Eduskunnan puhemiehelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eduskunnan puhemiehelle"

Transkriptio

1 KIRJALLINEN KYSYMYS 414/2008 vp Eläkkeellä olevien henkilöiden ansiotulorajat Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeelle siirtymisen ei pitäisi olla esteenä työnteolle tai pienimuotoisille ansioille. Kuitenkin eri eläkemuotojen välillä on suuria eroja sen suhteen, paljonko eläkkeellä oleva saa ansaita kuukaudessa. Ansiotulorajat vaihtelevat ainakin yksilöllisen varhaiseläkkeen 257,78 eurosta maatalouden luopumiseläkkeen 588,54 euroon. Kaikissa eläkkeissä ei ole euromääräisiä rajoja, vaan rajat määritetään prosentteina eläkkeen perusteena olleesta työtulosta. Korkeatkin ansiot eläkkeellä ollessa ovat siis mahdollisia, mutta vain osalle eläkeläisistä. Eläkemuodosta riippuu, missä vaiheessa ansiotuloraja tulee vastaan ja millä tavoin se vaikuttaa eläkkeeseen. Eläke saattaa laskea portaittain tai keskeytyä kokonaan ylityksen ajaksi. Erottelua ei tehdä saatavien tulojen säännöllisyyden tai satunnaisuuden mukaan. Eläkeläisillä, joilla lisätulojen vaikutus toimeentuloon on suurin, ansiotulorajat ovat myös alimmat. Eläkkeeseen vaikuttaviksi ansioiksi lasketaan niin työnteosta saatu palkka kuin myös erilaiset luottamustehtävien kokouspalkkiot sekä esimerkiksi omassa omistuksessa olevalla ravihevosella saadut voitot. Näin ollen esimerkiksi sattumanvaraisen voittosumman vuoksi eläke voi keskeytyä ja tilanne muuttua kohtuuttomaksi eläkettä nauttivan kannalta. Myös se, ettei ansioita tarkastella pidemmissä ajanjaksoissa, aiheuttaa ongelmia nimenomaan satunnaisten tulojen osalta. Henkilö, joka ansaitsee esimerkiksi luopumiseläkkeellä ollessaan yhden kuukauden aikana muutaman tuhannen euron tulon, menettää eläkkeen tuolta ajanjaksolta. Sen sijaan vastaavan tai jopa suuremman ansion saavalla henkilöllä samaa vaikutusta ei ole, jos hän kykenee jaksottamaan tuloja usealle kuukaudelle. On tunnustettu, että eläkeikäisten osittaistakin työpanosta tarvitaan työmarkkinoilla työvoimapulan ehkäisemiseksi. Kuitenkaan eläkejärjestelmä ei kannusta ottamaan vastaan lyhyitäkään työtehtäviä, vaikka eläkkeellä olevalla kykyä ja halua niihin saattaisi riittääkin. Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 :ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen: Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä eläkelakien ansiotuloja koskevien määräysten yhtenäistämiseksi, työelämään osallistumisen kannustavuuden parantamiseksi ja eläkeläisten tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi tapauksissa, joissa eläkkeellä olevilla on ansiotuloksi katsottavia tuloja? Versio 2.0

2 Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2008 Markku Pakkanen /kesk Lauri Oinonen /kesk 2

3 Ministerin vastaus KK 414/2008 vp Markku Pakkanen /kesk ym. Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan työjärjestyksen 27 :ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Markku Pakkasen /kesk ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 414/2008 vp: Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä eläkelakien ansiotuloja koskevien määräysten yhtenäistämiseksi, työelämään osallistumisen kannustavuuden parantamiseksi ja eläkeläisten tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi tapauksissa, joissa eläkkeellä olevilla on ansiotuloiksi katsottavia tuloja? Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: Voimassa olevassa lainsäädännössä ansiorajoja on muun muassa osa-aikaeläkkeessä, työkyvyttömyyseläkkeessä, yksilöllisessä varhaiseläkkeessä ja työttömyyseläkkeessä. Tämän lisäksi eräät maatalouden pääomaeläkkeet, muun muassa luopumistuki ja sukupolvenvaihdoseläke, sisältävät ansiorajoja. Yksilöllisen varhaiseläkkeen myöntämisen edellytyksenä on työkyvyn alentuminen. Yksityisten alojen eläkelakien mukainen yksilöllinen varhaiseläke on eläkelajina lakannut kokonaisuudessaan vuoden 2007 alussa. Tällöin viimeistenkin ennen vuotta 1944 syntyneiden henkilöiden yksilölliset varhaiseläkkeet ovat heidän täyttäessä 63 vuotta muuttuneet vanhuuseläkkeiksi. Julkisten alojen eläkejärjestelmistä voidaan kuitenkin vielä maksaa ja myöntää yksilöllinen varhaiseläke sellaisille vuosina syntyneille viranhaltioille ja työntekijöille, joilla oli oikeus ammatillisen eläkeiän valintaan, mutta jotka jättivät tämän valinnan tekemättä. Yksilöllisen varhaiseläkkeen suuruutta määrättäessä siihen luetaan mukaan tuleva aika eli aika eläketapahtumasta vanhuuseläkeikään. Yksilöllisen varhaiseläkkeen rinnalla saa ansaita enintään 257,78 euroa kuukaudessa vuoden 2008 indeksitasossa. Jos yksilöllisen varhaiseläkkeen saajan ansiotulot ylittävät edellä mainitun ansiorajan, maksetaan yksilöllinen varhaiseläke puolitettuna. Jos ansiotulot kuitenkin ylittävät 3/5 tulevan ajan eläkkeen perusteena olevasta palkasta, eläkkeen maksaminen keskeytetään ja eläke jää lepäämään. Lepäämässä olevaa yksilöllistä varhaiseläkettä voidaan hakemuksesta alkaa maksaa uudelleen, jos ansiotulot myöhemmin laskevat. Työttömyyseläkkeen myöntämisen perusteena on ikääntyneen henkilön pitkään jatkunut työttömyys ja että työvoimatoimisto ei ole voinut osoittaa hänelle sopivaksi katsottavaa työtä. Työttömyyseläkkeen maksamisen jatkumisessa lähtökohtana on, että henkilö on edelleen työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa. Työttömyyseläkkeellä oleva henkilö ei kuitenkaan menetä työttömyyseläkettään, vaikka hän koko eläkkeellä oloaikansa jatkuvasti tekee ansiotyötä, jos kuukausiansio jää alle 588,54 euron kuukaudessa vuoden 2008 indeksitasossa. Jos työttömyyseläkkeellä olevan henkilön ansiotulot tilapäisesti ylittävät joinakin kuukausina nousevat edellä mainitun ansiorajan, keskeytetään eläkkeen maksaminen näiltä kuukausilta. Eläke voi olla näin keskeytyneenä enintään vuoden ajan. Jos henkilön työttömyyden jatkumisesta tulee ilmoitus vuoden sisällä eläkkeen keskeyttämisestä, jatketaan eläkkeen maksamista. Viimeisten työttömyyseläkkeiden maksaminen päättyy vuonna Vuonna 1950 ja sen jälkeen syntyneiden ikääntyneiden pitkäaikaistyöt- 3

4 Ministerin vastaus tömien työttömyyden aikainen toimeentulo turvataan työttömyyseläkkeen sijasta työttömyysturvan lisäpäiväoikeudella. Osa-aikaeläkejärjestely perustuu siihen, että ikääntynyt henkilö haluaa itse vähentää työntekoaan ja sopii työnantajansa kanssa siirtymisestä kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön. Osa-aikaeläkkeeseen on oikeus vuotiaalla työntekijällä, jonka osa-aikatyöstä saamat työansiot ovat prosenttia hänen kokoaikatyön vakiintuneesta ansiotasosta ja työajassa on tapahtunut vastaava muutos. Osa-aikaeläkkeen suuruus on puolet kokoaikatyön vakiintuneen ansiotason ja osa-aikatyön ansioiden erotuksesta. Osa-aikaeläkkeen aikaisten ansioiden on pysyttävä prosentin rajoissa verrattuna työntekijän kokoaikatyön vakiintuneeseen ansiotasoon. Työkyvyttömyyseläkkeet perustuvat siihen, ettei henkilö sairautensa, vikansa tai vammansa vuoksi kykene tekemään työtä eikä siten ansaitsemaan toimeentuloaan. Työkyvyttömyyseläkkeellä olo ei merkitse, etteikö henkilö voisi työskennellä samanaikaisesti. Täyden työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla henkilö saa ansaita enintään 40 prosenttia ja osatyökyvyttömyyseläkkeen rinnalla enintään 60 prosenttia hänen työkyvyttömyyden alkamista edeltäneestä vakiintuneesta keskiansiosta. Jos täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä olevan henkilön työansiot ylittävät 40 prosentin rajan, mutta jäävät alle 60 prosentin rajan, muutetaan eläke osatyökyvyttömyyseläkkeeksi. Jos työkyvyttömyyseläkkeensaajalla on tilapäisesti ansioita yli 60 prosenttia työkyvyttömyyttä edeltäneestä vakiintuneesta keskiansioista, työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen voidaan keskeyttää enintään vuoden ajaksi. Työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen voidaan keskeyttää esimerkiksi, jos eläkkeensaaja haluaa kokeilla työssä selviytymistä. Jos työskentely ei terveydentilan vuoksi kuitenkaan onnistu, keskeytyneenä ollutta eläkettä aletaan maksaa uudelleen. Toisaalta työeläkejärjestelmä turvaa työn kokeilua työkyvyttömyyseläkkeen jälkeen. Jos työkyvyttömyyseläkkeen ansiorajan ylittävä työskentely on pysyvää, eläke lakkautetaan. Jos henkilö tulee työkyvyttömäksi kahden vuoden kuluessa edellisen työkyvyttömyyden päättymisestä, lakkautettu eläke myönnetään entisen suuruisena. Eläke voidaan myöntää entisin suuruisena myös kahta vuotta pidemmän ajan kuluttua, jos työkyvyttömyys aiheutuu samasta sairaudesta kuin lakkautetun työkyvyttömyyseläkkeen myöntäminen. Kansaneläkejärjestelmässä työkyvyttömyyseläkkeen ansaintarajana on 588,66 euroa kuukaudessa. Täyttä kansaneläkettä työkyvyttömyyseläkkeenä saavalla henkilöllä on mahdollisuus jättää kansaneläke lepäämään työskentelyn ajaksi, jos hän ansaitsee enemmän kuin 588,66 euroa kuukaudessa. Tällöin eläkettä ei makseta, mutta sitä ei myöskään lakkauteta. Työkyvyttömyyseläke voi olla lepäämässä vähintään kuusi kuukautta ja enintään viisi vuotta. Lepäämässä olevaa eläkettä ryhdytään maksamaan uudelleen, jos työnteko lakkaa tai ansiotulot vähenevät alle mainitun tulorajan. Kansaneläkelaitos maksaa työkyvyttömälle henkilölle eläkkeen lepäämisen ajalta, kuitenkin korkeintaan kahdelta vuodelta, ylintä vammaistukea, joka on verotonta tuloa. Maataloudessa on lisäksi erilaisia pääomaeläkkeitä, kuten luopumistuki ja sukupolvenvaihdoseläke, joiden tarkoituksena on turvata rakenteellisesti maatalouselinkeinon jatkuminen ja samalla varmistaa tilan luovutuksen johdosta saatava kohtuullinen toimeentulo luopujalle. Näissä eläkkeissä, joissa on muita eläkelajeja huomattavasti alhaisempi eläkeikä, eläkkeen saamisen edellytyksenä ei ole sairaus, vika, vamma tai työttömyys kuten muissa eläkkeissä. Kaikki vanhuuseläkkeellä ja varhennetulla vanhuuseläkkeellä oleva voivat eläkkeellä ollessaan ansaita uuden työn perusteella työansioita ilman ansiorajoja ja kartuttaa tällaisen uuden työn perusteella itselleen lisää vanhuuseläkettä. Edellä mainitut ansiotulorajat on lainsäädännössä laadittu kunkin eläkelajin tarkoitusperät huomioon ottaen. Niiden lähtökohtana on kannustaa ihmisiä jatkamaan työelämässä. Vuosien 2005 ja 2007 eläkeuudistuksessa myötä uutta työeläkettä karttuu lähes kaikesta eläkkeen aikana tehdystä työstä. Tälläkin on haluttu kannustaa eläkeaikaiseen työntekoon. Myös sosiaaliturvan 4

5 Ministerin vastaus KK 414/2008 vp Markku Pakkanen /kesk ym. uudistuskomitean (SATA-komitea) yhtenä tärkeänä tavoitteena on työn kannustavuuden parantaminen. Komiteassa arvioidaan erilaiset tavat lisätä mahdollisuuksia yhdistää sosiaaliturvaa ja työtä. Myös sairaiden ja vammaisten henkilöiden toimeentulon mahdolliset kehittämistarpeet kuuluvat SATA-komitean toimialaan. Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2008 Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä 5

6 Ministerns svar Till riksdagens talman I det syfte som anges i 27 i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 414/2008 rd undertecknat av riksdagsledamot Markku Pakkanen /cent m.fl.: Vilka åtgärder tänker regeringen vidta för att förenhetliga arbetspensionslagarnas bestämmelser om förvärvsinkomster och öka motivationen för arbete samt garantera likabehandling av pensionärer i sådana situationer då de som får pension har inkomster som räknas som förvärvsinkomster? Som svar på detta spörsmål anför jag följande: I gällande lagstiftning finns inkomstgränser angivna bland annat för den som får deltidspension, invalidpension, individuell förtidspension och arbetslöshetspension. Inkomstgränser gäller dessutom vid vissa kapitalpensioner inom lantbruket, bland annat avträdelsestöd och generationsväxlingspension. Förutsättningen för individuell förtidspension är att arbetsförmågan är nedsatt. I pensionslagarna för den privata sektorn slopades individuell förtidspension som pensionsslag helt och hållet i början av Det innebär att också de sista individuella förtidspensionerna för dem som är födda före 1944 ändrades till ålderspension när personerna fyllde 63 år. Individuella förtidspensioner kan dock fortfarande betalas och beviljas med stöd av den offentliga sektorns pensionssystem till tjänsteinnehavare och arbetstagare som är födda mellan 1944 och 1947 och som har haft rätt att välja yrkesbaserad pensionsålder, men som inte utnyttjat den möjligheten. När storleken på den individuella förtidspensionen fastställs räknar man in återstående tid, dvs. tiden från pensionsfallet fram till pensionsåldern. Utöver individuell förtidspension får en person förtjäna högst 257,78 euro i månaden enligt indexnivån Om pensionstagarens förvärvsinkomster överstiger denna inkomstgräns, halveras pensionen. Men om förvärvsinkomsterna överstiger tre femtedelar av den lön som ligger till grund för pensionen för återstående tid, avbryts utbetalningen av pensionen och pensionen lämnas vilande. Om förvärvsinkomsterna senare sjunker, kan utbetalningen av en vilande individuell förtidspension återupptas efter ansökan. Förutsättningen för beviljande av arbetslöshetspension är att det är fråga om en äldre person som har varit arbetslös under en längre tid och som arbetskraftsbyrån inte har kunnat anvisa lämpligt arbete. Villkoret för fortsatt utbetalning av arbetslöshetspension är att personen fortfarande är arbetslös arbetssökande vid en arbetskraftsbyrå. Personer som får arbetslöshetspension förlorar ändå inte denna pension även om de oavbrutet förvärvsarbetar under hela pensionstiden, förutsatt att månadsinkomsten är under 588,54 euro enligt indexnivån Om personens månadsinkomster någon månad tillfälligt överstiger inkomstgränsen, avbryts utbetalningen av pensionen för den månaden. Pensionsutbetalningen kan avbrytas på detta sätt för högst ett år. Utbetalningen av pensionen fortsätter, om personen inom ett år från avbrottet meddelar att arbetslösheten fortsätter. Utbetalningen av arbetslöshetspension upphör För äldre långtidsarbetslösa personer som är födda 1950 eller senare kommer utkomsten vid arbetslöshet att tryggas med rätten till tilläggsdagar enligt lagen om utkomst- 6

7 Ministerns svar KK 414/2008 vp Markku Pakkanen /kesk ym. skydd för arbetslösa i stället för med arbetslöshetspension. Systemet med deltidspension bygger på att äldre personer själva vill minska sitt arbete och kommer överens med sin arbetsgivare om att övergå från heltidsarbete till deltidsarbete. Rätt till deltidspension har arbetstagare i åldern år vars deltidsarbete ger dem inkomster som utgör procent av den stabiliserade inkomsten av heltidsarbetet och vars arbetstid har ändrats på motsvarande sätt. Storleken på deltidspensionen är hälften av skillnaden mellan den stabiliserade inkomstnivån i heltidsarbete och inkomsterna av deltidsarbete. Inkomsterna under den tid personen får deltidspension ska hållas inom de angivna ramarna på procent av arbetstagarens stabiliserade inkomstnivå i heltidsarbete. Förutsättningen för invalidpension är att arbetstagaren på grund av sjukdom, lyte eller skada inte kan utföra arbete och på så sätt försörja sig själv. Invalidpension innebär inte att personen inte får arbeta samtidigt. En pensionstagare får utöver full invalidpension förtjäna högst 40 procent och utöver delinvalidpension högst 60 procent av den stabiliserade medelinkomsten innan arbetsoförmågan inträdde. Om den som får full invalidpension har arbetsinkomster som överstiger gränsen på 40 procent men understiger 60 procent, ändras pensionen till delinvalidpension. Om den som får invalidpension tillfälligt har arbetsinkomster som överstiger inkomstgränsen på 60 procent, kan utbetalningen av invalidpension avbrytas för cirka högst ett år. Utbetalningen kan avbrytas exempelvis om pensionstagaren vill pröva om han eller hon klarar av att arbeta. Om det på grund av personens hälsotillstånd ändå inte lyckas, återupptas utbetalningen av pensionen. Å andra sidan gör arbetspensionssystemet det möjligt för arbetstagare att pröva på att arbeta efter invalidpensionen. Om det är fråga om ett arbete som medför fortlöpande överskridning av inkomstgränsen, dras invalidpensionen in. Om personen åter blir arbetsoförmögen innan det har gått två år från det att den tidigare arbetsoförmågan upphörde, beviljas den indragna pension till samma belopp som tidigare. Pensionen kan beviljas till samma belopp även om det har gått längre tid än två år, om arbetsoförmågan orsakas av samma sjukdom som gången innan. Inom folkpensionssystemet är inkomstgränsen för invalidpension 588,66 euro i månaden. Personer som får full folkpension i form av invalidpension kan lämna folkpensionen vilande för den tid de arbetar, om de förtjänar mer än 588,66 euro i månaden. I sådana fall betalas pensionen inte ut, men den dras inte heller in. En invalidpension kan lämnas vilande för minst sex månader och högst fem år. Pensionen börjar betalas ut på nytt om personen slutar arbeta eller om inkomsterna sjunker så att de underskrider den angivna inkomstgränsen. Till personer som är arbetsoförmögna betalar Folkpensionsanstalten det högsta handikappbidraget för den tid pensionen är vilande, dock högst för två år. Bidraget är skattefri inkomst. Inom lantbruket finns dessutom kapitalpensioner av olika slag, som avträdelsestöd och generationsväxlingspension, vilkas syfte är att strukturellt trygga lantbruksnäringens fortlevnad och samtidigt tillförsäkra avträdaren en skälig inkomst efter överlåtelsen av gården. När det gäller dessa pensioner, där pensionsåldern är betydligt lägre än vid andra pensionsslag, är förutsättningen för att pensionen ska beviljas inte sjukdom, lyte, skada eller arbetslöshet som vid andra pensioner. Alla med ålderspension eller förtida ålderspension får under pensionstiden ha ett nytt arbete med förvärvsinkomster utan inkomstgränser och genom detta arbete tjäna in mer ålderspension. Inkomstgränserna ovan har i lagstiftningen fastställts med beaktande av syftet med varje enskilt pensionsslag. Avsikten är att uppmuntra människor att stanna kvar i arbetslivet. Till följd av pensionsreformen 2005 och 2007 intjänas ny pension för så gott som allt arbete som utförs vid sidan av pensionen. Också på detta sätt vill man uppmuntra till fortsatt arbete under pensionstiden. Ett viktigt mål för kommittén för reformen av den sociala tryggheten (SATA-kommittén) är att göra arbete mer sporrande. Inom kommittén 7

8 Ministerns svar utvärderas olika sätt att öka möjligheterna att förena socialskydd och arbete. Till SATA-kommitténs uppgiftsområde hör också att undersöka eventuella behov av att förbättra utkomsten för personer som är sjuka eller har funktionshinder. Helsingfors den 10 juni 2008 Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä 8

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 136/2011 vp Takuueläkkeen mukaisen vähimmäiseläkkeen turvaaminen varhennettua eläkettä saaville Eduskunnan puhemiehelle Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä oleva takuueläkelain muutos

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 162/2009 vp Osa-aikaeläkkeen ehtojen kohtuullistaminen lomautetuille työntekijöille Eduskunnan puhemiehelle Lomautukset ovat lisääntyneet nopeasti talouden taantuman myötä. Tilanne

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 482/2012 vp Leskeneläkkeen 50 vuoden ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Leskeneläkettä koskevat säännökset edellyttävät leskeltä 50 vuoden ikää tietyissä tilanteissa. Kansaneläkelain mukaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 944/2006 vp Työeläkkeen menetyksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Uuden eläkelain voimaan tullessa mahdollistui työeläkkeelle pääsy 63 vuoden iässä ilman, että menettäisi ansaitun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1094/2013 vp Eläkeläisten kireä verotus Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö jää eläkkeelle, hänen tulotasonsa puolittuu, kun sitä verrataan henkilön työelämästä saamaan palkkaan. Eläkeläisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2008 vp Kelan maksamat matkakorvaukset oman auton käytöstä Eduskunnan puhemiehelle Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja. Kelan toimistosta voi hakea

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1291/2001 vp Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen eläkeikäraja Eduskunnan puhemiehelle Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät sopimukseen yksityisten alojen työeläkkeiden kehittämisestä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 517/2008 vp Kansaneläkkeen maksaminen eläkkeeseen oikeutetuille Eduskunnan puhemiehelle Kansaneläkkeen saamisen rajoituksia työeläkkeen suhteen on vuoden alusta tarkistettu, ja suuri

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 751/2004 vp Osa-aikalisän nykyistä joustavampi käyttö hoivatyössä Eduskunnan puhemiehelle Osa-aikalisä antaa työntekijälle mahdollisuuden lyhentää työaikaansa määräaikaisesti. Työnantajan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 300/2004 vp Sovitellun ansiopäivärahan kohtuullistaminen Eduskunnan puhemiehelle Työttömyysturvalain (1290/2002) 4 luvun 5 :n mukaan soviteltu ansiopäiväraha lasketaan siten, että etuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 441/2008 vp Alle 3-vuotiaan diabeetikon vammaistuen myöntämisperusteet Eduskunnan puhemiehelle Aikaisemmin alle 3-vuotiaan lapsen diabetes on automaattisesti oikeuttanut korkeimpaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 954/2009 vp Eläkkeiden maksukäytännön muuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen maksupäivä on joitain poikkeuksia lukuun ottamatta pääsääntöisesti kuukauden ensimmäinen pankkipäivä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 964/2010 vp Oppilaitosten työharjoittelujaksot Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulut järjestävät monimuotoopetusta, jossa yhdistellään eri opetuskeinoja joustavasti keskenään.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1058/2004 vp Ulkomailla asuvien henkilöiden Suomesta saatavien tulojen verotus Eduskunnan puhemiehelle Euroopan komissio on viime vuoden lopulla tehdyn päätöksen perusteella kehottanut

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1016/2009 vp Etuuksien leikkautuminen osa-aikaeläkkeelle siirryttäessä Eduskunnan puhemiehelle Työntekijä jäi pysyvästä työsuhteesta osa-aikaeläkkeelle 1. huhtikuuta 2009 alkaen. Myöhemmin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1398/2010 vp Eläkkeensaajien asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeensaajien keskuudessa on koettu ongelmana se, että eläkkeensaajien muuttaessa omasta kodistaan vanhainkotiin tai

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 678/2001 vp Ansiosidonnaisen työttömyysturvan parantaminen Eduskunnan puhemiehelle Maan suurin ammattijärjestö SAK ehdotti maanantaina 14.5.2001, että ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2007 vp Nuorten leskien perhe-eläketurvan parantaminen Eduskunnan puhemiehelle Perhe-eläkkeen tarkoitus on turvata lesken ja lasten toimeentulo perheen toisen huoltajan kuoltua.

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1362/2010 vp Ruotsissa työskennelleiden henkilöiden eläkepäätösten käsittelyajat Eduskunnan puhemiehelle 1960- ja 1970-luvuilla Suomesta lähti satojatuhansia suomalaisia Ruotsiin töihin.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 337/2008 vp Ylimääräisen opintotuen myöhästyneestä takaisinmaksusta perittävän koron alentaminen Eduskunnan puhemiehelle Opiskelijat maksavat ylimääräisiä opintotukiaan takaisin vuosi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2009 vp Kasvirohdosvalmisteiden myyntikanavan määrittely lääkelaissa Eduskunnan puhemiehelle Luontaistuotealan keskusliitto ry ja Fytonomit ry ovat luovuttaneet 16.4.2009 ministeri

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1364/2001 vp Norjassa työssä käyvien verotus Eduskunnan puhemiehelle Pohjoismaisen verosopimuksen perusteella verotetaan niitä suomalaisia, jotka työskentelevät Norjassa mutta asuvat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 712/2013 vp Vammaisten henkilöiden avustajien palkkausjärjestelyn yhdenmukaistaminen Eduskunnan puhemiehelle Vammaisen henkilön avustajan työ on raskasta ja vaativaa, mutta matalasti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 412/2009 Valtionyhtiöiden ylimitoitettujen eläke-etujen kohtuullistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime viikkoina on ilmennyt, että monilla eläkkeelle siirtyneillä valtionyhtiön johtajilla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 393/2010 vp Kansaneläkelaitoksen puhelinyhteyden ruuhkaisuuden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Kansaneläkelaitoksen asiakas yritti hoitaa puhelimitse asiaansa Kansaneläkelaitoksella,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 580/2009 vp Eläkkeen karttuminen työsuhteen päättävän tukipaketin aikana Eduskunnan puhemiehelle Monissa yrityksissä tarjotaan YT-neuvotteluissa työsuhteensa päättäville työntekijöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2002 vp Työajan vähentäminen iän perusteella Eduskunnan puhemiehelle Puron työryhmän valmisteleman yksityisalojen työeläkkeiden eläkeuudistuksen tärkein tavoite oli tehdä työeläkejärjestelmään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 87/2008 vp Kuntoutustuella olevien mahdollisuus työntekoon Eduskunnan puhemiehelle Ihmisillä on pääsääntöisesti suuri halu osallistua työelämään, ja työnteon tekemisestä kannattavaksi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 317/2012 vp Työeläkkeiden verotus Eduskunnan puhemiehelle Kaksi edellistä hallitusta on luvannut korjata eläkkeiden verotuksen samalle tasolle kuin palkansaajillakin. Toistaiseksi näin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 303/2003 vp Lesken perintövero Eduskunnan puhemiehelle Suomen perintöverojärjestelmä saattaa asettaa leskeksi jääneen perijän hyvinkin hankalaan tilanteeseen, vaikka läheisen kuolemassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 612/2003 vp Käsityöläisten arvonlisävero Eduskunnan puhemiehelle Erilaiset maatilatorit toimivat käsityöläisten ja muiden pienten tavarantoimittajien myyntipaikkoina. Nykyinen arvonlisäverojärjestelmä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1024/2004 vp Omakotitalojen saaminen energiansäästöavustusten piiriin Eduskunnan puhemiehelle Hyväksytyn ilmastostrategian mukaan Suomi sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 118/2004 vp Osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Vuoden 2005 alussa voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 63 68-vuotiaana.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 400/2004 vp Kurun metsäoppilaitoksen opetusmetsien riittävyys Eduskunnan puhemiehelle Kurun metsäoppilaitoksella on tällä hetkellä käyttöoikeus noin 1 200 metsähehtaariin valtion tai

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 77/2011 vp Euroopan vakautusmekanismin sopimusluonnos Eduskunnan puhemiehelle Hallitus on alkukesästä 2011 esittänyt Suomen liittymistä Euroopan vakautusmekanismiin (EVM), ja euroalueeseen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 792/2006 vp Viisipäiväinen vuosilomaviikko Eduskunnan puhemiehelle Vuosilomalaki on vanhentunut joiltakin osin. Laissa vanhaa perinnettä on se, että ansaittu vuosiloma-aika kuluu myös

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 505/2006 vp Linja-autoliikenteen polttoainevero Eduskunnan puhemiehelle Hallitus on vähentänyt joukkoliikenteen tukia, mistä on erityisesti kärsinyt harvaan asuttujen seutujen joukkoliikenne.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 412/2010 vp Linja-auton- ja kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyyskoulutus Eduskunnan puhemiehelle Laki linja-auton- ja kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyydestä (HE 149/2006 vp)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 801/2004 vp Vapaan toimittajan eläketurva Eduskunnan puhemiehelle Eläketurvakeskuksesta on yksittäisen tapauksen yhteydessä ilmennyt, että vapaan toimittajan työstä ei ole kertynyt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 140/2007 vp Konkurssipesään peräytettävät velat Eduskunnan puhemiehelle Takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain (758/1991) 10 :ssä säädetään velan maksun peräytymisestä seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1185/2013 vp Raskausajan työkyvyttömyyden määrittäminen Eduskunnan puhemiehelle Raskausaikana työnteko vaikeutuu asteittain. Työkyvyn määrittäminen on hankalaa ja vaihtelee äitien välillä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 793/2004 vp Uskonnollinen painostus Eduskunnan puhemiehelle Ajatus lähestyvästä poismenosta saa monet ikäihmiset aikaisempaa kiinnostuneemmiksi uskonasioista. Tämä saattaa ikäihmiset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 101/2011 vp TV-kanavien tasapuolinen näkyvyys kaikkialla Suomessa Eduskunnan puhemiehelle Suomessa television käytöstä peritään televisiolupamaksu, jonka varat käytetään pääasiassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 650/2013 vp Nuorten työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrä Eduskunnan puhemiehelle Nuorisotyöttömyys ja nuorten syrjäytyminen ovat vakavia ongelmia Suomessa ja koko Euroopassa. Aihe

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2004 vp Työntekijöiden työehtojen heikentyminen ISS:ssä Eduskunnan puhemiehelle Pietarsaaressa sijaitsevassa Snellmanin lihanjalostuslaitoksessa hoidettiin tuotantorakennusten siivoustyö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1376/2010 vp Byetta-lääkkeen korvattavuus tyypin 2 diabetesta sairastaville Eduskunnan puhemiehelle Byettä on pistettävä inkretiini, joka on ollut helmikuun alusta rajoitetusti peruskorvattava

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2010 vp Risteilyalusten jätevedet Eduskunnan puhemiehelle Itämerellä vierailee vuosittain 350 risteilyalusta, jotka poikkeavat yli 2 100 kertaa Itämeren satamissa. Näiden alusten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 937/2009 vp Lävistyksiä koskeva valvonta ja ohjeistus Eduskunnan puhemiehelle Lävistykset ovat kasvattaneet suosiotaan koristautumisen muotona. Lävistystä tehtäessä vahingoitetaan aina

Lisätiedot