AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015"

Transkriptio

1 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 (Hallitus ) Arene

2 1. ARENEN TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT Ammattikorkeakoululainsäädäntö on uudistettu kokonaisuudessaan ja uusi amk-laki astui voimaan Ammattikorkeakouluista on muodostettu osakeyhtiömuotoisia oikeushenkilöitä (ammattikorkeakouluosakeyhtiöt), joiden rahoituksesta vastaa valtio (100 %). Ammattikorkeakoulujen tehtäviin kuuluu antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua. Tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee edistää elinikäistä oppimista. Arene on ammattikorkeakoulujen edunvalvonta- ja yhteistyöelin. Toimintasuunnitelmassa on linjattu yhdistyksen toimintaa vuonna 2015 sekä pidemmän aikavälin tavoitteita. Ammattikorkeakoulutus tuottaa Suomen hyvinvoinnin ja kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta keskeistä osaamista. Ammattikorkeakouluilla on vahva rooli korkeakoulutukseen perustuvan ammatillisen asiantuntijaosaamisen uudistajana sekä elinkeino- ja työelämän kehittäjinä sekä yrittäjyyden edistäjänä. Ammattikorkeakoulut toimivat kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuina ja tunnistettuina uudistavan ja soveltavan tutkimus, -kehitys,- ja innovaatiotoiminnan osaajina. Toiminta-ajatus Arene tukee ja palvelee ammattikorkeakouluja luomalla edellytyksiä ammatillisesti profiloituneelle korkeatasoiselle työelämälähtöiselle korkeakoulutukselle sekä työelämää ja osaamista uudistavalle TKI-toiminnalle. Tehtävä Arene on korkeakoulupolitiikan kotimainen ja kansainvälinen edunvalvoja ja vaikuttaja. Arene toimii ammattikorkeakoulujen yhteistyön, aseman ja profiilin vahvistajana sekä verkostojen edistäjänä. Sidosryhmät ja verkostot Arene vaikuttaa korkeakoulu,- tutkimus - ja innovaatiopolitiikkaa sekä yhteiskuntapolitiikkaa harjoittaviin sidosryhmiiin ja toimii yhteistyössä korkeakouluverkostojen kanssa. Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksilla edistetään edunvalvontaa sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallista ja kansainvälistä tunnettuutta ja vaikuttavuutta. 2. STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUONNA Arene vaikuttaa siihen, että Suomessa on koko maan kattava profiloitunut ammattikorkeakoulutus, joka perustuu alueellisiin, kansallisiin ja kansanvälisiin korkeakoulutuksen tarpeisiin. Se mahdollistaa alueiden erilaiset toimintamallit ja korkeakouluyhteistyön ja takaa sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen hyvinvoinnin.

3 Toimenpiteet: a. Arene vaikuttaa korkeakoulujärjestelmän kehittämiseen ja hallitusohjelman korkeakoulupoliittisiin linjauksiin , jotta ammatillisesti profiloituneen korkeakoulutuksen rooli yhteiskunnassa vahvistuu. b. Arene kehittää ja profiloi koulutusjärjestelmää yhteistyössä ammattikorkeakoulujen, :n ja Suomen yliopistot UNIFI ry:n sekä toisen asteen koulutuksen kanssa. c. Arene vaikuttaa ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistamiseen :n työryhmässä sekä sidosryhmissä d. Arene vaikuttaa koulutuksellisen tasa-arvon kehittymiseen Arenen tavoitteena on, että ammatillisesti profiloituneella suomalaisella korkeakoulutuksella on tunnustettu ja arvostettu asema yhteiskunnassa sekä kansainvälisissä verkostoissa. Toimenpiteet: a. Arene vaikuttaa osaamisen ja tutkintojen viitekehyksen uudistamiseen yhteistyössä sidosryhmien kanssa b. Arene toimii kansainvälisissä verkostoissa (mm. UASNET, IMHE) ja edistää koulutusviennin esteiden purkamista sekä tukee ammattikorkeakoulujen kansainvälistä yhteistyötä Arene edistää osaamisyhteiskunnan kehittymistä niin, että ammattikorkeakouluilla on vahva rooli korkeakoulutukseen perustuvan asiantuntijaosaamisen uudistajana sekä elinkeino- ja työelämää uudistavan TKI- toiminnan ja yrittäjyyden edistäjänä. Toimenpiteet: a. Arene vaikuttaa ja tekee tunnetuksi ammattikorkeakoulutuksen profiilia ja erityisesti YAMK- tutkinnon mahdollisuuksia b. Arene vaikuttaa osaltaan tutkimus-, kehittämis, - ja innovaatiotoiminnassa ammattikorkeakouluja koskeviin TKI-toiminnan linjauksiin ja rahoitukseen (ministeriöt erityisesti TEM ja, TEKES, Strategisen tutkimuksen neuvosto/suomen Akatemia, EU ja H2020, yms.). c. Arene vaikuttaa elinkeinopoliittisiin linjauksiin ja innovaatiotoiminnan rahoitukseen (innovaatioseteli). d. Arene tuottaa ja päivittää ammattikorkeakoulujen yrittäjyyttä koskevat suositukset yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa Arene ry toimii sidosryhmäyhteistyössä ja vaikuttaa sen myötä ammattikorkeakoulujen asiantuntijayhteisöjen kehittymiseen. Toimenpiteet: a. Opiskelijoiden hyvinvointi; opiskelijaterveydenhuolto, opiskelijakuntien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö SAMOKin kanssa, SORA- säännökset. b. Henkilöstön osaaminen ja kehittäminen; työntekijä- ja työnantajayhteistyö ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden toiminnassa (OAJ, Sivista, Avanta yms.). c. Työ-ja elinkeinoelämän kumppanuudet; sidosryhmäyhteistyö (Akava, STTK, EK, Suomen Yrittäjät, rahoittajat, viranomaiset yms.). d. Seminaarit; Arene osallistuu Amk- päivien 2015, Kv-seminaarin 2015 sekä ammattikorkeakoulujen omistajien ja johdonseminaarin 2015 valmisteluun ja toteuttamiseen.

4 3. AMMATTIKORKEAKOULUJEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN EDISTÄMINEN Arenessa toimii ammattikorkeakoulujen keskeisimpien yhteisten asioiden edistämiseksi valiokuntia. Toimintavuonna 2015 toimivat seuraavat hallituksen valiokunnat: 1) Talous-, rahoitus- ja lakivaliokunta Talous- ja rahoitus- ja lakivaliokunnan tehtäviin kuuluvat erityisesti vaikuttaminen amk-osakeyhtiöiden talous- ja hallintosäännösten ja ohjauksen kehittämiseen sekä rahoitusmallin uudistaminen 2017 ja ammattikorkeakouluja koskeviin laki-uudistuksiin vaikuttaminen sekä lausuntojen ja kannanottojen valmistelu. Valiokunnan tehtäviin kuuluu sidosryhmäyhteistyö. 2) Viestintävaliokunta. Viestintävaliokunnan tehtäviin kuuluvat erityisesti Arenen viestintäohjelman toteuttaminen, ammattikorkeakoulujen toiminnan ja profiilin tunnetuksi tekeminen sekä vaikuttaminen ammattikorkeakouluista käytävään julkiseen keskusteluun. Valiokunnan tehtäviin kuuluu sidosryhmäyhteistyö. 3) Koulutusvaliokunta Koulutusvaliokunnan tehtävänä on ammattikorkeakoulutukseen sekä koulutusvastuisiin liittyvä pedagoginen ja rakenteiden kehittäminen, ammattikorkeakoulutukseen ja opiskelijavalintoihin liittyviin lakeihin ja säädöksiin vaikuttaminen sekä niihin liittyvien lausuntojen ja kannanottojen valmistelu. Koulutusvaliokunta jatkaa vuonna 2015 ammattikorkeakoulujen hakukohteiden selkeyttämistä. Valiokunnan tehtäviin kuuluu sidosryhmäyhteistyö. Valiokunnan tehtävänä on tehdä hallitukselle esityksiä koulutuksen sekä koulutusrakenteen kehittämisestä. Koulutusvaliokunnan yhteydessä toimii Elinikäisen oppimisen työryhmä, Arenen koulutusalakohtaiset kehittämisryhmät sekä koulutuksesta vastaavien johtajien verkosto. 4) TKI- valiokunta TKI- valiokunnan tehtävänä on ammattikorkeakoulujen TKI- toimintaan liittyvä kehittäminen, TKI- toiminnan tunnetuksi tekeminen sekä TKI- toimintaan liittyvään laki- ja säädösvalmisteluun vaikuttaminen sekä lausuntojen ja kannanottojen valmistelu. Valiokunnan tehtäviin kuuluu sidosryhmäyhteistyö. TKI- valiokunnan yhteydessä toimii TKI- johtajaverkosto. 5) Kv- valiokunta Kv- valiokunnan tehtävänä on ammattikorkeakoulujen kansainvälisyyteen liittyvä kehittäminen, verkostoyhteistyö sekä kansainväliseen korkeakoulutukseen liittyvien laki- ja säädösasioiden seuraaminen, laki- ja säädösvalmisteluun vaikuttaminen sekä lausuntojen valmistelu. Valiokunnan tehtäviin kuuluu sidosryhmäyhteistyö. Valiokunnat asettaa Arenen hallitus. Valiokunnat on esitetty liitteessä 1.

5 Lisäksi Arenessa toimii ammattikorkeakoulujen yhteisten toimintojen edistämiseksi seuraavat verkostot: Turvallisuusverkosto, jota koordinoi Laurea-ammattikorkeakoulu AMKIT- konsortio kirjastoasioissa, jota koordinoi Humanistinen ammattikorkeakoulu AAPA- verkosto ITC- asioissa, jota koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu AMK-LEHTI/UAS JOURNAL- verkkolehti, jota koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulu Arenen vuosikokous asettaa valiokuntien puheenjohtajat hallituksen esityksestä. Ammattikorkeakoulut nimeävät ja vastaavat Arenen koulutusalakohtaisten kehittämisryhmien ja verkostojen jäsenistä. Koulutusalakohtaisiin kehittämisryhmiin kuuluvat jäseninä niiden ammattikorkeakoulujen nimeämät asiantuntijat, joilla on kyseisen koulutusalan koulutusta. Työryhmät ja verkostojen puheenjohtajat on esitetty liitteessä 1. Hallitus voi asettaa ja nimetä myös muita työryhmiä ajankohtaisten asioiden käsittelemiseksi. Määräaikaisten projektien valmistelemiseksi ja toteuttamiseksi Arenessa toimivat toimintavuoden aikana seuraavat projektit: 1) Opiskelijavalintaprojekti ) AMK-päivät ) Erikoistumiskoulutusprojekti 2015 Liitteessä 2 on esitelty Arenen projektien kokoonpanot vuodelle Projekteissa voi toimia asiantuntijoita Arenen hallituksen hyväksymän projektisuunnitelman mukaan. Hallitus voi täydentää projektiryhmiä tarvittaessa. 4. ARENEN YHDISTYSTOIMINNOT VUONNA 2015 Arenen toimintaa ohjaa yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen sääntöjen mukaan toimintaan osallistuu seuraavat toimielimet ja toimijat: yhteisöjäsenet (ammattikorkeakouluosakeyhtiöt) henkilöjäsenet (ammattikorkeakoulujen rehtorit) hallitus (puheenjohtaja ja 5 muuta jäsentä) valiokunnat toiminnanjohtaja Tämän lisäksi Arenen toimintaan kuuluu työryhmät, projektit ja verkostot. Arenen sääntöjen mukaisesti toimintavuoden toiminnat ja toimijat (puheenjohtaja ja hallitus) sekä talousarvio hyväksytään yhdistyksen syyskokouksessa. Edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen hyväksytään yhdistyksen kevätkokouksessa. Arenen vuosittaista toimintaa toteuttavia elimiä ovat rehtorikokous, hallitus, Arenen toimisto, hallituksen valiokunnat, työryhmät ja projektit. Arene tuottaa palveluina seminaareja ja koulutustilaisuuksia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Arenen viestintä keskittyy erityisesti ammattikorkeakoulujärjestelmän korkeakoulupoliittisin kannanottoihin ja korkeakoulupoliittiseen vaikuttamiseen, korkeakoulujärjestelmän kehittämisen sekä ammattikorkeakoulutoiminnan tunnettuuden lisäämiseen. Lisäksi Arene järjestää seminaareja ja opintomatkoja sekä tuottaa materiaalia ammattikorkeakoulujen ja sidosryhmien käyttöön.

6 4.1 Hallitus Hallitus vastaa yhdistyslain mukaisesti kaikista Arenen päätöksistä lukuun ottamatta vuosikokousten sääntömääräisiä asioita. Hallitus keskittyy päätöksenteossa strategisen tason kysymyksiin sekä ammattikorkeakoulujen edunvalvontaan. Toiminnanjohtaja valmistelee ja toteuttaa hallituksen päätökset tukenaan toimiston resurssit. Hallituksen valiokuntien ja työryhmien tehtävänä on valmistella alakohtaisia tai muuta asiantuntemusta vaativia Arenen toiminnan painopistealoihin kuuluvia strategisia kysymyksiä päätöksenteon tueksi. Hallitus seuraa projektiryhmien toimintaa. Projekti- ja työryhmien operatiivinen sekä korkeakoulujen välinen yhteistyö on itseohjautuvaa. Hallitus esittää valtakunnallisiin, opetusministeriön ja muiden vastaavien tahojen nimittämiin työryhmiin edustajia. Avainryhmiin pyritään nimeämään Arenea sääntöjen mukaan edustavia henkilöitä. Jäsenistölle suunnattua viestintää ja tiedotustoimintaa tehostetaan verkkosivujen ja dokumenttienhallinnan avulla. 4.2 Rehtorikokous Yhdistyksen toimintaa toteutetaan keskeisesti rehtorikokouksissa, johon kuuluvat kaikki yhdistyksen henkilöjäsenet eli rehtorit. Rehtorikokouksissa käsitellään ammattikorkeakouluja ja korkeakoulu-järjestelmää ja politiikkaa sekä muita keskeisiä yhdistyksen tarkoitukseen ja toiminnan laatuun liittyviä strategiatasoisia asioita. Rehtorikokouksissa rehtorit sopivat ammattikorkeakoulujen toimintaa ohjaavista yhteisistä suosituksista, sopimuksista ja mahdollisista yhteisten tehtävien koordinoinnista. 4.3 Yhdistyksen vuosikokoukset Yhdistyksen kevätkokous ja siihen liittyvä seminaari pidetään Turun ammattikorkea-koulussa, Turussa. Kevätkokouksessa käsitellään tilinpäätös ja toimintakertomus ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä. Syyskokouksessa (ammattikorkeakoulujen omistajajohdon seminaarin yhteydessä marraskuussa 2015) vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio, jäsenmaksut sekä valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja valitaan tilintarkastajat (varsinainen ja varatilintarkastaja). 4.4 Arenen toimisto Toimisto hoitaa ja toimeenpanee toiminnanjohtajan johdolla yhdistyksen hallituksen ja vuosikokousten päätökset ja vastaa osaltaan yhdistyksen tavoitteiden toteuttamisesta sekä talous- ja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Arenen toimisto vastaa yhdistyksen kansallisen (mm. kokoukset, seminaarit, projektit) sekä kansainvälisen toiminnan valmistelusta ja suunnittelusta yhdistyksen linjausten mukaisesti. Lisäksi toimisto huolehtii, etenkin jäsenille tarkoitetusta tiedotustoiminnasta ja toimii yhdistyksen asiantuntijana sekä tiedon hankkijana ja välittäjänä. Arenen toimisto pitää osaltaan yllä ja kehittää aktiivisia suhteita ammattikorkeakouluyhteisöön sekä muihin keskeisiin sidosryhmiin. 4.5 Muut toiminnot Toimintavuoden aikana järjestetään mm. seuraavat tapahtumat, joiden koordinoinnista vastaa Arenen toimisto: Arenen ja STTK:n seminaari, Levi AMK -päivät YH -dagarna 2015 UAS- Conference 2015 (Tampere ) Rehtorien sihteerien opintomatka 9/2015 Rehtorien kesäkokous Vierumäki, 6/2015 Kv- seminaari 2015 Omistajien ja johdon seminaari ja Arenen syyskokous 11/2015.

7 4.6 Talous Arenen talous perustuu jäsenmaksutuottoihin sekä ammattikorkeakoulupäivien, seminaarien ja mahdollisen projektirahoituksen tuottoihin. 4.7 Arenen edustajat valtakunnallisissa työryhmissä ja projekteissa Edustajat on esitetty liitteessä 3.

8 LIITE 1 ARENEN VALIOKUNNAT, TYÖRYHMÄT JA VERKOSTOT VUONNA 2015 Valiokunnat: 1. Talous-, rahoitus- ja lakivaliokunta: Valiokunnan puheenjohtaja rehtori Markku Lahtinen Valiokunnan jäsenet: Jorma Alkula (HAAGA-HELIA), Tapio Huttula (HUMAK), Mirja Pöhö (HAMK), Jorma Uusitalo (Metropolia), Jorma Niemelä (DIAK), Heikki Saastamoinen (MAMK), Turo Kilpeläinen (KAMK), Tapio Varmola (SEAMK), Riitta Rissanen, sihteeri XX. 2. Viestintävaliokunta: Valiokunnan puheenjohtaja rehtori Anneli Pirttilä Valiokunnan jäsenet: Petteri Alanko (Savonia), Päivi Korhonen (Laurea), Gunilla Sjöberg (Arcada), Leena Stenman (TAMK), Riitta Rissanen, Arenen viestintäharjoittelija, sihteerinä Katja Remsu (Saimia). 3. Koulutusvaliokunta: Valiokunnan puheenjohtaja rehtori Mervi Vidgrén (Savonia) Valiokunnan jäsenet: Koulutusalakohtaisten työryhmien puheenjohtajat, opiskelijavalintaprojektin projektipäällikkö rehtori Petteri Ikonen (KYAMK), vararehtori Pekka Auvinen (Karelia), opintoasianpäällikköverkoston pj. Tapio Rimpioja (Metropolia), toiminnanjohtaja Riitta Rissanen (Arene), sihteerinä koulutus- ja kehittämispäällikkö Esa Viklund (Savonia). Elinikäisen oppimisen työryhmän puheenjohtaja rehtori Tapio Huttula (HUMAK) Työryhmän jäsenet: Pirjo Hakala (DIAK), Tuula Honkanen (KAMK), Harri Mikkonen (Karelia), Esa Rahiala (SAMK), Metropolia-amk:n edustaja. Koulutusalakohtaiset kehittämisryhmät: Koulutusalakohtaisten kehittämisryhmien tehtävänä on seurata oman koulutusalansa työelämän ja koulutuksen kehittymistä sekä osallistua aktiivisesti oman alansa koulutusohjelma- /tutkintorakenteen kehittämiseen koulutusvaliokunnassa. Kehittämisryhmien puheenjohtajat ovat: 1. Luonnonvara- ja ympäristöala: rehtori Pertti Puusaari (HAMK) 2. Tekniikan ja liikenteen ala: rehtori Tauno Kekäle (VAMK) 3. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala: rehtori Teemu Kokko (HAAGA-HELIA) 4. Matkailu-, ravitsemis- ja talousala: rehtori Jouni Koski (Laurea) 5. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala: vararehtori Päivi Karttunen (TAMK) 6. Kulttuuriala: rehtori Petri Raivo (Karelia) 7. Humanistinen ja kasvatusala: rehtori Tapio Huttula (HUMAK) 8. Ylemmät amk-tutkinnot rehtori Pertti Puusaari (HAMK) Koulutusalakohtaisiin kehittämisryhmiin kuuluu jäseninä ammattikorkeakoulujen asiantuntijoita ao. ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti. Hallitus voi nimetä lisäjäseniä alakohtaisen kattavuuden takaamiseksi.

9 4. TKI-valiokunta: Valiokunnan puheenjohtaja rehtori Tapio Varmola (SEAMK) Valiokunnan jäsenet: Outi Kallioinen (LAMK), Juha Kämäri (SAMK), Eero Pekkarinen (Lapinamk), Mirja Toikka (KYAMK), Riitta Rissanen, sihteeri Seliina Päällysaho (SEAMK) 5. Kv- valiokunta: Valiokunnan puheenjohtaja rehtori Jussi Halttunen (JAMK) Valiokunnan jäsenet; Henrik Wolff (Arcada), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Outi Kallioinen (LAMK), Heikki Malinen (JAMK), Peter Finell (Centria), Riitta Rissanen, sihteeri Hanna Mikkonen (LAMK). 6. Ammattikorkeakoulujen turvallisuusverkosto: Verkoston puheenjohtaja turvallisuuspäällikkö Tiina Ranta (Laurea AMK) Jäsenet: Edustajat kaikista ammattikorkeakouluista PROJEKTIT VUONNA 2015 Projektit toimivat hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti ja raportoivat hallitukselle. 1. Opiskelijavalintaprojekti Petteri Ikonen, Riitta Rissanen, OPH:n edustajat, alakohtaiset koordinaattorit, opintoasianpäälliköiden verkoston pj. Tapio Rimpioja (Metropolia), sihteeri Eija Lantta (LAMK) 2. AMK-päivät 2015: Markku Lahtinen, Kimmo Himberg (Polamk), Tapio Varmola (SEAMK), Jussi Halttunen (JAMK), Riitta Rissanen, Eija Antila. 3. Erikoistumiskoulutukset projekti : Tapio Huttula ja Arenen koulutusala-kohtaisten ryhmien koordinaattorit, koulutusvaliokunta. Projektipäällikkö. :n rahoittama projekti Projekteissa voi toimia asiantuntijoita Arenen hallituksen hyväksymän projektisuunnitelman mukaisesti. Hallitus voi myös täydentää ryhmiä.

10 LIITE 3. ARENEN EDUSTAJAT (REHTORIT) VALTAKUNNALLISISSA PROJEKTEISSA JA TYÖRYHMISSÄ Työryhmän nimi ja toimi Organisaatio/kesto Osallistuja Amkien rahoitusmallityöryhmä Tapio Huttula, HUMAK Outi Kallioinen, LAMK Markku Lahtinen, TAMK Mervi Vidgrén, Savonia Riitta Rissanen, Arene Outi Kallioinen, LAMK Avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeen (ATT) strategiaryhmä CSC:n hallituksen jäsen CSC- tieteellinen laskenta Turo Kilpeläinen, KAMK Elinikäisen oppimisen neuvoston jäsen Tapio Huttula, Humak EU-20-jaoston työryhmä TEM Petteri Ikonen, KYAMK EU-30-jaoston Riitta Rissanen, Arene European Network for Universities of Applied UASnet Henrik Wolff, Arcada, Sciences varapj. Eurostudent VI, ohjausryhmä Riitta Rissanen, Arene FINCEAL-hankkeen ohjausryhmä UniPID Tapio Varmola, SEAMK Riitta Rissanen, varajäsen FINELIB-KONSORTIOn ohjausryhmän jäsen Kansalliskirjasto Petri Raivo, Karelia, jäsen Riitta Rissanen, varajäsen Finnish Design Centre-toimintamallin johtoryhmä TEM Petteri Ikonen,KYAMK Kansainvälisiä näkökulmia Suomen Markku Lahtinen, TAMK korkeakoulujärjestelmän kehittämiseen tuottavan selvityshankkeeen tukiryhmä KATe2-hankkeen johtoryhmä Aapa-verkosto/DIAK Turo Kilpeläinen, KAMK KARVI, Kansallisen koulutuksen arvointikeskus, neuvosto KARVI Tapio Huttula, Humak, puheenjohtaja Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön Tapio Varmola, SEAMK syventämisprosessin ohjausryhmä Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä Petteri Ikonen, Kyamk (KSHJ), johtoryhmä Korkeakoulujen tietohallinto ja ICTohjausryhmään Pertti Puusaari, HAMK Koulutustoimikuntajärjestelmän ohjausryhmän Pertti Puusaari, HAMK jäsen Koulutustutkimusfoorumi OPH Riitta Rissanen, Arene (kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa) Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän jäsen Maa- ja metsätalousministeriö Jussi Halttunen, JAMK OECD-Imhe-edustaja varajäsen yliopistoedustajalle (Esa Hämäläinen/HY) Ritva Laakso-Manninen, HAAGA-HELIA/Outi Kallioinen LAMK -ICT-hankeryhmä Turo Kilpeläinen, KAMK Markku Lahtinen, TAMK Opiskelijavalintaprojektin ohjausryhmän pj Arene Petteri Ikonen, KYAMK Osaava työvoima-valiokunta 2015 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK (2015) Heikki Saastamoinen, MAMK, jäsen RAKETTI-TUTKI- osahankkeen ohjaus - CSC Petteri Ikonen,KYAMK ryhmän jäsen Science without Borders-ohjausryhmä CIMO Riitta Rissanen, Arene

11 Sosiaali- ja terveyspoliittinen vaikuttaminen Sosiaali- ja terveysturvan Jorma Niemelä, DIAK työryhmä keskusliitto Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen STM Jorma Niemelä, DIAK kehittämisohjelman johtoryhmä Svensk-Finskt samarbete inom högre Hanaholmen ruotsalais-suomalainen Henrik Wolff, Arcada utbildning och forskning kulttuurikeskus Tekesin valtuuskunnan jäsen TEM Tauno Kekäle, VAMK Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumi Turo Kilpeläinen, KAMK kevät Tutkijanurakysymyksiä käsittelevä työryhmä Juha Kämäri, SAMK Tutkimusinfrastruktuurikomitean jäsen Suomen Akatemia Markku Lahtinen, TAMK Tutkimus- ja innovaationeuvosto Valtioneuvosto Anneli Pirttilä, Saimia Työelämän 2020-hankkeen tiedeverkosto TEM,, SM jne. Outi Kallioinen, LAMK Jussi Halttunen, JAMK Jouni Koski, Laurea Tapio Varmola, SEAMK Uudenmaan ELY-keskuksen neuvottelukunta Uudenmaan ELY-keskus Riitta Konkola, Metropolia VirtuaaliAMK johtoryhmän pj. /TAMK Jouko Paaso, OAMK Ylioppilastutkintolautakunnan korkeakouluja työelämäyhteistyöryhmä YTL Riitta Konkola, Metropolia Petteri Ikonen, Kyamk

ARENEN Toimintasuunnitelma

ARENEN Toimintasuunnitelma ARENEN Toimintasuunnitelma 2016 Hallitus 13. 14.10.2015, 4.11.2015 Arene 19.11.2015 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry 1. Arenen toiminnan tarkoitus Toiminta-ajatus Arene tukee ja palvelee

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. ARENEN TEHTÄVÄ, VISIO,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus. Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014

Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus. Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014 Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014 Arene ry:n kannanotto (5.3.2014) Yhteiskunnan ja talouselämän muutosten

Lisätiedot

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ry:n strategia vuosille 2016 2020 Hyväksytty Arenen kevätvuosikokouksessa 17.3.2016

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTON TOIMINTAVUOSI

AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTON TOIMINTAVUOSI Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTON TOIMINTAVUOSI 2014 Hallitus 3.3.2015 Arene 26.3.2015 KERTOMUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTON. Toimintavuosi Hallitus , Arene

AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTON. Toimintavuosi Hallitus , Arene AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTON Toimintavuosi 2015 Hallitus 10.2.2016, 2.3.2016 Arene 17.3.2016 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry KERTOMUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE

Lisätiedot

Strategiakysely 2013 Tulosten yhteenveto. VirtuaaliAMK verkoston kehittämisyksikkö, 17.6.2013

Strategiakysely 2013 Tulosten yhteenveto. VirtuaaliAMK verkoston kehittämisyksikkö, 17.6.2013 Strategiakysely 2013 Tulosten yhteenveto VirtuaaliAMK verkoston kehittämisyksikkö, 17.6.2013 Taustaa Toukokuussa 2013 VirtuaaliAMK:n strategiatyöryhmä toteutti kyselyn, jossa kartoitettiin, miten ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

JA SUOSITUKSET. Jussi Ansala Korkeakoululiikunnan asiantuntijatyöryhmän sihteeri 30.5.2011, YTHS-koulutus, Helsinki

JA SUOSITUKSET. Jussi Ansala Korkeakoululiikunnan asiantuntijatyöryhmän sihteeri 30.5.2011, YTHS-koulutus, Helsinki KORKEAKOULULIIKUNNAN VISIO 2020 JA SUOSITUKSET Jussi Ansala Korkeakoululiikunnan asiantuntijatyöryhmän sihteeri 30.5.2011, YTHS-koulutus, Helsinki 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Vähän suositusten taustaa Suositusten

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013 Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Centria ammattikorkeakoulu 15 Karelia ammattikorkeakoulu 30 Lahden ammattikorkeakoulu 22 Metropolia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN AJANKOHTAISET ASIAT JA TIMO LUOPAJÄRVI 01.06.2010

AIKUISKOULUTUKSEN AJANKOHTAISET ASIAT JA TIMO LUOPAJÄRVI 01.06.2010 AMMATTIKORKEAKOULUJEN AIKUISKOULUTUKSEN AJANKOHTAISET ASIAT JA KEHITYSNÄKÖKULMAT AIPA-PÄIVÄT PÄIVÄT 2010, KAJAANI TIMO LUOPAJÄRVI 01.06.2010 SISÄLLÖT 1. Ammattikorkeakoulutuksen visio 2. Rakenteellinen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTON TOIMINTAVUOSI

AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTON TOIMINTAVUOSI . AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTON TOIMINTAVUOSI 2012 Hallitus 19.02.2013 Arene 06.03.2013 Toimintakertomus 2012 Hallitus 19.02.2013 KERTOMUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINNASTA

Lisätiedot

Johanna Moisio Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö

Johanna Moisio Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö 12. Millaista päihde- ja mielenterveystyön osaamista koulutus tuottaa? Mielenterveys- ja päihdetyön osaamiselle on kysyntää - mitä haasteita se asettaa korkeaasteen koulutukselle? Johanna Moisio Korkeakoulu-

Lisätiedot

ammattikorkeakoulujen TKI-PÄIVÄT 2011 16. 17.2.2011 Pori, yyteri Hyvinvointia ja kilpailukykyä

ammattikorkeakoulujen TKI-PÄIVÄT 2011 16. 17.2.2011 Pori, yyteri Hyvinvointia ja kilpailukykyä ammattikorkeakoulujen TKI-päivät 16. 17.2.2011 TKI-PÄIVÄT 2011 Pori, yyteri Hyvinvointia ja kilpailukykyä OHJELMA Tiistai 15.2.2011 Erilliset tapaamiset ja kokoukset 15.00 AMKtutka ja indikaattorit 16.30

Lisätiedot

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä 1 Tämänhetkisiä ongelmia työn ja opintojen integroinnissa Opiskelijoiden opintojen aikaista työssäkäyntiä ja siinä syntyvää osaamista ei riittävässä

Lisätiedot

Yliopistot tekevät perustutkimusta ja. Vai miten se nyt olikaan? Rehtori Anneli Pirttilä Saimaan ammattikorkeakoulu 06.10.2010

Yliopistot tekevät perustutkimusta ja. Vai miten se nyt olikaan? Rehtori Anneli Pirttilä Saimaan ammattikorkeakoulu 06.10.2010 Yliopistot tekevät perustutkimusta ja ammattikorkeakoulut soveltavaa Vai miten se nyt olikaan? Rehtori Anneli Pirttilä Saimaan ammattikorkeakoulu 06.10.2010 Ammattikorkeakoulujen t&k-menot 2008 LAUREA

Lisätiedot

Suvi-verkoston kuulumisia

Suvi-verkoston kuulumisia Suvi-verkoston kuulumisia Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän vastuuopettajapäivät Kajaanissa 10. 11.2.2015 Tarja Ahopelto, JAMK Kypsyysnäyte (ja opinnäytetyö) Uhkana kielentarkastuksen loppuminen

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET Yrittäjyyssuositukset Arenen verkkosivuilla Arene ry Suomen Yrittäjät Riikka Ahmaniemi (JAMK), Kari Ristimäki (SeAMK), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Mika Tuuliainen (Suomen Yrittäjät),

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

Miten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyö tulisi lainsäädännössä ja rahoituksessa mahdollistaa?

Miten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyö tulisi lainsäädännössä ja rahoituksessa mahdollistaa? Miten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyö tulisi lainsäädännössä ja rahoituksessa mahdollistaa? Ammattikorkeakoulujen rakenne ja rahoitus -seminaari Helsinki 15.09.2010 Timo Luopajärvi Korkeakoulujen

Lisätiedot

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUAS ajankohtaisia asioita Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUASin vastaus OKM:lle 17.2.2011 HAMK, LAMK ja Laurea ovat muodostaneet strategisen

Lisätiedot

ARENEn strategia 2010 2014. 15.9.2009 - Helsinki ARENEn hallitus

ARENEn strategia 2010 2014. 15.9.2009 - Helsinki ARENEn hallitus ARENEn strategia 2010 2014 15.9.2009 - Helsinki ARENEn hallitus ARENEn visio, toiminta-ajatus ja strategia VISIO SUOMALAISESTA AMMATTIKORKEAKOULUTUKSESTA Suomessa on kansainvälisesti kilpailukykyinen ja

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Päivi Karttunen vararehtori 16.6.2009 Päivi Karttunen 1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (1) OPM 2008: Rakenteellisen kehittämisen

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari

Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari Ritva Laakso-Manninen Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari Tampere FAKTOJA HAAGA-HELIASTA Suuri, elinkeinoelämään vahvasti kytkeytyvä, kansainvälinen, ylivertainen, yksityinen ammattikorkeakoulu.

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä

Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä Talousalueparlamentti, Hyvinkää 18.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen

Lisätiedot

FUAS pähkinänkuoressa 5/2014

FUAS pähkinänkuoressa 5/2014 FUAS pähkinänkuoressa 5/2014 FUAS liittouman kehitysvaiheet Kumppanuussopimus 2008 Yhteinen strateginen tahtotila 2020: sopimus OKM:n kanssa (2010 2012) Toimenpideohjelma (2010 2012) FUAS liittouman perustamissopimus

Lisätiedot

Kooste Anne Kärki, Anne Ilvonen, Seliina Päällysaho

Kooste Anne Kärki, Anne Ilvonen, Seliina Päällysaho Kooste Anne Kärki, Anne Ilvonen, Seliina Päällysaho Hankkeissa (N=17) on mukana 2 25 amkia/hanke Lähes jokaisessa hankkeessa on tavoitteena Yritys/organisaatioyhteistyön tehostaminen, osaamisen kehittäminen,

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU V I S I O 2 0 2 0 Metropolialueen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kansainvälinen kehittäjä 30.1.2014 Jouni Koski www.laurea.fi Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 Metropolialueen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA SUOMALAISESSA KORKEAKOULULIIKUNNASSA. Jussi Ansala Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry , Opiskeluterveyspäivät, Oulu

AJANKOHTAISTA SUOMALAISESSA KORKEAKOULULIIKUNNASSA. Jussi Ansala Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry , Opiskeluterveyspäivät, Oulu AJANKOHTAISTA SUOMALAISESSA KORKEAKOULULIIKUNNASSA Jussi Ansala Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry 15.11.2011, Opiskeluterveyspäivät, Oulu 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Korkeakoululiikunta valtionhallinnon ohjelmissa

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu -Yleisesittely Laatua laivalla 30.8.2011 Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu toimintaa vuodesta 1992 (väliaikainen ammattikorkeakoulu) vakinainen

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 15 22 19 19 30 63 % 99 % -14 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 15 22 19 19 30 63 % 99 % -14 % 8 % 1 Yrkeshögskolan Novia määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 131 159 163 151 130 125 % 99 % 3 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 131 159 163 151 130 125 % 99 % 3 % 8 % 1 Turun ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt:

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt: KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää monikielistä viestintää, monikulttuurista vuorovaikutusta ja niihin sisältyvää teknillistä sisällönhallintaa

Lisätiedot

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Suomen korkeakoulujen kestävän kehityksen foorumi: kestävän kehityksen edistäminen korkeakoulujen toiminnassa Tampere 6.4.2016 Riina Vuorento Ohjauksen muodot

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Työelämän ohjausryhmä 24.6.2015 ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi päivitetty 12.11.2015

Työelämän ohjausryhmä 24.6.2015 ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi päivitetty 12.11.2015 Työelämän ohjausryhmä 24.6.2015 ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi päivitetty 12.11.2015 TYÖSUUNNITELMA A Ohjausryhmän tehtävät ja toimikausi Ohjausryhmän tehtävänä on 1. laatia yleiset puitteet

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille Opetus- ja kulttuuriministeriö Asemointitilastot 2015; yhteinen osio, tutkintojen jakautuminen alan sisällä ammattikorkeakouluittain Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

Thesis-hankkeen tavoitteet

Thesis-hankkeen tavoitteet Thesis-hankkeen tavoitteet Kehittää opinnäytetöiden laatua Vahvistaa opinnäytetyökulttuuria ammattikorkeakouluissa Lisätä ammattikorkeakoulussa suoritettujen tutkintojen tunnettuutta ja tuoda esille niiden

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Työsuunnitelma: Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj)

Työsuunnitelma: Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj) Työsuunnitelma: Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj) Suomen yliopistot UNIFI ry Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry 1 1. Johdanto Suomen yliopistot

Lisätiedot

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola Johanna Moisio, HT, opetusneuvos, ryhmäpäällikkö Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto

Lisätiedot

OPISKELIJAT, tutkintoon johtava koulutus

OPISKELIJAT, tutkintoon johtava koulutus 2 AMMATTIKORKEAKOULUT Sisältö 4 Esipuhe 6 Koulutusjärjestelmä OPISKELIJAT, tutkintoon johtava koulutus 8 Aloittaneet, opiskelijat ja tutkinnot 1997-2003 10 Aikuiskoulutuksen aloittaneet, opiskelijat ja

Lisätiedot

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN Harri Koskenranta yliopettaja 1 Esityksen sisältö Laureasta Turvallisuusalan korkeakoulututkinnot Laureassa Turvan koulutuksen kehittäminen T&K&I 2 Laureasta

Lisätiedot

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Yrittäjien teemailta 25.1.2011 Riitta Rissanen vararehtori (K) Savonia-ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun tehtävä: 1. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on työelämäsuuntautuneen

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 80 % 36 % 13 % Ammatillinen opettajankoulutus % -3 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 80 % 36 % 13 % Ammatillinen opettajankoulutus % -3 % -ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020

Lisätiedot

LAUSUNTO 20.1.2016 VIITE; LAUSUNTOPYYNTÖ OKM 077:00/2014 11.12.2015

LAUSUNTO 20.1.2016 VIITE; LAUSUNTOPYYNTÖ OKM 077:00/2014 11.12.2015 LAUSUNTO Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2 00130 HELSINKI www.arene.fi 20.1.2016 VIITE; LAUSUNTOPYYNTÖ OKM 077:00/2014 11.12.2015 ASIA: LAUSUNTOPYYNTÖ OPETUS-

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 45 82 80 69 60 133 % 99 % -2 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 45 82 80 69 60 133 % 99 % -2 % 8 % 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

Kohti korkeakoulujen vahvempaa vaikuttavuutta

Kohti korkeakoulujen vahvempaa vaikuttavuutta Kohti korkeakoulujen vahvempaa vaikuttavuutta Vastuullinen ja vaikuttava Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus -seminaari 15.4.2015 Ylijohtaja Tapio Kosunen = yliopisto tai ammattikorkeakoulu kampus

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 79 84 75 79 105 71 % 99 % -11 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 79 84 75 79 105 71 % 99 % -11 % 8 % 1 Lahden ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012

Lisätiedot

AMK-TUTKINNON JÄLKEINEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. 12.9.2012 kello 10.00 16.00 Hämeenlinna

AMK-TUTKINNON JÄLKEINEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. 12.9.2012 kello 10.00 16.00 Hämeenlinna AMK-TUTKINNON JÄLKEINEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 12.9.2012 kello 10.00 16.00 Hämeenlinna Futurex - Future Experts 2010-2013 http://futurex.utu.fi/ Korkeakoulutuksen jälkeiset laajat osaamiskokonaisuudet

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Uusi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 5 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % -2 % -1 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 5 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % -2 % -1 % 1 Hämeen ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 53 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 53 % 8 % 1 Lapin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys. Yhdistys

Lisätiedot

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI Tutkimuksesta liiketoimintaa Tutkijoille, tutkijayhteistöille

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA Toimijat, kokoukset ja kokoustekniikka Toimijoiden roolit Jäsenet Hallitus ja toimihenkilöt Sihteeri Puheenjohtaja taloudenhoitaja Kts. YHTALO Ryhmätyö Millainen on hyvä kokous?

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Tutkimustoimijoiden yhteistyö ja työnjako

Tutkimustoimijoiden yhteistyö ja työnjako Tutkimustoimijoiden yhteistyö ja työnjako Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 12.4.2016 Erja Heikkinen Tiedepolitiikan ryhmä 1 Puheen teemat Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010-2011 Hallitus 3.3.2010

Toimintasuunnitelma 2010-2011 Hallitus 3.3.2010 1/5 Toimintasuunnitelma 2010-2011 Hallitus 3.3.2010 Yleistä Sääntöjensä mukaisesti Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Edistää ry:n jäsenten välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Lisätiedot

Osaamisperustaisuus korkeakouluissa (ESR) hanke 1.1.2012 30.6.2014

Osaamisperustaisuus korkeakouluissa (ESR) hanke 1.1.2012 30.6.2014 Osaamisperustaisuus korkeakouluissa (ESR) hanke 1.1.2012 30.6.2014 Hankkeen tavoitteena on edistää korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä seuraavasti: 1. Suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 16 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % -12 % -1 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 16 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % -12 % -1 % 1 Jyväskylän ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012 2014 2013

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri tarve

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

SOSIAALITOIMEN SOSIAALITYÖNTEKIJÄT RY

SOSIAALITOIMEN SOSIAALITYÖNTEKIJÄT RY SOSIAALITOIMEN SOSIAALITYÖNTEKIJÄT RY SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 19.11.2016 Rekisterinumero 85.569 NIMI JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Sosiaalitoimen Sosiaalityöntekijät ry. Yhdistyksestä käytetään

Lisätiedot

Laurea on kansainvälisesti tunnustettu tulevaisuuden osaamisen ja metropolikehityksen ammattikorkeakoulu.

Laurea on kansainvälisesti tunnustettu tulevaisuuden osaamisen ja metropolikehityksen ammattikorkeakoulu. ESITTELY 1(5) LAUREA -AMMATTIKORKEAKOULU OY Visio 2015 Laurea on kansainvälisesti tunnustettu tulevaisuuden osaamisen ja metropolikehityksen ammattikorkeakoulu. Ydintehtävä Laurean profiili maamme korkeakoulujärjestelmässä

Lisätiedot

VIRTA-PROJEKTI RAKETTI tulosseminaari 2013

VIRTA-PROJEKTI RAKETTI tulosseminaari 2013 RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi VIRTA-PROJEKTI RAKETTI tulosseminaari 2013 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

INSSI - Tekniikan alan amkkoulutuksen

INSSI - Tekniikan alan amkkoulutuksen INSSI - Tekniikan alan amkkoulutuksen kehittämishanke Käynnistysseminaari Matti Lähdeniemi 27.10.2008 Koulutusrakenteen kehittämisryhmä Matti Lähdeniemi (SAMK) puheenjohtaja Juhani Keskitalo(HAMK) INSSI-päällikkö

Lisätiedot

Uudet tuulet alueellisessa vuorovaikutuksessa korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö muutoksessa

Uudet tuulet alueellisessa vuorovaikutuksessa korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö muutoksessa Uudet tuulet alueellisessa vuorovaikutuksessa korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö muutoksessa Rehtori Minne menet korkeakoulutus III korkeakoulut valmistautuvat seuraavaan hallituskauteen Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Pidä kiinni tulevaisuudesta

Pidä kiinni tulevaisuudesta Pidä kiinni tulevaisuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulun tavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Pidä kiinni tulevaisuudesta panosta vahvoihin ammattikorkeakouluihin Työelämäläheisyys takaa Suomelle osaajat,

Lisätiedot

Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen. Osaamisklustereiden kasvu- ja kansainvälistymisohjelma

Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen. Osaamisklustereiden kasvu- ja kansainvälistymisohjelma Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin - korkeakoulujen osio - nuorten työpajojen osio/ työpajojen monikulttuurisuusosaamisen edistäminen ja tuetun työssäoppimisen kehittäminen Innovaatio- ja

Lisätiedot

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun maakunta kuntayhtymä, koulutustoimiala Esa Toivonen Kajaani 13.10.2008 1 Pääkohdat Aluksi Kainuun koulutus ja sen ohjaus Opiskelijan

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI Osekk lyhyesti Perustettu 15.12.1994 (varsinainen toiminta alkoi 1.8.1995) Henkilökuntaa (TA 2014) 970 Toimintatuotot (TA

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden

Lisätiedot

Opiskelijakunta METKA KOPPI 10.4.2013 Muutokset Metropoliassa ja rahoituksessa. Jorma Uusitalo

Opiskelijakunta METKA KOPPI 10.4.2013 Muutokset Metropoliassa ja rahoituksessa. Jorma Uusitalo Opiskelijakunta METKA KOPPI 10.4.2013 Muutokset Metropoliassa ja rahoituksessa Jorma Uusitalo Ajankohtaisia asioita Riittääkö rahat? Miten ja mistä Metropolian rahat? Kun tulot tippuu, loppuuko opetus?

Lisätiedot

Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö. 5.8.2014 Pentti Rauhala

Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö. 5.8.2014 Pentti Rauhala Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö 5.8.2014 Pentti Rauhala Esittäytyminen Pentti Rauhala, s. 9.4.1945, FT, dosentti, VTM, ak opettaja, asun Lahdessa, eläkkeelle

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat. Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT

SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat. Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT AMKPEDA verstas Turku 4.11.2015 Lähtökohdat: Työelämän osaamisvaatimukset SeAMKin omat

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPETUSMINISTERIÖSTÄ. Korkeakouluneuvos Ari Saarinen 7.11.2012

AJANKOHTAISTA OPETUSMINISTERIÖSTÄ. Korkeakouluneuvos Ari Saarinen 7.11.2012 AJANKOHTAISTA OPETUSMINISTERIÖSTÄ Korkeakouluneuvos Ari Saarinen 7.11.2012 HALLITUKSEN KORKEAKOULUPOLIITTISIA LINJAUKSIA Korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta vahvistetaan Oppilaitosverkkoa

Lisätiedot