Tarjouspyyntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouspyyntö 4.5.2015"

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö OKM/24/240/ Viite Asia Vuonna 2010 voimaan tulleen yliopistolakiuudistuksen ja vuosina tapahtuneen ammattikorkeakoulu-uudistuksen vaikutusten arviointi 1. Hankinnan tausta Yliopistouudistus Yliopistoja koskeva lainsäädäntö uudistettiin alkaen. Yliopistolain mukaisesti yliopistot ovat itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia tai säätiölain mukaisia yksityisoikeudellisia säätiöitä. Keskeisenä uudistuksen tavoitteena oli yliopistojen irrottaminen valtio-organisaatiosta ja itsenäisen oikeushenkilöaseman luominen joko julkisoikeudellisen yliopiston tai säätiöyliopiston muodossa sekä sellaisten toimintaedellytysten takaaminen suomalaisille yliopistoille kuin mitä kansainvälisesti menestyneimmillä yliopistoilla on. Lain myötä yliopistoja pääomitettiin ja yliopistoille annettiin taloudellishallinnollinen autonomia. Lakimuutoksen yhteydessä yliopistoille annettiin myös itsenainen työnantaja-asema ja yliopistojen kaikki palvelussuhteet muutettiin virkasuhteista työsuhteiksi. Uudistuksen lähtökohtana on se, että yliopistojen taloudellista ja hallinnollista autonomiaa lisäämällä vahvistetaan yliopistojen strategista tavoitteenasettelua, jota tuetaan johtamisjärjestelmien uudistamisella ja yliopistojen joustavammalla toimintatavalla. Vahvemmilla ja itsenäisemmillä yliopistoilla on edellytykset menestyä myös kansainvälisessä toiminnassa. Lakiuudistuksen tavoitteena oli yliopistojen reagointiherkkyyden ja joustavuuden vahvistaminen siten, että yliopistot pystyvät paremmin reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin, monipuolistamaan rahoituspohjaansa, kilpailemaan kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta, tekemään yhteistyötä ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa, kohdentamaan resursseja huippututkimukseenja strategisiin painoaloihinsa sekä vahvistamaan tutkimus-ja opetustoimintansa laatua. Edellinen yliopistolakiuudistuksen vaikutusarviointi toteutettiin vuosina (Opetus-ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:21). Koska ajanjakso uudistuksen toteuttamisesta arviointiin oli varsin lyhyt uudistuksen muutoksen luonne ja laajuus huomioon ottaen, arviointi ei ollut vaikuttavuusarviointi vaan se keskittyi tarkastelemaan sita, millaisia vaikutuksia uudella lainsäädännöllä on siirtymävaiheessa ollut yliopistoissa. Näitä vaikutuksia tarkasteltiin ensisijaisesti yliopistoyhteisön sisällä strategisen johtamisen ja johtamisen välineiden sekä henkilöstöpolitiikan alueilla. Opetus- ja kulttuuriministeriö Meritullinkatu 10, Helsinki PL 29, Valtioneuvosto Puh Undervisnings- och kulturministeriet Sjötullsgatan 10, Helsingfors PB 29, Statsrädet Tfn Y-tunnus FO-nummer

