AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015"

Transkriptio

1 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 (Hallitus ) Arene

2 1. ARENEN TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT Ammattikorkeakoululainsäädäntö on uudistettu kokonaisuudessaan ja uusi amk-laki astui voimaan Ammattikorkeakouluista on muodostettu osakeyhtiömuotoisia oikeushenkilöitä (ammattikorkeakouluosakeyhtiöt), joiden rahoituksesta vastaa valtio (100 %). Ammattikorkeakoulujen tehtäviin kuuluu antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua. Tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee edistää elinikäistä oppimista. Arene on ammattikorkeakoulujen edunvalvonta- ja yhteistyöelin. Toimintasuunnitelmassa on linjattu yhdistyksen toimintaa vuonna 2015 sekä pidemmän aikavälin tavoitteita. Ammattikorkeakoulutus tuottaa Suomen hyvinvoinnin ja kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta keskeistä osaamista. Ammattikorkeakouluilla on vahva rooli korkeakoulutukseen perustuvan ammatillisen asiantuntijaosaamisen uudistajana sekä elinkeino- ja työelämän kehittäjinä sekä yrittäjyyden edistäjänä. Ammattikorkeakoulut toimivat kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuina ja tunnistettuina uudistavan ja soveltavan tutkimus, -kehitys,- ja innovaatiotoiminnan osaajina. Toiminta-ajatus Arene tukee ja palvelee ammattikorkeakouluja luomalla edellytyksiä ammatillisesti profiloituneelle korkeatasoiselle työelämälähtöiselle korkeakoulutukselle sekä työelämää ja osaamista uudistavalle TKI-toiminnalle. Tehtävä Arene on korkeakoulupolitiikan kotimainen ja kansainvälinen edunvalvoja ja vaikuttaja. Arene toimii ammattikorkeakoulujen yhteistyön, aseman ja profiilin vahvistajana sekä verkostojen edistäjänä. Sidosryhmät ja verkostot Arene vaikuttaa korkeakoulu,- tutkimus - ja innovaatiopolitiikkaa sekä yhteiskuntapolitiikkaa harjoittaviin sidosryhmiiin ja toimii yhteistyössä korkeakouluverkostojen kanssa. Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksilla edistetään edunvalvontaa sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallista ja kansainvälistä tunnettuutta ja vaikuttavuutta. 2. STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUONNA Arene vaikuttaa siihen, että Suomessa on koko maan kattava profiloitunut ammattikorkeakoulutus, joka perustuu alueellisiin, kansallisiin ja kansanvälisiin korkeakoulutuksen tarpeisiin. Se mahdollistaa alueiden erilaiset toimintamallit ja korkeakouluyhteistyön ja takaa sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen hyvinvoinnin.

3 Toimenpiteet: a. Arene vaikuttaa korkeakoulujärjestelmän kehittämiseen ja hallitusohjelman korkeakoulupoliittisiin linjauksiin , jotta ammatillisesti profiloituneen korkeakoulutuksen rooli yhteiskunnassa vahvistuu. b. Arene kehittää ja profiloi koulutusjärjestelmää yhteistyössä ammattikorkeakoulujen, :n ja Suomen yliopistot UNIFI ry:n sekä toisen asteen koulutuksen kanssa. c. Arene vaikuttaa ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistamiseen :n työryhmässä sekä sidosryhmissä d. Arene vaikuttaa koulutuksellisen tasa-arvon kehittymiseen Arenen tavoitteena on, että ammatillisesti profiloituneella suomalaisella korkeakoulutuksella on tunnustettu ja arvostettu asema yhteiskunnassa sekä kansainvälisissä verkostoissa. Toimenpiteet: a. Arene vaikuttaa osaamisen ja tutkintojen viitekehyksen uudistamiseen yhteistyössä sidosryhmien kanssa b. Arene toimii kansainvälisissä verkostoissa (mm. UASNET, IMHE) ja edistää koulutusviennin esteiden purkamista sekä tukee ammattikorkeakoulujen kansainvälistä yhteistyötä Arene edistää osaamisyhteiskunnan kehittymistä niin, että ammattikorkeakouluilla on vahva rooli korkeakoulutukseen perustuvan asiantuntijaosaamisen uudistajana sekä elinkeino- ja työelämää uudistavan TKI- toiminnan ja yrittäjyyden edistäjänä. Toimenpiteet: a. Arene vaikuttaa ja tekee tunnetuksi ammattikorkeakoulutuksen profiilia ja erityisesti YAMK- tutkinnon mahdollisuuksia b. Arene vaikuttaa osaltaan tutkimus-, kehittämis, - ja innovaatiotoiminnassa ammattikorkeakouluja koskeviin TKI-toiminnan linjauksiin ja rahoitukseen (ministeriöt erityisesti TEM ja, TEKES, Strategisen tutkimuksen neuvosto/suomen Akatemia, EU ja H2020, yms.). c. Arene vaikuttaa elinkeinopoliittisiin linjauksiin ja innovaatiotoiminnan rahoitukseen (innovaatioseteli). d. Arene tuottaa ja päivittää ammattikorkeakoulujen yrittäjyyttä koskevat suositukset yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa Arene ry toimii sidosryhmäyhteistyössä ja vaikuttaa sen myötä ammattikorkeakoulujen asiantuntijayhteisöjen kehittymiseen. Toimenpiteet: a. Opiskelijoiden hyvinvointi; opiskelijaterveydenhuolto, opiskelijakuntien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö SAMOKin kanssa, SORA- säännökset. b. Henkilöstön osaaminen ja kehittäminen; työntekijä- ja työnantajayhteistyö ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden toiminnassa (OAJ, Sivista, Avanta yms.). c. Työ-ja elinkeinoelämän kumppanuudet; sidosryhmäyhteistyö (Akava, STTK, EK, Suomen Yrittäjät, rahoittajat, viranomaiset yms.). d. Seminaarit; Arene osallistuu Amk- päivien 2015, Kv-seminaarin 2015 sekä ammattikorkeakoulujen omistajien ja johdonseminaarin 2015 valmisteluun ja toteuttamiseen.

4 3. AMMATTIKORKEAKOULUJEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN EDISTÄMINEN Arenessa toimii ammattikorkeakoulujen keskeisimpien yhteisten asioiden edistämiseksi valiokuntia. Toimintavuonna 2015 toimivat seuraavat hallituksen valiokunnat: 1) Talous-, rahoitus- ja lakivaliokunta Talous- ja rahoitus- ja lakivaliokunnan tehtäviin kuuluvat erityisesti vaikuttaminen amk-osakeyhtiöiden talous- ja hallintosäännösten ja ohjauksen kehittämiseen sekä rahoitusmallin uudistaminen 2017 ja ammattikorkeakouluja koskeviin laki-uudistuksiin vaikuttaminen sekä lausuntojen ja kannanottojen valmistelu. Valiokunnan tehtäviin kuuluu sidosryhmäyhteistyö. 2) Viestintävaliokunta. Viestintävaliokunnan tehtäviin kuuluvat erityisesti Arenen viestintäohjelman toteuttaminen, ammattikorkeakoulujen toiminnan ja profiilin tunnetuksi tekeminen sekä vaikuttaminen ammattikorkeakouluista käytävään julkiseen keskusteluun. Valiokunnan tehtäviin kuuluu sidosryhmäyhteistyö. 3) Koulutusvaliokunta Koulutusvaliokunnan tehtävänä on ammattikorkeakoulutukseen sekä koulutusvastuisiin liittyvä pedagoginen ja rakenteiden kehittäminen, ammattikorkeakoulutukseen ja opiskelijavalintoihin liittyviin lakeihin ja säädöksiin vaikuttaminen sekä niihin liittyvien lausuntojen ja kannanottojen valmistelu. Koulutusvaliokunta jatkaa vuonna 2015 ammattikorkeakoulujen hakukohteiden selkeyttämistä. Valiokunnan tehtäviin kuuluu sidosryhmäyhteistyö. Valiokunnan tehtävänä on tehdä hallitukselle esityksiä koulutuksen sekä koulutusrakenteen kehittämisestä. Koulutusvaliokunnan yhteydessä toimii Elinikäisen oppimisen työryhmä, Arenen koulutusalakohtaiset kehittämisryhmät sekä koulutuksesta vastaavien johtajien verkosto. 4) TKI- valiokunta TKI- valiokunnan tehtävänä on ammattikorkeakoulujen TKI- toimintaan liittyvä kehittäminen, TKI- toiminnan tunnetuksi tekeminen sekä TKI- toimintaan liittyvään laki- ja säädösvalmisteluun vaikuttaminen sekä lausuntojen ja kannanottojen valmistelu. Valiokunnan tehtäviin kuuluu sidosryhmäyhteistyö. TKI- valiokunnan yhteydessä toimii TKI- johtajaverkosto. 5) Kv- valiokunta Kv- valiokunnan tehtävänä on ammattikorkeakoulujen kansainvälisyyteen liittyvä kehittäminen, verkostoyhteistyö sekä kansainväliseen korkeakoulutukseen liittyvien laki- ja säädösasioiden seuraaminen, laki- ja säädösvalmisteluun vaikuttaminen sekä lausuntojen valmistelu. Valiokunnan tehtäviin kuuluu sidosryhmäyhteistyö. Valiokunnat asettaa Arenen hallitus. Valiokunnat on esitetty liitteessä 1.

5 Lisäksi Arenessa toimii ammattikorkeakoulujen yhteisten toimintojen edistämiseksi seuraavat verkostot: Turvallisuusverkosto, jota koordinoi Laurea-ammattikorkeakoulu AMKIT- konsortio kirjastoasioissa, jota koordinoi Humanistinen ammattikorkeakoulu AAPA- verkosto ITC- asioissa, jota koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu AMK-LEHTI/UAS JOURNAL- verkkolehti, jota koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulu Arenen vuosikokous asettaa valiokuntien puheenjohtajat hallituksen esityksestä. Ammattikorkeakoulut nimeävät ja vastaavat Arenen koulutusalakohtaisten kehittämisryhmien ja verkostojen jäsenistä. Koulutusalakohtaisiin kehittämisryhmiin kuuluvat jäseninä niiden ammattikorkeakoulujen nimeämät asiantuntijat, joilla on kyseisen koulutusalan koulutusta. Työryhmät ja verkostojen puheenjohtajat on esitetty liitteessä 1. Hallitus voi asettaa ja nimetä myös muita työryhmiä ajankohtaisten asioiden käsittelemiseksi. Määräaikaisten projektien valmistelemiseksi ja toteuttamiseksi Arenessa toimivat toimintavuoden aikana seuraavat projektit: 1) Opiskelijavalintaprojekti ) AMK-päivät ) Erikoistumiskoulutusprojekti 2015 Liitteessä 2 on esitelty Arenen projektien kokoonpanot vuodelle Projekteissa voi toimia asiantuntijoita Arenen hallituksen hyväksymän projektisuunnitelman mukaan. Hallitus voi täydentää projektiryhmiä tarvittaessa. 4. ARENEN YHDISTYSTOIMINNOT VUONNA 2015 Arenen toimintaa ohjaa yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen sääntöjen mukaan toimintaan osallistuu seuraavat toimielimet ja toimijat: yhteisöjäsenet (ammattikorkeakouluosakeyhtiöt) henkilöjäsenet (ammattikorkeakoulujen rehtorit) hallitus (puheenjohtaja ja 5 muuta jäsentä) valiokunnat toiminnanjohtaja Tämän lisäksi Arenen toimintaan kuuluu työryhmät, projektit ja verkostot. Arenen sääntöjen mukaisesti toimintavuoden toiminnat ja toimijat (puheenjohtaja ja hallitus) sekä talousarvio hyväksytään yhdistyksen syyskokouksessa. Edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen hyväksytään yhdistyksen kevätkokouksessa. Arenen vuosittaista toimintaa toteuttavia elimiä ovat rehtorikokous, hallitus, Arenen toimisto, hallituksen valiokunnat, työryhmät ja projektit. Arene tuottaa palveluina seminaareja ja koulutustilaisuuksia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Arenen viestintä keskittyy erityisesti ammattikorkeakoulujärjestelmän korkeakoulupoliittisin kannanottoihin ja korkeakoulupoliittiseen vaikuttamiseen, korkeakoulujärjestelmän kehittämisen sekä ammattikorkeakoulutoiminnan tunnettuuden lisäämiseen. Lisäksi Arene järjestää seminaareja ja opintomatkoja sekä tuottaa materiaalia ammattikorkeakoulujen ja sidosryhmien käyttöön.

6 4.1 Hallitus Hallitus vastaa yhdistyslain mukaisesti kaikista Arenen päätöksistä lukuun ottamatta vuosikokousten sääntömääräisiä asioita. Hallitus keskittyy päätöksenteossa strategisen tason kysymyksiin sekä ammattikorkeakoulujen edunvalvontaan. Toiminnanjohtaja valmistelee ja toteuttaa hallituksen päätökset tukenaan toimiston resurssit. Hallituksen valiokuntien ja työryhmien tehtävänä on valmistella alakohtaisia tai muuta asiantuntemusta vaativia Arenen toiminnan painopistealoihin kuuluvia strategisia kysymyksiä päätöksenteon tueksi. Hallitus seuraa projektiryhmien toimintaa. Projekti- ja työryhmien operatiivinen sekä korkeakoulujen välinen yhteistyö on itseohjautuvaa. Hallitus esittää valtakunnallisiin, opetusministeriön ja muiden vastaavien tahojen nimittämiin työryhmiin edustajia. Avainryhmiin pyritään nimeämään Arenea sääntöjen mukaan edustavia henkilöitä. Jäsenistölle suunnattua viestintää ja tiedotustoimintaa tehostetaan verkkosivujen ja dokumenttienhallinnan avulla. 4.2 Rehtorikokous Yhdistyksen toimintaa toteutetaan keskeisesti rehtorikokouksissa, johon kuuluvat kaikki yhdistyksen henkilöjäsenet eli rehtorit. Rehtorikokouksissa käsitellään ammattikorkeakouluja ja korkeakoulu-järjestelmää ja politiikkaa sekä muita keskeisiä yhdistyksen tarkoitukseen ja toiminnan laatuun liittyviä strategiatasoisia asioita. Rehtorikokouksissa rehtorit sopivat ammattikorkeakoulujen toimintaa ohjaavista yhteisistä suosituksista, sopimuksista ja mahdollisista yhteisten tehtävien koordinoinnista. 4.3 Yhdistyksen vuosikokoukset Yhdistyksen kevätkokous ja siihen liittyvä seminaari pidetään Turun ammattikorkea-koulussa, Turussa. Kevätkokouksessa käsitellään tilinpäätös ja toimintakertomus ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä. Syyskokouksessa (ammattikorkeakoulujen omistajajohdon seminaarin yhteydessä marraskuussa 2015) vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio, jäsenmaksut sekä valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja valitaan tilintarkastajat (varsinainen ja varatilintarkastaja). 4.4 Arenen toimisto Toimisto hoitaa ja toimeenpanee toiminnanjohtajan johdolla yhdistyksen hallituksen ja vuosikokousten päätökset ja vastaa osaltaan yhdistyksen tavoitteiden toteuttamisesta sekä talous- ja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Arenen toimisto vastaa yhdistyksen kansallisen (mm. kokoukset, seminaarit, projektit) sekä kansainvälisen toiminnan valmistelusta ja suunnittelusta yhdistyksen linjausten mukaisesti. Lisäksi toimisto huolehtii, etenkin jäsenille tarkoitetusta tiedotustoiminnasta ja toimii yhdistyksen asiantuntijana sekä tiedon hankkijana ja välittäjänä. Arenen toimisto pitää osaltaan yllä ja kehittää aktiivisia suhteita ammattikorkeakouluyhteisöön sekä muihin keskeisiin sidosryhmiin. 4.5 Muut toiminnot Toimintavuoden aikana järjestetään mm. seuraavat tapahtumat, joiden koordinoinnista vastaa Arenen toimisto: Arenen ja STTK:n seminaari, Levi AMK -päivät YH -dagarna 2015 UAS- Conference 2015 (Tampere ) Rehtorien sihteerien opintomatka 9/2015 Rehtorien kesäkokous Vierumäki, 6/2015 Kv- seminaari 2015 Omistajien ja johdon seminaari ja Arenen syyskokous 11/2015.

7 4.6 Talous Arenen talous perustuu jäsenmaksutuottoihin sekä ammattikorkeakoulupäivien, seminaarien ja mahdollisen projektirahoituksen tuottoihin. 4.7 Arenen edustajat valtakunnallisissa työryhmissä ja projekteissa Edustajat on esitetty liitteessä 3.

8 LIITE 1 ARENEN VALIOKUNNAT, TYÖRYHMÄT JA VERKOSTOT VUONNA 2015 Valiokunnat: 1. Talous-, rahoitus- ja lakivaliokunta: Valiokunnan puheenjohtaja rehtori Markku Lahtinen Valiokunnan jäsenet: Jorma Alkula (HAAGA-HELIA), Tapio Huttula (HUMAK), Mirja Pöhö (HAMK), Jorma Uusitalo (Metropolia), Jorma Niemelä (DIAK), Heikki Saastamoinen (MAMK), Turo Kilpeläinen (KAMK), Tapio Varmola (SEAMK), Riitta Rissanen, sihteeri XX. 2. Viestintävaliokunta: Valiokunnan puheenjohtaja rehtori Anneli Pirttilä Valiokunnan jäsenet: Petteri Alanko (Savonia), Päivi Korhonen (Laurea), Gunilla Sjöberg (Arcada), Leena Stenman (TAMK), Riitta Rissanen, Arenen viestintäharjoittelija, sihteerinä Katja Remsu (Saimia). 3. Koulutusvaliokunta: Valiokunnan puheenjohtaja rehtori Mervi Vidgrén (Savonia) Valiokunnan jäsenet: Koulutusalakohtaisten työryhmien puheenjohtajat, opiskelijavalintaprojektin projektipäällikkö rehtori Petteri Ikonen (KYAMK), vararehtori Pekka Auvinen (Karelia), opintoasianpäällikköverkoston pj. Tapio Rimpioja (Metropolia), toiminnanjohtaja Riitta Rissanen (Arene), sihteerinä koulutus- ja kehittämispäällikkö Esa Viklund (Savonia). Elinikäisen oppimisen työryhmän puheenjohtaja rehtori Tapio Huttula (HUMAK) Työryhmän jäsenet: Pirjo Hakala (DIAK), Tuula Honkanen (KAMK), Harri Mikkonen (Karelia), Esa Rahiala (SAMK), Metropolia-amk:n edustaja. Koulutusalakohtaiset kehittämisryhmät: Koulutusalakohtaisten kehittämisryhmien tehtävänä on seurata oman koulutusalansa työelämän ja koulutuksen kehittymistä sekä osallistua aktiivisesti oman alansa koulutusohjelma- /tutkintorakenteen kehittämiseen koulutusvaliokunnassa. Kehittämisryhmien puheenjohtajat ovat: 1. Luonnonvara- ja ympäristöala: rehtori Pertti Puusaari (HAMK) 2. Tekniikan ja liikenteen ala: rehtori Tauno Kekäle (VAMK) 3. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala: rehtori Teemu Kokko (HAAGA-HELIA) 4. Matkailu-, ravitsemis- ja talousala: rehtori Jouni Koski (Laurea) 5. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala: vararehtori Päivi Karttunen (TAMK) 6. Kulttuuriala: rehtori Petri Raivo (Karelia) 7. Humanistinen ja kasvatusala: rehtori Tapio Huttula (HUMAK) 8. Ylemmät amk-tutkinnot rehtori Pertti Puusaari (HAMK) Koulutusalakohtaisiin kehittämisryhmiin kuuluu jäseninä ammattikorkeakoulujen asiantuntijoita ao. ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti. Hallitus voi nimetä lisäjäseniä alakohtaisen kattavuuden takaamiseksi.

9 4. TKI-valiokunta: Valiokunnan puheenjohtaja rehtori Tapio Varmola (SEAMK) Valiokunnan jäsenet: Outi Kallioinen (LAMK), Juha Kämäri (SAMK), Eero Pekkarinen (Lapinamk), Mirja Toikka (KYAMK), Riitta Rissanen, sihteeri Seliina Päällysaho (SEAMK) 5. Kv- valiokunta: Valiokunnan puheenjohtaja rehtori Jussi Halttunen (JAMK) Valiokunnan jäsenet; Henrik Wolff (Arcada), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Outi Kallioinen (LAMK), Heikki Malinen (JAMK), Peter Finell (Centria), Riitta Rissanen, sihteeri Hanna Mikkonen (LAMK). 6. Ammattikorkeakoulujen turvallisuusverkosto: Verkoston puheenjohtaja turvallisuuspäällikkö Tiina Ranta (Laurea AMK) Jäsenet: Edustajat kaikista ammattikorkeakouluista PROJEKTIT VUONNA 2015 Projektit toimivat hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti ja raportoivat hallitukselle. 1. Opiskelijavalintaprojekti Petteri Ikonen, Riitta Rissanen, OPH:n edustajat, alakohtaiset koordinaattorit, opintoasianpäälliköiden verkoston pj. Tapio Rimpioja (Metropolia), sihteeri Eija Lantta (LAMK) 2. AMK-päivät 2015: Markku Lahtinen, Kimmo Himberg (Polamk), Tapio Varmola (SEAMK), Jussi Halttunen (JAMK), Riitta Rissanen, Eija Antila. 3. Erikoistumiskoulutukset projekti : Tapio Huttula ja Arenen koulutusala-kohtaisten ryhmien koordinaattorit, koulutusvaliokunta. Projektipäällikkö. :n rahoittama projekti Projekteissa voi toimia asiantuntijoita Arenen hallituksen hyväksymän projektisuunnitelman mukaisesti. Hallitus voi myös täydentää ryhmiä.

10 LIITE 3. ARENEN EDUSTAJAT (REHTORIT) VALTAKUNNALLISISSA PROJEKTEISSA JA TYÖRYHMISSÄ Työryhmän nimi ja toimi Organisaatio/kesto Osallistuja Amkien rahoitusmallityöryhmä Tapio Huttula, HUMAK Outi Kallioinen, LAMK Markku Lahtinen, TAMK Mervi Vidgrén, Savonia Riitta Rissanen, Arene Outi Kallioinen, LAMK Avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeen (ATT) strategiaryhmä CSC:n hallituksen jäsen CSC- tieteellinen laskenta Turo Kilpeläinen, KAMK Elinikäisen oppimisen neuvoston jäsen Tapio Huttula, Humak EU-20-jaoston työryhmä TEM Petteri Ikonen, KYAMK EU-30-jaoston Riitta Rissanen, Arene European Network for Universities of Applied UASnet Henrik Wolff, Arcada, Sciences varapj. Eurostudent VI, ohjausryhmä Riitta Rissanen, Arene FINCEAL-hankkeen ohjausryhmä UniPID Tapio Varmola, SEAMK Riitta Rissanen, varajäsen FINELIB-KONSORTIOn ohjausryhmän jäsen Kansalliskirjasto Petri Raivo, Karelia, jäsen Riitta Rissanen, varajäsen Finnish Design Centre-toimintamallin johtoryhmä TEM Petteri Ikonen,KYAMK Kansainvälisiä näkökulmia Suomen Markku Lahtinen, TAMK korkeakoulujärjestelmän kehittämiseen tuottavan selvityshankkeeen tukiryhmä KATe2-hankkeen johtoryhmä Aapa-verkosto/DIAK Turo Kilpeläinen, KAMK KARVI, Kansallisen koulutuksen arvointikeskus, neuvosto KARVI Tapio Huttula, Humak, puheenjohtaja Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön Tapio Varmola, SEAMK syventämisprosessin ohjausryhmä Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä Petteri Ikonen, Kyamk (KSHJ), johtoryhmä Korkeakoulujen tietohallinto ja ICTohjausryhmään Pertti Puusaari, HAMK Koulutustoimikuntajärjestelmän ohjausryhmän Pertti Puusaari, HAMK jäsen Koulutustutkimusfoorumi OPH Riitta Rissanen, Arene (kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa) Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän jäsen Maa- ja metsätalousministeriö Jussi Halttunen, JAMK OECD-Imhe-edustaja varajäsen yliopistoedustajalle (Esa Hämäläinen/HY) Ritva Laakso-Manninen, HAAGA-HELIA/Outi Kallioinen LAMK -ICT-hankeryhmä Turo Kilpeläinen, KAMK Markku Lahtinen, TAMK Opiskelijavalintaprojektin ohjausryhmän pj Arene Petteri Ikonen, KYAMK Osaava työvoima-valiokunta 2015 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK (2015) Heikki Saastamoinen, MAMK, jäsen RAKETTI-TUTKI- osahankkeen ohjaus - CSC Petteri Ikonen,KYAMK ryhmän jäsen Science without Borders-ohjausryhmä CIMO Riitta Rissanen, Arene

11 Sosiaali- ja terveyspoliittinen vaikuttaminen Sosiaali- ja terveysturvan Jorma Niemelä, DIAK työryhmä keskusliitto Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen STM Jorma Niemelä, DIAK kehittämisohjelman johtoryhmä Svensk-Finskt samarbete inom högre Hanaholmen ruotsalais-suomalainen Henrik Wolff, Arcada utbildning och forskning kulttuurikeskus Tekesin valtuuskunnan jäsen TEM Tauno Kekäle, VAMK Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumi Turo Kilpeläinen, KAMK kevät Tutkijanurakysymyksiä käsittelevä työryhmä Juha Kämäri, SAMK Tutkimusinfrastruktuurikomitean jäsen Suomen Akatemia Markku Lahtinen, TAMK Tutkimus- ja innovaationeuvosto Valtioneuvosto Anneli Pirttilä, Saimia Työelämän 2020-hankkeen tiedeverkosto TEM,, SM jne. Outi Kallioinen, LAMK Jussi Halttunen, JAMK Jouni Koski, Laurea Tapio Varmola, SEAMK Uudenmaan ELY-keskuksen neuvottelukunta Uudenmaan ELY-keskus Riitta Konkola, Metropolia VirtuaaliAMK johtoryhmän pj. /TAMK Jouko Paaso, OAMK Ylioppilastutkintolautakunnan korkeakouluja työelämäyhteistyöryhmä YTL Riitta Konkola, Metropolia Petteri Ikonen, Kyamk

AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTON TOIMINTAVUOSI

AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTON TOIMINTAVUOSI . AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTON TOIMINTAVUOSI 2012 Hallitus 19.02.2013 Arene 06.03.2013 Toimintakertomus 2012 Hallitus 19.02.2013 KERTOMUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINNASTA

Lisätiedot

Tutkinnonuudistuksen arviointi

Tutkinnonuudistuksen arviointi Jari Niemelä Sakari Ahola Carita Blomqvist Henna Juusola Merja Karjalainen Juha-Pekka Liljander Ida Mielityinen Kerttu Oikarinen Sirpa Moitus Johanna Mattila Tutkinnonuudistuksen arviointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Tutkinnonuudistuksen arviointi

Projektisuunnitelma. Tutkinnonuudistuksen arviointi VASTAAVA SUUNNITTELIJA: Pääsuunnittelija Sirpa Moitus Korkeakoulujen arviointineuvosto PL 133, 00171 Helsinki Puhelin: (09)1607 6919 Faksi: (09) 1607 6911 Sähköposti:sirpa.moitus@minedu.fi Projektisuunnitelma

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

VIRTAA VERKOSTOSTA II

VIRTAA VERKOSTOSTA II Anneli Jaroma (toim.) VIRTAA VERKOSTOSTA II AMKtutka, kehitysimpulsseja ammattikorkeakoulujen T&K&I - toimintaan Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 47 MIKKELIN

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) ja Seinäjoen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 188/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Eeva-Liisa Antikainen, Risto Honkonen, Olli Matikka, Petri Nieminen, Anu Yanar & Sirpa Moitus Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO ISBN 952-206-026-7

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

1. SLU ry Liikunnan ja urheilun puolesta...2. 2. SLU - keskusyksikkö... 5. 3. SLU-hallintopalveluyksikön toiminta... 18

1. SLU ry Liikunnan ja urheilun puolesta...2. 2. SLU - keskusyksikkö... 5. 3. SLU-hallintopalveluyksikön toiminta... 18 Sisällysluettelo 1. ry Liikunnan ja urheilun puolesta...2 1.1. -yhteisö... 2 1.2. ry:n hallinto... 2 1.3. Jäsenjärjestöt... 3 1.4.Strategiatyö... 3 1.5. Vuonna 2002 kiinnittää erityisesti huomiota läpileikkaavasti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Sisällys 1 Toiminta-ajatus, visio ja päämäärät 5 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2008 6 3 Metropolian toiminta 2008 8 4 Osakeyhtiön hallituksen

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

FUAS Newsletter 1/2011 1/12

FUAS Newsletter 1/2011 1/12 FUAS Newsletter 1/2011 1/12 Rehtori Risto Ilomäki, Lahden ammattikorkeakoulu Puheenjohtajan palsta Arvoisa FUAS-väki. Oikein Hyvää, Miellyttävää ja Dynaamista Vuotta 2011 Teille kaikille! Valtaisat kiitokset

Lisätiedot

Laatua, innovatiivisuutta ja proaktiivisuutta

Laatua, innovatiivisuutta ja proaktiivisuutta Hannele Salminen & Matti Kajaste (toim.) Laatua, innovatiivisuutta ja proaktiivisuutta Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO ISBN 952-206-014-3 (painettu) ISBN

Lisätiedot

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 10.9.2009 Pöytäkirja Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti Läsnä: Hannu Sirén, OPM, puheenjohtaja Ilmari

Lisätiedot

AMK-YHTEYSTIEDOT 06.10.2014

AMK-YHTEYSTIEDOT 06.10.2014 1. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf Toimisto Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2, 00130 HELSINKI www.arene.fi Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen Email:

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 taloussuunnitelma2009_kansi_valtpage 1 18.11.2008 13:26:41 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 C M Y CM MY CY CMY K sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu

Lisätiedot

AMK-YHTEYSTIEDOT 12.08.2015

AMK-YHTEYSTIEDOT 12.08.2015 1. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf Toimisto Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2, 00130 HELSINKI www.arene.fi Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen Email:

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY 1 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY... 2 2 TOIMINTAKAUDELLE 2013 2016 ASETETUT TAVOITTEET... 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ NOUSEVAT HAASTEET

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot