1 (20) YLEISTÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 (20) 28.1.2014 YLEISTÄ"

Transkriptio

1 1 (20) YLEISTÄ Päihteettömyys on jokaisen potilaan kohdalla hoitotavoitteena. Kuitenkin opioidiriippuvuus on usein niin vaikea, ettei potilas kestä hoidossa vierotushoitojaksoa. Lisäksi tutkimusten mukaan vierotuksen jälkeen valtaosa potilaista retkahtaa uudelleen huumekierteeseen. Tästä johtuen opiaattiagonistin (buprenorfiinin tai metadonin) käyttäminen voi olla välttämätöntä potilaan pitämiseksi hoidossa riittävän pitkään. PPSHP:n malli korvaushoidosta perustuu Helsingin korvaushoitopoliklinikoiden malliin, jotka edellyttävät potilailta korkeaa motivaatiota ja hoitoon sitoutumista. Ks. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä ja FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 33/2008 ja käypä hoito suositus: huumeongelmaisen hoito. Sitoutumista avohoitoon jo ennen korvaushoidon aloittamista suositellaan, jotta esim. tulevan korvaushoidon merkitystä ja sitovuutta voidaan työstää sekä arvioida ja seurata asiakkaan kuntoa. Asetuksen mukaan hoidot voidaan aloittaa toimintayksiköissä, joilla on hoidosta vastaava, erikseen nimetty lääkäri ja muu perehtynyt henkilökunta, asianmukaiset tilat sekä muut edellytykset hoidon antamiseen itsenäisesti. Jo aloitetut hoidot voidaan toteuttaa julkisen terveydenhuollon ja päihdehuollon toimipisteissä. Opiaateilla tapahtuvat vierotus- ja korvaushoitojen arviot on Oulun alueella keskitetty toistaiseksi Psykiatrian tulosalueen Päivystysyksikkö 78:lle tai Päihdeklinikan Korvaushoitopoliklinikalle. Hoidot Psykiatrian klinikassa aloitetaan osastolla 78 tai 70 (alaikäiset), jonne potilaat otetaan arvioon poliklinikan kautta lupapaikalle, ei päivystyksenä. Jatkohoito tapahtuu potilaan korvaushoitoon lähettäneessä yksikössä tai lähettävän yksikön määrittämässä paikassa. Psykiatrian klinikassa toimii moniammatillinen korvaushoitotyöryhmä, joka vahvistaa päätökset korvaushoidon aloitukselle tai lopettamiselle sekä valvoo hoidon toteutumista. Asetuksen mukaan vierotus- ja korvaushoidon tulee perustua hoitosuunnitelmaan, jossa lääkehoidon lisäksi määritellään myös muu lääketieteellinen ja psykososiaalinen hoito ja seuranta. Laatinut ayl Pekka Laine ja erik.lääkäri Tuija Räisänen Sisällöstä vastaa ayl Riikka Roisko

2 2 (20) VIEROTUS- JA KORVAUSHOITO OPIAATEILLA Vierotushoito tarkoittaa päihteettömyyteen tähtäävää hoitoa käyttäen apuna buprenorfiinia tai metadonia sisältäviä lääkkeitä. Korvaushoito on opioidiriippuvaisen hoitoa, jossa käytetään apuna buprenorfiinia tai metadonia sisältäviä lääkevalmisteita ja jossa tavoitteena on joko kuntouttaminen ja päihteettömyys, tai haittojen vähentäminen ja potilaan elämän laadun parantaminen. Korvaushoitoon pääsyn kriteerit ovat ICD-10:n mukainen opioidiriippuvuus, 2-4 vuoden dokumentoitu säännöllinen opiaattien käyttö, yli 18 vuoden ikä ja kyky sitoutua pitkäaikaiseen monipuoliseen hoitoon. Parhaat tulokset saadaan kun opiaattien käyttö on jatkunut niin pitkään, että aineen otto ei enää ole euforiahakuista, vaan normaaliolotilan tavoittelua dysforian sijaan. Valtaosalla bubrenorfiinin tulisi olla ensisijainen vierotus- ja korvauslääke, koska se on turvallisempi, se voidaan annostella harvemmin ja vierottaminen siitä on helpompaa kuin metadonista. Jos vierotusoireita tai oheiskäyttöä ei saada hallintaan buprenorfiinilla, voidaan käyttöön ottaa metadonikorvaushoito. Buprenorfiinilääkityksen toteuttamisessa käytetään Suboxonea ja Temgesiciä (vain osastohoidossa, pienten annosten titrauksessa). Valmisteessa oleva naloksoni vähentää riskiä valmisteen väärinkäytölle, sillä injisoituna se leikkaa buprenorfiinin euforisoivaa vaikutusta. Limakalvoilta naloksoni ei imeydy. Vaikeissa tilanteissa korvaushoito voi olla myös ylläpitävää korvaushoitoa, jonka painopisteenä on päihteidenkäytön aiheuttamien haittojen vähentäminen, kuten tartuntatautien leviämisen ehkäiseminen, sekä potilaan elämän laadun parantaminen. Tällöin kuntoutumiseen tähtäävä psykososiaalinen tuki on vähäisempää, koska tavoite on kiinnittää henkilö hoitoon, korjata pahimpia sosiaalisia epäkohtia ja vähentää huumeiden käytöstä johtuvia vakavia terveyshaittoja. Hoito ei sisällä tällöin myöskään muuhun korvaushoitoon liittyviä vapauksia, kuten kotiannoksia. Tilanteen korjautuessa voidaan siirtyä kuntouttavaan korvaushoitoon. Haittoja vähentävässä korvaushoidossa lääkkeenä käytetään metadonia. Hoitosuunnitelman pohjaksi tehtävä kokonaisvaltainen tilannearvio 1. Tarkka päihdeanamneesi; mitä päihteitä on käytetty, milloin, kuinka paljon, käyttötapa. 2. Aiemmat hoitoyritykset ja nykyiset hoitosuhteet. 3. Komorbidit psykiatriset häiriöt, kuten ahdistuneisuushäiriöt, persoonallisuushäiriöt, depressio, psykoottisuus, suisidaalisuus. 4. Komorbidit somaattiset sairaudet, kuten hepatiitit, HIV, muut infektiot ja lääkitys. 5. Elämäntilanne, ihmissuhteet, sosioekonomiset ongelmat, syrjäytymisaste, asuminen. 6. Toimintakyky / sairausloman / kuntoutustuen tarve. 7. Elämän historia olennaisin osin 8. Hoitomotivaatio. 9. Asianmukaisin hoitopaikka ja tapa Tilannearvio ja hoitosuunnitelma kirjataan huolellisesti sairaskertomukseen. Tavanomaisen kliinisen tutkimuksen lisäksi suositellaan strukturoitujen haastattelujen (EuropASI, Pompidoukaavake, SCID I & II, PRISM) käyttöä päihderiippuvuuden ja mahdollisen muun psykopatologian toteamiseen ja vaikeusasteen arvioimiseen. Laatinut ayl Pekka Laine ja erik.lääkäri Tuija Räisänen Sisällöstä vastaa ayl Riikka Roisko

3 3 (20) Jo lähettävää tahoa pyydetään keräämään hoitotiedot kaikista aiemmin hoitaneista terveydenhuollon pisteistä, kuten terveyskeskuksista, A-klinikoista, sairaaloista ja vankeinhoidon terveydenhuollosta. Poliisin arkistotietoja voidaan myös käyttää varmentamaan päihdeanamneesin paikkansapitävyyttä. Opiaattikorvaushoidon arviointi ja hoidon toteutus etenee seuraavasti: 1. Lähete ja polikliininen arviointi 2. Osastojakso 3. Avohoito 4. Hoidon toteutumisen seuranta 1. Lähete ja polikliininen arviointi Lähetteeseen liitetään lähettävässä yksikössä tehty EuropASI. Lähetteessä tulisi olla myös näkyvillä potilaan aiemmat vieroitus- ja korvaushoitoyritykset ja avohoitoon sitoutuneisuus. Saapuneet lähetteet arvioidaan korvaushoitotyöryhmässä, jonka jälkeen lähetetään päätöksen mukaisesti potilaalle kutsu saapua polikliiniselle käynnille Päivystysyksikkö 78:n lääkärin ja hoitajan vastaanotolle. Asetuksen mukaan korvaushoidon arviot tulee tehdä pääsääntöisesti polikliinisesti. Koska korvaushoidot ovat alueella edelleen hyvin harvinaisia ja vaativat erityisosaamista, ne aloitetaan pääsääntöisesti osastohoidossa. Pkl -käynneillä sovitaan osastolla tapahtuvan selvittelyjakson ajankohta ja tehdään osastohoidon hoitosopimus. 2. Osastojakso Arviointi- ja hoitojakso osastolla ovat vapaaehtoista ja perustuu sääntöihin, jotka hoidettava hyväksyy hoitosopimuksella. (Liite 1). Sopimuksen rikkominen johtaa hoidon keskeytymiseen. Osastohoito kestää yleensä 1 viikon. Hoidon aikana määritetään tarvittava lääkeannos ja tehdään jatkohoitosuunnitelma. Lähtöneuvottelu järjestetään lähettäneen yksikön hoitovastuussa olevien henkilöiden (lääkäri, hoitaja) kanssa joko paikan päällä tai videoneuvotteluna. Lääkitys aloitetaan mieluiten siten, että potilas on osastolle tullessaan vierotusoireinen. Jos potilas on päihtynyt tai ottanut vastikään opiaatteja, seurataan tilannetta, kunnes kliinisesti havaittavat vierotusoireet ilmaantuvat. Lääkitys aloitetaan esimerkiksi seuraavan mallin mukaan: 1 päivänä iltapäivällä 4mg Suboxonea 2. päivänä 4+4mg Suboxonea 3.päivästä alkaen lisätään annosta 2 mg päivässä seuraten vierotusoireiden helpottamista annoksen noustessa. Kokonaisannokseksi tulee näin enimmillään 16 mg päivässä. Viimeisenä hoitopäivänä otetaan seerumin buprenorfiinipitoisuus ennen lääkkeenantoa, jolloin todetaan vuorokautinen pohjapitoisuus. Myöhemmin avohoidossa voidaan annosta nostaa, jos potilas on aamuisin vierotusoireinen ja pohjapitoisuus on alle 1,4 ng/ml. Huomioon otetaan tällöin myös aktiivisen metaboliitin norbuprenorfiinin pitoisuus. Lääkkeen annon jälkeen voidaan myös määrittää huippupitoisuus, joka ei saisi ylittää 10 nmol/l. Suuremmilla annoksilla opioidivaikutus heikkenee, potilas kokee vierotusoireita ja paradoksaalista tarvetta annoksen nostamiselle. Bentsodiatsepiiniriippuvuus täytyy arvioida myös alussa. Hoidollisesti bentsodiatsepiineja ei käytetä uni- eikä rauhoittavana lääkkeenä. Satunnaiskäytöstä luovutaan osastojakson yhteydessä. Vaikean riippuvuuden vuoksi bentsodiatsepiinejä voidaan käyttää korvaushoitona opiaattien rinnalla. Tällöin pyritään pieneen (vastaten annosekvivalenttina enintään 30mg diatsepaamia) tasaiseen annokseen mieluiten pitkävaikutteisella Laatinut ayl Pekka Laine ja erik.lääkäri Tuija Räisänen Sisällöstä vastaa ayl Riikka Roisko

4 4 (20) valmistemuodolla (Diatsepaami 10mg x 3, klonatsepaami 0,5mg x 3 tai klordiatsepoksidi 25mg x 3). Alpratsolaamia ei pääsääntöisesti käytetä ainakaan nopeasti liukenevassa muodossa. Käyttö sidotaan hoitoon apteekkisopimuksella. Pregabaliini aiheuttaa bentsodiatsepiineista ja opiaateista erillisen riippuvuuden, joka edellyttää vastaavaa hidasta vierotusta, kuin bentsodiatsepiinit. Metadonia käytetään vaikeissa riippuvuuksissa, joissa hoidolla on ylläpitävä tarkoitus, toissijaisena lääkkeenä, jos buprenorfiinilla ei saada riittävää vastetta tai muissa tilanteissa, joissa buprenorfiini ei sovellu käyttöön. Lääke annostellaan 30mg 1-2 päivinä, 40mg 3-4 päivinä, 50mg 5-6 päivinä, 60mg 7-8 päivinä ja 70mg 9-10 päivinä. Annostelun nosto voidaan keskeyttää, jos vierotusoireet saadaan hallintaan ja vastaavasti jatkaa edellä kuvatun jälkeen annoksen nostoa 5-10mg päivässä, jos vierotusoireita esiintyy. Viimeisenä hoitopäivänä otetaan seerumin metadonipitoisuus. Bentsodiatsepiinit voivat olla metadonin kanssa toksisia, joten niiden käyttö lopetetaan pääsääntöisesti metadonihoitoa aloitettaessa. Metadonia on saatavissa apteekkitilauksena lääkekeskuksesta normaalisti, mutta koska se on varsinainen huume, koskee sitä n-korttiseuranta ja muut huumeille ominaiset säilytysvelvollisuudet. Ainetta on huomattavan halpana (verrattuna esim. buprenorfiinivalmisteisiin) apteekkivalmistepullona ja valmiiksi annosteltuina kaupallisina valmisteina (Metadon Martindale 10-75mg/pll). Apteekki antaa tarkempaa informaatiota. Toimintamalli on samanlainen kuin muussa opiaattikorvaushoidossa. Samoin työnjako erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Nestemäinen aine niellään heti, jolloin se ei vaadi hoitopaikassa viipymistä. Halpa hinta ja vähäinen työvoimantarve ovat ohjanneet useat hoitopaikat suosimaan metadonia. Valtakunnallisesti ajatellaan vaikeahoitoisempien potilaiden tarvitsevan metadonihoitoa. Kotiannoksista on tullut valtakunnallisesti useita yliannoskuolemia ja siksi niiden osalta noudatetaan samaa periaatetta, kuin muidenkin potilaiden: Kotiannoksiin ryhdytään korvaushoitotyöryhmän päätöksellä, yleensä puoli vuotta hoitoon tulon (tai paikkakunnalle muuttamisen) jälkeen yhteistyön ja luottamuksen synnyttyä potilaan ja senhetkisen hoitopaikan välille. Aine on selvästi toksisempaa kuin buprenorfiini ja siksi edeltäkäsin otetut suuret bentsodiatsepiiniannokset ovat koituneet toistuvasti käyttäjien kohtaloksi. Aineella on muitakin sivuvaikutuksia, joista tärkeimpiä ovat turvotus, lihominen ja väsyneisyys. Metadonista buprenorfiiniin siirryttäessä pitää metadonin laskea hitaasti alas, pitää 48 tunnin tauko jonka jälkeen buprenorfiinin anto aloitetaan vierotusoireita seuraten hitaasti: alkuun 0,4mg Temgesic, puolen tunnin päästä Suboxone 2mg ja puolen tunnin kuluttua Suboxone 8mg. Buprenorfiinista metadoniin siirryttäessä pidetään normaalin Suboxoneannoksen ja metadonin aloituksen välillä 24 tunnin tauko. Raskaus voi olla aihe päästä korvaushoitoon nopeutetusti, ohi jonotuksen. Raskaana olevilla käytetään korvaushoitolääkkeenä vain Subutexia, joka sisältää buprenorfiinia, ei naloksonia. Subutexin käyttöön tarvitaan lääkelaitoksen erityislupa. Annoksessa pyritään pysymään 6mg päivässä, jos sillä voidaan ehkäistä oheiskäyttö. Suurempi annos on kuitenkin parempi kuin laittomien huumeiden suonensisäinen käyttö. Synnytykseen pyritään lääkeannos laskemaan nollaan, jos mahdollista. Annoslasku tulee kuitenkin toteuttaa jo kuukautta ennen synnytystä. Vierotusoireet lapsella voivat vapauttaa mekoneumia lapsiveteen, jonka vuoksi vierotusoireita loppuraskaudessa pitää varoa. Bentsodiatsepiineista käytetään pääasiassa oksatsepaamia 25mg x 3 annoksella. Asetuksen mukaan hoidon tarve tulee arvioida ja hoito aloittaa polikliinisesti, ellei laitoksessa tapahtuvaan arviointiin ja hoidon aloitukseen ole erityistä syytä. Korvaushoito voidaan aloittaa polikliinisesti potilaalla, jolla on riippuvuus pelkästä buprenorfiinista. Tämän arvioimiseen käytetään huumeseuloja, mutta myös potilaan oma käsitys ilman muita lääkkeitä selviämisestä on merkittävä. Myös aiemmin lopetetut Suboxone korvaushoidot voidaan aloittaa uudelleen polikliinisesti, jos potilaan hyvän tuntemuksen mukaan tämä on mahdollista. Suboxone lääkitys aloitetaan pääsääntöisesti ensimmäisenä päivänä 8mg annoksella, toisena 12 ja 3 päivästä eteenpäin 16mg Laatinut ayl Pekka Laine ja erik.lääkäri Tuija Räisänen Sisällöstä vastaa ayl Riikka Roisko

5 5 (20) annoksella. Muiden opiaattien kuin buprenorfiinin käyttäjillä lääkitys täytyy aloittaa varovaisemmin, 2mg tableteilla. Alkuun 1-2 kerrallaan, saman päivän aikana mahdollisesti 2-4mg lisää. 3. Avohoito Avohoitoa varten allekirjoitetaan avohoidon hoitosuunnitelma (liite 2), joka allekirjoitetaan potilaan lähettäneessä/hoitovastuussa olevassa yksikössä, ja oululaisten kohdalla Oulun korvaushoitopoliklinikan hoitosopimus (liite 4), jotka määrittelevät hoidon sisällön. Hoitoa aloitettaessa sovitaan yhteistyötahot, työnjako, tapaamistiheys, huumeseulat ja yhteistyöpalaverien toteuttaminen. Lääkkeet annetaan päivittäin hoitopaikassa ja varmistutaan sen nauttimisesta. Liitteenä tarkempi ohje (Liite 3,). Virtsan huumepitoisuuksia seurataan viikoittain satunnaisesti koko hoidon ajan. Lääkeainepitoisuus tarkistetaan kuukauden kuluttua annostelun alusta ja tämän jälkeen puolivuosittain. Pitkän keskushermoston puoliintumisajan vuoksi Subutex- ja Suboxonelääkitys voidaan toteuttaa myös joka toinen päivä annostellen, noin puolessa tapauksista ja joskus joka kolmas päivä. Huumeseulonta on hyvä organisoida siten, että seulatulos voidaan tulkita paikan päällä heti, ennen sen päivän lääkkeenantoa. Suositeltava pikaseula on tällä hetkellä Labeman Kasto 10, joka parhaiten vastaa käytettyjä päihteitä. Satunnaisia huumepikaseulanäytteitä voidaan ottaa ennen lääkkeen jakoa ja etenkin tilanteessa, jossa potilas vaikuttaa päihtyneeltä. Merkittävä myöhästyminen lääkkeenjaolta, päihtymystila (alkoholihumala tai päihtymys ja positiivinen huumepikaseulatulos) aiheuttavat sen päivän lääkeannoksen menettämisen. Havaittu amfetamiinin tai muun huumeen käyttö aiheuttaa lääkeannoksen puolittamisen, kunnes huume ei enää näy seuloissa. Kannabispositiivinen näyte puolittaa annoksen vain yhdeksi päiväksi johtuen aineen pitkästä erittymisestä virtsaan. Viikon kuluttua lääkeannoksen puolittaminen voidaan aloittaa uudelleen, jotta vältettäisiin jatkuvan kannabiksenkäytön alkaminen. Positiivinen näyte voidaan varmistaa (ks. huumevirtsanäytteen otto), jos potilas ei myönnä aineenkäyttöä, päihtymystila ei selity pikalöydöksillä (seula ja alkometri) tai muissakin hoidon kannalta tärkeissä tilanteissa. Näyte tulee aina varmistaa massaspektrometrisillä tai kaasukromatografisilla tutkimuksilla (toinen pikaseula ei riitä) juridisia seurauksia aiheuttavissa tilanteissa (ajokorttiseurantaan tai lastensuojeluun liittyvät ja hoidon lopettamiseen johtavat tilanteet). Jotkut lääkkeet ja design-huumeet eivät näy pikaseuloissa, mutta selviävät laajassa huume-erittelyssä. Koska erittelytulos tulee vasta 2 viikon kuluttua, ei sen perusteella lasketa lääkeannoksia. Käytöstä tietenkin keskustellaan ja se vaikuttaa kotilääkeannoksiin, ajokortin saamiseen ja muihin seurausilmiöihin. Liian laimean virtsanäytteen (krea<3) antajalta voidaan vaatia uutta näytettä samana päivänä tai seuraavana päivänä. Mahdolliset rauhoittavat lääkkeet kirjoitetaan reseptillä ja voidaan jakaa alkuun hoitopaikasta. Korvaushoito edellyttää pääsääntöisesti apteekkisopimuksen tekemistä hoitavan lääkärin kanssa, vaikkei PKV lääkkeitä sisältyisikään hoitoon. henkilkunnalle/päihteiden käyttäjien hoito.docx Hoito sisältää viikoittaisia käyntejä erikseen sovitulla terapeutilla A-klinikassa, Nuorten päihde- ja huumeasemalla tai muussa sovitussa hoitopaikassa. Tarpeen mukaan sovitusti käyntejä lääkärillä, omalla hoitajalla, sosiaalihoitajalla, ryhmähoidossa, fysioterapiassa, akupunktiossa ym. Laatinut ayl Pekka Laine ja erik.lääkäri Tuija Räisänen Sisällöstä vastaa ayl Riikka Roisko

6 6 (20) Psykososiaalinen kuntoutus: Psykososiaalista kuntoutusta pidetään jokaisen korvaushoitopotilaan kohdalla välttämättömänä. Potilaskohtaiset erityispiirteet kuitenkin määräävät niiden sisällön. Motivoivan haastattelun ote on ensisijaisen tärkeä (ks. Motivaatio ja muutos hakukoneella, jolloin ohje löytyy osoitteesta Osa potilaista tarvitsee lähinnä kontrolloivaa struktuuria, jotta hoito toteuttaisi haittoja vähentävää ideologiaa. Osa potilaista tarvitsee tukevaa rakennetta persoonallisuuden eheyttämiseksi sekä sosiaalisen ja ammatillisen kehityksen tukemiseksi. Osalla potilaista psyykkiset ja sosiaaliset rakenteet ovat kohtuullisen eheitä, jolloin tuki voi olla kevyttä. Rajat: Rakenteellinen ohjaus on tarpeellista lähinnä vaikeimpia persoonallisuushäiriöitä sairastavilla potilailla (epäsosiaalinen, epävakaa ja, narsistinen häiriö.) Vaikeimpien potilaiden kanssa on syytä varoa, ettei itse tule hyväksikäytetyksi ja manipuloiduksi. Oikeanlainen empatia sisältää kyvyn asettua potilaan asemaan, mutta myös tarkastella potilaan mahdollisesti vääristynyttä mielikuvaa ammatillisesta näkökulmasta. Lääkkeen joutumista katukauppaan ehkäistään valvomalla lääkkeiden ottoa apteekkisopimuksen ja tarkan lääkkeenjaon avulla. Tarkka struktuuri sääntöjen noudattamisen ja aikataulutuksen muodossa antavat kaoottiseen elämään säännöllisyyttä ja rakennetta. Virtsanäytteiden valvonta ohjaa pysyttelemään päihteettömässä seurassa ja antaa sekä potilaille, että hoitajille samanaikaisen kuvan hoidon toteutumisesta. Retkahdukset päihteiden oheiskäyttöön liittyvät oleellisesti siihen, pystyykö asiakas pidättäytymään vain raittiissa seurassa. Seuranta myös estää potilasta tuudittautumisen ajatukseen, että hoidon aikana ei tarvitse itse tehdä mitään edistyäkseen hoidossa tai että hoitojärjestelmä on vain hyväksikäyttämistä varten. Hoitopaikassa asioidessa potilailta edellytetään normien mukaista käyttäytymistä, joka ei häiritse muita potilaita tai hoitopaikan työrauhaa. Häiritsevä käytös, huutaminen, haukkuminen, ovien tai tavaroiden paiskominen voivat henkilökunnan harkinnan mukaan aiheuttaa sen päivän lääkeannoksen puolittamisen tai menettämisen. Jos päivän lääkeannos on jostain syystä jo menetetty, voi tämän jälkeinen häiriökäyttäytyminen johtaa seuraavan päivän lääkeannoksen puolittamiseen tai menettämiseen. Yritys jemmata lääkkeitä hoitopaikasta mukaan johtaa kuukauden ajaksi lääkkeiden jauhamiseen ennen antoa ja kotilääkeoikeuden saamiseksi kertynyt aika nollautuu tai kotilääkkeen saaminen siirtyy kuukaudella eteenpäin. Potilaan vastuullisuutta sanomisistaan ja teoistaan tulee arvioida myös perustason mukaan. Heikkolahjaisilta ja psykoosisairailta vaaditaan sairauden mukaista itsehillintää. Persoonallisuushäiriöön liittyvän impulsiivisuuden käyttäytymisterapeuttinen hoito sen sijaan edellyttää juuri välittömien seuraamusten asettamista. Sosiaalinen kuntoutus: Potilaat tarvitsevat useimmiten palveluohjausta saadakseen edes perusasiansa järjestykseen: tietoa, miten asiat hoidetaan mm. pankissa, sosiaali- ja työvoimatoimistossa ja mitä oikeuksia palveluihin on. Usein tarvitaan yhteistyötä sosiaalihuollon ja lastensuojelun kanssa Taloudellinen toimeentulo on yleensä kaoottista. Perustoimeentulo olisi kuitenkin turvattava, jottei raha olisi huumekaupan jatkamisen syynä. Hoito ei onnistu, jos potilas joutuu huumevelkojensa vuoksi kiristyksen kohteeksi. Asunto, jossa ei ole päihteitä käyttäviä henkilöitä on perusedellytys raittiina pysymiselle (tukiasuminen tai vuokra-asumisen järjestelyt). Mielekkään tekemisen löytäminen päihteidenkäytön tilalle on tärkeää. Kuntouttava työtoiminta, opiskelu tai varsinainen työ on osa kuntoutusta. Laatinut ayl Pekka Laine ja erik.lääkäri Tuija Räisänen Sisällöstä vastaa ayl Riikka Roisko

7 7 (20) Lääkitys Psykiatriseen kuntoutukseen kuuluu paitsi huumeista vierottaminen ja rauhoittavien lääkkeiden suunnitelmallinen vähentäminen, niin myös psyykkisten ongelmien ja oireiden lääkitseminen. Psykoottisia oireita hoidetaan psykoosilääkkeillä ja masennusta ja ahdistusta parhaiten mielialalääkkeillä. Persoonallisuushäiriöihin liittyviä ongelmia voidaan helpottaa mielialalääkkeiden lisäksi mielialantasaajilla ja pienillä neuroleptiannoksilla. Beetasalpaajat auttavat impulsiiviseen aggressiivisuuteen. ADHD:n ensisijainen hoito ovat mielialalääkkeet (atomoksetiini ja bupropioni) ja vain poikkeustapauksissa voidaan valvotusti käyttää amfetamiinijohdannaisia, mieluiten vähintään viiden vuoden kuluttua amfetamiinin käytön loppumisesta ja perustuen selkeään elämänmuutokseen. Psykoterapia: Persoonallisuushäiriöiden paras hoito on lääkityksen tukema suunnattu psykoterapia. Parhaita tuloksia on saatu erityisesti epävakaan persoonallisuushäiriön hoidosta skeematerapialla ja dialektisella käyttäytymisterapialla (DKT). Skeematerapiasta on kokemuksia myös narsistisen ja epäsosiaalisen häiriön hoidossa. Traumaterapia sopii sekä lapsuudessaan traumatisoituneelle epävakaalle potilaalle, että päihteidenkäytön myötä traumoja saaneille. Rakenteellisesta dissosiaatiosta kärsivien potilaiden hoito vaatii erityismenetelmiä. Ryhmähoidoissa säästetään resursseja ja annetaan mahdollisuus vertaistukeen. NA - ryhmistä on ollut hyötyä. Pitkäaikaisesta supportiivisesta hoitosuhteesta on vain rajoitetusti hyötyä. Tavoitteellinen retkahduksenestoterapia, ratkaisukeskeinen terapia ja perheterapia ovat hyödyllisiä apuvälineitä kaikkien päihdepotilaiden hoidossa. Perusprinsiippejä kaikissa hyödylliseksi havaituissa hoitomuodoissa on kolme: 1. Hoidon tulee olla potilaslähtöistä, kunnioittavaa, rinnalla kulkevaa, empaattista yhteistyötä. Empatiassa hoitaja asettuu potilaan asemaan, mutta palaa siitä omaan ammatilliseen rooliinsa, jossa hän voi havainnoida potilaan toiveiden ja tarpeiden ristiriitaisuuksia. Rajojakin täytyy asettaa. 2. Hoito perustuu yhteiseen havainnointiin. Potilas saa jatkuvaa palautetta tilanteestaan, jolloin hänen oma havainnointikykynsä ja käsitys oman mielen toiminnasta kehittyvät. 3. Vastuu käyttäytymisestä ja sen muuttumisesta säilyy potilaalla itsellään. Itsesäätely kehittyy ja uudet toimintatavat tulevat käyttöön entisiä korvaamaan 1. Hoidon toteutumisen seuranta Asetuksen mukaan (FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 33/2008) opioidiriippuvaisen hoidon tulee perustua hoitosuunnitelmaan, jossa lääkehoidon lisäksi määritellään hoidon tavoite, potilaan muu lääketieteellinen ja psykososiaalinen hoito, kuntoutus ja seuranta. Puolivuosittain hoidossa mukana olevat tahot arvioivat yhdessä potilaan kanssa hoidon toteutumista. Tarpeen mukaan hoitosuunnitelmaa voidaan tarkentaa useamminkin. Hoitoneuvottelussa käydään läpi seuraavat asiat: 1. Diagnoosit (päihdediagnoosi, psykiatriset ja somaattiset diagnoosit). 2. Hoitavat tahot ja henkilöt Laatinut ayl Pekka Laine ja erik.lääkäri Tuija Räisänen Sisällöstä vastaa ayl Riikka Roisko

8 8 (20) 3. Hoidon eteneminen (tähänastisen hoidon toteutuminen, edistysaskeleet, takaiskut, psykososiaalinen tilanne, työkyky) 4. Arvioitu hoitoaika 5. Suunnitelmat (tulevat edistysaskeleet, ammatillinen kuntoutuminen) 6. Seuraavan hoitosuunnitelmakokouksen ajankohta Päivitetty hoitosuunnitelma kirjataan sairaskertomukseen Kotiannosten käyttö Hyvää hoitomyöntyvyyttä osoittaneille ja hoitoon hyvin sitoutuneelle potilaille lääkkeen voi antaa kotiin yhdeksi, myöhemmin useammaksi, enintään kahdeksaksi päiväksi. Erityisestä syystä tällaiselle potilaalle voidaan poikkeuksellisesti luovuttaa lääkettä 15 vuorokausiannosta vastaava määrä esim. matkan ajaksi, toinen vaihtoehto on sopia jakelu toisesta hoitopaikasta. Ammattiin tai opiskeluun liittyviä matkoja priorisoidaan. Päätös edellyttää hoitoneuvottelua hyvissä ajoin, jossa on käytössä informaatiota kaikilta hoitavilta tahoilta ja mahdollisuus varmistaa hoidon päihteettömyys esim. poliisilta. Ulkomaanmatkoja varten tehdään todistus lääkkeen kuljettamisesta Shengenin alueen sisällä. Samaa todistusta voi käyttää myös matkustettaessa Shengenin alueen ulkopuolelle, mutta tällöin oikeus lääkkeen viemiseen ja käyttöön jää potilaan vastuullekotiannosten aloittaminen edellyttää hyvää hoitoyhteistyötä kaikkien hoitotahojen kanssa, psykososiaalisen kuntoutuksen edistymistä ja hoidon toteutumista ilman retkahduksia tai muita hoitosopimuksen rikkomuksia. Yleensä vaaditaan puolen vuoden ajalta puhtaat viikoittaiset seulat ja psykososiaalisen hoidon toteutuminen viikoittain. Erityistilanteissa korvaushoitotyöryhmä voi päättää myös varhaisemmista kotiannoksista esimerkiksi potilaan työssäkäynnin helpottamiseksi. Kotiannoksia voidaan lisätä kuukauden välein, kunnes lääkkeen jako tapahtuu enintään 8 päivän välein asetuksen mukaisesti. Hyvää hoitomyöntyvyyttä osoittaneelle potilaalle voidaan Suboxone lääkitys määrätä apteekista toimitettavaksi lääkemääräyksellä potilaan allekirjoittaman apteekkisopimuksen perusteella niin kauan, kun sopimus on voimassa. Retkahdukset, lääkkeenjemmaamisyritykset, neuvottelusta poisjäänti ja muu sopimuksen vastainen toiminta siirtää kotiannoksen aloitusta kuukaudella tai vähentää jo hyväksytystä kotiannostelusta yhden viikoittaisen päiväannoksen. Lisäksi valvontaa voidaan tehostaa tihentämällä väliaikaisesti seulontaa. Vaikeassa sekakäytön valtautumistilanteessa otetaan potilas osastohoitoon sairaalaan tai päihdehuollon laitokseen vierotusta varten. Lääkkeen jemmaamistilanteen jälkeen lääke jauhetaan kuukauden ajan. Kotiannoksia ei myöskään anneta, jos potilas on kyvytön yhteistyöhön tai on todennäköistä, että lääke menee suonensisäiseen käyttöön tai myyntiin. Saavutettu kotilääkitysoikeus menetetään, jos tapahtuu oheishuumeiden käyttöä tai muita väärinkäytöksiä. Samoin perustein voidaan lääkkeen jakelu siirtää apteekeista takaisin hoitopaikkaan. Kotiannosten väärinkäytön riskiarviossa arvioidaan seuraavia seikkoja: käyminen yksilöajoilla, seulojen antaminen pyydettäessä, alkoholin, opioidien, bentsodiatsepiinien ja amfetamiinien oheiskäyttö, psyykkinen vointi, somaattiset yleissairaudet, asunnottomuus, pistojäljet, lääkkeenjaolta poisjäännit, päihtymystilat ja yliannokset sekä huoli väärinkäytöstä tai lääkkeenmyynnistä. Kotiannoksia saavan potilaan täytyy olla puhelimitse tavoitettavissa. Lääkkeet voidaan pyytää nähtäväksi hoitopaikkaan sen tarkistamiseksi, etteivät ne ole tulleet myydyksi. Kotilääkeoikeuksia voidaan rajoittaa, ellei potilasta tavoiteta tai elleivät lääkkeet ole tallella. Lääkekellon (Addoz) käyttö kotiannosten jakelumenetelmänä voidaan aloittaa, kun kotilääkkeistä on tehty päätös ja yhden päivän kotilääkityksestä on myönteisiä kokemuksia. Lääkkeet jaetaan kelloon viikoksi kerrallaan hoitopaikasta. Lääkekellon onnistuneen käytön jälkeen voidaan siirtyä lääkkeen apteekkijakeluun. Lääkekellon Laatinut ayl Pekka Laine ja erik.lääkäri Tuija Räisänen Sisällöstä vastaa ayl Riikka Roisko

9 9 (20) käytössä tapahtuneet rikkeet voivat johtaa kotilääkeoikeuden ja lääkekellon käyttömahdollisuuden menettämiseen ja tavanomaisen kotilääkekäytännön soveltamiseen. Potilasta ei painosteta korvaushoidon lopettamiseen. Elämän tasapainotuttua ja psyykkisten ongelmien hoidon myötä korvaushoidon sitovuus koetaan usein hankalana ja vierotusoireet siedettävinä. Potilas saa itse päättää, milloin on kypsä lopettamaan hoidon, koska liian varhainen lopettaminen ajaa usein laittoman käytön uudelleen alkamiseen. Hoidon keskeyttäminen Retkahduksiin hoidon aikana suhtaudutaan kriittisesti ja niistä keskustellaan. Ne eivät automaattisesti keskeytä hoitoa. Käypähoitosuosituksen mukaan oheiskäyttö ei ole este hoidolle eikä syy sen lopettamiselle. Jatkuva hallitsematon oheiskäyttö voi olla kuitenkin merkki hoidon tuloksettomuudesta, jolloin hoito on kannattamatonta ja siitä syystä keskeytettävä. Hoitoa voidaan tehostaa osastojaksojen tai katkaisuhoitojen muodossa. Vaikeaa oheiskäyttöä voidaan yrittää hallita vaihtamalla korvaushoitolääke buprenorfiinista metadoniksi. Vähäisempää, toistuvaa, mutta tahdonalaiselta vaikuttavaa oheiskäyttöä voidaan pyrkiä hallitsemaan asettamalla potilas koeajalle: kahden kuukauden aikana oheiskäyttöä, poisjääntejä tai huumeseuloista kieltäytymistä ei sallita. Inhimillisten erehdysten varalta hoito lopetetaan kuitenkin vasta kolmannesta erehdyksestä. Tuolloin aloitetaan annoksen välitön laskeminen neljän viikon suunnitelmalla: 1 viikko 16mg/d; 2 viikko 8mg, 3 viikko 4mg ja 4 viikko 2mg. mikä tahansa edellä mainituista rikkeistä katkaisee hoidon kokonaan. Väkivalta ja sillä uhkaaminen voi katkaista hoidon välittömästi. Korvaushoitotyöryhmä antaa suosituksen hoidon keskeyttämisestä. Keskeytetyn hoidon jälkeen korvaushoito voidaan aloittaa uudelleen, jos olosuhteet muuttuvat siten, että potilas uudessa tilanteessa soveltuu hoitoon ja tarvitsee sitä edelleen. Korvaushoitotyöryhmä päättää yksilöllisesti, milloin korvaushoito aloitetaan uudelleen, mutta puolen vuoden karenssia pidetään lähtökohtana. Hoidon keskeytymisen jälkeen potilaan tilanne on luonnollisesti vaikea. Hoitoa ei voi suositella aloitettavaksi aiemmin toisessakaan hoitopaikassa. koska potilaalla lähtökohtaisesti on opioidiriippuvuus, on opioidikipulääkkeiden kirjoittaminen kipuindikaatiolla korvaushoitoasetuksen tietoista kiertämistä. Toisaalta oheiskäytön vuoksi hoitonsa menettäneellä potilaalla on todennäköisesti tiiviit yhteydet laittomia päihteitä toimittavaan alamaailmaan, kuten ennen hoitoon tuloakin, joten käyttö yleensä jatkuu entiseen tapaan. Laatinut ayl Pekka Laine ja erik.lääkäri Tuija Räisänen Sisällöstä vastaa ayl Riikka Roisko

