Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri"

Transkriptio

1 `ttuopion HALLINTO -OIKEUS LÄHETE 3678/13 Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744, KUOPIO Puhelin Faksi /13/4113 Sähköposti Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA Vastaanottaj aa kehotetaan oheisen valituksen johdosta: 1. Antamaan lausuntonsa valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja niiden perusteluista. 2. Liittämään asiakirjoihin alkuperäisenä tai jäljennöksenä kaikki asiassa kertyneet asiakirjat, joita ovat ainakin: rakennuslupahakemus maankäyttö- ja rakennusasetuksen 49 :n mukaisine liitteineen selvitys kuulemisesta pyydetyt lausunnot. 3. Mikäli rakentamista varten on myönnetty poikkeaminen, tarvitaan myös poikkeamishakemus liitteineen sekä poikkeamispäätös. 4. Mikäli rakentaminen perustuu voimassa olevaan kaavaan, tarvitaan myös: kaavakartta tai ote siitä värillisenä mittakaavatietoineen ja hyväksymismerkintöineen kaavamerkinnät ja -määräykset kokonaisuudessaan kaavaselostus, josta ilmenevät kaavan tavoitteet ja perustelut tieto siitä milloin kaava on vahvistettu (jos rakennuslain aikainen kaava). 5. Sisällyttämään lausuntoon luettelo lausunnon liitteenä olevista asiakirjoista, jotta asianosainen saa myöhemmin vastinepyynnön yhteydessä tietoonsa hallinto-oikeudessa olevan oikeudenkäyntiaineiston. Tarvittaessa lisätietoja asiasta antaa lähetteen allekirjoittanut henkilö. Kaikki tämän lähett een liitteet sekä edellä pyyd etyt asiakirjat on palautettava viimeistään Tiia Konttinen toimistosihteeri Puhelujen hintatiedot: alkuisiin numeroihin soitettaessa puheluista peritään vain soittajan oman operaattorin sopimuksen mukainen paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu.

2 LIITTEET Asiakirjat

3 KUNNALLISVALITUS KUOPION HALLINTO -OIKEUDELLE KUOPION HALLINTO-OIKEUS SAAPUNUT ASIA: Kunnallisvalitus Heinäveden kunnan teknisen lautakunnan tekemästä päätöksestä hylätä oikaisuvaatimukseni koskien tilayhtymä Ari ja Eero Hännisen Hiekkaranta 1:28 kiinteistölle toistamiseen myönnettyä rakennuslupaa. VALITTAJA: Osmo Pelkonen Naistenlahdentie 2 B Heinävesi VAATIMUKSET: Teknisen lautakunnan ja rakennustarkastajan päätökset on kumottava ja rakennuslupahakemus hylättävä sekä saunarakennus määrättävä purettavaksi. PERUSTELUT: Kuopion hallinto -oikeus on lainvoimaisella päätöksellään 12/0236/3 kunnan rakennustarkastajanja teknisen lautakunnan tekemät, rakennuslupaja ,diaarinumero / 12/4113, kumonnut Heinäveden aloittamisoikeus, päätökset ja hylännyt rakennuslupahakemuksen koskien tilalle Hiekkaranta 1:28 jo valmiiksi rakennettua saunarakennusta. Perusteluina asiassa on ollut, että ko. saunarakennus ei täytä Heinäveden kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä eli se on rakennettu liian lähelle rantaa. Rakennustarkastaja on myöntänyt toistamiseen rakennusluvan ja tekninen lautakunta on hylännyt päätöksestä tekemäni oikaisuvaatimuksenja pitänyt rakennusluvan voimassa eikä määrännyt saunarakennustavaatimukseni mukaisesti purettavaksi. Perusteluina päätökselle on ollut tällä kertaa se, että kyseiselle rakennuspaikalle ei soveltuisikaan, vastoin hallinto -oikeuden kantaa, rakennusjärjestys vaan alueella tulisi sovellettavaksi yksityiskohtainen kaava, jossa osoitetaan sitova rakennusala. Toisin sanoen ko. tonttia koskeva kaava ei olisikaan ohjeellinen vaan sitova. Pääsääntö on, että kaavat ovat ohjeellisia. Näin on myös tällä tontilla ja Heinäveden kunnan rakennusjärjestyksen määräykset tulevat asiassa sovellettaviksi. Ohjeellinen tonttijako on tullut esille Hiekkaranta 1:28 tilalla tehdyn KML 101 :n mukaisessa kiinteistönmääritystoimituksessa. Tällöin toimitusmiehet totesivat, että voimassa olevan vahvistetun asemakaavan mukaan kyseessä on ohjeellinen tonttijako. ( Pöytäkirja TN (liitteenä). Heinävedellä Osmo Pelkonen z LIITTEET: Kuopion hallinto -oikeuden edellinen päätös samasta saunarakennuksesta Liite 1 Oikaisuvaatimus L i ite 2 Teknisen lautakunnan pöytäkirjaote oikaisuvaatimuksestani Liite 3 valokuvaliite rakennustyön edistymisestä päivämäärineen Liite 4 julkipanoilmoitus Liite 5 Tietoimituspöytäkirja Liite 6

4 KUOPION HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 12/0236/3 ;--'Annettu julkipanon.jälkeen. 1)iaarinumero /12/4113 2U ASIA Valittaja Valitus rakennusluvästa ja rakennustyön aloittamisoikeutta koskevasta pää- totisesta Osmo Pelkonen, Helsinki Päätökset,joihin on haettu muutosta 1. Heinäveden tekninen lautakunta Heinäveden kunnan rakennustarkastaja oli päätöksellään myöntänyt tilayhtymä Ari jå Eero 1'-Tanniselle (oikeastaan Ari ja Eero Hänni- 'selle) rakennusluvan 34,50 kerrosneliömetrin suuruisen saunarakennuksen rakentamiseen Heinäveden Hasumäen kylässä osoitteessa Kermanrannantie 47 sijaitsevalle kiinteistölle Hiekkaranta RNro 1:28. Tekninen lautakunta on hylännyt Osmo Pelkosen oikaisuvaatimuksen rakennustarkastajan päätöksestä. 2. Heinäveden tekninen lautakunta Heinäveden kunnan rakennustarkastaja oli päätöksellään myöntänyt tilayhtymä Ari ja EeroHariniselle1uvan rantasaunan rakennustöiden aloittamiseen ennen kuin' rakennuslupapäätös on saanut lainvoiman. Aloittamisoikeutta hakeneen tilayhtymän tulee' asettaa euron suuruinen vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Osoite Puhelin Faksi Sähköposti k io fi Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL uop KUOPIO

5 VAATIMUKSET HALLINTO-OIKEUDESSA 2 (6) Tekninen lautakunta on hylännyt Osmo Pelkosen oikaisuvaatimuksen aloittamisoikeutta koskevasta rakennustarkastajan päätöksestä. Päätökset on kumottava. Rakennusluvan ja aloittamisoikeuden myöntämiselle ei ole ollut edellytyksiä. Rakennuslupa ja aloittamisoikeus on myönnetty Heinäveden kunnan rakennusjärjestyksen 14 :n vastaisesti, koska uudisrakennus on rakennettu alle 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Rakennustyöt on tosiasiassa aloitettu jo ennen rakennusluvan ja aloittamisoikeuden myöntämistä. Aikaisemmin paikalla ollut vanha saunarakennus perustuksineen on purettu lokakuussa 2011 ja aloitettu heti uusien perustusten tekeminen ja rakennuksen pystyttäminen, joten kyse on uudisrakentamisesta. Heinäveden kunnanvaltuusto on hyväksynyt Heinäveden kirkonkylän asemakaavan ajantasaistamista, muuttamista ja laajentamista koskevan ehdotuksen sellaisena, että kaavan laajennusalueet sekä maisemallisesti arvokas alue (rajattu merkinnällä ma-1), johon Hiekkarannan tilakin kuuluu, on jätetty kaavasta pois. Perusteena on ollut se, että alueelle laaditaan maisemanhoitosuunnitelma, jolla alueen, rakentamista tarkastellaan tarkemmin maisemallisesta näkökohdasta. Alueen kaavatyötä on tarkoitus jatkaa maisemanhoitosuunnitelman valmistuttua. Alueelle on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimesta laadittu Heinäveden reitin valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen maisemanhoidon esisuunnitelma. Maisema-alueen hoitosuunnitelman tavoitteena on muun muassa rakentamisen sovittami.nen Kermajärven arvokkaaseen maisema- ja luontokokonaisuuteen sekä alueen rakennettuun ympäristöön. Asemakaavaselostuksen mukaan Hiekkaranta-tilan alue on esitetty muutettavaksi nykyisestä asuinpientaloalueesta asuinliikerakennusalueeksi. Koska kaava-asia on vireillä ja alue kuuluu ELY keskuksen esisuunnitelmaan, raon valmis, vireillä oleva asemakaava saanut lainvoiman, ja kunnes rakennushanke täyttää rakennusjärjestyksen ehdot. Lausunto ja vastine Heinäveden kunnan tekninen lautakunta on antanut lausunnon. Hallinto-oikeus on asian selvittämiseksi hankkinut tekniseltä lautakunnalta Ari ja Eero Hannisen rakennustyön, aloittamisoikeutta koskevan hakemuksen. Ari Hänninen on tilayhtymän nimissä antanut vastineen. Osmo Pelkonen on antanut vastineen, jossa hän on vaatinut jo rakennetun saunarakennuksen purkamista.

6 3 (6) HALLINTO- OIKEUDEN R ATKAISU 1: Hallinto-oikeus ei tutki rakennuksen purkamista koskevaa vaatimusta. 2. Hallinto-oikeus kumoaa teknisen lautakunnan ja rakennustarkastajan päätökset ja hylkää rakennuslupahakeniuksen. 3. Hallinto-oikeus kumoaa rakennustyön aloittamisoikeutta koskevat teknisen lautakunnan ja rakennustarkastajan päätökset ja hylkää aloittamisoikeutta koskevan hakemuksen. Perustelut 1. Tutkimatta jätetyltä osalta Maankäyttö ja rakennuslain 182 :n1 momentin mukaan jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin näihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen sekä äsianomainen ministeriö markkinavalvontaviranomaisena voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Pelkonen on vastineessaan vaatinut jo rakennetun saunarakennuksen purkamista. Hallinto-oikeudella ei ole toimivaltaa ensi asteena tutkia ja ratkaista asiaa. Kyse on kunnan rakennusvalvontaviranomaisen toimivaltaan kuuluvasta asiasta. 2. Rakennusluvan osalta Sovelletut oikeusöhjeet Maankäyttö- ja rakennuslain 125 :n 1 momentin mukaan rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Saman pykälän 2 momentin mukaan rakeimuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Maankäyttö- ja rakennuslain 135 :n 1 momentin mukaan rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä asemakaava-alueella on, että: 1) rakennushanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen; 2) rakentaminen täyttää sille 117 :ssä säädetyt sekä muut tämän lain mukaiset tai sen nojalla asetetut vaatimukset; 3) rakennus soveltuu paikalle; 4) rakennuspaikalle on käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus sellaisen järjestämiseen; 5) vedensaanti ja jätevedet voidaan hoitaa tyydyttävästi ja ilman haittaa ympäristölle; sekä 6) rakennusta ei sijoiteta tai rakenneta niin, että se tarpeettomasti haittaa naapuria tai vaikeuttaa naapurikiinteistön sopivaa rakentamista. Maankäyttö- ja rakennuslain 14 :n 1 momentin mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Mainitun pykälän 2 momentin mukaan rakennusjär-

7 4 (6) jestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset _ määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia. Saman pykälän 3 momentin mukaan rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja. Pykälän 4 momentin mukaan rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty. Heinäveden kunnan rakennusjärjestyksen 14 :n mukaan asuinrakennuksen/ rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalta tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaa säilyy. Asuinrakennuksen etäisyyden tulee olla vähintään 40 metriä rantavi.- vasta. Saunarakennuksen etäisyyden 14 :ssä tarkemmin määritellyllä tavalla laskettavasta rantaviivasta tulee olla vähintään 15 metriä. Maankäyttö- ja rakennuslain 213 :n 1 momentin mukaan rakennuslain nojalla voimaan tullut rakennuskaava on voimassa tämän lain mukaisena asemakaavana, jossa ei ole sitovaa tonttijakoa. Asiassa saatu selvitys Asiassa on kysymys 34,5 kerrosneliömetrin suuruisen saunan rakentamisesta Heinäveden Kermajärven rannalle tilalle Hiekkaranta RN:o 1:28. Hakemuksen mukaan sauna sijoittuu rakennuspaikalla entuudestaan olleen, nyttemmin puretun saunan paikalle. Tila sijaitsee vuonna 1989 muutetun Heinäveden kirkonseudun rakennuskaavan mukaisella asuinpientalojen korttelialueella (AP). Rakennuskaava-( karttaan on merkitty ohjeelliset rakennuspaikan rajat AP-alueella. Hiekkaranta-tilalle on merkitty kahden rakennuspaikan ohjeelliset rajat, joista pienemmän rakennuksen rakennuspaikka sijoittuu kaavakartalta (mittakaava 1:2 000) mitaten noin kahden metrin etäisyydelle Kermajärvestä. Nyt haetun rakennusluvan asemapiirustuksesta (mittakaava 1:500) mitaten uusi saunarakennus sijoittuisi 2,5 metrin etäisyydelle Kermajärvestä. Heinäveden kunnanvaltuusto on ( 63) hyväksynyt Heinäveden kirkonkylän asemakaava-alueen eteläosaa koskevan Heinäveden kirkonkylän asemakaavan ajantasaistamisen ja muutoksen siten, että kaavan ulkopuolelle on jätetty pois kaavan laajennusalueet sekä maisemallisesti arvokas ma- 1 rajattu alue. Tälle alueelle laaditaan maisemanhoitosuunnitelma, jossa alueen rakentamista tarkastellaan tarkemmin maisemallisesta näkökohdasta. Maisemanhoitosuunnitelman valmistuttua alueen kaavatyötä jatketaan. Teknisen lautakunnan lausunnon mukaan Hiekkaranta-tila kuuluu vahvistetun asemakaavan ulkopuolelle jätettyyn maisemallisesti arvokkaaseen alueeseen. Alue ei ole rakennuskiellossa.

8 5 (6) 'Asiassa on `riidatonta että Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on maaliskuussa 2011 julkaissut Heinäveden reitin valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen maisemanhoidon esisuunnitelman. Oikeudellinen arvio ja johtopäätökset Kyseessä on.uuden rakennuksen rakentaminen entisentilalle, <joten hank-' keen toteuttaminen edellyttää rakennuslupaa. Heinäveden kirkonseudun rakennuskaavan muutos vuodelta 1989 on maankäyttö- ja rakennuslain 213 :n nojalla Hiekkaranta-tilan alueella voimassa mainitun lain mukaisena asemakaavana. Kaavassa ei ole kaavamääräyksiä eikä AP-alueen kaavamerkinnästä ilmene, onko alueen tiloille tarkoitettu olevan mahdollista rakentaa muita kuin asuinrakennuksia, kuten rantasaunoja. Kaavakartassa AP-alueen tiloille sijoitettujen ohjeellisten rakennuspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista on pääteltävissä, että erillisten talousrakennusten, kuten saunan rakentaminen on mahdollista. Lähtökohtaisesti voimassa oleväri asemakaavan määräykset maankäyttö- ja rakennuslain 14 :n 4 momentin mukaisesti syrjäyttävät rakennusjärjestyksen määräykset. Kun otetaan huomioon, ;että puheena olevaan kaavaan merkityt rakennusten paikat ovat ohjeellisia eikä kaavassa ole muutoinkaan rakennusten sijoittelua koskevia määräyksiä, tulevat Heinäveden kunnan rakennusjärjestyksen määräykset asiassa sovellettaviksi. Rakennusjärjestyksellä pyritään aikaansaamaan paikallisiin olosuhteisiin soveltuvaa ja muun muassa luonnonarvot huomioon ottavaa rakentamista. Heinäveden kunnan råkennusjärjestyksessä on`määrätty, että nämä vaatimukset, kuten maiseman mäl dollisimman luönn'onmukaisena säilyttäminen, täyttyvät ranta-alueelle rakentamisessa, kun saunarakennuksen etäisyys rantaviivasta on vähintään 15 metriä. Haetun rakennusluvan mukaan saunarakennus sijoittuisi voimassa olevan asemakaavan mukaiselle ohjeelliselle rakennuspaikalle noin 2,5 metrin etäisyydelle järvestä. Siihen edellä todettuun seikkaan nähden, että rakennuksen sijaintia ei ole kaavassa sitovasti määrätty ja että rakentamisessa tulee kaavamääräyksen puuttuessa noudattaa myös rakennusjärjestyksen määräyksiä, joissa on edellytetty rantamaiseman luonnonmukaisuuden säilymiseksi saunarakennukset rakennettavaksi vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta, haetun rakennusluvan myöntämiselle 2,5 metrin etäisyydelle järvestä ei ole ollut edellytyksiä. Rakentaminen ei sijoitu rakennusjärjestyksen rantarakentamista koskevan määräyksen mukaisesti. Hallinto-oikeus toteaa, että rakennusjärjestyksen määräys ei ole kiinteistönomistajan kannalta myöskään kohtuuton. Koska asiassa ole ilmennyt, että Ari ja Eero Hänniselle olisi myönnetty lupa poiketa rakennusjärjestyksen määräyksestä, rakennuslupaa ei ole voitu hakemuksen mukaisena myöntää. Asian näin päättyessä lausunnon antaminen uutta asemakaavoitusta ja maisemanhoidon suunnitelmaa koskevista valitusperusteista raukeaa.

9 6 (6).3. Rakennustyön aloittamisoikeutta koskevan päätöksen osalta Rakennusluvan myöntämiselle haetun; mukaisena ei ole ollut edellytyksiä. Siihen nähden asiassa ei ole ollut edellytyksiä antaa lupaa myöskään rakenaloittamiseen. nustyön Sovelletut oikeusohjeet Perusteluissa mainitut ja,hallinto-oikeuslaki 3, Hallintolainkäyttölaki Maankäyttö- ja rakennuslaki 144 Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä (LO00.33.J). Päätöksen, ovat, tehneet hallinto-oikeuden jäsenet Jaana Malinen, Riikka Tiainen ja Minna Ruuskanen. Esittelijäjäsen Minna Ruuskanen ; Niiria `Håikkiner töirnistösihte-eri Jak elu Päätös Oikeudenkäyntimaksu maksutta Jäljennös Heinäveden tekninen lautakunta Ari Hänninen Eero Hänninen

10 r t'7-ig- OIKAISUVAATIMUS HEINÄVEDEN KUNNAN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE ASIA: Oikaisuvaatimus koskien tilayhtymä Ari ja Eero Hännisen kiinteistölle Hiekkaranta 1:28 myönnettyä rakennuslupaa HAKIJA: Osmo Pelkonen Naistenlahdentie 2 B HEINÄVESI VAATIMUS: 1.Rakennuslupa on kumottava. 2.Rakennus määrättävä purettavaksi. PERUSTELUT: 1.Tilayhtymä Ari ja Eero Hänninen on hakenut tammikuussa 2012 ensimmäisen kerran rakennuslupaajo rakenteilla olevalle saunarakennukselle. Tällöin rakennuslupa -asian käsittely eteni Kuopion hallinto -oikeuteen. Hallinto -oikeus totesi lainvoiman saadulla päätöksellä ( liite 1), että rakennusluvan myöntämiselle ko. saunarakennukselle ei ole edellytyksiä, koska sauna on rakennettu liian lähelle rantaa, alueella, jossa sovellettavaksi tulevat Heinäveden kunnan rakennusjärjestyksen määräykset. Kunnan rakennusjärjestyksessä on todettu, että rakennuksen etäisyys rantaviivasta on oltava vähintään 15 metriä. Kyseessä oleva saunarakennus on rakennettu 2,5 metrin päähän järvestä. (työn etenemisvaiheita ja ajankohtia liitteessä 2) Kuopion hallinto -oikeus totesi päätöksessään seuraavaa: Lähtökohtaisesti voimassa olevan asemakaavan määräykset maankäyttö -ja rakennuslain 14 4 momentin mukaisesti syrjäyttävät rakennusjärjestyksen määräykset. Kun ottaa huomioon, että puheena olevaan kaavaan merkityt rakennusten paikat ovat ohjeellisia, eikä kaavassa ole muutoinkaan rakennusten sijoittelua koskevia määräyksiä, tulevat Heinäveden kunnan rakennusjärjestyksen määräykset asiassa sovellettavaksi. Haetun rakennusluvan mukaan saunarakennus sijoittuisi voimassa olevan asemakaavan mukaiselle ohjeelliselle rakennuspaikalle noin 2.5 metrin etäisyydelle rannasta. Siihen edellä mainittuun seikkaan nähden, että rakennuksen sijaintia ei ole kaavassa sitovasti määrätty ja rakentamisessa tulee kaavamääräyksen puuttuessa noudattaa myös rakennusjärjestyksen määräyksiä, joissa on edellytetty rantamaiseman luonnonmukaisuuden säilymiseksi saunarakennukset rakennettavaksi vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta, haetun rakennusluvan myöntämiselle 2,5 metrin etäisyydelle järvestä ei ole ollut edellytyksiä. Rakentaminen ei sijoitu rakennusjärjestyksen rantarakentamista koskevan määräyksen mukaisesti. Rakennusjärjestyksen määräys ei ole kiinteistön omistajan kannalta myöskään kohtuuton.

11 Teknisen lautakunnan tulee kumota tilayhtymä Ari ja Eero Hänniselle myönnetty rakennuslupa. 2.Rakennustarkastajan,kunnan rakennusvalvontaviranomaisena,ryhtyä toimenpiteisiin tilayhtymä Ari ja Eero Hännisen Hiekkaranta 1:28 tilalla olevan kunnan rakennusjärjestysmääräysten vastaisesti rakennetun saunarakennuksen purkamiseksi. MRL 182 Heinävedellä Osmo Pelkonen c Naistenlahdentie 2 B Heinävesi p LIITE 1 Kuopion hallinto-oikeuden päätös 12/0236/3,diaarinumero / LIITE 2 Saunan rakentamisen kulkua esittämiä kuvia päivämäärineen

12 %i L c c ` 7 - c 5 HEINÄVEDEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Tekninen lautakunta fi OSMO PELKOSEN OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN TILAYHTYMÄ ARI JA EERO HÄNNISELLE MYÖNNETTYÄ RAKENNUSLUPAA 27/ /2013 TELA 36 Valmistelija: rakennustarkastaja Jenni Ylikotila, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Osmo Pelkonen on jättänyt tekniselle lautakunnallle päivätyn oikaisuvaatimuksen koskien Tilayhtymä Ari ja Eero Hänniselle myönnettyä saunarakennuksen rakennuslupaa sekä rakennuksen purkamista. Koska Kuopion hallinto-oikeus on kumonnut teknisen lautakunnan ja rakennustarkastajan aiemmat vuonnan 2012 tekemät päätökset ja hylännyt rakennuslupahakemuksen. Oikaisuvaatimuksellaan Pelkonen vaatii, että rakennuslupa kumotaan ja rakennus on määrättävä purettavaksi. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut asiasta kommenttinsa ja ohjeistuksensa. He painottavat sitä, että kun yksityiskohtainen kaava on alueelle tehty ja siinä osoitetaan sitova rakennusala, ei rakennusjärjestyksen yleiset määräykset mm. rakennusten etäisyydestä rantaan ole enää sovellettavissa. Kun on olemassa oleva kaava, on se aina merkitsevämpi peruste luvan myöntämiselle kuin kunnan rakennusjärjestys. Kyseinen rakennuslupa on myönnetty kaavamääräyksiä noudattaen ja luvalle on MRL 117 ja 135 mukaiset edellytykset, eli se täyttää rakentamiselle asetettavat vaatimukset ja soveltuu rakennuspaikalle sekä ympäristöön. ELY-keskus ohjeisti käsittelemään rakennusluvan uudelleen, koska KuHo:n aiemmin tekemä päätös on heidän mielestään virheellinen, mutta KuHo ei pystynyt enää aiemmin tekemäänsä päätöstä muuttamaan. Esityslistan liitteenä 36 /1 Osmo Pelkosen oikaisuvaatimus liitteineen Esityslistan liitteenä 36 /2 rakennustarkastaja Jenni Ylikotilan ja ELY-Keskuksen Jouni Halmeen sähköpostikeskustelua asiasta Teknjoht: Lautakunta päättää 1. pitää myönnetyn rakennusluvan voimassa. 2. että saunarakennusta ei määrätä purettavaksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteenä 36 /1 Osmo Pelkosen oikaisuvaatimus liitteineen

13 HEINÄVEDEN KUNTA Tekninen lautakunta OTE PÖYTÄKIRJASTA Liitteenä 36 /2 rakennustarkastaja Jenni Ylikotilan ja ELY-Keskuksen Jouni Halmeen sähköpostikeskustelua asiasta Tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokouksesta pois kello Jenni Ylikotila. Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa: auhiinen Pöytäkirjanpitäjä

14 L cl- T F 2' Liitteenä saunarakenuksen Saunan "peruskorjaus " alkoi kaivinkoneella Saunarakennuksesta jäljellä Perustukset valettuna ja runkotoippia pystyssä

15 Saunarakennus Tässä vaiheessa kyselin kunnasta rakennuslupatilannetta. Saunarakennus L,

16 HEINÄVEDEN KUNTA Tekninen lautakunta JULKIIPANOILMOITUS 2, Oheen merkittynä päätöksen antopäivänä annetaan seuraavat alla luetellut Heinäveden kunnan teknisen Päätöksen antopäivä lautakunnan päätökset Päätöspäivä ja Päätös Lupa-asian kohde ja hakija Päätös Osmo Pelkosen tekemään oikaisuvaatimukseen koskien Oikaisuvaatimus hylätty rakennustarkastajan päätöstä , jolla on myönnetty rakennuslupa nro Tilayhtymä Ari ja Eero Hänniselle rantasaunan rakentamiseen. Rakennuspaikka: Hasumäki, Hiekkaranta RN:o 1:28. Heinä%edellä 29. päivänä toukokuuta 2013 mo J hiainen äytäkir i itä'å Tämä ilmoitus on julkipantu yllä mainitun kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle., 1.i 2013 Tämä ilmoitus on ollut ilmoitustaululla / ( f

17 M A A N M I T T A U S L A I TOS Etelä-Savon maanmittaustoimisto Toimitusinsinööri Lauri Ylilammi PÖYTÄKI RJA TN MMLm/24184/33/ L. (- c i C 6.2,0. G 1 (8) 2013 KML 62 :N MUKAINEN RAKENNUSPAIKANOSANLUNASTUSTOIMITUS SEKÄ TIEOIKEUKSIEN KÄSITTELY Toimituksen kohde Heinäveden kunta Hiekkaranta 1:28, Rantala 1:336 ja Yhteinen venevalkama Hasumäen kylässä. Aika Maanantai 10. toukokuuta 2010 klo Paikka Heinäveden kunnantoimisto, valtuustosali. Toimitusinsinööri ja Toimitusinsinöörinä Lauri Ylilammi sekä muina toimitusmiehinä Heinäveden kunnanvaltuuston valitsemat, säädetyn vakuutuksen antaneet uskotut miehet uskotut miehet Arvo Kukkonen ja Osmo Vainikainen Läsnäolijat - Jyrki Leskinen tilalta Taimisto 1:291, - Martti Issakainen tilaltarautaristi 1:224, - Eero Hänninen ja Ari Hänninen tilalta Hiekkaranta 1:28, - Aimo Iivonen tilalta Kuokkala 1:342, - Mikko Holopainen tilalta Pakarila 1:362, Ahola 1:303 ja Hoikansuo 1:172 sekä Muikkula 1:164 - Kalevi Puustinen tilalta Koivuharju 1:219, - Marja-Liisa Vuorela, - Terttu Törmäkangas ja Antero Törmäkangas, - Osmo Pelkonen omasta ja Heikki Pelkonen tilalta Rantala 1:336, - Mikko Pelkonen tilalta Rantala 1:336, - Juha Pelkonen tilalta Pelkola 1:297, - Seppo Mikkonen tilalta Takala 1:126. Tiedottaminen Toimituksen jatkamisesta oli tiedotettu edellisen kokouksen yhteydessä , muuta tiedotusta ei annettu. Sovellettu lainsäädäntö : KML 168 ja 171 :t. 2 Kokouksen laillisuus Toimitusinsinööri selosti kokouksen tiedottamisen. Kysyttäessä kukaan ei esittänyt huomautusta tiedottamisen tai toimitusmiesten jääviyden suhteen. Toimitus todettiin lailliseksi ja toimitusmiehet jäävittömiksi sekä toimituksen aloittaminen esteettömäksi. Edellisen kokouksen pöytäkirja julkiluettiin muistutuksitta. Sovellettu lainsäädäntö: KML 4, 5 ja 11 :t, KMA 41 kohta 1 ja Oikeudenkäymiskaari, luku 13. C:\Data\Word\Tontinosan ja katualueen Iunastus \P2009_335174_xx2_S.dot

18 j. M A A N M I T T A U S L A I T O S Etelä-Savon maanmittaustoimisto Toimitusinsinööri Lauri Ylilammi PÖYTÄKIRJA TN MMLm/24184/33/ (8) 3 Maastokatselmus ja sopiminen Toimitusmiehet suorittivat edellisen kokouksen jälkeen maastokatselmuksen, jolloin paikalla olivat tilojen Hiekkaranta 1:28 ja Rantala 1:336 omistajat sekä useita venevalkaman 878:10 osakastilojen omistajista. Toimitusmiehet ovat todenneet maastokatselmuksessa yhteisen venevalkama-alueen kovapohjaiseksi, tasaiseksi hiekkarantaiseksi alueeksi, joka on aikanaan palvellut kuntalaisten kirkkovene ym. rantautumispaikkana. Toimitusmiehet ovat todenneet poistettavaksi haetun tieoikeuden tien olevan kovapohjainen ja hyväkuntoinen käytetty tie, jonka liittymä maantiehen on hieman hankala maastosta johtuen. Rantalan tilan 1:336 toisessa päässä tie oli kovapohjainen ja teki melkein 180 asteen kulman ja lähti nousemaan ylämäkeen ollen siten nykyisellään hankala käyttää ja talvella vaarallinen, mutta tietä oli käytetty esim. raskaan liikenteen osalta peruuttamalla. Maastokatselmuksessa ovat yhteisen alueen pyykit selvitetty ja tutkittu tien osalta siirtomahdollisuuksia sopimisen pohjaksi. Eero Hänninen on puhelimitse vahvistanut ennen toista kokousta, että sopimusta ei ole syntynyt ja hakija jatkaa vaatimusta tieoikeuden poistamiseksi, koska se haittaa rakentamistoimenpiteitä. Myös Osmo Pelkonen on ilmoittanut, ettei sopimusta ole syntynyt ja vaati tien pysyttämistä tai ilmoitti heidän olevan valmis myös siirtoon. 4 Keskustelu ja korvausvaatimukset Osmo Pelkonen totesi, että netistä otetussa asemakaavaluonnoksessa Hännisten tontti on merkitty AL-tontiksi tonttitehokkuudella Jos nykyinen AP tontti rakennettaisiin nykyiselle rakennuksen paikalle, joka on 20 m:n päässä tiestä, voisi rakentamisen toteuttaa pienellä oikaisulla. Jos tie siirretään heidän tonttinsa toiseen päähän, tulisi liittymän parannustöiden suorittaa Hännisten ja siihen kuntoon, kuin säännökset edellyttävät. Lisäksi Osmo Pelkonen katsoi, että Heinäveden kunnan tulisi tehdä laskelmat liittymisestä katuverkkoon ja valvomaan asia, koska heidän on maallikkona vaikea tietää vaatimuksia ja kustannuksia. Martti Issakainen totesi, ettei yhteistä aluetta olla myymässä. Jos aluetta oltaisiin ottamassa, tulisi osoittaa toinen paikka venevalkamalle, mikä olisi asianmukaisesti käytössä. Martti Issakainen esitti kantanaan, että venevalkama ja tie sopivat olemaan paikoillaan rakentamisesta huolimatta. Mikko Holopainen ilmoitti myös, ettei yhteistä aluetta olla myymässä ja mikäli se lunastetaan pakolla, tulee määrittää täysi korvaus ja tulisi huomioida, että Hännisten tontin arvo nousee lunastuksen johdosta. C:1DataMord\Tontinosan ja katualueen 1unastus P2009_335174_xx2_S.dot

19 M A A N M I T T A U S L A I T O 5 Etelä-Savon maanmittaustoimisto Toimitusinsinööri Lauri Ylilammi PÖYTÄKIRJA TN MMLm/24184/33/ (8) 5 Lunastusedellytykset Toimitusinsinööri tiedusteli vielä asianosaisten sopimusmahdollisuutta tien siirtoon, jolloin asianosaiset vahvistivat, ettei sopimusta ole syntynyt. Toimitusinsinööri totesi maastokatselmuksen pohjalta toimitusmiesten todenneen, että kaavan mukaisesti tieyhteyden johtaminen tontin toisesta päästä on mahdollista liittymää perusparantamalla ja tie on ollutkin samanlaisessa käytössä, kuin tilan Hiekkaranta 1:28 kulkeva tie. Toimitusmiehet ovat todenneet, että voimassa olevan vahvistetun asemakaavan (ohjeellinen tonttijako) mukaan tila Hiekkaranta 1:28 ja Yhteinen venevalkama 878:10 muodostavat yhden rakennuspaikan AP (asuinpientalo) tonttitehokkuudella Alueelle on laadittu muutoskaavaluonnoksia, mutta alue ei ole rakennuskiellossa asemakaavan muuttamiseksi rakennustarakastajalta saadun selvityksen mukaan. Kaavaluonnoksissa ei ole esitetty alueellisia muutoksia tontteihin, ainoastaan tontin käyttötarkoitukseen on esitetty muutoksia. Asiaa ei voida sopivasti tilusvaihdolla korjata. Lunastaminen ei aiheutua haittaa kiinteistöjärjestelmän selvyydelle eikä aiheuta kenellekään asianosaiselle huomattavaksi katsottavaa haittaa. Haitat ovat lähinnä laillistuneesta asemakaavasta aiheutuvia haittoja Toimitusmiehet katsoivat lunastusedellytysten olevan olemassa tontin lunastamiseksi sekä tieoikeuden poistamiseksi ja päättivät suorittaa haetun toimituksen. Sovellettu lainsäädäntö : KML 62 ja 64 :t ja KMA 6. 6 Toimitusmiesten päätös 6.1 Edellytykset Toimitusmiehet katsoivat lunastusedellytysten olevan olemassa tontinosan lunastamiseksi yhteisestä alueesta Yhteinen venevalkama 878:10 käsittäen koko yhteisen alueen Hasumäen kylässä ja liittämiseksi tilaan Hiekkaranta 1:28 sekä tilan Rantala 1:336 tieoikeuden lakkauttamiseksi tilan Hiekkaranta 1:28 alueelta kokonaisuudessaan ja päättivät suorittaa haetun toimituksen. Perustelut: Lunastamisen jälkeen tila Hiekkaranta 1:28 käsittää asemakaavan mukaisen AP -tontin korttelissa 129 ja on siten rakennuskelpoinen rakennuspaikka. Tilan Rantala 1:336 6 m leveä tieoikeus tilan Hiekkaranta 1:28 alueella ei ole voimassa olevan asemakaavan mukainen ja se tuottaa huomattavaa haittaa rakennuspaikan toteuttamiselle ja asemakaavassa esitetty kulkuyhteys tilalle Rantala 1 :336 on toteutettavissa maastollisesti. Olosuhteet ovat asemakaavan myötä niin muuttuneet, ettei tieoikeutta voitaisi YksTL 8 :n perusteella perustaa. C:\Data\Word\Tontinosan ja katualueen lunastus \ \P2009_335174_xx2_S.dot

20 PÖYTÄKIRJA 4 (8) TN M A A N M I T T A U S L A I T O S MMLm/24184/33/2009 Etelä-Savon maanmittaustoimisto Toimitusinsinööri Lauri Ylilammi Toimitusmiehet ovat todenneet esitetyt vaatimukset venevalkamaoikeuksien siirrosta ja tieoikeuksien siirrosta asemakaavasta poiketen pakolla ilman sopimuksia mahdottomiksi, koska asemakaava itsessään on laadittu ja vahvistettu alueiden eri käyttötarkoituksia toteuttamaan. Toimitusmiehet ovat todenneet, että alue ei ole rakennuskiellossa asemakaavan muuttamisen vuoksi ja uudet asemakaavaluonnokset ovat alueellisesti samanlaiset nykyisen kaavan kanssa, ainoastaan APtonttia on kaavailtu muutettavaksi AL-tontiksi ja ilmeisesti tonttitehokkuutta on myös kaavailtu kohotettavaksi. Lainkohdat: KML 62, 66, 161, 165, YksTL Arviointi ja korvaukset tontinosan lunastus Kohteen kuvaus: Arviointi: Yhteinen venevalkama kt sijaitsee keskeisellä Heinäveden keskustaajaman asemakaava-alueella Kermanrannassa aivan asemakaavaan merkityn yleisen venevalkama-alueen tuntumassa. Kohde on kovapohjainen rantaan rajoittuva alue suuruudeltaan 344 m2 hyvin venevalkamaksi ja uimarannaksi soveltuva alue. Asemakaavassa on merkitty ja kunta rakentanut arvioitavan alueen tuntumaan venevalkama-alueen ja yleisen uimarannan. Arvioitavan alueen molemmin puolin tontit ovat rakennettuja rakennuspaikkoja vanhastaan. Toimitusmiesten selvitysten mukaan Hiekkaranta 1:28 tilasta on tehty kuolinpesän taholta tehty myyntitarjous Heinäveden kunnanhallitukselle hintaan E. Heinäveden kunnanhallitus on kokouksessaan :ssä jättänyt tarjouksena kuolinpesälle ko. tilasta hintaan E. Tarjous ei ole johtanut kauppaan. Eero ja Ari Hänninen ovat päivätyllä kauppakirjalla ostaneet tilan Hiekkaranta 1:28 hintaan E. Toimitusmiesten käsityksen mukaan kaupan vertailukelpoisuutta heikentävät purkukuntoiset rakennukset, jotka aiheuttavat kustannuksia purettaessa sekä myyjien ja ostajien sukulaisuussuhde. Vastaavia kauppoja asemakaava-alueella koskien rantaan rajoittuvia rakentamattomia asuinrakennuspaikkoja ei ole Hasumäen kylästä löydettävissä kauppahintarekisterin mukaan. Sen sijaan on runsaasti ranta-asemakaava-alueella olevien lomarakennuspaikkojen kauppoja, jotka rajoittuvat rantaan, mutta myös pinta-alat ovat lomarakennuspaikoille tyypillisesti keskimäärin 0.5 ha. Koska kysymyksessä on erikoistapaus sikäli, että tonttia on hankala verrata lomatontteihin lähistössä olevien arvoa alentavien häiriötekijöiden, kuten tie kääntöpaikkoineen ja paikoitusalueineen, kunnan venevalkama-alue ja uimaranta ym. johdosta, ovat toimitusmiehet päättäneet C:1DatalWord\Tontinosan ja katualueen lunastus P2009_335174_xx2_S.dot

OIKAISU VAATIMUS HEINÄVEDEN KUNNAN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE

OIKAISU VAATIMUS HEINÄVEDEN KUNNAN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE 3. c4 13 OIKAISU VAATIMUS HEINÄVEDEN KUNNAN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE ASIA: Oikaisuvaatimus koskien tilayhtymä Ari ja Eero Hännisen kiinteistölle Hiekkaranta 1:28 myönnettyä rakennuslupaa HAKIJA: Osmo Pelkonen

Lisätiedot

KHO 2 5. 07. 2014 HFD

KHO 2 5. 07. 2014 HFD ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 14/5104/3 Annettu julkipanon jälkeen Diaarinumero 25.6.2014 01156113/KU/4113 KHO 2 5. 07. 2014 HFD ASIA Valittaja Valitus rakennusluvasta Osmo Pelkonen, Heinävesi Päätös,

Lisätiedot

Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta:

Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta: ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744,70101 KUOPIO Puhelin 029 5642500 Faksi 029 5642501 Sähköposti ita-suomi.hao@oikeus.fi Joensuun rakennus- ja ympäristö lautakunta Muuntamontie

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Heinäveden kunnan rakennustarkastaja 14.8.2007 211

Heinäveden kunnan rakennustarkastaja 14.8.2007 211 KUOP IO N HALL INTO- O IKEUS PÄÄTÖS 13/0249/3 J, Antopäivä Diaarinumero 25.6.2013 00288/13/4113 AS IA Muutoksenhakijat Kantelu rakennuslupa- asiassa Unto Pietarinen, Liperi Taina Pietarinen, Liperi Päätös,

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Luonnos 13.12.2016 EY 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusjärjestystä

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 50 08.05.2014. 50 Asianro 315/10.03.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 50 08.05.2014. 50 Asianro 315/10.03.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 50 Asianro 315/10.03.00/2014 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle / ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 20.2.2014 17 / 7-39-14 / Omakotitie 13 / talousrakennus

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Prof. Kai Kokko Syksy 2011

Prof. Kai Kokko Syksy 2011 Prof. Kai Kokko Syksy 2011 1 kysymys Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 1 767 neliömetrin suuruisen broilerikasvattamon rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulla

Lisätiedot

Rakennusjärjestykset Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

Rakennusjärjestykset Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Rakennusjärjestykset Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Rakennetun ympäristön neuvottelupäivä Seppo Hakala, Insinööri 1 MRL 14 Rakennusjärjestys Kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Jarmo ja Anne-Marie Lilius Vehnätie 3 33480 Ylöjärvi HAKEMUS Rakennuspaikan

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( )

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( ) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2012 1 (7) 1135 Poikkeamishakemus (Vartiokylä, tontti 45270/17) HEL 2012-006696 T 10 04 01 Rakvv 45-640-12-S Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset, joista poiketaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11 12.02.2015. 11 Asianro 7103/10.03.00.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11 12.02.2015. 11 Asianro 7103/10.03.00.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 11 Asianro 7103/10.03.00.03/2014 Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös 24.11.2014 943 / 12-14-2 / Hiihtäjäntie 15 / jätekatos Vs. rakennustarkastaja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske Ympäristölautakunta 5 20.01.2011 Ympäristölautakunta 14 08.02.2011 Ympäristölautakunta 13 05.02.2013 Ympäristölautakunta 24 12.03.2013 Ympäristölautakunta 15 04.03.2014 Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPAAN 14-0016-R/ AS OY METSOHOVIN KATETUT TERASSIT/VASTINE VALITUKSEEN 244/00.02.02/2014 VOLTK 17 Juhani Riuttanen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Rakennuslautakunta sivu 119. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Rakennuslautakunta sivu 119. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Rakennuslautakunta sivu 119 Kokousaika 14.12.2011 klo 13.00-13.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

Päätös oikaisuvaatimuksesta koskien veneiden talvisäilytyskentän määräaikaista lupaa

Päätös oikaisuvaatimuksesta koskien veneiden talvisäilytyskentän määräaikaista lupaa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 887/10.03.00.03/2016 77 Päätös oikaisuvaatimuksesta koskien veneiden talvisäilytyskentän määräaikaista lupaa Rakennustarkastaja Petri Ojanen 9.11.2016: Raision

Lisätiedot

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan.

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan. Vesijätön lunastus Kari Tuppurainen kari.tuppurainen@maanmittauslaitos.fi 0400-719023 28.4.2015, Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry:n vuosikokous Hotelli Iso Valkeinen, Kuopio Kiinteistön edustalla oleva

Lisätiedot

Överby Asuinrakennuksen (rak. v. 1910) purkaminen. Rakennuspaikka: Haapajärvi , Majtorp

Överby Asuinrakennuksen (rak. v. 1910) purkaminen. Rakennuspaikka: Haapajärvi , Majtorp Rakennus- ja ympäristölautakunta 4 26.01.2016 Rakennusvalvonnan ilmoitusasioita Rakennus- ja ympäristölautakunta 26.01.2016 4 Rakennus- ja ympäristölautakunnalle tiedoksi saatetaan seuraavat päätökset:

Lisätiedot

KUULUTUS LUHANGAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN PÄIVITTÄMINEN

KUULUTUS LUHANGAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN PÄIVITTÄMINEN KUULUTUS LUHANGAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN PÄIVITTÄMINEN Rakennusjärjestys päivitetään vuosien 2017-2018 aikana. Hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään maankäyttö- ja

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3)

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 25.2.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Ilpo ja Virpi Raiskila Rinnekatu 26, 33250 Tampere HAKEMUS Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti.

PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2005 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys on ympäristölupavirastolle

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

LAUSUNTO Diaarinumero VARELY/3313/2016 Varsinais-Suomi 21.12.2016 Kustavin kunnanhallitus kustavi@kustavi.fi Viite: lausuntopyyntö 7.10.2016 Lausunto Diilin ranta-asemakaavasta, luonnosvaihe KAAVAHANKE

Lisätiedot

Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Mikä rakennusjärjestys on? Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

Tonttiin rajoittuva katu Norokuja. Toimitus aloitettiin 27.2.2004 kaupunkimittausyksikön kokoushuoneessa.

Tonttiin rajoittuva katu Norokuja. Toimitus aloitettiin 27.2.2004 kaupunkimittausyksikön kokoushuoneessa. 1 ESPOON KAUPUNKI TOIMITUSINSINÖÖRI PÖYTÄKIRJA tontin lohkominen ja tontinosan lunastus Kaupunginosa 41 (Kaupunginkallio) Kortteli 41043 Tontti 4 Käyttötarkoitus AP (asuinpientalotontti) Tonttiin rajoittuva

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 13 Asianro 8411/10.03.00.00/2014 Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös 24.11.2014 946 / 19-17-2 / Mustikkatie 21 / Jäte-pyöräkatos, entisen

Lisätiedot

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. Poikkeamistoimivalta on MRL 171 :n 1 momentin mukaan kunnalla.

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. Poikkeamistoimivalta on MRL 171 :n 1 momentin mukaan kunnalla. Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 13/2015 1 (5) Tekninen lautakunta, 58, 12.08.2015 Kunnanhallitus, 132, 14.09.2015 132 Poikkeamishakemus / Boman Janne KNGDno-2015-512 Tekninen lautakunta, 12.08.2015, 58 Valmistelija

Lisätiedot

32 25.02.2014 97 28.09.2015

32 25.02.2014 97 28.09.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 32 25.02.2014 97 28.09.2015 LAPIN ELY-KESKUKSEN OIKAISUVAATIMUS PURKULUVASTA TERVO ANNA-LIISA, KEMINMAA/ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ/HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN

3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN 1 (5) 3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN 3.1 Yleistä... 2 3.2 Toimituksen vireilletulo... 2 3.3 Toimitusmiehet... 2 3.4 Asianosaiset... 2 3.5 Toimitusmenettely... 2 3.5.1

Lisätiedot

Hakija: Pasila Petteri ja Minna

Hakija: Pasila Petteri ja Minna Rakennuslautakunta 14 04.02.2015 Kaavoitustoimikunta 15 02.03.2015 Kunnanhallitus 50 09.03.2015 Poikkeamislupa, Pasila Petteri ja Minna 495/10.03.00.02/2015 Rakennuslautakunta 04.02.2015 14 Hakija: Pasila

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomainen

Rakennusvalvontaviranomainen Rakennusvalvonta Rakennusvalvontaviranomainen TOIMINTA JA SEN PERUSTEET Rakennusvalvontaviranomaisen toiminta perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999, luettavissa mm. osoitteessa www.finlex.fi).

Lisätiedot

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA 4 Suunnittelutarvealue Suunnittelutarvealuetta Hattulan kunnassa on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa

Lisätiedot

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen Ely-keskus Haettu kaavamuutos on ristiriidassa rantojen säästämistä koskevan tavoitteen

Lisätiedot

Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti Rakennuslautakunta 26 17.03.2015 Rakennuslautakunta 42 19.05.2015 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti 14/11.111/2015, 119/11.111/2014,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 39 03.03.2015 58 14.04.2015 Juoksevan uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perusteella kiinteistölle

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Rakennusjärjestys ohjaa rakentamista kunnassa Jokaisella kunnalla tulee olla rakennusjärjestys, jonka avulla kunnassa tapahtuvaa rakentamista ohjataan. Paikalliset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1 4532/10.03.00/2012 197 Oikaisuvaatimus katselmuspöytäkirjaan ja määräykseen, 49-50-15-12, Katri Valan tie 12, 02660 Espoo Valmistelijat / lisätiedot: Juvalainen

Lisätiedot

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA PÖYTÄKIRJA 12/ (8) RAKENNUSVALVONTAPALVELUT RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 28.9.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA PÖYTÄKIRJA 12/ (8) RAKENNUSVALVONTAPALVELUT RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 28.9. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA 12/2017 1 (8) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 28.9.2017 Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 28.9.2017 tekemät rakennuslupapäätökset: 22-23 Päätökset

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 195 26.05.2014. 195 Asianro 1389/10.03.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 195 26.05.2014. 195 Asianro 1389/10.03.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 195 Asianro 1389/10.03.00/2014 Vastine oikaisuvaatimukseen koskien suunnittelutarveratkaisua Haminanlahti, Vuorenlehto 410-5-110 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus

Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 1. Onko väite oikein vai väärin? (10/03) Yleistä tietä ei saa suunnitella tai rakentaa asemakaavan vastaisesti Alueellinen ympäristökeskus vastaa maakuntakaavoituksesta

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen kohdistuneen valituksen johdosta

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen kohdistuneen valituksen johdosta Rakennuslautakunta 10 04.02.2014 Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen 3.12.2013 107 kohdistuneen valituksen johdosta 1389/10.03.00.04.00/2013 RAKLA 10 Liitteet Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 1 (7) 354 Poikkeamishakemus (Haaga, Puutarhurinkuja 2) (b-asia) HEL 2012-011277 T 10 04 01 Rakvv 29-2575-12-12-S 14.8.2012 Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset,

Lisätiedot

TONTTIJAKO LUNASTAMINEN (lyhyesti)

TONTTIJAKO LUNASTAMINEN (lyhyesti) Professori Ari Ekroos TONTTIJAKO LUNASTAMINEN (lyhyesti) Yhdyskuntajärjestelmien ja - suunnittelun oikeudelliset perusteet RYM-C1002 TONTTIJAKO yleistä ASEMAKAAVA-ALUEIDEN RAKENNUSKORTTELIT EI MUILLA ALUEILLA

Lisätiedot

20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS

20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS 1 (9) 20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS 20.1 YLEISTÄ... 2 20.1.1 Sovellettavat säädökset... 2 20.1.2 Moottorikelkkailureitti, ulkoilureitti...

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Nurmesniemi I) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN

RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN Lomakkeet ja neuvonta Rakennusvalvonta, Rauhankatu 3 (1.krs), 18100 Heinola puh. (03) 849 3573 ja 849 3574 Hakemusasiakirjat hakemus rasitesopimus 2 kpl asemapiirros ja/tai

Lisätiedot

KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT

KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT Milloin kysymys on ennestään olevasta tiestä (= tarkoitetaan yksityistä tietä, johon muulla kuin rasitetun kiinteistön omistajalla tai haltijalla on pysyvä käyttöoikeus /KKO

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA PÖYTÄKIRJA 16/ (13) RAKENNUSVALVONTAPALVELUT RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA PÖYTÄKIRJA 16/ (13) RAKENNUSVALVONTAPALVELUT RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA 16/2017 1 (13) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 31.10.2017 Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 31.10.2017 tekemät rakennuslupapäätökset: 27-29 Päätökset

Lisätiedot

133 14.10.2015 160 09.12.2015

133 14.10.2015 160 09.12.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 133 14.10.2015 160 09.12.2015 Vastine Turun hallinto-oikeudelle rakennuslupaa koskevassa asiassa, lupa 2014-662, rakennuspaikka Ihantolantie

Lisätiedot

Purkamislupa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/eeva Pehkonen

Purkamislupa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/eeva Pehkonen Purkamislupa 1 Rakennuksen tai sen osan purkamiseen vaaditaan aina purkamislupa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1

Lupatunnus R Sivu 1 Lupatunnus 12-0111-R 01.10.2012 64 Sivu 1 Kerimäen kunta Kerimäentie 10 58200 Kerimäki RAKENNUSPAIKKA Jouhenniemi, 246-408-0004-0629 Teollisuustie, 58200 KERIMÄKI Kiinteistön nimi HERTTUALA pinta-ala 4000

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus 15-7-OIK viranhaltijapäätöksestä / Suunnittelutarveratkaisu POI / Haapajärvi

Oikaisuvaatimus 15-7-OIK viranhaltijapäätöksestä / Suunnittelutarveratkaisu POI / Haapajärvi Rakennus- ja ympäristölautakunta 75 14.04.2015 Oikaisuvaatimus 15-7-OIK viranhaltijapäätöksestä 9.3.2015 85 / Suunnittelutarveratkaisu 15-15-POI / Haapajärvi 425-5-83 Rakennus- ja ympäristölautakunta 75

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN 1 YLEISTÄ TIETOA RAKENNUSJÄRJESTYKSESTÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 / 5

RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN 1 YLEISTÄ TIETOA RAKENNUSJÄRJESTYKSESTÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 / 5 ARVIOINTISUUNNITELMA 1 / 5 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN 1 YLEISTÄ TIETOA RAKENNUSJÄRJESTYKSESTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus 14.6.2016 Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen myös uuden rakennuksen rakentamiseen ranta-alueella,

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeuden uusi lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 25 07.02.2012 ja 32 06.03.2012

Helsingin hallinto-oikeuden uusi lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 25 07.02.2012 ja 32 06.03.2012 Rakennuslautakunta 25 07.02.2012 Rakennuslautakunta 32 06.03.2012 Rakennuslautakunta 57 29.05.2012 Rakennuslautakunta 83 18.09.2012 Helsingin hallinto-oikeuden uusi lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä

Lisätiedot

143 25.08.2015. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 12-59-POY / Kylmälä 452-2-212

143 25.08.2015. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 12-59-POY / Kylmälä 452-2-212 Rakennus- ja ympäristölautakunta 143 25.08.2015 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 12-59-POY / Kylmälä 452-2-212 Rakennus- ja ympäristölautakunta 143 Asia Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN / OSALLISTUSMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN / OSALLISTUSMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UURAISTEN KUNTA 1(5) RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN / OSALLISTUSMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. YLEISTÄ 1.1 ja tavoitteet Rakennusjärjestys on maankäyttö- ja rakennuslakia sekä -asetusta ja kunnan kaavoja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 Ympäristölautakunta Sivut 40-44. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 Ympäristölautakunta Sivut 40-44. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 Ympäristölautakunta Sivut 40-44 KOKOUSAIKA Torstai 18.4.2013 klo.16.00 16.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3125/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3125/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2016 1 (1) 147 Asianro 3125/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Maaninka 476-416-8-49 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Kiinteistölle

Lisätiedot

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan KORVAUKSET 33 Maan luovuttamisesta sekä vahingosta, haitasta tai kustannuksista, jotka tähän lakiin perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat kiinteistön omistajalle, tieosakkaalle tai 10 :ssä tarkoitetun

Lisätiedot

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Hakemusnumero 2011-0002 Päätöspäivä 02.03.2011 20 Iin seurakunta Puistotie 3 91100 II RN:o 130:1 Pahkaniemi Rakennuspaikan osoite Suittisuontie 630 Kierikin osayleiskaava Pinta-ala 3700,00 m² Rakennustoimenpide

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari 2 Sovellettavat säädökset Sovelletaan maastoliikennelakia (1710/1995). Lisäksi soveltuvin osin ulkoilulain (606/1973) säännöksiä

Lisätiedot

PKS:N LUETTELO TAPAHTUMISTA HALLINTO-OIKEUDELLE. 14.3.2013 Hakemus lähetetty Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:ltä (PKS) Heinäveden tekniselle lautakunnalle.

PKS:N LUETTELO TAPAHTUMISTA HALLINTO-OIKEUDELLE. 14.3.2013 Hakemus lähetetty Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:ltä (PKS) Heinäveden tekniselle lautakunnalle. 15.5.2014 KB PKS:N LUETTELO TAPAHTUMISTA HALLINTO-OIKEUDELLE 14.3.2013 Hakemus lähetetty Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:ltä (PKS) Heinäveden tekniselle lautakunnalle. 2.9.2013 Kutsu katselmukseen Pohjois-Karjalan

Lisätiedot