VIESTINTÄSTRATEGIA. Kehitysvammaisten Tukiliiton. vuosiksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIESTINTÄSTRATEGIA. Kehitysvammaisten Tukiliiton. vuosiksi 2012-2016"

Transkriptio

1 Kehitysvammaisten Tukiliiton VIESTINTÄSTRATEGIA vuosiksi Viestinnän tarkoitus 2. Kehitysvammaisten Tukiliiton perustehtävä ja -arvot 3. Toimintaympäristö ja sen muutosten vaikutukset viestintään 4. Viestinnän arvot ja tavoitteet 5. Tukiliiton ydinviestit 6. Viestinnän vastuut 7. Yhteistyö- ja sidosryhmät 8. Viestinnän kanavat 9. Kriisiviestintä 10. Seuranta, mittaaminen ja arviointi

2 2 1. Viestinnän tarkoitus Viestinnän tarkoitus organisaatiossa on tukea organisaation perustehtävän toteutumista sekä tavoitteiden saavuttamista. Tukiliiton strategiakauden tavoitteet löytyvät toimintaohjelmista (http://www.kvtl.fi/media/muut/strategia_ja_toimintaohjelma_vuosiksi_ pdf) Koska liiton strategian mukaiset tavoitteet ovat varsin laajat ja monilukuiset on hyvä, että Tukiliiton tavoitteet kirjataan vuositason toimintasuunnitelmiin. Viestinnän tehtävä on myös erottaa kaikesta taustahälystä oleellinen ja toimia early warning - varoitusjärjestelmänä etenkin eettisissä kysymyksissä. Viestinnän painoarvo kasvaa vääjäämättä, sillä viestintä ja johtaminen ovat entistä tiukemmin sidoksissa toisiinsa. 2. Kehitysvammaisten Tukiliiton perustehtävä ja -arvot 2.1. Kehitysvammaisten Tukiliiton perustehtävä on kehitysvammaisen ihmisen ihmisarvon ja perusoikeuksien toteutuminen ja perheiden tukeminen. Ihmisarvo on moraalinen ja juridinen käsite, jonka mukaan ihmisellä on arvo sinänsä. Ihmisarvo kuuluu ihmisyyteen, siihen että on syntynyt ihmiseksi. Ihmisoikeudet ovat jokaisen ihmisen synnynnäisiä oikeuksia ja ne koskevat kaikkia ihmisiä. Perusoikeuksilla tarkoitetaan yksilölle perustuslaissa turvattuja oikeuksia Toimintaamme ohjaavat kolme keskeistä arvoamme: eettisyys, osallisuus ja ekokulttuurisuus. Tukiliiton perusarvot pohjautuvat Suomen perustuslakiin ja kansainvälisiin sopimuksiin, joista uusin ja merkittävin on YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista. Kaikille ihmisille kuuluvat oikeus elämään, vapauteen, onnen tavoitteluun ja yhdenvertaiseen kohteluun muiden ihmisten joukossa sekä oikeus tulla ymmärretyksi. Vammaisia tulee kohdella samalla tavalla kuin muita ihmisiä Eettisyys perustuu siihen, että koska me kaikki olemme erilaisia, meidän kuuluu oppia elämään yhdessä ja arvostamaan toisiamme. Vammaisilla ihmisillä on samanlainen synnynnäinen arvo ja samat ihmisoikeudet ja perusvapaudet kuin muilla ihmisillä. Kehitysvammaisilla ihmisillä on oikeus palvelu- ja tukimuotoihin, jotka vastaavat heidän yksilöllisiä toiveitaan ja tarpeitaan. Kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän perheenjäseniään on tuettava kunnioittaen heidän toiveitaan, asiantuntemustaan ja valintojaan Osallisuus perustuu siihen, että kaikilla ihmisillä on oikeus olla osallisena omien lähiyhteisöjensä toiminnassa. Henkilöiden tarvitsema tuki tulee rakentaa siten, että se mahdollistaa elämisen, asumisen, leikin, opiskelun, työn ja vapaa-ajanvieton tavallisessa yhteiskunnassa. Vammaisilla on oikeus osallistua yhteiskunnan toimintaan yhdenvertaisesti muiden kanssa Ekokulttuurisuus perustuu siihen, että perheiden erilaisia kulttuureja kunnioitetaan. Ei ole yhtä oikeaa tapaa olla perhe tai kasvattaa lasta, vaan jokaisella perheellä on oma perhekulttuurinsa. Perhe on omaan elämäänsä aktiivisesti vaikuttava yksikkö, jota yhteiskunta voi tukea perheen omia tarpeita kuunnellen ja sen arvoja kunnioittaen.

3 3 3. Toimintaympäristö ja sen muutosten vaikutukset viestintään Kehitysvammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat Suomessa edelleen vaillinaisesti. Tämä johtuu ennen kaikkea asenteista. Vanhat ja vahvat laitoshoidon perinteet elävät yhä, mikä merkitsee, että kehitysvammaisten ihmisten omaa ääntä ja tahtoa ei kuulla. Vaihtoehtoja on tarjolla vähän. Näin siitä huolimatta, että kehitysvammaisen ihmisen oman tahdon ja toiveiden mukainen elämä nähdään tänä päivänä kansainvälisesti itsestään selvänä asiana. Myös Suomessa viralliset linjaukset korostavat kehitysvammaisten ihmisten valinnanmahdollisuuksien ja oman tahdon merkitystä. Ristiriita puheiden ja käytännön toteutuksen välillä on kuitenkin suuri. Erityisesti tämä näkyy nyt, kun laitoshoitoa puretaan koko maassa ja vaihtoehtoisia asumisen vaihtoehtoja suunnitellaan. Uuslaitosten syntyminen on jo todellisuutta. Nimby-ilmiö (Not in my Backyard, Ei minun takapihalleni) on ryöpsähtänyt julkisuudessa esiin. Lähes aina naapurusto vastustaa uusia kehitysvammaisten ihmisten asuinyksiköitä, mikä hidastaa rakennushankkeita ja aiheuttaa suvaitsemattomuudellaan inhimillistä kärsimystä. Taloustilanne on kiristynyt, mikä merkinnee puhtaasti taloudellisten arvojen korostumista inhimillisyyden sijaan. Säästöjä tehdään ihmisten hyvän elämän kustannuksella. Kansainväliset sopimukset, erityisesti YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, edellyttävät myös Suomelta muutoksia kansallisessa lainsäädännössä ja ennen kaikkea asenteissa. Yleissopimuksen keskeiset sisällöt ovat vammaisten syrjinnän kielto ja yhdenvertaisen kohtelun ja osallisuuden vaatimus kaikilla elämänalueilla. Yleissopimus on Suomessa allekirjoitettu mutta vielä ratifioimatta. Suomessa on viime aikoina tehty ja lähiaikoina tehdään useita vammaisten ihmisten elämään vaikuttavia lakimuutoksia (esimerkiksi kehitysvammalain ja vammaispalvelulain muutos, perusopetuslain muutos). Näistä muutoksista on tiedotettava ja niiden vaikutuksia seurattava. Erityisesti kehitysvammaisiin ihmisiin vaikuttava toimintaympäristön muutos on, että yhteiskunta on monimutkaistunut ja kaikenlainen tieto pirstaloitunut. Avuksi tarvitaan selkeää viestintää, asioiden konkretisoimista ja tukea oleellisen erottamiseksi epäoleellisesta. Ihmisten osallistumishalukkuus oman elämänsä sekä yhteiskunnan asioihin on kasvanut. Etenkin sosiaalinen media tarjoaa tähän kanavan. Viestinnän keinojen ja kanavien hyödyntäminen on tänä päivänä osa jokamiehen arkea. Vuorovaikutuksellisuus on syrjäyttänyt yksisuuntaisen tiedottamisen. Edellä mainitut toimintaympäristön muutokset edellyttävät Tukiliitolta vahvaa osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Tätä erityisesti liiton johdolle kuuluvaa tehtävää tuetaan viestinnän keinoin. Viestinnän repertuaarissa on oltava riittävät ja nykyaikaiset kanavat vaikuttamiseen ja vuorovaikutukseen. Tukiliiton viestinnän strategisia keinoja ovat yhteiskunnallisen keskustelun seuraaminen ja siihen vaikuttaminen yhdessä johdon kanssa. Vuorovaikutteisen viestinnän osuus kasvaa. Sosiaalisessa mediassa voivat levitä kulovalkean tavoin yksittäisen ihmisen mielipiteet ja kokemukset. Virheelliset tiedot saatetaan levittää totuutena. Tukiliiton valpas mukanaolo sosiaalisessa mediassa on välttämätöntä myös liiton imagon, ulkoisen kuvan, vaalimiseksi. Sähköinen media kaikkiaan on strategisesti Tukiliitolle keskeisen tärkeä. Sen avulla vaikutamme, olemme ajantasaisesti siellä missä (potentiaaliset) jäsenemme ja suuri yleisö sekä tarjoamme jäsenistölle moderneja toimimisen välineitä. 4. Viestinnän arvot ja tavoitteet Tukiliiton strategiassa esitetyt arvot eettisyys, osallisuus ja ekokulttuurisuus ovat myös viestinnän arvot. Liiton viestinnän tavoitteet ovat organisaation tavoitteiden tukemisen lisäksi: - oikea-aikaisuus

4 4 - tiedon ajantasaisuus, oikeellisuus, monipuolisuus, saavutettavuus ja selkeys - vuorovaikutuksen toimivuus - kanavien ja sovellusten monipuolinen käyttö - ennakointi, reagointi ja ripeys - imagon (ulkoisen kuvan) ja riskien hallinta Tukiliiton viestintä on rakentavaa ja asiallista mutta myös rohkeaa ja vahvaa; tarvittaessa terrierimäisen sinnikästä ja räväkkää. Nostamme ripeästi esiin epäkohtia kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä palveluista ja arjesta sekä syrjinnän ja suvaitsemattomuuden kokemuksia ja vahvistamme kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä ääntä yhteiskunnassa. Esitämme myös ratkaisuja epäkohtiin. Pidämme esillä myös myönteisiä asioita, kuten kehitysvammaisten henkilöiden saavutuksia kulttuurin areenoilla, vertaistuen ja järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuutta sekä kaikille avoimen yhteiskunnan hyötyjä. 5. Tukiliiton ydinviestit 5.1. Tukiliiton arvoihin perustuvat ydinviestit - Vammaisilla ihmisillä on samanlainen synnynnäinen arvo ja samat ihmisoikeudet ja perusvapaudet kuin muilla ihmisillä. - Kaikille ihmisille kuuluvat oikeus elämään, vapauteen, onnen tavoitteluun ja yhdenvertaiseen kohteluun muiden ihmisten joukossa sekä oikeus tulla ymmärretyksi. - Kehitysvammaisilla ihmisillä on oikeus palvelu- ja tukimuotoihin, jotka vastaavat heidän yksilöllisiä toiveitaan ja tarpeitaan. - Kaikilla ihmisillä on oikeus olla osallisena omien lähiyhteisöjensä toiminnassa. Henkilöiden tarvitsema tuki tulee rakentaa siten, että se mahdollistaa elämisen, asumisen, leikin, opiskelun, työn ja vapaa-ajanvieton tavallisessa yhteiskunnassa. - Vammaisilla on oikeus osallistua yhteiskunnan toimintaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. - Sikiöseulontojen on oltava vapaaehtoisia. Tuleville vanhemmille tulee antaa riittävästi tietoa, tukea ja harkinta-aikaa, jotta he pystyvät tekemään tietoisen päätöksen seulontoihin osallistumisesta. - Ei ole yhtä oikeaa tapaa olla perhe tai kasvattaa lasta, vaan jokaisella perheellä on oma perhekulttuurinsa. - Kehitysvammaisten henkilöiden perheenjäseniä on tuettava kunnioittaen heidän toiveitaan, asiantuntemustaan ja arjen jaksamista. - Kehitysvammaisten lasten on voitava käydä pääsääntöisesti lähikoulua, jossa he saavat edellytystensä mukaista opetusta yksilöllisesti tuettuna. - Ammatillinen ja valmentava koulutus on taattava jokaiselle kehitysvammaiselle ihmiselle. Elämänhallintaa ylläpitävää ja edistävää koulutusta ja toimintaa on tarjottava läpi elämänkaaren. - Asumisessa, työelämässä, päivätoiminnassa, harrastamisessa elämässä on oltava todellisia, kehitysvammaisten henkilöiden toiveita vastaavia valinnanmahdollisuuksia. - Kehitysvammaiselle ihmiselle on taattava riittävä toimeentulo. - Kehitysvammaisella ihmisellä on oltava oikeus valita oma elämäntapansa. - Kaikki yhteisön käytössä olevat ikääntyneiden palvelut kuuluvat myös ikääntyville kehitysvammaisille ihmisille. Heitä tulee kohdella samalla arvokkuudella ja kunnioituksella kuin keitä tahansa muita ikääntyneitä Tukiliiton strategiset ydinviestit - Rakennamme asiantuntijuutemme yhdistämällä jäsenistön kokemukset yhteiskunnassa liikkuvaan tietoon. - Solmimme kumppanuuksia, joilla lisäämme asiantuntemustamme kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä asioissa. - Toimintamme kutsuu mukaan myös nuoria, lapsiperheitä ja uusia jäsenryhmiä. - Olemme avoimia yhteistyölle järjestöjen, kansalaisliikkeiden, julkisen sektorin ja yritysten toimijoiden kanssa.

5 5 - Kutsumme toimintaamme vahvasti mukaan perheet, joiden lapsella on todettu kehitysviive tai useita diagnooseja, ilman selkeätä kehitysvammadiagnoosia. - Korostamme perus- ja ihmisoikeuksien ja YK:n vammaisten yleissopimuksen vaatimusten toteutumista kehitysvammaisten ihmisten arjessa. - Edistämme kehitysvammaisten ihmisten, heidän läheistensä sekä päätöksentekijöiden yhteistyötä. - Edistämme lakien, asenneilmapiirin ja palvelurakenteiden muutosta. 6. Viestinnän vastuut Merkittävät linjanvedot, eettiset kysymykset, Tukiliiton kannanotot, epävarmat asiat, talous: asiasta tiedottaa liiton puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, vastuualueen päällikkö tai viestinnän vastuuhenkilö. Kun kyse on oman asiantuntijuuden piiriin kuuluvasta asiasta, saa ja voi sisältötyöntekijä tiedottaa. Kriisiviestinnän työnjako jäljempänä. Jokainen liiton työntekijä vastaa omalta osaltaan tiedonkulusta: tiedon aktiivisesta hankinnasta ja vastaanottamisesta sekä jakamisesta. Hyvä ja vuorovaikutteinen sisäinen viestintä on oleellinen osa työhyvinvointia. Uudet työntekijät on perehdytettävä Tukiliiton viestintävastuisiin. 7. Yhteistyö- ja sidosryhmät Viestinnän tärkeimmät yhteistyö- ja sidosryhmät ovat: jäsenyhdistykset, liittohallitus, henkilöstö, jäsenyhdistysten henkilöjäsenet, muut vammais- sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöt, kunnat, aluehallintovirastot, media, suuri yleisö. 8. Viestinnän kanavat Rajat Tukiliiton viestinnän peruspilarien - yhteisöviestinnän (organisaation ja sen sidosryhmien ja -yleisöjen välillä, sisäinen viestintä) ja markkinointiviestinnän (tiedon ja tietämyksen lisääminen sekä asenteisiin, uskomuksiin ja käyttäytymiseen vaikuttaminen, ulkoinen viestintä) väliltä ovat madaltuneet. Tähän on vaikuttanut erityisesti sosiaalisen median esiinmarssi. Kaikki kohde- ja sidosryhmät koko yhteiskunta toimivat sosiaalisessa mediassa. Kaikki osallistuvat tavalla tai toisella kansalaisvaikuttamiseen. Viestinnän vuorovaikutteisuuden ja houkuttelevuuden merkitys on osaltaan madaltanut raja-aitoja. Juuri minkäänlainen viestintä ei tänä päivänä ole yksiviivaista tiedottamista vaan edellyttää aina mahdollisuutta vastavuoroisuuteen. Viestit on lisäksi paketoitava kiinnostavasti, sillä kilpailussa ihmisten ajankäytöstä ei pärjää viranomaistyyppisellä viestinnällä. Viestinnän ratkaisuja, kanavia ja sovelluksia käytetään sen mukaan, mitä kulloinenkin asia/tilanne vaatii. Kanavien ja välineiden repertuaarin on oltava laaja, ja uuden median osaaminen ja resurssit on Tukiliitossa varmistettava. Sähköisen viestinnän erityisesti verkon käyttö on lisääntynyt Tukiliitossa selkeästi ja suunnitelmallisesti perinteisen painetun viestinnän rinnalla. Tämä suunta vahvistuu, vaikka painetusta viestinnästä emme luovukaan. Painopistettä siirretään sähköiseen viestintään. Käytössämme olevat viestintäkanavat ja -välineet: sähköiset - liiton kotisivut (myös hankkeiden ja Malikkeen omat sivut) - sosiaalisen median palvelin yhdistyksille - Facebook - Twitter - vetoomukset verkossa (mahdollisesti tekstiviesteinä) - kampanjasivut (esim. - sähköinen uutiskirje

6 6 - Tukiliiton blogi: - verkkopalvelu - lehdistötiedotteet (sähköposti) - STT - radio, tv, netti - intranet (henkilöstö ja hallitus) ja/tai painetut - jäsenlehdet Tukiviesti ja selkokielinen Leija (myös netissä, Issuu-palvelu) - Tukiliiton julkaisusarja: esitteet ja oppaat (painetut ja sähköiset) - jäsenkirjeet (printti- ja sähköinen versio) - vuosikertomus ja toimintasuunnitelma - vaikuttamisviestit/-paketit päättäjille ja yhdistystoimijoille - sanoma-, paikallis-, aikakaus-, ammatti- ja ilmaisjakelulehdet - flaijerit eli pikaesitteet - roll-up-kuvatelineet - julisteet - kirjat - muut - palaverit ja keskustelut, kasvokkain viestintä - messut ja tapahtumat - koulutus - mielenosoitukset Toimiva työyhteisöviestintä, sisäinen viestintä, edistää Tukiliiton strategisten tavoitteiden saavuttamista. Tehokkaan työyhteisöviestinnän merkitys on erityisen suuri, kun organisaatio ja työntekijät toimii eri puolilla maata. 9. Kriisiviestintä Etenkin erityistilanteissa viestintä on osa johtamista. Kriisi- ja poikkeustilanteissa tiedon saatavuus ja informoinnin sujuvuus ovat keskeisiä asioita. Kriisitilanteen alussa on aina sovittava viestinnästä vastaava henkilö ja hänen varahenkilönsä. Kriisi = uhkatilanne, vaaranaika, jännitystila, talouspula, uhka, mahdollisuus, vaara, katastrofi, pula, muutos, ahdinko, hätä, sotku, pulma, hätätila, kiireellinen tilanne, totuuden hetki, ei paluuta, käännekohta. (Synonyymisanakirja) Tukiliitto ja kriisi Esimerkiksi: o vammautuminen tai kuolema liiton tapahtumassa, kurssilla tms. o epäselvyys tai väärinkäytös liiton taloudenhoidossa tai muussa hallinnossa o varomattomat lausunnot julkisuudessa o tietojärjestelmien pettäminen o kiusaamis- tai häirintätapaukset Kun kriisi osuu kohdalle o sovitaan viestinnästä vastaava henkilö ja hänen varahenkilönsä o nopea tiedotus henkilöstölle ja sidosryhmille (myös media) o viestintä perustuu totuudelle ja avoimuudelle o ei vihjailuja eikä spekulaatioita; on kerrottava se, mitä tiedetään sekä se, mitä ei tiedetä o tiedotukseen sisällytetään kriisin seuraukset, johtopäätökset ja se, kuinka tästä eteenpäin o on muistettava mahdollinen selkokielisen tiedottamisen tarpeellisuus o viestinnässä osoitettava myötätuntoa mahdollisia uhreja kohtaan o oleellista on miettiä, kenen näkökulmasta tiedotteet ym. tehdään: uhrien vai organisaation on aina muistettava, mitä kriisi merkitsee yksittäiselle ihmiselle

7 7 o ennakoidaan eri sidosryhmien tiedontarpeita ja pyritään vastaamaan niihin ennakkoon o ei paeta mediaa, sillä muutoin tilanne nähdään niin, että johto pakenee vastuutaan o viestintää jatketaan niin kauan kuin tilanne jatkuu ja erityistilanteen päättymisestä ilmoitetaan välittömästi o kriisitilanteen kulku ja viestinnän onnistuminen arvioidaan myöhemmin Julkisuuden hallinta Elämme mediayhteiskunnassa. Media on kaikkialla ja koko ajan. Jos julkisuutta aikoo hallita, on johdon tultava heti esiin ja kerrottava, mitä tietää ja mihin se ei halua sitoutua/mistä sanoutuu irti. Viestinnän vastuut o Kriisitilanteen alussa sovitaan tapauskohtaisesti viestinnästä vastaava henkilö ja hänen vastuuhenkilönsä. o Viestintä hoidetaan keskitetysti Tukiliiton viestinnästä vastaavan henkilön ohjauksessa. o Tiedotteet ym. laatii kriisitilanteen vastuuhenkilö/hänen varahenkilönsä. Tiedotteet tarkistaa Tukiliiton viestinnästä vastaava henkilö. o Sidosryhmien (myös median) kysymyksiin vastaa ensisijassa kriisitilanteen viestinnästä vastaava henkilö/hänen varahenkilönsä. o Jokaisella työntekijällä on vastuu erityistilanteista ja oman esimiehensä informoinnista. Jos esimies ei ole tavoitettavissa, informoidaan toiminnanjohtajaa, puheenjohtajaa tai viestinnän työntekijöitä. o Erityistilanteesta pidetään ns. lokikirjaa, johon merkitään kaikki tapahtumat, yhteydenotot, toimet jne. Dokumentointi auttaa näkemään, mikä tehtiin hyvin ja mitä pitää kehittää. 10. Seuranta, mittaaminen ja arviointi - Seuraamme liiton näkyvyyttä ja tiedotteiden läpimenoa resurssien salliessa mediaseurannan avulla. - Seuraamme liiton kotisivuilla ja Facebook-sivuilla kävijöiden määriä. - Selvitämme viestinnän tavoitteiden saavuttamista arviointikyselyillä (esim. jäsenistöltä, sidosryhmiltä ja henkilöstöltä). - Arvioimme viestinnän onnistumista viestinnän työryhmässä (viestinnän työntekijät) sekä johtoryhmässä ja keskustelemme yhteistyö- ja sidosryhmien palautteesta. - Kehitämme itsearvioinnin menetelmiä. Arviointiin ei ole yhtä ainoaa ja oikeaa mittaria tai keinoa. On virheellistä ajatella, että perinteisinä pidetyt mittarit esimerkiksi medianäkyvyys kertoisivat aina oikeita tuloksia. Medianäkyvyys ei-toivotussa asiassa voi olla maineen kannalta myös huono asia; se voi myös olla virheellistä. Näkyvyys pelkän näkyvyyden vuoksi ei riitä, on oltava sisältöä ja vaikuttavuutta. Vaikuttavuuden arviointi on vaikeaa. Monet seikat vaikuttavat yhtä aikaa lopputulokseen. Viestinnän vaikutukset näkyvät lisäksi usein vasta pitkän ajan kuluessa; näin etenkin, kun pyritään vaikuttamaan ihmisten asenteisiin ja arvoihin. Tärkeintä on liiton toiminnan vaikuttavuus.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2014 Liittokokous 25.5.2013 1 Toimintasuunnitelma 2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto Esitys Liittokokous 25.5.2013 YLEISTÄ VUODESTA 2014 - UUDISTUVA JÄRJESTÖ

Lisätiedot

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Viestinnän vastuut, organisointi ja prosessi... 4 3 Viestintätarpeiden tunnistaminen... 7 4 Viestintätarpeiden määrittäminen

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

RAY:n avustaman viestintä- ja tiedotustoiminnan arviointi

RAY:n avustaman viestintä- ja tiedotustoiminnan arviointi Avustustoiminnan raportteja 16 Virtanen Petri - Juholin Elisa - Wennberg Mikko - Ruuth Mari RAY:n avustaman viestintä- ja tiedotustoiminnan arviointi 2005 RAY:n avustustoiminnan raportteja 16 Virtanen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Lähtökohdat... 4 Viestinnän periaatteet ja käsitteet... 6 Viestinnän strateginen rooli... 8 Viestintä perustuu yhteiselle

Lisätiedot

ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi

ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi communicare! Oman organisaation viestinnän tehtävät Edellä on esitetty näkökulmia viestinnän tehtävistä ja merkityksestä. Lähtökohtia on monia,

Lisätiedot

MALIKKEEN VUOKRAAMOTOIMINNAN SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014

MALIKKEEN VUOKRAAMOTOIMINNAN SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014 MALIKKEEN VUOKRAAMOTOIMINNAN SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 4 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry SISÄLLYS Malikkeen vuokraamotoiminnan sosiaalinen tilinpäätös 4 Painopaikka: Kirjapaino Hermes Oy, Tampere Tekstit:

Lisätiedot

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008 1 viesti museosi näkyväksi Jaana af Hällström 19.6.2008 Suomen museoliitto 2008 2 Viesti museo näkyväksi! SUUNNITTELE HYVIN JA OLE JOHDONMUKAINEN. Museokuva Museokuvaan vaikuttaa se, mitä museo tekee,

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE Mäntyharjun kunta 2008 SISÄLTÖ 1 MÄNTYHARJUN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET...1 1.1 Kunnan viestintäorganisaatio...2 2 ULKOINEN VIESTINTÄ...2 2.1 Tiedote...4 2.2 Tiedotustilaisuus...4

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Viestintäsuunnitelma 2015-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viestintäsuunnitelma 2015-2016 1 1. JOHDANTO... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITTEET

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset ry:n

Pelastakaa Lapset ry:n Pelastakaa Lapset ry:n toimintastrategia 2015 2018 Sisällysluettelo VISIO JA MISSIO 3 ESIPUHE 4 TOIMINTAPERIAATTEET 5 LAPSEN OIKEUKSIEN TILANNEANALYYSI 8 PELASTAKAA LASTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 10 STRATEGISET

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Kh 07.11.2011 Kv 14.11.2011 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelman sisällysluettelo 2 (26) 1. Karkkilan kaupunki viestijänä... 3 2. Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA

SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Ville Sariola 2012 Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (21) LIITTOKOKOUS 2013 Aika 25.5.2013 kello 9.55 16.28 Paikka Osallistujat Tampere-talo, Rondo-sali Liittokokoukseen osallistui 124 äänivaltaista edustajaa.

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Käsittely: Kunnanhallitus 14.2.2011 ( 55) Päivitetty 27.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT... 1 ULKOINEN TIEDOTTAMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN PÄÄTÖKSENTEOSTA...

Lisätiedot

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä KH 3.11.2008 Valkeakosken kaupungin viestintä Valkeakosken kaupungin viestintä 2 Valkeakosken kaupungin viestintä: 1. Viestinnän tarkoitus ja lähtökohdat miksi viestimme 3 2. Viestinnän perusperiaatteet

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI Tiedotus- ja matkailusihteeri Heli Kruuna-Rauvola Johtoryhmä 19.10.2004 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008

Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008 Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008 Johtoryhmän hyväksymä 30.1.2009 KAINUUN MAAKUNNAN PÄVITETTY VIESTINTÄSUUNNITELMA 2009 2012 sekä tehdyt

Lisätiedot