Sisällysluettelo. 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Sisällysluettelo Sivu 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2014 käyttösuunnitelmat Huomautus toimenpideluvasta aidan rakentamiseksi Keskustakortteleiden asemakaavan laatiminen Asemakaavan muuttaminen Kukolan teollisuusalueella Selvitys pilaantuneista maista, Kukolan teollisuusalue Tien nimeäminen Livonsaaressa Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan alkuvuoden 2014 kokousajankohdat Viranhaltijapäätökset / Maankäyttöosasto Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä / Lämpökaivojen rakentaminen pohjavesialueelle / Asunto Oy Heikinmäensato Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös / Velkuanmaan vesiosuuskunta vesijohtojen rakentaminen mereen Ilmoitusasiat / Ympäristönsuojelu Kehotus jätevesien johtamiseksi siirtoviemäriin / Orkla Foods Finland Oy (ent. Boyfood Oy) 55

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Aika kello 17:30-20:41 Paikka Kaupunginhallituksen neuvotteluhuone Osallistujat Jaanto Martti puheenjohtaja Salo Osmo varapuheenjohtaja Kanerva Jarkko jäsen Masalin Jarmo jäsen Outinen Sari jäsen Saarinen Juhani jäsen Saksi Anita jäsen osa Salo Leena jäsen Seppälä Saara jäsen Santalahti Samuli kh:n edustaja Suonpää Kimmo tekninen johtaja osa Junttila Kirsti kaupunginarkkitehti Taipaleenmäki Marjut ympäristöpäällikkö Lehikoinen Elise maankäyttöpäällikkö osa 164 Qvickström Sissi arkkitehti 165 Porthén Saila pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juhani Saarinen ja Osmo Salo Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Martti Jaanto puheenjohtaja Saila Porthén pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa. kuuta 20 Juhani Saarinen Osmo Salo

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 161 Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Naantalin kaupungin tavoiteorganisaatiotyöskentely on aloitettu kuluvan vuoden keväällä työryhmässä, johon ovat kuuluneet kaupunginhallituksen puheenjohtaja, vs. kaupunginjohtaja ja virastopäälliköt. Työryhmässä on mm. valmisteltu virastokohtaiset lähtötilanneselvitykset, joissa on huomioitu palvelustrategiatyössä valitut kehittämiskohteet. Kaupunginhallituksen käsittelyssä asia oli Kaupunginhallitus merkitsi tavoiteorganisaatiotyön tilanteen tiedoksi ja lähetti asian hallintokuntiin valmisteltavaksi. Valmistelun tulee tapahtua yhteistyössä lautakuntiin nimettyjen henkilöstön edustajien kanssa. Lautakuntien käsittely toteutetaan marras - joulukuun 2013 aikana. Lautakunnat voivat käytävän keskustelun pohjalta muuttaa, poistaa tai lisätä lähtötilanneselvityksen yhteydessä esiin nostettuja kehittämiskohteita. Valtuusto käsittelee tavoiteorganisaation kehittämiskohteet ja tekee niistä valinnan tammikuussa Liitteenä oli ympäristöviraston lähtötilanneselvitys. Asemakaavoitus Lähtötilanneselvityksen yhteydessä on nostettu esiin kehittämiskohteita, joista yksi kohdistuu asemakaavoitukseen. Tarkoituksena on selvittää mahdollisuuksia asemakaavoituksen sujuvoittamiseksi Naantalissa. Asiaa valmisteleva työryhmä on seuraava: Elise Lehikoinen Martti Sipponen Riitta Lehtinen Merja Suvanto Kimmo Suonpää Mika Hirvi Kirsti Junttila Eeva Rytkölä pj, maankäyttöpäällikkö vs. kaupunginjohtaja kaupunginsihteeri toimistosihteeri tekninenjohtaja yhdyskuntatekniikan päällikkö kaupunginarkkitehti suunnitteluavustaja, siht. Työryhmän työ tulee tammikuussa 2014 kaavoitus- ja ympäristölautakunnan käsittelyyn ja sen tulee olla helmikuussa 2014 kaupunginhallituksen käsittelyssä.

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Maankäyttö Maankäyttöosaston muun toiminnan osalta kehittäminen tapahtuu nykyisen organisaation puitteissa. Maapolitiikan hoidossa ja markkinoinnissa toteutetaan toimenpiteitä, jotka edistävät kaupungin väestötavoitteen saa vuttamista. Ympäristöpäällikkö Marjut Taipaleenmäki : Ympäristönsuojelu Lähtötilanneselvitys, organisaatio 2013 Lautakunnan esityslistan liitteenä olevassa Naantalin ympäristöviraston nykytilaa kuvaavassa lähtötilanneselvityksessä 2013 on esi tet ty, et tä ym pä ristön suo jelu ja ra ken nus valvonta muodostavat yhden vi ran omais toi min not -yksi kön. Tällaista yksikköä ei tällä hetkellä virastossa kuitenkaan ole. Vaik ka se kä ym päris tön suojelu että rakennusvalvonta molemmat ovat viran omais toi minto ja, on molemmilla viranomaisilla eri tyis lain sää dän nön tiukas ti ra jaa mat eril li set toimival tuu det, joi den puitteissa viranomaistoimintoja hoi de taan. Näin ol len "sy ner gia etu" näiden viranomaisten toimintojen yhdistä mi sessä on vä häis tä ei kä näi tä vi ran omaisia ole syytä jatkossa yhdis tää yh deksi vi ran omais toi minnot -yksiköksi. Ympäristönsuojelun yhteistyön lisääminen Ympäristöministeriössä on val mis teil la se kä ym pä ris tön suo je lun et tä ra kennusval vonnan toi minnan te hos ta mi seen ja lain sää dän nön uu dista mi seen tähtääviä hankkeita. Val mis teilla olevassa ympäristösuojelulain uudistamisessa tul laan esittämään mm. ympäristönsuojelun laitosvalvonnan muuttamista mak sulliseksi. Valvontatehtäviä voidaan myös siirtää suuremmille kun ta yksi köil le. Lisäksi selvitetään mm. ympäristönsuoje lun luvanvarai suus kynnyk sen muut ta mista. Kunnan rakennusvalvontatoimen asiantunte musta ja yhte näis tä toimintata paa vahvistetaan kokoamalla rakennusvalvon ta isommiksi yli kunnallisiksi yksiköiksi. Etenkin ympäristönsuojelu edellyttää laaja-alaista kuntarajat ylittävää yhteistyötä. Ympäristöongelmien en nal ta eh käi sy ja nii den rat kai se mi nen se kä ym pä ris tön ti lan seu ranta edel lyttä vät yhä useammin ylikunnallisia ratkaisuja. Valtakunnallisten linjausten mu kai sesti oli si luon te vaa li sätä ym pä ris tönsuo jeluyh teis työtä Tu run seudulla ja ryhtyä tar kas te le maan voi daanko Turun seu dun kun tien ym pä ris tön suojelu asioiden vi ran hal tijatyö keskittää laajem paan yli kun nalli seen ym pä ristön suojeluyk sik köön. Suuremman yksi kön tuo mia etu ja olisi vat mm. seu raa vat:

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kuntien erityislainsäädäntöön pohjautuvat ympäristönsuojelu tehtävät ovat lakisääteisiä. Tehtävät ovat li sääntyneet merkittävästi erityi sesti EU-lainsää dän nön vaa ti mus ten perus teella niin määrällises ti kuin myös sisällöllisiltä vaa ti muksil ta kin. Kuntaliitokset toi vat Naan ta lin ym pä ris tö toi meen huo mat ta van mää rän lisää teh tä viä, mut ta re surssili säystä ei kun ta lii toksen myötä ei kä sen jäl keen ole tul lut. Jot ta ympäris tön suo je lutoi mi alan teh tä vät pys ty tään Naan talin osalta jatkossakin hoi ta maan asian tun te vasti ja laa duk kaasti voisi yhtenä vaihtoehtona tulevaisuudessa olla, et tä Naan ta lin ym pä ris tön suo je lu asioi den viran hal ti jatehtävät hoidettai siin suu rem massa yli kun nal li ses sa yk sikössä. Suuremmassa yksikössä pys ty tään eri koistu maan ja hankki maan erityis osaamista. Suuremmassa yksikössä on myös enemmän re sursseja seurata jat ku vaa sää dösten ke hit ty mistä, kehittää omaa toi minta tapaansa sekä yhte näis tää käy täntöjä ja sään nösten tulkintoja. Tu loksena palvelun laatu ja säännös ten tul kintojen enna koi ta vuus pa ranee, riippu mattomuus lisääntyy ja toi minta te hostuu. Ympäristönsuojelun suurempi yksikkökoko mahdollistaa yh tenäisten pro sessien ja yhtenäisten sähköisten järjestelmien käyttöön oton, jonka kautta on myös saatavissa kustannussäästöjä jatkossa. Valtion ympä ristölu pame nettely muuttuu sähköiseksi vuoden 2014 alussa. Myös kun tien ym pä ris tö lu pa me net telyn sähköistäminen aloite taan. Ylikunnallisessa yksikössä myös toimivaltakysymykset olisi vat yhtenäiset ja esimerkiksi delegoinnit olisivat eri kuntien osalta sa man laajuiset. Ympäristönsuojelun viranhaltijatyön kes kit tä mi nen yli kun nal li seen ym päris tön suo je lu yk sik köön ei välttämättä vaikuttaisi luotta mus hen ki lö or ga nisaati oon. Tekes-hanke Turun seudun kunnat (Tur ku, Naan ta li, Rai sio, Kaa ri na, Lie to, Pa rai nen ja Paimio) ovat valmistelleet hanketta yhteisen ym päris tön suoje lun pal veluyksi kön perustamiseksi. Hankkeeseen haetaan Tekesil tä kehittä mis ra haa. Hank keen tarkoituksena on ha kija kun tien yh teis työtä li sää mäl lä ja uu delleen jär jestä mäl lä te hostaa ym pä ristö pal velu jen tuotta mista. Al ku vai heessa val mis teltai siin vi ranhal tija yh teis työnä yh te näi siä me net te ly jä, lain sää dännön tul kinto ja, sa man si säl töi siä kun nal lisia mää räyksiä ja val von ta ohjel mia ym.. Hanke voisi olla siir ty mä vaihejär jeste ly yli kunnal lisen ym pä ristönsuojelu yksikön muo dostami selle.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KAUPUNGINARKKITEHTI: KOKOUSKÄSITTELY: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta antaa kaupungin tavoiteorganisaatiosta seuraavan lausunnon: Asemakaavoituksen kehittämisprojektin tulokset ovat käytettävissä helmi kuussa Tällä hetkellä asemakaavoituksen osalta ei ole lausuttavaa. Muussakin toiminnassa painotetaan toi men pi teitä, jot ka edistä vät kaupungin väestötavoitteen saa vutta mista. Ympäristönsuojelun osalta lautakunta lausuu seuraavaa: Edellä esitettyihin perusteluihin viitaten voidaan todeta, että tässä vaiheessa ei Naantalissa ole perusteita yhdistää ym pä ristön suo jelu- ja rakennusval von ta vi ran omai sia yh deksi yk siköksi. Sen sijaan oli si ajan koh tais ta li sä tä ym pä ris tön suoje lu yhteistyötä Turun seudulla ja ryh tyä tar kas tele maan mah dol lisuuk sia yli kun nal li sen ym pä ris tön suo je lu yksi kön muo dostamisek si, jo hon Te kes-han ke voisi olla siirtymävaiheen ratkaisu. Anita Saksi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17:44 ja Kimmo Suonpää saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17:59. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Keskustelun jälkeen kaavoitus- ja ympäristölautakunta päätti antaa kaupungin tavoiteorganisaatiosta seuraavan lausunnon: Asemakaavoituksen kehittämisprojektin tulokset ovat käytettävissä helmikuussa Tällä hetkellä asemakaavoituksen osalta ei ole lausuttavaa. Muussakin toiminnassa painotetaan toimenpiteitä, jotka edistävät kaupungin väestötavoitteen saavuttamista. Ympäristönsuojelun osalta lautakunta lausuu seuraavaa: Edellä esitettyihin perusteluihin viitaten voidaan todeta, että tässä vaiheessa ei Naantalissa ole perusteita yhdistää ympäris-

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta tönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisia yhdeksi yksiköksi. Sen sijaan olisi ajankohtaista lisätä ympäristönsuojeluyhteistyötä Turun seudulla.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2014 käyttösuunnitelmat Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 162 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion vuodelle Oheismateriaalina oli talousarvio kaavoitus- ja ympäristölau takunnan osal ta. Täytäntöönpanomääräysten mukaan on toimielinten ensi tilassa vahvistettava omat meno- ja tulolajitasoiset käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää tehtäväalueen tai investoin ti koh teen mää rä ra ho jen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon tulosyksiköittäin, kus tan nuspai koit tain tai kohteittain. Käyttösuunnitelmia vahvistaessaan on toimielimen tai tilivelvollisen samalla esitettävä suunnitelma siitä, miten kaupunginvaltuuston vahvistama tuloarvio saavutetaan. Toimielinten jakaessa määrärahoja ovat ne sidottuja, paitsi talousarvioon ja sen liitteisiin sekä kaupunginhallituksen mahdollisesti antamiin täytäntöönpano-ohjeisiin, myös omiin esityksiinsä talousarvioksi ja niiden perusteluihin. Tulosyksiköiden vastuuhenkilöt on nimetty käyttösuunnitelmassa. Liitteenä on ehdotus vuoden 2014 talousarvion käyttötalouden ja investointien käyttösuunnitelmaksi. LIITE A1, KAAVYMP Oheismateriaalina oli investoinnin hankekortti. Maankäyttöosaston työohjelmat esiteltiin kokouksessa. Vakanssiluettelo ja henkilöstösuunnitelma lautakunnan osalta vuodelle 2014 oheistetaan tiedoksi. LIITE A2, KAAVYMP

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta vahvistaa liitteen mukaisesti vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelman, nimeää esityksen mukaisesti tulos yksiköiden vastuuhenkilöt ja merkitsee tiedoksi vakanssiluettelon ja henki löstösuunnitelman. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Huomautus toimenpideluvasta aidan rakentamiseksi 835/ /2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 163 Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen ja toimitusinsinööri Seija Malmsten: Veikko ja Sirpa Malkki ovat jättäneet huomautuksen Juha Reiman hakemas ta toi men pideluvasta aidan rakentamiseksi. Huomautus on liitteenä. LIITE B1, KAAVYMP Huomautus on osoi tet tu ra ken nus tar kas taja Juha Kuokkaselle, raken nus lautakunnalle, maan käyt tö päällik kö Eli se Lehikoiselle, toimitusinsinööri Seija Malmste nille, maan mittausin si nööri Juha Järviselle, kaupunginlaki mies Turo Järvi selle ja kaa voitus- ja ympäristölautakunnalle. Toimitusinsinööri ja maankäyttöpäällikkö ovat valmistelleet asiasta Veik ko ja Sirpa Malkille vastauksen, joka on liitteenä. LIITE A3, KAAVYMP KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta merkitsee toi mi tus in si nöörin ja maan käyttöpäällikön vastauksen tietoonsa saatetuksi. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Keskustakortteleiden asemakaavan laatiminen 349/ /2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Hankinnan kohde ja hankintatapa Hankinnan kohteena on asemakaavan laatiminen Naantalin keskustakortteleiden alueelle. Alue sijaitsee Naantalin ydinkeskustassa. Suunnittelualueelle on laadittu Keskustan rakennemalli, jonka päivätyn loppuraportin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Hankinta suoritettiin järjestämällä suunnittelukilpailu kutsukilpailuna Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) sääntöjen mukaan. Suunnittelukilpailun valmistelu suoritettiin ympäristövirastossa. Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Keskustakorttelien suunnittelukilpailun hankintailmoituksen ja kilpailuohjelman sekä palkintolautakunnan kokoonpanon Tavoitteena oli löytää hankintalain mukainen menetelmä, jolla nopeasti ja tehokkaasti, korkea suunnittelun laatu varmistaen, olisi mahdollista luotettavasti valita osallistujat Naantalin keskustakorttelien kutsukilpailuun. Jo etukäteen oli selvää, että erittäin päteviä ja kyvykkäitä työryhmiä löytyisi helposti enemmän kuin mitä kilpailuun oli mahdollista kutsua osallistujia. Kilpailu käynnistyi Suunnittelualueen rajaus Kilpailun suunnittelualue käsitti Tullikadun, Tuulensuunkadun, Käsityöläiskadun ja Luostarinkadun rajaaman alueen sekä osan Aurinkotietä, johon sisältyy keskustan rakennemallin mukainen ehdotus linja-autoasemasta. Lisäksi kilpailualueeseen kuului Aurinkotien itäpuolinen Tuulensuunkatuun rajautuva alue, johon sisältyy myös ns. virastotalon korttelialue. Alueen pinta-ala on 3,93 ha ja alueen maapohjan omistaa kaupunki. Hankintaan ilmoittautuminen Määräaikaan mennessä saatiin Hilmaan/Julkiset hankinnat 31 hyväksytysti jätettyä tarjousta kaupungin käyttämän sähköisen Cloudia- hankintajärjes-

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta telmän kautta. Tarjoajien yleinen taso oli valtakunnallisesti erittäin korkea, samoin kuin kiinnostus kilpailua kohtaan. Tältä osin tilaajan odotukset ja tavoitteet täyttyivät erinomaisesti. Kaikki kilpailuun ilmoittautuneet pisteytettiin referenssitöiden perusteella. Erityisesti painotettiin tasokkaan kaupunkikeskustan laadukasta suunnitteluosaamista ja potentiaalia suoriutua annetusta suunnittelutehtävästä eli referenssitöiden vastaavuutta suunnittelutehtävään nähden. Tarjoajien pisteytyksen suorittivat ympäristöviraston SAFA-arkkitehdit Kirsti Junttila ja Tero Lehtonen hankintatarjouksen mukaista painotusta ja tehtävää varten laadittua pisteytystaulukkoa käyttäen Pisteytyksen perusteella paras kolmannes tarjoajista muodostui seuraavaksi: 1. Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy 2. Serum arkkitehdit Oy 3. Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy 4. Arkkitehtuuritoimisto Sopanen-Svärd Oy 5. Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy 6. Vesa Honkonen Arkkitehdit Ky 7. JKMM Arkkitehdit 8. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy 9. Anttinen Oiva arkkitehdit Oy 10. Arkkitehtuuritoimisto Käpy ja Simo Paavilainen Oy Hankintailmoituksen mukaisesti päätettiin kutsua suoraan kolme eniten pisteitä saanutta tarjoajaa eli Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy, Serum arkkitehdit Oy ja Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy palkintolautakunnan päätöksellä. Tämän jälkeen arvottiin kaksi muuta kutsuttavaa jäljelle jääneistä seitsemästä. Arvonnan tuloksena valituiksi tulivat Arkkitehtitoimisto AJAK Oy ja Vesa Honkonen Arkkitehdit Ky. Nämä tarjoajat päätettiin kutsua kilpailuun suoraan pisteytyksellä valittujen kolmen lisäksi palkintolautakunnan päätöksellä. Kilpailuun kutsuttiin hankintailmoittautumisen jälkeen osallistumaan seuraavat viisi suunnitteluryhmää:

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy Serum arkkitehdit Oy Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Vesa Honkonen Arkkitehdit Ky Kansalaiskysely Kaupunginhallituksen tehtäväksi antaman yleisötilaisuuden ja nettikyselyn valmistelun kuntalaisten ideoiden ja näkemysten saamiseksi pidettiin Kilpailijoille tarkoitettu aloituspalaveri ja siihen liittyvä suunnittelualueeseen tutustuminen pidettiin Aloituspalaveriin kutsuttiin kilpailijoiden edustajien lisäksi palkintolautakunnan jäsenet. Samana päivänä pidettiin yleisötilaisuus. Paikalla oli kilpailijoiden edustajia, ympäristöviraston virkamiehiä sekä palkintolautakunta, jonka puheenjohtaja toimi myös tilaisuuden puheenjohtajana. Suunnittelukilpailun ratkaisu Palkintolautakunta asetti ensimmäiselle sijalle ehdotuksen "Taikurin hattu" ja ehdotti sen ottamista jatkotyöskentelyn pohjaksi. Voittaneen työn oli tehnyt Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy. Jatkotyössä voidaan hyödyntää myös muiden kilpailutöiden esille tuomia ratkaisuja. Toiselle sijalle asetetaan ehdotus "Copperfield" ja kunniamaininta annetaan ehdotukselle "Trimantti". Jatkotoimenpiteet kilpailun jälkeen Palkintolautakunta antoi suosituksen jatkotoimenpiteiksi kilpailun tuloksen perusteella. Palkintolautakunnan päätös ei automaattisesti sido kilpailun järjestäjää. Voittaneelle työryhmälle voidaan antaa suorahankintana myöhemmin sovittavassa laajuudessa konsulttitoimeksianto asemakaavan ja rakennustapaohjeiden laatimisesta. Keskustan rakennemallin loppuraportti muutettiin voittajaehdotuksen mukaiseksi ja valtuusto hyväksyi työn Kaupunginhallituksen hyväksymässä kaavoituskatsauksessa 2013

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta on todettu mm. seuraavaa: "9. Keskuskorttelien asemakaavamuutos Keskustakorttelien ympäristön uudelleen kaavoittaminen. Linja-autoaseman sijainti. Keskustan rakennemallin ja suunnittelukilpailun perusteella. Sisältää myös As Oy Kreivinniityn alueen lisärakennusoikeuden tarkastelun. Naantalin kehityskuva 2035 mukaan keskusta-aluetta, jolle kokonaisuudessaan sijoittuisi noin asukasta lisää. Tavoiteaikataulu: Asemakaava kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2014." Keskustakorttelien kunnallistekniikan suunnitteluun on varattu määräraha taloussuunnitelmassa vuodelle 2014 ja rakentamiseen vuosille 2015 ja Kaupunki omistaa maan. Suunnittelukilpailu/Konsulttityö/Oma työ." Suunnittelukilpailun voittaneen toimiston edustajan kanssa pidettiin selonantoneuvottelu Siinä käytiin läpi oheistettu tarjouspyyntö. Asemakaavan laatimisen lisäksi liikenteen ja yhdyskuntatekniikan osalta tarjouspyynnössä todetaan, että konsultin liikennesuunnittelijan tehtävänä on laatia alueelle liikenteen toimivuustarkastelu, joka vastaa kysymyksiin, jotka nousivat esiin arkkitehtikilpailun arvosteluvaiheessa, mm. linja-autoasema / taksiasema. Kaavatyössä tulee ratkaista alueen sisäinen liikenneverkko ja sen liittyminen ympäristön katuverkkoon. Suunnitelma käsittää katujen mitoituksen ja poikkileikkaukset. Varsinainen kunnallistekniikan yleissuunnitelma kustannusarvioineen laaditaan erikseen. Kaupungilta mukana neuvottelussa olivat kaupunginarkkitehti ja yhdyskuntatekniikanpäällikkö. LIITE A9, KAAVYMP , Kartta LIITE A10, KAAVYMP , Tarjouspyyntö KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää tilata keskustakortteleiden ase makaavatyön kutsukilpailun voittaneelta työryhmältä Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy kokouksessa esiteltävän tarjouksen mukaisesti.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KOKOUSKÄSITTELY: Kokouksessa jaettiin lautakunnan jäsenille Arkkitehdit Anttila ja Rusanen Oy:n tarjous. LIITE A11, KAAVYMP Arkkitehdit Anttila ja Rusanen Oy:n tar jous Keskustelun jälkeen esittelijä jakoi muutetun päätösehdotuksensa: MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää tilata keskustakortteleiden ase makaavan muutostyön suunnittelukilpailun voittaneelta Arkkitehdit Anttila ja Rusanen Oy:ltä. Työhön sisältyy liikennekonsultin osuus Ramboll Fin land Oy:n laatimana. Tarjous on (alv 0%). KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Keskustakorttelien asemakaavamuutos on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 2013.Työ on käynnisty nyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella, jossa on määritelty työn tavoitteet, lähtökohdat, vuorovaikutuksen muodot ja alustava aikataulu. Osallistu mis- ja arviointisuunnitelma on täydentyvä asiakirja ja se asetetaan nähtäville valmistelu aineiston mukana luonnosvaiheessa. Kaavamuutostyön tavoitteet Suunnittelun tavoitteena on alueen keskustatoimintojen vahvistaminen sekä laadukkaan ja hyvän elin ympäristön kehittäminen. Tavoitteena on saada ydinkeskustan keskeiset korttelit ja niihin liittyvät katu alueet rakentumaan korkeatasoiseksi asuin- ja liikepaikaksi sekä oleskelualueeksi, vahvistaa Tullika dun asemaa pääliikekatuna sekä yhdistää kanta kaupunki luontevasti

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Järveläntien marketalueeseen. Li säksi tavoitteena on luoda toimi vammat liikenne- ja pysäköintijärjestelyt, uusi linja-autoasema oheis toimintoineen sekä jalankulkua ja pyöräilyä korostavat viihtyisät kadut ja aukiot. Ohjaava ylempiasteinen kaavoitus Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden (VAT) kokonaisuuksista tässä kaavatyössä erityi sesti huomioitavia ovat eheytyvää yhdyskuntaraken netta koskevat tavoitteet. Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa (vahvistettu ) suunnit telualue on osoitettu keskus tatoimintojen alueeksi (C). Alue kuuluu maa kunnallisen tason kaupunki kehittä misen kohdealueeseen, jolla yhdys kunta rakennetta tulee tiivistää ja rakentamiste hokkuutta lisätä. Tiivistä mi sen pi tää olla ym päristön laatua kehittävää. Naantalin yleiskaava on vahvistettu Yleiskaavassa suunnittelu alue on osoitettu kes kustatoi mintojen alueeksi (C1), julkisten palveluiden ja hallinnon alueeksi (PY) sekä kerros ta loval taiseksi asuntoalueeksi (AK). Naantalin keskustan rakennemalli ja liikenneverkon yleissuunnitelma on laadittu tarken tamaan vanhen tunutta yleiskaavaa. Rakennemallissa on esi tetty keskusta-alueen maan käytön pe riaat teet. Työn loppuraportti on hyväk sytty kaupunginvaltuustossa Rakennemallia varten on laa dittu selvityksiä ja tarkasteluja keskusta-alueen kaupunkiku vasta, maisemasta, lii kenteestä, py säköin nistä sekä Naanta lin kuntaliitoksen vaikutuksista kes kustarakenteeseen. Lop puraporttia ja sen yhtey dessä tehtyjä selvi tyksiä hyö dynnetään keskustakorttelien asemakaavassa. Naantalin keskustakorttelien suunnittelukilpailu Rakennemallityötä täydentämään järjestettiin kesällä 2012 keskeisten ydinkorttelien osal ta arkkitehtuu rikutsukilpailu, jonka tulokset julkistettiin helmikuussa Kilpailun tu lokset toimivat asemakaava työn pohjana. Maanomistus Asemakaava-alueen maanomistajina ovat Naantalin kaupunki ja osalla 5/6 asuinkorttelia yksityinen maanomistaja.

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Asemakaavoitus ja rakennettu ympäristö Suunnittelualueella on voimassa eri aikoina vahvistettuja asemakaavoja (Ak-11, Ak-58, Ak-97, Ak-188, Ak-218, Ak-280 ja Ak-289). Voimassa olevissa asemakaavoissa suunnit telualueelle sijoittuu asuinkerrostalojen korttelialue (AK), liikerakennusten korttelialue (KL), julkisen hallinnon ja palvelu jen korttelialue (YH), puisto (VP), yleinen pysäköinti alue (LP), linja-autoaseman toimintojen alue (LA) sekä katualuetta. Suunnittelualueen keskeinen kortteli 3/55 on suurimmaksi osaksi rakentamatonta puisto-, pysäköinti- ja linja-autoaseman toimintojen aluetta. Korttelin länsireunalla sijaitsee pieni liikerakennus "bunkkeri", jossa on kahvila, taksin tilat ja kukkakauppa Viereisessä kortte lissa 3/52 sijaitsee vuosina 1899 ja 1957 rakennettu ns. vapaa-ajan tullin rakennus, jolla ei ole rakennushistoriallista suojeluarvoa sekä 1890-lu vulta peräisin oleva, säilytettävä Asemapäällikön talo, jossa toimii nykyisin vuorohoitokoti. Tuulen suunkadun pohjois puolella korttelissa 5/6 sijaitsee virastotalo sekä 3-4 -kerroksisia asuinkerrostaloja. Kaa va-alueeseen rajoittuu kymmenkunta rakennettua kiinteistöä. Ns. Unikeon kortteliin on määrä to teuttaa uutta, nykyistä tehokkaampaa asuinkerrostalorakentamista. Ympäristön rakennuskanta on tiivistä, lähinnä asuin- ja liikerakennuksia ja rakentamisen kerrosluvut vaihtelevat 1-4 kerroksen välillä. Kaavahankkeen vaikutukset Kaavoituksen aikana arvioitavia keskeisiä vaikutuksia ovat alustavasti: vaikutus yhdyskuntarakenteen eheytymiseen ja palveluihin vaikutus rakennettuun, sosiaaliseen ja kulttuuriseen ympäris töön vaikutukset liikenneverkkoon, joukkoliikenteen toimivuuteen ja liikennetur vallisuuteen vaikutukset elinympäristöön vaikutukset elinkeinoelämään vaikutukset kaupunkikuvaan Aikataulu Alustavana aikatauluna on laatia kaavaluonnos syksyllä 2013 ja kaavaehdotus keväällä Tavoit teena on saada asemakaava kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi syksyllä 2014.

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Osalliset ja osallistuminen Alustavasti osallisia ovat alueen asukkaat, naapurit sekä kaupungin asukkaat, yhdistykset ja yrittäjät, Naantalin Energia Oy ja DNA Oy. Viranomaisina osallisia ovat Varsi nais-suomen ELY-keskus, Varsi nais-suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikennevastuualue, Varsinais-Suomen aluepe lastuslaitos ja Varsinais-Suomen maakuntamuseo. Asemakaavatyön etenemisestä ja nähtävilläolosta kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, internet-si vuilla sekä paikallisissa sanomalehdissä Rannikkoseudun sanomat, Turun Sa nomat ja Kaupunkiuutiset. Suunnittelualueen asukkaita, yhdistyksiä, yrittäjiä ja naapurei ta informoidaan myös kirjeitse. LIITE A3, KAAVYMP , OAS (säilytetään erillisessä kaa vakansiossa) KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi Keskusta kort te lei den ase ma kaa va muu tok sen päivätyn osallistumis- ja arviointi suunnitelman. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin. Keskustakortteleiden kaavamuutosluonnosta on viety eteenpäin työryhmässä, jossa on konsulttien ja kaupungin edustajat. Konsultteina ovat arkkitehtitoimisto Anttila & Rusanen Oy ja Ramboll Finland Oy, kaupungin edustaji na ovat kaupunginarkkitehti (pj) sekä tekninen johtaja, maankäyttöpääl likkö ja yhdyskuntatekniikan päällikkö. Työryhmä on pitänyt kaksi varsi naista kokousta ja kaksi pienempää työneuvottelua. Työssä on edetty alustavan luonnoksen vaiheeseen. Tarkoituksena on esitellä tässä kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa suunnitelman alustava luonnos havainnekuvina, aikataulu ja alueen rakentamisen alustava vai heis tus. Seuraavaan lautakunnan kokoukseen tuodaan luonnos kaavamer kin nöin. Tällöin on tarkoitus päättää luonnosvaiheen nähtävilläolosta,

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta joka ajoittuu tammikuulle Liitteenä ovat aikataulu, alustava luonnos VER A ja VER B, pysäköintikaavio, alueleikkaukset sekä havainnekuvia. LIITTEET A1-A6, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Kaavamuutosluonnos Kaavaluonnos jatkaa Naantalin vanhaa ruutukaavarakennetta. Arkkitehtikilpailun voittaneessa ehdotuksessa ja siihen pohjautuvassa luonnoksessa on kantavana ajatuksena keskusta-alueen laajentaminen siten, että muodostuu yhtenäinen alue, jota pääliikennevirrat eivät halkaise. Laajaa, näkymiä hallitsevaa Aurinkotien/Tuulensuunkadun liikenneympäristöä rajataan ja sen kaupunkikuvallinen rooli vähenee oleellisesti. Tällöin keskusta-alueesta muodostuu rakenteeltaan tiivis ja ilmeeltään kaupunkimainen. Luonnos muuttaa alueen luonnetta tuntuvasti ja haasteena on riittävän väljän ja ilmavan vaikutelman säilyttäminen lisärakentamisesta huolimatta. Keskustan ilme muuttuu ilman erillistä kohokohtaa tai kiintopistettä. Keskustan yleisilmeen määrittelee toteutuksen laatutaso, mutta erityisiä yksittäisiä riskitekijöitä ei ole korkealaatuisen kaupunkikuvan toteuttamiselle. Rakennusten kerrosluvulla I-IV3/4 ja korttelirakennetta rikkomalla pyritään mahdollistamaan rakennusten arkkitehtuurissa pienipiirteisyys ja persoonalliset ratkaisut. Kortteleiden välisistä katutiloista on pyritty muodostamaan selkeitä liike-elämän reunustamia kaupunkitiloja. Korttelipihat ovat selkeästi rakennuksilla rajattuja. Kaupunkitilallista väljyyttä jää asemapäällikön talon ympäristöön. Uusi linja-autoasema, asemapäälliköntalon ympäristö ja nykyinen tori muodostavat kaupunkiakselin, joka korostaa torin roolia kaupunkiaukiona. Puistokadun perinteikäs torilta kirkolle johtava kaupunkiakseli täydentyy näin toiminnallisesti ja visuaalisesti. Kaupunkikuvallisesti tärkeät aukiot on osoitettu keskusta-alueen kävelypainotteisen vyöhykkeen reunoilla Aurinkotieltä ja Tuulensuunkadun suunnista saavuttaessa.

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Liikenne ja pysäköinti Kaavamuutosluonnos sisältää uudenlaisen ratkaisun, jossa Tuulensuunkatua ei käytetä läpiajoliikenteen väylänä vaan liikenne kiertää keskustakorttelit pohjoispuolelta uuden katulinjan avulla. Katulinja muodostuu kaikkiaan kolmen, toisiaan suhteellisen lähellä olevan liikenneympyrän ratkaisusta. Luonnoksessa korostetaan jalankulkupainotteista ja kevyttä liikennettä suosivaa katuverkkoa ja Tullikadun kehittämistä jalankulkupainotteisena liikekatuna. Vuodenaikojen huomattava vaihtelu keskustan käyttäjien määrässä ja liikkumistavoissa pyritään ottamaan suunnittelussa huomioon. Nykyinen kaupunkirakenne perustuu pitkälti yksityisauton käyttöön. Keskustan on tarjottava riittävä määrä palvelujen ja asuntojen lähelle sijoittuvia pysäköintipaikkoja. Myös alueeseen liittyvän terveyskeskuksen pysäköinti ja saattoliikenne on otettava huomioon. Autopaikat sijoittuvat pääosin maanalaisiin pysäköintitiloihin. Ajoyhteydet pysäköintitasolle ja huoltopisteisiin tarkentuvat myöhemmän suunnittelun yhteydessä. Maanalaisen pysäköinnin suunnitelmat vaativat tässä vaiheessa jatkokehittelyä. Linja-autoasema Luonnoksessa linja-autoasema sijoittuu koilliseen keskustakortteliin. Hyvin toteutettuna sijainti palvelee ja tukee keskustaa. Korttelirakenteeseen välittömästi liittyvänä se elävöittää aluetta ja palvelee hyvin keskusta-alu eella asuvia ja asioivia. Toteutuessaan linja-autoasema ja siihen rajoittuvat asuntokorttelit edellyttävät huolellista suunnittelua, jossa liikenteen haitat otetaan huomioon. Keskusta-alue laajenee linja-autoaseman myötä Käsityöläiskadun suuntaan, mutta Tullikatu säilyttää asemansa liikekatuna. Mitoitus Alustavassa luonnoksessa on kerrosalaa k-m² ja autopaikkoja yhteensä 330 ap (ei sisällä As Oy Kreivinniityn mahdollista laajennusta). Kerros lu ku vaih te lee I-IV3/4. Ker ros ala ja kau tuu kort te lei hin seu raavasti: Bunkkerin kortteli k-m²; maanalaiset autopaikat 110 ap. Asemapäällikön kortteli k-m²; maanpäälliset autopaikat 20 ap. Aurinkotien kortteli k-m²; maanalaiset autopaikat 110 ap. Linja-autoaseman kortteli k-m², maanalaiset autopaikat 20 ap.

Keskustakortteleiden asemakaavan laatiminen

Keskustakortteleiden asemakaavan laatiminen Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 85 12.06.2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 89 15.08.2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 142 14.11.2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 45 Kaavoitusarkkitehdin viran täyttöajan aikaistaminen 3. 46 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan talouden toteutuma tammi - maaliskuu

Sisällysluettelo. 45 Kaavoitusarkkitehdin viran täyttöajan aikaistaminen 3. 46 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan talouden toteutuma tammi - maaliskuu Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 15.05.2014 Sisällysluettelo Sivu 45 Kaavoitusarkkitehdin viran täyttöajan aikaistaminen 3 46 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b Kaupunginhallitus 214 25.05.2015 Kaavoitus- ja 65 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 77 20.08.2015 Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b 376/10.03.01/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Ak-332 Kukolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Ak-332 Kukolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos Ympäristövirasto /SQ 9.04.2013/18.4.2013 / 23.08.2013 sivu 1/8 Ak-332 Kukolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 79 Keskustakortteleiden asemakaavan laatiminen 3. 80 Manner-Naantalin osayleiskaava 63. 81 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 73

Sisällysluettelo. 79 Keskustakortteleiden asemakaavan laatiminen 3. 80 Manner-Naantalin osayleiskaava 63. 81 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 73 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 13.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 79 Keskustakortteleiden asemakaavan laatiminen 3 80 Manner-Naantalin osayleiskaava 63 81 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Suunnittelualue, rajaus sinisellä

Suunnittelualue, rajaus sinisellä 1 YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ ASEMAKAAVANMUUTOS Herttuankulma 25.4.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Diaarinumero 9515-2013 Asemakaavatunnus 27/2013 Asemakaavamuutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014 3547 PEURANTIE asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos

Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 49 15.05.2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 58 12.06.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 56 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 64 08.09.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 1(6) LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 PROJ.NRO XXX Asemakaavan muutos Keskustie 1 ja-3, korttelit 304 ja 306, OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.11.2014 NAANTALIN KAUPUNKI Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan muutos I Muutosalue koskee tiloja: Kummeli 529-409-5-3, Kaukoranta 529-409-4-2 Tamminiemi I 529-402-1-40, Tamminiemi II 529-412-1-36,

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(7) MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE PROJ.NRO 221 Asemakaavan muutos Suunnittelualue käsittää Linnalan yritysalueen

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos GOLFKLUBIN asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO PORHONKALLION-VIRPIN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Naantalin Luonnonmaalle, Porhonkallion-Virpin alueelle

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti)

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) Tekninen lautakunta 427 09.12.2015 Kaupunginhallitus 515 14.12.2015 Kaupunginhallitus 56 15.02.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) 1065/10.02.03.00/2015

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 167-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot