Koulutustarpeeni? Minustako opiskelemaan? Rahoitusvaihtoehdot? POHDITAAN YHDESSÄ!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutustarpeeni? Minustako opiskelemaan? Rahoitusvaihtoehdot? POHDITAAN YHDESSÄ!"

Transkriptio

1 Koulutustarpeeni? Minustako opiskelemaan? Rahoitusvaihtoehdot? POHDITAAN YHDESSÄ!

2 Aikuisena oppiminen ja opiskelu? Ennakkoluulot opiskelusta ja oppimisesta aikaisempien kokemusten merkitys Elämäntilanteen merkitys! Aikuisella on monia rooleja opiskelijan roolin lisäksi aika- ja muut resurssit Aikuinen on tottunut itsenäisyyteen ja vastuuseen Aikuisella on rikas elämän- ja työkokemus runsaasti näkemyksiä ja tietoja asioista Ulkomuisti heikkenee mutta kokemusvarasto helpottaa muistikytkentöjä! Itseluottamuksen puute puuttuvien opiskelukokemusten takia, epäonnistumisen pelko helpottaa ryhmässä! Sanavarasto ja kokemuspiiri peräisin kunkin lähiympäristöstä uusien käsitteiden ymmärtäminen voi olla hankalaa Motivaatiolla suuri merkitys!

3 Suomen koulutusjärjestelmä

4 Tutkintotyypit Toinen aste Perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Korkea-aste Ammattikorkeakoulututkinto Ylempi AMK-tutkinto Alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto

5 Muuta koulutusta aikuisille Perusopetuksen loppuun saattaminen Aikuisten lukiokoulutus Kansalais- ja työväenopistot Avoin korkeakoulu Ym.

6 Koulutusmuodot Omaehtoinen koulutus Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus (työvoimakoulutus) Oppisopimuskoulutus Yrityskoulutus Termejä: - Monimuoto-opiskelu - Verkko-opiskelu - Verkko-oppimisympäristö - Ilta- ja monimuoto-opiskelu - Näyttötutkinto - Tutkintotilaisuudet - henkilökohtaistaminen

7 Koulutuksen rahoitusmuodot TYÖVOIMAKOULUTUS työttömille tai työttömyysuhan alaisille OMAEHTOINEN KOULUTUS työttömyysetuudella työttömille aikuiskoulutustuella työssä oleville Kelan opintotuella muille päätoimisille opiskelijoille OPPISOPIMUSKOULUTUS palkallista työssä oppimista + teoreettiset opinnot päivärahalla

8 Koulutuksen rahoitusmuodot TYÖVOIMAKOULUTUS ensi sijassa työttömille työnhakijoille ja työttömyysuhan alaisille samat opetussisällöt ja tavoitteet kuin aikuiskoulutuksessa, antaa samat pätevyydet käytännönläheistä henkilökohtaistettua: koulutuksen kestoon ja toteutukseen vaikuttavat henkilön aiemmat opinnot, työkokemus, osaaminen ja tavoitteet opiskelijalle maksutonta koulutukseen haetaan aina TE-toimiston kautta voit hakea minne tahansa Suomessa asuinpaikastasi riippumatta

9 TYÖVOIMAKOULUTUS: Monipuolinen valikoima Ohjaava koulutus tavoitteena tehdä urasuunnitelma, löytää sopiva koulutus/työpaikka Tutkintoon tai osatutkintoon valmistava koulutus Perustutkinto: laaja-alainen tutkinto, joka vastaa ammattikoulusta saatua tutkintoa, antaa yleisen jatkotutkintokelpoisuuden (esim. sähköalan pt, sosiaalija terveysalan pt,, lähihoitaja) Ammattitutkinto: edellyttää alan perusosaamista/ työkokemusta, antaa jatkotutkintokelpoisuuden ko. alalle (esim. sähköasentajan at, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen at, jalkojenhoitajan at) Erikoisammattitutkinto: edellyttää pitkää työkokemusta, valmistaa alan vaativimpiin tehtäviin ja esimiestehtäviín (esim. sähköyliasentajan eat, puhevammaisten tulkin est) Ammatillinen täydennyskoulutus Rekrytointikoulutus Mukana rekrytoiva yritys, joka hakee sopivaa työvoimaa Yksittäinen opiskelijapaikka (päätökset tehdään tapauskohtaisesti)

10 TYÖVOIMAKOULUTUS: OPISKELU TYÖTTÖMYYSETUUDELLA koulutuksen ajalta saa sitä työttömyysetuutta, johon on muutoinkin oikeutettu karenssit eivät ole voimassa koulutuksen aikana tukea ei tarvitse hakea erikseen ANSIOSIDONNAINEN TAI PERUSPÄIVÄRAHA lapsikorotuksineen opiskelijalle, jonka työssäoloehto täyttyy maksajana KELA tai työttömyyskassa työttömyyspäivärahan 500 pv enimmäisaika kuluu koulutuksen aikana TYÖMARKKINATUKI lapsikorotuksineen kun työssäoloehto ei täyty tai enimmäisaika on täyttynyt maksetaan täysimääräisenä koulutuksen ajalta maksajana KELA

11 TYÖVOIMAKOULUTUS: OPISKELU TYÖTTÖMYYSETUUDELLA YLLÄPITOKORVAUS ateria- ja matkakustannusten korvaamiseen 9 /pv, maksetaan 5 pv/vko (ei loma-ajoilta), verotonta korotettu ylläpitokorvaus 18 /pv (koulutus työssäkäyntialueen ulkopuolella) KOULUTUKSEEN HAKEUTUMISKUSTANNUKSET edestakainen matka valintatilaisuuteen, soveltuvuuskokeisiin sekä opetukseen ja olosuhteisiin tutustumista varten 0,21 euroa kilometriltä

12 OMAEHTOINEN KOULUTUS = opinnot, joihin opiskelija hakeutuu itse ja joita kustantaa ja valvoo Opetushallitus Omaehtoinen koulutus voi olla tutkintotavoitteista, osatutkintotavoitteista tai lyhyempää, ei-tutkintoon valmistavaa koulutusta päivä-, ilta- tai monimuotokoulutusta pää- tai sivutoimista Maksut ammatillisessa peruskoulutuksessa opetus on opiskelijoille maksutonta tutkintomaksu 58 täydennyskoulutus/kurssit yleensä maksullisia Hakeminen haetaan koulutuksesta riippuen yhteishaussa tai suoraan oppilaitokseen

13 OMAEHTOINEN KOULUTUS: OPISKELU TYÖTTÖMYYSETUUDELLA TE-toimistossa työnhakijana olevalla on mahdollisuus opiskella myös omaehtoisesti työttömyyspäivärahalla tai työmarkkinatuella maksajana on työttömyyskassa tai Kela Tukea voi saada henkilö joka on koulutuksen alkaessa täyttänyt 25 vuotta joka on työnhakijana TE-toimistossa koulutuksen alkaessa jolla on TE-toimiston toteama koulutustarve jonka hakeman koulutuksen tukemisesta on sovittu TE-toimistossa laaditussa työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa ennen opintojen aloittamista jolla täyttyvät työttömyysturvalaissa säädetyt edellytykset työttömyysetuuden maksamiselle

14 OMAEHTOINEN KOULUTUS: OPISKELU TYÖTTÖMYYSETUUDELLA Millaiseen koulutukseen? koulutuksen on oltava päätoimista, opintojen laajuus keskimäärin 5 op/3 ov opiskelukuukautta kohti tai 25 tuntia /vko järjestäjä on julkisen valvonnan alainen tai siihen rinnastettava oppilaitos Esimerkiksi: ammatilliset perustutkinnot, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot alemmat ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot, keskeytyneet korkeakouluopinnot tai em. tutkintojen osat ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa järjestettävät ammatilliset erikoistumisopinnot sekä avoin yliopisto- ja ammattikorkeakouluopetus opettajan pedagogiset opinnot, maisterintutkintoon johtavat muuntokoulutukset ja maisteriohjelmat ammatillisesti suuntautunut koulutus (esim. palo-pelastus-poliisi maanpuolustus), muu ammatillinen lisä- tai täydennyskoulutus perusopetus tai lukio-opetus (jos puute ammatillisen kehittymisen este)

15 OMAEHTOINEN KOULUTUS: OPISKELU TYÖTTÖMYYSETUUDELLA Tuen määrä ja kesto (kts. työvoimakoulutuksen etuudet) koulutuksen ajalta saa työttömyysetuutta, johon on muutoinkin oikeutettu työmarkkinatuki maksetaan täysimääräisenä karenssit eivät voimassa maksetaan myös mahdolliset korotukset ja lisät (max 200pv) + ylläpitokorvaus työttömyyspäivärahan 500 pv:n enimmäisaika kuluu koulutuksen aikana Erot työvoimakoulutuksen etuuksiin maksetaan enintään 24 kuukauden ajan kutakin opintokokonaisuutta kohti, sisältää opintojen loma-ajat (ellei opinnot jaksotettuja) ei korvata hakeutumiskustannuksia jos opinnot kestävät yli 24 kk, loppuajalta ei ole oikeutta työttömyysetuuteen opintojen keskeyttämisestä ei seuraa sanktioita

16 OMAEHTOINEN KOULUTUS: OPISKELU TYÖTTÖMYYSETUUDELLA Etuuden hakeminen Hakijan on esitettävä TE-toimistossa työnhakusuunnitelma, joissa mukana koulutus- tai opintosuunnitelma (HUOM! Odota vahvistus suunnitelman hyväksymisestä ennen kuin ilmoittaudut koulutukseen!) toimitettava TE-toimistolle todistus opiskelijaksi hyväksymisestä, opintojen aloittamisesta ja opintojen aikaisista lomajaksoista osallistuttava opetukseen säännöllisesti edettävä opinnoissa koulutus- tai opintosuunnitelman mukaisesti ja toimitettava TE-toimistolle selvitys opintojen etenemisestä tehtävä selvitys TE-toimistolle opintojen tilapäisestä keskeyttämisestä ja ilmoitettava opintojen jatkumisesta ilmoitettava opintojen päättymisestä TE-toimistolle Työttömyysetuuden maksaminen voidaan keskeyttää tai työttömyysetuutta voidaan periä takaisin, jos laiminlyö tietojenanto- ja muita velvollisuuksia!

17 OMAEHTOINEN KOULUTUS: KOULUTUSRAHASTON AIKUISKOULUTUSTUKI TYÖSSÄ OLEVILLE MUUTOKSET (laki voimaan) edellyttää 8 vuoden työhistoriaa, joka oikeuttaa kertaluontoisesti 18 kk aikuiskoulutustukeen työhistoriasta enintään 2 vuotta työssäoloon rinnastettavaa aikaa aikuiskoulutustukea myönnetään päätoimiseen opiskeluun opintovapaan aikana tukea voi saada soviteltuna, jos opiskelu on osa-aikaista ja työstä poissaolosta on sovittu yhdessä työnantajan kanssa. aikuiskoulutustuen määrä on sama kuin työttömyyspäiväraha (perusosa + ansio-osa) ilman lapsikorotuksia, ylläpitokorvausta ja muita korotuksia, ja määräytyy samoin perustein kuin työttömyyspäiväraha. yrittäjille maksetaan perusosa uudistettua etuutta maksetaan alkaen

18 OMAEHTOINEN KOULUTUS: KELAN OPINTOTUKI Päätoimiseen opiskeluun, joka kestää vähintään 8 viikkoa ammatilliseen peruskoulutukseen ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen lukion oppimäärän suorittamiseen alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen muihin erikseen määriteltyihin opintoihin tietyin edellytyksin ulkomailla tapahtuvaan opiskeluun Koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta esim. toinen aste: opintoraha enintään 246,00 e/kk, asumislisä enintään 201,60 e/kk, opintolaina enintään 300 e/kk tuen määrään vaikuttavat mm. asumismenot ja tulot KELAn sivuilla tukilaskuri

19 Porkkana ammatillisen tutkinnon suorittajille: KOULUTUSRAHASTON AMMATTITUTKINTOSTIPENDI Kuka voi saada? henkilö, joka on suorittanut näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ollut vähintään 5 vuotta työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan on tutkinnon suorittaessaan ollut alle 64-vuotias Tuen määrä 365 verottomana Tuen hakeminen haetaan koulutusrahastolta vuoden kuluessa tutkinnon saamisesta

20 Lisätietoa mm Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimisto) sekä kirjastot - Opetushallituksen koulutusoppaat Oppilaitosten omat sivut Oppilaitosten yhteyshenkilöt Opin Ovi - hanke

21 Yhteystiedot Elina Harju-Vahekoski WinNova Ulla-Maija Heino Satakunnan oppisopimuskeskus Liisa Sarasoja WinNova Ari Tabell SATAEDU Raija Vilponen SATAEDU Tavoitat meidät ohjaustapahtumissa, joista informoimme tapahtumasivuillamme tai tulemme paikan päälle sovitusti. www. opinovi.fi projektit/satakunnan Opin ovi/tapahtumat

Avain aikuisopiskeluun

Avain aikuisopiskeluun Pirkanmaan Avain aikuisopiskeluun 1 Sisällysluettelo 1. AIKUISKOULUTUS... 3 2. HAKUKELPOISUUS... 4 3. KOULUTUSVÄYLÄT... 5 3.1 TOISEN ASTEEN KOULUTUS... 5 Aikuisten lukiokoulutus... 5 Ammatillinen aikuiskoulutus...

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI AIKUISKOULUTUSTUKI opintovapaalle jäävälle palkansaajalle yrittäjälle AMMATTITUTKINTOSTIPENDI näyttötutkinnon suorittaneelle 2008 2009 SISÄLLYSLUETTELO Aikuiskoulutustuki lyhyesti......... 3 AIKUISKOULUTUSTUKI...........

Lisätiedot

Aikuiskoulutustuki. opintovapaalle jäävälle palkansaajalle tai yrittäjälle

Aikuiskoulutustuki. opintovapaalle jäävälle palkansaajalle tai yrittäjälle Aikuiskoulutustuki opintovapaalle jäävälle palkansaajalle tai yrittäjälle 2013 2014 Sisällysluettelo Aikuiskoulutustuki lyhyesti................................................... 5 Aikuiskoulutustuen

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUSTUKI LYHYESTI

AIKUISKOULUTUSTUKI LYHYESTI 1 SISÄLLYSLUETTELO AIKUISKOULUTUSTUKI LYHYESTI 3 Yleistä aikuiskoulutustuesta 4 Tuen saamisedellytykset 5 Hakijaa koskevat edellytykset 5 Koulutusta koskevat edellytykset 7 Estävät etuudet 9 Kuinka pitkäksi

Lisätiedot

Aikuiskoulutusta. Käytännön tekijöille

Aikuiskoulutusta. Käytännön tekijöille Aikuiskoulutusta Käytännön tekijöille OPISKELIJAN OPAS 2013-2014 1 opiskelijan opas 2013-2014 Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN AHLMANILLE Hyvä opiskelija, 3 4 5 6 7 9 10 12 16 17 18 20 20 21 21

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Teksti: Marjo Nieminen, Anne Kumpula, Marja Nurmi-Vuorinen Taitto: Tuomas Korolainen Nasta Design Paino: Kirjapaino Öhrling Tampere

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle Ammattilaiseksi Oppisopimuksella Opas opiskelijalle ja työnantajalle Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Tämä opas on tarkoitettu oppisopimusopiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle. Oppaaseen on koottu oppisopimukseen

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa SISÄLLYS 4 10 Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä 16 Opiskelijalle 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa 4 Oppisopimuskoulutus 5 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto,

Lisätiedot

HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas. Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto

HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas. Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto SISÄLLYS 1. Suomalainen koulutusjärjestelmä... 1 2. Ammatilliseen koulutukseen valmistavat koulutukset... 3

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2 VALMISTAVAN

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen

Oppisopimuskoulutuksen Oppisopimuskoulutuksen opas - opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Oppisopimuspalvelut Ketunpolku 1 Tieto 1 87100 Kajaani www.kao.fi/oppisopimuskoulutus 1 Oppisopimus on nykyaikainen

Lisätiedot

Opiskelijalle. Opintoraha, asumislisä ja opintolaina sekä koulumatkatuki

Opiskelijalle. Opintoraha, asumislisä ja opintolaina sekä koulumatkatuki Opiskelijalle Opintoraha, asumislisä ja opintolaina sekä koulumatkatuki Sisällys Tärkeää tietää 1 Kun aloitat opinnot 2 Opintoraha 3 Asumislisä 4 Opintolainan valtiontakaus 7 Miten omat tulot vaikuttavat

Lisätiedot

OPINTOTUKI 2008 OPINTOTUKI - MITÄ SE ON? MITÄ OPINTOJA TUETAAN? OPINTOTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OPINTOTUKI 2008 OPINTOTUKI - MITÄ SE ON? MITÄ OPINTOJA TUETAAN? OPINTOTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET INFO 8 (12.12.2007) OPINTOTUKI 2008 Tämä esite on tiivistelmä vuoden 2008 opintotuesta. Saat tarkempaa tietoa opintotuen myöntämisestä ja hakemisesta Opintotukiesitteestä ja Kelan internetsivuilta (www.kela.fi).

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan opas

Aikuisopiskelijan opas Oppaan tarkoituksena on antaa kipinä opiskeluun. Aikuisopiskelijan opas Sisältö Lukijalle Lukijalle... 3 Miten aikuisopiskelijaksi... 4 Opiskellen elämässä eteenpäin... 5 Harrastus ohjasi ammatinvalintaa...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. KUUMA-kuntien ja Sipoon alueen aikuiskoulutustarjonta 4

Sisällysluettelo. KUUMA-kuntien ja Sipoon alueen aikuiskoulutustarjonta 4 1 + T 9 A C f G8 n 6 T y 4 K 6 $ x 0 p @ 2 Sisällysluettelo KUUMA-kuntien ja Sipoon alueen aikuiskoulutustarjonta 4 Aikuisten ammatillinen koulutus 6 Edupoli 7 Hyria 8 Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Lisätiedot

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan!

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan! OPISKELIJAN OPAS Kevät 2015 2 Hyvä opiskelija, Tervetuloa Ammattiopisto Livian Sosiaali- ja terveysopistoon. Tähän opiskelijan oppaaseen on koottu tietoa, jota voit hyödyntää opintojen eri vaiheessa. Säilytä

Lisätiedot

Työnhakijan työttömyysturva

Työnhakijan työttömyysturva - - - Työnhakijan työttömyysturva te-palvelut.fi Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneella henkilöllä on oikeus fftyö- ja elinkeinotoimiston tarjoamiin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1427. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 1427. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1427 1432 SISÄLLYS N:o Sivu 1427 Laki opintotukilain muuttamisesta... 3941 1428 Laki sotilasavustuslain 10 a :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1243/2013 Laki. opintotukilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1243/2013 Laki. opintotukilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013 1243/2013 Laki opintotukilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2014

OPISKELIJAN OPAS 2014 OPISKELIJAN OPAS 2014 Vaasan aikuiskoulutuskeskus www.vakk.fi Sisältö Rehtorin tervehdys 3 1. Vaasan aikuiskoulutuskeskus 4 2. Yhteystietoja 5 3. Koulutustarjonta ja tutkinnot 7 4. Tutkinnon suorittajaksi

Lisätiedot

Pirkanmaa / Pohjanmaa AMMATTI- FAKTA 2014-2015. käsikirja. Ammatti-fakta 2014 2015 17

Pirkanmaa / Pohjanmaa AMMATTI- FAKTA 2014-2015. käsikirja. Ammatti-fakta 2014 2015 17 irkanmaa / ohjanmaa AAI- FAA 2014-2015 käsikirja Ammatti-fakta 2014 2015 17 Hyvä opiskelija Opintosi ammatillisessa koulutuksessa ovat päättymässä. Ammatti-faktakäsikirja antaa tukea ja käytännön vinkkejä

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8 Ansioturvan ABC 2010 SISÄLLYSLUETTTELO Sisällysluettelo Päivärahan hakeminen 3 Päivärahaoikeuden esteet 8 Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Päivärahan suuruus 12 Päivärahan kesto 13 Työllistymistä edistävät

Lisätiedot