Tarjouspyyntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouspyyntö 4.5.2015"

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö OKM/24/240/ Viite Asia Vuonna 2010 voimaan tulleen yliopistolakiuudistuksen ja vuosina tapahtuneen ammattikorkeakoulu-uudistuksen vaikutusten arviointi 1. Hankinnan tausta Yliopistouudistus Yliopistoja koskeva lainsäädäntö uudistettiin alkaen. Yliopistolain mukaisesti yliopistot ovat itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia tai säätiölain mukaisia yksityisoikeudellisia säätiöitä. Keskeisenä uudistuksen tavoitteena oli yliopistojen irrottaminen valtio-organisaatiosta ja itsenäisen oikeushenkilöaseman luominen joko julkisoikeudellisen yliopiston tai säätiöyliopiston muodossa sekä sellaisten toimintaedellytysten takaaminen suomalaisille yliopistoille kuin mitä kansainvälisesti menestyneimmillä yliopistoilla on. Lain myötä yliopistoja pääomitettiin ja yliopistoille annettiin taloudellishallinnollinen autonomia. Lakimuutoksen yhteydessä yliopistoille annettiin myös itsenainen työnantaja-asema ja yliopistojen kaikki palvelussuhteet muutettiin virkasuhteista työsuhteiksi. Uudistuksen lähtökohtana on se, että yliopistojen taloudellista ja hallinnollista autonomiaa lisäämällä vahvistetaan yliopistojen strategista tavoitteenasettelua, jota tuetaan johtamisjärjestelmien uudistamisella ja yliopistojen joustavammalla toimintatavalla. Vahvemmilla ja itsenäisemmillä yliopistoilla on edellytykset menestyä myös kansainvälisessä toiminnassa. Lakiuudistuksen tavoitteena oli yliopistojen reagointiherkkyyden ja joustavuuden vahvistaminen siten, että yliopistot pystyvät paremmin reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin, monipuolistamaan rahoituspohjaansa, kilpailemaan kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta, tekemään yhteistyötä ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa, kohdentamaan resursseja huippututkimukseenja strategisiin painoaloihinsa sekä vahvistamaan tutkimus-ja opetustoimintansa laatua. Edellinen yliopistolakiuudistuksen vaikutusarviointi toteutettiin vuosina (Opetus-ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:21). Koska ajanjakso uudistuksen toteuttamisesta arviointiin oli varsin lyhyt uudistuksen muutoksen luonne ja laajuus huomioon ottaen, arviointi ei ollut vaikuttavuusarviointi vaan se keskittyi tarkastelemaan sita, millaisia vaikutuksia uudella lainsäädännöllä on siirtymävaiheessa ollut yliopistoissa. Näitä vaikutuksia tarkasteltiin ensisijaisesti yliopistoyhteisön sisällä strategisen johtamisen ja johtamisen välineiden sekä henkilöstöpolitiikan alueilla. Opetus- ja kulttuuriministeriö Meritullinkatu 10, Helsinki PL 29, Valtioneuvosto Puh Undervisnings- och kulturministeriet Sjötullsgatan 10, Helsingfors PB 29, Statsrädet Tfn Y-tunnus FO-nummer

2 OKM/24/240/2015 2(9) Eduskunnan sivistysvaliokunta esitti lausunnossaan uuden selvityksen antamista yliopistolain uudistuksen vaikutuksista vuonna Valiokunta otti kantaa ministeriön ja yliopistojen väliseen ohjaussuhteeseen, yliopistojen johtamisjärjestelmän kehittämiseen sekä yliopistojen päätöksentekoon ja yliopistoyhteisön osallistumiseen siihen (kts. tausta-aineisto SiVL 4/2013 vp). Ammattikorkeakoulu-uudistus Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tavoitteena on ammattikorkeakoulu, joka on kansainvälisesti arvostettu, itsenäinen ja vastuullinen osaajien kouluttaja, alueellisen kilpailukyvyn rakentaja, työelämän uudistaja ja innovaatioiden kehittäjä. Uudistusprosessin taväitteenä on luoda lainsäädännölliset puitteet ja toiminnalliset edellytykset tällaiselle ammattikorkeakoululle. Ammattikorkeakouluja koskevaa lainsäädäntöä on uudistettu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen lainsäädäntömuutoksetja ammattikorkeakoulujen uudet toimiluvat, joilla vauhditetaan ammattikorkeakoulujen rakenteellista uudistamista sekä toiminnan laadun, vaikuttavuuden ja tehokkuuden parantamista, astuivat voimaan Rahoitusmalli uudistettiin tukemaan nykyistä paremmin koulutuksen tavoitteita, kuten opetuksenja tutkimuksen laadun parantamista. Uudistuksen toisessa vaiheessa siirryttiin pois kunta-valtio-rahoitusrakenteesta ja vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta siirtyi kokonaan valtiolle. Kaikista ammattikorkeakouluista on muodostettu osakeyhtiöitä ja luonteeltaan yleishyödyllisiä yhteisöjä. Näillä toimilla on vahvistettu ammattikorkeakoulujen edellytyksiä vastata nykyistä itsenäisemmin ja joustavammin työelämän, muun yhteiskunnan ja alueiden muuttuviin kehittämistarpeisiin laadukkaalla opetuksella ja tutkimus-ja kehitystyöllä. Ammattikorkeakoulu-uudistuksella on tavoiteltu läpinäkyvää, kannustavaa ja ammattikorkeakoulujen autonomiaa lisäävää hallinto-ja ohjausjärjestelmää. Itsenäisen oikeushenkilöaseman muodostamisen ja rahoitusjärjestelmäuudistuksen tavoitteena on ollut mahdollistaa ammattikorkeakoulujen entistä Jtsenäisempi ja vahvempi asema ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien toteuttamiseen. Itsenäisellä oikeushenkilöasemalla on haluttu myös parantaa ammattikorkeakoulujen mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa mm. yksinkertaistamalla yhteistyöhön liittyvää päätöksentekoa. Hallintoa on pyritty selkeyttämään ja ammattikorkeakoulujen päätöksentekoa joustavoittamaan muuttamalla hallintomallia siten, että ammattikorkeakouluilla on vain yksi hallitus aiemman ylläpitäjähallituksen ja ammattikorkeakoulun sisäisen hallituksen sijaan. Ammattikorkeakoulujen asiantuntemuksen ja riittävän yhteistyön varmistamiseksi on hallituksen kokoonpanosta säädetty siten, että hallituksessa tulee olla työ- ja elinkeinoelämän asiantuntemusta sekä henkilöstön ja opiskelijoiden edustajat. Rahoitusjärjestelmäuudistuksen tavoitteena on ollut siirtyä selkeästi tuloksellisuutta painottavaan rahoitusjärjestelmään sekä tukea koulutuksen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan laatua ja vaikuttavuutta. Eduskunnan sivistysvaliokunta otti kantaa ammattikorkeakoulujen rooliin ja ammattikorkeakoulu-uudistuksen vaikutusten seurantaan erityisesti rahoitusuudistuksen kannaita. Valiokunta edellytti selvitystä vuoden 2018 aikana (kts. tausta-aineisto SiVM 10/2014 vp).

3 OKM/24/240/ (9) Rakenteiden uudistuminen ja talous Edellä kuvattujen yliopisto-ja ammattikorkeakoulu-uudistusten tavoitteena on ollut korkeakoulujen reagointikyvyn vahvistaminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Korkeakoulu-uudistusten yhteydessä tapahtui korkeakoulujen sisäisten rakenteiden uudistamisen lisäksi korkeakoulujen yhteenliittymisiä siten, että vuoden 2015 alussa opetus-ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla ylipistoja on 14 (vuonna 2009 yliopistoja oli 20) ja ammattikorkeakouluja 24 (vuonna 2013 ammattikorkeakouluja oli 25). Monet korkeakoulu-uudistusten tavoitteista realisoituvat vasta pidemmällä aikavälillä. Lisäksi uusimuotoisten korkeakoulujen omaehtoinen, korkeaan laatuun ja kilpailukykyyn tähtäävä strateginen kehittämistyö on alkuvaiheessa. Opetus- ja kulttuuriministerio on pyrkinyt ohjauskausina ja uudistamaan ohjaustaan siten, että ohjaus tukee ja vahvistaa korkeakoulujen strategia- ja profiloitumistyötä. Yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin kohdennetaan suoraa valtion rahoitusta vuosittain yhteensä noin 3,3 miljardia euroa. Lisäksi näille kohdentuu valtion kilpailtua julkista tutkimusrahoitusta vuosittain noin 590 miljoonaa euroa. Nämä yhteensä ovat noin 6,1 prosenttiä valtion menoista. Valtiontalouden kokonaisuus huomioon ottaen korkeakoulusektorien kehittämiseen ei ole odotettavissa merkittäviä valtionrahoituksen lisäyksiä lähivuosina, vaan tarvittava liikkumavara joudutaan hakemaan olemassa olevaa toimintaaja rakenteita uudistamalla sekä uusia rajoituslähteitä ja -muotoja hyödyntäen. Julkisen talouden kestävyys ja joustava reagointi toimintaympäristön muutoksiin vaatii tutkimus-ja innovaatiojärjestelmän toimijoilta toimivia muutoksenhallinnan ja johtamisen keinoja sekä toimivia, kustannustehokkaita rakenteita ja tulevaisuussuuntautunutta kehittämistä. Näitä asioita on osaltaan pyritty vahvistamaan edellä kuvatuilla yliopisto-ja ammattikorkeakoulu-uudistuksilla. 2. Hankinnan kohde Tarjousta pyydetään arviointihankekokonaisuudesta, joka muodostuu kolmesta osasta: työpaketti 1: Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarviointi, toteutus vuosina työpaketti 2 (optiokausi): Ammattikorkeakoulu-uudistuksen vaikutusarviointi, toteutus vuosina työpaketti 3 (optiokausi): Kokonaiskuvan muodostaminen ja analyysi korkeakoulureformeista vuonna 2018 Tarkoituksena on toteuttaa järjestyksessään toinen arviointi yliopistolakiuudistuksen vaikutuksista vuosien aikana jolloin uusi yliopistolaki on ollut voimassa viisi vuotta. Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulee valmistua mennessä. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen arviointi on tarkoitus kytkeä yliopistolain vaikutusarvioinnin hankintaan siten, että sektoreiden uudistuksista olisi saatavissa myös yhteismitallista tietoa. Optiona oleva ammattikorkeakoulu-uudistuksen arviointi toteutetaan vuosina , jolloin ammattikorkeakouluja koskeva lainsäädäntö on ollut voimassa kaksi vuotta. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen arviointi on tarkoitus toteuttaa niin, että se valmistuu mennessä. Lisäksi toteutettujen sektoriarviointien pohjalta optiokaudella laaditaan yliopistouudistuksesta ja ammattikorkeakouluuudistuksesta kokonaiskuva ja analyysi loppuun mennessä. Hankinnan arvo optioineen on ilman arvonlisäveroa euroa.

4 OKM/24/240/ (9) Työpaketti 1 Nyt toteutettavassa yliopistolakiuudistuksen vaikutusten arvioinnissa tulee tarkastella yliopistoyhteisön sisäisten hallinnollisten rakenteiden ja toimintatapojen uudistamisen vaikutuksia. Lisäksi tulee tarkastella yliopistojen asemoitumista suhteessa valtioon autonomian toteutumisen näkökulmasta. Arvioinnissa tulee myös tarkastella opetus- ja kulttuuriministeriön harjoittamaa yliopistojen ohjausta. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta tulee arvioida uudistuksen vaikutuksia Suomen tutkimus-ja innovaatiojärjestelmän kokonaisvaltaisen kehittämisen kannalta. Arvioinnin tulee keskittyä luvussa 1 esitettyihin keskeisiin yliopistolain mukanaan tuomiin uudistuksiin ja niiden vaikutusten arviointiin suhteessa uudistukselle asetettuihin tavoitteisiin sekä eduskunnan sivistysvaliokunnan edellyttämiin selvitysteemoihin (kts. tausta-aineisto SiVL 4/2013 vp). Arvioinnissa tulee mahdollisuuksien mukaan erotella lainsäädännön aiheuttamat muutokset ja yliopiston omaan päätösvaltaan liittyvät hallinnolliset ja toiminnalliset muutokset. Työpaketin 1 arvioitu, ei sitova, työmäärä koko arviointikokonaisuudesta on noin 50 %. Työpaketti 2 Työpaketti 2 on optio. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tavoitteet on kuvattu luvussa 1. Koska ammattikorkeakoulu-uudistuksen toimeenpanosta on ammattikorkeakoulu-uudistuksen arvioinnin toteuttamisvaiheessa vain kaksi vuotta, on arvioinnin syytä ensisijaisesti tarkastella sita, millaisia vaikutuksia uudella lainsäädännöllä ja sen tuomilla uusilla toimintamahdollisuuksilla on siirtymävaiheessa ollut ammattikorkeakouluissa. Huomiota tulee erityisesti kiinnittää lainsäädännön mukaisten hallinnollisten uudistusten sekä sisäisten hallinnollisten rakenteiden ja toimintatapojen uudistamisen vaikutuksiin sekä eduskunnan sivistysvaliokunnan edellyttämiin selvitysteemoihin (kts. tausta-aineisto SiVM 10/2014 vp). Lisäksi tulee arvioida ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistuksen (siirtyminen kokanaan valtion perusrahoitukseen ja rahoitusmallin uudistaminen) vaikutuksia. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta tulee arvioida uudistuksen vaikutuksia Suomen tutkimus-, innovaatio-ja aluekehitysjärjestelmän kokonaisvaltaisen kehittämisen kannalta. Työpaketin 2 arvioitu, ei sitova, työmäärä koko arviointikokonaisuudesta on noin 40 %. Työpaketti 3 Työpaketti 3 on optio. Kokonaiskuvan muodostaminen ja kokoava analyysi korkeakoulureformeista vuonna 2018 edellyttää sitä, että kokonaiskuvan muodostamisen mahdollistavia kysymyksiä on sisällytetty osaksi yliopistolakiuudistuksen ja ammattikorkeakoulu-uudistuksen arviointeja. Tämän lisäksi korkeakoulureformien kokonaisarviointiin tulee kytkeä korkeakoulujen sidosryhmiä ja tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän muita toimijoita uudistusten yhteiskunnallisen vaikuttavuuden amoimiseksi. Työpaketin 3 arvioitu, ei sitova, työmäärä koko arviointikokonaisuudesta on noin 10 %. Sidosryhmien kuuleminen ja raportointi Arvioinnin toteuttajan tulee huolehtia korkeakoulujen ja niiden keskeisten sidosryhmien kuulemisesta arviointiprosessien aikana. An/iointeihin liittyvät kyselyt ja haastattelut tulee toteuttaa suomenkielellä. Ani/ioinnin aineistona käytettävät asiakirjat tulevat arvioitsijan käyttöön kielillä, joilla ne on laadittu.

5 OKM/24/240/2015 5(9) Opetus-ja kulttuuriministeriä on asettanut arviointihankkeelle tukiryhmän. Arvioitsija osallistuu säännöllisesti hankkeen tukiryhmän kokouksiin ja tuottaa tilannekatsauksia arvioinnin edistymisestä sekä sektorikohtaiset arviointien loppuraportit sekä korkeakoulu-uudistusten kokonaisarviointiraportin suomen ja/tai englanninkielellä. Mikäli loppuraportit laaditaan englanninkielellä, tulee tarjoajan lisäksi toimittaa suomenkieliset yhteenvedot tuloksista. Tarjous Osa- tai vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjoajan on tarjottava palveluja hankkeen koko kokonaisuuden toteuttamiseen itse tai yhteistyössä asiantuntemuksen varmistamiseksi kootun kansainvälistä asiantuntemusta omaavan konsortion tai alihankkijoidensa kanssa. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa saakka. Arvioinnin toteuttajaa koskevat ehdot Tarjoajaa, palvelun sisältöä ja henkilöstön pätevyyttä koskevat vaatimukset on määritelty tarjouspyynnön liitteissä 2-5, 7, 8Aja 8B. Suomalainen yliopisto tai ammattikorkeakoulu ei jääviyssyistä voi olla arvioinnin vastuullinen tarjoajaorganisaatio eikä hankkeen vastuullisella johtajalla voi olla työsuhdesidonnaisuutta suomalaiseen korkeakouluun. Suomalaisten korkeakoulujen opettajat ja tutkijat voivat kuitenkin toimia hankkeen asiantuntijoina. Arvioinnin toteuttavilla henkilöillä tulee olla myös muiden kuin Suomen korkeakoulu-ja innovaatiojärjestelmän tuntemusta (kts. tarjouspyynnön liitteet 3, 8Aja 8B). 3. Sopimuksen kesto Tavoitteena on, että sopimus tulee voimaan x ja työpaketin 1 osalta sopimuksen voimassaolo päättyy Opetus-ja kulttuuriministeriä varaa oikeuden jatkaa sopimusta , mikäli ministeriö päättää tilata optiona olevat työpaketit 2 ja 3. Opetus-ja kulttuuriministeriä ilmoittaa optioiden hyödyntämisestä ja sopimuksen jatkamisesta viimeistään Yliopistouudistuksen arvioinnin tulee valmistua loppuun mennessä. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen an/ioinnin tulee valmistua loppuun mennessä. Korkeakoulu-uudistusten kokonaisarvioinnin tulee valmistua loppuun mennessa. 4. Tarjouksen laatiminen ja rakenne Tarjouspyynnön liitteet 2, 3, 4, 6, 7, 8Aja 8B toimivat tarjouslomakkeinaja ne tulee palauttaa täytettyinä tarjouksen mukana. Tarjouksen tekemisen tueksi on laadittu tarjouksen kansilehti ja sisällysluettelo (tarjouspyynnön liite 6), joka tarjoajan on allekirjoitettava ja liitettävä tarjoukseen.

6 OKM/24/240/ (9) Tarjouksen tulee sisältää seuraavat asiakirjat: 1. Vapaamuotoinen kuvaus tarjoajaorganisaatiosta 2. Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouspyynnön liite 2) Liite A: Selvitys alihankkijoista "Referenssilomake" (tarjouspyynnön liite 7) 3. Hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat vähimmäisvaatimukset (tarjouspyynnön liite 3) Liite B: Projektisuunnitelma (tarjouspyynnön liitteen 3 mukaisesti) "Henkilötietolomakkeet" (vastuullinen vetäjä ja asiantuntijat, tarjouspyynnon liitteet 8A ja 8B) Liite C: Vapaamuotoinen selvitys hallinnollisista tukitoimista 4. Selvityshankkeen kokonaishinta optiokausineen ilman arvonlisäveroa (tarjouspyynnön liite 4) 5. Tarjousten tarkastus ja vertailu Tarjousten tarkastus ja käsittely etenee seuraavasti: 1. Tarjousten avaaminen 2. Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen. 3. Tarjousten ja tarjottujen palvelujen sopivuuden tarkastaminen suhteessa tarjouspyynnössä määriteltyihin vaatimuksiin. 4. Tarjouspyynnön vaatimuksiin vastaavien tarjousten vertaaminen toisiinsa. Hankintapäätösja sen tiedoksisaattaminen. 5. Hankintasopimuksen solmiminen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Koska kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta, hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluessa siita kun tarjoaja on saanut hankintapäätöksen tiedoksi. Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuperusteet ovat seuraavat: 1. Kokonaishinta (20 %) Hintavertailussa huomioidaan kokonaishinta (työpaketti 1 sekä optioina olevat työpaketit2ja 3). Hinnat vertaillaan siten, että halvin tarjous saa täydet vertailupisteet (20 pistettä, painoarvo muutettuna pisteiksi). Muiden tarjousten hintapisteet lasketaan seuraaväliä kaavalla: (Halvin hinta / vertailtava hinta) X painoarvo. 2. Laatu (80 %) Laatua vertaillaan seuraavasti: 2.1 Projektisuunnitelman laatu (50 %) Projektisuunnitelmassa annettavat tiedot on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 3. Projektisuunnitelman vertailussa arvostetaan seuraavia seikkoja: a) arvioinnin viitekehys ja näkökulmat (max 10 pistettä); vertailussa arvostetaan sita, miten hyvin suunnitelma (ml. alustava sisällysluettelo) vastaa tämän asiakir-

7 OKM/24/240/2015 7(9) jan kohdassa 2) hankinnan kohde esitettyihin näkökulmiin ja arvioinnin tavoitteisun b) selvityksen vaiheet ja eri vaiheiden resursointi aikataulutus, projektissa sovellettavat menetelmät ja kuvaus arviointiryhmän työtavasta ja prosessissa syntyvistä tuotoksista (max 10 pistettä); vertailussa arvostetaan sitä, miten arviointihank- Reelle asetetut sisällölliset ja aikataululliset vaatimukset saavutetaan (menetelmien vaikuttavuus) c) kansainvälisistä hankkeista saatujen kokemuksien hyödyntäminen (max 5 pistettä) vertailussa arvostetaan kansainvälisten kokemusten ja käytäntöjen hyödyntämistä tässä arviointihankkeessa. Jokaisen arviointikriteerin kohdalla parhaaksi arvioitu suunnitelma saa täydet arviointipisteet. Muut suunnitelmat saavat arviointipisteitä sen verran vähemmän kuin ne arvioidaan parasta huonommaksi. Useampi kuin yksi suunnitelma voi saada täydet arviointipisteet. Tarjoajien saamat pisteet alakohdista A-C lasketaan yhteen ja parhaat pisteet saanut tarjoaja saa projektisuunnitelmasta täydet 50 vertailupistettä. Muiden tarjoajien saamat arviointipisteet suhteutetaan parhaaseen kaavalla: 50 pistettä x (vertailtavat arviointipisteet / parhaat arviointipisteet). 2.2 Henkilöstön osaaminen ja kokemus (30 %) Henkilöstön osaamista tullaan vertailemaan minimivaatimukset ylittävien ansioiden osalta. Osaaminen ja kokemus tulee ilmoittaa liitteinä (tarjouspyynnön liitteet 8Aja 8B) olevilla henkilötietolomakkeilla. Tarjousten vertailussa arvostetaan tarjottavien henkilöiden: o kokemusta kansallisten tai kansainvälisten tutkimus-, selvitys-ja arviointihankkeiden johtamisesta ja tekemisestä (max 10 arviointipistettä) o kokemusta yliopiston ja/tai ammattikorkeakoulun opetus-, tutkimus- ja palvelutehtävistä (max 5 arviointipistettä) o työkokemusta kansainvälisistä organisaatioista ja/tai eri maiden korkeakoulutai innovaatiojärjestelmästä (max 5 an/iointipistettä) Parhaat pisteet saa henkilöstö, jolla on pitkäaikaista ja monipuolista kokemusta edellä mainituissa kohdissa. Jokaisen arviointikriteerin kohdalla parhaaksi arvioitu tarjous saa täydet arviointipisteet. Muut tarjoukset saavat arviointipisteitä sen verran vähemmän kuin ne arvioidaan parasta huonommaksi. Useampi kuin yksi tarjous voi saada täydet arviointipisteet. Tarjoajien saamat arviointipisteet alakohdista A-C lasketaan yhteen ja parhaat pisteet saanut tarjoaja saa täydet 30 vertailupistettä. Muiden tarjoajien saamat arviointipisteet suhteutetaan parhaaseen kaavalla: 30 pistettä x (vertailtavat arviointipisteet / parhaat arviointipisteet). 6. Ilmoitus-ja hankintamenettely Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) ja soveltuvin osin asetusta julkisista hankinnoista (614/2007). Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 24 :n tarkoittamaa avointa menettelyä. Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa ja kilpailutusten EU julkisessa lehdessä. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei han-

8 OKM/24/240/ (9) kintayksikkö voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. 7. Lisätietoja Mahdollisia lisätietoja koskevat kysymykset tulee lähettää klo mennessä sähköpostitse Nina Parkkulaiselle Pyydämme otsikoimaan sähköpostit viitteellä "HE Reform Evaluation". Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi puhelimitse esitettyihin tietopyyntöihin ei vastata. Kaikki sähköpostitse esitetyt kysymykset vastauksineen lähetetään kaikille yhteystietonsa ilmoittaneille ja julkaistaan klo mennessä internet-sivulla: ja_amk_uudistuste n vaikutusten arviointi/index.html. 8. Tarjouksen toimittaminen Tarjousasiakirjat tulee laatia suomen tai englanninkielellä. Tarjous tulee toimittaa kahtena kappaleena suljetussa kirjekuoressa viimeistään (Suomen paikallista aikaa) klo opetus-ja kulttuuriministeriön kirjaamoon osoitteeseen: Postiosoite: Opetus-ja kulttuuriministeriö Kirjaamo PL Valtioneuvosto, Suomi Käyntiosoite: Meritullinkatu 10, Helsinki Kirjekuoreen tulee olla selkeästi merkitty "HE Reform Evaluation - Tender 24/240/2015". Sähköpostilla tai faksilla lähetettyjä tarjouksia ei hyväksytä. 9. Tarjoustietojen ja hankinta-asiakirjojen julkisuus Tarjousasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan tarjoajan toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli toisille tarjoajille siltä osin kun ne eivät sisällä liikesalaisuuksiä, kun hankintaa koskeva päätös on tehty.

9 OKM/24/240/ (9) Tarjoajaa pyydetään merkitsemään toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin. Tämän jälkeen tilaaja päättää mahdollisesta salassapidosta. Hintaa ei pidetä liike- tai ammattisalaisuutena (JulkL 11 ). Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Allekirjoitukset /.'.^./-c,'..l/- -/- Ylijohtaja Tapio Kosunen / ""- - -Y Opetusneuvos Ulla Mäkeläinen Liitteet Liite 1 Tausta-aineisto Liitteet 2-8 Tarjousasiakirjat

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus

Tarjouspyyntö. Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus 2.12.2014 Tarjouspyyntö Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel. Innovaatiorahoituskeskus Tekes Kyllikinportti 2 PL 69, 00101 Helsinki 029 50 55000 Innovationsfinansierinsverket

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

Yliopistolakiuudistuksen vaikutusten arviointi

Yliopistolakiuudistuksen vaikutusten arviointi Yliopistolakiuudistuksen vaikutusten arviointi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:21 Marja-Liisa Niinikoski, Johan Lunabba, Tuomas Raivio, Riikka Lehti ja Piia Pessala Yliopistolakiuudistuksen

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) 99601 SODANKYLÄ info@tahtikuitu.fi Y: 42547673-4 Taustaa (jäljempänä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

KUTSU OSALLISTUA TARJOUSKILPAILUUN TALOUSHALLINTOPALVELUISTA

KUTSU OSALLISTUA TARJOUSKILPAILUUN TALOUSHALLINTOPALVELUISTA KUTSU OSALLISTUA TARJOUSKILPAILUUN TALOUSHALLINTOPALVELUISTA FinnHEMS Oy (jäljempänä myös tilaaja tai hankintayksikkö ) kutsuu osallistumaan Hilma-ilmoituskanavassa 03.02.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus 5.3.2015 HILMA ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus 5.3.2015 HILMA ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. TARJOUSPYYNTÖ: SIIRTOKELPOISEN TILAELEMENTTIRAKENNUKSEN VUOKRAUS Pyydämme tarjoustanne siirtokelpoisen tilaelementtirakennuksen vuokrauksesta Tuusulan Hyökkälän alakoulun tilapäisiksi väistötiloiksi tarjouspyynnön

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KIELIKOULUTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ KIELIKOULUTUSPALVELUISTA 1(7) Patentti- ja rekisterihallitus Tarjouspyyntö Dnro 373/28/2011 Henkilöstöhallinto 18.4.2011 TARJOUSPYYNTÖ KIELIKOULUTUSPALVELUISTA 1. Tarjouksen pyytäjä Patentti- ja rekisterihallitus Henkilöstöhallinto

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 32244 Päiväys 21.05.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 32244 Päiväys 21.05.2015 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 32244 Naantalin kaupungin varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelma 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Sivistysvirasto Timo Saario PL 43 21101 Naantali

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö Hallituksen esitys Eduskunnalle yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö kokonaisuudessaan säätämällä uusi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5 24.4.2013 Sivu 1/5 Hankintayksikkö: Perusturva Juttilantie 1 14200 TURENKI TEHOSTETUN PALVELUASUMISYKSIKÖN RAKENNUTTAMINEN JA EDELLEEN VUOKRAAMINEN JANAKKALAN KUNNALLE 1. HANKINNAN KOHDE hakee ARA:n hyväksymää

Lisätiedot