Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011"

Transkriptio

1

2 1 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Suomenlinnan hoitokunta 1. Toimintakertomus Johdon katsaus Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Maksullisen palvelutoiminnan tulos ja kannattavuus Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrä ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Talousarvion toteumalaskelma Tuotto- ja kululaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset...35

3 2 1. Toimintakertomus 1.1 Johdon katsaus Suomenlinnan restauroinnissa ollaan siirtymässä jatkuvan ylläpidon kulttuuriin. Ulosvuokrattavien toimitilojen ja asuntojen vikakorjaukset sekä maisemanhoito ja linnoitusvallien kunnostaminen ovat tärkeä osa toimintaa. Yhteistyö Suomenlinnan vankilan kanssa on ollut tiivistä ja tuloksellista. Vankityönä on toteutettu paljon käsityötä vaativia tehtäviä, kuten kulkureittien kiveämisiä ja muurinkorjauksia. Vuoden aikana valmistui avovankilan alueelle uusi valvomorakennus ja vankityönä korjattu Jääkellari avattiin kokous- ja tapahtumatilana yleisölle. Hoitokunnan toimesta saatiin vuoden aikana poikkeamispäätös uuden elintarvikemyymälän rakentamiseen Ison Mustasaaren länsirannalle. Hankkeen toteuttaminen on siirtynyt tulevan kauppiaan vastuulle. Muutoksiin valmistautuminen kuvaa hyvin Suomenlinnan hoitokunnan toimintavuotta Uuden johtajan toimesta käynnistettiin syksyllä hoitokunnan kehittämishanke, joka jatkuu vielä vuoden Ramboll Management Consulting Oy:n johdolla on arvioitu toimintaympäristön muutospaineita, laadittu erilaisia tulevaisuusskenaarioita sekä käyty yksiköittäin ja esimiesten kesken erilaisia kehittämisseminaareja. Merkittävin hoitokunnan tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä on ollut valtion kiinteistöstrategian jatkona toimineen Valtion kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kiinteistövarallisuuden omistuksen ja hallinnoinnin järjestämistä selvittäneen työryhmän ehdotukset, jotka valmistuivat vuoden 2011 lopussa. Työryhmä esittää, että Suomenlinnan hoitokunta jatkaa ennallaan valtion kiinteistönhaltijavirastona. Varsinaiset päätökset siirtyvät vuodelle 2012, samoin kuin muutkin laajakantoiset opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeet koskien Suomenlinnaa. Myöskään Suomenlinnalle tärkeiden Valli- ja Kuninkaansaarten osalta ei tehty päätöksiä vuonna Suomenlinnan hoitokunta on kehittänyt tuloksellisuuden seurantaa ja raportointia. Hoitokunnan kehittämishankkeen sekä valtion vaikuttavuus ja tuloksellisuusohjelman myötä tullaan mittaristoa vielä täsmentämään. Talousarvioesityksessä vuodelle 2013 on eritelty eri tulosyksiköiden jakautuminen pääasiallisiin toimintoihin. Johdon arvion mukaan Suomenlinnan hoitokunnan tuloksellisuus on kehittynyt siten että asetetut tavoitteet on saavutettu ja osin ylitetty. Suoritteiden määrätavoitteena ollut talvimatkailijoiden kasvattaminen on sekin ylittänyt asetetut tavoitteet. Vuoden aikana ilmenneiden sisäilmaongelmien takia asuinhuoneistoja on ollut tyhjänä ja korjattavana arviota enemmän. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston ja Suomenlinnan hoitokunnan valmistelema esitys maailmanperintökohteen suppeammasta suojavyöhykkeestä lähti Unescon käsiteltäväksi Pariisiin. Yhteistyössä Suomen maailmanperintökohteiden kanssa työstettävä maailmanperintökohteen hoitosuunnitelma (Management Plan) on Suomenlinnan osalta valmis koostettavaksi ja julkaistavaksi kuluvana vuonna. Hoitosuunnitelman laatimisessa käytettiin apuna Unescon maailmanperintökeskuksen julkaisemaa EOHtyökalupakkia, jonka olennaiset osat käännettiin suomeksi yhteistyössä Suomen ICOMOS ry:n kanssa.

4 3 Suomenlinna ja Vanha Rauma juhlivat 20 -vuotista taivaltaan Suomen ensimmäisinä Unescon maailmanperintökohteina. Nimityspäivänä Suomenlinnassa järjestetyssä pääjuhlassa kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki piti juhlapuheen. Yleisö pääsi tutustumaan myös Ehrensvärd -seuran ja Viaporin telakkasäätiön yhteistyönä rakennettavaan tykkisluuppiin telakkahallissa. Suurelle yleisölle suunnattu maailmanperintökahvitilaisuus keräsi Suomenlinnakeskuksen täyteen kävijöitä. Hoitokunta on toiminut aktiivisesti yhteistyössä muiden maailmanperintökohteiden, Museoviraston, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Helsingin kaupungin, Ehrensvärd Seura ry:n ja erilaisten kulttuuri- ja matkailualan verkostojen kanssa. Suomenlinna on edelleen Suomen suosituin kulttuurimatkailukohde. Viime vuonna saavutettiin linnoituksen historian suurin kävijämäärä, Kävijämäärän lisääntyminen :lla heijastui myös Suomenlinnan museoiden ja kulttuuritapahtumien kävijämäärissä. Suomenlinnakeskuksessa vieraili viime vuonna ennätykselliset kävijää. Suomenlinnan hoitokunta sai Finnish Travel Award -yleisöpalkinnon 2011 Suomen ykköskäyntikohteen matkailun laadukkaasta kehittämistyöstä. Maailmanperintökohteen arvot huomioon ottavan yhtenäisen tavoitejulkisuuskuvan, Suomenlinna-brändin, rakentamiseen tähtäävä Suomenlinna huomenna -hanke toteutettiin vuosina Hankkeen tuotti hoitokunta yhdessä HAAGA-HELIA -ammattikorkeakoulun ja Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston kanssa. Suomenlinnan hoitokunnalle myönnettiin WWF:n Green Office -merkin käyttöoikeus. Merkki velvoittaa virastoa tarkistamaan tavoitteistonsa ympäristömerkin vaatimuksia vastaavaksi. Suomenlinnan hoitokunta on valmistautunut KIEKU-järjestelmän käyttöönottoa varten, ja vuoden aikana on työstetty tietojärjestelmien turvallisuusselvitystä. Vuoden aikana laadittiin selvitys hoitokunnan tietohallinnon kehittämisestä. Museovirasto luopui Ison Mustasaaren luolaston vuokratiloistaan ja luovutti hoitokunnalle omistuksessaan olevan kokoelman. Kokoelma käsittää aseita, rakennusfragmentteja ja arkeologisia löytöjä 1700-luvulta lähtien. 1.2 Vaikuttavuus Hoitokunnan ydintehtävänä on Suomenlinnan hallinta, ylläpito, restaurointi ja kehittäminen sekä kohteen esittely Suomenlinnan hoitokunnasta säädetyn lain ja asetuksen, kansallisten suojelutavoitteiden ja maailmanperintösopimuksen velvoittamalla tavalla. Suomenlinnan hoitokunta tukee osaltaan opetus- ja kulttuuriministeriön asettamia tavoitteita, erityisesti kulttuuripolitiikan strategiaa Suomenlinnan restaurointityö on osa Suomen henkisen pääoman ja identiteetin kasvattamista. Jatkuvasti kasvava kulttuurimatkailu ja Suomenlinnan kasvavat mahdollisuudet tarjota kulttuuripalveluja tuottavat Suomenlinnalle näkyvyyttä. Hoitokunta on verkostoitunut sekä Helsin-

5 4 gin kaupunginmatkailutoimijoiden että muiden maailmanperintökohteiden kanssa. Asiantuntevaa profiloitumista esimerkillisenä maailmanperintökohteena on jatkettu yhteistyössä saarella toimivien tahojen, sekä muiden kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden kanssa. Suomenlinna on maailmalla yhä tunnetumpi. Hoitokunnan toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan mm. kävijäkyselyillä ja mediaseurannalla. Näitä on käsitelty toimintakertomuksen kohdassa 4.2. Suomenlinnan kehittäminen monipuoliseksi, historiallista linnoitusta korostavaksi, eläväksi kulttuurikaupunginosaksi edellyttää yhteistyötä mm. Helsingin kaupungin kulttuuritoimen, luovan alan toimijoiden, saaren yrittäjien ja asukkaiden kesken sekä kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa. Vuonna 2011 tuli kuluneeksi 20 vuotta, kun Suomen ensimmäiset maailmanperintökohteet Suomenlinna ja Vanha Rauma valittiin listalle. Juhlia vietettiin näyttäväsi. Näkyvän juhlan tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta Maailmanperintösopimuksesta ja tukea vuonna 2012 vietettävää sopimuksen 40-vuotistaoahtumia. 1.3 Toiminnallinen tehokkuus Hoitokunnan toiminnan tuottavuuden ja taloudellisuuden seuraaminen konkreettisilla suoritteilla on mahdollista, mutta laadun ja vaikuttavuuden mittaaminen on haastavaa. Toiminnan tuloksena Suomenlinnan rakennukset, rakenteet, alue ja maisema pysyvät hyvässä kunnossa ja autenttisina, toiminta saarella on turvallista, kävijät saavat tarvitsemansa informaation ja palvelut, asukkailla ja toimitilojen vuokralaisilla on asianmukaiset huoneistot. Työ ja tulokset ovat konkreettisia ja toki määrällisesti mitattavissa. Maailmanperintökohteen restaurointityössä työn laadun merkitys on korostunut. Mittaamista varten on valittu muutamia toiminnan tehokkuutta ja taloudellisuutta kuvaavia sijaissuureita. Toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta kuvaavia mittareita uudistetaan strategisen kehittämissuunnitelman myötä. Suomenlinnan hoitokunnan toiminnallista tuottavuutta arvioidaan seuraamalla kunnostettujen juhla- ja kokoustilojen käyttöasteen kehitystä ja asukkaiden muuttojen takia tyhjinä olevien vuokra-asuntojen neliömäärää (kohta 3.1). Taloudellisuutta mitataan seuraamalla huoltotoiminnan yksikkökustannuksia, vuokratuottojen kehitystä, toiminnan tulojen osuutta bruttomenoista ja rakennuttamiskulujen osuutta rakennuskustannuksista (kohta 3.2). Hoitokunnan maksullisesta palvelutoiminnasta sekä kokous- ja juhlatilojen- ja huoneenvuokrauksen kannattavuudesta on tehty kustannusvastaavuuslaskelmat (kohta 3.3) Toiminnan tuottavuus Hoitokunnan lyhytaikaisesti vuokraamien kokous- ja juhlatilojen käyttöaste Kokous- ja juhlatilojen vuokraukset käyttöaste 28 % 26 % 26 %

6 5 Hoitokunnan lyhytaikaisesti vuokraamien kokous- ja juhlatilojen käyttöasteeksi viraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön välinen tulossopimus edellytti 28%. Kokous- ja juhlatilojen käyttöaste oli vuonna %, joten asetettu tulostavoite toteutui. Tiloissa järjestettiin vuoden 2010 aikana 673 tilaisuutta, joka on 48 tilaisuutta enemmän kuin edellisellä tilikaudella. Tiloissa pidettyjen kokousten määrä kasvoi hieman edellisestä vuodesta. Sponsoroitujen sekä hoitokunnan omien tilaisuuksin määrä tiloissa kohosi edellisestä vuodesta. Tyhjinä olevien vuokra-asuntojen määrä Tyhjillään vuosikorjauksen takia oleva neliömäärä / kk Vuoden aikana on asukkaan muuton, kosteusvaurion tms. korjauksen takia tyhjillään (ei vuokratuloja) ollut osan vuotta tai koko vuoden 21asuntoa. Keskimääräinen tyhjillään oloaika oli 4,52 kk. Aika on pidempi kuin vuonna Keskimääräistä, melko pitkää tyhjillään oloaikaa selittää kolmen asunnon tavallista vaikeampi kosteusvauriokorjaus Toiminnan taloudellisuus Hyötykäyttöneliöihin kohdistuvan huoltotoiminnan kustannukset m 2 /m /m /m muutos% kustannukset 2011 kustannukset 2010 kustannukset 2009 Huoltopalvelut ,94 10,42 7,22-4, Siivoustoiminta ,72 25,24 25,00-2, Isännöinti ,28 25,13 23,86 +8, Huoltopalvelun kustannukset ovat laskeneet vuodesta Kuitenkin ne ovat suuremmat kuin vuonna Huoltopalvelun kustannuksia rasittaa kuten myös vuonna 2010 runsaiden lumisateiden aiheuttamat lumien ja jäiden poistot kiinteistöjen katoilta, kiinteistötekniikan laitehuoltokokonaisuudet ja hankinnat. Siivouskustannukset ovat yleisen hintatason noususta huolimatta pysyneet vuosien 2010 ja 2009 tasolla. Isännöinnin kustannusten nousua selittää kaukolämmön kulujen nousu ( ). Lämmityskustannukset nousivat asuintiloissa 13 % ja liiketiloissa 16 %. Lisäksi kesäkaudella lisättiin alueen vartiointia.

7 6 Vuokratuottojen kehitys Vuokratulojen kasvu 1,53 % 5 % 5,7 % Vapaiden vuokra-asuntojen vuokrantarkistusta ei tehty Tarkoitus oli suorittaa vuokrien tasokorotus vuoden 2011 aikana siten, että samantasoisten vuokra-asuntojen vuokrat tietyn ajan kuluessa paremmin vastaisivat toisiaan. Vuokrien tarkistus ei toteutunut kuluneena vuonna. Puolustushallinnolle vuokrattujen asuntojen kohdalla suoritettiin vuokrien tarkistus Toiminnan tulojen osuus bruttomenoista Hoitokunnan toiminnan tuottojen osuutta bruttotoimintamenoista seurataan, koska suhdeluku mittaa perusparannustyön etenemisten vaikutuksia talouden näkökulmasta. Tuoton maksimointi ei ole kuitenkaan Suomenlinnan kunnostustyön primäärinen tavoite. Tulostavoitteeksi asetettu 62 % on saavutettu jo useana vuotena. Vuonna 2011 tulos oli 69 %. Tulojen osuus bruttomenoista 69 % 68 % 63 % Rakennuttamistoimen osuus korjaushankkeissa Suunnitteluyksikön kulut olivat tilivuonna yhteensä Kulut muodostuvat yksikön palkkakustannuksista (39 %, 48% v 2010 ) ja konsulttipalkkioista ja muista rakennuttajan kuluista. Tilivuoden aikana kehittämishankkeiden entistä suurempi määrä ja tulevina vuosina toteutettavien rakennushankkeiden suunnittelun osuus nosti yksikön kulujen osuuden 23,9 prosenttiin (19,8 % v 2010). Suunnitteluyksikön kaikki menot Rakentamisyksikön kaikki menot Avovankilan kaikki menot Yhteensä rakentaminen ja vankila Rakennuttajan kulut (% rakentamisesta) 23,9 19,8 13,4

8 Maksullisen palvelutoiminnan tulos ja kannattavuus Maksullisena palvelutoimintana virasto tekee viheralueiden, teiden ja rantojen hoitotyötä Helsingin kaupungille, Helsingin seurakuntayhtymälle sekä eräille yrityksille ja yksityisille kiinteistönomistajille. Maksullisen palvelutoiminnan tuotot Kasvu edellisestä vuodesta Kasvu edellisestä vuodesta % + 16,79-3,3 22,1 Kasvu johtuu runsaslumisista talvista. Tarjoukset tehdään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosille on tehty uudet tarjoukset, joihin on otettu huomioon sääolosuhteiden mahdolliset muutokset. Kävijämäärien lisääntyessä on maiseman puhtaanapidon ja turistikäymälöiden siivouskustannukset lisääntyneet. Kiinteistönhoidon maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus TUOTOT Maksullisen toiminnan tulot Toteuma 2011 Tavoite maksullisen toiminnan myyntituotot Tuotot yhteensä: KOKONAISKUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilöstökustannukset palvelujen ostot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä : KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä KUSTANNUSVASTAAVUUS Käytetty MPL 7.1 mukainen hintatuki KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN Käytettävissä ollut MPL 7.1 :n mukainen hintatuki Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelman muutokset vuoden 2011 erilliskustannuksiin on laskentakohteiden tiet-, puistot-, jätehuolto sekä kaluston käytön vyörytettyjen kustannusten kohdentaminen kustannusvastaavuuslaskelmalle. Kustannusvastaavuuslaskelmassa on vuoden 2011 yhteiskustannuksia tarkennettu kohdistamalla hallinnon palkka- sekä kirjanpitoyksikön henkilöstösivukulut laskelmaan sekä tarkistettu kohdentamista tukitoimintojen- ja muiden yhteiskustannuksten välillä.kustannuskertoimena on käytetty palkkakustannusten %osuutta koko henkilöstön palkkakustannuksista.

9 8 Edelliseen vuoteen kustannusvastaavuuslaskelmaa on tarkennettu kohdistamalla siihen jätehuollon osuus sekä osuudet kiinteistön hoidon yleiskustannuksista ja koneiden käyttökustannuksista. Kokous- ja juhlatilojen vuokrauksen kustannusvastaavuus Virasto vuokraa kokous-, esiintymis- ja juhlakäyttöön kunnostettuja tiloja lyhytaikaisesti yritysten, viranomaisten ja yksityishenkilöiden käyttöön. Toiminta on samalla yksi näkyvä osa maailmanperintökohteen esittelyä. Tiloissa pidetyt tilaisuudet ja niiden esittely asiakkaille antavat monelle kansalaiselle mahdollisuuden tutustua linnoituksen sisätiloihin. Kokous- ja juhlatilojen tuotot olivat euroa, missä oli laskua edellisestä vuodesta euroa. Tilaisuuksien määrä oli 48 varausta enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä selittyy viraston omien sekä sponsoroitujen tilaisuuksien määrän lisääntymisellä kuluneena vuonna. Tilojen sponsorointi on viraston väline, jolla se voi vaikuttaa linnoituksen identiteettiin sopivien, yleisölle avoimien tapahtumien tarjontaan maailmanperintökohteessa. Tapahtumasponsoroinnin lisäksi sponsoroitavien tilaisuuksien määrää vuonna 2011 kasvatti Suomenlinna huomenna -hanke, jonka hoitokunnan omarahoitusosuuteen kuului tilojen antaminen hankkeen käyttöön. Lisäksi viraston oma kehittämishanke varasi viime vuonna poikkeuksellisen paljon kokoustiloja omaan käyttöön.

10 9 Kokous- ja juhlatilat Toteuma 2011 Tavoite TUOTOT Maksullisen toiminnan tulot - vuokrat ja käyttökorvaukset Tuotot yhteensä: KOKONAISKUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilöstökustannukset palvelujen ostot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä : KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset poistot korot poistamattomalle omaisuudelle (1,8%) muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä KUSTANNUSVASTAAVUUS Käytetty MPL 7.1 mukainen hintatuki KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN Käytettävissä ollut MPL 7.1 :n mukainen hintatuki Kustannusvastaavuuslaskelmassa on vuoden 2011 yhteiskustannuksia tarkennettu kohdistamalla hallinnon palkka- sekä kirjanpitoyksikön henkilöstösivukulut laskelmaan sekä tarkistettu kohdentamista tukitoimintojen- ja muiden yhteiskustannuksten välillä.kustannuskertoimena on käytetty palkkakustannusten %osuutta koko henkilöstön palkkakustannuksista.

11 10 Huoneenvuokrauksen kustannusvastaavuus Toteuma 2011 Tavoite TUOTOT Maksullisen toiminnan muut tuotot - vuokrat ja käyttökorvaukset maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä: KOKONAISKUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä : KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset poistot rakennuksista korot jäljellä olevalle omaisuudelle (1,8%) muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä KUSTANNUSVASTAAVUUS Käytetty MPL 7.1 mukainen hintatuki KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN Käytettävissä ollut MPL 7.1 :n mukainen hintatuki Kustannusvastaavuuslaskelmassa on vuoden 2011 yhteiskustannuksia tarkennettu kohdistamalla hallinnon palkkasekä kirjanpitoyksikön henkilöstösivukulut laskelmaan sekä tarkistettu kohdentamista tukitoimintojen- ja muiden yhteiskustannuksten välillä.kustannuskertoimena on käytetty palkkakustannusten %osuutta koko henkilöstön palkkakustannuksista.

12 Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrä ja aikaansaadut julkishyödykkeet Vuoden aikana valmistui entiseen jääkellariin kunnostettu monitoimitila ja vankilan alueelle uudisrakennuksena toteutettu päivystysrakennus. Viapori Forum ry avasi jääkellarissa kulttuurikahvilan kesällä Helsingin kaupungille vuokratussa päiväkodissa tehtiin kesällä piha-alueen pilaantuneiden maiden puhdistusoperaatio. Muita merkittäviä vuoden aikana käynnissä olleita hankkeita olivat mm. Kruunulinna Ehrensvärdin itäisen siipirakennuksen vesikaton uusiminen ja ullakkohuoneiden rakentaminen, kaukolämpötunnelin varavoimajärjestelmän rakentaminen ja Ison Mustasaaren sortuneen rantamuurin korjaus. Suunnitelmat valmistuivat myös vankilan majoitusrakennusten uusimiseen. Linnoitusmuurien korjaustyö on jatkunut pääasiassa vankityönä. Vuoden korjaustavoite saavutettiin, vaikka vankilan resursseista osa on ollut sidottuna vankila-alueen hankkeisiin. Muureista parhaassa kuntoluokassa % Parhaaseen kuntoluokkaan kunnostettu muuria m Suomenlinna on yksi Suomen suosituimmista matkailukohteista. Suomenlinnan kävijämäärän seuranta perustuu HSL:n lauttojen, yksityisen vesibussien matkustajatilastoihin sekä vierassataman tilastoihin. Asukas- ja työpaikkaliikenteen arvioitu osuus vähennetään kokonaismäärästä. Vuonna 2011 saavutettiin jälleen uusi kävijäennätys, , joka on 5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Kävijämäärän kasvu johtunee lämpimästä kesäkaudesta, jolloin linnoitus on suosittu virkistyskohde pääkaupunkiseudunasukkaiden piirissä. Myös talvikävijöidenmäärä Suomenlinnassa oli vuonna 2010 kasvussa. Tulossopimuksessa tavoitteeksi määritellystä talvimatkailijoiden määrä ( ) ylittyi sesonginulkopuolisella kävijällä. Talvikävijät lisääntyivät erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin tehtiin kuukausikohtaisia kävijämääräennätyksiä. Suomenlinna on vakiinnuttanut paikkaansa ympärivuotisena käyntikohteena erityisesti ulkomaisten vierailijoiden piirissä. Lisääntyneet kävijämäärät talvella ovat myös heijastuneet positiivisesti Suomenlinnakeskuksen kävijämääriin. Matkailijoiden kokonaismäärä vuodessa Matkailijoita tammi-huhti- ja loka-joulukuussa yhteensä

13 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Restaurointityö Hoitokunnan ydintehtäviin kuuluvan restaurointityön laatu on itsearvioinnin perusteella säilynyt hyvänä. Organisaation taidot kehittyvät jatkuvasti kokemuksista oppimisen ja aktiivisen tiedon- ja taidonhankinnan ansiosta. Hoitokunta on avoimesti esitellyt restaurointityön saavutuksia ja menetelmiä mm. oppilaitosten edustajille. Hoitokunta on myös mukana monissa kansainvälisissä verkostoissa. Asiakastyytyväisyys Suomenlinnaa käyntikohteena arvioiva matkailija- ja palvelututkimus toteutettiin vuonna 2010 yhteistyössä HAAGA-HELIAn ammattikorkeakoulun kanssa osana Suomenlinna huomenna -hanketta ja sen tulokset raportointiin hoitokunnalle vuoden 2011 alussa. Erityisesti kesäkauden ulkopuolella vastanneet toivoivat panostusta ympärivuotisuuteen ja palveluihin, kun taas tiedon välittämistä Suomenlinnasta ja sen merkityksestä sekä selkeämpiä opasteita toivottiin kautta vuoden. Saadut tutkimustulokset hyödynnytetään suunniteltaessa Suomenlinnan kävijähallintaa, käyttöä ja viestintää. Vuonna 2011 jatkettiin jatkuvan asiakaspalautteen keräämistä sekä kävijöiltä että kokous- ja juhlatilojen asiakkailta. Saadun palautteen perusteella asiakastyytyväisyys niin kävijöiden kuin kokous- ja juhlatilojen vuokraajien piirissä on pysynyt edelleen hyvänä. Molemmissa jatkuvan palautteen kyselyissä kaikkien vastausten keskiarvo ylitti arvosanan neljä, kun asiakastyytyväisyyttä mitattiin asteikolla yhdestä viiteen. Suomenlinnakeskuksen palvelut ja kulttuuriohjelma Hoitokunta ylläpitää vierailijoille suunnattua Suomenlinnakeskusta, josta kävijät saavat neuvonnan lisäksi esitteitä ja tietoa linnoituksen palvelutarjonnasta ja tapahtumista. Suomenlinnakeskuksen ympärivuotiseen palvelutarjontaan kuuluu lisäksi Kansallismuseon alainen linnoituksen historiaa esittelevä Suomenlinnamuseo sekä Ehrensvärd-seuran opastettujen kierrosten lähtöpaikka. Hoitokunta on osallistunut Suomenlinna-museon toiminnan tukemiseen vaihtuvien näyttelyiden teknisellä tuella ja hoitokunnan omistuksessa olevan laajakangasesityksen ylläpidolla. Vuonna 2011 Suomenlinnakeskuksessa vieraili sen historian suurin määrä kävijöitä, Lisäystä edellisvuoden kävijämäärään oli 15 prosenttia. Kesäkaudella 2011 hoitokunta vastasi jo useana vuonna kävijöiltä ja toimijoilta saatuun palautteeseen avaamalla päälaiturin edustavalla sijaitsevaan Rantakasarmiin infopisteen kesä-, heinä- ja elokuun ajaksi. Neuvontapiste sai paljon positiivista palautetta niin kävijöiltä kuin kohteen toimijoilta ja kasvatti osaltaan Suomenlinnakeskuksen kävijämäärän. Myös lisääntynyt talvikävijämäärä heijastui Suomenlinnakekuusen kävijämäärine kasvussa. Viraston tavoitteena on toiminnallaan luoda edellytykset monipuoliselle ja laadukkaalle kulttuuriohjelmatarjonnalle ja tukea valittuja tapahtumia. Viraston resursseihin ja käytettävissä oleviin tiloihin nähden ta-

14 13 pahtumatarjonnan tasoa ja soveltuvuutta pidettiin kuluneena vuotena sopivana. Vuoden 2011 tuettuja tapahtumia olivat mm. Kaartin soittokunta -festivaali, Valistusajan kulttuurifestivaali Les Lumieres, Viapori Jazz ja Viapori Winter Blues sekä Väkevä Viapori. Hoitokunta on myös tukenut telakkahallissa rakennettavaa, yleisölle avoimena olevaa tykkisluuppihanketta, jonka toteuttajia ovat Ehrensvärd-seura ja Viaporin telakkasäätiö. Tilikauden aikana avattiin hoitokunnan kunnostama ympärivuotisesti avoinna oleva kulttuurikahvila, taidemyymälä ja esiintymistila Jääkellari. Tapahtumat tukevat matkailun kehittämistavoitetta ja ovat vakiinnuttaneet asemansa Helsingin kulttuurielämässä. Viestintä Viraston oman arvion mukaan julkinen mielikuva Suomenlinnasta on Suomessa säilynyt hyvänä, ja kiinnostus ja tietämys Suomenlinnasta lisääntyy voimakkaasti ulkomailla. Mediaseurannan mukaan Suomenlinna näkyy mediassa runsaalla tuhannella osumalla ja ulkomaisessa mediassa runsaalla kahdellasadalla osumalla, jotka jakaantuivat tasaisesti eri puolille maapalloa. Virasto tuottaa perusinformaatiota Suomenlinnasta YK:n suojeluksessa olevana maailmanperintökohteena. Perusinformaation, johon kuuluvat mm. esitteet, opasteet, kartat ja verkkosivut tuottaminen on yksi kävijähallinnan keinoista ja on osa matkailukohteen koordinointityötä linnoituksessa. Keskeisin väline on verkkosivut, joiden kävijämäärä oli käyntiä, nousu edellisen vuoden vastaavasta määrästä oli Sivujen kävijämäärä ylsi parhaimmillaan yli käyntiin kuukaudessa. Hoitokunta tuotti venäjänkieliselle kävijäkunnalle oman sivustonsa joka julkaistaan alkuvuodesta Meltwater News laati Suomenlinnan hoitokunnalle raportin Suomenlinnan näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa ajanjaksolla Raportissa tutkittiin kvantitatiivisesti mm. sosiaalisessa mediassa käytävän keskustelun kokonaismäärää, sen jakautumista eri sosiaalisen median kanaviin, keskustelun maantieteellistä jakautumista sekä yleisimpiä keskusteluissa esiin nousevia teemoja. Raportin mukaan Suomenlinna on näkyvästi esillä sosiaalisessa mediassa, etenkin kesäkaudella. Ylivoimaisesti tärkein kanava olivat blogit. Myös erilaiset keskustelupalstat ja Twitter olivat keskeisessä osassa. Keskusteluun osallistuvien mielikuvissa Suomenlinna on ulkoilmaretkikohde, eikä sen historiaa ei tunneta. Tämä asettaa haasteita viestinnälle jatkossakin. Brändityö Maailmanperintökohteen yhtenäisen tavoitejulkisuuskuvan, Suomenlinna-brändin, rakentamiseen tähtäävä Suomenlinna huomenna -hanke toteutettiin vuosina Hankkeen tuotti hoitokunta yhdessä HAAGA-HELIA -ammattikorkeakoulun ja Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston kanssa. Hankkeen tavoitteena oli sopia eri toimijoiden, museoiden, matkailupalvelutyritysten, kaupungin ja kumppanien kanssa yhteisistä tavoista toimia ja rakentaa teoilla Suomenlinnalle mainetta, jonka se maailmanperintökohteena ansaitsee. Hanke tuotti tutkimustietoa ja työkaluja toimijoille yhteisen maineen hallintaan. Hanke synnytti useita jatkoprojekteja, jotka palvelevat Suomenlinnaa kokonaisvaltaisena matkailukohteena

15 14 kuten Suomenlinnan museoiden yhteislippu. Lisäksi Suomenlinna huomenna -hanke nosti esiin tarpeen kehittää kohteen interpretaatiota osana kävijähallintaa. Ympäristötyö Suomenlinnan hoitokunnan ympäristötyö perustui ympäristöohjelmaan. Toimenpiteiden valmistelusta vastasi ympäristötyöryhmä ja toimeenpanosta johtoryhmä. Suomenlinnan hoitokunta sai Green Office- merkin käyttöoikeuden toukokuussa Merkin saaminen edellytti käytännönläheistä, ympäristökuormituksen ja energiakustannusten vähentämiseen tähtäävää ympäristöohjelmaa sekä raportointia WWF:lle. Hoitokunta sai Green Office -merkin vuoden mittaisen suunnittelun ja käytäntöjen hiomisen päätteeksi. 1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuodet Henkilötyövuosien määrä 90,4 87,7 89,1 Tulossopimuksessa määrällinen tavoite vuodelle 2011 oli 91 henkilötyövuotta. Henkilötyövuosien määrä oli yhteensä 90,4. Tavoite toteutui. Henkilöstömäärä Naiset Miehet Yhteensä Henkilöstöstä oli naisia 46 % ja miehiä 54 %. Vuosimuutos % oli -5,4. Keski-ikä ja ikäjakauma Keski-ikä 45,0 44,6 44,7 Naiset Miehet 41,9 47,5 40,4 48,1 41,5 47,5 Valtiolla keski-ikä oli 45,7.

16 15 Henkilöstömäärät ikäluokittain Eniten henkilöstöä on ikäryhmässä v, joiden osuus koko henkilöstä on 28,7 %. Koulutustaso Koulutustaso 3,7 3,6 3,5 Naiset Miehet 4,1 3,4 Koulutusindeksi oli 3,7. Naisten koulutustasoindeksi oli 4,1 ja miesten 3,4. Suurin osa viraston vakinaisista tehtävistä vaatii ammatillista koulutusta. Kausityöntekijät ovat opiskelijoita ja heillä on yleensä peruskoulun tai lukion päästötodistus. 4,0 3,3 3,9 3,3 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö Vakinaiset naiset miehet Määräaikaiset naiset miehet Vakinaista henkilöstä oli yhteensä 64 joista naisten osuus oli 39 prosenttia ja miesten osuus 61 prosenttia. Määräaikaisia henkilöitä oli yhteensä 23 joista naisten osuus 61 prosenttia ja miesten osuus oli 39 prosenttia. Hallinto- ja kiinteistöyksikön määräaikaiset työntekijät ovat henkilöitä, jotka opiskelun ohella tekevät töitä esim. iltaisin ja viikonloppuisin. Osa määräaikaisista työntekijöistä toimii kausityöntekijöinä ulkoalueiden hoidossa, huoltotehtävissä, siivouksessa ja matkailuneuvonnassa. Rakentamisyksikössä määräaikaiset tehtävät liittyivät rakennuksen C 40 perusparannustöihin. Työpalvelusta on suorittanut vuonna 2011 kuusi siviilipalvelusmiestä jotka työskentelivät hallinto-, kiinteistö-, ja suunnitteluyksiköissä.

17 16 Koko- ja osa-aikaiset työntekijät Kokoaikaiset naiset miehet Osa-aikaiset naiset miehet Kokoaikaisia työntekijöitä oli 86 prosenttia ja osa-aikaisia työntekijöitä oli 14 prosenttia. Osaaikaeläkkeellä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä vakinaisista työntekijöistä oli neljä henkilöä. Perhevapaiden ja opiskelun yms. syyn takia osa-aikatyötä tekeviä oli kolme henkilöä. Työvoimakustannukset Säännöllisenä työaikana tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta, % 78,9 79,2 83,2 Kokonaistyövoimakustannukset /v Tehdyn työajan palkkojen %-osuus palkkasummasta 78,6 77,4 80,4 Välillisten työvoimakustannusten %- osuus tehdyn työajan palkoista *) Tahti on ilmoittanut että kesäkuussa 2011 maksetut lomarahat ovat tuplaantuneet vietäessä tietoja TahtiIn työvoimakustannuksiin virastosta riippumattomista syistä, korjaus Tahtiin maaliskuun aikana. 60,1 62,9 59,0 Vertailutietona valtiolla tehdyn työajan palkkojen %-osuus palkkasummasta on 76,7 ja välillisten työvoimakustannusten %-osuus tehdyn työajan palkoista on 61,7. Sairauspoissaolot Sairauspoissaolot pv/htv 14,7 12,0 7,0 Sairaustapauksien lukumäärä Yhdestä kolmeen päivän sairauspoissaoloja Sairauspoissaoloja henkilötyövuotta kohden oli 14,7 työpäivää. Pitkiä sairaslomia (yli 61 pv) oli 3 tapausta, joista kaksi johtui vapaa-ajan tapaturmasta. Myös 11-60pv kestäviä sairaslomia oli 15 tapausta, kun niitä

18 17 vuonna 2010 oli 9 tapausta. Eniten sairauspoissaoloja aiheuttivat tuki- ja liikuntaelin ja mielenterveyteen liittyvät sairaudet. Sairauspoissaolojen hallitsemiseen on otettu käyttöön Mehiläisen TULE KUNTOON- opas työntekijöille ja esimiehille tuki- ja liikuntaelinvaivoista aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. Opasta sovelletaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Esimiehille on järjestetty myös koulutusta varhaiseen puuttumiseen (TYÖkuntoon-opas). Koulutus Henkilöstökoulutukseen osallistuneet (hlö) Päivien lukumäärä Koulutuksen palkkakustannukset /htv Koulutuksen muut kustannukset /htv Työterveyshuolto Työterveyshuollon menot /htv Toimintavuonna työterveyshuolto toteutettiin Suomen Terveystalo Oy:n kanssa maaliskuun loppuun saakka. Huhtikuun alusta työterveyshuolto siirtyi Mehiläinen Oy:lle. Työterveyshuollon menot olivat 960 /htv. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman kolme keskeistä työterveyshuollon tavoitetta ovat työstä johtuvien terveys- ja turvallisuusriskien vähentäminen, sairauspoissaolojen hallinta ja pysyvän työkyvyttömyyden ehkäisy. Työkunnon ja työtyytyväisyyden edistäminen /htv Työkunnon edistäminen Työtyytyväisyyden edistäminen 395,9 360,5 290,8 354,0 195,6 381,8 Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus saada kulttuuri- ja liikuntaseteleitä. Lisäksi on ollut mahdollisuus osallistua joukkoliikuntatapahtumiin. Tukea on saanut myös hierontaan. Henkilöstön syysretkellä tutustuttiin Urajärven kartanoon.

19 18 Työilmapiiri ja hyvinvointibarometri (THB) Määrällinen tulostavoite Työtyytyväisyyskyselyn vastausprosentti 80 % Työtyytyväisyysindeksi 3,5 Kysely suoritettiin joulu-tammikuun aikana. Vastausprosentti oli 65,7 %, joten tavoite ei toteutunut. Kysely tehtiin nyt ensimmäisen kerran VMBarolla. Tämä saattaa vaikuttaa vastausprosenttiin, sillä aikaisemmin henkilöstö vastasi kyselyyn työterveyshuollon lähettämien lomakkeiden välityksellä. Marraskuussa tehtiin myös kysely liittyen virastossa käynnissä olevaan kehittämishankkeeseen, ja tämä saattoi myös osaltaan vaikuttaa vastaushaluihin. Työtyytyväisyysindeksi oli 3,3, joten tavoite ei toteutunut. Virasto Valtio Tyytyväisyys johtamiseen 3,1 3,4 Tyytyväisyys työn sisältöön ja työn haasteellisuuteen 3,7 3,7 Tyytyväisyys palkkaukseen 3,0 2,9 Tyytyväisyys kehittymisen tukeen 3,1 3,2 Tyytyväisyys työilmapiiriin ja yhteistyöhön 3,3 3,7 Tyytyväisyys työoloihin 3,5 3,6 Tyytyväisyys tiedonkulkuun 3,0 3,1 Tyytyväisyys työnantajakuvaan 3,2 3,3 Kokonaistyötyytyväisyys 3,3 3,4 Laadulliset tulostavoitteet Työhön perehdyttäminen ja lähtöhaastattelut hoidetaan ja hyödynnetään järjestelmällisesti (HRD TOP 15/7). Lomake lähtöhaastattelua varten on tehty ja sitä on testattu. Lähtöhaastattelulomakkeiden käyttöönotto on siirtynyt vuoden 2012 puolelle. Työhön perehdyttämiseen on ollut käytössä lomake sekä intranet. Työyhteisöön perehdyttämistä kehitetään lisää vuonna Toimintavuonna henkilöstöhallinnon resursseja on sitonut työterveyshuollon siirtäminen Mehiläiseen sekä viraston kehittämishanke. Tavoite ei ole täysin toteutunut.

20 Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Suomenlinnan hoitokunnan toiminta rahoitetaan valtion talousarvion momentilta (Suomenlinnan hoitokunnan nettomenot, siirtomääräraha 2v) sekä viraston omilla tuloilla, joita tuloarvion mukaan on Perusparannustöitä ja kunnossapitoa varten valtion talousarviossa on osoitettu määrärahoja momentilta (perusparannukset, siirtomääräraha 3v) yhteensä Lisäksi virastolla oli käytettävänään tilivuodelle siirtyneitä määrärahoja ,13, josta toimintamenomäärärahan osuus oli ,95 ja perusparannusmäärärahan ,18. Suomenlinnan Liikenne Oy:lle huoltoliikenteen tappioihin varattu korvaus on budjetoitu momentille Talousarvion toteutuminen Talousarvio toteutui talousarvion toteutumalaskelmassa tarkemmin esitetyllä tavalla. Talousarvioon verrattuna viraston tulot olivat ,44 suuremmat. Tilivuoden päättyessä seuraavalle tilivuodelle siirtyi yhteensä , Tuotto- ja kululaskelma Toiminnan tuotot kuluneena tilivuotena olivat ,44. Kasvu edelliseen vuoteen ,44 eur (2,0 %) Tase Rakennusten ja rakennelmien kirjanpitoarvo on ,12 tilivuoden päättyessä. Kaikki Suomenlinnan hoitokunnan hallinnassa olevat rakennukset kuuluvat kansallisomaisuuteen.

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT 60 LIITE 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SISÄLLYS 1. Tilinpäätöslaskelmat Talousarvion toteumalaskelma 61 Tuotto- ja kululaskelma 01.01.-31.12.2005 63 Tase 31.12.2005 64 2.

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %).

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %). TALOUSKATSAUS 2007 Tilinpäätösanalyysi Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2007 käytettävissä 422,4 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 339,8 miljoonaa euroa (80

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I

I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I Talouskatsaus 2006 I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2006 käytettävissä 410 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 86 % (352,8 milj.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT 31.12.2001 Tilinpäätöserittelyt -malli SISÄLLYSLUETTELO sivu Tase-erittelyt 1 Poistosuunnitelmat ja niiden muutokset Erittely talousarviotilille tai siirretyn määrärahan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (7) 20.11.2014 Dnro VK/1077/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 9. Valtion tuotto- ja kululaskelma ja tase Tämän luvun tarkoituksena on hallitusohjelman mukaisesti lisätä valtiontalouden tilinpitokäytäntöjen läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä kuvata valtiontalouden

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA- VOISTA

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA- VOISTA VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 2.6.1997 Valtiovarainministeriö Viite: Lausuntopyyntö 15.5.1997 VM 24/00/97 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA-

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI Tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 1 2 3 4 5 Julkaisutuottavuus* Muutos 2013 2014 2015 2014-2015 Upin julkaisusarjan julkaisut / htv (tutkijat) 2,45 2,18 2,18-0,1 % Tieteelliset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi 30.6.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15 Talousarviotalouden

Lisätiedot

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 30.11.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. 01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 088 000 euroa. Selvi ty so sa: Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden

Lisätiedot