LUKUVUOSIOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUKUVUOSIOPAS 2014-2015"

Transkriptio

1 LUKUVUOSIOPAS Mäntsälän kunnan sivistystoimi

2 Sivistyspalvelut Mäntsälän kunta Sivistyspalvelut Heikinkuja 4, Mäntsälä Peruskoulun aloittaminen Mäntsälässä TERVETULOA KOULUUN... Kouluyhteisö... Oppivelvollisuus... Oppilasalueet ja koulun valinta... Hakumenettely... Koulun vaihtaminen... Iltapäivätoiminta... Koulumatka... Koulukuljetus... Tapaturmavakuutukset... Sairastuminen... OPETUSSUUNNITELMA... Viikkotunnit... Oppiaineet luokilla... Perusopetuksen tuntijako... Aihekokonaisuudet... Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus... Oppilaan arviointi... HYVINVOIVA KOULULAINEN.... Kouluateria... Kouluterveydenhuolto... Suun terveydenhuolto... Oppilashuoltoryhmä... Psykologipalvelut... Koulukuraattori... Tukiopetus... Osa-aikainen erityisopetus... Maahanmuuttajien tukitoimet... KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ... LUKUVUOSI JA LOMAT... MÄNTSÄLÄN KUNNAN KOULUT... Kouluyhteisö erusopetusta annetaan yhdeksänvuotisessa op- P pivelvollisuuskoulussa. Koulu tarjoaa oppilaille yleissivistäviä tietoja ja taitoja jatko-opintoja varten. Koulua johtaa rehtori. Luokasta huolehtii luokanopettaja alakoulussa ja luokanvalvoja yläkoulussa. Luokanopettajan lisäksi opetusta antavat aineenopettajat. Opettajan apuna luokassa voi olla koulunkäyntiavustaja. Kouluyhteisön työtä tukevat mm. erityisopettaja, terveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Lisäksi luokilla on opinto-ohjaaja, joka antaa opiskeluun ja uranvalintaan liittyvää yleistä ohjausta. Tärkeitä kouluyhteisön työntekijöitä ovat myös koulusihteeri, talonmies sekä siivous- ja ruokapalveluhenkilökunta. Päävastuu koulunkäynnistä ja opiskelusta on oppilaalla itsellään ja kodeilla. Oppivelvollisuus uomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvol- S lisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai, kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta edellä mainittua aikaisemmin ja kestää 11 vuotta. (Perusopetuslaki 25.)

3 Oppilasalueet ja koulun valinta/vuosiluokat 1-9 Oppilasalueen määräytyminen ouluille määritellään vuosittain oppilaaksiot- K toalue, jonka perusteella oppilaan lähikoulu määräytyy. Lähikoulu on pääsääntöisesti oppilaan kotia lähinnä oleva koulu, mutta alueen kokonaisoppilasmäärän vuoksi lähikoulu voi myös olla alueen muu koulu. Lähikoulun määrittelyyn vaikuttaa oppilaan ja hänen perheensä väestörekisteritietoihin merkitty voimassaoleva osoite. Huoltajien asuessa eri osoitteissa lähikoulu määräytyy oppilaan asuinosoitteen mukaan. Lähtökohtana koulupaikkasijoittelulle on, että luokkakoot kunnan eri kouluissa muodostuvat mahdollisimman samankokoisiksi. Hakumenettely toissijaiseen kouluun K oulupaikan osoittamisen jälkeen huoltajilla on mahdollisuus hakea lasta oppilaaksi johonkin toiseen kouluun. Mikäli huoltaja haluaa lapsensa sijoittuvan muuhun kuin oman oppilasalueensa kouluun, pitää oppivelvollisuusilmoituksen / yläkoulun oppilastietolomakkeen palautuksen yhteydessä ilmoittaa hakemuksesta muuhun kuin asuinpaikan perusteella varattuun kouluun. Koulun rehtori voi tämän ns. toissijaisen haun kautta ottaa oppilaita mahdollisesti vapaaksi jääneille paikoille. Toissijaisessa täytössä luokan koko ei saa M Sivistyspalveluista lähetetään kaikille oppivelvollisuusikään tulevien lasten huoltajille oppivelvollisuusilmoitus, jossa kerrotaan lapselle asuinosoitteen mukaan osoitettu koulupaikka. Huoltajat voivat palauttaa lomakkeen joko paperilla allekirjoitettuna tai Wilma-järjestelmän kautta sähköisesti. Kouluihin oppilaat sijoitetaan sivistysjohtajan päätöksellä sivistyslautakunnan hyväksymien oppilaaksioton perusteiden mukaisesti. Cern- ja yrittäjyysluokkiin oppilaat valitaan hakumenettelyn kautta. ylittää alakoulussa 24 oppilasta ja yläkoulussa 21 oppilasta (sisarusperusteella otettaessa luokan koko saa ylittää 21 oppilasta), eikä toissijainen oppilaaksiotto saa aiheuttaa uuden opetusryhmän perustamistarvetta. Rehtorin on päätöstä tehdessään otettava huomioon myös ryhmään tulevien erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä, joka voi osaltaan vaikuttaa alentavasti tulevan opetusryhmän kokoon. Toissijaiseen kouluun otetulle oppilaalle ei järjestetä koulukuljetusta eikä korvata kuljetuskustannuksia. 3 Toissijaisessa haussa oppilaiden valinnan ensisijaisjärjestystä määriteltäessä käytetään seuraavia kriteereitä: 4 Oppilas asuu Mäntsälässä 4 Oppilas muuttaa todistettavasti koulun oppilaaksiottoalueelle alkavan lukuvuoden aikana (muuttopäivä ja uusi väestötietojärjestelmään merkittävä osoite ovat tiedossa) 4 Oppilaan sisarus käy asianomaista koulua (ei koske erikoisluokkia) 4 mikäli on useita em. ehdot täyttäviä hakijoita, valitaan maantieteellisen etäisyyden perusteella lähinnä koulua asuvat oppilaat. Vieraan kunnan oppilaan ottamisesta päättää sivistystoimialan toimintasäännön mukaan sivistysjohtaja. Koulun vaihtaminen ikäli oppilas vaihtaa koulua vuosiluokkien aikana, huoltajan tulee ottaa yhteyttä sen koulun rehtoriin, johon oppilas haluaa siirtyä. Siirtyminen muualle kuin oman oppilasalueen Iltapäivätoiminta äntsälässä järjestetään ohjattua, päivittäis- M tä koululaisten iltapäivätoimintaa ensimmäisen ja toisen luokan sekä erityisopetuksen luokan oppilaille. Toiminnan tavoitteena on turvata lapsen iltapäivä, tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä edistää lasten hyvinvointia. kouluun on mahdollista vain erityisestä syystä. Siirrosta päättää vastaanottavan koulun rehtori kuultuaan lähettävän koulun rehtoria ja opetuspäällikköä. Iltapäivätoimintapaikkaa haetaan kunnan verkkosivuilta tulostettavalla lomakkeella. Lisätietoja koululaisten iltapäivätoiminnasta saa mantsala.fi/muut-palvelut/koulutus-ja-opiskelu/ koululaisten-iltapaivatoiminta

4 Hyvät mäntsäläläiset huoltajat, Hyvät mäntsäläläiset huoltajat, Toivotan osaltani Lapsellenne ja Teille hyvää ja turvallista lukuvuotta! Haluan muistuttaa erityisesti koulunsa aloittavien lasten huoltajia siitä, miten tärkeätä on tutustua yhdessä lapsen kanssa uuteen koulutiehen jo etukäteen. Lapsi tuntee olonsa turvallisemmaksi saatuaan ohjeita ja harjoiteltuaan koulumatkaa, jolloin se on tuttu koulun alkaessa. Syksyn tullessa ulkona on pimeää, varsinkin aamuisin ja jo aikaisin illalla. Liikenteessä näkyminen on tärkeää, joten kannustakaa lastanne käyttämään heijastinliiviä tai heijastinta koulumatkoilla. Näen kodin ja koulun välisen yhteistyön keskeisenä osana lapsen koulunkäynnin tukemista. Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta. Koulu vastaa lapsen opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Koulun tulee antaa huoltajille tietoa, jotta he voivat seurata ja edistää lapsensa koulunkäyntiä ja oppimista. Koulun toiminnan kannalta keskeinen opetusta ohjaava normi ovat Opetushallituksen päättämät perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Valtakunnallisia perusteita uudistetaan tällä hetkellä niin, että ne otetaan käyttöön lukien. Uudistamistyötä on mahdollista seurata sekä Opetushallituksen että kuntamme kotisivuilta. Myös koulut tekevät yhteistyötä kanssanne uudistusta valmistellessamme. Toivotan kaikille tuleville ja nykyisille oppilaille sekä heidän perheilleen hyvää ja turvallista lukuvuotta ! 4 Janne Mäkinen, opetuspäällikkö Koulumatka oulumatka on osa koulupäivää ja K yhteinen tavoitteemme on tehdä se turvalliseksi. Jotta lapsi voisi tuntea myös koulutiensä turvalliseksi, toivomme, että varaatte ennen koulun alkua aikaa kulkeaksenne lapsenne kanssa riittävän monta kertaa kotoa kouluun johtavan turvallisimman koulutien. Näin lapsi oppii liikkumaan kotiympäristössään ja luottamaan omaan selviytymiseensä. Koulumatkojen kulkeminen kävellen edistää terveyttä ja ennaltaehkäisee monilta sairauksilta. Koulutien turvallisuuden vuoksi monissa kouluissa ei suositella alimpien luokkien oppilaiden saapumista polkupyörällä kouluun. Oppilailla, jotka kulkevat koulumatkansa pyörällä on oltava pyöräilykypärä. Toivomme, ettei oppilas tule kouluun huomattavasti ennen koulun alkua ja, että hän menee välittömästi koulunpäivänsä oppituntien päätyttyä reippaasti kotiin tai siihen hoitopaikkaan, joka on varattu hänelle koulutyön päätyttyä. Koulun valvontavastuu ja osallistumismahdollisuus ohjattuun toimin- taan koskee vain kuljetusoikeuden piirissä olevia kuljetusoppilaita, jotka koulun päättymisen jälkeen kuljetusta odottavat.

5 Koulukuljetus K oulumatka on osa koulupäivää ja yhteinen tavoitteemme on tehdä se turvalliseksi. Jotta lapsi voisi tuntea myös koulutiensä turvalliseksi, toivomme, että varaatte ennen koulun alkua aikaa kulkeaksenne lapsenne kanssa riittävän monta kertaa kotoa kouluun johtavan turvallisimman koulutien. Näin lapsi oppii liikkumaan kotiympäristössään ja luottamaan omaan selviytymiseensä. Koulumatkojen kulkeminen kävellen edistää terveyttä ja ennaltaehkäisee monilta sairauksilta. Koulutien turvallisuuden vuoksi monissa kouluissa ei suositella alimpien luokkien oppilaiden saapumista polkupyörällä kouluun. Oppilailla, jotka kulkevat koulumatkansa pyörällä on oltava pyöräilykypärä. Toivomme, ettei oppilas tule kouluun huomattavasti ennen koulun alkua ja, että hän menee välittömästi koulunpäivänsä oppituntien päätyttyä reippaasti kotiin tai siihen hoitopaikkaan, joka on varattu hänelle koulutyön päätyttyä. Koulun valvontavastuu ja osallistumismahdollisuus ohjattuun toimintaan koskee vain kuljetusoikeuden piirissä olevia kuljetusoppilaita, jotka koulun päättymisen jälkeen kuljetusta odottavat. Iltapäivätoimintaan jäävät kuljetusoppilaat I ltapäivätoimintapaikkaan tai sieltä kotiin ei järjestetä kuljetusta eikä kuljetuksen kustannuksia korvata. Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan taksille ja koululle lukuvuoden alussa, mikäli lapsi menee iltapäivätoimintaan, eikä tarvitse paluukyytiä kotiin. Niinä päivinä, kun lapsi ei poikkeuksellisesti menekään iltapäivätoimintaan, huoltaja vastaa kotiin kuljetuksesta. Jos kuljetukseen oikeutettu lapsi osallistuu säännöllisesti vain tiettyinä lukuvuoden alussa ilmoitettuina päivinä iltapäivätoimintaan esim. maanantai keskiviikko, kuljetus kotiin voidaan järjestää muille päiville (to - pe). Pääsääntö kuitenkin on, että iltapäivätoiminnassa olevat op- 5 pilaat saavat vain aamukuljetuksen. Huoltajat ovat aina ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsilleen kulkemisen iltapäivätoimintapaikkaan. Yhteishuoltajuus O ppilaalla on yksi osoite, joka on merkitty väestörekisteriin. Kunta järjestää kuljetuksen vain yhdestä asuinosoitteesta. Koulukuljetusopas ja kuljetushakemus löytyvät osoitteesta: koulutus-ja-opiskelu Koulukuljetuksista saa lisätietoa koulutoimistosta toimistosihteeri Kristina Lindsteniltä puhelin (019)

6 6 Tapaturmavakuutukset K aikki peruskoululaiset ovat Mäntsälän kunnan ottaman tapaturmavakuutuksen piirissä sekä kouluaikana että muussa työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa, kuten retkillä ja leirikouluissa. Koulumatkalla sattuneet tapaturmat korvataan lukuun ottamatta niitä tapaturmia, joissa auto tai muu moottoriajoneuvo on ollut osallisena. (Näissä tapauksissa liikennevakuutus korvaa hoitokulut.) Tapaturman hoidos- Sairastuminen ppilaan poissaolosta (esim. sairas- O tuminen, lääkärissä käynti) on ilmoitettava opettajalle välittömästi joko puhelimitse, Wilman kautta, sähköpostilla tai reissuvihon kautta. Opettaja tie- ta aiheutuneet vamman hoitokulut (lääkärinpalkkiot, hoito- ja sairaalamaksut, välittömät matkat) korvataan kunnan vakuutuksesta. Aineellisia vahinkoja ei pääsääntöisesti korvata. Vanhempien on syytä ilmoittaa välittömästi koulupäivän tai matkan aikana tapahtuneista tapaturmista myös lapsen opettajalle, jolloin vahinkoilmoitus voidaan täyttää ja perheelle aiheutuneet kustannukset korvata. dottaa tarkemmin pääasiallisen tiedottamistavan poissaoloista. Oppilaan sairastumisesta koulupäivän aikana ilmoitetaan aina vanhemmille. OPETUSSUUNNITELMA M äntsälän kunnassa on kuntakohtaiset esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat. Opetussuunnitelmista selviää, mitkä ovat koulun kasvatus- ja opetustyön tavoitteet, mitä koulussa opiskellaan ja miten opiskelua voidaan tukea. Opetussuunnitelmaan on kirjoi- tettu, mitä kieliä ja mitä valinnaisaineita koulussa voi opiskella. Opetussuunnitelmat hyväksyy Mäntsälän kunnan sivistyslautakunta. Opetussuunnitelmat pohjautuvat valtakunnallisten esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin.

7 Viikkotunnit Mäntsälän kunnan opetussuunnitelman mukaan oppilaalla on viikossa luokilla vähintään 20 oppituntia luokilla vähintään 23 oppituntia 5. luokalla vähintään 24 oppituntia 6. luokalla vähintään 26 oppituntia luokilla vähintään 30 oppituntia Alkuopetuksessa pyritään ehjään kokonaisuuteen. Työjärjestyksessä voidaan merkitä koulupäivän aikaminen ja loppuminen sekä liikunnan opetus. Koulujen alkamis- ja päättymisajat vaihte- levat kouluittain. Oppiaineet luokilla Äidinkieli ja kirjallisuus 1. luokalta alkaen Pakollinen kieli (A1-kieli) 3. luokalta alkaen Matematiikka 1. luokalta alkaen Ympäristö- ja luonnontieto luokilla Biologia ja maantieto luokilla Fysiikka ja kemia luokilla Uskonto/elämänkatsomustieto 1. luokalta alkaen Historia luokilla Taito- ja taideaineet 1. luokasta alkaen o Musiikki o Kuvataide o Käsityö o Liikunta 7

8 PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO Aihekokonaisuudet K oulussa opiskellaan myös aihekokonaisuuksia. Aihekokonaisuu- det liittyvät m oneen eri oppiaineeseen. Niitä opiskellaan eri aineiden tunneilla, projekteina ja teemapäivinä ja ne koskevat kaikkia oppilaita. Aihekokonaisuuksia ovat 1. Ihmisenä kasvaminen, 2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, 3. Viestintä ja mediataito, 4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys, 5. Vastuu ym- päristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta, 6. Turvallisuus ja liikenne sekä 7. Ihminen ja teknologia. 8

9 Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus U skonto ja elämänkatsomustieto ovat perusopetuksen pakollisia oppiaineita. Uskonnonvapauslain nojalla oppilaalla on oikeus oman uskonnon opetukseen. Oppilaan uskonnonopetuksen valinta kirjataan oppilasrekisteriin ja valinta on pysyvä, ellei uskontokunta muutu. Kaikissa Mäntsälän kouluissa opetetaan evankelisluterilaista uskontoa. Oppilas, joka ei kuulu tähän uskonnolliseen yhdyskuntaan, voi huoltajan ilmoitettua asiasta osallistua mainittuun uskonnonopetukseen. Muuhun kuin evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvalle vähintään kolmelle oppilaalle, jotka eivät osallistu evankelis-luterilaisen uskonnonopetukseen, järjestetään heidän oman uskontonsa 9 opetusta, jos heidän huoltajansa sitä pyytävät. Jos oppilas kuuluu useampaan kuin yhteen uskonnolliseen yhdyskuntaan, oppilaan huoltaja päättää, minkä uskonnon opetukseen oppilas osallistuu. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomalle oppilaalle, joka ei osallistu evankelis-luterilaisen uskonnonopetukseen, opetetaan elämänkatsomustietoa. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvalle oppilaalle, jolle ei järjestetä hänen oman uskontonsa opetusta, opetetaan huoltajan pyynnöstä elämänkatsomustietoa. Perusopetuksen järjestäjän tulee järjestää elämänkatsomustiedon opetusta, jos opetukseen oikeutettuja oppilaita on vähintään kolme. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumaton oppilas voi huoltajan pyynnöstä osallistua myös sellaiseen perusopetuksen järjestäjän järjestämään uskonnon opetukseen, joka oppilaan saaman kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella ilmeisesti vastaa hänen uskonnollista katsomustaan. Muiden uskontojen tai elämänkatsomustiedon opetusta ei aina ole omalla koululla. Lähikoulujen oppilaat voidaan koota yhdeksi ryhmäksi tai koko opetus järjestetään jollakin kirkonkylän alueen koululla.

10 Oppilaan arviointi rviointi on luonteva osa pienen- A kin koululaisen arkea. Arvioinnin tehtävänä on oppilaan oman kehityksen seuraaminen. Arviointi on myös osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Opetussuunnitelmassa määritellään, miten oppilas ja vanhemmat saavat monipuolisesti ja riittävän usein palautetta oppilaan oppimisesta, käyttäytymisestä ja työskentelystä. Arviointi on yksilöllistä ja perustuu oppiaineisiin liittyviin tavoitteisiin. Oppilaita ei verrata keskenään, vaan oppilaan edistymistä arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Opetussuunnitelmissa on valtakunnallisesti laaditut kuvaukset oppilaan hyvästä osaamisesta koulu-uran nivelvaiheissa. Ensimmäiset hyvän osaamisen kuvauk- 10 set ovat äidinkielessä ja kirjallisuudessa sekä matematiikassa toisen luokan päättyessä. Tärkeä osa arviointia on opettajan antama palaute koulupäivän aikana. Lukuvuoden aikana oppilas saa palautetta myös esimerkiksi arviointikeskustelujen, arviointitiedotteiden tai väliarvioinnin avulla. Ensimmäisestä luokasta alkaen oppilas osallistuu oman koulutyönsä suunnitteluun ja arviointiin. Itsearviointi on osa opiskelua. Koulut käyttävät erilaisia itsearvioinnin muotoja ja menetelmiä. Oppilas voi arvioida omaa työtään esimerkiksi arvioin- tilomakkeella. Salkku- eli portfolioarvioinnissa oppilas kerää omista töistään kansion, jota hän arvioi yhdessä opetta- jan, muiden oppilaiden tai vanhempien kanssa. Arviointikeskustelussa opettaja ohjaa oppilasta oman työn arviointiin. Arviointikeskusteluissa voivat olla mukana myös vanhemmat. Arviointikeskustelun pohjana voi olla arviointilomake, kansio, oppilaan työ, projekti tms. Keväällä lukuvuoden päättyessä jokainen oppilas saa lukuvuositodistuksen. Kouluissa voidaan antaa lukuvuoden kuluessa myös välitodistus, jonka antamisaika voi olla koulun oman suunnitelman mukaan vaikkapa marraskuussa tai tammikuussa. Kunnan ulkopuolelle, toiseen kuntaan muuttavalle oppilaalle annetaan erotodistus.

11 HYVINVOIVA KOULULAINEN Kouluruokailu ämmin kouluruoka tarjotaan op- L pilaille jokaisena koulupäivänä. Se kattaa yhden kolmasosan lapsen päivittäisestä energiatarpeesta. Koululounas tarjotaan päivittäin klo Lounaan tarjoiluajankohta on koulukohtainen ja ruokailuaikoihin vaikuttava tekijä on koulun koko sekä tuntijärjestelyt. Koululounaan lisäksi tulisi kotona tarjota lapselle aamupala, iltapäivävälipala, päivällinen ja iltapala. Aamupalaruokailun merkitys koululaiselle on hyvin tärkeä. Se auttaa lasta jaksamaan virkeänä opinnoissa lounaaseen saakka. Pienille koulunsa aloittaville oppilaille olisi hyvä opettaa kotona veitsen ja haarukan käyttöä. Kouluruokailun tavoitteet: Terveyttä edistävien ruokailutottumusten oppiminen Hyvien pöytä- ja käytöstapojen oppiminen Suomalaiseen ja kansainväliseen ruokakulttuuriin tutustuminen Lepo- ja virkistyshetken järjestäminen koulutyön lomaan Ympäristöstä huolehtiminen (jätteiden lajittelu palautuspisteissä) Työnteon ja ruoan arvostaminen Ruokalista uokalista on kuuden viikon pe- R ruslista, johon vaihdellaan uusia ruokalajeja seuraavaa kiertoa varten. Ruokalistasuunnittelussa otetaan huomioon asiakkaiden erityistarpeet, sekä saatu asiakaspalaute. Osa ruoista saattaa olla oppilaille vieraita, mutta kaikkia ruokia tulisi maistaa. Ruokalista suunnitellaan yhteistyössä keittiöhenkilökunnan kanssa. Koululounas sisältää: Pääruoan (vaihdellen lihaa, kalaa, kanaa sekä kasviksia) 11 Lämpimän lisäkkeen (peruna, riisi, pasta) Leivän (kokojyväleipä tai näkkileipä) Ravintorasvan (kasvispohjainen) Ruokajuoman (rasvaton maito tai ykkösmaito, rasvaton piimä, vesi) Juhlapyhien aattona tai aaton aattona v o i d a a n tarjotaan jälkiruokaa, sekä myös teema- päivinä Yläasteen oppilailla on mahdollisuus tilata lihaton vaihtoehtoruoka. Ruoka on kasvispohjainen, eikä sisällä sian, naudan tai kanan lihaa. Teemapäivillä tuodaan vaihtelua ruokalistaan, sekä korostetaan ravitsemuksellisia näkökohtia. Juhlapyhien aattona tarjotaan juhlavampaa ruokaa.

12 Erityisruokavaliot rityisruokavaliota tarvitseville oppi- E laille tarjotaan ruokaa heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaan. Keittiölle tulee toimittaa kouluterveydenhoitajan välityksellä lääkärintodistus, josta selviää erityisruokavalio. Vaikeissa allergiatapauksissa vanhempien toivotaan ottavan yhteyttä keittiön ruokapalveluvastaavaan ja yhdessä neuvotella sopivasta ruokavaliosta. Tärkeää olisi, että vanhemmat täyttäisivät erityisruokavaliolistan, jossa ilmenee mitä ruoka-aineita lapsi voi syödä ja mitkä ruoka-aineet ovat kiellettyjä. Erityisruokavalio-ohjeistus, sekä erityisruokavaliokaavakkeita on saatavana Mäntsälän kunnan kotisivuilta, sekä koulutervey- denhoitajilta. Kotisivuilta lomakkeet löytyvät: Asuminen ja rakentaminen, tekniset palvelut, ruokapalvelut, tekninen lomakkeet. Pääperiaatteena ruokalistan laadinnassa on, että erityisruokavalioruoka on mahdollisimman samankaltaista, kuin saman päivän perusruoka. Yhteistyössä vanhempien ja keittiöhenkilökunnan kanssa erityisruokavaliota tarvitseva lapsi saa juuri sitä ruokaa, joka hänelle parhaiten sopii. Tärkeää myös olisi, että vanhemmat ilmoittaisivat erityisruokavalion omaavan lapsen poissaolosta mahdollisimman aikaisin aamulla koulun keittiöhenkilökunnalle. 12 Kouluterveydenhuolto okaiselle koululle on nimetty oma J kouluterveydenhoitaja. Hänen vastaanottoaikansa ja yhteystietonsa ilmoitetaan koteihin erikseen. Terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksia vuosittain. Kouluterveydenhuollosta ohjataan oppilas tarvittaessa erikoislääkärin tutkimuksiin, esim. silmälääkärille. Kouluterveydenhoitaja ohjaa ja valvoo koulun terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä seikkoja, opastaa oppilaita terveellisissä elämäntavoissa, toimii terveyskasvatuksen asiantuntijana ja on jäsenenä koulun oppilashuoltoryhmässä. Lisäksi hän hoitaa koulupäivän aikana äkillisesti sairastuneet oppilaat silloin, kun on paikalla. Vanhempien, koulun ja terveydenhuollon hyvä yhteistyö on

13 toiminnan perusta. Oppilaat ja heidän vanhempansa voivat ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan oppilaan terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Kunnan kotisivuilta Suun terveydenhuolto H ammashoitola sijaitsee terveysaseman laajennusosassa, osoite Kivistöntie 14. Ensimmäiselle luokalle tuleva käy hammaslääkärin tarkastuksessa huoltajan kanssa. Tarkastuksessa määritellään senhetkisen hoidontarpeen lisäksi myös yksilöllinen tarkastusväli tuleville vuosille, jolloin lapsi kutsutaan hammashoitoon joko hammaslääkärille tai suuhygienistille. Tervesuisia ei kutsuta joka vuosi. Viidennellä luokalla kutsutaan terveydenedistämiskäynnille suuhygienistin vastaanotolle vanhempien kanssa. Huoltajien tulee valvoa, että lapsi saapuu varatulle ajalle ja, että hänellä on hammasharja mukanaan. Koululaiset Oppilashuolto O ppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Tätä työtä tukemassa kaikissa Mäntsälän kouluissa toimii säännöllisesti kokoontuva oppilashuoltoryhmä, johon kuuluu tavallisesti oman luokan opettajan lisäksi rehtori (pj.), terveydenhoitaja, koulukuraattori, kou- Koulutus-ja-opiskelu/Sivistyspalvelut/ Oppilashuolto löytyy tietoa kouluterveydenhuollosta sekä luettelo koulujen terveydenhoitajista ja heidän yhteystiedoistaan. pyritään hoitamaan kouluaikana. Hyökännummen koulun oppilaat käyvät hammashoidossa Tuusulan puolella Kellokosken terveysasemalla. Hammashoitoon kuljetuksissa sovelletaan samoja sääntöjä kuin kouluun kuljetuksessa. Hammashuollon terveiset: Hampaiden ja suun terveyden kulmakivi on joka aamu ja ilta tapahtuva hyvä puhdistus fluorihammastahnalla sekä täysksylitolituotteiden nauttiminen aterioiden jälkeen. Suositeltava annos täysksylitolia on 5 g/ 13 pv eli 1 purkkapala tai 2 pastillia kerrallaan 4-5 kertaa /pv. Ala-asteikäinen lapsi tarvitsee vanhemman apua harjauksessa ja taidot opittuaankin tukea harjaukseen. lupsykologi ja erityisopettaja. Tarvittaessa voidaan kutsua muitakin asiantuntijoita paikalle. Näitä voivat olla esim. koulupoliisi, sosiaalitoimen edustaja, lääkäri tai tukipalveluiden erityisasiantuntija. Ryhmän kokoonpano saattaa vaihdella kouluittain ja käsiteltävästä aiheesta riippuen. Oppilaan asioita hoidetaan aina luottamuksellisesti ja ratkaisuja etsitään yhdessä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa.

14 Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tasot Perusopetuksen tukitoimet Mäntsälässä (tuen kolmiportainen malli) O ppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan kolmiportaisen (yleinen tuki, tehostettu tuki, erityinen tuki) mallin mukaisesti. Oppilaan kasvua ja kehitystä sekä oppimista ja koulunkäyntiä tuetaan ensisijaises- 14 ti yleisellä tuella. Tuen tarpeen ollessa yleistä tukea jatkuvampaa tai vahvempaa, etenee tuen antaminen suunnitelmallisesti tehostettuun tukeen ja edelleen tarvittaessa erityiseen tukeen. Kaikilla tuen tasoilla oppilasta voidaan tukea monin eri tavoin. Oppilaalle annettava tuki suunnitellaan ja järjestetään yksilöllisesti koulun, alueen ja Mäntsälän kunnan olemassa olevat opetuksen järjestämisen mahdollisuudet huomioiden. Kaikkien tukitoimien järjestämisen lähtökohta on yhteistyö oppilaan huoltajien kanssa. Huoltajan ja oppilaan sitoutuminen yhteisesti laadittujen tavoitteiden toteuttamiseen on erittäin tärkeää. Koulun tulee järjestää oppilaalle riittävät tukitoimet myös ilman oppilaan huoltajan suostumusta, mikäli se on moniammatillisen oppilashuolto- ERITYINEN TUKI Hojks TEHOSTETTU TUKI oppimissuunnitelma YLEINEN TUKI Jokaiselle oppilaalle tarkoitettua tukea ryhmän mukaan välttämätöntä oppilaan edun kannalta. Koulupsykologi J okaiselle koululle on nimetty oma koulupsykologi. Koulupsykologi edustaa psykologista asiantuntemusta koulussa. Häneen voi olla yhteydessä mm. lapsen kehitykseen, oppimiseen tai tunne-elämään liittyvissä kysymyksissä. Koulupsykologien palveluverkko löytyy -sivuilta. Perheneuvola P erheneuvolaan voi olla yhteydessä muun muassa, kun olet huolissasi lapsesi tunne-elämänkehitykseen tai käytökseen liittyvissä asioissa, vaikeudet ja ristiriidat perheessä kasaantuvat tai perheessäsi eletään muista syistä vaikeita aikoja. Lisätietoja

15 Koulukuraattori oulukuraattori on koulun sosiaa- K lityönasiantuntija. Häneltä saa apua, jos oppilaan koulunkäynti ei suju. Kuraattorin puoleen voi kääntyä, jos lapsen vapaa-ajan tekemiset huolestuttavat, koulukavereiden kanssa Tukiopetus T ukiopetus on yksi kolmiportaisen tuen tukimuodoista. Oppilaalle, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Tukiopetusta voidaan an- on pulmia tai elämässä tapahtuu suuria muutoksia. Kuraattorin kanssa voi keskustella koulunkäyntiin ja kasvatukseen liittyvistä asioista. Tiedot kuraattoripalveluista löy-tyvät koulun sivuilta taa oppituntien ulkopuolella tai samanaikaisopetuksena oppilaan tavallisessa opetusryhmässä, pienryhmässä tai täysin yksilöllisesti. 15 Osa-aikainen, laaja-alainen erityisopetus O man koulun erityisopettaja auttaa oppilaita, joilla on vaikeuksia oppimisessa tai luokassa työskentelyssä. Vaikeuksia voi ilmetä esim. lukemisessa, kirjoittamisessa, puhumisessa, matematiikassa tai työskentelytaidoissa. Erityisopettaja työskentelee oppitunneilla yhdessä luokanopettajan kanssa tai hän voi ottaa oppilaan omaan luokkaansa yksin tai pieneen ryhmään. Yleensä oppilas saa erityisopetusta yhdestä muutamaan tuntiin viikossa. Usein erityisopettajat osallistuvat ensimmäisen luokan työskentelyyn koulun alussa. Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamistavoista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille. Osa-aikainen erityisopetus pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Osaaikaisen erityisopetuksen järjestämisen suunnittelussa tehdään tarvittaessa yhteistyötä myös oppilashuollon palveluista vastaavien kanssa.

16 Maahanmuuttajien tukitoimet Vasta maahan saapuneille peruskouluikäisille lapsille voidaan tarjota valmistavaa opetusta omassa ryhmässään. Näin he voivat rauhassa sopeutua uusiin oloihin ja saada valmiuksia suomalaisessa koulussa opiskeluun. He tutustuvat suomalaiseen kulttuuriin ja oppivat suomen kielen alkeet. Maahanmuuttajaoppilaille opetetaan äidinkielen ja kirjallisuuden sijas- Kodin ja koulun yhteistyö K odin ja koulun välinen yhteistyö vahvistaa lapsen itsetuntoa ja tur- 16 vallisuutta ja auttaa onnistumaan koulutyössä. Luottamuksellinen suhde vanhempien ja opettajan välillä luo pohjaa onnistuneelle yhteistyölle. Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu. Kodin tuki ja kiinnostus koulutyötä kohtaan on tärkeää. Koulutyö on oppilaan omaa vastuullista työtä ensi luokasta lähtien. Mitä nuorempi oppilas on, sitä enemmän hän tarvitsee tukea. Yhteistyö vaatii aktiivisuutta ja sitoutumista molemmin puolin. Opettaja tiedottaa kouluasioista sovitulla tavalla, esim. reissuvihon, Wilman tai tiedotteiden avulla. Samoin koulu edellyttää, että vanhemmat tiedottavat lapsen ja kodin asioista, esim. poissaoloista. Luokan yhteisissä tapaamisissa voidaan tutustua toisiin vanhempiin ja keskustella kasvatusasioista. Muita kodin ja koulun yhteistyömuo- ta suomea toisena kielenä ja mahdol-lisesti kotikieltä. Tavoitteena on sellainen kielitaito, että oppilas pystyy opiskelemaan peruskoulun oppiaineita ja toimimaan suoma-laisessa yhteiskunnassa. Maahanmuuttajataustaisilla oppilailla on oikeus samanlaisiin tukitoimiin kuin muillakin oppilailla. toja ovat esim. koulukohtaiset vanhempainillat, luokkatoimikunnat, vanhempaintapaamiset, arviointikeskustelut yhdessä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa, yhteiset retket ja koulun juhlat. Monissa kouluissa toimii oma vanhempainyhdistys. Vanhemmat voivat osallistua koulun kehittämiseen vanhempainyhdistyksen kautta. Koulujen tiedotteista ja kotisivuilta löytyy yleensä vanhempainyhdistyksen kokoonpano ja yhteystiedot.

17 LUKUVUOSI JA LOMAT Mäntsälän kunnan perusopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna Mäntsälän Sivistyslautakunta Koulu alkaa... ke Syyslukukausi... k e pe Syysloma... viikko 43, ma pe Joululoma... la ti Kevätlukukausi... ke la Talviloma... viikko 8, ma su Lukuvuoden päätöspäivä... la

18 MÄNTSÄLÄN KUNNAN KOULUT LUKUVUONNA alakoulut (1.-6. lk:t): Arolan koulu Arolan kylätie Kellokoski Rehtori puhelin opettajat puhelin Lukon koulu Lukontie Sälinkää Rehtori puhelin opettajat puhelin Hepolan koulu Sälinkääntie Mäntsälä Rehtori puhelin opettajainhuone puhelin pihakoulu puhelin Hirvihaaran koulu Kuntomajantie Hirvihaara Rehtori puhelin opettajainhuone puhelin Hyökännummen koulu Nummelantie Kellokoski Rehtori puhelin opettajainhuone puhelin Kirkonkylän koulu Koulutie 3, Mäntsälä Rehtori puhelin opettajainhuone puhelin opettajainhuone: viipale puhelin Myllymäen koulu Vanha Porvoontie Mäntsälä Rehtori puhelin opettajainhuone puhelin Nummisten koulu Ojankulmantie Numminen Rehtori puhelin opettajainhuone puhelin Ohkolan koulu Ohkolantie Ohkola Rehtori puhelin opettajat puhelin Saaren koulu Vanha maantie 2, Saarentaus Rehtori puhelin opettajainhuone puhelin

19 Sälinkään koulu Kaanaantie Sälinkää Rehtori puhelin opettajainhuone puhelin Sääksjärven koulu Sääksjärventie Sääkskylä Rehtori puhelin opettajainhuone puhelin opettajainhuone: Uusi puoli puhelin Yläkoulut (7-9 lk:t) Ehnroosin koulu Nordenskiöldintie Mäntsälä Rehtori puhelin Koulusihteeri puhelin Riihenmäen koulu Einontie Mäntsälä Rehtori puhelin Koulusihteeri puhelin lukio MÄNTSÄLÄN LUKIO Mäntsälä Lukiontie 2 19 Rehtori puhelin Koulusihteeri puhelin

20 Saaren koulu Sälinkään koulu Lukon koulu Hepolan koulu Riihenmäen koulu Kirkonkylän koulu Ehnroosin ja Myllymäen koulut Hirvihaaran koulu Sääksjärven koulu Ohkolan koulu Hyökännummen koulu Nummisten koulu Arolan koulu

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Opintiella Huittisissa

Opintiella Huittisissa Opintiella Huittisissa Perusopetuksen opas 1 OPINTIELLÄ HUITTISISSA Sisallys Tervetuloa kouluun!... 3 Oppivelvollisuus... 4 Kouluun ilmoittautuminen... 5 Perusopetus Huittisissa... 5 Koulukuljetukset...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot Kieli- ja

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9

Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin

Lisätiedot

oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015

oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015 oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015 sisällysluettelo oulussa koulussa Oulussa koulussa... 3 Yleistietoa perus koulusta...4 Mihin kouluun?.... 7 Ekaluokalle....8 Seiskalle....10 Kieli-info.................................12

Lisätiedot

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille KEURUUN YLÄKOULU LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille SISÄLLYSLUETTELO 1. REHTORIN TERVEHDYS 2. YHTEYSTIEDOT 3. KOULUN TYÖAIKA 4. OPPILASMÄÄRÄT LUKUVUONNA 2013-2014 5. TUNTIJAKO 6. JAKSOTUS

Lisätiedot

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2014-2015 Kuvat: Jukka Lemmetty Tutustu sivustoomme www.ymmerstankoulu.fi Käyntiosoite: Ristihaantie 5 Postiosoite: PL 75303 02070 ESPOON KAUPUNKI Puhelin kanslia: 816 56

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

1. Koulun työn perusta 1.1. Arvoperusta.. 4 1.2. Haagan peruskoulun toiminta-ajatus... 5 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet.

1. Koulun työn perusta 1.1. Arvoperusta.. 4 1.2. Haagan peruskoulun toiminta-ajatus... 5 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet. SISÄLLYSLUETTELO 1. Koulun työn perusta 1.1. Arvoperusta.. 4 1.2. Haagan peruskoulun toiminta-ajatus... 5 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet. 5 2. Opetuksen toteuttaminen 2.1. Oppimiskäsitys. 6

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA Elämäni kunnossa Koulun johtokunta käsitellyt ja hyväksynyt 9.6.2005 Jukka Koskipirtti johtokunnan puheenjohtaja Jukka Tanska johtokunnan

Lisätiedot

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2010-2011 Kuvat: Jukka Lemmetty tutustu sivustoomme www.ymmerstankoulu.fi Käyntiosoite: Ristihaantie 5 Postiosoite: puhelin PL 75303sähköpostiosoite 02070 ESPOON KAUPUNKI

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Lukuvuosi 2011 2012. Kuudesluokkalaisen opas. Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lukuvuosi 2011 2012. Kuudesluokkalaisen opas. Helsingin kaupungin opetusvirasto Lukuvuosi 2011 2012 Kuudesluokkalaisen opas Helsingin kaupungin opetusvirasto Tervetuloa seitsemännelle luokalle! Helsingissä peruskoululaisille tarjotaan omalla alueella yhtenäinen koulupolku ensimmäiseltä

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 2 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 6 2.2 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Raahen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 1.8.2006 alkaen. Sofia Joentakanen, 9 vuotta

Raahen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 1.8.2006 alkaen. Sofia Joentakanen, 9 vuotta Raahen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 1.8.2006 alkaen Sofia Joentakanen, 9 vuotta Opetussuunnitelman käyttäjälle Opetussuunnitelma on laadittu ja päivitetty vuosiluokille

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista.

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista. KOULUOPAS 1. Rehtorin sanat 2. Koulun työ- ja loma-ajat (aikataulu) 3. Yhteystiedot 4. Helmi-reissuvihko 5. Vanhempainillat 6. Poissaolot 7. Kouluruokailu 8. Järjestyssäännöt 9. Välituntikäytänteet 10.

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...

OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 1 Kärkölän peruskoulun opetussuunnitelma 2005 Sisältö OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 2 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 2 PERUSOPETUKSEN RAKENNE... 2 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 01.08.2011 Kuva: Sara Jokela 6.lk Hyväksytty: Sivistyslautakunta 21.06.2011 51 Sisällysluettelo 1. OPETUSSUUNNITELMA...5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...6

Lisätiedot

Oppilaan tuen käsikirja

Oppilaan tuen käsikirja Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Kaarinan kaupunki Taitto ja valokuvat Reima Orvasto reima@grafiro.fi

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004 PÄIVITETTY 2011 SISÄLLYS 1. Esipuhe......5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 Perusopetuksen arvopohja... 6 2.2 Perusopetuksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. 1

SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. 1 SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. 1 2. luku OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Perusopetuksen arvopohja 2 2.2 Perusopetuksen

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

ÄHTÄRIN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ÄHTÄRIN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Ähtärin sivistyslautakunta 22.06.2011 44 OPETUSHALLITUS ÄHTÄRIN KAUPUNKI ÄHTÄRIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 1. luku Opetussuunnitelma

Lisätiedot

sivu 1. Johdanto 3 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 4 2.1. Kasvatuksen ja opetuksen perusarvot ja tavoitteet 4

sivu 1. Johdanto 3 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 4 2.1. Kasvatuksen ja opetuksen perusarvot ja tavoitteet 4 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Johdanto 3 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 4 2.1. Kasvatuksen ja opetuksen perusarvot ja tavoitteet 4 3. Opetuksen toteuttaminen 5 3.1. Oppimiskäsitys 5 3.2. Oppimisympäristö

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot