Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011"

Transkriptio

1

2 1 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Suomenlinnan hoitokunta 1. Toimintakertomus Johdon katsaus Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Maksullisen palvelutoiminnan tulos ja kannattavuus Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrä ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Talousarvion toteumalaskelma Tuotto- ja kululaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset...35

3 2 1. Toimintakertomus 1.1 Johdon katsaus Suomenlinnan restauroinnissa ollaan siirtymässä jatkuvan ylläpidon kulttuuriin. Ulosvuokrattavien toimitilojen ja asuntojen vikakorjaukset sekä maisemanhoito ja linnoitusvallien kunnostaminen ovat tärkeä osa toimintaa. Yhteistyö Suomenlinnan vankilan kanssa on ollut tiivistä ja tuloksellista. Vankityönä on toteutettu paljon käsityötä vaativia tehtäviä, kuten kulkureittien kiveämisiä ja muurinkorjauksia. Vuoden aikana valmistui avovankilan alueelle uusi valvomorakennus ja vankityönä korjattu Jääkellari avattiin kokous- ja tapahtumatilana yleisölle. Hoitokunnan toimesta saatiin vuoden aikana poikkeamispäätös uuden elintarvikemyymälän rakentamiseen Ison Mustasaaren länsirannalle. Hankkeen toteuttaminen on siirtynyt tulevan kauppiaan vastuulle. Muutoksiin valmistautuminen kuvaa hyvin Suomenlinnan hoitokunnan toimintavuotta Uuden johtajan toimesta käynnistettiin syksyllä hoitokunnan kehittämishanke, joka jatkuu vielä vuoden Ramboll Management Consulting Oy:n johdolla on arvioitu toimintaympäristön muutospaineita, laadittu erilaisia tulevaisuusskenaarioita sekä käyty yksiköittäin ja esimiesten kesken erilaisia kehittämisseminaareja. Merkittävin hoitokunnan tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä on ollut valtion kiinteistöstrategian jatkona toimineen Valtion kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kiinteistövarallisuuden omistuksen ja hallinnoinnin järjestämistä selvittäneen työryhmän ehdotukset, jotka valmistuivat vuoden 2011 lopussa. Työryhmä esittää, että Suomenlinnan hoitokunta jatkaa ennallaan valtion kiinteistönhaltijavirastona. Varsinaiset päätökset siirtyvät vuodelle 2012, samoin kuin muutkin laajakantoiset opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeet koskien Suomenlinnaa. Myöskään Suomenlinnalle tärkeiden Valli- ja Kuninkaansaarten osalta ei tehty päätöksiä vuonna Suomenlinnan hoitokunta on kehittänyt tuloksellisuuden seurantaa ja raportointia. Hoitokunnan kehittämishankkeen sekä valtion vaikuttavuus ja tuloksellisuusohjelman myötä tullaan mittaristoa vielä täsmentämään. Talousarvioesityksessä vuodelle 2013 on eritelty eri tulosyksiköiden jakautuminen pääasiallisiin toimintoihin. Johdon arvion mukaan Suomenlinnan hoitokunnan tuloksellisuus on kehittynyt siten että asetetut tavoitteet on saavutettu ja osin ylitetty. Suoritteiden määrätavoitteena ollut talvimatkailijoiden kasvattaminen on sekin ylittänyt asetetut tavoitteet. Vuoden aikana ilmenneiden sisäilmaongelmien takia asuinhuoneistoja on ollut tyhjänä ja korjattavana arviota enemmän. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston ja Suomenlinnan hoitokunnan valmistelema esitys maailmanperintökohteen suppeammasta suojavyöhykkeestä lähti Unescon käsiteltäväksi Pariisiin. Yhteistyössä Suomen maailmanperintökohteiden kanssa työstettävä maailmanperintökohteen hoitosuunnitelma (Management Plan) on Suomenlinnan osalta valmis koostettavaksi ja julkaistavaksi kuluvana vuonna. Hoitosuunnitelman laatimisessa käytettiin apuna Unescon maailmanperintökeskuksen julkaisemaa EOHtyökalupakkia, jonka olennaiset osat käännettiin suomeksi yhteistyössä Suomen ICOMOS ry:n kanssa.

4 3 Suomenlinna ja Vanha Rauma juhlivat 20 -vuotista taivaltaan Suomen ensimmäisinä Unescon maailmanperintökohteina. Nimityspäivänä Suomenlinnassa järjestetyssä pääjuhlassa kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki piti juhlapuheen. Yleisö pääsi tutustumaan myös Ehrensvärd -seuran ja Viaporin telakkasäätiön yhteistyönä rakennettavaan tykkisluuppiin telakkahallissa. Suurelle yleisölle suunnattu maailmanperintökahvitilaisuus keräsi Suomenlinnakeskuksen täyteen kävijöitä. Hoitokunta on toiminut aktiivisesti yhteistyössä muiden maailmanperintökohteiden, Museoviraston, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Helsingin kaupungin, Ehrensvärd Seura ry:n ja erilaisten kulttuuri- ja matkailualan verkostojen kanssa. Suomenlinna on edelleen Suomen suosituin kulttuurimatkailukohde. Viime vuonna saavutettiin linnoituksen historian suurin kävijämäärä, Kävijämäärän lisääntyminen :lla heijastui myös Suomenlinnan museoiden ja kulttuuritapahtumien kävijämäärissä. Suomenlinnakeskuksessa vieraili viime vuonna ennätykselliset kävijää. Suomenlinnan hoitokunta sai Finnish Travel Award -yleisöpalkinnon 2011 Suomen ykköskäyntikohteen matkailun laadukkaasta kehittämistyöstä. Maailmanperintökohteen arvot huomioon ottavan yhtenäisen tavoitejulkisuuskuvan, Suomenlinna-brändin, rakentamiseen tähtäävä Suomenlinna huomenna -hanke toteutettiin vuosina Hankkeen tuotti hoitokunta yhdessä HAAGA-HELIA -ammattikorkeakoulun ja Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston kanssa. Suomenlinnan hoitokunnalle myönnettiin WWF:n Green Office -merkin käyttöoikeus. Merkki velvoittaa virastoa tarkistamaan tavoitteistonsa ympäristömerkin vaatimuksia vastaavaksi. Suomenlinnan hoitokunta on valmistautunut KIEKU-järjestelmän käyttöönottoa varten, ja vuoden aikana on työstetty tietojärjestelmien turvallisuusselvitystä. Vuoden aikana laadittiin selvitys hoitokunnan tietohallinnon kehittämisestä. Museovirasto luopui Ison Mustasaaren luolaston vuokratiloistaan ja luovutti hoitokunnalle omistuksessaan olevan kokoelman. Kokoelma käsittää aseita, rakennusfragmentteja ja arkeologisia löytöjä 1700-luvulta lähtien. 1.2 Vaikuttavuus Hoitokunnan ydintehtävänä on Suomenlinnan hallinta, ylläpito, restaurointi ja kehittäminen sekä kohteen esittely Suomenlinnan hoitokunnasta säädetyn lain ja asetuksen, kansallisten suojelutavoitteiden ja maailmanperintösopimuksen velvoittamalla tavalla. Suomenlinnan hoitokunta tukee osaltaan opetus- ja kulttuuriministeriön asettamia tavoitteita, erityisesti kulttuuripolitiikan strategiaa Suomenlinnan restaurointityö on osa Suomen henkisen pääoman ja identiteetin kasvattamista. Jatkuvasti kasvava kulttuurimatkailu ja Suomenlinnan kasvavat mahdollisuudet tarjota kulttuuripalveluja tuottavat Suomenlinnalle näkyvyyttä. Hoitokunta on verkostoitunut sekä Helsin-

5 4 gin kaupunginmatkailutoimijoiden että muiden maailmanperintökohteiden kanssa. Asiantuntevaa profiloitumista esimerkillisenä maailmanperintökohteena on jatkettu yhteistyössä saarella toimivien tahojen, sekä muiden kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden kanssa. Suomenlinna on maailmalla yhä tunnetumpi. Hoitokunnan toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan mm. kävijäkyselyillä ja mediaseurannalla. Näitä on käsitelty toimintakertomuksen kohdassa 4.2. Suomenlinnan kehittäminen monipuoliseksi, historiallista linnoitusta korostavaksi, eläväksi kulttuurikaupunginosaksi edellyttää yhteistyötä mm. Helsingin kaupungin kulttuuritoimen, luovan alan toimijoiden, saaren yrittäjien ja asukkaiden kesken sekä kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa. Vuonna 2011 tuli kuluneeksi 20 vuotta, kun Suomen ensimmäiset maailmanperintökohteet Suomenlinna ja Vanha Rauma valittiin listalle. Juhlia vietettiin näyttäväsi. Näkyvän juhlan tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta Maailmanperintösopimuksesta ja tukea vuonna 2012 vietettävää sopimuksen 40-vuotistaoahtumia. 1.3 Toiminnallinen tehokkuus Hoitokunnan toiminnan tuottavuuden ja taloudellisuuden seuraaminen konkreettisilla suoritteilla on mahdollista, mutta laadun ja vaikuttavuuden mittaaminen on haastavaa. Toiminnan tuloksena Suomenlinnan rakennukset, rakenteet, alue ja maisema pysyvät hyvässä kunnossa ja autenttisina, toiminta saarella on turvallista, kävijät saavat tarvitsemansa informaation ja palvelut, asukkailla ja toimitilojen vuokralaisilla on asianmukaiset huoneistot. Työ ja tulokset ovat konkreettisia ja toki määrällisesti mitattavissa. Maailmanperintökohteen restaurointityössä työn laadun merkitys on korostunut. Mittaamista varten on valittu muutamia toiminnan tehokkuutta ja taloudellisuutta kuvaavia sijaissuureita. Toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta kuvaavia mittareita uudistetaan strategisen kehittämissuunnitelman myötä. Suomenlinnan hoitokunnan toiminnallista tuottavuutta arvioidaan seuraamalla kunnostettujen juhla- ja kokoustilojen käyttöasteen kehitystä ja asukkaiden muuttojen takia tyhjinä olevien vuokra-asuntojen neliömäärää (kohta 3.1). Taloudellisuutta mitataan seuraamalla huoltotoiminnan yksikkökustannuksia, vuokratuottojen kehitystä, toiminnan tulojen osuutta bruttomenoista ja rakennuttamiskulujen osuutta rakennuskustannuksista (kohta 3.2). Hoitokunnan maksullisesta palvelutoiminnasta sekä kokous- ja juhlatilojen- ja huoneenvuokrauksen kannattavuudesta on tehty kustannusvastaavuuslaskelmat (kohta 3.3) Toiminnan tuottavuus Hoitokunnan lyhytaikaisesti vuokraamien kokous- ja juhlatilojen käyttöaste Kokous- ja juhlatilojen vuokraukset käyttöaste 28 % 26 % 26 %

6 5 Hoitokunnan lyhytaikaisesti vuokraamien kokous- ja juhlatilojen käyttöasteeksi viraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön välinen tulossopimus edellytti 28%. Kokous- ja juhlatilojen käyttöaste oli vuonna %, joten asetettu tulostavoite toteutui. Tiloissa järjestettiin vuoden 2010 aikana 673 tilaisuutta, joka on 48 tilaisuutta enemmän kuin edellisellä tilikaudella. Tiloissa pidettyjen kokousten määrä kasvoi hieman edellisestä vuodesta. Sponsoroitujen sekä hoitokunnan omien tilaisuuksin määrä tiloissa kohosi edellisestä vuodesta. Tyhjinä olevien vuokra-asuntojen määrä Tyhjillään vuosikorjauksen takia oleva neliömäärä / kk Vuoden aikana on asukkaan muuton, kosteusvaurion tms. korjauksen takia tyhjillään (ei vuokratuloja) ollut osan vuotta tai koko vuoden 21asuntoa. Keskimääräinen tyhjillään oloaika oli 4,52 kk. Aika on pidempi kuin vuonna Keskimääräistä, melko pitkää tyhjillään oloaikaa selittää kolmen asunnon tavallista vaikeampi kosteusvauriokorjaus Toiminnan taloudellisuus Hyötykäyttöneliöihin kohdistuvan huoltotoiminnan kustannukset m 2 /m /m /m muutos% kustannukset 2011 kustannukset 2010 kustannukset 2009 Huoltopalvelut ,94 10,42 7,22-4, Siivoustoiminta ,72 25,24 25,00-2, Isännöinti ,28 25,13 23,86 +8, Huoltopalvelun kustannukset ovat laskeneet vuodesta Kuitenkin ne ovat suuremmat kuin vuonna Huoltopalvelun kustannuksia rasittaa kuten myös vuonna 2010 runsaiden lumisateiden aiheuttamat lumien ja jäiden poistot kiinteistöjen katoilta, kiinteistötekniikan laitehuoltokokonaisuudet ja hankinnat. Siivouskustannukset ovat yleisen hintatason noususta huolimatta pysyneet vuosien 2010 ja 2009 tasolla. Isännöinnin kustannusten nousua selittää kaukolämmön kulujen nousu ( ). Lämmityskustannukset nousivat asuintiloissa 13 % ja liiketiloissa 16 %. Lisäksi kesäkaudella lisättiin alueen vartiointia.

7 6 Vuokratuottojen kehitys Vuokratulojen kasvu 1,53 % 5 % 5,7 % Vapaiden vuokra-asuntojen vuokrantarkistusta ei tehty Tarkoitus oli suorittaa vuokrien tasokorotus vuoden 2011 aikana siten, että samantasoisten vuokra-asuntojen vuokrat tietyn ajan kuluessa paremmin vastaisivat toisiaan. Vuokrien tarkistus ei toteutunut kuluneena vuonna. Puolustushallinnolle vuokrattujen asuntojen kohdalla suoritettiin vuokrien tarkistus Toiminnan tulojen osuus bruttomenoista Hoitokunnan toiminnan tuottojen osuutta bruttotoimintamenoista seurataan, koska suhdeluku mittaa perusparannustyön etenemisten vaikutuksia talouden näkökulmasta. Tuoton maksimointi ei ole kuitenkaan Suomenlinnan kunnostustyön primäärinen tavoite. Tulostavoitteeksi asetettu 62 % on saavutettu jo useana vuotena. Vuonna 2011 tulos oli 69 %. Tulojen osuus bruttomenoista 69 % 68 % 63 % Rakennuttamistoimen osuus korjaushankkeissa Suunnitteluyksikön kulut olivat tilivuonna yhteensä Kulut muodostuvat yksikön palkkakustannuksista (39 %, 48% v 2010 ) ja konsulttipalkkioista ja muista rakennuttajan kuluista. Tilivuoden aikana kehittämishankkeiden entistä suurempi määrä ja tulevina vuosina toteutettavien rakennushankkeiden suunnittelun osuus nosti yksikön kulujen osuuden 23,9 prosenttiin (19,8 % v 2010). Suunnitteluyksikön kaikki menot Rakentamisyksikön kaikki menot Avovankilan kaikki menot Yhteensä rakentaminen ja vankila Rakennuttajan kulut (% rakentamisesta) 23,9 19,8 13,4

8 Maksullisen palvelutoiminnan tulos ja kannattavuus Maksullisena palvelutoimintana virasto tekee viheralueiden, teiden ja rantojen hoitotyötä Helsingin kaupungille, Helsingin seurakuntayhtymälle sekä eräille yrityksille ja yksityisille kiinteistönomistajille. Maksullisen palvelutoiminnan tuotot Kasvu edellisestä vuodesta Kasvu edellisestä vuodesta % + 16,79-3,3 22,1 Kasvu johtuu runsaslumisista talvista. Tarjoukset tehdään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosille on tehty uudet tarjoukset, joihin on otettu huomioon sääolosuhteiden mahdolliset muutokset. Kävijämäärien lisääntyessä on maiseman puhtaanapidon ja turistikäymälöiden siivouskustannukset lisääntyneet. Kiinteistönhoidon maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus TUOTOT Maksullisen toiminnan tulot Toteuma 2011 Tavoite maksullisen toiminnan myyntituotot Tuotot yhteensä: KOKONAISKUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilöstökustannukset palvelujen ostot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä : KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä KUSTANNUSVASTAAVUUS Käytetty MPL 7.1 mukainen hintatuki KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN Käytettävissä ollut MPL 7.1 :n mukainen hintatuki Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelman muutokset vuoden 2011 erilliskustannuksiin on laskentakohteiden tiet-, puistot-, jätehuolto sekä kaluston käytön vyörytettyjen kustannusten kohdentaminen kustannusvastaavuuslaskelmalle. Kustannusvastaavuuslaskelmassa on vuoden 2011 yhteiskustannuksia tarkennettu kohdistamalla hallinnon palkka- sekä kirjanpitoyksikön henkilöstösivukulut laskelmaan sekä tarkistettu kohdentamista tukitoimintojen- ja muiden yhteiskustannuksten välillä.kustannuskertoimena on käytetty palkkakustannusten %osuutta koko henkilöstön palkkakustannuksista.

9 8 Edelliseen vuoteen kustannusvastaavuuslaskelmaa on tarkennettu kohdistamalla siihen jätehuollon osuus sekä osuudet kiinteistön hoidon yleiskustannuksista ja koneiden käyttökustannuksista. Kokous- ja juhlatilojen vuokrauksen kustannusvastaavuus Virasto vuokraa kokous-, esiintymis- ja juhlakäyttöön kunnostettuja tiloja lyhytaikaisesti yritysten, viranomaisten ja yksityishenkilöiden käyttöön. Toiminta on samalla yksi näkyvä osa maailmanperintökohteen esittelyä. Tiloissa pidetyt tilaisuudet ja niiden esittely asiakkaille antavat monelle kansalaiselle mahdollisuuden tutustua linnoituksen sisätiloihin. Kokous- ja juhlatilojen tuotot olivat euroa, missä oli laskua edellisestä vuodesta euroa. Tilaisuuksien määrä oli 48 varausta enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä selittyy viraston omien sekä sponsoroitujen tilaisuuksien määrän lisääntymisellä kuluneena vuonna. Tilojen sponsorointi on viraston väline, jolla se voi vaikuttaa linnoituksen identiteettiin sopivien, yleisölle avoimien tapahtumien tarjontaan maailmanperintökohteessa. Tapahtumasponsoroinnin lisäksi sponsoroitavien tilaisuuksien määrää vuonna 2011 kasvatti Suomenlinna huomenna -hanke, jonka hoitokunnan omarahoitusosuuteen kuului tilojen antaminen hankkeen käyttöön. Lisäksi viraston oma kehittämishanke varasi viime vuonna poikkeuksellisen paljon kokoustiloja omaan käyttöön.

10 9 Kokous- ja juhlatilat Toteuma 2011 Tavoite TUOTOT Maksullisen toiminnan tulot - vuokrat ja käyttökorvaukset Tuotot yhteensä: KOKONAISKUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilöstökustannukset palvelujen ostot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä : KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset poistot korot poistamattomalle omaisuudelle (1,8%) muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä KUSTANNUSVASTAAVUUS Käytetty MPL 7.1 mukainen hintatuki KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN Käytettävissä ollut MPL 7.1 :n mukainen hintatuki Kustannusvastaavuuslaskelmassa on vuoden 2011 yhteiskustannuksia tarkennettu kohdistamalla hallinnon palkka- sekä kirjanpitoyksikön henkilöstösivukulut laskelmaan sekä tarkistettu kohdentamista tukitoimintojen- ja muiden yhteiskustannuksten välillä.kustannuskertoimena on käytetty palkkakustannusten %osuutta koko henkilöstön palkkakustannuksista.

11 10 Huoneenvuokrauksen kustannusvastaavuus Toteuma 2011 Tavoite TUOTOT Maksullisen toiminnan muut tuotot - vuokrat ja käyttökorvaukset maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä: KOKONAISKUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä : KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset poistot rakennuksista korot jäljellä olevalle omaisuudelle (1,8%) muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä KUSTANNUSVASTAAVUUS Käytetty MPL 7.1 mukainen hintatuki KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN Käytettävissä ollut MPL 7.1 :n mukainen hintatuki Kustannusvastaavuuslaskelmassa on vuoden 2011 yhteiskustannuksia tarkennettu kohdistamalla hallinnon palkkasekä kirjanpitoyksikön henkilöstösivukulut laskelmaan sekä tarkistettu kohdentamista tukitoimintojen- ja muiden yhteiskustannuksten välillä.kustannuskertoimena on käytetty palkkakustannusten %osuutta koko henkilöstön palkkakustannuksista.

12 Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrä ja aikaansaadut julkishyödykkeet Vuoden aikana valmistui entiseen jääkellariin kunnostettu monitoimitila ja vankilan alueelle uudisrakennuksena toteutettu päivystysrakennus. Viapori Forum ry avasi jääkellarissa kulttuurikahvilan kesällä Helsingin kaupungille vuokratussa päiväkodissa tehtiin kesällä piha-alueen pilaantuneiden maiden puhdistusoperaatio. Muita merkittäviä vuoden aikana käynnissä olleita hankkeita olivat mm. Kruunulinna Ehrensvärdin itäisen siipirakennuksen vesikaton uusiminen ja ullakkohuoneiden rakentaminen, kaukolämpötunnelin varavoimajärjestelmän rakentaminen ja Ison Mustasaaren sortuneen rantamuurin korjaus. Suunnitelmat valmistuivat myös vankilan majoitusrakennusten uusimiseen. Linnoitusmuurien korjaustyö on jatkunut pääasiassa vankityönä. Vuoden korjaustavoite saavutettiin, vaikka vankilan resursseista osa on ollut sidottuna vankila-alueen hankkeisiin. Muureista parhaassa kuntoluokassa % Parhaaseen kuntoluokkaan kunnostettu muuria m Suomenlinna on yksi Suomen suosituimmista matkailukohteista. Suomenlinnan kävijämäärän seuranta perustuu HSL:n lauttojen, yksityisen vesibussien matkustajatilastoihin sekä vierassataman tilastoihin. Asukas- ja työpaikkaliikenteen arvioitu osuus vähennetään kokonaismäärästä. Vuonna 2011 saavutettiin jälleen uusi kävijäennätys, , joka on 5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Kävijämäärän kasvu johtunee lämpimästä kesäkaudesta, jolloin linnoitus on suosittu virkistyskohde pääkaupunkiseudunasukkaiden piirissä. Myös talvikävijöidenmäärä Suomenlinnassa oli vuonna 2010 kasvussa. Tulossopimuksessa tavoitteeksi määritellystä talvimatkailijoiden määrä ( ) ylittyi sesonginulkopuolisella kävijällä. Talvikävijät lisääntyivät erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin tehtiin kuukausikohtaisia kävijämääräennätyksiä. Suomenlinna on vakiinnuttanut paikkaansa ympärivuotisena käyntikohteena erityisesti ulkomaisten vierailijoiden piirissä. Lisääntyneet kävijämäärät talvella ovat myös heijastuneet positiivisesti Suomenlinnakeskuksen kävijämääriin. Matkailijoiden kokonaismäärä vuodessa Matkailijoita tammi-huhti- ja loka-joulukuussa yhteensä

13 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Restaurointityö Hoitokunnan ydintehtäviin kuuluvan restaurointityön laatu on itsearvioinnin perusteella säilynyt hyvänä. Organisaation taidot kehittyvät jatkuvasti kokemuksista oppimisen ja aktiivisen tiedon- ja taidonhankinnan ansiosta. Hoitokunta on avoimesti esitellyt restaurointityön saavutuksia ja menetelmiä mm. oppilaitosten edustajille. Hoitokunta on myös mukana monissa kansainvälisissä verkostoissa. Asiakastyytyväisyys Suomenlinnaa käyntikohteena arvioiva matkailija- ja palvelututkimus toteutettiin vuonna 2010 yhteistyössä HAAGA-HELIAn ammattikorkeakoulun kanssa osana Suomenlinna huomenna -hanketta ja sen tulokset raportointiin hoitokunnalle vuoden 2011 alussa. Erityisesti kesäkauden ulkopuolella vastanneet toivoivat panostusta ympärivuotisuuteen ja palveluihin, kun taas tiedon välittämistä Suomenlinnasta ja sen merkityksestä sekä selkeämpiä opasteita toivottiin kautta vuoden. Saadut tutkimustulokset hyödynnytetään suunniteltaessa Suomenlinnan kävijähallintaa, käyttöä ja viestintää. Vuonna 2011 jatkettiin jatkuvan asiakaspalautteen keräämistä sekä kävijöiltä että kokous- ja juhlatilojen asiakkailta. Saadun palautteen perusteella asiakastyytyväisyys niin kävijöiden kuin kokous- ja juhlatilojen vuokraajien piirissä on pysynyt edelleen hyvänä. Molemmissa jatkuvan palautteen kyselyissä kaikkien vastausten keskiarvo ylitti arvosanan neljä, kun asiakastyytyväisyyttä mitattiin asteikolla yhdestä viiteen. Suomenlinnakeskuksen palvelut ja kulttuuriohjelma Hoitokunta ylläpitää vierailijoille suunnattua Suomenlinnakeskusta, josta kävijät saavat neuvonnan lisäksi esitteitä ja tietoa linnoituksen palvelutarjonnasta ja tapahtumista. Suomenlinnakeskuksen ympärivuotiseen palvelutarjontaan kuuluu lisäksi Kansallismuseon alainen linnoituksen historiaa esittelevä Suomenlinnamuseo sekä Ehrensvärd-seuran opastettujen kierrosten lähtöpaikka. Hoitokunta on osallistunut Suomenlinna-museon toiminnan tukemiseen vaihtuvien näyttelyiden teknisellä tuella ja hoitokunnan omistuksessa olevan laajakangasesityksen ylläpidolla. Vuonna 2011 Suomenlinnakeskuksessa vieraili sen historian suurin määrä kävijöitä, Lisäystä edellisvuoden kävijämäärään oli 15 prosenttia. Kesäkaudella 2011 hoitokunta vastasi jo useana vuonna kävijöiltä ja toimijoilta saatuun palautteeseen avaamalla päälaiturin edustavalla sijaitsevaan Rantakasarmiin infopisteen kesä-, heinä- ja elokuun ajaksi. Neuvontapiste sai paljon positiivista palautetta niin kävijöiltä kuin kohteen toimijoilta ja kasvatti osaltaan Suomenlinnakeskuksen kävijämäärän. Myös lisääntynyt talvikävijämäärä heijastui Suomenlinnakekuusen kävijämäärine kasvussa. Viraston tavoitteena on toiminnallaan luoda edellytykset monipuoliselle ja laadukkaalle kulttuuriohjelmatarjonnalle ja tukea valittuja tapahtumia. Viraston resursseihin ja käytettävissä oleviin tiloihin nähden ta-

14 13 pahtumatarjonnan tasoa ja soveltuvuutta pidettiin kuluneena vuotena sopivana. Vuoden 2011 tuettuja tapahtumia olivat mm. Kaartin soittokunta -festivaali, Valistusajan kulttuurifestivaali Les Lumieres, Viapori Jazz ja Viapori Winter Blues sekä Väkevä Viapori. Hoitokunta on myös tukenut telakkahallissa rakennettavaa, yleisölle avoimena olevaa tykkisluuppihanketta, jonka toteuttajia ovat Ehrensvärd-seura ja Viaporin telakkasäätiö. Tilikauden aikana avattiin hoitokunnan kunnostama ympärivuotisesti avoinna oleva kulttuurikahvila, taidemyymälä ja esiintymistila Jääkellari. Tapahtumat tukevat matkailun kehittämistavoitetta ja ovat vakiinnuttaneet asemansa Helsingin kulttuurielämässä. Viestintä Viraston oman arvion mukaan julkinen mielikuva Suomenlinnasta on Suomessa säilynyt hyvänä, ja kiinnostus ja tietämys Suomenlinnasta lisääntyy voimakkaasti ulkomailla. Mediaseurannan mukaan Suomenlinna näkyy mediassa runsaalla tuhannella osumalla ja ulkomaisessa mediassa runsaalla kahdellasadalla osumalla, jotka jakaantuivat tasaisesti eri puolille maapalloa. Virasto tuottaa perusinformaatiota Suomenlinnasta YK:n suojeluksessa olevana maailmanperintökohteena. Perusinformaation, johon kuuluvat mm. esitteet, opasteet, kartat ja verkkosivut tuottaminen on yksi kävijähallinnan keinoista ja on osa matkailukohteen koordinointityötä linnoituksessa. Keskeisin väline on verkkosivut, joiden kävijämäärä oli käyntiä, nousu edellisen vuoden vastaavasta määrästä oli Sivujen kävijämäärä ylsi parhaimmillaan yli käyntiin kuukaudessa. Hoitokunta tuotti venäjänkieliselle kävijäkunnalle oman sivustonsa joka julkaistaan alkuvuodesta Meltwater News laati Suomenlinnan hoitokunnalle raportin Suomenlinnan näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa ajanjaksolla Raportissa tutkittiin kvantitatiivisesti mm. sosiaalisessa mediassa käytävän keskustelun kokonaismäärää, sen jakautumista eri sosiaalisen median kanaviin, keskustelun maantieteellistä jakautumista sekä yleisimpiä keskusteluissa esiin nousevia teemoja. Raportin mukaan Suomenlinna on näkyvästi esillä sosiaalisessa mediassa, etenkin kesäkaudella. Ylivoimaisesti tärkein kanava olivat blogit. Myös erilaiset keskustelupalstat ja Twitter olivat keskeisessä osassa. Keskusteluun osallistuvien mielikuvissa Suomenlinna on ulkoilmaretkikohde, eikä sen historiaa ei tunneta. Tämä asettaa haasteita viestinnälle jatkossakin. Brändityö Maailmanperintökohteen yhtenäisen tavoitejulkisuuskuvan, Suomenlinna-brändin, rakentamiseen tähtäävä Suomenlinna huomenna -hanke toteutettiin vuosina Hankkeen tuotti hoitokunta yhdessä HAAGA-HELIA -ammattikorkeakoulun ja Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston kanssa. Hankkeen tavoitteena oli sopia eri toimijoiden, museoiden, matkailupalvelutyritysten, kaupungin ja kumppanien kanssa yhteisistä tavoista toimia ja rakentaa teoilla Suomenlinnalle mainetta, jonka se maailmanperintökohteena ansaitsee. Hanke tuotti tutkimustietoa ja työkaluja toimijoille yhteisen maineen hallintaan. Hanke synnytti useita jatkoprojekteja, jotka palvelevat Suomenlinnaa kokonaisvaltaisena matkailukohteena

15 14 kuten Suomenlinnan museoiden yhteislippu. Lisäksi Suomenlinna huomenna -hanke nosti esiin tarpeen kehittää kohteen interpretaatiota osana kävijähallintaa. Ympäristötyö Suomenlinnan hoitokunnan ympäristötyö perustui ympäristöohjelmaan. Toimenpiteiden valmistelusta vastasi ympäristötyöryhmä ja toimeenpanosta johtoryhmä. Suomenlinnan hoitokunta sai Green Office- merkin käyttöoikeuden toukokuussa Merkin saaminen edellytti käytännönläheistä, ympäristökuormituksen ja energiakustannusten vähentämiseen tähtäävää ympäristöohjelmaa sekä raportointia WWF:lle. Hoitokunta sai Green Office -merkin vuoden mittaisen suunnittelun ja käytäntöjen hiomisen päätteeksi. 1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuodet Henkilötyövuosien määrä 90,4 87,7 89,1 Tulossopimuksessa määrällinen tavoite vuodelle 2011 oli 91 henkilötyövuotta. Henkilötyövuosien määrä oli yhteensä 90,4. Tavoite toteutui. Henkilöstömäärä Naiset Miehet Yhteensä Henkilöstöstä oli naisia 46 % ja miehiä 54 %. Vuosimuutos % oli -5,4. Keski-ikä ja ikäjakauma Keski-ikä 45,0 44,6 44,7 Naiset Miehet 41,9 47,5 40,4 48,1 41,5 47,5 Valtiolla keski-ikä oli 45,7.

16 15 Henkilöstömäärät ikäluokittain Eniten henkilöstöä on ikäryhmässä v, joiden osuus koko henkilöstä on 28,7 %. Koulutustaso Koulutustaso 3,7 3,6 3,5 Naiset Miehet 4,1 3,4 Koulutusindeksi oli 3,7. Naisten koulutustasoindeksi oli 4,1 ja miesten 3,4. Suurin osa viraston vakinaisista tehtävistä vaatii ammatillista koulutusta. Kausityöntekijät ovat opiskelijoita ja heillä on yleensä peruskoulun tai lukion päästötodistus. 4,0 3,3 3,9 3,3 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö Vakinaiset naiset miehet Määräaikaiset naiset miehet Vakinaista henkilöstä oli yhteensä 64 joista naisten osuus oli 39 prosenttia ja miesten osuus 61 prosenttia. Määräaikaisia henkilöitä oli yhteensä 23 joista naisten osuus 61 prosenttia ja miesten osuus oli 39 prosenttia. Hallinto- ja kiinteistöyksikön määräaikaiset työntekijät ovat henkilöitä, jotka opiskelun ohella tekevät töitä esim. iltaisin ja viikonloppuisin. Osa määräaikaisista työntekijöistä toimii kausityöntekijöinä ulkoalueiden hoidossa, huoltotehtävissä, siivouksessa ja matkailuneuvonnassa. Rakentamisyksikössä määräaikaiset tehtävät liittyivät rakennuksen C 40 perusparannustöihin. Työpalvelusta on suorittanut vuonna 2011 kuusi siviilipalvelusmiestä jotka työskentelivät hallinto-, kiinteistö-, ja suunnitteluyksiköissä.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Suomenlinnan hoitokunta Dnro 6/02/06/01/2015 2 (27) Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...

Lisätiedot

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12014 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Julkaisun paivämäärä: 7.3.2014

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011 KUV/1472/01/2012 2 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.2.2 Siirtomenojen vaikuttavuus...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2004 Dnro 87/20/2005 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS...2 2. TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Helsinki 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS 1.2 VAIKUTTAVUUS 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 179. toimintavuosi SISÄLTÖ PÄÄJOHTAJAN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 ARKISTOLAITOS 13.3.2009 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 4 1.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS 1.3.1 Toiminnan tuottavuus...

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011-2013, TARKISTETTU JA LAAJENNETTU KOSKEMAAN VUOSIA 2011-2014

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011-2013, TARKISTETTU JA LAAJENNETTU KOSKEMAAN VUOSIA 2011-2014 SLHK dnro 148/20/11 OKM dnro OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011-2013, TARKISTETTU JA LAAJENNETTU KOSKEMAAN VUOSIA 2011-2014 Tulosneuvottelu opetus- ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2004 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT SISÄLTÖ 2 Pääjohtajan katsaus 4 Toimintakatsaus 12 Tuloksellisuuden kuvaus 20 Tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitteenä annettavat tiedot sekä tilinpäätöksen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätös 99550 126/321/2013 1 (36) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ 1 Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 ARKISTOLAITOS 13.3.2015 AL/17279/00.01.00/2014 ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS....1 1.1 JOHDON KATSAUS... 1 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.3

Lisätiedot

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 3 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 4 1.3.1 Toiminnan taloudellisuus...

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013 14.3.2014 1(40) TK-21-736-12 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2(40) Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 1.2.2 Siirto- ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 Sisällysluettelo 1. Johdon katsaus...1 2. Vaikuttavuus...3 3.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S

M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S Metlan tilinpäätösasiakirja 2003 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2003 SISÄLLYS 1. TOIMINTAKATSAUS 3 Toiminta-ajatus ja organisaatio 3 Toimintalinjat

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 3 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 Y-tunnus 1503388-4 Kotipaikka Helsinki SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 n tuloslaskelma 17 n tase 18 n rahoituslaskelma 19 Liikelaitoksen tuloslaskelma

Lisätiedot

Kotimaisten kielten keskus. Tilinpäätös

Kotimaisten kielten keskus. Tilinpäätös Kotimaisten kielten keskus Tilinpäätös 2012 1 Sisällys 1. Toimintakertomus 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.2 Vaikuttavuus 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus 5 1.2.2 Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus 6 1.3 Toiminnallinen

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Finnish

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007 TOIMINTAKERTOMUS 3966 11.3.2008 411/023/2008 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007 Maaseutuvirasto Landsbygdsverket Finnish Agency for Rural Affairs PL 256, 00101 Helsinki PB 256, 00101 Helsingfors PO

Lisätiedot

Liikenneviraston tilinpäätös 2012

Liikenneviraston tilinpäätös 2012 Liikenneviraston tilinpäätös 2012 2013 Liikenneviraston tilinpäätös 2012 15.3.2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf ISBN 978-952-255-262-4 Liikennevirasto

Lisätiedot

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 15.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset

Lisätiedot

TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 2011

TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 73685 2 (31) TIKEN TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ 1 Johdon katsaus... 3 2 Toiminnan vaikuttavuus... 4 3 Toiminnallinen tehokkuus... 6 3.1 Toiminnan tuottavuus... 6 3.2 Toiminnan taloudellisuus...

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös Johtokunta hyväksynyt 8.3.2013 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS... 2 1.2.1

Lisätiedot

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2006

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2006 VARASTO K IRJASTO Toim intak e rtom us 2006 Toimintakertomus 2006 Varastokirjasto Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan...1 2. Vaikuttavuus...2 2.1. Tilan vapauttaminen...2 2.2. Aineiston käsittely ja

Lisätiedot