Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B 2003:18. Pienpoltto pääkaupunkiseudulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B 2003:18. Pienpoltto pääkaupunkiseudulla"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B 2003:18 Pienpoltto pääkaupunkiseudulla

2 Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B 2003:18 Suvi Haaparanta, Maria Myllynen, Tarja Koskentalo Pienpoltto pääkaupunkiseudulla Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) Helsinki 2003

3 Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) Opastinsilta 6 A HELSINKI Puh Huvudstadsregionens samarbetsdelegation (SAD) Semaforbron 6 A HELSINGFORS Tfn ISSN ISBN YTV:n monistamo Helsinki 2003

4 ALKUSANAT Puuta ja muita biopolttoaineita pidetään suositeltavina, koska puunpoltto ei voimista ilmastonmuutosta vapautuvan hiilidioksidin sitoutuessa uuteen puun kasvuun. Puu on lisäksi kotimainen ja uusiutuva energialähde. Myös pääkaupunkiseudulla puun käytön arvioidaan olevan merkittävää pientalojen lisälämmönlähteenä. Puuta arvioidaan käytettävän lisälämmönlähteenä yli puolessa pientaloista. Lähes jokaiseen uuteen pientaloon rakennetaan toissijaiseksi lämmitysmuodoksi tai lisälämmönlähteeksi tulisija. Ensisijaisena lämmitysmuotona puunpoltto on suurissa kaupungeissa kuitenkin vähäistä. Ongelmallista pienpoltossa on se, että päästökorkeus on hyvin matala ja lähistön ihmiset altistuvat päästöille lähes suoraan. Erityisesti taajaan asutuilla alueilla osa ihmisistä kokee pienpolton häiritseväksi ja viihtyvyyttä alentavaksi. Puun polttaminen aiheuttaa muun muassa tulisijasta, polttoaineesta ja käyttötavasta riippuen vaihtelevan määrän päästöjä, erityisesti pienhiukkasia, häkää ja hiilivetyjä sekä muita haitallisia yhdisteitä, joilla on vaikutuksia terveyteen. Puun pienpolton hiukkas ja hiilivetypäästöt ovat merkittäviä suhteutettuna niiden kokonaispäästöihin Suomessa ja pääkaupunkiseudulla. Puun polton suosio on kasvanut viime vuosina. Tässä selvityksessä on arvioitu pienpolton merkittävyyttä ilmanlaatuun pääkaupunkiseudulla. Selvityksen pohjalta julkaistaan yhteistyössä kuntien ympäristökeskusten ja Hengitysliitto Helin kanssa esite, jolla pyritään valistamaan asukkaita oikeista puunpolttotavoista. Lääk. tri Raimo Salonen Kansanterveyslaitokselta on tätä selvitystä varten arvioinut pienpolton aiheuttamia terveysvaikutuksia. Ympäristöministeriö sekä sosiaali ja terveysministeriö ovat osallistuneet esitteen tuottamiseen. Helsingissä PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖVALTUUSKUNTA (YTV) YMPÄRISTÖTOIMISTO Ympäristöpäällikkö Tutkimuspäällikkö Kari Wallenius Tarja Koskentalo

5 Kuvailulehti Julkaisija Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) Päivämäärä Rahoittaja/ Toimeksiantaja Tekijät Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) Suvi Haaparanta, Maria Myllynen, Tarja Koskentalo Julkaisun nimi Pienpoltto pääkaupunkiseudulla Julkaisusarjan nimi Pääkaupunkiseudun julkaisusarja PJS B Nro 2003:18 Tiivistelmä ISSN ISBN Kieli Suomi Suomen pientaloista noin viidesosa on puulämmitteisiä. Puu on kuitenkin melko harvinainen ensisijaisena lämmitysaineena suurissa kaupungeissa, ja esimerkiksi pääkaupunkiseudun pientaloista vain 2 3 % on puulämmitteisiä. Yleisin pientalojen lämmitystapa pääkaupunkiseudulla on sähkölämmitys (46 %), noin neljäsosa pientaloista käyttää kaukolämmitystä (27 %) ja kevyttä polttoöljyä (24 %). Puuta käytetään yleisesti toissijaisena lämmönlähteenä pääkaupunkiseudulla, noin 58 % pientaloista. Pääkaupunkiseudun pientaloissa käytetystä puusta pääosa (90 %) poltetaan varaavissa takoissa ja puukiukaissa. Puun polton suosio on kasvanut ja lähes kaikkiin uusiin pientaloihin rakennetaan tulisija. Palamisesta muodostuu savua, joka sisältää polttotavasta riippuen vaihtelevan määrän päästöjä, erityisesti pienhiukkasia, häkää ja hiilivetyjä sekä muita terveydelle haitallisia yhdisteitä. Ongelmallisimpia ovat vanhat kattilat, tulisijat, jätteiden poltto sekä puutarhajätteiden ja risujen poltto ulkona. Pienpolton haittaa korostaa matala päästökorkeus ja vaikutukset ovat yleensä paikallisia. Erityisesti taajaan asutuilla alueilla osa ihmisistä kokee pienpolton häiritseväksi ja viihtyvyyttä alentavaksi. Herkkiä hiukkasten aiheuttamille terveyshaitoille ovat astmaa, keuhkoahtauma ja sepelvaltimotautia sairastavat sekä myös vanhukset ja lapset. Pienpolton päästöt ovat merkittävät pääkaupunkiseudulla. Hiukkasten ja VOC yhdisteiden päästöt ovat molemmat noin neljänneksen niiden kokonaispäästöistä pääkaupunkiseudulla. Näiden päästölähteiden sijainti tunnetaan huonosti, koska rakennusten lämmitystapatieto ei ole rekistereissä ajantasaista ja puuta toissijaisena tai täydentävänä lämmitysmuotona käyttäviä rakennuksia ei ole lainkaan rekisteröity. Avainsanat Jakelu Pienpoltto on pienimuotoista puun, kevyen polttoöljyn tai kotitalousjätteen polttoa tulisijassa tai kattilassa, tai avopolttoa ulkona. Suomessa kiinteiden polttoaineiden pienkattiloille ja tulisijoille ei ole vielä asetettu päästö tai tyyppihyväksyntävaatimuksia, kuten ei useissa muissa maissakaan. Pienpolttoon liittyvää lainsäädäntöä on jätelaissa, terveydensuojelulaissa, naapuruussuhdelaissa sekä ympäristönsuojelulaissa. Kunnat voivat antaa omia puun pienpolttoa koskevia määräyksiään ympäristönsuojelu tai jätehuoltomääräyksissä. Jätelaki ja YTV:n jätehuoltomääräykset kieltävät jätteiden polton. pienpoltto, puu, pientalo, päästö, PM10, VOC Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV), ympäristötoimisto Opastinsilta 8 E, HELSINKI, puh , sähköposti: Internet:www.ytv.fi

6 Presentationsblad Utgivare Finansiär/ Uppdragsgivare Författare Publikationens Titel Huvudstadsregionens samarbetsdelegation (SAD) Huvudstadsregionens samarbetsdelegation (SAD) Suvi Haaparanta, Maria Myllynen, Tarja Koskentalo Småskalig förbränning i huvudstadsregionen Datum Publikationsserie Pääkaupunkiseudun julkaisusarja PJS B Nr 2003:18 Sammandrag ISSN ISBN Språk finska Ca en femtedel av småhusen i Finland eldas med ved. Ved är dock rätt sällsynt som primär värmekälla i storstäderna, och i exempelvis huvudstadsregionen eldas bara 2 3 % av småhusen med ved. Småhusens vanligaste uppvärmningssätt i huvudstadsregionen är elvärme (46 %), följt av fjärrvärme (27 %) och lätt eldningsolja (24 %). Ved är vanligt som sekundär värmekälla i huvudstadsregionen och används i ca 58 % av småhusen. Av den ved som används i husen i huvudstadsregionen eldas merparten (90 %) i värmelagrande eldstäder och vedeldade bastu ugn. Vedeldning blir allt populärare i huvudstadsregionen, och en eldstad byggs i nästan alla nya småhus. Den rök som alstras vid förbränning innehåller beroende på förbränningssättet varierande mängder finpartiklar, kolmonoxid och kolväten samt andra hälsovådliga föreningar. Mest problematiska är gamla pannor, eldstäder, sopförbränning och förbränning av trädgårdsavfall samt ris och torra kvistar utomhus. Olägenheterna med småskalig förbränning ökas av den låga utsläppshöjden, och effekterna är vanligen lokala. Särskilt i tättbebyggda områden upplevs den småskaliga förbränningen ofta som en störande och trivselminskande faktor. Personer som lider av astma, KOL eller kranskärlssjukdom samt även åldringar och barn är särskilt utsatta för de menliga hälsoeffekterna av partiklar och andra föroreningar Utsläppen från den småskaliga förbränningen är betydande i huvudstadsregionen. Över fjärdedelen av de totala partikel och VOCutsläppen i huvudstadsregionen härstammar från småskalig förbränning. Dessa utsläppskällors lägen är dåligt kända eftersom uppgifterna i registren om husens uppvärmningssätt inte är aktuella, och hus där ved används som sekundär eller kompletterande värmekälla inte registrerats över huvud. Nyckelord Distribution Småskalig förbränning avser förbränning i liten skala av ved, lätt eldningsolja eller avfall i eldstad eller panna. I Finland har det inte ännu fastställts några utsläppsgränser eller krav för små pannor och eldstäder för fastbränslen liksom i många andra länder. På småskalig förbränning tillämpbara stadganden ingår i avfallslagen, hälsoskyddslagen, lagen angående vissa grannelagsförhållanden och miljöskyddslagen. Kommunerna kan i sina föreskrifter om miljöskydd och avfallshantering ge detaljerade bestämmelser om småskalig förbränning av ved. Avfallslagen och SAD:s föreskrifter om avfallshantering förbjuder förbränning av avfall. vedeldning, ved, småhus, emiossioner, PM10, VOC Huvudstadsregionens samarbetsdelegation (SAD), miljöbyrå Semaforbron 8E, HELSINGFORS, tfn 15611, Internet:www.ytv.fi

7 Documentation page Publisher Helsinki Metropolitan Area Council Date of publication Financier/ Commissioner Authors Title of publication Helsinki Metropolitan Area Council Suvi Haaparanta, Maria Myllynen, Tarja Koskentalo Smallscale combustion in the Helsinki Metropolitan Area Series Pääkaupunkiseudun julkaisusarja PJS B Number 2003:18 Abstract ISSN ISBN Language finnish About one fifth of all detached, semidetached and terraced houses in Finland have woodfired heating. However, wood is fairly uncommon as a primary heat source in major cities and, for example, in the Helsinki Metropolitan Area, only 2 3% of onefamily houses have wood as a primary heat source. The most common form of heating for small households in the metropolitan area is electricity (46%), and about a quarter of small households use district heating (27%) or light fuel oil (24%). Wood is generally used as a secondary heat source in the metropolitan area, in about 58% of detached, semidetached and terraced houses. Most of the wood (90%) used by households in the area is burned in heatstorage stoves and woodburning sauna stoves. Burning wood has been growing in popularity and almost all new onefamily houses have a fireplace. Combustion forms smoke, which contains variable quantities of fine particles, carbon monoxide, hydrocarbons and other compounds that are harmful to health, depending on the way of combustion. Use of old boilers and fireplaces, burning twigs, leaves and garden rubbish outdoors cause most problems. The deleterious effects of smallscale combustion are increased by the low emission height and problems are usually local. Especially in builtup areas, some people view smallscale combustion as annoying and causing a reduction in their amenities. Old people and children and those suffering from asthma, chronic obstructive pulmonary disease and arteriosclerosis are sensitive to health hazards caused by particles and other impurities. Emissions from smallscale combustion are considerable in the metropolitan area: particulate and VOC emissions both make up over a quarter of the total emissions. The locations of the sources of these emissions are not well known because registers containing details of heating methods are not kept uptodate and buildings that use wood as a secondary or supplementary form of heating are not registered at all. Keywords Distribution Smallscale combustion means burning wood, light fuel oil and waste in fireplaces and boilers or outdoors. So far there are no emission or typeapproval requirements set for solid fuel for small boilers and fireplaces in Finland as there are in several other countries. There is some legislation relevant to smallscale combustion in the Waste Act, the Health Protection Act, the Adjoining Properties Act and the Environmental Protection Act. Municipalities can issue their own regulations on burning wood in their environmental protection and waste management bylaws. The Waste Act and the YTV waste management regulations both prohibit the burning of waste. Smallscale combustion, wood, emissions, PM10, VOC, Finland Helsinki Metropolitan Area Council (YTV), Environmental Office Opastinsilta 8 E, HELSINKI, tel , Internet:www.ytv.fi

8 PIENPOLTTO PÄÄKAUPUNKISEUDULLA SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 TULISIJAT JA KATTILAT TULISIJATYYPIT KATTILAT 5 3 PIENPOLTTO PÄÄKAUPUNKISEUDULLA RAKENNUSTEN LÄMMITYS Puunpoltto Kevyen polttoöljyn käyttö ROSKIEN, LEHTIEN JA JÄTTEIDEN POLTTO PIENPOLTTO ALUEELLISESTI 8 4 PIENPOLTTO PÄÄSTÖLÄHTEENÄ PALAMINEN JA PÄÄSTÖJEN MUODOSTUMINEN Puun poltto Kevyen polttoöljyn poltto HIUKKASPÄÄSTÖT HIILIVETYPÄÄSTÖT DIOKSIINIPÄÄSTÖT 15 5 PÄÄSTÖJEN VAIKUTUKSET HIUKKASET HIILIVEDYT DIOKSIINIT HIILIMONOKSIDI ELI HÄKÄ 17 6 PIENPOLTTOA SÄÄTELEVÄT LAIT JA MÄÄRÄYKSET 17 7 PIENKATTILOIDEN JA TULISIJOJEN PÄÄSTÖRAJOJA JA VAATIMUKSIA 18 8 PÄÄKAUPUNKISEUDUN PIENPOLTON PÄÄSTÖT TULISIJOJEN MÄÄRÄ PUUN KULUTUS Koko Suomessa Pääkaupunkiseudulla Kiinteistökohtainen kulutus PÄÄSTÖKERTOIMET PUUN POLTON PÄÄSTÖT Hiukkaspäästöt tulisijatyypeittäin PÄÄSTÖARVIOIDEN TARKASTELU KEVYEN POLTTOÖLJYN POLTTO PIENPOLTON PÄÄSTÖJEN VERTAAMINEN MUIDEN LÄHTEIDEN PÄÄSTÖIHIN 29 9 PÄÄSTÖJEN VAIKUTUKSET ILMANLAATUUN JOHTOPÄÄTÖKSET SUOSITUKSIA PIENPOLTTOON 31 LÄHDELUETTELO 34 1

9 LYHENTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ pm 3 = pinokuutiometri= 1 m 3 :n tilaan mahtuva pilkemäärä, kun kappaleet on pinottu. On noin 1,4 kertaa kiintokuutiometri. m 3 = kiintokuutiometri im 3 = irtokuutiometri= 1 m 3 :n tilaan mahtuva pilkemäärä, kun kappaleet ovat satunnaisessa järjestyksessä. On 2,4 kertaa kiintokuutiometri. Panospoltto = polttoaine lisätään kerralla, päinvastoin kuin jatkuvassa poltossa Teratogeeninen= epämuodostumia aiheuttava Karsinogeeninen= syöpää aiheuttava Mutageeninen= mutaatioita aiheuttava Pääasiallinen lämmitystapa eli päälämmitystapa= lämmitystapa, jolla rakennusta ensisijaisesti lämmitetään. Voi olla ainoastaan yksi pääasiallinen lämmitystapa yhdessä rakennuksessa. Toissijainen eli lisälämmitystapa on käytössä oleva, pääasiallista lämmitystapaa täydentävä lämmitystapa. Voi olla useita samassa rakennuksessa. NMVOC= haihtuvat orgaaniset yhdisteet, hiilivedyt, joihin ei ole laskettu mukaan metaania PAH= polysykliset aromaattiset hiilivedyt PM 10 = hengitettävät hiukkaset, joiden halkaisija on alle 10 µm. PM 2,5 = pienhiukkaset, joiden halkaisija on alle 2,5 µm. Maanpintainversio= tilanne, jossa maanpintaa lähellä oleva kylmempi ilma jää sitä ylempänä olevan lämpimämmän ilmamassan alle. Tällöin erityisesti matalalta tulevat päästöt eivät pääse kunnolla sekoittumaan ja laimenemaan. BaP= Bentso(a)pyreeni TSP= kokonaisleijuman hiukkaset Endoterminen= energiaa kuluttava Eksoterminen= energiaa vapauttava KPÖ= kevyt polttoöljy RPÖ= raskas polttoöljy

10 1 Johdanto Pienpoltolla tarkoitetaan tässä selvityksessä pienimuotoista, pientalojen eli erillis tai rivitaloissa suoritettua puun, kevyen polttoöljyn tai kotitalousjätteen polttoa tulisijassa tai kattilassa. Pienpoltoksi on laskettu myös ulkona suoritettava puutarhajätteiden ja risujen poltto. Lähes jokaiseen pientaloon rakennetaan nykyisin toissijaiseksi lämmitysmuodoksi tai lisälämmönlähteeksi tulisija. Suurissa kaupungeissa ensisijaisena lämmitysmuotona puunpoltto on melko harvinaista vapaaajan asuntoja lukuun ottamatta. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ainoastaan 2 3 %:ssa pientaloista päälämmitysaine on puu. Sen sijaan on arvioitu, että koko Suomessa noin 20 % omakotitaloista lämmitetään pääsääntöisesti puulla (Tuomi ja Peltola, 2002). Ruotsissa vastaava luku on 18 % (Pohjoismainen ympäristömerkintä, 2001). Suomessa yleisin puupolttoaine pienpoltossa on puupilke, jota käytetään pääkaupunkiseudun pientaloissa keskimäärin 3,6 m 3 vuodessa (Luoma, 1997). Biopolttoaineita pidetään niiden hiilidioksidineutraaliuden vuoksi suositeltavina polttoaineina. Puuta poltettaessa syntyviä CO 2 päästöjä ei oteta huomioon ilmastonmuutoksen vaatimia toimenpiteitä arvioitaessa, koska poltettaessa vapautuva hiilidioksidi sitoutuu uuteen puun kasvuun. Puuenergian etuja ovat lisäksi sen kotimaisuus ja uusiutuvuus. Suomen sekä EU:n ilmasto ja energiastrategioissa onkin asetettu puun käytölle kasvutavoitteita. Suomen uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelman tavoitteena on lisätä puun pienkäyttöä vuoden 1995 tasosta 45 % vuoteen 2010 mennessä (KTM 1999). Vuonna 1995 puun pienkäyttö vastasi energiamäärää 12,8 TWh. Puun pienimittakaavainen polttaminen aiheuttaa kuitenkin tulisijasta, polttoaineesta ja käyttötavasta riippuen vaihtelevan määrän päästöjä, erityisesti pienhiukkasia, häkää ja hiilivetyjä sekä muita haitallisia yhdisteitä, joilla on vaikutuksia terveyteen. Erityisen ongelmallisia ovat vanhat kattilat ja tulisijat. Ympäristöministeriö on arvioinut puun pienpolton aiheuttaneen Suomessa esimerkiksi vuonna 2000 noin 40 % hengitettävien hiukkasten ja noin 50 % pienhiukkasten kokonaispäästöistä. Vastaavasti haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöistä noin 25 % ja dioksiinipäästöistä noin 40 % on arvioitu aiheutuvan pienpoltosta. (Ympäristöministeriö, 2002). Kokonaisbentseenipäästöistä 60 % arvioidaan muodostuvan puun pienpoltossa (Pietarila ym,. 2002). Kevyttä polttoöljyä käytetään pääkaupunkiseudulla asuntojen lämmitykseen 24 %:ssa pientaloista, ja niissä öljy on yleensä rakennuksen ensisijainen lämmitysaine (Tilastokeskus, 2002). Kevyen öljyn poltosta aiheutuu erityisesti hiilidioksidin, typen oksidien ja erilaisten orgaanisten yhdisteiden päästöjä. Öljy on uusiutumaton luonnonvara, ja sen poltossa muodostuva hiilidioksidi voimistaa kasvihuoneilmiötä. Ongelmallista pienpoltossa on se, että päästöjen päästökorkeus on hyvin matala, joten lähistön ihmiset altistuvat niille lähes suoraan. Erityisesti taajaan asutuilla alueilla osa ihmisistä kokee pienpolton häiritseväksi ja viihtyvyyttä alentavaksi sekä kärsii terveyshaitoista. Suomessa pienkattiloille ja tulisijoille ei ole vielä asetettu tyyppihyväksyntää tai päästövaatimuksia, kuten useissa muissa Euroopan maissa sekä muun muassa Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Siksi valmistajien kilpailuvalttina onkin aikaisemmin käytetty lähinnä hintaa eikä ympäristöystävällisyyttä. KeskiEuroopan vientiin tulisijojen valmistajat ovat kuitenkin joutuneet huomioimaan kohdemaan päästörajat ja nykyisin ainakin osa valmistajista on alkanut panostaa ympäris 3

11 töystävällisyyteen. Suomessakin uusien tulisijojen häkäpäästöille sekä hyötysuhteelle on tekeillä vaatimukset. Muutenkaan pienpolttoa ei säädellä kovinkaan tiukasti Suomen lainsäädännössä voimaan tullut järjestyslaki (612/2003) kumosi kuntien järjestyssäännöt. Kunnat voivat antaa omia puun pienpolttoa koskevia määräyksiään ympäristönsuojelumääräyksissä tai jätehuoltomääräyksissä ympäristönsuojelulain (86/2000) ja jätelain (1072/1993) perusteella. Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty sekä jätelaissa että Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan jätehuoltomääräyksissä. Pienpolttoon liittyvää lainsäädäntöä löytyy ainakin ympäristönsuojelu, terveydensuojelu, naapuruussuhde ja jätelaista. Paitsi tulisijan rakenteellisilla seikoilla, myös sekä polttoaineen laadulla että polttotavalla on erittäin suuri merkitys päästöihin. Hyvälaatuisella ja kuivalla polttoaineella sekä oikealla sytyttämis ja puidenlisäystavalla voidaan merkittävästi vähentää päästöjen muodostumista myös vanhoissa tulisijoissa. 2 Tulisijat ja kattilat 2.1 Tulisijatyypit Varaava takka on nykyisin yleisin tulisijatyyppi Suomessa. Varaavassa takassa on pysty tulipesä, josta palokaasut päätyvät nielun kautta yläpalokammioon ja sieltä kaasut laskeutuvat savusolista alas takan jalustaan luovuttaen pääosan lämmöstään rungon massaan. Arina on yleensä rakoarina. Varaava takka luovuttaa lämpöä ympäristöön pitkän ajan kuluessa. Varaava takka voi olla muurattu tai metallinen tulisija. Ns. kasettitulisija on metallisen ja muuratun tulisijan yhdistelmä: siinä on metallinen sydän ja varaavasta materiaalista tehty kuori. Avotakkojen rakentaminen on nykyisin harvinaista. Vanhemmissa, etenkin 1970 luvulla rakennetuissa taloissa ne olivat yleisiä. Avotakan merkitys on lähinnä sisustuksellinen sekä viihtyisyyden lisääminen, ja niitä käytetään melko harvoin. Kamiinat ovat pieniä, kevyitä, metallisia tulisijoja, jotka lämmittävät suoraan huoneilmaa varaamatta sitä massaansa. Kamiinoissa ei ole rakoarinaa. Leivinuunit ja liedet ovat ruuanvalmistukseen tarkoitettuja tulisijoja. Leivinuuneissa tulipesä on vaakasuorassa eikä nopeasti nousevaa alkuvirtausta synny. Uuneissa ei ole rakoarinaa, jolloin ilman johtaminen on hankalampaa. Liesissä poltto on jatkuvaa eli puuta lisätään yksin kappalein jatkuvasti. Nykytulisijoista liesillä on suurimmat päästöt. Ulkona käytettävien grillien ja muiden tulisijojen kirjo on runsas. Takkojen ja muiden edellä mainittujen tulisijojen lisäksi puuta poltetaan myös saunan kiukaissa. Puulämmitteiset kiukaat voidaan jakaa savukiukaisiin, kertalämmitteisiin ja jatkuvalämmitteisiin. Näistä kaksi ensimmäistä ovat varaavia, mutta jatkuvalämmitteisessä tulta pidetään jatkuvasti yllä.

12 2.2 Kattilat Vesivaraajalla varustetussa kattilajärjestelmässä kattilan kehittämä lämpö siirretään ensin varaajaan ja sieltä lämmitysverkostoon. Suorassa lämmityksessä puolestaan kattila kytketään suoraan patteriverkostoon, jolloin tavallisesti tarvitaan erillinen lämminvesivaraaja. Käsin syötettävät omakotitalojen arinakattilat ovat joko ylä tai alapaloperiaatteella toimivia. Yläpalokattiloihin puu syötetään kertaluonteisesti tulipesään, jolloin tulipesän olosuhteet vaihtelevat palamisvaiheen mukaan. Yläpalokattilan käyttö vaatii rinnalleen lämminvesivaraajan. Yläpalokattiloiden käyttö on Suomessa yleisempää kuin alapalokattiloiden, koska ne ovat edullisempia. Alapalokattilassa palaminen on jatkuvampi prosessi. Puuta voidaan lisätä paloalueen olosuhteita muuttamatta. Primääriilma tulee polttoainekerroksen läpi, jolloin sekoittuminen on tehokkaampaa ja päästöjä muodostuu vähemmän. (Ohlström, 1998). KeskiEuroopan maissa, joissa on voimassa kattiloiden päästörajoitukset on yleinen kattilatyyppi käänteispalokattila. Siinä hiilimonoksidi, hiilivety ja hiukkaspäästöt ovat alhaisia mm. savukaasuimurin ja palamisilman säätöjärjestelmien johdosta. Käänteispalokattila on kallis ja siksi Suomessa harvinainen. (Oravainen, 2002). Öljylämmitysjärjestelmän osat ovat: öljykattila, öljypoltin, lämmönsäätöautomatiikka ja öljysäiliö. Erillistä lämminvesivaraajaa ei tavallisesti tarvita. 3 Pienpoltto pääkaupunkiseudulla 3.1 Rakennusten lämmitys Suomessa asuin ja palvelurakennusten lämmittämiseen kului vuonna 2000 energiaa TJ, joka on noin 6 % kaikesta lämmittämiseen kuluvasta energiasta. Asuin ja palvelurakennusten lämmittämiseen käytetystä energiasta puun pienkäytön osuus oli 34 %. Lämmityksen hyötyenergiasta puun osuus on 13 %. Kevyen polttoöljyn osuus hyötyenergiasta on noin 19 % (taulukko 1). (Tilastokeskus, 2001). Taulukko 1. Asuin ja palvelurakennusten lämmitykseen kuluva energia energialähteittäin vuonna 2000 koko Suomessa, hyötyenergia sekä eri lämmitysenergialähteiden oletettu hyötysuhde (Tilastokeskus, 2001). Energian kulutus TJ Hyötyenergia GWh Osuus % Puun pienkäyttö Turve ,2 60 Hiili ,03 60 Raskas polttoöljy ,6 83 Kevyt polttoöljy Maakaasu ,0 90 Maalämpö ,2 Kaukolämpö Sähkölämpö Yhteensä Hyötysuhde % 5

13 Pääkaupunkiseudulla erillis ja rivitaloista lähes puolet lämmitetään sähköllä (kuva 1 ja taulukko 2). Myös kaukolämmön osuus lämmityksessä on suuri. Puulämmitteisiä pientaloja, joiden ensisijainen lämmitystapa puunpoltto, on ainoastaan 3 prosenttia. Kevyttä polttoöljyä käyttäviä on vajaa kolmannes erillis ja rivitaloista. Muissa rakennuksissa kuin erillis ja rivitaloissa puu ja kevyt polttoöljy ovat harvoin käytettyjä. 3 % 24 % 46 % Kauko KPÖ Sähkö Puu 27 % Kuva 1. Erillis ja rivitalojen jakautuminen pääasiallisen lämmitystavan mukaan pääkaupunkiseudulla (Tilastokeskus, 2000). Tässä raportissa on pyritty rakennuksista käyttämään tilastoinnissa käytettyä jakoa (Tilastokeskus). Rakennustyyppejä ovat erilliset pientalot, rivi ja ketjutalot, asuinkerrostalot ja muut rakennukset. Muita rakennuksia ovat liike, toimisto, liikenteen, hoitoalan, kokoontumis, opetus, teollisuus ja varastorakennukset. Päästötietoja on esitetty myös muutoin luokitelluille rakennuksille. Termillä asuintalo tarkoitetaan kaikkia asumiseen tarkoitettuja rakennuksia. Termillä Pientalo tarkoitetaan erillispientaloja sekä kytkettyjä pientaloja, kuten rivitaloja ja muulla tavoin kytkettyjä pientaloja. (Tiula 2003). Taulukko 2. Pääkaupunkiseudun eri lämmitysmuotoja käyttävät erillis ja rivitalot kunnittain (%) (Tilastokeskus, 2002). Kaukolämpö Kevyt polttoöljy Sähkö Kivihiili Puu/turve Muu/tuntematon Espoo Helsinki Vantaa Kauniainen keskimäärin 23,6 26,6 45,2 3, Puunpoltto Suomessa on noin 2,2 miljoonaa tulisijaa (Rakennustutkimus RTS Oy, 2001), joista 1,2 milj. on omakotitaloissa, 0,8 milj. lomaasunnoissa ja 0,2 milj. rivi ja kerrostaloasunnoissa. Tuomen ja Peltolan (2002) mukaan puuta käytetään lisälämmönlähteenä 60 %:ssa omakotitaloista ja 44

14 %:ssa kaikista pientaloista (sisältää maatilat ja vapaaajan asunnot). Tutkimus kattaa koko Suomen, ja sen mukaan 20 % omakotitaloissa puu on ensisijainen päälämmönlähde. Puun käyttäminen asunnon lämmittämiseen ensisijaisena lämmitysaineena on pääkaupunkiseudulla melko harvinaista kaukolämmön sekä sähkölämmityksen yleisyyden vuoksi. On arvioitu, että ensisijaisesti puulla lämpenisi noin 2 3 % alueen pientaloista (Luoma, 1997 ja Tilastokeskus, 2002). Kerrosalana tämä tarkoittaa noin m 2. Pientaloiksi katsotaan tässä tutkimuksessa kuuluvan asuinrakennukset, joissa ei ole päällekkäin eri asuinhuoneistoihin kuuluvia tiloja (ts. erillis, pari ja rivitalot). Talon päälämmönlähdettä täydentävänä lämmitysmuotona puun poltto on sen sijaan yleistä myös pääkaupunkiseudulla. Toissijaisena lämmitystapana käytettäviä tulisijoja voi olla useita samassa talossa. Tulisijoja voidaan käyttää lämmöntuottamisen lisäksi myös esimerkiksi tunnelman ja viihtyisyyden lisäämiseksi. Kappaleessa 8 on tarkasteltu lähemmin pääkaupunkiseudun rakennusten tulisijojen määriä % Luoma Tuomi Puukiuas Varaava takka Avotakka Luukull. takka Leivinuuni Keskusl.kat. Puuliesi Muu tulisija Ei tulisijaa Kuva 2. Tulisijojen yleisyys pääkaupunkiseudulla ( Luoma, 1997 ja Tuomi, 1990) Kevyen polttoöljyn käyttö Pohjoismaisen ympäristömerkinnän mukaan (2001) koko Suomessa on noin öljypoltinta. Pääkaupunkiseudun nuohoojien mukaan seudulla on noin öljykattilaa (taulukko 5, kappale 8). Tilastokeskuksen (2002) mukaan pääkaupunkiseudun erillis ja rivitaloista noin 26 % eli lämpenee kevyellä polttoöljyllä. Kerrosalana tämä tarkoittaa m 2. Yhteensä kattiloita on pääkaupunkiseudulla noin kpl. Seutu CD 02:n mukaan pääkaupunkiseudulla öljyllä lämmitetään noin rakennusta, joista on yhden huoneiston rakennuksia. Näistä ainoastaan 6 % on käyttöönotettu vuonna 1990 tai sen jälkeen. 17 % on otettu käyttöön 1970 ja 80 luvuilla ja lähes puolet ennen vuotta Rakennuskantarekisterien ongelmana on, että lämmitystapa on kirjattu rekisteriin rakennusluvasta. Tietoja päivitetään melko vaihtelevasti, joten erityisesti vanhemmissa rakennuksissa lämmitystapa on voinut muuttua kirjaamisen jälkeen. 7

15 Öljyalan Palvelukeskuksen mukaan (Internet: ) 150 neliömetrin suuruisen uuden omakotitalon vuotuinen tyypillinen öljynkulutus on noin litraa. Vanhemmissa kattiloissa kulutuksen voidaan olettaa olevan suurempaa. Vajaassa 40 prosentissa öljykattiloista voidaan nykyisin käyttää lämmönlähteenä myös puuta öljyn ohella. 3.2 Roskien, lehtien ja jätteiden poltto Jätteiden polttamisesta ja sen yleisyydestä on saatavilla tietoa hyvin niukasti, ja esimerkiksi jätteiden polttamista tulisijoissa on vaikea todentaa. Myös puutarhajätteiden ja risujen ja oksien polttamista on vaikea arvioida. Roskien, puutarhajätteiden ja puun lehtien polttamiseen pihalla avotulella suhtaudutaan eri kunnissa hieman eri tavalla, tästä on kerrottu enemmän kappaleessa 8. Kotitalousjätteiden poltto on kielletty kokonaan. Sytykkeenä kuitenkin voi käyttää pientä määrää sanomalehtipaperia. Tulipesän lämpötilan olisi oltava noin ºC, jotta jätteet palaisivat puhtaasti. Näin korkea lämpötila on melko vaikea saavuttaa pienkattilassa tai tulisijassa. Lisäksi hapen määrä ja lämpötila vaihtelevat huomattavasti tulipesän eri osissa huonontaen palamista. 3.3 Pienpoltto alueellisesti Alueellisesti pienimittakaavaista polttoa tapahtuu eniten pientaloalueilla. Erityisesti vanhoista lähiöistä, jotka eivät kuulu kaukolämpöverkkoon, öljy ja puukattiloita löytyy runsaasti, kuten myös puusaunoja. Sen sijaan uusilla asuntoalueilla poltto on epäsäännöllisempää, takkaa poltetaan lähinnä tunnelman luomiseksi tai lisälämmön lähteenä. Puun käyttöä lisälämmönlähteenä on melko hankalaa paikantaa, koska toissijaisia lämmönlähteitä ei ole merkitty rakennuskantarekistereihin. Lisälämmönlähteeksi suoritetulla pienpoltolla on kuitenkin suuri merkitys päästöjen kannalta. Helsingissä asukkaat ovat kokeneet pienpolton häiritseväksi mm. PohjoisHelsingissä Tapaninvainiossa, Tapanilassa, Malmin alueella, Länsi Pakilassa ja Hakuninmaalla. Näiltä alueilta on tullut valituksia Helsingin kaupungin ympäristökeskukseen vuosina Kaikki savuvalitukset eivät tule ympäristökeskukselle, vaan osa valituksista tehdään poliisille tai pelastuslaitokselle. Valitukset näiltä alueilta koskevat ympäristökeskuksen mukaan pääasiassa pientalojen tai saunojen lämmitystä, pienteollisuuskiinteistön lämmityskattilassa tapahtunutta puun/jätteen polttoa ja pihalla tapahtunutta joko jätteen polttoa tai ison pihagrillin savuamista. Näillä alueilla myös rakennustietokannan mukaan on paljon puulämmitteisiä rakennuksia (kuva 3), eikä kaukolämpöverkkoa. Myös puukiukaita on hankala paikantaa, koska niistä ei löydy rekisteriä. Seutu CD:llä on koordinaatteihin sidotut tiedot saunoista, mutta puuttuu tieto, mitkä niistä ovat puulämmitteisiä. Kuvassa 3 on kuitenkin osa puulämmitteisistä erillissaunoista. Kuvassa 4 näkyy vuoden 1980 jälkeen käyttöönotetut kevytpolttoöljy lämmitteiset rakennukset pääkaupunkiseudulla. Myös kevyen polttoöljyn käyttö on yleisintä vanhoilla pientaloalueilla. Rakennuskantarekisterissä ennen vuotta 1980 lukua valmistuneiden rakennusten tiedot perustuvat suureksi osaksi omistaja ja rakentajakyselyihin, jolloin tiedoissa saattaa olla virheitä ja epä

16 tarkkuuksia. Seutu CD 02:n mukaan 1984 alkaen valmistuneiden rakennusten osalta tiedot lämmitysaineesta ovat tilastokäyttöön riittävän luotettavia. Kuva 3. Kartalla pääkaupunkiseudun vuonna 1980 tai sen jälkeen käyttöönotetut rakennukset (sis. asuinrakennukset, vapaaajan rakennukset sekä erilliset sauna ja talousrakennukset), joiden pääasiallinen lämmitysaine on puu. Ei sisällä rakennuksia, joiden käyttöönottovuodesta ei ole tietoa. Lähteet: SeutuCD 02 ja Espoon kaupunki 9

17 Kuva 4. Kartalla pääkaupunkiseudun vuonna 1980 tai sen jälkeen käyttöönotetut rakennukset, joiden päälämmitysaine on kevyt polttoöljy. Mukaan ei ole otettu rakennuksia, joiden käyttöönottovuosi ei ole tiedossa. Lähteet: SeutuCD 02 ja Espoon kaupunki. 4 Pienpoltto päästölähteenä Puun pienimittakaavainen poltto aiheuttaa runsaasti päästöjä ilmaan, esimerkiksi pienhiukkasia, häkää ja hiilivetyjä sekä muita haitallisia yhdisteitä. Erityisen ongelmallisia ovat vanhat, edelleen käytössä olevat kattilat ja tulisijat. Pienpoltossa muodostuviin päästöihin vaikuttavat tulisijan rakenteellisten seikkojen lisäksi merkittävästi tulisijan käyttötapa sekä polttoaineen laatu. Puun pienpolton ongelmat aiheutuvat suurelta osin huonosti kontrolloiduista polttoprosesseista, polttoaineen huonosta laadusta, huonoista palamisolosuhteista, soveltumattomista tulisijoista, tietämättömyydestä sekä piittaamattomasta suhtautumisesta polttoon. Suomessa kiinteän polttoaineen kattiloilta, takoilta ja muilta tulisijoilta puuttuvat ohjeistukset, normit ja tyyppihyväksynnät. Esimerkiksi hakkuutähteitä yms. avotulella poltettaessa päästöt voivat olla tulisijojen päästöjä huomattavasti korkeampia. Poltettavat risut ja puutarhajätteet ovat yleensä kosteita ja polttota

TULISIJOJEN KÄYTTÖ JA PÄÄSTÖT PÄÄKAUPUNKISEUDUN PIENTALOISTA

TULISIJOJEN KÄYTTÖ JA PÄÄSTÖT PÄÄKAUPUNKISEUDUN PIENTALOISTA TULISIJOJEN KÄYTTÖ JA PÄÄSTÖT PÄÄKAUPUNKISEUDUN PIENTALOISTA 1 TULISIJOJEN KÄYTTÖ JA PÄÄSTÖT PÄÄKAUPUNKISEUDUN PIENTALOISTA Helsingin seudun ympäristöpalvelut Tulisijojen käyttö ja päästöt pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Savumerkit. Opas puun pienpolttoon

Savumerkit. Opas puun pienpolttoon Savumerkit Opas puun pienpolttoon Puu polttoaineena Takkatulen loimotus koleassa syysillassa ja puukiukaan lämmitys valoisassa kesäillassa luovat tunnelmaa ja mielihyvää. Puulämmitys tuo myös turvaa varsinaisen

Lisätiedot

Pienhiukkasten vaikutus terveyteen. Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys

Pienhiukkasten vaikutus terveyteen. Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys Pienhiukkasten vaikutus terveyteen Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys Raimo O. Salonen ja Arto Pennanen Toimittanut Timo Paukku Pienhiukkasten

Lisätiedot

Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA

Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA Tekniikka ja liikenne 2012 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on tehty Vaasan ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelmassa. Opinnäytetyön

Lisätiedot

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa S u o m e n y m p ä r i s t ö 649 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Jukka Jalovaara, Juha Aho, Eljas Hietamäki ja Hille Hyytiä Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa... SUOMEN

Lisätiedot

PUUPELLETIT ENERGIANTUOTANNOSSA

PUUPELLETIT ENERGIANTUOTANNOSSA Mikko Jokinen Kari Kirjavainen Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ohjaaja: Martti Aho PUUPELLETIT ENERGIANTUOTANNOSSA Tiivistelmä Raportti on yleiskuvaus puupellettien valmistuksesta,

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy

Öljyalan Palvelukeskus Oy Selvitys 52K30052.10-Q210-001D 27.9.2010 Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa

Lisätiedot

Puupolttoaineiden pienkäyttö

Puupolttoaineiden pienkäyttö Puupolttoaineiden pienkäyttö Toimittanut Iiris Lappalainen Tekes Puupolttoaineiden pienkäyttö Eija Alakangas Ari Erkkilä Martti Flyktman Satu Helynen Kari Hillebrand Markku Kallio Iiris Lappalainen Mauri

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Jussi Tuunanen LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA Työn tarkastajat: Professori Samuli

Lisätiedot

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet Aalto yliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely Inventaarioanalyysi Vaikutusarviointi Tulosten tulkinta

Lisätiedot

Kansanterveys. Sisä- ja ulkoilman terveysvaikutukset. Kosteus- ja homevauriot s. 4 Pienhiukkaset ja terveys s. 10 4 / 2 0 0 7

Kansanterveys. Sisä- ja ulkoilman terveysvaikutukset. Kosteus- ja homevauriot s. 4 Pienhiukkaset ja terveys s. 10 4 / 2 0 0 7 Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW. KTL. FI 4 / 2 0 0 7 Sisä- ja ulkoilman terveysvaikutukset Kosteus- ja homevauriot s. 4 Pienhiukkaset ja terveys s. 10 Kansi: Matti Niemi/Gorilla Kansan päätoimittajalta

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelma ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN LÄMPÖHUOLTO YRITYSTOIMIN- TANA

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelma ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN LÄMPÖHUOLTO YRITYSTOIMIN- TANA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelma Roponen, Anne ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN LÄMPÖHUOLTO YRITYSTOIMIN- TANA Opinnäytetyö Joulukuu 2009 OPINNÄYTETYÖ Joulukuu

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA

KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Energia- ja ympäristötekniikan osasto KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA Diplomityön aihe on hyväksytty Lappeenrannan teknillisen

Lisätiedot

Ympäristöterveys Kuopion yliopisto www oppimateriaali tulostettava versio. Sisällysluettelo ALKU

Ympäristöterveys Kuopion yliopisto www oppimateriaali tulostettava versio. Sisällysluettelo ALKU Ympäristöterveys Kuopion yliopisto www oppimateriaali tulostettava versio Sisällysluettelo ALKU A. YMPÄRISTÖ JA TERVEYS 1. Ympäristöterveys 2. Määritelmä 3. Ympäristöterveystiede B. TERVEYSVAIKUTUKSET

Lisätiedot

Kiinteistöjen energiansäästötoimien vaikutus sisäympäristön laatuun ja terveyteen

Kiinteistöjen energiansäästötoimien vaikutus sisäympäristön laatuun ja terveyteen Kiinteistöjen energiansäästötoimien vaikutus sisäympäristön laatuun ja terveyteen Ville Soininen ENETE-projekti Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos 19.11.2009 TIIVISTELMÄ Energiankulutuksen lisääntyminen

Lisätiedot

HAJAUTETTU ENERGIANTUOTANTO: teknologia, polttoaineet, markkinat ja CO 2 -päästöt

HAJAUTETTU ENERGIANTUOTANTO: teknologia, polttoaineet, markkinat ja CO 2 -päästöt HAJAUTETTU ENERGIANTUOTANTO: teknologia, polttoaineet, markkinat ja CO 2 -päästöt Eero Vartiainen Päivi Luoma Jari Hiltunen Juha Vanhanen ISBN 952-91-4465-2 JULKAISIJA: Gaia Group Oy Lönnrotinkatu 19 B

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU Biojäte ja hepolanta hankkeen selvityksiä 2/4 MTT Hevostutkimus Marianna Myllymäki Susanna Särkijärvi MTT Sotkamo Tiina Karppinen Heidi Kumpula Elina Virkkunen

Lisätiedot

Puhtauspalvelut ja työympäristö

Puhtauspalvelut ja työympäristö JYVÄSKYLÄ STUDIES IN BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE 226 Esko Korhonen Puhtauspalvelut ja työympäristö Ostettujen siivouspalveluiden laadun mittausmenetelmät ja laatu sekä siivouksen vaikutukset sisäilman

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Ilmastostrategiatyön johtoryhmä:

Lisätiedot

METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI

METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI Minna Ruokolainen Metsä- ja peltobioenergian tuotantoprosessien työterveys- ja työturvallisuusriskien arviointi

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 2 0 4 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Eija Alakangas Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 2000 VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

LÄMMÖNTUOTANTOLAITOKSEN MUUTOS MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄKSI ASUINRAKENNUKSESSA JA JULKISESSA RAKENNUKSESSA

LÄMMÖNTUOTANTOLAITOKSEN MUUTOS MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄKSI ASUINRAKENNUKSESSA JA JULKISESSA RAKENNUKSESSA Toni Hakala LÄMMÖNTUOTANTOLAITOKSEN MUUTOS MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄKSI ASUINRAKENNUKSESSA JA JULKISESSA RAKENNUKSESSA Opinnäytetyö Talotekniikka Huhtikuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t)

Lisätiedot

EUCO2 80/50 EUROOPAN KAUPUNKISEUTUJEN VÄHÄHIILINEN TULEVAISUUS. Pääkaupunkiseudun skenaariotyöpajat 5. 8.10.2010. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

EUCO2 80/50 EUROOPAN KAUPUNKISEUTUJEN VÄHÄHIILINEN TULEVAISUUS. Pääkaupunkiseudun skenaariotyöpajat 5. 8.10.2010. Helsingin seudun ympäristöpalvelut EUCO2 80/50 EUROOPAN KAUPUNKISEUTUJEN VÄHÄHIILINEN TULEVAISUUS Pääkaupunkiseudun skenaariotyöpajat 5. 8.10.2010 Helsingin seudun ympäristöpalvelut EUCO2 80/50 Euroopan pääkaupunkien vähähiilinen tulevaisuus

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti päästöjen kehitys 2008

Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti päästöjen kehitys 2008 Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti päästöjen kehitys 2008 Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti päästöjen kehitys 2008 YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, Seutu- ja ympäristötieto YTV Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

Jaakko Vihola, Juhani Heljo. Lämmitystapojen kehitys 2000-2012 -aineistoselvitys

Jaakko Vihola, Juhani Heljo. Lämmitystapojen kehitys 2000-2012 -aineistoselvitys Jaakko Vihola, Juhani Heljo Lämmitystapojen kehitys 2000-2012 -aineistoselvitys Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 10 Tampere University of

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA

ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi Toni Hieta ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA

Lisätiedot

Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin.

Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin. 78/(260) 6 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN RAJAUS Jätteenpolton merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät jätteen palamisprosessissa syntyviin päästöihin sekä polttoaineiden kuljetuksiin. YTV:n jätevoimalahankkeen

Lisätiedot

Aurinko- ja maalämpöjärjestelmien käyttömahdollisuudet suomalaisissa pientaloissa Ulpu Leijala

Aurinko- ja maalämpöjärjestelmien käyttömahdollisuudet suomalaisissa pientaloissa Ulpu Leijala Aurinko- ja maalämpöjärjestelmien käyttömahdollisuudet suomalaisissa pientaloissa Ulpu Leijala Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos 19.5.2010 Ohjaaja: Jussi Maunuksela Alkusanat Tämä

Lisätiedot