2 OKM/24/240/2015 2(9) Eduskunnan sivistysvaliokunta esitti lausunnossaan uuden selvityksen antamista yliopistolain uudistuksen vaikutuksista vuonna Valiokunta otti kantaa ministeriön ja yliopistojen väliseen ohjaussuhteeseen, yliopistojen johtamisjärjestelmän kehittämiseen sekä yliopistojen päätöksentekoon ja yliopistoyhteisön osallistumiseen siihen (kts. tausta-aineisto SiVL 4/2013 vp). Ammattikorkeakoulu-uudistus Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tavoitteena on ammattikorkeakoulu, joka on kansainvälisesti arvostettu, itsenäinen ja vastuullinen osaajien kouluttaja, alueellisen kilpailukyvyn rakentaja, työelämän uudistaja ja innovaatioiden kehittäjä. Uudistusprosessin taväitteenä on luoda lainsäädännölliset puitteet ja toiminnalliset edellytykset tällaiselle ammattikorkeakoululle. Ammattikorkeakouluja koskevaa lainsäädäntöä on uudistettu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen lainsäädäntömuutoksetja ammattikorkeakoulujen uudet toimiluvat, joilla vauhditetaan ammattikorkeakoulujen rakenteellista uudistamista sekä toiminnan laadun, vaikuttavuuden ja tehokkuuden parantamista, astuivat voimaan Rahoitusmalli uudistettiin tukemaan nykyistä paremmin koulutuksen tavoitteita, kuten opetuksenja tutkimuksen laadun parantamista. Uudistuksen toisessa vaiheessa siirryttiin pois kunta-valtio-rahoitusrakenteesta ja vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta siirtyi kokonaan valtiolle. Kaikista ammattikorkeakouluista on muodostettu osakeyhtiöitä ja luonteeltaan yleishyödyllisiä yhteisöjä. Näillä toimilla on vahvistettu ammattikorkeakoulujen edellytyksiä vastata nykyistä itsenäisemmin ja joustavammin työelämän, muun yhteiskunnan ja alueiden muuttuviin kehittämistarpeisiin laadukkaalla opetuksella ja tutkimus-ja kehitystyöllä. Ammattikorkeakoulu-uudistuksella on tavoiteltu läpinäkyvää, kannustavaa ja ammattikorkeakoulujen autonomiaa lisäävää hallinto-ja ohjausjärjestelmää. Itsenäisen oikeushenkilöaseman muodostamisen ja rahoitusjärjestelmäuudistuksen tavoitteena on ollut mahdollistaa ammattikorkeakoulujen entistä Jtsenäisempi ja vahvempi asema ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien toteuttamiseen. Itsenäisellä oikeushenkilöasemalla on haluttu myös parantaa ammattikorkeakoulujen mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa mm. yksinkertaistamalla yhteistyöhön liittyvää päätöksentekoa. Hallintoa on pyritty selkeyttämään ja ammattikorkeakoulujen päätöksentekoa joustavoittamaan muuttamalla hallintomallia siten, että ammattikorkeakouluilla on vain yksi hallitus aiemman ylläpitäjähallituksen ja ammattikorkeakoulun sisäisen hallituksen sijaan. Ammattikorkeakoulujen asiantuntemuksen ja riittävän yhteistyön varmistamiseksi on hallituksen kokoonpanosta säädetty siten, että hallituksessa tulee olla työ- ja elinkeinoelämän asiantuntemusta sekä henkilöstön ja opiskelijoiden edustajat. Rahoitusjärjestelmäuudistuksen tavoitteena on ollut siirtyä selkeästi tuloksellisuutta painottavaan rahoitusjärjestelmään sekä tukea koulutuksen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan laatua ja vaikuttavuutta. Eduskunnan sivistysvaliokunta otti kantaa ammattikorkeakoulujen rooliin ja ammattikorkeakoulu-uudistuksen vaikutusten seurantaan erityisesti rahoitusuudistuksen kannaita. Valiokunta edellytti selvitystä vuoden 2018 aikana (kts. tausta-aineisto SiVM 10/2014 vp).

3 OKM/24/240/ (9) Rakenteiden uudistuminen ja talous Edellä kuvattujen yliopisto-ja ammattikorkeakoulu-uudistusten tavoitteena on ollut korkeakoulujen reagointikyvyn vahvistaminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Korkeakoulu-uudistusten yhteydessä tapahtui korkeakoulujen sisäisten rakenteiden uudistamisen lisäksi korkeakoulujen yhteenliittymisiä siten, että vuoden 2015 alussa opetus-ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla ylipistoja on 14 (vuonna 2009 yliopistoja oli 20) ja ammattikorkeakouluja 24 (vuonna 2013 ammattikorkeakouluja oli 25). Monet korkeakoulu-uudistusten tavoitteista realisoituvat vasta pidemmällä aikavälillä. Lisäksi uusimuotoisten korkeakoulujen omaehtoinen, korkeaan laatuun ja kilpailukykyyn tähtäävä strateginen kehittämistyö on alkuvaiheessa. Opetus- ja kulttuuriministerio on pyrkinyt ohjauskausina ja uudistamaan ohjaustaan siten, että ohjaus tukee ja vahvistaa korkeakoulujen strategia- ja profiloitumistyötä. Yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin kohdennetaan suoraa valtion rahoitusta vuosittain yhteensä noin 3,3 miljardia euroa. Lisäksi näille kohdentuu valtion kilpailtua julkista tutkimusrahoitusta vuosittain noin 590 miljoonaa euroa. Nämä yhteensä ovat noin 6,1 prosenttiä valtion menoista. Valtiontalouden kokonaisuus huomioon ottaen korkeakoulusektorien kehittämiseen ei ole odotettavissa merkittäviä valtionrahoituksen lisäyksiä lähivuosina, vaan tarvittava liikkumavara joudutaan hakemaan olemassa olevaa toimintaaja rakenteita uudistamalla sekä uusia rajoituslähteitä ja -muotoja hyödyntäen. Julkisen talouden kestävyys ja joustava reagointi toimintaympäristön muutoksiin vaatii tutkimus-ja innovaatiojärjestelmän toimijoilta toimivia muutoksenhallinnan ja johtamisen keinoja sekä toimivia, kustannustehokkaita rakenteita ja tulevaisuussuuntautunutta kehittämistä. Näitä asioita on osaltaan pyritty vahvistamaan edellä kuvatuilla yliopisto-ja ammattikorkeakoulu-uudistuksilla. 2. Hankinnan kohde Tarjousta pyydetään arviointihankekokonaisuudesta, joka muodostuu kolmesta osasta: työpaketti 1: Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarviointi, toteutus vuosina työpaketti 2 (optiokausi): Ammattikorkeakoulu-uudistuksen vaikutusarviointi, toteutus vuosina työpaketti 3 (optiokausi): Kokonaiskuvan muodostaminen ja analyysi korkeakoulureformeista vuonna 2018 Tarkoituksena on toteuttaa järjestyksessään toinen arviointi yliopistolakiuudistuksen vaikutuksista vuosien aikana jolloin uusi yliopistolaki on ollut voimassa viisi vuotta. Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulee valmistua mennessä. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen arviointi on tarkoitus kytkeä yliopistolain vaikutusarvioinnin hankintaan siten, että sektoreiden uudistuksista olisi saatavissa myös yhteismitallista tietoa. Optiona oleva ammattikorkeakoulu-uudistuksen arviointi toteutetaan vuosina , jolloin ammattikorkeakouluja koskeva lainsäädäntö on ollut voimassa kaksi vuotta. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen arviointi on tarkoitus toteuttaa niin, että se valmistuu mennessä. Lisäksi toteutettujen sektoriarviointien pohjalta optiokaudella laaditaan yliopistouudistuksesta ja ammattikorkeakouluuudistuksesta kokonaiskuva ja analyysi loppuun mennessä. Hankinnan arvo optioineen on ilman arvonlisäveroa euroa.

4 OKM/24/240/ (9) Työpaketti 1 Nyt toteutettavassa yliopistolakiuudistuksen vaikutusten arvioinnissa tulee tarkastella yliopistoyhteisön sisäisten hallinnollisten rakenteiden ja toimintatapojen uudistamisen vaikutuksia. Lisäksi tulee tarkastella yliopistojen asemoitumista suhteessa valtioon autonomian toteutumisen näkökulmasta. Arvioinnissa tulee myös tarkastella opetus- ja kulttuuriministeriön harjoittamaa yliopistojen ohjausta. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta tulee arvioida uudistuksen vaikutuksia Suomen tutkimus-ja innovaatiojärjestelmän kokonaisvaltaisen kehittämisen kannalta. Arvioinnin tulee keskittyä luvussa 1 esitettyihin keskeisiin yliopistolain mukanaan tuomiin uudistuksiin ja niiden vaikutusten arviointiin suhteessa uudistukselle asetettuihin tavoitteisiin sekä eduskunnan sivistysvaliokunnan edellyttämiin selvitysteemoihin (kts. tausta-aineisto SiVL 4/2013 vp). Arvioinnissa tulee mahdollisuuksien mukaan erotella lainsäädännön aiheuttamat muutokset ja yliopiston omaan päätösvaltaan liittyvät hallinnolliset ja toiminnalliset muutokset. Työpaketin 1 arvioitu, ei sitova, työmäärä koko arviointikokonaisuudesta on noin 50 %. Työpaketti 2 Työpaketti 2 on optio. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tavoitteet on kuvattu luvussa 1. Koska ammattikorkeakoulu-uudistuksen toimeenpanosta on ammattikorkeakoulu-uudistuksen arvioinnin toteuttamisvaiheessa vain kaksi vuotta, on arvioinnin syytä ensisijaisesti tarkastella sita, millaisia vaikutuksia uudella lainsäädännöllä ja sen tuomilla uusilla toimintamahdollisuuksilla on siirtymävaiheessa ollut ammattikorkeakouluissa. Huomiota tulee erityisesti kiinnittää lainsäädännön mukaisten hallinnollisten uudistusten sekä sisäisten hallinnollisten rakenteiden ja toimintatapojen uudistamisen vaikutuksiin sekä eduskunnan sivistysvaliokunnan edellyttämiin selvitysteemoihin (kts. tausta-aineisto SiVM 10/2014 vp). Lisäksi tulee arvioida ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistuksen (siirtyminen kokanaan valtion perusrahoitukseen ja rahoitusmallin uudistaminen) vaikutuksia. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta tulee arvioida uudistuksen vaikutuksia Suomen tutkimus-, innovaatio-ja aluekehitysjärjestelmän kokonaisvaltaisen kehittämisen kannalta. Työpaketin 2 arvioitu, ei sitova, työmäärä koko arviointikokonaisuudesta on noin 40 %. Työpaketti 3 Työpaketti 3 on optio. Kokonaiskuvan muodostaminen ja kokoava analyysi korkeakoulureformeista vuonna 2018 edellyttää sitä, että kokonaiskuvan muodostamisen mahdollistavia kysymyksiä on sisällytetty osaksi yliopistolakiuudistuksen ja ammattikorkeakoulu-uudistuksen arviointeja. Tämän lisäksi korkeakoulureformien kokonaisarviointiin tulee kytkeä korkeakoulujen sidosryhmiä ja tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän muita toimijoita uudistusten yhteiskunnallisen vaikuttavuuden amoimiseksi. Työpaketin 3 arvioitu, ei sitova, työmäärä koko arviointikokonaisuudesta on noin 10 %. Sidosryhmien kuuleminen ja raportointi Arvioinnin toteuttajan tulee huolehtia korkeakoulujen ja niiden keskeisten sidosryhmien kuulemisesta arviointiprosessien aikana. An/iointeihin liittyvät kyselyt ja haastattelut tulee toteuttaa suomenkielellä. Ani/ioinnin aineistona käytettävät asiakirjat tulevat arvioitsijan käyttöön kielillä, joilla ne on laadittu.

5 OKM/24/240/2015 5(9) Opetus-ja kulttuuriministeriä on asettanut arviointihankkeelle tukiryhmän. Arvioitsija osallistuu säännöllisesti hankkeen tukiryhmän kokouksiin ja tuottaa tilannekatsauksia arvioinnin edistymisestä sekä sektorikohtaiset arviointien loppuraportit sekä korkeakoulu-uudistusten kokonaisarviointiraportin suomen ja/tai englanninkielellä. Mikäli loppuraportit laaditaan englanninkielellä, tulee tarjoajan lisäksi toimittaa suomenkieliset yhteenvedot tuloksista. Tarjous Osa- tai vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjoajan on tarjottava palveluja hankkeen koko kokonaisuuden toteuttamiseen itse tai yhteistyössä asiantuntemuksen varmistamiseksi kootun kansainvälistä asiantuntemusta omaavan konsortion tai alihankkijoidensa kanssa. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa saakka. Arvioinnin toteuttajaa koskevat ehdot Tarjoajaa, palvelun sisältöä ja henkilöstön pätevyyttä koskevat vaatimukset on määritelty tarjouspyynnön liitteissä 2-5, 7, 8Aja 8B. Suomalainen yliopisto tai ammattikorkeakoulu ei jääviyssyistä voi olla arvioinnin vastuullinen tarjoajaorganisaatio eikä hankkeen vastuullisella johtajalla voi olla työsuhdesidonnaisuutta suomalaiseen korkeakouluun. Suomalaisten korkeakoulujen opettajat ja tutkijat voivat kuitenkin toimia hankkeen asiantuntijoina. Arvioinnin toteuttavilla henkilöillä tulee olla myös muiden kuin Suomen korkeakoulu-ja innovaatiojärjestelmän tuntemusta (kts. tarjouspyynnön liitteet 3, 8Aja 8B). 3. Sopimuksen kesto Tavoitteena on, että sopimus tulee voimaan x ja työpaketin 1 osalta sopimuksen voimassaolo päättyy Opetus-ja kulttuuriministeriä varaa oikeuden jatkaa sopimusta , mikäli ministeriö päättää tilata optiona olevat työpaketit 2 ja 3. Opetus-ja kulttuuriministeriä ilmoittaa optioiden hyödyntämisestä ja sopimuksen jatkamisesta viimeistään Yliopistouudistuksen arvioinnin tulee valmistua loppuun mennessä. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen an/ioinnin tulee valmistua loppuun mennessä. Korkeakoulu-uudistusten kokonaisarvioinnin tulee valmistua loppuun mennessa. 4. Tarjouksen laatiminen ja rakenne Tarjouspyynnön liitteet 2, 3, 4, 6, 7, 8Aja 8B toimivat tarjouslomakkeinaja ne tulee palauttaa täytettyinä tarjouksen mukana. Tarjouksen tekemisen tueksi on laadittu tarjouksen kansilehti ja sisällysluettelo (tarjouspyynnön liite 6), joka tarjoajan on allekirjoitettava ja liitettävä tarjoukseen.

6 OKM/24/240/ (9) Tarjouksen tulee sisältää seuraavat asiakirjat: 1. Vapaamuotoinen kuvaus tarjoajaorganisaatiosta 2. Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouspyynnön liite 2) Liite A: Selvitys alihankkijoista "Referenssilomake" (tarjouspyynnön liite 7) 3. Hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat vähimmäisvaatimukset (tarjouspyynnön liite 3) Liite B: Projektisuunnitelma (tarjouspyynnön liitteen 3 mukaisesti) "Henkilötietolomakkeet" (vastuullinen vetäjä ja asiantuntijat, tarjouspyynnon liitteet 8A ja 8B) Liite C: Vapaamuotoinen selvitys hallinnollisista tukitoimista 4. Selvityshankkeen kokonaishinta optiokausineen ilman arvonlisäveroa (tarjouspyynnön liite 4) 5. Tarjousten tarkastus ja vertailu Tarjousten tarkastus ja käsittely etenee seuraavasti: 1. Tarjousten avaaminen 2. Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen. 3. Tarjousten ja tarjottujen palvelujen sopivuuden tarkastaminen suhteessa tarjouspyynnössä määriteltyihin vaatimuksiin. 4. Tarjouspyynnön vaatimuksiin vastaavien tarjousten vertaaminen toisiinsa. Hankintapäätösja sen tiedoksisaattaminen. 5. Hankintasopimuksen solmiminen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Koska kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta, hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluessa siita kun tarjoaja on saanut hankintapäätöksen tiedoksi. Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuperusteet ovat seuraavat: 1. Kokonaishinta (20 %) Hintavertailussa huomioidaan kokonaishinta (työpaketti 1 sekä optioina olevat työpaketit2ja 3). Hinnat vertaillaan siten, että halvin tarjous saa täydet vertailupisteet (20 pistettä, painoarvo muutettuna pisteiksi). Muiden tarjousten hintapisteet lasketaan seuraaväliä kaavalla: (Halvin hinta / vertailtava hinta) X painoarvo. 2. Laatu (80 %) Laatua vertaillaan seuraavasti: 2.1 Projektisuunnitelman laatu (50 %) Projektisuunnitelmassa annettavat tiedot on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 3. Projektisuunnitelman vertailussa arvostetaan seuraavia seikkoja: a) arvioinnin viitekehys ja näkökulmat (max 10 pistettä); vertailussa arvostetaan sita, miten hyvin suunnitelma (ml. alustava sisällysluettelo) vastaa tämän asiakir-

7 OKM/24/240/2015 7(9) jan kohdassa 2) hankinnan kohde esitettyihin näkökulmiin ja arvioinnin tavoitteisun b) selvityksen vaiheet ja eri vaiheiden resursointi aikataulutus, projektissa sovellettavat menetelmät ja kuvaus arviointiryhmän työtavasta ja prosessissa syntyvistä tuotoksista (max 10 pistettä); vertailussa arvostetaan sitä, miten arviointihank- Reelle asetetut sisällölliset ja aikataululliset vaatimukset saavutetaan (menetelmien vaikuttavuus) c) kansainvälisistä hankkeista saatujen kokemuksien hyödyntäminen (max 5 pistettä) vertailussa arvostetaan kansainvälisten kokemusten ja käytäntöjen hyödyntämistä tässä arviointihankkeessa. Jokaisen arviointikriteerin kohdalla parhaaksi arvioitu suunnitelma saa täydet arviointipisteet. Muut suunnitelmat saavat arviointipisteitä sen verran vähemmän kuin ne arvioidaan parasta huonommaksi. Useampi kuin yksi suunnitelma voi saada täydet arviointipisteet. Tarjoajien saamat pisteet alakohdista A-C lasketaan yhteen ja parhaat pisteet saanut tarjoaja saa projektisuunnitelmasta täydet 50 vertailupistettä. Muiden tarjoajien saamat arviointipisteet suhteutetaan parhaaseen kaavalla: 50 pistettä x (vertailtavat arviointipisteet / parhaat arviointipisteet). 2.2 Henkilöstön osaaminen ja kokemus (30 %) Henkilöstön osaamista tullaan vertailemaan minimivaatimukset ylittävien ansioiden osalta. Osaaminen ja kokemus tulee ilmoittaa liitteinä (tarjouspyynnön liitteet 8Aja 8B) olevilla henkilötietolomakkeilla. Tarjousten vertailussa arvostetaan tarjottavien henkilöiden: o kokemusta kansallisten tai kansainvälisten tutkimus-, selvitys-ja arviointihankkeiden johtamisesta ja tekemisestä (max 10 arviointipistettä) o kokemusta yliopiston ja/tai ammattikorkeakoulun opetus-, tutkimus- ja palvelutehtävistä (max 5 arviointipistettä) o työkokemusta kansainvälisistä organisaatioista ja/tai eri maiden korkeakoulutai innovaatiojärjestelmästä (max 5 an/iointipistettä) Parhaat pisteet saa henkilöstö, jolla on pitkäaikaista ja monipuolista kokemusta edellä mainituissa kohdissa. Jokaisen arviointikriteerin kohdalla parhaaksi arvioitu tarjous saa täydet arviointipisteet. Muut tarjoukset saavat arviointipisteitä sen verran vähemmän kuin ne arvioidaan parasta huonommaksi. Useampi kuin yksi tarjous voi saada täydet arviointipisteet. Tarjoajien saamat arviointipisteet alakohdista A-C lasketaan yhteen ja parhaat pisteet saanut tarjoaja saa täydet 30 vertailupistettä. Muiden tarjoajien saamat arviointipisteet suhteutetaan parhaaseen kaavalla: 30 pistettä x (vertailtavat arviointipisteet / parhaat arviointipisteet). 6. Ilmoitus-ja hankintamenettely Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) ja soveltuvin osin asetusta julkisista hankinnoista (614/2007). Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 24 :n tarkoittamaa avointa menettelyä. Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa ja kilpailutusten EU julkisessa lehdessä. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei han-

8 OKM/24/240/ (9) kintayksikkö voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. 7. Lisätietoja Mahdollisia lisätietoja koskevat kysymykset tulee lähettää klo mennessä sähköpostitse Nina Parkkulaiselle Pyydämme otsikoimaan sähköpostit viitteellä "HE Reform Evaluation". Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi puhelimitse esitettyihin tietopyyntöihin ei vastata. Kaikki sähköpostitse esitetyt kysymykset vastauksineen lähetetään kaikille yhteystietonsa ilmoittaneille ja julkaistaan klo mennessä internet-sivulla: ja_amk_uudistuste n vaikutusten arviointi/index.html. 8. Tarjouksen toimittaminen Tarjousasiakirjat tulee laatia suomen tai englanninkielellä. Tarjous tulee toimittaa kahtena kappaleena suljetussa kirjekuoressa viimeistään (Suomen paikallista aikaa) klo opetus-ja kulttuuriministeriön kirjaamoon osoitteeseen: Postiosoite: Opetus-ja kulttuuriministeriö Kirjaamo PL Valtioneuvosto, Suomi Käyntiosoite: Meritullinkatu 10, Helsinki Kirjekuoreen tulee olla selkeästi merkitty "HE Reform Evaluation - Tender 24/240/2015". Sähköpostilla tai faksilla lähetettyjä tarjouksia ei hyväksytä. 9. Tarjoustietojen ja hankinta-asiakirjojen julkisuus Tarjousasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan tarjoajan toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli toisille tarjoajille siltä osin kun ne eivät sisällä liikesalaisuuksiä, kun hankintaa koskeva päätös on tehty.

9 OKM/24/240/ (9) Tarjoajaa pyydetään merkitsemään toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin. Tämän jälkeen tilaaja päättää mahdollisesta salassapidosta. Hintaa ei pidetä liike- tai ammattisalaisuutena (JulkL 11 ). Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Allekirjoitukset /.'.^./-c,'..l/- -/- Ylijohtaja Tapio Kosunen / ""- - -Y Opetusneuvos Ulla Mäkeläinen Liitteet Liite 1 Tausta-aineisto Liitteet 2-8 Tarjousasiakirjat

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on Immunologian analysaattori. Kohde ja sitä koskevat vähimmäisvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1.

Hankinnan kohteena on Immunologian analysaattori. Kohde ja sitä koskevat vähimmäisvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1. Tarjouspyyntö JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Dnro 632/2/31/2013 24. 06. 2013 HANKINNAN NIMI Hankintayksikkö Liikuntatieteellinen tiedekunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 24.06.2013

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1.

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1. 10.2.2010 PL 357 02151 Espoo TARJOUSPYYNTÖ operoi Suomen tärkeimpiä viranomaisten kriittisiä tietoliikenneverkkoja ja -järjestelmiä. Operoimiemme järjestelmien käyttäjiä ovat mm. Poliisi, pelastustoimi,

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

Hankintasopimuksen tavoitteena on tilaajan tapaturma-, matkustus-, vastuu- ja laite- ja ryhmähenkivakuutusten hankinta sopimuskaudeksi.

Hankintasopimuksen tavoitteena on tilaajan tapaturma-, matkustus-, vastuu- ja laite- ja ryhmähenkivakuutusten hankinta sopimuskaudeksi. VAKUUTUSPALVELUN HANKINTA Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Tilaaja tai Haaga-Helia ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten kielikoulutuspalvelut

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten kielikoulutuspalvelut 22.12.2016 Dnro 27/020/2016 Viite: Asia: Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten kielikoulutuspalvelut Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

Hankittava ajoneuvo tulee työsuhdeautoksi ja tavoitteena on hankkia ajoneuvo tilaajan käyttöön huoltoleasing- sopimuksella.

Hankittava ajoneuvo tulee työsuhdeautoksi ja tavoitteena on hankkia ajoneuvo tilaajan käyttöön huoltoleasing- sopimuksella. Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö 28.11.2011 HENKILÖAUTON HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne keskikokoisesta henkilöautosta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

VAKUUTUSPALVELUN HANKINTA PÄIVITETTY TARJOUSPYYNTÖ

VAKUUTUSPALVELUN HANKINTA PÄIVITETTY TARJOUSPYYNTÖ VAKUUTUSPALVELUN HANKINTA 11.10.2016 PÄIVITETTY TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyyntöä on päivitetty 11.10.2016 siten, että vertailuperusteita on muutettu. Vertailuperusteista on poistettu kriteeri, joka koski tarjoajan

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDONJYVÄ-LEHTEÄ KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ HANKINNAN NIMI

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDONJYVÄ-LEHTEÄ KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ HANKINNAN NIMI 0 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDONJYVÄ-LEHTEÄ KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ HANKINNAN NIMI Jyväskylän yliopisto/yliopistopalvelut pyytää tarjoustanrie tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisista (offset-) painotuo tteista.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Yritysten hallinnollisen taakan kehitystä koskevan selvityksen hankkiminen

Yritysten hallinnollisen taakan kehitystä koskevan selvityksen hankkiminen TARJOUSPYYNTÖ 28.10.2011 TEM/2792/13.01.01/2011 Yritysten hallinnollisen taakan kehitystä koskevan selvityksen hankkiminen 1. Hankinnan tausta Toimintaohjelma yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi

Lisätiedot

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO !] Wa^aT LIIKENNE-JA Tarjouspyyntö 1(5) I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO II 0 / TU LVM/802/13/2016 Anne Miettinen 26.4.2016 Tarjouspyyntö; osaamisen edellytykset suurten tietoaineistojen sekä älykkään automaation

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

19.9.2013 1. HANKINNAN TAVOITE JA KOHDE SEKÄ KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

19.9.2013 1. HANKINNAN TAVOITE JA KOHDE SEKÄ KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET PAKETTIAUTON HANKINTA NURMIJÄRVEN KUNNALLE Nurmijärven kunnan nuorisopalvelut (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 12.06.2013

TARJOUSPYYNTÖ 12.06.2013 Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ SANOMA- JA AIKAKAUSLEHTIHANKINNAT Pyydämme tarjoustanne Kirkes -kirjastojen sanoma- ja aikakauslehtihankinnoista. Tarjouspyyntö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTYHARJUN PÄIVÄKODIN UUDISRAKENNUKSEN SÄHKÖURAKKA

TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTYHARJUN PÄIVÄKODIN UUDISRAKENNUKSEN SÄHKÖURAKKA TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTYHARJUN PÄIVÄKODIN UUDISRAKENNUKSEN SÄHKÖURAKKA Pyydämme tarjoustanne Mäntyharjun päiväkodin uudisrakennuksen sähköurakasta tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Lisätiedot

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi.

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi. POTILASPÖYTIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitoksen (Asiakas) Salpakankaan vuodeosaston (Terveystie 4, Hollola) potilaspöytien hankinnasta. 1 HANKINTAMENETTELY Hankintamenettelynä

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (6) 1 PÄÄLLYSTYSURAKKA 2015 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne päällystys-, jyrsintä- sekä asfalttipohjatöistä. Tarjousta pyydetään kahdelle (2) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkimus ja vaikuttavuusarviointi/zoomi-hanke

Tarjouspyyntö: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkimus ja vaikuttavuusarviointi/zoomi-hanke TARJOUSPYYNTÖ 1 (9) dno 50/021/2016 Tarjouspyyntö: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkimus ja vaikuttavuusarviointi/zoomi-hanke 1. Hankinnan kohde (jatkossa myös hankintayksikkö ) pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 20.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 20.11.2014 YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TARJOUSPYYNTÖ 20.11.2014 Sivu 1/11 Tilaaja: Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä PL 30 74101 IISALMI Hanke: Asevelikatu 4 toimitilojen muutostyöt TARJOUSPYYNTÖ 20.11.2014 Sivu 2/11

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET Tarjouspyyntö 1 (6) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA/SIVISTYSTOIMI Aholantie 28 88400 Ristijärvi Sivistysjohtaja Tiinaliisa Portano 044 7159 334 tiinaliisa.portano@ristijarvi.

RISTIJÄRVEN KUNTA/SIVISTYSTOIMI Aholantie 28 88400 Ristijärvi Sivistysjohtaja Tiinaliisa Portano 044 7159 334 tiinaliisa.portano@ristijarvi. RISTIJÄRVEN KUNTA/SIVISTYSTOIMI Aholantie 28 88400 Ristijärvi Sivistysjohtaja Tiinaliisa Portano 044 7159 334 tiinaliisa.portano@ristijarvi.fi TARJOUSPYYNTÖ 1.4.2014 RISTIJÄRVEN KUNNAN OPPILASKULJETUSTEN

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely)

TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely) 1(7) TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus pyytää tarjoustanne ilmanvaihtosuodattimien hankinnasta Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kunnille sopimuskaudeksi 1.9.2014

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA 1. Tarjouspyynnön kohde 2. Hankintayksikkö 3. Yhteyshenkilö Opetushallitus

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviainen ja Lohjan kaupunki Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelun hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen ja Lohjan kaupunki Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelun hankinta MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUN HANKINTA A: TEHOSTETTU YMPÄRIVUOROKAUTINEN ASUMISPALVELU B: PALVELUASUMINEN Perusturvakuntayhtymä Karviainen sekä Lohjan kaupunki (jäljempänä tilaaja

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 SUOMALAINEN KORKEAKOULULAITOS 2020 Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2020 laadukkaampi, vaikuttavampi,

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hanke: Rantsilan päiväkoti

KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hanke: Rantsilan päiväkoti 1 TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2014 Sivu 1/ 5 Rantsilan päiväkoti Tilaaja: Siikalatvan kunta Tekniset palvelut Pulkkilantie 4 92600 PULKKILA KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hanke: Rantsilan päiväkoti SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Kivikon koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus Kivikon päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, 94600 KEMI.

Kivikon koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus Kivikon päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, 94600 KEMI. Kemin kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelukeskus/varhaiskasvatus Valtakatu 26 08.04.2015 94100 Kemi KIVIKON PÄIVÄKODIN AV-LAITTEET Pyydämme tarjoustanne Kivikon päiväkodin AV-laitteista. 1. Hankintayksikön

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 JANAKKALAN KUNNAN MAASTOMITTAUSLAITTEIDEN HANKINTA Pyydämme sitovaa tarjoustanne koskien Janakkalan kunnan Tekniikka ja ympäristön maankäytön tulosalueelle hankittavista maastomittauslaitteista

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

25.6.2012. TARJOUSPYYNTÖ Svärdfeltin ampumaradan ympäristötutkimus ja ympäristötekninen konsultointi

25.6.2012. TARJOUSPYYNTÖ Svärdfeltin ampumaradan ympäristötutkimus ja ympäristötekninen konsultointi 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ Svärdfeltin ampumaradan ympäristötutkimus ja ympäristötekninen konsultointi 1. HANKINNAN TAVOITE JA KOHDE 2. TYÖOHJELMA Sipoon kunta, Kehittämis- ja kaavoituskeskuksen kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 AMMATTIKORKEAKOULUT OSAKEYHTIÖIKSI Ammattikorkeakoulut ovat jatkossa osakeyhtiöitä ja siten

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TEKSTIILIVUOKRAUSPALVELUN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 5.2.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta Tarjouspyyntö Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ 18.6.2015 Saran asuntojen yöhoidon hankinta Sydämellinen Laukaa on maaseutumainen kasvukunta

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Liikelahjat. Viite: 11/2014/LLA Petri Ronkainen 17.9.2014 Versio 0.1 Hankintapalvelut.

TARJOUSPYYNTÖ. Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Liikelahjat. Viite: 11/2014/LLA Petri Ronkainen 17.9.2014 Versio 0.1 Hankintapalvelut. Viite: 11/2014/LLA Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ Liikelahjat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 LIIKELAHJAT... 4 1.1 Hankinnan kohde... 4 1.2 Yleiset vaatimukset...

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN TARJOUSLOMAKE 1/4 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä.

Lisätiedot

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015) Tarjouspyyntö 1 (7) Hankintailmoitus 12.10.2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015) 1. Hankinnan kohde Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ 24.9.2015

Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ 24.9.2015 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ 24.9.2015 Ohutlevyleikkuri Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on Satakunnan suurin 2. asteen koulutuspalveluja tuottava ammatillinen oppilaitos. WinNova kehittää ja parantaa toimintojaan

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1 TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SISÄLTÖ Tornion kaupunki / kaupunginhallitus pyytää

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Nivalan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ 2012 Nivalan kaupunginkirjasto TARJOUSPYYNTÖ

Nivalan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ 2012 Nivalan kaupunginkirjasto TARJOUSPYYNTÖ KIRJASTOAUTON ALUSTAN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Nivalan kaupunki pyytää tarjoustanne kirjastoauton alustasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan n käyttöön (www.nivala.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen

Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen TIETOPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen 1. Hankinnan kohde ja kuvaus 1.1 Taustatiedot 1.2 Tarjouksen sisältö Espoon kaupunki pyytää tarjousta sähköisen asiointialustan

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviainen: Ikäihmisten asumispalvelun ja intervallihoidon hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen: Ikäihmisten asumispalvelun ja intervallihoidon hankinta IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUN JA INTERVALLIHOIDON HANKINTA A: TEHOSTETTU YMPÄRIVUOROKAUTINEN ASUMISPALVELU, B: PALVELUASUMINEN C: INTERVALLIHOITO / TEHOSTETTU YMPÄRIVUOROKAUTINEN JA D: INTERVALLIHOITO / 8h

Lisätiedot

NEVAS GÅRD ASEMAKAAVA

NEVAS GÅRD ASEMAKAAVA TARJOUSPYYNTÖ 1/5 Tilaaja: Sipoon kunta Kehitys- ja kaavoituskeskus PL 7 (Iso Kylätie 18) 04131 Sipoo NEVAS GÅRD ASEMAKAAVA Sipoon kunnan Kehitys- ja kaavoituskeskus pyytää tarjoustanne asemakaavan laadinnasta

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Intohimona yrittäjyyskasvatus!

Intohimona yrittäjyyskasvatus! Toinen linja 14 00530 Helsinki 29.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ YES- VERKOSTON ASIANTUNTIJAPALVELUISTA (PUITESOPIMUS) pyytää tarjouksia yrittäjyyskasvatuskoulutusten asiantuntijapalve- luista vuosille 2015-2018

Lisätiedot

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2015 Tarjouspyyntö Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset Tilaaja Hankinnan kohde Hankinnan tyyppi Työn kuvaus Vihdin kunta, kaavoituspalvelut Vihin kunta pyytää tarjoustanne pohjatutkimusten

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Hallintopalveluosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo 14.09.2011 Evira/6051/0071/2011

Hallintopalveluosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo 14.09.2011 Evira/6051/0071/2011 TARJOUSPYYNTÖ Ongelmajätteiden nouto ja hävittäminen 1(6) Hallintopalveluosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo 14.09.2011 Evira/6051/0071/2011 Viite: EU- hankintailmoitus on julkaistu HILMA-tietokannassa

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille.

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. 15.12.2014 2 (11) Sisältö 1 Hankinnan kohde... 3 2 Vaatimukset... 3 3 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö (luonnos)

Tarjouspyyntö (luonnos) 6.7.2016 Sivu 1/6 Hankintayksikkö Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä Hankinnan kohde Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (KTO) pyytää tarjoustanne pesulapalveluista. Vaatimukset

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ..2012

TARJOUSPYYNTÖ ..2012 1 TARJOUSPYYNTÖ..2012 LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON HANKINTA Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan kaupungit ja Nurmijärven, Kirkkonummen, Sipoon ja Tuusulan kunnat (jatkossa tilaaja ) pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavaan

Lisätiedot

OSALLISTUMISPYYNTÖ: IISALMEN TERVEYSKESKUKSEN HOITAJAKUTSUJÄRJES- TELMÄ

OSALLISTUMISPYYNTÖ: IISALMEN TERVEYSKESKUKSEN HOITAJAKUTSUJÄRJES- TELMÄ Tämä osallistumispyyntö koskee Iisalmen kaupungin terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmän hankintaa. Ehdokas osallistuu hankintamenettelyyn täyttämällä osallistumispyynnön liitteenä 1 toimitetun osallistumishakemuslomakkeen

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Yliopistouudistus Suomessa. Johtaja Anita Lehikoinen

Yliopistouudistus Suomessa. Johtaja Anita Lehikoinen Yliopistouudistus Suomessa Johtaja Anita Lehikoinen 8.6.2010 Yliopistouudistuksen tavoitteet tavoitteena luoda suomalaisille yliopistoille vastaavat toimintaedellytykset kuin parhailla ulkomaisilla yliopistoilla

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot