Projektinjohto korjaushankkeissa Noora Viranko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektinjohto korjaushankkeissa Noora Viranko"

Transkriptio

1 Projektinjohto korjaushankkeissa Noora Viranko

2 Kouluttaja Noora Viranko Vahanen Oy, Kiinteistönpidon asiantuntijapalvelut tiimiesimies Projektipäällikkö Koulutus Teknillinen Korkeakoulu, Diplomi-insinööri 2005 RAP, Rakennuttamisen pätevyys vuoden kokemus rakennuttamisesta 2

3 Koulutuksen sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnitteluryhmän organisointi, suunnittelusopimukset Valvonta Suunnitelmien tarkastus Urakkamuodot Urakkahankinta 3

4 Rakennushankkeen osapuolet Omistaja Tilaaja Rakennuttaja (ks.laissa määritelmä: rakennushankkeeseen ryhtyvä) Rakennuttajakonsultti Suunnittelija Muut asiantuntijat Valvoja(t) Urakoitsija (ja aliurakoitsijat) Materiaalitoimittaja Viranomainen 4

5 Projektinjohdon haaste: Yhteistyö hankkeessa Koko rakennushankkeen kaikkien ketjun lenkkien on huolehdittava omasta osuudestaan ja liittymistä eri rajapintoihin. Vain näin voidaan saavuttaa laadukas lopputulos Mikä tahansa osapuoli voi aiheuttaa toimillaan huonolaatuisen lopputuloksen Suunnittelijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden valintaan kannattaa kiinnittää huomiota! 5

6 Projektisuunnitelman sisältö Projektisuunnitelmat ovat sisällöltään samankaltaisia teknisesti täysin erilaisissa projekteissa. Kysymyshän on johtamisvälineestä. Projektisuunnitelman tulee vastata kysymyksiin: Kuka? Mitä? Milloin? Miten? 6

7 MRL 119 Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn rakennusluvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset hankkeen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa tuloksesta! 7

8 Suunnittelijoiden ja valvojan valinta, suunnittelusopimukset ja suunnittelunojaus 8

9 Suunnittelu Suunnittelu on keskeinen rakennuskohteen laatuun vaikuttava osatekijä. Suunnittelun tavoitteena on saavuttaa paras mahdollinen laatu annettujen resurssien puitteissa. Sen merkitys rakennushankkeen onnistumiselle on tärkeä, sillä suunnitteluratkaisut kustannusvaikutuksineen heijastuvat merkittävällä tavalla hankkeen talouteen. Suunnitteluratkaisujen merkitys koko kiinteistön elinkaarelle Tekninen Taloudellinen 9

10 Suunnitelmien kustannusohjaus Kustannussuunnittelun tarkoituksena on estää tarpeettomien tai kohtuuttomien kustannusten syntyminen ja pitää hankkeen kustannukset tavoitteen mukaisina. Hankkeen edistyessä suunnitelmien mukaisia kustannuksia verrataan asetettuihin tavoitteisiin. 10

11 Suunnittelija Suunnittelija on tilaajan sopimuskumppani: joka on sitoutunut sopimusasiakirjoilla määritettyyn suunnittelutyön työntulokseen. Suunnittelija huolehtii suunnitelmiensa ratkaisujen: oikeellisuudesta kestävyydestä ja elinkaaresta toiminnallisuudesta toimivuudesta toteutettavuudesta 11

12 Suunnitteluryhmän organisointi Normaalissa talonrakennushankkeessa suunnitteluun osallistuvat ainakin arkkitehti ja rakennesuunnittelijat sekä talotekniset suunnittelijat, kuten LVI-, sähkö- ja tietojärjestelmäsuunnittelijat. Kohteesta riippuen saattaa mukana olla myös muita suunnittelijoita, kuten sisustussuunnittelija, akustiikan suunnittelija ja maisemasuunnittelija. Suunnittelun organisoinnin kannalta on keskeistä saada kuhunkin osatehtävään riittävä asiantuntemus sekä varmistaa suunnittelun yhteensopivuus. 12

13 Suunnittelijoiden valintamenettelyt Suunnittelijan valintamenettelyt voidaan jakaa kilpailuun perustuviin menettelyihin ja valintaan ilman kilpailua. Kilpailu kohdistuu joko suunnitteluratkaisuun, suunnittelun hintaan, suunnittelijan resursseihin tai näiden yhdistelmään. Käytössä ovat mm. seuraavat valintamenettelyt : Järjestettyyn kilpailuun perustuvat Valinta ilman järjestettyä kilpailua Edellisten lisäksi suunnittelija voidaan valita yhdessä urakoitsijan kanssa. 13

14 Suunnittelijoiden valintamenettelyt Tarjouskilpailussa pyritään edulliseen suunnittelun hintalaatusuhteeseen. Kilpailu on yleensä rajattu kilpailu, jossa tarjoukset pyydetään kelpoisuusvaatimukset täyttäviltä suunnittelijoilta. Menettely edellyttää tarkasti rajattua tehtävää. Tarjouspyyntö lähetetään kirjallisesti kaikille tarjouksen tekijöille samansisältöisenä. Siinä määritellään tehtävä ja sen sopimusehdot niin täsmällisesti ja yksityiskohtaisesti, että sen perusteella annettavat tarjoukset saadaan keskenään vertailukelpoisiksi. 14

15 Suunnittelijoiden valintamenettelyt Neuvottelumenettely voidaan toteuttaa suoraan tai tarjouspyyntöjen kautta. Neuvottelun kohteena ovat suunnittelun sisältö ja suunnittelupalkkio. Samalla tarkistetaan suunnittelijan kelpoisuustekijät. Suoraa tilausta käytetään kun tehtävään halutaan tietty suunnittelija ja suunnittelupalkkio on neuvoteltavissa. Suora tilaus on neuvottelumenettelyn erikoistapaus ja soveltuu erityisesti silloin, kun suunnittelukohde liittyy olennaisena osana aiemmin suunniteltuun kokonaisuuteen. 15

16 Suunnittelijan valinnan perusteita ovat Laadullisesti hyvä lopputulos edellyttää asiantuntevia suunnittelijoita ja suunnittelijan valinnan perusteita ovat: Pätevyys Toimituskyky Yhteistyökyky Kustannukset 16

17 Suunnittelupalkkiot Palkkiomuodot ovat: prosenttipalkkio kohteen arvioiduista tai todellisista kustannuksista kokonaispalkkio yksikköpalkkio työsuoriteyksiköltä aikapalkkio henkilöryhmittäin aikapalkkio konsultin kustannusten mukaan tavoitepalkkio muu palkkio, joka voi olla eri palkkiomuotojen yhdistelmä. Tavallisimmat rakennushankkeessa käytetyt suunnittelijan palkkiomuodot ovat aikapalkkio henkilöryhmittäin sekä kiinteä kokonaispalkkio. 17

18 Tehtäväluettelot Suunnittelutehtävä määritellään ensisijaisesti suunnittelun tarjouspyynnön yhteydessä. Ellei tehtävää ole määritelty tarjouspyynnön tai tarjouksen yhteydessä, se tulee tehdä sopimusneuvottelussa ja kirjata viimeistään sopimusta solmittaessa. Tehtävän määrittelyn helpottamiseksi on julkaistu RT- ohjekortteina yleiset tehtäväluettelot, joita käytetään suunnittelijan tehtävälaajuuden määrittelyssä, suunnittelukokonaisuuden hallinnassa sekä osana suunnittelun laadunvarmistusta. 18

19 Suunnittelusopimukset Valitun suunnittelijan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Koska pelkästään lain, yleisten oikeusperiaatteiden ja kauppatapojen nojalla on usein hyvin vaikea ratkaista suunnitteluun liittyviä oikeudellisia kysymyksiä, rakennuttajat, tilaajat, urakoitsijat ja suunnittelijat ovat kokeneet välttämättömäksi sopia yhteiset pelisäännöt, joita sopimuksissa noudatetaan. Suunnittelusopimusta tehtäessä on erityisesti huomattava, että: märitetään suunnittelijan suoritusvelvollisuus riittävän tarkasti otetaan kantaan vahingonkorvauksen enimmäismärän kiinnitetään huomiota suunnittelun aikatauluun perehdytään veloitusperusteita koskeviin määräyksiin ja valitaan kuhunkin tapaukseen parhaiten soveltuva palkkiomuoto sovitaan suunnitelmien toistuvasta käytöstä maksettavista korvauksista. 19

20 Sopimusehdot tiivistettynä Tilaaja - suunnittelija KSE 2013 (huom ei enää 1995) Tilaaja valvoja KSE 2013 Rakennuttaja urakoitsija YSE 1998 Urakoitsija aliurakoitsija YSE 1998 Urakoitsija materiaalitoimittaja RYHT

21 Suunnittelun lähtötietojen määräytyminen Suunnittelutavoitteet ja -ohjeet, jotka asetetaan pääosin hankesuunnitteluvaiheessa, ovat suunnittelijoiden työn lähtökohtana. Tavoitteiden avulla tilaaja määrittelee tehtävät joko yksin tai yhdessä suunnittelijan kanssa: tilaaja määrittelee suunnittelu toimeksiannon valmiiksi tarjouspyyntöön tilaaja ja suunnittelija määrittelevät tehtävät yhdessä tai suunnittelija tekee ehdotuksen, jonka tilaaja hyväksyy suunnittelija tekee tehtävän määrityksen tilaajan antaessa suunnittelutyölle tavoitteet ja rajaukset tai suunnittelijalla teetetään esiselvitys tehtävän määrittelyn edellyttäessä runsaasti selvittelytyötä, jolloin selvityksen tuloksena syntyy tehtävän määritys 21

22 Suunnittelulähtötiedot Rakennussuunnittelu on rakennuspaikkaan ja sen ympäristöön soveltuvan rakennuskohteen arkkitehtonisen, toiminnallisen ja teknisen ratkaisun kehittämistä tilaajan antamien tavoitteiden ja ehtojen mukaan. TONTTI, RAKENNUS omistus, lupa-asiat tonttitiedot kaavatilanne kaava, rasitteet laajuustiedot korjaushistoria kunto ja korjaustarve rakennus- ja kulttuurihistoria ympäristöarvot muinaismuistot sopimukset muut, tiedot, ominaisuudet. TILAT, YLLÄPTO, PALVELUT nykyinen tilankäyttö toiminnalliset ongelmat tekniset ongelmat vuokralaistiedot käyttökustannustiedot palvelut luvat, sopimukset muut tiedot, ominaisuudet. 22

23 Muut suunnittelun lähtötiedot ja suunnitteluratkaisuja ohjaavat tekijät Suunnittelun lähtöaineistona ovat mm. seuraavat asiakirjat tai - kokonaisuudet: hankesuunnitelma erilaiset suunnitteluohjeistot suunnitteluohje sekä rakennuttajan asettamat, hankkeen yksityiskohtaisten tavoitteiden täsmennykset tehtäväluettelot normit ja normiluontoiset ohjeet rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL2000 -sarja). 23

24 Talonrakennushankkeen suunnittelun vaiheet Hankesunnitteluvaihe Tilaajan vahvistama hankesuunnitelma toimii toteutussuunnittelulle suunnitteluohjeena. Sen ja lähtöaineiston perusteella suunnittelijat laativat varsinaiset toteuttamissuunnitelmat. Ennen suunnittelun aloittamista on tilaajan ja suunnittelijan yhdessä tarkastettava aiemmin määritetyt tavoitteet ja puitteet. 24

25 Talonrakennushankkeen suunnittelun vaiheet Ehdotussuunnitteluvaiheen tarkoituksena on tuottaa hankkeelle asetettujen tavoitteiden mukainen kohteen yleisratkaisu. Ehdotussuunnitelmassa esitetään yleisratkaisun pääpiirteet: toiminnallinen yleisratkaisu rakennustaiteellinen yleisratkaisu tekninen yleisratkaisu sijoittuminen tontille liittyminen ympäristöön perustamisolosuhteet alueen kunnallistekninen valmiusaste ja liittymätiedot kustannusarvio. Suunnitelmien tarkistus ja tilaajan hyväksyntä 25

26 Talonrakennushankkeen suunnittelun vaiheet Luonnossuunnitelmissa osoitetaan ehdotussuunnitelmia tarkemmin rakennuksen sijoittuminen tontille, sen liittyminen ympäristöön sekä esitetään kohteen arkkitehtoninen, toiminnallinen ja tekninen yleisratkaisu. Luonnossuunnitelmissa esitetään yleisratkaisun tasolla: ympäristösuunnitelma perustamistapa kantavatia osastoivat rakennusosat keskeiset rakenteet päämateriaalit rakennustapaselostus talotekniset järjestelmät, tilat, pääkanavat ja putkireitit talotekniikkaselostus ja sitä täydentävä järjestelmäselostus kustannusarvio. Suunnitelmien tarkistus ja tilaajan hyväksyntä 26

27 Suunnittelunohjaus Projektipäällikön tehtävänä on luoda suunnittelun edellytykset ja motivaatio sekä ohjata suunnittelua, missä suunnittelun organisoinnilla on keskeinen merkitys. Suunnittelunohjaus on ihmisten johtamista. 27

28 Suunnitelmien tarkistus Kunkin suunnitteluvaiheen päättyessä suunnitelmat tulee tarkastaa ja hyväksyä seuraavan suunnitteluvaiheen lähtökohdaksi Suunnitteluvaiheessa suunnitelmien tarkastamisen voi hoitaa toinen suunnittelija, rakennuttaja, valvoja tai kolmas osapuoli Suunnitelmien tarkistaminen on myös tilaajan edunvalvontaa 28

29 Miksi valvontaa tarvitaan? Viranomaisten vaatimukset, laki ja asetukset Tilaajan edunvalvonta 29

30 Lainsäädäntö MRL 119 Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa: Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hankkeeseen ryhtyvällä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. MRL 149 Rakennustyö on suoritettava siten, että se täyttää tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset SRMK A1: ympäristöministeriön asetus rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus 30

31 Valvonnan tehtävät Määritetään rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa Valvonnan tehtäviä luetellaan kattavasti RT-kortissa RT Talonrakennuksen työmaavalvonnan tehtäväluettelo, jossa puhutaan rakennusteknisestä valvonnasta Yleisvalvonta Työmaan turvallisuuden ja ympäristön valvonta Ajallinen valvonta Teknisen toteutuksen laadunvalvonta Taloudellinen valvonta Dokumentointi Käytönopastuksen valvonta Muut valvontatoimenpiteet Vastaanottomenettely Takuuajan tehtävät 31

32 Turvallisuuskoordinaattorin vastuut Rakennushankkeen kaikkia osapuolia koskee työturvallisuus-lain 738/2002 velvoitteet riippumatta heidän asemastaan rakennustyömaalla Rakennushankkeen tarkemmat turvallisuusmääräykset määritellään Valtioneuvoston asetuksessa 205 / 2009 Luettavissa Asetuksessa määritetään: Rakennustyömaan turvallisuusmääräykset ja vastuut kullekin osapuolelle Yksityiskohtaisesti eri turvallisuustekijät ja vaatimukset olosuhteille. Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin käsikirja 32

33 Asetuksen käsitteitä 1) yhteisellä rakennustyömaalla työpaikkaa, jolla tehdään 1 :ssä tarkoitettua työtä ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja; 2) rakennuttajalla henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennushankkeeseen tai muuta, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta taikka jos edellä mainittuja ei ole, tilaajaa; 3) turvallisuuskoordinaattorilla rakennuttajan rakennushankkeeseen nimeämää tehtävistään vastuullista edustajaa, joka huolehtii rakennuttajalle säädetyistä velvoitteista; 4) päätoteuttajalla rakennuttajan nimeämää pääurakoitsijaa tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa taikka sellaisen puuttuessa rakennuttajaa itseään; 5) itsenäisellä työnsuorittajalla urakkaa, aliurakkaa, hankintaa tai muuta sellaista työsuoritusta tarkoittavan muun sopimuksen kuin työsopimuksen perusteella, työtä tekevää, jolla ei kyseessä olevalla työmaalla ole palveluksessaan työntekijöitä; 6) elementtirakentamisella rakentamista, jossa rakennus, rakenne tai muu rakennelma tehdään osaksi tai kokonaan esivalmisteisista rakennus- tai tilaosista (elementti). Elementti voi olla betonia, terästä, metallia, puuta, lasia, muovia tai muuta ainetta. 33

34 Asetuksessa määritetty Turvallisuuskoordinaattori vastaa, että jokainen osapuoli vastaa velvollisuuksistaan Myös suunnittelijat Huom, kirjalliset toimeksiannot Rakennustyömaalla on työn aikana ainakin kerran viikossa, suoritettavissa kunnossapitotarkastuksissa tarkastettava muun muassa työmaan ja työkohteiden yleisjärjestys, putoamissuojaus, valaistus, rakennustyön aikainen sähköistys, nosturit, henkilönostimet ja muut nostolaitteet, nostoapuvälineet, rakennussahat, telineet, kulkutiet sekä maan ja kaivantojen sortumavaaran estäminen. Lisäksi on tarkastettava muutkin turvallisuuden kannalta merkittävät asiat 34

35 Tilaajavastuulaki Tilaajavastuulaki, virallisesti laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä, tuli voimaan vuoden 2007 alusta. Vuonna 2012 lakiin tuli merkittäviä rakennusalaa koskevia tiukennuksia. Tilaajavastuulailla pyritään torjumaan harmaata taloutta ja estämään sellaisten alihankkijoiden käyttö, jotka eivät huolehdi velvoitteistaan yhteiskuntaa kohtaan. 35

36 Tilaajavastuulaki, ketä koskee? Tilaajavastuulaki ei koske omakotitalorakentajaa, ei yksityistä henkilöä Koskee rakennuttajaa aina kun rakennutetaan ns.ammattimaisesti Tilaajavastuulaki velvoittaa tilaajaa, eli sitä tahoa, jonka nimiin urakkasopimus tehdään. 36

37 Mitä tilaajan pyydettävä ja urakoitsijan toimitettava? Tilaajan täytyy pyytää ja urakoitsija täytyy toimittaa tilaajalle seuraavat, enintään 3 kuukautta vanhat tiedot ja selvitykset: Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Kaupparekisteriote. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Tapaturmavakuutustodistus 37

38 Keskeiset muutosesitykset (HE 161/2014) Verovelkoja koskeva selvitysvelvollisuus muuttuu Selvitys verojen maksamisesta tai selvitys siitä, että verovelan määrä, josta ei ole tehty maksusuunnitelmaa ei ylitä euroa tai selvitys verovelan määrästä Tilaaja ei enää olisi velvollinen pyytämään A1/E101 todistuksia ulkomaalaisilta työntekijöiltä urakan aikana Lähetetyn työntekijän todistukset on pyydettävä ennen urakan aloittamista, mutta ei enää urakan aikana TEM: Perustuslaillinen ongelma nykyisessä laissa Tilaaja velvollinen pyytämään alihankkijalta selvityksen lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä yrittäjällä ei tarvitse itsellään olla työterveyshuoltoa Eläketodistukset koskisivat jatkossa vain työntekijöitä Laiminlyöntimaksut nousevat ja korotettu laiminlyöntimaksu tulee muillekin aloille kuin rakennusalalle Tilaajalle velvollisuus tiedottaa ulkomaalaiselle yritykselle ja lähetetyille työntekijöille viranomaistahosta, joka valvoo lähetettyjen työntekijöiden lakia Selvitysvelvollisuuden alarajan nostaminen euroon Laiminlyöntimaksujen korotus VT Ville Wartiovaara 38

39 Tauko 39

40 Urakka-ajan projektinjohto urakkamuodot urakka-ajat urakkarajat 40

41 Urakkamuodot Urakkamuoto määrittelee, minkälaisin ehdoin urakoitsijan kanssa toimitaan Urakkamuotoja käsitellään suoritusvelvollisuuden laajuuden urakkahinnan maksuperusteen mukaan Lisäksi urakkamuotoja tarkastellaan eri urakoitsijoiden välisten suhteiden perusteella jaoteltuna Pääurakka Sivu-urakka Aliurakka Osa- ja erillisurakka 41

42 Urakkamuodot Urakkamuoto ja suhteet määritellään juridisten sopimusten kautta Tärkeimmät urakkamuotoja määrittelevät ehdot koskevat Urakoitsijan suoritusvelvollisuuden laajuutta Urakoitsijalle maksettavan korvausperusteen maksamista Tarjousten hankintatapaa Suunnitelma-asiakirjojen valmiutta 42

43 Sopimussuhteet eri urakkamuodoissa Kokonaisurakka Jaettu urakka Tilaaja Valvojat Tilaaja Valvojat Suunnittelijat Rakennuttajakonsultti Rakennuttajakonsultti Suunnittelijat Pääurakoitsija Pääurakoitsija Sivu-urakoitsija Aliurakoitsija Aliurakoitsija Aliurakoitsija Aliurakoitsija Aliurakoitsija Sivu-urakoitsija 43

44 Sopimussuhteet eri urakkamuodoissa KVR PJU, esimerkki Tilaaja Tilaaja Valvojat Valvojat Rakennuttajakonsultti Rakennuttajakonsultti Suunnittelijat Pääurakoitsija PJU-toteuttaja Osaurakoitsija Aliurakoitsija Aliurakoitsija Osaurakoitsija Aliurakoitsija Aliurakoitsija Suunnittelijat Aliurakoitsija 44

45 Urakkarajat Eri urakkamuodoissa urakkarajojen määrittely Urakkarajat määritetään sopimusvaiheessa urakkarajaliitteeseen 45

46 Maksuperusteet Tilaajan ja urakoitsijan väliseen urakkasopimukseen voidaan määrittää erilaisia maksuperusteita riippumatta urakkamuodosta Kiinteä kokonaishintaurakka Suorituksen etenemiseen perustuva Maksuerät Yksikköhintaurakka Suoritusyksikköjen lukumäärään perustuva Laskutyöurakka Perustuu toteutuneisiin kuluihin todellisten työ- ja hankintakustannusten mukaisesti 46

47 Maksuperuste: kokonaishintaurakka Tarjouksen antaja sitoutuu tekemään rakennustyön urakkaasiakirjojen mukaisesti valmiiksi laskemallaan kiinteällä kokonaishinnalla, joka maksetaan urakoitsijalle vaiheittain Maksuerätaulukko Riski urakoitsijalla (hintojen muutos, mittavirheet, määrävirheet) Riskin hinnoittelu Lisä- ja muutostyömenettelyistä sovitaan urakkasopimuksessa 47

48 Maksuperuste: yksikköhintaurakka Tilaaja tekee sopimuksen urakoitsijan kanssa täsmälleen yksiköhin jaettujen työsuoritusten perusteella, joista urakoitsija on kustakin antanut kiinteän tarjouksen Yksikköhintaurakoinnissa työsuoritusten lopullisia määriä ei tarvitse tietää tarjousvaiheessa Suunnitelmista on käytävä ilmi tarkka tekotapa, yleiset olosuhteet ja arivioitu laajuus 48

49 Maksuperuste: laskutyöurakka Tilaaja sitoutuu maksamaan rakennustyöstä aiheutuvat todelliset kustannukset sitä mukaan, kun ne syntyvät, ja urakoitsijan velvollisuutena on työn johtaminen palkkiota vastaan Riski kustannuksista pelkästään tilaajalla Urakoitsija lisää hankintoihin työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset sekä katteen, jotka määritetään urakkasopimusvaiheessa 49

50 Maksuperuste: tavoite- (ja katto) hintaurakka Urakoitsija rakentaa työkohteen ja tilaaja maksaa työsuorituksen aikaansaamiset samalla tavalla kuin puhtaassa laskutyöurakassa Tämän lisäksi urakalle määritetään tavoitehinta, jonka alittumisesta urakoitsijalle maksetaan tavoitehintapalkkio. Kattohinnan yli menevältä osuudelta ei välttämättä makseta mitään (sovitaan urakkasopimuksessa) Urakkasumman jäädessä tavoite- ja kattohinnan väliin, maksuperiaatteet sovitaan myös urakkasopimuksessa Lisä- ja muutostöiden vaikutus 50

51 Tarjousten hankintatapa Rakennuttaja arvioi tarjousten hankintatavan huomioiden hankkeen vaiheen, olemassa olevien asiakirjojen ja vallitsevan kilpailutilanteen Tarjoukset voidaan hankkia joko kilpailulla tai neuvottelulla Hankinnan tavoitteena voi olla taloudellisuus, laatu, aikataulu, tai näiden yhdistelmät eri tavoilla painotettuna 51

52 Hankkeen aikataulu ja hankinnan ajoitus Suunnitelma-asiakirjojen valmius määrittää osaltaan urakkamuodon Urakoitsija voidaan hankkia Hankesuunnitelmavaiheessa Luonnossuunnitelmavaiheessa Pääpiirustusvaiheessa toteutussuunnitelmavaiheessa 52

53 Urakkamuodon valinta ja sen vaikutus suunnitteluun Niin hankinnan ajoitus, kuin maksuperusteen valinta vaikuttaa tarjous- ja sopimusvaiheessa suunnitelmiin Laskutyöurakassa työt voidaan käynnistää puolivalmiilla suunnitelmilla Tavoitehinnan määrittäminen urakkasopimukseen edellyttää vähintään luonnossuunnitelmien valmiutta Yksikköhintaurakassa tulee tuotteet, määrät, laajuus olla selvillä Kokonaishintaurakan antaminen edellyttää lähes valmiita toteutussuunnitelmia Suunnittelun sisältävät urakkamuodot esim. SR-/DB- ja KVRurakkamuodoissa 53

54 Urakkahankinta 54

55 Urakkakilpailun eteneminen Urakkamuodon määritys Urakoitsijoiden lukumäärän määritys ja kartoitus Ammattimaisten urakoitsijoiden laadun toteaminen Vakavaraisuus Luotettava Tunnettu Tarjouskilpailun järjestäminen Neuvottelu Urakkasopimus 55

56 Urakkakilpailun periaatteet Urakkakilpailu järjestetään, elleivät erityiset syyt edellytä muunlaista menettelyä Urakkakilpailun tarkoitus on löytää ammattitaitoinen ja edullinen tekijä Urakkakokonaisuudet tulee jaotella selkeisiin urakkakokonaisuuksiin Tarjousten tekijöiden edellytetään kilpailevan työstä toisistaan riippumatta Urakkakilpailu on menettely synnyttää urakkasopimus 56

57 Urakkakilpailu: Hyvät rakennuttamistavat Noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä yleisesti hyväksi havaittuja käytäntöjä Rakennusmääräyskokoelmat YSE, KSE, RAP RYL ja RIL RT-kortisto jne.. Tarjousten hankkimisessa, antamisessa ja käsittelyssä edistetään vapaata kilpailua sekä turvataan eri osapuolten oikeudet. Varmistettava oikeudenmukaiset menettelyt ja täsmälliset sopimusasiakirjat. Urakkaehtojen tulee olla tasapuoliset sekä yhtäläiset kaikille urakoitsijoille. Tarjousten käsittely: puolueeton ja asiallinen menettely Asiakkaan (tilaajan) näkemysten huomioiminen rakennuttamisessa 57

58 Tarjouspyyntöasiakirjat Selkeät Yhdenmukaiset kaikille Tarjouspyyntöasiakirjat = sopimusasiakirjat Kaikki urakkaehdot tulee sisällyttää tarjouspyyntöasiakirjoihin Tarjouspyyntöasiakirjojen toimituksen yhdenaikaisuus ja yhdenmukaisuus 58

59 Tarjouspyyntöasiakirjat Kaupalliset asiakirjat Tarjouspyyntökirje Asiakirjaluettelo Urakkaohjelma Urakkarajaliite Tarjouslomake Yksikköhintaluettelo Sopimusehdot Tekniset asiakirjat 59

60 Urakkaohjelma Sopimusasiakirja, joka sisältää tilaajan ja urakoitsijan väliset hankekohtaiset kaupalliset ehdot ja keskeiset tiedot urakan suorittamisesta Urakkaohjelma on tilaajan tärkein tahdonilmaisu ( Hanke-ehdot, pelisäännöt ) Urakoitsija saa keskeisen kuvan olosuhteista, vastuunjaosta sekä urakkahintaan vaikuttavista tekijöistä Ohjeet laadinnasta RT Urakkaohjelman laatiminen, talonrakennustyö YSE 1998 asiakirjamalli 60

61 Urakkarajaliite Oleellinen jaetussa urakassa Kokonaisurakassa ei tarvita Urakkarajaliitteessä määritetään kunkin urakan väliset rajapinnat ja vastuualueet Esim. jaottelu rakennus-, iv-, putki- ja sähköurakka 61

62 Urakkatarjous Lähtökohtana, että tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöön Urakoitsijan on voitava luottaa tilaajan antamiin tietoihin Mikäli tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä, se katsotaan olen ns. vastatarjous. Urakoitsija voi tarkoituksellisesti antaa vaihtoehtoisia tarjouksia, ellei sitä erikseen ole kielletty Tilaaja voi hylätä kaikki tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyynnön johonkin osaan Tarjouksen sitovuus (maininta sitoumuksetta ei ole tarjous) Suulliset tarjoukset 62

63 Urakkakilpailusta vielä Urakkakilpailua ei tarpeen järjestää esim., jos Kysymyksessä pienehkö työ Lisätyö, jota ei tarkoituksenmukaista antaa muun, kuin alkuperäisen urakoitsijan tehtäväksi Rakennustyö, jonka suorittaminen perustuu patenttiin, teknilliseen menetelmään, kaluston tai muun selkeästi tietyn urakoitsijan yksinoikeudella käytössä olevaan menetelmään tai tuotteeseen Hätätyö tai muu hyvin kiireellinen työ Muu perusteltu syy 63

64 64

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014 TARJOUSPYYNTÖ Sanssinkoulu Pääurakkana 7.2.2014 Nro 9206 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Sanssinkoulu Koiviston siiven sekä siihen liittyvän matalan osan vesikaton uusimisesta

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YPÄJÄN KUNTA JA LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys Tarjouspyyntö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P25129 Tarjouspyyntö Kauko Marttila

Lisätiedot

URAKKAMUODOT JA VALVONTA

URAKKAMUODOT JA VALVONTA URAKKAMUODOT JA VALVONTA Valvojakurssi Hannu Äystö Hankkeen toteutusmuoto 2 Toteutusmuodolla tarkoitetaan hankkeen toteutustapaa Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatapa Tilaaja

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana. Nro 9117 12.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana. Nro 9117 12.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana 12.3.2014 Nro 9117 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Aron uuden päiväkodin pihaleikkivälineiden

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö:

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA 10.10.2010 Sivu 1/5 Tilaaja: Keskustie 2-4 12100 Oitti Hanke: Monnin kiinteistöjen ja alueiden hoito TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA Kohdetiedot

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

1/7. AVAIN Rakennuttaja Oy Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- 5 0,000 0,000 Manuaalinen. --- ladattu --- ladattu ---

1/7. AVAIN Rakennuttaja Oy Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- 5 0,000 0,000 Manuaalinen. --- ladattu --- ladattu --- 1/7 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 17026 / 60/48-paikkainen ikääntyvien tehostetun palveluasumisen palvelukoti (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

Laihian kunta rakennuttaa Keskuskoulun tontille kerrosalaltaan 2055 m 2 uudisrakennuksen.

Laihian kunta rakennuttaa Keskuskoulun tontille kerrosalaltaan 2055 m 2 uudisrakennuksen. Laihian Kunta 1(6) SUUNNITTELUPALVELUJEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne Monnarin koulun uudisrakennuksen arkkitehti-, rakenne-, LVI- AS- ja geosuunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 Tilaaja: Iin Kunta Jokisuuntie 2 91100 Ii Hanke: Vesijohtojen uusinta (vuokratalo) Talo C, Ratatie, Kuivaniemi, Iin Kunta Johdanto Hankkeen tarkoituksena on uusia Ratatien Talo

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07171 Päiväys 28.01.2013

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07171 Päiväys 28.01.2013 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 07171 KORJAUSILMOITUS: Kyrön päiväkoti, uudisrakennus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pöytyän kunnan tekninen toimiala Jani Koskinen Yläneentie 11 B 21870 Riihikoski Suomi

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

Sopimusten merkityksestä

Sopimusten merkityksestä Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja sen valvonta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tarkastaja Mikko Vanninen

Tilaajavastuulaki ja sen valvonta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tarkastaja Mikko Vanninen Tilaajavastuulaki ja sen valvonta Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 1 TILAAJAVASTUULAKI Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006)

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 139/10.03.02/2015 KORJAUSILMOITUS: Metalli- ja autohallin vesikaton korjaus, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esko Tahvanainen Suomi puh.

Lisätiedot

Tontti- ja paikkatietopalvelut / MK TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 17.04.2012

Tontti- ja paikkatietopalvelut / MK TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 17.04.2012 Tontti- ja paikkatietopalvelut / MK TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 17.04.2012 RAJAMERKKIEN KARTOITUS Kirkkonummen kunta pyytää tarjoustanne rajamerkkien kartoittamiselle maastomittauksella Kirkkonummen Luomasta Kylmälään

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä.

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. 07.05.2015 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman raiteiden kunnostustyöt 2015 Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. Toimituksen sisältö Toimitus

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Oulu 14.11.2013 Ari-Matti Jänkälä Projektipalvelu Prodeco Oy www.prodeco.fi www.prodeco.fi Yritys Projektipalvelu Prodeco Oy on Pohjois-

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat

FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat 1/5 FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, PL 119, FIN-37601

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 23.4.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Uusi rantasauna KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon uuden rantasaunan rakentamisesta. Rakentamispaikka sijaitsee

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1.9.2014 1 (5) Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / yhteistyössä Tampereen Vesi liikelaitoksen, Tampereen Sähköverkko Oy:n ja Pirkan

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki. Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

Tilaajavastuulaki. Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Tilaajavastuulaki Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) velvoittaa työn tilaajan selvittämään,

Lisätiedot

ONNISTUNUT URAKKASOPIMUS. Korjauskohteen urakoitsijan valinta ja päätöksenteko. www.kiinteistoliitto.fi

ONNISTUNUT URAKKASOPIMUS. Korjauskohteen urakoitsijan valinta ja päätöksenteko. www.kiinteistoliitto.fi ONNISTUNUT URAKKASOPIMUS Korjauskohteen urakoitsijan valinta ja päätöksenteko KESKEISTÄ Päätöksenteko ja kustannusten jakautuminen Korjaukset Perusparannukset, uudistukset Tilaajan vastuu Tilaajavastuulaki

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

UUDET TAVAT RAKENNUTTAA

UUDET TAVAT RAKENNUTTAA UUDET TAVAT RAKENNUTTAA Tavoite- ja kattohintaurakan sekä suunnittelua sisältävien urakoiden sudenkuopat Prof. Rakentamistalous JoKa-konsultit Oy jouko.kankainen@joka-konsultit.fi UUDET TAVAT RAKENNUTTAA

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Harmaa talous haastaa toimimaan

Harmaa talous haastaa toimimaan Hansel-Senaatti-kiinteistöt Toimitilapäivät Harmaa talous haastaa toimimaan 14.3.2013 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Pekka Muinonen, Vero 14.3.2013 2 # 222359 Verovelkaiset toimialoittain (Verohallinto

Lisätiedot

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Työsuojelupäivät 25.-26.9.2014 Oulu Reima Lehtola 11.9.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue 1 Tilaajavastuulain tavoite on edistää: -

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1.2

JOUTSAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1.2 1. Tarjouspyynnön kohde: Joutsan kunnan tekninen osasto pyytää teiltä tarjousta Oravakivi Karimäki alueen yksityisteiden Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 rakentamisesta liitteenä olevien asiakirjojen ja piirustusten

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta. Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012

Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta. Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012 Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012 Tilaajavastuulaki Ote tilaajavastuulaista: tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA Tarjouspyyntö KINNULAN KUNTA 07.08.2015 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA 1 Yleistä Kinnulan kunta pyytää

Lisätiedot

26.6.2015. Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta

26.6.2015. Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 26.6.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta Oulaisten kaupunki pyytää urakkatarjousta Oulaisten uuden uimahallin

Lisätiedot

Sopimushallinta ja osto-osaaminen. Sopimusasiakirjat sekä urakka- ja sopimusmuodot Varatuomari Kari Koho Rakennusteollisuus RT ry

Sopimushallinta ja osto-osaaminen. Sopimusasiakirjat sekä urakka- ja sopimusmuodot Varatuomari Kari Koho Rakennusteollisuus RT ry Sopimushallinta ja osto-osaaminen Sopimusasiakirjat sekä urakka- ja sopimusmuodot Varatuomari Kari Koho Rakentamisen sopimusmenettelystä Perustana rakennusurakkasopimus Lähtökohtana sopimusvapaus Asunto-osakeyhtiö

Lisätiedot

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä.

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANAVALLA 3.3.2011 Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka Kiimingin kunta, Yhdyskuntapalvelut

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden

RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden torjumiseksi Harmaan talouden kokonaismääräksi on arvioitu 6,9 prosenttia bruttokansantuotteesta ja sen arvioidaan aiheuttavan vuosittain

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7)

LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) Tekninen osasto RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA Tilapalvelu 30.1.2015 TARJOUSPYYNTÖ Laukaan kunnan teknisen osaston tilapalvelu pyytää tarjoustanne Tiituspohjan koulun

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

Paranvahe 1 ja 3 26100 Rauma c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Valtakatu 2 26100 Rauma

Paranvahe 1 ja 3 26100 Rauma c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Valtakatu 2 26100 Rauma URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö KINNULAN KUNTA KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö 1. Tilaaja Kinnulan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne Kinnulan päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakennesuunnittelusta.

Lisätiedot

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä:

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä: 1 Keuruun kaupunki 2.6.2015 Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta KUVALLINEN HENKILÖTUNNISTE Kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä, työtehtävästä riippumatta, on oltava näkyvillä kuvallinen henkilötunniste,

Lisätiedot

JUUAN KUNTA

JUUAN KUNTA Tekninen palvelualue Kuntatekniikan päällikkö Seppo Portimo TARJOUSPYYNTÖ/AURAUS JA LIUKKAUDEN TORJUNTA Juuan kunnan tekninen palvelualue pyytää tarjouksia (alv 0 %) ajalle syksy 2014 kevät 2017 Aurausalueen

Lisätiedot

Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan?

Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan? Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan? http://www.tilaajavastuu.fi Mika Huhtamäki Varatoimitusjohtaja Tilaajavastuu.fi +358 400 616 252 mika.huhtamaki@aspida.com Suomen

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

Urakkasopimuksen tulkinta

Urakkasopimuksen tulkinta Urakkasopimuksen tulkinta Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Rakentamisen lait ja määräykset Urakoinnin sopimussuhteisiin ei ole olemassa erityistä lakia yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet sopimusvapaus

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Harjuniityn liikuntahalli Suunnittelutarjouspyyntö

Harjuniityn liikuntahalli Suunnittelutarjouspyyntö NOKIAN KAUPUNKI Tekninen keskus Harjuniityn liikuntahalli Suunnittelutarjouspyyntö Nokian kaupungin tekninen keskus pyytää suunnittelutarjoustanne Harjuniityn liikuntahallin rakenne-, lvia- ja sähkösuunnittelusta.

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET. Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki

TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET. Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki ASIANAJOTOIMISTO HEIKKILÄ & CO - Painopistealueet Yhtiöoikeus Yritysjärjestelyt Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

YSE 1998 Käyttö ja tulkinta. Talonrakennusteollisuus ry Asiamies Karri Kivioja Kuopio 30.9.2014

YSE 1998 Käyttö ja tulkinta. Talonrakennusteollisuus ry Asiamies Karri Kivioja Kuopio 30.9.2014 YSE 1998 Käyttö ja tulkinta Talonrakennusteollisuus ry Asiamies Karri Kivioja Kuopio 30.9.2014 Rakentamisen lait ja määräykset Lähtökohtana sopimusvapaus. Pakottavan lain vastainen sopimusehto on mitätön

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKI, Tekninen Palvelukeskus, Omistamisen yksikkö PL 95 28101 Pori

PORIN KAUPUNKI, Tekninen Palvelukeskus, Omistamisen yksikkö PL 95 28101 Pori 11.10.2011 Sivu 1/6 Tilaaja: PORIN KAUPUNKI, Tekninen Palvelukeskus, Omistamisen yksikkö PL 95 28101 Pori Hanke: Yyterin leirintäalue AITAURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ PIENURAKASTA Kohdetiedot Yyterin leirintäalue,

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta

Tarjouspyyntö. Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta Tarjouspyyntö Kylmäaineita sisältävien jäähdytyslaitteiden määräaikaishuollosta ja pienkorjauksista Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta Tarjouspyyntö 1. Hankinnan kohde Kylmälaitteiden määräaikaistarkastukset

Lisätiedot

13.3.2014 LAUNOSTEN KOULUN LAAJENNUS SANEERAUS TARJOUSPYYNTÖ RAKENNE SUUNNITTELUSTA

13.3.2014 LAUNOSTEN KOULUN LAAJENNUS SANEERAUS TARJOUSPYYNTÖ RAKENNE SUUNNITTELUSTA - Lopen kunnan tekninen toimi pyytää tarjoustanne Launosten koulun laajennuksen ja saneerauksen RAKENNE-suunnittelutehtävistä. Hankinnassa noudatetaan avointa hankintamenettelyä ja KSE 95 (RT 13-10574)

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot