LUKUVUOSIOPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUKUVUOSIOPAS 2014-2015"

Transkriptio

1 LUKUVUOSIOPAS Mäntsälän kunnan sivistystoimi

2 Sivistyspalvelut Mäntsälän kunta Sivistyspalvelut Heikinkuja 4, Mäntsälä Peruskoulun aloittaminen Mäntsälässä TERVETULOA KOULUUN... Kouluyhteisö... Oppivelvollisuus... Oppilasalueet ja koulun valinta... Hakumenettely... Koulun vaihtaminen... Iltapäivätoiminta... Koulumatka... Koulukuljetus... Tapaturmavakuutukset... Sairastuminen... OPETUSSUUNNITELMA... Viikkotunnit... Oppiaineet luokilla... Perusopetuksen tuntijako... Aihekokonaisuudet... Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus... Oppilaan arviointi... HYVINVOIVA KOULULAINEN.... Kouluateria... Kouluterveydenhuolto... Suun terveydenhuolto... Oppilashuoltoryhmä... Psykologipalvelut... Koulukuraattori... Tukiopetus... Osa-aikainen erityisopetus... Maahanmuuttajien tukitoimet... KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ... LUKUVUOSI JA LOMAT... MÄNTSÄLÄN KUNNAN KOULUT... Kouluyhteisö erusopetusta annetaan yhdeksänvuotisessa op- P pivelvollisuuskoulussa. Koulu tarjoaa oppilaille yleissivistäviä tietoja ja taitoja jatko-opintoja varten. Koulua johtaa rehtori. Luokasta huolehtii luokanopettaja alakoulussa ja luokanvalvoja yläkoulussa. Luokanopettajan lisäksi opetusta antavat aineenopettajat. Opettajan apuna luokassa voi olla koulunkäyntiavustaja. Kouluyhteisön työtä tukevat mm. erityisopettaja, terveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Lisäksi luokilla on opinto-ohjaaja, joka antaa opiskeluun ja uranvalintaan liittyvää yleistä ohjausta. Tärkeitä kouluyhteisön työntekijöitä ovat myös koulusihteeri, talonmies sekä siivous- ja ruokapalveluhenkilökunta. Päävastuu koulunkäynnistä ja opiskelusta on oppilaalla itsellään ja kodeilla. Oppivelvollisuus uomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvol- S lisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai, kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta edellä mainittua aikaisemmin ja kestää 11 vuotta. (Perusopetuslaki 25.)

3 Oppilasalueet ja koulun valinta/vuosiluokat 1-9 Oppilasalueen määräytyminen ouluille määritellään vuosittain oppilaaksiot- K toalue, jonka perusteella oppilaan lähikoulu määräytyy. Lähikoulu on pääsääntöisesti oppilaan kotia lähinnä oleva koulu, mutta alueen kokonaisoppilasmäärän vuoksi lähikoulu voi myös olla alueen muu koulu. Lähikoulun määrittelyyn vaikuttaa oppilaan ja hänen perheensä väestörekisteritietoihin merkitty voimassaoleva osoite. Huoltajien asuessa eri osoitteissa lähikoulu määräytyy oppilaan asuinosoitteen mukaan. Lähtökohtana koulupaikkasijoittelulle on, että luokkakoot kunnan eri kouluissa muodostuvat mahdollisimman samankokoisiksi. Hakumenettely toissijaiseen kouluun K oulupaikan osoittamisen jälkeen huoltajilla on mahdollisuus hakea lasta oppilaaksi johonkin toiseen kouluun. Mikäli huoltaja haluaa lapsensa sijoittuvan muuhun kuin oman oppilasalueensa kouluun, pitää oppivelvollisuusilmoituksen / yläkoulun oppilastietolomakkeen palautuksen yhteydessä ilmoittaa hakemuksesta muuhun kuin asuinpaikan perusteella varattuun kouluun. Koulun rehtori voi tämän ns. toissijaisen haun kautta ottaa oppilaita mahdollisesti vapaaksi jääneille paikoille. Toissijaisessa täytössä luokan koko ei saa M Sivistyspalveluista lähetetään kaikille oppivelvollisuusikään tulevien lasten huoltajille oppivelvollisuusilmoitus, jossa kerrotaan lapselle asuinosoitteen mukaan osoitettu koulupaikka. Huoltajat voivat palauttaa lomakkeen joko paperilla allekirjoitettuna tai Wilma-järjestelmän kautta sähköisesti. Kouluihin oppilaat sijoitetaan sivistysjohtajan päätöksellä sivistyslautakunnan hyväksymien oppilaaksioton perusteiden mukaisesti. Cern- ja yrittäjyysluokkiin oppilaat valitaan hakumenettelyn kautta. ylittää alakoulussa 24 oppilasta ja yläkoulussa 21 oppilasta (sisarusperusteella otettaessa luokan koko saa ylittää 21 oppilasta), eikä toissijainen oppilaaksiotto saa aiheuttaa uuden opetusryhmän perustamistarvetta. Rehtorin on päätöstä tehdessään otettava huomioon myös ryhmään tulevien erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä, joka voi osaltaan vaikuttaa alentavasti tulevan opetusryhmän kokoon. Toissijaiseen kouluun otetulle oppilaalle ei järjestetä koulukuljetusta eikä korvata kuljetuskustannuksia. 3 Toissijaisessa haussa oppilaiden valinnan ensisijaisjärjestystä määriteltäessä käytetään seuraavia kriteereitä: 4 Oppilas asuu Mäntsälässä 4 Oppilas muuttaa todistettavasti koulun oppilaaksiottoalueelle alkavan lukuvuoden aikana (muuttopäivä ja uusi väestötietojärjestelmään merkittävä osoite ovat tiedossa) 4 Oppilaan sisarus käy asianomaista koulua (ei koske erikoisluokkia) 4 mikäli on useita em. ehdot täyttäviä hakijoita, valitaan maantieteellisen etäisyyden perusteella lähinnä koulua asuvat oppilaat. Vieraan kunnan oppilaan ottamisesta päättää sivistystoimialan toimintasäännön mukaan sivistysjohtaja. Koulun vaihtaminen ikäli oppilas vaihtaa koulua vuosiluokkien aikana, huoltajan tulee ottaa yhteyttä sen koulun rehtoriin, johon oppilas haluaa siirtyä. Siirtyminen muualle kuin oman oppilasalueen Iltapäivätoiminta äntsälässä järjestetään ohjattua, päivittäis- M tä koululaisten iltapäivätoimintaa ensimmäisen ja toisen luokan sekä erityisopetuksen luokan oppilaille. Toiminnan tavoitteena on turvata lapsen iltapäivä, tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä edistää lasten hyvinvointia. kouluun on mahdollista vain erityisestä syystä. Siirrosta päättää vastaanottavan koulun rehtori kuultuaan lähettävän koulun rehtoria ja opetuspäällikköä. Iltapäivätoimintapaikkaa haetaan kunnan verkkosivuilta tulostettavalla lomakkeella. Lisätietoja koululaisten iltapäivätoiminnasta saa mantsala.fi/muut-palvelut/koulutus-ja-opiskelu/ koululaisten-iltapaivatoiminta

