Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri"

Transkriptio

1 `ttuopion HALLINTO -OIKEUS LÄHETE 3678/13 Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744, KUOPIO Puhelin Faksi /13/4113 Sähköposti Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA Vastaanottaj aa kehotetaan oheisen valituksen johdosta: 1. Antamaan lausuntonsa valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja niiden perusteluista. 2. Liittämään asiakirjoihin alkuperäisenä tai jäljennöksenä kaikki asiassa kertyneet asiakirjat, joita ovat ainakin: rakennuslupahakemus maankäyttö- ja rakennusasetuksen 49 :n mukaisine liitteineen selvitys kuulemisesta pyydetyt lausunnot. 3. Mikäli rakentamista varten on myönnetty poikkeaminen, tarvitaan myös poikkeamishakemus liitteineen sekä poikkeamispäätös. 4. Mikäli rakentaminen perustuu voimassa olevaan kaavaan, tarvitaan myös: kaavakartta tai ote siitä värillisenä mittakaavatietoineen ja hyväksymismerkintöineen kaavamerkinnät ja -määräykset kokonaisuudessaan kaavaselostus, josta ilmenevät kaavan tavoitteet ja perustelut tieto siitä milloin kaava on vahvistettu (jos rakennuslain aikainen kaava). 5. Sisällyttämään lausuntoon luettelo lausunnon liitteenä olevista asiakirjoista, jotta asianosainen saa myöhemmin vastinepyynnön yhteydessä tietoonsa hallinto-oikeudessa olevan oikeudenkäyntiaineiston. Tarvittaessa lisätietoja asiasta antaa lähetteen allekirjoittanut henkilö. Kaikki tämän lähett een liitteet sekä edellä pyyd etyt asiakirjat on palautettava viimeistään Tiia Konttinen toimistosihteeri Puhelujen hintatiedot: alkuisiin numeroihin soitettaessa puheluista peritään vain soittajan oman operaattorin sopimuksen mukainen paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu.

2 LIITTEET Asiakirjat

3 KUNNALLISVALITUS KUOPION HALLINTO -OIKEUDELLE KUOPION HALLINTO-OIKEUS SAAPUNUT ASIA: Kunnallisvalitus Heinäveden kunnan teknisen lautakunnan tekemästä päätöksestä hylätä oikaisuvaatimukseni koskien tilayhtymä Ari ja Eero Hännisen Hiekkaranta 1:28 kiinteistölle toistamiseen myönnettyä rakennuslupaa. VALITTAJA: Osmo Pelkonen Naistenlahdentie 2 B Heinävesi VAATIMUKSET: Teknisen lautakunnan ja rakennustarkastajan päätökset on kumottava ja rakennuslupahakemus hylättävä sekä saunarakennus määrättävä purettavaksi. PERUSTELUT: Kuopion hallinto -oikeus on lainvoimaisella päätöksellään 12/0236/3 kunnan rakennustarkastajanja teknisen lautakunnan tekemät, rakennuslupaja ,diaarinumero / 12/4113, kumonnut Heinäveden aloittamisoikeus, päätökset ja hylännyt rakennuslupahakemuksen koskien tilalle Hiekkaranta 1:28 jo valmiiksi rakennettua saunarakennusta. Perusteluina asiassa on ollut, että ko. saunarakennus ei täytä Heinäveden kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä eli se on rakennettu liian lähelle rantaa. Rakennustarkastaja on myöntänyt toistamiseen rakennusluvan ja tekninen lautakunta on hylännyt päätöksestä tekemäni oikaisuvaatimuksenja pitänyt rakennusluvan voimassa eikä määrännyt saunarakennustavaatimukseni mukaisesti purettavaksi. Perusteluina päätökselle on ollut tällä kertaa se, että kyseiselle rakennuspaikalle ei soveltuisikaan, vastoin hallinto -oikeuden kantaa, rakennusjärjestys vaan alueella tulisi sovellettavaksi yksityiskohtainen kaava, jossa osoitetaan sitova rakennusala. Toisin sanoen ko. tonttia koskeva kaava ei olisikaan ohjeellinen vaan sitova. Pääsääntö on, että kaavat ovat ohjeellisia. Näin on myös tällä tontilla ja Heinäveden kunnan rakennusjärjestyksen määräykset tulevat asiassa sovellettaviksi. Ohjeellinen tonttijako on tullut esille Hiekkaranta 1:28 tilalla tehdyn KML 101 :n mukaisessa kiinteistönmääritystoimituksessa. Tällöin toimitusmiehet totesivat, että voimassa olevan vahvistetun asemakaavan mukaan kyseessä on ohjeellinen tonttijako. ( Pöytäkirja TN (liitteenä). Heinävedellä Osmo Pelkonen z LIITTEET: Kuopion hallinto -oikeuden edellinen päätös samasta saunarakennuksesta Liite 1 Oikaisuvaatimus L i ite 2 Teknisen lautakunnan pöytäkirjaote oikaisuvaatimuksestani Liite 3 valokuvaliite rakennustyön edistymisestä päivämäärineen Liite 4 julkipanoilmoitus Liite 5 Tietoimituspöytäkirja Liite 6

4 KUOPION HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 12/0236/3 ;--'Annettu julkipanon.jälkeen. 1)iaarinumero /12/4113 2U ASIA Valittaja Valitus rakennusluvästa ja rakennustyön aloittamisoikeutta koskevasta pää- totisesta Osmo Pelkonen, Helsinki Päätökset,joihin on haettu muutosta 1. Heinäveden tekninen lautakunta Heinäveden kunnan rakennustarkastaja oli päätöksellään myöntänyt tilayhtymä Ari jå Eero 1'-Tanniselle (oikeastaan Ari ja Eero Hänni- 'selle) rakennusluvan 34,50 kerrosneliömetrin suuruisen saunarakennuksen rakentamiseen Heinäveden Hasumäen kylässä osoitteessa Kermanrannantie 47 sijaitsevalle kiinteistölle Hiekkaranta RNro 1:28. Tekninen lautakunta on hylännyt Osmo Pelkosen oikaisuvaatimuksen rakennustarkastajan päätöksestä. 2. Heinäveden tekninen lautakunta Heinäveden kunnan rakennustarkastaja oli päätöksellään myöntänyt tilayhtymä Ari ja EeroHariniselle1uvan rantasaunan rakennustöiden aloittamiseen ennen kuin' rakennuslupapäätös on saanut lainvoiman. Aloittamisoikeutta hakeneen tilayhtymän tulee' asettaa euron suuruinen vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Osoite Puhelin Faksi Sähköposti k io fi Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL uop KUOPIO

5 VAATIMUKSET HALLINTO-OIKEUDESSA 2 (6) Tekninen lautakunta on hylännyt Osmo Pelkosen oikaisuvaatimuksen aloittamisoikeutta koskevasta rakennustarkastajan päätöksestä. Päätökset on kumottava. Rakennusluvan ja aloittamisoikeuden myöntämiselle ei ole ollut edellytyksiä. Rakennuslupa ja aloittamisoikeus on myönnetty Heinäveden kunnan rakennusjärjestyksen 14 :n vastaisesti, koska uudisrakennus on rakennettu alle 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Rakennustyöt on tosiasiassa aloitettu jo ennen rakennusluvan ja aloittamisoikeuden myöntämistä. Aikaisemmin paikalla ollut vanha saunarakennus perustuksineen on purettu lokakuussa 2011 ja aloitettu heti uusien perustusten tekeminen ja rakennuksen pystyttäminen, joten kyse on uudisrakentamisesta. Heinäveden kunnanvaltuusto on hyväksynyt Heinäveden kirkonkylän asemakaavan ajantasaistamista, muuttamista ja laajentamista koskevan ehdotuksen sellaisena, että kaavan laajennusalueet sekä maisemallisesti arvokas alue (rajattu merkinnällä ma-1), johon Hiekkarannan tilakin kuuluu, on jätetty kaavasta pois. Perusteena on ollut se, että alueelle laaditaan maisemanhoitosuunnitelma, jolla alueen, rakentamista tarkastellaan tarkemmin maisemallisesta näkökohdasta. Alueen kaavatyötä on tarkoitus jatkaa maisemanhoitosuunnitelman valmistuttua. Alueelle on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimesta laadittu Heinäveden reitin valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen maisemanhoidon esisuunnitelma. Maisema-alueen hoitosuunnitelman tavoitteena on muun muassa rakentamisen sovittami.nen Kermajärven arvokkaaseen maisema- ja luontokokonaisuuteen sekä alueen rakennettuun ympäristöön. Asemakaavaselostuksen mukaan Hiekkaranta-tilan alue on esitetty muutettavaksi nykyisestä asuinpientaloalueesta asuinliikerakennusalueeksi. Koska kaava-asia on vireillä ja alue kuuluu ELY keskuksen esisuunnitelmaan, raon valmis, vireillä oleva asemakaava saanut lainvoiman, ja kunnes rakennushanke täyttää rakennusjärjestyksen ehdot. Lausunto ja vastine Heinäveden kunnan tekninen lautakunta on antanut lausunnon. Hallinto-oikeus on asian selvittämiseksi hankkinut tekniseltä lautakunnalta Ari ja Eero Hannisen rakennustyön, aloittamisoikeutta koskevan hakemuksen. Ari Hänninen on tilayhtymän nimissä antanut vastineen. Osmo Pelkonen on antanut vastineen, jossa hän on vaatinut jo rakennetun saunarakennuksen purkamista.

6 3 (6) HALLINTO- OIKEUDEN R ATKAISU 1: Hallinto-oikeus ei tutki rakennuksen purkamista koskevaa vaatimusta. 2. Hallinto-oikeus kumoaa teknisen lautakunnan ja rakennustarkastajan päätökset ja hylkää rakennuslupahakeniuksen. 3. Hallinto-oikeus kumoaa rakennustyön aloittamisoikeutta koskevat teknisen lautakunnan ja rakennustarkastajan päätökset ja hylkää aloittamisoikeutta koskevan hakemuksen. Perustelut 1. Tutkimatta jätetyltä osalta Maankäyttö ja rakennuslain 182 :n1 momentin mukaan jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin näihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen sekä äsianomainen ministeriö markkinavalvontaviranomaisena voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Pelkonen on vastineessaan vaatinut jo rakennetun saunarakennuksen purkamista. Hallinto-oikeudella ei ole toimivaltaa ensi asteena tutkia ja ratkaista asiaa. Kyse on kunnan rakennusvalvontaviranomaisen toimivaltaan kuuluvasta asiasta. 2. Rakennusluvan osalta Sovelletut oikeusöhjeet Maankäyttö- ja rakennuslain 125 :n 1 momentin mukaan rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Saman pykälän 2 momentin mukaan rakeimuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Maankäyttö- ja rakennuslain 135 :n 1 momentin mukaan rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä asemakaava-alueella on, että: 1) rakennushanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen; 2) rakentaminen täyttää sille 117 :ssä säädetyt sekä muut tämän lain mukaiset tai sen nojalla asetetut vaatimukset; 3) rakennus soveltuu paikalle; 4) rakennuspaikalle on käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus sellaisen järjestämiseen; 5) vedensaanti ja jätevedet voidaan hoitaa tyydyttävästi ja ilman haittaa ympäristölle; sekä 6) rakennusta ei sijoiteta tai rakenneta niin, että se tarpeettomasti haittaa naapuria tai vaikeuttaa naapurikiinteistön sopivaa rakentamista. Maankäyttö- ja rakennuslain 14 :n 1 momentin mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Mainitun pykälän 2 momentin mukaan rakennusjär-

7 4 (6) jestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset _ määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia. Saman pykälän 3 momentin mukaan rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja. Pykälän 4 momentin mukaan rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty. Heinäveden kunnan rakennusjärjestyksen 14 :n mukaan asuinrakennuksen/ rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalta tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaa säilyy. Asuinrakennuksen etäisyyden tulee olla vähintään 40 metriä rantavi.- vasta. Saunarakennuksen etäisyyden 14 :ssä tarkemmin määritellyllä tavalla laskettavasta rantaviivasta tulee olla vähintään 15 metriä. Maankäyttö- ja rakennuslain 213 :n 1 momentin mukaan rakennuslain nojalla voimaan tullut rakennuskaava on voimassa tämän lain mukaisena asemakaavana, jossa ei ole sitovaa tonttijakoa. Asiassa saatu selvitys Asiassa on kysymys 34,5 kerrosneliömetrin suuruisen saunan rakentamisesta Heinäveden Kermajärven rannalle tilalle Hiekkaranta RN:o 1:28. Hakemuksen mukaan sauna sijoittuu rakennuspaikalla entuudestaan olleen, nyttemmin puretun saunan paikalle. Tila sijaitsee vuonna 1989 muutetun Heinäveden kirkonseudun rakennuskaavan mukaisella asuinpientalojen korttelialueella (AP). Rakennuskaava-( karttaan on merkitty ohjeelliset rakennuspaikan rajat AP-alueella. Hiekkaranta-tilalle on merkitty kahden rakennuspaikan ohjeelliset rajat, joista pienemmän rakennuksen rakennuspaikka sijoittuu kaavakartalta (mittakaava 1:2 000) mitaten noin kahden metrin etäisyydelle Kermajärvestä. Nyt haetun rakennusluvan asemapiirustuksesta (mittakaava 1:500) mitaten uusi saunarakennus sijoittuisi 2,5 metrin etäisyydelle Kermajärvestä. Heinäveden kunnanvaltuusto on ( 63) hyväksynyt Heinäveden kirkonkylän asemakaava-alueen eteläosaa koskevan Heinäveden kirkonkylän asemakaavan ajantasaistamisen ja muutoksen siten, että kaavan ulkopuolelle on jätetty pois kaavan laajennusalueet sekä maisemallisesti arvokas ma- 1 rajattu alue. Tälle alueelle laaditaan maisemanhoitosuunnitelma, jossa alueen rakentamista tarkastellaan tarkemmin maisemallisesta näkökohdasta. Maisemanhoitosuunnitelman valmistuttua alueen kaavatyötä jatketaan. Teknisen lautakunnan lausunnon mukaan Hiekkaranta-tila kuuluu vahvistetun asemakaavan ulkopuolelle jätettyyn maisemallisesti arvokkaaseen alueeseen. Alue ei ole rakennuskiellossa.

8 5 (6) 'Asiassa on `riidatonta että Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on maaliskuussa 2011 julkaissut Heinäveden reitin valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen maisemanhoidon esisuunnitelman. Oikeudellinen arvio ja johtopäätökset Kyseessä on.uuden rakennuksen rakentaminen entisentilalle, <joten hank-' keen toteuttaminen edellyttää rakennuslupaa. Heinäveden kirkonseudun rakennuskaavan muutos vuodelta 1989 on maankäyttö- ja rakennuslain 213 :n nojalla Hiekkaranta-tilan alueella voimassa mainitun lain mukaisena asemakaavana. Kaavassa ei ole kaavamääräyksiä eikä AP-alueen kaavamerkinnästä ilmene, onko alueen tiloille tarkoitettu olevan mahdollista rakentaa muita kuin asuinrakennuksia, kuten rantasaunoja. Kaavakartassa AP-alueen tiloille sijoitettujen ohjeellisten rakennuspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista on pääteltävissä, että erillisten talousrakennusten, kuten saunan rakentaminen on mahdollista. Lähtökohtaisesti voimassa oleväri asemakaavan määräykset maankäyttö- ja rakennuslain 14 :n 4 momentin mukaisesti syrjäyttävät rakennusjärjestyksen määräykset. Kun otetaan huomioon, ;että puheena olevaan kaavaan merkityt rakennusten paikat ovat ohjeellisia eikä kaavassa ole muutoinkaan rakennusten sijoittelua koskevia määräyksiä, tulevat Heinäveden kunnan rakennusjärjestyksen määräykset asiassa sovellettaviksi. Rakennusjärjestyksellä pyritään aikaansaamaan paikallisiin olosuhteisiin soveltuvaa ja muun muassa luonnonarvot huomioon ottavaa rakentamista. Heinäveden kunnan råkennusjärjestyksessä on`määrätty, että nämä vaatimukset, kuten maiseman mäl dollisimman luönn'onmukaisena säilyttäminen, täyttyvät ranta-alueelle rakentamisessa, kun saunarakennuksen etäisyys rantaviivasta on vähintään 15 metriä. Haetun rakennusluvan mukaan saunarakennus sijoittuisi voimassa olevan asemakaavan mukaiselle ohjeelliselle rakennuspaikalle noin 2,5 metrin etäisyydelle järvestä. Siihen edellä todettuun seikkaan nähden, että rakennuksen sijaintia ei ole kaavassa sitovasti määrätty ja että rakentamisessa tulee kaavamääräyksen puuttuessa noudattaa myös rakennusjärjestyksen määräyksiä, joissa on edellytetty rantamaiseman luonnonmukaisuuden säilymiseksi saunarakennukset rakennettavaksi vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta, haetun rakennusluvan myöntämiselle 2,5 metrin etäisyydelle järvestä ei ole ollut edellytyksiä. Rakentaminen ei sijoitu rakennusjärjestyksen rantarakentamista koskevan määräyksen mukaisesti. Hallinto-oikeus toteaa, että rakennusjärjestyksen määräys ei ole kiinteistönomistajan kannalta myöskään kohtuuton. Koska asiassa ole ilmennyt, että Ari ja Eero Hänniselle olisi myönnetty lupa poiketa rakennusjärjestyksen määräyksestä, rakennuslupaa ei ole voitu hakemuksen mukaisena myöntää. Asian näin päättyessä lausunnon antaminen uutta asemakaavoitusta ja maisemanhoidon suunnitelmaa koskevista valitusperusteista raukeaa.

9 6 (6).3. Rakennustyön aloittamisoikeutta koskevan päätöksen osalta Rakennusluvan myöntämiselle haetun; mukaisena ei ole ollut edellytyksiä. Siihen nähden asiassa ei ole ollut edellytyksiä antaa lupaa myöskään rakenaloittamiseen. nustyön Sovelletut oikeusohjeet Perusteluissa mainitut ja,hallinto-oikeuslaki 3, Hallintolainkäyttölaki Maankäyttö- ja rakennuslaki 144 Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä (LO00.33.J). Päätöksen, ovat, tehneet hallinto-oikeuden jäsenet Jaana Malinen, Riikka Tiainen ja Minna Ruuskanen. Esittelijäjäsen Minna Ruuskanen ; Niiria `Håikkiner töirnistösihte-eri Jak elu Päätös Oikeudenkäyntimaksu maksutta Jäljennös Heinäveden tekninen lautakunta Ari Hänninen Eero Hänninen

10 r t'7-ig- OIKAISUVAATIMUS HEINÄVEDEN KUNNAN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE ASIA: Oikaisuvaatimus koskien tilayhtymä Ari ja Eero Hännisen kiinteistölle Hiekkaranta 1:28 myönnettyä rakennuslupaa HAKIJA: Osmo Pelkonen Naistenlahdentie 2 B HEINÄVESI VAATIMUS: 1.Rakennuslupa on kumottava. 2.Rakennus määrättävä purettavaksi. PERUSTELUT: 1.Tilayhtymä Ari ja Eero Hänninen on hakenut tammikuussa 2012 ensimmäisen kerran rakennuslupaajo rakenteilla olevalle saunarakennukselle. Tällöin rakennuslupa -asian käsittely eteni Kuopion hallinto -oikeuteen. Hallinto -oikeus totesi lainvoiman saadulla päätöksellä ( liite 1), että rakennusluvan myöntämiselle ko. saunarakennukselle ei ole edellytyksiä, koska sauna on rakennettu liian lähelle rantaa, alueella, jossa sovellettavaksi tulevat Heinäveden kunnan rakennusjärjestyksen määräykset. Kunnan rakennusjärjestyksessä on todettu, että rakennuksen etäisyys rantaviivasta on oltava vähintään 15 metriä. Kyseessä oleva saunarakennus on rakennettu 2,5 metrin päähän järvestä. (työn etenemisvaiheita ja ajankohtia liitteessä 2) Kuopion hallinto -oikeus totesi päätöksessään seuraavaa: Lähtökohtaisesti voimassa olevan asemakaavan määräykset maankäyttö -ja rakennuslain 14 4 momentin mukaisesti syrjäyttävät rakennusjärjestyksen määräykset. Kun ottaa huomioon, että puheena olevaan kaavaan merkityt rakennusten paikat ovat ohjeellisia, eikä kaavassa ole muutoinkaan rakennusten sijoittelua koskevia määräyksiä, tulevat Heinäveden kunnan rakennusjärjestyksen määräykset asiassa sovellettavaksi. Haetun rakennusluvan mukaan saunarakennus sijoittuisi voimassa olevan asemakaavan mukaiselle ohjeelliselle rakennuspaikalle noin 2.5 metrin etäisyydelle rannasta. Siihen edellä mainittuun seikkaan nähden, että rakennuksen sijaintia ei ole kaavassa sitovasti määrätty ja rakentamisessa tulee kaavamääräyksen puuttuessa noudattaa myös rakennusjärjestyksen määräyksiä, joissa on edellytetty rantamaiseman luonnonmukaisuuden säilymiseksi saunarakennukset rakennettavaksi vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta, haetun rakennusluvan myöntämiselle 2,5 metrin etäisyydelle järvestä ei ole ollut edellytyksiä. Rakentaminen ei sijoitu rakennusjärjestyksen rantarakentamista koskevan määräyksen mukaisesti. Rakennusjärjestyksen määräys ei ole kiinteistön omistajan kannalta myöskään kohtuuton.

11 Teknisen lautakunnan tulee kumota tilayhtymä Ari ja Eero Hänniselle myönnetty rakennuslupa. 2.Rakennustarkastajan,kunnan rakennusvalvontaviranomaisena,ryhtyä toimenpiteisiin tilayhtymä Ari ja Eero Hännisen Hiekkaranta 1:28 tilalla olevan kunnan rakennusjärjestysmääräysten vastaisesti rakennetun saunarakennuksen purkamiseksi. MRL 182 Heinävedellä Osmo Pelkonen c Naistenlahdentie 2 B Heinävesi p LIITE 1 Kuopion hallinto-oikeuden päätös 12/0236/3,diaarinumero / LIITE 2 Saunan rakentamisen kulkua esittämiä kuvia päivämäärineen

12 %i L c c ` 7 - c 5 HEINÄVEDEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Tekninen lautakunta fi OSMO PELKOSEN OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN TILAYHTYMÄ ARI JA EERO HÄNNISELLE MYÖNNETTYÄ RAKENNUSLUPAA 27/ /2013 TELA 36 Valmistelija: rakennustarkastaja Jenni Ylikotila, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Osmo Pelkonen on jättänyt tekniselle lautakunnallle päivätyn oikaisuvaatimuksen koskien Tilayhtymä Ari ja Eero Hänniselle myönnettyä saunarakennuksen rakennuslupaa sekä rakennuksen purkamista. Koska Kuopion hallinto-oikeus on kumonnut teknisen lautakunnan ja rakennustarkastajan aiemmat vuonnan 2012 tekemät päätökset ja hylännyt rakennuslupahakemuksen. Oikaisuvaatimuksellaan Pelkonen vaatii, että rakennuslupa kumotaan ja rakennus on määrättävä purettavaksi. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut asiasta kommenttinsa ja ohjeistuksensa. He painottavat sitä, että kun yksityiskohtainen kaava on alueelle tehty ja siinä osoitetaan sitova rakennusala, ei rakennusjärjestyksen yleiset määräykset mm. rakennusten etäisyydestä rantaan ole enää sovellettavissa. Kun on olemassa oleva kaava, on se aina merkitsevämpi peruste luvan myöntämiselle kuin kunnan rakennusjärjestys. Kyseinen rakennuslupa on myönnetty kaavamääräyksiä noudattaen ja luvalle on MRL 117 ja 135 mukaiset edellytykset, eli se täyttää rakentamiselle asetettavat vaatimukset ja soveltuu rakennuspaikalle sekä ympäristöön. ELY-keskus ohjeisti käsittelemään rakennusluvan uudelleen, koska KuHo:n aiemmin tekemä päätös on heidän mielestään virheellinen, mutta KuHo ei pystynyt enää aiemmin tekemäänsä päätöstä muuttamaan. Esityslistan liitteenä 36 /1 Osmo Pelkosen oikaisuvaatimus liitteineen Esityslistan liitteenä 36 /2 rakennustarkastaja Jenni Ylikotilan ja ELY-Keskuksen Jouni Halmeen sähköpostikeskustelua asiasta Teknjoht: Lautakunta päättää 1. pitää myönnetyn rakennusluvan voimassa. 2. että saunarakennusta ei määrätä purettavaksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteenä 36 /1 Osmo Pelkosen oikaisuvaatimus liitteineen

13 HEINÄVEDEN KUNTA Tekninen lautakunta OTE PÖYTÄKIRJASTA Liitteenä 36 /2 rakennustarkastaja Jenni Ylikotilan ja ELY-Keskuksen Jouni Halmeen sähköpostikeskustelua asiasta Tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokouksesta pois kello Jenni Ylikotila. Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa: auhiinen Pöytäkirjanpitäjä

14 L cl- T F 2' Liitteenä saunarakenuksen Saunan "peruskorjaus " alkoi kaivinkoneella Saunarakennuksesta jäljellä Perustukset valettuna ja runkotoippia pystyssä

15 Saunarakennus Tässä vaiheessa kyselin kunnasta rakennuslupatilannetta. Saunarakennus L,

16 HEINÄVEDEN KUNTA Tekninen lautakunta JULKIIPANOILMOITUS 2, Oheen merkittynä päätöksen antopäivänä annetaan seuraavat alla luetellut Heinäveden kunnan teknisen Päätöksen antopäivä lautakunnan päätökset Päätöspäivä ja Päätös Lupa-asian kohde ja hakija Päätös Osmo Pelkosen tekemään oikaisuvaatimukseen koskien Oikaisuvaatimus hylätty rakennustarkastajan päätöstä , jolla on myönnetty rakennuslupa nro Tilayhtymä Ari ja Eero Hänniselle rantasaunan rakentamiseen. Rakennuspaikka: Hasumäki, Hiekkaranta RN:o 1:28. Heinä%edellä 29. päivänä toukokuuta 2013 mo J hiainen äytäkir i itä'å Tämä ilmoitus on julkipantu yllä mainitun kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle., 1.i 2013 Tämä ilmoitus on ollut ilmoitustaululla / ( f

17 M A A N M I T T A U S L A I TOS Etelä-Savon maanmittaustoimisto Toimitusinsinööri Lauri Ylilammi PÖYTÄKI RJA TN MMLm/24184/33/ L. (- c i C 6.2,0. G 1 (8) 2013 KML 62 :N MUKAINEN RAKENNUSPAIKANOSANLUNASTUSTOIMITUS SEKÄ TIEOIKEUKSIEN KÄSITTELY Toimituksen kohde Heinäveden kunta Hiekkaranta 1:28, Rantala 1:336 ja Yhteinen venevalkama Hasumäen kylässä. Aika Maanantai 10. toukokuuta 2010 klo Paikka Heinäveden kunnantoimisto, valtuustosali. Toimitusinsinööri ja Toimitusinsinöörinä Lauri Ylilammi sekä muina toimitusmiehinä Heinäveden kunnanvaltuuston valitsemat, säädetyn vakuutuksen antaneet uskotut miehet uskotut miehet Arvo Kukkonen ja Osmo Vainikainen Läsnäolijat - Jyrki Leskinen tilalta Taimisto 1:291, - Martti Issakainen tilaltarautaristi 1:224, - Eero Hänninen ja Ari Hänninen tilalta Hiekkaranta 1:28, - Aimo Iivonen tilalta Kuokkala 1:342, - Mikko Holopainen tilalta Pakarila 1:362, Ahola 1:303 ja Hoikansuo 1:172 sekä Muikkula 1:164 - Kalevi Puustinen tilalta Koivuharju 1:219, - Marja-Liisa Vuorela, - Terttu Törmäkangas ja Antero Törmäkangas, - Osmo Pelkonen omasta ja Heikki Pelkonen tilalta Rantala 1:336, - Mikko Pelkonen tilalta Rantala 1:336, - Juha Pelkonen tilalta Pelkola 1:297, - Seppo Mikkonen tilalta Takala 1:126. Tiedottaminen Toimituksen jatkamisesta oli tiedotettu edellisen kokouksen yhteydessä , muuta tiedotusta ei annettu. Sovellettu lainsäädäntö : KML 168 ja 171 :t. 2 Kokouksen laillisuus Toimitusinsinööri selosti kokouksen tiedottamisen. Kysyttäessä kukaan ei esittänyt huomautusta tiedottamisen tai toimitusmiesten jääviyden suhteen. Toimitus todettiin lailliseksi ja toimitusmiehet jäävittömiksi sekä toimituksen aloittaminen esteettömäksi. Edellisen kokouksen pöytäkirja julkiluettiin muistutuksitta. Sovellettu lainsäädäntö: KML 4, 5 ja 11 :t, KMA 41 kohta 1 ja Oikeudenkäymiskaari, luku 13. C:\Data\Word\Tontinosan ja katualueen Iunastus \P2009_335174_xx2_S.dot

18 j. M A A N M I T T A U S L A I T O S Etelä-Savon maanmittaustoimisto Toimitusinsinööri Lauri Ylilammi PÖYTÄKIRJA TN MMLm/24184/33/ (8) 3 Maastokatselmus ja sopiminen Toimitusmiehet suorittivat edellisen kokouksen jälkeen maastokatselmuksen, jolloin paikalla olivat tilojen Hiekkaranta 1:28 ja Rantala 1:336 omistajat sekä useita venevalkaman 878:10 osakastilojen omistajista. Toimitusmiehet ovat todenneet maastokatselmuksessa yhteisen venevalkama-alueen kovapohjaiseksi, tasaiseksi hiekkarantaiseksi alueeksi, joka on aikanaan palvellut kuntalaisten kirkkovene ym. rantautumispaikkana. Toimitusmiehet ovat todenneet poistettavaksi haetun tieoikeuden tien olevan kovapohjainen ja hyväkuntoinen käytetty tie, jonka liittymä maantiehen on hieman hankala maastosta johtuen. Rantalan tilan 1:336 toisessa päässä tie oli kovapohjainen ja teki melkein 180 asteen kulman ja lähti nousemaan ylämäkeen ollen siten nykyisellään hankala käyttää ja talvella vaarallinen, mutta tietä oli käytetty esim. raskaan liikenteen osalta peruuttamalla. Maastokatselmuksessa ovat yhteisen alueen pyykit selvitetty ja tutkittu tien osalta siirtomahdollisuuksia sopimisen pohjaksi. Eero Hänninen on puhelimitse vahvistanut ennen toista kokousta, että sopimusta ei ole syntynyt ja hakija jatkaa vaatimusta tieoikeuden poistamiseksi, koska se haittaa rakentamistoimenpiteitä. Myös Osmo Pelkonen on ilmoittanut, ettei sopimusta ole syntynyt ja vaati tien pysyttämistä tai ilmoitti heidän olevan valmis myös siirtoon. 4 Keskustelu ja korvausvaatimukset Osmo Pelkonen totesi, että netistä otetussa asemakaavaluonnoksessa Hännisten tontti on merkitty AL-tontiksi tonttitehokkuudella Jos nykyinen AP tontti rakennettaisiin nykyiselle rakennuksen paikalle, joka on 20 m:n päässä tiestä, voisi rakentamisen toteuttaa pienellä oikaisulla. Jos tie siirretään heidän tonttinsa toiseen päähän, tulisi liittymän parannustöiden suorittaa Hännisten ja siihen kuntoon, kuin säännökset edellyttävät. Lisäksi Osmo Pelkonen katsoi, että Heinäveden kunnan tulisi tehdä laskelmat liittymisestä katuverkkoon ja valvomaan asia, koska heidän on maallikkona vaikea tietää vaatimuksia ja kustannuksia. Martti Issakainen totesi, ettei yhteistä aluetta olla myymässä. Jos aluetta oltaisiin ottamassa, tulisi osoittaa toinen paikka venevalkamalle, mikä olisi asianmukaisesti käytössä. Martti Issakainen esitti kantanaan, että venevalkama ja tie sopivat olemaan paikoillaan rakentamisesta huolimatta. Mikko Holopainen ilmoitti myös, ettei yhteistä aluetta olla myymässä ja mikäli se lunastetaan pakolla, tulee määrittää täysi korvaus ja tulisi huomioida, että Hännisten tontin arvo nousee lunastuksen johdosta. C:1DataMord\Tontinosan ja katualueen 1unastus P2009_335174_xx2_S.dot

19 M A A N M I T T A U S L A I T O 5 Etelä-Savon maanmittaustoimisto Toimitusinsinööri Lauri Ylilammi PÖYTÄKIRJA TN MMLm/24184/33/ (8) 5 Lunastusedellytykset Toimitusinsinööri tiedusteli vielä asianosaisten sopimusmahdollisuutta tien siirtoon, jolloin asianosaiset vahvistivat, ettei sopimusta ole syntynyt. Toimitusinsinööri totesi maastokatselmuksen pohjalta toimitusmiesten todenneen, että kaavan mukaisesti tieyhteyden johtaminen tontin toisesta päästä on mahdollista liittymää perusparantamalla ja tie on ollutkin samanlaisessa käytössä, kuin tilan Hiekkaranta 1:28 kulkeva tie. Toimitusmiehet ovat todenneet, että voimassa olevan vahvistetun asemakaavan (ohjeellinen tonttijako) mukaan tila Hiekkaranta 1:28 ja Yhteinen venevalkama 878:10 muodostavat yhden rakennuspaikan AP (asuinpientalo) tonttitehokkuudella Alueelle on laadittu muutoskaavaluonnoksia, mutta alue ei ole rakennuskiellossa asemakaavan muuttamiseksi rakennustarakastajalta saadun selvityksen mukaan. Kaavaluonnoksissa ei ole esitetty alueellisia muutoksia tontteihin, ainoastaan tontin käyttötarkoitukseen on esitetty muutoksia. Asiaa ei voida sopivasti tilusvaihdolla korjata. Lunastaminen ei aiheutua haittaa kiinteistöjärjestelmän selvyydelle eikä aiheuta kenellekään asianosaiselle huomattavaksi katsottavaa haittaa. Haitat ovat lähinnä laillistuneesta asemakaavasta aiheutuvia haittoja Toimitusmiehet katsoivat lunastusedellytysten olevan olemassa tontin lunastamiseksi sekä tieoikeuden poistamiseksi ja päättivät suorittaa haetun toimituksen. Sovellettu lainsäädäntö : KML 62 ja 64 :t ja KMA 6. 6 Toimitusmiesten päätös 6.1 Edellytykset Toimitusmiehet katsoivat lunastusedellytysten olevan olemassa tontinosan lunastamiseksi yhteisestä alueesta Yhteinen venevalkama 878:10 käsittäen koko yhteisen alueen Hasumäen kylässä ja liittämiseksi tilaan Hiekkaranta 1:28 sekä tilan Rantala 1:336 tieoikeuden lakkauttamiseksi tilan Hiekkaranta 1:28 alueelta kokonaisuudessaan ja päättivät suorittaa haetun toimituksen. Perustelut: Lunastamisen jälkeen tila Hiekkaranta 1:28 käsittää asemakaavan mukaisen AP -tontin korttelissa 129 ja on siten rakennuskelpoinen rakennuspaikka. Tilan Rantala 1:336 6 m leveä tieoikeus tilan Hiekkaranta 1:28 alueella ei ole voimassa olevan asemakaavan mukainen ja se tuottaa huomattavaa haittaa rakennuspaikan toteuttamiselle ja asemakaavassa esitetty kulkuyhteys tilalle Rantala 1 :336 on toteutettavissa maastollisesti. Olosuhteet ovat asemakaavan myötä niin muuttuneet, ettei tieoikeutta voitaisi YksTL 8 :n perusteella perustaa. C:\Data\Word\Tontinosan ja katualueen lunastus \ \P2009_335174_xx2_S.dot

20 PÖYTÄKIRJA 4 (8) TN M A A N M I T T A U S L A I T O S MMLm/24184/33/2009 Etelä-Savon maanmittaustoimisto Toimitusinsinööri Lauri Ylilammi Toimitusmiehet ovat todenneet esitetyt vaatimukset venevalkamaoikeuksien siirrosta ja tieoikeuksien siirrosta asemakaavasta poiketen pakolla ilman sopimuksia mahdottomiksi, koska asemakaava itsessään on laadittu ja vahvistettu alueiden eri käyttötarkoituksia toteuttamaan. Toimitusmiehet ovat todenneet, että alue ei ole rakennuskiellossa asemakaavan muuttamisen vuoksi ja uudet asemakaavaluonnokset ovat alueellisesti samanlaiset nykyisen kaavan kanssa, ainoastaan APtonttia on kaavailtu muutettavaksi AL-tontiksi ja ilmeisesti tonttitehokkuutta on myös kaavailtu kohotettavaksi. Lainkohdat: KML 62, 66, 161, 165, YksTL Arviointi ja korvaukset tontinosan lunastus Kohteen kuvaus: Arviointi: Yhteinen venevalkama kt sijaitsee keskeisellä Heinäveden keskustaajaman asemakaava-alueella Kermanrannassa aivan asemakaavaan merkityn yleisen venevalkama-alueen tuntumassa. Kohde on kovapohjainen rantaan rajoittuva alue suuruudeltaan 344 m2 hyvin venevalkamaksi ja uimarannaksi soveltuva alue. Asemakaavassa on merkitty ja kunta rakentanut arvioitavan alueen tuntumaan venevalkama-alueen ja yleisen uimarannan. Arvioitavan alueen molemmin puolin tontit ovat rakennettuja rakennuspaikkoja vanhastaan. Toimitusmiesten selvitysten mukaan Hiekkaranta 1:28 tilasta on tehty kuolinpesän taholta tehty myyntitarjous Heinäveden kunnanhallitukselle hintaan E. Heinäveden kunnanhallitus on kokouksessaan :ssä jättänyt tarjouksena kuolinpesälle ko. tilasta hintaan E. Tarjous ei ole johtanut kauppaan. Eero ja Ari Hänninen ovat päivätyllä kauppakirjalla ostaneet tilan Hiekkaranta 1:28 hintaan E. Toimitusmiesten käsityksen mukaan kaupan vertailukelpoisuutta heikentävät purkukuntoiset rakennukset, jotka aiheuttavat kustannuksia purettaessa sekä myyjien ja ostajien sukulaisuussuhde. Vastaavia kauppoja asemakaava-alueella koskien rantaan rajoittuvia rakentamattomia asuinrakennuspaikkoja ei ole Hasumäen kylästä löydettävissä kauppahintarekisterin mukaan. Sen sijaan on runsaasti ranta-asemakaava-alueella olevien lomarakennuspaikkojen kauppoja, jotka rajoittuvat rantaan, mutta myös pinta-alat ovat lomarakennuspaikoille tyypillisesti keskimäärin 0.5 ha. Koska kysymyksessä on erikoistapaus sikäli, että tonttia on hankala verrata lomatontteihin lähistössä olevien arvoa alentavien häiriötekijöiden, kuten tie kääntöpaikkoineen ja paikoitusalueineen, kunnan venevalkama-alue ja uimaranta ym. johdosta, ovat toimitusmiehet päättäneet C:1DatalWord\Tontinosan ja katualueen lunastus P2009_335174_xx2_S.dot

Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta:

Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta: ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744,70101 KUOPIO Puhelin 029 5642500 Faksi 029 5642501 Sähköposti ita-suomi.hao@oikeus.fi Joensuun rakennus- ja ympäristö lautakunta Muuntamontie

Lisätiedot

Rakennusjärjestykset Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

Rakennusjärjestykset Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Rakennusjärjestykset Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Rakennetun ympäristön neuvottelupäivä Seppo Hakala, Insinööri 1 MRL 14 Rakennusjärjestys Kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Prof. Kai Kokko Syksy 2011

Prof. Kai Kokko Syksy 2011 Prof. Kai Kokko Syksy 2011 1 kysymys Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 1 767 neliömetrin suuruisen broilerikasvattamon rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulla

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske Ympäristölautakunta 5 20.01.2011 Ympäristölautakunta 14 08.02.2011 Ympäristölautakunta 13 05.02.2013 Ympäristölautakunta 24 12.03.2013 Ympäristölautakunta 15 04.03.2014 Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Överby Asuinrakennuksen (rak. v. 1910) purkaminen. Rakennuspaikka: Haapajärvi , Majtorp

Överby Asuinrakennuksen (rak. v. 1910) purkaminen. Rakennuspaikka: Haapajärvi , Majtorp Rakennus- ja ympäristölautakunta 4 26.01.2016 Rakennusvalvonnan ilmoitusasioita Rakennus- ja ympäristölautakunta 26.01.2016 4 Rakennus- ja ympäristölautakunnalle tiedoksi saatetaan seuraavat päätökset:

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPAAN 14-0016-R/ AS OY METSOHOVIN KATETUT TERASSIT/VASTINE VALITUKSEEN 244/00.02.02/2014 VOLTK 17 Juhani Riuttanen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 39 03.03.2015 58 14.04.2015 Juoksevan uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perusteella kiinteistölle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 1 (7) 354 Poikkeamishakemus (Haaga, Puutarhurinkuja 2) (b-asia) HEL 2012-011277 T 10 04 01 Rakvv 29-2575-12-12-S 14.8.2012 Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 13 Asianro 8411/10.03.00.00/2014 Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös 24.11.2014 946 / 19-17-2 / Mustikkatie 21 / Jäte-pyöräkatos, entisen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. Poikkeamistoimivalta on MRL 171 :n 1 momentin mukaan kunnalla.

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. Poikkeamistoimivalta on MRL 171 :n 1 momentin mukaan kunnalla. Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 13/2015 1 (5) Tekninen lautakunta, 58, 12.08.2015 Kunnanhallitus, 132, 14.09.2015 132 Poikkeamishakemus / Boman Janne KNGDno-2015-512 Tekninen lautakunta, 12.08.2015, 58 Valmistelija

Lisätiedot

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen kohdistuneen valituksen johdosta

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen kohdistuneen valituksen johdosta Rakennuslautakunta 10 04.02.2014 Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen 3.12.2013 107 kohdistuneen valituksen johdosta 1389/10.03.00.04.00/2013 RAKLA 10 Liitteet Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT

KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT Milloin kysymys on ennestään olevasta tiestä (= tarkoitetaan yksityistä tietä, johon muulla kuin rasitetun kiinteistön omistajalla tai haltijalla on pysyvä käyttöoikeus /KKO

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus 14.6.2016 Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen myös uuden rakennuksen rakentamiseen ranta-alueella,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Tonttiin rajoittuva katu Norokuja. Toimitus aloitettiin 27.2.2004 kaupunkimittausyksikön kokoushuoneessa.

Tonttiin rajoittuva katu Norokuja. Toimitus aloitettiin 27.2.2004 kaupunkimittausyksikön kokoushuoneessa. 1 ESPOON KAUPUNKI TOIMITUSINSINÖÖRI PÖYTÄKIRJA tontin lohkominen ja tontinosan lunastus Kaupunginosa 41 (Kaupunginkallio) Kortteli 41043 Tontti 4 Käyttötarkoitus AP (asuinpientalotontti) Tonttiin rajoittuva

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 07.02.2013 Sivu 1 / 1 4922/10.03.00/2012 21 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle uudisrakennuslupaa koskevasta valituksesta, kiinteistö 49-12-14-2, Revontulentie 1, 02100

Lisätiedot

Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus

Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 1. Onko väite oikein vai väärin? (10/03) Yleistä tietä ei saa suunnitella tai rakentaa asemakaavan vastaisesti Alueellinen ympäristökeskus vastaa maakuntakaavoituksesta

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1

Lupatunnus R Sivu 1 Lupatunnus 12-0111-R 01.10.2012 64 Sivu 1 Kerimäen kunta Kerimäentie 10 58200 Kerimäki RAKENNUSPAIKKA Jouhenniemi, 246-408-0004-0629 Teollisuustie, 58200 KERIMÄKI Kiinteistön nimi HERTTUALA pinta-ala 4000

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus 15-7-OIK viranhaltijapäätöksestä / Suunnittelutarveratkaisu POI / Haapajärvi

Oikaisuvaatimus 15-7-OIK viranhaltijapäätöksestä / Suunnittelutarveratkaisu POI / Haapajärvi Rakennus- ja ympäristölautakunta 75 14.04.2015 Oikaisuvaatimus 15-7-OIK viranhaltijapäätöksestä 9.3.2015 85 / Suunnittelutarveratkaisu 15-15-POI / Haapajärvi 425-5-83 Rakennus- ja ympäristölautakunta 75

Lisätiedot

20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS

20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS 1 (9) 20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS 20.1 YLEISTÄ... 2 20.1.1 Sovellettavat säädökset... 2 20.1.2 Moottorikelkkailureitti, ulkoilureitti...

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Vihdin kunta 22.11.2016 Pekka Laitinen johtava rakennustarkastaja Mikä on rakennusjärjestys? (MRL 14 ) Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä Tapaus Masku Varsinais-Suomen ELY-keskus, johtava lakimies Pauli Rajala 11.11.2016 Säännöstaustaa Maa-aineslaki ei koske rakentamisen yhteydessä irrotettujen

Lisätiedot

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari 2 Sovellettavat säädökset Sovelletaan maastoliikennelakia (1710/1995). Lisäksi soveltuvin osin ulkoilulain (606/1973) säännöksiä

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 126. Korkein hallinto-oikeus , taltio 1170, Dnro 2173/1/14

Rakennus- ja ympäristölautakunta 126. Korkein hallinto-oikeus , taltio 1170, Dnro 2173/1/14 Rakennus- ja ympäristölautakunta 126 25.08.2015 Rakennusvalvonnan ilmoitusasioita Rakennus- ja ympäristölautakunta 126 Rakennus- ja ympäristölautakunnalle tiedoksi saatetaan seuraavat päätökset ja asiat:

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132 Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 43 Rakentamis ja toimenpiderajoitukset Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan KORVAUKSET 33 Maan luovuttamisesta sekä vahingosta, haitasta tai kustannuksista, jotka tähän lakiin perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat kiinteistön omistajalle, tieosakkaalle tai 10 :ssä tarkoitetun

Lisätiedot

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015 Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanhallitus, 135, 14.09.2015 Kunnanhallitus, 150, 28.09.2015 Kunnanvaltuusto, 37, 28.09.2015 37 Muut mahdolliset asiat / Korholan koulun myyminen KNGDno-2015-647

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 59 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Kuopion

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (12) Aika 03.11.2015, klo 16:30-16:50 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Talousarvio

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Prof. Kai T. Kokko Lapin yliopisto, syksy 2011 Tentit 24.11. ja 26.1. Sisältö Rakentamisrajoitukset Toimenpiderajoitus Rakennuskiellot 1a Ehdollinen

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA Päätös Dnro UUDELY/20/07.04/2011 14.11.2011 Julkinen Pernajan saariston vesiosuuskunta c/o Juhani Räty (saantitodistus) Sarvisalontie 1055 07780 Härkäpää PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 HAKIJA Säviän vesiosuuskunta ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Nilakan Kärväslahteen

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 1 (5) 4.5.2015 ML2013:0088 Sodankylän malminetsintä oy PL 3 33211 TAMPERE MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös

Lisätiedot

Maisematyöluvat. Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen

Maisematyöluvat. Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen Maisematyöluvat Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen 10.3.2015 Maisematyölupavelvollisuus Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 128 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan maisemaa muuttavaa rakennustyötä, puiden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen..

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Rakennuslautakunta 17.2.2015 24 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2 / 2015 Kokousaika 17.2.2015 klo 15.00 15.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..

Lisätiedot

Kaavoitustoimikunta Kaavoitustoimikunta Hakija: Iitin seurakunta

Kaavoitustoimikunta Kaavoitustoimikunta Hakija: Iitin seurakunta Kaavoitustoimikunta 61 09.11.2015 Kunnanhallitus 263 16.11.2015 Suunnittelutarveratkaisu, Iitin seurakunta 642/10.03.00.01/2015 Hakija: Iitin seurakunta Rakennuspaikka: Kirkonkylässä sijaitseva Kirkonmaa-niminen

Lisätiedot

Valitus Lappeenrannan teknisen lautakunnan päätöksestä 16.1.2013 8. 1) antamaan lausunnon ja

Valitus Lappeenrannan teknisen lautakunnan päätöksestä 16.1.2013 8. 1) antamaan lausunnon ja KOUVOLAN HALLINTO -OIKEUS LÄHETE 568/13 Kauppalankatu 43 C, PL 401, 45100 Kouvola Puhelin 02956 42300 Faksi 02956 42350 25.2.2013 Sähköposti kouvola.hao@oikeus.fi Lappeenrannan tekninen lautakunta PL 38

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 315/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 315/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) 17 Asianro 315/10.03.00/2014 Oikaisuvaatimus / valvonta-arkkitehti Risto Rädyn päätös 31.12.2013 1121 (lupatunnus 13-1053-R) / 7-39-14 / Omakotitie 13 / talousrakennus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

Lupapäätös E.ON Kainuun Sähköverkko Oy:n hakemukseen sähköjohdon asentamiseksi tilalle Korhola RN:o 24:21, Ylisotkamo

Lupapäätös E.ON Kainuun Sähköverkko Oy:n hakemukseen sähköjohdon asentamiseksi tilalle Korhola RN:o 24:21, Ylisotkamo Ympäristö- ja tekninen lautakunta 208 11.12.2013 Lupapäätös E.ON Kainuun Sähköverkko Oy:n hakemukseen sähköjohdon asentamiseksi tilalle Korhola RN:o 24:21, Ylisotkamo 284/10.03/2013 YMPTEKLT 208 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3

Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3 Rantasalmen kunnanhallitus 6.2.2017 Poikkitie 2 58900 RANTASALMI Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3 Marja-Leena Neuvo kumppaneineen on

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16 Kokousaika 23.02.2011 klo 15.15-16.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 249-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 12.5.2016 Nosto Consulting Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, PedeCon Oy Ab, Pohjanlahdentie 61, PIETARSAARI, :

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, PedeCon Oy Ab, Pohjanlahdentie 61, PIETARSAARI, : ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA Kaupan kohde Tällä kauppakirjalla myydään ja luovutetaan seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainittuun asuntotarkoitukseen oheiseen karttaan merkitty Kaustisen kunnan Kaustin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö.

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö. Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (5) 4 Poikkeamishakemus (Kuntatalo Oy, Kallion tontti 11303/3, Toinen Linja 14) HEL 2014-015224 T 10 04 01 Rakvv 11-3839-14-S Päätösehdotus Hakija Rakennuspaikka

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3)

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3) Päätös 1 (4) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8871, 8875, 9400, ML2013:0018,ML2013:0063, ML2013:0065,ML2012:0190, ML2012:0216,ML2013:0017, ML2014:0118 22.1.2016 AA Sakatti Mining Oy PL38 99600 SODANKYLÄ

Lisätiedot

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, Kauppahinta 1. Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25.000) euroa.

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, Kauppahinta 1. Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25.000) euroa. ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA Kaupan kohde Tällä kauppakirjalla myydään ja luovutetaan seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainittuun asuntotarkoitukseen ja hevostalli tarkoitukseen oheiseen karttaan merkitty

Lisätiedot

LAUSUNTO 7.2.2014. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo esitetyn kaavamuutoksen olevan mahdollinen.

LAUSUNTO 7.2.2014. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo esitetyn kaavamuutoksen olevan mahdollinen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Luumäen kunnanhallitus PL 13 54501 TAAVETTI LAUSUNTO 7.2.2014 KASELY/24/07.01/2014 LULJMÄEN KUNNANHALLITUS Saapunut /.L 2O.. Diaannro Kbitelty / 20. * Viite Lausuntopyyntönne

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 13/05/2 Dnro ISY-2005-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden Vesihuolto Oy

PÄÄTÖS Nro 13/05/2 Dnro ISY-2005-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden Vesihuolto Oy PÄÄTÖS Nro 13/05/2 Dnro ISY-2005-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2005 HAKIJA Heinäveden Vesihuolto Oy ASIA Polvijärven vedenottamoa koskevan Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 79/04/2 muuttaminen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 25.6.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 25.6.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 25.6.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 6 Rakennusluvat; Saunamaan tuulivoimapuisto, 37-41... 2 Pykälän liite: Liite; Saunamaan tuulivoimapuiston luvat 37-41... 4 7 Rakennuslupa,

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Yksityistietoimitus. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos

Yksityistietoimitus. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos Yksityistietoimitus Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos 1 Yksityinen tie Yksityinen tie: Ei ole julkisin varoin ylläpidetty Sitä voivat

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Virheiden korjaaminen. Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät

Virheiden korjaaminen. Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät Virheiden korjaaminen Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät 29.9.2010 Arja Lankinen Etelä-Suomen maanmittaustoimisto 1 Virheiden korjaaminen Päätös Toimitus Kiinteistönmääritys toimituksen rekisteröinnin

Lisätiedot

Valittaminen rakennusluvista

Valittaminen rakennusluvista TV-KY 30.6.2016 Valittaminen rakennusluvista Jos rakennuslupapäätökset on tehnyt rakennustarkastaja tai muu viranhaltija yksin, kyseisistä päätöksistä ei ole valitusoikeutta, mutta maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot