AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015"

Transkriptio

1 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 (Hallitus ) Arene

2 1. ARENEN TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT Ammattikorkeakoululainsäädäntö on uudistettu kokonaisuudessaan ja uusi amk-laki astui voimaan Ammattikorkeakouluista on muodostettu osakeyhtiömuotoisia oikeushenkilöitä (ammattikorkeakouluosakeyhtiöt), joiden rahoituksesta vastaa valtio (100 %). Ammattikorkeakoulujen tehtäviin kuuluu antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua. Tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee edistää elinikäistä oppimista. Arene on ammattikorkeakoulujen edunvalvonta- ja yhteistyöelin. Toimintasuunnitelmassa on linjattu yhdistyksen toimintaa vuonna 2015 sekä pidemmän aikavälin tavoitteita. Ammattikorkeakoulutus tuottaa Suomen hyvinvoinnin ja kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta keskeistä osaamista. Ammattikorkeakouluilla on vahva rooli korkeakoulutukseen perustuvan ammatillisen asiantuntijaosaamisen uudistajana sekä elinkeino- ja työelämän kehittäjinä sekä yrittäjyyden edistäjänä. Ammattikorkeakoulut toimivat kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuina ja tunnistettuina uudistavan ja soveltavan tutkimus, -kehitys,- ja innovaatiotoiminnan osaajina. Toiminta-ajatus Arene tukee ja palvelee ammattikorkeakouluja luomalla edellytyksiä ammatillisesti profiloituneelle korkeatasoiselle työelämälähtöiselle korkeakoulutukselle sekä työelämää ja osaamista uudistavalle TKI-toiminnalle. Tehtävä Arene on korkeakoulupolitiikan kotimainen ja kansainvälinen edunvalvoja ja vaikuttaja. Arene toimii ammattikorkeakoulujen yhteistyön, aseman ja profiilin vahvistajana sekä verkostojen edistäjänä. Sidosryhmät ja verkostot Arene vaikuttaa korkeakoulu,- tutkimus - ja innovaatiopolitiikkaa sekä yhteiskuntapolitiikkaa harjoittaviin sidosryhmiiin ja toimii yhteistyössä korkeakouluverkostojen kanssa. Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksilla edistetään edunvalvontaa sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallista ja kansainvälistä tunnettuutta ja vaikuttavuutta. 2. STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUONNA Arene vaikuttaa siihen, että Suomessa on koko maan kattava profiloitunut ammattikorkeakoulutus, joka perustuu alueellisiin, kansallisiin ja kansanvälisiin korkeakoulutuksen tarpeisiin. Se mahdollistaa alueiden erilaiset toimintamallit ja korkeakouluyhteistyön ja takaa sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen hyvinvoinnin.

3 Toimenpiteet: a. Arene vaikuttaa korkeakoulujärjestelmän kehittämiseen ja hallitusohjelman korkeakoulupoliittisiin linjauksiin , jotta ammatillisesti profiloituneen korkeakoulutuksen rooli yhteiskunnassa vahvistuu. b. Arene kehittää ja profiloi koulutusjärjestelmää yhteistyössä ammattikorkeakoulujen, :n ja Suomen yliopistot UNIFI ry:n sekä toisen asteen koulutuksen kanssa. c. Arene vaikuttaa ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistamiseen :n työryhmässä sekä sidosryhmissä d. Arene vaikuttaa koulutuksellisen tasa-arvon kehittymiseen Arenen tavoitteena on, että ammatillisesti profiloituneella suomalaisella korkeakoulutuksella on tunnustettu ja arvostettu asema yhteiskunnassa sekä kansainvälisissä verkostoissa. Toimenpiteet: a. Arene vaikuttaa osaamisen ja tutkintojen viitekehyksen uudistamiseen yhteistyössä sidosryhmien kanssa b. Arene toimii kansainvälisissä verkostoissa (mm. UASNET, IMHE) ja edistää koulutusviennin esteiden purkamista sekä tukee ammattikorkeakoulujen kansainvälistä yhteistyötä Arene edistää osaamisyhteiskunnan kehittymistä niin, että ammattikorkeakouluilla on vahva rooli korkeakoulutukseen perustuvan asiantuntijaosaamisen uudistajana sekä elinkeino- ja työelämää uudistavan TKI- toiminnan ja yrittäjyyden edistäjänä. Toimenpiteet: a. Arene vaikuttaa ja tekee tunnetuksi ammattikorkeakoulutuksen profiilia ja erityisesti YAMK- tutkinnon mahdollisuuksia b. Arene vaikuttaa osaltaan tutkimus-, kehittämis, - ja innovaatiotoiminnassa ammattikorkeakouluja koskeviin TKI-toiminnan linjauksiin ja rahoitukseen (ministeriöt erityisesti TEM ja, TEKES, Strategisen tutkimuksen neuvosto/suomen Akatemia, EU ja H2020, yms.). c. Arene vaikuttaa elinkeinopoliittisiin linjauksiin ja innovaatiotoiminnan rahoitukseen (innovaatioseteli). d. Arene tuottaa ja päivittää ammattikorkeakoulujen yrittäjyyttä koskevat suositukset yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa Arene ry toimii sidosryhmäyhteistyössä ja vaikuttaa sen myötä ammattikorkeakoulujen asiantuntijayhteisöjen kehittymiseen. Toimenpiteet: a. Opiskelijoiden hyvinvointi; opiskelijaterveydenhuolto, opiskelijakuntien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö SAMOKin kanssa, SORA- säännökset. b. Henkilöstön osaaminen ja kehittäminen; työntekijä- ja työnantajayhteistyö ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden toiminnassa (OAJ, Sivista, Avanta yms.). c. Työ-ja elinkeinoelämän kumppanuudet; sidosryhmäyhteistyö (Akava, STTK, EK, Suomen Yrittäjät, rahoittajat, viranomaiset yms.). d. Seminaarit; Arene osallistuu Amk- päivien 2015, Kv-seminaarin 2015 sekä ammattikorkeakoulujen omistajien ja johdonseminaarin 2015 valmisteluun ja toteuttamiseen.

4 3. AMMATTIKORKEAKOULUJEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN EDISTÄMINEN Arenessa toimii ammattikorkeakoulujen keskeisimpien yhteisten asioiden edistämiseksi valiokuntia. Toimintavuonna 2015 toimivat seuraavat hallituksen valiokunnat: 1) Talous-, rahoitus- ja lakivaliokunta Talous- ja rahoitus- ja lakivaliokunnan tehtäviin kuuluvat erityisesti vaikuttaminen amk-osakeyhtiöiden talous- ja hallintosäännösten ja ohjauksen kehittämiseen sekä rahoitusmallin uudistaminen 2017 ja ammattikorkeakouluja koskeviin laki-uudistuksiin vaikuttaminen sekä lausuntojen ja kannanottojen valmistelu. Valiokunnan tehtäviin kuuluu sidosryhmäyhteistyö. 2) Viestintävaliokunta. Viestintävaliokunnan tehtäviin kuuluvat erityisesti Arenen viestintäohjelman toteuttaminen, ammattikorkeakoulujen toiminnan ja profiilin tunnetuksi tekeminen sekä vaikuttaminen ammattikorkeakouluista käytävään julkiseen keskusteluun. Valiokunnan tehtäviin kuuluu sidosryhmäyhteistyö. 3) Koulutusvaliokunta Koulutusvaliokunnan tehtävänä on ammattikorkeakoulutukseen sekä koulutusvastuisiin liittyvä pedagoginen ja rakenteiden kehittäminen, ammattikorkeakoulutukseen ja opiskelijavalintoihin liittyviin lakeihin ja säädöksiin vaikuttaminen sekä niihin liittyvien lausuntojen ja kannanottojen valmistelu. Koulutusvaliokunta jatkaa vuonna 2015 ammattikorkeakoulujen hakukohteiden selkeyttämistä. Valiokunnan tehtäviin kuuluu sidosryhmäyhteistyö. Valiokunnan tehtävänä on tehdä hallitukselle esityksiä koulutuksen sekä koulutusrakenteen kehittämisestä. Koulutusvaliokunnan yhteydessä toimii Elinikäisen oppimisen työryhmä, Arenen koulutusalakohtaiset kehittämisryhmät sekä koulutuksesta vastaavien johtajien verkosto. 4) TKI- valiokunta TKI- valiokunnan tehtävänä on ammattikorkeakoulujen TKI- toimintaan liittyvä kehittäminen, TKI- toiminnan tunnetuksi tekeminen sekä TKI- toimintaan liittyvään laki- ja säädösvalmisteluun vaikuttaminen sekä lausuntojen ja kannanottojen valmistelu. Valiokunnan tehtäviin kuuluu sidosryhmäyhteistyö. TKI- valiokunnan yhteydessä toimii TKI- johtajaverkosto. 5) Kv- valiokunta Kv- valiokunnan tehtävänä on ammattikorkeakoulujen kansainvälisyyteen liittyvä kehittäminen, verkostoyhteistyö sekä kansainväliseen korkeakoulutukseen liittyvien laki- ja säädösasioiden seuraaminen, laki- ja säädösvalmisteluun vaikuttaminen sekä lausuntojen valmistelu. Valiokunnan tehtäviin kuuluu sidosryhmäyhteistyö. Valiokunnat asettaa Arenen hallitus. Valiokunnat on esitetty liitteessä 1.

5 Lisäksi Arenessa toimii ammattikorkeakoulujen yhteisten toimintojen edistämiseksi seuraavat verkostot: Turvallisuusverkosto, jota koordinoi Laurea-ammattikorkeakoulu AMKIT- konsortio kirjastoasioissa, jota koordinoi Humanistinen ammattikorkeakoulu AAPA- verkosto ITC- asioissa, jota koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu AMK-LEHTI/UAS JOURNAL- verkkolehti, jota koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulu Arenen vuosikokous asettaa valiokuntien puheenjohtajat hallituksen esityksestä. Ammattikorkeakoulut nimeävät ja vastaavat Arenen koulutusalakohtaisten kehittämisryhmien ja verkostojen jäsenistä. Koulutusalakohtaisiin kehittämisryhmiin kuuluvat jäseninä niiden ammattikorkeakoulujen nimeämät asiantuntijat, joilla on kyseisen koulutusalan koulutusta. Työryhmät ja verkostojen puheenjohtajat on esitetty liitteessä 1. Hallitus voi asettaa ja nimetä myös muita työryhmiä ajankohtaisten asioiden käsittelemiseksi. Määräaikaisten projektien valmistelemiseksi ja toteuttamiseksi Arenessa toimivat toimintavuoden aikana seuraavat projektit: 1) Opiskelijavalintaprojekti ) AMK-päivät ) Erikoistumiskoulutusprojekti 2015 Liitteessä 2 on esitelty Arenen projektien kokoonpanot vuodelle Projekteissa voi toimia asiantuntijoita Arenen hallituksen hyväksymän projektisuunnitelman mukaan. Hallitus voi täydentää projektiryhmiä tarvittaessa. 4. ARENEN YHDISTYSTOIMINNOT VUONNA 2015 Arenen toimintaa ohjaa yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen sääntöjen mukaan toimintaan osallistuu seuraavat toimielimet ja toimijat: yhteisöjäsenet (ammattikorkeakouluosakeyhtiöt) henkilöjäsenet (ammattikorkeakoulujen rehtorit) hallitus (puheenjohtaja ja 5 muuta jäsentä) valiokunnat toiminnanjohtaja Tämän lisäksi Arenen toimintaan kuuluu työryhmät, projektit ja verkostot. Arenen sääntöjen mukaisesti toimintavuoden toiminnat ja toimijat (puheenjohtaja ja hallitus) sekä talousarvio hyväksytään yhdistyksen syyskokouksessa. Edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen hyväksytään yhdistyksen kevätkokouksessa. Arenen vuosittaista toimintaa toteuttavia elimiä ovat rehtorikokous, hallitus, Arenen toimisto, hallituksen valiokunnat, työryhmät ja projektit. Arene tuottaa palveluina seminaareja ja koulutustilaisuuksia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Arenen viestintä keskittyy erityisesti ammattikorkeakoulujärjestelmän korkeakoulupoliittisin kannanottoihin ja korkeakoulupoliittiseen vaikuttamiseen, korkeakoulujärjestelmän kehittämisen sekä ammattikorkeakoulutoiminnan tunnettuuden lisäämiseen. Lisäksi Arene järjestää seminaareja ja opintomatkoja sekä tuottaa materiaalia ammattikorkeakoulujen ja sidosryhmien käyttöön.

6 4.1 Hallitus Hallitus vastaa yhdistyslain mukaisesti kaikista Arenen päätöksistä lukuun ottamatta vuosikokousten sääntömääräisiä asioita. Hallitus keskittyy päätöksenteossa strategisen tason kysymyksiin sekä ammattikorkeakoulujen edunvalvontaan. Toiminnanjohtaja valmistelee ja toteuttaa hallituksen päätökset tukenaan toimiston resurssit. Hallituksen valiokuntien ja työryhmien tehtävänä on valmistella alakohtaisia tai muuta asiantuntemusta vaativia Arenen toiminnan painopistealoihin kuuluvia strategisia kysymyksiä päätöksenteon tueksi. Hallitus seuraa projektiryhmien toimintaa. Projekti- ja työryhmien operatiivinen sekä korkeakoulujen välinen yhteistyö on itseohjautuvaa. Hallitus esittää valtakunnallisiin, opetusministeriön ja muiden vastaavien tahojen nimittämiin työryhmiin edustajia. Avainryhmiin pyritään nimeämään Arenea sääntöjen mukaan edustavia henkilöitä. Jäsenistölle suunnattua viestintää ja tiedotustoimintaa tehostetaan verkkosivujen ja dokumenttienhallinnan avulla. 4.2 Rehtorikokous Yhdistyksen toimintaa toteutetaan keskeisesti rehtorikokouksissa, johon kuuluvat kaikki yhdistyksen henkilöjäsenet eli rehtorit. Rehtorikokouksissa käsitellään ammattikorkeakouluja ja korkeakoulu-järjestelmää ja politiikkaa sekä muita keskeisiä yhdistyksen tarkoitukseen ja toiminnan laatuun liittyviä strategiatasoisia asioita. Rehtorikokouksissa rehtorit sopivat ammattikorkeakoulujen toimintaa ohjaavista yhteisistä suosituksista, sopimuksista ja mahdollisista yhteisten tehtävien koordinoinnista. 4.3 Yhdistyksen vuosikokoukset Yhdistyksen kevätkokous ja siihen liittyvä seminaari pidetään Turun ammattikorkea-koulussa, Turussa. Kevätkokouksessa käsitellään tilinpäätös ja toimintakertomus ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä. Syyskokouksessa (ammattikorkeakoulujen omistajajohdon seminaarin yhteydessä marraskuussa 2015) vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio, jäsenmaksut sekä valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja valitaan tilintarkastajat (varsinainen ja varatilintarkastaja). 4.4 Arenen toimisto Toimisto hoitaa ja toimeenpanee toiminnanjohtajan johdolla yhdistyksen hallituksen ja vuosikokousten päätökset ja vastaa osaltaan yhdistyksen tavoitteiden toteuttamisesta sekä talous- ja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Arenen toimisto vastaa yhdistyksen kansallisen (mm. kokoukset, seminaarit, projektit) sekä kansainvälisen toiminnan valmistelusta ja suunnittelusta yhdistyksen linjausten mukaisesti. Lisäksi toimisto huolehtii, etenkin jäsenille tarkoitetusta tiedotustoiminnasta ja toimii yhdistyksen asiantuntijana sekä tiedon hankkijana ja välittäjänä. Arenen toimisto pitää osaltaan yllä ja kehittää aktiivisia suhteita ammattikorkeakouluyhteisöön sekä muihin keskeisiin sidosryhmiin. 4.5 Muut toiminnot Toimintavuoden aikana järjestetään mm. seuraavat tapahtumat, joiden koordinoinnista vastaa Arenen toimisto: Arenen ja STTK:n seminaari, Levi AMK -päivät YH -dagarna 2015 UAS- Conference 2015 (Tampere ) Rehtorien sihteerien opintomatka 9/2015 Rehtorien kesäkokous Vierumäki, 6/2015 Kv- seminaari 2015 Omistajien ja johdon seminaari ja Arenen syyskokous 11/2015.

7 4.6 Talous Arenen talous perustuu jäsenmaksutuottoihin sekä ammattikorkeakoulupäivien, seminaarien ja mahdollisen projektirahoituksen tuottoihin. 4.7 Arenen edustajat valtakunnallisissa työryhmissä ja projekteissa Edustajat on esitetty liitteessä 3.

8 LIITE 1 ARENEN VALIOKUNNAT, TYÖRYHMÄT JA VERKOSTOT VUONNA 2015 Valiokunnat: 1. Talous-, rahoitus- ja lakivaliokunta: Valiokunnan puheenjohtaja rehtori Markku Lahtinen Valiokunnan jäsenet: Jorma Alkula (HAAGA-HELIA), Tapio Huttula (HUMAK), Mirja Pöhö (HAMK), Jorma Uusitalo (Metropolia), Jorma Niemelä (DIAK), Heikki Saastamoinen (MAMK), Turo Kilpeläinen (KAMK), Tapio Varmola (SEAMK), Riitta Rissanen, sihteeri XX. 2. Viestintävaliokunta: Valiokunnan puheenjohtaja rehtori Anneli Pirttilä Valiokunnan jäsenet: Petteri Alanko (Savonia), Päivi Korhonen (Laurea), Gunilla Sjöberg (Arcada), Leena Stenman (TAMK), Riitta Rissanen, Arenen viestintäharjoittelija, sihteerinä Katja Remsu (Saimia). 3. Koulutusvaliokunta: Valiokunnan puheenjohtaja rehtori Mervi Vidgrén (Savonia) Valiokunnan jäsenet: Koulutusalakohtaisten työryhmien puheenjohtajat, opiskelijavalintaprojektin projektipäällikkö rehtori Petteri Ikonen (KYAMK), vararehtori Pekka Auvinen (Karelia), opintoasianpäällikköverkoston pj. Tapio Rimpioja (Metropolia), toiminnanjohtaja Riitta Rissanen (Arene), sihteerinä koulutus- ja kehittämispäällikkö Esa Viklund (Savonia). Elinikäisen oppimisen työryhmän puheenjohtaja rehtori Tapio Huttula (HUMAK) Työryhmän jäsenet: Pirjo Hakala (DIAK), Tuula Honkanen (KAMK), Harri Mikkonen (Karelia), Esa Rahiala (SAMK), Metropolia-amk:n edustaja. Koulutusalakohtaiset kehittämisryhmät: Koulutusalakohtaisten kehittämisryhmien tehtävänä on seurata oman koulutusalansa työelämän ja koulutuksen kehittymistä sekä osallistua aktiivisesti oman alansa koulutusohjelma- /tutkintorakenteen kehittämiseen koulutusvaliokunnassa. Kehittämisryhmien puheenjohtajat ovat: 1. Luonnonvara- ja ympäristöala: rehtori Pertti Puusaari (HAMK) 2. Tekniikan ja liikenteen ala: rehtori Tauno Kekäle (VAMK) 3. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala: rehtori Teemu Kokko (HAAGA-HELIA) 4. Matkailu-, ravitsemis- ja talousala: rehtori Jouni Koski (Laurea) 5. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala: vararehtori Päivi Karttunen (TAMK) 6. Kulttuuriala: rehtori Petri Raivo (Karelia) 7. Humanistinen ja kasvatusala: rehtori Tapio Huttula (HUMAK) 8. Ylemmät amk-tutkinnot rehtori Pertti Puusaari (HAMK) Koulutusalakohtaisiin kehittämisryhmiin kuuluu jäseninä ammattikorkeakoulujen asiantuntijoita ao. ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti. Hallitus voi nimetä lisäjäseniä alakohtaisen kattavuuden takaamiseksi.

9 4. TKI-valiokunta: Valiokunnan puheenjohtaja rehtori Tapio Varmola (SEAMK) Valiokunnan jäsenet: Outi Kallioinen (LAMK), Juha Kämäri (SAMK), Eero Pekkarinen (Lapinamk), Mirja Toikka (KYAMK), Riitta Rissanen, sihteeri Seliina Päällysaho (SEAMK) 5. Kv- valiokunta: Valiokunnan puheenjohtaja rehtori Jussi Halttunen (JAMK) Valiokunnan jäsenet; Henrik Wolff (Arcada), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Outi Kallioinen (LAMK), Heikki Malinen (JAMK), Peter Finell (Centria), Riitta Rissanen, sihteeri Hanna Mikkonen (LAMK). 6. Ammattikorkeakoulujen turvallisuusverkosto: Verkoston puheenjohtaja turvallisuuspäällikkö Tiina Ranta (Laurea AMK) Jäsenet: Edustajat kaikista ammattikorkeakouluista PROJEKTIT VUONNA 2015 Projektit toimivat hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti ja raportoivat hallitukselle. 1. Opiskelijavalintaprojekti Petteri Ikonen, Riitta Rissanen, OPH:n edustajat, alakohtaiset koordinaattorit, opintoasianpäälliköiden verkoston pj. Tapio Rimpioja (Metropolia), sihteeri Eija Lantta (LAMK) 2. AMK-päivät 2015: Markku Lahtinen, Kimmo Himberg (Polamk), Tapio Varmola (SEAMK), Jussi Halttunen (JAMK), Riitta Rissanen, Eija Antila. 3. Erikoistumiskoulutukset projekti : Tapio Huttula ja Arenen koulutusala-kohtaisten ryhmien koordinaattorit, koulutusvaliokunta. Projektipäällikkö. :n rahoittama projekti Projekteissa voi toimia asiantuntijoita Arenen hallituksen hyväksymän projektisuunnitelman mukaisesti. Hallitus voi myös täydentää ryhmiä.

10 LIITE 3. ARENEN EDUSTAJAT (REHTORIT) VALTAKUNNALLISISSA PROJEKTEISSA JA TYÖRYHMISSÄ Työryhmän nimi ja toimi Organisaatio/kesto Osallistuja Amkien rahoitusmallityöryhmä Tapio Huttula, HUMAK Outi Kallioinen, LAMK Markku Lahtinen, TAMK Mervi Vidgrén, Savonia Riitta Rissanen, Arene Outi Kallioinen, LAMK Avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeen (ATT) strategiaryhmä CSC:n hallituksen jäsen CSC- tieteellinen laskenta Turo Kilpeläinen, KAMK Elinikäisen oppimisen neuvoston jäsen Tapio Huttula, Humak EU-20-jaoston työryhmä TEM Petteri Ikonen, KYAMK EU-30-jaoston Riitta Rissanen, Arene European Network for Universities of Applied UASnet Henrik Wolff, Arcada, Sciences varapj. Eurostudent VI, ohjausryhmä Riitta Rissanen, Arene FINCEAL-hankkeen ohjausryhmä UniPID Tapio Varmola, SEAMK Riitta Rissanen, varajäsen FINELIB-KONSORTIOn ohjausryhmän jäsen Kansalliskirjasto Petri Raivo, Karelia, jäsen Riitta Rissanen, varajäsen Finnish Design Centre-toimintamallin johtoryhmä TEM Petteri Ikonen,KYAMK Kansainvälisiä näkökulmia Suomen Markku Lahtinen, TAMK korkeakoulujärjestelmän kehittämiseen tuottavan selvityshankkeeen tukiryhmä KATe2-hankkeen johtoryhmä Aapa-verkosto/DIAK Turo Kilpeläinen, KAMK KARVI, Kansallisen koulutuksen arvointikeskus, neuvosto KARVI Tapio Huttula, Humak, puheenjohtaja Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön Tapio Varmola, SEAMK syventämisprosessin ohjausryhmä Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä Petteri Ikonen, Kyamk (KSHJ), johtoryhmä Korkeakoulujen tietohallinto ja ICTohjausryhmään Pertti Puusaari, HAMK Koulutustoimikuntajärjestelmän ohjausryhmän Pertti Puusaari, HAMK jäsen Koulutustutkimusfoorumi OPH Riitta Rissanen, Arene (kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa) Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän jäsen Maa- ja metsätalousministeriö Jussi Halttunen, JAMK OECD-Imhe-edustaja varajäsen yliopistoedustajalle (Esa Hämäläinen/HY) Ritva Laakso-Manninen, HAAGA-HELIA/Outi Kallioinen LAMK -ICT-hankeryhmä Turo Kilpeläinen, KAMK Markku Lahtinen, TAMK Opiskelijavalintaprojektin ohjausryhmän pj Arene Petteri Ikonen, KYAMK Osaava työvoima-valiokunta 2015 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK (2015) Heikki Saastamoinen, MAMK, jäsen RAKETTI-TUTKI- osahankkeen ohjaus - CSC Petteri Ikonen,KYAMK ryhmän jäsen Science without Borders-ohjausryhmä CIMO Riitta Rissanen, Arene

11 Sosiaali- ja terveyspoliittinen vaikuttaminen Sosiaali- ja terveysturvan Jorma Niemelä, DIAK työryhmä keskusliitto Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen STM Jorma Niemelä, DIAK kehittämisohjelman johtoryhmä Svensk-Finskt samarbete inom högre Hanaholmen ruotsalais-suomalainen Henrik Wolff, Arcada utbildning och forskning kulttuurikeskus Tekesin valtuuskunnan jäsen TEM Tauno Kekäle, VAMK Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumi Turo Kilpeläinen, KAMK kevät Tutkijanurakysymyksiä käsittelevä työryhmä Juha Kämäri, SAMK Tutkimusinfrastruktuurikomitean jäsen Suomen Akatemia Markku Lahtinen, TAMK Tutkimus- ja innovaationeuvosto Valtioneuvosto Anneli Pirttilä, Saimia Työelämän 2020-hankkeen tiedeverkosto TEM,, SM jne. Outi Kallioinen, LAMK Jussi Halttunen, JAMK Jouni Koski, Laurea Tapio Varmola, SEAMK Uudenmaan ELY-keskuksen neuvottelukunta Uudenmaan ELY-keskus Riitta Konkola, Metropolia VirtuaaliAMK johtoryhmän pj. /TAMK Jouko Paaso, OAMK Ylioppilastutkintolautakunnan korkeakouluja työelämäyhteistyöryhmä YTL Riitta Konkola, Metropolia Petteri Ikonen, Kyamk

ARENEN Toimintasuunnitelma

ARENEN Toimintasuunnitelma ARENEN Toimintasuunnitelma 2016 Hallitus 13. 14.10.2015, 4.11.2015 Arene 19.11.2015 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry 1. Arenen toiminnan tarkoitus Toiminta-ajatus Arene tukee ja palvelee

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. ARENEN TEHTÄVÄ, VISIO,

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 (Hallitus 18. 19.10.2016,

Lisätiedot

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ry:n strategia vuosille 2016 2020 Hyväksytty Arenen kevätvuosikokouksessa 17.3.2016

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Arene ry 17.8.2016 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 26.8.2016 Ajankohtaista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN AJANKOHTAISET ASIAT JA TIMO LUOPAJÄRVI 01.06.2010

AIKUISKOULUTUKSEN AJANKOHTAISET ASIAT JA TIMO LUOPAJÄRVI 01.06.2010 AMMATTIKORKEAKOULUJEN AIKUISKOULUTUKSEN AJANKOHTAISET ASIAT JA KEHITYSNÄKÖKULMAT AIPA-PÄIVÄT PÄIVÄT 2010, KAJAANI TIMO LUOPAJÄRVI 01.06.2010 SISÄLLÖT 1. Ammattikorkeakoulutuksen visio 2. Rakenteellinen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTON. Toimintavuosi Hallitus , Arene

AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTON. Toimintavuosi Hallitus , Arene AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTON Toimintavuosi 2015 Hallitus 10.2.2016, 2.3.2016 Arene 17.3.2016 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry KERTOMUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Miten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyö tulisi lainsäädännössä ja rahoituksessa mahdollistaa?

Miten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyö tulisi lainsäädännössä ja rahoituksessa mahdollistaa? Miten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyö tulisi lainsäädännössä ja rahoituksessa mahdollistaa? Ammattikorkeakoulujen rakenne ja rahoitus -seminaari Helsinki 15.09.2010 Timo Luopajärvi Korkeakoulujen

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 131 159 163 151 130 125 % 99 % 3 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 131 159 163 151 130 125 % 99 % 3 % 8 % 1 Turun ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 15 22 19 19 30 63 % 99 % -14 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 15 22 19 19 30 63 % 99 % -14 % 8 % 1 Yrkeshögskolan Novia määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

ARENEn strategia 2010 2014. 15.9.2009 - Helsinki ARENEn hallitus

ARENEn strategia 2010 2014. 15.9.2009 - Helsinki ARENEn hallitus ARENEn strategia 2010 2014 15.9.2009 - Helsinki ARENEn hallitus ARENEn visio, toiminta-ajatus ja strategia VISIO SUOMALAISESTA AMMATTIKORKEAKOULUTUKSESTA Suomessa on kansainvälisesti kilpailukykyinen ja

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle

Mikkelin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 1 Mikkelin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

FUAS pähkinänkuoressa 5/2014

FUAS pähkinänkuoressa 5/2014 FUAS pähkinänkuoressa 5/2014 FUAS liittouman kehitysvaiheet Kumppanuussopimus 2008 Yhteinen strateginen tahtotila 2020: sopimus OKM:n kanssa (2010 2012) Toimenpideohjelma (2010 2012) FUAS liittouman perustamissopimus

Lisätiedot

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Suomen korkeakoulujen kestävän kehityksen foorumi: kestävän kehityksen edistäminen korkeakoulujen toiminnassa Tampere 6.4.2016 Riina Vuorento Ohjauksen muodot

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot.

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä 15.10.2008 Rehtori Veli-Matti Tolppi päivitetty 29.3.2011 Yhtymähallituksen käsittely 12.4.2011 Savonia-ammattikorkeakoulun osaamislähtöinen

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 45 82 80 69 60 133 % 99 % -2 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 45 82 80 69 60 133 % 99 % -2 % 8 % 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 5 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % -2 % -1 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 5 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % -2 % -1 % 1 Hämeen ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 79 84 75 79 105 71 % 99 % -11 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 79 84 75 79 105 71 % 99 % -11 % 8 % 1 Lahden ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012

Lisätiedot

Thesis-hankkeen tavoitteet

Thesis-hankkeen tavoitteet Thesis-hankkeen tavoitteet Kehittää opinnäytetöiden laatua Vahvistaa opinnäytetyökulttuuria ammattikorkeakouluissa Lisätä ammattikorkeakoulussa suoritettujen tutkintojen tunnettuutta ja tuoda esille niiden

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille Opetus- ja kulttuuriministeriö Asemointitilastot 2015; yhteinen osio, tutkintojen jakautuminen alan sisällä ammattikorkeakouluittain Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 80 % 36 % 13 % Ammatillinen opettajankoulutus % -3 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 80 % 36 % 13 % Ammatillinen opettajankoulutus % -3 % -ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 53 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 53 % 8 % 1 Lapin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA SUOMALAISESSA KORKEAKOULULIIKUNNASSA. Jussi Ansala Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry , Opiskeluterveyspäivät, Oulu

AJANKOHTAISTA SUOMALAISESSA KORKEAKOULULIIKUNNASSA. Jussi Ansala Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry , Opiskeluterveyspäivät, Oulu AJANKOHTAISTA SUOMALAISESSA KORKEAKOULULIIKUNNASSA Jussi Ansala Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry 15.11.2011, Opiskeluterveyspäivät, Oulu 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Korkeakoululiikunta valtionhallinnon ohjelmissa

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Uusi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 16 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % -12 % -1 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 16 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % -12 % -1 % 1 Jyväskylän ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012 2014 2013

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 4 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % 5 % -1 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 4 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % 5 % -1 % 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI Osekk lyhyesti Perustettu 15.12.1994 (varsinainen toiminta alkoi 1.8.1995) Henkilökuntaa (TA 2014) 970 Toimintatuotot (TA

Lisätiedot

Työsuunnitelma: Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj)

Työsuunnitelma: Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj) Työsuunnitelma: Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj) Suomen yliopistot UNIFI ry Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry 1 1. Johdanto Suomen yliopistot

Lisätiedot

SOSIAALITOIMEN SOSIAALITYÖNTEKIJÄT RY

SOSIAALITOIMEN SOSIAALITYÖNTEKIJÄT RY SOSIAALITOIMEN SOSIAALITYÖNTEKIJÄT RY SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 19.11.2016 Rekisterinumero 85.569 NIMI JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Sosiaalitoimen Sosiaalityöntekijät ry. Yhdistyksestä käytetään

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

LAUSUNTO 20.1.2016 VIITE; LAUSUNTOPYYNTÖ OKM 077:00/2014 11.12.2015

LAUSUNTO 20.1.2016 VIITE; LAUSUNTOPYYNTÖ OKM 077:00/2014 11.12.2015 LAUSUNTO Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2 00130 HELSINKI www.arene.fi 20.1.2016 VIITE; LAUSUNTOPYYNTÖ OKM 077:00/2014 11.12.2015 ASIA: LAUSUNTOPYYNTÖ OPETUS-

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri tarve

Lisätiedot

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola Johanna Moisio, HT, opetusneuvos, ryhmäpäällikkö Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

TALENTIA KANTA-HÄME RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

TALENTIA KANTA-HÄME RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT TALENTIA KANTA-HÄME RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Kanta-Häme ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys.

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Opiskelijakunta METKA KOPPI 10.4.2013 Muutokset Metropoliassa ja rahoituksessa. Jorma Uusitalo

Opiskelijakunta METKA KOPPI 10.4.2013 Muutokset Metropoliassa ja rahoituksessa. Jorma Uusitalo Opiskelijakunta METKA KOPPI 10.4.2013 Muutokset Metropoliassa ja rahoituksessa Jorma Uusitalo Ajankohtaisia asioita Riittääkö rahat? Miten ja mistä Metropolian rahat? Kun tulot tippuu, loppuuko opetus?

Lisätiedot

Pidä kiinni tulevaisuudesta

Pidä kiinni tulevaisuudesta Pidä kiinni tulevaisuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulun tavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Pidä kiinni tulevaisuudesta panosta vahvoihin ammattikorkeakouluihin Työelämäläheisyys takaa Suomelle osaajat,

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän KSHJ:n ja Opintopolku.fi palvelun käyttö ja kehittäminen

Korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän KSHJ:n ja Opintopolku.fi palvelun käyttö ja kehittäminen Korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän KSHJ:n ja palvelun käyttö ja kehittäminen Seminaari 26.10.2015 Merja Väistö Erityisasiantuntija Sisältö Katsaus taaksepäin: vuoden 2015 yhteishaut Uutena opintopolkuun

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % -16 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % 0 % -1 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % -16 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % 0 % -1 % 1 Oulun ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö. 5.8.2014 Pentti Rauhala

Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö. 5.8.2014 Pentti Rauhala Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö 5.8.2014 Pentti Rauhala Esittäytyminen Pentti Rauhala, s. 9.4.1945, FT, dosentti, VTM, ak opettaja, asun Lahdessa, eläkkeelle

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Psykiatrian Tutkimussäätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen för Psykiatrisk Forskning sr, englanniksi Finnish

Lisätiedot

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta Pitkäjänteistä hyvinvoinnin kehittämistä yhteistyönä alueen kuntien Kemi-Tornion kehittämiskeskuksen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Ammattiopisto

Lisätiedot

Tutkimuksen johtaminen ja asemoituminen ammattikorkeakouluissa ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta

Tutkimuksen johtaminen ja asemoituminen ammattikorkeakouluissa ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta 1 Tutkimuksen johtaminen ja asemoituminen ammattikorkeakouluissa ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta Anne Ilvonen 2.2.2017 Anne Ilvonen Tutkimus- ja kehittämisjohtaja, Karelia-ammattikorkeakoulu, Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta tutkimusjärjestelmän uudistajana

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta tutkimusjärjestelmän uudistajana Sektoritutkimuksen neuvottelukunta tutkimusjärjestelmän uudistajana pääsihteeri Sari Löytökorpi sektoritutkimuksen neuvottelukunta Sektoritutkimus poliittista päätöksentekoa ja yhteiskunnallisia palveluja

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2008

Toimintasuunnitelma 2008 1 Toimintasuunnitelma 2008 Koulutuksen järjestäjien yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2008. Syyskokous 6.11.2007 Koulutuksen järjestäjien yhdistys ry. Toinen linja 14, 00530 Helsinki Puh. (09) 771

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-%

Lisätiedot

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI Tutkimuksesta liiketoimintaa Tutkijoille, tutkijayhteistöille

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea FUAS Kielet ja viestintä Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea 2 Mikä on FUAS? Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa Mineraaliverkosto 16.2.2017 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Korkeakoulutus- ja tutkimus 2030 - visiotyö Visiotyön tarkoituksena

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015

Lisätiedot

Espoon Kipparit ry:n säännöt

Espoon Kipparit ry:n säännöt Espoon Kipparit ry:n säännöt I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Espoon Kipparit ry ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. II TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN 2 Yhdistyksen tarkoituksena on: - lisätä

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Hankejohtaja Taito Vainio

Pelastustoimen uudistus. Hankejohtaja Taito Vainio Pelastustoimen uudistus Hankejohtaja Taito Vainio SOTE- ja aluehallintouudistus 26.5.2016 2 Maakuntauudistuksen työryhmät 1. Maakuntahallinnon tehtäväsiirrot -valmisteluryhmä (Jäsen Mika Kättö) 2. Maakuntahallinnon

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Uudet tuulet alueellisessa vuorovaikutuksessa korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö muutoksessa

Uudet tuulet alueellisessa vuorovaikutuksessa korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö muutoksessa Uudet tuulet alueellisessa vuorovaikutuksessa korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö muutoksessa Rehtori Minne menet korkeakoulutus III korkeakoulut valmistautuvat seuraavaan hallituskauteen Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 30 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 30 % 8 % 1 Kajaanin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012 2014 2013

Lisätiedot

Tutkimustoimijoiden yhteistyö ja työnjako

Tutkimustoimijoiden yhteistyö ja työnjako Tutkimustoimijoiden yhteistyö ja työnjako Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 12.4.2016 Erja Heikkinen Tiedepolitiikan ryhmä 1 Puheen teemat Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö

Lisätiedot