Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Raportti KK6A/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Raportti KK6A/2011"

Transkriptio

1 Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Raportti KK6A/2011 Kaukolämpö

2

3 Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio ¾

4

5 Energiateollisuus ry Kaukolämpö Raportti KK6A/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Johdanto Työsuojelutoiminnan tavoitteena on työn, työmenetelmien ja työolojen kehittäminen sellaisiksi, että niistä ei aiheudu työn tekijälle terveydellistä vaaraa. Fyysisten, välittömien vaaratekijöiden rinnalle tärkeiksi kysymyksiksi ovat nousseet myös henkiseen hyvinvointiin ja työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvät tekijät. Yhä useammin työsuojelu nähdään myös osana yrityksen kokonaisvaltaista kehittämistä niin, että tuottavuuteen ja työsuojeluun liittyvät kysymykset otetaan huomioon samanaikaisesti. Tämä työsuojeluopas on laadittu kaukolämpöverkkojen käyttö- ja kunnossapitotoimintaa silmälläpitäen, mutta opasta voidaan käyttää myös verkon uudisrakennustöissä. Oppaan laadinnassa on pyritty mahdollisimman suureen käytännönläheisyyteen käsittelemällä tavanomaisimmissa työskentelytilanteissa esiintyviä vaaratekijöitä ja niiltä suojautumista. Opas soveltuu alan erityisohjeena osaksi energia- ja kaukolämpöyritysten muuta työsuojeluohjeistoa. Yleisemmin työsuojelutoiminnan kehittämiseen liittyviä kannanottoja on esitetty esim. Työturvallisuuskeskuksen julkaisuissa. Vaikka oppaassa annetuilla ohjeilla viranomaismääräyksiä lukuun ottamatta ei olekaan lainvoimaa, suositellaan kaukolämpöyritysten noudattavan ohjeita jokapäiväisissä töissä työturvallisuuden, työn tuloksellisuuden ja työilmapiirin parantamiseksi. Turvalliset, oikeat ja tarkoituksenmukaiset työmenetelmät parantavat myös käytön taloudellisuutta ja käyttövarmuutta. Työn suorittamisen tehokkuus ja turvallisuus alkaa suunnittelusta! 2001 laaditun oppaan sisältöä on päivitetty 2011 mm. ajantasainen lainsäädäntö ja alan ohjeisto huomioiden, mutta sisältörunko ja ohjeet ovat varsin pitkälti pysyneet ennallaan. Oppaan 2001 version laati työryhmä: Jukka Mäntynen Paavo Huovinen Hannu Lipsanen Työturvallisuuskeskus Vantaan Energia Oy Pieksämäen Energia Oy Kuvituksen on tehnyt Harri Kivinen päivityksen teki Adato Energia Oy:n työturvallisuusohjeiston taustaryhmä: Jukka Nieminen, Helsingin Energia Ari Ikonen, Kuopion Energia Risto Mannonen, Hyvinkään Lämpövoima Oy Juha Rakkolainen, Adato Energia Oy Työtä on valvonut ET:n lämmönjakelutoimikunta. 1

6 Energiateollisuus ry Kaukolämpö Raportti KK6A/2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO YLEISTÄ TYÖOLOSUHTEET Melu Lämpötila Kosteus Pöly Tavanomaisimmat pölyn lähteet Asbesti Höyry Ahtaat työtilat Liikenne KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA KORJAUSTYÖT Rakennustyön turvallisuus Liikennejärjestelyt Luvat ja ilmoitukset Työmaan merkintä Liikenteen ohjaus Huoltoajoneuvo liikenteessä Kaivutyöt Luvat ja näytöt Kaivannon suojaaminen Nostotyöt Kaivossa työskentely Kansien käsittely Kaivojen puhdistus Ulospääsyn varmistaminen Tuuletus Paineenalaiset työt Sähkötyökalujen käyttö Hitsaustyöt Sulkulaitteiden käyttö Pumppaamossa työskentely Tyhjennysten suorittaminen Verkon täyttö Paineenalaiset porausliitokset ja hitsaukset Tilapäiskorjaukset KEMIALLISET KUORMITUSTEKIJÄT Vaaran arviointi Käyttöturvallisuustiedotteet ja kemikaalin päällysmerkinnät Prosessikemikaalit Maalit, liuottimet ja voimakkaasti haihtuvat puhdistusaineet Polyuretaanieristeet Polyuretaanin terveysriskit ja niiltä suojautuminen Polyuretaanieristeisten elementtien hitsaustyöt Paikalla vaahdotus

7 4 HITSAUSSAUMOJEN RÖNTGENKUVAUS Kuvaustoiminnan järjestäminen Kuvaustoimintaan liittyviä yleisiä turvallisuusohjeita TYÖSKENTELY JOHTOTUNNELEISSA Turvallisuusohjeet Turvallisuusjärjestelmät Työskentely tunnelissa LIITE: ALAN TYÖSUOJELUA KÄSITTELEVIÄ LAKEJA, ASETUKSIA JA MUITA OHJEITA

8 4

9 Energiateollisuus ry Kaukolämpö Raportti KK6A/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito YLEISTÄ Kaukolämpöverkkojen käyttö- ja kunnossapitotöiden riskit voidaan karkeasti jaotella kahteen luokkaan: omiin työtapoihin ja -menetelmiin liittyvät riskit (paineellinen, kuuma kaukolämpövesi ja maanalaisissa kaivoissa tms. tiloissa työskentely) ulkopuolisten aiheuttamat riskit (liikenne) Vakavimmat tapaturmat ovat syntyneet kuuman veden aiheuttaneista palovammoista ja ahtaissa työskentelyolosuhteissa tapahtuneista liukastumisista ja putoamisista. Vaaratilanteita aiheuttaa kuitenkin yhä useammin myös liikenne. Tästä syystä liikenteestä aiheutuvien vaarojen torjuntaan tulee kiinnittää entistä suurempaa huomiota. Työmaan asianmukainen merkitseminen ja asiaankuuluvan suojavaatetuksen käyttö ovat myös yrityskuvan kannalta tärkeitä tekijöitä. 5

10 1 Työolosuhteet 1.1 Melu Kaukolämpöverkon käyttö- ja huoltotöissä melua aiheuttavat mm. moottorikäyttöiset koneet (kompressorit yms.) sähkö- ja paineilmakäyttöiset työkoneet ja -välineet (varsinkin ahtaissa tiloissa) huoltoautot liikenne pumppaamot Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta (85/2006) velvoittaa työnantajaa pyrkimään teknisin toimenpitein siihen, että 85 desibelin (L EP,d) tasoa ei ylitettäisi. Asetus edellyttää ennakoivaa otetta meluntorjuntaan. Se on otettava huomioon aina uutta rakennettaessa, korjattaessa ja koneita hankittaessa. Mikäli teknisin toimenpitein ko. tason ylittymistä ei voida estää on työntekijän käyttöön hankittava melutason edellyttämät henkilökohtaiset kuulon suojaimet ja määriteltävä mittaustulosten tai muun luotettavan tiedon perusteella alueet tai työt, joissa suojaimia tulee käyttää. Matalammillakin melutasoilla on kuulon suojaimia syytä käyttää. Kuulolle vaaralliset alueet tai tilat on merkittävä asianmukaisesti. Päivittäisen melualtistuksen raja-arvo on 87 db. Jos työntekijän altistuminen melulle ylittää raja-arvon, työnantajan on ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin altistuksen vähentämiseksi alle raja-arvon. Työnantajan on selvitettävä raja-arvon ylittymisen syyt ja tehtävä tarpeelliset muutokset suojaus- ja ennaltaehkäisytoimenpiteissä, jotta ylitys ei toistu. Käytä kuulonsuojaimia melutyössä Työturvallisuuslain perusteella työntekijän on käytettävä työssä tarvittavia henkilönsuojaimia. Asetus asettaa myös kattoarvon impulssimelualtistukselle (200 pascalia). Impulssimelua ovat yksittäiset voimakkaat äänet, kuten mekaaniset iskut ja törmäykset, sähkön tai paineilman purkaukset ja laukaukset. Ne kuullaan ja tajutaan yleensä todellista paljon heikompina. Melumittarin lukema 140 desibeliä vastaa kahta sataa pascalia. Sellainen ääni syntyy esimerkiksi voimakkaasta vasaran iskusta teräsrakenteisiin. Jos päivittäinen melulle altistuminen ylittää 85 db:n tason on melulle altistuville työntekijöille suoritettava kuulontutkimuksia määräajoin altistuksen voimakkuuden mukaan. 6

11 Melutyöhön ei voi koskaan tottua. Ns. tottuminen merkitsee sitä, että kuulo on jo heikentynyt ja työntekijä on tottunut huonokuuloisuuteen. Niinpä onkin tärkeää pitää kuulon suojaimia aina meluisissa paikoissa, vaikka vain pikimmiten kävisi tarkastelemassa meluavaa kohdetta. Melun haitallisuus kasvaa suhteettoman voimakkaasti melutason noustessa. Kuulolle haitalliseksi tunnetut päivittäisen melussaoloajan rajat esitetään seuraavassa taulukossa: A-äänitaso (db) Melussaoloaika 85 8 tuntia 88 4 tuntia 91 2 tuntia 94 1 tunti minuuttia minuuttia minuuttia minuuttia minuuttia minuutti 115 ei lainkaan 1.2 Lämpötila Kaukolämpöverkostotöiden lämpöolosuhteet vaihtelevat varsin suuresti kaivon kymmenien asteiden kuumuudesta johtotyömaiden kymmenien asteiden pakkaseen. Lämpöolosuhteisiin liittyvään kuormittavuuteen vaikuttavat: ympäristötekijät (ilman lämpötila, säteilylämpötila, ilman virtausnopeus, ilman kosteus) vaatetuksen lämmöneristävyys työn fyysinen kuormittavuus Työn fyysiseen kuormittavuuteen perustuvina ohjearvoina käytetään yleisesti seuraavaa karkeaa luokittelua: kevyt työ (esim. valvomo ja henkilöstötilat) C keskiraskas työ (esim. tarkastus- ja huoltotyöt) C raskas työ (esim. suuremmat korjaustyöt) C Jos lämpötilaa jatkuvassa työssä ei saada pidettyä alle +28 C, tulee työntekijään kohdistuvaa lämpökuormitusta pienentää muilla järjestelyillä, esim. yhtäjaksoisen työskentelyajan lyhentämisellä, ilman virtausnopeuden säätelyllä tai henkilökohtaisilla lämpöaltistumista vähentävillä suojaimilla. Työolosuhteiden kuormittavuutta arvioitaessa on otettava huomioon lämpötilan ohella myös kosteus. Korkeimmissa lämpötiloissa pitempiaikaisesti työskenneltäessä tulisi työpaikan ilmaa jäähdyttää esim. erillisillä puhaltimilla (poistaa myös kosteutta) tai varustaa työntekijä puvulla, jonka sisään voidaan puhaltaa viileämpää ilmaa. Kylmissä olosuhteissa työskenneltäessä on työntekijöillä oltava asianmukainen ko. työhön soveltuva suojavaatetus (mukaan lukien myös jalkineet ja käsineet). Kovimmilla pakkasilla on jo töiden yleisen sujuvuudenkin vuoksi järjestettävä mahdollisuus tarpeellisten taukojen viettämiseen lämpimissä tiloissa. Ulkona tehtävät, varsinkin pitempiaikaiset työt tulee mahdollisuuksien mukaan suunnitella ja rytmittää siten, että kylmänä vuodenaikana tapahtuva ulkona työskentely voidaan rajoittaa vain välttämättömimpään toimintaan. 1.3 Kosteus Kaukolämpökaivoissa on usein erittäin suuri suhteellinen ilmankosteus, 100%:n suhteellinen kosteus ei ole mitenkään poikkeuksellista, jos kaivoon on joutunut joko ulkopuolista tai kaukolämpövettä. Välittömiä terveydellisiä haittoja kosteuden ei tiedetä aiheuttavan, mutta se lisää 7

12 työn fyysistä kuormittavuutta, joka tulee ottaa huomioon suojavarustuksen ja elpymisaikojen tarvetta arvioitaessa. Erityisesti kylmänä vuodenaikana vilustumisvaara on otettava huomioon taukotilojen järjestelyissä. 1.4 Pöly Tavanomaisimmat pölyn lähteet Tavanomaisimpia pölyn lähteitä ovat polyuretaani, mineraalivilla, betoni ja ruostekerrostumat. Työmenetelmät ja työtavat on mahdollisuuksien mukaan syytä suunnitella siten, että tarpeetonta epäpuhtauksien leviämistä ilmaan ei synny. Varsinkaan suljetuissa tiloissa ei voida kuitenkaan välttyä siltä, että eristeitä purettaessa tms. töissä epäpuhtauksia syntyy. Betonista, ruostekerrostumista ja mineraalivilloista syntyvien epäpuhtauksien aiheuttamilta terveyshaitoilta suojautuminen tapahtuu käyttämällä asianmukaista hengityksensuojainta (pölyn- l. hiukkassuodatin). Polyuretaanin osalta sama suojaintyyppi on riittävä, mikäli eristeen purkaminen suoritetaan mekaanisesti siten, että yhdiste ei lämmön vaikutuksesta hajoa. Jos on oletettavissa, että työmenetelmästä johtuen polyuretaani lämmön vaikutuksesta hajoaa (höyrystyy), tulee tämä ottaa huomioon suojaimia valittaessa ja työtilan ilmastointia järjestettäessä Asbesti Asbestipölylle altistuminen aiheuttaa vakavia terveydellisiä vaaroja. Asbestia sisältävien eristeiden purku ja käsittely on luvanvaraista toimintaa. Tällaisessa työssä on noudatettava siitä annettuja erityisohjeita (VNp asbestityöstä 1380/1994). Asbestille altistumisen estämiseksi tulee yrityksessä selvittää, missä verkon osissa mahdollisesti esiintyy asbestipitoisia materiaaleja, todeta niiden määrät ja laatia työohjeet asbestipitoisten materiaalien kanssa työskentelystä. Asbestia esiintyy mm. kaukolämpöputkistojen asbestisementtisissä suojakuorissa, vanhemmissa laippa- tms. tiivisteissä ja vanhempien kiinteistöjen lämmönjakohuoneissa putkien yms. eristeenä. 1.5 Höyry Yleisimmät höyryn kaivoissa aiheuttamat haitat ovat kosteuden ja lämpötilan lisääntyminen ja näkyvyyden heikkeneminen. Työn fyysinen kuormittavuus ja tapaturmariski huonon näkyvyyden johdosta lisääntyy. Höyrystyminen saattaa kuitenkin sopivissa olosuhteissa johtaa myös siihen, että ilmaseoksessa ei ole riittävästi happea. Mikäli on vähintäkään epäilystä työolosuhteiden turvallisuudesta tulee kaivo tuulettaa riittävän tehokkaasti (puhallin tms.) ja tarvittaessa mittauksin varmistaa työn turvallisuus. Putkivuoto tai putkiston tyhjentäminen voi aiheuttaa niin voimakasta höyrystymistä, että näkyvyyden heikentymisestä voi aiheutua riskejä mm. liikenteelle. Ennakoitavissa oleviin tilanteisiin on varauduttava mm. järjestämällä tarvittava liikenteenohjaus. 8

13 Kaukolämpökaivoissa työskentelyä vaikeuttavat usein korkea lämpötila ja suuri suhteellinen kosteus 1.6 Ahtaat työtilat Kaukolämpökaivojen sisäänkäynti tapahtuu miltei poikkeuksetta pystykuilusta ja työskentelytilat kaivossa ovat varsin ahtaat. Sisäänkäyntiin liittyviä erityisiä riskitekijöitä ovat liukastuminen tai putoaminen. Tikkaiden kunto on syytä tarkastaa aina kaivossa käytäessä. Kaivoon laskeuduttaessa on varottava astumasta putkien ja venttiilien päälle niiden rikkoutumisen tai venttiilin avautumisen aiheuttaman vaaratilanteen vuoksi. Ahtaiden työskentelyolosuhteiden johdosta esim. pään ja käsien satuttamisvaara rakenteisiin ja laitteisiin on tavanomaista suurempi. Tapaturmavaaraa voidaan pienentää huolellisella ja harkitulla työskentelyllä, käyttämällä tarvittavia henkilönsuojaimia (esim. kypärää ja suojakäsineitä) ja asianmukaisia, hyväkuntoisia työvälineitä. Vapaa poistumistie tulee varmistaa kaikissa tilanteissa. 9

14 Älä astu kaivoon laskeutuessasi sulkulaitteiden tai putkihaarojen päälle Ahtaudesta aiheutuu myös erityisiä ergonomisia ongelmia. Töitä joudutaan suorittamaan esim. polvillaan, selkä kiertyneenä tai selkä kumarassa. Eri lihasryhmiin kohdistuvan erityisen rasituksen vähentämiseksi on suositeltava pitää työvaiheiden välillä ns. mikrotaukoja (2-10 sekuntia), joiden aikana tarkoituksenmukaisilla vastaliikkeillä voi elvyttää jännittyneitä lihaksia ja parantaa niiden verenkiertoa. Vastaliike venyttää työssä supistuneena olleen lihaksen takaisin normaalipituuteensa. Näin lihas on taas joustava ja toimintakykyinen. Sopivia vastaliikkeitä suunniteltaessa on syytä toimia yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Viitteitä kaukolämpöalallekin soveltuvista vastaliikkeistä saa esim. Työturvallisuuskeskuksen julkaisusta Vastaliikeopas sähköasennusalalle. 1.7 Liikenne Katu- ja tiealueilla sijaitsevissa työkohteissa on liikenteen aiheuttamat vaarat aina otettava huomioon. Kaivoissa työskenneltäessä liikenne voi aiheuttaa vaaratilanteita etenkin sisäänkäynnin ja kaivosta poistumisen yhteydessä. Työskentelyalue on rajattava selvästi ja liikennealueella työskentelevillä henkilöillä tulee olla näkyvä (En 471 / suojausluokka 2) suojavaatetus ja Tieturva 1 koulutus suoritettuna sekä vastaavalla työnjohdolla myös Tieturva 2. Liikennejärjestelyjä käsitellään tarkemmin kohdassa 2.2 Liikennejärjestelyt. 2 KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA KORJAUSTYÖT 2.1 Rakennustyön turvallisuus Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) piiriin kuuluu kaikki teollisuusmuotoinen rakentaminen maan alla tai päällä tai vedessä sekä uudisrakentaminen, kunnossapito tai purkaminen. Lisäksi soveltamisalueeseen kuuluu em. töitä koskeva suunnittelu. Asetus edellyttää rakennuttajaa nimeämään rakennushankkeille turvallisuuskoordinaattorin. Mikäli kaukolämpöyhtiö käyttää urakoitsijoita on hankkeen päätoteuttajan huolehdittava rakennustöiden turvallisuussuunnittelusta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää mm. räjäytys-, louhinta- ja kaivutöihin sekä työmaanaikaiseen sähköistykseen, työmaaliikenteeseen ja työmenetelmiin. Päätoteuttajan eräs keskeinen velvollisuus on huolehtia, että eri työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien välinen tehtäväjako on selvä. Tämä edellyttää eri urakoitsijoiden ja työnsuo- 10

15 rittajien yhteistoiminnasta huolehtimista niin, että voidaan estää niin työntekijöiden kuin muidenkin työmaa-alueen vaikutuspiirissä olevien henkilöiden turvallisuutta ja terveyttä uhkaavien vaarojen synty sekä tiedottaa mahdollisista vaaratekijöistä. Näitä tehtäviä hoitamaan päätoteuttajan on nimettävä vastuuhenkilö ja tarvittaessa hänelle sijainen. Myös jokaisen muun työmaalla toimivan työnantajan on nimettävä teettämäänsä työtä valvova vastuuhenkilö. Rakennustyömaalla on pidettävä kunnossapitotarkastuksia viikoittain tai muulla työsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Tarkastuksista on pidettävä pöytäkirjaa tai muuta tallennetta, johon on merkitty tarkastukseen osallistuneet, mahdolliset huomautukset ja se, milloin esitetyt korjaukset on tehty. Rakennustyömaalla on yleensä pidettävä suojakypärää, tarkoituksenmukaisia suojajalkineita ja näkyvää suojavaatetusta (suojausluokka 2) työskenneltäessä liikenneympäristössä tai hämärässä/pimeässä ajoneuvojen tai työkoneiden toiminta-alueella. Erityisiä tapaturmanvaaroja sisältävässä työssä työntekijällä on tapaturmatilanteessa tarvittavan ensiavun nopean saamisen varmistamiseksi oltava näkö- tai kuuloyhteys toiseen henkilöön joko jatkuvasti tai lyhyin säännöllisin väliajoin säännöllisesti toistuen. Yhteydenpito voidaan järjestää myös viestintälaitteita käyttäen. Tie- ja katualueilla sekä muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla koneiden on erotuttava muusta liikenteestä. Työkoneiden ja liikenteen välissä on oltava riittävä suojavyöhyke tai työskentelyalue vara-alueineen on erotettava sopivalla aitauksella tai muulla tavoin muusta ympäristöstä. Ajoteillä olevat kaapelit on joko suojattava ajoneuvojen aiheuttamilta rasituksilta tai ripustettava riittävän korkealle. Mikäli työmaalla tai sen läheisyydessä on eristämättömiä johtoja, joita ei työn ajaksi voida siirtää tai saattaa jännitteettömiksi, on välillinen tai välitön sähkötapaturman vaara estettävä suojarakenteilla tai muilla keinoin. On myös huolehdittava siitä, ettei nostokoneilla tai muilla laitteilla jouduta sallittuja etäisyyksiä lähemmäksi. Varoetäisyydet on syytä selvittää tapauskohtaisesti ja tiedottaa niistä myös aliurakoitsijoille. 2.2 Liikennejärjestelyt Luvat ja ilmoitukset Tiealueella tai sen läheisyydessä tehtävät työt eivät saa aiheuttaa vaaraa työntekijöille, ohikulkijoille eivätkä liikenteelle. Liikenteelle ei saa myöskään aiheutua tarpeetonta haittaa. Tarkempia ohjeita liikenteenjärjestelyistä on esitetty mm. julkaisussa Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella (Suomen Kuntatekniikan Yhdistys ry, julk. 19/1999). Vastuu liikenteen järjestelyistä kuuluu tienpitäjälle, joka on joko Liikennevirasto, kunta, tienhoitokunta tai tien omistaja. Liikenneviraston paikallisena tienpitoviranomaisena toimii ELY- Keskus. Katujen ja eräiden muiden niihin verrattavien taajama-alueiden paikallista liikennettä palvelevien liikenneväylien pitäjänä on kunta. Liikenteen järjestelyihin liittyvistä kysymyksistä on sovittava ao. kunnallisen viranomaisen kanssa. Yleensä työn suorittamiseen vaaditaan kunnallisen katuviranomaisen lupa. Lähempiä ohjeita ja määräyksiä sisältyy kuntien rakennuttamista ja yleistä järjestystä koskevista säännöksistä. Jos tienpitäjänä on Liikennevirasto, tulee tiealueella suoritettavista töistä sopia etukäteen paikallisen ELY-keskuksen kanssa. Yksityisen tien liikennejärjestelyistä sovitaan hoitokunnan toimitsijamiehen tai tien omistajan kanssa. 11

16 Kiireellisissä hätä- ja vauriotapauksissa on otettava välittömästi yhteys poliisiin olosuhteiden vaatiman nopean avun saamiseksi liikenteen ohjaukseen. Jos liikennejärjestelyt ovat luonteeltaan sellaisia, että ne saattavat vaikuttaa esim. pelastuslaitoksen tai joukkoliikenteen harjoittajan toimintaa tulee tiedon kulku ao. tahoille varmistaa Työmaan merkintä Pienetkin työmaat on aina merkittävä asianmukaisesti. Jo avonainen kaivon kansikin ilman sulkulaitteita aiheuttaa turvallisuusriskin. Tehtäessä työtä, joka saattaa vaarantaa liikennettä on tie tai tien osa, jolla työtä tehdään, varustettava asianmukaisin liikennemerkein sekä varoitus- ja sulkulaittein. Liikenteen järjestelyt on suunniteltava ja toteutettava tehokkaasti. Liikenteen ohjauksen on oltava tehokas, selkeä ja johdonmukainen. Järjestelyjä tulee muuttaa joustavasti työn edistymisen mukaan niin, että ne vastaavat aina vallitsevaa työmaatilannetta. Myös muu kuin ajoneuvoliikenne on otettava huomioon (jalankulkijat, liikunta- ja näkövammaiset jne.). Kevyen liikenteen väylien merkintöjen vaatimustasoa nostavat mm. polkupyöräilijöiden huomattavan suuret ajonopeudet. Jos liikennejärjestelyjen laiminlyöntien johdosta yleinen liikenne vaarantuu tai sille aiheutetaan tarpeetonta haittaa, voidaan työt tienpitäjän toimesta keskeyttää. Työmaa-alueen merkitsemiseksi ja erottamiseksi liikenteelle varatusta tilasta käytetään sulkuaitoja, sulkupuomeja, sulkupylväitä tai sulkukartioita. Sulkulaitteiden tulee väriltään jakaantua vuorottaisiin keltaisiin ja punaisiin osiin ja niiden pinnan tulee olla valoa heijastavaa materiaalia tai varustettu keltaisin ja punaisin heijastimin. Rakenteeltaan niiden on oltava tukevia ja siistejä. Sulkulaitteisiin tulee voida kiinnittää tarpeelliset varoitusvalot sekä liikenne- ja tiemerkit. Liikennemerkkien, sulkulaitteiden jne. sijoittelussa voidaan käyttää ohjeena esim. edellä mainittua Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella -julkaisua Liikenteen ohjaus Äkillisesti syntyneissä ja lyhytaikaisissa tilanteissa voidaan joutua turvautumaan liikenteen käsinohjaukseen. Tienpitäjän kanssa on etukäteen syytä selvittää, millä edellytyksin tähän voidaan ryhtyä. Liikenteenohjauksessa käytetään halkaisijaltaan 400 mm ajoneuvolla ajo kielletty -käsimerkkiä. Merkin kalvomateriaalina on päiväloistekalvo. Liikenteenohjaajan tulee lisäksi käyttää hyvin näkyvää suojavaatetusta (En 471: suojausluokka 3) ja heillä tulee olla perehdytys liikenteenohjaustehtäviin. Pimeän ja hämärän aikana on käytettävä sisältä valaistua d=200 mm pienoiskoossa olevaa merkkiä. Pidempiaikaisesta liikenteenohjauksesta (liikennevalot) sovitaan aina tienpitäjän kanssa Huoltoajoneuvo liikenteessä Huoltoautot on varustettava kattovilkuilla. Huoltoauton värin olisi oltava kirkas, muusta liikenteestä erottuva tai sen olisi muuten, esim. tunnuksi tai teippauksin erotuttava ympäröivästä liikenteestä. Pelkästään autoa työskentelyn suojaamiseen tai liikenteen ohjaamiseen tulisi käyttää vain lyhytaikaisissa käyttö- ja tarkastustoimenpiteissä hyvien näkyvyysolosuhteiden vallitessa. Turvallisuutta lisää huomattavasti ajoneuvon taakse riittävän etäisyyden päähän asennettu kevyt, mieluummin vilkulla varustettu varoitusmerkki. 12

17 Huoltoautoa voidaan käyttää yksinään vain lyhytaikaiseen työskentelyn suojaamiseen ja liikenteen ohjaamiseen Pitkiä putkia tms. esineitä kuljetettaessa korin ylitys saa olla enintään edessä yksi ja takana kaksi metriä. Pidempiin ylityksiin on haettava tienpitäjän lupa. Kun kuorma ylittää ajoneuvon ääriviivan edessä tai kun ylitys on takana enemmän kuin yksi metri, tulee kuorma merkitä 300 x 300 mm suuruisella merkkilipulla ja pimeän aikana on käytettävä valkoista valoa eteenpäin näyttävää valaisinta ja valkoista heijastinta sekä takana punaista valoa taaksepäin näyttävää valaisinta ja punaista heijastinta. 2.3 Kaivutyöt Luvat ja näytöt Kaivutyöhön on aina oltava tienpitäjän lupa. Ennen kaivutyön aloittamista on selvitettävä sähkö- ja tietoliikennekaapeleiden sekä kunnallisteknisten rakenteiden sijainti (vesijohdot, viemärit jne.). Näytön suorittaa kukin johtoverkon omistaja pyydettäessä Kaivannon suojaaminen Kaivanto on merkinnän lisäksi myös suojattava ulkopuolisilta. Suojaukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, mikäli kaivanto sijaitsee vilkasliikenteisellä paikalla tai kun kaivanto on erityisen syvä. Suojaukseen voidaan käyttää kaiteita, sulkuaitoja tai sulkupuomeja. Kaivanto on tuettava sortumien ja vajoamisten varalta siellä työskentelevien suojaksi, mikäli siihen kaivannon syvyyden, maan laadun, liikenteen tärinän tms. seikan vuoksi on aihetta. Tarvittaessa kaivannon seinät on kaivettava kalteviksi, porrastettava tai tuettava. Yli 2 metriä syvät kaivannot on aina tuettava tai viistottava. Liikenne on ohjattava riittävän kauaksi kaivannon reunasta sopivin ohjauspuomein tai estein. Kaivantojen tukemisesta on annettu ohjeita mm. julkaisuissa Rakennustyön turvallisuusmääräykset selityksineen (Kustannusosakeyhtiö Moreeni, 2009) ja Rakentajien työsuorituskohtaiset turvallisuusohjeet Raturva (VTT Rakennustekniikka/Työturvallisuuskeskus, 1999). 13

18 Yli 2 metriä syvä kaivanto on aina tuettava tai viistottava Kaivantojen ylitystä varten tehtävät jalankulku- ja ajoneuvosillat on mitoitettava ja rakennettava niitä koskevien standardien mukaisiksi. Sillat on sijoitettava siten, ettei liikenne tarpeettomasti vaarannu ja että ne ovat tarpeeksi kaukana varsinaisesta työskentelypisteestä. 2.4 Nostotyöt Nostotyöt on aina suunniteltava huolellisesti ja nostotöitä tekevillä henkilöillä on oltava riittävä koulutus ja opastus nostimen käyttöön. Henkilönostojen suhteen tulee lisäksi noudattaa niistä annettuja erityismääräyksiä. Ennen nostotyön aloittamista on tarkistettava, että tarvittavat apuvälineet, kuten nostovaijerit, -tangot, -lenkit, -köydet ja -liinat ovat kunnossa ja asiallisesti kiinnitetyt sekä varmistauduttava siitä, että niitä ei ylikuormiteta. Nostoapuvälineille on suoritettava perusteellinen tarkastus vähintään kerran vuodessa. Nosturia ei saa ylikuormittaa, joten etenkin ajoneuvonosturin vakavuuteen liittyviin ulottumarajoituksiin on tutustuttava ennen työn aloittamista. Nostureille on tehtävä niitä koskevien määräysten ja laitteiden huolto- ohjeiden mukaiset tarkastukset määräajoin. Käytössä olevan kuormausnosturiyhdistelmän seisontavakavuus on todettava ja nosturi tarkastettava vähintään kerran vuodessa. Tarkastajan tulee olla nosturin käyttöön ja rakenteeseen riittävästi perehtynyt henkilö, jonka tehtäväksi työnantaja antaa nosturin tarkastuksen. Jos nosturilla on pääasiallinen käyttäjä, hänelle on varattava tilaisuus osallistua tarkastuksiin. (Vna 403/2008). Tarkastuksista on pidettävä pöytäkirjaa, jota on säilytettävä vähintään viisi vuotta. Kunnossapitovalvonta suoritetaan 1-3 kuukauden välein, ellei valmistajan ohjeista ja nosturin käytöstä muuta johdu. 14

19 Aina uuden työvuoron alkaessa nosturille tulee tehdä silmämääräinen tarkastus sekä turvallisuus- ja hallintalaitteiden koekäyttö. Nosturissa tai sen apuvälineissä havaituista vioista ja puutteista on välittömästi ilmoitettava lähimmälle esimiehelle. Turvallisuutta vaarantavat puutteet on korjattava ennen työn jatkamista. Nosturin käyttäjän ja muiden nostotöihin osallistuvien on sovittava yhteinen merkinantokäytäntö nosturin liikkeiden ohjaamiseksi ja vaaratilanteiden välttämiseksi. Nosturin käyttäjän ja merkinantajan on oltava vähintään 18-vuoden ikäisiä ja heillä tulee olla työhön soveltuva näkö ja kuulo. Nostotöissä on erityisesti huolehdittava: taakan huolellisesta kiinnittämisestä putkien sitomisesta niin, että ne ovat nostettaessa tasapainossa ja että putkien liukuminen on estetty mm. eristyselementtien sisällä ettei taakkaa nosteta tarpeettoman korkealle että nosturin toimintasäteellä on mahdollisimman vähän henkilöitä että taakkaa ei siirretä työryhmän yli eikä taakan alitse kuljeta että työskentelyalue merkitään ja erotetaan liikenteestä ao. ohjeiden mukaisesti että kaikki nostoliikkeet suoritetaan rauhallisesti eikä nosturin kääntöä suoriteta ennen kuin taakka on irti maasta ettei taakkaa yritetä saada kohteeseen heijaamalla ajoneuvon riittävästä tuennasta että jokainen työhön osallistuva tai työn vaikutusalueella oleva käyttää suojakypärää Nostotyön aikana on huolehdittava taakan huolellisesta tuennasta Nostotöihin käytettävien koneiden vaatimuksista, nostotöiden suorittamisesta sekä nostureiden ja eräiden nostolaitteiden sekä nostoapuvälineiden tarkastamisesta on annettu tarkempia ohjeita Valtioneuvoston asetuksessa työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008). 2.5 Kaivossa työskentely Kansien käsittely Valurautakansien irrottaminen tulee suorittaa tarkoitukseen sopivalla erikoistyökalulla. Raskaimmat kannet painavat lähes 100 kg, joten oikea nostoasento ja nostoa helpottavien apuvälineiden käyttö on tärkeää. 15

20 Ahtaissa kaivoissa suurehkoja korjaustöitä tehtäessä on betonikansi poistettava kokonaan tai aukaistava osittain. Myös seinämän osittainen aukaiseminen helpottaa joissain tapauksissa työn suorittamista ja parantaa työturvallisuutta. Muista oikea työasento kaivon kansia käsiteltäessä Kaivojen puhdistus Kaivot tulee pitää puhtaina mahdollisista rakennusjätteistä ja muusta sinne kuulumattomasta materiaalista työn turvallisen ja joutuisan suorittamisen takaamiseksi. Kaivojen tarkastuksessa ja puhdistamisessa tulee kiinnittää huomiota myös siihen, että kaivoissa ei ole happea kuluttavia materiaaleja, yhdisteitä tai elollisia aineksia. Ennen työn aloittamista tee silmämääräinen tarkastus kaivossa olevien putkien, venttiilin, toimilaitteiden yms. kunnosta. Maaventtiilikaivoissa pitää ottaa huomioon mahdollisesta viallisesta ilmaus-/tyhjennysventtiilistä irtoavat osat ja aukosta purkautuva kuuma vesisuihku. Älä pidä päätäsi suoraan ilmaus-/tyhjennysventtiilien päällä vaan tee työ sivusta Ulospääsyn varmistaminen Kaivossa työskentely tulee aina varmistaa ulkopuolella olevan henkilön toimesta. Liikennealueella kaivoon mentäessä ja sieltä poistuttaessa on myös itse varmistuttava, ettei lähestyvä ajoneuvo tms. aiheuta vaaraa. Työmaa- alue on aina merkittävä asianmukaisesti siten, että niin työntekijöiden kuin liikenteenkin turvallisuus voidaan taata. Kaivon hengitysilman kelvollisuudesta, lähinnä riittävästä happipitoisuudesta on tarvittaessa varmistauduttava mittauksin. Mikäli kaivossa työskentelyyn liittyy erityisiä vaaratekijöitä on työntekijän käytettävä turvaköyttä, jonka avulla työntekijä voidaan auttaa ulkopuolisen varmistushenkilön toimesta pois kaivosta. Ennen työhön ryhtymistä on aina varmistauduttava, että poistumistie on vapaa työkaluista, - laitteista tms. esteistä. Poistumistie tai -tiet on harkittava ennen työhön ryhtymistä. 16

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työmelu ja -tärinä. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työmelu ja -tärinä. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työmelu ja -tärinä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2003 4 ISBN 952-00-1297-4 ISSN 1456 257X 2. uudistettu painos Pk-Paino Oy, Tampere 2003 Työpaikkamelu

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito. Raportti KK6A/2015. Kaukolämpö

Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito. Raportti KK6A/2015. Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Raportti KK6A/2015 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1 Länsi-Säkylän Teollisuusalue 1.9.2014 Ohjesääntö Länsi-Säkylän Teollisuusalueella työskenteleville LIITE 5 SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1. TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Ohjeen tarkoitus

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.5.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA KYYHKYSENKATU 10 IMATRA Purku-urakka Laatija:Wise Group Finland Oy, Riitta Honkalammi Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 3 0.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttajan

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma Polvijärven kunta Rakennussuunnitelma 08.10.2013 Polvijärven kunta 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3. Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Käytössä olevan kaukolämpöjohdon haaroitus porausmenetelmällä

Käytössä olevan kaukolämpöjohdon haaroitus porausmenetelmällä Käytössä olevan kaukolämpöjohdon haaroitus porausmenetelmällä Suositus L6/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9307 Viite: Sky-kansio 2/3 Käytössä olevan kaukolämpöjohdon haaroitus porausmenetelmällä

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Työturvallisuusasiakirja TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21 Työturvallisuusasiakirja 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA...

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta 26.1.2006/85 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään

Lisätiedot

Insteam Consulting Oy

Insteam Consulting Oy 2014 Mikko Ketala Salomaankatu 5 29200 Harjavalta +358 44 066 6802 Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 1679 557 Taru Imeläinen Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 171 5466 Pankki: FI88 5037 0763

Lisätiedot

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA LIEKSA LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA 7.6.2010 Lieksa 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki. Lakimies Jouni Kallioluoma

Työturvallisuuslaki. Lakimies Jouni Kallioluoma Työturvallisuuslaki Lakimies Jouni Kallioluoma Työturvallisuuslaki 8 Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa

Lisätiedot

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007 LIITE 1 (5) TORNINOSTUREIDEN OHJAAMOT JA NIILTÄ EDELLYTETTÄVÄ TURVALLISUUSTASO Torninostureiden ohjaamoiden tulee täyttää työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1 Lainsäädäntöä Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 29.5.1986/410

Lisätiedot

Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas

Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas Yleistietoa lattianpinnoitteista Lähes kaikissa lattianpinnoitteissa on ihmisen terveydelle haitallisia aineita, joita vastaan joudutaan suojautumaan. Puutteellisesta

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus 05.04.2006/J Honkanen 1 TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen asfaltointiurakka

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen asfaltointiurakka Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen asfaltointiurakka Turvallisuusasiakirja 10.6.2015 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 2. TURVALLISUUSASIAKIRJAN LIITTYMINEN MUIHIN ASIAKIRJOIHIN 3 3. TURVALLISUUSASIAKIRJAN TIETOJEN

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja 1/7 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-011L 16066-011V 16066-011K Turvallisuusasiakirja 2/7 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

RIL 263-2014 Kaivanto-ohje

RIL 263-2014 Kaivanto-ohje Kaivantojen turvallisuus miniseminaari 25.11.2014 RIL 263-2014 Kaivanto-ohje Ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3.

Lisätiedot

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja 3 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja Punkalaitumen kunta Tekninen toimi 22.3.2017 PUNKALAITUMEN KUNTA 2(6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS...

Lisätiedot

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä 28.09.2010 Työssäoppimisen loppuseminaari DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

Työturvallisuusasiakirja. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työturvallisuusasiakirja. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työturvallisuusasiakirja Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus...

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA LIITE 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 2 (6) Sisällysluettelo Sisällysluettelo.......................................... 2 1 YLEISTÄ.........................

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012

TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012 TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012 1(6) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus 3 1.4 Yhdyshenkilöt... 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA VIRRAN ALISTUS SUUNTAPORAAMALLA 1 Turvallisuusasia kirjan soveltaminen Tämä turvallisuusasiakirja on tarkoitettu noudettavaksi Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen tilaamassa suuntaporausurakassa,

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Ohjeet kaivutyömaille joilla sijaitsee Elenia Lämmön maakaasu- ja kaukolämpölinjoja 1 Kaasu- ja kaukolämpölinjat Simo Loisa Elenia Lämpö Oy Rakentaminen kaukolämpölinjan 2

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 8.3.2017 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

Työnantajan vastuut ja muutokset kemikaalilainsäädännössä

Työnantajan vastuut ja muutokset kemikaalilainsäädännössä Kemikaaliturvallisuus Työnantajan vastuut ja muutokset kemikaalilainsäädännössä Tiina Lius 14.3.2017 Sisältö Kuka vastaa kemikaaliturvallisuudesta? Henkilönsuojainten valinta Kemikaalilainsäädännön muutokset

Lisätiedot

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 19.2.2014 1 Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.5.2017 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito...

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU KANKAANTAAN PÄIVÄKODIN PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.05.2015 Nokian kaupunki TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilapalvelu 29.05.2015 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 13.5.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: Akaan kaupunki Myllytie 3 37800 Akaa Hanke: Arvo Ylpön vanhan kivikoulun lattioiden uusinta. TURVALLISUUSASIAKIRJA VERSIO 1.0 Sivu 2/8 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 1 (7) NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 PÄÄLLYSTYSURAKKA 2017 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 1.11.2017 31.12.2019 (optio 1.1.2020-31.12.2020). Valvonta-alueet 1-4 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: - Yleinen hätänumero 112 - Myrkytyskeskus

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE TURVALLISUUSASIAKIRJA

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.2.2015 PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun Valtioneuvoston asetuksen Vna 205/2009 mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015. työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966

Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015. työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966 Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015 työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966 Kysymyksiä ja vastauksia Mitä keinoja vähentää läheltäpiti-, vaaratilanteita (esim. tienkäyttäjän ajoneuvo

Lisätiedot

ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 Tilaaja: Oriveden kaupunki Keskustie 23 35300 ORIVESI Hanke: Oriveden kaupungin aseman seudun talvikunnossapidon alueurakka 2017 2020 ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 2/9 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

Neitsytmäen kunnallistekniikka

Neitsytmäen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Neitsytmäen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Turvallisuusasiakirja 1 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA Sähköturvallisuuden parantaminen rakennustyömaat 28.1.2014 Pentti Kaarakainen Sähkötyöturvallisuus korjausrakentamisessa Korjausrakentaminen voi olla luonteeltaan

Lisätiedot

ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ 2016 KESKELLÄ MERTA Salmi Kai Toimitusjohtaja

ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ 2016 KESKELLÄ MERTA Salmi Kai Toimitusjohtaja ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ 2016 KESKELLÄ MERTA 10.3.2016 Salmi Kai Toimitusjohtaja ASBESTIKARTOITUS Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä.

Lisätiedot

Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa

Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa Jukka Tamminen jukka.tamminen@finnsafe.net jukka.tamminen@barona.fi TSP-Safetymedia Oy 29.10.2009 Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy 1 Yhteisten vaarojen

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän Energia Oy 1 (6) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Kaivantojen turvallisuus miniseminaari Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3. Työturvallisuus

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 Pohjolankatu 14 74100 IISALMI Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 2017 IISALMEN KAUPUNKI SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden

Lisätiedot

Vastuu sähköalan töissä

Vastuu sähköalan töissä 1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kankaanpää

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kankaanpää Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 22.1.2015 Kankaanpää Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 26.1.2015 1 Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

Värimylly Kylmäpuristettu Pellavaöljy

Värimylly Kylmäpuristettu Pellavaöljy 1.1 Tuotetunniste: CAS: 8001-26-1 232-278-6 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot: info@gvk.fi www.gvk.fi Hätäpuhelinnumero: Vaaralliset aineosat: Tunnistetiedot Kemiallinen nimi luokitus

Lisätiedot

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Tilaaja: Kauniaisten kaupunki Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Asbestipurkutyön turvallisuus ja uudet asbestisäännökset

Asbestipurkutyön turvallisuus ja uudet asbestisäännökset Asbestipurkutyön turvallisuus ja uudet asbestisäännökset 22. 23.3.2017 Jle 24.3.2017 1 Voimassa ollut lainsäädäntö Valtioneuvoston päätös asbestityöstä (1380/1994) (yleiset velvollisuudet, valtuutus, koulutus,

Lisätiedot