PÄIVITYS KORONAVIRUSTA JA ERÄITÄ TYÖSUHDEKYSYMYKSIÄ KOSKEVIIN OHJEISIIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIVITYS KORONAVIRUSTA JA ERÄITÄ TYÖSUHDEKYSYMYKSIÄ KOSKEVIIN OHJEISIIN"

Transkriptio

1 AT 24/2020 PÄIVITYS KORONAVIRUSTA JA ERÄITÄ TYÖSUHDEKYSYMYKSIÄ KOSKEVIIN OHJEISIIN Olemme tiedottaneet ajankohtaistiedotteessamme AT 9/2020 eräistä koronavirusepidemiaan liittyvistä työsuhdekysymyksistä. Päivitämme ja täydennämme tällä tiedotteella em. tiedotettamme. Käsittelemme tässä tiedotteessa seuraavia tilanteita: Jakso 1.Työntekijä on sairastunut koronavirukseen Jakso 2.Työntekijän epäillään sairastuneen koronavirukseen Jakso 3.Työntekijälle tehdään koronavirustesti Jakso 4. Työntekijä on altistunut koronavirukselle Jakso 5. Työntekijän alle 16-vuotias lapsi, jonka huoltaja työntekijä on, on määrätty karanteeniin lapsella todetun tai epäillyn koronavirustartunnan vuoksi Jakso 6. Työntekijän kanssa samassa taloudessa asuva muu henkilö on määrätty karanteeniin todetun tai epäillyn koronavirustartunnan vuoksi Jakso 7. Työntekijän kanssa samassa taloudessa asuvalle muulle henkilölle tehdään koronavirustesti infektio-oireiden takia tai samassa taloudessa asuva henkilö on altistunut koronavirukselle Jakso 8. Työntekijä on palannut ulkomailta 14 vuorokauden aikana ennen työhön paluuta Jakso 9. Tilaaja estää työntekijän / kohteen kaikkien työntekijöiden työn tekemisen tartuntariskin vuoksi Jakso 10. Kasvomaskit Jakso 11. Lisätiedot Tekstissä olevat viittaukset työehtosopimukseen ja lyhenne TES tarkoittavat Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusta.

2 AT 24/ Työntekijä on sairastunut koronavirukseen Kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri määrää tartuntatautilain nojalla koronavirukseen sairastuneen työntekijän karanteeniin. Työntekijällä on lääkintäviranomaisen määräämän karanteenin ajalta oikeus saada KELA:lta ansionmenetyksen korvaamiseksi tartuntatautipäivärahaa sairausvakuutuslain nojalla. Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa ja se korvaa täysimääräisesti työstä poissaolon aiheuttaman ansionmenetyksen eristyksen tai karanteenin ajalta. KELA: /asset_publisher/y8xaytxxe3kt/content/tartuntatautipaivaraha-korvaaansionmenetyksen-karanteenin-aikana HUOMAA: Tartuntatautipäivärahan saamisen edellytys on tartuntatautilain mukaan se, että kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt karanteenin. Työterveyslääkärin tai muun lääkärin koronavirustartuntaa koskevalla diagnoosilla työntekijä ei saa tartuntatautilain mukaista tartuntapäivärahaa koronavirustartunnan aiheuttaman työkyvyttömyyden ajalta. Todetun koronavirustartunnan aiheuttaman työkyvyttömyyden ja tartunnasta aiheutuvan lääkintäviranomaisen määräämän eristyksen aikana - työnantaja maksaa sairausajan palkan Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen 18 :n mukaan; - työnantajan tulee ilmoittaa työntekijälle maksamansa sairausajan palkan määrä KELA:lle; - työntekijälle kertyy työkyvyttömyysajalta vuosilomaoikeutta vuosilomalain 7 :n mukaisesti; - työtekijälle, joka on työajan lyhennyksen piirissä, kertyy työajan lyhennystä myös siltä työkyvyttömyysajalta, jolta ajalta hänelle kertyy vuosilomaoikeutta, Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus 7 kohta Työnantajan tulee ilmoittaa työntekijälle maksamansa sairausajan palkan määrä KELA:lle 2. Työntekijän epäillään sairastuneen koronavirukseen Kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tartuntatautilain nojalla määrätä karanteeniin työntekijän, jonka epäillään sairastuneen koronavirukseen.

3 AT 24/ Lääkintäviranomaisen määräämään epäiltyyn koronavirustartuntaan perustuvan karanteenin ajalta - työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen mukaan; - työntekijälle kertyy vuosilomaoikeutta karanteeniin tai eristykseen sisältyviltä päiviltä, jotka muutoin olisivat olleet työntekijän työpäiviä, vuosilomalaki 7 2 momentti, kohta 4; - työtekijälle, joka on työajan lyhennyksen piirissä, kertyy työajan lyhennystä myös karanteenin tai eristyksen ajalta, Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus 7 kohta Työntekijälle tehdään koronavirustesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja alueiden terveysviranomaiset, sairaanhoitopiirit ja sairaalat (mm. HUS, KYS, TAYS, TYKS, OYS) antavat tautitilanteen ja paikkakunnan olosuhteiden mukaisia suosituksia ja ohjeita koronavirustestiin hakeutumisesta. THL:n ohje koronatestiin hakeutumisesta: rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid- 19/oireet-ja-hoito-koronavirus/koronavirustestit THL:n ohjeen mukaan testatun henkilön tulee odottaessaan testin tulosta pysyä kotona ja välttää lähikontaktia muihin ihmisiin. Ohje kohdistuu työntekijään, eikä hän ohjeen mukaan voi tulla työhön. Jos työntekijä toimii THL:n ohjeen mukaan, eikä tule / ilmoittaudu työhön, ei työnantajalla ole palkanmaksuvelvollisuutta ajalta, jona työntekijä odottaa testitulosta kotonaan. Sen sijaan vuosilomaoikeutta ja työajan lyhennysoikeutta voidaan tulkita tältä ajalta kertyvän, vuosilomalaki 7 2 k 4, TES Jos taas työntekijä THL:n ohjeen vastaisesti tulee / ilmoittautuu työhön ja työnantaja estää hänen työskentelynsä, tulee työnantajan maksaa työntekijälle palkka työstä estymisen ajalta. TES 10 kohdan 10.2 odotusajan palkkaa koskevien määräysten mukaan aikatyöstä tulevalle maksetaan odotusajan palkkana henkilökohtainen aikapalkka ja mahdollinen erityistyölisä, mikäli sellaisen maksamisesta on sovittu työkohteessa, jossa työntekijä on ollut työssä. Urakkatyöstä tulevalle työntekijälle maksetaan odotusajalta TES 10 kohdan 10.3 mukaan TES 9 :n korvauskeskituntiansion mukainen palkka. Kummassakin edellä käsitellyssä tilanteessa työnantaja ja työntekijä voivat sopia työajan lyhennysvapaiden tai vuosiloman pitämisestä taikka työntekijän kotoa käsin tapahtuvasta verkkokoulutuksesta testituloksen odotusaikana. Korvaus kyseiseltä ajalta maksetaan tällöin TES:n yleisten määräysten mukaan. Vuosiloma ja työajan lyhennys kertyvät myös tällöin normaalisti.

4 AT 24/ Menettelyohje: Suosittelemme jäsenyrityksiämme antamaan työntekijöille kirjallisen ohjeen siitä, miten työntekijän tulee toimia, mikäli hän käy koronavirustestissä. Ohjeessa tulisi tuoda esiin: - THL ohjeistaa koronavirustestissä käyneitä henkilöitä pysyttelemään kotona ja välttämään lähikontaktia muihin ihmisiin ennen testituloksen varmistumista. THL:n ohje koronatestiin hakeutumisesta: rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid- 19/oireet-ja-hoito-koronavirus/koronavirustestit - Työntekijät ilmoittavat viipymättä työnantajalle testaukseen liittyvästä poissaolostaan työstä. - Työnantajalla ole TES:n eikä lain mukaan palkanmaksuvelvollisuutta ajalta, jonka työntekijä odottaa testitulosta kotonaan. Työntekijää suositellaan ottamaan yhteyttä työnantajaan sen selvittämiseksi, voidaanko testituloksen odotusaikaa sopia käytettäväksi työajan lyhennysvapaita, vuosilomapäiviä tai onko testituloksen odotusaikaa mahdollista hyödyntää työntekijän kotoa käsin tapahtuvaan palkalliseen verkkokoulutukseen. Jos testitulos osoittaa, ettei työntekijällä ole koronavirustartuntaa, eikä työntekijällä ole enää oireita testituloksen valmistuessa tai ne ovat selvästi vähentyneet, työntekijä voi kulloinkin voimassa olevan THL:n ohjeen mukaan palata normaaliin elämään ja työhön. Jos testin tulos osoittaa työntekijän sairastuneen koronavirukseen, työntekijän kotikunnan tartuntatautiviranomainen ottaa työntekijään yhteyttä, määrää työntekijän karanteeniin ja antaa karanteenia koskevat ohjeet. Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus sekä työntekijän oikeus vuosilomaan ja työajan lyhennykseen todetulta työkyvyttömyysajalta määräytyy tällöin jakson 1 mukaan. Työntekijä tultaneen tässä tapauksessa katsomaan taannehtivasti työkyvyttömäksi ja oikeutetuksi sairausajan palkkaan heti testauspäivästä lukien. 4. Työntekijä on altistunut koronavirukselle THL luokittelee altistustilanteet lähikontakteihin ja muihin kontakteihin. Lääkintäviranomaiset määräävät koronavirukseen sairastuneen henkilön lähikontaktina altistuneet henkilöt karanteeniin epäillyn koronavirustartunnan vuoksi. Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus määräytyy heidän osaltaan jakson 2 mukaan.

5 AT 24/ Jos altistustilanteessa kysymys on muusta kontaktista, ei altistuminen aseta rajoituksia elämälle eikä työn tekemiselle. Näitä tilanteita ovat tyypillisesti joukkoaltistumistilanteet, joissa altistunut ei ole ollut koronavirukseen sairastuneen välittömässä läheisyydessä. Mikäli työntekijä kertoo työnantajalle altistumisesta koronavirukselle, mutta ei tiedä, luokitellaanko altistuminen lähikontaktiksi vai muuksi kontaktiksi, työntekijää tulee THL:n ohjeiden mukaisesti kehottaa ottamaan yhteyttä oman kotikuntansa tartuntatautivastaavaan, joka arvioi kontaktin laadun. 5. Työntekijän alle 16-vuotias lapsi, jonka huoltaja työntekijä on, on määrätty karanteeniin lapsella todetun tai epäillyn koronavirustartunnan vuoksi Oikeus työstä poissaoloon Jos lääkintäviranomainen on määrännyt karanteeniin työntekijän taloudessa vakituisesti asuvan alle 16-vuotiaan lapsen lapsella todetun tai epäillyn koronavirustartunnan vuoksi, työntekijällä on oikeus olla poissa työstä työsopimuslain tilapäistä hoitovapaata (todettu tartunta) ja pakottavaa perhesyytä (epäilty tartunta) koskevien säännösten nojalla, työsopimuslaki 4 luku 6 ja 7. Tilanteet, joissa työntekijälle maksetaan ansionmenetyksen korvausta Jos karanteeniin määrätyllä työntekijän taloudessa vakituisesti asuvalla alle 10-vuotiaalla lapsella on todettu koronavirustartunta, työnantaja maksaa työntekijälle sairaan lapsen hoidon järjestämisen / hoidon ajalta ansionmenetyksen korvauksen enintään neljältä työpäivältä TES 18 :n mukaan. Tätä pidemmältä ajalta velvollisuutta ansionmenetyksen korvaamiseen ei ole. Työnantajan tulee ilmoittaa työntekijälle maksamansa ansionmenetyksen korvauksen määrä KELA:lle Tilanteet, joissa työntekijälle ei makseta ansionmenetyksen korvausta Jos työntekijän taloudessa vakituisesti asuva alle 10-vuotias lapsi on määrätty karanteeniin lapsella epäillyn koronavirustartunnan vuoksi, ei työnantajalla ole velvollisuutta lasta karanteenissa valvovan työntekijän ansionmenetyksen korvaamiseen. Työnantajalla ei ole velvollisuutta korvata työansion menetystä lapsen huoltajana olevalle työntekijälle, joka hoitaa tai valvoo vuoden ikäistä lasta lapselle todetun tai epäillyn koronavirustartunnan vuoksi määrätyn karanteenin aikana. Vuosilomaoikeuden ja työajan lyhennysoikeuden kertyminen Työntekijälle kertyy vuosilomaoikeutta todetun tai epäillyn koronavirustartunnan vuoksi karanteenissa olevan alle 16-vuotiaan

6 AT 24/ lapsen hoidon / valvonnan koko kestoajalta niiltä päiviltä, jotka muutoin olisivat olleet työntekijän työpäiviä, vuosilomalaki 7 2 momentti, kohta 1. Työajan lyhennysoikeutta tältä ajalta ei kerry, Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus 7 kohta Tartuntatautipäiväraha KELA maksaa tartuntatautipäivärahaa alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalle ajalta, jona hän hoitaa / valvoo todetun tai epäillyn koronavirustartunnan vuoksi karanteeniin määrättyä lasta. 6. Työntekijän kanssa samassa taloudessa asuva muu henkilö on määrätty karanteeniin todetun tai epäillyn koronavirustartunnan vuoksi Jos työntekijän kanssa samassa taloudessa asuva henkilö on määrätty karanteeniin hänellä todetun koronavirustartunnan vuoksi, on työntekijää yleensä pidettävä sairastuneen lähikontaktina. Tällöin lääkintäviranomaiset määräävät myös työntekijän karanteeniin epäillyn koronavirustartunnan vuoksi. Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus määräytyy tällöin jakson 2 mukaan. Jos työntekijän kanssa samassa taloudessa asuva henkilö on asetettu karanteeniin hänellä epäillyn koronavirustartunnan vuoksi esimerkiksi siksi, että hän on ollut jonkin muun sairastuneen henkilön lähikontakti, on kyseessä työntekijän altistumisen osalta muu kontakti. THL:n ohjeen mukaan tällainen altistuminen ei aseta rajoituksia normaalille elämälle eikä työn tekemiselle. THL:n ohje: rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid- 19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/karanteeni-eristys-jakaranteenia-vastaavat-olosuhteet Mikäli on epäselvää, luokitellaanko työntekijän edellä mainitulla tavalla tapahtunut altistuminen lähikontaktiksi vai muuksi kontaktiksi, työntekijää tulee ohjeistaa ottamaan yhteyttä oman kotikuntansa tartuntatautivastaavaan, joka arvioi kontaktin laadun. 7. Työntekijän kanssa samassa taloudessa asuvalle muulle henkilölle tehdään koronavirustesti infektio-oireiden takia tai samassa taloudessa asuva henkilö on altistunut koronavirukselle Jos koronavirustestiin hakeutuu infektio-oireiden vuoksi työntekijän alle 16-vuotias lapsi tai samassa taloudessa työntekijän kanssa asuva muu henkilö, ei tilanne aiheuta estettä työntekijän työn teolle, ellei testattua henkilöä ole määrätty karanteeniin todetun koronavirustartunnan vuoksi.

7 AT 24/ Mikäli työntekijä on poissa työstä alle 16-vuotiaan lapsen koronavirustestin tekemisen vuoksi (mm. lapsen kuljettaminen testiin ja testin vaatima aika), aiheutuu työstä poissaolo pakottavasta perhesyystä, työsopimuslaki 4 luku 6 ja 7. Tilanne on sama, jos työntekijä joutuu valvomaan pientä lasta kotona testituloksen odotusaikana, jolloin lapsi ei THL:n ohjeen mukaan voi mennä päiväkotiin tai kouluun. Kyseiseltä ajalta ei makseta työntekijälle palkkaa tai ansionmenetyksen korvausta. Mikäli testaus tai lapsen valvonta kotona vaatii koko päivän poissaolon työstä, kertyy kyseiseltä päivältä vuosilomaoikeutta, vuosilomalaki 7 2 momentti, kohta 1. Sen sijaan työajan lyhennysoikeutta tältä päivältä ei kerry. 8. Työntekijä on palannut ulkomailta 14 vuorokauden aikana ennen työhön paluuta Suomen hallitus päätti palauttaa useita matkustusrajoituksia sekä sisäraja- ja ulkorajavalvontaa alkaen. Rajaliikenteen tilannetta hallitus tarkastelee noin kahden viikon välein. Rajavartiolaitoksen luettelo matkustusrajoitusten piirissä olevista ja niiden ulkopuolella olevaista maista on ajantasaisena osoitteessa: Liikenne sallitaan alkaen myös Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisen maarajan rajanylityspaikoilla paikallisten rajayhteisöjen välillä. Suomen kansalainen saa edelleen poistua Suomesta ja palata Suomeen. Matkustamista ei jatkossakaan kielletä myöskään maihin, jotka ovat matkustusrajoitusten piirissä. Suomen hallitus kuitenkin suosittaa, että rajoituslistalla oleviin maihin ei matkustettaisi. Työnantaja ei voi kieltää työntekijöiden vapaa-ajan matkoja ulkomaille. THL suosittaa rajoituslistalla olevista maista takaisin Suomeen saapuville 14 vuorokauden pituista omaehtoista karanteenia. Jos maa ei ole matkustusrajoitusten piirissä, karanteeniin ei tarvitse jäädä. Paluu maista, joihin ei kohdistu matkustusrajoituksia Omaehtoista karanteenia ei tarvita, jos henkilö saapuu matkustusrajoitusten ulkopuolella olevasta maasta. Samat ohjeet koskevat Suomeen saapuvia jäsenyritysten työntekijöitä olivatpa he Suomen tai jonkun muun maan kansalaisia. Matkustusrajoitukset eivät koske Euroopassa seuraavia maita: Italia, Slovakia, Unkari, Liechtenstein, Viro, Latvia, Liettua, Kypros, Irlanti, San Marino ja Vatikaani.

8 AT 24/ Paluu maista, joihin kohdistuu matkustusrajoituksia Vaikka maa olisi matkarajoitusten piirissä, näidenkin maiden kohdalla sallitaan paluu- ja työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne, mutta Suomeen palatessa on voimassa suositus omaehtoisesta karanteenista. THL suosittelee, että matkustusrajoitusten piirissä olevasta maasta maahan saapuvat ovat 14 vuorokauden ajan Suomeen saapumisen jälkeen omaehtoisessa karanteenissa. Omaehtoinen karanteeni koskee niin työ- kuin virkistysmatkalta palaavia henkilöitä kansalaisuudesta riippumatta. Omaehtoista karanteenia koskeva suositus koskee myös tilanteita, joissa paluu matkustusrajoitusten piirissä olevasta maasta tapahtuu matkustusrajoitusten ulkopuolella olevan maan kautta. THL:n ohjeen mukaan omaehtoinen karanteeni tarkoittaa, että henkilö välttää lähikontaktia muihin aina kun mahdollista, ja on kotioloissaan. - THL suosittaa, että muiden tartuntariskin vähentämiseksi omaehtoisessa karanteenissa oleva ei mene työpaikalle tai muualle kodin ulkopuolelle, vaan pysyy kotona omaehtoisen karanteenin aikana. - Omaehtoisessa karanteenissa olevan suositellaan sopivan työnantajansa kanssa työhön liittyvistä toimintatavoista kahden viikon ajan matkalta paluun jälkeen. - Omaehtoisessa karanteenissa välttämätön liikkuminen on mahdollista. Välttämätöntä liikkumista on THL:n ohjeen mukaan esimerkiksi lääkärissä käynti, riittävät turvavälit huomioiden. Harrastuksissa käynti ei ole välttämätöntä liikkumista. - THL suosittaa, että omaehtoisessa karanteenissa oleva välttää julkisen liikenteen käyttämistä. THL:n ohje omaehtoisesta karanteenista: rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid- 19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia#ohjeet_karanteeniin Menettelyohje: Suosittelemme jäsenyrityksiämme antamaan työntekijöille kirjallisen ohjeen siitä, miten työntekijän tulee toimia, mikäli hän aikoo vapaaaikanaan lähteä virkistysmatkalle matkustusrajoitusten piirissä olevaan maahan. Ohjeessa tulisi tuoda esiin: - Työnantaja edellyttää, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaisesti matkustusrajoitusten piirissä olevasta maasta henkilökohtaiselta virkistysmatkalta Suomeen saapuvat työntekijät ovat 14 vuorokauden ajan Suomeen saapumisen jälkeen omaehtoisessa karanteenissa. Omaehtoisen karanteenin aikana työnantaja kieltää heidän paluunsa työpaikalle ja työkohteisiin, joissa

9 AT 24/ on samaan aikaan läsnä muita henkilöitä, jotka voivat altistua mahdolliselle koronavirukselle. Työstä omaehtoisen karanteenin takia estyvälle työntekijälle ei makseta palkkaa eikä ansionmenetyksen korvausta. - Matkustusrajoitusten ja omaehtoisen karanteenin piirissä olevat maat ilmenevät Rajavartiolaitoksen sivuilta: - Työntekijän suositellaan, ennen kuin työntekijä lähtee henkilökohtaiselle virkistysmatkalle matkustusrajoitusten piirissä olevaan maahan, sopimaan työnantajan kanssa työhön paluuseen liittyvistä toimintatavoista kahden viikon pituiseksi ajaksi työntekijän Suomeen paluun jälkeen. HUOMAA: Jos työnantaja on määrännyt työntekijän työmatkalle matkustusrajoitusten piirissä olevaan maahan, työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus työmatkalta paluuta seuranneen omaehtoisen karanteenin aiheuttaman työstä estymisen ajalta. Jos työntekijän virkistysmatkan alkamisen jälkeen matkakohteena oleva maa on muuttunut matkustusrajoitusmaaksi Jos työntekijän virkistysmatkan alkamisen jälkeen matkakohteena oleva maa on muuttunut matkustusrajoitusmaaksi tulee työntekijän Suomeen palatessaan jäädä THL:n ohjeistuksen mukaan omaehtoiseen karanteeniin. Ohje kohdistuu työntekijään, eikä hän ohjeen mukaan voi tulla työhön. Jos työntekijä jää THL:n ohjeen mukaan omaehtoiseen karanteeniin 14 vuorokauden ajaksi, eikä tule / ilmoittaudu työhön tänä aikana, ei työnantajalla ole palkanmaksuvelvollisuutta omaehtoisen karanteenin ajalta. Sen sijaan vuosilomaoikeutta ja työajan lyhennysoikeutta voidaan tulkita tältä ajalta kertyvän, vuosilomalaki 7 2 k 4, TES Jos taas työntekijä THL:n ohjeistuksen vastaisesti tulee / ilmoittautuu työhön ja työnantaja estää hänen työskentelynsä, tulee työnantajan maksaa työntekijälle palkka työstä estymisen ajalta. TES 10 kohdan 10.2 odotusajan palkkaa koskevien määräysten mukaan aikatyöstä tulevalle maksetaan odotusajan palkkana henkilökohtainen aikapalkka ja mahdollinen erityistyölisä, mikäli sellaisen maksamisesta on sovittu työkohteessa, jossa työntekijä on ollut työssä. Urakkatyöstä tulevalle työntekijälle maksetaan odotusajalta TES 10 kohdan 10.3 mukaan TES 9 :n korvauskeskituntiansion mukainen palkka. Kahdessa edellä käsitellyssä tilanteessa työnantaja ja työntekijä voivat sopia työajan lyhennysvapaiden tai vuosiloman pitämisestä taikka työntekijän kotoa käsin tapahtuvasta verkkokoulutuksesta omaehtoisen karanteenin aikana. Korvaus kyseiseltä ajalta maksetaan tällöin TES:n

10 AT 24/ yleisten määräysten mukaan. Vuosiloma ja työajan lyhennys kertyvät myös tällöin normaalisti. 9. Tilaaja estää työntekijän / kohteen kaikkien työntekijöiden työn tekemisen tartuntariskin vuoksi Tässä jaksossa käsittelemme tilanteita, joissa tilaaja itse tekemänsä päätöksen nojalla ilman viranomaisen määräystä tai suositusta a) määrää yksittäisen työntekijän jäämään pois työstä koronavirukseen liittyvän tartuntariskin vuoksi; tai b) sulkee työmaan kokonaisuudessaan tai osittain työmaalla todetun tai esiintyneeksi epäillyn koronavirustartunnan vuoksi. Velvollisuus muun työn järjestämiseen Edellä kohtien a) ja b) mukaisissa tilanteissa työnantajan tulee järjestää työstä estyvälle työntekijälle / estyville työntekijöille muuta työtä. Ellei tämä ole mahdollista, työntekijä / työntekijät voidaan lomauttaa, mikäli työsopimuslain mukaiset yleiset edellytykset lomauttamiselle ovat olemassa. YT-neuvotteluvelvollisuus, vähintään 20 palkansaajan yritykset Lomauttaminen kohtien a) ja b) mukaisissa tapauksissa edellyttää yrityksissä, joissa työsuhteessa on säännöllisesti vähintään 20 palkansaajaa, YT-neuvottelujen käymistä, mikäli uusien lomautusten toimeenpaneminen ei ole mahdollista aikaisemmin käytyjen YTneuvottelujen perusteella. Lomautusilmoitusten osalta noudatetaan tiedotteessa AT 23 /2020 mainittua viiden vuorokauden lomautusilmoitusaikaa* - kaikissa kohdan a) tarkoittamissa tilanteissa riippumatta siitä, onko työntekijä tehnyt työtä aikapalkkauksella vai urakkapalkkauksella; - kohdan b) tarkoittamissa tilanteissa, jos keskeytyneet työt on tehty aikapalkkauksella. * Työnantaja ja työntekijä voivat myös sopia kirjallisesti määräaikaisen, enintään 90 päivää kestävän lomautuksen toimeenpanemisesta ilman lomautusilmoitusaikaa. Jos työmaa suljetaan kohdassa b) tarkoitetussa tapauksessa kokonaisuudessaan vähintään viikon mittaiseksi määräajaksi, voidaan urakkatyössä ollut työntekijä työehtosopimuksen 10 B kohdan 10.3 perusteella lomauttaa työmaan sulkemista vastaavaksi määräajaksi lomautusilmoituksen tiedoksiantamista seuraavasta päivästä lukien. Lomautusilmoituksessa tulee yksilöidä päivä, jolloin työmaa aukeaa ja määräaikainen lomautus päättyy. Jos työntekijä on ollut kohtien a) ja b) tarkoittamissa tapauksissa työssä aikapalkkauksella, eikä hänelle voida osoittaa muuta työtä ennen kuin hän pääsee palaamaan työmaalle tai ennen kuin hänen lomautuksensa alkaa, työntekijälle maksetaan TES 10 :n mukaisena

11 10. Kasvomaskit 11. Lisätiedot AT 24/ odotusajan palkkana henkilökohtainen aikapalkka ja mahdollinen erityistyölisä, mikäli työntekijän kanssa oli sovittu erityistyölisän maksamisesta keskeytyneessä työssä. Jos keskeytynyt työ kohdan b) tarkoittamassa tapauksessa on ollut urakkatyötä, työntekijälle maksetaan odotusajan palkkana TES 9 :n mukainen korvauskeskituntiansio ajalta ennen työmaan töiden tai lomautuksen alkamista. Suomen hallitus puoltaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) antamaa alueellista kasvomaskisuositusta. rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid- 19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskienkaytosta-kansalaisille Työterveyslaitos ohjeistaa, että työpaikoilla työnantajan velvollisuus on riskien arvioinnin perusteella arvioida, tarvitseeko työntekijöiden käyttää työpaikalla suojaimia, esimerkiksi hengityksensuojaimia tai koronavirukseen liittyen kasvomaskeja. Jos hengityksensuojainten tai kasvomaskin käyttöön riskien arvioinnin pohjalta päädytään, pitää työnantajan kustannuksellaan hankkia suojaimet ja maskit sekä valvoa niiden käyttämistä. Työntekijällä puolestaan on velvollisuus käyttää työnantajan antamia suojavarusteita. Asiaa koskeva ohje löytyy Työterveyslaitoksen sivuilta: Työnantajalla ei ole velvollisuutta hankkia työntekijöille kasvomaskeja työajan ulkopuolella työmaalle tapahtuvaan matkustamista varten. Tilanne on kuitenkin toinen, jos työntekijä työnantajan määräyksestä matkustaa työaikana tai tekee työmatkan käyttäen esim. lentokonetta tai muuta julkista liikennevälinettä, jossa kasvomaskin käyttöä vaaditaan tai suositellaan. Lisätiedot: Sähkötekniset työnantajat STTA:n ja STUL:n työsuhdeasiain neuvonta, tai puhelin Kunnioittavasti Sähkötekniset työnantajat STTA Esa Larsén Toimitusjohtaja

LIITTOJEN YHTEINEN OHJE KOSKIEN ÄITIYSVAPAAN PALKKAA

LIITTOJEN YHTEINEN OHJE KOSKIEN ÄITIYSVAPAAN PALKKAA TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY AMMATTILIITTO PRO RY JRu, RJ, HH 17.9.2014 LIITTOJEN YHTEINEN OHJE KOSKIEN ÄITIYSVAPAAN PALKKAA Työtuomioistuimen tuomio TT2014:116 koskien Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Tietotekniikan palvelualan TES vs. laki

Tietotekniikan palvelualan TES vs. laki Tietotekniikan palvelualan TES vs. laki Palkat Minimipalkkalakia ei ole! Tehtäväryhmän ja vaativuuden mukaiset vähimmäispalkat. 2 Säännöllinen työaika Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

c) 6 viikkoa, kun osa-aikaistaminen tai irtisanominen taikka lomauttaminen yli 90 päiväksi ilmeisesti kohdistuu yli 10 työntekijään.

c) 6 viikkoa, kun osa-aikaistaminen tai irtisanominen taikka lomauttaminen yli 90 päiväksi ilmeisesti kohdistuu yli 10 työntekijään. 1 (7) KUNNALLINEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUS 2005 2007 3 TYÖNTEKIJÄN LOMAUTTAMINEN 1 Yleistä Työntekijän lomauttaminen määräytyy kulloinkin voimassa olevan työsopimuslain säännösten mukaisesti

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

Virkamiesten lomauttaminen

Virkamiesten lomauttaminen Virkamiesten lomauttaminen Päivitetty 11/2016 Valtion virkamieslaki 8 luku 36 39 Jos viranomainen voisi 27 :n 1 momentin nojalla irtisanoa virkamiehen, virkamies voidaan 14 päivän ilmoitusaikaa noudattaen

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Muonion kunta Sääntö 1 (6) Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hyväksytty x) Voimaantulo 1.1.2013 x) Hyväksytty 20.9.1993 ja tarkistettu 29.1.1999, 25.2.2002, 12.12.2005, 26.1.2009 ja Muonion kunta Sääntö

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9)

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) Työelämä / Työlainsäädäntö ja Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) VUOSILOMALAIN MUUTOKSET 1.4.2016 Vuosilomalakia muutetaan 1.4.2016 voimaantulevalla lailla kahdella tavalla: 1. Yli neljän viikon pituisiin

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Tartuntatautilain pykäliä tuberkuloosin näkökulmasta

Tartuntatautilain pykäliä tuberkuloosin näkökulmasta Tartuntatautilain pykäliä tuberkuloosin näkökulmasta Dos. Hanna Soini Johtava asiantuntija, THL Terveysturvallisuusosasto Tartuntatautilain pykäliä tuberkuloosin näkökulmasta 1 Epidemiologinen katsaus

Lisätiedot

Tartuntatautilaki 1986/583

Tartuntatautilaki 1986/583 sivu 1/5 Tartuntatautilaki 1986/583 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Väestön suojaamiseksi tartuntataudeilta on noudatettava, mitä tässä laissa säädetään. 2 (29.1.1999/70) Tartuntataudilla tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Myöhemmin tässä ohjeessa ovat laskentaesimerkit ovat suuntaa-antavia. Tämä ohje ei ole osa työehtosopimusta eikä työehtosopimuksen soveltamisohje.

Myöhemmin tässä ohjeessa ovat laskentaesimerkit ovat suuntaa-antavia. Tämä ohje ei ole osa työehtosopimusta eikä työehtosopimuksen soveltamisohje. Ohje (1/6) 13.5.2014 YLIOPISTOJEN YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS OHJE KOSKIEN 1.4.2014 VOIMAAN TULLEITA IRTISANOMISAIKA- JA VUOSILOMAMÄÄRÄYKSIÄ TAUSTA Sivistystyönantajat ry ja yliopistojen henkilöstöä edustavat

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä 3.5.2017 Markus Sädevirta Specialist Counsel, OTT Työnhakijasta kerättävät tiedot Tarpeellisuusvaatimus: Työnantaja

Lisätiedot

TES:n matkamääräykset ja verottajan säännöstys

TES:n matkamääräykset ja verottajan säännöstys TES:n matkamääräykset ja verottajan säännöstys 28.1.2010 1 TES, tuloverolaki ja Verohallinnon kustannuspäätös TES määrittää, mitä työnantajan pitää maksaa TES ei määrittele maksettavien korvausten verokohtelua

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

UUSI MAA JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS JA OMAILMOITUSMENETTELYN KÄYTTÖÖNOTTO

UUSI MAA JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS JA OMAILMOITUSMENETTELYN KÄYTTÖÖNOTTO Elinkeino ja työmarkkinatiedote 21/2018 25.5.2018 1 MK/TO UUSI MAA JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS JA OMAILMOITUSMENETTELYN KÄYTTÖÖNOTTO Työehtosopimusmuutokset Elinkeino ja työmarkkinatiedotteessa

Lisätiedot

Pia Kilpeläinen Jari Syrjälä Arvo Ylönen. Opas lvi-asentajien työsuhteisiin

Pia Kilpeläinen Jari Syrjälä Arvo Ylönen. Opas lvi-asentajien työsuhteisiin Pia Kilpeläinen Jari Syrjälä Arvo Ylönen Opas lvi-asentajien työsuhteisiin Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2014 SOSIAALISET MÄÄRÄYKSET 3 SISÄLTÖ LUKIJALLE... 9 1 TYÖSUHDETTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA TYÖEHTOSOPIMUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginvaltuusto 11.12.2017 102 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta sekä korvausta ansionmenetyksestä ja

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014. AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet

JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014. AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014 AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen vuosilomaluvun eräitä määräyksiä on muutettu. Muutokset pohjautuvat

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

REISJÄRVEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ REISJÄRVEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ KHALL 12.3.2001 VALT 20.3.2001 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Erityistehtävät 5 Ansionmenetysten korvaus 6 Matkakustannusten korvaus

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Palkkiosääntö 1 Liite Kvalt 17.12.2012 JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa Voimaantulo 1.1.2013 alkaen 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

1994 vp - HE 65. korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/91) perusteella sairausvakuutuksen omavastuuajalta,

1994 vp - HE 65. korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/91) perusteella sairausvakuutuksen omavastuuajalta, 1994 vp - HE 65 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ihmisen elimien ja kudoksien irrottamisesta lääketieteelliseen käyttöön annetun lain 11 :n ja sairausvakuutuslain 4 a :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

Neuvottelutulos

Neuvottelutulos Sähkötekniset työnantajat STIA ry SÄHKÖISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2015-2017 PALKANKOROTUKSET AJALLE 1.8.2016-31.1.2017 Sähköistysalan työehtosopimuksen 2015-2017 allekirjoituspöytäkirjan kohdan 17 ja työmarkkinoiden

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä. KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet

KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä. KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) vuosilomaluvun eräitä määräyksiä on muutettu.

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet 1 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet Yhtymävaltuuston hyväksymä 15.6.2017 28 1. 2. Yleiset määräykset Tässä asiakirjassa annetaan tarpeelliset määräykset

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä OHJE TYÖAIKAPANKKIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOON SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALALLA Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Toimihenkilöunioni TU ry ja Ylemmät

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 02 HENKILÖSTÖASIAT LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA 2013 MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuusto 18.6.2012/36 Voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle Hyvinvointitoimiala Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana PL 364, 20101 Turku Puh. 02 330 000 Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi Sähköposti: etunimi.sukunimi@turku.fi

Lisätiedot

Vuosilomalain muutos

Vuosilomalain muutos Vuosilomalain muutos 1.4.2019 luottamusmiesten koulutus 21.-22.3.2019 Hotelli Ava Vuosiloman ansainta Perustuu vuosilomalaissa määriteltyihin täysiin lomanmääräytymiskuukausiin Lomaa kertyy työsuhteen

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Savitaipaleen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Savitaipaleen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.3.2019 5 Voimaantulo 1.4.2019 2 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala...3 2 Kokouspalkkiot...3 3 Samana päivänä pidetyt

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Kristel Nybondas JÄSENKIRJE M+P+T+V/2/2013 27.3.2013 1(7) Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää

Lisätiedot

Hollolan kunta Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Hollolan kunta Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hollolan kunta Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hyväksytty valtuusto 11.4.2011 Voimaantulo 1.5.2011 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 51/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimiesten vuosilomalain 9 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merimiesten vuosilomalakia. Pykälää työntekijän oikeudesta saada vuosilomansa

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet 1 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet Yhtymävaltuuston hyväksymä 15.6.2017 28 Muutokset huomioitu 13.6.2019 saakka. 1. Yleiset määräykset Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

LYHYEN AJAN ANSIONMENETYSKORVAUS OSA-AIKAELÄKKEELLÄ OLEVALLE

LYHYEN AJAN ANSIONMENETYSKORVAUS OSA-AIKAELÄKKEELLÄ OLEVALLE TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 9/2001 Bulevardi 28 PL 275 00121 Helsinki puh. (09) 680 401 Fax (09) 604 714 21.11.2001 1(5) Merja Salonen LYHYEN AJAN ANSIONMENETYSKORVAUS OSA-AIKAELÄKKEELLÄ

Lisätiedot

Reisjärven kunta. Kunnanhallitus LIITE 1 Valtuusto LIITE Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Reisjärven kunta. Kunnanhallitus LIITE 1 Valtuusto LIITE Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Reisjärven kunta Kunnanhallitus 6.9.2017 151 LIITE 1 Valtuusto 19.9.2017 LIITE 5 67 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS LOMARAHAVAPAASTA JA VUOSILOMAPALKAN MÄÄRÄÄ ALENTAVASTA VAPAA-AJASTA

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS LOMARAHAVAPAASTA JA VUOSILOMAPALKAN MÄÄRÄÄ ALENTAVASTA VAPAA-AJASTA PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS LOMARAHAVAPAASTA JA VUOSILOMAPALKAN MÄÄRÄÄ ALENTAVASTA VAPAA-AJASTA 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Sopimuksen sisältö Tällä paikallisella sopimuksella Järvenpään kaupunki

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Kristel Nybondas JÄSENKIRJE M+P+T+V/3/2011 9.3.2011 1(6) Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

Alkusanat. Helsingissä

Alkusanat. Helsingissä MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Muutosturvan tavoitteena on parantaa taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanotun työntekijän asemaa ja edistää

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö 1 SUONENJOEN KAUPUNKI P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.06.2017 67 Voimaantulo: 1.6.2017 1 Soveltamisala Tätä sääntöä sovelletaan kaupungin luottamustehtävissä toimiviin henkilöihin

Lisätiedot

Työsopimusmalli 1 / 4. Työsopimusmalli

Työsopimusmalli 1 / 4. Työsopimusmalli Työsopimusmalli 1 / 4 Työsopimusmalli Ylemmät toimihenkilöt YTN ry Alla mainittu työnantaja ja ylempi toimihenkilö (jäljempänä toimihenkilö) ovat sopineet seuraavista työsuhteen ehdoista. Lisäksi on otettava

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksyjä Valtuusto 25.8.2017 Laatija Hallitus 11.8.2017 1 Sisällys 1. Päätöshistoria ja voimaantulo... 2 2. Soveltamisala... 2 3. Kokouspalkkiot... 2 4. Samana päivänä

Lisätiedot

Sähköistysalan työehtosopimuksen keskeisiä määräyksiä

Sähköistysalan työehtosopimuksen keskeisiä määräyksiä Sähköistysalan työehtosopimuksen keskeisiä määräyksiä Tähän esitteeseen on poimittu keskeisiä määräyksiä Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksesta. Sähköliitto lähettää työehtosopimuksen luottamusmiehille

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Työstä poissaolot - perhevapaat STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Taustaa työstä poissaoloille Työstä poissaoloja voidaan ryhmitellä

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT JÄSENKIRJE 5/T/2008 puh. (09) 684 4380 19.03.2008 Jakelu: Jäsentyönantajat 1(2) METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN Metsäalan työehtosopimukseen tulee

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Palkkiosääntö 1 Liite JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 2017 Voimaantulo 1.6.2017 alkaen 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

LIIKKUVUUSAVUSTUS. Tampere Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

LIIKKUVUUSAVUSTUS. Tampere Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa LIIKKUVUUSAVUSTUS Tampere 27.1.2018 Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa LIIKKUVUUSAVUSTUS uudet säännökset Voidaan myöntää 1.1.2018 alkaen myös sellaiseen

Lisätiedot

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Työsuhteen ehdot 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Aito HSO ry ovat laatineet tämän suosituksen työsuhteen vähimmäisehdoista tradenomi, HSOille ja HSO-sihteereille.

Lisätiedot

Soveltamisohje vuosilomalain muutoksista

Soveltamisohje vuosilomalain muutoksista 1 Soveltamisohje vuosilomalain muutoksista Muutosten pääkohdat Vuosilomalakia muutettiin 1.4.2019 lukien siten, että työntekijälle turvataan oikeus EU-lainsäädännön edellyttämään vähintään neljän viikon

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

Luottamusmiehen asema ja tehtävät

Luottamusmiehen asema ja tehtävät Luottamusmiehen asema ja tehtävät Kirkon alojen koulutus uusille luottamusmiehille 7.- Hotelli Avassa Helsingin Vallilassa Kirkon luottamusmiessopimus Kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) liite

Lisätiedot

VUOROTTELUKORVAUS. Tampere Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

VUOROTTELUKORVAUS. Tampere Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa VUOROTTELUKORVAUS Tampere 27.1.2018 Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa Vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa kokoaikatyössä ollut työntekijä

Lisätiedot

2 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauksen):

2 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauksen): NURMIJÄRVEN KUNNAN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 31.5.2017 48, voimaantulo 1.6.2017 1 SOVELTAMISALA 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen pk-yrityksissä

Paikallinen sopiminen pk-yrityksissä Paikallinen sopiminen pk-yrityksissä Suomen Yrittäjät 24.8.2009 1 Kuuluuko yritys SY:n ohella työehtosopimuksen osapuolena olevaan työnantajaliittoon? Kyllä 9 Ei 8 Ei osaa sanoa 0 10 20 0 40 0 60 24.8.2009

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino:Lönnberg 2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...3

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

ILOMANTSIN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ VALTUUSTOKAUDELLE

ILOMANTSIN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ VALTUUSTOKAUDELLE ILOMANTSIN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ VALTUUSTOKAUDELLE 2017-2021 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti:

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti: Vuosivapaajärjestelmä Vuosivapaan ansainta 2. Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen,

Lisätiedot

ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO-JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO-JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 56 ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO-JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 1.6.2017 Voimaantulo 1.6.2017 57 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Itä-Savon koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 15.6.2009 112 Voimaantulopv 21.7.2009 (3 ja 6 ) Valtuusto 22.11.2010 124 Voimaantulopv 1.1.2011 (3 ja 6 ) Valtuusto 7.12.2010

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364 20101 Turku Puh. 02 330 000 Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 Kunta-alan KVTES neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.5.2016 Håkan Ekström Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2017 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

valtuusto, kunnanhallitus ja konsernijaosto 80 eur 100 eur muut toimielimet lautakunnat (pl. vaalilautakunnat), niiden jaostot

valtuusto, kunnanhallitus ja konsernijaosto 80 eur 100 eur muut toimielimet lautakunnat (pl. vaalilautakunnat), niiden jaostot V OSA Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset 17 luku Palkkiot ja korvaukset 135 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Karstulan kunta. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Karstulan kunta. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.6.2019 Kunnanhallitus 6.5.2019 135 Kunnanvaltuusto 20.5.2019 28 Voimaantulo 1.6.2019 1 1.1.2018 - sisällysluettelo Sisällysluettelo 1.6.2019 alkaen... 1 1 Soveltamisala...

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hall. 15.11.2016 Valt. 23.11.2016 Voimassaolo: valtuustokausi 2017-2021 1 1 Soveltamisala Kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1 ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖLLISTÄMISEN ASKELEET 1/4 Yhdistys lähtövalmiiksi työnantajana 1. Allekirjoitusoikeudet, päätöksenteko, ry 2. Arvio rahoista 3. Y-tunnus 4. Hallitus

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot, vuosipalkkiot ja ansionmenetysten korvaukset lukien.

Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot, vuosipalkkiot ja ansionmenetysten korvaukset lukien. Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot, vuosipalkkiot ja ansionmenetysten korvaukset 1.1.2018 lukien. 1 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi.

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. 1 (5) HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOHJE Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY TYÖSOPIMUSMALLI YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Alla mainittu työnantaja ja ylempi toimihenkilö (jäljempänä toimihenkilö) ovat sopineet seuraavista työsuhteen ehdoista. Lisäksi on otettava huomioon mahdollisen

Lisätiedot