Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri"

Transkriptio

1 `ttuopion HALLINTO -OIKEUS LÄHETE 3678/13 Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744, KUOPIO Puhelin Faksi /13/4113 Sähköposti Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA Vastaanottaj aa kehotetaan oheisen valituksen johdosta: 1. Antamaan lausuntonsa valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja niiden perusteluista. 2. Liittämään asiakirjoihin alkuperäisenä tai jäljennöksenä kaikki asiassa kertyneet asiakirjat, joita ovat ainakin: rakennuslupahakemus maankäyttö- ja rakennusasetuksen 49 :n mukaisine liitteineen selvitys kuulemisesta pyydetyt lausunnot. 3. Mikäli rakentamista varten on myönnetty poikkeaminen, tarvitaan myös poikkeamishakemus liitteineen sekä poikkeamispäätös. 4. Mikäli rakentaminen perustuu voimassa olevaan kaavaan, tarvitaan myös: kaavakartta tai ote siitä värillisenä mittakaavatietoineen ja hyväksymismerkintöineen kaavamerkinnät ja -määräykset kokonaisuudessaan kaavaselostus, josta ilmenevät kaavan tavoitteet ja perustelut tieto siitä milloin kaava on vahvistettu (jos rakennuslain aikainen kaava). 5. Sisällyttämään lausuntoon luettelo lausunnon liitteenä olevista asiakirjoista, jotta asianosainen saa myöhemmin vastinepyynnön yhteydessä tietoonsa hallinto-oikeudessa olevan oikeudenkäyntiaineiston. Tarvittaessa lisätietoja asiasta antaa lähetteen allekirjoittanut henkilö. Kaikki tämän lähett een liitteet sekä edellä pyyd etyt asiakirjat on palautettava viimeistään Tiia Konttinen toimistosihteeri Puhelujen hintatiedot: alkuisiin numeroihin soitettaessa puheluista peritään vain soittajan oman operaattorin sopimuksen mukainen paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu.

2 LIITTEET Asiakirjat

3 KUNNALLISVALITUS KUOPION HALLINTO -OIKEUDELLE KUOPION HALLINTO-OIKEUS SAAPUNUT ASIA: Kunnallisvalitus Heinäveden kunnan teknisen lautakunnan tekemästä päätöksestä hylätä oikaisuvaatimukseni koskien tilayhtymä Ari ja Eero Hännisen Hiekkaranta 1:28 kiinteistölle toistamiseen myönnettyä rakennuslupaa. VALITTAJA: Osmo Pelkonen Naistenlahdentie 2 B Heinävesi VAATIMUKSET: Teknisen lautakunnan ja rakennustarkastajan päätökset on kumottava ja rakennuslupahakemus hylättävä sekä saunarakennus määrättävä purettavaksi. PERUSTELUT: Kuopion hallinto -oikeus on lainvoimaisella päätöksellään 12/0236/3 kunnan rakennustarkastajanja teknisen lautakunnan tekemät, rakennuslupaja ,diaarinumero / 12/4113, kumonnut Heinäveden aloittamisoikeus, päätökset ja hylännyt rakennuslupahakemuksen koskien tilalle Hiekkaranta 1:28 jo valmiiksi rakennettua saunarakennusta. Perusteluina asiassa on ollut, että ko. saunarakennus ei täytä Heinäveden kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä eli se on rakennettu liian lähelle rantaa. Rakennustarkastaja on myöntänyt toistamiseen rakennusluvan ja tekninen lautakunta on hylännyt päätöksestä tekemäni oikaisuvaatimuksenja pitänyt rakennusluvan voimassa eikä määrännyt saunarakennustavaatimukseni mukaisesti purettavaksi. Perusteluina päätökselle on ollut tällä kertaa se, että kyseiselle rakennuspaikalle ei soveltuisikaan, vastoin hallinto -oikeuden kantaa, rakennusjärjestys vaan alueella tulisi sovellettavaksi yksityiskohtainen kaava, jossa osoitetaan sitova rakennusala. Toisin sanoen ko. tonttia koskeva kaava ei olisikaan ohjeellinen vaan sitova. Pääsääntö on, että kaavat ovat ohjeellisia. Näin on myös tällä tontilla ja Heinäveden kunnan rakennusjärjestyksen määräykset tulevat asiassa sovellettaviksi. Ohjeellinen tonttijako on tullut esille Hiekkaranta 1:28 tilalla tehdyn KML 101 :n mukaisessa kiinteistönmääritystoimituksessa. Tällöin toimitusmiehet totesivat, että voimassa olevan vahvistetun asemakaavan mukaan kyseessä on ohjeellinen tonttijako. ( Pöytäkirja TN (liitteenä). Heinävedellä Osmo Pelkonen z LIITTEET: Kuopion hallinto -oikeuden edellinen päätös samasta saunarakennuksesta Liite 1 Oikaisuvaatimus L i ite 2 Teknisen lautakunnan pöytäkirjaote oikaisuvaatimuksestani Liite 3 valokuvaliite rakennustyön edistymisestä päivämäärineen Liite 4 julkipanoilmoitus Liite 5 Tietoimituspöytäkirja Liite 6

4 KUOPION HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 12/0236/3 ;--'Annettu julkipanon.jälkeen. 1)iaarinumero /12/4113 2U ASIA Valittaja Valitus rakennusluvästa ja rakennustyön aloittamisoikeutta koskevasta pää- totisesta Osmo Pelkonen, Helsinki Päätökset,joihin on haettu muutosta 1. Heinäveden tekninen lautakunta Heinäveden kunnan rakennustarkastaja oli päätöksellään myöntänyt tilayhtymä Ari jå Eero 1'-Tanniselle (oikeastaan Ari ja Eero Hänni- 'selle) rakennusluvan 34,50 kerrosneliömetrin suuruisen saunarakennuksen rakentamiseen Heinäveden Hasumäen kylässä osoitteessa Kermanrannantie 47 sijaitsevalle kiinteistölle Hiekkaranta RNro 1:28. Tekninen lautakunta on hylännyt Osmo Pelkosen oikaisuvaatimuksen rakennustarkastajan päätöksestä. 2. Heinäveden tekninen lautakunta Heinäveden kunnan rakennustarkastaja oli päätöksellään myöntänyt tilayhtymä Ari ja EeroHariniselle1uvan rantasaunan rakennustöiden aloittamiseen ennen kuin' rakennuslupapäätös on saanut lainvoiman. Aloittamisoikeutta hakeneen tilayhtymän tulee' asettaa euron suuruinen vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Osoite Puhelin Faksi Sähköposti k io fi Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL uop KUOPIO

5 VAATIMUKSET HALLINTO-OIKEUDESSA 2 (6) Tekninen lautakunta on hylännyt Osmo Pelkosen oikaisuvaatimuksen aloittamisoikeutta koskevasta rakennustarkastajan päätöksestä. Päätökset on kumottava. Rakennusluvan ja aloittamisoikeuden myöntämiselle ei ole ollut edellytyksiä. Rakennuslupa ja aloittamisoikeus on myönnetty Heinäveden kunnan rakennusjärjestyksen 14 :n vastaisesti, koska uudisrakennus on rakennettu alle 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Rakennustyöt on tosiasiassa aloitettu jo ennen rakennusluvan ja aloittamisoikeuden myöntämistä. Aikaisemmin paikalla ollut vanha saunarakennus perustuksineen on purettu lokakuussa 2011 ja aloitettu heti uusien perustusten tekeminen ja rakennuksen pystyttäminen, joten kyse on uudisrakentamisesta. Heinäveden kunnanvaltuusto on hyväksynyt Heinäveden kirkonkylän asemakaavan ajantasaistamista, muuttamista ja laajentamista koskevan ehdotuksen sellaisena, että kaavan laajennusalueet sekä maisemallisesti arvokas alue (rajattu merkinnällä ma-1), johon Hiekkarannan tilakin kuuluu, on jätetty kaavasta pois. Perusteena on ollut se, että alueelle laaditaan maisemanhoitosuunnitelma, jolla alueen, rakentamista tarkastellaan tarkemmin maisemallisesta näkökohdasta. Alueen kaavatyötä on tarkoitus jatkaa maisemanhoitosuunnitelman valmistuttua. Alueelle on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimesta laadittu Heinäveden reitin valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen maisemanhoidon esisuunnitelma. Maisema-alueen hoitosuunnitelman tavoitteena on muun muassa rakentamisen sovittami.nen Kermajärven arvokkaaseen maisema- ja luontokokonaisuuteen sekä alueen rakennettuun ympäristöön. Asemakaavaselostuksen mukaan Hiekkaranta-tilan alue on esitetty muutettavaksi nykyisestä asuinpientaloalueesta asuinliikerakennusalueeksi. Koska kaava-asia on vireillä ja alue kuuluu ELY keskuksen esisuunnitelmaan, raon valmis, vireillä oleva asemakaava saanut lainvoiman, ja kunnes rakennushanke täyttää rakennusjärjestyksen ehdot. Lausunto ja vastine Heinäveden kunnan tekninen lautakunta on antanut lausunnon. Hallinto-oikeus on asian selvittämiseksi hankkinut tekniseltä lautakunnalta Ari ja Eero Hannisen rakennustyön, aloittamisoikeutta koskevan hakemuksen. Ari Hänninen on tilayhtymän nimissä antanut vastineen. Osmo Pelkonen on antanut vastineen, jossa hän on vaatinut jo rakennetun saunarakennuksen purkamista.

6 3 (6) HALLINTO- OIKEUDEN R ATKAISU 1: Hallinto-oikeus ei tutki rakennuksen purkamista koskevaa vaatimusta. 2. Hallinto-oikeus kumoaa teknisen lautakunnan ja rakennustarkastajan päätökset ja hylkää rakennuslupahakeniuksen. 3. Hallinto-oikeus kumoaa rakennustyön aloittamisoikeutta koskevat teknisen lautakunnan ja rakennustarkastajan päätökset ja hylkää aloittamisoikeutta koskevan hakemuksen. Perustelut 1. Tutkimatta jätetyltä osalta Maankäyttö ja rakennuslain 182 :n1 momentin mukaan jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin näihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen sekä äsianomainen ministeriö markkinavalvontaviranomaisena voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Pelkonen on vastineessaan vaatinut jo rakennetun saunarakennuksen purkamista. Hallinto-oikeudella ei ole toimivaltaa ensi asteena tutkia ja ratkaista asiaa. Kyse on kunnan rakennusvalvontaviranomaisen toimivaltaan kuuluvasta asiasta. 2. Rakennusluvan osalta Sovelletut oikeusöhjeet Maankäyttö- ja rakennuslain 125 :n 1 momentin mukaan rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Saman pykälän 2 momentin mukaan rakeimuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Maankäyttö- ja rakennuslain 135 :n 1 momentin mukaan rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä asemakaava-alueella on, että: 1) rakennushanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen; 2) rakentaminen täyttää sille 117 :ssä säädetyt sekä muut tämän lain mukaiset tai sen nojalla asetetut vaatimukset; 3) rakennus soveltuu paikalle; 4) rakennuspaikalle on käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus sellaisen järjestämiseen; 5) vedensaanti ja jätevedet voidaan hoitaa tyydyttävästi ja ilman haittaa ympäristölle; sekä 6) rakennusta ei sijoiteta tai rakenneta niin, että se tarpeettomasti haittaa naapuria tai vaikeuttaa naapurikiinteistön sopivaa rakentamista. Maankäyttö- ja rakennuslain 14 :n 1 momentin mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Mainitun pykälän 2 momentin mukaan rakennusjär-

7 4 (6) jestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset _ määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia. Saman pykälän 3 momentin mukaan rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja. Pykälän 4 momentin mukaan rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty. Heinäveden kunnan rakennusjärjestyksen 14 :n mukaan asuinrakennuksen/ rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalta tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaa säilyy. Asuinrakennuksen etäisyyden tulee olla vähintään 40 metriä rantavi.- vasta. Saunarakennuksen etäisyyden 14 :ssä tarkemmin määritellyllä tavalla laskettavasta rantaviivasta tulee olla vähintään 15 metriä. Maankäyttö- ja rakennuslain 213 :n 1 momentin mukaan rakennuslain nojalla voimaan tullut rakennuskaava on voimassa tämän lain mukaisena asemakaavana, jossa ei ole sitovaa tonttijakoa. Asiassa saatu selvitys Asiassa on kysymys 34,5 kerrosneliömetrin suuruisen saunan rakentamisesta Heinäveden Kermajärven rannalle tilalle Hiekkaranta RN:o 1:28. Hakemuksen mukaan sauna sijoittuu rakennuspaikalla entuudestaan olleen, nyttemmin puretun saunan paikalle. Tila sijaitsee vuonna 1989 muutetun Heinäveden kirkonseudun rakennuskaavan mukaisella asuinpientalojen korttelialueella (AP). Rakennuskaava-( karttaan on merkitty ohjeelliset rakennuspaikan rajat AP-alueella. Hiekkaranta-tilalle on merkitty kahden rakennuspaikan ohjeelliset rajat, joista pienemmän rakennuksen rakennuspaikka sijoittuu kaavakartalta (mittakaava 1:2 000) mitaten noin kahden metrin etäisyydelle Kermajärvestä. Nyt haetun rakennusluvan asemapiirustuksesta (mittakaava 1:500) mitaten uusi saunarakennus sijoittuisi 2,5 metrin etäisyydelle Kermajärvestä. Heinäveden kunnanvaltuusto on ( 63) hyväksynyt Heinäveden kirkonkylän asemakaava-alueen eteläosaa koskevan Heinäveden kirkonkylän asemakaavan ajantasaistamisen ja muutoksen siten, että kaavan ulkopuolelle on jätetty pois kaavan laajennusalueet sekä maisemallisesti arvokas ma- 1 rajattu alue. Tälle alueelle laaditaan maisemanhoitosuunnitelma, jossa alueen rakentamista tarkastellaan tarkemmin maisemallisesta näkökohdasta. Maisemanhoitosuunnitelman valmistuttua alueen kaavatyötä jatketaan. Teknisen lautakunnan lausunnon mukaan Hiekkaranta-tila kuuluu vahvistetun asemakaavan ulkopuolelle jätettyyn maisemallisesti arvokkaaseen alueeseen. Alue ei ole rakennuskiellossa.

8 5 (6) 'Asiassa on `riidatonta että Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on maaliskuussa 2011 julkaissut Heinäveden reitin valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen maisemanhoidon esisuunnitelman. Oikeudellinen arvio ja johtopäätökset Kyseessä on.uuden rakennuksen rakentaminen entisentilalle, <joten hank-' keen toteuttaminen edellyttää rakennuslupaa. Heinäveden kirkonseudun rakennuskaavan muutos vuodelta 1989 on maankäyttö- ja rakennuslain 213 :n nojalla Hiekkaranta-tilan alueella voimassa mainitun lain mukaisena asemakaavana. Kaavassa ei ole kaavamääräyksiä eikä AP-alueen kaavamerkinnästä ilmene, onko alueen tiloille tarkoitettu olevan mahdollista rakentaa muita kuin asuinrakennuksia, kuten rantasaunoja. Kaavakartassa AP-alueen tiloille sijoitettujen ohjeellisten rakennuspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista on pääteltävissä, että erillisten talousrakennusten, kuten saunan rakentaminen on mahdollista. Lähtökohtaisesti voimassa oleväri asemakaavan määräykset maankäyttö- ja rakennuslain 14 :n 4 momentin mukaisesti syrjäyttävät rakennusjärjestyksen määräykset. Kun otetaan huomioon, ;että puheena olevaan kaavaan merkityt rakennusten paikat ovat ohjeellisia eikä kaavassa ole muutoinkaan rakennusten sijoittelua koskevia määräyksiä, tulevat Heinäveden kunnan rakennusjärjestyksen määräykset asiassa sovellettaviksi. Rakennusjärjestyksellä pyritään aikaansaamaan paikallisiin olosuhteisiin soveltuvaa ja muun muassa luonnonarvot huomioon ottavaa rakentamista. Heinäveden kunnan råkennusjärjestyksessä on`määrätty, että nämä vaatimukset, kuten maiseman mäl dollisimman luönn'onmukaisena säilyttäminen, täyttyvät ranta-alueelle rakentamisessa, kun saunarakennuksen etäisyys rantaviivasta on vähintään 15 metriä. Haetun rakennusluvan mukaan saunarakennus sijoittuisi voimassa olevan asemakaavan mukaiselle ohjeelliselle rakennuspaikalle noin 2,5 metrin etäisyydelle järvestä. Siihen edellä todettuun seikkaan nähden, että rakennuksen sijaintia ei ole kaavassa sitovasti määrätty ja että rakentamisessa tulee kaavamääräyksen puuttuessa noudattaa myös rakennusjärjestyksen määräyksiä, joissa on edellytetty rantamaiseman luonnonmukaisuuden säilymiseksi saunarakennukset rakennettavaksi vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta, haetun rakennusluvan myöntämiselle 2,5 metrin etäisyydelle järvestä ei ole ollut edellytyksiä. Rakentaminen ei sijoitu rakennusjärjestyksen rantarakentamista koskevan määräyksen mukaisesti. Hallinto-oikeus toteaa, että rakennusjärjestyksen määräys ei ole kiinteistönomistajan kannalta myöskään kohtuuton. Koska asiassa ole ilmennyt, että Ari ja Eero Hänniselle olisi myönnetty lupa poiketa rakennusjärjestyksen määräyksestä, rakennuslupaa ei ole voitu hakemuksen mukaisena myöntää. Asian näin päättyessä lausunnon antaminen uutta asemakaavoitusta ja maisemanhoidon suunnitelmaa koskevista valitusperusteista raukeaa.

9 6 (6).3. Rakennustyön aloittamisoikeutta koskevan päätöksen osalta Rakennusluvan myöntämiselle haetun; mukaisena ei ole ollut edellytyksiä. Siihen nähden asiassa ei ole ollut edellytyksiä antaa lupaa myöskään rakenaloittamiseen. nustyön Sovelletut oikeusohjeet Perusteluissa mainitut ja,hallinto-oikeuslaki 3, Hallintolainkäyttölaki Maankäyttö- ja rakennuslaki 144 Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä (LO00.33.J). Päätöksen, ovat, tehneet hallinto-oikeuden jäsenet Jaana Malinen, Riikka Tiainen ja Minna Ruuskanen. Esittelijäjäsen Minna Ruuskanen ; Niiria `Håikkiner töirnistösihte-eri Jak elu Päätös Oikeudenkäyntimaksu maksutta Jäljennös Heinäveden tekninen lautakunta Ari Hänninen Eero Hänninen

10 r t'7-ig- OIKAISUVAATIMUS HEINÄVEDEN KUNNAN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE ASIA: Oikaisuvaatimus koskien tilayhtymä Ari ja Eero Hännisen kiinteistölle Hiekkaranta 1:28 myönnettyä rakennuslupaa HAKIJA: Osmo Pelkonen Naistenlahdentie 2 B HEINÄVESI VAATIMUS: 1.Rakennuslupa on kumottava. 2.Rakennus määrättävä purettavaksi. PERUSTELUT: 1.Tilayhtymä Ari ja Eero Hänninen on hakenut tammikuussa 2012 ensimmäisen kerran rakennuslupaajo rakenteilla olevalle saunarakennukselle. Tällöin rakennuslupa -asian käsittely eteni Kuopion hallinto -oikeuteen. Hallinto -oikeus totesi lainvoiman saadulla päätöksellä ( liite 1), että rakennusluvan myöntämiselle ko. saunarakennukselle ei ole edellytyksiä, koska sauna on rakennettu liian lähelle rantaa, alueella, jossa sovellettavaksi tulevat Heinäveden kunnan rakennusjärjestyksen määräykset. Kunnan rakennusjärjestyksessä on todettu, että rakennuksen etäisyys rantaviivasta on oltava vähintään 15 metriä. Kyseessä oleva saunarakennus on rakennettu 2,5 metrin päähän järvestä. (työn etenemisvaiheita ja ajankohtia liitteessä 2) Kuopion hallinto -oikeus totesi päätöksessään seuraavaa: Lähtökohtaisesti voimassa olevan asemakaavan määräykset maankäyttö -ja rakennuslain 14 4 momentin mukaisesti syrjäyttävät rakennusjärjestyksen määräykset. Kun ottaa huomioon, että puheena olevaan kaavaan merkityt rakennusten paikat ovat ohjeellisia, eikä kaavassa ole muutoinkaan rakennusten sijoittelua koskevia määräyksiä, tulevat Heinäveden kunnan rakennusjärjestyksen määräykset asiassa sovellettavaksi. Haetun rakennusluvan mukaan saunarakennus sijoittuisi voimassa olevan asemakaavan mukaiselle ohjeelliselle rakennuspaikalle noin 2.5 metrin etäisyydelle rannasta. Siihen edellä mainittuun seikkaan nähden, että rakennuksen sijaintia ei ole kaavassa sitovasti määrätty ja rakentamisessa tulee kaavamääräyksen puuttuessa noudattaa myös rakennusjärjestyksen määräyksiä, joissa on edellytetty rantamaiseman luonnonmukaisuuden säilymiseksi saunarakennukset rakennettavaksi vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta, haetun rakennusluvan myöntämiselle 2,5 metrin etäisyydelle järvestä ei ole ollut edellytyksiä. Rakentaminen ei sijoitu rakennusjärjestyksen rantarakentamista koskevan määräyksen mukaisesti. Rakennusjärjestyksen määräys ei ole kiinteistön omistajan kannalta myöskään kohtuuton.

11 Teknisen lautakunnan tulee kumota tilayhtymä Ari ja Eero Hänniselle myönnetty rakennuslupa. 2.Rakennustarkastajan,kunnan rakennusvalvontaviranomaisena,ryhtyä toimenpiteisiin tilayhtymä Ari ja Eero Hännisen Hiekkaranta 1:28 tilalla olevan kunnan rakennusjärjestysmääräysten vastaisesti rakennetun saunarakennuksen purkamiseksi. MRL 182 Heinävedellä Osmo Pelkonen c Naistenlahdentie 2 B Heinävesi p LIITE 1 Kuopion hallinto-oikeuden päätös 12/0236/3,diaarinumero / LIITE 2 Saunan rakentamisen kulkua esittämiä kuvia päivämäärineen

12 %i L c c ` 7 - c 5 HEINÄVEDEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Tekninen lautakunta fi OSMO PELKOSEN OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN TILAYHTYMÄ ARI JA EERO HÄNNISELLE MYÖNNETTYÄ RAKENNUSLUPAA 27/ /2013 TELA 36 Valmistelija: rakennustarkastaja Jenni Ylikotila, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Osmo Pelkonen on jättänyt tekniselle lautakunnallle päivätyn oikaisuvaatimuksen koskien Tilayhtymä Ari ja Eero Hänniselle myönnettyä saunarakennuksen rakennuslupaa sekä rakennuksen purkamista. Koska Kuopion hallinto-oikeus on kumonnut teknisen lautakunnan ja rakennustarkastajan aiemmat vuonnan 2012 tekemät päätökset ja hylännyt rakennuslupahakemuksen. Oikaisuvaatimuksellaan Pelkonen vaatii, että rakennuslupa kumotaan ja rakennus on määrättävä purettavaksi. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut asiasta kommenttinsa ja ohjeistuksensa. He painottavat sitä, että kun yksityiskohtainen kaava on alueelle tehty ja siinä osoitetaan sitova rakennusala, ei rakennusjärjestyksen yleiset määräykset mm. rakennusten etäisyydestä rantaan ole enää sovellettavissa. Kun on olemassa oleva kaava, on se aina merkitsevämpi peruste luvan myöntämiselle kuin kunnan rakennusjärjestys. Kyseinen rakennuslupa on myönnetty kaavamääräyksiä noudattaen ja luvalle on MRL 117 ja 135 mukaiset edellytykset, eli se täyttää rakentamiselle asetettavat vaatimukset ja soveltuu rakennuspaikalle sekä ympäristöön. ELY-keskus ohjeisti käsittelemään rakennusluvan uudelleen, koska KuHo:n aiemmin tekemä päätös on heidän mielestään virheellinen, mutta KuHo ei pystynyt enää aiemmin tekemäänsä päätöstä muuttamaan. Esityslistan liitteenä 36 /1 Osmo Pelkosen oikaisuvaatimus liitteineen Esityslistan liitteenä 36 /2 rakennustarkastaja Jenni Ylikotilan ja ELY-Keskuksen Jouni Halmeen sähköpostikeskustelua asiasta Teknjoht: Lautakunta päättää 1. pitää myönnetyn rakennusluvan voimassa. 2. että saunarakennusta ei määrätä purettavaksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteenä 36 /1 Osmo Pelkosen oikaisuvaatimus liitteineen

13 HEINÄVEDEN KUNTA Tekninen lautakunta OTE PÖYTÄKIRJASTA Liitteenä 36 /2 rakennustarkastaja Jenni Ylikotilan ja ELY-Keskuksen Jouni Halmeen sähköpostikeskustelua asiasta Tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokouksesta pois kello Jenni Ylikotila. Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa: auhiinen Pöytäkirjanpitäjä

14 L cl- T F 2' Liitteenä saunarakenuksen Saunan "peruskorjaus " alkoi kaivinkoneella Saunarakennuksesta jäljellä Perustukset valettuna ja runkotoippia pystyssä

15 Saunarakennus Tässä vaiheessa kyselin kunnasta rakennuslupatilannetta. Saunarakennus L,

16 HEINÄVEDEN KUNTA Tekninen lautakunta JULKIIPANOILMOITUS 2, Oheen merkittynä päätöksen antopäivänä annetaan seuraavat alla luetellut Heinäveden kunnan teknisen Päätöksen antopäivä lautakunnan päätökset Päätöspäivä ja Päätös Lupa-asian kohde ja hakija Päätös Osmo Pelkosen tekemään oikaisuvaatimukseen koskien Oikaisuvaatimus hylätty rakennustarkastajan päätöstä , jolla on myönnetty rakennuslupa nro Tilayhtymä Ari ja Eero Hänniselle rantasaunan rakentamiseen. Rakennuspaikka: Hasumäki, Hiekkaranta RN:o 1:28. Heinä%edellä 29. päivänä toukokuuta 2013 mo J hiainen äytäkir i itä'å Tämä ilmoitus on julkipantu yllä mainitun kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle., 1.i 2013 Tämä ilmoitus on ollut ilmoitustaululla / ( f

17 M A A N M I T T A U S L A I TOS Etelä-Savon maanmittaustoimisto Toimitusinsinööri Lauri Ylilammi PÖYTÄKI RJA TN MMLm/24184/33/ L. (- c i C 6.2,0. G 1 (8) 2013 KML 62 :N MUKAINEN RAKENNUSPAIKANOSANLUNASTUSTOIMITUS SEKÄ TIEOIKEUKSIEN KÄSITTELY Toimituksen kohde Heinäveden kunta Hiekkaranta 1:28, Rantala 1:336 ja Yhteinen venevalkama Hasumäen kylässä. Aika Maanantai 10. toukokuuta 2010 klo Paikka Heinäveden kunnantoimisto, valtuustosali. Toimitusinsinööri ja Toimitusinsinöörinä Lauri Ylilammi sekä muina toimitusmiehinä Heinäveden kunnanvaltuuston valitsemat, säädetyn vakuutuksen antaneet uskotut miehet uskotut miehet Arvo Kukkonen ja Osmo Vainikainen Läsnäolijat - Jyrki Leskinen tilalta Taimisto 1:291, - Martti Issakainen tilaltarautaristi 1:224, - Eero Hänninen ja Ari Hänninen tilalta Hiekkaranta 1:28, - Aimo Iivonen tilalta Kuokkala 1:342, - Mikko Holopainen tilalta Pakarila 1:362, Ahola 1:303 ja Hoikansuo 1:172 sekä Muikkula 1:164 - Kalevi Puustinen tilalta Koivuharju 1:219, - Marja-Liisa Vuorela, - Terttu Törmäkangas ja Antero Törmäkangas, - Osmo Pelkonen omasta ja Heikki Pelkonen tilalta Rantala 1:336, - Mikko Pelkonen tilalta Rantala 1:336, - Juha Pelkonen tilalta Pelkola 1:297, - Seppo Mikkonen tilalta Takala 1:126. Tiedottaminen Toimituksen jatkamisesta oli tiedotettu edellisen kokouksen yhteydessä , muuta tiedotusta ei annettu. Sovellettu lainsäädäntö : KML 168 ja 171 :t. 2 Kokouksen laillisuus Toimitusinsinööri selosti kokouksen tiedottamisen. Kysyttäessä kukaan ei esittänyt huomautusta tiedottamisen tai toimitusmiesten jääviyden suhteen. Toimitus todettiin lailliseksi ja toimitusmiehet jäävittömiksi sekä toimituksen aloittaminen esteettömäksi. Edellisen kokouksen pöytäkirja julkiluettiin muistutuksitta. Sovellettu lainsäädäntö: KML 4, 5 ja 11 :t, KMA 41 kohta 1 ja Oikeudenkäymiskaari, luku 13. C:\Data\Word\Tontinosan ja katualueen Iunastus \P2009_335174_xx2_S.dot

18 j. M A A N M I T T A U S L A I T O S Etelä-Savon maanmittaustoimisto Toimitusinsinööri Lauri Ylilammi PÖYTÄKIRJA TN MMLm/24184/33/ (8) 3 Maastokatselmus ja sopiminen Toimitusmiehet suorittivat edellisen kokouksen jälkeen maastokatselmuksen, jolloin paikalla olivat tilojen Hiekkaranta 1:28 ja Rantala 1:336 omistajat sekä useita venevalkaman 878:10 osakastilojen omistajista. Toimitusmiehet ovat todenneet maastokatselmuksessa yhteisen venevalkama-alueen kovapohjaiseksi, tasaiseksi hiekkarantaiseksi alueeksi, joka on aikanaan palvellut kuntalaisten kirkkovene ym. rantautumispaikkana. Toimitusmiehet ovat todenneet poistettavaksi haetun tieoikeuden tien olevan kovapohjainen ja hyväkuntoinen käytetty tie, jonka liittymä maantiehen on hieman hankala maastosta johtuen. Rantalan tilan 1:336 toisessa päässä tie oli kovapohjainen ja teki melkein 180 asteen kulman ja lähti nousemaan ylämäkeen ollen siten nykyisellään hankala käyttää ja talvella vaarallinen, mutta tietä oli käytetty esim. raskaan liikenteen osalta peruuttamalla. Maastokatselmuksessa ovat yhteisen alueen pyykit selvitetty ja tutkittu tien osalta siirtomahdollisuuksia sopimisen pohjaksi. Eero Hänninen on puhelimitse vahvistanut ennen toista kokousta, että sopimusta ei ole syntynyt ja hakija jatkaa vaatimusta tieoikeuden poistamiseksi, koska se haittaa rakentamistoimenpiteitä. Myös Osmo Pelkonen on ilmoittanut, ettei sopimusta ole syntynyt ja vaati tien pysyttämistä tai ilmoitti heidän olevan valmis myös siirtoon. 4 Keskustelu ja korvausvaatimukset Osmo Pelkonen totesi, että netistä otetussa asemakaavaluonnoksessa Hännisten tontti on merkitty AL-tontiksi tonttitehokkuudella Jos nykyinen AP tontti rakennettaisiin nykyiselle rakennuksen paikalle, joka on 20 m:n päässä tiestä, voisi rakentamisen toteuttaa pienellä oikaisulla. Jos tie siirretään heidän tonttinsa toiseen päähän, tulisi liittymän parannustöiden suorittaa Hännisten ja siihen kuntoon, kuin säännökset edellyttävät. Lisäksi Osmo Pelkonen katsoi, että Heinäveden kunnan tulisi tehdä laskelmat liittymisestä katuverkkoon ja valvomaan asia, koska heidän on maallikkona vaikea tietää vaatimuksia ja kustannuksia. Martti Issakainen totesi, ettei yhteistä aluetta olla myymässä. Jos aluetta oltaisiin ottamassa, tulisi osoittaa toinen paikka venevalkamalle, mikä olisi asianmukaisesti käytössä. Martti Issakainen esitti kantanaan, että venevalkama ja tie sopivat olemaan paikoillaan rakentamisesta huolimatta. Mikko Holopainen ilmoitti myös, ettei yhteistä aluetta olla myymässä ja mikäli se lunastetaan pakolla, tulee määrittää täysi korvaus ja tulisi huomioida, että Hännisten tontin arvo nousee lunastuksen johdosta. C:1DataMord\Tontinosan ja katualueen 1unastus P2009_335174_xx2_S.dot

19 M A A N M I T T A U S L A I T O 5 Etelä-Savon maanmittaustoimisto Toimitusinsinööri Lauri Ylilammi PÖYTÄKIRJA TN MMLm/24184/33/ (8) 5 Lunastusedellytykset Toimitusinsinööri tiedusteli vielä asianosaisten sopimusmahdollisuutta tien siirtoon, jolloin asianosaiset vahvistivat, ettei sopimusta ole syntynyt. Toimitusinsinööri totesi maastokatselmuksen pohjalta toimitusmiesten todenneen, että kaavan mukaisesti tieyhteyden johtaminen tontin toisesta päästä on mahdollista liittymää perusparantamalla ja tie on ollutkin samanlaisessa käytössä, kuin tilan Hiekkaranta 1:28 kulkeva tie. Toimitusmiehet ovat todenneet, että voimassa olevan vahvistetun asemakaavan (ohjeellinen tonttijako) mukaan tila Hiekkaranta 1:28 ja Yhteinen venevalkama 878:10 muodostavat yhden rakennuspaikan AP (asuinpientalo) tonttitehokkuudella Alueelle on laadittu muutoskaavaluonnoksia, mutta alue ei ole rakennuskiellossa asemakaavan muuttamiseksi rakennustarakastajalta saadun selvityksen mukaan. Kaavaluonnoksissa ei ole esitetty alueellisia muutoksia tontteihin, ainoastaan tontin käyttötarkoitukseen on esitetty muutoksia. Asiaa ei voida sopivasti tilusvaihdolla korjata. Lunastaminen ei aiheutua haittaa kiinteistöjärjestelmän selvyydelle eikä aiheuta kenellekään asianosaiselle huomattavaksi katsottavaa haittaa. Haitat ovat lähinnä laillistuneesta asemakaavasta aiheutuvia haittoja Toimitusmiehet katsoivat lunastusedellytysten olevan olemassa tontin lunastamiseksi sekä tieoikeuden poistamiseksi ja päättivät suorittaa haetun toimituksen. Sovellettu lainsäädäntö : KML 62 ja 64 :t ja KMA 6. 6 Toimitusmiesten päätös 6.1 Edellytykset Toimitusmiehet katsoivat lunastusedellytysten olevan olemassa tontinosan lunastamiseksi yhteisestä alueesta Yhteinen venevalkama 878:10 käsittäen koko yhteisen alueen Hasumäen kylässä ja liittämiseksi tilaan Hiekkaranta 1:28 sekä tilan Rantala 1:336 tieoikeuden lakkauttamiseksi tilan Hiekkaranta 1:28 alueelta kokonaisuudessaan ja päättivät suorittaa haetun toimituksen. Perustelut: Lunastamisen jälkeen tila Hiekkaranta 1:28 käsittää asemakaavan mukaisen AP -tontin korttelissa 129 ja on siten rakennuskelpoinen rakennuspaikka. Tilan Rantala 1:336 6 m leveä tieoikeus tilan Hiekkaranta 1:28 alueella ei ole voimassa olevan asemakaavan mukainen ja se tuottaa huomattavaa haittaa rakennuspaikan toteuttamiselle ja asemakaavassa esitetty kulkuyhteys tilalle Rantala 1 :336 on toteutettavissa maastollisesti. Olosuhteet ovat asemakaavan myötä niin muuttuneet, ettei tieoikeutta voitaisi YksTL 8 :n perusteella perustaa. C:\Data\Word\Tontinosan ja katualueen lunastus \ \P2009_335174_xx2_S.dot

20 PÖYTÄKIRJA 4 (8) TN M A A N M I T T A U S L A I T O S MMLm/24184/33/2009 Etelä-Savon maanmittaustoimisto Toimitusinsinööri Lauri Ylilammi Toimitusmiehet ovat todenneet esitetyt vaatimukset venevalkamaoikeuksien siirrosta ja tieoikeuksien siirrosta asemakaavasta poiketen pakolla ilman sopimuksia mahdottomiksi, koska asemakaava itsessään on laadittu ja vahvistettu alueiden eri käyttötarkoituksia toteuttamaan. Toimitusmiehet ovat todenneet, että alue ei ole rakennuskiellossa asemakaavan muuttamisen vuoksi ja uudet asemakaavaluonnokset ovat alueellisesti samanlaiset nykyisen kaavan kanssa, ainoastaan APtonttia on kaavailtu muutettavaksi AL-tontiksi ja ilmeisesti tonttitehokkuutta on myös kaavailtu kohotettavaksi. Lainkohdat: KML 62, 66, 161, 165, YksTL Arviointi ja korvaukset tontinosan lunastus Kohteen kuvaus: Arviointi: Yhteinen venevalkama kt sijaitsee keskeisellä Heinäveden keskustaajaman asemakaava-alueella Kermanrannassa aivan asemakaavaan merkityn yleisen venevalkama-alueen tuntumassa. Kohde on kovapohjainen rantaan rajoittuva alue suuruudeltaan 344 m2 hyvin venevalkamaksi ja uimarannaksi soveltuva alue. Asemakaavassa on merkitty ja kunta rakentanut arvioitavan alueen tuntumaan venevalkama-alueen ja yleisen uimarannan. Arvioitavan alueen molemmin puolin tontit ovat rakennettuja rakennuspaikkoja vanhastaan. Toimitusmiesten selvitysten mukaan Hiekkaranta 1:28 tilasta on tehty kuolinpesän taholta tehty myyntitarjous Heinäveden kunnanhallitukselle hintaan E. Heinäveden kunnanhallitus on kokouksessaan :ssä jättänyt tarjouksena kuolinpesälle ko. tilasta hintaan E. Tarjous ei ole johtanut kauppaan. Eero ja Ari Hänninen ovat päivätyllä kauppakirjalla ostaneet tilan Hiekkaranta 1:28 hintaan E. Toimitusmiesten käsityksen mukaan kaupan vertailukelpoisuutta heikentävät purkukuntoiset rakennukset, jotka aiheuttavat kustannuksia purettaessa sekä myyjien ja ostajien sukulaisuussuhde. Vastaavia kauppoja asemakaava-alueella koskien rantaan rajoittuvia rakentamattomia asuinrakennuspaikkoja ei ole Hasumäen kylästä löydettävissä kauppahintarekisterin mukaan. Sen sijaan on runsaasti ranta-asemakaava-alueella olevien lomarakennuspaikkojen kauppoja, jotka rajoittuvat rantaan, mutta myös pinta-alat ovat lomarakennuspaikoille tyypillisesti keskimäärin 0.5 ha. Koska kysymyksessä on erikoistapaus sikäli, että tonttia on hankala verrata lomatontteihin lähistössä olevien arvoa alentavien häiriötekijöiden, kuten tie kääntöpaikkoineen ja paikoitusalueineen, kunnan venevalkama-alue ja uimaranta ym. johdosta, ovat toimitusmiehet päättäneet C:1DatalWord\Tontinosan ja katualueen lunastus P2009_335174_xx2_S.dot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) 25.11.2014 Esityslistan internetissä julkaistavasta versiosta on poistettu yksityisten asianosaisten tiedot. RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA KOKOUSAIKA TIISTAI

Lisätiedot

Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358

Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358 Page 1 of 39 FINLEX - Edita Publishing Oy Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tämä laki koskee kaikkia yksityisiä teitä, sellaisia

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

Maantietoimitus koskien valtatien 6 parantamista Lappeenrannan kaupungissa välillä Luumäen kunnan raja - Kärki, rinnakkaistiejärjestelyineen.

Maantietoimitus koskien valtatien 6 parantamista Lappeenrannan kaupungissa välillä Luumäen kunnan raja - Kärki, rinnakkaistiejärjestelyineen. Toimitusnumero 2014-489596 1(29) Maantietoimitus, loppukokous. Kohde: Aika: 28.5.2015 kello 12:00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Maantietoimitus koskien valtatien 6 parantamista Lappeenrannan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

Vesijätön arvo tontin lisäalueena

Vesijätön arvo tontin lisäalueena Maanmittaus 82:2 (2007) 45 Maanmittaus 82:2 (2007) Saapunut 22.11.2006 ja tarkistettuna 20.4.2007 Hyväksytty 21.5.2007 Vesijätön arvo tontin lisäalueena Risto Peltola ja Juhana Hiironen Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 Maankäyttölautakunta 19.02.2014 Aika 19.02.2014 klo 18:10-20:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon pidentämismaksut

Lisätiedot

Päätös rakennuslupia 2015-45 ja 2015-46 koskevasta oikaisuvaatimuksesta

Päätös rakennuslupia 2015-45 ja 2015-46 koskevasta oikaisuvaatimuksesta 1 Päätös rakennuslupia 2015-45 ja 2015-46 koskevasta oikaisuvaatimuksesta Lupa-arkkitehti on 9.2.2015 40 ja 41 myöntänyt YYja YYn hakemat rakennusluvat 2015-45 ja 2015-46. Naapuri XX on 23.2.2015 jättänyt

Lisätiedot

PALTAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PALTAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS PALTAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällysluettelo Määritelmät ja lyhenteet...4 1 YLEISTÄ...5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen... 5 1.4 Rakennushankkeen suunnittelijat,

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

myyjälle ja ostajalle

myyjälle ja ostajalle T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I T I O P A S T O N T T I O P A S O P A S T O N T T I O P A S T O N T myyjälle ja ostajalle O mistatko tonttimaata? Etsitkö perheellesi

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015 Sysmän kunta Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 12/0206/1 Korsholmanpuistikko 43

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 12/0206/1 Korsholmanpuistikko 43 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 12/0206/1 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.6.2012 01163/11/5202 muut dnrot

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN Khall Sonkajärven kunnassa rakennusvalvonnan katselmus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1 1 1 1 1 1 1 2 Esipuhe Ympäristöministeriö antoi 32000 asetuksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä. Asetus on julkaistu ympäristöministeriön

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta -3, TEK 14.4.2011 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 14.4.2011 Esityslista 2/2010 -1, TEK 14.4.2011 18:30 Kokousaika 14.4.2011 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot