LUKUVUOSI Tervetuloa kouluun Ekaluokkalaisen vanhemmille. Mäntsälän kunnan sivistystoimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUKUVUOSI 2010-2011. Tervetuloa kouluun Ekaluokkalaisen vanhemmille. Mäntsälän kunnan sivistystoimi"

Transkriptio

1 LUKUVUOSI Tervetuloa kouluun Ekaluokkalaisen vanhemmille Mäntsälän kunnan sivistystoimi

2 Sivistyspalvelukeskus Mäntsälän kunta Sivistyspalvelukeskus Heikinkuja 4, Mäntsälä Peruskoulun aloittaminen Mäntsälässä 2 TERVETULOA KOULUUN...2 Kouluyhteisö...2 Oppivelvollisuus...2 Oppilasalueet ja koulun valinta...3 Hakumenettely...3 Koulun vaihtaminen...3 Iltapäivätoiminta...3 Koulumatka...4 Koulukuljetus...5 Tapaturmavakuutukset...6 Sairastuminen...6 OPETUSSUUNNITELMA...6 Viikkotunnit...7 Oppiaineet luokilla...7 Perusopetuksen tuntijako...8 Aihekokonaisuudet...8 Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus...9 Oppilaan arviointi...10 HYVINVOIVA KOULULAINEN...11 Kouluateria...11 Kouluterveydenhuolto...12 Suun terveydenhuolto...12 Oppilashuoltoryhmä...13 Psykologipalvelut...13 Koulukuraattori...13 Tukiopetus...14 Osa-aikainen erityisopetus...14 Maahanmuuttajien tukitoimet...15 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ...16 LUKUVUOSI JA LOMAT...17 MÄNTSÄLÄN KUNNAN KOULUT Kouluyhteisö Perusopetusta annetaan yhdeksänvuotisessa oppivelvollisuuskoulussa. Koulu tarjoaa oppilaille yleissivistäviä tietoja ja taitoja jatko-opintoja varten. Koulua johtaa rehtori. Luokasta huolehtii luokanopettaja alakoulussa ja luokanvalvoja yläkoulussa. Luokanopettajan lisäksi opetusta antavat aineopettajat. Opettajan apuna luokassa voi olla koulunkäyntiavustaja. Kouluyhteisön työtä tukevat mm. erityisopettaja, terveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Lisäksi luokilla on opinto-ohjaaja, joka antaa opiskeluun ja uranvalintaan liittyvää yleistä ohjausta. Tärkeitä kouluyhteisön työntekijöitä ovat myös koulusihteeri, talonmies sekä siivous- ja ruokahuoltohenkilökunta. Päävastuu koulunkäynnistä ja opiskelusta on oppilaalla itsellään ja kodeilla. Oppivelvollisuus Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta edellä mainittua aikaisemmin ja kestää 11 vuotta. (Perusopetuslaki 25.)

3 Oppilasalueet ja koulun valinta/vuosiluokat 1-6 Oppilasalueen määräytyminen Mäntsälän sivistyslautakunta päättää vuosittain kunkin koulun oppilaaksiottoalueen, jonka perusteella oppilaille määritellään lähikoulu. Lähikoulu on pääsääntöisesti oppilaan kotia lähinnä oleva koulu, mutta alueen kokonaisoppilasmäärän vuoksi lähikoulu voi myös olla alueen muu koulu. Lähikoulun määrittelyyn vaikuttaa oppilaan ja hänen perheensä väestörekisteritietoihin merkitty voimassaoleva osoite. Lähtökohtana koulupaikkasijoittelulle on, että luokkakoot kunnan eri kouluissa muodostuvat mahdollisimman samankokoisiksi. Koulutoimistosta lähetetään kaikille oppivelvollisuusikään tulevien lasten huoltajille oppivelvollisuusilmoitus, jossa kerrotaan lapselle asuinosoitteen mukaan osoitettu koulupaikka. Huoltajat palauttavat oppivelvollisuusilmoituksen oppilaspaikan vastaanottamisesta koulutoimistoon allekirjoituksellaan vahvistettuna. Hakumenettely Koulupaikan osoittamisen jälkeen huoltajilla on mahdollisuus hakea lasta oppilaaksi johonkin toiseen kouluun. Mikäli huoltaja haluaa lapsensa sijoittuvan muuhun kuin oman oppilasalueensa kouluun, pitää oppivelvollisuusilmoituksen palautuksen yhteydessä ilmoittaa hakemuksesta muuhun kuin asuinpaikan perusteella varattuun kouluun. Koulun rehtori voi tämän ns. toissijaisen haun kautta ottaa oppilaita mahdollisesti vapaaksi jääneille paikoille. Toissijaisessa täytössä luokan koko ei saa ylittää 24 oppilasta. Rehtorin on päätöstä tehdessään otettava huomioon myös ryhmään tulevien erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä, joka voi osaltaan vaikuttaa alentavasti tulevan opetusryhmän kokoon. Toissijaiseen kouluun otetulle oppilaalle ei järjestetä koulukuljetusta eikä korvata kuljetuskustannuksia. Toissijaisessa haussa oppilaiden valinnan ensisijaisjärjestystä määriteltäessä käytetään seuraavia kriteereitä: 4 Oppilas asuu Mäntsälässä 4 Oppilas muuttaa todistettavasti koulun oppilaaksiottoalueelle alkavan lukuvuoden aikana (muuttopäivä ja uusi väestötietojärjestelmään merkittävä osoite ovat tiedossa) 4 Oppilaan sisarus käy asianomaista koulua 4 mikäli on useita em. ehdot täyttäviä hakijoita, valitaan maantieteellisen etäisyyden perusteella lähinnä koulua asuvat oppilaat. Vieraan kunnan oppilaan ottamisesta päättää Mäntsälän kunnan hallintosäännön mukaan koulutoimenjohtaja. Koulun vaihtaminen Mikäli oppilas vaihtaa koulua vuosiluokkien aikana, huoltajan tulee ottaa yhteyttä sen koulun rehtoriin, johon oppilas haluaa siirtyä. Siirtyminen muualle kuin oman oppilasalueen kouluun on mahdollista vain erityisestä syystä. Siirrosta päättää vastaanottavan koulun rehtori kuultuaan lähettävän koulun rehtoria ja opetuspäällikköä. Iltapäivätoiminta Mäntsälässä järjestetään ohjattua, päivittäistä koululaisten iltapäivätoimintaa ensimmäisen ja toisen luokan sekä erityisopetuksen 3.-9.luokan oppilaille. Toiminnan tavoitteena on turvata lapsen iltapäivä, tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä edistää lasten hyvinvointia. Lisätietoja koululaisten iltapäivätoiminnasta saa: 3

4 4 Koulumatka Koulumatka on osa koulupäivää ja yhteinen tavoitteemme on tehdä se turvalliseksi. Jotta lapsi voisi tuntea myös koulutiensä turvalliseksi, toivomme, että varaatte ennen koulun alkua aikaa kulkeaksenne lapsenne kanssa riittävän monta kertaa kotoa kouluun johtavan turvallisimman koulutien. Näin lapsi oppii liikkumaan kotiympäristössään ja luottamaan omaan selviytymiseensä. Koulumatkojen kulkeminen kävellen edistää terveyttä ja ennaltaehkäisee monilta sairauksilta. Koulutien turvallisuuden vuoksi monissa kouluissa ei suositella alimpien luokkien oppilaiden saapumista polkupyörällä kouluun. Oppilailla, jotka kulkevat koulumatkansa pyörällä on oltava pyöräilykypärä. Toivomme, ettei oppilas tule kouluun huomattavasti ennen koulun alkua ja, että hän menee välittömästi koulunpäivänsä oppituntien päätyttyä reippaasti kotiin tai siihen hoitopaikkaan, joka on varattu hänelle koulutyön päätyttyä. Koulun valvontavastuu ennen koulun alkua ja sen päättymisen jälkeen koskee vain koulukuljetusoikeuden piirissä olevia oppilaita.

5 Koulukuljetus Koulumatka on matka kodin pihalta koulun pihalle lyhintä jalankulkukelpoista reittiä pitkin. Jos koulumatka lähikouluun on pidempi kuin viisi kilometriä, on oppilaalla oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai kuljetusta varten myönnettävään avustukseen. Näin on myös, jos koulumatka on oppilaan ikään tai muihin olosuhteisiin nähden vaarallinen, liian vaikea tai rasittava (asiantuntijan lausunnon mukaan kuljetus välttämätön). Taksikuljetuksia ei järjestetä ovelta ovelle kuljetuksina, vaan oppilaat kerääntyvät ns. taksipysäkeille samalla tavalla tavoin kuin linja-autoa käyttävät oppilaat kerääntyvät linja-autopysäkille. Tällöin oppilaalle voi tulla useampikin kilometri kulkemista omin neuvoin. Taksikuljetuksessa olevien oppilaiden vanhempien tulee ilmoittaa kuljettajille, jos kuljetusta ei tarvita mm. poissaolon vuoksi. Kunta perii tarvittaessa turhien ajojen kustannukset vanhemmilta. Huoltajalle voidaan maksaa kuljetusavustusta jos luokan oppilaan koulumatka lähikouluun on pidempi kuin 3 kilometriä, eikä kuljetusta järjestetä, tai jos 3. luokan oppilaan koulumatka lähikouluun on pidempi kuin 4 kilometriä eikä kuljetusta järjestetä. Päivähoitopaikan ja koulun välille kuljetus järjestetään vain poikkeustapauksissa (PL 32 ) Yhteishuoltajuus Oppilaalla on vain yksi osoite, josta mahdollinen kuljetus järjestetään. Koulukuljetusopas ja kuljetushakemus löytyvät osoitteesta muut-palvelut/koulutus-ja-opiskelu/ koulutoimisto Koulukuljetuksista saa lisätietoa koulutoimistosta toimistosihteeri Kristina Lindsteniltä puhelin (019) , 5

6 Tapaturmavakuutukset Kaikki peruskoululaiset ovat Mäntsälän kunnan tapaturmavakuutuksen piirissä sekä kouluaikana että muussa työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa, kuten retkillä ja leirikouluissa myös varsinaisen kouluajan ulkopuolella. Koulumatkalla sattuneet tapaturmat korvataan lukuun ottamatta niitä tapaturmia, joissa auto tai muu moottoriajoneuvo on ollut osallisena. Tällaisissa tapauksissa liikennevakuutus korvaa hoitokulut. Tapaturman hoidosta välittömästi aiheutuneet kustannukset, kuten lääkärinpalkkiot sekä hoito- ja sairaalamaksut, korvataan kunnan vakuutuksesta. Lievät tapaturmat, jotka ovat tapahtuneet koulumatkan tai päivän aikana, hoidetaan koulussa. Vakavammat tapaturmat arvioi ja hoitaa kunnan terveysaseman lääkäri, joka tarvittaessa lähettää lapsen jatkohoitoon. Vanhempien on syytä ilmoittaa välittömästi koulupäivän tai matkan aikana tapahtuneista tapaturmista myös lapsen opettajalle, jolloin korvaushakemus voidaan täyttää ja perheelle aiheutuneet kustannukset korvata. 6 Sairastuminen Oppilaan poissaolosta (esim. sairastuminen, lääkärissä käynti) on ilmoitettava opettajalle välittömästi joko puhelimitse, sähköpostilla tai reissuvihon kautta. Oppilaan sairastumisesta koulupäivän aikana ilmoitetaan aina vanhemmille. Opetussuunnitelma Mäntsälän kunnassa on kuntakohtainen opetussuunnitelma ja jokaisella koululla on omat opetussuunnitelmat. Opetussuunnitelmista selviää, mitkä ovat koulun kasvatus- ja opetustyön tavoitteet, mitä koulussa opiskellaan ja miten opiskelua voidaan tukea. Opetussuunnitelmaan on kirjoitettu, mitä kieliä ja mitä valinnaisaineita koulussa voi opiskella. Koululla voi olla myös omia painotuksia eri oppiaineissa, esimerkiksi taito- ja taideaineissa tai kielissä. Koulun oman opetussuunnitelman on hyväksynyt koulun johtokunta ja Mäntsälän kunnan sivistyslautakunta Pohjana ovat Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä perusopetuksen vuosiluokkien opetussuunnitelman kuntakohtainen osio.

7 Viikkotunnit Mäntsälän kunnan opetussuunnitelman mukaan oppilaalla on viikossa luokilla vähintään 20 oppituntia luokilla vähintään 24 oppituntia 5. luokalla vähintään 24 oppituntia 6. luokalla vähintään 25 oppituntia 7 Oppiaineet luokilla Äidinkieli ja kirjallisuus 1. luokalta alkaen Pakollinen kieli (A1-kieli) 3. luokalta alkaen Matematiikka 1. luokalta alkaen Ympäristö- ja luonnontieto luokilla Biologia ja maantieto luokilla Fysiikka ja kemia luokilla Uskonto/elämänkatsomustieto 1. luokalta alkaen Historia luokilla Taito- ja taideaineet 1. luokasta alkaen o Musiikki o Kuvataide o Käsityö o Liikunta

8 Perusopetuksen tuntijako Tuntijako lukuvuonna AINE Vuosiluokat Äidinkieli ja kirjallisuus A-kieli Ei Ei B-kieli Ei Ei Ei Ei Ei Ei Matematiikka Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Terveystieto 0,6 2 0,4 Uskonto ja et Historia ja yht. k. oppi Ei Ei Ei Ei Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Kotitalous 3 Oppilaanohjaus 0,4 1 0,6 Valinnaiset aineet A2-kieli Vähimmäistuntimäärä /2 25+1/ Aihekokonaisuudet Koulussa opiskellaan myös aihekokonaisuuksia. Aihekokonaisuudet liittyvät moneen eri oppiaineeseen. Niitä opiskellaan eri aineiden tunneilla, projekteina ja teemapäivinä, ja ne koskevat kaikkia oppilaita. Aihekokonaisuuksia ovat esimerkiksi Turvallisuus ja liikenne sekä Ihminen ja teknologia.

9 Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus Uskonto ja elämänkatsomustieto ovat perusopetuksen pakollisia oppiaineita. Uskonnonvapauslain nojalla oppilaalla on oikeus oman uskonnon opetukseen. Oppilaan uskonnonopetuksen valinta kirjataan oppilasrekisteriin ja valinta on pysyvä, ellei uskontokunta muutu. Kaikissa Mäntsälän kouluissa opetetaan evankelisluterilaista uskontoa. Opetukseen osallistuvat evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvat oppilaat. Oppilaille, jotka eivät kuulu Suomessa rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin, järjestetään elämänkatsomustiedon opetusta. Ortodoksiseen kirkkoon kuuluville oppilaille opetetaan ortodoksien uskonnon opetusta, roomalaiskatoliseen kirkkoon kuuluville roomalaiskatolisen uskonnon opetusta. Muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluville järjestetään oman uskonnon opetusta, mikäli kolmen samaan yhdyskuntaan kuuluvan oppilaan huoltajat sitä pyytävät. Jos opetus järjestetään, pääsääntöisesti siihen osallistuvat nekin oppilaat, joiden huoltajat eivät opetuksen järjestämistä olleet pyytämässä. Muiden uskontojen tai elämänkatsomustiedon opetusta ei aina ole omalla koululla. Lähikoulujen oppilaat voidaan koota yhdeksi ryhmäksi tai koko opetus järjestetään jollakin keskustan koululla. 9

10 10 Oppilaan arviointi Arviointi on luonteva osa pienenkin koululaisen arkea. Arvioinnin tehtävänä on oppilaan oman kehityksen seuraaminen. Arviointi on myös osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Jokaisen koulun opetussuunnitelmassa on määritelty, miten oppilas ja vanhemmat saavat monipuolisesti ja riittävän usein palautetta oppilaan oppimisesta, käyttäytymisestä ja työskentelystä. Arviointi on yksilöllistä ja perustuu oppiaineisiin liittyviin tavoitteisiin. Oppilaita ei verrata keskenään, vaan oppilaan edistymistä arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Opetussuunnitelmissa on valtakunnallisesti laaditut kuvaukset oppilaan hyvästä osaamisesta kouluuran nivelvaiheissa. Ensimmäiset hyvän osaamisen kuvaukset ovat äidinkielessä ja kirjallisuudessa sekä matematiikassa toisen luokan päättyessä. Tärkeä osa arviointia on opettajan antama palaute koulupäivän aikana. Lukuvuoden aikana oppilas saa palautetta myös esimerkiksi arviointikeskustelujen, arviointitiedotteiden tai väliarvioinnin avulla. Ensimmäisestä luokasta alkaen oppilas osallistuu oman koulutyönsä suunnitteluun ja arviointiin. Itsearviointi on osa opiskelua. Koulut käyttävät erilaisia itsearvioinnin muotoja ja menetelmiä. Oppilas voi arvioida omaa työtään esimerkiksi arviointilomakkeella. Salkku eli portfolioarvioinnissa oppilas kerää omista töistään kansion, jota hän arvioi yhdessä opettajan, muiden oppilaiden tai vanhempien kanssa. Arviointikeskustelussa opettaja ohjaa oppilasta oman työn arviointiin. Arviointikeskusteluissa voivat olla mukana myös vanhemmat. Arviointikeskustelun pohjana voi olla arviointilomake, kansio, oppilaan työ tai projekti. Keväällä lukuvuoden päättyessä jokainen oppilas saa todistuksen. Kouluissa voidaan antaa lukuvuoden kuluessa myös välitodistus, jonka antamisaika voi olla koulun oman opetussuunnitelman mukaan vaikkapa marraskuussa tai tammikuussa.

11 Hyvinvoiva koululainen Kouluruokailu Lämmin kouluruoka tarjotaan oppilaille jokaisena koulupäivänä. Se kattaa yhden kolmasosan nuoren päivittäisestä energiatarpeesta. Koululounas tarjotaan päivittäin klo Koululounaan lisäksi tulisi kotona nuorelle tarjota aamupala, iltapäivävälipala, päivällinen ja iltapala. Aamupalaruokailun merkitys koululaiselle on hyvin tärkeä. Se auttaa nuorta jaksamaan virkeänä opinnoissa lounaaseen saakka. Nuorille koulunsa aloittaville oppilaille olisi hyvä opettaa kotona veitsen ja haarukan käyttöä. Kouluruokailun tavoitteet: Terveyttä edistävien ruokailutottumusten oppiminen Hyvien pöytä- ja käytöstapojen oppiminen Suomalaiseen ja kansainväliseen ruokakulttuuriin tutustuminen Lepo- ja virkistyshetken järjestäminen koulutyön lomaan Ympäristöstä huolehtiminen (jätteiden lajittelu palautuspisteissä) Työnteon ja ruoan arvostaminen Koululounas sisältää: Pääruoan (vaihdellen lihaa, kalaa, kanaa sekä kasvista ) Lämpimän lisäkkeen (peruna, riisi, pasta ) Leivän (kokojyväleipä tai näkkileipä) Ravintorasvan (kasvispohjainen) Ruokajuoman (rasvaton maito tai ykkösmaito, rasvaton piimä, vesi) Juhlapyhien aattona sekä myös teemapäivinä tarjotaan jälkiruokaa Erityisruokavaliot Erityisruokavalio-ohjeistus sekä erityisruokavaliokaavakkeita on saatavana Mäntsälän kunnan kotisivuilta sekä kouluterveydenhoitajilta. Ruokahuollon kotisivut löytyvät: 11

12 Kouluterveydenhuolto Jokaiselle koululle on nimetty oma kouluterveydenhoitaja. Hänen vastaanottoaikansa ja yhteystietonsa ilmoitetaan koteihin erikseen. Terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksia vuosittain. Kouluterveydenhuollosta ohjataan oppilas tarvittaessa erikoislääkärin tutkimuksiin, esim. silmälääkärille. säksi hän hoitaa koulupäivän aikana äkillisesti sairastuneet oppilaat silloin, kun on paikalla. Vanhempien, koulun ja terveydenhuollon hyvä yhteistyö on toiminnan perusta. Oppilaat ja heidän vanhempansa voivat ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan oppilaan terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Kouluterveydenhoitaja ohjaa ja valvoo Kunnan kotisivuilta koulun terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä seikkoja, opastaa oppilaita terveellisissä elämäntavoissa, toimii terveyskasvatuksen asiantuntijana ja on jäsenenä koulun oppilashuoltotyöryhmässä. Li- mantsala.fi/muut-palvelut/koulutusja-opiskelu/oppilashuolto löytyy tietoa kouluterveydenhuollosta sekä luettelo koulujen terveydenhoitajista ja heidän yhteystiedoistaan. 12 Suun terveydenhuolto Ensimmäiselle luokalle tuleva käy hammaslääkärin tarkastuksessa. Tarkastuksessa määritellään senhetkisen hoidontarpeen lisäksi myös yksilöllinen tarkastusväli tuleville vuosille. Lapsi kutsutaan hammashoitoon joko hammaslääkärille tai suuhygienistille. Tervesuisia ei kutsuta joka vuosi. Huoltajien tulee valvoa, että lapsi saapuu varatulle ajalle ja että hänellä on hammasharja mukanaan. Koululaiset pyritään hoitamaan kouluaikana. Hyökännummen koulun oppilaat käyvät hammashoidossa Tuusulan puolella Kellokosken terveysasemalla. Hammashoitoon kuljetuksissa sovelletaan samoja sääntöjä kuin kouluun kuljetuksessa. Hammashuollon terveiset: Hampaiden ja suun terveyden kulmakivi on joka aamu ja ilta tapahtuva hyvä puhdistus fluorihammastahnalla. Ala-asteikäinen lapsi tarvitsee vanhemman apua harjauksessa ja taidot opittuaankin kannustusta harjaukseen.

13 Oppilashuoltoryhmä Oppilashuolto huolehtii lapsen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta ja tukee lapsen koulunkäyntiä yhdessä opettajan ja huoltajan kanssa. Tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien ja muiden koulunkäyntiin liittyvien ongelmien tunnistaminen ja ehkäiseminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tätä työtä varten koulussa toimii säännöllisesti kokoontuva oppilashuoltoryhmä. Oppilashuoltoryhmään kuuluu tavallisesti rehtori, terveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi ja erityisopettaja. Tarvittaessa voidaan kutsua muitakin asiantuntijoita paikalle. Näitä voivat olla esim. koulupoliisi, sosiaalitoimen edustaja tai lääkäri. Ryhmän kokoonpano vaihtelee kouluittain. Oppilaan asioita hoidetaan aina luottamuksellisesti ja ratkaisuja etsitään yhdessä oppilaan ja hänen vanhempiensa kanssa. Psykologipalvelut Mäntsälän perheneuvola tai kunnan koulupsykologi auttavat oppilaita, opettajia ja huoltajia lapsen kehitykseen, oppimiseen tai tunne-elämään liittyvissä kysymyksissä. 13 Koulukuraattori Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Häneltä saa apua, jos oppilaan koulunkäynti ei suju. Kuraattorin puoleen voi kääntyä, jos lapsen vapaaajan tekemiset huolestuttavat, koulukavereiden kanssa on pulmia tai elämässä tapahtuu suuria muutoksia. Kuraattorin kanssa voi keskustella koulunkäyntiin ja kasvatukseen liittyvistä asioista. Mäntsälän kunnassa on kaksi koulukuraattoria, joiden päätoimipisteet yläkouluilla. Ehnroosin koulun kuraattorille kuuluvat alakouluista: Arolan, Hirvihaaran, Hyökännummen, Mattilan, Myllymäen, Nummisten, Ohkolan ja Sääksjärven koulut. Riihenmäen koulun kuraattorille kuuluvat alakouluista: Hepolan, Kaukalammen, Lukon, Levannon, Kirkonkylän, Saaren ja Sälinkään koulut.

14 Tukiopetus Tukiopetus on lisäopetusta aineessa, jossa oppilaalla on tilapäisiä vaikeuksia. Sitä annetaan joko varsinaisten oppituntien aikana tai niiden ulkopuolisella ajalla. Tukiopetuksesta tiedotetaan kotiin. 14 Osa-aikainen, laaja-alainen erityisopetus Oman koulun erityisopettaja auttaa oppilaita, joilla on vaikeuksia oppimisessa tai luokassa työskentelyssä. Vaikeuksia voi ilmetä esim. lukemisessa, kirjoittamisessa, puhumisessa, matematiikassa tai työskentelytaidoissa. Erityisopettaja työskentelee oppitunneilla yhdessä luokanopettajan kanssa tai hän voi ottaa oppilaan omaan luokkaansa yksin tai pieneen ryhmään. Yleensä oppilas saa erityisopetusta yhdestä muutamaan tuntiin viikossa. Usein erityisopettajat osallistuvat ensimmäisen luokan työskentelyyn koulun alussa. Erityisopettaja toimii yhteistyössä huoltajien kanssa. Joskus oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma. Suunnitelmassa kuvataan, miten tavoitteet on tarkoitus saavuttaa. Se laaditaan yhteistyössä oppilaan, huoltajien ja eri asiantuntijoiden kanssa.

15 Maahanmuuttajien tukitoimet Vasta maahan saapuneille peruskouluikäisille nuorille tarjotaan valmistavaa opetusta omissa ryhmissään. Näin he voivat rauhassa sopeutua uusiin oloihin ja saada valmiuksia suomalaisessa koulussa opiskeluun. He tutustuvat suomalaiseen kulttuuriin ja oppivat suomen kielen alkeet. Mäntsälän kunta ostaa valmistavaa opetusta Keravan kaupungilta. Maahanmuuttajaoppilaille opetetaan äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta suomea toisena kielenä ja mahdollisesti omaa kotikieltä. Tavoitteena on sellainen kielitaito, että oppilas pystyy opiskelemaan peruskoulun oppiaineita ja toimimaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Hiljattain Suomeen saapuneilla maahanmuuttajaoppilailla on oma tukiopetuskiintiö, jota koulu käyttää tarpeen mukaan. Maahanmuuttaja asioissa tulee kääntyä kunnan opetuspäällikön puoleen. 15

16 16 Kodin ja koulun yhteistyö Kodin ja koulun välinen yhteistyö vahvistaa lapsen itsetuntoa ja turvallisuutta ja auttaa onnistumaan koulutyössä. Luottamuksellinen suhde vanhempien ja opettajan välillä luo pohjaa onnistuneelle yhteistyölle. Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu. Kodin tuki ja kiinnostus koulutyötä kohtaan on tärkeää. Koulutyö on oppilaan omaa vastuullista työtä ensi luokasta lähtien. Mitä nuorempi oppilas on, sitä enemmän hän tarvitsee tukea. Yhteistyö vaatii aktiivisuutta ja sitoutumista molemmin puolin. Opettaja tiedottaa kouluasioista sovitulla tavalla, esim. reissuvihon tai tiedotteiden avulla. Samoin koulu edellyttää, että vanhemmat tiedottavat lapsen ja kodin asioista, esim. poissaoloista. Luokan yhteisissä tapaamisissa voidaan tutustua toisiin vanhempiin ja keskustella kasvatusasioista. Muita kodin ja koulun yhteistyömuotoja ovat esim. koulukohtaiset vanhempainillat, luokkatoimikunnat, vanhempaintapaamiset, arviointikeskustelut yhdessä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa, yhteiset retket ja koulun juhlat. Monissa kouluissa toimii oma vanhempainyhdistys. Vanhemmat voivat osallistua koulun kehittämiseen vanhempainyhdistyksen kautta. Koulujen tiedotteista ja kotisivuilta löytyy yleensä vanhempainyhdistyksen kokoonpano ja yhteystiedot.

17 Lukuvuosi ja lomat Mäntsälän kunnan perusopetuksen työja loma-ajat lukuvuonna Mäntsälän Sivistyslautakunta Koulu alkaa ke Syyslukukausi ke ke Syysloma viikko 43: Joululoma to su Kevätlukukausi ma la Talviloma viikko 8: Lukuvuoden päätöspäivä la

18 Mäntsälän kunnan koulut lukuvuonna Alakoulut (1.-6. lk:t): Arolan koulu Arolan kylätie Kellokoski Rehtori /opettajat puhelin Hepolan koulu Sälinkääntie Mäntsälä Rehtori puhelin opettajainhuone puhelin Hirvihaaran koulu Kuntomajantie Hirvihaara Rehtori puhelin opettajainhuone puhelin Hyökännummen koulu Nummelantie Kellokoski Rehtori puhelin opettajainhuone puhelin Kaukalammen koulu Kaukalammentie Kaukalampi Rehtori puhelin opettajainhuone puhelin Kirkonkylän koulu Koulutie Mäntsälä Rehtori puhelin opettajainhuone puhelin opettajainhuone: viipale puhelin Levannon koulu Levannontie Levanto Rehtori /opettajat puhelin Lukon koulu Lukontie Sälinkää Rehtori /opettajat puhelin Mattilan koulu Mattilantie Mäntsälä Rehtori /opettajat puhelin Myllymäen koulu Vanha Porvoontie Mäntsälä Rehtori puhelin opettajainhuone puhelin opettajainhuone: Uusi siipi puhelin

19 Nummisten koulu Onkimaantie Numminen Rehtori puhelin opettajainhuone puhelin Ohkolan koulu Ohkolantie Ohkola Rehtori puhelin opettajat puhelin Saaren koulu Niemenkyläntie Saarentaus Rehtori /opettajat puhelin Sälinkään koulu Kaanaantie Sälinkää Rehtori puhelin opettajainhuone puhelin Sääksjärven koulu Sääksjärventie Sääkskylä Rehtori puhelin opettajainhuone puhelin opettajainhuone: Uusi puoli puhelin Yläkoulut (7-9 lk:t) Ehnroosin koulu Nordenskiöldintie Mäntsälä Rehtori puhelin Koulusihteeri puhelin Riihenmäen koulu Einontie Mäntsälä Rehtori puhelin Koulusihteeri puhelin Lukio MÄNTSÄLÄN LUKIO Mäntsälä Lukiontie 2 Rehtori puhelin Koulusihteeri puhelin

20 MänTSälän Kunnan PeruSOPeTuKSen KOuluT Levannon koulu Saaren koulu Sälinkään koulu Kaukalammen koulu Lukon koulu Hepolan koulu Hirvihaaran koulu Riihenmäen koulu Kirkonkylän koulu Ehnroosin ja Myllymäen koulut Mattilan koulu Sääksjärven koulu Ohkolan koulu Hyökännummen koulu Nummisten koulu Arolan koulu

Lukuvuosi 2009-2010. Tervetuloa kouluun Ekaluokkalaisen vanhemmille. Mäntsälän kunnan sivistystoimi

Lukuvuosi 2009-2010. Tervetuloa kouluun Ekaluokkalaisen vanhemmille. Mäntsälän kunnan sivistystoimi Lukuvuosi 2009-2010 Tervetuloa kouluun Ekaluokkalaisen vanhemmille Mäntsälän kunnan sivistystoimi Sivistyspalvelukeskus Mäntsälän kunta Sivistyspalvelukeskus Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä Peruskoulun aloittaminen

Lisätiedot

LUKUVUOSI 2013-2014. Tervetuloa kouluun Ekaluokkalaisen vanhemmille. Mäntsälän kunnan sivistystoimi

LUKUVUOSI 2013-2014. Tervetuloa kouluun Ekaluokkalaisen vanhemmille. Mäntsälän kunnan sivistystoimi LUKUVUOSI 2013-2014 Tervetuloa kouluun Ekaluokkalaisen vanhemmille Mäntsälän kunnan sivistystoimi Sivistyspalvelut Mäntsälän kunta Sivistyspalvelut Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä Peruskoulun aloittaminen

Lisätiedot

LUKUVUOSIOPAS 2014-2015

LUKUVUOSIOPAS 2014-2015 LUKUVUOSIOPAS 2014-2015 Mäntsälän kunnan sivistystoimi Sivistyspalvelut Mäntsälän kunta Sivistyspalvelut Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä Peruskoulun aloittaminen Mäntsälässä TERVETULOA KOULUUN... Kouluyhteisö...

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

LUKUVUOSI Tervetuloa kouluun Ekaluokkalaisen vanhemmille. Mäntsälän kunnan sivistystoimi

LUKUVUOSI Tervetuloa kouluun Ekaluokkalaisen vanhemmille. Mäntsälän kunnan sivistystoimi LUKUVUOSI 2012-2013 Tervetuloa kouluun Ekaluokkalaisen vanhemmille Mäntsälän kunnan sivistystoimi Sivistyspalvelukeskus Mäntsälän kunta Sivistyspalvelukeskus Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä Peruskoulun aloittaminen

Lisätiedot

KOULUSSA EKALUOKKALAISENA KALAJOELLA

KOULUSSA EKALUOKKALAISENA KALAJOELLA KOULUSSA EKALUOKKALAISENA KALAJOELLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kalajoen peruskouluissa aloittaa ensi syksynä koulutiensä n. 162 ekaluokkalaista. Lapsi tulee ilmoittaa kouluun 29.1.2016 mennessä. Huoltaja vastaa

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tervetuloa Hatanpään kouluun (rehtori) miksi lähikoulu? koulun käytänteet koulun tuki oppilaalle Liikuntapainotus sisältö ja hakumenettely (Mikko

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2011 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaisesti perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus,

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2016 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

Kuparivuoren koulu. 1. Oppilaat. Noin 300. Keskikokoinen koulu. 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää

Kuparivuoren koulu. 1. Oppilaat. Noin 300. Keskikokoinen koulu. 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää Kuparivuoren koulu 1. Oppilaat Noin 300. Keskikokoinen koulu 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää Oppilaat tulevat pääasiassa keskustan ja Luonnonmaan alueelta, kieliluokilla ja

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila

Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila Hyvät vanhemmat! Koulun aloittaminen on samalla iloinen ja jännittävä asia. Tähän lehteen on koottu tärkeitä koulunkäyntiin liittyviä asioita.

Lisätiedot

LUKUVUOSIOPAS MÄNTSÄLÄN KUNTA Sivistyspalvelut Heikinkuja 4, Mäntsälä

LUKUVUOSIOPAS MÄNTSÄLÄN KUNTA Sivistyspalvelut Heikinkuja 4, Mäntsälä MÄNTSÄLÄN KUNTA Sivistyspalvelut Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä SISÄLTÖ Sisällysluettelo PERUSKOULUN ALOITTAMINEN MÄNTSÄLÄSSÄ... 2 KOULUYHTEISÖ... 2 OPPIVELVOLLISUUS... 3 OPPILASALUEET JA KOULUN VALINTA...

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

kouluun rovaniemelle opas koulunkäynnistä vanhemmille ja oppilaalle

kouluun rovaniemelle opas koulunkäynnistä vanhemmille ja oppilaalle TErvEtULoA kouluun rovaniemelle opas koulunkäynnistä vanhemmille ja oppilaalle Lukijalle SISÄLLYS Tämä opas on laadittu Opetushallituksen Monikulttuurisuustaitojen kehittämishankkeen tuella Suomeen ulkomailta

Lisätiedot

Tietoa koulutulokkaalle ja hänen vanhemmilleen. Emmi Lasaroff, 6 b, Kylmäojan koulu, Kontiolahti

Tietoa koulutulokkaalle ja hänen vanhemmilleen. Emmi Lasaroff, 6 b, Kylmäojan koulu, Kontiolahti Tietoa koulutulokkaalle ja hänen vanhemmilleen Emmi Lasaroff, 6 b, Kylmäojan koulu, Kontiolahti Koulunkäynti Suomessa Oppivelvollisuus Kaikkien Suomessa asuvien lasten tulee käydä koulua. Oppivelvollisuus

Lisätiedot

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulu muodostuu Tolppilasta, vuosiluokat 0 6 ja Laaksolasta, vuosiluokat 7 9. Yhteystiedot Laaksola Tolppila osoite Koulutie 13,

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ

TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ VOIMAANTULO 1.8.2016 Taipalsaaren kunnan kuljetussääntö Taipalsaaren sivistyslautakunta 14.3.2016 23, hyv. 11.4.2016 32 Kuljetussääntö on voimassa 1.8.2016 alkaen. Sääntö

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 -2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 Kokouskutsu Torstaina 11.2.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 1. KOULUN TYÖN PERUSTA

Opetussuunnitelma 1. KOULUN TYÖN PERUSTA Opetussuunnitelma 1. KOULUN TYÖN PERUSTA 1.1. Arvopohja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004) mukaan koulutyön arvopohjana Suomessa ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

Tervetuloa peruskouluun. Opas tuleville ekaluokkalaisille ja huoltajille

Tervetuloa peruskouluun. Opas tuleville ekaluokkalaisille ja huoltajille Tervetuloa peruskouluun Opas tuleville ekaluokkalaisille ja huoltajille Someron kaupunki Sivistystoimisto Tammikuu 2016 1 TERVETULOA ENSIMMÄISELLE LUOKALLE SOMEROLLE Toivotamme lapsenne tervetulleeksi

Lisätiedot

Tervetuloa Pukinmäenkaaren peruskouluun!

Tervetuloa Pukinmäenkaaren peruskouluun! Tervetuloa Pukinmäenkaaren peruskouluun! Leena Hiillos Rehtori 16.5.2017 Koulutulokkaiden opettajat E-1 H Anne Siljander 1 A Laura Semi (Immolantien talo) 1 B Lassi Heikkinen 1 C Johanna Aaltonen 1 D Teppo

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 1 KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 Perusopetuksen rehtorit ja koulusihteerit, päiväkodinjohtajat KOULUKULJETUSTEN HOITO LUKUVUONNA 2016-2017 Koulun rehtori ja päiväkodinjohtaja

Lisätiedot

Koulutulokkaiden vanhempainaamu

Koulutulokkaiden vanhempainaamu Koulutulokkaiden vanhempainaamu Keskiviikko klo 8.30 10 TERVETULOA! Kilonpuisto - meidän koulumme Perustettu 2003 Yhtenäinen peruskoulu; esikoulu, alakoulu, yläkoulu 672 oppilasta 36 luokkaa (POR) 60 päätoimista

Lisätiedot

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016 Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016 MIKÄ MUUTTUU YLÄKOULUUN SIIRRYTTÄESSÄ? (1/5) Hallinnollisesti ei mikään siirrytään peruskoulun luokalta 6 luokalle 7. Mutta

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Tietoa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. Opas maahanmuuttajavanhemmille. suomi

Tietoa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. Opas maahanmuuttajavanhemmille. suomi Tietoa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä Opas maahanmuuttajavanhemmille suomi Sisällysluettelo Suomalainen koulutusjärjestelmä 3 Varhaiskasvatus 4 Perusopetus 5 Koulunkäynnin käytännöt 6 Kouluvuosi

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 422/2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 Hyvät vanhemmat Toivotan Lepolan koulun uusille ja vanhoille oppilaille ja henkilökunnalle lämpimästi tervetuloa taas uuteen lukuvuoteen. Lukuvuositiedote on ensimmäistä

Lisätiedot

Tervetuloa kouluun. Tervetuloa kouluun

Tervetuloa kouluun. Tervetuloa kouluun Tervetuloa kouluun 2018 2019 Tervetuloa kouluun Opas uusille oppilaille ja Lukuvuosi heidän huoltajilleen 2016-2017 ASKOLAN KUNTA Askolan kunta Sivistystoimi Sivistystoimi Tärkeitä päivämääriä Kouluun

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä Liite 4 koskeva suunnitelma (HOJKS) Perustiedot: Koulu: lukuvuosi päiväys luokka Suunnitelman laatiminen ja käytetyt asiakirjat : Oppilaan nimi ja osoite: Syntymäaika Huoltaja(t) laatimisesta vastaavat

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen perusteet 1.1 Peruopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat ja laajuus Maahanmuuttajien valmistava opetus on tarkoitettu jokaiselle

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Hämeenlinnan peruskoulujen opas maahanmuuttajaperheille

Hämeenlinnan peruskoulujen opas maahanmuuttajaperheille Hämeenlinnan peruskoulujen opas maahanmuuttajaperheille HÄMEENLINNAN PERUSKOULUJEN OPAS MAAHANMUUTTAJAPERHEILLE Tervetuloa Hämeenlinnaan! Tässä oppaassa kerrotaan lyhyesti kuinka voit ilmoittaa lapsesi

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2014-15 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren alakoulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2015-2016 2 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren alakoulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulun esittely. yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet

Munkkiniemen yhteiskoulun esittely. yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet Tervetuloa! Munkkiniemen yhteiskoulun esittely yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet perustettu 1938 Munkkiniemen yhteiskoulu Munkkiniemen koulutussäätiön

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Tervetuloa kouluun! Lukuvuosi 2011-2012

Tervetuloa kouluun! Lukuvuosi 2011-2012 Tervetuloa kouluun! Lukuvuosi 2011-2012 Opas ekaluokkalaisille ja huoltajille SISÄLLYSLUETTELO: TERVETULOA PERUSKOULUUN 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 4 MINKÄ IKÄISENÄ KOULUUN 5 KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN 5 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16 METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ Lukuvuosi 2015-16 Luokat ja henkilökunta Ensi lukuvuoden 4A ja 4B 5ABCDE laaja-alainen erityisopettaja Päivi Juustila englannin ja saksan opettaja teknisen työn opettaja koulunkäynnin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LIITE 3 Valtioneuvoston asetus N:o 1435 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

KUHMOISTEN YHTENÄISKOULU

KUHMOISTEN YHTENÄISKOULU KUHMOISTEN YHTENÄISKOULU 2017-2018 HYVÄT OPPILAAT JA HUOLTAJAT Tähän tiedotteeseen on koottu eräitä tärkeitä koulunkäyntiin liittyviä asioita. Kaikissa koulun aloitusta ja käyntiä koskevissa kysymyksissä

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Monikulttuurinen kouluyhteisö. Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu

Monikulttuurinen kouluyhteisö. Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu Monikulttuurinen kouluyhteisö Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) L2 Kulttuuristen merkitysten tunnistaminen, arvostaminen Oman kulttuuri-identiteetin

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

OPS-kommentointi - Perusraportti

OPS-kommentointi - Perusraportti OPS-kommentointi - Perusraportti 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Perusopetuslaissa ja Uudenkaupungin kaupungin koulutoimen periaatepäätöksissä määritellään ne ehdot joiden mukaan kunta järjestää oppilaalle koulukuljetuksen. Muiden

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Oppimisympäristö

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Oppimisympäristö Oppimisympäristö Koulutusjärjestelmä ISCEDkoulutusluokitus Opetushallinnon koulutusluokitus 6 Tohtorin tutkinnot - lisensiaatin tutkinnot 8 5 4 3 2 ja 1 1-9 1 1-3 1-3 4-5 Ylemmät korkeakoulututkinnot Alemmat

Lisätiedot

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

KOULUSSA EKALUOKKALAISENA KALAJOELLA

KOULUSSA EKALUOKKALAISENA KALAJOELLA KOULUSSA EKALUOKKALAISENA KALAJOELLA LUKUVUONNA 2015-2016 Kalajoen peruskouluissa aloittaa ensi syksynä koulutiensä n. 185 ekaluokkalaista. Lapsi tulee ilmoittaa kouluun 30.1.2015 mennessä. Huoltaja vastaa

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN lukuvuosi 2016-2017

TERVETULOA KOULUUN lukuvuosi 2016-2017 TERVETULOA KOULUUN lukuvuosi 2016-2017 Tervetuloa kouluun syksyllä 2016 Lapsen ilmoittaminen kouluun Vuonna 2009 syntyneet lapset aloittavat koulunkäyntinsä lukuvuoden 2016-2017 alussa. Ensi syksynä noin

Lisätiedot

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625 LUOSTARIVUOREN KOULUN OPISKELUOPAS 2015 2016 1 Oppilaan nimi: luokka: KOULUN YHTEYSTIEDOT LUOSTARIVUOREN KOULU Luostarinkatu 13, 20700 Turku http://info.edu.turku.fi/luostarivuori/ KOULUN HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa

Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa Lapsi- ja kouluasioiden hallinto vastaa esikoulusta, pedagogisesta hoidosta, vapaa-ajankodista, peruskoulusta, lukiosta, erityiskoulusta ja kulttuurikoulusta. Kun

Lisätiedot

Uudenlaista oppimista Mitä tämä tarkoittaa tuleville 7. luokkalaisille? Vanhempainilta Kaarilan koulu

Uudenlaista oppimista Mitä tämä tarkoittaa tuleville 7. luokkalaisille? Vanhempainilta Kaarilan koulu Uudenlaista oppimista Mitä tämä tarkoittaa tuleville 7. luokkalaisille? Vanhempainilta Kaarilan koulu 9.1.2018 Kaarilan koulun historiaa Keskustelu läntisen alueen oppikoulun perustamisesta alkoi keväällä

Lisätiedot

Syksy saapuu hiljalleen, siirtää kesän eiliseen..

Syksy saapuu hiljalleen, siirtää kesän eiliseen.. Syystervehdys! Syksy saapuu hiljalleen, siirtää kesän eiliseen.. No niin on uusi lukuvuosi taas lähtenyt liikkeelle. Uudet oppilaat ja ohjaajat ovat kotiutuneet kouluumme. Oppilaita on nyt 22, joten hieman

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2016-2017

TERVETULOA KOULUUN 2016-2017 TERVETULOA KOULUUN 2016-2017 2 SISÄLLYSLUETTELO Tervetuloa kouluun!... 3 1. Oppivelvollisuus... 4 2. Oppilaaksiotto ja ilmoittautuminen perusopetuksen ensimmäiselle luokalle... 4 a. Suomenkielinen perusopetus...

Lisätiedot

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2016 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 23.2.-15.3.2016 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2013 alkaen 1. Lainsäädäntöä 2. Oppilaan vakituinen asuinpaikka 3. Koulumatka 4. Tien vaarallisuus 5. Yksittäinen taksikuljetus

Lisätiedot

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) (salassa pidettävä) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Henkilötiedot Päiväys Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON OSA-ALUEET YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO yhteisöllistä, ensisijaisesti ehkäisevää työtä YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO yksilöllistä tukea monialaista

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Sivistyslautakunta 26.10.2017 88 www.nurmijarvi.fi Perusopetuslain 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella asuville

Lisätiedot

luokanopetuksen tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus ( alkaen C51)

luokanopetuksen tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus ( alkaen C51) YLEISKIRJEEN 3/2001 LIITE 2 1 (7) PERUSKOULUN, LUKION JA AIKUISLUKION 1.8.2001 ALKAEN TOTEUTETTAVAT SOPIMUSMUUTOKSET PERUSKOULU Palkkauksen perusteet muuttuvat lehtorin, erityisopetuksen opettajan ja luokanopettajan

Lisätiedot