Kärkihankkeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kärkihankkeet 2015-2018"

Transkriptio

1

2 Matkailun poikkihallinnollinen sateenvarjo- (strateginen) ohjelma Suomi johtavaksi stopover - maaksi Kärkihankkeet Finrelax- Suomesta hyvinvoin/matkailun kärkimaa Merellinen saaristo kansainvälises/ tunnetuksi Matkailutuo)eet digitaalises/ löyde)äväksi ja oste)avaksi Kestävän vesistömatkailukeski)ymän BCD- demonstraa/o

3 Stopover Finland

4 Stopover Finland - miksi? Sijaintimme lännen ja idän risteyskohtana ja Aasian lentoyhteydet Matkailu kasvaa! Yöpymiset Aasian maista + 111% v n. 2 miljoonaa koneenvaihtoa Hki-Vantaalla /3 kiinalaisista vaihtomatkustajia Japanilaisista 37% ja etelä-korealaisista 67% läpikulkumatkalla Rakentamalla houkuttelevia paketteja muutaman tunnin kestävästä välilaskusta muutamien päivien mittaiseen stopover matkailuun voidaan tänne jo saapuneiden matkailijoiden myötä lisätä matkailusta saatavia tuloja.

5 Stopover Finland Ohjelma koostuu kolmesta kokonaisuudesta Ensimmäinen hankekausi Toinen ja kolmas hankekausi Selvitykset ja kartoitukset Toimintamallin ja Stopover- konsep/n rakentaminen Lanseeraus, myyn/ ja markkinoin/ Stopover ja Gateway projek1en tulokset ja Stopover- tuo7eiden kartoitus Benchmarking Iceland ja Singapore stopoverkonsep1t Markkinaselvitykset poten1aalisilla kohdemarkkinoilla Arvoketjun, yhteistyökumppaneiden ja avainyritysten kartoitus Opera1ivisen toimintamallin suunni7elu ja toimijoiden valinta Stopover Finland konsep1n ja tuotekriteerien määri7ely: co- crea1on- 1laisuudet yhdessä yhteistyökumppaneiden ja yritysten kanssa Markkinoin1verkoston kokoaminen ja brändin ja konsep1n määri7ely, brändistrategia Valmennus1laisuuksia ja - materiaaleja yritysryhmille Kootaan Stopover Finland tuotemenu konsep1n testaaminen Lanseeraus- ja markkinoin1suunnitelma Suunnitelmien mukaiset toimenpiteet Kohdemarkkinat: Kiina, Japani, Etelä- Korea

6 Stopover Finland - tavoitteet 1. Varmistetaan Stopover Finland konseptin toimivuus, tuotanto ja jakelu (stopover-paketit ja tuotteet on suunniteltu kohderyhmille sopiviksi ja ovat helposti varattavissa). Rakennetaan noin 50 stopover-tuotteen Stopover Finland-menu. 2. Toteutetaan Stopover Finland -konseptin lanseeraus ja markkinointitoimenpiteet valituilla pääkohdemarkkinoilla suunnitelman mukaisesti yhdessä markkinointiverkoston kanssa. 3. Kasvatetaan Stopover Finland-tuotteita tarjoavien yritysten liikevaihtoa ja luodaan uusia työpaikkoja 4. Kasvatetaan Aasiasta tulevien matkailijoiden yöpymisiä Suomessa yöpymisestä (v. 2013) yöpymiseen (v. 2018) (= +45%). 5. Kasvatetaan Suomen Aasian maista saamaa matkailutuloa 80 miljoonalla eurolla v mennessä. 6. Vuoteen 2020 mennessä Suomi on Pohjoismaiden tunnetuin Stopover-kohde

7 Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi

8 Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi miksi? Suomen saariston ainutlaatuisuus ja mahdollisuudet Mm. heikko saavutettavuus ja pirstaleinen yrittäjäkenttä è alueen matkailullinen kehittymättömyys Matkailuyritykset ovat erittäin pieniä, pääosin mikroyrityksiä Koska saavutettavuus tulee jatkossakin olemaan saaristomatkailun kehittymisen avaintekijä, on palvelut ja tuotteet järkevää koota suurempien keskittymien kuten kaupunkien tai matkailukeskittymien yhteyteen. Näiden ns. saariston porttien kautta matkailijoiden on helppo päästä nauttimaan maailman kauneimmasta saaristosta ja sen monipuolisista palveluista. 8

9 Merellinen saaristo Ohjelma koostuu kolmesta kokonaisuudesta Ensimmäinen hankekausi Toinen ja kolmas hankekausi Selvitykset ja kartoitukset Toimintamallin ja konsep/n rakentaminen Lanseeraus, myyn/ ja markkinoin/ Aikaisempien saariston matkailuprojek1en tulokset ja tuo7eiden kartoitus Benchmarking saaristomatkailukonsep1t Markkinaselvitykset poten1aalisilla kohdemarkkinoilla Arvoketjun, yhteistyökumppaneiden ja avainyritysten kartoitus Tuotekriteerien, Saaristokonsep1n ja - brändin määri7ely: co- crea1on- 1laisuudet yhdessä yhteistyökumppaneiden ja yritysten kanssa Valmennus1laisuuksia ja - materiaaleja yritysryhmille Kootaan Merellisen saariston tuotemenu Konsep1n testaaminen Markkinoin1verkoston kokoaminen ja sitou7aminen Tuotetarjoaman/porNen mahdollinen täydennys Lanseeraus- ja markkinoin1suunnitelma Suunnitelmien mukaiset toimenpiteet Kohdemarkkinat: Keski- Eurooppa, Kiina ja Japani

10 Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi - tavoitteet 1. Hankkeen aikana luodaan 4-6 merellisen saaristoportin konsepti. Portti-konsepti ja tarkemmat kriteerit määritellään hankkeen toimenpiteissä, mutta porttien on oltava helposti saavutettavissa ja tarjottava kattavat palvelut sekä yhteydet saaristoon. 2. Kunkin merellisen saaristoportin ympärille rakentuu tuotekriteerien mukainen tuotetarjoama hankkeen aikana. 3. Hankkeen toimenpiteissä on mukana yhteensä 50 pk-yritystä sekä alueelliset matkailuorganisaatiot Suomen rannikko- ja saaristoalueilta. 4. Luodaan Merellinen saaristo- markkinointiverkosto toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi hankkeen jälkeen. 5. Tehdään brändistrategia, joka erottaa Suomen merellisen saariston kilpailijoista. 6. Kartoitetaan potentiaaliset jakelukanavat myynnin optimoimiseksi. Vähintään viiden (5) kehitettävän saaristoportin tuotteita ja palveluita on myynnissä kaikkien valittujen kohdemaiden matkanjärjestäjien valikoimissa (= vähintään 30 ostettavaa tuotetta). 7. Ohjelmassa mukana olevien yritysten liikevaihto kasvaa 8. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrä rannikolla ja saaristossa kasvaa 1,043 miljoonasta (v. 2013) 1,2 miljoonaan (v. 2018) (= +15%) 10

11 Finrelax 11

12 Finrelax - miksi? Hyvinvointi yksi kansainvälisen matkailun nopeimmin kasvavia trendejä Suomella luontaiset edellytykset teeman mallimaaksi Kilpailukentällä vielä tilaa Tuotetarjonta olematonta ja hajanaista tai vain kotimaisille matkailijoille kohdennettua Kaikki isommatkaan toimijat, kuten kylpylät, eivät täytä kansainvälisten matkailijoiden kriteerejä Käynnistetään kehittäminen laaja-alaisesti ja valtakunnallisesti katto-ohjelmien (OF ja CF) tapaan. Pk-yritysten ja veturiyritysten yhteistyöllä rakennetaan Suomesta luonnollisen hyvinvointimatkailun kärkikohde.

13 Finrelax Ohjelma koostuu kolmesta kokonaisuudesta Ensimmäinen hankekausi Toinen ja kolmas hankekausi Koordinaa/o ja verkostot Valtakunnallisen toimijaverkoston luominen ja roolit Informaa1on ja työkalujen väli7äminen Tutkimus1edon tuo7aminen, markkina- ja kohderyhmäselvitykset kohdemaissa Tuotekehitys ja Finrelax- tuoteperheen kokoaminen Laatukriteerit ja tuotesuositukset Finrelax- tuoteperheen tuo7eistus yhteistyössä yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa, työpajat Uusien tuoteinnovaa1oiden benchmarkkaus Valmennus1laisuuksia ja - materiaaleja yritysryhmille Kootaan Finrelax tuotetarjonta yhteen Jakelukanavien kartoitus Lanseeraus, myyn/ ja markkinoin/ Uusien kohdemarkkinoiden asiakastarpeiden kartoitus BtoB myyn11laisuudet kohdemarkkinoilla ja Suomessa Monikanavaisen markkinoin1materiaalin tuo7aminen Finrelax- konsep1n määri7ely ja luominen BtoC markkinoin1toimenpiteet Kohdemarkkinat: Saksa, Venäjä ja Japani

14 Finrelax - tavoitteet 1. Hankkeen toiminnassa ja Finrelax konseptin rakentamisessa, sekä tuotteita ja palveluita tuottamassa on mukana n. 70 yritystä, joista 60 on pk-yrityksiä ja n. 10 isompaa veturiyritystä 2. Alueellisia Finrelax koordinaattoreita on vähintään 10 ympäri Suomea 3. Varmistetaan Finrelax konseptin toimivuus, tuotanto ja jakelu (tuotteet on suunniteltu kohderyhmille sopiviksi ja ovat helposti ostettavissa) sekä pysyvä toimijaverkosto niin tuotteiden kehittämistä kuin markkinointia varten 4. Lisätään Finrelax tuotteiden määrää ja näkyvyyttä eri jakelukanavissa valituilla kohdemarkkinoilla ja 5. Herätetään kiinnostusta Suomea ja hyvinvointimatkailutuotteitamme kohtaan näkyvillä ja erottuvilla markkinointitoimenpiteillä 6. Kasvatetaan Finrelax -tuotteita tarjoavien yritysten liikevaihtoa 7. Kasvatetaan Finrelax tuotteita tarjoavien yritysten työllisten määrää 8. Kasvatetaan hyvinvointipalveluita matkansa aikana käyttäneiden ulkomaalaisten matkailijoiden määrää n henkilöstä (v. 2014) henkilöön (2018) = +10% 9. Suomi tunnetaan kohdemarkkinoilla maana, jossa on Pohjois-Euroopan laadukkainta luontoon pohjautuvaa hyvinvointitarjontaa 14

15 Budjetti ja aikataulu Koko ohjelma-aika: Ensimmäinen ohjelmakausi: Toinen ja kolmas ohjelmakausi: Ohjelmille on haettu rahoitusta pk-yrityksille suunnatusta Team Finland kasvuohjelmarahoituksesta. Koko ohjelmakauden alustavat budjetit Stopover Finland 2,4 milj. Merellinen saaristo 2,15 milj. Finrelax 2,12 milj. Ensimmäisen hankekauden toimenpiteet < Toinen ja kolmas kausi myynti- ja markkinointitoimenpiteitä 15

16 Pk-yritykset mukaan Ohjelmien kohderyhmä: pk-yritykset, joiden matkailutuotteet soveltuvat tai joilla on valmius kehittää matkailupalveluja ja -tuotteita kansainvälisille matkailijoille Tuotteiden ja matkailupalvelujen täytyy sijaita kansainvälistä matkailijaa kiinnostavissa kohteissa, olla kansainvälisen matkailijan saavutettavissa ja koko sesongin voimassa sekä räätälöitävissä valittujen kohdemarkkinoiden matkailijoille. Ohjelmien aikana tehdään markkina- ja kohderyhmäselvitykset sekä määritellään ja koulutetaan niiden pohjalta tarkemmat tuotekriteerit. Yritysten täytyy olla valmiita panostamaan ja sitoutumaan tuotekehitykseen ja markkinointiin ohjelmien jälkeen. Markkinointitoimenpiteistä sovitaan yhdessä ohjelmien aikana koottavan markkinointiverkoston kanssa. Järjestämme ohjelmien aikana valmennusta yritysryhmille. Kustannus on n. 300 euroa per yritys.

17 Toiminnan jatkuvuus ohjelmien jälkeen Ohjelmien aikana määritellään teemakohtaiset konseptit ja kootaan markkinointiverkostot, jotka ovat vastuussa teeman kansainvälisestä markkinoinnista hankkeen jälkeen Ohjelman aikana sitoutetaan alueelliset matkailuorganisaatiot ja kehitysyhtiöt sekä muut toimijat huolehtimaan siitä, että alueellinen kehitys sekä markkinointiverkoston työskentely jatkuvat saumattomasti hankkeiden jälkeen 17

18 Tiedottaminen ja viestintä maalis-huhtikuu 2015 Visit Finland newsletter ja visitfinland.fi Sidosryhmäviestintä Aloitusseminaarit TERVETULOA MUKAAN!

Yhdessä enemmän. - kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta 2015-2025

Yhdessä enemmän. - kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta 2015-2025 Yhdessä enemmän - kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015-2025 16.1.2015 Yhdessä enemmän Yhteistyön ja uudistumisen kautta kasvuun Suomen matkailuelinkeino on viime vuosina kasvanut

Lisätiedot

Visit Finland -toiminnot

Visit Finland -toiminnot Visit Finland -toiminnot Markkinointikampanjat, sähköiset kanavat, PR ja media, markkinointimateriaalit, kasvuohjelmat Teemakohtainen kehittäminen, alue- ja hankekoordinointi, laadun parantaminen/laatuton

Lisätiedot

HYVINVOINTIMATKAILUSTRATEGIA 2014-2018 HYVINVOINTIMATKAILUSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014-2018. Sivu 1

HYVINVOINTIMATKAILUSTRATEGIA 2014-2018 HYVINVOINTIMATKAILUSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014-2018. Sivu 1 HYVINVOINTIMATKAILUSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014-2018 Sivu 1 HYVINVOINTIMATKAILUSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE VUOSILLE 2014-2018 1. Hyvinvointimatkailun nykytila 1.1. Suomalainen

Lisätiedot

www.visitfinland.fi 3

www.visitfinland.fi 3 2 www.visitfinland.fi 3 www.visitfinland.com 4 Strategiset projektit = Kärkihankkeet Visit Finland kehitettävät teemat Teemojen kehittämisstrategiat Hyvinvointi Kulttuuri Kesäaktiviteetit Talvi Ruoka Markkinointi

Lisätiedot

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti NÄKYVÄ SAARISTO Selvitystyön loppuraportti Maaliskuu 2013 1 Tausta, menetelmät ja prosessi 1.1 Projektin tausta Turun saaristo on kiinnostava ja vetovoimainen matkailualue ja Saariston rengastien avulla

Lisätiedot

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI versio 7..25 (= versio 24..24) KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI sivu SISÄLLYSLUETTELO versio 7..25 Yhteenveto ehdotuksesta Kainuun matkailun kansainvälisestä markkinoinnista... 4-6 Taustatietoa

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018 KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018 Matkailun edistämiskeskus, 2014 1 TIIVISTELMÄ Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018

Lisätiedot

MARKKINOINTI & PALVELUT. Matkailun edistämiskeskus. Puh. 029 505 8000 mek.fi mek@visitfinland.com VisitFinland.com

MARKKINOINTI & PALVELUT. Matkailun edistämiskeskus. Puh. 029 505 8000 mek.fi mek@visitfinland.com VisitFinland.com 2013 MARKKINOINTI & PALVELUT Matkailun edistämiskeskus Puh. 029 505 8000 mek.fi mek@visitfinland.com VisitFinland.com HYÖTY IRTI KAMPANJOISTA MEK Visit Finland edistää voimakkailla imagokampanjoilla Suomen

Lisätiedot

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2009 2013 Matkailun edistämiskeskus MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS Sivu 2 07.04.2009/LH Sivu 2/14 Sisältö 1. Kulttuurimatkailun nykytila

Lisätiedot

Kouvolan seudun matkailun master plan

Kouvolan seudun matkailun master plan Kouvolan seudun matkailun master plan 26.9.2012 25.9.2012 Page 1 Kouvolan seudun matkailun master plan Tavoitteena yrittäjien, kehittäjien, kuntien ja konsultin näkemykset kirkastettuna niin, että matkailuelinkeinolla

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014 1 Strategiset tavoitteet vuoteen 2020 Oulun rekisteröityjen majoitusvuorokausien osalta tavoitellaan 1 000 000 yöpymistä,

Lisätiedot

Kuusamo Lapland. matkalla kansainvälisyyteen 2013

Kuusamo Lapland. matkalla kansainvälisyyteen 2013 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2013 Strategiapäivitys maaliskuu 2011 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2013 1 Sisällysluettelo: Johdanto... 2 Kuusamo Lapland kansainvälisellä kartalla...

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - puiteosa 1.1.2014 31.12.2014 - tarkistusosa 1.1.2014 31.12.2014 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA

Lisätiedot

MATKAILUELINKEINON TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2020

MATKAILUELINKEINON TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2020 MATKAILUELINKEINON TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2020 Visio 2020: Kemiönsaaren kunta on kohderyhmilleen tunnettu ja houkutteleva matkakohde. Olemme hyviä isäntiä, jotka tarjoavat haluttuja, laadukkaita ja helposti

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS Kirjoittajat: Heli Saari, Jyrki Oksanen, Anne Ruokamo Tekstin editointi: Anna-Kaisa Hakkarainen SISÄLLYS TEKIJÖIDEN TERVEISET 2 LUE EDES TÄMÄ! TIIVIS KATSAUS

Lisätiedot

Matkailuyritysten kansainvälistymisopas. www.mek.fi

Matkailuyritysten kansainvälistymisopas. www.mek.fi Matkailuyritysten kansainvälistymisopas www.mek.fi 3. painos 2004 2 Sisällysluettelo Lukijalle...3 1. MEK ja sen tehtävät...4 2. Vienti ja sen edellytykset...5 2.1. Miksi vientiin?...5 2.2. Onko voimavaroja

Lisätiedot

PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013

PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013 PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013 Työryhmä: Merja Hart, TTE-The Travel Experience Matti Hirvonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Pasi Korhonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Aleksandra Kitacheva,

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006 POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006 ALKUSANAT Pohjois-Savon matkailustrategia 2001-2006 on valmistunut. Strategiaa on valmisteltu laajana maakunnallisena yhteistyönä. Valmistelua on ohjannut Pohjois-Savon

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

Romantisoitu Lappi ja arktinen eksotiikka

Romantisoitu Lappi ja arktinen eksotiikka 04 13 MEKIN ASIAKASLEHTI Romantisoitu Lappi ja arktinen eksotiikka Suomen talvi on hyvin tuotteistettu Mobiilisovelluksista vetoapua matkailuun Retkipaikka vie Suomen luontoon MEK yhdistymässä Finproon

Lisätiedot

Toimenpiteet Pirkanmaan kasvattamiseen kansainvälisenä matkailukohteena

Toimenpiteet Pirkanmaan kasvattamiseen kansainvälisenä matkailukohteena Pirkanmaan elämystalouden strategia 2013 2015 Toimenpiteet Pirkanmaan kasvattamiseen kansainvälisenä matkailukohteena 1. Toimeksianto ja tavoite Pirkanmaan elämystalouden strategian tavoitteena on vahvistaa

Lisätiedot

LAKELAND-SAIMAA TILAUSLENTOLIIKENTEEN YRITYSVERKOSTOKONSEPTI

LAKELAND-SAIMAA TILAUSLENTOLIIKENTEEN YRITYSVERKOSTOKONSEPTI 1 LAKELAND-SAIMAA TILAUSLENTOLIIKENTEEN YRITYSVERKOSTOKONSEPTI Esiselvityshankkeen raportti Matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelma Savonlinnan seudun osaamiskeskus Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy

Lisätiedot

Padasjoen matkailun yleissuunnitelma 2015-2025. CreaMentors Oy 2014

Padasjoen matkailun yleissuunnitelma 2015-2025. CreaMentors Oy 2014 Padasjoen matkailun yleissuunnitelma 2015-2025 CreaMentors Oy 2014 Saatteeksi Tämä suunnitelma on toteutettu Padasjoen kunnan toimeksiannosta. Sitä ovat olleet rahoittamassa myös padasjokelaiset matkailu-

Lisätiedot

LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018

LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018 LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018 We weren t born to follow Jon Bon Jovi Lapin liitto ISBN Julkaisusarja Strategiaprosessista ja strategian kokoamisesta vastasi matkailuasiantuntija Satu Luiro Lapin liitosta.

Lisätiedot

Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma

Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma Sallan kunta Kevät 2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kehittämisen lähtökohdat 3. Sallan matkailun visio ja imago 4. Toiminnalliset tavoitteet 5. Strategiset

Lisätiedot

JOHDANTO LUONTOMATKAILUSTRATEGIA JA TOIMENPIDEOHJELMA 2020

JOHDANTO LUONTOMATKAILUSTRATEGIA JA TOIMENPIDEOHJELMA 2020 Li i t e1 JOHDANTO LUONTOMATKAILUSTRATEGIA JA TOIMENPIDEOHJELMA 2020 Cursor Oy käynnisti tammikuussa seudun luontomatkailustrategian ja toimenpideohjelman 2014 2020 laadinnan. Strategiatyöhön osallistettiin

Lisätiedot

Liite 1. Hämeen matkailun strategisten toimintalinjausten täsmennyksiä vuosille 2003 2006 FORTONE EVENT CONSULTING FEC LTD

Liite 1. Hämeen matkailun strategisten toimintalinjausten täsmennyksiä vuosille 2003 2006 FORTONE EVENT CONSULTING FEC LTD Liite 1. Hämeen matkailun strategisten toimintalinjausten täsmennyksiä vuosille 2003 2006 FORTONE EVENT CONSULTING FEC LTD SISÄLTÖ Johdanto 3 1. Alueelliset ja toiminnalliset perustelut toimintalinjauksille

Lisätiedot