Sisällysluettelo. 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Sisällysluettelo Sivu 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2014 käyttösuunnitelmat Huomautus toimenpideluvasta aidan rakentamiseksi Keskustakortteleiden asemakaavan laatiminen Asemakaavan muuttaminen Kukolan teollisuusalueella Selvitys pilaantuneista maista, Kukolan teollisuusalue Tien nimeäminen Livonsaaressa Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan alkuvuoden 2014 kokousajankohdat Viranhaltijapäätökset / Maankäyttöosasto Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä / Lämpökaivojen rakentaminen pohjavesialueelle / Asunto Oy Heikinmäensato Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös / Velkuanmaan vesiosuuskunta vesijohtojen rakentaminen mereen Ilmoitusasiat / Ympäristönsuojelu Kehotus jätevesien johtamiseksi siirtoviemäriin / Orkla Foods Finland Oy (ent. Boyfood Oy) 55

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Aika kello 17:30-20:41 Paikka Kaupunginhallituksen neuvotteluhuone Osallistujat Jaanto Martti puheenjohtaja Salo Osmo varapuheenjohtaja Kanerva Jarkko jäsen Masalin Jarmo jäsen Outinen Sari jäsen Saarinen Juhani jäsen Saksi Anita jäsen osa Salo Leena jäsen Seppälä Saara jäsen Santalahti Samuli kh:n edustaja Suonpää Kimmo tekninen johtaja osa Junttila Kirsti kaupunginarkkitehti Taipaleenmäki Marjut ympäristöpäällikkö Lehikoinen Elise maankäyttöpäällikkö osa 164 Qvickström Sissi arkkitehti 165 Porthén Saila pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juhani Saarinen ja Osmo Salo Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Martti Jaanto puheenjohtaja Saila Porthén pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa. kuuta 20 Juhani Saarinen Osmo Salo

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 161 Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Naantalin kaupungin tavoiteorganisaatiotyöskentely on aloitettu kuluvan vuoden keväällä työryhmässä, johon ovat kuuluneet kaupunginhallituksen puheenjohtaja, vs. kaupunginjohtaja ja virastopäälliköt. Työryhmässä on mm. valmisteltu virastokohtaiset lähtötilanneselvitykset, joissa on huomioitu palvelustrategiatyössä valitut kehittämiskohteet. Kaupunginhallituksen käsittelyssä asia oli Kaupunginhallitus merkitsi tavoiteorganisaatiotyön tilanteen tiedoksi ja lähetti asian hallintokuntiin valmisteltavaksi. Valmistelun tulee tapahtua yhteistyössä lautakuntiin nimettyjen henkilöstön edustajien kanssa. Lautakuntien käsittely toteutetaan marras - joulukuun 2013 aikana. Lautakunnat voivat käytävän keskustelun pohjalta muuttaa, poistaa tai lisätä lähtötilanneselvityksen yhteydessä esiin nostettuja kehittämiskohteita. Valtuusto käsittelee tavoiteorganisaation kehittämiskohteet ja tekee niistä valinnan tammikuussa Liitteenä oli ympäristöviraston lähtötilanneselvitys. Asemakaavoitus Lähtötilanneselvityksen yhteydessä on nostettu esiin kehittämiskohteita, joista yksi kohdistuu asemakaavoitukseen. Tarkoituksena on selvittää mahdollisuuksia asemakaavoituksen sujuvoittamiseksi Naantalissa. Asiaa valmisteleva työryhmä on seuraava: Elise Lehikoinen Martti Sipponen Riitta Lehtinen Merja Suvanto Kimmo Suonpää Mika Hirvi Kirsti Junttila Eeva Rytkölä pj, maankäyttöpäällikkö vs. kaupunginjohtaja kaupunginsihteeri toimistosihteeri tekninenjohtaja yhdyskuntatekniikan päällikkö kaupunginarkkitehti suunnitteluavustaja, siht. Työryhmän työ tulee tammikuussa 2014 kaavoitus- ja ympäristölautakunnan käsittelyyn ja sen tulee olla helmikuussa 2014 kaupunginhallituksen käsittelyssä.

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Maankäyttö Maankäyttöosaston muun toiminnan osalta kehittäminen tapahtuu nykyisen organisaation puitteissa. Maapolitiikan hoidossa ja markkinoinnissa toteutetaan toimenpiteitä, jotka edistävät kaupungin väestötavoitteen saa vuttamista. Ympäristöpäällikkö Marjut Taipaleenmäki : Ympäristönsuojelu Lähtötilanneselvitys, organisaatio 2013 Lautakunnan esityslistan liitteenä olevassa Naantalin ympäristöviraston nykytilaa kuvaavassa lähtötilanneselvityksessä 2013 on esi tet ty, et tä ym pä ristön suo jelu ja ra ken nus valvonta muodostavat yhden vi ran omais toi min not -yksi kön. Tällaista yksikköä ei tällä hetkellä virastossa kuitenkaan ole. Vaik ka se kä ym päris tön suojelu että rakennusvalvonta molemmat ovat viran omais toi minto ja, on molemmilla viranomaisilla eri tyis lain sää dän nön tiukas ti ra jaa mat eril li set toimival tuu det, joi den puitteissa viranomaistoimintoja hoi de taan. Näin ol len "sy ner gia etu" näiden viranomaisten toimintojen yhdistä mi sessä on vä häis tä ei kä näi tä vi ran omaisia ole syytä jatkossa yhdis tää yh deksi vi ran omais toi minnot -yksiköksi. Ympäristönsuojelun yhteistyön lisääminen Ympäristöministeriössä on val mis teil la se kä ym pä ris tön suo je lun et tä ra kennusval vonnan toi minnan te hos ta mi seen ja lain sää dän nön uu dista mi seen tähtääviä hankkeita. Val mis teilla olevassa ympäristösuojelulain uudistamisessa tul laan esittämään mm. ympäristönsuojelun laitosvalvonnan muuttamista mak sulliseksi. Valvontatehtäviä voidaan myös siirtää suuremmille kun ta yksi köil le. Lisäksi selvitetään mm. ympäristönsuoje lun luvanvarai suus kynnyk sen muut ta mista. Kunnan rakennusvalvontatoimen asiantunte musta ja yhte näis tä toimintata paa vahvistetaan kokoamalla rakennusvalvon ta isommiksi yli kunnallisiksi yksiköiksi. Etenkin ympäristönsuojelu edellyttää laaja-alaista kuntarajat ylittävää yhteistyötä. Ympäristöongelmien en nal ta eh käi sy ja nii den rat kai se mi nen se kä ym pä ris tön ti lan seu ranta edel lyttä vät yhä useammin ylikunnallisia ratkaisuja. Valtakunnallisten linjausten mu kai sesti oli si luon te vaa li sätä ym pä ris tönsuo jeluyh teis työtä Tu run seudulla ja ryhtyä tar kas te le maan voi daanko Turun seu dun kun tien ym pä ris tön suojelu asioiden vi ran hal tijatyö keskittää laajem paan yli kun nalli seen ym pä ristön suojeluyk sik köön. Suuremman yksi kön tuo mia etu ja olisi vat mm. seu raa vat:

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kuntien erityislainsäädäntöön pohjautuvat ympäristönsuojelu tehtävät ovat lakisääteisiä. Tehtävät ovat li sääntyneet merkittävästi erityi sesti EU-lainsää dän nön vaa ti mus ten perus teella niin määrällises ti kuin myös sisällöllisiltä vaa ti muksil ta kin. Kuntaliitokset toi vat Naan ta lin ym pä ris tö toi meen huo mat ta van mää rän lisää teh tä viä, mut ta re surssili säystä ei kun ta lii toksen myötä ei kä sen jäl keen ole tul lut. Jot ta ympäris tön suo je lutoi mi alan teh tä vät pys ty tään Naan talin osalta jatkossakin hoi ta maan asian tun te vasti ja laa duk kaasti voisi yhtenä vaihtoehtona tulevaisuudessa olla, et tä Naan ta lin ym pä ris tön suo je lu asioi den viran hal ti jatehtävät hoidettai siin suu rem massa yli kun nal li ses sa yk sikössä. Suuremmassa yksikössä pys ty tään eri koistu maan ja hankki maan erityis osaamista. Suuremmassa yksikössä on myös enemmän re sursseja seurata jat ku vaa sää dösten ke hit ty mistä, kehittää omaa toi minta tapaansa sekä yhte näis tää käy täntöjä ja sään nösten tulkintoja. Tu loksena palvelun laatu ja säännös ten tul kintojen enna koi ta vuus pa ranee, riippu mattomuus lisääntyy ja toi minta te hostuu. Ympäristönsuojelun suurempi yksikkökoko mahdollistaa yh tenäisten pro sessien ja yhtenäisten sähköisten järjestelmien käyttöön oton, jonka kautta on myös saatavissa kustannussäästöjä jatkossa. Valtion ympä ristölu pame nettely muuttuu sähköiseksi vuoden 2014 alussa. Myös kun tien ym pä ris tö lu pa me net telyn sähköistäminen aloite taan. Ylikunnallisessa yksikössä myös toimivaltakysymykset olisi vat yhtenäiset ja esimerkiksi delegoinnit olisivat eri kuntien osalta sa man laajuiset. Ympäristönsuojelun viranhaltijatyön kes kit tä mi nen yli kun nal li seen ym päris tön suo je lu yk sik köön ei välttämättä vaikuttaisi luotta mus hen ki lö or ga nisaati oon. Tekes-hanke Turun seudun kunnat (Tur ku, Naan ta li, Rai sio, Kaa ri na, Lie to, Pa rai nen ja Paimio) ovat valmistelleet hanketta yhteisen ym päris tön suoje lun pal veluyksi kön perustamiseksi. Hankkeeseen haetaan Tekesil tä kehittä mis ra haa. Hank keen tarkoituksena on ha kija kun tien yh teis työtä li sää mäl lä ja uu delleen jär jestä mäl lä te hostaa ym pä ristö pal velu jen tuotta mista. Al ku vai heessa val mis teltai siin vi ranhal tija yh teis työnä yh te näi siä me net te ly jä, lain sää dännön tul kinto ja, sa man si säl töi siä kun nal lisia mää räyksiä ja val von ta ohjel mia ym.. Hanke voisi olla siir ty mä vaihejär jeste ly yli kunnal lisen ym pä ristönsuojelu yksikön muo dostami selle.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KAUPUNGINARKKITEHTI: KOKOUSKÄSITTELY: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta antaa kaupungin tavoiteorganisaatiosta seuraavan lausunnon: Asemakaavoituksen kehittämisprojektin tulokset ovat käytettävissä helmi kuussa Tällä hetkellä asemakaavoituksen osalta ei ole lausuttavaa. Muussakin toiminnassa painotetaan toi men pi teitä, jot ka edistä vät kaupungin väestötavoitteen saa vutta mista. Ympäristönsuojelun osalta lautakunta lausuu seuraavaa: Edellä esitettyihin perusteluihin viitaten voidaan todeta, että tässä vaiheessa ei Naantalissa ole perusteita yhdistää ym pä ristön suo jelu- ja rakennusval von ta vi ran omai sia yh deksi yk siköksi. Sen sijaan oli si ajan koh tais ta li sä tä ym pä ris tön suoje lu yhteistyötä Turun seudulla ja ryh tyä tar kas tele maan mah dol lisuuk sia yli kun nal li sen ym pä ris tön suo je lu yksi kön muo dostamisek si, jo hon Te kes-han ke voisi olla siirtymävaiheen ratkaisu. Anita Saksi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17:44 ja Kimmo Suonpää saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17:59. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Keskustelun jälkeen kaavoitus- ja ympäristölautakunta päätti antaa kaupungin tavoiteorganisaatiosta seuraavan lausunnon: Asemakaavoituksen kehittämisprojektin tulokset ovat käytettävissä helmikuussa Tällä hetkellä asemakaavoituksen osalta ei ole lausuttavaa. Muussakin toiminnassa painotetaan toimenpiteitä, jotka edistävät kaupungin väestötavoitteen saavuttamista. Ympäristönsuojelun osalta lautakunta lausuu seuraavaa: Edellä esitettyihin perusteluihin viitaten voidaan todeta, että tässä vaiheessa ei Naantalissa ole perusteita yhdistää ympäris-

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta tönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisia yhdeksi yksiköksi. Sen sijaan olisi ajankohtaista lisätä ympäristönsuojeluyhteistyötä Turun seudulla.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2014 käyttösuunnitelmat Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 162 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion vuodelle Oheismateriaalina oli talousarvio kaavoitus- ja ympäristölau takunnan osal ta. Täytäntöönpanomääräysten mukaan on toimielinten ensi tilassa vahvistettava omat meno- ja tulolajitasoiset käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää tehtäväalueen tai investoin ti koh teen mää rä ra ho jen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon tulosyksiköittäin, kus tan nuspai koit tain tai kohteittain. Käyttösuunnitelmia vahvistaessaan on toimielimen tai tilivelvollisen samalla esitettävä suunnitelma siitä, miten kaupunginvaltuuston vahvistama tuloarvio saavutetaan. Toimielinten jakaessa määrärahoja ovat ne sidottuja, paitsi talousarvioon ja sen liitteisiin sekä kaupunginhallituksen mahdollisesti antamiin täytäntöönpano-ohjeisiin, myös omiin esityksiinsä talousarvioksi ja niiden perusteluihin. Tulosyksiköiden vastuuhenkilöt on nimetty käyttösuunnitelmassa. Liitteenä on ehdotus vuoden 2014 talousarvion käyttötalouden ja investointien käyttösuunnitelmaksi. LIITE A1, KAAVYMP Oheismateriaalina oli investoinnin hankekortti. Maankäyttöosaston työohjelmat esiteltiin kokouksessa. Vakanssiluettelo ja henkilöstösuunnitelma lautakunnan osalta vuodelle 2014 oheistetaan tiedoksi. LIITE A2, KAAVYMP

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta vahvistaa liitteen mukaisesti vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelman, nimeää esityksen mukaisesti tulos yksiköiden vastuuhenkilöt ja merkitsee tiedoksi vakanssiluettelon ja henki löstösuunnitelman. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Huomautus toimenpideluvasta aidan rakentamiseksi 835/ /2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 163 Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen ja toimitusinsinööri Seija Malmsten: Veikko ja Sirpa Malkki ovat jättäneet huomautuksen Juha Reiman hakemas ta toi men pideluvasta aidan rakentamiseksi. Huomautus on liitteenä. LIITE B1, KAAVYMP Huomautus on osoi tet tu ra ken nus tar kas taja Juha Kuokkaselle, raken nus lautakunnalle, maan käyt tö päällik kö Eli se Lehikoiselle, toimitusinsinööri Seija Malmste nille, maan mittausin si nööri Juha Järviselle, kaupunginlaki mies Turo Järvi selle ja kaa voitus- ja ympäristölautakunnalle. Toimitusinsinööri ja maankäyttöpäällikkö ovat valmistelleet asiasta Veik ko ja Sirpa Malkille vastauksen, joka on liitteenä. LIITE A3, KAAVYMP KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta merkitsee toi mi tus in si nöörin ja maan käyttöpäällikön vastauksen tietoonsa saatetuksi. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Keskustakortteleiden asemakaavan laatiminen 349/ /2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Hankinnan kohde ja hankintatapa Hankinnan kohteena on asemakaavan laatiminen Naantalin keskustakortteleiden alueelle. Alue sijaitsee Naantalin ydinkeskustassa. Suunnittelualueelle on laadittu Keskustan rakennemalli, jonka päivätyn loppuraportin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Hankinta suoritettiin järjestämällä suunnittelukilpailu kutsukilpailuna Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) sääntöjen mukaan. Suunnittelukilpailun valmistelu suoritettiin ympäristövirastossa. Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Keskustakorttelien suunnittelukilpailun hankintailmoituksen ja kilpailuohjelman sekä palkintolautakunnan kokoonpanon Tavoitteena oli löytää hankintalain mukainen menetelmä, jolla nopeasti ja tehokkaasti, korkea suunnittelun laatu varmistaen, olisi mahdollista luotettavasti valita osallistujat Naantalin keskustakorttelien kutsukilpailuun. Jo etukäteen oli selvää, että erittäin päteviä ja kyvykkäitä työryhmiä löytyisi helposti enemmän kuin mitä kilpailuun oli mahdollista kutsua osallistujia. Kilpailu käynnistyi Suunnittelualueen rajaus Kilpailun suunnittelualue käsitti Tullikadun, Tuulensuunkadun, Käsityöläiskadun ja Luostarinkadun rajaaman alueen sekä osan Aurinkotietä, johon sisältyy keskustan rakennemallin mukainen ehdotus linja-autoasemasta. Lisäksi kilpailualueeseen kuului Aurinkotien itäpuolinen Tuulensuunkatuun rajautuva alue, johon sisältyy myös ns. virastotalon korttelialue. Alueen pinta-ala on 3,93 ha ja alueen maapohjan omistaa kaupunki. Hankintaan ilmoittautuminen Määräaikaan mennessä saatiin Hilmaan/Julkiset hankinnat 31 hyväksytysti jätettyä tarjousta kaupungin käyttämän sähköisen Cloudia- hankintajärjes-

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta telmän kautta. Tarjoajien yleinen taso oli valtakunnallisesti erittäin korkea, samoin kuin kiinnostus kilpailua kohtaan. Tältä osin tilaajan odotukset ja tavoitteet täyttyivät erinomaisesti. Kaikki kilpailuun ilmoittautuneet pisteytettiin referenssitöiden perusteella. Erityisesti painotettiin tasokkaan kaupunkikeskustan laadukasta suunnitteluosaamista ja potentiaalia suoriutua annetusta suunnittelutehtävästä eli referenssitöiden vastaavuutta suunnittelutehtävään nähden. Tarjoajien pisteytyksen suorittivat ympäristöviraston SAFA-arkkitehdit Kirsti Junttila ja Tero Lehtonen hankintatarjouksen mukaista painotusta ja tehtävää varten laadittua pisteytystaulukkoa käyttäen Pisteytyksen perusteella paras kolmannes tarjoajista muodostui seuraavaksi: 1. Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy 2. Serum arkkitehdit Oy 3. Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy 4. Arkkitehtuuritoimisto Sopanen-Svärd Oy 5. Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy 6. Vesa Honkonen Arkkitehdit Ky 7. JKMM Arkkitehdit 8. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy 9. Anttinen Oiva arkkitehdit Oy 10. Arkkitehtuuritoimisto Käpy ja Simo Paavilainen Oy Hankintailmoituksen mukaisesti päätettiin kutsua suoraan kolme eniten pisteitä saanutta tarjoajaa eli Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy, Serum arkkitehdit Oy ja Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy palkintolautakunnan päätöksellä. Tämän jälkeen arvottiin kaksi muuta kutsuttavaa jäljelle jääneistä seitsemästä. Arvonnan tuloksena valituiksi tulivat Arkkitehtitoimisto AJAK Oy ja Vesa Honkonen Arkkitehdit Ky. Nämä tarjoajat päätettiin kutsua kilpailuun suoraan pisteytyksellä valittujen kolmen lisäksi palkintolautakunnan päätöksellä. Kilpailuun kutsuttiin hankintailmoittautumisen jälkeen osallistumaan seuraavat viisi suunnitteluryhmää:

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy Serum arkkitehdit Oy Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Vesa Honkonen Arkkitehdit Ky Kansalaiskysely Kaupunginhallituksen tehtäväksi antaman yleisötilaisuuden ja nettikyselyn valmistelun kuntalaisten ideoiden ja näkemysten saamiseksi pidettiin Kilpailijoille tarkoitettu aloituspalaveri ja siihen liittyvä suunnittelualueeseen tutustuminen pidettiin Aloituspalaveriin kutsuttiin kilpailijoiden edustajien lisäksi palkintolautakunnan jäsenet. Samana päivänä pidettiin yleisötilaisuus. Paikalla oli kilpailijoiden edustajia, ympäristöviraston virkamiehiä sekä palkintolautakunta, jonka puheenjohtaja toimi myös tilaisuuden puheenjohtajana. Suunnittelukilpailun ratkaisu Palkintolautakunta asetti ensimmäiselle sijalle ehdotuksen "Taikurin hattu" ja ehdotti sen ottamista jatkotyöskentelyn pohjaksi. Voittaneen työn oli tehnyt Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy. Jatkotyössä voidaan hyödyntää myös muiden kilpailutöiden esille tuomia ratkaisuja. Toiselle sijalle asetetaan ehdotus "Copperfield" ja kunniamaininta annetaan ehdotukselle "Trimantti". Jatkotoimenpiteet kilpailun jälkeen Palkintolautakunta antoi suosituksen jatkotoimenpiteiksi kilpailun tuloksen perusteella. Palkintolautakunnan päätös ei automaattisesti sido kilpailun järjestäjää. Voittaneelle työryhmälle voidaan antaa suorahankintana myöhemmin sovittavassa laajuudessa konsulttitoimeksianto asemakaavan ja rakennustapaohjeiden laatimisesta. Keskustan rakennemallin loppuraportti muutettiin voittajaehdotuksen mukaiseksi ja valtuusto hyväksyi työn Kaupunginhallituksen hyväksymässä kaavoituskatsauksessa 2013

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta on todettu mm. seuraavaa: "9. Keskuskorttelien asemakaavamuutos Keskustakorttelien ympäristön uudelleen kaavoittaminen. Linja-autoaseman sijainti. Keskustan rakennemallin ja suunnittelukilpailun perusteella. Sisältää myös As Oy Kreivinniityn alueen lisärakennusoikeuden tarkastelun. Naantalin kehityskuva 2035 mukaan keskusta-aluetta, jolle kokonaisuudessaan sijoittuisi noin asukasta lisää. Tavoiteaikataulu: Asemakaava kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2014." Keskustakorttelien kunnallistekniikan suunnitteluun on varattu määräraha taloussuunnitelmassa vuodelle 2014 ja rakentamiseen vuosille 2015 ja Kaupunki omistaa maan. Suunnittelukilpailu/Konsulttityö/Oma työ." Suunnittelukilpailun voittaneen toimiston edustajan kanssa pidettiin selonantoneuvottelu Siinä käytiin läpi oheistettu tarjouspyyntö. Asemakaavan laatimisen lisäksi liikenteen ja yhdyskuntatekniikan osalta tarjouspyynnössä todetaan, että konsultin liikennesuunnittelijan tehtävänä on laatia alueelle liikenteen toimivuustarkastelu, joka vastaa kysymyksiin, jotka nousivat esiin arkkitehtikilpailun arvosteluvaiheessa, mm. linja-autoasema / taksiasema. Kaavatyössä tulee ratkaista alueen sisäinen liikenneverkko ja sen liittyminen ympäristön katuverkkoon. Suunnitelma käsittää katujen mitoituksen ja poikkileikkaukset. Varsinainen kunnallistekniikan yleissuunnitelma kustannusarvioineen laaditaan erikseen. Kaupungilta mukana neuvottelussa olivat kaupunginarkkitehti ja yhdyskuntatekniikanpäällikkö. LIITE A9, KAAVYMP , Kartta LIITE A10, KAAVYMP , Tarjouspyyntö KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää tilata keskustakortteleiden ase makaavatyön kutsukilpailun voittaneelta työryhmältä Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy kokouksessa esiteltävän tarjouksen mukaisesti.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KOKOUSKÄSITTELY: Kokouksessa jaettiin lautakunnan jäsenille Arkkitehdit Anttila ja Rusanen Oy:n tarjous. LIITE A11, KAAVYMP Arkkitehdit Anttila ja Rusanen Oy:n tar jous Keskustelun jälkeen esittelijä jakoi muutetun päätösehdotuksensa: MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää tilata keskustakortteleiden ase makaavan muutostyön suunnittelukilpailun voittaneelta Arkkitehdit Anttila ja Rusanen Oy:ltä. Työhön sisältyy liikennekonsultin osuus Ramboll Fin land Oy:n laatimana. Tarjous on (alv 0%). KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Keskustakorttelien asemakaavamuutos on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 2013.Työ on käynnisty nyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella, jossa on määritelty työn tavoitteet, lähtökohdat, vuorovaikutuksen muodot ja alustava aikataulu. Osallistu mis- ja arviointisuunnitelma on täydentyvä asiakirja ja se asetetaan nähtäville valmistelu aineiston mukana luonnosvaiheessa. Kaavamuutostyön tavoitteet Suunnittelun tavoitteena on alueen keskustatoimintojen vahvistaminen sekä laadukkaan ja hyvän elin ympäristön kehittäminen. Tavoitteena on saada ydinkeskustan keskeiset korttelit ja niihin liittyvät katu alueet rakentumaan korkeatasoiseksi asuin- ja liikepaikaksi sekä oleskelualueeksi, vahvistaa Tullika dun asemaa pääliikekatuna sekä yhdistää kanta kaupunki luontevasti

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Järveläntien marketalueeseen. Li säksi tavoitteena on luoda toimi vammat liikenne- ja pysäköintijärjestelyt, uusi linja-autoasema oheis toimintoineen sekä jalankulkua ja pyöräilyä korostavat viihtyisät kadut ja aukiot. Ohjaava ylempiasteinen kaavoitus Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden (VAT) kokonaisuuksista tässä kaavatyössä erityi sesti huomioitavia ovat eheytyvää yhdyskuntaraken netta koskevat tavoitteet. Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa (vahvistettu ) suunnit telualue on osoitettu keskus tatoimintojen alueeksi (C). Alue kuuluu maa kunnallisen tason kaupunki kehittä misen kohdealueeseen, jolla yhdys kunta rakennetta tulee tiivistää ja rakentamiste hokkuutta lisätä. Tiivistä mi sen pi tää olla ym päristön laatua kehittävää. Naantalin yleiskaava on vahvistettu Yleiskaavassa suunnittelu alue on osoitettu kes kustatoi mintojen alueeksi (C1), julkisten palveluiden ja hallinnon alueeksi (PY) sekä kerros ta loval taiseksi asuntoalueeksi (AK). Naantalin keskustan rakennemalli ja liikenneverkon yleissuunnitelma on laadittu tarken tamaan vanhen tunutta yleiskaavaa. Rakennemallissa on esi tetty keskusta-alueen maan käytön pe riaat teet. Työn loppuraportti on hyväk sytty kaupunginvaltuustossa Rakennemallia varten on laa dittu selvityksiä ja tarkasteluja keskusta-alueen kaupunkiku vasta, maisemasta, lii kenteestä, py säköin nistä sekä Naanta lin kuntaliitoksen vaikutuksista kes kustarakenteeseen. Lop puraporttia ja sen yhtey dessä tehtyjä selvi tyksiä hyö dynnetään keskustakorttelien asemakaavassa. Naantalin keskustakorttelien suunnittelukilpailu Rakennemallityötä täydentämään järjestettiin kesällä 2012 keskeisten ydinkorttelien osal ta arkkitehtuu rikutsukilpailu, jonka tulokset julkistettiin helmikuussa Kilpailun tu lokset toimivat asemakaava työn pohjana. Maanomistus Asemakaava-alueen maanomistajina ovat Naantalin kaupunki ja osalla 5/6 asuinkorttelia yksityinen maanomistaja.

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Asemakaavoitus ja rakennettu ympäristö Suunnittelualueella on voimassa eri aikoina vahvistettuja asemakaavoja (Ak-11, Ak-58, Ak-97, Ak-188, Ak-218, Ak-280 ja Ak-289). Voimassa olevissa asemakaavoissa suunnit telualueelle sijoittuu asuinkerrostalojen korttelialue (AK), liikerakennusten korttelialue (KL), julkisen hallinnon ja palvelu jen korttelialue (YH), puisto (VP), yleinen pysäköinti alue (LP), linja-autoaseman toimintojen alue (LA) sekä katualuetta. Suunnittelualueen keskeinen kortteli 3/55 on suurimmaksi osaksi rakentamatonta puisto-, pysäköinti- ja linja-autoaseman toimintojen aluetta. Korttelin länsireunalla sijaitsee pieni liikerakennus "bunkkeri", jossa on kahvila, taksin tilat ja kukkakauppa Viereisessä kortte lissa 3/52 sijaitsee vuosina 1899 ja 1957 rakennettu ns. vapaa-ajan tullin rakennus, jolla ei ole rakennushistoriallista suojeluarvoa sekä 1890-lu vulta peräisin oleva, säilytettävä Asemapäällikön talo, jossa toimii nykyisin vuorohoitokoti. Tuulen suunkadun pohjois puolella korttelissa 5/6 sijaitsee virastotalo sekä 3-4 -kerroksisia asuinkerrostaloja. Kaa va-alueeseen rajoittuu kymmenkunta rakennettua kiinteistöä. Ns. Unikeon kortteliin on määrä to teuttaa uutta, nykyistä tehokkaampaa asuinkerrostalorakentamista. Ympäristön rakennuskanta on tiivistä, lähinnä asuin- ja liikerakennuksia ja rakentamisen kerrosluvut vaihtelevat 1-4 kerroksen välillä. Kaavahankkeen vaikutukset Kaavoituksen aikana arvioitavia keskeisiä vaikutuksia ovat alustavasti: vaikutus yhdyskuntarakenteen eheytymiseen ja palveluihin vaikutus rakennettuun, sosiaaliseen ja kulttuuriseen ympäris töön vaikutukset liikenneverkkoon, joukkoliikenteen toimivuuteen ja liikennetur vallisuuteen vaikutukset elinympäristöön vaikutukset elinkeinoelämään vaikutukset kaupunkikuvaan Aikataulu Alustavana aikatauluna on laatia kaavaluonnos syksyllä 2013 ja kaavaehdotus keväällä Tavoit teena on saada asemakaava kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi syksyllä 2014.

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Osalliset ja osallistuminen Alustavasti osallisia ovat alueen asukkaat, naapurit sekä kaupungin asukkaat, yhdistykset ja yrittäjät, Naantalin Energia Oy ja DNA Oy. Viranomaisina osallisia ovat Varsi nais-suomen ELY-keskus, Varsi nais-suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikennevastuualue, Varsinais-Suomen aluepe lastuslaitos ja Varsinais-Suomen maakuntamuseo. Asemakaavatyön etenemisestä ja nähtävilläolosta kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, internet-si vuilla sekä paikallisissa sanomalehdissä Rannikkoseudun sanomat, Turun Sa nomat ja Kaupunkiuutiset. Suunnittelualueen asukkaita, yhdistyksiä, yrittäjiä ja naapurei ta informoidaan myös kirjeitse. LIITE A3, KAAVYMP , OAS (säilytetään erillisessä kaa vakansiossa) KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi Keskusta kort te lei den ase ma kaa va muu tok sen päivätyn osallistumis- ja arviointi suunnitelman. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin. Keskustakortteleiden kaavamuutosluonnosta on viety eteenpäin työryhmässä, jossa on konsulttien ja kaupungin edustajat. Konsultteina ovat arkkitehtitoimisto Anttila & Rusanen Oy ja Ramboll Finland Oy, kaupungin edustaji na ovat kaupunginarkkitehti (pj) sekä tekninen johtaja, maankäyttöpääl likkö ja yhdyskuntatekniikan päällikkö. Työryhmä on pitänyt kaksi varsi naista kokousta ja kaksi pienempää työneuvottelua. Työssä on edetty alustavan luonnoksen vaiheeseen. Tarkoituksena on esitellä tässä kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa suunnitelman alustava luonnos havainnekuvina, aikataulu ja alueen rakentamisen alustava vai heis tus. Seuraavaan lautakunnan kokoukseen tuodaan luonnos kaavamer kin nöin. Tällöin on tarkoitus päättää luonnosvaiheen nähtävilläolosta,

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta joka ajoittuu tammikuulle Liitteenä ovat aikataulu, alustava luonnos VER A ja VER B, pysäköintikaavio, alueleikkaukset sekä havainnekuvia. LIITTEET A1-A6, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Kaavamuutosluonnos Kaavaluonnos jatkaa Naantalin vanhaa ruutukaavarakennetta. Arkkitehtikilpailun voittaneessa ehdotuksessa ja siihen pohjautuvassa luonnoksessa on kantavana ajatuksena keskusta-alueen laajentaminen siten, että muodostuu yhtenäinen alue, jota pääliikennevirrat eivät halkaise. Laajaa, näkymiä hallitsevaa Aurinkotien/Tuulensuunkadun liikenneympäristöä rajataan ja sen kaupunkikuvallinen rooli vähenee oleellisesti. Tällöin keskusta-alueesta muodostuu rakenteeltaan tiivis ja ilmeeltään kaupunkimainen. Luonnos muuttaa alueen luonnetta tuntuvasti ja haasteena on riittävän väljän ja ilmavan vaikutelman säilyttäminen lisärakentamisesta huolimatta. Keskustan ilme muuttuu ilman erillistä kohokohtaa tai kiintopistettä. Keskustan yleisilmeen määrittelee toteutuksen laatutaso, mutta erityisiä yksittäisiä riskitekijöitä ei ole korkealaatuisen kaupunkikuvan toteuttamiselle. Rakennusten kerrosluvulla I-IV3/4 ja korttelirakennetta rikkomalla pyritään mahdollistamaan rakennusten arkkitehtuurissa pienipiirteisyys ja persoonalliset ratkaisut. Kortteleiden välisistä katutiloista on pyritty muodostamaan selkeitä liike-elämän reunustamia kaupunkitiloja. Korttelipihat ovat selkeästi rakennuksilla rajattuja. Kaupunkitilallista väljyyttä jää asemapäällikön talon ympäristöön. Uusi linja-autoasema, asemapäälliköntalon ympäristö ja nykyinen tori muodostavat kaupunkiakselin, joka korostaa torin roolia kaupunkiaukiona. Puistokadun perinteikäs torilta kirkolle johtava kaupunkiakseli täydentyy näin toiminnallisesti ja visuaalisesti. Kaupunkikuvallisesti tärkeät aukiot on osoitettu keskusta-alueen kävelypainotteisen vyöhykkeen reunoilla Aurinkotieltä ja Tuulensuunkadun suunnista saavuttaessa.

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Liikenne ja pysäköinti Kaavamuutosluonnos sisältää uudenlaisen ratkaisun, jossa Tuulensuunkatua ei käytetä läpiajoliikenteen väylänä vaan liikenne kiertää keskustakorttelit pohjoispuolelta uuden katulinjan avulla. Katulinja muodostuu kaikkiaan kolmen, toisiaan suhteellisen lähellä olevan liikenneympyrän ratkaisusta. Luonnoksessa korostetaan jalankulkupainotteista ja kevyttä liikennettä suosivaa katuverkkoa ja Tullikadun kehittämistä jalankulkupainotteisena liikekatuna. Vuodenaikojen huomattava vaihtelu keskustan käyttäjien määrässä ja liikkumistavoissa pyritään ottamaan suunnittelussa huomioon. Nykyinen kaupunkirakenne perustuu pitkälti yksityisauton käyttöön. Keskustan on tarjottava riittävä määrä palvelujen ja asuntojen lähelle sijoittuvia pysäköintipaikkoja. Myös alueeseen liittyvän terveyskeskuksen pysäköinti ja saattoliikenne on otettava huomioon. Autopaikat sijoittuvat pääosin maanalaisiin pysäköintitiloihin. Ajoyhteydet pysäköintitasolle ja huoltopisteisiin tarkentuvat myöhemmän suunnittelun yhteydessä. Maanalaisen pysäköinnin suunnitelmat vaativat tässä vaiheessa jatkokehittelyä. Linja-autoasema Luonnoksessa linja-autoasema sijoittuu koilliseen keskustakortteliin. Hyvin toteutettuna sijainti palvelee ja tukee keskustaa. Korttelirakenteeseen välittömästi liittyvänä se elävöittää aluetta ja palvelee hyvin keskusta-alu eella asuvia ja asioivia. Toteutuessaan linja-autoasema ja siihen rajoittuvat asuntokorttelit edellyttävät huolellista suunnittelua, jossa liikenteen haitat otetaan huomioon. Keskusta-alue laajenee linja-autoaseman myötä Käsityöläiskadun suuntaan, mutta Tullikatu säilyttää asemansa liikekatuna. Mitoitus Alustavassa luonnoksessa on kerrosalaa k-m² ja autopaikkoja yhteensä 330 ap (ei sisällä As Oy Kreivinniityn mahdollista laajennusta). Kerros lu ku vaih te lee I-IV3/4. Ker ros ala ja kau tuu kort te lei hin seu raavasti: Bunkkerin kortteli k-m²; maanalaiset autopaikat 110 ap. Asemapäällikön kortteli k-m²; maanpäälliset autopaikat 20 ap. Aurinkotien kortteli k-m²; maanalaiset autopaikat 110 ap. Linja-autoaseman kortteli k-m², maanalaiset autopaikat 20 ap.

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 11.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 110 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 Kaupunginvaltuusto 16.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 116 Maankäyttösopimus ja kauppakirja Naantalin kaupungin sekä Asta ja Jussi

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/2013 1 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Sisällysluettelo Sivu 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 480 Sosiaali- ja terveysviraston talouspäällikön

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Keskustakorttelien asemakaavamuutosalueen puusto

Keskustakorttelien asemakaavamuutosalueen puusto Keskustakorttelien asemakaavamuutosalueen puusto Alueella esiintyvät puulajit: KARTTAMERKINTÄ PUULAJI TIETEELLINEN NIMI YHT. KPL HA Pylväshaapa Populus tremula 'Erecta' 33 HE Balkaninhevoskastanja Aesculus

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/2014 1 Kaupunginhallitus 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta

Sisällysluettelo. 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Kaupunginvaltuusto 09.06.2014 Sisällysluettelo Sivu 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta Naantali - Masku

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta 20.08.2014 Sisällysluettelo Sivu 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 66 Teknisen lautakunnan talouden ja toteutuman

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 378

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 378 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 378 Maankäyttölautakunta 03.12.2014 Aika 03.12.2014 klo 17:30 Paikka Kunnantalo, kok.tila 1-2, II krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 127 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lammasluodon asemakaavamuutos

Lammasluodon asemakaavamuutos Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 57 12.06.2014 20 12.03.2015 Lammasluodon asemakaavamuutos 1105/10.03.01/2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 12.06.2014 57 Arkkitehti

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 Kunnanhallitus 03.11.2014 AIKA 03.11.2014 klo 16:30-19:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot