4/ Pöytäkirja Protokoll. Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-19:54. Osallistujat/Deltagare

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4/ Pöytäkirja Protokoll. Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-19:54. Osallistujat/Deltagare"

Transkriptio

1 4/ Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-19:54 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Teams-kokous / Teams-möte Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Skogster Antti puh.joht./ordf. etänä/på distans(teams) Alaterä Mandi vara puh.joht/viceordf. etänä/på distans(teams) Albrecht Kenneth jäsen/medlem etänä/på distans(teams) Högel Caroline jäsen/medlem etänä/på distans(teams) Kahri Lilli jäsen/medlem etänä/på distans(teams) Kuntsi Maija jäsen/medlem etänä/på distans(teams) Sundbäck Tom jäsen/medlem etänä/på distans(teams) Tapio Pauliina jäsen/medlem etänä/på distans(teams) Muu/Övriga Pietinen Jukka esittelijä/föredragande etänä/på distans(teams) Grandell Nina pöytäkirj.pit/protok.förare etänä/på distans(teams) Merjomaa Pauliina tekn.siht./tekn.sekreterare etänä/på distans(teams) Kindstedt Hanna :55 asiantuntija/sakkunnig 27-31,etänä/på distans(teams) Ollikainen Hannu asiantuntija/sakkunnig etänä/på distans(teams) Salmela Anne :55 asiantuntija/sakkunnig 27-31,etänä/på distans(teams) Strandström Riikka asiantuntija/sakkunnig etänä/på distans(teams) Poissa/Frånvarande Kytö Juha jäsen/medlem Salo Juha KH:n edust/kst:s repr. Jonasson Fanny nuorisov./ungdomsrepr. Päivämäärä Datum Allekirjoitukset Underskrift Käsitellyt asiat Ärenden sähköisesti tarkastettu et elektroniskt justerat nähtävänä et framlagt Puheenjohtaja/Ordförande Antti Skogster ntarkastaja/juste rare Mandi Alaterä npitäjä/förare Nina Grandell ntarkastaja/justera re Kenneth Albrecht

2 4/ Luettelo käsitellyistä asioista/ärendeförteckning Otsikko/Rubrik Sivu/Sida 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3 28 ntarkastajien valinta / Val av protokolljusterare 4 29 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan 5 30 Sipoon kouluterveyskyselyn 2019 tulosten tiivistelmä / Enkäten Hälsa i skolan 2019, sammandrag av resultaten i Sibbo 31 Sipoon kunnan 7. -luokkalaisille teetetyt matematiikan ja englannin testien tulokset / Resultaten av testerna i matematik och engelska som genomförts för eleverna i årskurs 7 i Sibbo kommun Oikaisuvaatimus 1 ruotsinkielisen opetuspäällikön päätöksestä Kungsvägens skolan biologian ja maantiedon toistaiseksi voimassa oleva tuntiopettajan viran valinnasta / Begäran om omprövning 1 angående svenska undervisningschefens beslut angående val av timlärare i huvudsyssla, biologi och geografi. 33 Oikaisuvaatimus 2 ruotsinkielisen opetuspäällikön päätöksestä Kungsvägens skolan biologian ja maantiedon toistaiseksi voimassa oleva tuntiopettajan viran valinnasta / Begäran om omprövning 2 angående svenska undervisningschefens beslut angående val av timlärare i huvudsyssla, biologi och geografi. 34 Koulupsykologin viran perustaminen / Inrättande av en tjänst som skolpsykolog 35 Sipoon lukion opinto-ohjaajan viran perustaminen / Inrättande av en tjänst som studiehandledare vid Sipoon lukio 36 Sivistysvaliokunnan talouden toteuma 2/2020 / s ekonomiska utfall 2/ Sipoon kunnan kulttuurisuunnitelma / Sibbo kulturplan Ilmoitusasiat / Delgivningar 39

3 4/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet SIVVLK 27 Sivistysvaliokunta / Todettiin, että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Todettiin, että Antti Skogster, Mandi Alaterä, Kenneth Albrecht, Caroline Högel, Lilli Kahri, Maija Kuntsi, Tom Sundbäck ja Pauliina Tapio osallistuvat kokoukseen Teamsin kautta. Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört. Konstaterades att Antti Skogster, Mandi Alaterä, Kenneth Albrecht, Caroline Högel, Lilli Kahri, Maija Kuntsi, Tom Sundbäck och Pauliina Tapio deltar i mötet via Teams.

4 4/ ntarkastajien valinta / Val av protokolljusterare SIVVLK 28 Sivistysvaliokunta / Päätös ntarkastajiksi valittiin Mandi Alaterä ja Kenneth Albrecht. Beslut Till protokolljusterare valdes Mandi Alaterä och Kenneth Albrecht.

5 4/ Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan SIVVLK 29 Sivistysvaliokunta / Päätös Sivistysvaliokunta päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan. Kaksi oikaisuvaatimusasiaa käsitellään asian 5 jälkeen. Asiat 4 (terveyskysely), 6 ja 7 (viran perustaminen), 9 (kulttuurisuunitelma), 10 ja 11 (oikaisuvaatimukset) tarkastetaan kokouksessa. Beslut beslöt enhälligt godkänna föredragningslistan. De två ärendena om begäran om omprövning behandlas efter ärende 5. Ärendena 4 (hälsoenkät), 6 och 7 (inrättande av tjänst), 9 (kulturplan), 10 och 11 (begäran om omprövning) justeras på mötet.

6 4/ Suomenkielinen koulutusjaosto Sipoon kouluterveyskyselyn 2019 tulosten tiivistelmä / Enkäten Hälsa i skolan 2019, sammandrag av resultaten i Sibbo 305/ /2020 KOULJAOS 18 Suomenkielinen koulutusjaosto Valmistelija: erityissuunnittelija Hanna Kindstedt, hanna.kindstedt(at)sipoo.fi, johtava psykologi Anne Salmela, anne.salmela(at)sipoo.fi Kouluterveyskysely toteutetaan joka toinen vuosi, seuraavan kerran Kouluterveyskysely tuottaa monipuolista kuntakohtaista seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja avun saannista. Sipoolaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden tila ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisemissa Kouluterveyskyselyn kuntakohtaisissa tuloksissa. THL ei tuota kunnille enää valmiita raportteja, vaan kyselyn tulokset ovat avoimessa tulospalvelussa: Tuloksia voi tarkastella tietokannasta sukupuolen, kouluasteen ja kunnan mukaan. Suurin osa kysymyksistä löytyy vertailutietoja vuodelta Muutamia uusia kysymyksiä oli laadittu vuodelle Kyselyyn vastasi keväällä 2019 perusopetuksen 4.- ja 5.-luokan oppilaat ja heidän huoltajansa, 8.- ja 9.-luokan oppilaat sekä lukion ja ammatillisen koulutuksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Edellinen kysely, josta vertailukelpoisia tuloksia Sipoosta on käytettävissä, tehtiin vuonna Sipoossa 19 koulua ja oppilaitosta osallistuivat Kouluterveyskyselyyn. Sipoon vastausmäärät 2019: Perusopetuksen 4.- ja 5. -luokka 472 vastaajaa (kattavuus 83 %), 8.- ja 9.-luokka 335 vastaajaa (kattavuus 59 %). Lukion 1. ja 2. vuosi 172 vastaajaa (kattavuus 78%) ja ammattioppilaitosten 1. ja 2. vuosi 40 vastaajaa. Vastausmäärät vaihtelevat kysymyksittäin ja vähenevät kyselyn loppua kohden. Osaan kysymyksistä ei ole saatu riittävää määrää vastauksia reliaabelin tuloksen saavuttamiseksi. Tiivistelmä keskeisistä tuloksista on esitetty liitteessä. Liitteet Liite 1/18. KOULJAOS: Tiivistelmä 2017 Kouluterveyskyselyn tulokset Sipoo Opetuspäällikön ehdotus Jaosto merkitsee kyselyn tulokset tiedoksi.

7 4/ Suomenkielinen koulutusjaosto Päätös Suomenkielinen koulutusjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. SIVVLK 30 Sivistysvaliokunta / Valmistelija / Beredare: erityissuunnittelija / specialplanerare Hanna Kindstedt, hanna.kindstedt(at)sipoo.fi, johtava psykologi / ledande psykolog Anne Salmela, anne.salmela(at)sipoo.fi Resultaten behandlades i de svenska och finska utbildningssektionerna tillsammans på ett gemensamt möte (Svenska skolsektionens protokollutdrag 11, bilaga 3). / Tulokset käsiteltiin suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä koulutusjaostoissa yhteisessä kokouksessa (Svenska skolsektionens protokollutdrag 11, liite 3). Kouluterveyskysely toteutetaan joka toinen vuosi, seuraavan kerran Kouluterveyskysely tuottaa monipuolista kuntakohtaista seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja avun saannista. Sipoolaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden tila ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisemissa Kouluterveyskyselyn kuntakohtaisissa tuloksissa. THL ei tuota kunnille enää valmiita raportteja, vaan kyselyn tulokset ovat avoimessa tulospalvelussa: Tuloksia voi tarkastella tietokannasta sukupuolen, kouluasteen ja kunnan mukaan. Suurin osa kysymyksistä löytyy vertailutietoja vuodelta Muutamia uusia kysymyksiä oli laadittu vuodelle Kyselyyn vastasi keväällä 2019 perusopetuksen 4.- ja 5.-luokan oppilaat ja heidän huoltajansa, 8.- ja 9.-luokan oppilaat sekä lukion ja ammatillisen koulutuksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Edellinen kysely, josta vertailukelpoisia tuloksia Sipoosta on käytettävissä, tehtiin vuonna Sipoossa 19 koulua ja oppilaitosta osallistuivat Kouluterveyskyselyyn. Sipoon vastausmäärät 2019: Perusopetuksen 4.- ja 5. -luokka 472 vastaajaa (kattavuus 83 %), 8.- ja 9.-luokka 335 vastaajaa (kattavuus 59 %). Lukion 1. ja 2. vuosi 172 vastaajaa (kattavuus 78%) ja ammattioppilaitosten 1. ja 2. vuosi 40 vastaajaa. Vastausmäärät vaihtelevat kysymyksittäin ja vähenevät kyselyn loppua kohden. Osaan kysymyksistä ei ole saatu

8 4/ Suomenkielinen koulutusjaosto riittävää määrää vastauksia reliaabelin tuloksen saavuttamiseksi. Tiivistelmä keskeisistä tuloksista on esitetty liitteessä. Enkäten Hälsa i skolan genomförs vartannat år, nästa gång år Enkäten Hälsa i skolan ger mångsidig kommunspecifik uppföljningsinformation om barn och ungas välfärd, hälsa, skolgång och tillgång till stöd. Sibbobarnens och -ungdomarnas välfärd och hälsa framgår av de kommunspecifika resultaten som Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerade THL producerar inte längre färdiga rapporter till kommunerna utan enkätresultaten finns i den öppna resultatbanken Man kan granska resultaten i databasen enligt kön, skolstadium och kommun. För de flesta indikatorerna finns jämförelseuppgifter från år Även nya frågor ställdes år Våren 2019 besvarades enkäten av eleverna i årskurs 4 och 5 inom den grundläggande utbildningen och deras vårdnadshavare, eleverna i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen samt av studerandena i årskurs 1 och 2 i gymnasiet och inom yrkesutbildningen. Den tidigare undersökningen med jämförbara resultat från Sibbo genomfördes år I Sibbo deltog 19 skolor och läroanstalter i enkäten Hälsa i skolan. Svarsantalen i Sibbo 2019: Antalet svarare inom den grundläggande utbildningen var 472 i årskurs 4 5 (83 % av eleverna) och 335 svarare i årskurs 8 9 (59 %). I gymnasier fick enkäten 172 svar i årskurs 1 2 (78 % av studerandena) och i yrkesläroanstalter 40 svar i årskurs 1 2. Antalet inlämnade svar varierade enligt fråga. Frågor närmare slutet av enkäten fick också mindre svar än frågor i början av enkäten. Vissa av frågorna hade inte tillräckligt med svar för att uppnå ett tillförlitligt resultat. Sammandrag av de centrala resultaten presenteras i bilagan. Liitteet / Bilagor Liite 1/30. SIVVLK: Tiivistelmä 2019 Kouluterveyskyselyn tulokset Sipoo Bilaga 2/30. BILDUTSK: Sammandrag 2019 Enkäten Hälsa i skolan Bilaga 3/30. BILDUTSK: Svenska skolsektionens protokollutdrag 11, Enkäten Hälsa i skolan 2019, sammandrag av resultaten i Sibbo

9 4/ Suomenkielinen koulutusjaosto Sivistysjohtajan ehdotus Sivistysvaliokunta merkitsee kyselyn tulokset tiedoksi ja vie asian eteenpäin kunnanhallitukselle. Bildningsdirektörens förslag antecknar resultaten för enkäten för kännedom och för ärendet vidare till kommunstyrelsen. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Paragrafen justeras omedelbart. Päätös Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Pykälä tarkastettiin välittömästi kokouksessa. Beslut godkände enhälligt föredragandens förslag. Paragrafen justerades omedelbart på mötet.

10 4/ Suomenkielinen koulutusjaosto Sipoon kunnan 7. -luokkalaisille teetetyt matematiikan ja englannin testien tulokset / Resultaten av testerna i matematik och engelska som genomförts för eleverna i årskurs 7 i Sibbo kommun / /2020 KOULJAOS 19 Suomenkielinen koulutusjaosto Valmistelija: Erityissuunnitelija Hanna Kindstedt hanna.kindstedt(at)sipoo.fi, opetuspäällikkö Hannu Ollikainen hannu.ollikainen(at)sipoo.fi, opetuspäällikkö Riikka Strandström riikka.strandstrom(at)sipoo.fi Nykypäivän arvioinnissa suurin haaste on yhdenvertaisuus. Samalla määrällä osaamista pitäisi voimassa olevien säädösten mukaan saada sama arvosana ympäri Suomea. Se ei kuitenkaan aina toteudu. Tämän haasteen on tuonut esille mm. Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkijatohtori Najat Ouakrim-Soivio. Sipoon kunnan opetustoimi halusi todentaa, on tällainen haaste nähtävissä myös Sipoossa. Opetustoimi teetti kaikilla kunnan 7. -luokkalaisilla matematiikan ja englannin osaamistasoa kartoittavat testit sekä vertaili testituloksia oppilaiden 6. vuosiluokan lukuvuositodistuksen arvosanaan. Sipoonlahden, Sipoonjoen ja Kungsvägen skolanin oppilaat tekivät testit syyskuun 2019 alussa. Tämä oli toinen peräkkäinen vuosi, kun testit toteutettiin. Sipoonlahden koulu oli mukana ensimmäistä kertaa. Testi oli kaksikielinen ja identtinen molemmilla kieliryhmillä. Testit pidettiin kahden päivän aikana siten, että jokainen luokka teki testin saman oppitunnin aikana. Testitulokset osoittivat, että koulun koolla ja opetuskielellä ei ollut vaikutusta oppilaiden osaamistasoon. Pojat menestyivät hieman tyttöjä paremmin matematiikan testissä. Matematiikan testin eri osa-alueista prosenttilaskua osattiin heikoimmin. Tytöt menestyivät hieman poikia paremmin englannin kielen testissä. Ruotsinkieliset oppilaat menestyivät englannin kielen testissä hieman suomenkielisiä paremmin. Testitulokset on esitelty ja lähetetty koulujen rehtoreille ja pedagogiselle kehittämisryhmälle. Testitulosten tarkempaa analysointia varten testaamista tulisi toteuttaa useampi lukuvuosi peräkkäin samanlaisilla testeillä. Liitteet Liite 1/19. KOULJAOS: 7. luokkalaisten testitulokset Opetuspäällikön ehdotus

11 4/ Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto päättää, että Sipoon kunnan 7. -luokkalaisille teetetään matematiikan ja englannin kielen kuntakohtaiset testit lukuvuosittain toistaiseksi. Sipoon kunnan koulutuspalvelut panostaa arviointitaitojen kehittämiseen lähivuosien aikana valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiuudistuksen myötä. Päätös Suomenkielinen koulutusjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. SIVVLK 31 Sivistysvaliokunta / Valmistelija / Beredare: Erityissuunnitelija / Specialplanerare Hanna Kindstedt hanna.kindstedt(at)sipoo.fi, opetuspäällikkö / undervisingschef Hannu Ollikainen hannu.ollikainen(at)sipoo.fi, opetuspäällikkö / undervisingschef Riikka Strandström riikka.strandstrom(at)sipoo.fi Resultaten behandlades i de svenska och finska utbildningssektionerna tillsammans på ett gemensamt möte (Svenska skolsektionens protokollutdrag 12, bilaga 3). / Tulokset käsiteltiin suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä koulutusjaostoissa yhteisessä kokouksessa (Svenska skolsektionens protokollutdrag 12, liite 3). Nykypäivän arvioinnissa suurin haaste on yhdenvertaisuus. Samalla määrällä osaamista pitäisi voimassa olevien säädösten mukaan saada sama arvosana ympäri Suomea. Se ei kuitenkaan aina toteudu. Tämän haasteen on tuonut esille mm. Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkijatohtori Najat Ouakrim-Soivio. Sipoon kunnan opetustoimi halusi todentaa, on tällainen haaste nähtävissä myös Sipoossa. Opetustoimi teetti kaikilla kunnan 7. -luokkalaisilla matematiikan ja englannin osaamistasoa kartoittavat testit sekä vertaili testituloksia oppilaiden 6. vuosiluokan lukuvuositodistuksen arvosanaan. Sipoonlahden, Sipoonjoen ja Kungsvägen skolanin oppilaat tekivät testit syyskuun 2019 alussa. Tämä oli toinen peräkkäinen vuosi, kun testit toteutettiin. Sipoonlahden koulu oli mukana ensimmäistä kertaa. Testi oli kaksikielinen ja identtinen molemmilla kieliryhmillä. Testit pidettiin kahden päivän aikana siten, että jokainen luokka teki testin saman oppitunnin aikana. Testitulokset osoittivat, että koulun koolla ja opetuskielellä ei ollut vaikutusta oppilaiden osaamistasoon. Pojat menestyivät hieman

12 4/ Suomenkielinen koulutusjaosto tyttöjä paremmin matematiikan testissä. Matematiikan testin eri osa-alueista prosenttilaskua osattiin heikoimmin. Tytöt menestyivät hieman poikia paremmin englannin kielen testissä. Ruotsinkieliset oppilaat menestyivät englannin kielen testissä hieman suomenkielisiä paremmin. Testitulokset on esitelty ja lähetetty koulujen rehtoreille ja pedagogiselle kehittämisryhmälle. Testitulosten tarkempaa analysointia varten testaamista tulisi toteuttaa useampi lukuvuosi peräkkäin samanlaisilla testeillä. Den största utmaningen i bedömning i dag är likabehandling. Enligt gällande bestämmelser bör man med samma mängd kunnande få samma vitsord i hela Finland. Det här förverkligas ändå inte alltid. Denna utmaning har lyfts fram av bland annat Najat Ouakrim-Soivio, forskardoktor vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Undervisningsväsendet i Sibbo kommun ville ha belägg för att denna utmaning också gäller Sibbo. I syfte att kartlägga elevernas kunskapsnivå och jämföra testresultaten med vitsordet på läsårsbetyget för eleverna i årskurs 6 lät undervisningsväsendet genomföra ett test i matematik och engelska för samtliga elever i årskurs 7. Elever vid Sipoonlahden koulu, Sipoonjoen koulu och Kungsvägens skola gjorde testerna i matematik och engelska i början av september 2019.Testet var tvåspråkigt och identiskt för båda språkgrupperna. Testerna genomfördes under två dagar så att varje klass gjorde testet under samma lektion. Testresultaten visar att skolans storlek och undervisningsspråket inte påverkade elevernas kunskapsnivå. Pojkarna klarade testet i matematik en aning bättre än flickorna. Sämst klarade eleverna de olika delområdena inom procenträkning i matematiktestet. Flickorna klarade sig en aning bättre än pojkarna i engelskatestet. De svenskspråkiga eleverna klarade sig en aning bättre än de finskspråkiga i engelskatestet. Testresultaten har presenterats för och skickats till skolornas rektorer och för den pedagogiska utvecklingsgruppen. För att kunna göra en noggrannare analys av testresultaten måste samma test göras under flera läsår i följd. Bildningsdirektörens förslag: beslutar att kommunspecifika tester i matematik och engelska språket genomförs för elever i årskurs 7 varje läsår tills vidare. Utbildningstjänster vid Sibbo kommun satsar på att utveckla

13 4/ Suomenkielinen koulutusjaosto bedömningskompetensen under de närmaste åren i samband med förnyelsen av bedömningen i de nationella grunderna för läroplanen för grundläggande utbildning. Liitteet / Bilagor Liite 1/31. SIVVLK: 7. luokkalaisten testitulokset Bilaga 2/31. BILDUTSK: Testresultaten för elever i årskurs 7 Bilaga 3/31. BILDUTSK: Svenska skolsektionens protokollutdrag 12, Resultaten av testerna i matematik och engelska som genomförts för eleverna i årskurs 7 i Sibbo kommun 2019 Sivistysjohtajan ehdotus Sivistysvaliokunta merkitsee kyselyn tulokset tiedoksi Bildningsdirektörens förslag antecknar resultaten för enkäten för kännedom. Päätös Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut godkände enhälligt föredragandens förslag.

14 4/ Oikaisuvaatimus 1 ruotsinkielisen opetuspäällikön päätöksestä Kungsvägens skolan biologian ja maantiedon toistaiseksi voimassa oleva tuntiopettajan viran valinnasta / Begäran om omprövning 1 angående svenska undervisningschefens beslut angående val av timlärare i huvudsyssla, biologi och geografi. 69/ /2020 SIVVLK 32 Sivisttsvaliokunta / Valmistelija / Beredare: rk opetuspäällikkö /sv undervisningschef, Hannu Ollikainen, hannu.ollikainen(at) sipoo.fi * * * * * * * * on 4. huhtikuuta 2020 saapuneella kirjeellä jättänyt oikaisuvaatimuksen ruotsinkielisen opetuspäällikön tekemästä viranhaltijapäätöksestä (3. ), joka koskee Kungsvägens skolan biologian ja maantiedon toistaiseksi voimassa oleva tuntiopettajan viran valintaa. Oikaisuvaatimuksen sisältö * * * * * * * * vaatii oikaisuvaatimuksessaan, että sivistysvaliokunta kumoaa opetuspäällikön päätöksen. * * * * * * * * vetoaa oikaisuvaatimuksessaan siihen, että valintaa tehdessä on huomioitu ansioita, joita ei ole lueteltu työpaikkailmoituksessa ja toisinpäin. * * * * * * * * vetoaa myös siihen että * * * * * * * * * * * * on pidempi työkokemus opettajana takanaan kuin valitulla eikä * * * * * * suosittelijoihin oltu yhteydessä. Julkinen hakumenettely Kungsvägens skolan biologian ja maantiedon toistaiseksi voimassa oleva tuntiopettajan virka alkaen oli haettavana Biologian ja maantiedon tuntiopettajan viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan.tämä tarkoittaa ylempää korkeakoulututkintoa ja opettajan pätevyyttä kyseisen viran aineessa, tässä tapauksessa biologiassa ja maantiedossa. Ilmoituksessa tuotiin esiin seuraavia seikkoja: Panostamme hyvään, opetussuunnitelman mukaiseen ja monipuoliseen opetukseen. Koululla on aktiivista oppilaskunta- ja tukioppilastoimintaa, ja olemme myös KiVa-koulu. On tärkeää, että koulun oppilaat ja opettajat viihtyvät ja että koulun ilmapiiri tuntuu turvalliselta. Työskentelemme määrätietoisesti koulun toimintaympäristön kehittämiseksi mm. panostamalla tietotekniikkaan ja opetusmenetelmien eriyttämiseen voidaksemme tarjota oppilaille heidän oppimisensa ja kasvunsa tarvitsemaa tukea. Tuntiopettajalta odotetaan kehittävää ja aktiivista otetta työssään sekä kykyä tehdä

15 4/ hyvää yhteistyötä työyhteisön kanssa. Kokemusta yläasteopetuksesta, kielikylpyopetuksesta sekä tandemopetuksesta lasketaan ansioiksi. Määräaikaan mennessä virkaa haki kaksitoista (12) henkilöä, joista yhdeksän hakijaa, täyttivät muodolliset kelpoisuusvaatimukset. Hakijoista seitsemän kutsuttiin haastatteluun helmikuussa Haastatteluista vastasivat Kungsvägens skolanin rehtori Jouni Piippo, rekrytointisihteeri Päivi Rikkola ja rekrytointitasiantuntija Kati Hautakorpi. * * * * * * * * * * haastateltiin virkaan Hän on filosofian maisteri ja hänellä on aineenopettajan kelpoisuus biologiassa ja maantiedossa. Hänellä on usean vuoden työkokemus opettajan tehtävistä. Hän on työskennellyt viisi (5) vuotta ja yksi kuukausi pätevänä opettajana. Erityiseksi ansioiksi hänelle on haastattelupöytäkirjassa lueteltu nuoriyrittäjä-toimintaa, määrätietoisuus ja kiinnostusta tekniikkaan. John Hindrén haastateltiin virkaan Hän on filosofian maisteri ja hänellä on aineenopettajan kelpoisuus biologiassa ja maantiedossa. Hän on työskennellyt kaksi vuotta ja kuusi kuukautta (2,5 vuotta) pätevänä opettajana. Erityiseksi ansioksi hänelle on haastattelupöytäkirjaan lueteltu kokemus johtoryhmätyöstä, monipuoliset opetusmenetelmät ja eriyttämisosaaminen. Henkilöstövalinnan perusteleminen Ruotsinkielisen opetuspäällikön päätös perustuu kokonaisarvioon, jossa on huomioitu hakemusasiakirjat, haastattelut, kelpoisuus, aikaisempi työkokemus ja soveltuvuus opetus- ja kasvatustyöhön sekä hakijan vahvuudet opetuksen järjestämisen tarpeisiin nähden. Hindrénin valintaan muut tekijät kuin työkokemuksen pituus vuosissa painoivat enemmän päätöksessä. Erityiseksi ansioksi hänelle on päätöstä tehdessä laskettu kokemus yläastetyöstä, kaksikielisyys ja sellainen pätevyys ja ammattilaisuus mitä koulu tarvitsee. Lisäansioksi Hindrénille on laskettu tutoropettajakoulutus, kokemus luokanvalvojan työstä, hänen kiinnostus käyttää erilaisia digitaalisia ratkaisuja, ulkoilmapedagogiikan käyttö opetustilanteissa ja positiivinen kehittämisasenne. Hindrénilla on myös erinomaiset kielitaidot molemmissa kotimaissa kielissä, joita tarvitsee kielikylpyopetuksessa. Ei pidetty tarpeellisena olla yhteydessä suosittelijoihin kaikkien haastateltujen osalta. Kokonaisarvioinnin perusteella filosofian maisteri biologian ja maantiedon aineenopettaja John Hindrén on virkaan ansioitunein.

16 4/ Ruotsinkielinen opetuspäällikkö Hannu Ollikainen osallistuu sivistysvaliokunnan kokoukseen asiantuntijana. * * * * * * * * har med ett brev som ankommit den 4 april 2020 lämnat in en begäran om omprövning gällande svenska undervisningschefens beslut ( 3) angående val av timlärare i huvudsyssla, biologi och geografi vid Kungsvägen skola. Innehållet i begäran om omprövning * * * * * * * * kräver i sin begäran om omprövning att bildningsutskottet upphäver svenska undervisningschefens beslut. * * * * * * * * hänvisar i sin begäran om omprövning att det i beslutet har räknats meriter för sådana aspekter som inte uppgetts i arbetsannonsen och tvärtom. * * * * * * * * anser också att * * * * * * * * * * har flest antal arbetserfarenhetsår som lärare bakom sig av de sökande och man har inte varit i kontakt med * * * * * * * * * * referenspersoner. Offentligt ansökningsförfarande Tjänsten som timlärare i huvudsyssla i biologi och geografi vid Kungsvägens skola fr.o.m var lediganslagen Behörighetskraven för timlärartjänsten i biologi och geografi fastställs enligt förordningen (986/98) om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet. Detta betyder högre högskole-examen och lärarbehörighet i det ämne som tjänsten gäller, i detta fall biologi och geografi. I annonsen nämndes följande faktorer: Vi satsar på en god, läroplansenlig och mångsidig undervisning. Skolan har en aktiv elevkårs- och stödelevsverksamhet och vi är också en KiVa-skola. Det är viktigt att skolans elever och lärare trivs och att skolans atmosfär känns trygg. Vi jobbar medvetet för att utveckla skolans verksamhetsmiljö, bl.a. genom satsningar på informationsteknik och på differentierade undervisningsmetoder för att kunna erbjuda eleverna stöd för inlärning och uppväxt. Av timläraren förväntar vi oss ett utvecklande och aktivt grepp i arbetet samt förmåga till ett gott samarbete med kollegorna. Erfarenhet av högstadieundervisning, språkbadspedagogik eller tandemundervisning räknas som merit. Inom utsatt tid sökte tolv (12) personer tjänsten, av dessa uppfyllde båda nio, behörighetskraven. Sju av de sökande kallades till intervju i februari För intervjuerna ansvarade Kungsvägens skolas rektor Jouni Piippo och rekryteringssekreterare Päivi Rikkola ja

17 4/ rekryteringssakkunnig Kati Hautakorpi. * * * * * * * * * * är pedagogie magister och han har ämneslärarbehörighet i biologi och geografi. Han har flera års erfarenhet av läraruppgifter. Han har arbetat fem (5) år och en månad som behörig lärare. Som tilläggsmeriter i intervjuprotokollet finns nämnt ungdomsföreningsverksamhet, målmedvetenhet och intresse för teknik. John Hindrén är filosofie magister och han har ämneslärarbehörighet i biologi och geografi. Han har arbetat två år och sex månader (2,5 år) som behörig lärare. Som tilläggsmeriter i intervjuprotokollet finns nämnt ledningsgruppserfarenhet, mångsidiga undervisningsmetoder och kunnande inom differentiering. Grund för valet av tjänsteinnehavare Svenska undervisningschefens beslut grundar sig på en helhetsbedömning där man beaktat ansökningshandlingar, intervjuer, behörighet, tidigare arbetserfarenhet och lämpligheten för undervisnings- och fostringsarbetet och den sökandes övriga styrkor som kan behövas i ordnandet av undervisningen. I valet av Hindrén vägde andra faktorer än antalet arbetserfarenhetsår tyngre. Till Hindréns meriter räknades i valet av att anställa honom hans lärarerfarenhet i högstadium samt hans kvalifikationer och expertis som skolan behöver. Som tilläggsmerit räknades hans tutorlärarutbildning, erfarenhet som klassföreståndare, intresse att använda olika digitala lösningar och utomhusundervisning i undervisning samt hans positiva utvecklingsatityd. Hindrén har utmärkta kunskaper inom de båda inhemska språken, som behövs i språkbadsundervisningen. Det ansågs inte nödvändigt att vara i kontakt med alla de intervjuades referenspersoner. På basen av ansökningar, intervjuer samt en helhetsbedömning av lämpligheten är FM John Hindrén mest meriterande för tjänsten. Svenska undervisningschefen Hannu Ollikainen deltar som sakkunnig i bildningsutskottets möte. Sivistysjohtajan ehdotus Sivistysvaliokunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen perusteettomana, jolloin ruotsinkielisen opetuspäällikön tekemä päätös koskien Kungsvägens skolan biologian ja maantiedon lehtorin valintaa jää voimaan.

18 4/ Pykälä tarkastetaan välittömästi. Bildningsdirektörens förslag beslutar förkasta begäran om omprövelse varvid svenska undervisningschefens beslut angående val av timlärare i huvudsyssla, biologi och geografi förblir i kraft. Paragrafen justeras omedelbart. Päätös Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Pykälä tarkastettiin välittömästi. Beslut godkände enhälligt föredragandens förslag. Paragrafen justerades omedelbart.

19 4/ Oikaisuvaatimus 2 ruotsinkielisen opetuspäällikön päätöksestä Kungsvägens skolan biologian ja maantiedon toistaiseksi voimassa oleva tuntiopettajan viran valinnasta / Begäran om omprövning 2 angående svenska undervisningschefens beslut angående val av timlärare i huvudsyssla, biologi och geografi. 69/ /2020 SIVVLK 33 Sivistysvaliokunta / Valmistelija / Beredare: rk opetuspäällikkö /sv undervisningschef, Hannu Ollikainen, hannu.ollikainen(at) sipoo.fi * * * * * * * * * * on 13. huhtikuuta 2020 saapuneella kirjeellä jättänyt oikaisuvaatimuksen ruotsinkielisen opetuspäällikön tekemästä viranhaltijapäätöksestä (3. ), joka koskee Kungsvägens skolan biologian ja maantiedon toistaiseksi voimassa oleva tuntiopettajan viran valintaa. Oikaisuvaatimuksen sisältö * * * * * * * * * * vaatii oikaisuvaatimuksessaan, että sivistysvaliokunta kumoaa opetuspäällikön päätöksen. * * * * * * * * * * vetoaa oikaisuvaatimuksessaan siihen, että valintaa tehdessä on huomioitu ansioita, joita ei ole lueteltu työpaikkailmoituksessa ja toisinpäin. * * * * * * * * * * * * on myös pidempi työkokemus opettajana takanaan kuin valitulla eikä * * * * * * suosittelijoihin oltu yhteydessä. Julkinen hakumenettely Kungsvägens skolan biologian ja maantiedon toistaiseksi voimassa oleva tuntiopettajan virka alkaen oli haettavana Biologian ja maantiedon tuntiopettajan viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan.tämä tarkoittaa ylempää korkeakoulututkintoa ja opettajan pätevyyttä kyseisen viran aineessa, tässä tapauksessa biologiassa ja maantiedossa. Ilmoituksessa tuotiin esiin seuraavia seikkoja: Panostamme hyvään, opetussuunnitelman mukaiseen ja monipuoliseen opetukseen. Koululla on aktiivista oppilaskunta- ja tukioppilastoimintaa, ja olemme myös KiVa-koulu. On tärkeää, että koulun oppilaat ja opettajat viihtyvät ja että koulun ilmapiiri tuntuu turvalliselta. Työskentelemme määrätietoisesti koulun toimintaympäristön kehittämiseksi mm. panostamalla tietotekniikkaan ja opetusmenetelmien eriyttämiseen voidaksemme tarjota oppilaille heidän oppimisensa ja kasvunsa tarvitsemaa tukea. Tuntiopettajalta odotetaan kehittävää ja aktiivista otetta työssään sekä kykyä tehdä hyvää yhteistyötä työyhteisön kanssa. Kokemusta

20 4/ yläasteopetuksesta, kielikylpyopetuksesta sekä tandemopetuksesta lasketaan ansioiksi. Määräaikaan mennessä virkaa haki kaksitoista (12) henkilöä, joista yhdeksän hakijaa, täyttivät muodolliset kelpoisuusvaatimukset. Hakijoista seitsemän kutsuttiin haastatteluun helmikuussa Haastatteluista vastasivat Kungsvägens skolanin rehtori Jouni Piippo, rekrytointisihteeri Päivi Rikkola ja rekrytointitasiantuntija Kati Hautakorpi. * * * * * * * * * * haastateltiin virkaan Hän on filosofian maisteri ja hänellä on aineenopettajan kelpoisuus biologiassa ja maantiedossa. Hänellä on usean vuoden työkokemus opettajan tehtävistä. Hän on työskennellyt viisi (5) vuotta ja yksi kuukausi pätevänä opettajana. Erityiseksi ansioiksi hänelle on haastattelupöytäkirjassa lueteltu nuoriyrittäjä-toimintaa, määrätietoisuus ja kiinnostusta tekniikkaan. John Hindrén haastateltiin virkaan Hän on filosofian maisteri ja hänellä on aineenopettajan kelpoisuus biologiassa ja maantiedossa. Hän on työskennellyt kaksi vuotta ja kuusi kuukautta (2,5 vuotta) pätevänä opettajana. Erityiseksi ansioksi hänelle on haastattelupöytäkirjaan lueteltu kokemus johtoryhmätyöstä, monipuoliset opetusmenetelmät ja eriyttämisosaaminen. Henkilöstövalinnan perusteleminen Ruotsinkielisen opetuspäällikön päätös perustuu kokonaisarvioon, jossa on huomioitu hakemusasiakirjat, haastattelut, kelpoisuus, aikaisempi työkokemus ja soveltuvuus opetus- ja kasvatustyöhön sekä hakijan vahvuudet opetuksen järjestämisen tarpeisiin nähden. Hindrénin valintaan muut tekijät kuin työkokemuksen pituus vuosissa painoivat enemmän päätöksessä. Erityiseksi ansioksi hänelle on päätöstä tehdessä laskettu kokemus yläastetyöstä, kaksikielisyys ja sellainen pätevyys ja ammattilaisuus mitä koulu tarvitsee. Lisäansioksi Hindrénille on laskettu tutoropettajakoulutus, kokemus luokanvalvojan työstä, hänen kiinnostus käyttää erilaisia digitaalisia ratkaisuja, ulkoilmapedagogiikan käyttö opetustilanteissa ja positiivinen kehittämisasenne. Hindrénilla on myös erinomaiset kielitaidot molemmissa kotimaissa kielissä, joita tarvitsee kielikylpyopetuksessa. Ei pidetty tarpeellisena olla yhteydessä suosittelijoihin kaikkien haastateltujen osalta. Kokonaisarvioinnin perusteella filosofian maisteri biologian ja maantiedon aineenopettaja John Hindrén on virkaan ansioitunein.

21 4/ Ruotsinkielinen opetuspäällikkö Hannu Ollikainen osallistuu sivistysvaliokunnan kokoukseen asiantuntijana. * * * * * * * * * * har med ett brev som ankommit den 13 april 2020 lämnat in en begäran om omprövning gällande svenska undervisningschefens beslut ( 3) angående val av timlärare i huvudsyssla, biologi och geografi vid Kungsvägen skola. Innehållet i begäran om omprövning * * * * * * * * * * kräver i sin begäran om omprövning att bildningsutskottet upphäver svenska undervisningschefens beslut. * * * * * * * * * * hänvisar i sin begäran att i beslutet har till meriter räknats sådana aspekter som inte uppgetts i arbetsannonsen och tvärtom. * * * * * * * * * * har också flest antal arbetserfarenhetsår som lärare bakom sig och man har inte varit i kontakt med * * * * * * referenspersoner. Offentligt ansökningsförfarande Tjänsten som timlärare i huvudsyssla i biologi och geografi vid Kungsvägens skola fr.o.m var lediganslagen Behörighetskraven för timlärartjänsten i biologi och geografi fastställs enligt förordningen (986/98) om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet. Detta betyder högre högskole-examen och lärarbehörighet i det ämne som tjänsten gäller, i detta fall biologi och geografi. I annonsen nämndes följande faktorer: Vi satsar på en god, läroplansenlig och mångsidig undervisning. Skolan har en aktiv elevkårs- och stödelevsverksamhet och vi är också en KiVa-skola. Det är viktigt att skolans elever och lärare trivs och att skolans atmosfär känns trygg. Vi jobbar medvetet för att utveckla skolans verksamhetsmiljö, bl.a. genom satsningar på informationsteknik och på differentierade undervisningsmetoder för att kunna erbjuda eleverna stöd för inlärning och uppväxt. Av timläraren förväntar vi oss ett utvecklande och aktivt grepp i arbetet samt förmåga till ett gott samarbete med kollegorna. Erfarenhet av högstadieundervisning, språkbadspedagogik eller tandemundervisning räknas som merit. Inom utsatt tid sökte tolv (12) personer tjänsten, av dessa uppfyllde båda nio, behörighetskraven. Sju av de sökande kallades till intervju i februari För intervjuerna ansvarade Kungsvägens skolas rektor Jouni Piippo och rekryteringssekreterare Päivi Rikkola ja

22 4/ rekryteringssakkunnig Kati Hautakorpi. * * * * * * * * * * är pedagogie magister och han har ämneslärarbehörighet i biologi och geografi. Han har flera års erfarenhet av läraruppgifter. Han har arbetat fem (5) år och en månad som behörig lärare. Som tilläggsmeriter i intervjuprotokollet finns nämnt ungdomsföreningsverksamhet, målmedvetenhet och intresse för teknik. John Hindrén är filosofie magister och han har ämneslärarbehörighet i biologi och geografi. Han har arbetat två år och sex månader (2,5 år) som behörig lärare. Som tilläggsmeriter i intervjuprotokollet finns nämnt ledningsgruppserfarenhet, mångsidiga undervisningsmetoder och kunnande inom differentiering. Grund för valet av tjänsteinnehavare Svenska undervisningschefens beslut grundar sig på en helhetsbedömning där man beaktat ansökningshandlingar, intervjuer, behörighet, tidigare arbetserfarenhet och lämpligheten för undervisnings- och fostringsarbetet och den sökandes övriga styrkor som kan behövas i ordnandet av undervisningen. I valet av Hindrén vägde andra faktorer än antalet arbetserfarenhetsår tyngre. Till Hindréns meriter räknades i valet av att anställa honom hans lärarerfarenhet i högstadium samt hans kvalifikationer och expertis som skolan behöver. Som tilläggsmerit räknades hans tutorlärarutbildning, erfarenhet som klassföreståndare, intresse att använda olika digitala lösningar och utomhusundervisning i undervisning samt hans positiva utvecklingsatityd. Hindrén har utmärkta kunskaper inom de båda inhemska språken, som behövs i språkbadsundervisningen. Det ansågs inte nödvändigt att vara i kontakt med alla de intervjuades referenspersoner. På basen av ansökningar, intervjuer samt en helhetsbedömning av lämpligheten är FM John Hindrén mest meriterande för tjänsten. Svenska undervisningschefen Hannu Ollikainen deltar som sakkunnig i bildningsutskottets möte. Sivistysjohtajan ehdotus Sivistysvaliokunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen perusteettomana, jolloin ruotsinkielisen opetuspäällikön tekemä päätös koskien Kungsvägens skolan biologian ja maantiedon lehtorin valintaa jää voimaan.

23 4/ Pykälä tarkastetaan välittömästi. Bildningsdirektörens förslag beslutar förkasta begäran om omprövning varvid svenska undervisningschefens beslut angående val av timlärare i huvudsyssla, biologi och geografi förblir i kraft. Paragrafen justeras omedelbart. Päätös Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Pykälä tarkastettiin välittömästi. Beslut godkände enhälligt föredragandens förslag. Paragrafen justerades omedelbart.

24 4/ Koulupsykologin viran perustaminen / Inrättande av en tjänst som skolpsykolog 345/ /2020 SIVVLK 34 Sivistysvaliokunta / Valmistelija / Beredare: johtava koulupsykologi / ledande skolpsykolog Anne Salmela anne.salmela(at)sipoo.fi Kuntalain 87 :n mukaan virat perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa. Vaikka henkilön tehtäviin sisältyisi julkisen vallan käyttöä vain vähäisessä määrin, henkilön tulee olla kuntaan virkasuhteessa. Kunnan velvollisuus järjestää koulupsykologipalveluita Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan esiopetuksen ja perusopetuksen oppilailla ja toisen asteen opiskelijoilla on oikeus saada maksutta opiskeluhuolto, jota opetukseen tai koulutukseen osallistuminen edellyttää. Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa psykologipalvelujen järjestämisestä alueellaan sijaitsevien esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta. Koulupsykologipalveluista säädetään myös perusopetuslaissa, lukiolaissa, laissa ammatillisesta koulutuksesta sekä kyseisten koulutusmuotojen opetussuunnitelmien perusteissa. Koulupsykologin viran keskeiset tehtävät 1) Esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opiskelijoiden psykologin tutkimukset ja arviot. Koulupsykologi suosittelee arvionsa perusteella kotiin ja kouluun tukitoimia, ja arvioi jatkotutkimusten ja hoidon tarvetta. 2) Lasten ja nuorten lyhyet fokusoidut ja pidemmät hoidolliset tukikäyntijaksot. Jaksojen aikana erotusdiagnostinen arviointi jatkohoidon tarpeen arvioimiseksi ja tukitoimien suunnittelemiseksi. Edellä mainituilla toimenpiteillä on vaikutusta yksilöön siinä määrin, että lakisääteisten koulupsykologin tehtävien hoitaminen edellyttää virkasuhdetta. Lisäksi koulupsykologin työtehtäviin kuuluu mm: 3) Konsultaatio: koulujen ja esiopetuksen henkilöstön konsultointi kasvuun ja kehitykseen, oppimiseen sekä psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä ja psykologian asiantuntijana toimiminen työryhmissä. 4) Koulun tukitoimien ja koulunkäyntijärjestelyiden suunnittelu ja

25 4/ seuranta yhteistyössä opetushenkilöstön, oppilaan ja oppilaan vanhempien kanssa. 5) Vanhemmuuden tukeminen ja yhteistyö kotien kanssa 6) Psykologian asiantuntijana toimiminen yhteisöllisen oppilashuoltotyön suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Yhteisöllinen työ vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin koko koulun tasolla. 7) Kriisityö: osallistuminen koulujen kriisityöryhmien jäsenenä kriisityön suunnitteluun ja toteutukseen; tarjoaa psykososiaalista tukea oppilaille ja konsultatiivista tukea opettajille 8) Asiantuntijatyö kouluikäisten ja opiskelijoiden palveluiden ja hyvinvointityön toimintamallien kehittämiseksi Sipoossa. Sipoon kunnan koulupsykologipalvelut Sipoon koulutuspalveluissa on tällä hetkellä 4 koulupsykologin vakanssia, joista yksi vakanssi on täytetty 55 % ja yksi johtavan koulupsykologin vakanssi, yht. 4,55 psykologin vakanssia. Koulutuspalvelut tuottavat sekä suomen- että ruotsinkieliset koulupsykologipalelut esi- ja perusopetuksen lisäksi kunnassa toimiville toisen asteen oppilaitoksille. Ajalla on lisäksi ollut yksi määräaikainen kokoaikainen kaksikielinen koulupsykologi, jolloin psykologiresurssi on ollut 5,55 psykologia. Järjestely on mahdollistanut sen, että johtava koulupsykologi on voinut työskennellä 2 pvä /vko esimiestehtävissä ja 1 pvä / vko erityisopetukseen ja oppimisen tukeen liittyvissä hallinnollisissa tehtävissä. Lisäksi johtava koulupsykologi työskentelee koulupsykologina 2 pvä /vko. Virkajärjestelyllä on tuotettu suorituksen mukaiset koulupsykologipalvelut esi- ja perusopetuksen lisäksi toisen asteen oppilaitoksille. Lisäksi sen myötä oppilashuollolla on asianmukainen ja riittävä resurssi toimintojen johtamiselle ja kehittämiselle Koulupsykologipalveluiden mitoitus Oppilashuoltolain mukaan oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti psykologin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun oppilas on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä. Koulupsykologipalveluiden määrälliseksi tavoitteeksi on asetettu noin 600 oppilasta / koulupsykologi. Mikäli koulupsykologin virka vakinaistetaan, yhdellä koulupsykologilla on keskimäärin 677

26 4/ oppilaan asiakaspohja. Ilman uutta vakanssia oppilasmäärä olisi 850 oppilasta / koulupsykologi. Mikäli virkaa ei perusteta, sekä koulupsykologipalveluiden saatavuus että yhteisöllisen ja yksilökohtaisen psykologityön laatu heikkenisivät; palvelujen ja toimintamallien kehittämiseen ei olisi mahdollista panostaa riittävästi. Viran perustamisen vaihtoehtona on tuottaa palvelut tarvittavin ostopalveluina. Niiden tuottaminen on kalliimpaa vakituiseen virkaan verrattuna. Palveluiden tuottamisessa ei ole tällä hetkellä riittävää kilpailua eivätkä ostopalveluina tuotetut koulupsykologipalvelut sovellu koulujen yhteisölliseen hyvinvointityöhön. Viran perustamisen kustannusvaikutukset Viran perustaminen on huomioitu sivistysvaliokunnan vuoden 2020 käyttösuunnitelmassa. Viran taloudelliset vaikutukset käyttötalouteen ovat noin / vuosi. Viran perustaminen ei lisää henkilötyövuosien määrää verrattuna vuoteen Koska tehtävää on aikaisemmin hoidettu määräaikaisena tehtävänä, viran perustamisessa ei tarvitse huomioida kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 23 :n mukaisesti viranhaltijan kuulemista. Sivistysjohtajan ehdotus Sivistysvaliokunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kuntaan perustetaan alkaen toistaiseksi voimassa oleva koulupsykologin virka. Bildningsdirektörens förslag beslutar föreslå kommunstyrelsen att en tjänst som skolpsykolog inrättas i kommunen fr.o.m Tjänsteförhållandet gäller tillsvidare. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Paragrafen justeras omedelbart. Päätös Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Pykälä tarkastettiin välittömästi kokouksessa. Beslut godkände enhälligt föredragandens förslag. Paragrafen justerades omedelbart på mötet.

27 4/ Sipoon lukion opinto-ohjaajan viran perustaminen / Inrättande av en tjänst som studiehandledare vid Sipoon lukio 348/ /2020 SIVVLK 35 Sivistysvaliokunta / Valmistelija / Beredare: sivistysjohtaja / bildningsdirektör Jukka Pietinen, jukka.pietinen(at)sipoo.fi, rehtori / rektor Aarne Alatalo aarne.alatalo(at)sipoo.fi Kuntalain 87 :n mukaan virat perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa. Vaikka henkilön tehtäviin sisältyisi julkisen vallan käyttöä vain vähäisessä määrin, henkilön tulee olla kuntaan virkasuhteessa. Lukion opinto-ohjaus Lukiolain 11 mukaisesti lukion pakolliset opinnot sisältävät opinnonohjausta. Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa lukioaikana ja huolehtia siitä, että opiskelijalla on riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään. Opinto-ohjauksen tulee muodostaa koko lukiokoulutuksen ajalle kestävä jatkumo, jonka aikana opiskelija saa riittävät perustiedot ja -taidot. Näiden tietojen ja taitojen avulla opiskelijan on mahdollista suunnitella lukio-opintojaan, jatko-opintojaan sekä pohtia urasuuntautumistaan. Ohjauksen tulee tukea opiskelijan hyvinvointia, kasvua ja kehitystä, tarjota aineksia itsetuntemuksen ja -ohjautuvuuden lisääntymiseen sekä kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen. Lukion aikana opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta ryhmämuotoista ohjausta / aineensisäistä ohjausta pienryhmä- ja vertaisohjausta. Em. ohjauksen muodot tukevat opiskelijaa kiinnostusten kartoittamisessa, vahvuuksien tunnistamisessa, urasuunnittelussa sekä valinta- ja ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Henkilökohtaisessa ohjauksessa opiskelijan tulee voida keskustella lukio-opintoihinsa, urasuunnitteluunsa, jatkokoulutusvalintoihinsa sekä elämäntilanteeseensa ja tulevaisuuteensa liittyvistä kysymyksistä. Pienryhmissä opiskelijalla on mahdollisuus käsitellä asioita, jotka ovat jaettavissa muiden opiskelijoiden kanssa ja joiden esille ottaminen ryhmässä on mielekästä. Lukion opinto-ohjaajan kelpoisuus

28 4/ Opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen 11 :n mukaan lukion opinto-ohjausta on kelpoinen antamaan henkilö: 1) joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja tutkinnon lisäksi yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 19 :n 4 kohdassa tarkoitetut opinnot tai kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 15 :n 2 momentin mukaiset opinto-ohjaajan opinnot; 2) joka on suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 15 :n 1 momentin mukaisen koulutuksen; tai 3) jolla on tämän asetuksen 15 :n 1 momentissa säädetty kelpoisuus. Vuosityöaikaan sidotun opinto-ohjaajan työaika Opetusalan virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaan vuosityöaikaan otetun opinto-ohjaajan vuosityöaika on 1 624, josta 424 tunnin osalta opettaja saa valita tehtävän työn ajan ja paikan. Paikan ja ajan suhteen valinnainen työaika on tarkoitettu opinto-ohjauksen kurssien valmistelutyöhön ja siihen liittyvän opetusmateriaalin kokoamiseen ja valmistamiseen ja mm. yhteistyöhön työelämän ja korkeakoulujen kanssa. Ennen lukuvuoden alkua opettajalle on vahvistettava työajan käyttösuunnitelma, joka sisältää opetus- ja ohjaustyön sisällön määrän sekä opettajan muut tehtävät. Jos työkauden aikana on tarpeen muuttaa vahvistettua työajankäyttösuunnitelmaa, tehdään se poistamalla tai vaihtamalla opettajalle määrättyjä töitä ja tehtäviä. Työajan käyttösuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan syys- ja kevätlukukauden päättyessä. Opinto-ohjaajan työnantajan määrättävissä olevasta työajasta tuntia on sijoitettavissa koulun kesäkeskeytysaikaan. Opinto-ohjaajan asiakasmäärä Jotta opinto-ohjaaja kykenee antamaan riittävässä määrin yksilöohjausta, yleisesti suositellaan yksittäisen opinto-ohjaajan asiakasmääräksi 200 opiskelijaa. Opinto-ohjaus Sipoon lukiossa Sipoon lukiossa opinto-ohjaus on toteutettu tuntiopettajuutena. Koska lukion opiskelijämäärä tulee pysymään nykyisessä noin runsaassa kahdessa sadassa, on perustelua, että opinto-ohjaajan

29 4/ tehtävien hoitamiseksi perustetaan toistaiseksi voimassa oleva virka. Sipoon lukion opinto-ohjaajan tehtävien vakituinen hoitaja on siirtynyt muihin tehtäviin. Siksi opinto-ohjaajan tehtävien hoitaminen on järjestetty kuluvan lukuvuotena määräaikaisin järjestelyin. Näin ollen virkasuhteen muuttamisessa ei tarvitse huomioida kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 23 :n mukaisesti viranhaltijan kuulemista. Viran perustamisen kustannusvaikutukset Koska kyseessä on tuntiopettajan virkasuhteen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi lukion opinto-ohjaajan viraksi, toimenpiteellä ei ole vaikutusta sivistysvaliokunnan käyttötalouteen. Sivistysjohtaja ehdotus Sivistysvaliokunta esittää kunnanhallitukselle, että Sipoon lukion opinto-ohjaajan tehtävien hoitamiseksi kuntaan perustetaan opinto-ohjaajan virka alkaen. Virkasuhteessa noudatetaan OVTES:in mukaista vuosityöaikaa. Bildningsdirektörens förslag föreslår kommunstyrelsen att en tjänst som studiehandledare inrättas i kommunen fr.o.m för att sköta studiehandledaruppgifterna vid Sipoon lukio. I tjänsteförhållandet tillämpas årsarbetstid enligt UKTA. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Paragrafen justeras omedelbart. Päätös Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Pykälä tarkastettiin välittömästi kokouksessa. Beslut godkände enhälligt föredragandens förslag. Paragrafen justerades omedelbart på mötet.

32 29.04.2013 4 26.08.2013

32 29.04.2013 4 26.08.2013 Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 32 29.04.2013 4 26.08.2013 4 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen johdosta, Kungsvägens skolan tekstiilityön opettaja

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg terveysjohtaja Kivilevo Pekka 17:00-18:50 talousjohtaja Pöytäkirjantarkastaja/Protokolljuste rare

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg terveysjohtaja Kivilevo Pekka 17:00-18:50 talousjohtaja Pöytäkirjantarkastaja/Protokolljuste rare 3/2019 1 Aika/Tid 19.03.2019, Klo/Kl. 17:00-19:25 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo / Festsalen Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lehtonen Harri 17:00-19:25 puheenjohtaja/ordförande

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 4/2017 1 Aika/Tid 19.04.2017, Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

7/ Pöytäkirja Protokoll. Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-21:10 Paikka/Plats Kuntala, kokoushuone 1

7/ Pöytäkirja Protokoll. Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-21:10 Paikka/Plats Kuntala, kokoushuone 1 7/2019 1 Aika/Tid 16.05.2019, Klo/Kl. 17:30-21:10 Paikka/Plats Kuntala, kokoushuone 1 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lehtonen Harri 17:30-21:10 puheenjohtaja/ordföra

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg. Muu/Övriga Slotte Martin 17:00-21:30 sihteeri/sekre. Tilintarkastaja Rönnqvist Mia 17:00-21:30 asiantuntija/sakkunnig

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg. Muu/Övriga Slotte Martin 17:00-21:30 sihteeri/sekre. Tilintarkastaja Rönnqvist Mia 17:00-21:30 asiantuntija/sakkunnig 6/2019 1 Aika/Tid 07.05.2019, Klo/Kl. 17:00-21:30 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lehtonen Harri 17:00-21:30 puheenjohtaja/ordföra nde Rauha Hannele

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 4/2019 1 Aika/Tid 09.04.2019, Klo/Kl. 17:00-19:45 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo / Festsalen Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lehtonen Harri 17:00-19:45 puheenjohtaja/ordförande

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2

Aika/Tid , Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 6/2017 1 Aika/Tid 25.04.2017, Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 5/2019 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 18.06.2019, Klo/Kl. 17:30-20:45 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Wessman-talo Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Alaterä Mandi 17:30-20:45 puheenjohtaja

Lisätiedot

9/ Pöytäkirja Protokoll. Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden. Aika/Tid , Klo/Kl. 10:00-10:45. Osallistujat/Deltagare

9/ Pöytäkirja Protokoll. Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden. Aika/Tid , Klo/Kl. 10:00-10:45. Osallistujat/Deltagare 9/2019 1 Aika/Tid 27.05.2019, Klo/Kl. 10:00-10:45 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala, KH-kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lehtonen Harri 10:00-10:45 puheenjohtaja/ordföra

Lisätiedot

2/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-19:00. Osallistujat/Deltagare

2/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-19:00. Osallistujat/Deltagare 2/2019 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 04.03.2019, Klo/Kl. 17:30-19:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Alaterä Mandi 17:30-19:00 puheenjohtaja

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 9/2018 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 04.12.2018, Klo/Kl. 17:30-19:50 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Villa Sibbe, Joensuun raitti 58, 01150 Söderkulla Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-19:20 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-19:20 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39 10/2018 1 Elinkeinojaosto/Näringssektionen Aika/Tid 19.11.2018, Klo/Kl. 17:30-19:20 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 3/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 3/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto 3/2016 1 Aika/Tid 25.04.2016, klo/kl. 17:00-18:35 Paikka/Plats Kuntala, Kunnanhallituksen kokoushuone 2 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV.

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 1/2017 1 Aika/Tid 23.01.2017, Klo/Kl. 17:30-19:20 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Söderkullan kartano Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Suuronen Juha 17:30-19:20 puh.joht./ordf. Sundman Richard

Lisätiedot

2/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1

2/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 2/2015 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 09.03.2015, Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Rope Maarit

Lisätiedot

Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 101 17.12.2018 110 18.12.2018 7 22.01.2019 Lukuvuoden 2019-2020 työ- ja loma-ajat Sipoon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 6/2019 1 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Aika/Tid 28.05.2019, Klo/Kl. 17:30-19:50 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo /Festsalen Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Sundbäck Tom 17:30-19:50

Lisätiedot

Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh- mötesrum

Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh- mötesrum 4/2017 1 Aika/Tid 23.05.2017, Klo/Kl. 17:30-18:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh- mötesrum Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Sundbäck Janica 17:30-18:15

Lisätiedot

Kuntala, kokoushuone Kh2 / Sockengården, mötesrum Kh2

Kuntala, kokoushuone Kh2 / Sockengården, mötesrum Kh2 1/2017 1 Elinkeinojaosto/Näringssektionen Aika/Tid 29.08.2017, Klo/Kl. 17:00-18:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala, kokoushuone Kh2 / Sockengården, mötesrum Kh2 Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:35-19:30 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:35-19:30 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39 1/2019 1 Elinkeinojaosto/Näringssektionen Aika/Tid 04.02.2019, Klo/Kl. 17:35-19:30 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 3/2019 1 Aika/Tid 17.06.2019, Klo/Kl. 17:00-17:55 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Yk-Talo, Spektri Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Sandström Stefan 17:00-17:55 Puh.joht./Ordf. Tamminen

Lisätiedot

7/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-19:00. Osallistujat/Deltagare

7/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-19:00. Osallistujat/Deltagare 7/2018 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 17.09.2018, Klo/Kl. 17:30-19:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala kh-kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Alaterä Mandi 17:30-19:00

Lisätiedot

Juhlatalo, Ketunleipä 3 krs / Festsalen, Ketunleipä 3 vån.

