Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne pitkän kantaman rfid -etäluentatekniikkaan perustuvasta tiedonkeruu ja kulunvalvontajärjestelmästä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne pitkän kantaman rfid -etäluentatekniikkaan perustuvasta tiedonkeruu ja kulunvalvontajärjestelmästä."

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne pitkän kantaman rfid -etäluentatekniikkaan perustuvasta tiedonkeruu ja kulunvalvontajärjestelmästä. 1. HANKINNAN KUVAUS Hankittavan automaattisen tiedonkeruu- ja kulunvalvontajärjestelmän on taattava korkea toimintavarmuus ja sovelluttava: - maan- ja lumenkaatopaikan luvanvaraisen kulun sallimiseen, valvontaan ja luvattoman kulun estämiseen 24/7 periaatteella. - tiedonkeruuseen kulunvalvonnan läpi ajettavista kuormista (tuojan tunnistus, materiaalilajit ja kuormien lukumäärät) - kerätyn tiedon raportointiin siinä muodossa, että sitä voidaan käyttää laskutuksen ja tilastotietojen keruun perustana. - Järjestelmän asennus ja perustamistyöt (eli laitteiston perustan, ei maan tasoitus tms. töitä) sisältyvät tarjoushintaan (kunta hoitaa paikalle sähkön ja maanpohjustustyöt). 2. HANKINTAMENETTELY - Hankinta on arvoltaan kansallisen kynnysarvon alittava hankinta, joten kynnysarvon ylittävää julkista hankintakilpailutusta ei hankintayksikön toimesta tarvitse tehdä. - Hankintamenettelyssä sovelletaan kunnan sisäistä hankintamenettelyä pienhankinnoista. Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin eli pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia muutoin kuin hankintaoikaisua koskevan muutoksenhakusäännön osalta (HankL 83 ) 3. TARJOAJALTA VAADITTAVAT TODISTUKSET JA SELVITYKSET - Kelpoisuuden toteamiseksi tarjoajan tulee toimittaa tarjouksen liitteenä seuraavat selvitykset: o kaupparekisteriote o todistus verojen maksamisesta o ilmoitus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta o selvitys yrityksen merkitsemisestä ennakkoperintälain (1118/1996) mukaisen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin, sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaisen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

2 o selvitys työntekijöiden työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista (laki 1233/ ). - Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjousten jättöpäivästä laskettuna. Vaadittujen selvitysten puuttuminen voi johtaa tarjoajan sulkemisen pois tarjouskilpailusta. - Referenssiluettelo: tarjoajalla on oltavat vähintään neljä (4) vastaavanlaista toimitusta vastaaviin keliolosuhteisiin soveltuvista järjestelmistä viimeisen kolmen vuoden ajalta. 4. TARJOUKSEN TEKEMINEN JA SISÄLTÖ - Tarjous tehdään kirjallisesti ilman valmista lomakepohjaa. Tarjouksen ja kaikkien sen liitteiden tulee olla suomenkielisiä. - Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnössä vaaditut toiminnalliset, tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset. Vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa kohdassa 3. mainitut selvitykset. - Järjestelmä tehdään kertainvestointina, joten tarjoushintojen (alv 0%) tulee olla kiinteä koko järjestelmän osalta. Mikäli järjestelmään sisältyy kk-laskutusperusteisia ylläpitokustannuksia, niin nämä on esitettävä tarjouksessa ja ne ovat osa laskettavaa kokonaishintaan kolmen vuoden jaksolle v.2018 loppuun asti. - Tarjoushinta pitää antaa erikseen itse laitteille ja toinen hinta näille ylläpitokustannuksille, mikäli kuukausi maksuja järjestelmästä tulee. - Lisäksi tarjouksessa on ilmoitettava hinnat ajoneuvo tunnistimille ja mahdollisille muille laitteille mistä toimittaja veloittaa. - Tarjouksessa tulee kuvata ja yksilöidä riittävän tarkkaan, miten tarjottu järjestelmä täyttää seuraavat ensisijaista teknistä ja toiminnallista suorituskykyä koskevat vaatimukset. TOIMINNALLISET JA TEKNISET VAATIMUKSET o Järjestelmän tulee olla Suomessa yleisesti tunnettua ja käytettyä merkkiä ja sen huolto sekä varaosien saanti tulee olla asianmukaisesti järjestetty. o Järjestelmän tulee olla luotettava ja toimintavarma Suomessa talvisin vallitsevissa haasteellisissa olosuhteissa. o Järjestelmän huolto sekä varaosien saanti tulee olla asianmukaisesti järjestetty ja paikallinen saatavuus eli lyhyt vasteaika katsotaan eduksi.

3 o Laitteiden oltava siirrettäviä eli oltava mahdollisuus hyödyntää samaa järjestelmää esim. väliaikaisilla lumenkaatopaikoilla tai määräaikaisissa rakennusprojekteissa. o Pitkä (min. 10m toimintavarma etäisyys) ja helposti säädettävissä oleva tunnistusetäisyys, jotta toiminta saadaan optimoitua haasteellisimmillakin alueilla käyttöympäristön vaatimusten mukaan, eikä kuljettajien tarvitse erikseen pysäyttää autoa. o Järjestelmän pitää mahdollistaa tarvittaessa sekä ajoneuvon, materiaalin että kuljettajan tunnistaminen. o Järjestelmän pitää pystyä ottamaan vastaan tieto eri materiaaleista. o Järjestelmään mahdollisuus saada omalle huoltokalustolle tunnistimia, jotka eivät ole koko ajan valmiustilassa ja ne pystytään erikseen aktivoimaan toimiviksi, esim. painonapillisia. o Langaton tiedonsiirto ja internetin kautta etänä toimiva käyttöliittymä, jolla saadaan verkon yli ohjattua puomilaitteistoa. o Kulkuoikeuksia tulee voida muuttaa langattoman tiedonsiirron kautta. o Tietojenkeruujärjestelmän pitää pystyä toimimaan Stand Alone tilassa ilman tietoverkkoyhteyttä 72h (yli viikonlopun kestävä huollon vasteaika). o Järjestelmästä pitää saada listaus tapahtumista laskutusta varten. o Järjestelmän mahdollinen yhteensopivuus naapurikuntien maa- ja lumenkaatopaikoilla käytössä olevien järjestelmien kanssa on myös tärkeää, koska liikennöitsijät ajavat kuormia paljon yli kuntarajojen ja yhteensopiva järjestelmä mahdollistaa tunnistamisen samaa tekniikka hyödyntäen. - Tarjouksessa ilmoitetaan toimivan perusjärjestelmän kokonaishankintahinta. Perusjärjestelmällä tarkoitetaan 4-5 metrin liikennepuomia turvalaitteineen, tarvittavine ohjausjärjestelmineen, asennuksineen ja tarvikkeineen. Kunta huolehtii sähkönsyötön järjestämisestä, tien rakentamisesta ja mahdollisesta asfaltoinnista. Toimittaja hoitaa puomilaitteiston edellyttämät asennus- ja käyttöönottotyöt sekä antaa käyttökoulutuksen. - Tarjous on jätettävä paperimuodossa ja se on toimitettava suljetussa kuoressa määräaikaan mennessä jäljempänä ilmoitettuun osoitteeseen. Tarjouksen tulee olla sitovasti voimassa kolme (3) kuukautta jättöpäivästä lukien.

4 5. TARJOUSTEN KÄSITTELY JA VALINTAKRITEERIT - Tarjoukset avataan tilaisuudessa, joka ei ole julkinen. Tarjoukset, jotka todetaan tarjouspyynnön mukaisiksi ja joiden tarjoajat täyttävät kelpoisuusvaatimukset otetaan tarjousten arviointivertailuun. Kelpoisuusvaatimukset todetaan toimitettujen todistusten perusteella. Myöhästynyttä, määräajan jälkeen saapunutta tarjousta ei oteta käsittelyyn. - Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuusarviointi sekä vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajan kelpoisuuden arviointi 2. Tarjouksien tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu Tarjoajan kelpoisuuden arviointi - Tarjoajan kelpoisuuden arvioinnilla selvitetään tarjoajan edellytyksiä suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. - Tarjoajan kelpoisuuden arviointi suoritetaan kohdassa 4 mainittujen todistusten ja selvitysten perusteella. Vaadittujen todistusten ja selvitysten tai niistä ilmenevä vakuutusmaksujen, verojen tai sosiaalimaksujen laiminlyönti voi johtaa tarjoajan sulkemiseen pois tarjouskilpailusta. Lisäksi tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta Laissa Julkisista Hankinnoista 2007/348 seuraavissa kohdissa mainituilla perusteilla: 53 Eräisiin rikoksiin syyllistyneiden ehdokkaiden ja tarjoajien sulkeminen tarjouskilpailusta, 54 Muut poissulkemisperusteet ja 63 Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset. Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen - Toisessa vaiheessa arvioidaan tarjouspyynnön vaatimusten täyttyminen niiden osalta, jotka täyttivät ensimmäisen vaiheen vaatimukset. - Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuus edellyttää, että tarjous liitteineen on tehty tämän tarjouspyynnön sisällön vaatimusten mukaisessa muodossa ja kaikki pyydetyt tiedot on ilmoitettu pyydetyssä muodossa. Tarjousten vertailu Ne tarjoukset, jotka ovat tarjouspyynnön mukaisia, arvioidaan tarjouspyynnössä mainittujen tarjousten arviointiperusteiden mukaisesti ja vertaillaan pisteytyksen mukaisesti (kohta 6).

5 6. HANKINNAN RATKAISUPERUSTEET - Hankinnan ratkaisuperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus ja tarjouspyynnön mukainen järjestelmä. - Tarjousten kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa (tarjousvertailu) kiinnitetään mainituin painotuksin huomiota alla esitettyihin seikkoihin: - tarjoushinta 50 %, johon lasketaan mukaan laitteistohinnan lisäksi järjestelmän ylläpitomaksu kolmen vuoden eli 36 kk:n ajalta. - tarjoajan henkilöstöresurssit sekä toimitukseen tarjotun henkilöstön organisaatio ja kokemus vastaavista töistä 20 % - yritysreferenssit vastaavista kohteista viimeksi kuluneilta viideltä (5) vuodelta 15 % - tarjottujen laitteiden mekaaniset ja toiminnalliset ominaisuudet: käytön luotettavuus, tarkoituksenmukaisuus ja huollon helppous 15 % o Kukin vertailutekijä pisteytetään skaalalla Halvimmalle / parhaimmaksi arvioidulle tarjoukselle annetaan 100 pistettä. Muiden tarjousten pisteet saadaan käänteisessä suhteessa parhaimpaan verrattuna. Saadut pisteet painotetaan yllä esitetyllä tavalla ja lasketaan painotettujen pisteiden summa (vertailupisteet). Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous saa suurimmat vertailupisteet ja kyseinen tarjoaja valitaan. - Lisäksi rakennuttaja pidättää oikeuden hylätä selvästi ali- ja ylihintaiset sekä jättää työt kokonaan tilaamatta. 7. HANKINTAPÄÄTÖKSET JA HANKINTASOPIMUKSET - Kunta tekee hankinnasta kirjallisen hankintapäätöksen, joka perustuu tarjousvertailussa huomioon otettavien tarjousten vertailuun ja sen antamiin lopputuloksiin. Hankintapäätös perustuu edellä mainittuihin tarjousten arviointikriteereihin ja niiden perusteella annettuihin pisteisiin. Hankintapäätös perusteluineen annetaan tiedoksi kaikille asianosaisille. - Kirjallinen hankintasopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi ja valittu toimittaja on toimittanut kunnalle kohdassa 3. mainitut hyväksyttävät tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset, mikäli toimittaja käyttää tarjoamansa palvelun toteuttamisessa alihankintaa tai ulkomaista työvoimaa. Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimusasiakirjat. Hankinnassa noudatetaan NLM 10 ehtoja. - Järjestelmän tulee olla asennettuna ja käyttövalmiina marraskuun 2015 puoliväliin mennessä.

6 8. TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN - Suljetut tarjoukset vaadituin liitteineen on jätettävä klo mennessä osoitteeseen: Akaan kaupunki / tekninen toimi Vesa Savolainen PL 34 (Myllytie 3) Akaa Tarjouskuoressa on oltava merkintä: Maan ja lumenkaatopaikan kulunvalvontajärjestelmä 9. LISÄTIETOJA - Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee ilmoittaa rakennuttajalle mennessä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset lisätään urakka-asiakirjoihin Akaan kaupungin nettisivuille maan- ja lumenkaatopaikan kulunvalvontajärjestelmä, lisäkirje 1 jne. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouslomakkeella perehtyneensä mahdollisiin lisäkirjeisiin. Lisätietoja antaa ja tiedusteluihin vastaa Akaan kaupungilta Vesa Savolainen Akaa Vesa Savolainen Kunnossapitopäällikkö Akaan kaupunki

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ LAITTEIDEN HANKINNASTA MIKKOLAN KOULUN PALVELUKEITTIÖÖN Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne Mikkolan koulun

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10)

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10) 6.3.2015 1 (10) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N PANORAAMATOMOGRAFIALAITTEESTA TURUN TERVEYSPALVELUYKSIKKÖÖN YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne yhden panoraamatomografialaitteiston toimittamisesta ja asentamisesta.

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1. Hankinnan kuvaus Lohjan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne Pusulan kaupungin osan liikennealueiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 22.6.2015 Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA Nurmijärven kunta pyytää tarjousta suun terveydenhuollon välinehuoltokuljetuksista. Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 12/14 1(5)

MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 12/14 1(5) MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 12/14 1(5) Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ 21.5.2014 Tilaelementtitoimittajat EHNROOSIN KOULUN TILAPÄISET LISÄLUOKAT 1. Sijoituspaikka Ehnroosin koululla Mäntsälässä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON 26.03.2012 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON YTHS pyytää kirjallista tarjousta suun terveydenhuollon vuokratyövoiman hankinnasta

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

YTHS pyytää kirjallista tarjousta kuudesta suun terveydenhuollon hoitokoneesta ja niiden asennuksesta vuodelle 2015.

YTHS pyytää kirjallista tarjousta kuudesta suun terveydenhuollon hoitokoneesta ja niiden asennuksesta vuodelle 2015. 9.3.2015 1 (15) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOKONEIDEN HANKINNASTA YTHS pyytää kirjallista tarjousta kuudesta suun terveydenhuollon hoitokoneesta ja niiden asennuksesta vuodelle 2015.

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki

Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) LEASINGRAHOITUS JA SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Vanha Sairaalantie 5 PL 20 02401 KIRKKONUMMI 1 Tarjouspyynnön taustaa Kirkkonummen

Lisätiedot