AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTON TOIMINTAVUOSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTON TOIMINTAVUOSI"

Transkriptio

1 . AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTON TOIMINTAVUOSI 2012 Hallitus Arene Toimintakertomus 2012 Hallitus

2 KERTOMUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINNASTA VUONNA 2012 SISÄLLYSLUETTELO 2 Puheenjohtajan katsaus 3 1 ARENE RY:N TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET 4 2 VARSINAINEN TOIMINTA 2.1 Yhdistyksen resurssit ja sen tuottamat palvelut Toimintasuunnitelmaan v kirjattujen toimintojen 5 toteutumisen arviointi 2.3 Muu toiminta 9 SIVU 3 ARENEN YHDISTYSTOIMINNOT VUONNA Yhdistyksen kokoukset Rehtorikokoukset Hallituksen toiminta Lausunnot ja kannanotot 11 4 KEHITTÄMISTOIMINTA 11 5 TALOUS 11 LIITTEET LIITE 1 Yhdistyksen jäsenet LIITE 2 Lausunnot, kannanotot ja esitykset LIITE 3.1 Valiokunnat ja työryhmät vuonna LIITE 3.2 Projektit vuonna Toimintakertomus 2012 Hallitus /17

3 Puheenjohtajan katsaus Arenen toimintavuoden tärkeimpänä tavoitteena oli vaikuttaa ammattikorkeakoulu-uudistuksen etenemiseen ja sisältöön. Vuoden aikana lain valmistelu eteni pääpiirteissään Arenenkin asettamien linjausten mukaisesti. Arene linjasi syksyllä 2011 uudistuksen päätavoitteet seuraavasti; Ammattikorkeakoulut ovat kansainvälisesti arvostettuja, autonomisia ja vastuullisia osaajien kouluttajia, alueellisen kilpailukyvyn rakentajia, työelämän uudistajia sekä innovaatioiden kehittäjiä. Lainsäädännön valmistelu eteni lähes suunnitellussa aikataulussa, mutta Arenen esityksistä huolimatta ammattikorkeakoulujen oikeushenkilöaseman ja rahoituksen siirtäminen 100-prosenttisesti valtiolle jäivät toteutettavaksi uudistuksen toisessa vaiheessa. Arenen talous- ja rahoitusvaliokunta sekä lakivaliokunta tekivät vuoden aikana merkittävän työpanoksen ottamalla kantaa valmistelussa olleisiin ammattikorkeakoululainsäädännön sekä rahoituksen periaatteisiin ja yksityiskohtiin. Keskustelua herätti erityisesti toimilupakierroksen nopea aikataulu ja kriteerien määrittely sekä mahdollisten määräaikaisten toimilupien perustelut ja määräajan pituus. Rahoituslainsäädännön valmistelussa puolestaan keskustelua herätti eniten tutkintojen määrään ja opintojen etenemiseen asetettu voimakas painotus sekä toisaalta TKI-toiminnan rahoituksen osuus yksikköhintarahoituksessa. Lisäksi tulevan lainsäädännön mukaisten koulutusvastuiden määrittely työllisti Arenen koulutusalakohtaisia työryhmiä poikkeuksellisen paljon. Samanaikaisesti kehitettävän uuden korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kehittäminen on vaatinut runsaasti valmistelua ja kannanottoja. Lakiesitys menee eduskuntaan keväällä Eduskuntakäsittely tulee olemaan ratkaiseva vaihe lainsäädännön lopullisten linjausten määrittelyssä. Arenen tavoitteena on yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa saada mahdollisimman selkeät ohjeet ylläpitäjille toimilupahakemusten jättämiseksi syksyllä Näiden todella merkittävien lainsäädäntöuudistusten lisäksi ammattikorkeakoulujen rahoituksesta on päätetty leikata keskimäärin 15 prosenttia vuoteen 2015 mennessä. Arenen kannanotoista huolimatta vuoden 2013 indeksi päätettiin jäädyttää. Jatkossa Arenen tavoitteena on saada palautettua indeksi mahdollisimman nopeasti ja huolehtia siitä, että ammattikorkeakoulukenttään ei enää tällä hallituskaudella osoiteta lisälekikkauksia. Kansainvälisesti Arene keskittyi toimimaan aktiivisesti eurooppalaisen UASNET-verkoston kautta sekä kehittämään pohjoismaista korkeakouluyhteistyötä. Kulunut vuosi oli Arenen toiminnassa kiireinen lähinnä lainsäädännön ja lukuisten samanaikaisten ammattikorkeakoulujärjestelmää koskevien kehityshankkeiden valmistelun vuoksi. Arenen toiminnan vilkkautta kuvaa hyvin esimerkiksi se, että vuoden 2012 aikana annettiin yli 30 lausuntoa. Vuosi 2013 tulee olemaan merkittävä vuosi, kun ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudistetaan ja ammattikorkeakoulut valmistautuvat uusiin koulutusvastuisiin samanaikaisesti merkittävien kustannusleikkausten kanssa. Arenelle tämä ennakoi jopa entistä aktiivisempaa toiminnan vuotta. Erityisinä tehtävinä ovat lainsäädäntöön vaikuttaminen eduskunnassa kevätkaudella, toimilupien valmistelu- ja päätösprosessiin vaikuttaminen sekä toimivan ja laadukkaan maanlaajuisen ammattikorkeakoulujärjestelmän tulevaisuuden turvaaminen. Markku Lahtinen puheenjohtaja Toimintakertomus 2012 Hallitus /17

4 KERTOMUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINNASTA VUONNA ARENE RY:N TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Yhdistyksen tavoitteena on toimia korkeakoulupolitiikan kotimaisena ja eurooppalaisena vaikuttajana ja edunvalvojana. Yhdistys toimii ammattikorkeakoulukentän sisäisenä yhdistäjänä ja tiedonkulun edistäjänä. Yhdistys palvelee ammattikorkeakouluja luomalla edellytyksiä korkeatasoiselle työelämälähtöiselle korkeakoulutus- sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalle. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuu tilaisuuksiin ja työryhmiin, joissa käsitellään periaatteellisia ja laajakantoisia ammattikorkeakouluja koskevia yhteisiä asioita ja järjestää toimintaansa liittyviä, yhteisiä asioita koskevia seminaareja, kokouksia, opintomatkoja ja muita erilaisia koulutus- ja asiantuntijatilaisuuksia. Yhdistys antaa tehtävänsä puitteissa lausuntoja sekä hyväksyy suosituksia ja julkilausumia. Yhdistys voi suorittaa myös muita ammattikorkeakoulujen tai valtiovallan sille uskomia tehtäviä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna rahankeräyksiä hankittuaan asianomaisen luvan. Yhdistyksen henkilöjäseneksi voi liittyä ammattikorkeakoulun rehtori. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä toimiva oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. 2. VARSINAINEN TOIMINTA 2.1 Yhdistyksen resurssit ja sen tuottamat palvelut Rehtorineuvoston toimisto sijaitsee Suomen Tiedeseuran omistamissa toimitiloissa Pohjoisella Makasiinikadulla Helsingissä. Rehtorineuvosto toimii yhteisissä toimitiloissa Suomen yliopistot UNIFI ry:n kanssa. Yhdistyksen toiminnanjohtajana on toiminut KT, dosentti Timo Luopajärvi sekä toimistonhoitajana HSO-sihteeri Eija Antila. Arene ry:n viestintä- ja markkinointitehtäviä ovat hoitaneet Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti alkaen Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijaharjoittelija Mikael Lehessaari. Rehtorineuvosto on koordinoinut ammattikorkeakoulujen yhteisiä koulutustapahtumia ja seminaareja tiedottamalla, käynnistämällä ja myös niitä toteuttamalla. Ammattikorkeakoulujen asiantuntemusta ja osaamista on näin hyödynnetty koko ammattikorkeakoulusektorin toimintojen ja henkilöstön kehittämisessä. Keskeisimmät vuoden aikana toimintaa ohjanneet toiminnot olivat hallitusohjelmassa päätetty sekä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa tarkennettu ammattikorkeakoulu-uudistuksen käytännön toteutuksen suunnittelu sekä hallitusohjelmassa päätettyjen talouden leikkausten toteutuksen valmistelu. Hallitusohjelmassa päätetty uudistus tarkentui kehittämissuunnitelmassa toteutettavaksi kahdessa vaiheessa. Uudistuksen ensimmäisen vaiheen valmistelu jatkui koko toimintavuoden ja kiteytyi syksyn aikana lausunnolle tulleeseen ammattikorkeakoululain sekä rahoituslain tar- Toimintakertomus 2012 Hallitus /17

5 kistamiseen. Rahoituslain yhteydessä valmisteltu tuloksellisuuteen perustuvan rahoitusmallin käyttö herätti laajaa keskustelua ammattikorkeakoulujen ja Arenen kentässä. Arenen lausunto ammattikorkeakoululain ja rahoituslain uudistamisesta, jossa erityisesti pyrittiin varmistamaan myös uudistuksen toisen vaiheen toteutuminen tällä hallituskaudella, herätti keskustelua sekä Arenen jäsenten että myös sidosryhmien keskuudessa. Hallitusohjelmassa esitettyihin leikkauksiin liittyen paljon julkisuutta saanut tutkintoon johtavan koulutuksen aloituspaikkojen leikkauspäätös tuli maaliskuussa. Tämä ja kehysriihessä päätetyt budjetin kokonaisleikkaukset vuosille käynnistivät vuoden aikana jokaisessa ammattikorkeakoulussa leikkausten käytännön valmistelut ja käynnistivät useimmissa ammattikorkeakouluissa YT-neuvottelut toimintavuoden aikana. Lisäksi useissa ammattikorkeakouluissa on käynnistetty rakenteellisten säästötoimien valmistelut. Esimerkkeinä voidaan mainita osakeyhtiöittämisen valmistelut, ammattikorkeakoulujen tiivistyvän yhteistyön käynnistäminen sekä yhden fuusion valmistelu. Arene on toimintavuoden aikana laatinut lukuisia lausuntoja ja kannanottoja ammattikorkeakouluuudistuksen, rahoitusmallin uudistamisen ja säästöjen toteuttamisen osalta. Niillä on pyritty vaikuttamaan sekä valmisteluun että päättäjiin. Arenen hallituksen keskeinen huoli on ollut uudistuksen kokonaisuuden toteuttaminen hallitusohjelmassa esitetyn mukaisena tämän hallituksen aikana. Siksi Arene on lausunnoissaan ja kannanotoissaan korostanut uudistuksen toisen vaiheen tavoitteiden, sisältöjen ja aikataulujen tuomista mukaan valmisteluun niin vahvasti, että päättäjät sitoutuvat koko uudistuksen toteuttamiseen tällä hallituskaudella. 2.2 Toimintasuunnitelmaan v kirjattujen toimintojen toteutumisen arviointi: Ammattikorkeakoulu-uudistus 1) Uudistuksen tavoitteena tulee olla ammattikorkeakoulu, joka on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: - osaajien kouluttaja - alueellisen kilpailukyvyn rakentaja - työelämän uudistaja - innovaatioiden kehittäjä Uudistuksen tavoitteen mukaiseen toteutumiseen vaikutettiin kannanotoin, lausunnoin ja aktiivisella osallistumisella uudistuksen ohjausryhmän työhön ja muuhun valmisteluun. 2) Ammattikorkeakoulujen uudistamiseen sekä ammattikorkeakoululain ja rahoituslain valmisteluun vaikutettiin valmistelijoiden, poliittisten päättäjien ja sidosryhmien kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Arenen sisällä valmistelua toteuttivat hallituksen kanssa yhteistyössä lakivaliokunta sekä talous- ja rahoitusvaliokunta. 3) Arene on pyrkinyt vaikuttamaan yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa päättäjiin korkeakoulujen rakenteellisessa kehittämisessä niin, että tasavertaiset ja -laatuiset korkeakoulutuksen palvelut varmistetaan koko maassa. 4) Koulutusvastuun käsitteen tarkentamiseksi ja alakohtaisten koulutusvastuiden sekä hakukohteiden tarkentamiseksi toimintavuoden aikana käynnistettiin kehittämistyö, jonka kehittämisryhmänä toimi toiminnan johtajan ja kolmen vararehtorin (Päivi Karttunen, TAMK, Heikki Malinen, JAMK ja Mervi Vidgrén, Savonia) työryhmä. Työryhmän valmistelutyön tukena käytettiin Arenen koulutusalakohtaisia kehittämisryhmiä sekä ammattikorkeakoulujen opetuksesta vastaavia vararehtoreita Toimintakertomus 2012 Hallitus /17

6 2.2.2 Koko maan kattava ammattikorkeakoulutus Ministeriön kannanotoissa on todettu että ammattikorkeakoulutusta tulee olla saatavilla koko maan alueella. Monilla paikkakunnilla ammattikorkeakoulut ovatkin kehittäneet yhteistyötä sekä työnjakoa yliopistojen kanssa. Arene on pyrkinyt edesauttamaan korkeakoulukentän yhteistyötä Suomen yliopistot UNIFI ry:n kanssa. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistä AHOt-hanketta on jatkettu koordinaattoreina Turun yliopisto ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu. Toimintavuoden aikana käynnistettiin edellisen jatkohankkeena osaaminen opetussuunnitelmissa ESR-hanke, jonka koordinaattoreina ovat Turun yliopisto ja Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu. Yhteisiä korkeakoulujen visioseminaareja ei tänä vuonna toteutettu. Puheenjohtajien yhteistapaamisia järjestettiin 2. Korkeakoulupoliittisiin linjauksiin vaikutettiin edustuksilla korkeakoulujen kehittämishankkeissa sekä linjauksista annettavien lausuntojen yhteisvalmistelulla Kansainvälisesti kilpailukykyinen korkeakoulutus 1) Arene on vahva toimija ammattikorkeakoulujen eurooppalaisen UASNET-verkon toiminnassa ja kehittämisessä. Toimintavuonna verkoston varapuheenjohtajana on toiminut Arenen varapuheenjohtaja Henrik Wolff ja ohjausryhmän jäsenenä toiminnanjohtaja. Keskeisiä toimintoja ovat olleet; verkoston toiminnan organisointi ja vakiinnuttaminen, aktiivinen osallistuminen ohjausryhmän työskentelyyn, vaikutus komissioon, verkoston eri maiden korkeakoulujen keskinäisen yhteistyön lisääminen, pääsihteerien ja toiminnanjohtajien yhteistyö. Verkosto järjesti syys-lokakuun vaihteessa yhteisen konferenssin Braganzassa Portugalissa, johon Suomesta osallistui 10 henkilöä. 2) Bolognan prosessin ministerikokouksen (Bukarest, keväällä 2012) julkilausumaan vaikutettiin EURASHE-UASNET yhteistyön kautta 3) Toimintavuoden aikana vahvistettiin yhteistyötä EURASHEn kanssa. Sen sijaan yhteistyö ja jäsenyydet EUAn kanssa ovat edelleen avoinna. 4) Yhteistyötä Nordiska Universitet Samarbeten (NUS) pyrittiin kehittämään toimintavuoden aikana. Tätä työtä tulee edelleen jatkaa. 5) Koulutusviennin kehittämiseen ja sitä koskevien säädösten helpottamiseen pyrittiin vaikuttamaan sekä lausunnoin että kannanotoin seminaareissa ja päättäjien tapaamisissa. 6) Ammattikorkeakoulujen tuloksellisuusindikaattoreiden kehittämiseen osallistuttiin valtakunnallisten indikaattorityöryhmien jäsenyyksien avulla sekä AMKTutka-verkoston työssä Ammattikorkeakoululla on selkeä rooli yhteiskunnassa 1) Arenen ja ammattikorkeakoulujen yhteistä viestintäohjelmaa toteutettiin v viestintäsuunnitelman mukaisesti. Viestintävaliokunnan työllä on lisätty ammattikorkeakoulujen tunnettuutta sekä tiedottein että medialle järjestetyin tilaisuuksin. 2) Maisterinimikkeen ja englanninkielisen UAS-nimen käyttöönottamiseksi on toimintavuoden aikana tehty lukuisia esityksiä, mutta konkreettisia tuloksia ei ole toimintavuoden aikana saavutettu. Käytännössä UAS-nimikkeen käyttö on vakiintunut ammattikorkeakoulujen nimenä kansainvälisessä toiminnassa. Toimintakertomus 2012 Hallitus /17

7 2.2.5 Alueiden sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen hyvinvoinnin kehittäminen 1) Arene on tukenut ammattikorkeakouluja niiden toimissa alueellisen yhteistyön kehittämiseen kannanotoin ja lukuisin yhteistyöseminaarein toimintavuoden aikana. 2) Alueellisten innovaatiokeskusten toiminnan tukemiseen ei ole Arenen osalta kyetty vaikuttamaan Rahoitusjärjestelmän uudistaminen 1) Ammattikorkeakouluille hallitusohjelmassa esitettyjen leikkausten toteuttamiseen on pyritty vaikuttamaan niin, etteivät leikkaukset vaarantaisi järjestelmän toimintakykyä. Leikkausten korvaamiseksi on pyritty vaikuttamaan aktiivisesti uusien rahoitusmahdollisuuksien saamiseen ammattikorkeakoulujen toimintaan. Joitakin alustavia mahdollisuuksia esimerkiksi TKI-toiminnan lisärahoittamiseksi on saatu, mutta konkreettisia päätöksiä näistä ei ole. Lähes kaikki ammattikorkeakoulut ovatkin joutuneet käynnistämään YT-menettelyt toimintamahdollisuuksiensa turvaamiseksi tulevien leikkausten vuoksi. 2) Ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistuksen valmisteluun osallistuttiin valmisteluryhmien jäsenyyksien sekä Arenen talous- ja rahoitusvaliokunnassa valmisteltujen ja hallituksessa hyväksyttyjen linjausten mukaisesti Työelämälähtöisyys 1) Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan tunnettuutta on pyritty lisäämään TKI-työryhmän yhteistyöllä tutkimusjohtajien verkoston sekä AMKTutkan kanssa. Ammattikorkeakoulujen TKI-päivät järjestettiin Arenen ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun yhteistyönä helmikuussa ) Yhteistyö Akavan kanssa on edelleen vahvistunut toimintavuoden aikana. Arene järjesti Akavan kanssa yhteistyöseminaarin kesäkuussa rehtorien kesäkokouksen yhteydessä kesäkuussa Jyväskylässä. Lisäksi Akava oli pääyhteistyökumppanina AMK-päivät 2012 järjestelyissä yhteistyössä Arenen ja Arcadan kanssa. Joulukuun rehtorikokouksen yhteydessä pidettiin Arenen ja Akavan seminaari teemana ammattikorkeakoulu-uudistuksen ja säästötavoitteiden toteutuminen. 3) STTK:n kanssa jatkettiin työelämätietousstipendiyhteistyötä. Stipendi jaettiin ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kehittämishankkeen päätösseminaarissa marraskuussa Helsingissä. Arenen ja STTK:n yhteinen seminaari toteutettiin rehtorikokouksen yhteydessä helmikuussa Levillä. 4) EK:n kanssa jatkettiin vakiintunutta kaksi kertaa vuodessa toteutuvaa tapaamiskäytäntöä Ammattikorkeakoulujen rooli TKI-toiminnassa 1) Arene on kannanotoillaan ja lausunnoillaan pyrkinyt edistämään Tutkimus- ja innovaationeuvoston linjausten toteutumista. Arenen edustajana tutkimus- ja innovaationeuvostossa toimii rehtori Anneli Pirttilä Saimaan ammattikorkeakoulusta. 2) TKI-toiminnan perusrahoitus ollaan saamassa ammattikorkeakoulujen perusrahoitusmalliin todennäköisesti vuoden 2014 alusta toteutuvan rahoitusuudistuksen myötä. Tutkimus- ja innovaationeuvosto on vuoden aikana valmistellut tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toiminta Toimintakertomus 2012 Hallitus /17

8 ohjelmaa, jossa on myös esityksiä ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan ja sen rahoituksen kehittämiseen. 3) Euroopan rakennerahastojen linjauksiin Arene on pyrkinyt vaikuttamaan lausunnoin ja kannanotoin sekä UASNET in käymien neuvottelujen kautta. 4) Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan kansainvälinen arviointi valmistui keväällä. Työryhmän raportti julkistettiin AMK-päivillä Arene on pyrkinyt edistämään raportin esitysten käytännön toteutumista sekä amk-uudistuksen linjauksissaan että vaikuttamalla sidosryhmiin ja päättäjiin Kaupallistamisen ja yrittäjyyden edistäjä 1) Arenen tuki ammattikorkeakoulujen innovaatioiden kaupallistamisen edistämiseen on toteutunut lähinnä TKI-työryhmän kautta. 2) Suomen Yrittäjien, AMKtutkan ja Arenen yhteistyönä toteutettiin laaja kysely yrittäjille heidän kokemuksistaan ammattikorkeakoulujen kanssa tehdystä yhteistyöstä. Raportti julkistetaan tammikuussa Tämän vuoksi luovuttiin toimintasuunnitelmassa esitetystä yrittäjyyssuositusten toteutuksen arvioinnista toimintavuoden aikana Ammattikorkeakoulujen opiskelijat 1) Arene on kannanotoillaan ja lausunnoillaan sekä keskusteluilla poliittisten päättäjien kanssa pyrkinyt vaikuttamaan opiskelijakuntien aseman vahvistamiseen ammattikorkeakoululainsäädäntöä uudistettaessa. 2) Arenen opiskelijavalintaprojekti on jatkanut ammattikorkeakoulujen yhteisvalinnan kehittämistä ammattikorkeakoulujen oman rahoituksen tuella. Projekti on pyrkinyt aktiivisesti vaikuttamaan korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kehittämistyöhön. 3) Arene on osallistunut lausunnoin ja kannanotoin keskusteluun aliedustettujen ryhmien koulutuksesta ja koulutuksen esteettömyyden parantamisesta. 4) Arene on osallistunut yhteistyössä STM:n ja SAMOKin kanssa opiskelijaterveydenhuollon pilottikokeilujen toteutumisen seurantaan. Arene on esittänyt kokeilun mukaisen toteutuksen laajentamista kaikkiin ammattikorkeakouluihin. 5) Arene toimii aktiivisessa yhteistyössä SAMOKin kanssa lausuntojen ja kannanottojen valmistelussa, seminaareissa sekä työryhmissä. Toimintavuoden aikana on jatkettu yhteistä OPALA-kyselyn kehittämishanketta yhteistyössä opiskelijoiden tutkimussäätiön (OTUS) kanssa. 6) Opiskelijastipendikäytäntöä yhteistyössä S-ryhmän ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kesken kehitettiin siten, että jatkossa puhutaan S-stipendistä ja uuden käytännön mukainen stipenditoteutus tehdään vuonna ) Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ry:n opiskelijastipendit parhaista työelämän kehittämishankkeesta jaettiin TKI-päivillä helmikuussa. Stipendikäytäntöä jatkettiin myös toimintavuonna ja vuoden 2012 stipendit jaetaan TKI-päivillä helmikuussa Ammattikorkeakoulujen henkilöstö 1) Arene on pyrkinyt tukemaan yhteistyössä OAJ:n ja muiden henkilöstöjärjestöjen kanssa ammattikorkeakouluja leikkausten aiheuttamien henkilöstöjärjestelyjen toteuttamisessa. Toimintakertomus 2012 Hallitus /17

9 2) Arene on toimintavuoden aikana käynyt lukuisia neuvotteluja henkilöstöjärjestöjen, erityisesti OAJ:n kanssa siitä, kuinka pyritään toteuttamaan ammattikorkeakoulu-uudistus yhteistyössä henkilöstön kanssa tavoitteiden mukaisesti ja laadukkaasti. 3) Arene on toimintavuoden aikana osallistunut seuraavien yhteistyötä lisäävien seminaarien järjestämiseen ja valmisteluun: AMK-päivät 2012(Arcada ja Akava) ja AMK-päivät 2013 (TurkuAMK, Akava ja STTK), ammattikorkeakoulujen ylläpitäjien ja johdon seminaari marraskuussa 2012, ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät 2012 (Savonia), ammattikorkeakoulujen viestintäpäivät 2012 (Centria) sekä ammattikorkeakoulujen TKI-päivät 2012 (PKAMK) ja ammattikorkeakoulujen TKI-päivien 2013 valmistelu (HAMK). 2.3 Muu toiminta Ammattikorkeakoulujen keskinäistä yhteistyötä Arene on toimintavuoden aikana edistänyt valiokuntiensa ja työryhmiensä kautta. Ammattikorkeakoulujen hallinnon ja rahoituksen uudistamisen osalta pohjatyötä valmistelijoiden käyttöön ovat tehneet lakivaliokunta sekä talous- ja rahoitusvaliokunta. Viestintävaliokunta toteutti toimintavuoden aikana Arenen ja ammattikorkeakoulujen viestintäsuosituksia, järjesti tiedotustilaisuuksia medialle, tapasi median edustajia sekä osallistui viestintäpäivien valmisteluun. Lisäksi viestintävaliokunta toteutti joulukuussa 2012 ammattikorkeakoulujen viestintäjohtajien tutustumismatkan Hollannin ammattikorkeakouluihin ja niiden viestintätoimintaan. Arenen TKI-työryhmä on tehnyt aktiivisesti yhteistyötä AMKTutka-verkoston sekä tutkimusjohtajien verkoston kanssa. Keskeisenä tavoitteena on ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan tunnettuuden ja rahoituksen kehittäminen. Lisäksi tehtävänä olivat TKI-indikaattorityöhön, TKI-toiminnan kansainväliseen arviointiin osallistuminen sekä arviointiraportin ehdotusten tunnetuksi tekeminen ja toteutumisen edistäminen. Elinikäisen oppimisen työryhmä on osallistunut aktiivisesti keskusteluun tutkintokoulutuksen lisäksi järjestettävien opiskelumahdollisuuksien kehittämiseen ammattikorkeakouluissa. Työryhmä on seurannut ja pyrkinyt vaikuttamaan OKM:ssa toimivien rakennetyöryhmän ja erikoistumiskoulutusta valmistelevan työryhmän toimintaa. Toimintavuoden aikana ammattikorkeakoulujen turvallisuusverkosto on toiminut aktiivisesti korkeakouluturvallisuuden kehittämiseksi. Koulutusalakohtaiset työryhmät ovat toimineet aktiivisesti erityisesti tulevan koulutusvastuun käsitteen tarkentamiseksi sekä koulutusvastuun määrittämiseksi omilla koulutusaloillaan. Opiskelijavalintaprojekti jatkoi rehtorikokouksen päätöksellä ammattikorkeakoulujen oman rahoituksen tuella yhteisvalinnan kehittämistä niin koulutusalakohtaisesti kuin kokonaisuutenakin. Lisäksi projekti on osallistunut korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kehittämistehtäviin. Yhdistyksen toimisto on palvellut ammattikorkeakouluja kokoamalla ja välittämällä tietomateriaalia sekä osallistumalla eri ministeriöiden ja yhteisöjen sekä Arenen omien kehittämisryhmien työhön. Projektien valmistelu, seuranta ja osittain myös toteutus ovat keskeisiä toimintoja koulutuspoliittisen edunvalvonnan rinnalla. Yhteistyö elinkeinoelämän ja muiden vaikuttajajärjestöjen edustajien kanssa on entisestään laajentunut toimintavuoden aikana. Toimintakertomus 2012 Hallitus /17

10 Yhdistyksen talouden hoito ja muut lakisääteiset velvollisuudet, rehtorineuvoston ja hallituksen kokousten valmistelu sekä päätösten toimeenpano hallituksen ohjeiden mukaisesti ovat hallituksen toiminnan tukemisen ohella toimiston perustehtäviä. Lisäksi toimisto palvelee ammattikorkeakoulujen ylläpitäjiä, rehtoreita, henkilöstöä ja sidosryhmiä monin eri tavoin. 3 ARENEN YHDISTYSTOIMINNOT VUONNA 2012 Arenen sääntöjen mukaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja toimijat (puheenjohtaja ja hallitus) sekä talousarvio hyväksytään yhdistyksen syyskokouksessa. Edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen hyväksytään yhdistyksen kevätkokouksessa. Arenen vuosittaista toimintaa toteuttavia elimiä ovat rehtorikokous, hallitus sekä Arenen toimisto. Arene tuottaa palveluina seminaareja ja koulutustilaisuuksia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Arenen viestintä keskittyi erityisesti ammattikorkeakoulujärjestelmän tulevaan kehittymiseen vaikuttavien asioiden tunnetuksi tekemiseen, toiminnan tunnettuuden lisäämiseen ja riittävän monipuolisen kuvan antamiseen ammattikorkeakoulujen toiminnasta. Lisäksi Arene järjestää opintomatkoja sekä tuottaa materiaalia ammattikorkeakoulujen ja sidosryhmien käyttöön. 3.1 Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen kevätkokous ja siihen liittyvä seminaari pidettiin Lahdessa Kevätkokouksessa hyväksyttiin vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä. Yhdistyksen syyskokous pidettiin ammattikorkeakoulujen ylläpitäjille ja johdolle järjestyn seminaarin yhteydessä Tallinnassa Syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013 sekä valittiin hallituksen erovuoroisten jäsenten (rehtori Eeva-Liisa Antikainen, Humak ja rehtori Martti Lampela, RAMK) tilalle uudet jäsenet (rehtori Outi Kallioinen, LAMK ja rehtori Turo Kilpeläinen, KAMK). Hallituksen puheenjohtajana jatkaa rehtori Markku Lahtinen, TAMK. Yhdistyksen varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin HTM Leena Kosonen ja varalle HTM Vesa Nykänen. Yhdistyksen kannattajajäsenet ja henkilöjäsenet on esitetty liitteessä Rehtorikokoukset Yhdistys on pitänyt toimintavuoden aikana kahdeksan (8) kokousta, joissa on käsitelty yhteensä 154 asiakohtaa. Rehtorikokous on pidetty STTK:n vieraana Kittilässä , Hotelli Levitunturilla. 3.3 Hallituksen toiminta Hallitus on kokoontunut kuusitoista (16) kertaa toimintavuoden aikana. Kokouksissa on käsitelty yhteensä 280 asiakohtaa. Poikkeuksellisen suuri kokousmäärä on johtunut amk-uudistukseen vaikuttamisesta. Amk-uudistus on työllistänyt myös poikkeuksellisen paljon toimiston henkilöstöä. Toimintakertomus 2012 Hallitus /17

11 Arenen ja UNIFIn tiivistyneeseen yhteistyöhön on liittynyt erilaisia korkeakoulujen edunvalvontaan liittyviä asioita. Arenen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja ovat tavanneet lukuisia sidosryhmien edustajia vuoden aikana. 3.4 Lausunnot ja kannanotot Rehtorineuvosto on antanut toimintavuoden kuluessa 31 lausuntoa, kannanottoa ja esitystä (Liite 2), jotka koskevat ammattikorkeakoulusektoriin liittyviä kehittämishankkeita ja suunnitelmia. Tämän lisäksi yhdistyksen edustajat ovat olleet kuultavina eduskunnan valiokunnissa sekä osallistuneet eri ministeriöiden ja yhteisöjen työryhmien työskentelyyn. 4. KEHITTÄMISTOIMINTA Yhdistyksen nimeämien valiokuntien ja työryhmien kokoonpano on esitetty liitteessä 3.1, projektit liitteessä TALOUS Vuoden 2012 toiminnan taloudellinen tulos pysyi vakaana edellisten vuosien tulosten, AMKpäivien sekä projektitoiminnan ja yhteisten seminaarien tuottojen varassa. Jäsenmaksut eivät kata ydintoiminnan kustannuksia. Toimintavuoden aikana hallituksessa ja rehtorikokouksessa käytiin keskustelua mahdollisuudesta muuttaa jäsenmaksukäytäntöä niin, että yhdistyksen toiminta katettaisiin jäsenmaksuilla ja pyrittäisiin järjestämään AMK-päivät ja muut mahdolliset seminaarit omakustannusperiaatteella. Toistaiseksi päätettiin kuitenkin jatkaa aiemman käytännön mukaisesti. Toimintakertomus 2012 Hallitus /17

12 LIITE 1. YHDISTYKSEN JÄSENET JA KANNATTAJAJÄSENET Kannattajajäsenet v Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy 2. HAAGA-HELIA Oy Ab 3. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 4. Joensuun kaupunki, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu-liikelaitos 5. Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy 6. Kajaanin kaupunki 7. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 8. Centria ammattikorkeakoulu Oy 9. Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy 10. Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 11. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy 12. Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 13. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä 14. Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 15. Poliisiammattikorkeakoulu (Sisäasiainministeriö) 16. Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymä 17. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 18. Saimaan ammattikorkeakoulu Oy 19. Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy 20. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 21. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 22. Stiftelsen Arcada 23. Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy 24. Turun kaupunki 25. Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Ab 26. AB Yrkeshögskola vid Åbo Akademi 27. Ålands landskapsregering Toimintakertomus 2012 Hallitus /17

13 Henkilöjäsenet v Andersson Örjan YH Novia Antikainen Eeva-Liisa Humanistinen amk saakka Johansson Edvard Högskolan på Åland Halttunen Jussi Jyväskylän amk Himberg Kimmo Poliisiammattikorkeakoulu Hintsanen Veijo Hämeen amk Hulkko Pekka Centria amk alkaen Huttula Tapio Humanistinen amk alkaen Ikonen Petteri Kymenlaakson amk alkaen Ilomäki Risto Lahden amk saakka Kallioinen Outi Lahden amk alkaen Kekäle Tauno Vaasan amk Kettunen Juha Turun amk Kilpeläinen Turo Kajaanin amk Konkola Riitta Metropolia Amk Laakso-Manninen Ritva HAAGA-HELIA amk Lahtinen Markku Tampereen amk Lampela Martti Rovaniemen amk Niemelä Jorma Diakonia-amk Paaso Jouko Oulun seudun amk Pirttilä Anneli Saimaan amk Pynnä Seppo Satakunnan amk Raivo Petri Pohjois-Karjalan amk Saastamoinen Heikki Mikkelin amk Tarkkanen Jaakko Laurea-amk Tenhunen Marja-Liisa Keski-Pohjanmaan amk saakka Tolppi Reijo Kemi-Tornion amk Tolppi Veli-Matti Savonia-amk Varmola Tapio Seinäjoen amk Wolff Henrik Arcada Toimintakertomus 2012 Hallitus /17

14 LIITE 2. LAUSUNNOT, KANNANOTOT JA ESITYKSET 1 Kannanotto AMKuudistus OKM Lausunto EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma TEM , Horizon Lausunto korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen; tiedon yhteismitallisuus OKM ja järjestelmien yhteentoimivuus 4 Lausunto sopimuskausi : korkeakoululaitoksen yhteisten OKM tavoitteiden valmistelu 5 Utlåtande Vilja till forskning. Rapport från Högnivågruppen för översyn UKM av det nordiska forskningssamarbetet 6 Lausunto taideyliopiston perustaminen OKM Lausunto komission ehdotuksesta ammattipätevyysdirektiivin muuttamiseksi OKM Lausunto tekijänoikeustoimikunnan mietinnöstä Ratkaisuja digiajan OKM haasteisiin (OKM 2012:2) 9 Lausunto horisontti 2020 EdSiV Lausunto Erasmus for all- ohjelmasta EdSiV Kannanotto ammattikorkeakoulujen tuloksellisuuden arvioinnissa OKM käytettyjen indikaattorien luotettavuus 12 Kannanotto: Arenen hallituksen kannanotto hallituksen ammattikorkeakoulu-uudistuksen OKM linjauksiin 13 Lausunto kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen perustamista OKM selvittävän työryhmän kuuleminen Lausunto koulutuksellinen tasa-arvo OKM Lausunto hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen TENK ohje 16 Kysely kyberturvallisuuden tutkimuksesta ja opetuksesta Suomessa Pääesikunta Esitys kannusteet ammattikorkeakoulu-uudistuksen toteuttamiseksi OKM Kannanotto suositus maksullisesta palvelutoiminnasta OKM Lausunto koulutustiliselvityksen väliraporttia koskeva kuuleminen OKM Lausunto Euroopan komission ehdotuksesta direktiiviksi tekijänoikeuksien OKM ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja musiikki- teosten rajat ylittävän verkkokäytön lisensioinnista yhteismarkkinoilla 21 Lausunto toiminnallista ruotsia lähtökohtia ruotsin opetuksen kehittämiseksi OKM toisena kotimaisena kielenä 22 Lausunto kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen perustamista OKM selvittäneen työryhmän raportti 23 Kannanotto talousarvioesitys vuodelle 2013 Ed/VaV/.sivjatiedej Arenen mediakannanotto Ammattikorkeakoulu-uudistus vaarassa jäädä taloudellisten uudistusten jalkoihin 25 Kannanotto talousarvioesitys vuodelle 2013 EdSiV Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön taustamuistion luonnoksesta OKM koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelman laadinnalle Toimintakertomus 2012 Hallitus /17

15 27 Lausunto sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportista. STM:n raportteja ja muistioita 2012:21 STM Lausunto amk- ja rahoituslaista OKM Lausunto mietinnöstä tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus-ehdotus VN kokonaisuudistukseksi 30 Lausunto yliopistojen koulutusvastuiden uudistaminen OKM Esitys ammattikorkeakoulujen rakennerahastohankkeiden maksatuskäytännöt OKM Toimintakertomus 2012 Hallitus /17

16 LIITE 3.1 ARENEN VALIOKUNNAT JA TYÖRYHMÄT VUONNA 2012 Hallituksen tukena Arenessa toimii ammattikorkeakoulujen keskeisimpien yhteisten asioiden edistämiseksi hallituksen valiokuntia. Toimintavuonna 2012 toimivat seuraavat valiokunnat. 1. Talous ja rahoitus: Henrik Wolff, Jorma Alkula (HAAGA-HELIA), Mirja Pöhö (HAMK), Kimmo Hannonen (Laurea), Jorma Uusitalo (Metropolia), Timo Luopajärvi 2. Lakivaliokunta: Riitta Konkola, Eeva-Liisa Antikainen, Veijo Hintsanen, Ritva Laakso- Manninen, Jorma Niemelä, Tapio Varmola, Turo Kilpeläinen, Timo Luopajärvi 3. Viestintävaliokunta: Jorma Niemelä, Martti Lampela, Päivi Korhonen (Laurea), Marja Metso (KYAMK), Anne-Maria Haapala (OAMK), Timo Luopajärvi, Arenen viestintäharjoittelija Lisäksi Arenessa toimivat ammattikorkeakoulujen yhteisten toimien edistämiseksi seuraavat työryhmät: 4. TKI-työryhmä: Jussi Halttunen, Mirja Toikka (KYAMK), Tapio Varmola, Matti Lähdeniemi (SAMK), Riitta Rissanen (Savonia), Turo Kilpeläinen (KAMK), Riikka Ahmaniemi (JAMK), Timo Luopajärvi 5. Elinikäisen oppimisen työryhmä: Eeva-Liisa Antikainen, Pirjo Hakala (DIAK), Esa Inget (HAMK, Harri Mikkonen (PKAMK), Jouni Niskanen (SEAMK), Esa Rahiala (SAMK) 6. Ammattikorkeakoulujen turvallisuusverkosto: Reijo Tolppi (KTAMK)sekä ammattikorkeakoulujen edustajat. 7. Koulutusalakohtaiset kehittämisryhmät: 1. Luonnonvara- ja ympäristöala: rehtori Veli-Matti Tolppi 2. Tekniikan ja liikenteen ala: rehtori Veijo Hintsanen 3. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala: rehtori Marja-Liisa Tenhunen/Pekka Hulkko 4. Matkailu-, ravitsemis- ja talousala: rehtori Pentti Martti Lampela 5. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala: rehtori Seppo Pynnä - Terveysalan jaosto: toimialajohtaja Eeva-Liisa Moisio (SAMK) - Sosiaalialan jaosto: koulutuspäällikkö Jari Helminen (DIAK)) - Liikunta-alan jaosto: koulutusjohtaja Matti Kauppinen (HAAGA-HELIA) 6. Kulttuuriala: rehtori Juha Kettunen 7. Humanistinen ja kasvatusala: rehtori Eeva-Liisa Antikainen 8. Luonnontieteiden ala: rehtori Turo Kilpeläinen Koulutusalakohtaisiin kehittämisryhmiin kuuluu jäseninä ammattikorkeakoulujen asiantuntijoita ao. ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti. Hallitus voi nimetä lisäjäseniä alakohtaisen kattavuuden takaamiseksi. Hallitus voi asettaa myös muita työryhmiä ajankohtaisten asioiden käsittelemiseksi. Toimintakertomus 2012 Hallitus /17

17 LIITE 3.2 PROJEKTIT VUONNA 2012 Projektit toimivat hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti ja raportoivat hallituksella. 1. Opiskelijavalintaprojekti: Risto Ilomäki, Pekka Hulkko (KPAMK), Timo Luopajärvi, Merja Väistö/Pirjo Karhu (OPH), Outi Kivipelto (OPH), Samokin edustaja, Timo Luopajärvi, alakohtaiset koordinaattorit 2. AMK-päivät 2012: Henrik Wolff, Eeva-Liisa Antikainen, Riitta Konkola, Ritva Laakso- Manninen, Jorma Niemelä, Ida Mielityinen (AKAVA), Jan-Erik Krusberg (Arcada), Maria von Bonsdorff-Hermunen (Arcada), Timo Luopajärvi ja Eija Antila 3. AMK-päivät 2013: Juha Kettunen, Örjan Andersson, Eeva-Liisa Antikainen, Veijo Hintsanen, Markku Lahtinen, Seppo Pynnä, Kristiina Kokko (Akava), Mikko Heinikoski (STTK), Timo Luopajärvi, Eija Antila Projekteissa voi toimia asiantuntijoita Arenen hallituksen hyväksymän projektisuunnitelman mukaisesti. Hallitus voi myös täydentää ryhmiä. Toimintakertomus 2012 Hallitus /17

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY VUOSIKOKOUSASIAKIRJAT Arvoisa lukija Tähän niteeseen on koottu 21.9.2010 Lapuan kristillisellä opistolla pidettävän Suomen Kansanopistoyhdistyksen

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Selvitysmies, professori Pentti Maljojoki YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 188/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 POHJOIS-SAVON LIITTO 2008 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 Kuopio 2008 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:66 Kannet: Irma Toivanen

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt Pekka Auvinen Antti Kauppi Hannu Kotila Aura Loikkanen Arja Markus Niko Peltokangas Karl Holm Matti Kajaste Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta

Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta Pentti Rauhala 2013 1 SELVITYS TURUN JA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUJEN PYSYVÄSTÄ STRATEGISESTA INTEGRAATIOSTA

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN JA LÄHISEUTUJEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN JA LÄHISEUTUJEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN JA LÄHISEUTUJEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Loppuraportti 18.2.2010 Risto Hämäläinen 1 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISTYÖSELVITYS Kohteena lähiseutujen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 8:30-10:35 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamari Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti Perustamisvuosi 1929 Jäseniä vuoden 2011 lopussa 558 Luottamushenkilöt 2011 126 Valiokunnat

Lisätiedot

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1. Kehittäminen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014)

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014) H A L L I N T O P A L V E L U T TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallitus 24.2.2015 (9 ) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011

Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 22.2.2012 (6 ) Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 2 / 38 Sisältö 1 Rehtorin katsaus... 3 2 Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 YLEISTÄ Vuosi 2004 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n seitsemäs toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

Kunta ja ammattikorkeakoulu

Kunta ja ammattikorkeakoulu Kunta ja ammattikorkeakoulu Pentti Puoskari Kunta ja ammattikorkeakoulu KUNTA JA AMMATTIKORKEAKOULU Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, nro 46 Pole-Kuntatieto Oy ja Pentti Puoskari Vammalan

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia

TOIMINTAKERTOMUS. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia SISÄLLYS 1 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajan katsaus vuoteen 2013...4 2 Kuopion Rouvasväenyhdistys

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot