Projektinjohto korjaushankkeissa Noora Viranko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektinjohto korjaushankkeissa Noora Viranko"

Transkriptio

1 Projektinjohto korjaushankkeissa Noora Viranko

2 Kouluttaja Noora Viranko Vahanen Oy, Kiinteistönpidon asiantuntijapalvelut tiimiesimies Projektipäällikkö Koulutus Teknillinen Korkeakoulu, Diplomi-insinööri 2005 RAP, Rakennuttamisen pätevyys vuoden kokemus rakennuttamisesta 2

3 Koulutuksen sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnitteluryhmän organisointi, suunnittelusopimukset Valvonta Suunnitelmien tarkastus Urakkamuodot Urakkahankinta 3

4 Rakennushankkeen osapuolet Omistaja Tilaaja Rakennuttaja (ks.laissa määritelmä: rakennushankkeeseen ryhtyvä) Rakennuttajakonsultti Suunnittelija Muut asiantuntijat Valvoja(t) Urakoitsija (ja aliurakoitsijat) Materiaalitoimittaja Viranomainen 4

5 Projektinjohdon haaste: Yhteistyö hankkeessa Koko rakennushankkeen kaikkien ketjun lenkkien on huolehdittava omasta osuudestaan ja liittymistä eri rajapintoihin. Vain näin voidaan saavuttaa laadukas lopputulos Mikä tahansa osapuoli voi aiheuttaa toimillaan huonolaatuisen lopputuloksen Suunnittelijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden valintaan kannattaa kiinnittää huomiota! 5

6 Projektisuunnitelman sisältö Projektisuunnitelmat ovat sisällöltään samankaltaisia teknisesti täysin erilaisissa projekteissa. Kysymyshän on johtamisvälineestä. Projektisuunnitelman tulee vastata kysymyksiin: Kuka? Mitä? Milloin? Miten? 6

7 MRL 119 Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn rakennusluvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset hankkeen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa tuloksesta! 7

8 Suunnittelijoiden ja valvojan valinta, suunnittelusopimukset ja suunnittelunojaus 8

9 Suunnittelu Suunnittelu on keskeinen rakennuskohteen laatuun vaikuttava osatekijä. Suunnittelun tavoitteena on saavuttaa paras mahdollinen laatu annettujen resurssien puitteissa. Sen merkitys rakennushankkeen onnistumiselle on tärkeä, sillä suunnitteluratkaisut kustannusvaikutuksineen heijastuvat merkittävällä tavalla hankkeen talouteen. Suunnitteluratkaisujen merkitys koko kiinteistön elinkaarelle Tekninen Taloudellinen 9

10 Suunnitelmien kustannusohjaus Kustannussuunnittelun tarkoituksena on estää tarpeettomien tai kohtuuttomien kustannusten syntyminen ja pitää hankkeen kustannukset tavoitteen mukaisina. Hankkeen edistyessä suunnitelmien mukaisia kustannuksia verrataan asetettuihin tavoitteisiin. 10

11 Suunnittelija Suunnittelija on tilaajan sopimuskumppani: joka on sitoutunut sopimusasiakirjoilla määritettyyn suunnittelutyön työntulokseen. Suunnittelija huolehtii suunnitelmiensa ratkaisujen: oikeellisuudesta kestävyydestä ja elinkaaresta toiminnallisuudesta toimivuudesta toteutettavuudesta 11

12 Suunnitteluryhmän organisointi Normaalissa talonrakennushankkeessa suunnitteluun osallistuvat ainakin arkkitehti ja rakennesuunnittelijat sekä talotekniset suunnittelijat, kuten LVI-, sähkö- ja tietojärjestelmäsuunnittelijat. Kohteesta riippuen saattaa mukana olla myös muita suunnittelijoita, kuten sisustussuunnittelija, akustiikan suunnittelija ja maisemasuunnittelija. Suunnittelun organisoinnin kannalta on keskeistä saada kuhunkin osatehtävään riittävä asiantuntemus sekä varmistaa suunnittelun yhteensopivuus. 12

13 Suunnittelijoiden valintamenettelyt Suunnittelijan valintamenettelyt voidaan jakaa kilpailuun perustuviin menettelyihin ja valintaan ilman kilpailua. Kilpailu kohdistuu joko suunnitteluratkaisuun, suunnittelun hintaan, suunnittelijan resursseihin tai näiden yhdistelmään. Käytössä ovat mm. seuraavat valintamenettelyt : Järjestettyyn kilpailuun perustuvat Valinta ilman järjestettyä kilpailua Edellisten lisäksi suunnittelija voidaan valita yhdessä urakoitsijan kanssa. 13

14 Suunnittelijoiden valintamenettelyt Tarjouskilpailussa pyritään edulliseen suunnittelun hintalaatusuhteeseen. Kilpailu on yleensä rajattu kilpailu, jossa tarjoukset pyydetään kelpoisuusvaatimukset täyttäviltä suunnittelijoilta. Menettely edellyttää tarkasti rajattua tehtävää. Tarjouspyyntö lähetetään kirjallisesti kaikille tarjouksen tekijöille samansisältöisenä. Siinä määritellään tehtävä ja sen sopimusehdot niin täsmällisesti ja yksityiskohtaisesti, että sen perusteella annettavat tarjoukset saadaan keskenään vertailukelpoisiksi. 14

15 Suunnittelijoiden valintamenettelyt Neuvottelumenettely voidaan toteuttaa suoraan tai tarjouspyyntöjen kautta. Neuvottelun kohteena ovat suunnittelun sisältö ja suunnittelupalkkio. Samalla tarkistetaan suunnittelijan kelpoisuustekijät. Suoraa tilausta käytetään kun tehtävään halutaan tietty suunnittelija ja suunnittelupalkkio on neuvoteltavissa. Suora tilaus on neuvottelumenettelyn erikoistapaus ja soveltuu erityisesti silloin, kun suunnittelukohde liittyy olennaisena osana aiemmin suunniteltuun kokonaisuuteen. 15

16 Suunnittelijan valinnan perusteita ovat Laadullisesti hyvä lopputulos edellyttää asiantuntevia suunnittelijoita ja suunnittelijan valinnan perusteita ovat: Pätevyys Toimituskyky Yhteistyökyky Kustannukset 16

17 Suunnittelupalkkiot Palkkiomuodot ovat: prosenttipalkkio kohteen arvioiduista tai todellisista kustannuksista kokonaispalkkio yksikköpalkkio työsuoriteyksiköltä aikapalkkio henkilöryhmittäin aikapalkkio konsultin kustannusten mukaan tavoitepalkkio muu palkkio, joka voi olla eri palkkiomuotojen yhdistelmä. Tavallisimmat rakennushankkeessa käytetyt suunnittelijan palkkiomuodot ovat aikapalkkio henkilöryhmittäin sekä kiinteä kokonaispalkkio. 17

18 Tehtäväluettelot Suunnittelutehtävä määritellään ensisijaisesti suunnittelun tarjouspyynnön yhteydessä. Ellei tehtävää ole määritelty tarjouspyynnön tai tarjouksen yhteydessä, se tulee tehdä sopimusneuvottelussa ja kirjata viimeistään sopimusta solmittaessa. Tehtävän määrittelyn helpottamiseksi on julkaistu RT- ohjekortteina yleiset tehtäväluettelot, joita käytetään suunnittelijan tehtävälaajuuden määrittelyssä, suunnittelukokonaisuuden hallinnassa sekä osana suunnittelun laadunvarmistusta. 18

19 Suunnittelusopimukset Valitun suunnittelijan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Koska pelkästään lain, yleisten oikeusperiaatteiden ja kauppatapojen nojalla on usein hyvin vaikea ratkaista suunnitteluun liittyviä oikeudellisia kysymyksiä, rakennuttajat, tilaajat, urakoitsijat ja suunnittelijat ovat kokeneet välttämättömäksi sopia yhteiset pelisäännöt, joita sopimuksissa noudatetaan. Suunnittelusopimusta tehtäessä on erityisesti huomattava, että: märitetään suunnittelijan suoritusvelvollisuus riittävän tarkasti otetaan kantaan vahingonkorvauksen enimmäismärän kiinnitetään huomiota suunnittelun aikatauluun perehdytään veloitusperusteita koskeviin määräyksiin ja valitaan kuhunkin tapaukseen parhaiten soveltuva palkkiomuoto sovitaan suunnitelmien toistuvasta käytöstä maksettavista korvauksista. 19

20 Sopimusehdot tiivistettynä Tilaaja - suunnittelija KSE 2013 (huom ei enää 1995) Tilaaja valvoja KSE 2013 Rakennuttaja urakoitsija YSE 1998 Urakoitsija aliurakoitsija YSE 1998 Urakoitsija materiaalitoimittaja RYHT

21 Suunnittelun lähtötietojen määräytyminen Suunnittelutavoitteet ja -ohjeet, jotka asetetaan pääosin hankesuunnitteluvaiheessa, ovat suunnittelijoiden työn lähtökohtana. Tavoitteiden avulla tilaaja määrittelee tehtävät joko yksin tai yhdessä suunnittelijan kanssa: tilaaja määrittelee suunnittelu toimeksiannon valmiiksi tarjouspyyntöön tilaaja ja suunnittelija määrittelevät tehtävät yhdessä tai suunnittelija tekee ehdotuksen, jonka tilaaja hyväksyy suunnittelija tekee tehtävän määrityksen tilaajan antaessa suunnittelutyölle tavoitteet ja rajaukset tai suunnittelijalla teetetään esiselvitys tehtävän määrittelyn edellyttäessä runsaasti selvittelytyötä, jolloin selvityksen tuloksena syntyy tehtävän määritys 21

22 Suunnittelulähtötiedot Rakennussuunnittelu on rakennuspaikkaan ja sen ympäristöön soveltuvan rakennuskohteen arkkitehtonisen, toiminnallisen ja teknisen ratkaisun kehittämistä tilaajan antamien tavoitteiden ja ehtojen mukaan. TONTTI, RAKENNUS omistus, lupa-asiat tonttitiedot kaavatilanne kaava, rasitteet laajuustiedot korjaushistoria kunto ja korjaustarve rakennus- ja kulttuurihistoria ympäristöarvot muinaismuistot sopimukset muut, tiedot, ominaisuudet. TILAT, YLLÄPTO, PALVELUT nykyinen tilankäyttö toiminnalliset ongelmat tekniset ongelmat vuokralaistiedot käyttökustannustiedot palvelut luvat, sopimukset muut tiedot, ominaisuudet. 22

23 Muut suunnittelun lähtötiedot ja suunnitteluratkaisuja ohjaavat tekijät Suunnittelun lähtöaineistona ovat mm. seuraavat asiakirjat tai - kokonaisuudet: hankesuunnitelma erilaiset suunnitteluohjeistot suunnitteluohje sekä rakennuttajan asettamat, hankkeen yksityiskohtaisten tavoitteiden täsmennykset tehtäväluettelot normit ja normiluontoiset ohjeet rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL2000 -sarja). 23

24 Talonrakennushankkeen suunnittelun vaiheet Hankesunnitteluvaihe Tilaajan vahvistama hankesuunnitelma toimii toteutussuunnittelulle suunnitteluohjeena. Sen ja lähtöaineiston perusteella suunnittelijat laativat varsinaiset toteuttamissuunnitelmat. Ennen suunnittelun aloittamista on tilaajan ja suunnittelijan yhdessä tarkastettava aiemmin määritetyt tavoitteet ja puitteet. 24

25 Talonrakennushankkeen suunnittelun vaiheet Ehdotussuunnitteluvaiheen tarkoituksena on tuottaa hankkeelle asetettujen tavoitteiden mukainen kohteen yleisratkaisu. Ehdotussuunnitelmassa esitetään yleisratkaisun pääpiirteet: toiminnallinen yleisratkaisu rakennustaiteellinen yleisratkaisu tekninen yleisratkaisu sijoittuminen tontille liittyminen ympäristöön perustamisolosuhteet alueen kunnallistekninen valmiusaste ja liittymätiedot kustannusarvio. Suunnitelmien tarkistus ja tilaajan hyväksyntä 25

26 Talonrakennushankkeen suunnittelun vaiheet Luonnossuunnitelmissa osoitetaan ehdotussuunnitelmia tarkemmin rakennuksen sijoittuminen tontille, sen liittyminen ympäristöön sekä esitetään kohteen arkkitehtoninen, toiminnallinen ja tekninen yleisratkaisu. Luonnossuunnitelmissa esitetään yleisratkaisun tasolla: ympäristösuunnitelma perustamistapa kantavatia osastoivat rakennusosat keskeiset rakenteet päämateriaalit rakennustapaselostus talotekniset järjestelmät, tilat, pääkanavat ja putkireitit talotekniikkaselostus ja sitä täydentävä järjestelmäselostus kustannusarvio. Suunnitelmien tarkistus ja tilaajan hyväksyntä 26

27 Suunnittelunohjaus Projektipäällikön tehtävänä on luoda suunnittelun edellytykset ja motivaatio sekä ohjata suunnittelua, missä suunnittelun organisoinnilla on keskeinen merkitys. Suunnittelunohjaus on ihmisten johtamista. 27

28 Suunnitelmien tarkistus Kunkin suunnitteluvaiheen päättyessä suunnitelmat tulee tarkastaa ja hyväksyä seuraavan suunnitteluvaiheen lähtökohdaksi Suunnitteluvaiheessa suunnitelmien tarkastamisen voi hoitaa toinen suunnittelija, rakennuttaja, valvoja tai kolmas osapuoli Suunnitelmien tarkistaminen on myös tilaajan edunvalvontaa 28

29 Miksi valvontaa tarvitaan? Viranomaisten vaatimukset, laki ja asetukset Tilaajan edunvalvonta 29

30 Lainsäädäntö MRL 119 Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa: Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hankkeeseen ryhtyvällä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. MRL 149 Rakennustyö on suoritettava siten, että se täyttää tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset SRMK A1: ympäristöministeriön asetus rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus 30

31 Valvonnan tehtävät Määritetään rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa Valvonnan tehtäviä luetellaan kattavasti RT-kortissa RT Talonrakennuksen työmaavalvonnan tehtäväluettelo, jossa puhutaan rakennusteknisestä valvonnasta Yleisvalvonta Työmaan turvallisuuden ja ympäristön valvonta Ajallinen valvonta Teknisen toteutuksen laadunvalvonta Taloudellinen valvonta Dokumentointi Käytönopastuksen valvonta Muut valvontatoimenpiteet Vastaanottomenettely Takuuajan tehtävät 31

32 Turvallisuuskoordinaattorin vastuut Rakennushankkeen kaikkia osapuolia koskee työturvallisuus-lain 738/2002 velvoitteet riippumatta heidän asemastaan rakennustyömaalla Rakennushankkeen tarkemmat turvallisuusmääräykset määritellään Valtioneuvoston asetuksessa 205 / 2009 Luettavissa Asetuksessa määritetään: Rakennustyömaan turvallisuusmääräykset ja vastuut kullekin osapuolelle Yksityiskohtaisesti eri turvallisuustekijät ja vaatimukset olosuhteille. Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin käsikirja 32

33 Asetuksen käsitteitä 1) yhteisellä rakennustyömaalla työpaikkaa, jolla tehdään 1 :ssä tarkoitettua työtä ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja; 2) rakennuttajalla henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennushankkeeseen tai muuta, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta taikka jos edellä mainittuja ei ole, tilaajaa; 3) turvallisuuskoordinaattorilla rakennuttajan rakennushankkeeseen nimeämää tehtävistään vastuullista edustajaa, joka huolehtii rakennuttajalle säädetyistä velvoitteista; 4) päätoteuttajalla rakennuttajan nimeämää pääurakoitsijaa tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa taikka sellaisen puuttuessa rakennuttajaa itseään; 5) itsenäisellä työnsuorittajalla urakkaa, aliurakkaa, hankintaa tai muuta sellaista työsuoritusta tarkoittavan muun sopimuksen kuin työsopimuksen perusteella, työtä tekevää, jolla ei kyseessä olevalla työmaalla ole palveluksessaan työntekijöitä; 6) elementtirakentamisella rakentamista, jossa rakennus, rakenne tai muu rakennelma tehdään osaksi tai kokonaan esivalmisteisista rakennus- tai tilaosista (elementti). Elementti voi olla betonia, terästä, metallia, puuta, lasia, muovia tai muuta ainetta. 33

34 Asetuksessa määritetty Turvallisuuskoordinaattori vastaa, että jokainen osapuoli vastaa velvollisuuksistaan Myös suunnittelijat Huom, kirjalliset toimeksiannot Rakennustyömaalla on työn aikana ainakin kerran viikossa, suoritettavissa kunnossapitotarkastuksissa tarkastettava muun muassa työmaan ja työkohteiden yleisjärjestys, putoamissuojaus, valaistus, rakennustyön aikainen sähköistys, nosturit, henkilönostimet ja muut nostolaitteet, nostoapuvälineet, rakennussahat, telineet, kulkutiet sekä maan ja kaivantojen sortumavaaran estäminen. Lisäksi on tarkastettava muutkin turvallisuuden kannalta merkittävät asiat 34

35 Tilaajavastuulaki Tilaajavastuulaki, virallisesti laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä, tuli voimaan vuoden 2007 alusta. Vuonna 2012 lakiin tuli merkittäviä rakennusalaa koskevia tiukennuksia. Tilaajavastuulailla pyritään torjumaan harmaata taloutta ja estämään sellaisten alihankkijoiden käyttö, jotka eivät huolehdi velvoitteistaan yhteiskuntaa kohtaan. 35

36 Tilaajavastuulaki, ketä koskee? Tilaajavastuulaki ei koske omakotitalorakentajaa, ei yksityistä henkilöä Koskee rakennuttajaa aina kun rakennutetaan ns.ammattimaisesti Tilaajavastuulaki velvoittaa tilaajaa, eli sitä tahoa, jonka nimiin urakkasopimus tehdään. 36

37 Mitä tilaajan pyydettävä ja urakoitsijan toimitettava? Tilaajan täytyy pyytää ja urakoitsija täytyy toimittaa tilaajalle seuraavat, enintään 3 kuukautta vanhat tiedot ja selvitykset: Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Kaupparekisteriote. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Tapaturmavakuutustodistus 37

38 Keskeiset muutosesitykset (HE 161/2014) Verovelkoja koskeva selvitysvelvollisuus muuttuu Selvitys verojen maksamisesta tai selvitys siitä, että verovelan määrä, josta ei ole tehty maksusuunnitelmaa ei ylitä euroa tai selvitys verovelan määrästä Tilaaja ei enää olisi velvollinen pyytämään A1/E101 todistuksia ulkomaalaisilta työntekijöiltä urakan aikana Lähetetyn työntekijän todistukset on pyydettävä ennen urakan aloittamista, mutta ei enää urakan aikana TEM: Perustuslaillinen ongelma nykyisessä laissa Tilaaja velvollinen pyytämään alihankkijalta selvityksen lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä yrittäjällä ei tarvitse itsellään olla työterveyshuoltoa Eläketodistukset koskisivat jatkossa vain työntekijöitä Laiminlyöntimaksut nousevat ja korotettu laiminlyöntimaksu tulee muillekin aloille kuin rakennusalalle Tilaajalle velvollisuus tiedottaa ulkomaalaiselle yritykselle ja lähetetyille työntekijöille viranomaistahosta, joka valvoo lähetettyjen työntekijöiden lakia Selvitysvelvollisuuden alarajan nostaminen euroon Laiminlyöntimaksujen korotus VT Ville Wartiovaara 38

39 Tauko 39

40 Urakka-ajan projektinjohto urakkamuodot urakka-ajat urakkarajat 40

41 Urakkamuodot Urakkamuoto määrittelee, minkälaisin ehdoin urakoitsijan kanssa toimitaan Urakkamuotoja käsitellään suoritusvelvollisuuden laajuuden urakkahinnan maksuperusteen mukaan Lisäksi urakkamuotoja tarkastellaan eri urakoitsijoiden välisten suhteiden perusteella jaoteltuna Pääurakka Sivu-urakka Aliurakka Osa- ja erillisurakka 41

42 Urakkamuodot Urakkamuoto ja suhteet määritellään juridisten sopimusten kautta Tärkeimmät urakkamuotoja määrittelevät ehdot koskevat Urakoitsijan suoritusvelvollisuuden laajuutta Urakoitsijalle maksettavan korvausperusteen maksamista Tarjousten hankintatapaa Suunnitelma-asiakirjojen valmiutta 42

43 Sopimussuhteet eri urakkamuodoissa Kokonaisurakka Jaettu urakka Tilaaja Valvojat Tilaaja Valvojat Suunnittelijat Rakennuttajakonsultti Rakennuttajakonsultti Suunnittelijat Pääurakoitsija Pääurakoitsija Sivu-urakoitsija Aliurakoitsija Aliurakoitsija Aliurakoitsija Aliurakoitsija Aliurakoitsija Sivu-urakoitsija 43

44 Sopimussuhteet eri urakkamuodoissa KVR PJU, esimerkki Tilaaja Tilaaja Valvojat Valvojat Rakennuttajakonsultti Rakennuttajakonsultti Suunnittelijat Pääurakoitsija PJU-toteuttaja Osaurakoitsija Aliurakoitsija Aliurakoitsija Osaurakoitsija Aliurakoitsija Aliurakoitsija Suunnittelijat Aliurakoitsija 44

45 Urakkarajat Eri urakkamuodoissa urakkarajojen määrittely Urakkarajat määritetään sopimusvaiheessa urakkarajaliitteeseen 45

46 Maksuperusteet Tilaajan ja urakoitsijan väliseen urakkasopimukseen voidaan määrittää erilaisia maksuperusteita riippumatta urakkamuodosta Kiinteä kokonaishintaurakka Suorituksen etenemiseen perustuva Maksuerät Yksikköhintaurakka Suoritusyksikköjen lukumäärään perustuva Laskutyöurakka Perustuu toteutuneisiin kuluihin todellisten työ- ja hankintakustannusten mukaisesti 46

47 Maksuperuste: kokonaishintaurakka Tarjouksen antaja sitoutuu tekemään rakennustyön urakkaasiakirjojen mukaisesti valmiiksi laskemallaan kiinteällä kokonaishinnalla, joka maksetaan urakoitsijalle vaiheittain Maksuerätaulukko Riski urakoitsijalla (hintojen muutos, mittavirheet, määrävirheet) Riskin hinnoittelu Lisä- ja muutostyömenettelyistä sovitaan urakkasopimuksessa 47

48 Maksuperuste: yksikköhintaurakka Tilaaja tekee sopimuksen urakoitsijan kanssa täsmälleen yksiköhin jaettujen työsuoritusten perusteella, joista urakoitsija on kustakin antanut kiinteän tarjouksen Yksikköhintaurakoinnissa työsuoritusten lopullisia määriä ei tarvitse tietää tarjousvaiheessa Suunnitelmista on käytävä ilmi tarkka tekotapa, yleiset olosuhteet ja arivioitu laajuus 48

49 Maksuperuste: laskutyöurakka Tilaaja sitoutuu maksamaan rakennustyöstä aiheutuvat todelliset kustannukset sitä mukaan, kun ne syntyvät, ja urakoitsijan velvollisuutena on työn johtaminen palkkiota vastaan Riski kustannuksista pelkästään tilaajalla Urakoitsija lisää hankintoihin työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset sekä katteen, jotka määritetään urakkasopimusvaiheessa 49

50 Maksuperuste: tavoite- (ja katto) hintaurakka Urakoitsija rakentaa työkohteen ja tilaaja maksaa työsuorituksen aikaansaamiset samalla tavalla kuin puhtaassa laskutyöurakassa Tämän lisäksi urakalle määritetään tavoitehinta, jonka alittumisesta urakoitsijalle maksetaan tavoitehintapalkkio. Kattohinnan yli menevältä osuudelta ei välttämättä makseta mitään (sovitaan urakkasopimuksessa) Urakkasumman jäädessä tavoite- ja kattohinnan väliin, maksuperiaatteet sovitaan myös urakkasopimuksessa Lisä- ja muutostöiden vaikutus 50

51 Tarjousten hankintatapa Rakennuttaja arvioi tarjousten hankintatavan huomioiden hankkeen vaiheen, olemassa olevien asiakirjojen ja vallitsevan kilpailutilanteen Tarjoukset voidaan hankkia joko kilpailulla tai neuvottelulla Hankinnan tavoitteena voi olla taloudellisuus, laatu, aikataulu, tai näiden yhdistelmät eri tavoilla painotettuna 51

52 Hankkeen aikataulu ja hankinnan ajoitus Suunnitelma-asiakirjojen valmius määrittää osaltaan urakkamuodon Urakoitsija voidaan hankkia Hankesuunnitelmavaiheessa Luonnossuunnitelmavaiheessa Pääpiirustusvaiheessa toteutussuunnitelmavaiheessa 52

53 Urakkamuodon valinta ja sen vaikutus suunnitteluun Niin hankinnan ajoitus, kuin maksuperusteen valinta vaikuttaa tarjous- ja sopimusvaiheessa suunnitelmiin Laskutyöurakassa työt voidaan käynnistää puolivalmiilla suunnitelmilla Tavoitehinnan määrittäminen urakkasopimukseen edellyttää vähintään luonnossuunnitelmien valmiutta Yksikköhintaurakassa tulee tuotteet, määrät, laajuus olla selvillä Kokonaishintaurakan antaminen edellyttää lähes valmiita toteutussuunnitelmia Suunnittelun sisältävät urakkamuodot esim. SR-/DB- ja KVRurakkamuodoissa 53

54 Urakkahankinta 54

55 Urakkakilpailun eteneminen Urakkamuodon määritys Urakoitsijoiden lukumäärän määritys ja kartoitus Ammattimaisten urakoitsijoiden laadun toteaminen Vakavaraisuus Luotettava Tunnettu Tarjouskilpailun järjestäminen Neuvottelu Urakkasopimus 55

56 Urakkakilpailun periaatteet Urakkakilpailu järjestetään, elleivät erityiset syyt edellytä muunlaista menettelyä Urakkakilpailun tarkoitus on löytää ammattitaitoinen ja edullinen tekijä Urakkakokonaisuudet tulee jaotella selkeisiin urakkakokonaisuuksiin Tarjousten tekijöiden edellytetään kilpailevan työstä toisistaan riippumatta Urakkakilpailu on menettely synnyttää urakkasopimus 56

57 Urakkakilpailu: Hyvät rakennuttamistavat Noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä yleisesti hyväksi havaittuja käytäntöjä Rakennusmääräyskokoelmat YSE, KSE, RAP RYL ja RIL RT-kortisto jne.. Tarjousten hankkimisessa, antamisessa ja käsittelyssä edistetään vapaata kilpailua sekä turvataan eri osapuolten oikeudet. Varmistettava oikeudenmukaiset menettelyt ja täsmälliset sopimusasiakirjat. Urakkaehtojen tulee olla tasapuoliset sekä yhtäläiset kaikille urakoitsijoille. Tarjousten käsittely: puolueeton ja asiallinen menettely Asiakkaan (tilaajan) näkemysten huomioiminen rakennuttamisessa 57

58 Tarjouspyyntöasiakirjat Selkeät Yhdenmukaiset kaikille Tarjouspyyntöasiakirjat = sopimusasiakirjat Kaikki urakkaehdot tulee sisällyttää tarjouspyyntöasiakirjoihin Tarjouspyyntöasiakirjojen toimituksen yhdenaikaisuus ja yhdenmukaisuus 58

59 Tarjouspyyntöasiakirjat Kaupalliset asiakirjat Tarjouspyyntökirje Asiakirjaluettelo Urakkaohjelma Urakkarajaliite Tarjouslomake Yksikköhintaluettelo Sopimusehdot Tekniset asiakirjat 59

60 Urakkaohjelma Sopimusasiakirja, joka sisältää tilaajan ja urakoitsijan väliset hankekohtaiset kaupalliset ehdot ja keskeiset tiedot urakan suorittamisesta Urakkaohjelma on tilaajan tärkein tahdonilmaisu ( Hanke-ehdot, pelisäännöt ) Urakoitsija saa keskeisen kuvan olosuhteista, vastuunjaosta sekä urakkahintaan vaikuttavista tekijöistä Ohjeet laadinnasta RT Urakkaohjelman laatiminen, talonrakennustyö YSE 1998 asiakirjamalli 60

61 Urakkarajaliite Oleellinen jaetussa urakassa Kokonaisurakassa ei tarvita Urakkarajaliitteessä määritetään kunkin urakan väliset rajapinnat ja vastuualueet Esim. jaottelu rakennus-, iv-, putki- ja sähköurakka 61

62 Urakkatarjous Lähtökohtana, että tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöön Urakoitsijan on voitava luottaa tilaajan antamiin tietoihin Mikäli tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä, se katsotaan olen ns. vastatarjous. Urakoitsija voi tarkoituksellisesti antaa vaihtoehtoisia tarjouksia, ellei sitä erikseen ole kielletty Tilaaja voi hylätä kaikki tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyynnön johonkin osaan Tarjouksen sitovuus (maininta sitoumuksetta ei ole tarjous) Suulliset tarjoukset 62

63 Urakkakilpailusta vielä Urakkakilpailua ei tarpeen järjestää esim., jos Kysymyksessä pienehkö työ Lisätyö, jota ei tarkoituksenmukaista antaa muun, kuin alkuperäisen urakoitsijan tehtäväksi Rakennustyö, jonka suorittaminen perustuu patenttiin, teknilliseen menetelmään, kaluston tai muun selkeästi tietyn urakoitsijan yksinoikeudella käytössä olevaan menetelmään tai tuotteeseen Hätätyö tai muu hyvin kiireellinen työ Muu perusteltu syy 63

64 64

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

URAKKAMUODOT JA VALVONTA

URAKKAMUODOT JA VALVONTA URAKKAMUODOT JA VALVONTA Valvojakurssi Hannu Äystö Hankkeen toteutusmuoto 2 Toteutusmuodolla tarkoitetaan hankkeen toteutustapaa Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatapa Tilaaja

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Sopimusten merkityksestä

Sopimusten merkityksestä Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Työsuojelupäivät 25.-26.9.2014 Oulu Reima Lehtola 11.9.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue 1 Tilaajavastuulain tavoite on edistää: -

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Harmaa talous haastaa toimimaan

Harmaa talous haastaa toimimaan Hansel-Senaatti-kiinteistöt Toimitilapäivät Harmaa talous haastaa toimimaan 14.3.2013 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Pekka Muinonen, Vero 14.3.2013 2 # 222359 Verovelkaiset toimialoittain (Verohallinto

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

JUUAN KUNTA

JUUAN KUNTA Tekninen palvelualue Kuntatekniikan päällikkö Seppo Portimo TARJOUSPYYNTÖ/AURAUS JA LIUKKAUDEN TORJUNTA Juuan kunnan tekninen palvelualue pyytää tarjouksia (alv 0 %) ajalle syksy 2014 kevät 2017 Aurausalueen

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Urakkasopimuksen tulkinta

Urakkasopimuksen tulkinta Urakkasopimuksen tulkinta Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Rakentamisen lait ja määräykset Urakoinnin sopimussuhteisiin ei ole olemassa erityistä lakia yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet sopimusvapaus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Lain tarkoitus ja tavoite Reaaliaikaisen kokonaiskuvan luominen yrityksistä ja työntekijöistä Tietojen avulla voidaan käsitellä, arvioida ja määritellä asiakkaiden verotusstatusta

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Laihian keskuskoulun ilmanvaihtolaitteiden suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Laihian keskuskoulun ilmanvaihtolaitteiden suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. SUUNNITTELUPALVELUJEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne Laihian keskuskoulun ilmanvaihtolaitteiden suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. TILAAJA JA HANKINTA

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

Riihikosken yhtenäiskoulun rakennuttajakonsultti ja valvonta

Riihikosken yhtenäiskoulun rakennuttajakonsultti ja valvonta LUONNOS PÖYTYÄN KUNTA Riihikosken yhtenäiskoulun rakennuttajakonsultti ja valvonta Tarjouspyyntö FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P30382P001 Tarjouspyyntö 1 (7) Marttila Kauko Sisällysluettelo 1 TIETOA

Lisätiedot

Nokian kaupungin Tilapalvelut pyytää tarjoustanne pienten ilmanvaihtokoneiden vuosihuollosta

Nokian kaupungin Tilapalvelut pyytää tarjoustanne pienten ilmanvaihtokoneiden vuosihuollosta Tilaaja Nokian kaupunki Tilapalvelut Harjukatu 21 37100 Nokia Aihe Tarjouspyyntö Hanke Nokian kaupungin Tilapalvelut pyytää tarjoustanne pienten ilmanvaihtokoneiden vuosihuollosta Hankkeen sisältö ja laajuus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 (6) TARJOUSPYYNNÖN H026-12-1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 TARJOAJAN TIEDOT Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite, johon posti lähetetään. Tarjouksen yhteyshenkilö Yhteyshenkilön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut.

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut. Liite 1 TARJOAJAA JA PALVELUA KOSKEVAT EHDOT Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot Palveluntarjoajan tulee merkitä rastilla yksiselitteinen vastaus täyttyvätkö kelpoisuusehdot. Joissain kohdissa edellytetään

Lisätiedot

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle Urjalan kunta TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille 2016 2017 + 2017 2018 + 2018 2019 sekä optiotalvikaudelle 2019 2020 TARJOUS Tarjoan/tarjoamme Urjalan

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti.

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti. OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 9.3.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin rakennus(pää)-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, rakennusautomaatio-, vedenkäsittely- ja vesiliukumäkiurakoista

Lisätiedot

Puhelin:

Puhelin: URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS URAKKATARJOUSPYYNTÖ: URJALANKYLÄ 1:N ALUEEN VESIHUOLTO, vaihe 1 RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Urakka LASSILAN KOULUN PERUSKUIVATUKSEN UUSIMINEN Tarjouspyyntökirje pvm. 3.8.2015 Kokous Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Aika 14.8.2014

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT

LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT Urakka-alueet A, B ja C Pyydämme tarjoustanne Lumikorven jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotettujen rakennus-

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Nenämäki 6 alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015 Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulaki Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista

Lisätiedot

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT

Lisätiedot

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016 TILAAJAJAN VASTUUT Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset Kirkkonummen huolto 10.2.2016 Lars Albäck toimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 40 503 3672 Lars.alback@tilaajavastuu.fi

Lisätiedot

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen 10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Kuka, mitä, miten ja milloin? Ketä menettely koskee? Asunto-osakeyhtiöitä, kuntia, yhdistyksiä,

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakentamiseen ryhtyvän on tiedettävä, ja paljon!! On tunnettava rakentamista ohjaava lainsäädäntö, rakentamismääräykset, paikallinen rakennusjärjestys, hyvän rakentamistavan

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa Markku Mattila 28.5.2013 Ennakoiva valvonta Reaktiivinen valvonta Sopimusvalvonta/ -seuranta Hyvinvointilautakunnan delegointisäännön mukaan tilaaja-

Lisätiedot

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia 53820 26.02.2016 1/9 53820 1. : Hankintapalvelut Rantakatu 50 Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi : : : hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Voltin esikoulurakennus

Voltin esikoulurakennus KVR-URAKKAOHJELMA Voltin koulun esikoulurakennus 1. TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 1.1 Rakennuskohde Laatu ja tarkoitus Nimi Osoite Voltin esikoulurakennus Voltin Eskari Knuuttilanraitti 308, 62310 Voltti Rakennuskohteen

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(8) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 10 Tarjous jätettävä 26.9.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

KATUJEN HIEKOITUSHIEKAN POISTO JA KEVÄTPUHDISTUS 2016, ALUEURAKKA, JOUTSENO

KATUJEN HIEKOITUSHIEKAN POISTO JA KEVÄTPUHDISTUS 2016, ALUEURAKKA, JOUTSENO Tarjouspyyntö 1 (6) 10.2.2016 Dnro 51/10.03.01.03/2016 KATUJEN HIEKOITUSHIEKAN POISTO JA KEVÄTPUHDISTUS 2016, ALUEURAKKA, JOUTSENO 1. HANKINTAYKSIKKÖ Hankintayksikkönä tässä kilpailutuksessa on Lappeenrannan

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) Perustiedot Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite Yhteyshenkilö Yhteyshenkilön sähköposti ja puhelinnumero Tarjouksen allekirjoitus Olen tutustunut tarjouspyyntöasiakirjoihin ja sitoudun

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Kuka, mitä ja miten? Ketä menettely koskee? Yrityksiä toimialasta riippumatta, kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä sekä valtiota, jotka rakentavat tai rakennuttavat

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kaupunkiympäristön kehittäminen 21.3.2014 1092/11.02.02/2014

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kaupunkiympäristön kehittäminen 21.3.2014 1092/11.02.02/2014 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) PILAANTUNEESEEN MAAPERÄÄN LIITTYVÄT SELVITYKSET, LUPAPROSESSIT JA PUHDISTUSTÖIDEN VALVONTA -PUITESOPIMUS, Tampere Tarjouspyynnön kohde Sopimuskausi Optiot Tampereen kaupunki

Lisätiedot

1 (5) Hyvinkään kaupunki Tekninen keskus, kuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ

1 (5) Hyvinkään kaupunki Tekninen keskus, kuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Hyvinkään kaupunki TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2 (5) TARJOUSPYYNTÖ Työn nimi Päällystysurakka 2016 Tarjouspyynnön kohde Hyvinkään kaupunki pyytää teiltä tarjousta vuoden 2016 päällystystöistä yksikköhintaisena

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio TARJOUSPYYNTÖ Kiinteistönhoito Sammakkolammentie 2, Kuopio 1.2.2017 Sivu 2/5 Sammakkolammentie 2, Kuopio 1. KOHDETIEDOT Tilaaja Savon koulutuskuntayhtymä PL 87 70101 Kuopio Tilaajan yhteyshenkilö Ari Orsjoki

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA 1 Tarjouspyynnön kohde ja vaihtokone Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä pyytää tarjousta hautausmaa- ja kiinteistötyöhön soveltuvasta pienkuormaajasta. Tarjouksessa on huomioitava

Lisätiedot

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 9.4.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy Urakkasopimukset ja vakuutusturva 2 Mitä vakuutusturvaan liittyviä näkökohtia asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja tilaajan selvitysvelvollisuus käytännössä

Tilaajavastuulaki ja tilaajan selvitysvelvollisuus käytännössä Tilaajavastuulaki ja tilaajan selvitysvelvollisuus käytännössä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue ylitarkastaja Mikko Vanninen 27.5.2015 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun

Lisätiedot

Kärkihankeallianssi. Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli. Sähköurakoitsijapäivät. Tuomme tilalle ratkaisut

Kärkihankeallianssi. Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli. Sähköurakoitsijapäivät. Tuomme tilalle ratkaisut Kärkihankeallianssi Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli Sähköurakoitsijapäivät 20.11.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen historia Intendentin konttori 3.9.1811 1865 Yleisten

Lisätiedot

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: 1 Vetelin kunta Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus Urakkaohjelma 4.1.2017 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA 2 ESITIEDOT 1.1 Rakennuskohteen nimi ja sijainti Rakennuskohde

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot