Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011"

Transkriptio

1

2 1 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Suomenlinnan hoitokunta 1. Toimintakertomus Johdon katsaus Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Maksullisen palvelutoiminnan tulos ja kannattavuus Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrä ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Talousarvion toteumalaskelma Tuotto- ja kululaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset...35

3 2 1. Toimintakertomus 1.1 Johdon katsaus Suomenlinnan restauroinnissa ollaan siirtymässä jatkuvan ylläpidon kulttuuriin. Ulosvuokrattavien toimitilojen ja asuntojen vikakorjaukset sekä maisemanhoito ja linnoitusvallien kunnostaminen ovat tärkeä osa toimintaa. Yhteistyö Suomenlinnan vankilan kanssa on ollut tiivistä ja tuloksellista. Vankityönä on toteutettu paljon käsityötä vaativia tehtäviä, kuten kulkureittien kiveämisiä ja muurinkorjauksia. Vuoden aikana valmistui avovankilan alueelle uusi valvomorakennus ja vankityönä korjattu Jääkellari avattiin kokous- ja tapahtumatilana yleisölle. Hoitokunnan toimesta saatiin vuoden aikana poikkeamispäätös uuden elintarvikemyymälän rakentamiseen Ison Mustasaaren länsirannalle. Hankkeen toteuttaminen on siirtynyt tulevan kauppiaan vastuulle. Muutoksiin valmistautuminen kuvaa hyvin Suomenlinnan hoitokunnan toimintavuotta Uuden johtajan toimesta käynnistettiin syksyllä hoitokunnan kehittämishanke, joka jatkuu vielä vuoden Ramboll Management Consulting Oy:n johdolla on arvioitu toimintaympäristön muutospaineita, laadittu erilaisia tulevaisuusskenaarioita sekä käyty yksiköittäin ja esimiesten kesken erilaisia kehittämisseminaareja. Merkittävin hoitokunnan tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä on ollut valtion kiinteistöstrategian jatkona toimineen Valtion kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kiinteistövarallisuuden omistuksen ja hallinnoinnin järjestämistä selvittäneen työryhmän ehdotukset, jotka valmistuivat vuoden 2011 lopussa. Työryhmä esittää, että Suomenlinnan hoitokunta jatkaa ennallaan valtion kiinteistönhaltijavirastona. Varsinaiset päätökset siirtyvät vuodelle 2012, samoin kuin muutkin laajakantoiset opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeet koskien Suomenlinnaa. Myöskään Suomenlinnalle tärkeiden Valli- ja Kuninkaansaarten osalta ei tehty päätöksiä vuonna Suomenlinnan hoitokunta on kehittänyt tuloksellisuuden seurantaa ja raportointia. Hoitokunnan kehittämishankkeen sekä valtion vaikuttavuus ja tuloksellisuusohjelman myötä tullaan mittaristoa vielä täsmentämään. Talousarvioesityksessä vuodelle 2013 on eritelty eri tulosyksiköiden jakautuminen pääasiallisiin toimintoihin. Johdon arvion mukaan Suomenlinnan hoitokunnan tuloksellisuus on kehittynyt siten että asetetut tavoitteet on saavutettu ja osin ylitetty. Suoritteiden määrätavoitteena ollut talvimatkailijoiden kasvattaminen on sekin ylittänyt asetetut tavoitteet. Vuoden aikana ilmenneiden sisäilmaongelmien takia asuinhuoneistoja on ollut tyhjänä ja korjattavana arviota enemmän. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston ja Suomenlinnan hoitokunnan valmistelema esitys maailmanperintökohteen suppeammasta suojavyöhykkeestä lähti Unescon käsiteltäväksi Pariisiin. Yhteistyössä Suomen maailmanperintökohteiden kanssa työstettävä maailmanperintökohteen hoitosuunnitelma (Management Plan) on Suomenlinnan osalta valmis koostettavaksi ja julkaistavaksi kuluvana vuonna. Hoitosuunnitelman laatimisessa käytettiin apuna Unescon maailmanperintökeskuksen julkaisemaa EOHtyökalupakkia, jonka olennaiset osat käännettiin suomeksi yhteistyössä Suomen ICOMOS ry:n kanssa.

4 3 Suomenlinna ja Vanha Rauma juhlivat 20 -vuotista taivaltaan Suomen ensimmäisinä Unescon maailmanperintökohteina. Nimityspäivänä Suomenlinnassa järjestetyssä pääjuhlassa kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki piti juhlapuheen. Yleisö pääsi tutustumaan myös Ehrensvärd -seuran ja Viaporin telakkasäätiön yhteistyönä rakennettavaan tykkisluuppiin telakkahallissa. Suurelle yleisölle suunnattu maailmanperintökahvitilaisuus keräsi Suomenlinnakeskuksen täyteen kävijöitä. Hoitokunta on toiminut aktiivisesti yhteistyössä muiden maailmanperintökohteiden, Museoviraston, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Helsingin kaupungin, Ehrensvärd Seura ry:n ja erilaisten kulttuuri- ja matkailualan verkostojen kanssa. Suomenlinna on edelleen Suomen suosituin kulttuurimatkailukohde. Viime vuonna saavutettiin linnoituksen historian suurin kävijämäärä, Kävijämäärän lisääntyminen :lla heijastui myös Suomenlinnan museoiden ja kulttuuritapahtumien kävijämäärissä. Suomenlinnakeskuksessa vieraili viime vuonna ennätykselliset kävijää. Suomenlinnan hoitokunta sai Finnish Travel Award -yleisöpalkinnon 2011 Suomen ykköskäyntikohteen matkailun laadukkaasta kehittämistyöstä. Maailmanperintökohteen arvot huomioon ottavan yhtenäisen tavoitejulkisuuskuvan, Suomenlinna-brändin, rakentamiseen tähtäävä Suomenlinna huomenna -hanke toteutettiin vuosina Hankkeen tuotti hoitokunta yhdessä HAAGA-HELIA -ammattikorkeakoulun ja Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston kanssa. Suomenlinnan hoitokunnalle myönnettiin WWF:n Green Office -merkin käyttöoikeus. Merkki velvoittaa virastoa tarkistamaan tavoitteistonsa ympäristömerkin vaatimuksia vastaavaksi. Suomenlinnan hoitokunta on valmistautunut KIEKU-järjestelmän käyttöönottoa varten, ja vuoden aikana on työstetty tietojärjestelmien turvallisuusselvitystä. Vuoden aikana laadittiin selvitys hoitokunnan tietohallinnon kehittämisestä. Museovirasto luopui Ison Mustasaaren luolaston vuokratiloistaan ja luovutti hoitokunnalle omistuksessaan olevan kokoelman. Kokoelma käsittää aseita, rakennusfragmentteja ja arkeologisia löytöjä 1700-luvulta lähtien. 1.2 Vaikuttavuus Hoitokunnan ydintehtävänä on Suomenlinnan hallinta, ylläpito, restaurointi ja kehittäminen sekä kohteen esittely Suomenlinnan hoitokunnasta säädetyn lain ja asetuksen, kansallisten suojelutavoitteiden ja maailmanperintösopimuksen velvoittamalla tavalla. Suomenlinnan hoitokunta tukee osaltaan opetus- ja kulttuuriministeriön asettamia tavoitteita, erityisesti kulttuuripolitiikan strategiaa Suomenlinnan restaurointityö on osa Suomen henkisen pääoman ja identiteetin kasvattamista. Jatkuvasti kasvava kulttuurimatkailu ja Suomenlinnan kasvavat mahdollisuudet tarjota kulttuuripalveluja tuottavat Suomenlinnalle näkyvyyttä. Hoitokunta on verkostoitunut sekä Helsin-

5 4 gin kaupunginmatkailutoimijoiden että muiden maailmanperintökohteiden kanssa. Asiantuntevaa profiloitumista esimerkillisenä maailmanperintökohteena on jatkettu yhteistyössä saarella toimivien tahojen, sekä muiden kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden kanssa. Suomenlinna on maailmalla yhä tunnetumpi. Hoitokunnan toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan mm. kävijäkyselyillä ja mediaseurannalla. Näitä on käsitelty toimintakertomuksen kohdassa 4.2. Suomenlinnan kehittäminen monipuoliseksi, historiallista linnoitusta korostavaksi, eläväksi kulttuurikaupunginosaksi edellyttää yhteistyötä mm. Helsingin kaupungin kulttuuritoimen, luovan alan toimijoiden, saaren yrittäjien ja asukkaiden kesken sekä kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa. Vuonna 2011 tuli kuluneeksi 20 vuotta, kun Suomen ensimmäiset maailmanperintökohteet Suomenlinna ja Vanha Rauma valittiin listalle. Juhlia vietettiin näyttäväsi. Näkyvän juhlan tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta Maailmanperintösopimuksesta ja tukea vuonna 2012 vietettävää sopimuksen 40-vuotistaoahtumia. 1.3 Toiminnallinen tehokkuus Hoitokunnan toiminnan tuottavuuden ja taloudellisuuden seuraaminen konkreettisilla suoritteilla on mahdollista, mutta laadun ja vaikuttavuuden mittaaminen on haastavaa. Toiminnan tuloksena Suomenlinnan rakennukset, rakenteet, alue ja maisema pysyvät hyvässä kunnossa ja autenttisina, toiminta saarella on turvallista, kävijät saavat tarvitsemansa informaation ja palvelut, asukkailla ja toimitilojen vuokralaisilla on asianmukaiset huoneistot. Työ ja tulokset ovat konkreettisia ja toki määrällisesti mitattavissa. Maailmanperintökohteen restaurointityössä työn laadun merkitys on korostunut. Mittaamista varten on valittu muutamia toiminnan tehokkuutta ja taloudellisuutta kuvaavia sijaissuureita. Toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta kuvaavia mittareita uudistetaan strategisen kehittämissuunnitelman myötä. Suomenlinnan hoitokunnan toiminnallista tuottavuutta arvioidaan seuraamalla kunnostettujen juhla- ja kokoustilojen käyttöasteen kehitystä ja asukkaiden muuttojen takia tyhjinä olevien vuokra-asuntojen neliömäärää (kohta 3.1). Taloudellisuutta mitataan seuraamalla huoltotoiminnan yksikkökustannuksia, vuokratuottojen kehitystä, toiminnan tulojen osuutta bruttomenoista ja rakennuttamiskulujen osuutta rakennuskustannuksista (kohta 3.2). Hoitokunnan maksullisesta palvelutoiminnasta sekä kokous- ja juhlatilojen- ja huoneenvuokrauksen kannattavuudesta on tehty kustannusvastaavuuslaskelmat (kohta 3.3) Toiminnan tuottavuus Hoitokunnan lyhytaikaisesti vuokraamien kokous- ja juhlatilojen käyttöaste Kokous- ja juhlatilojen vuokraukset käyttöaste 28 % 26 % 26 %

6 5 Hoitokunnan lyhytaikaisesti vuokraamien kokous- ja juhlatilojen käyttöasteeksi viraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön välinen tulossopimus edellytti 28%. Kokous- ja juhlatilojen käyttöaste oli vuonna %, joten asetettu tulostavoite toteutui. Tiloissa järjestettiin vuoden 2010 aikana 673 tilaisuutta, joka on 48 tilaisuutta enemmän kuin edellisellä tilikaudella. Tiloissa pidettyjen kokousten määrä kasvoi hieman edellisestä vuodesta. Sponsoroitujen sekä hoitokunnan omien tilaisuuksin määrä tiloissa kohosi edellisestä vuodesta. Tyhjinä olevien vuokra-asuntojen määrä Tyhjillään vuosikorjauksen takia oleva neliömäärä / kk Vuoden aikana on asukkaan muuton, kosteusvaurion tms. korjauksen takia tyhjillään (ei vuokratuloja) ollut osan vuotta tai koko vuoden 21asuntoa. Keskimääräinen tyhjillään oloaika oli 4,52 kk. Aika on pidempi kuin vuonna Keskimääräistä, melko pitkää tyhjillään oloaikaa selittää kolmen asunnon tavallista vaikeampi kosteusvauriokorjaus Toiminnan taloudellisuus Hyötykäyttöneliöihin kohdistuvan huoltotoiminnan kustannukset m 2 /m /m /m muutos% kustannukset 2011 kustannukset 2010 kustannukset 2009 Huoltopalvelut ,94 10,42 7,22-4, Siivoustoiminta ,72 25,24 25,00-2, Isännöinti ,28 25,13 23,86 +8, Huoltopalvelun kustannukset ovat laskeneet vuodesta Kuitenkin ne ovat suuremmat kuin vuonna Huoltopalvelun kustannuksia rasittaa kuten myös vuonna 2010 runsaiden lumisateiden aiheuttamat lumien ja jäiden poistot kiinteistöjen katoilta, kiinteistötekniikan laitehuoltokokonaisuudet ja hankinnat. Siivouskustannukset ovat yleisen hintatason noususta huolimatta pysyneet vuosien 2010 ja 2009 tasolla. Isännöinnin kustannusten nousua selittää kaukolämmön kulujen nousu ( ). Lämmityskustannukset nousivat asuintiloissa 13 % ja liiketiloissa 16 %. Lisäksi kesäkaudella lisättiin alueen vartiointia.

7 6 Vuokratuottojen kehitys Vuokratulojen kasvu 1,53 % 5 % 5,7 % Vapaiden vuokra-asuntojen vuokrantarkistusta ei tehty Tarkoitus oli suorittaa vuokrien tasokorotus vuoden 2011 aikana siten, että samantasoisten vuokra-asuntojen vuokrat tietyn ajan kuluessa paremmin vastaisivat toisiaan. Vuokrien tarkistus ei toteutunut kuluneena vuonna. Puolustushallinnolle vuokrattujen asuntojen kohdalla suoritettiin vuokrien tarkistus Toiminnan tulojen osuus bruttomenoista Hoitokunnan toiminnan tuottojen osuutta bruttotoimintamenoista seurataan, koska suhdeluku mittaa perusparannustyön etenemisten vaikutuksia talouden näkökulmasta. Tuoton maksimointi ei ole kuitenkaan Suomenlinnan kunnostustyön primäärinen tavoite. Tulostavoitteeksi asetettu 62 % on saavutettu jo useana vuotena. Vuonna 2011 tulos oli 69 %. Tulojen osuus bruttomenoista 69 % 68 % 63 % Rakennuttamistoimen osuus korjaushankkeissa Suunnitteluyksikön kulut olivat tilivuonna yhteensä Kulut muodostuvat yksikön palkkakustannuksista (39 %, 48% v 2010 ) ja konsulttipalkkioista ja muista rakennuttajan kuluista. Tilivuoden aikana kehittämishankkeiden entistä suurempi määrä ja tulevina vuosina toteutettavien rakennushankkeiden suunnittelun osuus nosti yksikön kulujen osuuden 23,9 prosenttiin (19,8 % v 2010). Suunnitteluyksikön kaikki menot Rakentamisyksikön kaikki menot Avovankilan kaikki menot Yhteensä rakentaminen ja vankila Rakennuttajan kulut (% rakentamisesta) 23,9 19,8 13,4

8 Maksullisen palvelutoiminnan tulos ja kannattavuus Maksullisena palvelutoimintana virasto tekee viheralueiden, teiden ja rantojen hoitotyötä Helsingin kaupungille, Helsingin seurakuntayhtymälle sekä eräille yrityksille ja yksityisille kiinteistönomistajille. Maksullisen palvelutoiminnan tuotot Kasvu edellisestä vuodesta Kasvu edellisestä vuodesta % + 16,79-3,3 22,1 Kasvu johtuu runsaslumisista talvista. Tarjoukset tehdään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosille on tehty uudet tarjoukset, joihin on otettu huomioon sääolosuhteiden mahdolliset muutokset. Kävijämäärien lisääntyessä on maiseman puhtaanapidon ja turistikäymälöiden siivouskustannukset lisääntyneet. Kiinteistönhoidon maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus TUOTOT Maksullisen toiminnan tulot Toteuma 2011 Tavoite maksullisen toiminnan myyntituotot Tuotot yhteensä: KOKONAISKUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilöstökustannukset palvelujen ostot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä : KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä KUSTANNUSVASTAAVUUS Käytetty MPL 7.1 mukainen hintatuki KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN Käytettävissä ollut MPL 7.1 :n mukainen hintatuki Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelman muutokset vuoden 2011 erilliskustannuksiin on laskentakohteiden tiet-, puistot-, jätehuolto sekä kaluston käytön vyörytettyjen kustannusten kohdentaminen kustannusvastaavuuslaskelmalle. Kustannusvastaavuuslaskelmassa on vuoden 2011 yhteiskustannuksia tarkennettu kohdistamalla hallinnon palkka- sekä kirjanpitoyksikön henkilöstösivukulut laskelmaan sekä tarkistettu kohdentamista tukitoimintojen- ja muiden yhteiskustannuksten välillä.kustannuskertoimena on käytetty palkkakustannusten %osuutta koko henkilöstön palkkakustannuksista.

9 8 Edelliseen vuoteen kustannusvastaavuuslaskelmaa on tarkennettu kohdistamalla siihen jätehuollon osuus sekä osuudet kiinteistön hoidon yleiskustannuksista ja koneiden käyttökustannuksista. Kokous- ja juhlatilojen vuokrauksen kustannusvastaavuus Virasto vuokraa kokous-, esiintymis- ja juhlakäyttöön kunnostettuja tiloja lyhytaikaisesti yritysten, viranomaisten ja yksityishenkilöiden käyttöön. Toiminta on samalla yksi näkyvä osa maailmanperintökohteen esittelyä. Tiloissa pidetyt tilaisuudet ja niiden esittely asiakkaille antavat monelle kansalaiselle mahdollisuuden tutustua linnoituksen sisätiloihin. Kokous- ja juhlatilojen tuotot olivat euroa, missä oli laskua edellisestä vuodesta euroa. Tilaisuuksien määrä oli 48 varausta enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä selittyy viraston omien sekä sponsoroitujen tilaisuuksien määrän lisääntymisellä kuluneena vuonna. Tilojen sponsorointi on viraston väline, jolla se voi vaikuttaa linnoituksen identiteettiin sopivien, yleisölle avoimien tapahtumien tarjontaan maailmanperintökohteessa. Tapahtumasponsoroinnin lisäksi sponsoroitavien tilaisuuksien määrää vuonna 2011 kasvatti Suomenlinna huomenna -hanke, jonka hoitokunnan omarahoitusosuuteen kuului tilojen antaminen hankkeen käyttöön. Lisäksi viraston oma kehittämishanke varasi viime vuonna poikkeuksellisen paljon kokoustiloja omaan käyttöön.

10 9 Kokous- ja juhlatilat Toteuma 2011 Tavoite TUOTOT Maksullisen toiminnan tulot - vuokrat ja käyttökorvaukset Tuotot yhteensä: KOKONAISKUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilöstökustannukset palvelujen ostot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä : KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset poistot korot poistamattomalle omaisuudelle (1,8%) muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä KUSTANNUSVASTAAVUUS Käytetty MPL 7.1 mukainen hintatuki KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN Käytettävissä ollut MPL 7.1 :n mukainen hintatuki Kustannusvastaavuuslaskelmassa on vuoden 2011 yhteiskustannuksia tarkennettu kohdistamalla hallinnon palkka- sekä kirjanpitoyksikön henkilöstösivukulut laskelmaan sekä tarkistettu kohdentamista tukitoimintojen- ja muiden yhteiskustannuksten välillä.kustannuskertoimena on käytetty palkkakustannusten %osuutta koko henkilöstön palkkakustannuksista.

11 10 Huoneenvuokrauksen kustannusvastaavuus Toteuma 2011 Tavoite TUOTOT Maksullisen toiminnan muut tuotot - vuokrat ja käyttökorvaukset maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä: KOKONAISKUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä : KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset poistot rakennuksista korot jäljellä olevalle omaisuudelle (1,8%) muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä KUSTANNUSVASTAAVUUS Käytetty MPL 7.1 mukainen hintatuki KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN Käytettävissä ollut MPL 7.1 :n mukainen hintatuki Kustannusvastaavuuslaskelmassa on vuoden 2011 yhteiskustannuksia tarkennettu kohdistamalla hallinnon palkkasekä kirjanpitoyksikön henkilöstösivukulut laskelmaan sekä tarkistettu kohdentamista tukitoimintojen- ja muiden yhteiskustannuksten välillä.kustannuskertoimena on käytetty palkkakustannusten %osuutta koko henkilöstön palkkakustannuksista.

12 Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrä ja aikaansaadut julkishyödykkeet Vuoden aikana valmistui entiseen jääkellariin kunnostettu monitoimitila ja vankilan alueelle uudisrakennuksena toteutettu päivystysrakennus. Viapori Forum ry avasi jääkellarissa kulttuurikahvilan kesällä Helsingin kaupungille vuokratussa päiväkodissa tehtiin kesällä piha-alueen pilaantuneiden maiden puhdistusoperaatio. Muita merkittäviä vuoden aikana käynnissä olleita hankkeita olivat mm. Kruunulinna Ehrensvärdin itäisen siipirakennuksen vesikaton uusiminen ja ullakkohuoneiden rakentaminen, kaukolämpötunnelin varavoimajärjestelmän rakentaminen ja Ison Mustasaaren sortuneen rantamuurin korjaus. Suunnitelmat valmistuivat myös vankilan majoitusrakennusten uusimiseen. Linnoitusmuurien korjaustyö on jatkunut pääasiassa vankityönä. Vuoden korjaustavoite saavutettiin, vaikka vankilan resursseista osa on ollut sidottuna vankila-alueen hankkeisiin. Muureista parhaassa kuntoluokassa % Parhaaseen kuntoluokkaan kunnostettu muuria m Suomenlinna on yksi Suomen suosituimmista matkailukohteista. Suomenlinnan kävijämäärän seuranta perustuu HSL:n lauttojen, yksityisen vesibussien matkustajatilastoihin sekä vierassataman tilastoihin. Asukas- ja työpaikkaliikenteen arvioitu osuus vähennetään kokonaismäärästä. Vuonna 2011 saavutettiin jälleen uusi kävijäennätys, , joka on 5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Kävijämäärän kasvu johtunee lämpimästä kesäkaudesta, jolloin linnoitus on suosittu virkistyskohde pääkaupunkiseudunasukkaiden piirissä. Myös talvikävijöidenmäärä Suomenlinnassa oli vuonna 2010 kasvussa. Tulossopimuksessa tavoitteeksi määritellystä talvimatkailijoiden määrä ( ) ylittyi sesonginulkopuolisella kävijällä. Talvikävijät lisääntyivät erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin tehtiin kuukausikohtaisia kävijämääräennätyksiä. Suomenlinna on vakiinnuttanut paikkaansa ympärivuotisena käyntikohteena erityisesti ulkomaisten vierailijoiden piirissä. Lisääntyneet kävijämäärät talvella ovat myös heijastuneet positiivisesti Suomenlinnakeskuksen kävijämääriin. Matkailijoiden kokonaismäärä vuodessa Matkailijoita tammi-huhti- ja loka-joulukuussa yhteensä

13 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Restaurointityö Hoitokunnan ydintehtäviin kuuluvan restaurointityön laatu on itsearvioinnin perusteella säilynyt hyvänä. Organisaation taidot kehittyvät jatkuvasti kokemuksista oppimisen ja aktiivisen tiedon- ja taidonhankinnan ansiosta. Hoitokunta on avoimesti esitellyt restaurointityön saavutuksia ja menetelmiä mm. oppilaitosten edustajille. Hoitokunta on myös mukana monissa kansainvälisissä verkostoissa. Asiakastyytyväisyys Suomenlinnaa käyntikohteena arvioiva matkailija- ja palvelututkimus toteutettiin vuonna 2010 yhteistyössä HAAGA-HELIAn ammattikorkeakoulun kanssa osana Suomenlinna huomenna -hanketta ja sen tulokset raportointiin hoitokunnalle vuoden 2011 alussa. Erityisesti kesäkauden ulkopuolella vastanneet toivoivat panostusta ympärivuotisuuteen ja palveluihin, kun taas tiedon välittämistä Suomenlinnasta ja sen merkityksestä sekä selkeämpiä opasteita toivottiin kautta vuoden. Saadut tutkimustulokset hyödynnytetään suunniteltaessa Suomenlinnan kävijähallintaa, käyttöä ja viestintää. Vuonna 2011 jatkettiin jatkuvan asiakaspalautteen keräämistä sekä kävijöiltä että kokous- ja juhlatilojen asiakkailta. Saadun palautteen perusteella asiakastyytyväisyys niin kävijöiden kuin kokous- ja juhlatilojen vuokraajien piirissä on pysynyt edelleen hyvänä. Molemmissa jatkuvan palautteen kyselyissä kaikkien vastausten keskiarvo ylitti arvosanan neljä, kun asiakastyytyväisyyttä mitattiin asteikolla yhdestä viiteen. Suomenlinnakeskuksen palvelut ja kulttuuriohjelma Hoitokunta ylläpitää vierailijoille suunnattua Suomenlinnakeskusta, josta kävijät saavat neuvonnan lisäksi esitteitä ja tietoa linnoituksen palvelutarjonnasta ja tapahtumista. Suomenlinnakeskuksen ympärivuotiseen palvelutarjontaan kuuluu lisäksi Kansallismuseon alainen linnoituksen historiaa esittelevä Suomenlinnamuseo sekä Ehrensvärd-seuran opastettujen kierrosten lähtöpaikka. Hoitokunta on osallistunut Suomenlinna-museon toiminnan tukemiseen vaihtuvien näyttelyiden teknisellä tuella ja hoitokunnan omistuksessa olevan laajakangasesityksen ylläpidolla. Vuonna 2011 Suomenlinnakeskuksessa vieraili sen historian suurin määrä kävijöitä, Lisäystä edellisvuoden kävijämäärään oli 15 prosenttia. Kesäkaudella 2011 hoitokunta vastasi jo useana vuonna kävijöiltä ja toimijoilta saatuun palautteeseen avaamalla päälaiturin edustavalla sijaitsevaan Rantakasarmiin infopisteen kesä-, heinä- ja elokuun ajaksi. Neuvontapiste sai paljon positiivista palautetta niin kävijöiltä kuin kohteen toimijoilta ja kasvatti osaltaan Suomenlinnakeskuksen kävijämäärän. Myös lisääntynyt talvikävijämäärä heijastui Suomenlinnakekuusen kävijämäärine kasvussa. Viraston tavoitteena on toiminnallaan luoda edellytykset monipuoliselle ja laadukkaalle kulttuuriohjelmatarjonnalle ja tukea valittuja tapahtumia. Viraston resursseihin ja käytettävissä oleviin tiloihin nähden ta-

14 13 pahtumatarjonnan tasoa ja soveltuvuutta pidettiin kuluneena vuotena sopivana. Vuoden 2011 tuettuja tapahtumia olivat mm. Kaartin soittokunta -festivaali, Valistusajan kulttuurifestivaali Les Lumieres, Viapori Jazz ja Viapori Winter Blues sekä Väkevä Viapori. Hoitokunta on myös tukenut telakkahallissa rakennettavaa, yleisölle avoimena olevaa tykkisluuppihanketta, jonka toteuttajia ovat Ehrensvärd-seura ja Viaporin telakkasäätiö. Tilikauden aikana avattiin hoitokunnan kunnostama ympärivuotisesti avoinna oleva kulttuurikahvila, taidemyymälä ja esiintymistila Jääkellari. Tapahtumat tukevat matkailun kehittämistavoitetta ja ovat vakiinnuttaneet asemansa Helsingin kulttuurielämässä. Viestintä Viraston oman arvion mukaan julkinen mielikuva Suomenlinnasta on Suomessa säilynyt hyvänä, ja kiinnostus ja tietämys Suomenlinnasta lisääntyy voimakkaasti ulkomailla. Mediaseurannan mukaan Suomenlinna näkyy mediassa runsaalla tuhannella osumalla ja ulkomaisessa mediassa runsaalla kahdellasadalla osumalla, jotka jakaantuivat tasaisesti eri puolille maapalloa. Virasto tuottaa perusinformaatiota Suomenlinnasta YK:n suojeluksessa olevana maailmanperintökohteena. Perusinformaation, johon kuuluvat mm. esitteet, opasteet, kartat ja verkkosivut tuottaminen on yksi kävijähallinnan keinoista ja on osa matkailukohteen koordinointityötä linnoituksessa. Keskeisin väline on verkkosivut, joiden kävijämäärä oli käyntiä, nousu edellisen vuoden vastaavasta määrästä oli Sivujen kävijämäärä ylsi parhaimmillaan yli käyntiin kuukaudessa. Hoitokunta tuotti venäjänkieliselle kävijäkunnalle oman sivustonsa joka julkaistaan alkuvuodesta Meltwater News laati Suomenlinnan hoitokunnalle raportin Suomenlinnan näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa ajanjaksolla Raportissa tutkittiin kvantitatiivisesti mm. sosiaalisessa mediassa käytävän keskustelun kokonaismäärää, sen jakautumista eri sosiaalisen median kanaviin, keskustelun maantieteellistä jakautumista sekä yleisimpiä keskusteluissa esiin nousevia teemoja. Raportin mukaan Suomenlinna on näkyvästi esillä sosiaalisessa mediassa, etenkin kesäkaudella. Ylivoimaisesti tärkein kanava olivat blogit. Myös erilaiset keskustelupalstat ja Twitter olivat keskeisessä osassa. Keskusteluun osallistuvien mielikuvissa Suomenlinna on ulkoilmaretkikohde, eikä sen historiaa ei tunneta. Tämä asettaa haasteita viestinnälle jatkossakin. Brändityö Maailmanperintökohteen yhtenäisen tavoitejulkisuuskuvan, Suomenlinna-brändin, rakentamiseen tähtäävä Suomenlinna huomenna -hanke toteutettiin vuosina Hankkeen tuotti hoitokunta yhdessä HAAGA-HELIA -ammattikorkeakoulun ja Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston kanssa. Hankkeen tavoitteena oli sopia eri toimijoiden, museoiden, matkailupalvelutyritysten, kaupungin ja kumppanien kanssa yhteisistä tavoista toimia ja rakentaa teoilla Suomenlinnalle mainetta, jonka se maailmanperintökohteena ansaitsee. Hanke tuotti tutkimustietoa ja työkaluja toimijoille yhteisen maineen hallintaan. Hanke synnytti useita jatkoprojekteja, jotka palvelevat Suomenlinnaa kokonaisvaltaisena matkailukohteena

15 14 kuten Suomenlinnan museoiden yhteislippu. Lisäksi Suomenlinna huomenna -hanke nosti esiin tarpeen kehittää kohteen interpretaatiota osana kävijähallintaa. Ympäristötyö Suomenlinnan hoitokunnan ympäristötyö perustui ympäristöohjelmaan. Toimenpiteiden valmistelusta vastasi ympäristötyöryhmä ja toimeenpanosta johtoryhmä. Suomenlinnan hoitokunta sai Green Office- merkin käyttöoikeuden toukokuussa Merkin saaminen edellytti käytännönläheistä, ympäristökuormituksen ja energiakustannusten vähentämiseen tähtäävää ympäristöohjelmaa sekä raportointia WWF:lle. Hoitokunta sai Green Office -merkin vuoden mittaisen suunnittelun ja käytäntöjen hiomisen päätteeksi. 1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuodet Henkilötyövuosien määrä 90,4 87,7 89,1 Tulossopimuksessa määrällinen tavoite vuodelle 2011 oli 91 henkilötyövuotta. Henkilötyövuosien määrä oli yhteensä 90,4. Tavoite toteutui. Henkilöstömäärä Naiset Miehet Yhteensä Henkilöstöstä oli naisia 46 % ja miehiä 54 %. Vuosimuutos % oli -5,4. Keski-ikä ja ikäjakauma Keski-ikä 45,0 44,6 44,7 Naiset Miehet 41,9 47,5 40,4 48,1 41,5 47,5 Valtiolla keski-ikä oli 45,7.

16 15 Henkilöstömäärät ikäluokittain Eniten henkilöstöä on ikäryhmässä v, joiden osuus koko henkilöstä on 28,7 %. Koulutustaso Koulutustaso 3,7 3,6 3,5 Naiset Miehet 4,1 3,4 Koulutusindeksi oli 3,7. Naisten koulutustasoindeksi oli 4,1 ja miesten 3,4. Suurin osa viraston vakinaisista tehtävistä vaatii ammatillista koulutusta. Kausityöntekijät ovat opiskelijoita ja heillä on yleensä peruskoulun tai lukion päästötodistus. 4,0 3,3 3,9 3,3 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö Vakinaiset naiset miehet Määräaikaiset naiset miehet Vakinaista henkilöstä oli yhteensä 64 joista naisten osuus oli 39 prosenttia ja miesten osuus 61 prosenttia. Määräaikaisia henkilöitä oli yhteensä 23 joista naisten osuus 61 prosenttia ja miesten osuus oli 39 prosenttia. Hallinto- ja kiinteistöyksikön määräaikaiset työntekijät ovat henkilöitä, jotka opiskelun ohella tekevät töitä esim. iltaisin ja viikonloppuisin. Osa määräaikaisista työntekijöistä toimii kausityöntekijöinä ulkoalueiden hoidossa, huoltotehtävissä, siivouksessa ja matkailuneuvonnassa. Rakentamisyksikössä määräaikaiset tehtävät liittyivät rakennuksen C 40 perusparannustöihin. Työpalvelusta on suorittanut vuonna 2011 kuusi siviilipalvelusmiestä jotka työskentelivät hallinto-, kiinteistö-, ja suunnitteluyksiköissä.

17 16 Koko- ja osa-aikaiset työntekijät Kokoaikaiset naiset miehet Osa-aikaiset naiset miehet Kokoaikaisia työntekijöitä oli 86 prosenttia ja osa-aikaisia työntekijöitä oli 14 prosenttia. Osaaikaeläkkeellä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä vakinaisista työntekijöistä oli neljä henkilöä. Perhevapaiden ja opiskelun yms. syyn takia osa-aikatyötä tekeviä oli kolme henkilöä. Työvoimakustannukset Säännöllisenä työaikana tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta, % 78,9 79,2 83,2 Kokonaistyövoimakustannukset /v Tehdyn työajan palkkojen %-osuus palkkasummasta 78,6 77,4 80,4 Välillisten työvoimakustannusten %- osuus tehdyn työajan palkoista *) Tahti on ilmoittanut että kesäkuussa 2011 maksetut lomarahat ovat tuplaantuneet vietäessä tietoja TahtiIn työvoimakustannuksiin virastosta riippumattomista syistä, korjaus Tahtiin maaliskuun aikana. 60,1 62,9 59,0 Vertailutietona valtiolla tehdyn työajan palkkojen %-osuus palkkasummasta on 76,7 ja välillisten työvoimakustannusten %-osuus tehdyn työajan palkoista on 61,7. Sairauspoissaolot Sairauspoissaolot pv/htv 14,7 12,0 7,0 Sairaustapauksien lukumäärä Yhdestä kolmeen päivän sairauspoissaoloja Sairauspoissaoloja henkilötyövuotta kohden oli 14,7 työpäivää. Pitkiä sairaslomia (yli 61 pv) oli 3 tapausta, joista kaksi johtui vapaa-ajan tapaturmasta. Myös 11-60pv kestäviä sairaslomia oli 15 tapausta, kun niitä

18 17 vuonna 2010 oli 9 tapausta. Eniten sairauspoissaoloja aiheuttivat tuki- ja liikuntaelin ja mielenterveyteen liittyvät sairaudet. Sairauspoissaolojen hallitsemiseen on otettu käyttöön Mehiläisen TULE KUNTOON- opas työntekijöille ja esimiehille tuki- ja liikuntaelinvaivoista aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. Opasta sovelletaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Esimiehille on järjestetty myös koulutusta varhaiseen puuttumiseen (TYÖkuntoon-opas). Koulutus Henkilöstökoulutukseen osallistuneet (hlö) Päivien lukumäärä Koulutuksen palkkakustannukset /htv Koulutuksen muut kustannukset /htv Työterveyshuolto Työterveyshuollon menot /htv Toimintavuonna työterveyshuolto toteutettiin Suomen Terveystalo Oy:n kanssa maaliskuun loppuun saakka. Huhtikuun alusta työterveyshuolto siirtyi Mehiläinen Oy:lle. Työterveyshuollon menot olivat 960 /htv. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman kolme keskeistä työterveyshuollon tavoitetta ovat työstä johtuvien terveys- ja turvallisuusriskien vähentäminen, sairauspoissaolojen hallinta ja pysyvän työkyvyttömyyden ehkäisy. Työkunnon ja työtyytyväisyyden edistäminen /htv Työkunnon edistäminen Työtyytyväisyyden edistäminen 395,9 360,5 290,8 354,0 195,6 381,8 Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus saada kulttuuri- ja liikuntaseteleitä. Lisäksi on ollut mahdollisuus osallistua joukkoliikuntatapahtumiin. Tukea on saanut myös hierontaan. Henkilöstön syysretkellä tutustuttiin Urajärven kartanoon.

19 18 Työilmapiiri ja hyvinvointibarometri (THB) Määrällinen tulostavoite Työtyytyväisyyskyselyn vastausprosentti 80 % Työtyytyväisyysindeksi 3,5 Kysely suoritettiin joulu-tammikuun aikana. Vastausprosentti oli 65,7 %, joten tavoite ei toteutunut. Kysely tehtiin nyt ensimmäisen kerran VMBarolla. Tämä saattaa vaikuttaa vastausprosenttiin, sillä aikaisemmin henkilöstö vastasi kyselyyn työterveyshuollon lähettämien lomakkeiden välityksellä. Marraskuussa tehtiin myös kysely liittyen virastossa käynnissä olevaan kehittämishankkeeseen, ja tämä saattoi myös osaltaan vaikuttaa vastaushaluihin. Työtyytyväisyysindeksi oli 3,3, joten tavoite ei toteutunut. Virasto Valtio Tyytyväisyys johtamiseen 3,1 3,4 Tyytyväisyys työn sisältöön ja työn haasteellisuuteen 3,7 3,7 Tyytyväisyys palkkaukseen 3,0 2,9 Tyytyväisyys kehittymisen tukeen 3,1 3,2 Tyytyväisyys työilmapiiriin ja yhteistyöhön 3,3 3,7 Tyytyväisyys työoloihin 3,5 3,6 Tyytyväisyys tiedonkulkuun 3,0 3,1 Tyytyväisyys työnantajakuvaan 3,2 3,3 Kokonaistyötyytyväisyys 3,3 3,4 Laadulliset tulostavoitteet Työhön perehdyttäminen ja lähtöhaastattelut hoidetaan ja hyödynnetään järjestelmällisesti (HRD TOP 15/7). Lomake lähtöhaastattelua varten on tehty ja sitä on testattu. Lähtöhaastattelulomakkeiden käyttöönotto on siirtynyt vuoden 2012 puolelle. Työhön perehdyttämiseen on ollut käytössä lomake sekä intranet. Työyhteisöön perehdyttämistä kehitetään lisää vuonna Toimintavuonna henkilöstöhallinnon resursseja on sitonut työterveyshuollon siirtäminen Mehiläiseen sekä viraston kehittämishanke. Tavoite ei ole täysin toteutunut.

20 Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Suomenlinnan hoitokunnan toiminta rahoitetaan valtion talousarvion momentilta (Suomenlinnan hoitokunnan nettomenot, siirtomääräraha 2v) sekä viraston omilla tuloilla, joita tuloarvion mukaan on Perusparannustöitä ja kunnossapitoa varten valtion talousarviossa on osoitettu määrärahoja momentilta (perusparannukset, siirtomääräraha 3v) yhteensä Lisäksi virastolla oli käytettävänään tilivuodelle siirtyneitä määrärahoja ,13, josta toimintamenomäärärahan osuus oli ,95 ja perusparannusmäärärahan ,18. Suomenlinnan Liikenne Oy:lle huoltoliikenteen tappioihin varattu korvaus on budjetoitu momentille Talousarvion toteutuminen Talousarvio toteutui talousarvion toteutumalaskelmassa tarkemmin esitetyllä tavalla. Talousarvioon verrattuna viraston tulot olivat ,44 suuremmat. Tilivuoden päättyessä seuraavalle tilivuodelle siirtyi yhteensä , Tuotto- ja kululaskelma Toiminnan tuotot kuluneena tilivuotena olivat ,44. Kasvu edelliseen vuoteen ,44 eur (2,0 %) Tase Rakennusten ja rakennelmien kirjanpitoarvo on ,12 tilivuoden päättyessä. Kaikki Suomenlinnan hoitokunnan hallinnassa olevat rakennukset kuuluvat kansallisomaisuuteen.

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT 60 LIITE 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SISÄLLYS 1. Tilinpäätöslaskelmat Talousarvion toteumalaskelma 61 Tuotto- ja kululaskelma 01.01.-31.12.2005 63 Tase 31.12.2005 64 2.

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 17.7.2009 Valtiontalouden kuukausitiedote 30.6.2009 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 3.4.2006 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2005 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 31.03.2008 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2007 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %).

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %). TALOUSKATSAUS 2007 Tilinpäätösanalyysi Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2007 käytettävissä 422,4 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 339,8 miljoonaa euroa (80

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I

I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I Talouskatsaus 2006 I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2006 käytettävissä 410 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 86 % (352,8 milj.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 139/53/06 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 16.5.2007 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Metsähallituksesta annetun

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomenlinnan hoitokunnan

Suomenlinnan hoitokunnan Suomenlinnan hoitokunnan TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 2 1. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 1.1 Toiminta-ajatus Suomenlinnan hoitokunta on valtion kiinteistönhaltijavirasto sekä asiantuntija-

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVII KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVII -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT 31.12.2001 Tilinpäätöserittelyt -malli SISÄLLYSLUETTELO sivu Tase-erittelyt 1 Poistosuunnitelmat ja niiden muutokset Erittely talousarviotilille tai siirretyn määrärahan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot