T O I M I N T A S U U N N I T E L M A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T O I M I N T A S U U N N I T E L M A"

Transkriptio

1 T O I M I N T A S U U N N I T E L M A

2 SISÄLTÖ 1. Toiminnan teemat vuonna Luonnonsuojelu 2.1 Vesiensuojelu Itämeri ja sisävedet Joet Pienvedet Vesivoima, kalat ja kalastus Pohjavedet Tulvasuojelu 2.2 Suot ja turve 2.3 Metsät 2.4 Maatalousympäristöt 2.5 Lajien suojelu (ml. uhanalaiset) 2.6 Muu luonnonsuojelu 3. Maankäyttö ja rakentaminen 3.1 Kaavoitus 3.2 Maa-ainesten otto, louhinta ja kaivostoiminta 3.3 Maakunnalliset hankkeet 4. Ympäristönsuojelu 4.1 Lainsäädäntö 4.2 Energia- ja ilmastopoliittinen vaikuttaminen 4.3 Jätepoliittinen vaikuttaminen ja jätteenpoltto 4.4 Melu ja hiljaiset alueet 4.5 Luonnonvarojen kestävä käyttö 4.6 Liikenne (ml. Maastoliikenne) 4.7 Muut ympäristöteemat 5. Ympäristökasvatus ja luontoharrastus 5.1 Ympäristökasvatus ja -koulutus 5.2 Lasten ja nuortentoiminta 5.3 Luontoretket ja -leirit 5.4 Teemapäivät 6.Järjestötoiminta 6.1 Järjestötoiminnan edistäminen 6.2 Jäsenmäärän kasvattaminen 7. Varainhankinta 7.1 Piirin varainhankinta 7.2 Ähtärin mökki 8. Viestintä 8.1 Piirin sisäinen viestintä 8.2 Piirin ulkoinen viestintä 8.3 Piirin sähköinen viestintä 9.Tulo- ja menoarvio

3 1. Toiminnan teemat vuonna 2011 Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri noudattaa liiton pääteemoja soveltuvin osin vuoden 2011 toimintasuunnitelmassaan. Pohjanmaan piirin pitkäaikaisia teemoja tulevat olemaan: Metsät Suot Vedet Muita painopistealueita tulevat olemaan mm. energiaan ja ympäristönsuojeluun liittyvät teemat, kaavoitukseen ja perinnebiotooppeihin liittyvät asiat. 2. Luonnonsuojelu Luonnonsuojelua korostetaan vesiin, metsiin ja soihin liittyvillä kirjoituksilla ja kannanotoilla sekä osallistumalla asioihin liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja maakunnallisiin työryhmiin. 2.1 Vesiensuojelu Pohjanmaan alueen vesiensuojelu keskittyy jokityöryhmien ja jokineuvottelukuntien tilaisuuksiin osallistumiseen ja vaikuttamiseen sitä kautta. Erityisesti piirin alueella on edustettuna Kyrönjoki sekä Lapuanjoki Itämeri, rannikko ja sisävedet Järvi- ja merialueiden luonnonsuojelun edistäminen tapahtuu lähinnä em. vesiensuojelun keinoin. Rannikon alueella kiinnitetään huomiota erityisesti flada- ja glo -järviin sekä happamiin sulfaattimaihin Joet Jokivesien tilaa edistetään em. jokineuvottelukuntien, jokityöryhmien ja vesipolitiikan puitedirektiivin työryhmien kautta. Jokien tilaa ja kehitystä seurataan lisäksi mm. tulva- ja voimatalousrakentamisen osalta Pienvedet Pienvesien tilaa edistetään jokineuvottelukuntien ja alueellisten työryhmien kautta. Jatketaan liiton yritysyhteistyöhankkeen kautta pienvesiin kohdistuvaa suojelutyötä Vesivoima, kalat ja kalastus Vesivoiman ja vaelluskalojen tilaa edistetään alueellisissa työryhmissä sekä jokineuvottelukunnissa. Yhteistyötä tehdään kalatalousviranomaisten ja edunvalvontatahojen kanssa. Piiri tuo esille voima- ja kalatalouden alueellisia epäkohtia vaikuttamalla mm. lupa-asioihin. Osallistutaan yhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa mm. vaelluskalojen nousuesteitä koskeviin asioihin sekä voimatalouskysymyksiin Pohjavedet Pohjavesien tilaa edistetään jokineuvottelukuntien ja vesipolitiikan puitedirektiivin pohjavesityöryhmän kautta. Piirissä seurataan koko ajan vireillä olevia pohjavesihankkeita ja vaikutetaan niihin lausunnoin ja lupiin liittyvin keinoin Tulvasuojelu Seurataan ja otetaan kantaa alueemme tulvasuojeluun liittyviin hankkeisiin ja tulvantorjuntaohjelmiin. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan tulvadirektiivin täytäntöönpanoon liittyviin kokouksiin ja neuvottelutilaisuuksiin sekä ottamalla kantaa alueen tulvasuojeluun tarpeen mukaan. Vesiensuojelu Vesipolitiikan puitedirektiivi ja pohjavesityöryhmä Jokityöryhmät ja neuvottelukunnat; (Kyrön-, Lapuan-, Lesti-, Närpiön-, Teuvan-, Isojoki-Lapväärtin-, Perhon-, Karvian- ja Ähtävänjoen) Vaellusesteet, vesivoima- ja kalatalousyhteistyö Pienvedet Pohjavesien suojelu Tulvasuojelu Piirin edustus VPD-ryhmässä / Aluesihteeri Piirin edustus ryhmissä / Jokiasiamiehet Tiedotus- ja viranomaisyhteistyö/ Aluesihteeri Pienvesien kunnostusta yhteistyönä (SLL:n hanke) Pohjavesihankkeiden seuranta / Aluesihteeri Seuranta, osallistuminen ja kommentointi / Hallitus

4 2.2 Suot ja turve Pohjanmaan piirissä on suuri osa maamme turvetuotannosta. Länsi-suomen alueella on eniten vireillä turvetuotantohakemuksia sekä turvetuotannon määrä on maan suurin, suhteessa luonnontilaisten soiden määrään. Uusista turvetuotannon lupahakemuksista jopa 1/3 koskee luonnontilaisia soita. Piirin intresseissä on keskittyä lähinnä seuraamaan uusien, kiistanalaisten turvetuotantosoiden perustamista ja vaikuttamaan niihin lainsäädännön keinoin (muistutukset, valitukset ja yva-lausunnot). Pyritään turpeenkäytön vähentämiseen energiapuun käyttöä lisäämällä. Luonnontilaisen soiden tilan edistäminen ja esille tuominen on ensiarvoisen tärkeää. Piiri toimii soiden rauhoitusalueiden aikaansaamiseksi tekemällä suojeluesityksiä yksityisille maanomistajille, yrityksille ja julkisyhteisöille. Piiri on mukana Pohjanmaan maakuntien soidensuojelua edistävässä suo-ja turvemaiden viranomaistyöryhmässä. Piiri järjestää yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa suoteemaan liittyvän suotapahtuman. Suot ja turve Turvetuotannon ympäristöluvat ja kaavoitus Lausunnot ja valitukset / Hallitus / Suoluonnon suojelu Kannanotot ja esitykset / Hallitus / Suotapahtuma Tapahtuman järjestäminen / Hallitus ja yhdistykset / Erillinen rahoitus Viranomaisyhteistyö Ohjausryhmätyöskentely/ Edustaja / 2.3.Metsät Pohjanmaan piirin alueella metsien käyttö ja hoito on varsin tehokasta. Piiri on mukana edistämässä arvokkaiden metsäalueiden suojelua METSO- ja kuntametso-sopimuksen välityksellä, jonka oikeutusta odotetaan Etelä- Pohjanmaan ELYltä. Myös metsiensuojeluun osallistutaan Etelä-Suomen kuukkeliprojektiin osallistumalla. Piiri osallistuu alueellisen metsäneuvoston toimintaan, jossa tuodaan esiin metsien pehmeämpiä käyttömuotoja, metsiensertifikaatin edellyttämiä toimintoja ja suojelualueiden lisäämisen tarvetta. Metsät Metsäneuvosto Vaikuttaminen neuvostossa / Puheenjohtaja / Metsiensuojelun edistäminen ja vierailut (yhteisöt, Mhy, Metsäkeskus) Metso -suojelukohteiden etsiminen Metsien ja soiden lisäsuojelu valtionmailla -hanke Yhteydenotot, kirjelmöinti / Hallitus Tiedustelut, tiedotus / Hallitus / Erillinen rahoitus Kohteiden etsiminen / Työryhmä / Erillinen rahoitus 2.4 Maatalous- ja kulttuuriympäristöt Maaseutuympäristöjen umpeenkasvun ja perinteisten maatalousalueiden säilymiseksi piiri hoitaa perinnekohdetta mm. Ely-keskuksen hoitorahalla. Piiri kannustaa VR-perinnemaiseman päätyttyä hoidettujen kohteiden jatkamista. Osallistutaan kulttuuriympäristöhankkeisiin mahdollisuuksien mukaan. Maatalousympäristöt Perinnekohteen hoito Käytännön hoitotyöt /Hankevetäjä/ LSU VR-perinnehoitokohteiden jatkohoito Neuvonta ja ohjaus / Aluesihteeri / 2.5 Lajien suojelu ja luonnon monimuotoisuus (ml. Uhanalaiset) Toteutetaan liiton luontoteemaa tuomalla esiin mm. hiilivarasto -teemoja ja kannustetaan jäsenistöä mukaan teemavuoden järjestämiseen paikallisella tasolla. Eläin- ja kasvilajien suojelun lisäksi uhanalaislajien suojelu on merkittävää luonnonsuojelutyötä. Pohjanmaan piiri osallistuu uhanalaislajien suojelutyöhön. Yhteistyötä tehdään alueen lintutieteellisten yhdistysten kanssa mm. kuukkeliprojektissa. Jatketaan liito-oravatutkimusta ja seurataan lajin suotuisansuojelun tason säilymiseen tehtyjä viranomaispäätöksiä. Ylläpidetään keskusteluyhteys riistanhoitopiirin kanssa ja seurataan erityislupien kehitystä, sekä otetaan kantaa metsäpeuralupiin. Riekon suojelua edistetään esiintymissoiden säilymiseen pyrkimällä ja metsästysrauhoitusten jatkolla.

5 Lajien suojelu (ml. uhanalaiset) Suojelunarvoisten lajien huomiointi alueella Lehtijutut, kirjoitukset / Puheenjohtaja / - Vieraslajit, ampumaluvat, suurpedot ja yhteistyö Riistanhoitopiirin kanssa. Liito-oravapäätösten tarkastelut Tiedottaminen, yhteistyö / Aluesihteeri, puheenjohtaja Seurantahanke / Vastuuhenkilö / erillinen rahoitus Lupaprosessien valvonta (LSU:n luvat ym.) Valitukset, muistutukset / Aluesihteeri / 2.6.Muu luonnonsuojelu Piiri seuraa alueellansa tapahtuvia luontoon liittyviä hankkeita ja puuttuu niihin tarvittaessa. Piiri edistää luonnonsuojelutyötä erityisesti vesiin kohdistuvana luonnonsuojelutyönä ja käytännön toimina. Seurataan mm. ekologisiin verkostoihin liittyviä asioita ja pyritään osallistumaan tapahtumiin. Muu luonnonsuojelu Metsähallituksen käyttö- ja hoitosuunnitelmat Lausunnot / Aluesihteeri / - Ekologiset verkostot Seuranta ja tilaisuudet / Hallitus / - E-P:n liiton MYR (maakunnan yhteistyöryhmässä) toimiminen T-E -keskuksen maaseutujaosto Ryhmässä vaikuttaminen / Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja / Ryhmässä vaikuttaminen /Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja / 3. Maankäyttö ja rakentaminen Maakuntien alueella kaavoitustoiminta on laajaa Vaasan, Seinäjoen ja Kokkolan alueella. Maa-ainesten ottoa ja muuta louhintaa on piirin alueella laajasti, osa niistä on pohjavesialueilla. Piiri seuraa maankäyttöön liittyvien lakiuudistuksien etenemistä ja kommentoi niistä tarvittaessa liitolle, joka valmistelee kannanottoja lakimuutoksiin. 3.1 Kaavoitus Maakuntakaavoitus jakaantuu Etelä- ja Keski-Pohjanmaahan sekä Pohjanmaan maakuntiin. Kaavoitusvaiheiden tilannetta seurataan tiiviisti ja kommentoidaan tarvittaessa. Maakuntakaavojen muutostarpeita seurataan ja kommentoidaan tarvittaessa. Paikallisissa kaavoitusprosesseissa ollaan mukana tarpeen vaatiessa paikallisyhdistysten kanssa ja puututaan kansalaisilta tulleiden yhteydenottojen perusteella kaavoitusongelmiin. 3.2 Maa-ainesten otto, louhinta ja kaivostoiminta Maakuntien runsasta maa-ainesten ottotoimintaa, kalliolouhintaa sekä kaivostoimintaa kommentoidaan tarvittaessa. Piirissä seurataan kaivoshankkeita sekä puututaan maa-ainesten ottotoimintaan luonnonsuojelullisesti merkittävillä kohteilla. Maa-aineslupia koskevissa asioissa paikallisyhdistyksien apu ja tiedotus on tärkeää. 3.3 Maakunnalliset hankkeet Tarkastellaan maakunnallisia rakennushankkeita, kuten tiehankkeita, liikekeskus- ja tuotantotilarakentamista ja otetaan hankkeisiin kantaa tarpeen mukaan. Maankäyttö ja rakentaminen Maakuntakaavoitus Lausunnot, valitukset / Hallitus/ - Paikalliset kaava-asiat tarvittaessa Lausunnot, valitukset / Paikallisyhd. ja hallitus / - Maa-ainesten otto, louhinta ja kaivostoiminta Seuranta,lausunnot / Hallitus / - Maakunnalliset rakennushankkeet Seuranta, lausunnot / Hallitus / - 4. Ympäristönsuojelu Liiton tavoitteena on saada luonnonvarojen kulutus kymmenesosaan nykyisestä. Ilmastopoliittinen vaikuttaminen ja energia-asioiden esille tuominen ovat merkittäviä ympäristönsuojelun työkaluja. Maakunnallisella tasolla on meneillään muutamia laajoja hankkeita, joihin piiri pyrkii vaikuttamaan.

6 4.1 Lainsäädäntö ja asetukset Piiri seuraa lainsäädännön muutosta yhdessä liiton kanssa ja kommentoi esityksiä tarvittaessa. Lainsäädännön epäkohtiin tartutaan ja viedään asioita eteenpäin. Seurataan mm. Kalastuslainsäädännön muutosten etenemistä kalaryhmään osallistumisen kautta. 4.2 Energia- ja ilmastopoliittinen vaikuttaminen Energiapoliittiseen keskusteluun ja tilaisuuksiin osallistutaan tarpeen vaatiessa. Maakunnassa on meneillään useita energiahankkeita, biokaasulaitoksia ja useita merituulipuistohankkeita, joissa piiri on mukana seurantaryhmissä ja kantaaottavana osapuolena lupamenettelyissä ja YVA-arvioinneissa. Seurataan erityisesti turpeenkäyttöä energiantuotannossa ja siihen liittyviä hankkeita. 4.3 Jätepoliittinen vaikuttaminen ja jätteenpoltto Piirillä on edustaja alueen jätehuollon neuvottelukunnassa, joka käy läpi alueellisia jätepoliittisia asioita ja suuntaviivoja tulevaan. Piirin alueella on vireillä polttolaitoshankkeita, joita seurataan hankkeiden etenemisen mukaan. Piiri on mukana vaikuttamassa hankkeisiin, tarvittaessa ulkopuolisen asiantuntijan avustamana. 4.4 Melu ja hiljaiset alueet Piiri tuo hiljaisten alueiden merkitystä esiin huomioimalla melukysymyksen kaavoitus- ja liikennehankkeiden yhteydessä. Syksyllä olevan Hiljan päivänä järjestetään ajankohtainen tapahtuma. Kannustetaan paikallisia järjestämään samanlaisia tapahtumia. 4.5 Luonnonvarojen kestävä käyttö Osallistutaan valtakunnallisen nuukuusviikon ohjelmaan liiton teemalla tiedottamalla siitä alueen kirjastoissa.. Laajassa mittakaavassa luonnonvarojen kestävää käyttöön pyritään vaikuttamaan lausunnoin ja kannanotoin maankäytön, turpeen ja puunkäytön osalta niihin teemoihin liittyvissä asioissa. 4.6 Liikenne (ml. maastoliikenne) Piiri seuraa käynnistyviä tai suunnitteella olevia liikennehankkeita. Etusijalla ovat hankkeet, jotka linjataan luonnonarvoiltaan tärkeille alueille. Piiri seuraa ja ottaa kantaa valtakunnallisen kelkkareitistöhankkeen etenemistä ja seuraa paikallisten moottoriurheilureittien ja -ratojen lupa-asioihin liittyviä asioita. Kelkkailun siirtyessä mönkijöihin, seurataan maastoliikennettä yleisesti. 4.7 Muut ympäristöteemat Pohjanmaan piiri seuraa keskustelua mm. GMO -tuotteiden ja eläinrehujen asiassa ja ottaa tarvittaessa kantaa alueelliseen keskusteluun. Ympäristönsuojelu Kuntien ilmasto-ohjelmien seuranta Seuranta, kirjoitukset / aluesihteeri / Energiaan liittyvät YVA-hankkeet Kannanotot, tilaisuudet / aluesihteeri / Jätteenpolttohankkeet Jätehuollon neuvottelukunta Edustus / Edustaja / Melu ja hiljaiset alueen, kaavoitus Lausunnot / Hallitus / Liikennehankkeet Lausunnot / Hallitus / Maakunnalliset ja paikalliset moottorikelkkareitit ja maastoliikenne Kannanotot, tilaisuudet / aluesihteeri, liitto/ Lausunnot, yhteydenotot / aluesihteeri / GMO- tuotteet ja -rehut (tarvittaessa) Seuranta, kannanotot / Hallitus / -

7 5. Ympäristökasvatus ja luontoharrastus Piiri järjestää myös omia luontoretkiä, joko erikseen tai yhdessä paikallisyhdistysten retkien kanssa eri teemapäivinä muutamilla paikkakunnilla yhdessä paikallisyhdistyksien kanssa. Piirien järjestettävät leirit, talkoot ja kurssit ovat osa liiton tarjontaa. 5.1 Ympäristökasvatus ja -koulutus Piiri avustaa paikallisyhdistyksiä ympäristökasvatusta ja -koulutusta edistävien tapahtumien järjestämisessä materiaalilla ja taloudellisella avustuksella. 5.2 Lasten ja nuortentoiminta Piiri avustaa paikallisyhdistyksiä ympäristökasvatusta ja -koulutusta edistävien tapahtumien järjestämisessä materiaalilla ja taloudellisella avustuksella Luontoretket ja -leirit Piiri avustaa paikallisyhdistyksiä ympäristökasvatusta ja -koulutusta edistävien tapahtumien järjestämisessä materiaalilla ja taloudellisella avustuksella. Piiri voi järjestää joitakin retkiä erillisillä teemoilla ja ainakin olla mukana järjestämässä niitä paikallisyhdistysten kanssa. 5.4 Teemapäivät Pohjanmaan piiri on mukana järjestämässä ja kannustamassa vuoden aikana useiden eri teemapäivien esille tuomisessa ja tiedottamisessa. Valtakunnallisia teemapäiviä ja -viikkoja ovat mm. Nuukuusviikko ja kirjastoviikko huhtikuussa, Maailman ympäristöpäivä ja luonnonkukkapäivä kesäkuussa, jokamiehenpäivä syyskuussa, Hiljan päivä lokakuussa. Jatketaan perinteistä kesäkisaa. 5.5 Ympäristöpalkinto Piiri palkitsee harkintansa mukaan vuosittain henkilön tai tahon, joka on edistänyt piirin toiminnan mukaisia tavoitteita erityisellä tavalla. Ympäristökasvatus ja luontoharrastus Ympäristökasvatus ja -koulutus Tiedotus ja neuvonta, avustukset/ Hallitus / Määräraha Lasten ja nuortentoiminta Tiedotus ja neuvonta, avustukset / Hallitus / Määräraha Luontoretket ja -leirit Tiedotus ja neuvonta, avustukset / Hallitus / Määräraha Ympäristöpalkinto Tiedotus, palkitseminen / Hallitus / Teemapäivät (mm. Nuukuusviikko, kirjastoviikko, ympäristöpäivä, luonnonkukkapäivä, jokamiehenpäivä, Hiljan päivä) Tiedottaminen ja järjestäminen tarpeen mukaan / Aluesihteeri / - 6.Järjestötoiminta Pohjanmaan piirissä on 15 paikallisyhdistystä ja piiri on yhteistyössä eri piirien ja muiden järjestöjen kanssa. Aluesihteeri pyrkii käymään paikallisyhdistyksien kokouksissa mahdollisuuksien mukaan tutustumassa paikallistoimintaan. 6.1 Järjestötoiminnan edistäminen Pohjanmaan piiri jatkaa tiivistä yhteistyötä lähipiirien kanssa, erityisesti Satakunnan ja Pirkanmaan piirin kanssa. Myös paikallisyhdistyksiä pyritään aktivoimaan yhteistyöhön keskenään esim. retkien järjestämisessä. Piirin paikallisyhdistystapaaminen on tärkeä yhteinen tapahtuma. Erityisteemojen pohjalta lisätään yhteistyötä piirien välillä. 6.2 Jäsenmäärän kasvattaminen Kannustetaan paikallisyhdistyksiä olemaan aktiivisia paikallisiin ihmisiin ja hankkimaan jäseniä. Piiri tuo toimintaa esille tiedotuksen välityksellä ja pyrkii sitä kautta olemaan näkyvämmin esillä jäsenien saamiseksi. Jokaisen kunnan alueella tavoitteena tulisi olla ryhmä paikallisia jäseniä luontoa ja ympäristöä vaalimassa.

8 Järjestötoiminta Paikallisyhdistysten tapaamiset Kokouskäynnit / Aluesihteeri / Piirin paikallisyhdistypäivä Järjestäminen / Hallitus, paikallisyhdistykset/ Piirien välinen yhteistyö (PiSaPoKe) Yhteistyö,tapaaminen / Aluesihteeri / Yhteistyö muiden yhdistysten kanssa Tilaisuudet,yhteislausunnot/Hallitus/ 7. Varainhankinta Pohjanmaan piirin toimintavarat ovat pääosin liiton avustuksia, joilla katetaan pääosa aluesihteerin palkkauskuluista. Lisäksi liitto maksaa piireille 27% jäsenmaksutuloista, jotka menevät osittain aluesihteerin palkkakuluihin ja toimistovuokriin, ja muihin juokseviin kuluihin. Vuoden 2011 osalta liiton toiminta-avustus on noin Piirin varainhankinta keskittyy pienimuotoiseen myyntitoimintaan toimistolla ja kokouksissa. Piiri voi saada vähäistä tuloa mm. hanketyöstä. 7.1 Piirin varainhankinta Pohjanmaan piiri pyrkii osallistumaan yhteen näyttely- tai myyntitapahtumaan vuoden aikana mahdollisuuksien mukaan, esimerkiksi Mahdollisuuksien torille. 7.2 Ähtärin mökki Ähtärissä oleva mökki on liiton omistama, johon piirillä on käyttöoikeus. Luonnonsuojelulailla suojellun tilan mökkiremontin saattaminen loppuun ja mökin mahdollinen alustava jatkokäyttö ovat vuoden 2011 tavoitteena. Varainhankinta Tuotemyynti ja sen kehittäminen Ähtärin mökki Markkinat / Myyntiryhmä/ Remontointi ja jatkokäytön suunnitelmat/ Mökkityöryhmä / - Hanketyöt (pienvedet) Palvelut hankkeelle / Hankevetäjä / 8. Viestintä Piirillä on viestintää liittoon, paikallisyhdistyksille, piirihallitukselle sekä kansalaisille. Kansalaisviestintä hoidetaan tiedotusvälinein, radio, tv, sanomalehdet, paikallislehdet. Muu viestintä hoidetaan lähinnä sähköisesti ja vähäisesti kirjeillä. 8.1 Piirin sisäinen viestintä Piiri jatkaa nykyistä viestintäkäytäntöä, välittämällä hallitusryhmälle ym. ajankohtaisia ja alueellisia asioita sähköisessä keskusteluryhmässä. Lisäksi paikallisyhdistyksiä informoidaan viikottain alueellisilla asioilla sähköisesti. Piirikirje laaditaan 3-4 kertaa vuodessa, joka toimitetaan sähköisenä. Paikallisyhdistyksiin soitetaan puhelimitse tarpeen vaatiessa. Piiri on tiiviissä yhteydessä liittoon useiden ajankohtaisten asioiden vuoksi puhelimitse ja sähköpostitse. Lisäksi piiri tiedottaa tärkeistä asioita liiton sähköpostilistojen kautta liiton hallitukselle ym. laajalle joukolle ja osallistuu myös heidän ajankohtaisiin keskusteluihin. 8.2 Piirin ulkoinen viestintä Tapahtumista, kannanotoista, mielipiteistä ym. lähetetään tiedotteita maakuntalehtiin. Maakuntaradioa ja TV:n alueuutislähetyksiä käytetään asioiden esiin tuomiseksi ja vastataan maakuntaviestimien kysymyksiin ja haastatteluihin. Huomionarvoisimmat aiheet välittyvät myös valtakunnan medioihin. 8.3 Piirin sähköinen viestintä Piirin nettisivuston ylläpitäminen vaatii kehittämistä. Sähköpostin käyttö kohtien 8.1, 8.2 ja 8.4 kohtien osalta Piirin tiedotteet ajankohtaisista asioista medialle Pyritään tehostamaan tiedotteiden muodossa näkyvyyttä medialle, niin positiivisten kuin negatiivistenkin asioiden kautta piirin tekemien päätösten ja lausuntojen pohjalta uutistyyppisesti medialle ilmoittaen.

Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010

Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 SISÄLTÖ 1. Toiminnan teemat LUMO-vuonna 2010 2. Luonnonsuojelu 2.1 Vesiensuojelu 2.2.1 Itämeri ja sisävedet 2.2.2 Joet 2.2.3 Pienvedet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 27.11.2011 Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme suurin vapaaehtoisen ympäristön- ja luonnonsuojelutyön kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

LIITE 2 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

LIITE 2 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 LIITE 2 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Luonnon- ja ympäristönsuojelu 2.1. Ilmastonmuutos torjuttava nyt 2.1.1. EKOenergia 2.1.2. Negawatti-hanke

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 Hyväksytty SLL:n liittovaltuuston kokouksessa 9.4.2011

Vuosikertomus 2010 Hyväksytty SLL:n liittovaltuuston kokouksessa 9.4.2011 Vuosikertomus 2010 Hyväksytty SLL:n liittovaltuuston kokouksessa 9.4.2011 Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme suurin vapaaehtoisen ympäristö- ja luonnonsuojelutyön kansalaisjärjestö. Liitto on puoluepoliittisesti

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. 1. Johdanto...5

Vuosikertomus 2011. 1. Johdanto...5 Rahkasammaleet valittiin vuonna 2011 vuoden lajiryhmäksi. Rahkasammalten muodostama soiden turve on Suomen ylivoimaisesti suurin hiilivarasto ja -nielu. Kuvassa pallopäärahkasammal. Vuosikertomus 2011

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2007 1.

TOIMINTAKERTOMUS 2007 1. TOIMINTAKERTOMUS 2007 1. Yleistä Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry on yksi Suomen luonnonsuojeluliiton 14 piiristä. Piirin toimintaalueena on Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

- Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015

- Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015 - Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hallituksen hyväksymä 25.10.2014 Valtuuston hyväksymä 22.11.2014 1 Tiivistelmä: Vuoden 2015 toiminnan keskeiset tavoitteet Ympäristökasvatuksessa Luonto-Liiton

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISELÄIN on karhu. Se on saanut nauttia suurpedoistamme ehkä kunnioittavinta suhtautumista.

SUOMEN KANSALLISELÄIN on karhu. Se on saanut nauttia suurpedoistamme ehkä kunnioittavinta suhtautumista. VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO on Suomen suurin vapaaehtoisen ympäristö- ja luonnonsuojelutyön kansalaisjärjestö. Liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton, ja toimintaan ovat tervetulleita

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011...2 1. YLEISTÄ... 2 2. Linnustonsuojelu- ja tutkimustoiminta...2 2.1 LAJIT... 3 2.2 ALUEET... 3 2.3 ELINYMPÄRISTÖT... 4 2.4 MUU KANSALLINEN SUOJELU- JA

Lisätiedot

Saimaannorppa on Suomen luonnonsuojeluliiton

Saimaannorppa on Suomen luonnonsuojeluliiton VuoSikerTomuS 2012 Saimaannorppa on Suomen luonnonsuojeluliiton tunnuseläin. maailman uhanalaisimman hylkeen kanta on hienoisessa kasvussa. Luonnonsuojeluliitto on kampanjoinut jo pitkään turvallisten

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

4.1 Ympäristökasvatus SLL:n nettisivujen valossa. 4.7. SLL:n ympäristökasvatuskysely 2013 piireille ja yhdistyksille

4.1 Ympäristökasvatus SLL:n nettisivujen valossa. 4.7. SLL:n ympäristökasvatuskysely 2013 piireille ja yhdistyksille 1(20) Ympäristökasvatussuunnitelma Suomen luonnonsuojeluliitolle Tarja Heikkonen Sykli Ympäristökasvattajan erikoisammattitutkinnon opinnäytetyö 2013 2(20) Sisältö 1. Johdanto 2. SLL:n ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI Hankesuunnitelma 2012-2014 Hankepäätös 18.12.2012. 2 Sisältö Tiivistelmä... 3 1. Hankkeen määrittely... 4 1.1 Tausta ja tarpeellisuus... 4 1.2 Tavoitteet...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2009

Toimintasuunnitelma 2009 BirdLife Suomi ry Toimintasuunnitelma 2009 1(8) Toimintasuunnitelma 2009 1. Yleistä BirdLife Suomi ry, BirdLife Finland rf on lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö sekä valtakunnallinen nuorisotyötä tekevä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

VANHUSASIAVALTUUTETTU KESKI-SUOMI

VANHUSASIAVALTUUTETTU KESKI-SUOMI VANHUSASIAVALTUUTETTU KESKI-SUOMI TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 1 Toimintasuunnitelma vuodelle 2008 SISÄLTÖ Johdanto 1. Vanhusasiavaltuutetun työtä ohjaavat periaatteet 2. Vanhusasiavaltuutetun toimenkuva

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry Sisällys 1. YLEISTÄ... 1-1 2. PAINOPISTEALUEET... 2-1 2.1 Toiminnan kehittäminen... 2-1 2.2 Positiivisen ensitiedon jakaminen... 2-2

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Rakkaudesta luontoon. Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaa

Rakkaudesta luontoon. Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaa Rakkaudesta luontoon Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaa RIKU CAJANDER LUONNONSUOJELU SYDÄMEN ASIANA. Helsingissä huhtikuussa 2009 järjestetty mielenosoitus saimaannorpan puolesta käynnisti uuden vaiheen

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 Joulukuu 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO: LÄHTÖKOHDAT...3 1. Maaseutuverkoston taustaa...3 1.1. Suomen maaseudun kehittämisstrategia

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti.

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Jatkuvan toiminnan kuvaus 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 30.11.2014 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso-

Lisätiedot

RES 2007 -SUUNNITELMA eli Reserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle 2004-2007

RES 2007 -SUUNNITELMA eli Reserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle 2004-2007 ESEVILÄISLIITTO - eservin Aliupseerien Liitto ry DÖBELNINKATU 2 00260 HELSINKI P. 09-4056 2040 F. 09-4056 2044 Helsinki, 7.4.2004 ES 2007 -SUUNNITELMA eli eserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle

Lisätiedot

VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus

VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus toimintasuunnitelma 2010 VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus; toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

Tekemisen Meininki. Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle

Tekemisen Meininki. Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle Tekemisen Meininki Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle 2 Tekemisen Meininki Yhdistysopas Kokoomusyhdistyksen hallituksen jäsenten käyttöön Toinen uudistettu painos Julkaisija: Kansallinen Sivistysliitto,

Lisätiedot