Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland. S VT Liikenne 1992:15. Samfärdsel Transport. Moottoriajoneuvot. M otor Vehicles in Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland. S VT Liikenne 1992:15. Samfärdsel Transport. Moottoriajoneuvot. M otor Vehicles in Finland"

Transkriptio

1 Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland S VT Liikenne 1992:15 Samfärdsel Transport Moottoriajoneuvot 1991 M otor Vehicles in Finland

2 Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland SWffl SVT Liikenne 1992:15 Samfärdsel Transport Moottoriajoneuvot 1991 M otor Vehicles in Finland Heinäkuu 1992 o Helsinki - Helsingfors 1992 Julkaisun tiedot vapaasti lainattavissa. Lainattaessa mainittava lähteeksi Tilastokeskus.

3 Tiedustelut - Inquiries: Irm eli Segerholm Arto Luhtio (90) Kansikuva: Mikko Nurmi Helsinki 1992 SVT Suomen Virallinen Tilasto Finlands Officiella Statistik Official Statistics o f Finland

4 Esipuhe Moottoriajoneuvot 1991 sisältää tietoja rekisterissä olleista ajoneuvoista ja vuoden 1991 ensirekisteröinneistä. Aikasarjassa on esitetty tietoja rekisteröityjen ajoneuvojen määrän kehityksestä v:sta 1922, jolloin autojen ja moottoripyörien rekisteröinti tuli pakolliseksi. Moottoriajoneuvot-julkaisu on ilmestynyt vuodesta Ajoneuvotilaston valmistusta on johtanut yliaktuaari Arto Luhtio. Julkaisun laadintaan on osallistunut Irmeli Segerholm. Tietotekniikasta on vastannut atk-suunnittelija Eija Vaurio. Tämä julkaisu on lähes samansisältöinen kuin viime vuoden vastaava julkaisu. Taulukkoon B (autot iän mukaan) on lisätty vähäpäästöisten autojen määrät autokannasta ja ensirekisteröinneistä. Preface "Motor Vehicles in Finland 1991 (Moottoriajoneuvot 1991)" is a publication of Statistics Finland containing information about vehicles on the vehicle register at the end of 1991 and about new vehicles entered in the register during The publication also contains time series on the stock of vehicles since The compilation of the motor vehicle statistics has been co-ordinated by Arto Luhtio. The publication has been prepared by Irmeli Segerholm. Data processing has been the responsibility of Eija Vaurio. The data content is much the same as in the previous publication. Table B (automobiles by age) has been supplemented with information on exhaust standards for the stock of vehicles and new vehicles registered. Helsinki, heinäkuu Helsinki, July 1992 Heli Jeskanen-Sundström Tilastokeskus 3

5 Sisältö Contents Katsaus: rekisterissä olevat ajoneuvot ja ensirekisteröinnit vuonna Ajoneuvotilaston tu oteseloste...6 Review: Stock of registered vehicles at the end of 1991 and first registrations during Product presentation: Statistics on motor vehicles Taulukot Tables Aikasarjat A. Rekisterissä olleiden ajoneuvojen lukumäärä vuosien lopussa...10 B. Autot iän mukaan vuosien lopussa...12 C. Ajoneuvojen ensirekisteröinnit vuosina D. Henkilöautot 1000 asukasta kohti lääneittäin vuosina E. Henkilöautot valmistusmaan mukaan vuosien lopussa...16 G. Tavarankuljetusajoneuvojen kapasiteetti vuosina Time series A. Stock of registered vehicles, 31 December B. Automobiles by age, 31 December C. First registrations in D. Passenger cars per 1,000 persons by province in E. Passenger cars by country of origin, 31 December G. Load capacity of goods vehicles, 31 December R ekisteröidyt ajoneuvot Stock of registered vehicles at the end of Rekisterissä olevien ajoneuvojen lukumäärä ajoneuvon kotikunnan mukaan Tavara-autot ja perävaunut kantavuuden mukaan Tavara-autot ja perävaunut kokonaispainon mukaan Autot käyttöönottovuosittain valmistusmaan mukaan Rekisteröidyt ajoneuvot yleisimpien merkkien mukaan Registered vehicles by m unicipality Lorries and trailers by load ca p a city Lorries and trailers by gross vehicle w e ig h t Automobiles by year of first registration and country of o r ig in Registered vehicles by most common makes Tilastokeskus

6 Katsaus: Rekisterissä olevat ajoneuvot ja ensirekisteröinnit vuonna 1991 Vuoden 1991 lopussa oli maassamme rekisteröityjä autoja , joista henkilöautoja Tämä tekee keskimäärin 382 henkilöautoa tuhatta asukasta kohti. Kaikkiaan rekisterissä oli ajoneuvoja Rekisterissä olevien autojen määrä pieneni ensimmäistä kertaa sotien jälkeen. Sekä henkilö-, linja- että kuorma-autojen rekisteristä poistuma oli suurempi kuin ensirekisteröintien määrä. Alueittaiset autotiheydet Ahvenanmaa on Suomen autoistunein maakunta, siellä henkilöautoja on 518 tuhatta asukasta kohti. Seuraavina tulevat Vaasan lääni luvulla 414 ja Turun ja Porin lääni luvulla 408. Vähiten henkilöautoja on Kuopion läänissä, 360 tuhatta asukasta kohti, toiseksi vähiten Uudellamaalla (368). Eräänä Kuopion läänin alhaiseen autoistumiseen vaikuttavana seikkana voisi olla se, että vuoden 1990 väestölaskennan otostutkimuksen mukaan siellä on lyhimmät työmatkat maassamme, keskimäärin 8.2 km. Työmatkoistahan tehdään henkilöautolla tutkimuksen mukaan lähes puolet (Otostietoja työvoimasta ja työmatkoista 1990). Vähiten autoistuneita ovat lounaissaaristokunnat, joista Iniössä henkilöautotiheys tuhatta asukasta kohti jää 254:ään, Velkualla 290:een ja Korppoossa 298:aan. Vähiten autoistunut kaupunki on Kaskinen luvulla 325. Ajoneuvot tarkemman tyypityksen mukaan Henkilöautoista oli maastohenkilöautoja (julkaisematon taulukko). Invatakseja oli 386. Kuorma-autoihin sisältyy säiliöautoa ja 289 myymäläautoa. Erikoisautoista suurimman osan muodostavat matkailuautot, joita oli Paloautoja oli 3 429, huoltoautoja 2 106, nosturiautoja 1 064, ambulansseja 829, ruumisautoja 632, nostokoriautoja 552, hinausautoja 297, eläinlääkäriautoja 253 ja kirjastoautoja 235. Traktoreista valtaosa on maataloustraktoreita, teollisuustraktoreita oli 4 092, metsätraktoreita ja puutarhatraktoreita Moottorityökoneita ovat mm. kauhakuormaajat 9 004, kaivukoneet 2 490, haarukkanosturit ja monitoimimetsäkoneet 445. Perävaunuista suurin osa on kevyitä lähinnä henkilöautojen perävaunuja. Kuorma-autojen varsinaisia perävaunuja oli Veneenkuljetusperävaunuja oli , säiliöperävaunuja ja hevosenkuljetusperävaunuja Museoajoneuvoja sisältyy lähes kaikkin ajoneuvoluokkiin yhteensä Eniten on museohenkilöautoja, ja museomoottoripyöriä 602. Helsinki on maamme kaupungeista suhteessa väestöön toiseksi vähiten autoistunut, luku on 337 henkilöautoa tuhatta asukasta kohti. Myös Tampere 364, Vantaa 377 ja Espoo 379 jäävät autotiheydessä alle koko maan keskiarvon. Turku, 381, lähestyy jo maan keskiarvoa ja Oulu luvulla 398 ylittää sen selvästi. Ensirekisteröinnit 1991 Vuosi 1989 oli autokaupan huippuvuosi. Vuonna 1990 vähenivät rekisteröinnit jo selvästi (paitsi erikoisautojen ja moottoripyörien) ja v ensirekisteröintien määrä jäi noin puoleen v määristä. Väheneminen oli selvää kaikkien ajoneuvolajien osalta H Japani B ll Saksa I H Suomi H l Venäjä ^ Ranska I I Muut Vähäpäästöiset autot Vuoden 1991 lopussa oli rekisterissä vähäpäästöisiä henkilöautoja , mikä on 8.4 prosenttia kaikista. Vuoden ensirekisteröinneistä vähäpäästöisten henkilöautojen osuus kohosi 86:een prosenttiin, edellisvuonna niiden osuus oli melko tarkasti puolet. Ammattimaiseen liikenteeseen rekisteröidyistä henkilöautoista vähäpäästöisiä oli eli lähes puolet Edellisvuonna vain joka neljäs ammattimaisten henlalöautojen enrekisteröinti oli vähäpäästöinen. Henkilöautojen jakaantuminen valmistusmaan mukaan (%) vuosina Tilastokeskus ^ 5

7 Tuoteseloste Käyttötarve Ajoneuvotilastoa tarvitaan liikenne-, tie- ja kaavoitussuunnitteluun, liikennemääräennusteisiin, liikennelupapolitiikkaan, ajoneuvolainsäädännön kehittämiseen, yrityssuunnitteluun ja markkinatutkimuksiin. Käyttö on sekä valtakunnallista (esim. liikenneministeriö, tiehallitus, yritykset) että paikallista (esim. kunnat). Tietoja käytetään paljon myös kansainvälisissä tilastoissa, esim. Y K :n Euroopan talouskomission (ECE) julkaisema Annual Bulletin o f Transport Statistics for Europe. Määritelmät ja luokitukset Tilaston määritelmät perustuvat ajoneuvolainsäädäntöön. Muuttujat ja niiden kooditus perustuvat ajoneuvorekisteriin ja luokituksissa (esim. kantavuusluokat) käytetään kansainvälisiä, lähinnä ECE:n käyttämiä ryhmittelyjä. Ajoneuvoasetuksen mukaan moottoriajoneuvoja ovat auto, moottoripyörä ja mopo. Näitten lisäksi traktori, moottorityökone ja maastoajoneuvo ovat moottorikäyttöisiä ajoneuvoja. Tähän julkaisuun sisältyy tietoja rekisteröintivelvollisuuden alaisista ajoneuvoista. Julkaisun nimi Moottoriajoneuvot ei siten täysin kata julkaisun sisältöä. Julkaisun lukuihin eivät sisälly puolustuslaitoksen käytössä olevat ajoneuvot. CD-rekisterissä olevat autot ovat mukana vuodesta 1982 alkaen. Yhteisöautoihin sisältyvät yritysten ja muiden yhteisöjen (pl. valtio ja kunnat) omistamat autot. Tietolähteet Tilastokeskus saa ajoneuvokohtaiset tiedot Autorekisterikeskuksen ajoneuvorekisteristä Valtion tietokonekeskuksen välityksellä. Vuodesta 1989 lähtien ei tietoja Ahvenanmaan erillisestä rekisteristä ole saatu konekielisenä. Summatiedot Ahvenanmaan ajoneuvokannasta ja ensirekisteröinneistä on saatu Motorfordonsbyrästa. Toivomme myöhemmin saavamme myös nämä tiedot konekielisinä ajoneuvokohtaisesti. Vertailtavuus Tilaston tiedot ovat suurimmalta osin vertailukelpoisia koko sen tekoajalta. Vertailtaessa eri maiden tietoja (myös joissain kotimaisissa tilastoissa on tässä epäselvyyttä) on huomattava, että esim. termi moottoriajoneuvo on hyvin epämääräinen, sillä saatetaan tarkoittaa jossain maassa pelkästään autoja tai lisäksi moottoripyöriä tai lisäksi mopoja (Suomi) tai jopa kaikkia moottorikäyttöisiä ajoneuvoja. Erikoisautot sisältyvät muissa maissa valtaosin henkilö- ja tavara-autoihin. Peittävyys Tilasto sisältää kaikki Autorekisterikeskuksen ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot. Ahvenanmaan tiedot sisältyvät ajoneuvokanta- ja ensirekisteröintiaikasarjoihin (taulukot A, C ja D ) sekä taulukkoon 1. Muista jakaumataulukoista ne puuttuvat vuoden 1989 jälkeen. Virheet ja puutteet Tilaston laatu on sidoksissa ajoneuvorekisterin laatuun. Ajoneuvorekisterissä on jonkin verran puutteellisia ja virheellisiä tietoja. Puuttuvat ja epävalidit merkki- ja valmistusmaakoodit menevät luokkaan muu. Taulukossa 1 eivät koko maan tiedot täysin täsmää kunnittaisten ja lääneittäisten summien kanssa, koska koko maan tietoihin on laskettu mukaan myös puuttuvat ja virheelliset kuntakoodit. Ajoneuvorekisterin uudistamisen (v. 1989) yhteydessä rekisterin tietosisältö parani huomattavasti. Ehkä merkittävin puute tällä hetkellä on se, että eri päästöstandardit täyttävien autojen erottelu rekisteristä on hankalaa, koska se sisältää vain yhden vähäpäästöisyyskoodin (kyllä/ei). Rekisterissä olevista tiedoista tästä julkaisusta puuttuvat myös henkilö- ja linja-autojen istuma(ja seisoma-)paikkamäärät (taulukot F ja 2), koska V T K K ei pystynyt toimittamaan tietoja niistä v jälkeen. Toivomme saavamme ne jatkossa taas mukaan. Julkaisemattomat taulukot ja aineiston saatavuus Julkaisemattomista taulukoista saa maksullisia valokopioita. Tärkeimpiä julkaisemattomia tietoja ovat: kunnittaiset ja lääneittäiset tiedot käyttövoiman (bensiini/diesel) mukaan ajoneuvot tarkemman tyypityksen mukaan ja merkkien mukaan (kaikki merkit) ajoneuvot lajeittain käytön ja käyttövoiman mukaan autot ja moottoripyörät iän mukaan (vuositasolla) ja ajoneuvot hallintasuhteen mukaan Vuoden 1991 ensirekisteröinneistä on tulostettu samat tiedot kuin ajoneuvokannasta. Tämän julkaisun taulukot 1-6 samoin kuin edellä mainitut julkaisemattomat taulukot ovat siis saatavana myös ensirekisteröinneistä. Tilaukset: Irmeli Segerholm, p Tilastokeskus tuottaa asiakkaan tilauksesta maksullisia erikoistaulukkoja. Ajoneuvotiedot on mahdollista yhdistää myös muihin tietoihin (esim. yritysrekisteri, väestö- ja asuntotiedot, liikenneonnettomuustiedot). Tietoja Tilastokeskuksesta luovutetaan vain summatietoina, ei yksikkötasolla. Ajoneuvorekisterin nimi- ja osoitetietoja myy Valtion tietokonekeskus. 6 Tilastokeskus ^

8 Review: Stock of registered vehicles at the end of 1991 and first registrations in 1991 At the end of 1991, Finland had 2,218,067 registered automobiles, 1, of them passenger cars. The average rate of car ownership was 382 per 1,000 population. There were 3,043,461 registered vehicles in all. For the first time since World War II, the number of registered automobiles decreased in Finland. Deregistrations for cars and buses exceeded the number of first registrations. Car density In terms of car density, the Autonomous Territory of the Aland Islands (for which the Finnish name Ahvenanmaa is used in the tables) leads with 518 cars per 1,000 population. Two other west coast provinces, Vaasa (414) and Turku-Pori (408), rate next. The province of Kuopio (360) and the province of Uusimaa around Helsinfd(368) have the lowest car densities. There are few municipalities where more than half population have the use of a passenger car, i.e. where there are more than 500 passenger cars per 1,000 population. The lowest car densities are in municipalities situated in the southern and the western archipelago. In these municipalities, car density is below 300 per 1,000 population. Of large cities, Helsinki has the lowest car density rate, 337. Most of the other large cities also fall short of the average rate: Tampere has 364, Vantaa 377 and Espoo 379 cars per 1,000 population. The rate for Turku is close to the average, 381. With a car density rate o f398, Oulu is the most motorized of the large cities. Vehicles by type of use Passenger cars include 26,979 jeeps and other terrain automobiles and 386 taxis for the handicapped. Lorries include 2,335 tankers and 289 mobile shops. The largest group of special automobiles is composed of 9534 motorhomes. Other special automobiles include 3,429 fire-brigade vehicles, 2,106 repair trucks, 1,064 mobile cranes, 829 ambulances, 632 hearses, 552 lift-body lorries, 297 break-down lorries, 253 veterinarian lorries and 235 mobile libraries. The number of agricultural tractors also includes some other tractors: 4,092 industrial tractors, 1,898 forest tractors and 1,181 garden tractors. Tractors for semitrailers are included in heavy lorries. Motor-driven industrial equipment includes, for instance, 9,004 bucket loaders, 2,490 excavators, 1,978 forklifts and 445 timber harvesters. Most trailers are light trailers for cars. There are 26,925 heavy trailers for articulated vehicle combinations and 5,821 semitrailers. Trailers also include 10(259 boat trailers, 1,673 tank trailers and 1563 trailers for horse transport. Nearly all vehicle categories include antique vehicles, totalling 3,282. O f them, 2,478 are passenger cars and 602 motorcycles. First registrations In 1989, the number of first registrations reached an all time high for passenger cars and most other vehicle categories. In 1990, the number of first registrations fell from the previous year, except for special automobiles and motor cycles. The number of first registrations in 1991 was only half that in The number of first registrations decreased clearly for all types o f vehicle. Cars by exhaust standards At the end of 1991, there were 161,257 passenger cars (8.4 per cent) meeting the Finnish exhaust emission standards. For first registrations the percentage of low-exhaust cars was 86, compared with 50 in For first registrations of cars operated for hire or reward (mostly taxis), the percentage increased from 20 in 1990 to almost 50 in Tilastokeskus 7

9 Product presentation: Statistics on motor vehicles Use of the statistics Statistics on motor vehicles are needed for traffic, road and zoning planning, fo r forecasting traffic volumes, for formulating transport policy, for developing the legislation on motor vehicles, for strategic planning, and for market research. The statistics are used, fo r instance, by the Ministry o f Transport and Communications, the Road Administration and enterprises at the national level and by local councils at the local level. In addition, international statistics, such as the Annual Bulletin of Transport Statistics for Europe published by the United Nations Economic Commission fo r Europe (ECE), make frequent use of these statistics. Definitions and classifications The definitions used in the statistics derive from the legislation on motor vehicles. The classifications are based on international recommendations, mainly on those of the ECE. According to the Decree on Motor Vehicles, the concept "motor vehicle" in Finland only comprises automobiles, motorcycles and mopeds. Agricultural tractors, motordriven industrial equipment and snowmobiles are called "motorized vehicles". This publication contains information on vehicles and on trailers subject to registration. Thus, the publication s title. Motor Vehicles, does not fully cover its contents. The data in the publication do not include the vehicles of the Finnish defence forces. Cars in the CD register are included since Data source Statistics Finland receives the data on registered vehicles from the register of the Motor Vehicles Register Centre. The data are obtained via the Finnish State Computer Centre. Comparability With a few exceptions, the data in these statistics are comparable across all the years for which data on motor vehicles have been compiled. When comparing data for different countries, it must be borne in mind that, in some countries, the term "motor vehicle" may refer only to automobiles, while in others it may also include motorcycles and in yet others mopeds as well (Finland) or any other motorized vehicles. Special automobiles may be partly classified as special vehicles, not automobiles; in most countries they are mainly included among cars and lorries. Coverage The statistics cover registered motor vehicles. Mopeds are not subject to registration in Finland. The number of mopeds in table A is the number of traffic-insured mopeds. Errors and defects The quality of the statistics depends on the quality of the register o f motor vehicles. The register contains some incomplete information, e.g. codes for the country of origin or the make may be missing or invalid. These are usually classified as "other". With the revision of the motor vehicle registration system in 1989, the register s data content improved. However, the content of some variables should be more detailed. There is e.g. only one code (yeslno) for low-exhaust vehicles and several different international standards. Information about the number of seats in cars and buses is missing from the present publication. We hope that it can be included again in the future. Unpublished tables, availability of the data Unpublished tables can be obtained as photocopies subject to charge. The following tables have not been published: vehicles by province and municipality according to motive power (gasolineldiesel) vehicles according to a detailed classification by type vehicles according to make (all makes) vehicles by type according to intended use and motive power automobiles and motor cycles by age (all years) and vehicles by possessionary relation All the tables in this publication as well as the unpublished tables are also available for first registrations in Statistics Finland supplies custom-made special compilations of these data subject to a charge. Data on registered vehicles can also be combined with other data (population, enterprises, road accidents etc.). Statistics Finland only releases data at aggregate level. Names and addresses from the register of motor vehicles are sold by the Finnish State Computer Centre. 8 Tilastokeskus

10 Taulukot Tables Tilastokeskus ^ 9

11 A. Rekisterissä olleiden ajoneuvojen lukumäärä vuosien lopussa Number of vehicles registered, 31 December Vuosi Year Kaikki autot A ll automobiles Yhteensä Total Erikoisautot Special automobiles Ammattimaiset Operated for hire or reward Henkilöautot Passenger cars Yhteensä Total Ammattimaiset Operated for hire or reward Linjaautot Buses/ coaches Pakettiautot Vans,lorries<3.51 Yhteensä Total Ammattimaiset Operated for hire or reward Kuorma-autot Lorries>3.5t, tractors Yhteensä Total Ammattimaiset Operated for hire or reward Tilastokeskus

12 A. Rekisterissä olleiden ajoneuvojen lukumäärä vuosien lopussa (jatk.) Number of vehicles registered, 31 December (cont.) Vuosi Year Moottoripyörät Motor cycles Yhteensä Total >125 cm3 Mopot2 Mopeds Traktorit Agricultural tractors Moottorityökoneet Motor driven machines Perävaunut - Trailers Yhteensä Total Matkailuperävaunut Caravans Puoliperä vaunut Semitrailers Muut perävaunut Trailers Yhteensä Total >750 kg Poislukien Ahvenanmaa 2 Mopojen vakuutuskanta (lähde: Liikennevakuutusyhdistys) v:sta 1970, sitä aiemmat luvut arvioita Tilastokeskus 11

13 B. Autot iän ja vähäpäästöisyyden mukaan vuosien lopussa Automobiles by age and exhaust standard, 31 December Vuosi Year Yhteensä - Total Ikä, v. - Age, yrs Ensirekist. - New registrations Kaikki Vähäpääst Yhteensä Vähäpääst. A ll Low-exhaust Total Low-exhaust Kaikki autot - A ll automobiles Henkilöautot - Passenger cars Linja-autot - Buses/coaches _ Tilastokeskus

14 B. Autot iän ja vähäpäästöisyyden vuosien lopussa (jatk.) Automobiles by age and exhaust standard, 31 December (cont.) Vuosi Year Yhteensä -Total Ikä, v.- Age, yrs Ensirekist.-/V ew registr. + Kaikki A ll Vähäpääst. Low-exhaust Yhteensä Total Vähäpääst. Low-exhaust Pakettiautot - Vans, lorries <3500 kg Kuorma-autot - Lorries >3500 kg Ammattimaiset kuorma-autot - Lorries >3500 kg operated for hire or reward _ Tilastokeskus I0 i 13

15 C. Ajoneuvojen ensirekisteröinnit vuosina New vehicles registered in Vuosi Year Kaikki autot A ll automobiles Henkilöautot Passenger cars Linja-autot Buses, coaches Pakettiautot Vans, lorries <3.51 Kuorma-autot Lorries > 3.51 Yhteensä Total Ammattim. Hire or reward Yhteensä Total Ammattim. Hire or reward Yhteensä Total Ammattim. Hire or reward Yhteensä Total Ammattim. Hire or reward Yhteensä Total Ammattim. Hire or reward Poislukien Ahvenanmaa 14 Tilastokeskus i^ i

16 C. Ajoneuvojen ensirekisteröinnit vuosina (jatk.) New vehicles registered in (cont..) Vuosi Year Erikoisautot Special automobiles Yhteensä Total Ammattini. Hire or reward Moottoripyörät Motor cycles Traktorit Agricultural tractors Moottorityökoneet Motor driven machines Perävaunut Yhteensä Total Trailers Matkailuperävaunut Caravans Puoliperäv. Semitrailers Muut peräv. - Yhteensä Total Trailers >750 kg Poislukien Ahvenanmaa Tilastokeskus i^ i 15

17 D. Henkilöautot asukasta kohti lääneittäin Passenger cars per persons by province in Lääni Province Uudenmaan Helsinki Turun ja Porin Hämeen Kymen Mikkelin Pohj.-Karjalan Kuopion Keski-Suomen Vaasan Oulun Lapin Ahvenanmaan Koko maa Whole country E. Henkilöautot valmistusmaan mukaan vuosien lopussa Passenger cars by country of production, 31 December Maa Country Japani - Japan Saksa - Germany Suomi - Finland Venäjä - Russia Ranska - France Ruotsi - Sweden Italia - Italy Espanja - Spain Alankomaat Netherlands Iso-Britannia United Kingdom Yhdysvallat United Sfafes Tsekkoslovakia Czechoslovakia Muut maat Other countries Ei tietoa Data not available Yhteensä Total 16 Tilastokeskus ^

18 G. Tavarankuljetusajoneuvojen kapasiteetti vuosina Load capacity of goods vehicles Vuosi Year Tavarankuljetuskapasiteetti - Total load capacity (1 000 t) Pakettiautot Vans, lorries <3.5 t Kuorma-autot Lorries >3.51 Puoliperävaunut Semitrailers Varsinaiset perävaunut Trailers Yht. (1000 t) Total (1000 t) Muutos (%) edellisestä vuodesta Change (%) from previous year Tilastokeskus

19 TILASTOKESKUS R EKISTERISSÄ OLEVAT AJONEUVOT KOTIKUNNAN MUKAAN VEH ICLES REGISTERED AT THE END OF 1991 BY MUNICIPALITY VÄKI AUTOT HENKILÖAUTOT LINJA-AUTOT LUKU AUTOMOBILES PASSENGER CARS BUSES/COACHES 1.1. YHT. ÄMMÄT- YHT AMMAT- YHTEISÖ- YHT. POPUL AMMAT- LÄÄNI,KUNTA ATION TOTAL TIM. TOTAL ASUK. TIM. OMI ST. TOTAL TIM. PROVINCE, HIRE/ KOHTI HIRE/ COMMUNITY HIRE/ MUNICIPALITY REWARD POPUL REWARD OWNED REWARD KOKO MAA Kau pu ngit Muut kunnat UUDENMAAN LÄÄNI TURUN JA PORIN HÄMEEN LÄÄNI KYMEN LÄÄNI MIKKELIN LÄÄNI POHJOIS-KARJALA KUOPION LÄÄNI KESKI-SUOMEN LA VAASAN LÄÄNI OULUN LÄÄNI LAPIN LÄÄNI AHVENANMAAN MAA UUDENMAAN LÄÄNI K aupungit Pääkaupunkise H e ls in k i Espoo Hanko H yvinkää J ärven pää K a rja a K a r k k ila K au n iain en K era va

20 TILASTOKESKUS 19 PAKETTIAUTOT KUORMA-AUTOT ERIKOISAUTOT MOOTT. TRAK- MOOTTORI MATKAI- MUUT <3500 KG LORRIES >3500 KG SPEC. VEHICLES PYÖRÄT TORIT TYÖKON. LUPERÄV. PERÄV. MOTOR AGRIC. MOTOR CARAVANS TRAILERS, YHT. AMMATT YHT. AMMATT YHT. AMMATT. CYCLES TRACT- DRIVEN SEMITR. TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ ORS MACHINES REWARD REWARD REWARD

21 TILASTOKESKUS R EKISTERISSÄ OLEVAT AJONEUVOT KOTIKUNNAN MUKAAN VEH ICLES REGISTERED AT THE END OF 1991 BY MUNICIPALITY V Ä K I- AUTOT HENKILÖAUTOT LINJA-AUTOT LUKU 1.1. AUTOMOBILES PASSENGER CARS BUSES/COACHES POPUL- YHT. AMMAT- YHT AMMAT- YHTEISÖ- YHT. AMMAT- LÄÄNI,KUNTA ATION TOTAL TIM. TOTAL ASUK. TIM. OMIST. TOTAL TIM. PROVINCE, HIRE/ KOHTI HIRE/ COMMUNITY HIRE/ MUNICIPALITY REWARD POPUL REWARD OWNED REWARD L o h ja L o v iis a P o rvo o Tam m isaari Vantaa Muut kunnat A r t j ä r v i A s k o la In koo K a r ja lo h ja Kirkkonummi L a p in jä r v i L i l j e n d a l Lohjan kunta M y rsk y lä M ä n tsälä Nummi-Pusula N u r m ijä rv i O r im a t t ila P e r n a ja P o h ja P orn a in en Porvoon mlk P u k k ila R u o ts in p y h tä ä Sammatti S ip o o S iu n t io T en h o la Tu u su la V i h t i TURUN JA PORIN Kaupungit Turku H a r ja v a lt a H u ittin e n Ik a a lin e n Kankaanpää Kokemäki

22 TILASTOKESKUS 21 PAKETTIAUTOT KUORMA-AUTOT ERIKOISAUTOT MOOTT. TRAK- MOOTTORI MATKAI- MUUT <3500 KG LORRIES >3500 KG SPEC. VEHICLES PYÖRÄT TORIT TYÖKON. LUPERÄV. PERÄV. MOTOR AGRIC. MOTOR CARAVANS TRAILERS, YHT. AMMATT YHT. AMMATT YHT. AMMATT. CYCLES TRACT- DRIVEN SEMITR. TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ ORS MACHINES REWARD REWARD REWARD _

23 TILASTOKESKUS REKISTERISSÄ OLEVAT AJONEUVOT KOTIKUNNAN MUKAAN VEH ICLES REGISTERED AT THE END OF 1991 BY MUNICIPALITY V Ä K I- AUTOT HENKILÖAUTOT LINJA-AUTOT LUKU AUTOMOBILES PASSENGER CARS BUSES/COACHES POPUL- YHT. AMMAT- YHT AMMAT- YHTEISÖ- YHT. AMMAT- LÄÄNI,KUNTA ATION TOTAL TIM. TOTAL ASUK. TIM. OMIST. TOTAL TIM. PROVINCE. HIRE/ KOHTI HIRE/ COMMUNITY HIRE/ MUNICIPALITY REWARD POPUL REWARD OWNED REWARD L a i t i l a Loim aa N a a n ta li P a ra in en Parkano P o r i R a is io Rauma S a to Uusikaupunki Vammala Muut kunnat A la s t a r o A sk ain en Aura D r a g s fjä r d Eura E u ra jo k i H a lik k o H on k a jok i H o u tsk a ri Hämeenkyrö I n iö J ä m ijä r v i K a a rin a K a la n t i K a rin a in e n K a r v ia Kemiö K ih n iö K iik a la K iik o in e n K isk o K iu k a in en K o d is jo k i Korppoo K o sk i T l K u lla a K u s ta v i K u u sjo k i K ö y liö Lappi L a v ia Lemu

24 TILASTOKESKUS 23 PAKETTIAUTOT KUORMA-AUTOT <3500 KG LORRIES >3500 KG YHT. AMMATT YHT. AMMATT TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ REWARD REWARD ERIKOISAUTOT MOOTT. TRAK- MOOTTORI MATKAI- MUUT SPEC. VEHICLES PYÖRÄT TORIT TYÖKON. LUPERÄV. PERÄV. MOTOR AGRIC. MOTOR CARAVANS TRAILERS, YHT. AMMATT. CYCLES TRACT- DRIVEN SEMITR. TOTAL HIRE/ ORS MACHINES REWARD

25 TILASTOKESKUS REKISTERISSÄ OLEVAT AJONEUVOT KOTIKUNNAN MUKAAN VEH ICLES REGISTERED AT THE END OF 1991 BY MUNICIPALITY LÄÄNI,KUNTA PROVINCE. MUNICIPALITY V Ä K I- AUTOT HENKILÖAUTOT LINJA-AUTOT LUKU AUTOMOBILES PASSENGER CARS BUSES/COACHES POPUL YHT. AMMAT- YHT AMMAT- YHTEISÖ- YHT. AMMAT- ATION TOTAL TIM. HIRE/ REWARD TOTAL ASUK. KOHTI POPUL TIM. HIRE/ REWARD OMIST. COMMUNITY OWNED TOTAL TIM. HIRE/ REWARD L ie t o Loimaan kunta L u via M a r t t ila Masku M e l l i l ä M e r ik a r v ia Merimasku M ie to in e n M o u h ijä rv i Muurla Mynämäki N a k k ila Nauvo Noormarkku N o u sia in e n O rip ä ä P a im io P e r n iö P e r t t e l i P iik k iö Pomarkku Punkalaidu n Pyh ä ra n ta P ö y ty ä Rauman mlk Rusko R y m ä tty lä Sauvo S iik a in e n Somero Suodenniem i S u om u sjärvi S ä k y lä S ä r k is a lo T a iv a s s a lo T a r v a s jo k i U l v i l a Vahto Vampula Vehmaa V elk u a V ilja k k a la V ä s t a n fjä r d Y lä n e Ä e ts ä

26 TILASTOKESKUS 25 PAKETTIAUTOT KUORMA-AUTOT <3500 KG LORRIES >3500 KG YHT. AMMATT YHT. AMMATT TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ REWARD REWARD ERIKOISAUTOT MOOTT. TRAK- MOOTTORI MATKAI- MUUT SPEC. VEHICLES PYÖRÄT TORIT TYÖKON. LUPERÄV. PERÄV. MOTOR AGRIC. MOTOR CARAVANS TRAILERS, YHT. AMMATT. CYCLES TRACT- DRIVEN SEMITR. TOTAL HIRE/ ORS MACHINES REWARD

27 TILASTOKESKUS 1. R EKISTERISSÄ OLEVAT AJONEUVOT KOTIKUNNAN MUKAAN VEH ICLES REGISTERED AT THE END OF 1991 BY MUNICIPALITY 26 V Ä K I- AUTOT HENKILÖAUTOT LINJA-AUTOT LUKU 1.1. AUTOMOBILES PASSENGER CARS BUSES/COACHES POPUL- YHT. AMMAT- YHT AMMAT- YHTEISÖ- YHT. AMMAT- LÄÄNI.KUNTA ATION TOTAL TIM. TOTAL ASUK. TIM. OMIST. TOTAL TIM. PROVINCE, HIRE/ KOHTI HIRE/ COMMUNITY HIRE/ MUNICIPALITY REWARD POPUL REWARD OWNED REWARD HÄMEEN LÄÄNI K aupungit H äm eenlinna F o rssa L a h ti M änttä N ok ia O r iv e s i R iih im ä k i Tampere T o i j a l a V a lk e a k o s k i V ir r a t Muut kunnat A s ik k a la _ H a ttu la Hauho H a u s jä rv i H o llo la Humppila Jan ak k ala J o k io in e n J u u p a jo k i K a lv o la K a n ga sa la K o sk i H l Kuhm alahti ' - K u o re v e s i Kuru K ylm äkoski K ä rk ö lä Lammi Lem päälä Loppi L u op ioin en Längelm äki N a s to la P a d a s jo k i P ir k k a la

28 TILASTOKESKUS 27 PAKETTIAUTOT KUORMA-AUTOT <3500 KG LORRIES >3500 KG YHT. AMMATT YHT. AMMATT TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ REWARD REWARD ERIKOISAUTOT MOOTT. TRAK- MOOTTORI MATKAI- MUUT SPEC. VEHICLES PYÖRÄT TORIT TYÖKON. LUPERÄV. PERÄV. MOTOR AGRIC. MOTOR CARAVANS TRAILERS, YHT. AMMATT. CYCLES TRACT- DRIVEN SEMITR. TOTAL HIRE/ ORS MACHINES REWARD

29 TILASTOKESKUS REKISTERISSÄ OLEVAT AJONEUVOT KOTIKUNNAN MUKAAN VEH ICLES REGISTERED AT THE END OF 1991 BY MUNICIPALITY V Ä K I- AUTOT HENKILÖAUTOT LINJA-AUTOT LUKU 1.1. AUTOMOBILES PASSENGER CARS BUSES/COACHES POPUL- YHT. AMMAT- YHT AMMAT- YHTEISÖ- YHT. AMMAT- LÄÄNI,KUNTA ATION TOTAL TIM. TOTAL ASUK. TIM. OMIST. TOTAL TIM. PROVINCE, HIRE/ KOHTI HIRE/ COMMUNITY HIRE/ MUNICIPALITY REWARD POPUL REWARD OWNED REWARD P älkän e Renko R u ovesi S a h a la h ti Tammela Tu u los U r ja la V e s i l a h t i V i i a l a V ilp p u la Y l ö j ä r v i Y p ä jä KYMEN LÄÄNI Kaupungit K ou vola A n ja la n k o s k i Hamina Im a tra K otka Kuusankoski Lappeen ran ta Muut kunnat E lim ä k i I i t t i J a a la Jou tsen o Lemi ; 2 - Luumäki M ie h ik k ä lä P a r ik k a la Pyhtää R a u t jä r v i R u o k o la h ti S a a r i S a v it a ip a le Suomenniemi T a ip a ls a a r i Uukuniemi V a lk e a la

30 TILASTOKESKUS 29 PAKETTIAUTOT KUORMA-AUTOT <3500 KG LORRIES >3500 KG YHT. AMMATT YHT. AMMATT TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ REWARD REWARD ERIKOISAUTOT MOOTT. TRAK- MOOTTORI MATKAI- MUUT SPEC. VEHICLES PYÖRÄT TORIT TYÖKON. LUPERÄV. PERÄV. MOTOR AGRIC. MOTOR CARAVANS TRAILERS. YHT. AMMATT. CYCLES TRACT- DRIVEN SEMITR. TOTAL HIRE/ ORS MACHINES REWARD

31 TILASTOKESKUS REKISTERISSÄ OLEVAT AJONEUVOT KOTIKUNNAN MUKAAN VEH ICLES REGISTERED AT THE END OF 1991 BY MUNICIPALITY V Ä K I- AUTOT HENKILÖAUTOT LINJA-AUTOT LUKU 1.1. AUTOMOBILES PASSENGER CARS BUSES/COACHES POPUL- YHT. AMMAT- YHT AMMAT- YHTEISÖ- YHT. AMMAT- LÄÄNI,KUNTA AT I ON TOTAL TIM. TOTAL ASUK. TIM. OMIST. TOTAL TIM. PROVINCE, HIRE/ KOHTI HIRE/ COMMUNITY HIRE/ MUNICIPALITY REWARD POPUL REWARD OWNED REWARD V e h k a la h ti V i r o l a h t i Yläm aa MIKKELIN LÄÄNI Kaupungit M ik k e li H e in o la Piek säm äki S a v o n lin n a Muut kunnat A n t t o la Enonkoski H a r to la H a u k ivu o ri H ein o la n mlk H e in ä v e s i H irv e n s a lm i J o ro in e n Juva J ä p p ilä K angaslam pi K angasniem i K erim ä k i M ik k e lin mlk M än tyharju Pertunmaa Pieksäm äen ml Punkaharju Puumala R a n tasalm i R i s t i i n a S a von ra n ta S u lk ava Sysmä V ir t a s a lm i POHJOIS-KARJALA

32 TILASTOKESKUS 31 PAKETTIAUTOT KUORMA-AUTOT ERIKOISAUTOT MOOTT. TRAK- MOOTTORI MATKAI- MUUT <3500 KG LORRIES >3500 KG SPEC. VEHICLES PYÖRÄT TORIT TYÖKON. LUPERÄV. PERÄV. MOTOR AGRIC. MOTOR CARAVANS TRAILERS. YHT. AMMATT YHT. AMMATT YHT. AMMATT. CYCLES TRACT- DRIVEN SEMITR. TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ ORS MACHINES REWARD REWARD REWARD _

33 TILASTOKESKUS REKISTERISSÄ OLEVAT AJONEUVOT KOTIKUNNAN MUKAAN VEH ICLES REGISTERED AT THE END OF 1991 BY MUNICIPALITY V Ä K I- AUTOT HENKILÖAUTOT LINJA-AUTOT LUKU 1.1. AUTOMOBILES PASSENGER CARS BUSES/COACHES POPUL- YHT. AMMAT- YHT AMMAT- YHTEISÖ- YHT. AMMAT- LÄÄNI,KUNTA ATION TOTAL TIM. TOTAL ASUK. TIM. OMIST. TOTAL TIM. PROVINCE, HIRE/ KOHTI HIRE/ COMMUNITY HIRE/ MUNICIPALITY REWARD POPUL REWARD OWNED REWARD Kaupungit Joensuu L ie k s a Nurmes Outokumpu Muut kunnat Eno Ilo m a n ts i Juuka K e s ä la h t i K iih t e ly s v a a r K it e e K o n t io la h t i L ip e r i P o l v i jä n v i P y h ä selk ä R ääkkylä T o h m a jä rvi Tuupovaara V a ltim o V ä r t s i l ä KUOPION LÄÄNI Kaupungit K u opio I is a lm i S u o n en jo k i Varkaus Muut kunnat Ju ankoski K a a vi K a r t t u la K e i t e l e K iu r u v e s i L a p in la h t i

34 IILASTOKESKUS 33 PAKETTIAUTOT KUORMA-AUTOT ERIKOISAUTOT MOOTT. TRAK- MOOTTORI MATKAI- MUUT <3500 KG LORRIES >3500 KG SPEC. VEHICLES PYÖRÄT TORIT TYÖKON. LUPERÄV. PERÄV. MOTOR AGRIC. MOTOR CARAVANS TRAILERS, YHT. AMMATT YHT. AMMATT YHT. AMMATT. CYCLES TRACT- DRIVEN SEMITR. TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ ORS MACHINES REWARD REWARD REWARD

35 TILASTOKESKUS REKISTERISSÄ OLEVAT AJONEUVOT KOTIKUNNAN MUKAAN VEH ICLES REGISTERED AT THE END OF 1991 BY MUNICIPALITY V Ä K I- AUTOT HENKILÖAUTOT LINJA-AUTOT LUKU AUTOMOBILES PASSENGER CARS BUSES/COACHES 1.1. ; POPUL- YHT. AMMAT- YHT AMMAT- YHTEISÖ- YHT. AMMAT- LÄÄNI,KUNTA AT I ON TOTAL TIM. TOTAL ASUK. TIM. OMIST. TOTAL TIM. PROVINCE, HIRE/ KOHTI HIRE/ COMMUNITY HIRE/ MUNICIPALITY REWARD POPUL REWARD OWNED REWARD L e p p ä v ir ta Maaninka N i l s i ä P i e l a v e s i Rau talam pi R au tavaara S i i t i n j ä r v i S o n k a jä r v i T e rv o Tuusniem i V a r p a is jä r v i Vehm ersalm i V esa n to V ierem ä KESKI-SUOMEN LÄ K aupungit J y v ä s k y lä Jämsä Jäm sänkoski Keuruu S a a r i j ä r v i S u o la h ti Ä ä n ek osk i Muut kunnat Hankasalm i J o u ts a J y v ä s k y lä n ml Kannonkoski K a r s tu la K in n u la K i v i j ä r v i Konginkangas K on n evesi K o r p ila h t i Kuhmoinen K y y jä r v i Laukaa Leivon m äki Luhanka

36 TILASTOKESKUS 35 PAKETTIAUTOT KUORMA-AUTOT ERIKOISAUTOT MOOTT. TRAK- MOOTTORI MATKAI- MUUT <3500 KG LORRIES >3500 KG SPEC. VEHICLES PYÖRÄT TORIT TYÖKON. LUPERÄV. PERÄV. MOTOR AGRIC. MOTOR CARAVANS TRAILERS, YHT. AMMATT YHT. AMMATT YHT. AMMATT. CYCLES TRACT- DRIVEN SEMITR. TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ ORS MACHINES REWARD REWARD REWARD

37 TILASTOKESKUS REKISTERISSÄ OLEVAT AJONEUVOT KOTIKUNNAN MUKAAN VEH ICLES REGISTERED AT THE END OF 1991 BY MUNICIPALITY VÄKI LUKU 1.1. AUTOT AUTOMOBILES HENKILÖAUTOT PASSENGER CARS LINJA-AUTOT BUSES/COACHES POPUL- YHT. AMMAT- YHT AMMAT- YHTEISÖ- YHT. AMMAT- LÄÄNI,KUNTA AT I ON TOTAL TIM. TOTAL ASUK. TIM. OMIST. TOTAL TIM. PROVINCE. HIRE/ KOHTI HIRE/ COMMUNITY HIRE/ MUNICIPALITY REWARD POPUL REWARD OWNED REWARD M u ltia Muurame P e t ä jä v e s i P ih tip u d a s Pylkönm äki Sum iainen S ä y n ä ts a lo T o iv a k k a U urainen V i i t a s a a r i VAASAN.LÄÄNI K aupungit Vaasa A l a j ä r v i A la v u s Kannus K askin en Kauhava K okkola K r is tiin a n k a u K u rik ka Lapua P ie t a r s a a r i S e in ä jo k i U u s ik a a rle p y y Ä h t ä r i Muut kunnat Alahärm ä E v i j ä r v i H aisu a Himanka Ilm a jo k i I s o j o k i Is o k y r ö J a l a s j ä r v i J u rva K a r i jo k i K a u h ajo k i K a u stin en

38 TILASTOKESKUS 37 PAKETTIAUTOT KUORMA-AUTOT <3500 KG LORRIES >3500 KG YHT. AMMATT YHT. AMMATT TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ REWARD REWARD ERIKOISAUTOT MOOTT. TRAK- MOOTTORI MATKAI- MUUT SPEC. VEHICLES PYÖRÄT TORIT TYÖKON. LUPERÄV. PERÄV. MOTOR AGRIC. MOTOR CARAVANS TRAILERS, YHT. AMMATT. CYCLES TRACT- DRIVEN SEMITR. TOTAL HIRE/ ORS MACHINES REWARD

39 TILASTOKESKUS R EKISTERISSÄ OLEVAT AJONEUVOT KOTIKUNNAN MUKAAN VEH ICLES REGISTERED AT THE END OF 1991 BY MUNICIPALITY V Ä K I- AUTOT HENKILÖAUTOT LINJA-AUTOT LUKU AUTOMOBILES PASSENGER CARS BUSES/COACHES 1.1. POPUL- YHT. AMMAT- YHT AMMAT- YHTEISÖ- YHT. AMMAT- LÄÄNI,KUNTA AT I ON TOTAL TIM. TOTAL ASUK. TIM. OMIST. TOTAL TIM. PROVINCE. HIRE/ KOHTI HIRE/ COMMUNITY HIRE/ MUNICIPALITY REWARD POPUL REWARD OWNED REWARD K orsn äs K o r t e s jä r v i K r u u n u p y y K u ortan e K ä lv iä L a ih ia L a p p a jä r v i L eh tim ä k i L e s t i j ä n v i L o h ta ja Lu oto Maalah t i Maksamaa M u sta sa a ri Nurmo N ä rp iö O ravain en P e d e rs ö re Perh o PeräseiTvä j o k i S o in i Teu va Toholam pi T ö ysä U ita v a V e t e l i V im p e li Vähäkyrö V ö y r i Y lih ä rm ä Y l i s t a r o OULUN LÄÄNI K au pu n git Oulu H a a p a jä r v i _ K a ja a n i Kuhmo O u la in en Raahe Y l i v i e s k a

40 TILASTOKESKUS 39 PAKETTIAUTOT KUORMA-AUTOT ERIKOISAUTOT MOOTT. TRAK- MOOTTORI MATKAI- MUUT <3500 KG LORRIES >3500 KG SPEC. VEHICLES PYÖRÄT TORIT TYÖKON. LUPERÄV. PERÄV. MOTOR AGRIC. MOTOR CARAVANS TRAILERS YHT. AMMATT YHT. AMMATT YHT. AMMATT. CYCLES TRACT- DRIVEN SEMITR. TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ ORS MACHINES REWARD REWARD REWARD S

41 TILASTOKESKUS REKISTERISSÄ OLEVAT AJONEUVOT KOTIKUNNAN MUKAAN VEH ICLES REGISTERED AT THE END OF 1991 BY MUNICIPALITY V Ä K I- AUTOT HENKILÖAUTOT LINJA-AUTOT LUKU AUTOMOBILES PASSENGER CARS BUSES/COACHES POPUL- YHT. AMMAT- YHT AMMAT- YHTEISÖ- YHT. AMMAT- LÄÄNI,KUNTA ATION TOTAL TIM. TOTAL ASUK. TIM. OMIST. TOTAL TIM. PROVINCE, HIRE/ KOHTI HIRE/ COMMUNITY HIRE/ MUNICIPALITY REWARD POPUL REWARD OWNED REWARD Muut kunnat A la v ie s k a H a a p a vesi H a ilu o to Haukipudas H yryn salm i l i K a la jo k i Kem pele K e s t i l ä K iim in k i K u iva n iem i Kuusamo Kärsämäkd Lim in ka L u m ijo k i M e r ijä r v i Muhos N iv a la O u lu n sa lo Paltam o P a t t i j o k i P iip p o la P u d a s jä r v i P u lk k ila Pu olan ka P y h ä jo k i P yh ä j ä r v i Pyhän tä R a n t s ila R e i s j ä r v i R i s t i j ä r v i Ruukki S i e v i S i i k a j o k i Sotkamo Suomussalmi T a iv a lk o s k i Temmes T y rn ä vä U t a jä r v i V a a la V ih a n t i V u o lijo k i

42 TILASTOKESKUS 41 PAKETTIAUTOT KUORMA-AUTOT <3500 KG LORRIES >3500 KG YHT. AMMATT YHT. AMMATT TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ REWARD REWARD ERIKOISAUTOT MOOTT. TRAK- MOOTTORI MATKAI- MUUT SPEC. VEHICLES PYÖRÄT TORIT TYÖKON. LUPERÄV. PERÄV. MOTOR AGRIC. MOTOR CARAVANS TRAILERS. YHT. AMMATT. CYCLES TRACT- DRIVEN SEMITR. TOTAL HIRE/ ORS MACHINES REWARD

43 TILASTOKESKUS REKISTERISSÄ OLEVAT AJONEUVOT KOTIKUNNAN MUKAAN VEH ICLES REGISTERED AT THE END OF 1991 BY MUNICIPALITY V Ä K I- AUTOT HENKILÖAUTOT LINJA-AUTOT LUKU 1.1. AUTOMOBILES PASSENGER CARS BUSES/COACHES POPUL- YHT. AMMAT- YHT AMMAT- YHTEISÖ- YHT. AMMAT- LÄÄNI,KUNTA AT I ON TOTAL TIM. TOTAL ASUK. TIM. OMIST. TOTAL TIM. PROVINCE, HIRE/ KOHTI HIRE/ COMMUNITY HIRE/ MUNICIPALITY REWARD POPUL REWARD OWNED REWARD Y l i - I i Y lik iim in k i LAPIN LÄÄNI Kaupungit R ovaniem i Kemi K e m ijä r v i T o rn io Muut kunnat E n on tek iö I n a r i Keminmaa K i t t i l ä K o la r i Muonio P elk o sen n iem i P e lt o P o s io Ranua Rovaniemen ml S a lla S avu k oski Simo Sodankyliä T e r v o la U t s jo k i Y l i t o r n i o AHVENANMAAN.MAA Kaupungit Maarianham ina Muut kunnat Brändö 524 _ _ E ck erö _

44 TILASTOKESKUS 43 PAKETTIAUTOT KUORMA-AUTOT ERIKOISAUTOT MOOTT. TRAK- MOOTTORI MATKAI- MUUT <3500 KG LORRIES >3500 KG SPEC. VEHICLES PYÖRÄT TORIT TYÖKON. LUPERÄV. PERÄV. MOTOR AGRIC. MOTOR CARAVANS TRAILERS, YHT. AMMATT YHT. AMMATT YHT. AMMATT. CYCLES TRACT- DRIVEN SEMITR. TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ ORS MACHINES REWARD REWARD REWARD _

45 TILASTOKESKUS REKISTERISSÄ OLEVAT AJONEUVOT KOTIKUNNAN MUKAAN VEH ICLES REGISTERED AT THE END OF 1991 BY MUNICIPALITY VÄKI LUKU 1.1. AUTOT AUTOMOBILES HENKILÖAUTOT PASSENGER CARS LINJA-AUTOT BUSES/COACHES POPUL- YHT. AMMAT- YHT AMMAT- YHTEISÖ- YHT. AMMAT- LÄÄNI,KUNTA ATION TOTAL TIM. TOTAL ASUK. TIM. OMIST. TOTAL TIM. PROVINCE, HIRE/ KOHTI HIRE/ COMMUNITY HIRE/ MUNICIPALITY REWARD POPUL REWARD OWNED REWARD F in ström F ö g lö G eta HammarLand Jom ala Kurniinge Kökar Lemland Lumparland S a lt v ik S ottu n ga Sund V&rdö

46 TILASTOKESKUS 45 PAKETTIAUTOT KUORMA-AUTOT <3500 KG LORRIES >3500 KG YHT. AMMATT YHT. AMMATT TOTAL HIRE/ TOTAL HIRE/ REWARD REWARD ERIKOISAUTOT MOOTT. TRAK- MOOTTORI MATKAI- MUUT SPEC. VEHICLES PYÖRÄT TORIT TYÖKON. LUPERÄV. PERÄV. MOTOR AGRIC. MOTOR CARAVANS TRAILERS. YHT. AMMATT. CYCLES TRACT- DRIVEN SEMITR. TOTAL HIRE/ ORS MACHINES REWARD

47 TILASTOKESKUS TAVARA-AUTOT JA PERÄVAUNUT KANTAVUUDEN MUKAAN GOODS ROAD VEHICLES BY LOAD CAPACITY, 31 DEC 1991 KANTAVUUS - LOAD CAPACITY LUKUMÄÄRÄ -.NUMBER PAKETTIAUTOT - LIGHT LORRIES YHTEENSÄ - TOTAL AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD KUORMA-AUTOT - HEAVY LORRIES YHTEENSÄ - TOTAL AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD PUOLIPERÄVAUNUT -SEMITRAILERS YHTEENSÄ - TOTAL 6 3 AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD KEVYET PERÄV-TRAILERS <750 KG YHTEENSÄ - TOTAL AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD 434 MUUT VARS.PV-TRAILERS >750 KG YHTEENSÄ - TOTAL AMMATTI'MAISET-HIRE/REWARD KESKIKANTAVUUS AVERAGE CAPACITY PAKETTIAUTOT - LIGHT LORRIES YHTEENSÄ - TOTAL AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD KUORMA-AUTOT - HEAVY LORRIES YHTEENSÄ - TOTAL AMMATTIMAIS ET-HIRE/REWARD PUOLIPERÄVAUNUT -SEMITRAILERS YHTEENSÄ - TOTAL AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD KEVYET PERÄV-TRAILERS <750 KG YHTEENSÄ - TOTAL AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD 508 MUUT VARS.PV-TRAILERS >750 KG YHTEENSÄ - TOTAL AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD

48 TILASTOKESKUS 47 YHTEENSÄ TOTAL TUNTEMATON UNKNOWN * * _ "" _

49 TILASTOKESKUS TAVARA-AUTOT JA PERÄVAUNUT KOKONAISPAINON MUKAAN GOODS ROAD VEHICLES BY GROSS VEHICLE WEIGHT, 31 IDEC 1991 KOKONAISPAINO - GROSS 'VEHICLE WEIGHT PAKETTIAUTOT - LIGHT LORRIES YHTEENSÄ - TOTAL AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD * KUORMA-AUTOT - HEAVY LORRIES YHTEENSÄ - TOTAL AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD PUOLIPERÄVAUNUT -SEMITRAILERS YHTEENSÄ - TOTAL AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD KEVYET PERÄV-TRAILERS <750 KG YHTEENSÄ - TOTAL AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD MUUT VARSJPV-TRAILERS >750 KG YHTEENSÄ - TOTAL AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD KOK.PAINO KESKIM. KG AVERAGE GROSS VEH. WEIGHT PAKETTIAUTOT - LIGHT LORRIES YHTEENSÄ - TOTAL AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD KUORMA-AUTOT - HEAVY LORRIES YHTEENSÄ- TOTAL AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD PUOLIPERÄVAUNUT -SEMITRAILERS YHTEENSÄ - TOTAL AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD KEVYET PERÄV-TRAILERS <750 KG YHTEENSÄ - TOTAL AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD MUUT VARS.PV-TRAILERS >750 KG YHTEENSÄ - TOTAL AMMATTIMAISET-HIRE/REWARD

50 TILASTOKESKUS 49 YHTEENSÄ TOTAL TUNTEMATON UNKNOWN _, _ "" _ _ _ _ 28927

51 TILASTOKESKUS AUTOJEN JAKAANTUMINEN KÄYTTÖÖNOTTOVUODEN JA VALMISTUSMAAN MUKAAN AUTOMOBILES BY YEAR OF FIRST REGISTRATION AND COUNTRY OF PRODUCTION, 31 DECEMBER 1991 VALMISTUSMAA TOTAL MOTIVE POWER YHTEENSÄ KÄYTTÖVOIMA KÄYTTÖÖNOTTOVUOSI - FIRST REGISTERED COUNTRY OF PRODUCTION BENSIINI DIESEL GASOLINE KAIKKI AUTOT ALL AUTOMOBILES JAPANI - JAPAN SAKSA - GERMANY SUOMI - FINLAND RUOTSI - SWEDEN VENÄJÄ - RUSSIA RANSKA - FRANCE IT A L IA - ITALY ISO-BRITANNIA-U.KINGDOM ESPANJA - SPAIN ALANKOMAAT-NETHERLANDS YHDYSVALLAT - USA TSEKKOSLOVAKIA-CZECHOSL BELGIA - BELGIUM BRASILIA - BRAZIL KANADA - CANADA MUUT MAAT-OTH COUNTRIES TUNTEMATON - UNKNOWN YHTEENSÄ - TOTAL HENKILÖAUTOT PASSENGER CARS JAPANI - JAPAN SAKSA - GERMANY SUOMI - FINLAND VENÄJÄ - RUSSIA RANSKA - ;FRANCE RUOTSI - SWEDEN IT A L IA - IT A L Y ESPANJA -.SPAIN ALANKOMAAT-NETHERLANDS ISO -BRITANN IA-U. KINGDOM YHDYSVALLAT - USA TSEKKOSLOVAKIA-CZECHOSL BELGIA - BELGIUM BRASILIA - BRAZIL PUOLA - POLAND MUUT MAAT-OTH COUNTRIES TUNTEMATON - UNKNOWN YHTEENSÄ - TOTAL LINJA-AUTOT BUSES/COACHES RUOTSI - SWEDEN SAKSA - GERMANY SUOMI - FINLAND ISO-BRITANNIA-U.KINGDOM BELGIA - BELGIUM MUUT MAAT-OTH COUNTRIES

52 TILASTOKESKUS _

53 TILASTOKESKUS AUTOJEN JAKAANTUMINEN KÄYTTÖÖNOTTOVUODEN JA VALMISTUSMAAN MUKAAN AUTOMOBILES BY YEAR OF FIRST REGISTRATION AND COUNTRY OF PRODUCTION, 31 DECEMBER 1991 VALMISTUSMAA TOTAL MOTIVE POWER YHTEENSÄ KÄYTTÖVOIMA KÄYTTÖÖNOTTOVUOSI - FIRST REGISTERED COUNTRY OF.PRODUCTION BENSIINI DIESEL GASOLINE TUNTEMATON - UNKNOWN YHTEENSÄ - TOTAL PAKETTIAUTOT VANS,LORRIES <3500 KG JAPANI - JAPAN SAKSA - GERMANY YHDYSVALLAT - USA ISO-BRITANNIA-U. KINGDOM RANSKA - FRANCE KANADA - CANADA IT A L IA - ITALY PUOLA - POLAND PORTUGALI - PORTUGAL RUOTSI - SWEDEN MUUT MAAT-OTH COUNTRIES TUNTEMATON - UNKNOWN YHTEENSÄ - TOTAL KUORMA-AUTOT LORRIES >3500 KG RUOTSI - SWEDEN SAKSA - GERMANY SUOMI - FINLAND BELGIA - BELGIUM ISO-BRITANNIA-U. KINGDOM JAPANI - JAPAN RANSKA - FRANCE IT A L IA - ITALY YHDYSVALLAT - USA ALANKOMAAT-NETHERLANDS MUUT MAAT-OTH COUNTRIES TUNTEMATON - UNKNOWN YHTEENSÄ - TOTAL ERIKOISAUTOT SPECIAL AUTOMOBILES SAKSA - GERMANY IT A L IA - ITALY RUOTSI - SWEDEN RANSKA - FRANCE SUOMI - FINLAND YHDYSVALLAT - USA JAPANI - JAPAN ISO -BRITANNIA-U. KINGDOM KANADA - CANADA BELGIA - BELGIUM MUUT MAAT-OTH COUNTRIES TUNTEMATON - UNKNOWN YHTEENSÄ - TOTAL

54 TILASTOKESKUS

55 6. Rekisteröidyt ajoneuvot yleisimpien merkkien mukaan 1991 Registered vehicles by most common makes 1991 Merkki Make Kanta Stock Ensirekisteroinnit - New registrations 1991 Ensirek. % kannasta Percentage o f new reg Merkki Make Kanta Stock Ensirekisteröinnit - New registrations 1991 Ensirek. % kannasta Percentage of new reg. Kaikki autot - A ll automobiles Linja-autot - Buses/coaches Toyota Volvo Nissan-Datsun Scania Ford M ercedes-benz Opel Sisu Volksw agen Setra Volvo Kabus Lada Leyland M azda Volkswagen S a a b Neoplan Fiat Man Muu - Other Muu - Other Y hteensä -TTotal Yhteensä - Total Henkilöautot - Passenger cars Pakettiautot - Vans,lorries <3500 kg Toyota Toyota Nissan-D atsun Volkswagen Opel Ford Ford Nissan-Datsun Volvo Chevrolet Volksw agen M azda Lada Mitsubishi Saab M ercedes-benz M azda Isuzu Fiat Citroen Muu - Other Mitsubishi Peugeot Yhteensä - Total M ercedes-benz Honda Kuorma-autot - Lorries >3500 kg BM W Volvo S cania Talbot M ercedes-benz Audi S isu Citroen Ford Renault S ko d a Toyota Mitsubishi Suzuki Man Subaru Renault S eat Bedford Daihatsu Muu - Other Chevrolet M uu - Other Yhteensä - Total Y hteensä - Total Tilastokeskus

56 6. Rekisteröidyt ajoneuvot yleisimpien merkkien mukaan 1991 (jatk.) Registered vehicles by most common makes 1991 (cont.) Merkki Make Kanta Stock Ensirekisteröinnit - New registrations 1991 Ensirek. % kannasta Percentage o f new reg. Merkki Make Kanta Stock Ensirekisteröinnit - New registrations 1991 Ensirek. % kannasta Percentage o f new reg. Erikoisautot - Special automobiles Moottorityökoneet - Motor (kiven machines Mercedes-Benz Volvo BM Volvo Caterpillar Volkswagen Valmet Ford Valtra Scania Bobcat Sisu Lännen Fiat-LMC Akerman Fiat JCB Chevrolet Hanomag Toyota Allis-Chalmers Muu - Other Muu - Other Yhteensä - Total Yhteensä - Total Moottoripyörät - Motor cycles Matkailuperävaunut - Caravans Honda Solifer Yamaha Matkaaja Suzuki Kati Kawasaki Hobby Vespa Cl-Sprite KTM Munsteriand BMW Knaus Harley-Davidson Sprite Cagiva Cabby Husqvarna Kabe Muu - Other Muu - Other Yhteensä - Total Yhteensä - Total Traktorit - Agricultural tractors Muut perävaunut - Trailers Massey-Ferguson Muuli Valmet Kärppä Ford Carry Ford-OK Jullikka International Sukkela Zetor Teräskärry Fiat Ylö David-Brown Manu Leyland Juhta EKA-Nuffield Pe-tra Muu - Other Muu - Other Yhteensä - Totci! Yhteensä - Total Tilastokeskus i 0 i 55

57 Tilastokeskus A j SVT Liikenne 1992:15 Statistikcentralen Samfärdsel Statistics Finland Transport PL-PB 504 Virkalähetys Helsinki-Helsingfors Tjänsteförsändelse Moottoriajoneuvot 1991 Motor Vehicles in Finland "Moottoriajoneuvot 1991" sisältää tietoja rekisterissä olleista ajoneuvoista ja vuoden 1991 ensirekisteröinneistä. Aikasarjoissa on esitetty tietoja mm. rekisteröityjen ajoneuvojen määrästä vuosina ja ensirekisteröintien kehityksestä Tilasto sisältää kunnittaiset rekisteröityjen ajoneuvojen määrät ja henkilöautotiheydet kunnittain 1000 asukasta kohti sekä suosituimmat merkit ja niiden ensirekisteröinnit. Julkaisujen m yynti: Försäijning: Hinta - Pris T ila s to k e s k u s S ta tis tik c e n tr a le n 70 m k P L 504 P B H e ls in k i H e ls in g fo rs P u h. (90) T e l. (90) IS S N = L iik e n n e IS S N X

Moottoriajoneuvot. Motor Vehicles in Finland. Il Tilastokeskus SVT Liikenne ja matkailu 1994:8 lj 1 Statistikcentralen

Moottoriajoneuvot. Motor Vehicles in Finland. Il Tilastokeskus SVT Liikenne ja matkailu 1994:8 lj 1 Statistikcentralen Il Tilastokeskus SVT Liikenne ja matkailu 1994:8 lj 1 Statistikcentralen Transport and tourism " Statistics Finland Moottoriajoneuvot 1993 Motor Vehicles in Finland A Tilastokeskus SVT Liikenne ja matkailu

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2017

Moottoriajoneuvokanta 2017 Liikenne ja matkailu 2018 Moottoriajoneuvokanta 2017 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2017 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2017 päättyessä 6 474 783 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 045 365 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2015

Moottoriajoneuvokanta 2015 Liikenne ja matkailu 2016 Moottoriajoneuvokanta 2015 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2015 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2015 päättyessä 6 152 680 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 066 119 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2016

Moottoriajoneuvokanta 2016 Liikenne ja matkailu 2017 Moottoriajoneuvokanta 2016 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2016 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2016 päättyessä 6 316 531 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 4 996 194 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2018

Moottoriajoneuvokanta 2018 Liikenne ja matkailu 2019 Moottoriajoneuvokanta 2018 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2018 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2018 päättyessä 6 623 990 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 085 796 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, February Nights spent by foreign tourists in Finland down by 2.5 per cent in February 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2011 Accommodation statistics 2011, January Nights spent by foreign tourists in Finland increased by per cent in January The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2014

Moottoriajoneuvokanta 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Moottoriajoneuvokanta 2014 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2014 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2014 päättyessä 6 014 610 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 043 523 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2013

Moottoriajoneuvokanta 2013 Liikenne ja matkailu 2014 Moottoriajoneuvokanta 2013 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2013 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2013 päättyessä 5 862 216 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 4 993 740 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2009

Moottoriajoneuvokanta 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Moottoriajoneuvokanta 2009 Ajoneuvokanta kasvoi 3,6 prosenttia vuonna 2009 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2009 päättyessä 5 128 067 ajoneuvoa, joista autoja oli 3 246 414. Autojen

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2011

Moottoriajoneuvokanta 2011 Liikenne ja matkailu 2012 Moottoriajoneuvokanta 2011 Ajoneuvokanta kasvoi 3,9 prosenttia vuonna 2011 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2011 päättyessä 5 539 322 ajoneuvoa, joista autoja oli 3 494 357. Autojen

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 201 Accommodation statistics 201, May Nights spent by foreign tourists in Finland up by 11 per cent in May 201 Overnight stays by foreign tourists continued increasing at Finnish

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, October Overnight stays at accommodation establishments increased by per cent in October The total number of overnight stays at Finnish accommodation

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2013, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.5 per cent in December 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2014, October Nights spent by foreign tourists in Finland decreased by 1. per cent in October The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, September Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.0 per cent in September The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, July Nights spent by foreign tourists in Finland up by 1.9 per cent in July 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists at Finnish

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 2011 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2010, joulukuu Joulukuussa 2010 ensirekisteröitiin 184 uutta henkilöautoa Joulukuussa 2010 rekisteröitiin 11 070 uutta ajoneuvoa, joista

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, July Nights spent by foreign tourists in Finland up by.5 per cent in July The number of recorded nights spent by foreign tourists at Finnish accommodation

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 0 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 0, huhtikuu Huhtikuussa 0 ensirekisteröitiin 4 05 uutta henkilöautoa Huhtikuussa 0 rekisteröitiin 5 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli 4 60.

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2012, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 45 per cent in December 2012 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Moottoriajoneuvot 2011

Moottoriajoneuvot 2011 Moottoriajoneuvot 2011 Motorfordon Motor Vehicles in Finland Liikenne ja matkailu 2012 Transport och turism Transport and Tourism Liikenne ja matkailu 2012 Transport och turism Transport and Tourism Moottoriajoneuvot

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, helmikuu Helmikuussa 05 ensirekisteröitiin 7 989 uutta henkilöautoa Helmikuussa 05 rekisteröitiin 03 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, kesäkuu Kesäkuussa 05 ensirekisteröitiin 8 976 uutta henkilöautoa Kesäkuussa 05 rekisteröitiin 5 97 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, tammikuu Tammikuussa 05 ensirekisteröitiin 0 67 uutta henkilöautoa Tammikuussa 05 rekisteröitiin 4 53 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 201 Accommodation statistics 201, July Nights spent by resident tourists increased by 3.7 per cent in July 201 Overnight stays by resident tourists increased by 3.7 per cent in July

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, April Nights spent by foreign tourists in Finland decreased by 4.4 per cent in April The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi 1 (2) MÄÄRÄYS 31.12.2001 Valtuutussäännös Dnro Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001 Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi Kumoaa Sosiaali- ja terveysministeriön määräys 181/411/95 Asia Liikennevakuutuksen

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-syyskuu Taulu 1. Kuukausittain. Kuukausi. Ensirekisteröinnit. Autot yhteensä. L5/L5e

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-syyskuu Taulu 1. Kuukausittain. Kuukausi. Ensirekisteröinnit. Autot yhteensä. L5/L5e Taulu 1. Kuukausittain Kuukausi Nelipyörät Mopot Moottorikelkat Traktorit Moottorityökoneeperävaunuperävaunut Matkailu- Puoli- Muut L7/L7e perävaunut Tammikuu 23 56 124 117 1 033 1 305 823 779 192 195

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

New registrations 1/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND JANUARY 2014

New registrations 1/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND JANUARY 2014 New registrations 1/2014 4.2.2014 NEW REGISTRATIONS IN FINLAND JANUARY 2014 By vehicle groups Change Share 01/2014 01/2013 (%) (%) Passenger cars Total 12 696 10 258 23,8 91,0 - Motor homes 52 81-35,8

Lisätiedot

*) %-yks. % 2018*)

*) %-yks. % 2018*) TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2017 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2017: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2017*)

muutos *) %-yks. % 2017*) TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2016 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2016: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

New registrations 7/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND JULY 2015

New registrations 7/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND JULY 2015 New registrations 7/2015 4.8.2015 NEW REGISTRATIONS IN FINLAND JULY 2015 By vehicle groups Change Share Change 07/2015 07/2014 (%) (%) 1-07/2015 1-07/2014 (%) Passenger cars Total 8 721 8 017 8,8 89,5

Lisätiedot

New registrations 3/ NEW REGISTRATIONS MARCH 2015

New registrations 3/ NEW REGISTRATIONS MARCH 2015 New registrations 3/2015 1.4.2015 NEW REGISTRATIONS MARCH 2015 By vehicle groups Change Share Change 03/2015 03/2014 (%) (%) 1-03/2015 1-03/2014 (%) Passenger cars Total 11 097 9 626 15,3 89,5 29 355 30

Lisätiedot

New registrations 2/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND FEBRUARY 2015

New registrations 2/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND FEBRUARY 2015 New registrations 2/2015 2.3.2015 NEW REGISTRATIONS IN FINLAND FEBRUARY 2015 By vehicle groups Change Share Change 02/2015 02/2014 (%) (%) 1-02/2015 1-02/2014 (%) Passenger cars Total 7 989 8 180-2,3 87,7

Lisätiedot

KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä

KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä Period: 1/8/2012-31/8/2012 Auton asemapaikka Tilauksen lähtö Tilauksen kohde Tapahtumia ASKAINEN LEMU MYNÄMÄKI 3 ASKAINEN LEMU RAISIO 2 ASKAINEN LEMU TURKU 1 ASKAINEN

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Accommodation statistics 2011

Accommodation statistics 2011 Transport and Tourism 2012 Accommodation statistics 2011 Foreign demand for accommodation services grew by ten per cent in 2011 In 2011, the demand for accommodation services grew by four per cent from

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Kiina China. Japani Japan

Kiina China. Japani Japan Maailmantalouden kasvun jakautuminen 212e teknologiateollisuuden vientiosuuksin Breakdown of World Economic Growth in 212e with the Export Shares of Technology Industry 1 9 8 7 6 5 4 3 2 BKT:n kasvu 212

Lisätiedot

New registrations 8/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND AUGUST 2014

New registrations 8/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND AUGUST 2014 New registrations 8/2014 1.9.2014 NEW REGISTRATIONS IN FINLAND AUGUST 2014 By vehicle groups Change Share Change 08/2014 08/2013 (%) (%) 1-08/2014 1-08/2013 (%) Passenger cars Total 7 524 7 739-2,8 86,4

Lisätiedot

New registrations 11/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND DECEMBER 2013

New registrations 11/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND DECEMBER 2013 New registrations 11/2013 2.12.2013 NEW REGISTRATIONS IN FINLAND DECEMBER 2013 By vehicle groups Change Share Change 12/2013 12/2012 (%) (%) 1-12/2013 1-12/2012 (%) Passenger cars Total 5 923 6 415-7,7

Lisätiedot

New registrations 10/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND OCTOBER 2015

New registrations 10/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND OCTOBER 2015 New registrations 10/2015 2.11.2015 NEW REGISTRATIONS IN FINLAND OCTOBER 2015 By vehicle groups Change Share Change 10/2015 10/2014 (%) (%) 1-10/2015 1-10/2014 (%) Passenger cars Total 9 166 8 838 3,7

Lisätiedot

New registrations 9/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND SEPTEMBER 2014

New registrations 9/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND SEPTEMBER 2014 New registrations 9/2014 1.10.2014 NEW REGISTRATIONS IN FINLAND SEPTEMBER 2014 By vehicle groups Change Share Change 09/2014 09/2013 (%) (%) 1-09/2014 1-09/2013 (%) Passenger cars Total 8 402 8 219 2,2

Lisätiedot

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-joulukuu Taulu 1. Kuukausittain. Ensirekisteröinnit. Autot. Kuukausi. yhteensä. yhteensä

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-joulukuu Taulu 1. Kuukausittain. Ensirekisteröinnit. Autot. Kuukausi. yhteensä. yhteensä Taulu 1. Kuukausittain Kuukausi Nelipyörät Mopot Moottorikelkat Traktorit Moottorityökoneeperävaunuperävaunut Matkailu- Puoli- Muut L7/L7e perävaunut Helmikuu 70 89 578 481 662 519 373 373 170 172 46 52

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

New registrations 5/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND MAY 2015

New registrations 5/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND MAY 2015 New registrations 5/2015 1.6.2015 NEW REGISTRATIONS IN FINLAND MAY 2015 Vehicle groups Change Share Change 05/2015 05/2014 (%) (%) 1-05/2015 1-05/2014 (%) Passenger cars Total 9 114 10 114-9,9 88,4 48

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

New registrations 6/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND JUNE 2014

New registrations 6/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND JUNE 2014 New registrations 6/2014 3.7.2014 NEW REGISTRATIONS IN FINLAND JUNE 2014 By vehicle groups Change Share Change 06/2014 06/2013 (%) (%) 1-06/2014 1-06/2013 (%) Passenger cars Total 9 202 8 810 4,4 87,4

Lisätiedot

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP 88 LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN 88 MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Infrastruktuurin asemoituminen kansalliseen ja kansainväliseen kenttään Outi Ala-Honkola Tiedeasiantuntija

Infrastruktuurin asemoituminen kansalliseen ja kansainväliseen kenttään Outi Ala-Honkola Tiedeasiantuntija Infrastruktuurin asemoituminen kansalliseen ja kansainväliseen kenttään Outi Ala-Honkola Tiedeasiantuntija 1 Asemoitumisen kuvaus Hakemukset parantuneet viime vuodesta, mutta paneeli toivoi edelleen asemoitumisen

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat Kilpailuluokat Ohessa kilpailuluokat NC 2016 ja IPMS Open. Ilma-alukset Potkurikoneet 1:73 ja pienemmät Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät Potkurikoneet 1:72-1:49 Suihkukoneet 1:72-1:49 Potkurikoneet 1:48

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Visit Finland Global Sales Promotion. Heli Mende

Visit Finland Global Sales Promotion. Heli Mende Visit Finland Global Sales Promotion Heli Mende VISIT FINLANDIN MARKKINAT ON JAETTU KOLMEEN KATEGORIAAN Päämarkkinat Focus Markets Saksa, Britannia, Kiina, Japani KAIKILLA MARKKINOILLA TOTEUTETAAN SEURAAVIA

Lisätiedot

Teollisuustuotannon määrä kuukausittain

Teollisuustuotannon määrä kuukausittain Teollisuustuotannon määrä kuukausittain Industrial Production Volume Monthly 11 15 28=1 USA 1 95 9 EU28-maat / EU28 countries 85 8 Japani / Japan 75 7 Suomi / Finland 65 28 29 21 211 212 213 Kausipuhdistettu

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

LUETTELON KOPIOINTI ILMAN VALMISTAJAN LUPAA ON KIELLETTY ANY COPYING WITHOUT PERMISSION IS FORBIDDEN

LUETTELON KOPIOINTI ILMAN VALMISTAJAN LUPAA ON KIELLETTY ANY COPYING WITHOUT PERMISSION IS FORBIDDEN Henkilö- ja pakettiautot / Passenger cars and commercial vehicles Kuorma- ja linja-autot / Trucks and buses Traktori, maatalous- ja työkoneet / Tractors, farm and construction equipment Merimoottorit /

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011

Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011 Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011 LIVE BIRTHS Live births by age/cohort of mother 1976-1981: Väestö 1976-1981 Osa I, Väestörakenne ja väestönmuutokset, Koko maa ja läänit. Suomen Virallinen

Lisätiedot

Majoitustilasto. Accommodation Statistics 1993, Huhtikuu - April. Hotellihuoneiden kuukausittainen käyttöaste. Matkailu elpyi hieman alkuvuonna

Majoitustilasto. Accommodation Statistics 1993, Huhtikuu - April. Hotellihuoneiden kuukausittainen käyttöaste. Matkailu elpyi hieman alkuvuonna Tilastokeskus f lk s v f t Statistikcentralen "*Lk Liikenne ja matkailu 1993:11 s Transport and tourism Majoitustilasto Accommodation Statistics 1993, Huhtikuu - April 5.8.1993 Matkailu elpyi hieman alkuvuonna

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Market Report / October 2015

Market Report / October 2015 Market Report / October 2015 Overnight stays grow 7% Overnight stays by visitors to Helsinki were up 7% in October when compared to one year ago. Stays by domestic visitors increased more than four percent

Lisätiedot

LUETTELON KOPIOINTI ILMAN VALMISTAJAN LUPAA ON KIELLETTY ANY COPYING WITHOUT PERMISSION IS FORBIDDEN

LUETTELON KOPIOINTI ILMAN VALMISTAJAN LUPAA ON KIELLETTY ANY COPYING WITHOUT PERMISSION IS FORBIDDEN Henkilö- ja pakettiautot / Passenger cars and commercial vehicles Kuorma- ja linja-autot / Trucks and buses Traktori, maatalous- ja työkoneet / Tractors, farm and construction equipment Merimoottorit /

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

Market Report / August 2012

Market Report / August 2012 Market Report / August 212 Overnights in Helsinki almost the same as last year in August Total nights in Helsinki were down a mere.4% in August. Domestic nights increased by.2% while foreigners nights

Lisätiedot

Market Report / January 2015

Market Report / January 2015 Market Report / January 2015 Overnight stays by domestic visitors up 11% Overnight stays by visitors to Helsinki decreased 6.1% in January. The reduction was entirely due to the foreign visitor segment,

Lisätiedot

VANTAA Tourism Statistics

VANTAA Tourism Statistics VANTAA Tourism Statistics December 213 www.vantaa.fi/elinkeinopalvelut Overnight stays down 2% in 213 The volume of overnight stays registered in December (59,4) by Vantaa's accommodation providers decreased

Lisätiedot

Market Report / August 2015

Market Report / August 2015 Market Report / August 2015 Overnight stays grow more than 6% Overnight stays by visitors to Helsinki were up more than 6% in August when compared to one year ago. The number of stays, 407,100, is an all-time

Lisätiedot

Wärtsilä Corporation. Interim Report January-September 2003 Ole Johansson President & CEO. 29 October Wärtsilä

Wärtsilä Corporation. Interim Report January-September 2003 Ole Johansson President & CEO. 29 October Wärtsilä Wärtsilä Corporation Interim Report January-September 2003 Ole Johansson President & CEO 29 October 2003 Highlights of the reporting period Order intake of Power Divisions increased. Clear improvement

Lisätiedot

Market Report / December 2015

Market Report / December 2015 Market Report / December 2015 Overnight stays up more than 20% Overnight stays by visitors to Helsinki increased more than 20% in December when compared to the previous year. Stays by foreign guests were

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 20.8.2012 Kesäkuu Yöpymiset ulkomailta + 4 % tammi-kesäkuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (70.300) lisääntyivät tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Innovative and responsible public procurement Urban Agenda kumppanuusryhmä. public-procurement

Innovative and responsible public procurement Urban Agenda kumppanuusryhmä.   public-procurement Innovative and responsible public procurement Urban Agenda kumppanuusryhmä https://ec.europa.eu/futurium/en/ public-procurement Julkiset hankinnat liittyvät moneen Konsortio Lähtökohdat ja tavoitteet Every

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Markkinaraportti / huhtikuu 2014

Markkinaraportti / huhtikuu 2014 Markkinaraportti / huhtikuu 214 Yöpymiset ulkomailta nousussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä huhtikuussa hieman eli 1,1 %. Ulkomailta tulleiden yöpymisten määrä sen sijaan lisääntyi kaksi prosenttia,

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Marraskuu. Yöpymiset 3 % miinuksella. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Turun seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Marraskuu. Yöpymiset 3 % miinuksella. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Turun seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 16.1.2013 Marraskuu Yöpymiset 3 % miinuksella Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (163.000) vähenivät tammi-marraskuussa 3,1 % edellisvuodesta.

Lisätiedot

Accommodation statistics 2013

Accommodation statistics 2013 Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2013 Foreign demand for accommodation services grew by one per cent in 2013 In 2012, a record limit of 20 million overnight stays was reached, and the

Lisätiedot

LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU OMINAISUUDET. Sähköinen jäsenkortti. Yksinkertainen tapa lähettää viestejä jäsenille

LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU OMINAISUUDET. Sähköinen jäsenkortti. Yksinkertainen tapa lähettää viestejä jäsenille tiedote 2 / 9.3.2017 LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU 4.3. ebirdie-jäsenkortti esiteltiin Golfliiton 60-vuotisjuhlaseminaarissa 17.3. ebirdie tulee kaikkien ladattavaksi Golfmessuilla 17.3. klo 12:00 alkaen

Lisätiedot

Market Report / November 2015

Market Report / November 2015 Market Report / November 2015 Overnight stays down almost 3% Overnight stays by visitors to Helsinki reduced just under 3% in November from one year ago. The fall was equally due to the domestic and overseas

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Toukokuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist

Turun väestökatsaus. Toukokuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Turun väestökatsaus Toukokuu 2019 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Turun ennakkoväkiluku kasvoi tammi-toukokuussa 130 hengellä Elävänä syntyneet 638 Kuolleet 740 Luonnollinen

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Markkinaraportti / marraskuu 2014

Markkinaraportti / marraskuu 2014 Markkinaraportti / marraskuu 214 Yöpymiset ulkomailta hieman nousussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä marraskuussa 1,1 %. Vähennys tuli kotimaasta miinuksen ollessa 2,5 %. Sen sijaan ulkomailta kirjattiin

Lisätiedot

Market Report / July 2014

Market Report / July 2014 Market Report / July 214 Overnight stays begin to decline Overnight stays in Helsinki reduced 2.3% in July. The reduction was mostly attributable to the domestic segment, where stays fell by almost four

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot