan väliin jää kä vely tie, joten lasten tuominen ja hakeminen on turvallista. Ja ke lu keittiön toiminta saadaan aidattua erilleen tontin pohjoispäähän. Piha-alue/leik ki alu eet olisivat päiväsaikaan päiväkodin käytössä, mutta il ta-ai kaan niitä voisivat käyttää myös alueen muut lapset. Alkuperäisen tontin käyttöönotto tarkoittaisi kaavamuutosta tai tontin ta saus ta, josta seuraisi merkittäviä kustannuksia korkean tukimuurin ta kia. Tilapäisen rakentamisen takia ei kannata tehdä massiivisia poh ja töi tä, mikäli vaihtoehtoja on olemassa. Suurempi tontti mah dollis taa päiväkodin ja jakelukeittiön toteuttamisen kus tan nus te hokkaam min ja lopputulos on toimivampi.

12 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Aikataulu Länsi-Orimattilan päiväkoti on tarkoitus saada toimintaan elokuun alus ta lukien. Hankkeen kiireellisyydestä johtuen, alustava suun nitte lu on käynnistetty jo uudelle tontille. Myös poikkeamislupa on vireil lä. Nyt tehtävän päätöksen jälkeen aloitetaan varsinainen aluesuun nit te lu, toteutetaan maaurakka sekä varsinainen kont ti ra ken tami nen. Toteutusaikataulu on kokonaisuudessaan tiukka ja on mahdol lis ta, että päiväkodin valmistuminen saattaa viivästyä al ku pe räises tä aikataulusta. Kustannukset Länsi-Orimattilan päiväkodin liittymäkuluihin on varattu euroa, mutta alustavan kustannusarvion mukaan määrärahaa on tarkis tet ta va. Tarkempi selvitys kustannusarviosta annetaan myö hemmin. Hennan asuinalueen katurakentamiselle varatut määrärahat on kohden net tu Länsi-Orimattilan päiväkotia tukevaan katurakentamiseen. Koh tei ta ovat Sahramikadun pohjoisosan katurakentaminen, Mauste ka dun valaistus sekä leikkipaikan toteuttaminen. Leikkipaikkaan liit tyy myös ulkopuolinen avustushakemus, joka mahdollisesti jou dutaan vetämään pois käsittelystä. Näiden kohteiden to teu tus ai ka taulua tulee uudelleen arvioida ja tarvittaessa näistä käyttämättä jäävät määrärahat siirtää Länsi-Orimattilan päiväkodin toteuttamiseen eril li sen määrärahapäätöksen mukaisesti. Päivähoitotarve Kokoukseen tuodaan tieto päivähoitohakemustilanteesta Län si-orimat ti lan tulevaan päiväkotiin. Kaupunginhallitus päättää että tilapäisratkaisuna rakennettavan Länsi-Ori mat ti lan päiväkodin sijaintipaikkaa muutetaan Hennassa siten, et tä rakennus sijoitetaan kortteliin 3016 Sahramikadun eteläpäähän. Pe rus te lu na sijainnin muutokselle on tontin soveltuvuus paremmin ai ot tuun rakentamiseen. Samalla Hennan asuinalueen ka tu ra ken tami sen kustannuspaikalta toteutettavaksi aiotut Sahramikadun pohjois osa, Maustekadun valaistus sekä Länsi-Orimattilan päiväkodin leik ki paik ka jätetään toteuttamatta kuluvana vuonna. Tarvittavat määrärahamuutokset päätetään erikseen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Orimattilan yhteiskoulun hankesuunnitelman muutos 346/ /2020 Kaupunginhallitus Valmistelu ja lisätiedot: va. tekninen johtaja Annukka Huis ko-moi lanen, p , annukka.huisko-moilanen(at)orimattila.fi ja ra ken nut ta ja pääl lik kö Kai Teva, p ,kai.teva(at)orimattila.fi Hankesuunnitelman muutos- kerroskorkeuden alentaminen Orimattilan kaupunginhallitus on hyväksynyt yhteiskoulun han kesuun ni tel man Kaupunginhallituksen päätöksessä edel lytet tiin projektiorganisaatiota tarkastelemaan vaihtoehtoisia suun nit telu rat kai su ja sekä etsimään mahdollisia kustannussäästöjä suun nit telun aikana. Projektiryhmä on suunnittelun edetessä tutkinut erilaisia yh teis koulun sekä toimintojen sijoittumiselle tontilla sekä uudisrakennuksen ja Erk ko-lu kion perusparannettavan osan välillä. Muita säästökohteita on myös tutkittu ja päädytty esittämään hankesuunnitelmasta poikkea vaa kerroskorkeutta uudisrakennukselle. Hankesuunnitelman mukainen kerroskorkeus on määritelty 4,3 metriin ja projektin seurantaryhmä esittää sen pienentämistä 0,3 met rillä, jolloin kerroskorkeus on 4,0 metriä. Hankesuunnitelman mukaista 4,3 metrin kerroskorkeutta perusteltiin mm. tilojen ilmanvaihdon toimi vuu del la sekä pinta-alaltaan op ti moi tu jen tilojen avaruuden ja valoi suu den tunnulla. Projektin suunnitteluryhmä on tutkinut vaih to ehtois ta matalampaa ker ros kor keut ta ja erilaisilla alakattoratkaisuille voi daan edelleen mah dol lis taa tilojen avaruuden tuntu sekä melko kor kea huo ne kor keus. Matalampi huonekorkeus pienentää koko rakennuksen tilavuutta, mi kä vaikuttaa rakennuksen ylläpitokustannuksiin esim. läm mi tyskus tan nuk siin. Toisaalta siirryttäessä matalampaan huo ne kor keuteen opetustilojen talotekniikka jätetään näkyviin (IV-kanavat, -pääte lait teet sekä valaisimet) mikä aiheuttaa ylläpidolle lisäkuluja mm. kas va vi na siivouskustannuksina, kun näkyviin jäävän tekniikan siivous ker rat lisääntyvät. Huonekorkeuden muutoksesta on keskusteltu yhdessä käyttäjien kans sa ja matalampi kerroskorkeus ei vaikuta opetustilojen käyttöön. Käyttäjän puolesta voidaan edetä hankesuunnitelmasta poikkea val la ratkaisulla. Kerroskorkeuden muutoksesta aiheutuva vaikutus on kustannuksia vä hen tä vä. Matalampi kerroskorkeus vai kut taa kus tan nus ten osalta

14 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus eni ten rakennuksen runkoratkaisuihin, jois sa voi daan edetä nor maali rat kai suil le esim. elementtikorkeuksien se kä vä li sei nä rat kai sui den osal ta. Urakkamuodon muutos Yhteiskoulun toteutusaikataulua muutettiin osana kaupungin ta lousar vion 2021 käsittelyä siten, että yhteiskoulun suunnittelu tapahtuu vuo sien aikana. Urakan toteutus 1/23-5/24 ja käyt töön otto tapahtuisi 8/24. Hankkeen aikataulun muuttuessa myös uu dis ra ken nuk sen nusurakan toteutusmuotoa olisi tarkoituksenmukaista tarkistaa. Hanke oli alun pe rin tarkoitus toteuttaa KVR-urakka, mutta nyt kun suun nit te lulle varattu aika on pidentynyt, tarkoituksenmukaisin toteutusmuoto oli si pääurakkamuoto (kokonaisurakka- tai jaettu urakka). Pää- ja jae tus sa urakkassa kaupungin kannettavaksi jää suurempi riski kuin KVR-ura kas sa, mutta pitkän suunnitteluajan puitteissa riskejä pys tytään vähentämään ja pääurakkaan voidaan lisätä myös ke hi tys vaihe, jolloin suunnitelmia voidaan viimeistellä vielä yhdessä ura koit sijan kanssa. Lisäksi hankittaessa urakka tarkoilla suunnitelmilla, urakoit si joi den riskivaraukset voivat pienentyä, mikä voi vähentää urakka sum maa 1-2 %. Hankkeen kokonaiskustannusarvio Keväällä 2021 tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi Yhteis kou lun L2-luonnokset sekä kustannusarviot. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Yhteiskoulun han ke suun ni telman muutoksen koskien kerroskorkeuden pienentämistä 0,30 met rillä edellä perusteluosassa todetuin perusteluin. Samalla kau pun ginhal li tus päättää hyväksyä urakkamuodon muutoksen KVR-urakasta jae tuk si urakaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Vuoden 2021 vaalien ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestyspaikat 311/ /2020 Kaupunginhallitus Asian valmistelija ja yhteystiedot:keskusvaalilautakunnan sihteeri Tii na Ruokola, puh , tiina.ruokola(at)orimattila.fi Vuonna 2021 toimitetaan kuntavaalit , ja niiden en nak koää nes tys toimitetaan kotimaassa Vaalilain 9 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunnassa olevista ylei sis tä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista. Kun nas sa tulee olla vähintään yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka. Oikeusministeriön kirje VN/20585/ on oheismateriaalina. Kuntavaalien korona-näkökohdat tiivistettynä: Kunnan on huolehdittava, että a) äänestyspaikkoja on riittävästi; b) äänestyspaikat ovat tiloissa, joissa voidaan toteuttaa turvavälit niin äänestäjien kuin vaalivirkailijoiden osalta. Kunta voi harkita myös yleisen ennakkoäänestyspaikan ja/tai vaalipäivän ää nes tys paikan äänestystilan sijoittamista ulkotilaan (esimerkiksi telttaan ää nestys pai kan pihalle); c) ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat mahdollisimman laajat, paikalliset olosuhteet kuitenkin huomioiden (vaalilain mukaiset mak si mit ovat arkisin klo 8-20 ja viikonloppuisin klo 9-18). Kunta voi suo si tel la, että osa äänestysajasta varattaisiin ensisijaisesti ns. ris ki ryh miin kuuluville; d) vaalivirkailijoita rekrytoidaan riittävästi. En nak ko ää nes tys pai koissa resursseja tarvitaan esimerkiksi äänestäjän henkilöllisyyden tarkas tuk seen ja äänestyslipun antoon, äänestyksen vas taan ot to pis teisiin sekä jonojen ja turvavälien ohjaukseen. Vastaavasti vaalipäivän ää nes tyk ses sä vaalilautakuntien tulisi toimia lähtökohtaisesti vii si-jäse ni si nä (vaikka päätösvaltaiseen kokoonpanoon riittääkin kolme jäsen tä) ja tarvittaessa myös vaalilautakunnan varajäsenet voivat olla pai kal la. Kunnan tulee myös huolehtia siitä, että kotiäänestykseen vaa li toi mit si joi ta rekrytoidaan riittävästi ja että vaalitoimikuntia ni metään tarvittaessa useampia kuin yksi. Kaikkia tehtäviä varten on syytä rekrytoida myös varahenkilöitä. e) ääntenlaskenta, ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus ja eh do-

16 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus kas aset te lu teh tä vät järjestetään siten, että riittävät turvavälit voidaan näis sä kin tehtävissä toteuttaa. Oikeusministeriö antaa myöhemmin, yhteistyössä Terveyden ja hyvin voin nin laitoksen kanssa, tarkempia suosituksia siitä, - minkälaisia suojavarusteita (esimerkiksi suojamaskit) vaa li vir kai lijoi den tulisi mahdollisesti käyttää; - miten äänestyspaikat tulisi varustella (esimerkiksi ohjeet ää nes tä jille, äänestyskoppien sijoittelu riittävät etäälle toisistaan, kä si de simah dol li suus, tarvittaessa vaalitoimitsijan ja äänestäjän välissä muo vi plek si jne.); - mitä seikkoja koti- ja laitosäänestysten toimittamisessa tulee ottaa huo mi oon. Kuntavaalien en nak ko ää nes tys paik ko jen ja vaalipäivän ää nes tyspaik ko jen tiedot on mer kit tä vä ja kuitattava pohjatietojärjestelmään vii meis tään per jan tai na klo Päätöksestä on käytävä ilmi ennakkoäänestyspaikan nimi, käyn tiosoi te ja päivittäiset aukioloajat. Ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoin na ennen klo 8 eikä klo 20 jälkeen, viikonloppuisin ei ennen klo 9 eikä klo 18 jälkeen, sekä vaalipäivän äänestyspaikasta nimi, käynti osoi te sekä muut väestörekisterikeskuksen määräämät tiedot. Keskusvaalilautakunta määrää yleisten ennakkoäänestyspaikkojen ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijat. Laitosäänestyksestä huolehtii vaalitoimikunta. Vaalipäivän ää nes tyksen hoitamisesta huolehtii kunkin äänestysalueen vaa li lau ta kun ta. Kau pun gin hal li tus nimeää vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan. Jokaisella äänestysalueella on kaupunginhallituksen päätöksellä mää rät ty vaalipäivän äänestyspaikka. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut kaupungin äänestysalueiksi 1. Artjärvi 2. Käkelä 3. Keskusta 4. Pennala-Virenoja 5. Koivula-Myllylä 6. Tönnö Äänestyspaikat ovat 1. Artjärvi: Vuorenmäen koulu 2. Käkelä: Jokivarren koulu 3. Keskusta: Järjestötupa 4. Pennala-Virenoja: Pennalan koulu 5. Koivula-Myllylä: Myllylän koulu

17 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Tönnö: Tönnön koulu Ennakkoäänestys hoidetaan kaupungin omana työnä. Kuntavaalien ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat: 1) Kaupungintalo, ke pe 9.4. klo 9-19, la su klo 9-16, ma klo 9-19, ti klo ) Kirjasto, kirjaston aukioloaikojen mu kai ses ti: ke 7.4. klo 12-19, to pe 9.4. klo 11-16, ma ti klo ) Kirjastoauto: la 10.4.: Heinämaan rukoushuone klo , Luh ti ky län koulu , Art jär ven tori klo , Kuivan non kou lu klo Laitosäänestyspaikat Orimattilassa ovat seuraavat: Mallusjoen Lepo ko ti, Kehräämökoti, Terveysaseman osastot, se kä asu mis pal ve luyk si köt Erkkilä, Marttila, Hoivakoti Mar jat ta (Ta po la) ja Artjärven asumis pal ve lu yk sik kö. Kotiäänestykseen ilmoittautuminen tulee tehdä vaalilain 55 :n mukai ses ti viimeistään 12. päivänä ennen vaalipäivää ennen klo ko ti kun tan sa keskusvaalilautakunnalle. Viimeinen ilmoittautuminen ko ti ää nes tyk seen kuntavaaleissa on klo mennessä. Kaupunginhallitus päättää vaalipäivän äänestyspaikat, en nak ko äänes tys pai kat ja -ajat sekä laitosäänestyspaikat tekstiosassa esitetyn mu kai ses ti. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano pöytäkirjanote: keskusvaalilautakunta

18 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vuoden 2021 vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat 311/ /2020 Kaupunginhallitus Asian valmistelija ja yhteystiedot: keskusvaalilautakunnan sihteeri Tii na Ruokola, puh Vuonna 2021 pidetään kuntavaalit Ennakkoäänestys on kotimaassa ja ulkomailla Vaalilain mukaan kuntien vaaliviranomaisina toimivat kes kus vaa lilau ta kun ta, vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat. Orimattila on jaettu 6 äänestysalueeseen (kv ). 1. Artjärvi 2. Käkelä 3. Keskusta 4. Pennala-Virenoja 5. Koivula-Myllylä 6. Tönnö Jokaista äänestysaluetta varten kaupunginhallitus asettaa vaa li lauta kun nan, johon kuuluu 5 jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kui ten kin vähintään 3. Vaalilautakunnan varajäsenet on asetettava sii hen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. Jä se nis tä yksi on määrättävä puheenjohtajaksi ja yksi va ra pu heenjoh ta jak si. Vaalilautakunta on päätösvaltainen 3-jäsenisenä, ja sen teh tä vä nä on varsinaisen vaalitoimituksen järjestäminen sekä äänes tys lip pu jen alustava laskeminen, tarkastaminen ja järjestäminen. Oikeusministeriön kirjeessä VN/20585/2020; vaa li lau takun tien tulisi toimia lähtökohtaisesti 5-jäsenisinä ja tarvittaessa myös vaa li lau ta kun nan varajäsenet voivat olla paikalla. Kaikkia tehtäviä varten on syytä rekrytoida myös varahenkilöitä. Vaalilautakunnan jä se ne nä tai varajäsenenä ei voi olla ehdokas. Vaalitoimikuntaan valitaan 3 jäsentä ja tarpeellinen määrä va ra jä seniä, kuitenkin vähintään 3. Vaalitoimikunnan varajäsenet on ase tetta va siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Jäsenistä on yksi määrättävä puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Vaa li toi mi kun nan tehtävänä on ennakkoäänestyksen toimittaminen vaa li lais sa tarkoitetuissa laitoksissa.

19 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei saa olla ehdokas eikä myöskään hänen puolisonsa (aviopuolisot sekä avio lii ton omaises sa suhteessa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävät), lapsensa, si sa ruk sen sa tai vanhempansa. Yleisen ennakkoäänestyksenpaikan ja kotiäänestyksen vaa li toi mit sijat valitsee keskusvaalilautakunta. Vaalilain 15 :n mukaan vaalilautakunnat on asetettava hyvissä ajoin ennen vaaleja. Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kun nan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten, että varajäsenten on, mahdollisuuksien mukaan, edustettava niitä puolueita, jotka aset ti vat ehdokkaita edel li sis sä (vuoden 2017) kuntavaaleissa. Edellisissä kuntavaaleissa v ehdokkaita asettivat Kansallinen Ko koo mus r.p., Vasemmistoliitto r.p., Pe rus suo ma lai set r.p., Vihreä liit to r.p., Suomen Keskusta r.p., Suomen So sia li de mok raat ti nen Puo lue r.p., Suomen Kris til lis de mo kraa tit r.p. ja Suomen Kom munis ti nen Puolue r.p. ja Sitoutumaton Orimattila. Tasa-arvolain vaatimuksen 40 %:n edustuksesta tulee to teu tua erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta. Vaalien ulkomainonta kuntien luvanvaraisilla alueilla suositellaan aloi tet ta vak si viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli Luettelo edellisten vaalien vaalilautakunnista ja -toimikunnista on kaupunginhallituksen esityslistan oheismateriaalina. Kaupunginhallitus päättää, että vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta vuodelle 2021 nimetään pidettävässä kokouksessa, johon mennessä ryhmät valmistelevat ehdotuksensa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus

20 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus nimeää vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus nimeää vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan. Kaupunginhallitus nimesi vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan liitteen mukaisesti. Liite nro 2a Täytäntöönpano pöytäkirjanote: toimikuntiin valitut, keskusvaalilautakunta

21 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vesilaitoksen johtajan valinta Kaupunginhallitus Asian valmistelija ja yhteystiedot: kaupunginjohtaja Osmo Pieski Orimattilan kaupunki on hakee kahdelle tytäryhtiölleen toi mi tus joh tajaa sekä vesilaitoksen johtajaa. Toimitusjohtaja vastaa kahden eri yhtiön operatiivisesta joh ta mi sesta ja liiketoimintojen kehittämisestä. Lisäksi toimii virkasuhteessa kau pun gin vesilaitoksen johtajana. tehtävässä arvostetaan johtamisja viestintätaitoja, talouden ja elinkeinoelämän tuntemusta, hyviä ver kos toi tu mis tai to ja sekä aktiivista kehittämisotetta. Käytännön koke mus energia- tai vesihuoltoalalta sekä kunnallisen pää tök sen te kome net te lyn tunteminen katsotaan hakuprosessissa hakijan eduksi. Kelpoisuusehtona valittavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa korkea kou lu tut kin toa, kykyä hallita laajoja asiakokonaisuuksia sekä hyvää perehtyneisyyttä tehtäväalueeseen. Valitun henkilön tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vas taan ot ta mis ta. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeai kaa. Hakijalla on ollut mahdollisuus esittää hakemuksen yh tey dessä palkkatoiveensa. Hakuaika tehtävään päättyi Hakuaikana hakemuksia tuli yh teen sä 19. Kaupunginhallituksen nimeämän haastatteluryhmä valit si haastatteluun hakijoista 5 (Kotonen, Laitinen, Loikka nen, Maaranen ja Mäntylä). Haastattelut suoritettiin Tä män perusteella haastatteluryhmä päätti tehdä so vel tu vuus arvioin nit kolmesta hakijasta (Kotonen, Laitinen ja Loikkanen). Haastat te lu ryh mä saa raportin tuloksista maanantaina ja tekee sen jälkeen esityksen valittavasta henkilöstä. Kaupunginhallitus päättää siirtää asian käsittelyn pi det tävään kokoukseen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus Asiaa valmistellut työryhmä käsitteli valintaa. Työryhmä päät tyi esittämään virkaan DI Petteri Kotosta ja varalle ins. AMK Eetu Loik kas ta. Sen jälkeen kun kaupunginhallitus tekee valinnan, ko koon tuu sekä Orimattilan Vesi Oy:n sekä Orimattilan Lämpö Oy:n hal li tus tekemään päätökset omalta osaltaan.

22 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää valita vesilaitoksen johtajan virkaan DI Pet te ri Kotosen ja varalle ins. AMK Eetu Loikkasen. Virkavalinnassa nou da te taan 6 kk koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä hy väk syt tävä lääkärintodistus terveydentilasta ennen virkavaalin vahvistamista. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano pöytäkirjanote: hakijat

23 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Työllisyyskoordinaattorin ja työhönvalmentajan tehtäven täyttölupa/valinta Kaupunginhallitus Asian valmistelija ja yhteystiedot: Talous- ja hallintojohtaja Päivi Suik ka nen, puh , paivi.suikkanen(at)orimattila.fi Työllisyyskoordinaattori on irtisanoutunut tehtävästään lu kien ja työhönvalmentaja lukien. Ori mat ti lan kaupunki on päät tä nyt osallistua Lahden seudun työl lisyy den kuntakokeiluun. Työl li syys yk sik kö on kolmen työntekijän yksikkö, johon kun ta ko keilun käynnistyessä siirtyy lisäksi kaksi TE-toimiston pal ve luasian tun ti jaa. Yksikön lähiesimiehenä toimii työllisyyskoordinaattori. Työl li syys koor di naat to rin teh tä vään kuu luu Orimattilan kaupungin työl li syy den kun ta ko kei lu ko ko nai suu den koordinointi, yritysyhteistyö se kä lain työl li syy den edis tä mi sen kuntakokeilusta perusteella tu levat tehtävät. Työhönvalmentajan tehtäviin kuuluu työnhakija-asiakkaan ko ko nais val tai nen työllistymiseen tähtäävä ohjaus, neuvonta ja val men ta mi nen. Kaupunginhallitus päättää, että työllisyyskoordinaattorin ja työhönvalmentajan virat voi daan täyttää. Virkojen kelpoisuusehtona on soveltuva amk-tasoinen kou lu tus tai vastaava opistotasoinen koulutus. Lisäksi edellytetään työlainsäädännön, tukisäädösten sekä toi min ta ym pä ris tön tuntemista. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus Asian valmistelija ja yhteystiedot: hallintopäällikkö Petri Hirvonen, p , petri.hirvonen(a)orimattila.fi Työllisyyskoordinaattorin virka on ollut haettavana Hakuilmoitus on julkaistu Kuntarekryssä, mol.fi -sivustolla se kä kaupungin kotisivuilla. Virkaa haki yhteensä 18 henkilöä. Haastatteluun kutsuttiin kuusi henkilöä, jotka haastatellaan viikon kol me aikana. Haastattelutyöryhmässä olivat hallintopäällikkö ja talous- ja hallintojohtaja. Haastattelutyöryhmä esittää, että työllisyyskoordinaattorin virkaan va li taan sosionomi AMK Titta Härkänen sekä hänen kiel täy ty mi sensä varalle terveystieteiden kandidaatti Minna Toivonen ja toiselle va-

24 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ra si jal le tradenomi Reea Kiiskilä. Kaupunginhallitus päättää, että työllisyyskoordinaattorin virkaan va litaan sosionomi AMK Titta Härkänen sekä hänen kieltäytymisensä va ral le terveystieteiden kandidaatti Minna Toivonen ja toiselle va rasi jal le tradenomi Reea Kiiskilä.. Vaali on ehdollinen, kunnes valittu toimittaa varauksettoman lää kärin to dis tuk sen terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan neljän kuu kau den koeaikaa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Täytäntöönpano pöytäkirjanote: työllisyyskoordinaattorin virkaa hakeneet

25 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Koulunkäyntiavustajien työjärjestelyt koulujen keskeytysaikoina, yhteistoimintaneuvotteluiden tulos Kaupunginhallitus Asian valmistelija ja yhteystiedot: hallintopäällikkö Petri Hirvonen, p , petri.hirvonen(a)orimattila.fi Paikallisneuvotteluissa järjestöjen (JHL, JYTY, TEHY ja SuPer) kans sa , jonka tuloksen kaupunginhallitus on vahvistanut , on sovittu, että tammikuussa 2021 käydään yhteis toi min ta neu vot te lut koskien koulujen keskeytysaikojen me net telyä koulunkäyntiavustajien työjärjestelyiden osalta koskien jäljellä ole vaa lukuvuotta sekä jatkossa noudatettavaa pysyvää me net te lyä. Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa anne tun lain ( /449) 4 mukaan yhteistoiminnassa kä si tellään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat: 1. henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn orga nisoin nis sa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien vä li ses sä yhteistyössä 2. palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olen nai sia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta 3. henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen koh teluun sekä työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia sekä 4. taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikais ta mis ta, lomauttamista tai irtisanomista. Edellä mainitun lain 5 mukaan ennen kuin työnantaja ratkaisee 4 tai 4 a :ssä tarkoitetun asian, hänen on neuvoteltava yh teis toi minnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan toi men pi teen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Neuvottelut on aloi tetta va niin ajoissa kuin mahdollista. Edelleen lain 7 1 momentin mukaan, jos työnantaja harkitsee 4 :n 1 momentin 4 kohdassa tar koitet tua toimenpidettä, työnantajan on annettava kirjallinen neu vot te luesi tys yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi viimeistään viisi päi vää ennen neuvottelujen aloittamista. Kutsu yhteistoimintaneuvotteluihin on lähetetty järjestöille ja neuvottelut ovat alkaneet Neuvotteluiden kesto on lain mu kaan vähintään 14 päivää. Neuvotteluja on käyty ja sovittu käy täväk si 12.1, 18.1, 22.1 ja Viimeisessä neuvottelussa laadi taan pöytäkirja yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksesta, joka tuodaan kaupunginhallitukselle.

26 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä yksimielisinä päättyneiden yhteis toi min ta neu vot te lui den tuloksen. Saavutetun neuvottelujen perus teel la kaupunginhallitus päättää lomauttaa ne kou lun käyn ninavus ta jat, joiden työjärjestelyt vaativat sitä neuvottelutuloksena sovit tu jen menettelyiden perusteella. Lomautusten täytäntöönpano suo ri te taan kaupungin hallintosäännön 7. luvun 19 pykälän mu kaises ti. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

27 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Talousarvion 2021 täytäntöönpano-ohje 278/02.00/2020 Kaupunginhallitus Asian valmistelu: talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen, paivi.suikkanen(at)orimattila.fi, puh Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talous ar vion vuodelle Valiokunnat hyväksyvät käyt tö suun ni telman sa omalta osaltaan kaupunginvaltuuston hyväksymän ta lous arvion mukaisiksi helmikuun loppuun mennessä ja vievät muutokset RD-bud je toin ti jär jes tel mään. Samalla valiokunnat päättävät laskujen ja tositteiden hyväksyjät kustannuspaikkakohtaisesti. Ulkoiset määrärahat ovat valtuuston nähden sitovia toimielintasolla (me not/brut to ja tulot/brutto). Sisäiset määrärahat ovat kau pun ginhal li tuk seen nähden sitovia toimielintasolla. Vesilaitoksen ta se yk sikkö on valtuustoon nähden sitova, koska valtuusto määrittelee vuo sittain talousarvion käsittelyn yhteydessä taseyksikön tulostavoitteen. Käyt tö ta lous osan henkilöstömäärärahojen muutokset tekee kau pungin hal li tus. Talousarvion täytäntöönpano-ohje on liite nro 3. Ohjeessa on annettu kirjanpidon oikeellisuutta ja ajantasaisuutta edis tä viä ohjeita. Ohjeen tavoitteena on kehittää myös sisäisen lasken nan ja kustannustietoisuuden periaatteita. Palvelusopimukset -koh das sa on selostettu sisäisen palvelutoiminnan kirjaamis- ja lasku tus me net te lyä. Hankkeisiin osallistumisesta päättää kaupunginhallitus (val mis te luvai he viedään tiedoksi kaupungin johtoryhmään), joka samalla päättää hankkeen vastuuhenkilöt ja todentaa varatut resurssit. Mikäli hank kee seen ei ole varauduttu ta lous ar vios sa eikä omarahoitusta pys ty tä osoittamaan tulosalueen määrärahoista, valmistelun aloit tami ses ta päättää kaupunginhallitus. Talouden ohjauksen kannalta on tärkeää, että tulosalueiden ja tu losyk si köi den budjetit toteutuvat suunnitellusti ja valtuuston asettamien ta voit tei den mukaisesti. Tavoitteet on syytä käyttösuunnitelmien hyväk sy mi sen ja osavuosiraportoinnin yhteydessä käydä läpi ja esittää poistettavaksi tai muuttaa ne tavoitteet, joille ei talousarviossa ole määrärahaa tai tavoitteen toteutuminen muutoin näyttää epä toden nä köi sel tä. Menojen ylitykset ja tulojen alitukset on otettava huomi oon realistisesti ja ajantasaisesti. Olennaiset ta lous ar vio muu tokset on tuotava päätöksentekoon viipymättä. Ta sa pai not ta mis mah-

28 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus dol li suu det toimielimen tulosalueiden kesken on selvitettävä ennen li sä mää rä ra ha esi tyk sen tekemistä. Kaupunginvaltuusto ei käsittele mää rä ra ha muu tok sia vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla ellei ole kysymys huomattavasta, yllättävästä määrärahapoikkeamasta. Talouskatsaukset kaupunginhallitukselle tehdään maaliskuun lopun, ke sä kuun lopun ja syyskuun lopun tilanteen mukaisina. Ta lous katsaus ten yhteydessä tehdään sisäisen valvonnan raportointi. Ty täryh tiöt raportoivat samoina ajankohtina konserniohjeen mukaisesti, jol loin tytäryhtiöiden raportointi saadaan yhdistettyä kaupungin talous kat sauk seen. Tytäryhtiöt laativat välitilinpäätökseensä nu mero-osan lisäksi lyhyen toiminnallisen katsauksen liitettäväksi ta louskat sauk seen. Talouskatsaukset annetaan tiedoksi tar kas tus lau takun nal le ja kaupunginvaltuutetuille. Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion täytäntöönpano-ohjeen ja lä het tää sen toimialoille ja tytäryhtiöille noudatettavaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano tiedoksi: tytäryhtiöt, toimialat

29 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma Kaupunginhallitus Asian valmistelija ja yhteystiedot: Hyvinvointipäällikkö Kristiina Hämä läi nen, p , kristiina.hamalainen(a)orimattila.fi Päijät-Hämeen maakuntaliitto pyytää Orimattilan kaupungilta lau suntoa Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma luonnoksesta. Liite nro 4 ELY edellyttää kunnilta voimassa olevaa kotoutumisohjelmaa kiin tiöpa ko lai sis ta maksettavien korvauksien maksamiseksi kunnille. Päijät-Hä meen maahanmuutto-ohjelma toimii kotoutumislain mu kai sena, lakisääteisenä kotouttamisohjelmana kunnissa, jotka hyväksyvät oh jel man omissa valtuustoissaan maakuntahallituksen ( ) kä sit te lyn jälkeen. Vaikka Elyn tässä kohdassa mainitut korvaukset kos ke vat kiintiöpakolaisia, maahanmuutto-ohjelma koskee kaikkia maa han muuttaneita maahantulon syystä riippumatta. Maahan muuttanut -ja ulkomaalaistaustainen henkilö -käsitteillä viita taan kaikkiin Suomeen muuttaneisiin henki löihin. Perusteita maahan muut toon voivat olla esimerkiksi perhesyyt, työ, opiskelu tai lähtö maan henkeä uhkaavasta tilanteesta johtuva pakolaisuus. Maahan muuttanut -termiä käytetään ohjelmassa maahan muuttaja -termin sijaan korostamaan sitä, että henkilöt, joihin termillä vii tataan, asuvat alueella, mutta ovat syntyneet jossain muussa maas sa kuin Suomessa, mutta eivät kuitenkaan muodosta mitään yh te näis tä ryhmää. Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010 mää rit te lee termit kotouttamistyössä. Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman ohjelma-alueena ovat Päijät-Hä meen kuntien lisäksi Myrskylä ja Pukkila. Maa han muut to-ohjel ma on eri toimijoiden yhteinen näkemys, millä keinoilla maa hanmuut to työ tukee alueen kasvua ja kehittymistä, sekä miten ko tou tumis ta alueella vahvistetaan. kotoutumista kaikissa kunnissa. Kun nilla on lakisääteinen velvoite kotouttamistoimintaan.tämän te hos ta misek si Orimattilan kaupungilla on yhteinen maa han muut to koor di naatto ri Hollolan ja Heinolan kaupunkien kanssa. Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman tavoitteena on lisätä työ perus teis ta maahanmuuttoa, maahanmuuttaneiden työllisyyttä ja kotou tu mis ta kaikissa kunnissa. Maahanmuutto-ohjelman tärkeänä tavoit tee na on myös maahanmuuttajien osallisuuden ja yhteiskunnallisen yh den ver tai suu den lisääminen. Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma luo puitteet vision to teu tu misel le kuntien, oppilaitosten, kolmannen sektorin ja elinkeinoelä män yh teis työl lä. Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelmassa

30 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus on nostettu esille erityisesti niitä asioita ja toimenpiteitä, joihin py ritään saamaan muutosta. Ohjelma kokoaa keskeisiä tavoitteita ja toimen pi tei tä. Ohjelmassa mainittujen asioiden lisäksi maa han muut totyö tä tehdään alueella myös monessa muussa muodossa, yh tei söissä ja eri tavoitteiden kautta. Orimattilan kaupunki on hyväksynyt voimassa olevan maa han muutto-oh jel man omaksi kotouttamisohjelmakseen ja on ollut myös edustet tu na (hyvinvointipäällikkö ja maahanmuuttokoordinaattori) uuden oh jel man valmistelussa syksyn 2020 ja alkuvuoden 2021 aikana. Oh jaus ryh mäs sä ovat olleet edustettuina myös muut ohjelma-alueen kun nat, ELY-keskus, Hämeen TE-Toimisto, Koulutuskeskus Salpaus, LAB-Ammattikorkeakoulu, PHHYKY, Hämeen kauppakamari se kä Lahden seurakuntayhtymä. Lisäksi on järjestetty koh de ryh mälle kyselyitä sekä työpajoja. Orimattilan kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että ohjelman tavoit teet ja toimenpiteet ovat oikean suuntaisia ja hyväksyy ne. Orimattilan kaupunginhallitus toteaa, ettei sillä ole tässä vaiheessa muu tos tar pei ta Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman luonnokseen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano pöytäkirjanote: Päijät-Hämeen liitto

31 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Tonttikaupan purkaminen 4/ /2018 Kaupunginhallitus Asian valmistelu ja tiedustelut: Maankäyttöpäällikkö Ossi Ho siaisluoma, puh , Orimattilan kaupunki on myynyt allekirjoitetulla kaup pa kirjal la Fixet Oy:lle 4277 m2:n suuruisen kiinteistön Orikulma, kiin teistö tun nus Kiinteistön kauppahinta oli euroa. Kaup pa hin nas ta yhtiöllä on maksamatta euroa eikä yhtiö ole pyyn nöis tä huolimatta maksanut loppukauppasummaa kaupungille. Vii mei sim män maksusuorituksen yhtiö on tehnyt elokuussa Mak sa mat to man loppukauppahinnan johdosta kaupungilla on oikeus purkaa kauppa. Kauppakirja on liite nro 5. Tontilla on tehty maatöitä (pintamaiden poistoa), mutta näiden johdos ta tontin arvo ei ole oleellisesti laskenut tai noussut, joten va hingon kor vauk sia ei ole tarpeen käsitellä. Mikäli kauppa päätetään purkaa, se tehdään maakaaren mää rämuo toi sel la purkusopimuksella. Jos yhtiö ei suostu tällaisen so pimuk sen tekemiseen, kaupunki voi viedä asian käräjäoikeuteen purku tuo mion saamiseksi. Orimattilan kaupungin kaupunginhallitus on päättänyt tontin myynnistä Fixet Oy:lle, joten kaupan purkamisesta päättää kaupun gin hal li tus. Kaupunginhallitus päättää, että kauppa puretaan, mikäli Fixet Oy ei suo ri ta loppukauppahintaa kaupungille kauppakirjassa sovittuine kor koi neen mennessä Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano pöytäkirjanote: Fixet Oy, maankäyttöpäällikkö

32 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Lausunto Huhdankallio Oy:n ympäristölupahakemukseen 21/ /2021 Kaupunginhallitus Valmistelu ja lisätiedot: kehittämispäällikkö Jenni Tolvanen, puh , jen ni.tolvanen(at)orimattila.fi Huhdankallio Oy on hakenut maa-aines- ja ympäristölupaa Lä hi metsän tilalle Lupa on nähtävillä Elinkeinotoiminnan näkökulmasta toiminta sijoittuu otollisesti Hennan asuinalueen rakentumisen kannalta. Ekologisuus ja kus tan nuste hok kuus lisääntyvät, kun rakentamisen yhteydessä syntynyt maa-ai nes saadaan sijoitettua lähelle. Moottoritie ja junarata torjuvat me lu hait to ja asuinalueeseen. Toiminta on elinkeinotoiminnan näkökulmasta tervetullutta Huh danojal le. Hennan alueen viihtyvyyden ja toimivuuden johdosta ym päris tö va lio kun nal le ehdotetaan, että raskas liikenne ohjautuisi pääsään töi ses ti muuta reittiä kuin Henna bulevardin kautta. Raskaiden ajo neu vo jen liikennöinti alueella halutaan mahdollista, sillä alueen ra ken tu mi nen lisää luonnollisesti myös Huhdankallio Oy:n toi mintaan kuulumatonta kuorma-auto ja rekkaliikennettä alueella. Kaupunginhallitus päättää antaa Orimattilan ympäristövaliokunnalle edel lä perustelutekstissä todetun lausunnon Huhdankallio Oy:n maa-ai nes ja ympäristöluvasta. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano pöytäkirjanote: ympäristövaliokunta

33 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Valtionosuudet /02.00/2021 Kaupunginhallitus Asian valmistelu: Talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen, puh , paivi.suikkanen(at)orimattila.fi. Orimattilan kaupunki on saanut seuraavat valtionosuuspäätökset vuodelle 2021 : - Valtiovarainministeriö, kunta- ja aluehallinto-osasto : Pää tös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja ve ro pe rus temuu tok sis ta johtuvien verotulomenetysten korvauksessa vuonna 2021 Päätös kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle Opetus- ja kulttuuriministeriö : Päätös esi- ja pe rus opetuk sen yksikköhinnoista vuodelle 2021, päätös perusopetuslaissa tar koi te tun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinnasta ja oh jaustun tien laskennallisista määristä vuonna 2021 ja päätös opetus- ja kult tuu ri toin ta varten kunnille myönnettävästä valtionosuudesta sekä kun ta yh ty mil le, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myön net tä västä rahoituksesta vuodelle Päätöksissä ei ole todettu virheitä. Peruspalvelujen valtionosuus (sis. verotulotasausta 9,2 milj.) Veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvaus Verolykkäysten takaisinperintä Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus Kotikuntakorvauksen perusosat, tulot Kotikuntakorvauksen perusosat, menot Yhteensä Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 5 :n mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu ko. lain 1 :n 1 momentissa tarkoitettujen valtionosuustehtävien las ken nal lisis ta kustannuksista sekä syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saa me lais ten kotiseutualueen kunnan lisäosien mää räy ty mis pe rusteis ta. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ja vä hen netään lain 7 luvussa tarkoitetuilla erillä. Näitä ovat verotuloihin pe rustu va valtionosuuden tasaus,verotuloihin perustuvan val tion osuuksien tasauksen muutoksen neutralisointi kunta-valtio -suhteessa, har kin nan va rais ten valtionosuuden korotusten perusteella tehtävä val tonosuu den vähennys, vuoden 2010 val tion osuus jär jes tel mä muu-

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan valitseminen toimitettavia eduskuntavaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan valitseminen toimitettavia eduskuntavaaleja varten Kaupunginhallitus 19 28.01.2019 Kaupunginhallitus 28 11.02.2019 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan valitseminen 14.4.2019 toimitettavia eduskuntavaaleja varten KH 28.01.2019 19 Valmistelija: kaupunginjohtaja

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Yksityisteiden hoidon järjestäminen

Yksityisteiden hoidon järjestäminen Tekninen lautakunta 68 04.12.2018 Kaupunginhallitus 8 14.01.2019 Kaupunginvaltuusto 3 04.02.2019 Tekninen lautakunta 16 26.03.2019 Kaupunginhallitus 64 15.04.2019 Kaupunginvaltuusto 22 27.05.2019 Yksityisteiden

Lisätiedot

Vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien valinta

Vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien valinta Kaupunginhallitus 28 23.01.2017 Kaupunginhallitus 40 06.02.2017 Kaupunginhallitus 68 27.02.2017 Kaupunginhallitus 83 06.03.2017 Vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien valinta 656/00.00.00.01/2016

Lisätiedot

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä,

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä, Kaupunginhallitus 8 09.01.2017 Kaupunginhallitus 54 13.02.2017 Kaupunginhallitus 95 13.03.2017 Kaupunginhallitus 122 10.04.2017 Kaupunginhallitus 153 08.05.2017 Kaupunginhallitus 189 30.05.2017 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/ Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Karinen Jussi

Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/ Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Karinen Jussi Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/2017 1 Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä Aika 29.12.2017 klo 17:10-17:42 Paikka Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 22.08.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 33 Teknisen toimen johtajan

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän hallitus

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän hallitus ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2018 1 Aika 12.12.2018 klo 17:00-18:20 Paikka Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Kyöstilä Mauri pj. Gripenberg Marianna

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.11.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen 3 46 Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 47 Vuoden

Lisätiedot

VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN

VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN Kunnanhallitus 33 01.02.2017 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanhallitus 60 28.02.2017 VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN KHALL 33 Valmistelija: hallintojohtaja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisen toimialan kokoushuone, kaupungintalon 2. krs.

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisen toimialan kokoushuone, kaupungintalon 2. krs. ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.02.2019 klo 09:00-12:05 Paikka Teknisen toimialan kokoushuone, kaupungintalon 2. krs. Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Hannu Hiljasen eroanomus vaalitoimikunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 70/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

VETELIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

VETELIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 VETELIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.12.2017 klo 18:05-19:20 Paikka Kunnanvirasto kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Sivu 18 Koulutuksen järjestäminen vaaliviranomaisille

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2018 590 Aika 17.09.2018 klo 16:00-17:20 Paikka Marttinen, Paunu- sali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 592 pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien valinta

Vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien valinta Kaupunginhallitus 28 23.01.2017 Kaupunginhallitus 40 06.02.2017 Kaupunginhallitus 68 27.02.2017 Kaupunginhallitus 83 06.03.2017 Kaupunginhallitus 128 03.04.2017 Vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntien

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.02.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 2 Tilapäisen henkilökunnan palkkaaminen

Lisätiedot

Naantalin kaupungin äänestysaluejako

Naantalin kaupungin äänestysaluejako Kaupunginhallitus 144 18.04.2017 Kaupunginvaltuusto 38 24.04.2017 Naantalin kaupungin äänestysaluejako 187/00.00.00/2016 Kaupunginhallitus 18.04.2017 144 Kaupunginlakimies Turo Järvinen: Naantalin kaupungin

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Lisämäärärahaesitys/tilapalvelun ja yhdyskuntatekniikan investoinnit

Lisämäärärahaesitys/tilapalvelun ja yhdyskuntatekniikan investoinnit Elinvoima- ja tekninen 93 11.06.2019 valiokunta Kaupunginhallitus 232 17.06.2019 Lisämäärärahaesitys/tilapalvelun ja yhdyskuntatekniikan investoinnit 256/02.02.00/2018 Elinvoima- ja tekninen valiokunta

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakunta

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakunta ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Aika 01.02.2018 klo 09:00-11:10 Paikka Orimattilan kaupungintalo, 2. krs. kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Saarikko Eino pj. Laatunen Kirsti j.

Lisätiedot

VETELIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2019 1

VETELIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2019 1 VETELIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2019 1 Keskusvaalilautakunta Aika 2.5.2019 klo 18:00-18:32 Paikka Kunnanvirasto johtokeskus Käsitellyt asiat Sivu 10 Koulutuksen järjestäminen vaaliviranomaisille 3 11 Vaalitoimitsijoiden

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 09:00-13:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali / presidentinvaali 2018

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali / presidentinvaali 2018 Kunnanhallitus 208 26.09.2017 Kunnanhallitus 220 10.10.2017 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali / presidentinvaali 2018 211/00.00.00/2017 Kh 26.09.2017 208 Valmistelija: Satu Tuomela, keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan pitäminen nähtävillä 4

Sisällysluettelo. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan pitäminen nähtävillä 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2019 1 Keskusvaalilautakunta 24.05.2019 Sisällysluettelo Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan pitäminen nähtävillä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kunnanhallitus 317 06.11.2017 Kunnanhallitus 341 27.11.2017 Kunnanhallitus 362 18.12.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan pitäminen nähtävillä 4

Sisällysluettelo. 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan pitäminen nähtävillä 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 1 Keskusvaalilautakunta 12.04.2019 Sisällysluettelo Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 10 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan pitäminen nähtävillä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 29 Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden määrääminen

Otsikko Sivu 29 Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden määrääminen Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 8/2017 51 Keskusvaalilautakunta Aika 29.12.2017 klo 14:00-14:20 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Tekninen palvelukeskus on saanut valmiiksi päivitetyn Pattasten päiväkodin hankesuunnitelman Hankesuunnitelma esitellään kokouksessa.

Tekninen palvelukeskus on saanut valmiiksi päivitetyn Pattasten päiväkodin hankesuunnitelman Hankesuunnitelma esitellään kokouksessa. TULEVAISUUSLAUTAKUNTA 45 10.04.2018 RAKENNETUN 49 17.04.2018 YMPÄRISTÖN LAUTAKUNTA KAUPUNGINHALLITUS 163 07.05.2018 KAUPUNGINHALLITUS 192 14.05.2018 Pattasten päiväkodin hankesuunnitelma 217/10.1003.100302/2018

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Opetus- ja 2365/01.45/2017. Opetvarh

Opetus- ja 2365/01.45/2017. Opetvarh Opetus- ja 130 02.11.2017 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 339 07.11.2017 Kunnanhallitus 357 20.11.2017 Varhaiskasvatuksen alue-esimiesten virkojen lakkauttaminen, päiväkodinjohtajan virkojen perustaminen

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12 Tarkastuslautakunta Aika 12.02.2019 klo 15:00-17:05 Paikka Tekninen toimi, kokoushuone, Asikkalantie 21 Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän hallitus

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän hallitus ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 1 Aika 19.06.2019 klo 17:00-17:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Kyöstilä Mauri pj. Gripenberg Marianna vpj. Clewer Leena j. Forsman Kristian

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta AIKA 07.01.2019 klo 17:00 PAIKKA Messi KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Suomi 100 Naantalissa -toimikunnan perustaminen 3. 2 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 1 Suomi 100 Naantalissa -toimikunnan perustaminen 3. 2 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 Kulttuurilautakunta 27.01.2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Suomi 100 Naantalissa -toimikunnan perustaminen 3 2 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 2

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 Tarkastuslautakunta Aika 06.04.2018 klo 08:30-12:00 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Kesla 19 Valmistelija: asianhallintapäällikkö Ella Vuorela, puh ,

Kesla 19 Valmistelija: asianhallintapäällikkö Ella Vuorela, puh , Keskusvaalilautakunta 19 03.06.2015 Kaupunginhallitus 270 05.10.2015 Kaupunginhallitus 297 09.11.2015 Äänestysaluejako 15.10.2016 alkaen 4614/00.00.00/2015 Kesla 19 Valmistelija: asianhallintapäällikkö

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/ Lempäälän Aleksi 1, Lempäälän Veden kokoustila. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/ Lempäälän Aleksi 1, Lempäälän Veden kokoustila. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Lempäälän Aleksi 1, Lempäälän Veden kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Myös vaaleista aiheutuviin kustannuksiin voidaan vaikuttaa äänestys aluei den lukumäärää vähentämällä.

Myös vaaleista aiheutuviin kustannuksiin voidaan vaikuttaa äänestys aluei den lukumäärää vähentämällä. Keskusvaalilautakunta 10 20.10.2015 Kunnanhallitus 285 23.11.2015 Keskusvaalilautakunta 1 20.01.2016 Kunnanhallitus 42 15.02.2016 Kunnan äänestysaluejaon muuttaminen 101/00.00.00/2016 KESKV 10 Vaalilain

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakunta.

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakunta. ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 Aika 25.10.2018 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Saarikko Eino pj. Karinen Jussi vpj. poissa Laatunen Kirsti j.

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kokoushuone Leino (kunnanhallituksen huone)

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kokoushuone Leino (kunnanhallituksen huone) PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 3/2019 1 Keskusvaalilautakunta 24.05.2019 AKA 17:00-19:00 PAKKA Kokoushuone Leino (kunnanhallituksen huone) OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Keränen Ville 17:00-19:00

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 12/ Otsikko Sivu 52 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 12/ Otsikko Sivu 52 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 12/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 16.12.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 53 Hoito- ja vanhuspalvelujohtajan

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 19 astuslautakunta AIKA 07.06.2019 klo 15:00-15:25 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

AIKA klo 16:00-16:20 Kokemäen kaupunginvirasto, kaupunginhallituksen kokoushuone

AIKA klo 16:00-16:20 Kokemäen kaupunginvirasto, kaupunginhallituksen kokoushuone KOKEMÄEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 29 Keskusvaalilautakunta AIKA 02.05.2019 klo 16:00-16:20 PAIKKA Kokemäen kaupunginvirasto, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 Kokouksen

Lisätiedot