4 Hyvät mäntsäläläiset huoltajat, Hyvät mäntsäläläiset huoltajat, Toivotan osaltani Lapsellenne ja Teille hyvää ja turvallista lukuvuotta! Haluan muistuttaa erityisesti koulunsa aloittavien lasten huoltajia siitä, miten tärkeätä on tutustua yhdessä lapsen kanssa uuteen koulutiehen jo etukäteen. Lapsi tuntee olonsa turvallisemmaksi saatuaan ohjeita ja harjoiteltuaan koulumatkaa, jolloin se on tuttu koulun alkaessa. Syksyn tullessa ulkona on pimeää, varsinkin aamuisin ja jo aikaisin illalla. Liikenteessä näkyminen on tärkeää, joten kannustakaa lastanne käyttämään heijastinliiviä tai heijastinta koulumatkoilla. Näen kodin ja koulun välisen yhteistyön keskeisenä osana lapsen koulunkäynnin tukemista. Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta. Koulu vastaa lapsen opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Koulun tulee antaa huoltajille tietoa, jotta he voivat seurata ja edistää lapsensa koulunkäyntiä ja oppimista. Koulun toiminnan kannalta keskeinen opetusta ohjaava normi ovat Opetushallituksen päättämät perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Valtakunnallisia perusteita uudistetaan tällä hetkellä niin, että ne otetaan käyttöön lukien. Uudistamistyötä on mahdollista seurata sekä Opetushallituksen että kuntamme kotisivuilta. Myös koulut tekevät yhteistyötä kanssanne uudistusta valmistellessamme. Toivotan kaikille tuleville ja nykyisille oppilaille sekä heidän perheilleen hyvää ja turvallista lukuvuotta ! 4 Janne Mäkinen, opetuspäällikkö Koulumatka oulumatka on osa koulupäivää ja K yhteinen tavoitteemme on tehdä se turvalliseksi. Jotta lapsi voisi tuntea myös koulutiensä turvalliseksi, toivomme, että varaatte ennen koulun alkua aikaa kulkeaksenne lapsenne kanssa riittävän monta kertaa kotoa kouluun johtavan turvallisimman koulutien. Näin lapsi oppii liikkumaan kotiympäristössään ja luottamaan omaan selviytymiseensä. Koulumatkojen kulkeminen kävellen edistää terveyttä ja ennaltaehkäisee monilta sairauksilta. Koulutien turvallisuuden vuoksi monissa kouluissa ei suositella alimpien luokkien oppilaiden saapumista polkupyörällä kouluun. Oppilailla, jotka kulkevat koulumatkansa pyörällä on oltava pyöräilykypärä. Toivomme, ettei oppilas tule kouluun huomattavasti ennen koulun alkua ja, että hän menee välittömästi koulunpäivänsä oppituntien päätyttyä reippaasti kotiin tai siihen hoitopaikkaan, joka on varattu hänelle koulutyön päätyttyä. Koulun valvontavastuu ja osallistumismahdollisuus ohjattuun toimin- taan koskee vain kuljetusoikeuden piirissä olevia kuljetusoppilaita, jotka koulun päättymisen jälkeen kuljetusta odottavat.

5 Koulukuljetus K oulumatka on osa koulupäivää ja yhteinen tavoitteemme on tehdä se turvalliseksi. Jotta lapsi voisi tuntea myös koulutiensä turvalliseksi, toivomme, että varaatte ennen koulun alkua aikaa kulkeaksenne lapsenne kanssa riittävän monta kertaa kotoa kouluun johtavan turvallisimman koulutien. Näin lapsi oppii liikkumaan kotiympäristössään ja luottamaan omaan selviytymiseensä. Koulumatkojen kulkeminen kävellen edistää terveyttä ja ennaltaehkäisee monilta sairauksilta. Koulutien turvallisuuden vuoksi monissa kouluissa ei suositella alimpien luokkien oppilaiden saapumista polkupyörällä kouluun. Oppilailla, jotka kulkevat koulumatkansa pyörällä on oltava pyöräilykypärä. Toivomme, ettei oppilas tule kouluun huomattavasti ennen koulun alkua ja, että hän menee välittömästi koulunpäivänsä oppituntien päätyttyä reippaasti kotiin tai siihen hoitopaikkaan, joka on varattu hänelle koulutyön päätyttyä. Koulun valvontavastuu ja osallistumismahdollisuus ohjattuun toimintaan koskee vain kuljetusoikeuden piirissä olevia kuljetusoppilaita, jotka koulun päättymisen jälkeen kuljetusta odottavat. Iltapäivätoimintaan jäävät kuljetusoppilaat I ltapäivätoimintapaikkaan tai sieltä kotiin ei järjestetä kuljetusta eikä kuljetuksen kustannuksia korvata. Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan taksille ja koululle lukuvuoden alussa, mikäli lapsi menee iltapäivätoimintaan, eikä tarvitse paluukyytiä kotiin. Niinä päivinä, kun lapsi ei poikkeuksellisesti menekään iltapäivätoimintaan, huoltaja vastaa kotiin kuljetuksesta. Jos kuljetukseen oikeutettu lapsi osallistuu säännöllisesti vain tiettyinä lukuvuoden alussa ilmoitettuina päivinä iltapäivätoimintaan esim. maanantai keskiviikko, kuljetus kotiin voidaan järjestää muille päiville (to - pe). Pääsääntö kuitenkin on, että iltapäivätoiminnassa olevat op- 5 pilaat saavat vain aamukuljetuksen. Huoltajat ovat aina ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsilleen kulkemisen iltapäivätoimintapaikkaan. Yhteishuoltajuus O ppilaalla on yksi osoite, joka on merkitty väestörekisteriin. Kunta järjestää kuljetuksen vain yhdestä asuinosoitteesta. Koulukuljetusopas ja kuljetushakemus löytyvät osoitteesta: koulutus-ja-opiskelu Koulukuljetuksista saa lisätietoa koulutoimistosta toimistosihteeri Kristina Lindsteniltä puhelin (019)

6 6 Tapaturmavakuutukset K aikki peruskoululaiset ovat Mäntsälän kunnan ottaman tapaturmavakuutuksen piirissä sekä kouluaikana että muussa työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa, kuten retkillä ja leirikouluissa. Koulumatkalla sattuneet tapaturmat korvataan lukuun ottamatta niitä tapaturmia, joissa auto tai muu moottoriajoneuvo on ollut osallisena. (Näissä tapauksissa liikennevakuutus korvaa hoitokulut.) Tapaturman hoidos- Sairastuminen ppilaan poissaolosta (esim. sairas- O tuminen, lääkärissä käynti) on ilmoitettava opettajalle välittömästi joko puhelimitse, Wilman kautta, sähköpostilla tai reissuvihon kautta. Opettaja tie- ta aiheutuneet vamman hoitokulut (lääkärinpalkkiot, hoito- ja sairaalamaksut, välittömät matkat) korvataan kunnan vakuutuksesta. Aineellisia vahinkoja ei pääsääntöisesti korvata. Vanhempien on syytä ilmoittaa välittömästi koulupäivän tai matkan aikana tapahtuneista tapaturmista myös lapsen opettajalle, jolloin vahinkoilmoitus voidaan täyttää ja perheelle aiheutuneet kustannukset korvata. dottaa tarkemmin pääasiallisen tiedottamistavan poissaoloista. Oppilaan sairastumisesta koulupäivän aikana ilmoitetaan aina vanhemmille. OPETUSSUUNNITELMA M äntsälän kunnassa on kuntakohtaiset esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat. Opetussuunnitelmista selviää, mitkä ovat koulun kasvatus- ja opetustyön tavoitteet, mitä koulussa opiskellaan ja miten opiskelua voidaan tukea. Opetussuunnitelmaan on kirjoi- tettu, mitä kieliä ja mitä valinnaisaineita koulussa voi opiskella. Opetussuunnitelmat hyväksyy Mäntsälän kunnan sivistyslautakunta. Opetussuunnitelmat pohjautuvat valtakunnallisten esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin.

7 Viikkotunnit Mäntsälän kunnan opetussuunnitelman mukaan oppilaalla on viikossa luokilla vähintään 20 oppituntia luokilla vähintään 23 oppituntia 5. luokalla vähintään 24 oppituntia 6. luokalla vähintään 26 oppituntia luokilla vähintään 30 oppituntia Alkuopetuksessa pyritään ehjään kokonaisuuteen. Työjärjestyksessä voidaan merkitä koulupäivän aikaminen ja loppuminen sekä liikunnan opetus. Koulujen alkamis- ja päättymisajat vaihte- levat kouluittain. Oppiaineet luokilla Äidinkieli ja kirjallisuus 1. luokalta alkaen Pakollinen kieli (A1-kieli) 3. luokalta alkaen Matematiikka 1. luokalta alkaen Ympäristö- ja luonnontieto luokilla Biologia ja maantieto luokilla Fysiikka ja kemia luokilla Uskonto/elämänkatsomustieto 1. luokalta alkaen Historia luokilla Taito- ja taideaineet 1. luokasta alkaen o Musiikki o Kuvataide o Käsityö o Liikunta 7

8 PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO Aihekokonaisuudet K oulussa opiskellaan myös aihekokonaisuuksia. Aihekokonaisuu- det liittyvät m oneen eri oppiaineeseen. Niitä opiskellaan eri aineiden tunneilla, projekteina ja teemapäivinä ja ne koskevat kaikkia oppilaita. Aihekokonaisuuksia ovat 1. Ihmisenä kasvaminen, 2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, 3. Viestintä ja mediataito, 4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys, 5. Vastuu ym- päristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta, 6. Turvallisuus ja liikenne sekä 7. Ihminen ja teknologia. 8

9 Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus U skonto ja elämänkatsomustieto ovat perusopetuksen pakollisia oppiaineita. Uskonnonvapauslain nojalla oppilaalla on oikeus oman uskonnon opetukseen. Oppilaan uskonnonopetuksen valinta kirjataan oppilasrekisteriin ja valinta on pysyvä, ellei uskontokunta muutu. Kaikissa Mäntsälän kouluissa opetetaan evankelisluterilaista uskontoa. Oppilas, joka ei kuulu tähän uskonnolliseen yhdyskuntaan, voi huoltajan ilmoitettua asiasta osallistua mainittuun uskonnonopetukseen. Muuhun kuin evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvalle vähintään kolmelle oppilaalle, jotka eivät osallistu evankelis-luterilaisen uskonnonopetukseen, järjestetään heidän oman uskontonsa 9 opetusta, jos heidän huoltajansa sitä pyytävät. Jos oppilas kuuluu useampaan kuin yhteen uskonnolliseen yhdyskuntaan, oppilaan huoltaja päättää, minkä uskonnon opetukseen oppilas osallistuu. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomalle oppilaalle, joka ei osallistu evankelis-luterilaisen uskonnonopetukseen, opetetaan elämänkatsomustietoa. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvalle oppilaalle, jolle ei järjestetä hänen oman uskontonsa opetusta, opetetaan huoltajan pyynnöstä elämänkatsomustietoa. Perusopetuksen järjestäjän tulee järjestää elämänkatsomustiedon opetusta, jos opetukseen oikeutettuja oppilaita on vähintään kolme. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumaton oppilas voi huoltajan pyynnöstä osallistua myös sellaiseen perusopetuksen järjestäjän järjestämään uskonnon opetukseen, joka oppilaan saaman kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella ilmeisesti vastaa hänen uskonnollista katsomustaan. Muiden uskontojen tai elämänkatsomustiedon opetusta ei aina ole omalla koululla. Lähikoulujen oppilaat voidaan koota yhdeksi ryhmäksi tai koko opetus järjestetään jollakin kirkonkylän alueen koululla.

10 Oppilaan arviointi rviointi on luonteva osa pienen- A kin koululaisen arkea. Arvioinnin tehtävänä on oppilaan oman kehityksen seuraaminen. Arviointi on myös osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Opetussuunnitelmassa määritellään, miten oppilas ja vanhemmat saavat monipuolisesti ja riittävän usein palautetta oppilaan oppimisesta, käyttäytymisestä ja työskentelystä. Arviointi on yksilöllistä ja perustuu oppiaineisiin liittyviin tavoitteisiin. Oppilaita ei verrata keskenään, vaan oppilaan edistymistä arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Opetussuunnitelmissa on valtakunnallisesti laaditut kuvaukset oppilaan hyvästä osaamisesta koulu-uran nivelvaiheissa. Ensimmäiset hyvän osaamisen kuvauk- 10 set ovat äidinkielessä ja kirjallisuudessa sekä matematiikassa toisen luokan päättyessä. Tärkeä osa arviointia on opettajan antama palaute koulupäivän aikana. Lukuvuoden aikana oppilas saa palautetta myös esimerkiksi arviointikeskustelujen, arviointitiedotteiden tai väliarvioinnin avulla. Ensimmäisestä luokasta alkaen oppilas osallistuu oman koulutyönsä suunnitteluun ja arviointiin. Itsearviointi on osa opiskelua. Koulut käyttävät erilaisia itsearvioinnin muotoja ja menetelmiä. Oppilas voi arvioida omaa työtään esimerkiksi arvioin- tilomakkeella. Salkku- eli portfolioarvioinnissa oppilas kerää omista töistään kansion, jota hän arvioi yhdessä opetta- jan, muiden oppilaiden tai vanhempien kanssa. Arviointikeskustelussa opettaja ohjaa oppilasta oman työn arviointiin. Arviointikeskusteluissa voivat olla mukana myös vanhemmat. Arviointikeskustelun pohjana voi olla arviointilomake, kansio, oppilaan työ, projekti tms. Keväällä lukuvuoden päättyessä jokainen oppilas saa lukuvuositodistuksen. Kouluissa voidaan antaa lukuvuoden kuluessa myös välitodistus, jonka antamisaika voi olla koulun oman suunnitelman mukaan vaikkapa marraskuussa tai tammikuussa. Kunnan ulkopuolelle, toiseen kuntaan muuttavalle oppilaalle annetaan erotodistus.

11 HYVINVOIVA KOULULAINEN Kouluruokailu ämmin kouluruoka tarjotaan op- L pilaille jokaisena koulupäivänä. Se kattaa yhden kolmasosan lapsen päivittäisestä energiatarpeesta. Koululounas tarjotaan päivittäin klo Lounaan tarjoiluajankohta on koulukohtainen ja ruokailuaikoihin vaikuttava tekijä on koulun koko sekä tuntijärjestelyt. Koululounaan lisäksi tulisi kotona tarjota lapselle aamupala, iltapäivävälipala, päivällinen ja iltapala. Aamupalaruokailun merkitys koululaiselle on hyvin tärkeä. Se auttaa lasta jaksamaan virkeänä opinnoissa lounaaseen saakka. Pienille koulunsa aloittaville oppilaille olisi hyvä opettaa kotona veitsen ja haarukan käyttöä. Kouluruokailun tavoitteet: Terveyttä edistävien ruokailutottumusten oppiminen Hyvien pöytä- ja käytöstapojen oppiminen Suomalaiseen ja kansainväliseen ruokakulttuuriin tutustuminen Lepo- ja virkistyshetken järjestäminen koulutyön lomaan Ympäristöstä huolehtiminen (jätteiden lajittelu palautuspisteissä) Työnteon ja ruoan arvostaminen Ruokalista uokalista on kuuden viikon pe- R ruslista, johon vaihdellaan uusia ruokalajeja seuraavaa kiertoa varten. Ruokalistasuunnittelussa otetaan huomioon asiakkaiden erityistarpeet, sekä saatu asiakaspalaute. Osa ruoista saattaa olla oppilaille vieraita, mutta kaikkia ruokia tulisi maistaa. Ruokalista suunnitellaan yhteistyössä keittiöhenkilökunnan kanssa. Koululounas sisältää: Pääruoan (vaihdellen lihaa, kalaa, kanaa sekä kasviksia) 11 Lämpimän lisäkkeen (peruna, riisi, pasta) Leivän (kokojyväleipä tai näkkileipä) Ravintorasvan (kasvispohjainen) Ruokajuoman (rasvaton maito tai ykkösmaito, rasvaton piimä, vesi) Juhlapyhien aattona tai aaton aattona v o i d a a n tarjotaan jälkiruokaa, sekä myös teema- päivinä Yläasteen oppilailla on mahdollisuus tilata lihaton vaihtoehtoruoka. Ruoka on kasvispohjainen, eikä sisällä sian, naudan tai kanan lihaa. Teemapäivillä tuodaan vaihtelua ruokalistaan, sekä korostetaan ravitsemuksellisia näkökohtia. Juhlapyhien aattona tarjotaan juhlavampaa ruokaa.

12 Erityisruokavaliot rityisruokavaliota tarvitseville oppi- E laille tarjotaan ruokaa heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaan. Keittiölle tulee toimittaa kouluterveydenhoitajan välityksellä lääkärintodistus, josta selviää erityisruokavalio. Vaikeissa allergiatapauksissa vanhempien toivotaan ottavan yhteyttä keittiön ruokapalveluvastaavaan ja yhdessä neuvotella sopivasta ruokavaliosta. Tärkeää olisi, että vanhemmat täyttäisivät erityisruokavaliolistan, jossa ilmenee mitä ruoka-aineita lapsi voi syödä ja mitkä ruoka-aineet ovat kiellettyjä. Erityisruokavalio-ohjeistus, sekä erityisruokavaliokaavakkeita on saatavana Mäntsälän kunnan kotisivuilta, sekä koulutervey- denhoitajilta. Kotisivuilta lomakkeet löytyvät: Asuminen ja rakentaminen, tekniset palvelut, ruokapalvelut, tekninen lomakkeet. Pääperiaatteena ruokalistan laadinnassa on, että erityisruokavalioruoka on mahdollisimman samankaltaista, kuin saman päivän perusruoka. Yhteistyössä vanhempien ja keittiöhenkilökunnan kanssa erityisruokavaliota tarvitseva lapsi saa juuri sitä ruokaa, joka hänelle parhaiten sopii. Tärkeää myös olisi, että vanhemmat ilmoittaisivat erityisruokavalion omaavan lapsen poissaolosta mahdollisimman aikaisin aamulla koulun keittiöhenkilökunnalle. 12 Kouluterveydenhuolto okaiselle koululle on nimetty oma J kouluterveydenhoitaja. Hänen vastaanottoaikansa ja yhteystietonsa ilmoitetaan koteihin erikseen. Terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksia vuosittain. Kouluterveydenhuollosta ohjataan oppilas tarvittaessa erikoislääkärin tutkimuksiin, esim. silmälääkärille. Kouluterveydenhoitaja ohjaa ja valvoo koulun terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä seikkoja, opastaa oppilaita terveellisissä elämäntavoissa, toimii terveyskasvatuksen asiantuntijana ja on jäsenenä koulun oppilashuoltoryhmässä. Lisäksi hän hoitaa koulupäivän aikana äkillisesti sairastuneet oppilaat silloin, kun on paikalla. Vanhempien, koulun ja terveydenhuollon hyvä yhteistyö on

13 toiminnan perusta. Oppilaat ja heidän vanhempansa voivat ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan oppilaan terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Kunnan kotisivuilta Suun terveydenhuolto H ammashoitola sijaitsee terveysaseman laajennusosassa, osoite Kivistöntie 14. Ensimmäiselle luokalle tuleva käy hammaslääkärin tarkastuksessa huoltajan kanssa. Tarkastuksessa määritellään senhetkisen hoidontarpeen lisäksi myös yksilöllinen tarkastusväli tuleville vuosille, jolloin lapsi kutsutaan hammashoitoon joko hammaslääkärille tai suuhygienistille. Tervesuisia ei kutsuta joka vuosi. Viidennellä luokalla kutsutaan terveydenedistämiskäynnille suuhygienistin vastaanotolle vanhempien kanssa. Huoltajien tulee valvoa, että lapsi saapuu varatulle ajalle ja, että hänellä on hammasharja mukanaan. Koululaiset Oppilashuolto O ppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Tätä työtä tukemassa kaikissa Mäntsälän kouluissa toimii säännöllisesti kokoontuva oppilashuoltoryhmä, johon kuuluu tavallisesti oman luokan opettajan lisäksi rehtori (pj.), terveydenhoitaja, koulukuraattori, kou- Koulutus-ja-opiskelu/Sivistyspalvelut/ Oppilashuolto löytyy tietoa kouluterveydenhuollosta sekä luettelo koulujen terveydenhoitajista ja heidän yhteystiedoistaan. pyritään hoitamaan kouluaikana. Hyökännummen koulun oppilaat käyvät hammashoidossa Tuusulan puolella Kellokosken terveysasemalla. Hammashoitoon kuljetuksissa sovelletaan samoja sääntöjä kuin kouluun kuljetuksessa. Hammashuollon terveiset: Hampaiden ja suun terveyden kulmakivi on joka aamu ja ilta tapahtuva hyvä puhdistus fluorihammastahnalla sekä täysksylitolituotteiden nauttiminen aterioiden jälkeen. Suositeltava annos täysksylitolia on 5 g/ 13 pv eli 1 purkkapala tai 2 pastillia kerrallaan 4-5 kertaa /pv. Ala-asteikäinen lapsi tarvitsee vanhemman apua harjauksessa ja taidot opittuaankin tukea harjaukseen. lupsykologi ja erityisopettaja. Tarvittaessa voidaan kutsua muitakin asiantuntijoita paikalle. Näitä voivat olla esim. koulupoliisi, sosiaalitoimen edustaja, lääkäri tai tukipalveluiden erityisasiantuntija. Ryhmän kokoonpano saattaa vaihdella kouluittain ja käsiteltävästä aiheesta riippuen. Oppilaan asioita hoidetaan aina luottamuksellisesti ja ratkaisuja etsitään yhdessä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa.

14 Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tasot Perusopetuksen tukitoimet Mäntsälässä (tuen kolmiportainen malli) O ppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan kolmiportaisen (yleinen tuki, tehostettu tuki, erityinen tuki) mallin mukaisesti. Oppilaan kasvua ja kehitystä sekä oppimista ja koulunkäyntiä tuetaan ensisijaises- 14 ti yleisellä tuella. Tuen tarpeen ollessa yleistä tukea jatkuvampaa tai vahvempaa, etenee tuen antaminen suunnitelmallisesti tehostettuun tukeen ja edelleen tarvittaessa erityiseen tukeen. Kaikilla tuen tasoilla oppilasta voidaan tukea monin eri tavoin. Oppilaalle annettava tuki suunnitellaan ja järjestetään yksilöllisesti koulun, alueen ja Mäntsälän kunnan olemassa olevat opetuksen järjestämisen mahdollisuudet huomioiden. Kaikkien tukitoimien järjestämisen lähtökohta on yhteistyö oppilaan huoltajien kanssa. Huoltajan ja oppilaan sitoutuminen yhteisesti laadittujen tavoitteiden toteuttamiseen on erittäin tärkeää. Koulun tulee järjestää oppilaalle riittävät tukitoimet myös ilman oppilaan huoltajan suostumusta, mikäli se on moniammatillisen oppilashuolto- ERITYINEN TUKI Hojks TEHOSTETTU TUKI oppimissuunnitelma YLEINEN TUKI Jokaiselle oppilaalle tarkoitettua tukea ryhmän mukaan välttämätöntä oppilaan edun kannalta. Koulupsykologi J okaiselle koululle on nimetty oma koulupsykologi. Koulupsykologi edustaa psykologista asiantuntemusta koulussa. Häneen voi olla yhteydessä mm. lapsen kehitykseen, oppimiseen tai tunne-elämään liittyvissä kysymyksissä. Koulupsykologien palveluverkko löytyy -sivuilta. Perheneuvola P erheneuvolaan voi olla yhteydessä muun muassa, kun olet huolissasi lapsesi tunne-elämänkehitykseen tai käytökseen liittyvissä asioissa, vaikeudet ja ristiriidat perheessä kasaantuvat tai perheessäsi eletään muista syistä vaikeita aikoja. Lisätietoja

15 Koulukuraattori oulukuraattori on koulun sosiaa- K lityönasiantuntija. Häneltä saa apua, jos oppilaan koulunkäynti ei suju. Kuraattorin puoleen voi kääntyä, jos lapsen vapaa-ajan tekemiset huolestuttavat, koulukavereiden kanssa Tukiopetus T ukiopetus on yksi kolmiportaisen tuen tukimuodoista. Oppilaalle, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Tukiopetusta voidaan an- on pulmia tai elämässä tapahtuu suuria muutoksia. Kuraattorin kanssa voi keskustella koulunkäyntiin ja kasvatukseen liittyvistä asioista. Tiedot kuraattoripalveluista löy-tyvät koulun sivuilta taa oppituntien ulkopuolella tai samanaikaisopetuksena oppilaan tavallisessa opetusryhmässä, pienryhmässä tai täysin yksilöllisesti. 15 Osa-aikainen, laaja-alainen erityisopetus O man koulun erityisopettaja auttaa oppilaita, joilla on vaikeuksia oppimisessa tai luokassa työskentelyssä. Vaikeuksia voi ilmetä esim. lukemisessa, kirjoittamisessa, puhumisessa, matematiikassa tai työskentelytaidoissa. Erityisopettaja työskentelee oppitunneilla yhdessä luokanopettajan kanssa tai hän voi ottaa oppilaan omaan luokkaansa yksin tai pieneen ryhmään. Yleensä oppilas saa erityisopetusta yhdestä muutamaan tuntiin viikossa. Usein erityisopettajat osallistuvat ensimmäisen luokan työskentelyyn koulun alussa. Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamistavoista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille. Osa-aikainen erityisopetus pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Osaaikaisen erityisopetuksen järjestämisen suunnittelussa tehdään tarvittaessa yhteistyötä myös oppilashuollon palveluista vastaavien kanssa.

16 Maahanmuuttajien tukitoimet Vasta maahan saapuneille peruskouluikäisille lapsille voidaan tarjota valmistavaa opetusta omassa ryhmässään. Näin he voivat rauhassa sopeutua uusiin oloihin ja saada valmiuksia suomalaisessa koulussa opiskeluun. He tutustuvat suomalaiseen kulttuuriin ja oppivat suomen kielen alkeet. Maahanmuuttajaoppilaille opetetaan äidinkielen ja kirjallisuuden sijas- Kodin ja koulun yhteistyö K odin ja koulun välinen yhteistyö vahvistaa lapsen itsetuntoa ja tur- 16 vallisuutta ja auttaa onnistumaan koulutyössä. Luottamuksellinen suhde vanhempien ja opettajan välillä luo pohjaa onnistuneelle yhteistyölle. Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu. Kodin tuki ja kiinnostus koulutyötä kohtaan on tärkeää. Koulutyö on oppilaan omaa vastuullista työtä ensi luokasta lähtien. Mitä nuorempi oppilas on, sitä enemmän hän tarvitsee tukea. Yhteistyö vaatii aktiivisuutta ja sitoutumista molemmin puolin. Opettaja tiedottaa kouluasioista sovitulla tavalla, esim. reissuvihon, Wilman tai tiedotteiden avulla. Samoin koulu edellyttää, että vanhemmat tiedottavat lapsen ja kodin asioista, esim. poissaoloista. Luokan yhteisissä tapaamisissa voidaan tutustua toisiin vanhempiin ja keskustella kasvatusasioista. Muita kodin ja koulun yhteistyömuo- ta suomea toisena kielenä ja mahdol-lisesti kotikieltä. Tavoitteena on sellainen kielitaito, että oppilas pystyy opiskelemaan peruskoulun oppiaineita ja toimimaan suoma-laisessa yhteiskunnassa. Maahanmuuttajataustaisilla oppilailla on oikeus samanlaisiin tukitoimiin kuin muillakin oppilailla. toja ovat esim. koulukohtaiset vanhempainillat, luokkatoimikunnat, vanhempaintapaamiset, arviointikeskustelut yhdessä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa, yhteiset retket ja koulun juhlat. Monissa kouluissa toimii oma vanhempainyhdistys. Vanhemmat voivat osallistua koulun kehittämiseen vanhempainyhdistyksen kautta. Koulujen tiedotteista ja kotisivuilta löytyy yleensä vanhempainyhdistyksen kokoonpano ja yhteystiedot.

17 LUKUVUOSI JA LOMAT Mäntsälän kunnan perusopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna Mäntsälän Sivistyslautakunta Koulu alkaa... ke Syyslukukausi... k e pe Syysloma... viikko 43, ma pe Joululoma... la ti Kevätlukukausi... ke la Talviloma... viikko 8, ma su Lukuvuoden päätöspäivä... la

18 MÄNTSÄLÄN KUNNAN KOULUT LUKUVUONNA alakoulut (1.-6. lk:t): Arolan koulu Arolan kylätie Kellokoski Rehtori puhelin opettajat puhelin Lukon koulu Lukontie Sälinkää Rehtori puhelin opettajat puhelin Hepolan koulu Sälinkääntie Mäntsälä Rehtori puhelin opettajainhuone puhelin pihakoulu puhelin Hirvihaaran koulu Kuntomajantie Hirvihaara Rehtori puhelin opettajainhuone puhelin Hyökännummen koulu Nummelantie Kellokoski Rehtori puhelin opettajainhuone puhelin Kirkonkylän koulu Koulutie 3, Mäntsälä Rehtori puhelin opettajainhuone puhelin opettajainhuone: viipale puhelin Myllymäen koulu Vanha Porvoontie Mäntsälä Rehtori puhelin opettajainhuone puhelin Nummisten koulu Ojankulmantie Numminen Rehtori puhelin opettajainhuone puhelin Ohkolan koulu Ohkolantie Ohkola Rehtori puhelin opettajat puhelin Saaren koulu Vanha maantie 2, Saarentaus Rehtori puhelin opettajainhuone puhelin

19 Sälinkään koulu Kaanaantie Sälinkää Rehtori puhelin opettajainhuone puhelin Sääksjärven koulu Sääksjärventie Sääkskylä Rehtori puhelin opettajainhuone puhelin opettajainhuone: Uusi puoli puhelin Yläkoulut (7-9 lk:t) Ehnroosin koulu Nordenskiöldintie Mäntsälä Rehtori puhelin Koulusihteeri puhelin Riihenmäen koulu Einontie Mäntsälä Rehtori puhelin Koulusihteeri puhelin lukio MÄNTSÄLÄN LUKIO Mäntsälä Lukiontie 2 19 Rehtori puhelin Koulusihteeri puhelin

20 Saaren koulu Sälinkään koulu Lukon koulu Hepolan koulu Riihenmäen koulu Kirkonkylän koulu Ehnroosin ja Myllymäen koulut Hirvihaaran koulu Sääksjärven koulu Ohkolan koulu Hyökännummen koulu Nummisten koulu Arolan koulu

LUKUVUOSI 2010-2011. Tervetuloa kouluun Ekaluokkalaisen vanhemmille. Mäntsälän kunnan sivistystoimi

LUKUVUOSI 2010-2011. Tervetuloa kouluun Ekaluokkalaisen vanhemmille. Mäntsälän kunnan sivistystoimi LUKUVUOSI 2010-2011 Tervetuloa kouluun Ekaluokkalaisen vanhemmille Mäntsälän kunnan sivistystoimi Sivistyspalvelukeskus Mäntsälän kunta Sivistyspalvelukeskus Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä Peruskoulun aloittaminen

Lisätiedot

Lukuvuosi 2009-2010. Tervetuloa kouluun Ekaluokkalaisen vanhemmille. Mäntsälän kunnan sivistystoimi

Lukuvuosi 2009-2010. Tervetuloa kouluun Ekaluokkalaisen vanhemmille. Mäntsälän kunnan sivistystoimi Lukuvuosi 2009-2010 Tervetuloa kouluun Ekaluokkalaisen vanhemmille Mäntsälän kunnan sivistystoimi Sivistyspalvelukeskus Mäntsälän kunta Sivistyspalvelukeskus Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä Peruskoulun aloittaminen

Lisätiedot

LUKUVUOSI 2013-2014. Tervetuloa kouluun Ekaluokkalaisen vanhemmille. Mäntsälän kunnan sivistystoimi

LUKUVUOSI 2013-2014. Tervetuloa kouluun Ekaluokkalaisen vanhemmille. Mäntsälän kunnan sivistystoimi LUKUVUOSI 2013-2014 Tervetuloa kouluun Ekaluokkalaisen vanhemmille Mäntsälän kunnan sivistystoimi Sivistyspalvelut Mäntsälän kunta Sivistyspalvelut Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä Peruskoulun aloittaminen

Lisätiedot

LUKUVUOSI Tervetuloa kouluun Ekaluokkalaisen vanhemmille. Mäntsälän kunnan sivistystoimi

LUKUVUOSI Tervetuloa kouluun Ekaluokkalaisen vanhemmille. Mäntsälän kunnan sivistystoimi LUKUVUOSI 2012-2013 Tervetuloa kouluun Ekaluokkalaisen vanhemmille Mäntsälän kunnan sivistystoimi Sivistyspalvelukeskus Mäntsälän kunta Sivistyspalvelukeskus Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä Peruskoulun aloittaminen

Lisätiedot

LUKUVUOSIOPAS MÄNTSÄLÄN KUNTA Sivistyspalvelut Heikinkuja 4, Mäntsälä

LUKUVUOSIOPAS MÄNTSÄLÄN KUNTA Sivistyspalvelut Heikinkuja 4, Mäntsälä MÄNTSÄLÄN KUNTA Sivistyspalvelut Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä SISÄLTÖ Sisällysluettelo PERUSKOULUN ALOITTAMINEN MÄNTSÄLÄSSÄ... 2 KOULUYHTEISÖ... 2 OPPIVELVOLLISUUS... 3 OPPILASALUEET JA KOULUN VALINTA...

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Kuparivuoren koulu. 1. Oppilaat. Noin 300. Keskikokoinen koulu. 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää

Kuparivuoren koulu. 1. Oppilaat. Noin 300. Keskikokoinen koulu. 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää Kuparivuoren koulu 1. Oppilaat Noin 300. Keskikokoinen koulu 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää Oppilaat tulevat pääasiassa keskustan ja Luonnonmaan alueelta, kieliluokilla ja

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Tervetuloa Pukinmäenkaaren peruskouluun!

Tervetuloa Pukinmäenkaaren peruskouluun! Tervetuloa Pukinmäenkaaren peruskouluun! Leena Hiillos Rehtori 16.5.2017 Koulutulokkaiden opettajat E-1 H Anne Siljander 1 A Laura Semi (Immolantien talo) 1 B Lassi Heikkinen 1 C Johanna Aaltonen 1 D Teppo

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tervetuloa Hatanpään kouluun (rehtori) miksi lähikoulu? koulun käytänteet koulun tuki oppilaalle Liikuntapainotus sisältö ja hakumenettely (Mikko

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2016 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä Liite 4 koskeva suunnitelma (HOJKS) Perustiedot: Koulu: lukuvuosi päiväys luokka Suunnitelman laatiminen ja käytetyt asiakirjat : Oppilaan nimi ja osoite: Syntymäaika Huoltaja(t) laatimisesta vastaavat

Lisätiedot

KOULUSSA EKALUOKKALAISENA KALAJOELLA

KOULUSSA EKALUOKKALAISENA KALAJOELLA KOULUSSA EKALUOKKALAISENA KALAJOELLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kalajoen peruskouluissa aloittaa ensi syksynä koulutiensä n. 162 ekaluokkalaista. Lapsi tulee ilmoittaa kouluun 29.1.2016 mennessä. Huoltaja vastaa

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET Palveluvaliokunta 8.9.2015 Kunnanhallitus 21.9.2015 Johdanto Kunta on velvollinen järjestämään kunnassa asuville oppivelvollisuusikäisille

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

Koulutulokkaiden vanhempainaamu

Koulutulokkaiden vanhempainaamu Koulutulokkaiden vanhempainaamu Keskiviikko klo 8.30 10 TERVETULOA! Kilonpuisto - meidän koulumme Perustettu 2003 Yhtenäinen peruskoulu; esikoulu, alakoulu, yläkoulu 672 oppilasta 36 luokkaa (POR) 60 päätoimista

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 1 OPPIMISEN ARVIOINNIN KOKONAISUUS PL 22 Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Tervetuloa kouluun. Tervetuloa kouluun

Tervetuloa kouluun. Tervetuloa kouluun Tervetuloa kouluun 2018 2019 Tervetuloa kouluun Opas uusille oppilaille ja Lukuvuosi heidän huoltajilleen 2016-2017 ASKOLAN KUNTA Askolan kunta Sivistystoimi Sivistystoimi Tärkeitä päivämääriä Kouluun

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu.

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu. Koulu Hyrylän yläaste Hyökkälän koulu Jokelan yläaste Kellokosken koulu Kirkonkylän koulu Klemetskogin koulu Kolsan koulu Lepolan koulu Mikkolan koulu Nahkelan koulu Paijalan koulu Pertun koulu Riihikallion

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 19.11.2014 alkaen. Sivistyslautakunta 18.11.2014 87

SIVISTYSTOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 19.11.2014 alkaen. Sivistyslautakunta 18.11.2014 87 1 SIVISTYSTOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 19.11.2014 alkaen Sivistyslautakunta 18.11.2014 87 Sisällysluettelo 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS... 3 2. TOIMIALAN PERUSTEHTÄVÄ... 3 3. OPPILAITOKSET... 3

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Hämeenlinnan peruskoulujen opas maahanmuuttajaperheille

Hämeenlinnan peruskoulujen opas maahanmuuttajaperheille Hämeenlinnan peruskoulujen opas maahanmuuttajaperheille HÄMEENLINNAN PERUSKOULUJEN OPAS MAAHANMUUTTAJAPERHEILLE Tervetuloa Hämeenlinnaan! Tässä oppaassa kerrotaan lyhyesti kuinka voit ilmoittaa lapsesi

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Koulupolku alkaa Koulunkäynnin aloittaminen on iso asia lapsen ja koko perheen elämässä. Koulutulokkaat odottavat innolla, ehkä hieman jännittäen koulun alkamista

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA

TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA KIRKONKYLÄN KOULUN TIEDOTE LUKUVUODELLE 2017-2018 TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA 2017-2018 KOULUN TYÖAIKA alkaa päättyy Syyslukukausi ti 15.8.2017 pe 22.12.2017 Kevätlukukausi

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta MUUTOKSEN TAUSTA 1. Miksi uudistus tehdään? 2. Millä perusteella koulupaikka 3. Mitkä ovat lähikoulun osoittamisen

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Sivistyslautakunta 26.10.2017 88 www.nurmijarvi.fi Perusopetuslain 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella asuville

Lisätiedot

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI LUKUVUOSI 2016-2017 TOIMINNAN PERUSTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Perusopetuslain 48 a 3 momentin ja Opetushallituksen

Lisätiedot

Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa

Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa Lapsi- ja kouluasioiden hallinto vastaa esikoulusta, pedagogisesta hoidosta, vapaa-ajankodista, peruskoulusta, lukiosta, erityiskoulusta ja kulttuurikoulusta. Kun

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ Kasvatus- ja sivistyslautakunta

KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ Kasvatus- ja sivistyslautakunta KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.7.2017 Kasvatus- ja sivistyslautakunta 26.6.2017 10 Sisällysluettelo 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS... 3 2. TOIMIALAN PERUSTEHTÄVÄ... 3 3. OPPILAITOKSET...

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

Yläkouluun ilmoittautuminen

Yläkouluun ilmoittautuminen Yläkouluun ilmoittautuminen Keravan kasvatus- ja opetustoimi, syksy 2017 Oppilaan ilmoittaminen yläkouluun Keravalla on kolme yläkouluopetusta antavaa yhtenäiskoulua: Keravanjoen koulun Jaakkolan toimipiste,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Heinolan peruskouluissa aloittaa ensi syksynä koulutiensä noin 140 ekaluokkalaista.

Heinolan peruskouluissa aloittaa ensi syksynä koulutiensä noin 140 ekaluokkalaista. Tervetuloa kouluun! Koulunkäynnin aloittaminen on iso asia lapsen ja koko perheen elämässä. Monessa kodissa mietitään, osaako lapsi kaikkea, mitä pienen koululaisen pitäisi osata. Miten itsenäisesti lapsen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Sivistyslautakunta 24.11.2016 103 www.nurmijarvi.fi Perusopetuslain 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

KUHMOISTEN YHTENÄISKOULU

KUHMOISTEN YHTENÄISKOULU KUHMOISTEN YHTENÄISKOULU 2017-2018 HYVÄT OPPILAAT JA HUOLTAJAT Tähän tiedotteeseen on koottu eräitä tärkeitä koulunkäyntiin liittyviä asioita. Kaikissa koulun aloitusta ja käyntiä koskevissa kysymyksissä

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila

Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila Hyvät vanhemmat! Koulun aloittaminen on samalla iloinen ja jännittävä asia. Tähän lehteen on koottu tärkeitä koulunkäyntiin liittyviä asioita.

Lisätiedot

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi perusopetuslain muuttamisesta (HE

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.12.2013 Voimaan 1.1.2014 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot