100% kuulonsuojain. Taydellinen sarja CE-hyvaksyttyja kuulonsuojaimia. Oikea vaihtoehto kaikenlaiseen meluun.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "100% kuulonsuojain. Taydellinen sarja CE-hyvaksyttyja kuulonsuojaimia. Oikea vaihtoehto kaikenlaiseen meluun."

Transkriptio

1 100% kuulonsuojain. Taydellinen sarja CE-hyvaksyttyja kuulonsuojaimia. Oikea vaihtoehto kaikenlaiseen meluun.

2 Tuhoisat aallot Aaniaallot ovat kuullosi perusta niin hyvassa kuin pahassa. Aallot ovat aanen siirtymisen edellytys, elleivat ne ole korvan norrnaalilla kuuloalueella, niilla on tuhoava vaikutus. Sisakorvassa ovat aaltojen tunnistajat: aistin karvat jotka liikkuvat korvan vastaanottamien aaniaaltojen mukaan. Mita korkeampi aanitaso, sita enernman aistinkarvat huojuvat. Liike muunnetaan aivoihin meneviksi herrnoimpulsseiksi, jos aistinkarvat kuitenkin toistuvasti saavat liian korkeita meluannoksia, ne katkeavat. Jaljelle jaaneet aistinkarvat eivat pysty enaa siirtarnaan kuin murto-osan korvaan tulevasta informaatiosta. Kuulovarnma on Pida Peltorit aina korvillasi!

3 Sinulla on vain kaksi Kuulo on yksi viidesta aististarnrne. Kaksi korvaa koko eliniaksi. Vaurioitunutta korvaa ei voi parantaa. Tyopaikan rnelu on tavallisin kuulovamrnojen syy. Melu on kuin radioaktiivisuus: Kestarnrne sita vain rajallisen annoksen paivassa. Melun haitallisuus riippuu ajan ja aanitason yhdistelrnasta. Viiden rninuutin valinpitamattornyys kahdeksan tuntisen tyopaivan aikana voi aiheutta kuulovaurion loppuelarnaksi. 100 prosentin kayttoaika on ainoa varrna tapa suojata kuulo. Useimrnat ovat tasta tietoisia, rnutta kaikki eivat valita, koska pitavat kuulonsuojairnia raskaina tai epamukavina tai eivat kuule rnita tyokaverit sanovat. Miten siis saada ihrniset kayttarnaan kuulonsuojairnia koko ajan? Valmistarnalla kuulonsuojaimia, joita on helppo kayttaa!

4 Kaytannon tietoa. Taattua turvallisuutta. Suojairnien valrnistuksessa tarkeinta on vieda kehitysta eteenpain. Peltorin erikoisalana on jo yli 50 vuoden ajan ollut kuulonsuojainten kehitys ja valrnistus - tana paivana olernrne alarnrne johtava yritys rnaailrnassa. Menestyksernrne salaisuus on tavassarnrne Iahestya ongelrnaa: aloitarnrne ihrnisesta. Opettelernrne kaiken tyopai- koista ja tyoolosuhteista, kuuntelernme nuoria ja vanhoja, tutkirnrne tarpeet rnutta selvitarnrne rnyos, rniten tyopai- vaan saataisiin vahan kevennysta. Taydennarnrne varrnuutta, turvallisuutta, rnukavuutta viestintaratkaisuilla ja radiolla. Tuotekehitys on jatkuvaa ja kaytarnrne tyossarnrne alan viirneisinta tekniikkaa. Peltorilla on orna tuotekehitysja tutkirnusosasto, jossa seurataan koko ketjua tuotekehityksesta tuotantoon. Kai kki tuotteernrne on testattu EN norrnien rnukaan ja varustettu eurooppalaisella CE-rnerkinnalla. Tuloksena on taydellinen kuulonhuolto- ja viestin- taohjelrna, joka tarjoaa vaihtoehtoja kaikkiin rneluolosuhteisiin. Valinta on sinun. Yksi minuutti ajastasi, kaksi kertaa vuodessa Peltor Optirne -kuulonsuojain kestaa pitkaan. Se suojaa sinua hairitsevilta aanilta ja istuu hyvin. Vastapalvelukseksi se vaatii vain hiernan huolenpitoa. Jotta suojasi varrnasti antaisi taysitehoisen suojan ja tuntuisi rnahdollisirnrnan mu kavalta pitaa, pyydarnrne si nua antarnaan kuulonsuojairnellesi rninuuti n ajastasi kaksi kertaa vuodessa. Peltor Optirne -huoltosarja sisaltaa uudet tiivisteren kaat ja vairnennustyynyt. Vai hdat ne katevasti kadenkaanteessa - ja kupu on taas kuin uusi. Clean HY 1 00A hygieniasuoja Jos tyoskentelet erittain likaisissa yrnparistoissa tai suojainta kayttavat rnyos rnuut, suosittelernrne, etta varustat tiivisterenkaat hygieenisella kertakayttosuojalla. Saatavana sadan parin pakkauksessa.

5 A Saatavana kyparakiinnitteisena, niskasangalla, paalakisangalla ja kokoontaittuvalla sangalla. Portaattornalla korkeussaadolld suojain on kateva saataa sopivaksi. ' i I erimin lujaa ja se pufiitaa tasaisesti nirn kylrnii& in Iampirnasdkin. fl / tys jakaa puristuksen tasaisesti. Peltor Optime. Uusi standardi Kuten sanottu, 100 prosentin kayttoaika on ainoa varrna turvasi. Valitsernalla Peltorin uuden kuulonsuojainsukupolven sinun on helppo olla johdonrnukainen. Peltor Optirne kasittaa kolrne rnallia, joiden kayttoalue on luokiteltu sel keasti - yhdesta kolrneen, vaativasta aarirnrnaisen vaativaan. Kuulonsuojairnet ovat aiernpaa pienernpia, rnutta suojaavat kuitenkin yhta hyvin - tai parernmin! Ne ovat rniellyttavia pitaa, rnutta eivat siita huolirnatta erista kayttajaansa rnuusta rnaailrnasta. Kun valitset oikean kuulonsuojairnen tyoyrnparistoosi ja orniin tarpeisiisi, pystyt tyoskentelernaan koko paivan huornaarnatta sita.

6 LPAH ~FBSO~IO~H.ueey!e-eede~ e! u!!s!alseljeq!el uaasnnyy!al -uoqonl edeyy!eh uoo~fleyoyln soaw eunw 'u!q!olelou!ed el u!y!owee[~oy!glad 'u!!s!e$slaa ua$ny - egseyew!on u!~oy alo!a nlaw ess!o[ 'u!~!o$s!j~~was~~s!i~o~$!$sas!ewou!la nnllahos as.uele ua[olon~oa$ ua!y$!d!fa uap!aqal eyas eeul(ey yon elo! 'uaw!elonss!ala $as$!nel uny 'elu!lea uau!llouuonl uo I aw!gdo 'eel!$ uo ell!nloy el u!!s!a$snm u!q -!nu eels!pqa!oa uaw!elons u!en :eel!$!$snl!al uo ell~s!s ualndny eunw 'eleleu uo!1!!40jd uau!e[ong 'uau!llopqew seled 'el$ew!lonq elsaphahay 'uo u!ejons 'dahay e$s!ewosnuunl uo a[lo[ 'u!e[ons uau!(ond!uou u!au!la uo I aw!gdo.e!oy!e u!ye!y$!d ee~gy ehey nu - ey ues nfalsnuqad 'e$sg~a$!sno! ejuoleunlsonu VO LPH ewjes!yelppd

7 Paalakisanka H520A Portaaton korkeussaato. Suojain helppo saataa plan mukaan. Optime II on kehitetty vaativiin rneluymparistoihin ja se vaimentaa rnaksimaalisesti rnatalillakin taajuuksilla. Neste- /vaahtomuovit~ytteisten tiivisterenkaiden ansiosta optirnaalinen tiiviys ja alhainen puristuspaine, minka johdosta suojaimia on rniellyttavivs pitaa pitkiikin aikoja yhteen rnenoon. Tiivisterenkaissa on ilrnanvai htokanavat ja ne on paallystetty pehmealla kuvioidulla hygieniakalvolla. Optime II on sopiva valinta teollisuusyrnparistijihin, joissa melu on voimakasta, kuten rnaansiirtokoneisin, lentokentille ja maataloustoihin. Niskasanka H520B Kokoontaittuvava paalaki- Kyparakiinnike H520P3 Soveltuu kaytettavaksi erikseen tai sanka H520F Lovikiinnike pikakiinnitykseen ilman yhdessa kyparan tai muun paahineen Ohut ja joustava paalakisanka suojai- tyokaluja. Tyb-, tuuletus- ja lepoasento. kanssa. men kayttarniseksi paahineen kanssa. Kiinnike kasvosuojalle. Huoltosarja HY52 Helppo ja nopea avataltaittaa kokoon.

8 Paalakisanka - H540A Levea, pehrnea paalac/ sanka saa suojairnen tunturnaan rnukavalta tyovuorojen Optirne Ill on supervaimennin, joka on tarkoitettu aarimmaisen rneluisiin ymparistoihin. Suojain perustuu kaksikuoriteknologiaan, joka rninimoi kuvun kuoren resonanssit. Korkeat taajuudet vairnentuvat erittain hyvin, samalla kuitenkin puhe ja aanimerkit kuuluvat esteettomasti. Akustisesti yhteenliitetyt sisaosa ja kuori takaavat myos rnatalien taajuuksien maksimaalisen vairnennuksen. livisterenkaat ovat leveat ja taytetty pehmealla vaahtornuovilla, minka ansiosta suojaimet istuvat erittain hyvin ja puristavat vain lievasti. Optirne III:lle ovat ominta tehokas suojaus ja rnainio kayttornukavuus. b- - Niskasanka H540B Optirnaalisesti rnuotoiltu sanka ilman ulostyontyvia osia. Ohut paalakinauha saat6a varten. Kyparakiinnike H540P3 Lovikiinnike kypariin. Suojairnet voidaan asettaa tyi3-, tuuletus- ja lepoasentoon. Huoltosarja HY54

9 Helppo valita oikein Vaarin valitut suojaimet ovat tavallinen syy olla kayttamatta kuulonsuojaimia. Ylimitoitettu kuulonsuojain voidaan kokea hankalaksi ja se voi tehda puheen ja rnuiden signaalien yrnrnartamisesta vaikeaa. Mutta mista sitten tietaa, rnika on oikein? Perussaanto on, etta sinun on aina (100 %!I kaytettava kuulonsuojairnia, jos oleskelet ymparistossa, jonka A-painotettu aanitaso on 85 db. Se, kuinka haitallinen aaniymparisto on korvallesi, riippuu aanitason ja ajan yhdistelmasta. Esimerkiksi kahdeksan tuntia 85 db A-painotetussa aanitasossa on yhta haitallista kuin 15 rninuuttia 100 db A-painotetussa aanitasossa. Korkeat aanet, kova melutaso... Optirne I. Hyva vaimennus, etenkin korkeilla taajuuksilla. Suojaimen vaimennus tarjoaa erittain hyvat viestinta- mahdollisuudet. + matalammat aanet ja kova melutaso... Optirne II. Tehokkaampi vaimennus, etenkin keskitaajuuksilla. Hyva vaimennus, joka kattaa myos korkeat taajuu- det ja antaa sopivan suojan useimmissa melutilanteissa. + matalat aanet ja erittain koville melutasoille. Optime Ill. Erittain tehokkaasti vaimentava seka matalilla etta korkeilla taajuuksilla. Tarkoitettu erittain korkeille melutasoiile. Suojain tayttaa tiukimmatkin vaimennusvaatimukset.

10 Ehkaise ennalta pitamalla korvasi auki Voidaksesi valita oikeat kuulonsuojairnet, on tarkeaa, etta tunnet tyopaikkasi aaniolot. Melun voirnakkuuden ja taajuuden lisaksi sinun on mietittava, millaisen vaimennuksen ja rnillaiset kuunteluedellytykset haluat. Ehkapa haluat varustaa suojaimesi radiolla tai yhdistaa sen muihin varusteisiin? Esimerkiksi HML-mittauksen avulla sina itse tai yrityksesi voi hankkia tietoa rnelutilanteesta ja valita vaatimukset tayttavan kuulonsuojairnen. On tarkeaa, etta valitset oikeat kuulonsuojaimet kulloiseenkin rnelutilanteeseen. Tavallinen virhe on valita liian voirnakas vairnennus, toisin sanoen kuulonsuojain, jonka vairnennusteho on tarvetta suurernpi. Talloin on vaara, etta suojain riisutaan pois, kun tulee puhuttavaa tyokavereille - jolloin seurauksena on kuulovaurio. Monet kuulovauriot olisi voitu valttaa tiedottamalla ja ennalta ehkaisevilla toimenpiteilla. Tehokas tapa parantaa kuulonsuojausta ja lisata tietarnysta on antaa kayttajille jatkuvaa koulutusta. Peltor tarjoaa itseopiskelurnateriaalia sisaltavan taydell isen koulutusohjelman ennaltaehkaisevaan kuulonhuoltoon. Meilta voit ti lata myos opastustauluja ja tarkastustaulukkoja.

11 Parhaasta emme luopuneet! Olemme jo kertoneet, etta uusi Peltor Optime on pienempi ja etta sen vaimennusarvot ovat paremmat. Ja etta olem- me tehneet siihen muitakin parannuksia. Mutta yhden tarkean yksityiskohdan paatimme sailyttaa: ainutlaatuisen ruostumattoman Peltor-terassangan. Sen puristus pysyy vakiona ja se kestaa rankkoja tyopaivia kuumassa ja kylmassa. Peltorin kuulonsuojaimet on testattu yhdessa muiden valmistajien kuulonsuojainten kanssa - sangan puristuskokeen tulokset naet oheisesta kaaviosta. Jo tunti normaalissa huonelampotilassa on vasyttanyt kaikki muut kuin Peltorin terasssangan, jonka puristus on pysynyt entisellaan. Sangan tasainen puristusvoima on turvallisuuskysymys. Tiedat, etta saat saman suojan koko ajan. Lisaksi se tun- tuu mukavalta: Muotonsa sailyttavaa terassankaa ei tarvitse koskaan kompensoida tarpeettoman voimakkaalla puristuksella. Paras kuulonsuojain on se, jota ei huomaa. Tamti kaavio osoittaa Peltorin sangan puristuksen tasaisuuden verrattuna kilpailijoiden muovisangallisiin tuotteisiin.

12 Suojainten kehitystyossa tarkeinta on kayttomukavuus. Peltorin erikoisalana on jo yli 50 vuoden ajan ollut kuulonsuojainten kehittaminen ja valmistaminen. Tana paivana olemme alan johtava yritys maailmassa. Teemme jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyota - tavoiteemme on: Ylittaa itsemme. Sen tuloksena meilla on taydellinen kuulonsuojaus ja viestintaohjelma, joka tarjoaa vaihtoehtoja kai kkiin meluolosu hteisiin. Kuulosi ei sieda kompromisseja.

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

FORUM. Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2. Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4

FORUM. Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2. Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4 FORUM SKF:n asiakaslehti No 30 Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2 Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4 Hyviä uutisia elintarviketeollisuudelle

Lisätiedot

Se on pienestä kiinni.

Se on pienestä kiinni. Tarina Hilti tarvikkeiden takana Se on pienestä kiinni. Hilti Innovaatiolehti 1-2015 DX 2 monipuoliseen suorakiinnitykseen Uusi ankkurimassa muurattuihin rakenteisiin Se on pienestä kiinni Höyhensarjalaiset,

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN 19628325.00 SWE/FIN A FIN

HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN 19628325.00 SWE/FIN A FIN 19628325.00 SWE/FIN A FIN HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN SISÄLLYS 1. ALOITA KUNTOILU...2 2. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN...4 3. RAJOITTAMATON MÄÄRÄ VAIHTOEHTOJA...7 4. KUNNON TESTAAMINEN...10 5. HENKILÖKOHTAINEN

Lisätiedot

Vaadi takaisin mielesi: Manifesti

Vaadi takaisin mielesi: Manifesti Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright 2012 elokuu 26 Anonyymi Vaadi takaisin mielesi: Manifesti Tärkeä viesti kaikille jotka ovat vaarassa tulla leimatuksi mieleltään sairaaksi Anonyymi Vaadi takaisin mielesi:

Lisätiedot

Koko tuotevalikoima sisältäen varusteet 45 käyttöesimerkkiä Koe valotekniikka tosiaikaisesti ja 3D:nä Internertissä

Koko tuotevalikoima sisältäen varusteet 45 käyttöesimerkkiä Koe valotekniikka tosiaikaisesti ja 3D:nä Internertissä TYÖVALOT Koko tuotevalikoima sisältäen varusteet 45 käyttöesimerkkiä Koe valotekniikka tosiaikaisesti ja 3D:nä Internertissä www.hella.com/worklights SISÄLTÖ Valotekniikat mitä olisi hyvä tietää Laatutestit

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa 2010 YHDESSÄ SE SYNTYY Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa Tämä opas on opinnäytetyön produkti Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opas on valmistunut keväällä 2010. Teksti: Sanna Kujala Kuvat:

Lisätiedot

tempo LIIGAT & LASTI Näin valitaan oikea WMS Britax: Varastointi ja kuljetukset samalta kumppanilta TEEMA TEKNIIKKA

tempo LIIGAT & LASTI Näin valitaan oikea WMS Britax: Varastointi ja kuljetukset samalta kumppanilta TEEMA TEKNIIKKA Britax: Varastointi ja kuljetukset samalta kumppanilta tempo Logistiikkalehti Tempo. Posten Logistikin yrityslehti. 2.2013 LIIGAT & LASTI TEEMA Käteisen käyttö vähenee: Tavarantoimitusketjut kiinnostavat

Lisätiedot

Designed for Sleep Comfort. Pieni Unikirja TAIDOSTA HERÄTÄ LEVÄNNEENÄ

Designed for Sleep Comfort. Pieni Unikirja TAIDOSTA HERÄTÄ LEVÄNNEENÄ Designed for Sleep Comfort Pieni Unikirja TAIDOSTA HERÄTÄ LEVÄNNEENÄ 2 Hyvä uni on melkein kaikki kaikessa Uni on ratkaiseva tekijä voidaksemme elää täydellä teholla ja nauttiaksemme elämästä. Tämän takia

Lisätiedot

Suorituskyvystä ei enää tarvitse tinkiä turvallisuuden vuoksi!

Suorituskyvystä ei enää tarvitse tinkiä turvallisuuden vuoksi! Suorituskyvystä ei enää tarvitse tinkiä turvallisuuden vuoksi! PAINEILMA www.cejn.com CEJN on toiminut alalla lähes 60 vuoden ajan, ja tuotteitamme joista voimme ylpeänä sanoa: made in Sweden käytetään

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

OPAS AA:N KAHTEENTOISTA ASKELEESEEN. Johdanto

OPAS AA:N KAHTEENTOISTA ASKELEESEEN. Johdanto OPAS AA:N KAHTEENTOISTA ASKELEESEEN Johdanto Opas AA:n kahteentoista askeleeseen on tarkoitettu yksinkertaiseksi, lyhyeksi ja suppeaksi opasteeksi raittiin elämän periaatteisiin tulkittuna siten kuin AA:n

Lisätiedot

Parasta jälkeä! Tilt& engcon news #2 2008

Parasta jälkeä! Tilt& engcon news #2 2008 Tilt& engcon news #2 2008 ROTATE TULEVAISUUS LÖYTYI MESSUILTA Dennis Marais sai esimiehensä vakuuttuneeksi, että hän oli nähnyt Batimat 2003 -messuilla tulevaisuuden, engconin rototiltin. Tänään hän ottanut

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

Gyptone alakatot 4.1 Johdanto akustiikkaan

Gyptone alakatot 4.1 Johdanto akustiikkaan Gyptone alakatot 4.1 Johdanto akustiikkaan Reflecting everyday life Johdanto akustiikkaan Akustiikalla tarkoitetaan usein tilan jälkikaiunta-aikaa tai ääneneristysominaisuuksia. Helposti jonkin tilan akustiikkaa

Lisätiedot

Kun todellisuus tulee yhdeksi

Kun todellisuus tulee yhdeksi Kun todellisuus tulee yhdeksi Kun todellisuus tulee yhdeksi on tiivistelmä kirjasta Todellinen valaistuminen, joka kuvaa kuinka tietoisuus, todellisuus ja vapaus yhdistyvät yhdeksi ja jäljelle jää vain

Lisätiedot

Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille

Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry 2013 Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallien asiakkaille,

Lisätiedot

BOLTED. Sopii TÄYDELLISESTI. Superbolt kuuluu nyt Nord-Lockin perheeseen. ABB käyttää kombiruuveja Luotettavuus on kaiken perusta

BOLTED. Sopii TÄYDELLISESTI. Superbolt kuuluu nyt Nord-Lockin perheeseen. ABB käyttää kombiruuveja Luotettavuus on kaiken perusta RUUVILUKITUKSEN OPTIMOINTIA KÄSITTELEVÄ LEHTI # 1 2012 BOLTED ABB käyttää kombiruuveja Luotettavuus on kaiken perusta bill eccles Ura ruuvien parissa skandinaviska glassystem Kaikki pysyy yhdessä Orion-projekti

Lisätiedot

Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005

Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005 Ajo hanskassa! Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005 Ajo hanskassa! on norjalaisten aktiivimotoristien ja ajokouluttajien Leif Klyven, Henry Enoksenin ja Gunnar Kubberoedin kirjoittama

Lisätiedot

Hyvä ensitieto kantaa

Hyvä ensitieto kantaa Kehitysvammaisten Tukiliiton julkaisusarja 1/2014 Hyvä ensitieto kantaa Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Työryhmä kiittää kaikkia oppaan tekemiseen osallistuneita. Kehitysvammaisten

Lisätiedot

Comfort Digisystem käyttöohje. Sync DY-10. Suomi

Comfort Digisystem käyttöohje. Sync DY-10. Suomi Comfort Digisystem käyttöohje Sync DY-10 Suomi Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Esittely, Comfort Digisystem 3 Esittely Sync DY-10 4 Toiminnot Sync DY-10 5 Ennen ensimmäistä käyttöä 6 Käytön aloitus 7

Lisätiedot

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähkö ja vene Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähköturvallisuuden Edistämiskeskuksen jäsenet: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry Sähkösuunnittelijat

Lisätiedot

Toimii kaikille laskuille tyypistä tai muodosta riippumatta

Toimii kaikille laskuille tyypistä tai muodosta riippumatta OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN AUTOMATISOINTI PARHAAT KÄYTÄNNÖT READSOFTIN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN RATKAISUN AVULLA Toimii kaikille laskuille tyypistä tai muodosta riippumatta ON-BOARDING TOOL INCLUDED R E A D

Lisätiedot

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Sanna Pylkkänen (toim.) Preventiimiverkoston työryhmä 2010

Lisätiedot