Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010"

Transkriptio

1 Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 SISÄLTÖ 1. Toiminnan teemat LUMO-vuonna Luonnonsuojelu 2.1 Vesiensuojelu Itämeri ja sisävedet Joet Pienvedet Vesivoima, kalat ja kalastus Pohjavedet Tulvasuojelu 2.2 Suot ja turve 2.3 Metsät 2.4 Maatalousympäristöt 2.5 Lajien suojelu (ml. uhanalaiset) ja LUMO-toiminta 2.6 Muu luonnonsuojelu 3. Maankäyttö ja rakentaminen 3.1 Kaavoitus 3.2 Maa-ainesten otto, louhinta ja kaivostoiminta 3.3 Maakunnalliset hankkeet 4. Ympäristönsuojelu 4.1 Lainsäädäntö 4.2 Energia- ja ilmastopoliittinen vaikuttaminen 4.3 Jätepoliittinen vaikuttaminen ja jätteenpoltto 4.4 Melu ja hiljaiset alueet 4.5 Luonnonvarojen kestävä käyttö 4.6 Liikenne (ml. maastoliikenne) 4.7 Muut ympäristöteemat 5. Ympäristökasvatus ja luontoharrastus 5.1 Ympäristökasvatus ja -koulutus 5.2 Lasten ja nuortentoiminta 5.3 Luontoretket ja -leirit 5.4 Teemapäivät 6.Järjestötoiminta 6.1 Järjestötoiminnan edistäminen 6.2 Jäsenmäärän kasvattaminen 7. Varainhankinta 7.1 Piirin varainhankinta 7.2 Ähtärin mökki 8. Viestintä 8.1 Piirin sisäinen viestintä 8.2 Piirin ulkoinen viestintä 8.3 Piirin sähköinen viestintä 9.Tulo- ja menoarvio

2 1. Toiminnan teemat YK:n LUMO-vuonna 2010 Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri noudattaa liiton pääteemoja soveltuvin osin vuoden 2010 toimintasuunnitelmassaan. Pohjanmaan piirin pitkäaikaisia painopistealueita toiminnassa ovat: Metsät Suot Vedet Muita painopistealueita tulevat olemaan mm. luontoharrastuksen ja -retkeilyn lisääminen, perinnebiotooppien hoito sekä kaavoitus- ja rakennushankkeiden seuraaminen yhdessä paikallisyhdistysten ja sidosryhmien kanssa. 2. Luonnonsuojelu Kuudes sukupuuttoaalto on haaste Suomalaiselle luonnonsuojelulle. Erityistä huomiota luonnonsuojeluun voidaan korostaa retkeilyillä, vesiin, metsiin ja soihin liittyvillä kirjoituksilla ja kannanotoilla sekä osallistumalla asioihin liityvään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja maakunnallisiin työryhmiin. 2.1 Vesiensuojelu Pohjanmaan alueen vesiensuojelu keskittyy lähinnä jokityöryhmien ja jokineuvottelukuntien tilaisuuksiin osallistumiseen ja vaikuttamiseen sitä kautta. Erityisesti piirin alueella on edustettuna Kyrönjoki sekä Lapuanjoki. Piirin pienvesiin liittyvässä toiminnassa tärkeitä alueita ovat Isojoki-Lapväärtinjoki sekä Karvianjoen yläosat Itämeri, rannikko ja sisävedet Järvi- ja merialueiden luonnonsuojelun edistäminen tapahtuu lähinnä em. vesiensuojelun keinoin. Rannikon toimenpideryhmä ajaa merialueiden tilaa vesipolitiikan puitedirektiivin suuntaisesti. Sisävesien tilaa edistetään jokineuvottelukuntien kautta. Rannikkoalueen pienvesien osalta piiri on mukana Ruotsin ja Suomen välisessä virtaavat vedet rinnande vatten -hankkeessa Joet Jokivesien tilaa edistetään jokineuvottelukuntien ja jokityöryhmien kautta. Alueelliset ympäristökeskukset tulevat käynnistämään vesipolitiikan puitedirektivin seurantaryhmiä, joissa piiri tulee olemaan mukana nykyisten vpd-työryhmien tavoin. Jokien tilaa ja kehitystä seurataan lisäksi mm. tulva- ja voimatalousrakentamisen osalta Pienvedet Pienvesien tilaa edistetään jokineuvottelukuntien ja alueellisten työryhmien kautta, sekä aktiivisella piirien välisellä yhteistyöllä pienvesien kunnostuksiin liittyvissä toimissa. Jatketaan liiton yritysyhteistyöhankkeen kautta pienvesiin kohdistuvaa suojelutyötä yhteistyössä lähipiirien kanssa Vesivoima, kalat ja kalastus Vesivoiman ja vaelluskalojen tilaa edistetään alueellisissa työryhmissä sekä jokineuvottelukunnissa. Piiri pyrkii tuomaan vesivoimatalouden alueellisia epäkohtia esille tiedotusvälineiden kautta ja vaikuttamalla lupaasioihin. Osallistutaan omalta osaltamme ja yhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa mm. vaelluskalojen nousuesteitä koskeviin asioihin sekä voimatalouskysymyksiin. Huomioidaan liiton kala-atlas -hanke mahdollisuuksien mukaan Pohjavedet Pohjavesien tilaa edistetään jokineuvottelukuntien ja alueellisten työryhmien kautta. Piirissä seurataan koko ajan vireillä olevia pohjavesihankkeita ja vaikutetaan niihin lausunnoin ja lupiin liittyvin keinoin. Huomiota kiinnitetään hankkeisiin, jotka kohdentuvat pohjavesialueille tai niiden läheisyyteen Tulvasuojelu Seurataan ja otetaan kantaa alueemme tulvasuojeluun liittyviin hankkeisiin ja tulvantorjuntaohjelmiin. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan tulvadirektiivin täytäntöönpanoon liittyviin kokouksiin ja neuvottelutilaisuuksiin sekä ottamalla kantaa alueen tulvasuojeluun ja tulvasuojeluhankkeisiin tarpeen mukaan.

3 Vesiensuojelu Vesipolitiikan puitedirektiivi ja pohjavesityöryhmä Jokityöryhmät ja neuvottelukunnat; (Kyrön-, Lapuan-, Lesti-, Närpiön-, Teuvan-, Isojoki-Lapväärtin-, Perhon-, Karvian- ja Ähtävänjoen) Yhteistyö Suomen vapaa-ajankalastajien kanssa Vaellusesteet ja kalatalousyhteistyö Piirin edustus työryhmissä / aluesihteeri / Km Piirin edustus ryhmissä / Jokiasiamiehet / Km Yhteistyö ja tiedonvaihto / aluesihteeri/- Tiedotus ja viranomaisyhteistyö/ aluesihteeri /Km Liiton pienvesihanke Puroista syntyy virta Pienvesien kunnostusta / aluesihteeri / Erillinen rahoitus Pohjavesien suojelu Pohjavesihankkeiden ym.seuranta / aluesihteeri / Km Tulvasuojelu Seuranta, osallistuminen, kommentointi / Hallitus / Suot ja turve Pohjanmaan piirissä on suuri osa maamme turvetuotannosta. Länsi-suomen alueella on eniten vireillä turvetuotantohakemuksia sekä turvetuotannon määrä on maan suuri, suhteessa luonnontilaisten soiden määrään. Uusista turvetuotannon lupahakemuksista jopa 1/3 koskee luonnontilaisia soita. Piirin intresseissä on keskittyä lähinnä seuraamaan uusien, kiistanalaisten turvetuotantosoiden perustamista ja vaikuttamaan niihin lainsäädännön keinoin (muistutukset, valitukset ja yva-kommentit). Pyritään ohjaamaan turvetuotantoa suopelloille ja metsätaloudellisesti heikkotuottoisille suoalueille. Tarkoituksena on pyrkiä vaikuttamaan myös turvetuotantoon maakuntaliiton ja alueellisen ympäristöseksuksen kautta yhteistyössä sekä olemalla mukana toimintaryhmissä. Luonnontilaisen soiden tilan edistäminen ja esille tuominen on ensiarvoisen tärkeää. Piiri pyrkii olemaan mukana suoaiheisissa tilaisuuksissa ja tuomaan esille suojelunarvoisia soita viranomaisten ja suojelua edistävien tahojen tietoisuuteen. Piiri on mukana maakuntatason soidensuojelua edistävässä viranomaistyöryhmässä. Soiden suojelun edistämiseksi piir on yhteistyössä paikallisyhdistyksiin ja siihen liittyen järjestetään paikallisyhdistyksiin vierailuja ja alueellista koulutusta. Piiri ylläpitää soidensuojelua edistävää nettisivustoa. Piiri järjestää yhteistyössä lähipiirien kanssa suoteemaan liittyvän koulutustapahtuman. Liiton yritysyhteistyön kautta piiri pyrkii kohdentamaan osan pienvesiin kohdistuvasta hankkeesta alueellisen suoluonnon hyväksi. Suot ja turve Turvetuotannon ympäristöluvat ja kaavoitus Lausunnot ja valitukset / Pj, Vpj ja Hallitus / - Suoluonnon suojelu Kannanotot ja esitykset / Hallitus / Km Viranomaisyhteistyö maakuntatason suoasioissa Edustajat / Hallitus / Km / - Soidensuojelukoulutus Suojelunarvoisten suokohteiden kartoitus Alueellinen vaikuttaminen Konkreettinen suojelutyö suokohteella Tapahtuman järjestäminen / Piiriyhteistyö / Erillinen rahoitus Tietojen kerääminen / Hallitus / Erillinen rahoitus Työryhmät ja viranomaiset / Edustajat / km Liiton yritysyhteistyöhanke / Hankevetäjä / Erillinen rahoitus 2.3.Metsät Pohjanmaan piirin alueella metsien käyttö ja hoito on varsin tehokasta. Piiri on omalta osaltaan mukana edistämässä arvokkaiden metsäalueiden suojelua yhteistyössä viranomaisten ja suojelua edistävien tahojen kanssa. Pyritään löytämään mm. suojelukelpoisia Metso-kohteita ja vaikuttamaan erityisesti kuntien ja seurakuntien ym. yhteisöjen metsiensuojeluun sekä jatkaa metsänhoitosektorin kanssa keskusteluita vapaaehtoisen metsiensuojelun kehittämisessä. Suojelunarvoisten kohteiden löytämisessä paikallisyhdistysten apu on tarpeen ja siihen liittyen järjestetään paikallisyhdistyksiin vierailuja ja kannustusta. Piiri luo Metso -ohjelmaa silmälläpitäen nettisivuston ja jatkaa Metso-kohteiden tietojen

4 keräämistä alueellaan. Piirillä on edustus alueellisessa metsäneuvostossa, jossa pyritään tuomaan esiin metsien pehmeämpiä käyttömuotoja ja kestävän käytön välttämättömyyttä. Piiri on mukana virallisessa metso -välitysorganisaatiossa ja piirillä on käytettävissään metsätalousalan hallitsevia avustajia suojelutyön etenemiseksi. Metsät Metsäneuvosto Metsiensuojelun edistäminen ja vierailut (yhteisöt, Mhy, Metsäkeskus) Metso- suojelukohteiden etsiminen Vaikuttaminen neuvostossa / Puheenjohtaja / Km Yhteydenotot, kirjelmöinti / Hallitus / Km Tiedustelut, tiedotus / Erilliset henkilöt / Erillinen rahoitus 2.4 Maatalous- ja kulttuuriympäristöt Maaseutuympäristöjen umpeenkasvun ja perinteisten maatalousalueiden säilymiseksi piiri hoitaa muutamaa sovittua perinnekohdetta mm. Ympäristökeskuksen hoitorahalla ja VR:n Matkalla maisemaan kampanjan tuella ja edistää neuvonnan ja käytännön hoitotöin perinnemaisemien säilymistä. Piirin eteläosassa on meneillään LSU:n LUMO-kartoitushanke, jossa piirisihteeri on mukana hankkeen ohjausryhmässä. Osallistutaan kulttuuriympäristöhankkeisiin mahdollisuuksien mukaan. Maatalousympäristöt Perinnekohteiden ennallistaminen ja hoito LUMO-ohjausryhmätyö Neuvonta ja käytännön hoitotyöt /Hankevetäjä/ LSU, erilliset rahoittajat / VR Ohjausryhmäedustus / aluesihteeri / Km 2.5 Lajien suojelu ja luonnon monimuotoisuus (ml. Uhanalaiset) Toteutetaan liiton luonnon monimuotoisuusteemaa tuomalla esiin liiton LuMo-vuoden teemoja ja kannustetaan jäsenistöä mukaan teemavuoden järjestämiseen paikallisella tasolla. Luonnon monimuotoisuusteemaa tuodaan esiin paikallisyhdistyksille parhaiten sopivalla tapaa, alueiden erityisiä luontoasioita korostaen. Eläin- ja kasvilajien suojelun lisäksi etenkin uhanalaislajien suojelu on merkittävä osa luonnonsuojelutyötä. Pohjanmaan piiri huomioi uhanalaislajien suojelutyön etenemistä retkin, kannanotoin, kirjoituksin ja neuvotteluiden yhteydessä. Piiri on mukana ympäristökeskuksen linnustonsuojelutyöryhmässä. Yhteistyötä tehdään alueen lintutieteellisten yhdistysten kanssa. Tuodaan esille vieraslajeihin ja suurpetoihin liittyviä asioita. Jatketaan liito-oravametsien rajauspäätösten tarkastelua ja jatketaan erillistä liito-oravahanketta yhdessä NoM:in ja SLL:n kanssa. Seurataan riistanhoitopiirin myöntämiä lupia ja jatketaan yhteistyötä riistanhoitopiirin kanssa. Piiri on mukana Metso -yhteistoimintaverkoston kuukkelien suojelua edistävässä hankkeessa. Lajien suojelu (ml. uhanalaiset) Suojelunarvoisten lajien huomiointi alueella Lehtijutut, kirjoitukset / Puheenjohtaja / - LuMo-vuoden teemojen korostaminen Tiedottaminen, tapahtumat / Hallitus / - Linnustonsuojelutyöryhmä Edustaminen / Puheenjohtaja / - Vieraslajit, ampumaluvat, suurpedot ja yhteistyö Riistanhoitopiirin kanssa. Tiedottaminen, yhteistyö / aluesihteeri, puheenjohtaja / - Liito-oravapäätösten tarkastelut Yhteistyö NOM, SLL / aluesihteeri, puheenjohtaja / erillinen rahoitus / Km Lupaprosessien valvonta (LSU:n luvat ym.) Valitukset, muistutukset / aluesihteeri / Hallitus /-

5 2.6.Muu luonnonsuojelu Piiri seuraa alueellansa tapahtuvia luontoon liittyviä hankkeita ja puuttuu niihin tarvittaessa. Piiri edistää luonnonsuojelutyötä erityisesti vesiin kohdistuvaaluonnonsuojelutyönä ja käytännön toimina. Seurataan ekologisiin yhteyksiin liittyviä asioita ja pyritään osallistumaan tapahtumiin. Muu ympäristön- ja luonnonsuojelu Metsähallituksen käyttö- ja hoitosuunnitelmat Lausunnot, kokoukset / aluesihteeri / - Ekologiset verkostot Seuranta ja tilaisuudet / Hallitus / - E-P:n liiton MYR (maakunnan yhteistyöryhmässä) toimiminen Ryhmässä vaikuttaminen / Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja / - T-E -keskuksen maaseutujaosto Ryhmässä vaikuttaminen /Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 3. Maankäyttö ja rakentaminen Maakuntien alueella laajinta kaavoitustoiminta on Vaasan ja Seinäjoen sekä Kokkolan alueella. Pienimpien kuntien kaavoituksissa on varmasti tarvetta tarkastelulle. Maa-ainesten ottoa ja muuta louhintaa on laajoilla alueilla, osa niistä on pohjavesialueilla. Vireillä olevia lupia on niin paljon, ettei niiden seuraaminen ole mahdollista. Paikallisyhdistyksien apu on tärkeää ja vireillä oleviin hankkeisiin annetaan apua paikallisyhdistyksen pyytäessä. Piiri seuraa maankäyttöön liittyvien lakiuudistuksien etenemistä ja kommentoi niistä tarvittaessa liitolle, joka valmistelee kannanottoja lakimuutoksiin. 3.1 Kaavoitus Pohjanmaan piiri jakautuu maakunnallisesti kolmeen alueeseen, Etelä- ja Keski-Pohjanmaahan sekä Pohjanmaan maakuntiin. Maakuntakaavoitus on kesken Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjanmaalla. Kaavoitusvaiheiden tilannetta seurataan tiiviisti ja kommentoidaan tarvittaessa. Maakuntakaavojen muutostarpeita seurataan eri hankkeiden yhteydessä. Paikallisissa kaavoitusprosesseissa ollaan mukana tarpeen vaatiessa ja puututaan kansalaisilta tulleiden yhteydenottojen perusteella kaavoitusongelmiin. 3.2 Maa-ainesten otto, louhinta ja kaivostoiminta Maakuntien alueella on runsaasti maa-ainesten ottotoimintaa, jonkin verran kalliolouhintaa sekä vähäisessä määrin kaivostoimintaa. Piirissä seurataan alueelle mahdollisesti tulevia kaivoshankkeita sekä puututaan maa-ainesten ottotoimintaan luonnonsuojelullisesti merkittävillä kohteilla. Maa-aineslupia koskevissa asioissa paikallisyhdistyksien apu ja tiedotus on tärkeää. 3.3 Maakunnalliset hankkeet Tarkastellaan maakunnallisia rakennushankkeita, kuten tiehankkeita, liikekeskus- ja tuotantotilarakentamista ja otetaan hankkeisiin kantaa tarpeen mukaan. Maankäyttö ja rakentaminen Maakuntakaavoitus Lausunnot, valitukset / Hallitus/ - Paikalliset kaava-asiat tarvittaessa Lausunnot, valitukset / Paikallisyhd. ja hallitus / - Maa-ainesten otto, louhinta ja kaivostoiminta Seuranta,lausunnot / Hallitus / - Maakunnalliset rakennushankkeet Seuranta, lausunnot / Hallitus / - 4. Ympäristönsuojelu Liiton tavoitteena on saada luonnonvarojen kulutus kymmenesosaan nykyisestä. Ilmastopoliittinen vaikuttaminen ja energia-asioiden esille tuominen ovat merkittäviä ympäristönsuojelun työkaluja. Maakunnallisella tasolla on meneillään muutamia laajoja hankkeita, joihin piiri pyrkii vaikuttamaan.

6 4.1 Lainsäädäntö Piiri seuraa ympäristönsuojeluun liittyvän lainsäädännön muuttumista ja aluehallinnon uudistuksen vaikutuksia käytännön työhön. Piiri pyrkii vaikuttamaan aluehallinnon uudistukseen ympäristönsuojelua edistävästi lähinnä liiton ja muun viranomaisyhteistyön kautta tarpeen mukaan. Seurataan mm. metsästys- ja kalastuslainsäädännön ja vesilain muutosten etenemistä yhdessä liiton kanssa. 4.2 Energia- ja ilmastopoliittinen vaikuttaminen Energiapoliittiseen keskusteluun ja tilaisuuksiin osallistutaan tarpeen vaatiessa. Maakunnassa on meneillään useita energiahankkeita, biokaasulaitoksia ja useita merituulipuistohankkeita, joissa piiri on mukana seurantaryhmissä ja kantaaottavana osapuolena lupamenettelyissä ja YVA-arvioinneissa. Seurataan erityisesti turpeenkäyttöä energiantuotannossa ja siihen liittyviä hankkeita. 4.3 Jätepoliittinen vaikuttaminen ja jätteenpoltto Piirillä on edustaja alueen jätehuollon neuvottelukunnassa, joka käy läpi alueellisia jätepoliittisia asioita ja suuntaviivoja tulevaan. Piirin alueella on vireillä polttolaitoshankkeita, joita seurataan hankkeiden etenemisen mukaan. Piiri on mukana vaikuttamassa hankkeisiin, tarvittaessa liiton avustamana. 4.4 Melu ja hiljaiset alueet Piiri tuo hiljaisten alueiden merkitystä esiin huomioimalla melukysymyksen kaavoitus- ja liikennehankkeiden yhteydessä. Syksyllä olevan Hiljan päivä tapahtumana järjestetään ns. Pimeä retki hiljaiselle ja pimeälle alueelle. Kannustetaan paikallisia järjestämään samanlaisia tapahtumia. 4.5 Luonnonvarojen kestävä käyttö Osallistutaan valtakunnallisen nuukuusviikon ohjelmaan liiton teemalla tiedottamalla siitä alueen kirjastoissa.. Laajassa mittakaavassa luonnonvarojen kestävää käyttöön pyritään vaikuttamaan lausunnoin ja kannanotoin maankäytön, turpeen ja puunkäytön osalta niihin teemoihin liittyvissä asioissa. 4.6 Liikenne (ml. maastoliikenne) Maakunnissa on meneillään useita liikenneverkostohankkeita. Meneillään ovat VT 8:n muutoshanke Vaasan ympäristössä, VT 19 parannushanke sekä Seinäjoki-Oulu junaradan kunnostamiseen liittyvä hanke. Lisäksi piiri seuraa muita käynnistyviä tai suunnitteella olevia liikennehankkeita. Etusijalla ovat hankkeet, jotka linjataan luonnonarvoiltaan tärkeille alueille (kuten Kt44). Piiri seuraa biopolttoaineiden kehitystä ja valtakunnallista keskustelua sekä osallistuu tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan biopolttoainekeskusteluun ja tilaisuuksiin. Piiri seuraa ja ottaa kantaa valtakunnallisen kelkkareitistöhankkeen etenemistä ja seuraa paikallisten moottoriurheilureittien ja -ratojen lupa-asioihin liittyviä asioita. Kelkkailun siirtyessä mönkijöihin, seurataan maastoliikennettä yleisesti. 4.7 Muut ympäristöteemat Pohjanmaan piiri seuraa keskustelua mm. GMO -tuotteiden ja eläinrehujen asiassa ja ottaa tarvittaessa kantaa alueelliseen keskusteluun. Ympäristönsuojelu Kuntien ilmasto-ohjelmien seuranta Seuranta, kirjoitukset / aluesihteeri / - Energiaan liittyvät YVA-hankkeet Kannanotot, tilaisuudet / aluesihteeri / - Jätteenpolttohankkeet Kannanotot, tilaisuudet / aluesihteeri, liitto/ - Jätehuollon neuvottelukunta Edustus / Edustaja / km Melu ja hiljaiset alueen, kaavoitus Lausunnot /Hallitus / - Luonnonvarojen kestävä käyttö Kannanotot, teematillaisuudet / Hallitus / - Liikennehankkeet, VT8, VT19, VR Lausunnot / Hallitus / - Maakunnalliset ja paikalliset moottorikelkkareitit ja maastoliikenne Lausunnot, yhteydenotot / aluesihteeri / - GMO- tuotteet ja -rehut (tarvittaessa) Seuranta, kannanotot / Hallitus / -

7 5. Ympäristökasvatus ja luontoharrastus Piiri pyrkii edistämään paikallisyhdistyksiä mukaan Tapiola- yhteistyöretkeilyn kehittämiseen Löydä Luonto Läheltäsi (LLL) -prjektissa. Piiri järjestää myös omia luontoretkiä, joko erikseen tai yhdessä liiton retkien kanssa eri teemapäivinä muutamilla paikkakunnilla yhdessä paikallisyhdistyksien kanssa. 5.1 Ympäristökasvatus ja -koulutus Piiri avustaa paikallisyhdistyksiä ympäristökasvatusta ja -koulutusta edistävien tapahtumien järjestämisessä materiaalilla ja taloudellisella avustuksella. 5.2 Lasten ja nuortentoiminta Piiri avustaa paikallisyhdistyksiä ympäristökasvatusta ja -koulutusta edistävien tapahtumien järjestämisessä materiaalilla ja taloudellisella avustuksella Luontoretket ja -leirit Piiri avustaa paikallisyhdistyksiä ympäristökasvatusta ja -koulutusta edistävien tapahtumien järjestämisessä materiaalilla ja taloudellisella avustuksella. Piiri voi järjestää joitakin retkiä erillisillä teemoilla ja ainakin olla mukana järjestämässä niitä paikallisyhdistysten kanssa. Erityisesti piiri kannustaa paikallisyhdistyksiä mukaan Tapiola- yhteistyöhön. 5.4 Teemapäivät Pohjanmaan piiri on mukana järjestämässä ja kannustamassa vuoden aikana useiden eri teemapäivien esille tuomisessa ja tiedottamisessa. Valtakunnallisia teemapäiviä ja -viikkoja ovat mm. Nuukuusviikko ja kirjastoviikko huhtikuussa, Maailman ympäristöpäivä ja luonnonkukkapäivä kesäkuussa, jokamiehenpäivä syyskuussa, Hiljan päivä lokakuussa. Lisäksi on mm. autoton päivä ja älä osta mitään -päivä. Jatketaan perinteistä kesäkisaa. Ympäristökasvatus ja luontoharrastus Ympäristökasvatus ja -koulutus Tiedotus ja neuvonta, avustukset/ aluesihteeri / Määräraha Lasten ja nuortentoiminta Tiedotus ja neuvonta, avustukset / aluesihteeri / Määräraha Lähiluontoretket ja -leirit Tiedotus ja neuvonta, avustukset / aluesihteeri / Määräraha Piirin ympäristöpalkinto Tiedotus, palkitseminen / aluesihteeri / - Teemapäivät (mm. Nuukuusviikko, kirjastoviikko, ympäristöpäivä, luonnonkukkapäivä, jokamiehenpäivä, Hiljan päivä, autoton päivä ja älä osta mitään päivä) Tiedottaminen ja järjestäminen tarpeen mukaan / Aluesihteeri / - 6.Järjestötoiminta Pohjanmaan piirissä on 15 paikallisyhdistystä ja piiri on yhteistyössä eri piirien ja muiden järjestöjen kanssa. Piirisihteeri pyrkii käymään paikallisyhdistyksien kokouksissa mahdollisuuksien mukaan tutustumassa paikallistoimintaan. 6.1 Järjestötoiminnan edistäminen Pohjanmaan piiri jatkaa tiivistä yhteistyötä lähipiirien kanssa, erityisesti Satakunnan piirin kanssa. Myös paikallisyhdistyksiä pyritään aktivoimaan yhteistyöhön keskenään esim. retkien järjestämisessä. Liiton paikallisyhdistystapaamiseen pyritään pääsemään usean paikallisyhdistyksen voimin. Erityisteemojen pohjalta lisätään yhteistyötä piirien välillä (mm. suoteema). 6.2 Jäsenmäärän kasvattaminen Kannustetaan paikallisyhdistyksiä olemaan aktiivisia paikallisiin ihmisiin ja hankkimaan jäseniä. Piiri tuo toimintaa esille tiedotuksen välityksellä ja pyrkii sitä kautta olemaan näkyvämmin esillä jäsenien saamiseksi. Myös positiivinen kuva toiminnan eri muodoista on omiaan lisäämään oma-aloitteisten jäsenten liittymiseksi Nukkuvien yhdistysten herättäminen jatkuu ja sitä kautta toiminnan uudelleen aloittaminen saattaa tuoda lisää jäseniä toimintaan.

8 Järjestötoiminta Paikallisyhdistysten tapaamiset Valtakunnallinen paikallisyhdistystapaaminen Kokouskäynnit / aluesihteeri / Km Osallistuminen/Piirihallitus,aluesihteeri, paikallisyhdistykset/ 100 Piirien välinen yhteistyö (PiSaPoKe) Yhteistyö,tapaaminen / aluesihteeri / - Yhteistyö muiden yhdistysten kanssa Tilaisuudet,yhteislausunnot/Hallitus/ Km 7. Varainhankinta Pohjanmaan piirin toimintavarat muodostuvat hyvin pitkälti liiton avustuksista, joilla katetaan pääosa piirisihteerin palkkauskuluista. Lisäksi liitto maksaa piireille 27% jäsenmaksutuloista, jotka menevät osittain piirisihteerin palkkakuluihin ja toimistovuokriin, ja muihin juokseviin kuluihin. Vuoden 2010 osalta liiton toiminta-avustus on noin Piirin varainhankinta keskittyy pienimuotoiseen tavarakauppaan, toimistolla ja kokouksissa. Varainhankinta on osa piirin toimintaa jota tulisi kehittää nykyisestään jossakin muodossa nykyistä laajemmaksi hanketyöskentelyn avulla. Tuleviin pienvesi-, metsä- ja suoteemoihin haetaan ulkopuolista rahoitusta, joista osa jäisi piirille hankekulujen kattamiseksi. 7.1 Piirin varainhankinta Pohjanmaan piiri pyrkii osallistumaan yhteen näyttely- tai myyntitapahtumaan vuoden aikana mahdollisuuksien mukaan, esimerkiksi Mahdollisuuksien torille. 7.2 Ähtärin mökki Ähtärissä oleva mökki on liiton omistama, johon piirillä on käyttöoikeus. Luonnonsuojelulailla suojellun tilan mökkiremontin saattaminen loppuun ja mökin mahdollinen alustava jatkokäyttö ovat vuoden 2010 tavoitteena. Varainhankinta Myyntitapahtumaan osallistuminen Markkinat / Hallitus / - Hankkeet (pienvesi, metsä- ja suohanke) Ähtärin mökki Hankkeet / Hallitus, hankevetäjä / Erillinen rahoitus Remontointi ja jatkokäytön suunnitelmat/ Mökkityöryhmä / - 8. Viestintä Piirillä on viestintää liittoon, paikallisyhdistyksille, piirihallitukselle sekä kansalaisille. Kansalaisviestintä hoidetaan tiedotusvälinein, radio, tv, sanomalehdet, paikallislehdet. Muu viestintä hoidetaan lähinnä sähköisesti ja vähäisesti kirjeillä. 8.1 Piirin sisäinen viestintä Piiri jatkaa nykyistä viestintäkäytäntöä, välittämällä hallitusryhmälle ajankohtaisia ja alueellisia asioita sähköisessä keskusteluryhmässä. Lisäksi paikallisyhdistyksiä informoidaan lähes viikottain alueellisilla asioilla sähköisesti. Piirikirje laaditaan 3-4 kertaa vuodessa, joka toimitetaan sähköisenä. Paikallisyhdistyksiin soitetaan puhelimitse tarpeen vaatiessa. Piiri on tiiviissä yhteydessä liittoon useiden ajankohtaisten asioiden vuoksi puhelimitse ja sähköpostitse. Lisäksi piiri tiedottaa tärkeistä asioita liiton sähköpostilistojen kautta liiton hallitukselle ym. laajalle joukolle ja osallistuu myös heidän ajankohtaisiin keskusteluihin. 8.2 Piirin ulkoinen viestintä Tapahtumista, kannanotoista, mielipiteistä ym. lähetetään tiedotteita maakuntalehtiin. Maakuntaradioa ja TV:n alueuutislähetyksiä käytetään asioiden esiin tuomiseksi ja vastataan maakuntaviestimien kysymyksiin ja haastatteluihin. Huomionarvoisimmat aiheet välittyvät myös valtakunnan medioihin.

9 8.3 Piirin sähköinen viestintä Piirin nettisivuston ylläpitäminen. Sivujen päivitykseen on käytössä ulkopuolista apua. Sähköpostin käyttö kohtien 8.1, 8.2 ja 8.4 kohtien osalta Piirin tiedotteet ajankohtaisista asioista medialle Pyritään tehostamaan tiedotteiden muodossa näkyvyyttä medialle, niin positiivisten kuin negatiivistenkin asioiden kautta piirin tekemien päätösten ja lausuntojen pohjalta uutistyyppisesti medialle ilmoittaen. Viestintä Sisäinen viestintä Tiedotus / aluesihteeri/ - Ulkoinen viestintä Tiedotus / pj., aluesihteeri / - Nettisivusto Päivitys ja aineiston tuottaminen / aluesihteeri, ulkopuoliset avustajat / budjetti /-

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 27.11.2011 Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme suurin vapaaehtoisen ympäristön- ja luonnonsuojelutyön kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. 1. Johdanto...5

Vuosikertomus 2011. 1. Johdanto...5 Rahkasammaleet valittiin vuonna 2011 vuoden lajiryhmäksi. Rahkasammalten muodostama soiden turve on Suomen ylivoimaisesti suurin hiilivarasto ja -nielu. Kuvassa pallopäärahkasammal. Vuosikertomus 2011

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 Hyväksytty SLL:n liittovaltuuston kokouksessa 9.4.2011

Vuosikertomus 2010 Hyväksytty SLL:n liittovaltuuston kokouksessa 9.4.2011 Vuosikertomus 2010 Hyväksytty SLL:n liittovaltuuston kokouksessa 9.4.2011 Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme suurin vapaaehtoisen ympäristö- ja luonnonsuojelutyön kansalaisjärjestö. Liitto on puoluepoliittisesti

Lisätiedot

- Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015

- Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015 - Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hallituksen hyväksymä 25.10.2014 Valtuuston hyväksymä 22.11.2014 1 Tiivistelmä: Vuoden 2015 toiminnan keskeiset tavoitteet Ympäristökasvatuksessa Luonto-Liiton

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISELÄIN on karhu. Se on saanut nauttia suurpedoistamme ehkä kunnioittavinta suhtautumista.

SUOMEN KANSALLISELÄIN on karhu. Se on saanut nauttia suurpedoistamme ehkä kunnioittavinta suhtautumista. VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO on Suomen suurin vapaaehtoisen ympäristö- ja luonnonsuojelutyön kansalaisjärjestö. Liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton, ja toimintaan ovat tervetulleita

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2007 1.

TOIMINTAKERTOMUS 2007 1. TOIMINTAKERTOMUS 2007 1. Yleistä Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry on yksi Suomen luonnonsuojeluliiton 14 piiristä. Piirin toimintaalueena on Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2009

Toimintasuunnitelma 2009 BirdLife Suomi ry Toimintasuunnitelma 2009 1(8) Toimintasuunnitelma 2009 1. Yleistä BirdLife Suomi ry, BirdLife Finland rf on lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö sekä valtakunnallinen nuorisotyötä tekevä

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI Hankesuunnitelma 2012-2014 Hankepäätös 18.12.2012. 2 Sisältö Tiivistelmä... 3 1. Hankkeen määrittely... 4 1.1 Tausta ja tarpeellisuus... 4 1.2 Tavoitteet...

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

VANHUSASIAVALTUUTETTU KESKI-SUOMI

VANHUSASIAVALTUUTETTU KESKI-SUOMI VANHUSASIAVALTUUTETTU KESKI-SUOMI TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 1 Toimintasuunnitelma vuodelle 2008 SISÄLTÖ Johdanto 1. Vanhusasiavaltuutetun työtä ohjaavat periaatteet 2. Vanhusasiavaltuutetun toimenkuva

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry Sisällys 1. YLEISTÄ... 1-1 2. PAINOPISTEALUEET... 2-1 2.1 Toiminnan kehittäminen... 2-1 2.2 Positiivisen ensitiedon jakaminen... 2-2

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 taloussuunnitelma2009_kansi_valtpage 1 18.11.2008 13:26:41 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 C M Y CM MY CY CMY K sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Tekemisen Meininki. Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle

Tekemisen Meininki. Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle Tekemisen Meininki Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle 2 Tekemisen Meininki Yhdistysopas Kokoomusyhdistyksen hallituksen jäsenten käyttöön Toinen uudistettu painos Julkaisija: Kansallinen Sivistysliitto,

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

ESKO 2020. Strategia kaudelle 2014 2020

ESKO 2020. Strategia kaudelle 2014 2020 ESKO 2020 Strategia kaudelle 2014 2020 Sisällys: 1 ESKO kalatalousryhmä... 2 1.1 Kokemukset kalatalousryhmätoiminnasta ja taustaa... 2 1.2 Toiminta-alue... 2 2 SWOT ESKO-alueen elinkeinokalataloudesta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

RES 2007 -SUUNNITELMA eli Reserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle 2004-2007

RES 2007 -SUUNNITELMA eli Reserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle 2004-2007 ESEVILÄISLIITTO - eservin Aliupseerien Liitto ry DÖBELNINKATU 2 00260 HELSINKI P. 09-4056 2040 F. 09-4056 2044 Helsinki, 7.4.2004 ES 2007 -SUUNNITELMA eli eserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009.

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009. Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen 3. Työryhmät ja muu toiminta 4. Paikallinen ja alueellinen toiminta 5.

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

Salon kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö www.salo.fi/ymparistojaluonto/salometso HANKERAPORTTI SALOMETSO-HANKE

Salon kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö www.salo.fi/ymparistojaluonto/salometso HANKERAPORTTI SALOMETSO-HANKE Salon kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö www.salo.fi/ymparistojaluonto/salometso HANKERAPORTTI SALOMETSO-HANKE 01.01.2012 31.03.2013 SISÄLLYSLUETTELO Sisä llys Hankkeen tiedot... 1 Hanke... 1 Toteutusaika...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007. Maan ystävät

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007. Maan ystävät Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Maan ystävät hyväksytty Väentapaamisessa Porissa 12.11.2006 Sisällys 1 Johdanto: Monimuotoista järjestötoimintaa...3 1.1 Tausta... 3 1.2 Tavoitteet... 3 1.3 Keinot...3

Lisätiedot