10 Liite 1 HOITOSOPIMUS OSASTOJAKSOA VARTEN Korvaushoidon arvio hoitoaika: - Potilas henkilötunnus Hoitoni tavoitteena on päihdeongelman ja elämäntilanteen tarkka arviointi sekä hoito- ja kuntoutumissuunnitelman tekeminen. Suostun avoimeen yhteistyöhön henkilökunnan kanssa hoitooni liittyvien erilaisten kyselyjen, haastattelujen, hoitoneuvottelujen ja yhteistyöpalavereiden suhteen. Annan luvan tietojen vaihtoon minua aikaisemmin hoitaneiden ja jatkossa hoitavien henkilöiden kanssa sekä niiden tahojen kanssa, jotka vaikuttavat tuleviin hoidon järjestelyihini. Hoitoni tapahtuu päihdelääkärin ohjauksessa ja valvonnassa. Hoitava lääkäri vastaa lääkehoidostani, eikä lääkityksen muutoksia tehdä päivystysaikana. Käytän ainoastaan sovittuja lääkkeitä enkä hanki ja käytä muita lääkkeitä tai päihteitä hoidon aikana. Lupaudun hoidon aikana vapaaehtoisesti noudattamaan seuraavia rajoituksia ja kontrolleja. Hoito toteutuu suljetulla osastolla ilman lomia. Ulkoilu ja osaston ulkopuolinen asiointi tapahtuu sovitusti hoitajan kanssa. Henkilökunta tarkastaa vaatteeni ja tavarani osastolle tullessani Vaatteiden tarkastuksen jälkeen vaatteet laitetaan pesuun ja käyt suihkussa. Tarkastus voidaan uusia tarvittaessa myöhemminkin. Henkilökunta tarkastaa myös postin tuomat lähetykset ja vieraiden tuomiset ennen luovutusta. Sovin henkilökunnan kanssa, mitä omaisuutta voin pitää hallussani osastohoidon aikana. Jos tulovaiheessa on mukana mm. avattuja tupakka-askeja, muita tupakointivälineitä, lääkkeitä, päihteitä, makeisia tai terä-aseita, ne otetaan säilytykseen, samoin matkapuhelin ja muu ylimääräinen omaisuus. Rajoitan yhteydenpitoa ulkopuolisiin ihmisiin. Osastolla voi käydä vierailemassa vain sovitut lähiomaiseni (isä, äiti, puoliso, lapset). Puhelimen ja tietokoneen käyttöä koskevat samat säännöt kuin muitakin osaston potilaita. Annan virtsan huumeseulonta -näytteen aina pyydettäessä. Näytteitä otetaan hoidon aikana useampaan kertaan. Tarttuvien tautien vasta-ainenäytteet (hepatiitti, HIV) ja muut tarpeelliset näytteet otetaan hoitojakson aikana. Sitoudun suljettuun osastohoitoon hoitosopimuksen mukaisesti ja noudatan sairaalahoitoon liittyviä säädöksiä, hoitoyksikön sääntöjä sekä henkilökunnan antamia ohjeita. Päiväys: Allekirjoitus: hoitava lääkäri oma hoitaja

11 LIITE 3 KORVAUSHOIDON HOITOSOPIMUS Hoitosopimukseen sisältyy kirjallinen hoitosuunnitelma, joka tarkistetaan puolivuosittain. Hoitoon kuuluu lääkehoito, psykososiaalinen kuntoutus ja jatkuva hoidon arviointi. Korvaushoidon aikana tehdään tarvittaessa lastensuojeluilmoitus viranomaisten toimesta, jos perheen lasten terveys tai kehitys on uhattuna. Psykososiaalinen kuntoutus tapahtuu A-klinikalla, mielenterveystoimistossa, terveyskeskuksessa tai muussa sovitussa. Psykososiaalinen kuntoutus voi sisältää seuraavia asioita: 1. Hoidon ja kuntoutuksen tarpeen arviointi kyselylomakkeilla( EuropAsi- ja Pompidoukysely) 2. Omahoitajakeskustelut tai psykoterapia 3. Kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, työharjoittelu tai opiskelu 4. Ryhmähoidot (esim. toiminta-, liikunta- ja erilaiset teemaryhmät, kannabis-, retkahduksenestoryhmät) 5. Kotikäynnit, pari- ja perhetapaamiset 6. Palveluohjaus (avustaminen erilaisten asioiden hoidossa) Lääkehoito - Lääkehoito tapahtuu korvaushoitopoliklinikalla - Vastuu lääkehoidosta on hoitavalla lääkärillä ja vain hän voi tehdä muutoksia lääkkeiden annostuksiin - Jokaisen potilaan hoito on yksilöllinen. Toisen potilaan hoidon erityispiirteet eivät merkitse yleistä oikeutta tai velvollisuutta samoihin asioihin Korvaushoitolääkkeen jakaminen - Korvaushoitolääkkeen otto tapahtuu valvotusti - Lääkkeenjakotilanteessa ei saa olla ulkopuolisia henkilöitä läsnä. Potilaan lapsi voi olla läsnä, jos lääkkeenjakotilanteessa on kaksi hoitajaa. - Puhelimen käyttö lääkkeenjakotilanteessa on kielletty - Lääkkeenottoon täytyy tulla sovitulla ajalla, poikkeustilanteissa voidaan erikseen sopia uusi lääkkeenottoaika - Omat tärkeät menot on ilmoitettava hyvissä ajoin, viimeistään edellisenä päivänä - Toistuvista lääkkeenottoaikaan vaikuttavista menoista, täytyy tuoda kirjallinen todistus korvaushoidon henkilökunnalle - Myöhästyminen ilmoittamatta korvauslääkkeenotosta yli15 minuuttia johtaa päivän lääkkeen menettämiseen - Lääkkeenoton jälkeen ei korvaushoitopaikan tiloihin saa jäädä tarpeettomasti Huumeiden, alkoholin ja anabolisten steroidien oheiskäytön valvonta - Huumeiden oheiskäyttö on kielletty korvaushoidon aikana. - Valvotut virtsatestit on annettava säännöllisesti ja pyydettäessä - Pistosjäljet tarkistetaan tarvittaessa - Virtsanäytteistä ilmenevä oheiskäyttö aiheuttaa lääkeannoksen puolittamisen - Amfetamiinin kohdalla puolittaminen jatkuu, kunnes seula on puhdas - Kannabispositiivinen näyte puolittaa annoksen vain yhdeksi päiväksi johtuen aineen pitkästä erittymisestä virtsaan. Viikon kuluttua lääkkeen puolittaminen voi jatkua, ellei seula puhdistu. - Alkoholin suhteen on nollatoleranssi. Mikäli hengitysilmassa on alkoholia, siirtyy lääkkeenotto myöhempään ajankohtaan korvaushoitopaikan aukioloaikana tai päivän hoitoannos voi jäädä kokonaan saamatta - Mikäli potilas vaikuttaa kahden henkilön arvioimana muutoin päihtyneeltä, voi hoitohenkilökunta evätä lääkkeen antamisen ko. päivältä

12 Kotilääkeoikeus LIITE 3 Kotilääkeoikeuden ja kahden päivän lääkeannoksen kerrallaan antamisen myöntämistä arvioidaan korvaushoitotyöryhmässä, kun hoito on tasapainossa (ei merkittäviä vieroitusoireita, PKV- lääkkeiden käyttö asianmukaista, muu psykososiaalinen kuntoutuminen edistyy). - Puolen vuoden rikkeettömän hoidon jälkeen potilas voi saada oikeuden kotilääkkeisiin - Viikoittaisten kotiannosten määrää lisätään pääsääntöisesti kuukausittain - Kahden päivän lääkeannos voidaan antaa myös kerrallaan - Kotilääkkeet luovutetaan henkilökohtaisesti kotilääkeoikeuden saaneelle potilaalle tai nimetylle hoitoprosessissa mukana olevalle tukihenkilölle - Kotiin luovutettuja lääkkeitä tulee säilyttää asianmukaisesti ja huolellisesti - Mikäli korvaushoitolääkkeet katoavat, ei uusia lääkkeitä anneta tilalle - Korvaushoitopotilailla - täytyy olla apteekkisopimus korvaushoidosta vastaavan lääkärin kanssa. Potilaat hakevat PKV -lääkkeensä apteekista apteekkisopimuksen mukaan. Hoidossa edistynyt potilas voi saada myös korvaushoitolääkkeet reseptillä apteekkisopimuksen nojalla Kotilääke- ja kahden päivän liuotusoikeuden menettäminen ja hoidon uudelleen arviointi Hoitopaikassa asioidessa potilailta edellytetään normien mukaista käyttäytymistä, joka ei häiritse muita potilaita tai hoitopaikan työrauhaa. Häiritsevä käytös, huutaminen, haukkuminen, ovien tai tavaroiden paiskominen voivat henkilökunnan harkinnan mukaan aiheuttaa sen päivän lääkeannoksen puolittamisen tai menettämisen. Jos päivän lääkeannos on jostain syystä jo menetetty, voi tämän jälkeinen häiriökäyttäytyminen johtaa seuraavan päivän lääkeannoksen puolittamiseen tai menettämiseen. - Uhkailu, väkivaltainen käytös tai muu rikollinen toiminta johtavat välittömään hoidon lopettamiseen - Hoidon uudelleen arviointiin johtavat sääntörikkomukset käsitellään korvaushoitopaikassa ja sääntörikkomus kirjataan sairauskertomukseen - Kotilääke- ja kahden päivän liuotusoikeuden menettämiseen vaikuttavat mm. oheiskäyttö, sääntörikkomukset ja hoitosuunnitelman toteutumattomuus. - lääkkeen jemmausyritys aiheuttaa lääkkeen jauhamisen kuukauden ajaksi. - Yksittäinen rikkomus siirtää kotilääkkeiden aloitusta kuukaudella tai vähentää viikossa kotiin annettavien lääkeannosten määrää yhdellä - Jos potilas jättää yhden lääkkeenottokerran väliin, hän menettää kotilääkeoikeuden viikoksi - Rikkomuksen vakavuuden perusteella hoidon seurantaa voidaan tihentää, edellyttää osastojaksoa, ryhtyä lääkityksen alasajoon tai lopettaa lääkitys kerralla - Hoidon uudelleen arviointiin vaikuttavat: huumeiden oheiskäyttö, päihtyneenä lääkkeenottoon tuleminen, lääkevilppi, sovitulle tapaamiselle tulematta jättäminen (lääkkeenotto, omahoitajakeskustelut tai ryhmätapaaminen) ja hoitosopimuksen rikkominen - Hoidon uudelleen arvioimisesta tai sen toteuttamisesta kieltäytyminen johtaa korvaushoidon lopettamiseen Sitoudun noudattamaan edellä olevaa hoitosopimusta ja annan luvan tietojen vaihtoon minua aikaisemmin hoitaneiden ja jatkossa minua hoitavien henkilöiden- ja eri yhteistyötahojen kanssa. / 20 Potilaan allekirjoitus Korvaushoitopaikan puolesta Hoitosopimuksia on allekirjoitettu kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi potilaalle ja yksi sairauskertomukseen.

13 LIITE 3 SUBOXONE-LÄÄKKEEN VALVOTTU ANTAMINEN ASIAKKAALLE Lääkkeen potilaskohtaisesta annoksen jakamisesta ja kirjanpidosta vastaa sairaanhoitaja. Lääke annostellaan valmiiksi ennen asiakkaan tuloa lääkkeenottotilaan. Lääkkeen antaa potilaalle siihen koulutettu henkilö. Hoitaja antaa lääkkeen suoraan suuhun kielen alle ja tarkistaa kaikkien tablettien olevan kielen alla. Lääkkeen liukenemisen aikana asiakas istuu kädet näkyvillä eikä saa aivastaa, yskiä tai käyttää käsiään vyötärön yläpuolella. Lääkkeen liuettua asiakas voi jättää liukenemattoman osan tablettia suuhunsa, koska se sisältää lähes yksinomaan huonosti liukenevia apuaineita. Keskimääräinen lääkkeen liukenemisaika on 5-10 minuuttia. Lääkkeenjaon aikana potilas on normaaleissa sisävaatteissa ja ulkovaatteet, kassit, ym. Mukana olevat tavarat eivät ole potilaan välittömässä läheisyydessä. Mikäli asiakas yrittää piilottaa lääkkeen tai muutoin ei toimi edellisen ohjeen mukaan, lääkkeenanto keskeytetään ja tapahtumat kirjataan hoitotiimissä tapahtuvaa hoidon uudelleen arviointia varten. Korvaushoitoa ei kuitenkaan keskeytetä ennen hoitotiimin päätöstä. Suu voidaan tarkistaa epäiltäessä salakuljetusta. Mikäli asiakas ei saavu lääkkeenantoon sovittuna aikana, tämä lääkeannos jää häneltä kokonaan saamatta ja tapahtuma kirjataan. Lääkitys jatkuu normaalisti seuraavana sovittuna ajankohtana. Mikäli asiakas tulee päihtyneenä lääkkeenantoon tai antaa positiivisen huumenäytteen, pyydetään toinen hoitaja mukaan ja lääkkeenanto sovitaan seuraavalle päivälle. Asia kirjataan ja hoitotiimi tekee hoidon uudelleenarvioinnin.

14 11 (20) OULUN KORVAUSHOITOPOLIKLINIKAN HOITOSOPIMUS Noudatan hoitosuunnitelman sopimuksia Kirjallinen hoitosuunnitelma tarkistetaan puolivuosittain Omahoitajakeskustelut, ryhmät, muut tukitoimet Jatkuva hoidon arviointi Korvaushoitopoliklinikan asiakkaiden hoitoon kuuluu psykososiaalinen kuntoutus, jota tukee lääkehoito hoitosuunnitelman mukaisesti. Psykososiaalinen kuntoutus tapahtuu A-klinikalla, Redi 64 sekä Kiviharjun kuntoutumisklinikan vieroitushoito-osastolla. Psykososiaalinen kuntoutus voi sisältää seuraavia asioita: Omahoitajakeskustelut Kuntouttava työtoiminta; työkokeilu, työharjoittelu Toimintaryhmä, liikuntaryhmä, erilaiset teemaryhmät (kannabis-, retkahduksenesto ym. vastaavat ryhmät) EuropAsi (=päihderiippuvuusasteen arviointi) ja Pompidou (= STAKESin huumehoitotiedon keruu ) Kotikäynnit, pari- ja perhetapaamiset Palveluohjaus (avustaminen erilaisten asioiden hoidossa) Lääkehoito tapahtuu korvaushoitopoliklinikalla Vastuu lääkehoidosta on hoitavalla lääkärillä ja vain lääkäri voi tehdä muutoksia lääkkeiden annostuksiin Korvaushoitolääkkeen otto tapahtuu valvotusti Lääkkeenjakotilanteessa ei saa olla ulkopuolisia henkilöitä läsnä Jos lääkkeenjakotilanteessa on kaksi hoitajaa, voi asiakkaan lapsi olla läsnä Puhelimen käyttö lääkkeenjakotilanteessa on kielletty Huumeiden oheiskäyttö on kielletty Valvotut virtsatestit, virtsatesti annettava pyydettäessä Pistosjälkien tarkistukset Anabolisten steroidien käyttö on kielletty ja tarvittaessa käyttöä seurataan virtsatestein Yleisiä sääntöjä Lääkkeen ottoon täytyy tulla siihen varatulla ajalla, poikkeustilanteissa voidaan erikseen sopia uusi lääkkeenottoaika Omat tärkeät menot on ilmoitettava hyvissä ajoin, viimeistään edellisenä päivänä Jos on toistuvasti poikkeuksellisia menoja, näistä täytyy tuoda kirjallinen todistus korvaushoidon henkilökunnalle Myöhästyminen korvauslääkkeenotosta jos asiakas tulee ilmoittamatta 15 min myöhässä, hän ei saa enää ko. päivän korvaushoitolääkettä Virtsanäytteistä ilmenevä oheiskäyttö aiheuttaa lääkeannoksen puolittamisen. Amfetamiinin kohdalla puolittaminen jatkuu, kunnes seula on puhdas. Kannabispositiivinen näyte puolittaa annoksen vain yhdeksi päiväksi johtuen aineen pitkästä erittymisestä virtsaan. Viikon kuluttua lääkkeen puolittaminen voi jatkua, ellei seula puhdistu. Alkoholin suhteen on 0-toleranssi, mikäli hengitysilmassa on alkoholia, siirtyy lääkkeenotto myöhempään ajankohtaan, Korvaushoitopoliklinikan aukioloaikana Mikäli asiakas vaikuttaa muutoin päihtyneeltä, hoitohenkilökunta voi oman kliinisen havainnoinnin perusteella evätä lääkkeen antamisen ko. päivältä Kotilääkeoikeuden ja kahden päivän lääkkeen liuotuksen myöntämistä samoin kuin niiden menettämistä ja palauttamista arvioidaan korvaushoitotiimissä, kun hoito on tasapainoisessa vaiheessa (Ei merkittäviä Peltolantie 17, Oulu PL 26, OYS Puh (vaihde) Opoideilla tapahtuva vieroitus ja korvaushoito.docx

15 12 (20) vieroitusoireita, PKV- lääkkeiden käyttö asianmukaista/vakaa, asiakkaan muun psykososiaalisen kuntoutumisen edistyminen ) Kotilääke - ja kahden päivän liuotusoikeuden menettämiseen vaikuttavat mm. oheiskäyttö, sääntörikkomukset, kokonaisuudessaan hoitosuunnitelman toteutumattomuus Jos asiakas jättää yhden lääkkeenotto käyntikerran väliin, hänen ollessa kotilääkeoikeuden piirissä, seuraa siitä 7 päivän käynnit korv.pkl, minkä jälkeen kotilääkeoikeus voi jatkua. Kotilääkkeet luovutetaan ainoastaan kotilääkeoikeuden saaneelle henkilölle Asiakkaan tulee säilyttää hänelle luovutettuja lääkkeitä asianmukaisesti ja huolellisesti Mikäli korvaushoitolääkkeet jostain syystä katoavat (menevät hukkaan, varastetaan yms.) Korvaushoitopoliklinikalta ei anneta uusia lääkkeitä tilalle Korvaushoitopoliklinikan asiakkaat, joilla on ns. PKV (pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia) -lääkkeitä, täytyy olla apteekkisopimus korvaushoidosta vastaavan lääkärin kanssa Asiakkaat hakevat peruslääkkeensä apteekista apteekkisopimuksen mukaan Lääkkeenoton jälkeen ei jäädä Kiviharjun tiloihin tarpeettomasti Kokoontuminen Kiviharjun kuntoutumisklinikan pihalla on kielletty Jokaisen asiakkaan hoito on yksilöllinen, joten itse kukin keskittyy omaan hoitoonsa Hoidon uudelleen arviointiin johtavat sääntörikkomukset käsitellään korvaushoidon tiimissä Sääntörikkomus kirjataan asiakaspapereihin. Hoidon uudelleen arviointiin vaikuttavat: huumeiden oheiskäyttö, päihtyneenä lääkkeenottoon tuleminen, lääkevilppi, sovitulle tapaamiselle tulematta jättäminen (lääkkeenotto, omahoitajakeskustelut tai ryhmätapaaminen), hoitosopimuksen rikkominen ja hoidon uudelleen arvioimisesta tai sen toteuttamisesta kieltäytyminen johtaa korvaushoidon lopettamiseen Korvaushoidon aikana annan luvan tietojen vaihtoon minua aikaisemmin hoitaneiden ja jatkossa minua hoitavien henkilöiden- ja eri yhteistyötahojen kanssa. Lastensuojeluilmoitus tehdään tarvittaessa viranomaisten toimesta Uhkailu, väkivaltainen käytös tai muu rikollinen toiminta johtavat välittömään hoidon lopettamiseen! Sitoudun noudattamaan edellä olevaa hoitosopimusta Oulussa / 20 Asiakkaan allekirjoitus: Oulun korvaushoitopoliklinikan puolesta: Hoitosopimuksia on allekirjoitettu kaksi samansisältöistä kappaletta. Yksi kappale asiakkaalle ja yksi kappale Kiviharjun kuntoutumisklinikan korvaushoitopoliklinikalle, asiakaspapereihin. Peltolantie 17, Oulu PL 26, OYS Puh (vaihde) Opoideilla tapahtuva vieroitus ja korvaushoito.docx

16 13 (20) Hoitosuunnitelma opiaattikorvaushoitoa varten Tämä hoitosuunnitelma liitetään mielellään sähköisessä muodossa sairauskertomukseen, jossa sitä voidaan päivittää ja tulostaa tarvittaessa Hoidon aloitusajankohta Nimi Sotu: Osoite Puhelinnumero Muu yhteystieto (sähköposti ym) Lähin omainen yhteystietoineen: Hoitopaikka: Hoidosta vastaava lääkäri: Hoitoa konsultoiva lääkäri Lääkehoitoa toteuttava työntekijä/taho Psykososiaalista hoitoa toteuttava työntekijä Sosiaalityöntekijä Apteekki, johon hoitosopimus Korvaushoitolääkkeenä on käytössä Suboxone/metadoni annoksella mg/päivässä Lääke jaetaan päivittäin/kahden/kolmen päivän lääke kerrallaan Kotilääkepäiviä on viikossa Muu PKV-lääkitys ja siihen liittyvät vierotussuunnitelmat Muu psyykenlääkitys Muu lääkitys Huomionarvoiset ruumiilliset sairaudet ja allergiat Päiväys / 2011 Peltolantie 17, Oulu PL 26, OYS Puh (vaihde) Opoideilla tapahtuva vieroitus ja korvaushoito.docx

17 14 (20) Schengenin yleissopimuksen 75 artiklan mukainen todistus huumaus- tai psykotrooppisia aineita sisältävän lääkkeen mukana kuljettamiseen lääkinnälliseen käyttöön Intyg för medförande av narkotiska eller psykotropiska ämnen innehållande läkemedel för medicinsk behandling enligt Schengenkonventionens artikel 75 Maa Land Paikka Ort Päiväys Datum SUOMI [1] FINLAND A Lääkkeen määrännyt lääkäri Förskrivande läkare Sukunimi, etunimi Efternamn, förnamn Osoite Adress Puhelinnumero Telefonnummer [2] [3] B Potilas Patient Sukunimi, etunimi Efternamn, förnamn [5] Passin/muun henkilöllisyystodistuksen numero Passets nummer/nummer på annat identitetsbevis [6] Syntymäpaikka Födelseort Syntymäaika Födelsedatum Kansallisuus Nationalitet [7] Sukupuoli Kön [8] Suomalainen [9] Kotiosoite (katuosoite sekä postinumero ja toimipaikka) Hemadress (gatuadress samt postnummer och anstalt) [10] [11] Peltolantie 17, Oulu PL 26, OYS Puh (vaihde) Opoideilla tapahtuva vieroitus ja korvaushoito.docx

18 15 (20) Matkan kesto (päivien lukumäärä) Resans längd (antal dagar) [12] Todistuksen voimassaoloaika (enintään 30 pv) Intygets giltighetstid (högst 30 dagar) [13] C Määrätty lääke Förordnat läkemedel Lääkkeen nimi Läkemedlets namn Suboxone [14] Vaikuttavan aineen kansainvälinen nimi Den verksamma substansens internationella namn [16] Buprenorphine/Naloxon Annostus Dosering [18] Lääkemuoto Läkemedelsform Resoriblett [15] Vahvuus Styrka 8mg/2mg [17] Vaikuttavan aineen kokonaismäärä Den verksamma substansens totala mängd [19] Hoidon kesto matkan aikana, enint. 30 päivää Behandlingens varaktighet under resan, max. 30 dagar [20] Huomautuksia Anmärkningar [21] D Apteekin nimi Apteekin leima ja allekirjoitus Todistuksen antanut apteekki Intygande apotek Apotekets namn OYS Psykiatrian klinikka Apteekin osoite Apotekets adress [22] Apotekets stämpel och underskrift [24] OYS Psykiatrian klinikka Pietilänkuja 8, PL OYS [23] Puhelinnumero Telefonnummer Peltolantie 17, Oulu PL 26, OYS Puh (vaihde) Opoideilla tapahtuva vieroitus ja korvaushoito.docx

19 16 (20) LIITE Schengenin yleissopimuksen 75 artiklan mukainen todistus huumaus- tai psykotrooppisia aineita sisältävän lääkkeen mukana kuljettamiseen lääkinnälliseen käyttöön BILAGA Intyg för medförande av narkotiska eller psykotropiska ämnen innehållande läkemedel för medicinsk behandling enligt Schengenkonventionens artikel 75 Certification to carry drugs and/or psychotropic substances for treatment purposes Schengen Implementing Convention Article 75 Certificat pour le transport de stupéfiants et/ou de substances psychotropes à des fins thérapeutiques Article 75 de la Convention d application de l Accord de Schengen [1] Country, town, date Pays, deliver à, date A Prescribing doctor Médecin prescripteur [2] Name, first name, phone Nom, prénom, téléphone [3] Address Adresse B Patient Patient [5] Name, first name Nom, prénom [6] No. of passport or other identification document N o du passeport ou du document d identité [7] Place of birth Lieu de naissance [8] Date of birth Date de naissance [9] Nationality Nationalité [10] Sex Sexe [11] Address Adresse [12] Duration of travel in days Durée du voyage en jours [13] Validity of authorisation from/to max. 30 days Durée de validité de l autorisation du/au max. 30 jours C Prescribed drug Médicament prescrit Peltolantie 17, Oulu PL 26, OYS Puh (vaihde) Opoideilla tapahtuva vieroitus ja korvaushoito.docx

20 17 (20) [14] Trade name or special preparation Nom commercial ou préparation spéciale [15] Dosage form Forme pharmaceutique [16] International name of active substance Dénomination internationale de la substance active [17] Concentration of active substance Concentration de la substance active [18] Instructions for use Mode d emploi [19] Total quantity of active substance Quantité totale de la substance active [20] Duration of prescription in days max. 30 days Durée de la prescription, en jours max. 30 jours [21] Remarks Remarques D Issuing authority Autorité qui délivre [22] Name Désignation [23] Address, phone Adresse, téléphone [24] Stamp, signature of authority Sceau, signature de l autorité Peltolantie 17, Oulu PL 26, OYS Puh (vaihde) Opoideilla tapahtuva vieroitus ja korvaushoito.docx

Opioideilla tapahtuva vieroitus- ja korvaushoito

Opioideilla tapahtuva vieroitus- ja korvaushoito Opioideilla tapahtuva vieroitus- ja korvaushoito YLEISTÄ 1. Käypä hoito suositus http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50041 2. STM asetus 33/2008 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080033?search%5btype%5d=pika&search%5bpika

Lisätiedot

Seinäjoen Päihdeklinikan opiaattikorvaushoito. Jani Rinta-Nikkola Opiaattikorvaushoidon vastaava ohjaaja

Seinäjoen Päihdeklinikan opiaattikorvaushoito. Jani Rinta-Nikkola Opiaattikorvaushoidon vastaava ohjaaja Seinäjoen Päihdeklinikan opiaattikorvaushoito Jani Rinta-Nikkola Opiaattikorvaushoidon vastaava ohjaaja Historia Toiminta aloitettiin vuonna 2010 TAYS ketjulähetti koulutus Arviot TAYS:n Päihdepsykiatrian

Lisätiedot

Opiaattikorvaushoito

Opiaattikorvaushoito Opiaattikorvaushoito Lainsäädäntö Hoito perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (33/2008) Korvaushoidolla tarkoitetaan opioidiriippuvaisen hoitoa, jossa käytetään apuna buprenorfiinia tai metadonia

Lisätiedot

Opioidiriippuvuuden lääkkeellinen vieroitus- ja korvaushoito 30.11.2011

Opioidiriippuvuuden lääkkeellinen vieroitus- ja korvaushoito 30.11.2011 Opioidiriippuvuuden lääkkeellinen vieroitus- ja korvaushoito 30.11.2011 Kehittämispäällikkö Airi Partanen 27.11.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 STM:n selvitys 30.11.2011 Valmistelu syksyllä 2011: STM, THL,

Lisätiedot

METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ

METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ Oulun kaupungin päihdeklinikka Kiviharjuntie 5 90230 Oulu METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ Oulun seudun ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Niskasaari Anne Näppä Marja Olet vapaa, jos elät niin kuin

Lisätiedot

Opioidikorvaushoito: lopettaa vai tehostaa sitä?

Opioidikorvaushoito: lopettaa vai tehostaa sitä? Opioidikorvaushoito: lopettaa vai tehostaa sitä? Saija Turtiainen Psykiatrian erikoislääkäri, HYKS Päihdepsykiatrian klinikka Asiantuntijalääkäri, Keva Asiantuntijalääkäri, Valvira 7.3.2014 Lopettaa vai

Lisätiedot

Lapin Mielenterveys- ja päihdepäivät 4-5.8.2013 Rovaniemi

Lapin Mielenterveys- ja päihdepäivät 4-5.8.2013 Rovaniemi Lapin Mielenterveys- ja päihdepäivät 4-5.8.2013 Rovaniemi Helena Rännäli Kehittäjätyöntekijä Hyvinvointi hakusessa-riippuvuus riskinä -hanke 2013-2015 Pohjois-Suomen Sosiaalialanosaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Lisätiedot

Apteekkisopimukset. Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille

Apteekkisopimukset. Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille Apteekkisopimukset Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille Suomen Apteekkariliitto 2013 APTEEKKISOPIMUKSET OHJEISTUS LÄÄKÄREILLE JA APTEEKEILLE 1 Yleistä apteekkisopimuksesta Apteekkisopimuskäytäntö on osoittautunut

Lisätiedot

Oulun kaupungin päihdepalvelut. Liisa Ikni

Oulun kaupungin päihdepalvelut. Liisa Ikni Oulun kaupungin päihdepalvelut Liisa Ikni Ehkäisevä päihdetyö Neuvontaa, tukea, tietoa, teemaviikkoja, kampanjoita, kursseja ja ryhmiä Taitolaji ryhmä alkoholinkäytöstään huolestuneille Tupakasta luopumisryhmä

Lisätiedot

APTEEKKI- SOPIMUKSET. Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille

APTEEKKI- SOPIMUKSET. Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille APTEEKKI- SOPIMUKSET Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille Suomen Apteekkariliitto, päivitys 7.11.2017 APTEEKKISOPIMUKSET OHJEISTUS LÄÄKÄREILLE JA APTEEKEILLE 1 Yleistä apteekkisopimuksesta Apteekkisopimuskäytäntö

Lisätiedot

3.6.2011. Lääkityksen ja huumeseulojen seuranta, ajokorttiarviot. Opiaattikorvaushoitopotilaiden valvottu lääkitys (huhtikuu -11: 31 potilasta)

3.6.2011. Lääkityksen ja huumeseulojen seuranta, ajokorttiarviot. Opiaattikorvaushoitopotilaiden valvottu lääkitys (huhtikuu -11: 31 potilasta) Perustason palvelut vastaavat ensisijaisesti päihderiippuvuuksien varhaisesta toteamisesta, hoidosta ja kuntoutuksesta Sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkärien ja hoitajien vastaanotoilla hoidetaan välittömiä

Lisätiedot

Sari Fältmars Sairaanhoitaja Epshp/Päihdepsykiatrian pkl

Sari Fältmars Sairaanhoitaja Epshp/Päihdepsykiatrian pkl * Sari Fältmars Sairaanhoitaja Epshp/Päihdepsykiatrian pkl *Riippuvuudet; ilmiö, diagnosointi, toleranssi *Alkoholiriippuvuus *Huumeriippuvuus *Lääkeriippuvuus ja sekakäyttö *Toiminnallinen riippuvuus

Lisätiedot

RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA

RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA Anne Poikolainen Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Sovatek 25.5.2016 Päihteiden käytön tunnistamisen vaikeudesta

Lisätiedot

KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ

KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ Helena Haimakainen; sairaanhoitaja 30.01.2013 PÄIHDETYÖ PERUSPALVELUISSA TAVOITEENA Ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä Sosiaalisten ja terveydellisten haittojen

Lisätiedot

Ennakkoon lähetetyt kysymykset

Ennakkoon lähetetyt kysymykset Ennakkoon lähetetyt kysymykset Irma Pahlman OTT, VT, MBA Korvaushoitoasiakkaan oikeus valita korvaushoitoa toetuttava terveysasema ja kunta Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 47 Kiireettömän hoidon hoitopaikan

Lisätiedot

Opioidikorvaushoito toipumisprosessin välivaiheena Hoidosta onnistuneesti irrottautuneiden kokemuksia kuntoutumisesta

Opioidikorvaushoito toipumisprosessin välivaiheena Hoidosta onnistuneesti irrottautuneiden kokemuksia kuntoutumisesta Opioidikorvaushoito toipumisprosessin välivaiheena Hoidosta onnistuneesti irrottautuneiden kokemuksia kuntoutumisesta Sini Kankaanpää Helsingin yliopisto, sosiaalityön pro gradu -tutkielma 2013 Päihde-

Lisätiedot

APTEEKKISOPIMUKSET. Ohjeistus lääkäreille ja apteekeille

APTEEKKISOPIMUKSET. Ohjeistus lääkäreille ja apteekeille APTEEKKISOPIMUKSET Ohjeistus lääkäreille ja apteekeille TYÖRYHMÄ: Antti Holopainen, Järvenpään sosiaalisairaala/a-klinikkasäätiö Juha Oksanen, Kettutien A-Klinikka, Helsinki Pirjo Pennanen, Terveydenhuollon

Lisätiedot

Työkokous 26.1.12 - käsiteltiin esiarviointi Työkokous 24.2.12 - tarkennettiin esiarviointi - käsiteltiin varsinainen arviointi ja korvaushoitopäätös

Työkokous 26.1.12 - käsiteltiin esiarviointi Työkokous 24.2.12 - tarkennettiin esiarviointi - käsiteltiin varsinainen arviointi ja korvaushoitopäätös Työkokous 26.1.12 - käsiteltiin esiarviointi Työkokous 24.2.12 - tarkennettiin esiarviointi - käsiteltiin varsinainen arviointi ja korvaushoitopäätös Työkokous 20.3.2012 - hyväksyttiin 24.2.12 mennessä

Lisätiedot

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Astmapotilaan hoidon aloitus ja hoitopolku Simon terveysasemalla ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Terveyskeskuksessa on jo ennestään käytössä suhteellisen hyvin toimiva astmapotilaan

Lisätiedot

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Mini-interventio erikoissairaanhoidossa 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Kuuluuko interventio erikoissairaanhoitoon? - Sairaalassa potilaiden tulosyyn taustalla usein päihteiden käyttö (n. 20 %:lla

Lisätiedot

Opioidikorvaushoito Helena Rännäli 20.2.2015

Opioidikorvaushoito Helena Rännäli 20.2.2015 Opioidikorvaushoito Hoitoon pääsyn kriteerit ehdoton edellytys hoitoon pääsylle on ICD 10- tautiluokituksen kriteerit täyttävä opioidiriippuvuus aiempien vierotusyritysten epäonnistuminen kyky sitoutua

Lisätiedot

Mielenterveyden ensiapu. Päihteet ja päihderiippuvuudet. Lasse Rantala 25.9.2007

Mielenterveyden ensiapu. Päihteet ja päihderiippuvuudet. Lasse Rantala 25.9.2007 Mielenterveyden ensiapu Päihteet ja päihderiippuvuudet Lasse Rantala 25.9.2007 Päihteet ja päihderiippuvuudet laiton huumekauppa n. 1 000 miljardia arvo suurempi kuin öljykaupan, mutta pienempi kuin asekaupan

Lisätiedot

Päihdevieroitusyksikön asiakasopas

Päihdevieroitusyksikön asiakasopas Päihdevieroitusyksikön asiakasopas Säännöt ja hoitokäytännöt Toiminnan esittely Olet tullut tai olet tulossa hoitoon alkoholin, lääkkeiden ja/tai huumeiden käytön vuoksi. Tässä asiakasoppaassa esitellään

Lisätiedot

Tarkkailuaika nuorisopsykiatrian osastolla

Tarkkailuaika nuorisopsykiatrian osastolla Tarkkailuaika nuorisopsykiatrian osastolla Arvio tarkkailun aloittamisesta Nuori ja vanhemmat Huolen herääminen ja yhteydenotto Ei Kyllä Lähettävä lääkäri Välitön hoidon tarpeen arviointi Haluaako nuori

Lisätiedot

Johdanto korvaushoitoon. Mauri Aalto Ylilääkäri EPSHP, Päihdepsykiatrian pkl

Johdanto korvaushoitoon. Mauri Aalto Ylilääkäri EPSHP, Päihdepsykiatrian pkl Johdanto korvaushoitoon Mauri Aalto Ylilääkäri EPSHP, Päihdepsykiatrian pkl Opiaatit 1 Päihdekäyttö perustuu niiden mielihyvää lisäävään ja käyttäytymistä vahvistavaan vaikutukseen Kaikkia opioideja kohtaan

Lisätiedot

21.5.2015 Varsinais-Suomen XI Yleislääkäripäivät. Päihdepotilas terveyskeskuksessa Sari Jonsson Yleislääketieteen erikoislääkäri

21.5.2015 Varsinais-Suomen XI Yleislääkäripäivät. Päihdepotilas terveyskeskuksessa Sari Jonsson Yleislääketieteen erikoislääkäri 21.5.2015 Varsinais-Suomen XI Yleislääkäripäivät Päihdepotilas terveyskeskuksessa Sari Jonsson Yleislääketieteen erikoislääkäri SISÄLTÖ Alkoholin ongelmakäyttäjät Lääkkeiden ja huumeiden väärinkäyttäjät

Lisätiedot

Kankaanpään A-koti tarjoaa laadukasta yksilö- ja perhekuntoutusta valtakunnallisesti.

Kankaanpään A-koti tarjoaa laadukasta yksilö- ja perhekuntoutusta valtakunnallisesti. Kankaanpään A-koti tarjoaa laadukasta yksilö- ja perhekuntoutusta valtakunnallisesti. Kankaanpään A-koti sijaitsee maaseudulla Karvianjoen rannalla seitsemän kilometrin päässä Kankaanpään keskustasta.

Lisätiedot

Valvottu hoito. Th. Hanna Aaltonen TYKS, Keuhkosairauksien pkl 120

Valvottu hoito. Th. Hanna Aaltonen TYKS, Keuhkosairauksien pkl 120 Valvottu hoito Th. Hanna Aaltonen TYKS, Keuhkosairauksien pkl 120 Valvottu hoito (DOT) Directly Observed Treatment = tehtävään koulutettu henkilö jakaa lääkkeet ja seuraa, että potilas nielee jokaisen

Lisätiedot

Hoitojakso nuorisopsykiatrian osastolla

Hoitojakso nuorisopsykiatrian osastolla Hoitojakso nuorisopsykiatrian osastolla Nuori ja vanhemmat Lähettävä taho: Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Yksityislääkäri Hoidontarpeen arviointi Huolen herääminen ja yhteydenotto Hoidontarpeen

Lisätiedot

AlfaKuntoutus. (palvelun nimi)

AlfaKuntoutus. (palvelun nimi) AlfaKuntoutus (palvelun nimi) AlfaKuntoutus tuottaa AlfaKuntoutus päihde- ja mielenterveyskuntoutujille tukiasumista tuettua asumista työpajatoimintaa kuntouttavaa korvaushoitoa avopalveluja Asiakkuus

Lisätiedot

Opioidiriippuvaisten verkostopäivät Mari Isokoski ja Paula Perttunen

Opioidiriippuvaisten verkostopäivät Mari Isokoski ja Paula Perttunen Tukiasuminen ja korvaushoito Opioidiriippuvaisten verkostopäivät 25. 26.9.2014 Aikuissosiaalityön päihdetukiasumisen palvelu l on tarkoitettu tt päihdeongelman vuoksi erityistä tukea asumisessaan tarvitsevalle

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 Asiakkaan valinnan mahdollisuudet laajenevat edelleen 1.5.2011 alkaen on ollut mahdollista valita hoidosta vastaava terveysasema oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUS HOIDON TURVALLIS UUS. Hoita mis en. Hoitomenetel turvallisuus. Käyttöturvallisuus Poikkeama laitteen käytössä

POTILASTURVALLISUUS HOIDON TURVALLIS UUS. Hoita mis en. Hoitomenetel turvallisuus. Käyttöturvallisuus Poikkeama laitteen käytössä 1 POTILASTURVALLISUUS LAITET URVALLISUUS Laitteiden turvallisuus Toimintahäiriö Laitevika Käyttöturvallisuus laitteen käytössä HOIDON TURVALLIS UUS Hoitomenetel mien turvallisuus Hoidon haittavaikutus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) antoi asiassa lausunnon 27.2.2012 (liitteenä).

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) antoi asiassa lausunnon 27.2.2012 (liitteenä). 31.1.2013 Dnro 3426/2/09 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Iisa Suhonen VARTIJOIDEN OSALLISTUMINEN LÄÄKKEIDEN ANTAMISEEN VANKILOISSA 1 ASIA Erään vankien

Lisätiedot

Opioidikorvaushoidon ohjeita

Opioidikorvaushoidon ohjeita Rovaniemen Mielenterveys- ja päihdepalvelut / A-klinikka Opioidikorvaushoidon ohjeita 1 Sisältö 1. Opioidikorvaushoidon periaatteet... 4 1.1. STM:n asetus... 4 1.2. Hoitoon pääsyn kriteerit... 7 2. Opioidikorvaushoito

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi 15.12.2009 1 (5) Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriön opas Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta

Lisätiedot

KOTIHOITO SATEENVARJO Liikkuva mielenterveystyö peruspalveluissa

KOTIHOITO SATEENVARJO Liikkuva mielenterveystyö peruspalveluissa KOTIHOITO SATEENVARJO Liikkuva mielenterveystyö peruspalveluissa Hannele Peräkoski, Taina Heikkinen Projektityöntekijä Sairaanhoitaja Tikkurilan sosiaali ja terveyskeskus 27.3.2007 TOIMINTA ALUEEN HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Opioidiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoidon haasteet ja ongelmat

Opioidiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoidon haasteet ja ongelmat Opioidiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoidon haasteet ja ongelmat Syksyllä 2011 tehdyn STM:n selvityksen tuloksia korkeakouluharjoittelija Laura Sohlberg, THL VTT Anna Leppo 28.11.2012 Opioidiriippuvuuden

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia AJANKOHTAISISTA HUUMAUSAINEISTA

Kysymyksiä ja vastauksia AJANKOHTAISISTA HUUMAUSAINEISTA Kysymyksiä ja vastauksia AJANKOHTAISISTA HUUMAUSAINEISTA 2014 MUUNTOHUUMEET Mitä ovat muuntohuumeet? Muuntohuumeet ovat useimmiten tunnetuista huumausaineista muunneltuja aineita, joita käytetään päihtymistarkoituksessa.

Lisätiedot

Valvonnalliset ja hoidolliset huumeseulat. - eettinen näkökulma. Päihdelääketieteen päivät Saija Turtiainen psyk.el HYKS, KEVA, Valvira

Valvonnalliset ja hoidolliset huumeseulat. - eettinen näkökulma. Päihdelääketieteen päivät Saija Turtiainen psyk.el HYKS, KEVA, Valvira Valvonnalliset ja hoidolliset huumeseulat - eettinen näkökulma Päihdelääketieteen päivät 9.-10.3.2017 Saija Turtiainen psyk.el HYKS, KEVA, Valvira Valvonnallinen testaus Valvonnallisen testauksen lähtökohtana

Lisätiedot

ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSJÄRJESTELMÄ

ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSJÄRJESTELMÄ Sääntökokoelma B 16 XII 2003 Ykn 15.12.2003 Mitätöi lehden VII - 98 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSJÄRJESTELMÄ Yleistä Päihteiden väärinkäyttö aiheuttaa huomattavaa terveydellistä,

Lisätiedot

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief MIEPÄ -kuntoutusmalli Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari 15.1.2014 Amira Bushnaief MIEPÄ RAY:n rahoittama kehityshanke vuosina 2003-2010 Oulun kaupungin

Lisätiedot

Bentsodiatsepiiniriippuvaisen hoidon toteuttaminen avoterveydenhuollossa

Bentsodiatsepiiniriippuvaisen hoidon toteuttaminen avoterveydenhuollossa Bentsodiatsepiiniriippuvaisen hoidon toteuttaminen avoterveydenhuollossa J-P. Visapää, LL Kymenlaakson A-klinikkatoimi Helsingin Diakonissalaitos, Huumepäivystysosasto Taustaa Suurin osa suomalaisista

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen

Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen Päihderiippuvuuden synty Psyykkinen riippuvuus johtaa siihen ettei nuori koe tulevansa toimeen ilman ainetta. Sosiaalinen

Lisätiedot

AJOTERVEYDEN ARVIOINTI

AJOTERVEYDEN ARVIOINTI AJOTERVEYDEN ARVIOINTI PÄIHDELÄÄKÄRIN NÄKÖKULMASTA MONEN TEKIJÄN TASAPAINOILUA Poliisiammattikorkeakoulu 26.10.2016 Reijo Laitinen Psykiatrian erikoislääkäri A-klinikkasäätiö Sisä-Suomen palvelualue Hämeenlinna,

Lisätiedot

Nuorten aikuisten kuntoutusohjausprojekti v.2006-2008

Nuorten aikuisten kuntoutusohjausprojekti v.2006-2008 Nuorten aikuisten kuntoutusohjausprojekti v.2006-2008 EPSHP/aikuispsykiatria TUKE 1242 Projektityöntekijänä Tiina Leppinen Psyk. sh., NLP-Master, Kuntoutuksen ohjaaja amk Hankkeen taustaa Nuorten aikuisten

Lisätiedot

Tervetuloa päihdekuntoutukseen

Tervetuloa päihdekuntoutukseen Tervetuloa päihdekuntoutukseen Opaslehtinen lääke/huume katkaisuhoidon tueksi Porin psykososiaaliset laitospalvelut Tervetuloa päihdekuntoutukseen Porin psykososiaalisiin laitospalveluihin. Olet tulossa

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito suositus Hoitopolku eri ikäkausina

ADHD:n Käypä hoito suositus Hoitopolku eri ikäkausina ADHD:n Käypä hoito suositus Hoitopolku eri ikäkausina 12.10.2017 Jaakko Pitkänen Yleislääketieteen erikoislääkäri Lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyön erityispätevyys Koululääkäri, vt erikoislääkäri,

Lisätiedot

OPIAATTIRIIPPUVAISTEN AVOVIEROITUSHOIDON VASTUUN SIIRTÄMINEN TERVEYSKESKUKSILLE

OPIAATTIRIIPPUVAISTEN AVOVIEROITUSHOIDON VASTUUN SIIRTÄMINEN TERVEYSKESKUKSILLE 1 OPIAATTIRIIPPUVAISTEN AVOVIEROITUSHOIDON VASTUUN SIIRTÄMINEN TERVEYSKESKUKSILLE Vakka-Suomen seutukunnan kuntayhtymän sosiaali- ja terveysjaosto on sisällyttänyt toimintasuunnitelmaansa ( 3, 1.2.2008

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2008 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Depression tuloksekas vuorovaikutuksellinen hoito ja ongelmien ennaltaehkäisy työterveyshuollossa Mehiläisen toimintamalli

Depression tuloksekas vuorovaikutuksellinen hoito ja ongelmien ennaltaehkäisy työterveyshuollossa Mehiläisen toimintamalli Depression tuloksekas vuorovaikutuksellinen hoito ja ongelmien ennaltaehkäisy työterveyshuollossa Mehiläisen toimintamalli Aku Kopakkala johtava psykologi Masennus on sairaus, joka tappaa aivosoluja -

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

+ + Lapsesta ei ole mitään henkilöllisyyttä tai kansalaisuusasemaa osoittavaa todistusta tai asiakirjaa KAN_1C_100214PP +

+ + Lapsesta ei ole mitään henkilöllisyyttä tai kansalaisuusasemaa osoittavaa todistusta tai asiakirjaa KAN_1C_100214PP + KAN_1C 1 *1169601* KANSALAISUUSHAKEMUKSEN KANSSAHAKIJANA OLEVAN 15-17 -VUOTIAAN LAPSEN LIITELOMAKE Tämä liitelomake on tarkoitettu 15-17 -vuotiaalle lapselle (kanssahakija), jolle haetaan Suomen kansalaisuutta

Lisätiedot

Korvaushoito Addiktiopoliklinikalla

Korvaushoito Addiktiopoliklinikalla Korvaushoito Addiktiopoliklinikalla Opiaattiriippuvaisen potilaan hoitopolku Päivän n päihdetilannep ihdetilanne-koulutus 11.5.2007 Ilkka Helamo TYKS 723 TYKS Addiktiopoliklinikka Toiminnan painopisteenä

Lisätiedot

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä?

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 17.11.2008 Merja Syrjämäki psykiatrian erikoislääkäri TAYS Pitkäniemi APS5 Kaksoisdiagnoosin ulottuvuudet Lievä psyykkinen

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

Korvaushoitoasiakkaiden osallisuuden lisääminen

Korvaushoitoasiakkaiden osallisuuden lisääminen Korvaushoitoasiakkaiden osallisuuden lisääminen Irina Köntti 15.6.2017 Korvaushoito Korvaushoidolla tarkoitetaan opioidiriippuvaisen hoitoa, jossa käytetään apuna buprenorfiinia tai metadonia sisältäviä

Lisätiedot

Tunnistetun masennuksen aktiivinen hoito perusterveydenhuollossa. Psyk el, LT Maria Vuorilehto Sateenvarjo-hanke, Vantaan terveyskeskus

Tunnistetun masennuksen aktiivinen hoito perusterveydenhuollossa. Psyk el, LT Maria Vuorilehto Sateenvarjo-hanke, Vantaan terveyskeskus Tunnistetun masennuksen aktiivinen hoito perusterveydenhuollossa Psyk el, LT Maria Vuorilehto Sateenvarjo-hanke, Vantaan terveyskeskus DIAGNOOSI PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA Seulonta- ja arviointiasteikot ovat

Lisätiedot

Lääkkeiden päihdekäyttö ja valvonta. Erikoissuunnittelija Elina Kotovirta, VTT III Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn foorumi

Lääkkeiden päihdekäyttö ja valvonta. Erikoissuunnittelija Elina Kotovirta, VTT III Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn foorumi Lääkkeiden päihdekäyttö ja valvonta Erikoissuunnittelija Elina Kotovirta, VTT III Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn foorumi Uusi vanha ongelma Nuorison kokeilut kodin lääkekaapista löytyvillä lääkkeillä.

Lisätiedot

Palaveri on hyvä pitää 1-2 viikkoa ennen suunniteltua siirtymistä.

Palaveri on hyvä pitää 1-2 viikkoa ennen suunniteltua siirtymistä. Siirtymäpalaveri Päihdeongelmaisen asiakkaan siirtyminen palvelusta toiseen sisältää aina riskejä. Monia riskejä voidaan kuitenkin pienentää hyvällä valmistautumisella. Siirtymisessä tulisi noudattaa ns.

Lisätiedot

ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET

ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET Jenni Weck-Näse LSL 25 C Ennen lapsen syntymää 25 :n 1 momentissa mainittujen henkilöiden on salassapitosäännösten estämättä tehtävä ennakollinen lastensuojeluilmoitus,

Lisätiedot

AVH-POTILAAN PSYYKKINEN TUKEMINEN

AVH-POTILAAN PSYYKKINEN TUKEMINEN AVH-POTILAAN PSYYKKINEN TUKEMINEN Ihmisen käsitys muuttuneesta tilanteesta muodostuu nopeasti ja on melko pysyvää. Hallinnan tunteen saavuttaminen ennustaa masennuksen vähäisyyttä, kuntoutumista, parempaa

Lisätiedot

G2P0 + C 2 H 5 OH =?! Antti Koivukangas LT, yleislääketieteen erikoislääkäri EPSHP/ Psykiatria Ei sidonnaisuuksia (KH) 20.11.

G2P0 + C 2 H 5 OH =?! Antti Koivukangas LT, yleislääketieteen erikoislääkäri EPSHP/ Psykiatria Ei sidonnaisuuksia (KH) 20.11. G2P0 + C 2 H 5 OH =?! Antti Koivukangas LT, yleislääketieteen erikoislääkäri EPSHP/ Psykiatria Ei sidonnaisuuksia (KH) 20.11.2008 Vaasa 1 Nuoret aikuiset ja päihteet päihteiden käyttö runsaimmillaan 20

Lisätiedot

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja 1 SAP-SAS, mitä se on? SAP (Selvitys, Arviointi, Palveluohjaus)

Lisätiedot

Parempi diili, kuntoutuksesta arjen valintoihin

Parempi diili, kuntoutuksesta arjen valintoihin Parempi diili, kuntoutuksesta arjen valintoihin Mika Paasolainen 28.09.2011 Ketään ei voida pakottaa elämään ihmisarvoista elämää mutta hänet voidaan kohdata ihmisyyttä kunnioittavalla tavalla, joka tarjoaa

Lisätiedot

Hoitosuunnitelma työvälineenä moniammatillisessa yhteistyössä. Syömishäiriöpäivät 2015

Hoitosuunnitelma työvälineenä moniammatillisessa yhteistyössä. Syömishäiriöpäivät 2015 Hoitosuunnitelma työvälineenä moniammatillisessa yhteistyössä Syömishäiriöpäivät 2015 Marjo Sandvik Psykiatrinen sairaanhoitaja Toiminnanjohtaja Syömishäiriöklinikka Perustietoa Syömishäiriöklinikasta

Lisätiedot

Mitä uutta Addiktiopoliklinikalla? Sairaanhoitaja Marja Laihinen, Tyks Addiktiopoliklinikka

Mitä uutta Addiktiopoliklinikalla? Sairaanhoitaja Marja Laihinen, Tyks Addiktiopoliklinikka Mitä uutta Addiktiopoliklinikalla? Sairaanhoitaja Marja Laihinen, Tyks Addiktiopoliklinikka Addiktiopoliklinikka Rakennus 11 B siipi, 1.krs Addiktiopoliklinikan henkilökunta 2 erikoislääkäriä 4 ja ½ sairaanhoitajaa

Lisätiedot

Käypä hoito -indikaattorit, depressio

Käypä hoito -indikaattorit, depressio 1 Käypä hoito -indikaattorit, depressio Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Depressio Käypä hoito suositukseen (2014). Käypä hoito -työryhmä on nostanut suosituksesta keskeisiksi implementoitaviksi

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat

Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat 2.5.2017 Kainuun potilas-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen, vanhusneuvostojen ja soten edustajien yhteiskokous Järjestöt yhteistyötoimijana Vahva arvopohja,

Lisätiedot

Yleistä addiktioista

Yleistä addiktioista Yleistä addiktioista Addictio (lat.) = jättäminen/jättäytyminen jonkun valtaan Pakonomainen tarve harjoittaa jotakin toimintoa tai kokea tietynlainen tunnetila eli ei enää oma valinta riippuvuus Sana kärsinyt

Lisätiedot

Mauri Aalto Professori, ylilääkäri TaY, THL, EPSHP

Mauri Aalto Professori, ylilääkäri TaY, THL, EPSHP Mauri Aalto Professori, ylilääkäri TaY, THL, EPSHP } Bentsodiatsepiineihin liittyvä fyysinen ja psyykkisen riippuvuuden kehittyminen, luonne ja vaikeusaste vaihtelevat potilaasta toiseen } Fyysinen riippuvuus

Lisätiedot

Tietoa tahdosta riippumattomasta psykiatrisesta hoidosta ja potilaan oikeuksista

Tietoa tahdosta riippumattomasta psykiatrisesta hoidosta ja potilaan oikeuksista Tietoa tahdosta riippumattomasta psykiatrisesta hoidosta ja potilaan oikeuksista Mitä tahdosta riippumaton psykiatrinen hoito on? Kun sinua hoidetaan psykiatrisessa sairaalassa, vaikka et itse haluaisi

Lisätiedot

Psykiatrinen hoitotahtoni

Psykiatrinen hoitotahtoni Huhtalantie 53 Puhelin vaihde 06 415 4111 Sähköposti: 60220 Seinäjoki Faksi 06 415 4351 etunimi.sukunimi@epshp.fi 2 (6) Nimi Henkilötunnus Olen laatinut tämän psykiatrisen hoitotahdon siltä varalta, että

Lisätiedot

Päihdeongelmaisen ajokykyarvio - arvion käytännön toteutus. Markus Sundqvist Erikoislääkäri, A-klinikkasäätiö Päihdelääketieteen päivät, 8.3.

Päihdeongelmaisen ajokykyarvio - arvion käytännön toteutus. Markus Sundqvist Erikoislääkäri, A-klinikkasäätiö Päihdelääketieteen päivät, 8.3. Päihdeongelmaisen ajokykyarvio - arvion käytännön toteutus Markus Sundqvist Erikoislääkäri, A-klinikkasäätiö Päihdelääketieteen päivät, 8.3.2013 Keskeisiä periaatteita Lääkäri arvioi ajoterveyden. Poliisi

Lisätiedot

BUPRENORFIINI VAI METADONI? Outi Kuikanmäki Päihdelääketieteen päivät 2014

BUPRENORFIINI VAI METADONI? Outi Kuikanmäki Päihdelääketieteen päivät 2014 BUPRENORFIINI VAI METADONI? Outi Kuikanmäki Päihdelääketieteen päivät 2014 Outi Kuikanmäki 7.3.2014 2 Sidonnaisuudet LL, päihdelääketieteen erityispätevyys Päätoimi Erityisasiantuntija, Helsingin Diakonissalaitos

Lisätiedot

Yhteenvetoa suomalaisista korvaushoidon seuranta- ja vaikuttavuustutkimuksista. YTT Jani Selin, THL jani.selin@thl.fi

Yhteenvetoa suomalaisista korvaushoidon seuranta- ja vaikuttavuustutkimuksista. YTT Jani Selin, THL jani.selin@thl.fi Yhteenvetoa suomalaisista korvaushoidon seuranta- ja vaikuttavuustutkimuksista YTT Jani Selin, THL jani.selin@thl.fi Esityksen kulku Minkälaisia tutkimuksia Suomessa on tehty? Minkälaisia ovat korvaushoitopotilaat?

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

INFO: 1. TAPAAMINEN KUNTOUTUJAN JA LÄHETTÄVÄN TAHON KANSSA:

INFO: 1. TAPAAMINEN KUNTOUTUJAN JA LÄHETTÄVÄN TAHON KANSSA: PERUSTIEDOT KARTOITUSJAKSOLLE Päivämäärä: Kuntoutuja (koko nimi): Osoite: Sotu: Puhelin: Kotikunta: Lähiomainen: LÄHETTÄVÄ TAHO, TYÖNTEKIJÄ JA LÄHETTEEN SAAPUMISPÄIVÄMÄÄRÄ: INFO: 1. TAPAAMINEN KUNTOUTUJAN

Lisätiedot

Korvaushoito vuonna 2007

Korvaushoito vuonna 2007 Korvaushoito vuonna 2007 Korvaushoito ja ylläpitohoito perusterveydenhuollossa Työkokous Raisio 26.10.2007 Antti Holopainen Järvenpään sosiaalisairaala Teemoja Mistä olemme tulleet Mitä olemme oppineet

Lisätiedot

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus ja Koulupalvelukeskus 4.5.2011 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA,

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki

Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki Valmistelut: Alueen omahoitaja: Terveyskeskuksen lääkelista, tekstit, laboratoriotulokset Hoivakodin hoitaja: Talon lääkelista,

Lisätiedot

HIV-potilaan raskauden seuranta. Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka

HIV-potilaan raskauden seuranta. Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka HIV-potilaan raskauden seuranta Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka Naistenklinikan HIVpoliklinikka raskauden seuranta tapahtuu keskitetysti NKL:n äitiyspoliklinikalla erikoislääkäri Marja Kaijomaa

Lisätiedot

Opas sädehoitoon tulevalle

Opas sädehoitoon tulevalle Opas sädehoitoon tulevalle Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö / sädehoito 2014 Teksti ja kuvitus: Riitta Kaartinen Pekka Kilpinen Taru Koskinen Syöpätautien yksikkö / sädehoito Satakunnan keskussairaala

Lisätiedot

Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät. Kokkola Projektikoordinaattori Esa Aromaa THL

Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät. Kokkola Projektikoordinaattori Esa Aromaa THL Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Kokkola 15.11.2010 Projektikoordinaattori Esa Aromaa THL 1 Vaikuttavan päihdehoidon perusperiaatteet Hoidon täytyy olla tarvittaessa nopeasti saatavilla Hoidon täytyy keskittyä

Lisätiedot

Valmentaja-toimintamalli Espoon sairaalassa

Valmentaja-toimintamalli Espoon sairaalassa Valmentaja-toimintamalli Espoon sairaalassa 12.6.2017 Valmentaja toimintamallin kehittyminen Potilaan ja omaisen tukihenkilön tai rinnalla kulkijan tarve sairaalahoidon aikana tunnistettiin jo Liittyvä

Lisätiedot

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Kokemuksia omaishoitajien tukemisesta ja tunnistamisesta syöpätautien poliklinikalla ja sydäntautien vuodeosastolla A32 Näkökulmia omaishoitajuuteen Erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

Otos 1. Otoksen sisältö:

Otos 1. Otoksen sisältö: Tekijät: Hanne Cojoc, Projektipäällikkö, Hyvinvointiteknologia Taneli Kaalikoski, Projektityöntekijä, Apuvälinetekniikka Laura Kosonen, Projektityöntekijä, Vanhustyö Eija Tapionlinna, Kontaktivastaava,

Lisätiedot

Sosiaalinen selvitys työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa palveluesimies Sari Käsmä

Sosiaalinen selvitys työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa palveluesimies Sari Käsmä palveluesimies Sari Käsmä toimintakyvyn arvioinnissa Taustatiedot Koulutus ja työhistoria Toimeentulo Sosiaaliset ongelmat Sosiaalinen toimintakyky Aikaisemmat tutkimus-, hoito- ja kuntoutustoimet Asiakkaan

Lisätiedot

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009 Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009 Leila Rautjärvi, koulutuspäällikkö, tth Selina Selin, työterveyshuollon erikoislääkäri Systemaattista seulontaa voidaan tehdä

Lisätiedot

Ajankohtaista vankilaterveydenhuollosta ja korvaushoidon suuntaviivat

Ajankohtaista vankilaterveydenhuollosta ja korvaushoidon suuntaviivat R I K O S S E U R A A M U S LAITOS TERVEYDENHUOLTOYKSIKKÖ C R I M I N A L S A N C T I O N S A G E N C Y H E A LTH C A R E S E R V I C E S Ajankohtaista vankilaterveydenhuollosta ja korvaushoidon suuntaviivat

Lisätiedot

Opioidikorvaushoito voi mahdollistaa työllistymisen

Opioidikorvaushoito voi mahdollistaa työllistymisen Opioidikorvaushoito voi mahdollistaa työllistymisen Pekka Laine & Riikka Annila Johdanto Opioidikorvaushoitoa arvioidaan usein sen perusteella, kuinka moni hoitoon osallistuneista on raitistunut kokonaan,

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset Lääkitysmäärittelyt 2016 1(18) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(18) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot