MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI soveltamista ja tulkintaa, me renkulkuhallitus suosittelee säännön tarkenta - miseksi seuraavaa:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI soveltamista ja tulkintaa, me renkulkuhallitus suosittelee säännön tarkenta - miseksi seuraavaa:"

Transkriptio

1 MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI Helsinki No19/73 LAS TIVIIVAYLEISSOPIM UKSEN TULKINTA Viitaten IMCO:n päätöslauselmaan A. 172 (ES.IV) koskien vuoden Kansainvälisen lastivlivayleissopimuksen 27 säännön yhdenmukaista 1966 soveltamista ja tulkintaa, me renkulkuhallitus suosittelee säännön tarkenta - miseksi seuraavaa: viippausta. 1. Vahingoittumattomassa tilassa oletetaan aluksen olevan ilman 2. Sovellettaessa 27 säännön 3, 7 ja 9 momentteja osastoinnin laskemi seen on otettava huomioon seuraavat ol ettamuks et: a) Vaurion pystysuoran laajuuden on kaikissa tapauksissa oletettu olevan yhtä suuren kuin aluksen sivukorkeus kyseessä olevan täyttyneen osaston kohdalla. Välittömästi täyttyneen osaston yläpuolella olevien ylärakenteiden tai kansirakennusten vaikutusta kelluvuuteen ei saa ottaa lukuun. b) Vaurion poikittainen laajuus on yhtä kuin B/5, mitattuna aluksen sivun si säpuolelta kohtisuoraan ke skiviivaan ke säla stive siviivan Jos laajuudeltaan vähäisempi vaurio osoittautuu vaaralli tasossa. - semmaksi, on sellainen vaurio oletettava. c) Minkään pääpoikittaislaipion ei oleteta vaurioituneen, paitsi milloin 27 säännön 9 momentin mukaan kanden minkä hyvänsä peräkkäisen osaston täyttyminen on oletettava; lisäksi vaurio saa sijaita kanden sivutankkeja rajoittavan poikittaislaipion välissä.

2 momentin Jos poikittaislaipiossa on edellä 2 b) kohdassa määritetyllä poikittain vaurioituneella alueella enintään 3, 05 metrin pituisia porrastuksia tai syvenriyksiä, on sellaiset poikittaislaipiot pidettävä ehjinä ja niihin rajoittuvat osastot erikseen täyttyvinä. Jos kuitenkin vaurioitune eila alue ella poikittai slaipio s sa pituudeltaan yli 3, 05 metrin porrastuksia tai syvennyksiä, on neenä. on pidettävä täytty- kumpikin tähän laipioon rajoittuva osasto d) Jos kaksoispohjatankki tai sivutankki on jaettu pääpoikittaislaipiosta yli 3, 05 metrin etäisyydellä olevalla poikittaislaipiolla, on siihen rajoittuva kaksoispohja- tai sivutankki pidettävä täyttyneenä. Jos näissä sivutankeissa on lastitiloihin on lastitilatkin pidettävä täyttyneinä. Tämä johtavia aukkoja, rnääräys koskee myös tapausta, jolloin aukoissa on sulkemis - laitteita. 3. Sovellettaessa 27 säännön 9 momenttia tulee täyttynyttä tilaa varten tehtävien laskelmien perustua edellä 2 momentissa oleviin olettamuksiin. Jotta pääpoikittaislaipioita voidaan pitää tehokkaina, on niiden etäisyyden toisistaan oltava vähintään joko 3, 05 metriä + 0, 03 L tai lo, 65 metriä riippuen siitä kumpi on pienempi. Lähempänä toisiaan olevista poikittaisiaipioista on yksi tai useampi jätettävä huomioon ottamatta laipioiden minimietäisyyden saavuttamiseksi. 4. Sovellettaessa 27 säännön 3, 7 ja 9 momentteja on edellä 2 3 momentissa määritellyllä tavalla tapahtuneen täyttymisen jälkeen ja olosuhteet määriteltävä seuraavasti: a) Kun on otettu huomioon painuma, kallistuma ja viippaus, on täyttymsen jälkeisen lopullisen vesiviivan oltava alempana kuin jokaisen sellaisen aukon alaraja, josta jatkuva täyttyminen voi tapahtua. Tällaisia aukkoja ovat ilmaputket ja aukot, jotka ovat suljetut säätiiveillä ovilla (myös silloin, kun ne täyttävät 12 säännön vaatimukset) tai säätiiveillä kansilla (myös silloin, kun ne täyttävät 16 säännön tai 19 säännön 4 vaatimukset) kuitenkin niin, että huomioon ei

3 18 laskettuna 3 tarvitse ottaa niitä aukkoja, jotka ovat suljetut miesluukunkansilla ja pienillä kannentasoisilla luukunkansilla (jotka täyttävät säännön), 27 säännön 2 momentissa selostetun tyyppisillä ovilla, jotka merellä ovat la stiluukunkansilla, vedenpitävillä va rmistetusti suljetut ja laivapäivä.kirjaan suljetuiksi me rkityt, kauko -ohjatuilla vedenpitävillä liukuovilla eikä valoventtiilejä (jotka täyttävät 23 säännön vaatimukset), jotka eivät ole avattavi s sa. b) Jos edellä 2 b) kohdan mukaisesti määritellyllä vahingoittuneeksi oletetulla alueella kulkee putkia, kuiluja tai tunneleita, on tehtävä sellaiset järjestelmät, ettei täyttymistä voi niiden kautta tapahtua laajemmalle alueelle kuin vahingoittuneita tiloja laskettaessa on oletettu. c) Sovellettaessa 27 säännön 3 b) kohtaa epäsyrnmetrisestä tayttymisestä johtuva kallistuma ei saa ylittää 15. Koska 3 b) kohta määrittelee suurimmaksi kallistumaksi noin 15, voidaan kallistumaksi hyväksyä 17 edellyttäen, ettei tällöin mikään osa kannesta painu vedenpinnan alle. d) Jos jokin osa kannesta tä.yttyneen tilan rajojen ulkopuolella on alle tai kaikissa niissä tapauksissa, jolloin painunut vedenpinnan vakavuutta täyttyneessä tilassa voidaan pitää arveluttavana, on Dynaamista vakavuutta voidaan pitää riittävänä, jos oikaisevaa on vähintään 20 tasapainotilasta vartta kuvaavan käyrän laajuus ja samalla oikaiseva varsi on vähintään 0, 1 metriä. e) Täyttymisen jälkeen tulee vakiouppoumamenetelmän mukaan tään 50 millimetriä. sa olla vähin la sketun alkuvaihtoke skusko rkeuden pystya senno s - dynaaminen vakavuus tarkastettava. 5. Painopisteen korkeutta perusviivasta määritettäessä saa olettaa hornogeenista lastia kaikkiin tätä varten tarkoitettuihin tiloihin ja 50 To kunkin kulutettavan nesteen sekä laivan varastoja kuljettamiseen tarkoitettujen tankkien ja tilojen kokonai svetoi suude sta.

4 -tä -4- Painopisteen korkeutta la skettaes sa on otettava huomioon vapaiden nestepintojen korjaukset. Näitä korjauksia la skettaessa on jokaisen nestelajin kohdalta oletettava, että vähintään yhdessä parissa poikittaistankkeja tai yhdessä keskitankissa on vapaa pinta, jolloin lukuun otettavan tankin tai tankkienyhdistelmän on oltava se, jonka vapaiden pintojen vaikutus on suurin. Loput tankeista oletetaan joko aivan tyhjiksi tai aivan täysiksi nesteiden jakelu näiden tankkien kesken on järjestettävä siten, että saavutetaan painopisteen mandollisimman suuri pysty- ja kulutettavien suora etäisyys köliin. Normaalissa täyslastitilanteessa esiintyvien nestemäistä lastia sisältävien osastojen vapaan pinnan vaikutus on otettava huomioon. Painoja la skettae s sa on käytettävä seuraavia tiheysarvoja: Suolavesi 1, 025 tonnia kuutiometriltä Makeavesi 1,000 Polttoöljy 0, 950 Dieselöljy 0, 900 Voiteluöljy 0, Koneistotiloissa olevia kulutettavia nesteitä, kuten polttoöljyä varten tarkoitettujen tankkien ja dieselöljyä, voiteluöljyä ja makeavettä ei oleteta täyttyvän ellei dynaamisen vakavuuden tarkastamista edellä olevan 4 d) kohdan mukaan vaadita tai näiden tankkien epäsymmetrises täyttymisestä johtuva kallistava momentti ole merkittävä. Merenkulkuosaston päällikkö me renkulkuneuvo s Oso Siivonen Insinööri Åke Wiberg KD 2839/73/344

5 INTERPRETATION OF THE CONVENTION ON LOAD LINES Refering to the IMCO Resolution A. 172 (ES.IV) concerning uniform application and interpretation of Regulation 27 of the International Convention on Load Lines, 1966, the Board of Navigation recommends the following in order to precise the regulation: 1. The ship in the intact condition is assumed to have no trim. 2. In applying paragraphs 3), 7) and 9) of Regulation 27 when calculating subdivision, account should be taken of the following assumptions: a) The vertical extent of damage in all cases is assumed to be equal to the depth of the ship at the flooded compartment under consideration. The buoyancy of any superstructure or deckhouse directly above the flooded compartment is to be disregarded. b) The transverse extent of damage is equal to B/5, measured inboard from the side of the ship perpendicularly to the centre line at the level of the summer load waterline. If damage of a lesser extent results in a more severe condition such lesser extent should be assumed. c) No main transverse bulkhead is assumed damaged except where in Regulation 27 9) the flooding of any two adjacent fore and

6 -2- aft compartments is envisaged; in addition the damage may be located between two transverse bulkheads bounding side tanks. If in a transverse bulkhead there are steps or recesses of not more than 3, 05 m. in length located within the extent of transverse penetration of damage as defined in paragraph 2 b) above, such transverse bulkheads may be considered intact and the adjacent compartments may be floodable singly. If, however, within the extent of penetration of damage there is a step or recess of more than 3, 05 m. in length in a transverse bulkhead, the two compartments adjacent to this bulkhead should be considered as flooded. d) If a double bottom or side tank is divided by a transverse bulkhead located more than 3, 05 m. from a main transverse bulkhead, the adjacent double bottom or side tank should be considered as flooded. If this side tank has openings into the holds, such holds should also be considered as flooded. This provision is applicable even where such openings are fitted with closing appliances. 3. In applying paragraph 9) of Regulation 27, the calculations for the flooded condition should be based on the assumptions specified in paragraph 2 above. To be considered effective main transverse watertight bulkheads should be spaced at least 3, 05 in. + 0,03 L, or lo, 65 m. whichever is the lesser. Where transverse bulkheads are spaced a lesser distance, one or more of these bulkheads should be assumed as non-existent in order to achieve the minimum spacing between bulkheads. 4. In applying paragraphs 3), 7) and 9) of Regulation 27, the specified conditions after flooding, as determined by paragraphs 2 and 3 above, should be defined as follows: a) The final waterline after flooding taking into account sinkage, heel and trim is to be below the lower edge of any opening through which progressive flooding may take place. Such openings should include air pipes and those which are

7 3 closed by means of weathertight doors (even if they comply with Regulation 12) or covers (even if they comply with Regulation 16 or Regulation 19) 4)), and may exclude those openings closed by means of manhole covers and flush scuttles (which comply with Regulation 18), cargo hatch covers of the type described in Regulation 27) 2), watertight doors which are secured closed while at sea and so logged, remotely operated sliding watertight doors, and side scuttles of the non-opening type (which comply with Regulation 23). b) If pipes, ducts or tunnels are situated within the assumed extent of penetration of damage as defined in paragraph 2 b) above, arrangements should be made so that flooding cannot thereby extend beyond the limits assumed for the calculations of the damaged conditions. c) In applying sub-paragraph 3 b) of Regulation 27, the angle of heel due to unsymmetrical flooding should not exceed 150. Since sub-paragraph 3 b) states that the maximum angle of heel is to be of the order of 15, if no part of the deck is immersed, an angle of heel of up to 170 may be accepted. d) When any part of the deck beyond the limits of flooding is immersed or in any case where the margin of stability in the flooded condition may be considered doubtful, the dynamic stability should be investigaded. The dynamic stability may be regarded as sufficient if the righting lever curve has a minimum range of 200 beyond the position of equilibrium in association with a righting lever of at least 0, 1 metre. e) After flooding, the metacentric height as calculated by the constant displacement method should be at least 50 mm. in the upright condition. 5. The height of the centre of gravity above base line is assessed allowing for homogenous loading of all spaces designed to contain cargo and 50 per cent of the individual total capacity of all tanks and spaces fitted to contain consumable fluids and ship' s stores.

8 4 In calculating the height of the centre of gravity account should be taken of corrections for free surfaces of liquids. In calculating these corrections it should be assumed that, for each type of liquid, at least one transverse pair or a single centre line tank has a free surface and the tank or combination of tanks to be taken into account should be those where the effect of free surfaces is the greatest. The remaining tanks should be assumed either completely empty or completely filled, and the distribution of consumable liquids between these tanks should be effected so as to obtain the greatest possible height above the keel for the centre of gravity. The effect of free surface in compartments containing fluid cargoes which may exist in the normal full load condition should be taken into account. Weights should be calculated on the basis of the following values for specific weights: Salt water 1, 025 ton per cu. m. Fresh water 1, 000 Oil fuel 0, 950 Diesel oil 0, 900 " I' Lubricating oil 0, 900 fl 6. With regard to tanks situated in the machinery compartments and designed to contain consumable liquids, such as fuel oil and diesel oil, lubricating oil and fresh water, unless the dynamic stability is required to be investigated in accordance with paragraph 4 d) above, or where the heeling moment due to unsymmetrical flooding of these tanks is appreciable, such tanks will be assumed not to be floodable. Chief of Maritime Division Maritime Counsellor Oso Slivonen Engineer Åke Wiberg KD 2839/73/344 NERENkULXUHAWTW.SEN M7TA?AJNO

9 enligt SJÖFARTSSTYRELSENS INFORMATIONSBLAD Helsingfors Nr 19/73 TOLKNING AV LASTLINJEKONVENTIONEN Hänvisande till IMCO:s resolution A. 172 (ES.IV) angående enhetlig tillämpning och tolkning av regel 27 i 1966 års Internationella lastlinje. konvention rekommenderar sjöfartsstyrelsen för precisering av regeln följande: 1. Fartyget antas vara utan trim i oskadat skick. 2. Då momenten 3, 7 och i regel 27 tillämpas vid beräkning av indelning, skall man beakta följande antaganden: a) Skadans utsträckning i höjdied skall i samtliga fall antagas vara lika med fartygets djup vid det fyllda rummet i fråga. Flytkraften hos överbyggnader eller däckshus omedelbart ovanför det fyllda rummet skall ej medräknas. b) Skadans utsträckning i tvärskeppsled är lika med B/5, mätt inombords från fartygssidan ± rät vinkel mot fartygets mittlinje i höjd med sommarlastvattenlinjen. Om skada med mindre utsträckning resulterar i en farligare situation, skall denna mindre utsträckning antagas föreligga. c) Inget huvudtvärskeppsskott antages bli skadat utom när man moment i regel 27 antager fyllning av två i lång- skeppsled till varandra gränsande rum, vilka som helst; dessutom får skadan antagas vara belägen mellan två tvarskeppsskott som avgränsar sidotankar.

10 och en -2- Tvärskeppsskott med avsats eller recess får anses oskadat, om dessas längd är högst 3, 05 meter inom skadans utsträckning i tvärskeppsled såsom denna definieras i punkt 2 b) ovan; de angränsande rummen får då anses fyllda separat. däremot i ett tvärskeppsskott avsats eller recess med Finns längd av mer än 3, 05 meter inom skadans utsträckning skall de två rum som gränsar till sådant skott anses fyllda. d) Om en dubbelbottentank eller sidotank avdelas med ett tvär- skeppsskott på större avstånd från ett huvudtvärskeppsskott skall den angränsande dubbelbottentanken än 3, 05 meter, Om sådan sidotank har öpp-eller sidotanken anses fylld. ningar mot lastrum, skall detta också anses fyllt. Detta gäller även om öppningarna är försedda med stängningsan ordningar. 3. Då moment i regel 27 tillämpas, skall beräkningarna för fyllt skick baseras på de förutsättningar som specificeras i moment 2 ovan. För att kunna betraktas som effektiva skall vattentäta huvudtvär- skeppsskott vara belägna på ett avstånd från varandra av minst 3, 05 meter + 0, 03 L eller också 10, 65 meter, om detta mått är mindre. Om tvärskeppsskott är belägna på mindre avstånd från varandra, skall ett eller flera av dessa skott antagas vara obefintliga så att minimiavståndet mellan skotten uppnås. 4. Då momenten 3, 7 och 9 i regel 27 tillämpas skall beträffande förhållandet efter fyllning bestämt enligt ovanstående moment 2 3 följande gälla: a) Den slutliga vattenlinjen efter fyllning, med hänsyn tagen nedsänkning, krängning och trim, skall ligga under den till fyllning kan äga rum. Som sådan öppning räknas luftrör och öppningar som är tillsiutna med vädertäta dörrar (även om uppfyller kraven i regel 12) eller vädertäta luckor (även de om de uppfyller kraven i regel 16 eller moment 4 i regel kan underlåta att medräkna manhål och yen- 19), men man tiler utan karm tillsiutna med täckluckor (som uppfyller kra- lägsta kanten av varje öppning genom vilken fortskridande

11 i regel under kommer en 3 veri i regel 18), lastluckor av typ som beskrives i moment 2 27 vattentäta dörrar som till sjöss är säkrade i stängt läge och antecknade som sådana i skeppsdagboken, fjärrmanövrerade vattentäta skjutdörrar, samt fönsterventiler av ej öppningsbar typ (vilka uppfyller kraven i regel 23). b) Om rör, trummor eller tunnlar är belägna inom skadans antagna utsträckning såsom denna definieras i punkt 2 b) ovan, skall anordningar vidtagas för att förhindra att fyllning genom dessa fortsätter över de begränsningar, som antagits vid beräkningarna av lägena i skadat skick.. c) Då punkt 3 b) i regel 27 tillämpas, får krängningsvinkeln på 0 grund av osymmetrisk fyllning ej överstiga 15. Eftersom punkten 3 b) anger att den största krängningsvinkeln får vara 0 0 av storleksordningen 15, får en krangmngsvinkel intill 17 under förutsättning att ingen del av däcket kommer godtagas, vattenytan. d) I fall då någon del av däcket utanför gränserna för fyllda rum under vattenytan, och i samtliga fall då stabilitetsmarginalen i fyllt skick kan anses tvivelaktig, skall den dynamiska stabiliteten undersökas. Den dynamiska stabiliteten kan anses tillräcklig om hävarms- kurvan har en vidd av minst 20 räknat från jämviktsläge t och rätande hävarm av minst 0, 1 meter. e) Efter fyllning skall metacenterhöjden, beräknad enligt konstantdeplacementmetoden, vara minst 50 millimeter i upprätt läge. 5. Tyngdpunktens höjd över baslinjen skall beräknas med hänsyn tagen till homogen last i alla för last avsedda utrymmen och 50 % av individuella totala kapaciteten av alla tankar och utrymmen avsedda den för vätskor och förråd för förbrukning. Vid beräkning av tyngdpunktens höjd skall korrektioner för fria vätskeytor göras. Då dessa korrektioner beräknas, antages att, för varje typ av vätska, minst ett tvärskeppspar tankar eller en centertank har fri vätskeyta. Man skall räkna med den tank eller kombination av tankar som medför största effekten av fri vätskeyta.

12 -4- De återstående tankarna antages antingen helt tomma eller helt fyllda. Fördelningen mellan dessa tankar av vätskor avsedda för förbrukning göres sådan att tyngdpunkten kommer så högt över kölen som möjligt. r äkna s. Effekten av fria vätskeytor i rum som innehåller flytande vilka kan förekomma i normalt fullastat tillstånd, skall medlast, - Vikter beräknas med följande täthetsvärden: Saitvatten 1, 025 ton per kubikmeter Färskvatten 1,000 Brännolja 0, 950 Dieseloija 0, 900 Smörjolja 0, Tankar belägna inom maskinrum och avsedda att innehålla vätskor för förbrukning, såsom brännolja, dieselolja, smörjolja och färskvatten, skall ej antagas fyllda, såvitt det ej enligt punkt 4 d) är nödvändigt att den dynamiska stabiliteten undersökes eller ovan det krängande momentet på grund av osymmetrisk fyllning av dessa tankar måste beaktas. Chefen för sjöfartsavdelningen sjöfarts rådet Oso Siivonen Ingenjör Åke Wiberg KD 2839/73/344

MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI. 12. Voidaan kuitenkin huomata, että moni alus talvisin

MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI. 12. Voidaan kuitenkin huomata, että moni alus talvisin MERENKULKUHALLITUKEN TIEDOTULEHTI 8.12.1975 Helsinki No 20/75 I ALUKEN PAINOLATIVEIVIIVA JAIA Tunnus IC 71/F4 Hyvaksytty merenkulkuhallituksen istunnossa 27. 11. 1975 Jaävyöhykkeen ulottuvuus jäävahvistetun

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI. masto perä punainen sivu vihreä sivu yhdistetty punainen/vihreä

MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI. masto perä punainen sivu vihreä sivu yhdistetty punainen/vihreä MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI 15.8.1981 Helsinki No 22/81 S TYYPPIHYVÄKSYTYT MERKKILYHDYT (KULKUVALOT) Kansainvälisten sääntöjen yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä 1972 (Meriteiden säännöt

Lisätiedot

1. SIT. The handler and dog stop with the dog sitting at heel. When the dog is sitting, the handler cues the dog to heel forward.

1. SIT. The handler and dog stop with the dog sitting at heel. When the dog is sitting, the handler cues the dog to heel forward. START START SIT 1. SIT. The handler and dog stop with the dog sitting at heel. When the dog is sitting, the handler cues the dog to heel forward. This is a static exercise. SIT STAND 2. SIT STAND. The

Lisätiedot

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 17/76 VILJAN KULJETUS. on rnerenkulkuhallitus. 1. Määraykset

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 17/76 VILJAN KULJETUS. on rnerenkulkuhallitus. 1. Määraykset muodossa MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI 21.9.1976 Helsinki No 17/76 I VILJAN KULJETUS Koska on esiintynyt epätietoisuutta viljan kuljetusta koskevista säännöistä, todennut aiheelliseksi antaa seuraavan

Lisätiedot

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 15/81

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 15/81 MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI 6.4.1981 Helsinki No 15/81. Asetus kauppa-alusten päällystöstä (522/64) määritellessään alukseen vaadittavan konepäällystön jättää mainitsernatta mitä ja missä tämän

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 4/76 ('9) VUODEN 1971 JÄÄLUOKKAMÄÄRÄYSTEN LIITTEEN I MUUTOS.

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 4/76 ('9) VUODEN 1971 JÄÄLUOKKAMÄÄRÄYSTEN LIITTEEN I MUUTOS. ja MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI 23.2.1976 Helsinki No 4/76 VUODEN 1971 JÄÄLUOKKAMÄÄRÄYSTEN LIITTEEN I MUUTOS Tunnus IC 71/F6 Vuoden 1971 jaäluokkamäaräysten I liitteen 10 säännön kohdat 1 3 on muutettu

Lisätiedot

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145 OX2 9 x N131 x HH145 Rakennuskanta Asuinrakennus Lomarakennus Liike- tai julkinen rakennus Teollinen rakennus Kirkko tai kirkollinen rak. Muu rakennus Allas Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI SJÖFARTSSTYRELSENS INFORMATIONSBLAD. 2) 100 A 1 Ice Class 1 * jäämaksuluokka I A Super

MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI SJÖFARTSSTYRELSENS INFORMATIONSBLAD. 2) 100 A 1 Ice Class 1 * jäämaksuluokka I A Super MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI SJÖFARTSSTYRELSENS INFORMATIONSBLAD 16. 11. 1972 Helsinki Helsingfors No 24/72 S Tunnus: IC 71/Fl Asia: Vuoden 1971 jääluokkamääräysten 3 :n muutos 5 Kohdat f), g) ja

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 22.12.2014 11:33 / 1 Minimum

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please

Lisätiedot

MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI

MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKEN TIEDOTULEHTI 30.6. 198O Helsinki No 8/80 T YYPPIHYVÄKYTYT MERKKIL YHDYT (KULKUVALOT) Merenkulkuhallituksen tiedotuslehdessä No 2/80 6.2.1980 on lueteltu merkkilyhdyt, jotka on hyväksytty

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TIEDOTUSLEHTI NRO 13/

TIEDOTUSLEHTI NRO 13/ Merenkulkulaitos TIEDOTUSLEHTI NRO 13/2791999 Merenkulkulaitos on päätöksellään 791999 lisännyt 291985 annettujen jäämaksuluokkamääräysten liitteen I kohtaan 3 uuden alakohdan 33, joka koskee jäämaksuluokkien

Lisätiedot

SAGA 150. Asennusohjeet. Mittaa oven korkeus. Piirrä seinään oven kiinni -päätyyn seinäkannattimen kohdalle vaakaviiva korkeudelle ovi + 75mm + 20 mm.

SAGA 150. Asennusohjeet. Mittaa oven korkeus. Piirrä seinään oven kiinni -päätyyn seinäkannattimen kohdalle vaakaviiva korkeudelle ovi + 75mm + 20 mm. SAGA 150 Asennusohjeet 500 1 2 Mittaa oven korkeus. Piirrä seinään oven kiinni -päätyyn seinäkannattimen kohdalle vaakaviiva korkeudelle ovi + 75mm + 20 mm. 3 Piirrä vesivaa an avulla viiva myös kiskon

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Keskittämisrenkaat. Meiltä löytyy ratkaisu jokaiseen putkikokoon, 25 mm ja siitä ylöspäin.

Keskittämisrenkaat. Meiltä löytyy ratkaisu jokaiseen putkikokoon, 25 mm ja siitä ylöspäin. Keskittämisrenkaat Keskittämisrenkaita käytetään kun virtausputki menee suojaputken sisällä, kuten esim. tiealituksissa. Meidän keskittämisrenkaat ovat valmistettu polyeteenistä jonka edut ovat: - helppo

Lisätiedot

Vakavuusstandardin revisio, isot kaukalot huhtikuu

Vakavuusstandardin revisio, isot kaukalot huhtikuu Vakavuusstandardin revisio, isot kaukalot huhtikuu 2010 21.4.2010 1 21.4.2010 2 Standardin ISO 12217 nykytilanne Viime vuonna päättynyt päivitys (Amendment) laitakuormakokeen osalta ei ole vielä julkaistu

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

Rakennukset Varjostus "real case" h/a 0,5 1,5

Rakennukset Varjostus real case h/a 0,5 1,5 Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 1 2 3 5 8 4 6 7 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

( N117 x HH141 ( Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( m. Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet

( N117 x HH141 ( Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( m. Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet N117 x HH141 Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet Alahonkajoki_kaava_alueen_raja_polyline Asuinrakennus Julkinen tai liiker rak. Lomarakennus Teollinen rak. Allas

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

Bounds on non-surjective cellular automata

Bounds on non-surjective cellular automata Bounds on non-surjective cellular automata Jarkko Kari Pascal Vanier Thomas Zeume University of Turku LIF Marseille Universität Hannover 27 august 2009 J. Kari, P. Vanier, T. Zeume (UTU) Bounds on non-surjective

Lisätiedot

Kaivostoiminnan eri vaiheiden kumulatiivisten vaikutusten huomioimisen kehittäminen suomalaisessa luonnonsuojelulainsäädännössä

Kaivostoiminnan eri vaiheiden kumulatiivisten vaikutusten huomioimisen kehittäminen suomalaisessa luonnonsuojelulainsäädännössä M a t t i K a t t a i n e n O T M 1 1. 0 9. 2 0 1 9 Kaivostoiminnan eri vaiheiden kumulatiivisten vaikutusten huomioimisen kehittäminen suomalaisessa luonnonsuojelulainsäädännössä Ympäristöoikeustieteen

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2000 N:o 55 SISÄLLYS N:o Sivu 55 Tasavallan presidentin asetus otsonikerrosta heikentäviä

Lisätiedot

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Suihkunurkka ja -seinä Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Manufactured for Onninen 3/2012 Suihkunurkka Shower enclosure Duschhörna E019057, AIT256 Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 4/74. Helsinki No KD 1068/74/301. Asia Vaarallisten aineiden

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 4/74. Helsinki No KD 1068/74/301. Asia Vaarallisten aineiden yleisempääkin (molemmat MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI 21. 3. 1974 Helsinki No 4/74 VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS (TULKINTOJA) Merenkulkuhallitus on antanut kaksi tulkintaa IMCO:n vaarallisten lastien

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

S Sähkön jakelu ja markkinat S Electricity Distribution and Markets

S Sähkön jakelu ja markkinat S Electricity Distribution and Markets S-18.3153 Sähkön jakelu ja markkinat S-18.3154 Electricity Distribution and Markets Voltage Sag 1) Kolmivaiheinen vastukseton oikosulku tapahtuu 20 kv lähdöllä etäisyydellä 1 km, 3 km, 5 km, 8 km, 10 km

Lisätiedot

I LISÄYS - Kansainvälisen ilmansuojelutodistuskirjan kaava 11 Nykyinen I lisäys Kansainvälisen ilmansuojelutodistuskirjan kaava korvataan seuraavasti:

I LISÄYS - Kansainvälisen ilmansuojelutodistuskirjan kaava 11 Nykyinen I lisäys Kansainvälisen ilmansuojelutodistuskirjan kaava korvataan seuraavasti: 248 N:o 45 I LISÄYS - Kansainvälisen ilmansuojelutodistuskirjan kaava 11 Nykyinen I lisäys Kansainvälisen ilmansuojelutodistuskirjan kaava korvataan seuraavasti: KANSAINVÄLINEN ILMANSUOJELUTODISTUSKIRJA

Lisätiedot

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue Finnish sheet metal machinery know-how since 1978 Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue www.aliko.fi ALIKO bending chart Required capacity in kn (T) in relation to V-opening. V R A S = plates

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

OMINAISUUDET SOVELLUS. Technical data sheet BOAX-II HDG - KIILA-ANKKURI. Mutterin ja aluslevyn kanssa. UK-DoP-e08/0276, ETA-08/0276.

OMINAISUUDET SOVELLUS. Technical data sheet BOAX-II HDG - KIILA-ANKKURI. Mutterin ja aluslevyn kanssa. UK-DoP-e08/0276, ETA-08/0276. BOAX-II - KIILA-ANKKURI Mutterin ja aluslevyn kanssa. UK-DoP-e08/0276, ETA-08/0276 OMINAISUUDET Materiaali Kuumasinkitty teräs SOVELLUS Käyttötarkoitus Teräsrakenteiden Kiskojen Kannattimien Julkisivujen

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Implementation of New Damage Stability Regulations in the Design of Small Polar Cruise Ships

Implementation of New Damage Stability Regulations in the Design of Small Polar Cruise Ships Jaana Haussalo Implementation of New Damage Stability Regulations in the Design of Small Polar Cruise Ships Thesis submitted in partial fulfilment of the requirement for the degree of Master of Science

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

Arbetsplatsarmatur och badrumsarmatur Work-point and Bathroom luminaire Työpiste- ja kylpyhuonevalaisin. Onndeli Onnsani

Arbetsplatsarmatur och badrumsarmatur Work-point and Bathroom luminaire Työpiste- ja kylpyhuonevalaisin. Onndeli Onnsani Arbetsplatsarmatur och badrumsarmatur Work-point and Bathroom luminaire Työpiste- ja kylpyhuonevalaisin Onndeli Onnsani Arbetsplatsarmatur Work-point luminaire Työpistevalaisin Onndeli Työpistevalaisin

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16.

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16. Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset Versio: puheenjohtajan ehdotus 13.5.2016, neuvoston asiakirja 8780/16. Artikla 2 1. This Directive applies to deck crew members, radio operators, liquefied

Lisätiedot

MALAX KOMMUN MAALAHDEN KUNTA

MALAX KOMMUN MAALAHDEN KUNTA 1-1 Dokument / asiakirja BILAGA/LIITE 2 Projekt / projekti Åminne kolonilottsområde utvidgning och ändring av detaljplan Åminnen siirtolapuutarha-alue asemakaavan laajennus ja muutos Datum / päivämäärä

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

FIS IMATRAN KYLPYLÄHIIHDOT Team captains meeting

FIS IMATRAN KYLPYLÄHIIHDOT Team captains meeting FIS IMATRAN KYLPYLÄHIIHDOT 8.-9.12.2018 Team captains meeting 8.12.2018 Agenda 1 Opening of the meeting 2 Presence 3 Organizer s personell 4 Jury 5 Weather forecast 6 Composition of competitors startlists

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat People tend to be true to their own traditions and beliefs. PERLAS bathroom furniture line is created in a smart, traditional classic style. Top cabinets have mirror doors, halogen lights, a power socket

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneet, osuus 15 v täyttäneistä - Personer med examen, andel av 15 år fyllda, LOHJA - LOJO

Tutkinnon suorittaneet, osuus 15 v täyttäneistä - Personer med examen, andel av 15 år fyllda, LOHJA - LOJO Tutkinnon suorittaneet, osuus 15 v täyttäneistä - Personer med examen, andel, 2001 2016 LOHJA - LOJO Vuoden 2017 aluerajat - Områdesindelningen år 2017 40000 35000 32,7 33,3 40,0 39,7 0,9 0,8 26,4 26,1

Lisätiedot

Itämeren MoU ja SOLAS vaatimustenmukaisuustodistus

Itämeren MoU ja SOLAS vaatimustenmukaisuustodistus Itämeren MoU ja SOLAS vaatimutenmukaiuutoditu Sten Sundberg Erityiaiantuntija Alutekniikka- ja operointi 22.5.2018 Vatuullinen liikenne. Rohkeati yhdeä. Vaaralliia aineita kuljettavat aluket Rakenne ja

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

FOKUS. grammatik. Konjunktiot ja sanajärjestys

FOKUS. grammatik. Konjunktiot ja sanajärjestys FOKUS grammatik Konjunktiot yhdistävät sanoja, lauseenosia ja lauseita. Konjunktiot jaetaan rinnastus- ja alistuskonjunktioihin. Jag och min kompis ska resa till Köpenhamn. Minä ja kaverini matkustamme

Lisätiedot

TIEDOTUSLEHTI NRO 22/ KANSAINVÄLISET SÄÄNNÖT YHTEENTÖRMÄÄMISEN EHKÄISEMISEKSI MERELLÄ, 1972 (Meriteiden säännöt)

TIEDOTUSLEHTI NRO 22/ KANSAINVÄLISET SÄÄNNÖT YHTEENTÖRMÄÄMISEN EHKÄISEMISEKSI MERELLÄ, 1972 (Meriteiden säännöt) Merenkulkuhallitus TIEDOTUSLEHTI NRO 22/15.12.1995 KANSAINVÄLISET SÄÄNNÖT YHTEENTÖRMÄÄMISEN EHKÄISEMISEKSI MERELLÄ, 1972 (Meriteiden säännöt) Meriteiden sääntöihin 4.11.1993 tehdyt muutokset ovat tulleet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

PRODUKTDATA DIESEL -5/-15, SVAVELFRI FÖRKORTNING: DIKR, DIR-0/7, DIR-5/15

PRODUKTDATA DIESEL -5/-15, SVAVELFRI FÖRKORTNING: DIKR, DIR-0/7, DIR-5/15 TUOTETIEDOTE DIESEL -5/-15, RIKITÖN LYHENNE: DIKR, DIR-0/7, DIR-5/15 PRODUKTDATA DIESEL -5/-15, SVAVELFRI FÖRKORTNING: DIKR, DIR-0/7, DIR-5/15 1.1.2018 PRODUCT DATA SHEET DIESEL -5/-15, SULPHUR FREE ABBREVIATION:

Lisätiedot

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001)

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Produktet har haft 3 godkendelsesnummre: The product has had 3 approval numbers: Frem til maj 2012 var

Lisätiedot

CE-märkning och Produktgodkännande. CE-merkintä ja Tuotehyväksyntä

CE-märkning och Produktgodkännande. CE-merkintä ja Tuotehyväksyntä CE-märkning och Produktgodkännande CE-merkintä ja Tuotehyväksyntä Joakim Nyström 25.5.2018 Typgodkännande = nationellt godkännande av byggprodukter i Finland tillverkaren bevisar, att produkten kan användas

Lisätiedot

Returns to Scale II. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Esitelmä 8 Timo Salminen. Teknillinen korkeakoulu

Returns to Scale II. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Esitelmä 8 Timo Salminen. Teknillinen korkeakoulu Returns to Scale II Contents Most Productive Scale Size Further Considerations Relaxation of the Convexity Condition Useful Reminder Theorem 5.5 A DMU found to be efficient with a CCR model will also be

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Alternative DEA Models

Alternative DEA Models Mat-2.4142 Alternative DEA Models 19.9.2007 Table of Contents Banker-Charnes-Cooper Model Additive Model Example Data Home assignment BCC Model (Banker-Charnes-Cooper) production frontiers spanned by convex

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1368/2010 vp Perheen yrittäjyyden vaikutus kotona asuvan aikuisen lapsen työmarkkinatukeen Eduskunnan puhemiehelle Nykyisin elämänvaiheiden muutoskohdissa nuoret aikuiset saattavat

Lisätiedot

Curriculum. Gym card

Curriculum. Gym card A new school year Curriculum Fast Track Final Grading Gym card TET A new school year Work Ethic Detention Own work Organisation and independence Wilma TMU Support Services Well-Being CURRICULUM FAST TRACK

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

A tradition in jewellery since 1860. Oy Annette Tillander Ab. in its 6th generation

A tradition in jewellery since 1860. Oy Annette Tillander Ab. in its 6th generation Oy Annette Tillander Ab Ateljee Tehtaankatu 26 C 00150 Helsinki Unioninkatu 15 00130 Helsinki annette@atillander.fi 09-670 100 Fabriksgatan 26 C 00150 Helsingfors Unionsgatan 15 00130 Helsingfors www.facebook.com/annettetillander

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009 Form 6 Summary Form Page 1 of 1 11-03-2011 16:07:10 Skill No 105 Skill Metsäkoneen käyttö Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E Uppgörande av apteringsfil / Apteeraustiedoston

Lisätiedot

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015 Sukunimi / Efternamn Kaikki etunimet / Samtliga förnamn Henkilötunnus / Personbeteckning Puhelinnumero / Telefonnummer Valintatoimiston merkintöjä / Urvalsbyråns anteckningar SKO A (B) Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location Olen eksyksissä. Not knowing where you are Voisitko näyttää kartalta missä sen on? Asking for a specific location on a map Mistä täällä on? Asking for a specific...wc?...pankki / rahanvaihtopiste?...hotelli?...huoltoasema?...sairaala?...apteekki?...tavaratalo?...ruokakauppa?...bussipysäkki?

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables:

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja antavien klinikoiden määrä ja koko 1992-2007 Tabell 1:

Lisätiedot

Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis. Nappulat syntyneet 2005 ja myöhemmin (peliaika 2 x 15 min) kentällä

Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis. Nappulat syntyneet 2005 ja myöhemmin (peliaika 2 x 15 min) kentällä Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis Perinteinen kyläjalkapallosarja pelataan myös tänä vuonna. Säännöt ovat ennallaan, eli pelataan kahdessa luokassa: nappulat syntyneet 2004 ja myöhemmin

Lisätiedot