Oppimiskeskushanke : loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppimiskeskushanke 2001-2003: loppuraportti"

Transkriptio

1 Oppimiskeskushanke : loppuraportti Anneli A. Ahtola Tampereen yliopiston kirjaston oppimiskeskushanke jakautui vuosille Hanke sai rahoitusta tietoyhteiskunnan rakenteiden vahvistamisrahoista. Hankkeen kuluessa oppimiskeskuksen toiminta on muodostunut joustavaksi osaksi kirjaston normaalia toimintaa, ja kirjasto on vakiinnuttanut asemansa opiskelijoiden tarvitsemana ja arvostamana opiskelutilana. Kirjastosta on muodostunut opiskelijan työhuone. Hankkeen ansiosta kirjaston eri toimipisteiden työasemien määrä sekä opiskelua ja tutkimusta mahdollistavien ohjelmistojen tarjonta ovat huomattavasti lisääntyneet ja monipuolistuneet. Kaikissa toimipisteissä on myös verkkoyhteyksillä ja työasemilla varustettuja ryhmätyöhuoneita. Hankekuvaus löytyy osoitteesta Hankkeen edistymisestä on laadittu väliraportit (http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/pdf/valiraportti pdf) ja (http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/pdf/valiraportti pdf). Virtuaaliopetusta tukevan kirjaston kehittämishankkeen tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa kirjastossa erityisesti virtuaaliyliopistotoimintaa tukevia oppimiskeskuspalveluja, joiden tavoitteena on - tukea virtuaaliopintojaksojen laatijoita hankkimalla kursseihin liittyvää sähköistä oppimateriaalia ja järjestämällä sen käyttö helpoksi - tarjota verkko-opintojaksoihin liittyviä tieteenalakohtaisia interaktiivisia tiedonhankinnan opetusmoduuleja - kehittää kirjaston tiloja oppimisympäristönä. (http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/pdf/valiraportti pdf) Hanke-esityksen mukaisesti tavoite oli muodostaa kirjastoon oppimiskeskuksia, jotka tarjoavat opiskelijoille tiedonhaku- ja työskentelymahdollisuudet lähellä kirjaston neuvontapalveluja, toimivat fyysisenä ja virtuaalisena toimintaympäristönä, ja antavat mahdollisuudet tehokkaaseen opiskeluun yksin tai ryhmässä, kirjastossa tai kotona, ja jotka edistävät ongelmalähtöistä opetusta ja opiskelua. Oppimisympäristöjen kehittäminen edellytti kirjastossa tilojen, työasemien, ohjelmistojen ja tietoaineiston lisäämistä. Verkon kautta saatavat opinto- ja tutkimusaineistot olivat palveluiden keskeinen osa, ja niiden tueksi kehitettiin sähköisen opintoaineiston hankinta- ja tuotantopalvelujen järjestelmä. Hankkeen johtajana toimi ylikirjastonhoitaja. Suunnittelun tukena oli kirjaston johtokunnan nimeämä ohjausryhmä, jossa oli kirjaston edustajien lisäksi edustajat yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta, täydennyskoulutuskeskuksesta, virtuaaliyliopistohankkeesta sekä opiskelijaedustajat. Hankkeella oli ensimmäisen vuoden aikana päätoiminen suunnittelija. Rahoitus Tietoyhteiskunnan rakenteiden vahvistamisrahoista hankkeelle myönnettiin kokonaisuudessaan ,57 euroa. Tämän lisäksi kirjasto on osallistunut hankkeesta aiheutuneiden kustannusten kattamiseen maksamalla mm. palkka-, kaluste- ja tilaparannuskustannuksia. Yhteenveto hankkeen rahoituksesta ja rahojen käytöstä on esitetty liitteenä 1.

2 Vuoden 2003 lopussa tästä rahasta oli käyttämättä euroa. Säästöjä syntyi, koska Attilan 5. kerrosta ei pystytty varustamaan tietoturvasyistä langattomalla verkolla varustetuksi työtilaksi. Suunnitelma lopun hankerahan käytöstä on esitetty liitteenä 2. Tilojen kehittäminen Fyysisesti hajallaan toimivan opiskelun ja opetuksen tueksi päätettiin perustaa oppimiskeskus kuhunkin kirjaston toimipisteeseen. Alkuvaiheessa panostettiin pääkirjaston, lääketieteellisen ja Hämeenlinnan osastokirjaston (nykyisen yksikön) tilojen kehittämiseen, ja näihin muokattiin muutos- ja verkotustöillä oppimiskeskustilat. Näkyvimmät muutokset tehtiin pääkirjastossa, jonka ilme hankkeen myötä muuttui huomattavasti toimivammaksi ja viihtyisämmäksi. Kasvatus- ja kielitieteiden osastokirjaston (nykyisen Humanikan) tilojen kehittäminen päätettiin yhdistää uudisrakennukseen muuton yhteyteen vuonna 2003, eli hankkeen viimeiseen vuoteen. Osa Humanikan laitehankinnoista ja asennuksista siirtyi seuraavaan vuoteen viivästyneitten sähkötöiden vuoksi. Attilan viidenteen kerrokseen saatiin lisää opiskelijoitten työtiloja, jotka vapautuivat Humanikaan tehtyjen kokoelmasiirtojen seurauksena. Tätä tilaa suunniteltiin aluksi langattoman verkon lukusaliksi, mutta suunnitelmasta luovuttiin tietokonekeskuksen suosituksesta tietoturvasyiden ja omien kannettavien mikrojen virusalttiuden vuoksi. Myös pääkirjaston tuleva muutto vaikutti päätökseen olla tekemättä mittavia muutostöitä enää vanhoihin tiloihin. Tilassa on nyt kiinteä verkko ja työasemia odotetaan asennettaviksi. Laite- ja kalustehankinnat Kirjaston tilojen ja varustetason nykytilan kartoitus ja kehittämissuunnitelma tehtiin heti hankkeen alussa. (http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/pdf/oppimiskeskusraportti.pdf) Kartoitus osoitti, että kirjasto pystyi tarjoamaan vain hyvin niukat puitteet monimuoto-opiskeluun: asiakastyöasemia oli toimipisteissä yhteensä 43 kappaletta, yhtään skanneria ei ollut, ei myöskään multimedian luomiseen ja käyttöön soveltuvia laitteita tai ohjelmia, ja ryhmätyöskentelytilat puuttuivat kaikista toimipisteistä. Hankkeen päättyessä jokaisessa toimipisteessä ovat toimivat nykyaikaiset oppimisympäristöt. Asiakastyöasemien määrä lisääntyi vuoden 2003 loppuun mennessä lähes 500 % prosenttia - 43:sta 210:een. Tamcat-mikroja on 42 kappaletta, ja varustetasoon kuuluvat myös dataprojektorit, skannerit, tulostimet ja kuulokkeet. Ryhmätyöhuoneita on yhteensä 17. Humanikasta ja pääkirjastosta löytyvät lisäksi elektronisten lehtien lukusalit. Nykyiset kirjastotilat eri yksiköissä ovat fyysisesti aivan erinäköiset kuin hankkeen alkaessa. Tilasuunnittelulla on luotu toimivuutta, viihtyisyyttä ja joustavuutta, ja saatua kokemusta on voitu soveltaa kirjaston uudisrakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Ohjelmistohankinnat Oppimiskeskuksen työasemille hankittiin opiskelua mahdollistavia ohjelmistoja. MS-Officen tekstinkäsittely-, tilasto-, taulukko- ja grafiikkaohjelmat ovat kaikilla koneilla. Kaikilta työasemilta on myös mahdollista käyttää Acrobat reader/writer-ohjelmaa, jota tarvitaan elektronisten aineistojen pdf-tiedostojen lukemiseen ja pdf-tiedostojen tekemiseen. SPSS-tilastointiohjelma on useammalla koneella jokaisen toimipisteen oppimiskeskuksessa. Ohjelmasta hankittiin yhteensä 17 lisenssiä. RefWorks on verkkopohjainen kirjallisuusviitteiden hallintaohjelma, joka on käytössä henkilökohtaisten viitetietokantojen rakentamiseen ja viitteiden muotoiluun usean eri säännöstön mukaisesti. Lisäksi julkaisutyön helpottamiseksi ja julkaisujen ulkoasun yhdenmukaistamiseksi laadittiin mallipohjat sekä tutkielmille että väitöskirjoille.

3 Ohjelmistojen käyttöä seurataan, ja näin saatua tietoa käytetään päätöksenteon tukena, kun ohjelmistojen hankintakustannukset siirtyvät varausajanjakson jälkeen kirjaston perusrahoituksesta maksettaviksi. Oppi-materiaalin hankinta Oppimateriaalia hankittiin sekä digitoimalla että ostamalla tai muulla tavalla hankkimalla valmiita elektronisia aineistoja. Vapaasti verkossa olevien virallisjulkaisujen, tutkimusten ja väitöskirjojen tietoja koottiin oppimiskeskuksen sivuille. Valintakriteerinä pidettiin julkaisujen kuulumista virallisiin tutkintovaatimuksiin. 1. Digitointi Hankkeen puitteissa kehitettiin digitointikokeilu, jossa kirjasto hankki verkko-opintomateriaalin ja sähköisen julkaisemisen tekijänoikeuksia. Toimintamallin mukaan kirjasto hankki käyttöluvat, digitoi tarvittavan aineiston ja järjesti aineiston jakelun oppimiskeskuksen käyttöliittymän kautta. Tätä voidaan kutsua verkko-oppimateriaalin täsmähankinnaksi. Digitointi on kuitenkin työläs prosessi, joten kaikkea toivottua aineistoa ei kannata eikä ole mahdollistakaan muuttaa verkkojulkaisuksi. Hankkeen puitteissa laadittiin kriteerit toimeksiantojen mahdolliseen priorisointiin. Itse digitointiprosessiin kuuluu julkaisun käyttöön hankkiminen painetussa muodossa, aineiston skannaus, tekstin tunnistaminen, muokkaus/taitto ja pdf-tiedostoksi muuttaminen. Lisäksi pdf-tiedostoon on lisätty etusivu kuvailutietoineen, ja lopuksi tiedosto on siirretty www-palvelimelle verkkokäyttöön. Toimeksiantojen, käyttölupien ja digitointiprosessin hallintaa varten luotiin lupatietokanta. Digitointitoimeksiantoja otettiin vastaan kaikkiaan 89 aineistolle, joista kokonaisten kirjojen digitiointipyyntöjä oli 11. Toteutumatta jäi 18 toimeksiantoa - kuusi kirjaa ja 12 artikkelia. Vain kahden toimeksiannon kohdalla oli kyse artikkelista, joka löytyi kirjaston hankkimien elektronisten lehtien kokoelmasta. Suurin osa artikkeleista oli suomalaisissa aikakauslehdissä julkaistuja suomalaisten kirjoittajien artikkeleita. Artikkeleilla oli vaihtelevat maksu- ja jakelukäytännöt. Useimmille artikkeleille saatiin julkaisulupa avoimeen verkkoon, mutta toisille vain verkkokurssin ympäristöön. Useimpien artikkelien digitointi on saatu tehdä maksutta. Mukana kokeilussa on ollut sekä kotimaisia että ulkomaisia kustantajia sekä useita laitoksia: taideaineet, sosiaalipolitiikka, historia, matematiikka, tilastotiede, filosofia, naistutkimus, tiedotusoppi, politiikantutkimus, kasvatustiede ja kauppatieteet. Yhteiskuntatieteelliselle tiedekunnalle oppimateriaaleja on hankittu eniten. Digitointikokeilussa saatiin arvokasta kokemusta prosessin eri vaiheista. Hankkeen myötä digitointi on joustavasti vakiintunut oppimateriaalin hankinnasta vastaavan informaatikon rutiinityöksi. 2. e-kirjat Tampere University Pressin kustantamien kirjojen pdf-tiedostot linkitettiin oppimiskeskuksen verkkoaineistosivuille. Valintakriteerinä käytettiin tässäkin julkaisun kuulumista Tampereen yliopiston tutkintovaatimuksiin. Elektronisen aineiston hankintakokeiluna kokoelmiin ostettiin (kurssikirjarahoista) seitsemän kurssikirjaa elektronisena. Ensimmäinen ostettu verkkokirja hankittiin syksyllä Teos on kirjallisen viestinnän ja oikeakielisyyden opas Netti-Neuwonen, joka sopii apuneuvoksi kaikille

4 kirjoittajille. Teosta on mahdollista käyttää yliopiston IP-alueella. Jari Metsämuurosen SPSSohjekirjat ovat myös hankittujen e-kirjojen joukossa. Merkittävin valmiin elektronisen oppiaineiston hankinta oli netlibraryn 94 teoksen ostaminen käyttöön viideksi vuodeksi. Teokset valittiin yhteistyössä opettajakunnan kanssa, ja kolmannes teoksista on kurssikirjoja. Lisäksi netlibrary lta saatiin ilmaiseksi asiakkaiden käyttöön vajaan 3500 kirjan yleiskokoelma, josta löytyy kaunokirjallisuuden ohella myös käsikirjastoaineistoa. NetLibrary on laaja kansainvälinen akateemisten kirjojen kokoelma, jonka Tampereen yliopiston kirjasto ensimmäisenä ja tällä hetkellä ainoana kirjastona tarjoaa asiakkailleen. Kokonaiskustannus oli 9 425,41 euroa, jolloin keskihinnaksi muodostuu vajaat 100 euroa, joskin hinnat yksittäisten teosten välillä vaihtelevat suuresti 325 $ ja 16,95 $. Käyttökertoja vuoden 2003 loppuun mennessä oli 4127, jolloin käyttökerran hinnaksi muodostui 2,28 euroa. TAUCHIssa (Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen tutkimusryhmä / Tampere University Computer Human Interaction Group) on tehty netlibraryn käytettävyys- ja käyttötutkimusta, ja elektronisten kirjojen käytöstä on siellä tekeillä myös opinnäyte. Kokeilun myötä myös elektronisen aineiston hankinnasta on tullut luonteva osa normaalia hankintaa. Aineistoa pyritään hankkimaan elektronisessa muodossa mikäli sitä on saatavilla sopuisaan hintaan. Oppimiskeskushankkeen puitteissa kirjasto osallistui Opetusministeriön tukemaan ja Opiskelijakirjaston koordinoimaan Opintoaineiston digitaaliset julkaisu- ja jakelukanavathankkeeseen. Tämä hanke keskittyi kartoittamaan loppuunmyytyjä kirjoja, jotka olivat mahdollisimman monen yliopiston tutkintovaatimuksissa ja sitten hankkimaan näistä kirjoista elektroninen versio. Yhteistyön tuloksena kirjasto sai maksutta kolme pdf-muotoista kirjaa, jotka eivät enää kuuluneet tutkintovaatimuksiin, mutta jotka kuitenkin edelleen olivat kysyttyjä. (Matti Castrén et al., Historia koulussa, Lauri Harvilahti et al., Metafora, ja Aili Nenola, Miessydäminen nainen) Opiskelijakirjaston projekti kartoitti myös tietoja eri yliopistojen erittäin kysytyistä kurssikirjoista. Näiden digitointi ei kuitenkaan onnistunut tekijänoikeussäännösten vuoksi. Toiminta keskittyikin tarvepainatukseen, ja kirjasto sai projektista viisi kappaletta suomennetusta antiikin kirjallisuuden teoksesta. (Longinus, Korkeasta tyylistä) 3. e-aineisto Virtuaali- ja verkko-opetuksessa ja opiskelussa aineiston elektronisuus on oleellinen. Aineiston löytyminen sähköisessä muodossa mahdollistaa sen käytön ajasta ja paikasta riippumatta. Käyttäjät ovat löytäneet elektronisen aineiston, varsinkin verkosta luettavat aikakauslehdet. Siitä on osoituksena käytön selvästi nousujohteinen trendi. Esimerkiksi EBSCOhostin käyttö on lisääntynyt koko 2000-luvun vuosittain noin tulostetun artikkelin verran, ja artikkeleita on tulostettu lähes kaikista palvelun kautta saatavista lehdistä. Tampereen yliopisto onkin Helsingin yliopiston jälkeen toiseksi suurin EBSCOhost-palvelun käyttäjä Suomessa. Science Direct-palvelusta tulostettiin vuonna 2003 vajaat artikkelia, mikä tarkoitti 95,1 % kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Palvelu- ja tietokantakohtaiset lisenssirajoitukset asettavat omat rajoitteensa käytölle, samoin aineiston saatavuuden riippuvuus IP-tunnisteista. Proxy-palvelin tulee helpottamaan aineistojen

5 etäkäyttöä. Nelli-portaalin avulla aineistojen löytyvyys tullee aiheenmukaisen ryhmittelyn ansiosta myös helpottumaan. Elektronisen aineiston hallinnoimiseksi ja käytön sekä hintakehityksen seurantaa varten kirjastossa laadittiin FileMaker-pohjainen seurantajärjestelmä, josta saadaan arvokasta informaatiota hankintojen päätöksenteon tueksi. Tiedotus Oppimiskeskukselle avattiin omat kotisivut, joiden kautta palvelut olivat helposti löydettävissä. Kirjaston www-sivujen tiedotuksen lisäksi hankkeesta kerrottiin ja tiedotettiin useissa yhteyksissä ja tilaisuuksissa, mm. opetusneuvostossa, Tampereen kirjastopäivillä ja yliopiston johdolle. Kirjasto oli yhteistyössä opiskelijoiden kanssa järjestämässä opiskelijoiden kirjastopäivää Kirjasto on opiskelijan työhuone, jossa oppimiskeskus palveluineen oli näkyvästi esillä. Aikalainen julkaisi laajan artikkelin oppimiskeskuspalveluista. Keväällä 2003 suoritetun oppimiskeskuspalveluiden käyttäjäkyselyn tulokset kertoivat tyytyväisyydestä. (http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/tietoa/kysely2002.pdf). Uusia työskentelypaikkoja arvostettiin ja annettiin kiitosta siitä, että laitteiden ja kalusteiden sijoittelussa oli otettu huomioon yksittäisen työskentelijän yksityisyys ja työrauha. Tulokset osoittivat, että oppimiskeskuksen omia kotisivuja ei tunnettu kovinkaan hyvin eikä niitä juurikaan oltu käytetty. Yliopiston johtoa informoitiin hankkeen edistymisestä elokuussa Katsaus on liitteenä 3. Opetusmateriaalit Hankkeen puitteissa laadittiin Tamcat-tietokannan verkko-opas (http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/tamcat-opas/), jossa käyttäjää ohjataan kirjaston luettelotietokannan käyttöön esimerkkien ja harjoitustehtävien avulla. Opetusaineistoa ja moduuleja tullaan kehittämään edelleen yhteistyössä kansallisen Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma-hankkeen kanssa. Elektroninen lukusali Projekti saatiin sisällöllisesti varsin pitkälle tehtyä, kun myös pääkirjaston tieteenalojen verkkotiedonlähteet saatiin järjestetyksi verkkoon osastokirjastojen verkkokäsikirjaston lisäksi. Nämä toimivat vielä erillisinä kokonaisuuksina, vaikkakin toisiinsa linkitettyinä, ja viimeistelytyö tehdään Nelli-portaalin käyttöön oton yhteydessä vuoden 2004 syksyllä. Hanke loppui, mutta oppimiskeskuspalvelu jatkuu.

Oulun yliopisto. Maria Molander ELEKTRONISEN AINEISTON VAIKUTUS KAUKOPALVELUTOIMINTAAN OULUN YLIOPISTON KIRJASTOSSA

Oulun yliopisto. Maria Molander ELEKTRONISEN AINEISTON VAIKUTUS KAUKOPALVELUTOIMINTAAN OULUN YLIOPISTON KIRJASTOSSA Oulun yliopisto Maria Molander ELEKTRONISEN AINEISTON VAIKUTUS KAUKOPALVELUTOIMINTAAN OULUN YLIOPISTON KIRJASTOSSA Informaatiotutkimuksen pro gradu tutkielma Oulu 2006 Tiivistelmä opinnäytetyöstä Laitos

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto Espoo 2010 VUOSIKERTOMUS 2009 Teknillinen korkeakoulu Kirjasto Jakelu: Aalto-yliopiston kirjasto, Otaniemi PL 17000

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2007

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2007 Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2007 Espoo 2008 VUOSIKERTOMUS 2007 Teknillinen korkeakoulu Kirjasto Jakelu: Teknillinen korkeakoulu Kirjasto PL 7000 FI - 02015 TKK URL: http://lib.tkk.fi/

Lisätiedot

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2006

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2006 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2006 Espoo 2007 VUOSIKERTOMUS 2006 Teknillinen korkeakoulu Kirjasto Jakelu: Teknillinen korkeakoulu Kirjasto PL 7000 FI - 02015 TKK URL: http://lib.tkk.fi/

Lisätiedot

ELEKTRA Elektroninen julkaiseminen ja julkaisujen verkkovälitys

ELEKTRA Elektroninen julkaiseminen ja julkaisujen verkkovälitys Toimittanut Inkeri Salonharju ELEKTRA Elektroninen julkaiseminen ja julkaisujen verkkovälitys Projektin loppuraportti Helsingin yliopiston kirjasto Kirjastotoimen verkkopalvelut Helsinki 1998 Elektra -

Lisätiedot

Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys. yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa

Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys. yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa Johanna Riikonen Tampereen yliopisto Informaatiotutkimuksen laitos Pro gradu -tutkielma Elokuu 2006

Lisätiedot

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus.3 2. Toiminnan vaikuttavuus...4 2.1 Kärkihankkeet.. 4 2.2 Perustoiminnan tulokset.10 3. Laatutyö:

Lisätiedot

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55 KANSALLISKIRJASTON KIRJASTOVERKKOPALVELUIDEN VUOSIRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1 Johtajan katsaus... 5 2 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1 Kärkihankkeet... 7 2.1.1 Tietojärjestelmien kehittäminen... 7

Lisätiedot

Yliopistokirjastot takaavat tieteellisen tiedon saatavuuden kaikkialla Suomessa

Yliopistokirjastot takaavat tieteellisen tiedon saatavuuden kaikkialla Suomessa Yliopistokirjastot takaavat tieteellisen tiedon saatavuuden kaikkialla Suomessa Suomessa on 21 akateemista opetusta järjestävää yliopistoa. Suuri osa niistä on monitieteellisiä, mutta lisäksi on sotilaskoulutukseen,

Lisätiedot

Tritonia Johtokunta 13.5.2005 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2004

Tritonia Johtokunta 13.5.2005 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2004 Tritonia Johtokunta 13.5.2005 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2004 Sisällys 1 Yleiskatsaus 2 Kirjastopalvelut 2.1 Kokoelmien kehittäminen 2.2 Kirjaston palveluiden käyttö 2.3 Kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan

Lisätiedot

LAPIN LETKAN TOIMINTA

LAPIN LETKAN TOIMINTA LAPIN LETKA-HANKE www.lapinletka.fi Tatja Karvonen Projektipäällikkö 15.10.2013 LAPIN LETKAN TOIMINTA 1.5-31.8.2013 NIINHÄN SEN PITÄISI MENNÄ. JA NIIN SE MYÖS USEIN MENEE VALITETTAVASTI. Työssä ja kaikessa

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Katja Virolainen Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 Orivedellä 1.1.2005 Tiina Sarisalmi 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 4 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN

Lisätiedot

Tietopalvelun työnkuvat Tampereen yliopiston kirjastossa. Anu Ranta

Tietopalvelun työnkuvat Tampereen yliopiston kirjastossa. Anu Ranta Tietopalvelun työnkuvat Tampereen yliopiston kirjastossa Anu Ranta Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media Pro gradu -tutkielma Joulukuu 2013 TAMPEREEN

Lisätiedot

Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä

Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä Leini Sinervo, Noora von Fieandt (toim.) Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä Aiheita 5/2005 ISBN 951-33-1614-0 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2005 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla hankkeen MMM29:00/2003 loppuraportti Helsinki 2005 Maa- ja metsätalousministeriölle

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN Ammattikorkeakoulukirjastoissa maaliskuussa 2006 suoritetun kyselyn raportointi Tiina Syrjä, Marita Ahola 2 SISÄLLYS 1. KYSELYN TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

OTA-kirjasto E 3. Espoo 2005 YLIOPISTOT KUSTANTAJINA. Diplomityö. Harri Leinikka. ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto

OTA-kirjasto E 3. Espoo 2005 YLIOPISTOT KUSTANTAJINA. Diplomityö. Harri Leinikka. ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto OTA-kirjasto E 3 Espoo 2005 YLIOPISTOT KUSTANTAJINA Diplomityö Harri Leinikka ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto OTA-kirjasto E 3 Espoo 2005 YLIOPISTOT KUSTANTAJINA Diplomityö Harri Leinikka Teknillinen

Lisätiedot

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005 Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 ERIKOISKIRJASTOT... 3 2.1 Erikoiskirjastot... 3 2.2 Erikoiskirjastojen neuvosto... 3 3 KIRJASTOJEN ATK-JÄRJESTELMÄ... 4 3.1 Kirjastojärjestelmä...

Lisätiedot

Celia Näkövammaisten kirjasto. Toimintakertomus 2007. 117. toimintavuosi

Celia Näkövammaisten kirjasto. Toimintakertomus 2007. 117. toimintavuosi Celia Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2007 117. toimintavuosi 1 Sisällysluettelo 1 Johdon katsaus toimintaan 3 2 Vaikuttavuus 5 3 Toiminnallinen tehokkuus 8 3.1 Toiminnan taloudellisuus 8 3.2.

Lisätiedot

Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005

Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005 1 Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005 115. toimintavuosi Sisällysluettelo 1 Johdon katsaus toimintaan 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus 5 2.1 Toiminnan vaikuttavuus 5 2.2 Toiminnan tuloksellisuus

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Hakusanat: kirjastot, arviointi, laatu, asiakastyytyväisyys

TIIVISTELMÄ. Hakusanat: kirjastot, arviointi, laatu, asiakastyytyväisyys KIRSI NIKKANEN Oikein hyvä kirjasto Turun ammattikorkeakoulun kirjaston asiakastyytyväisyyskysely keväällä 2006 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 33 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2007 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus... 3 2. Toiminnan vaikuttavuus... 4 2.1 Kärkihankkeet... 4 2.2 Perustoiminnan tulokset... 9 3. Laatutyö:

Lisätiedot

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TERTTU HARAKKA Tässä on JÄRKEÄ! Koulutusta lähelläsi. Kevät JÄRJEN kirkastaa! JÄRKEÄ päähän! JÄRJESTÄ MENESTYSTÄ! JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TÄSSÄ ON JÄRKEÄ! Vaasan yliopiston avoin

Lisätiedot

Projektin loppuraportti

Projektin loppuraportti 1(21) Projektin loppuraportti Laatija Jouko Verho Päiväys Projekti Tutkimuslaboratorion etäkäyttöprojekti Projektitunnus YA21O Nro TK-04-468-08 Suoritekoodi 346 Projektin asettaja Heli Jeskanen-Sundström

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006 TRITONIA LIITE 1 Johtokunta 23.5.2007 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys: 1 Yleiskatsaus 2 Kirjastopalvelut Asiakaspalvelut Tietoaineistopalvelut Informaatiolukutaidon ja tiedonhaun koulutukset 3 Oppimiskeskuspalvelut

Lisätiedot

professori Helena Hurme, puheenjohtaja, ÅA

professori Helena Hurme, puheenjohtaja, ÅA 8 7 6 5 4 3 2 1 VUOSIKERTOMUS 2007 1 Tritonian johtokunta 1.8.2004-31.7.2007 Jäsenet professori Helena Hurme, puheenjohtaja, ÅA professori, vararehtori Merja Koskela, varapj, VY ylikirjastonhoitaja Tore

Lisätiedot

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2011

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2011 Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2011 2 SISÄLLYS OULUN YLIOPISTON KIRJASTO TUNNUSLUVUIN... 3 HANKINTA... 4 KOKOELMAT JA AINEISTOJEN KÄYTTÖ... 5 LAINAUSPALVELUT JA ASIAKASTILAT... 6 KOULUTUS-

Lisätiedot

Matematiikan verkko-opetus osana perusopetuksen kehittämistä Teknillisessä korkeakoulussa

Matematiikan verkko-opetus osana perusopetuksen kehittämistä Teknillisessä korkeakoulussa Matematiikan verkko-opetus osana perusopetuksen kehittämistä Teknillisessä korkeakoulussa Linda Blåfield 30. huhtikuuta 2009 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Verkko-opetuksen käsitteistö 2 3 TKK:n ja VHB:n matematiikan

Lisätiedot