Oppimiskeskushanke : loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppimiskeskushanke 2001-2003: loppuraportti"

Transkriptio

1 Oppimiskeskushanke : loppuraportti Anneli A. Ahtola Tampereen yliopiston kirjaston oppimiskeskushanke jakautui vuosille Hanke sai rahoitusta tietoyhteiskunnan rakenteiden vahvistamisrahoista. Hankkeen kuluessa oppimiskeskuksen toiminta on muodostunut joustavaksi osaksi kirjaston normaalia toimintaa, ja kirjasto on vakiinnuttanut asemansa opiskelijoiden tarvitsemana ja arvostamana opiskelutilana. Kirjastosta on muodostunut opiskelijan työhuone. Hankkeen ansiosta kirjaston eri toimipisteiden työasemien määrä sekä opiskelua ja tutkimusta mahdollistavien ohjelmistojen tarjonta ovat huomattavasti lisääntyneet ja monipuolistuneet. Kaikissa toimipisteissä on myös verkkoyhteyksillä ja työasemilla varustettuja ryhmätyöhuoneita. Hankekuvaus löytyy osoitteesta Hankkeen edistymisestä on laadittu väliraportit (http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/pdf/valiraportti pdf) ja (http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/pdf/valiraportti pdf). Virtuaaliopetusta tukevan kirjaston kehittämishankkeen tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa kirjastossa erityisesti virtuaaliyliopistotoimintaa tukevia oppimiskeskuspalveluja, joiden tavoitteena on - tukea virtuaaliopintojaksojen laatijoita hankkimalla kursseihin liittyvää sähköistä oppimateriaalia ja järjestämällä sen käyttö helpoksi - tarjota verkko-opintojaksoihin liittyviä tieteenalakohtaisia interaktiivisia tiedonhankinnan opetusmoduuleja - kehittää kirjaston tiloja oppimisympäristönä. (http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/pdf/valiraportti pdf) Hanke-esityksen mukaisesti tavoite oli muodostaa kirjastoon oppimiskeskuksia, jotka tarjoavat opiskelijoille tiedonhaku- ja työskentelymahdollisuudet lähellä kirjaston neuvontapalveluja, toimivat fyysisenä ja virtuaalisena toimintaympäristönä, ja antavat mahdollisuudet tehokkaaseen opiskeluun yksin tai ryhmässä, kirjastossa tai kotona, ja jotka edistävät ongelmalähtöistä opetusta ja opiskelua. Oppimisympäristöjen kehittäminen edellytti kirjastossa tilojen, työasemien, ohjelmistojen ja tietoaineiston lisäämistä. Verkon kautta saatavat opinto- ja tutkimusaineistot olivat palveluiden keskeinen osa, ja niiden tueksi kehitettiin sähköisen opintoaineiston hankinta- ja tuotantopalvelujen järjestelmä. Hankkeen johtajana toimi ylikirjastonhoitaja. Suunnittelun tukena oli kirjaston johtokunnan nimeämä ohjausryhmä, jossa oli kirjaston edustajien lisäksi edustajat yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta, täydennyskoulutuskeskuksesta, virtuaaliyliopistohankkeesta sekä opiskelijaedustajat. Hankkeella oli ensimmäisen vuoden aikana päätoiminen suunnittelija. Rahoitus Tietoyhteiskunnan rakenteiden vahvistamisrahoista hankkeelle myönnettiin kokonaisuudessaan ,57 euroa. Tämän lisäksi kirjasto on osallistunut hankkeesta aiheutuneiden kustannusten kattamiseen maksamalla mm. palkka-, kaluste- ja tilaparannuskustannuksia. Yhteenveto hankkeen rahoituksesta ja rahojen käytöstä on esitetty liitteenä 1.

2 Vuoden 2003 lopussa tästä rahasta oli käyttämättä euroa. Säästöjä syntyi, koska Attilan 5. kerrosta ei pystytty varustamaan tietoturvasyistä langattomalla verkolla varustetuksi työtilaksi. Suunnitelma lopun hankerahan käytöstä on esitetty liitteenä 2. Tilojen kehittäminen Fyysisesti hajallaan toimivan opiskelun ja opetuksen tueksi päätettiin perustaa oppimiskeskus kuhunkin kirjaston toimipisteeseen. Alkuvaiheessa panostettiin pääkirjaston, lääketieteellisen ja Hämeenlinnan osastokirjaston (nykyisen yksikön) tilojen kehittämiseen, ja näihin muokattiin muutos- ja verkotustöillä oppimiskeskustilat. Näkyvimmät muutokset tehtiin pääkirjastossa, jonka ilme hankkeen myötä muuttui huomattavasti toimivammaksi ja viihtyisämmäksi. Kasvatus- ja kielitieteiden osastokirjaston (nykyisen Humanikan) tilojen kehittäminen päätettiin yhdistää uudisrakennukseen muuton yhteyteen vuonna 2003, eli hankkeen viimeiseen vuoteen. Osa Humanikan laitehankinnoista ja asennuksista siirtyi seuraavaan vuoteen viivästyneitten sähkötöiden vuoksi. Attilan viidenteen kerrokseen saatiin lisää opiskelijoitten työtiloja, jotka vapautuivat Humanikaan tehtyjen kokoelmasiirtojen seurauksena. Tätä tilaa suunniteltiin aluksi langattoman verkon lukusaliksi, mutta suunnitelmasta luovuttiin tietokonekeskuksen suosituksesta tietoturvasyiden ja omien kannettavien mikrojen virusalttiuden vuoksi. Myös pääkirjaston tuleva muutto vaikutti päätökseen olla tekemättä mittavia muutostöitä enää vanhoihin tiloihin. Tilassa on nyt kiinteä verkko ja työasemia odotetaan asennettaviksi. Laite- ja kalustehankinnat Kirjaston tilojen ja varustetason nykytilan kartoitus ja kehittämissuunnitelma tehtiin heti hankkeen alussa. (http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/pdf/oppimiskeskusraportti.pdf) Kartoitus osoitti, että kirjasto pystyi tarjoamaan vain hyvin niukat puitteet monimuoto-opiskeluun: asiakastyöasemia oli toimipisteissä yhteensä 43 kappaletta, yhtään skanneria ei ollut, ei myöskään multimedian luomiseen ja käyttöön soveltuvia laitteita tai ohjelmia, ja ryhmätyöskentelytilat puuttuivat kaikista toimipisteistä. Hankkeen päättyessä jokaisessa toimipisteessä ovat toimivat nykyaikaiset oppimisympäristöt. Asiakastyöasemien määrä lisääntyi vuoden 2003 loppuun mennessä lähes 500 % prosenttia - 43:sta 210:een. Tamcat-mikroja on 42 kappaletta, ja varustetasoon kuuluvat myös dataprojektorit, skannerit, tulostimet ja kuulokkeet. Ryhmätyöhuoneita on yhteensä 17. Humanikasta ja pääkirjastosta löytyvät lisäksi elektronisten lehtien lukusalit. Nykyiset kirjastotilat eri yksiköissä ovat fyysisesti aivan erinäköiset kuin hankkeen alkaessa. Tilasuunnittelulla on luotu toimivuutta, viihtyisyyttä ja joustavuutta, ja saatua kokemusta on voitu soveltaa kirjaston uudisrakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Ohjelmistohankinnat Oppimiskeskuksen työasemille hankittiin opiskelua mahdollistavia ohjelmistoja. MS-Officen tekstinkäsittely-, tilasto-, taulukko- ja grafiikkaohjelmat ovat kaikilla koneilla. Kaikilta työasemilta on myös mahdollista käyttää Acrobat reader/writer-ohjelmaa, jota tarvitaan elektronisten aineistojen pdf-tiedostojen lukemiseen ja pdf-tiedostojen tekemiseen. SPSS-tilastointiohjelma on useammalla koneella jokaisen toimipisteen oppimiskeskuksessa. Ohjelmasta hankittiin yhteensä 17 lisenssiä. RefWorks on verkkopohjainen kirjallisuusviitteiden hallintaohjelma, joka on käytössä henkilökohtaisten viitetietokantojen rakentamiseen ja viitteiden muotoiluun usean eri säännöstön mukaisesti. Lisäksi julkaisutyön helpottamiseksi ja julkaisujen ulkoasun yhdenmukaistamiseksi laadittiin mallipohjat sekä tutkielmille että väitöskirjoille.

3 Ohjelmistojen käyttöä seurataan, ja näin saatua tietoa käytetään päätöksenteon tukena, kun ohjelmistojen hankintakustannukset siirtyvät varausajanjakson jälkeen kirjaston perusrahoituksesta maksettaviksi. Oppi-materiaalin hankinta Oppimateriaalia hankittiin sekä digitoimalla että ostamalla tai muulla tavalla hankkimalla valmiita elektronisia aineistoja. Vapaasti verkossa olevien virallisjulkaisujen, tutkimusten ja väitöskirjojen tietoja koottiin oppimiskeskuksen sivuille. Valintakriteerinä pidettiin julkaisujen kuulumista virallisiin tutkintovaatimuksiin. 1. Digitointi Hankkeen puitteissa kehitettiin digitointikokeilu, jossa kirjasto hankki verkko-opintomateriaalin ja sähköisen julkaisemisen tekijänoikeuksia. Toimintamallin mukaan kirjasto hankki käyttöluvat, digitoi tarvittavan aineiston ja järjesti aineiston jakelun oppimiskeskuksen käyttöliittymän kautta. Tätä voidaan kutsua verkko-oppimateriaalin täsmähankinnaksi. Digitointi on kuitenkin työläs prosessi, joten kaikkea toivottua aineistoa ei kannata eikä ole mahdollistakaan muuttaa verkkojulkaisuksi. Hankkeen puitteissa laadittiin kriteerit toimeksiantojen mahdolliseen priorisointiin. Itse digitointiprosessiin kuuluu julkaisun käyttöön hankkiminen painetussa muodossa, aineiston skannaus, tekstin tunnistaminen, muokkaus/taitto ja pdf-tiedostoksi muuttaminen. Lisäksi pdf-tiedostoon on lisätty etusivu kuvailutietoineen, ja lopuksi tiedosto on siirretty www-palvelimelle verkkokäyttöön. Toimeksiantojen, käyttölupien ja digitointiprosessin hallintaa varten luotiin lupatietokanta. Digitointitoimeksiantoja otettiin vastaan kaikkiaan 89 aineistolle, joista kokonaisten kirjojen digitiointipyyntöjä oli 11. Toteutumatta jäi 18 toimeksiantoa - kuusi kirjaa ja 12 artikkelia. Vain kahden toimeksiannon kohdalla oli kyse artikkelista, joka löytyi kirjaston hankkimien elektronisten lehtien kokoelmasta. Suurin osa artikkeleista oli suomalaisissa aikakauslehdissä julkaistuja suomalaisten kirjoittajien artikkeleita. Artikkeleilla oli vaihtelevat maksu- ja jakelukäytännöt. Useimmille artikkeleille saatiin julkaisulupa avoimeen verkkoon, mutta toisille vain verkkokurssin ympäristöön. Useimpien artikkelien digitointi on saatu tehdä maksutta. Mukana kokeilussa on ollut sekä kotimaisia että ulkomaisia kustantajia sekä useita laitoksia: taideaineet, sosiaalipolitiikka, historia, matematiikka, tilastotiede, filosofia, naistutkimus, tiedotusoppi, politiikantutkimus, kasvatustiede ja kauppatieteet. Yhteiskuntatieteelliselle tiedekunnalle oppimateriaaleja on hankittu eniten. Digitointikokeilussa saatiin arvokasta kokemusta prosessin eri vaiheista. Hankkeen myötä digitointi on joustavasti vakiintunut oppimateriaalin hankinnasta vastaavan informaatikon rutiinityöksi. 2. e-kirjat Tampere University Pressin kustantamien kirjojen pdf-tiedostot linkitettiin oppimiskeskuksen verkkoaineistosivuille. Valintakriteerinä käytettiin tässäkin julkaisun kuulumista Tampereen yliopiston tutkintovaatimuksiin. Elektronisen aineiston hankintakokeiluna kokoelmiin ostettiin (kurssikirjarahoista) seitsemän kurssikirjaa elektronisena. Ensimmäinen ostettu verkkokirja hankittiin syksyllä Teos on kirjallisen viestinnän ja oikeakielisyyden opas Netti-Neuwonen, joka sopii apuneuvoksi kaikille

4 kirjoittajille. Teosta on mahdollista käyttää yliopiston IP-alueella. Jari Metsämuurosen SPSSohjekirjat ovat myös hankittujen e-kirjojen joukossa. Merkittävin valmiin elektronisen oppiaineiston hankinta oli netlibraryn 94 teoksen ostaminen käyttöön viideksi vuodeksi. Teokset valittiin yhteistyössä opettajakunnan kanssa, ja kolmannes teoksista on kurssikirjoja. Lisäksi netlibrary lta saatiin ilmaiseksi asiakkaiden käyttöön vajaan 3500 kirjan yleiskokoelma, josta löytyy kaunokirjallisuuden ohella myös käsikirjastoaineistoa. NetLibrary on laaja kansainvälinen akateemisten kirjojen kokoelma, jonka Tampereen yliopiston kirjasto ensimmäisenä ja tällä hetkellä ainoana kirjastona tarjoaa asiakkailleen. Kokonaiskustannus oli 9 425,41 euroa, jolloin keskihinnaksi muodostuu vajaat 100 euroa, joskin hinnat yksittäisten teosten välillä vaihtelevat suuresti 325 $ ja 16,95 $. Käyttökertoja vuoden 2003 loppuun mennessä oli 4127, jolloin käyttökerran hinnaksi muodostui 2,28 euroa. TAUCHIssa (Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen tutkimusryhmä / Tampere University Computer Human Interaction Group) on tehty netlibraryn käytettävyys- ja käyttötutkimusta, ja elektronisten kirjojen käytöstä on siellä tekeillä myös opinnäyte. Kokeilun myötä myös elektronisen aineiston hankinnasta on tullut luonteva osa normaalia hankintaa. Aineistoa pyritään hankkimaan elektronisessa muodossa mikäli sitä on saatavilla sopuisaan hintaan. Oppimiskeskushankkeen puitteissa kirjasto osallistui Opetusministeriön tukemaan ja Opiskelijakirjaston koordinoimaan Opintoaineiston digitaaliset julkaisu- ja jakelukanavathankkeeseen. Tämä hanke keskittyi kartoittamaan loppuunmyytyjä kirjoja, jotka olivat mahdollisimman monen yliopiston tutkintovaatimuksissa ja sitten hankkimaan näistä kirjoista elektroninen versio. Yhteistyön tuloksena kirjasto sai maksutta kolme pdf-muotoista kirjaa, jotka eivät enää kuuluneet tutkintovaatimuksiin, mutta jotka kuitenkin edelleen olivat kysyttyjä. (Matti Castrén et al., Historia koulussa, Lauri Harvilahti et al., Metafora, ja Aili Nenola, Miessydäminen nainen) Opiskelijakirjaston projekti kartoitti myös tietoja eri yliopistojen erittäin kysytyistä kurssikirjoista. Näiden digitointi ei kuitenkaan onnistunut tekijänoikeussäännösten vuoksi. Toiminta keskittyikin tarvepainatukseen, ja kirjasto sai projektista viisi kappaletta suomennetusta antiikin kirjallisuuden teoksesta. (Longinus, Korkeasta tyylistä) 3. e-aineisto Virtuaali- ja verkko-opetuksessa ja opiskelussa aineiston elektronisuus on oleellinen. Aineiston löytyminen sähköisessä muodossa mahdollistaa sen käytön ajasta ja paikasta riippumatta. Käyttäjät ovat löytäneet elektronisen aineiston, varsinkin verkosta luettavat aikakauslehdet. Siitä on osoituksena käytön selvästi nousujohteinen trendi. Esimerkiksi EBSCOhostin käyttö on lisääntynyt koko 2000-luvun vuosittain noin tulostetun artikkelin verran, ja artikkeleita on tulostettu lähes kaikista palvelun kautta saatavista lehdistä. Tampereen yliopisto onkin Helsingin yliopiston jälkeen toiseksi suurin EBSCOhost-palvelun käyttäjä Suomessa. Science Direct-palvelusta tulostettiin vuonna 2003 vajaat artikkelia, mikä tarkoitti 95,1 % kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Palvelu- ja tietokantakohtaiset lisenssirajoitukset asettavat omat rajoitteensa käytölle, samoin aineiston saatavuuden riippuvuus IP-tunnisteista. Proxy-palvelin tulee helpottamaan aineistojen

5 etäkäyttöä. Nelli-portaalin avulla aineistojen löytyvyys tullee aiheenmukaisen ryhmittelyn ansiosta myös helpottumaan. Elektronisen aineiston hallinnoimiseksi ja käytön sekä hintakehityksen seurantaa varten kirjastossa laadittiin FileMaker-pohjainen seurantajärjestelmä, josta saadaan arvokasta informaatiota hankintojen päätöksenteon tueksi. Tiedotus Oppimiskeskukselle avattiin omat kotisivut, joiden kautta palvelut olivat helposti löydettävissä. Kirjaston www-sivujen tiedotuksen lisäksi hankkeesta kerrottiin ja tiedotettiin useissa yhteyksissä ja tilaisuuksissa, mm. opetusneuvostossa, Tampereen kirjastopäivillä ja yliopiston johdolle. Kirjasto oli yhteistyössä opiskelijoiden kanssa järjestämässä opiskelijoiden kirjastopäivää Kirjasto on opiskelijan työhuone, jossa oppimiskeskus palveluineen oli näkyvästi esillä. Aikalainen julkaisi laajan artikkelin oppimiskeskuspalveluista. Keväällä 2003 suoritetun oppimiskeskuspalveluiden käyttäjäkyselyn tulokset kertoivat tyytyväisyydestä. (http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/tietoa/kysely2002.pdf). Uusia työskentelypaikkoja arvostettiin ja annettiin kiitosta siitä, että laitteiden ja kalusteiden sijoittelussa oli otettu huomioon yksittäisen työskentelijän yksityisyys ja työrauha. Tulokset osoittivat, että oppimiskeskuksen omia kotisivuja ei tunnettu kovinkaan hyvin eikä niitä juurikaan oltu käytetty. Yliopiston johtoa informoitiin hankkeen edistymisestä elokuussa Katsaus on liitteenä 3. Opetusmateriaalit Hankkeen puitteissa laadittiin Tamcat-tietokannan verkko-opas (http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/tamcat-opas/), jossa käyttäjää ohjataan kirjaston luettelotietokannan käyttöön esimerkkien ja harjoitustehtävien avulla. Opetusaineistoa ja moduuleja tullaan kehittämään edelleen yhteistyössä kansallisen Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma-hankkeen kanssa. Elektroninen lukusali Projekti saatiin sisällöllisesti varsin pitkälle tehtyä, kun myös pääkirjaston tieteenalojen verkkotiedonlähteet saatiin järjestetyksi verkkoon osastokirjastojen verkkokäsikirjaston lisäksi. Nämä toimivat vielä erillisinä kokonaisuuksina, vaikkakin toisiinsa linkitettyinä, ja viimeistelytyö tehdään Nelli-portaalin käyttöön oton yhteydessä vuoden 2004 syksyllä. Hanke loppui, mutta oppimiskeskuspalvelu jatkuu.

OPPIMISKESKUSHANKE Väliraportti Sisällys. TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Eeva Väyrynen

OPPIMISKESKUSHANKE Väliraportti Sisällys. TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Eeva Väyrynen 1 TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Eeva Väyrynen OPPIMISKESKUSHANKE Väliraportti 19.10.2001 Sisällys 1. Hankkeen tavoitteet ja käynnistys... 2 Tavoitteet... 2 Rahoitus... 2 2. Oppimisympäristön kehittäminen...

Lisätiedot

OPPIMISKESKUSHANKE. Väliraportti 27.9.2002

OPPIMISKESKUSHANKE. Väliraportti 27.9.2002 1 Eeva Väyrynen OPPIMISKESKUSHANKE Väliraportti 27.9.2002 Tavoitteet ja resurssit 2 Hankerahoituksen käyttösuunnitelma v. 2002 2 Opiskeluympäristön kehittäminen 2 Tilojen kunnostaminen 2 Varustaminen 3

Lisätiedot

E-KIRJAT case Tampere

E-KIRJAT case Tampere E-KIRJAT case Tampere Elektroniset kirjat Tampereen yliopiston kirjastossa Kahdeksan vuotta e-kirjoja V. 2000 hankittiin ensimmäiset MOT-sanakirjan verkkoversiot, Oxford English Dictionary, Ulrich s, yms.

Lisätiedot

Terveystieteiden. kokoelmat ja palvelut

Terveystieteiden. kokoelmat ja palvelut Terveystieteiden osastokirjasto Tertion tilat, kokoelmat ja palvelut 18.8.20118 Terveystieteiden osastokirjasto Tertio Lääkärinkatu 1 Arvo-rakennusrakennus Avoinna: ma-to 9-17 pe 9-16 Oppimiskeskus: 24/7

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON. Eeva Väyrynen. Tampere 2000. (muokattu 4.5.2001)

TAMPEREEN YLIOPISTON. Eeva Väyrynen. Tampere 2000. (muokattu 4.5.2001) TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Eeva Väyrynen TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTON TILOJEN KEHITTÄMINEN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Tampere 2000 (muokattu 4.5.2001) Eeva Väyrynen 8.8.2000, muokattu 13.9.2000; 4.5.2001

Lisätiedot

Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston

Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulussa Taloustieteellisten aineistojen sisällönkuvailupäivä Toukokuu 2012 Juha Holopainen email: juha.holopainen@aalto.fi FinELib toteutti syys-lokakuussa

Lisätiedot

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Valkeakoski-opiston tietostrateginen visio...1 2 NYKYTILA JA TAVOITE...1 2.1 Tekniset valmiudet...1 2.1.1 Tavoite...1 2.2 Henkilökunnan

Lisätiedot

E-kirjat Helsingin yliopiston kirjastossa

E-kirjat Helsingin yliopiston kirjastossa E-kirjat Helsingin yliopiston kirjastossa FinELibin aineistopäivä 9.3.2011 Marja Hirn ja Seija Karvanen www.helsinki.fi/yliopisto 1 Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmapolittiisen ohjelman linjauksia

Lisätiedot

Helsingin yliopiston kirjasto 1

Helsingin yliopiston kirjasto 1 Helsingin yliopiston kirjasto 1 TIETEELLINEN TIETO KUULUU KAIKILLE Suomessa tieteelliset kirjastot ovat avoinna kaikille ja tarjoavat esteettömän pääsyn tieteellisen tiedon lähteille. Helsingin yliopiston

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 Ammattikorkeakoulujen toinen yhteinen kirjaston asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 14.3.-13.4.2006 lähes samansisältöisenä kuin vuonna 2004. Vastausten

Lisätiedot

Tiedonhaku opiskelun osana CHEM Virpi Palmgren Tietoasiantuntija DI Oppimiskeskus beta

Tiedonhaku opiskelun osana CHEM Virpi Palmgren Tietoasiantuntija DI Oppimiskeskus beta Tiedonhaku opiskelun osana CHEM 15.9.2016 Virpi Palmgren Tietoasiantuntija DI Oppimiskeskus beta virpi.palmgren@aalto.fi Tietoaineistot opiskeluun Elektroniset tiedelehdet 66 000 Painetut tiedelehdet 800

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780 Sisältö: Porin tiedekirjaston kotisivu Porin tiedekirjaston aineiston haku Tutcattietokannasta (ja

Lisätiedot

YLIOPISTOKIRJASTOJEN KOKOELMARAKENTEITA

YLIOPISTOKIRJASTOJEN KOKOELMARAKENTEITA YLIOPISTOKIRJASTOJEN KOKOELMARAKENTEITA Elokuu 2006 Koonnut Kokoelmakartta-projekti/ VP TKK:n kirjaston kokoelmat (pääkirjasto) Muut TKK:n e-julkaisut (ja julkaisutoiminta) Mf- Mikrokortit Ref-kirjat Kur-kirjat

Lisätiedot

Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi facebook.com/porintiedekirjasto 040 826 2780 Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto Kalvot myös netissä: Porin tiedekirjasto > Koulutus Sisältö: Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780 Sisältö: Porin tiedekirjaston kotisivu Porin tiedekirjaston aineiston haku Tutcattietokannasta (ja

Lisätiedot

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas 8.11.2016 Tekijänoikeudet Oikeus valmistaa kappaleita teoksesta Oikeus saattaa teos yleisön saataviin Tekijän isyysoikeus nimen mainitseminen

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun kirjasto on opetuksen, oppimisen, taiteellisen tutkimuksen ja taiteen tekemisen tärkeä tuki esittävien taiteiden alalla.

Teatterikorkeakoulun kirjasto on opetuksen, oppimisen, taiteellisen tutkimuksen ja taiteen tekemisen tärkeä tuki esittävien taiteiden alalla. Teatterikorkeakoulun kirjaston toimenpideohjelma 2009 2012 Teatterikorkeakoulun kirjasto on opetuksen, oppimisen, taiteellisen tutkimuksen ja taiteen tekemisen tärkeä tuki esittävien taiteiden alalla.

Lisätiedot

Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi facebook.com/porintiedekirjasto 040 826 2780 Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto Kalvot myös netissä: Porin tiedekirjasto > Koulutus Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu Kari Tossavainen

FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu Kari Tossavainen FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu 5.10.2016 Kari Tossavainen Opiskelijoita 14 221 (kyselyyn vastasi 90 opiskelijaa) = 0,6 % Vastanneiden tiedekunta: humanistinen 43,2%, kasvatustieteellinen

Lisätiedot

Kirjastot oppimiskeskuksiksi. Riikka Sinisalo informaatikko LAMK

Kirjastot oppimiskeskuksiksi. Riikka Sinisalo informaatikko LAMK Kirjastot oppimiskeskuksiksi Riikka Sinisalo informaatikko LAMK Ketä me olemme? Lahden ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus ja Päijät-Hämeen koulutuskonserni sekä Lahden Yliopistokampus 8 toimipistettä

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

Yliopistojen kysely 2010

Yliopistojen kysely 2010 Yliopistojen kysely 2010 1 Taustatiedot 1.1 Arvioin seuraavan kirjaston palveluja (valitse yksi vaihtoehto) -> valmis valikko kirjastoista / organisaatioista 1.2 Kirjaston toimipiste, jonka palveluja arvioin

Lisätiedot

Strategisia linjauksia Aija Laine Suunnittelija/ Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Turun kaupunginkirjasto/helsingin kaupunginkirjasto

Strategisia linjauksia Aija Laine Suunnittelija/ Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Turun kaupunginkirjasto/helsingin kaupunginkirjasto Strategisia linjauksia Aija Laine Suunnittelija/ Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Turun kaupunginkirjasto/helsingin kaupunginkirjasto 040-1682636 aija.laine@turku.fi Yleisten kirjastojen neuvosto

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Kirjastojen esimerkkejä kokoelmapolitiikan laadinnasta ja muuttumisesta. Turun yliopiston kirjasto

Kirjastojen esimerkkejä kokoelmapolitiikan laadinnasta ja muuttumisesta. Turun yliopiston kirjasto Kirjastojen esimerkkejä kokoelmapolitiikan laadinnasta ja muuttumisesta Turun yliopiston kirjasto Alku Ei ollut mitään aiempaa kirjattua kokoelmapolitiikkaa Kirjavat käytännöt eri tieteenalojen yksiköissä

Lisätiedot

Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille 2007

Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille 2007 Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille 2007 Tutkimuksen tarkoitus Tällä kyselyllä kartoitetaan elektronisten aineistojen käyttöä ammattikorkeakouluissa. Kyselyn tuloksia

Lisätiedot

Työntöä ja vetoa digiloikkaan

Työntöä ja vetoa digiloikkaan Työntöä ja vetoa digiloikkaan Kurssikirjallisuusskenaarioita Helsingin yliopiston kirjastossa Helsingin yliopiston kirjasto Seija Karvanen & Marjo Kuusela www.helsinki.fi/yliopisto 8.11.2016 1 HULib: monografioiden

Lisätiedot

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012 Kirjaston käyttö Kirjastokäynnit kohdeväestö Kirjaston käyttö ja käyttäjät 2.10 Kirjastokäynnit a) Käyntien määrä vuodessa (Kirjastot 0.1 Kirjastotyypit

Lisätiedot

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA 2016 JOHDANTO Hyväksytty Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 28.8.2016 Tieteeseen kuuluu olennaisesti avoimuus. Avoin julkaiseminen lisää tieteen

Lisätiedot

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan,

Lisätiedot

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa 14.6.2012 Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentaminen Rehtorin päätös (16.4.2009) kehottaa tutkijoita

Lisätiedot

Tampereen yliopiston kirjasto Eeva Väyrynen

Tampereen yliopiston kirjasto Eeva Väyrynen 3.4.22 1 Oppimiskeskuspalvelut : selvitys käyttäjäkyselystä maaliskuussa 22 Selvityksen tavoitteet ja toteutustapa... 1 Opiskeluympäristö... 1 Oppimiskeskuspalveluiden käyttö... 4 Neuvonta ja palvelujen

Lisätiedot

E-aineistot opetuksessa Päivi Helminen Helsingin yliopiston kirjasto

E-aineistot opetuksessa Päivi Helminen Helsingin yliopiston kirjasto E-aineistot opetuksessa 7.11.2013 Päivi Helminen Helsingin yliopiston kirjasto Helsinign yliopiston kirjasto / Päivi Helminen 25.11.2013 1 Päivän aiheita - e-tenttikirjojen saatavuus ja määrä (mitä jos

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti, hammaslääketiede, lääketiede, ravitsemustiede, ergonomia, kansanterveystiede, liikuntalääketiede 6.9.2012, palvelupäällikkö Tuulevi Ovaska Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Lisätiedot

DAISY. Esteetöntä julkaisua

DAISY. Esteetöntä julkaisua DAISY Digital Accessible Information SYstem Esteetöntä julkaisua Markku Leino 27.4.2009 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mikä on DAISY kirja? DAISY-järjestelmän lyhyt historia Miten rakentaa DAISY-kirja ja kirjatyypit

Lisätiedot

Aineistojen hyöty-kustannus-suhde : Kokoelmapolitiikan priorisoinnit

Aineistojen hyöty-kustannus-suhde : Kokoelmapolitiikan priorisoinnit Aineistojen hyöty-kustannus-suhde : Kokoelmapolitiikan priorisoinnit Tietoaineistoseminaari 15.10.2010 Hannele Nurminen 10/18/2010 Kirjastosta on hyötyä Ilman kirjastoa ei ole yliopistoa Kirjasto on yliopiston

Lisätiedot

E-kirjat paketteina Hyödyt, haitat, neuvotteluongelmat

E-kirjat paketteina Hyödyt, haitat, neuvotteluongelmat E-kirjat paketteina Hyödyt, haitat, neuvotteluongelmat Tampereen yliopisto, 18.4.2008 Paula Mikkonen Suunnittelija Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut, FinELib Sisältö Mikä on FinELib? Mitä aineistoja

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito

Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito Lappeenrannan Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito Marja Talikka informaatikko 31.8.2017 1 Akateeminen tiedonhankinta tiedonhankinta on olennainen osa akateemista opiskelua ja tutkimusta

Lisätiedot

OSUVATKO ASIAKKAAT OIKEAAN?

OSUVATKO ASIAKKAAT OIKEAAN? OSUVATKO ASIAKKAAT OIKEAAN? Hankintaehdotukset ja oma valinta Tampereen yliopiston kirjaston kokoelmien kartunnassa 24.5.2012 Hannele Nurminen Soile Kolehmainen TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Kokoelmatyön

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti 4.9.2012, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta tietoasiantuntija Heikki Laitinen heikki.laitinen@uef.fi Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjasto osana yliopistoyhteisöä

Lisätiedot

VIRTUAALIKAMPUS KIRJASTON HANKKEENA. Outi Klintrup Oulun yliopiston kirjasto TieVie-lähiseminaari, Oulu

VIRTUAALIKAMPUS KIRJASTON HANKKEENA. Outi Klintrup Oulun yliopiston kirjasto TieVie-lähiseminaari, Oulu VIRTUAALIKAMPUS KIRJASTON HANKKEENA Outi Klintrup Oulun yliopiston kirjasto TieVie-lähiseminaari, Oulu 24.9.2004 Virtuaalikampus-hanke yhteistyönä Tarkoitus: edistää langattoman teknologian sovelluksia

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

Case: Elektronisten aineistojen käytön tehostaminen - HY:n kirjastojen posterikampanja

Case: Elektronisten aineistojen käytön tehostaminen - HY:n kirjastojen posterikampanja Case: Elektronisten aineistojen käytön tehostaminen - HY:n kirjastojen posterikampanja STKS:n Kausijulkaisupäivä 12.9.08 Tiina Äärilä HY:n kirjastopalveluiden koordinointiyksikkö Yliopiston e-aineistot

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014)

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014) TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014) Tärkeimmät kotimaiset hakupalvelut Porin tiedekirjaston kotisivut (kerrataan pikaisesti) Porin tiedekirjaston painettu aineisto Tutcatista:

Lisätiedot

Stefan Oino. TITEPK.n vierailuluento 24.8.2012

Stefan Oino. TITEPK.n vierailuluento 24.8.2012 1 Kirjaston sähköiset palvelut opiskelijalle Stefan Oino TTY /Kij Kirjasto 23.8.2012 2012 POP:n kautta kirjaston sivuille 2 1. 2. 3. Tutcat 3 Luettelo kirjaston painetuista aineistosta: kirjat ja lehdet

Lisätiedot

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin Palvelunlaatukysely: Kokoelmapalvelut Kokoelmapalvelujen tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT JAMK KIRJASTO. Pirjo Pohjolainen 1

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT JAMK KIRJASTO. Pirjo Pohjolainen 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT JAMK KIRJASTO Pirjo Pohjolainen 1 AMMATILLISTA TIETOA Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto on yksi Keski-Suomen suurimmista kirjastoista: asiakkaina

Lisätiedot

AVOIMEN TIEDON KESKUKSEN ORGANISAATIO

AVOIMEN TIEDON KESKUKSEN ORGANISAATIO AVOIMEN TIEDON KESKUKSEN ORGANISAATIO Luonnos Kirjasto Museo Avoin tieto Kokoelmat Näyttelyt Asiakaspalvelu Opetus Avoimen tiedon tuki Julkaiseminen Verkkopalvelut Metadatakoordinaattori Viestintäkoordinaattori

Lisätiedot

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF)

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Kuvallinen aloitussivu, kuvan koko 230 x 68 mm Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Parasta on muutos kirjastopalveluiden avoin tulevaisuus seminaari 28.20.2016 31.10.2016

Lisätiedot

AMKIT-konsortion asiakastyytyväisyyskyselyn 13.3.-13.4.2006 keskeisiä tuloksia

AMKIT-konsortion asiakastyytyväisyyskyselyn 13.3.-13.4.2006 keskeisiä tuloksia AMKIT-konsortion asiakastyytyväisyyskyselyn 13.3.-13.4.2006 keskeisiä tuloksia Jari Tyrväinen, tietopalvelupäällikkö, AMKIT-konsortion laaturyhmä puheenjohtaja Ammattikorkeakoulujen kirjastopäivät 16.-17.8.2006

Lisätiedot

Nelli kaukopalvelutyössä

Nelli kaukopalvelutyössä Nelli kaukopalvelutyössä Jouni Nevalainen 22.5.2008 Esityksen sisältö Mikä Nelli-portaali on? Pikahaku, tietokannat, E-lehdet, monihaku Hakeminen Nellissä OmaNelli SFX-linkitys Nelli-portaali, miksi? TKK:lla

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa

Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa Esitys Kaukopalvelupäivillä Oulussa 16.5.2013 Outi Vaattovaara Lapin korkeakoulukirjasto Taustaa Perustettu 2010, yksi Lapin korkeakoulukonsernin

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely yleisten kirjastojen asiakkaille 2007

Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely yleisten kirjastojen asiakkaille 2007 Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely yleisten kirjastojen asiakkaille 2007 Tutkimuksen tarkoitus Tällä kyselyllä kartoitetaan elektronisten aineistojen käyttöä yleisissä kirjastoissa. Kyselyn

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt Porin tiedekirjasto Teppo Hjelt kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Mikä Porin tiedekirjasto on? Googlaa Porin tiedekirjasto tai ota esite Mitä ovat Tutcat ja Volter? Tutcat sisältää TTY:n,TuKKK:n

Lisätiedot

TAVOITTEET Strategian ensisijaisena tavoitteena on löytää ne tavat, joilla kirjasto- ja tietopalvelut voivat tukea ja syventää verkkooppimista

TAVOITTEET Strategian ensisijaisena tavoitteena on löytää ne tavat, joilla kirjasto- ja tietopalvelut voivat tukea ja syventää verkkooppimista AMMATTIKORKEAKOULUKIRJASTOJEN VIRTUAALISTRATEGIA JOHDANTO Verkon kautta tapahtuvan oppimisen yleistyessä kirjasto- ja tietopalvelujen merkitys oppimisympäristön osana kasvaa. Opiskelumuotona verkko-opiskelu

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Saako olla e-kirja? sähköiset kirjat ja niiden käytön edistäminen Itä-Suomen yliopiston kirjastossa

Saako olla e-kirja? sähköiset kirjat ja niiden käytön edistäminen Itä-Suomen yliopiston kirjastossa E-kirjat - uusi luku e-kirjaseminaari 25.10.2013 Kaarina Meriläinen Saako olla e-kirja? sähköiset kirjat ja niiden käytön edistäminen Itä-Suomen yliopiston kirjastossa Taustaa Itä-Suomen yliopistosta yksi

Lisätiedot

Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa

Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa Sähköisen julkaisemisen päivä 28.9.2015 Kansalliskirjasto, tietoasiantuntija Paula Mikkonen Sisällys FinELibin e-kurssikirjahankkeen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Ammattikorkeakoulukirjastot I TAUSTATIEDOT 1.3 Asema kpl % Osuus % 1 amk-opiskelija 8965 77.2 2 amk-opettaja 1312 11.3 3 muu henkilökunn.

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt Porin tiedekirjasto Teppo Hjelt kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Mikä Porin tiedekirjasto on? Googlaa Porin tiedekirjasto kalvot Miten saan kirjastokortin? Kirjastokorttina toimii siruton

Lisätiedot

Tiedonhaku opiskelun osana CHEM Virpi Palmgren Tietoasiantuntija DI Oppimiskeskus beta

Tiedonhaku opiskelun osana CHEM Virpi Palmgren Tietoasiantuntija DI Oppimiskeskus beta Tiedonhaku opiskelun osana CHEM 8.9.2015 Virpi Palmgren Tietoasiantuntija DI Oppimiskeskus beta virpi.palmgren@aalto.fi Miten CHEM-A100 -kurssin kirjaston osuus sisältää - Tiedonhaku oppimisen osana -luento

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Virtuaaliamk liikkuvuus Case Turun AMK Yhteyshenkilöpäivät 5.2.2008 - Juha Knuuttila

Virtuaaliamk liikkuvuus Case Turun AMK Yhteyshenkilöpäivät 5.2.2008 - Juha Knuuttila Virtuaaliamk liikkuvuus Case Turun AMK Yhteyshenkilöpäivät 5.2.2008 - Juha Knuuttila Liikkuvuus tavoite vai keino? Kokemuksia liikkuvuuden edistämisestä -2006 Kokemuksia liikkuvuuden edistämisestä 2007

Lisätiedot

Kirjastoinfo TaY Pori Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TaY Pori Porin tiedekirjasto Kirjastoinfo TaY Pori Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780 Kalvot www-sivuilla: Porin tiedekirjasto > Koulutus Sisältö: Porin tiedekirjaston kotisivu www.tut.fi/kirjasto/pori

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston kirjasto. Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma

Itä Suomen yliopiston kirjasto. Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma Hyväksytty kirjaston johtoryhmässä 18.10.2011 Sisältö Kirjaston tehtävä... 3 Kokoelmatyön periaatteet... 3 Aineiston valinta ja hankinta... 4 Kokoelmien

Lisätiedot

TieVie asiantuntijakoulutus Teknologinen muutos -verkkojakso

TieVie asiantuntijakoulutus Teknologinen muutos -verkkojakso TieVie asiantuntijakoulutus Teknologinen muutos -verkkojakso 16.8. - 26.9.2004. Teknologinen muutos -verkkojakson tarkoituksena on kartoittaa ajatuksia korkeakoulujen tulevaisuuden toimintakentästä ja

Lisätiedot

Käyttäjän näkökulma Triangeliin

Käyttäjän näkökulma Triangeliin Käyttäjän näkökulma Triangeliin Taina Rytkönen-Suontausta Suunnittelija, KuY / oppimiskeskus Opiskelija, JY, JoY Opiskelija & Nelli Joensuun yliopisto: Kasvatustiede Jyväskylän yliopisto: taiteiden ja

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan tarkoituksena on olla tukena Kuvataideakatemian kirjaston kokoelmien kehittämisessä ja laadun

Lisätiedot

Rinnakkaisjulkaiseminen Tampereen yliopistossa

Rinnakkaisjulkaiseminen Tampereen yliopistossa Rinnakkaisjulkaiseminen Tampereen yliopistossa käytännöt Kustannuspäällikkö Outi Sisättö Tampereen yliopisto Julkaisukeskus Kuvat Tampereen yliopiston LINNAsta Erja Kymäläinen, Marianne Partanen Rehtorin

Lisätiedot

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Tekijänoikeusseminaari 10.10.2008 Kustannuspäällikkö Outi Sisättö Tampereen yliopiston kirjasto Julkaisukeskus Esityksen pääkohdat Taustaksi Tunnuslukuja,

Lisätiedot

KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA

KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA AMMATILLISET OPPILAITOKSET Opetus yli ainerajojen ja monimuotoinen verkko-opetus Opetushallitus on hankkinut ammatillisille oppi laitoksille perustutkintoon johtavaan koulutukseen

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kirjasto

Jyväskylän yliopiston kirjasto Page 1 of 23 Kysely tiedonhankinnan opetuksesta, marraskuu 2005 Vastaa seuraaviin kysymyksiin tiedonhankinnan opetuksen tilanteen kartoittamiseksi maamme yliopistoissa syksyllä 2005, kun Suomen yliopistoissa

Lisätiedot

FINELIB - KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET 2005 - ammattikorkeakoulut. Vastauksia ammattikorkeakouluille suunnattuun käyttäjäkyselyyn saatiin 616.

FINELIB - KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET 2005 - ammattikorkeakoulut. Vastauksia ammattikorkeakouluille suunnattuun käyttäjäkyselyyn saatiin 616. FINELIB - KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET 2005 - ammattikorkeakoulut Vastauksia ammattikorkeakouluille suunnattuun käyttäjäkyselyyn saatiin 616. TAUSTATIETOJA 1. Sukupuoli 2. Ikä 3. Mitä ammattikorkeakoulua

Lisätiedot

KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA

KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA PERUSKOULUT JA LUKIOT Opetus yli ainerajojen ja monimuotoinen verkko-opetus Opetushallitus on hankkinut peruskouluille ja lukioille kopiointiluvan painettujen jen osittaiseen

Lisätiedot

AAPELISSA KATTAVA PAINETTU KOKOELMA - LISENSOIDUN E- AINEISTON KÄYTTÖ VÄHÄISTÄ!

AAPELISSA KATTAVA PAINETTU KOKOELMA - LISENSOIDUN E- AINEISTON KÄYTTÖ VÄHÄISTÄ! KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT Savonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden lähdeanalyysi AAPELISSA KATTAVA PAINETTU KOKOELMA - LISENSOIDUN E- AINEISTON KÄYTTÖ VÄHÄISTÄ! 29.4.2016 TEKIJÄT : Miia Mähönen, opiskelija,

Lisätiedot

Julkaisujen, aktiviteettien ja uutisten tietojen tallennus LaCRISjärjestelmään

Julkaisujen, aktiviteettien ja uutisten tietojen tallennus LaCRISjärjestelmään Julkaisujen, aktiviteettien ja uutisten tietojen tallennus LaCRISjärjestelmään Liisa Hallikainen 15.12.2015 Tallennus aloitetaan oikealla ylhäällä olevalla Lisää uusi nappulalla Julkaisut tuodaan muista

Lisätiedot

Oikeuskirjallisuus Eduskunnan kirjastossa

Oikeuskirjallisuus Eduskunnan kirjastossa Oikeuskirjallisuus Eduskunnan kirjastossa Mirja Pakarinen 28.11.2017 Koulutuksen sisältö Millaista oikeuskirjallisuutta Miten löydän tarvitsemani aineiston kun Selma-kokoelmatietokanta on osana Finna -

Lisätiedot

Laskentatoimi. Sisältö. Luku 6 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Luku 1 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Kopiointiehdot. Luku 7 Diat Ratkaisut (excel) (pdf)

Laskentatoimi. Sisältö. Luku 6 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Luku 1 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Kopiointiehdot. Luku 7 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) OPETTAJAN AINEISTO - ILMAINEN ESITTELYKAPPALE Kopiointiehdot Sisältö Luku 1 Luku 2 Luku 3 Luku 4 Tehtävä 11 Tehtävä 12 Luku 5 Luku 6 Luku 7 Luku 8 Luku 9 Luku 10 Ratkaisut ja esimerkki sivulta 236 (excel)

Lisätiedot

SOPIMUS JULKAISEMISESTA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS-SARJASSA

SOPIMUS JULKAISEMISESTA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS-SARJASSA SOPIMUS JULKAISEMISESTA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS-SARJASSA 1. Sopijapuolet Teoksen tekijä: Jäljempänä tekijä Arvo tai ammatti: Osoite: Julkaisija: Turun yliopisto (jäljempänä

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Syksy 2017 Tanja Välisalo tinyurl.com/hytk-tvt2017 Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen?

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Lahden keskustassa avattiin 8.8.2011. Sirkku Blinnikka tietopalvelujohtaja. www.fellmannia.fi Kirkkokatu 27 15140 Lahti

Lahden keskustassa avattiin 8.8.2011. Sirkku Blinnikka tietopalvelujohtaja. www.fellmannia.fi Kirkkokatu 27 15140 Lahti Lahden keskustassa avattiin 8.8.2011 Sirkku Blinnikka tietopalvelujohtaja www.fellmannia.fi Kirkkokatu 27 15140 Lahti Tervetuloa tiedon ja oppimisen kohtaamispaikalle Fellmannian taustaa Fellmannian rakennus

Lisätiedot

Asiakaskyselyn tuloksia

Asiakaskyselyn tuloksia Asiakaskyselyn tuloksia Ratamo-kirjastojen (,, ja ) sekä Lopen kirjaston yhteinen asiakaskysely Tässä raportissa tarkastellaan 5.-8..0 järjestetyn asiakaskyselyn tuloksia n kirjaston näkökannalta. Jakaumat

Lisätiedot

KANSALLINEN KOKOELMAKARTTA SUOMEN PROJEKTIN TAUSTOITUS JA YLEISESITTELY. Helsinki, 29.11.2005 Vuokko Palonen

KANSALLINEN KOKOELMAKARTTA SUOMEN PROJEKTIN TAUSTOITUS JA YLEISESITTELY. Helsinki, 29.11.2005 Vuokko Palonen KANSALLINEN KOKOELMAKARTTA SUOMEN PROJEKTIN TAUSTOITUS JA YLEISESITTELY Helsinki, 29.11.2005 Vuokko Palonen Kokoelmakartta yliopistokirjastojen verkoston strategiassa n Strategian (2002-) keskeisiä tavoitteita

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON VÄITÖSKIRJOJEN LÄHDEANALYYSI. Pauliina Aittala, Tapani Takalo

LAPIN YLIOPISTON VÄITÖSKIRJOJEN LÄHDEANALYYSI. Pauliina Aittala, Tapani Takalo LAPIN YLIOPISTON VÄITÖSKIRJOJEN LÄHDEANALYYSI Pauliina Aittala, Tapani Takalo 7.4.28 1. Johdanto Lapin yliopisto pyrkii enenevästi profiloitumaan tutkimusyliopistoksi. Osana sitä on väitöskirjojen määrän

Lisätiedot

MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN

MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN Amkit-konsortion pedagoginen työryhmä selvitti keväällä 2008 IL-ydinainesanalyysin käyttöä. Selvityksestä kävi ilmi, että ydinainesanalyysin

Lisätiedot

Palvelunlaatukysely: Tamcat-tietokanta ja kirjojen löytäminen hyllystä

Palvelunlaatukysely: Tamcat-tietokanta ja kirjojen löytäminen hyllystä Palvelunlaatukysely: Tamcat-tietokanta ja kirjojen löytäminen hyllystä Tamcat-tietokannan tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon,

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA Kirjastotilastoinnin prosessikuvaus Yhteistilastoprosessi

Lisätiedot

JOHDANTO: NELLI KANSALLINEN TIEDONHAKUPORTAALI

JOHDANTO: NELLI KANSALLINEN TIEDONHAKUPORTAALI Johdanto Nelli-portaaliin 1 (7) JOHDANTO: NELLI KANSALLINEN TIEDONHAKUPORTAALI Nelli-portaali on väline tiedonhakuun ja -hallintaan. Nellin kautta pääsee käyttämään sähköisiä aineistoja, esim. sanakirjoja,

Lisätiedot

TeknoEmo-malli pähkinänkuoressa 2012 TEKNOEM. Musiikkiteknologian opetus ja musiikkiteknologinen oppimisympäristö

TeknoEmo-malli pähkinänkuoressa 2012 TEKNOEM. Musiikkiteknologian opetus ja musiikkiteknologinen oppimisympäristö TeknoEmo-malli pähkinänkuoressa 2012 Musiikkiteknologian opetus ja musiikkiteknologinen oppimisympäristö TeknoEmo www.teknoemo.blogspot.fi OPH:n Oppimisympäristöjen kehittämishanke Laitteet ja ohjelmistot

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Aija Laine Suunnittelija Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Turun kaupunginkirjasto / Helsingin kaupunginkirjasto 040 168 2636 aija.laine@turku.fi Taustaa

Lisätiedot

Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio

Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio Lukion opetussuunnitelman perusteet 2016 Teemaopinnot Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio 1 5.22 Teemaopinnot "Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja.

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Taloustilastoinnin perusteista

Taloustilastoinnin perusteista Taloustilastoinnin perusteista Markku Laitinen Korkeakoulukirjastojen talousseminaari 28.11.2012 Taloustilastot päätöksenteon tukena Kirjaston osakkaat johtajat, päättäjät, rahoittajat tarvitsevat tietoa

Lisätiedot