Juhlatalo, Ketunleipä 3 krs / Festsalen, Ketunleipä 3 vån. 2/2019 1 Aika/Tid 12.02.2019, Klo/Kl. 17:00-19:20 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo, Ketunleipä 3 krs / Festsalen, Ketunleipä 3 vån. Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lehtonen Harri

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 8/2018 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 05.11.2018, Klo/Kl. 17:30-19:45 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Alaterä Mandi

Lisätiedot

Tässä Laki taiteen perusopetuksesta kokonaisuudessaan.

Tässä Laki taiteen perusopetuksesta kokonaisuudessaan. Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 47 23.05.2018 Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 58 20.06.2018 Oikaisuvaatimus Sipoon musiikkikoulun opetussuunnitelman hyväksyminen taiteen perusopetuksen piiriin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 21 03.03.2014 73 11.03.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä / Utlåtande

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg. Forss Maria 17:30-18:35 jäsen/ledamot Christiansson 17:30-18:35 jäsen/ledamot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg. Forss Maria 17:30-18:35 jäsen/ledamot Christiansson 17:30-18:35 jäsen/ledamot 9/2018 1 Aika/Tid 26.11.2018, Klo/Kl. 17:30-18:35 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo / Festsalen Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Röman Micaela 17:30-18:35 pj/ordf. Manninen-Ollberg

Lisätiedot

Kokoushuone 1, Kuntala / Mötesrum 1, Sockengården

Kokoushuone 1, Kuntala / Mötesrum 1, Sockengården 1/2019 1 Aika/Tid 08.01.2019, Klo/Kl. 17:00-22:20 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kokoushuone 1, Kuntala / Mötesrum 1, Sockengården Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lehtonen Harri 17:00-22:20

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 4/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 4/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto 4/2016 1 Aika/Tid 31.05.2016, klo/kl. 17:30-18:15 Paikka/Plats Kuntala, Kunnanhallituksen kokoushuone 1 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV.

Lisätiedot

Lilla Villan, Jussaksentie 16, Nikkilä /Jussasvägen 16, Nickby

Lilla Villan, Jussaksentie 16, Nikkilä /Jussasvägen 16, Nickby 9/2018 1 Aika/Tid 05.06.2018, Klo/Kl. 10:00-11:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Lilla Villan, Jussaksentie 16, Nikkilä /Jussasvägen 16, Nickby Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lehtonen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) Opetuslautakunta POL/

Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) Opetuslautakunta POL/ Helsingin kaupunki Esityslista 1/2017 1 (5) 1 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2016-013918 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n nojalla hylätä **********

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 6/2017 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 10.10.2017, Klo/Kl. 17:30-19:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh-2 kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Alaterä Mandi 17:30-19:15

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-18:30 Paikka/Plats Kuntalan kokoushuone 2 (KEKE) / Sockengården mötesrum 2 (KEKE)

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-18:30 Paikka/Plats Kuntalan kokoushuone 2 (KEKE) / Sockengården mötesrum 2 (KEKE) 10/2015 1 Aika/Tid 08.12.2015, Klo/Kl. 17:30-18:30 Paikka/Plats Kuntalan kokoushuone 2 (KEKE) / Sockengården mötesrum 2 (KEKE) Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Suuronen

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-19:55 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-19:55 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39 2/2019 1 Elinkeinojaosto/Näringssektionen Aika/Tid 18.03.2019, Klo/Kl. 17:30-19:55 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

Söderkullan kartano, Söderkullantie 701 / Söderkulla Gård, Söderkullavägen 701

Söderkullan kartano, Söderkullantie 701 / Söderkulla Gård, Söderkullavägen 701 11/2018 1 Elinkeinojaosto/Näringssektionen Aika/Tid 17.12.2018, Klo/Kl. 17:30-19:40 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Söderkullan kartano, Söderkullantie 701 / Söderkulla Gård, Söderkullavägen 701 Nimi/Namn

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 24.08.2016 Sivu 1 / 1 5576/2015 01.01.01 131 Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1414-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh.

Lisätiedot

12/ Pöytäkirja Protokoll. Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-20:45

12/ Pöytäkirja Protokoll. Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-20:45 12/2018 1 Aika/Tid 17.12.2018, Klo/Kl. 17:30-20:45 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Ravintola Tila, Knutersintie 262, 04130 Sipoo Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Skogster Antti 17:30-20:45

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 7/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , klo/kl. 17:00-18:30

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 7/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , klo/kl. 17:00-18:30 Suomenkielinen koulutusjaosto 7/2015 1 Aika/Tid 07.12.2015, klo/kl. 17:00-18:30 Paikka/Plats OSALLISTUJAT/DELTAGARE Kuntala, Keken kokoushuone Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV. Rope

Lisätiedot

1/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-20:00. Osallistujat/Deltagare

1/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-20:00. Osallistujat/Deltagare 1/2019 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 05.02.2019, Klo/Kl. 17:30-20:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Alaterä Mandi 17:30-20:00 puheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet

Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 9/2017 1 Kokouskutsu Möteskallelse Päivämäärä Datum Klo Kl. 17:30 Paikka Plats Kuntalan kh-2 kokoushuone Sipoossa Sibbo 22.11.2017 Antti Skogster sivistysvaliokunnan puheenjohtaja ordförande för bildningsutskottet

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:45 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:45 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8 9/2016 1 Aika/Tid, Klo/Kl. 17:00-17:45 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Kankfelt Tim 17:00-17:45 pj./ordf.

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot 10/2012 1 Aika/Tid 26.11.2012, klo/kl. 18:00-20:25 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 2 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV. Wikström Anders 18:00-20:25

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

39 19.05.2015. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

39 19.05.2015. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 39 19.05.2015 Aloite toisen kotimaisen kielen opetuksen aikaistamisesta Sipoon kouluissa/christel Liljeström ym. / Motion om tidigareläggning av det andra inhemska

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 18.05.2016 Sivu 1 / 1 5576/2015 01.01.01 85 Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1414-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh.

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Opetuslautakunta POL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Opetuslautakunta POL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (6) 15 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2016-013918 T 01 01 01 01 Päätös Käsittely päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen,

Lisätiedot

Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh-mötes rum

Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh-mötes rum 3/2017 1 Aika/Tid 26.04.2017, Klo/Kl. 17:30-18:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh-mötes rum Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Sundbäck Janica 17:30-18:15

Lisätiedot

Aloite kieltenopetuksen varhentamisesta/kokoomuksen valtuustoryhmä

Aloite kieltenopetuksen varhentamisesta/kokoomuksen valtuustoryhmä Valtuusto 47 22.05.2017 Suomenkielinen 4 05.02.2019 koulutusjaosto Aloite kieltenopetuksen varhentamisesta/kokoomuksen valtuustoryhmä 1698/12.00.01/2016 KV 130 Valtuusto 5.9.2016 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 3/2017 1 Sipoon Vesi - Sibbo Vatten -liikelaitoksen johtokunta Aika/Tid 04.04.2017, Klo/Kl. 17:00-17:10 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh-kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 25.01.2017 klo 17:03-18:00 PAIKKA Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8 7/2016 1 Aika/Tid 24.08.2016, Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Kankfelt Tim 17:00-17:50

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 18:30-19:45 Paikka/Plats Gumbontalo, os. Gumbontie 222 / Gumbohuset, Gumbovägen 222

Aika/Tid , Klo/Kl. 18:30-19:45 Paikka/Plats Gumbontalo, os. Gumbontie 222 / Gumbohuset, Gumbovägen 222 9/2018 1 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Aika/Tid 20.11.2018, Klo/Kl. 18:30-19:45 Paikka/Plats Gumbontalo, os. Gumbontie 222 / Gumbohuset, Gumbovägen 222 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 2/2019 1 Aika/Tid 13.02.2019, Klo/Kl. 17:30-20:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo / Festsalen Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Röman Micaela 17:30-20:00 pj/ordf. Christiansson

Lisätiedot

Aloite kieltenopetuksen varhentamisesta/kokoomuksen valtuustoryhmä

Aloite kieltenopetuksen varhentamisesta/kokoomuksen valtuustoryhmä Valtuusto 30 25.03.2019 Aloite kieltenopetuksen varhentamisesta/kokoomuksen valtuustoryhmä 1698/12.00.01/2016 KV 130 Valtuusto 5.9.2016 Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti aloitteen, jossa ehdotetaan, että:

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 41 31.01.2012 7 15.01.2013 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Saariston ja rannikon osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä jätetyistä

Lisätiedot

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 42 Laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virka (vakanssi n:o 422290) HEL 2014-004918 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (5) 57 Oikaisuvaatimus koskien opinto-ohjaajan määräaikaisen virkasuhteen täyttämistä HEL 2017-007095 T 01 01 01 01 Päätös päätti hylätä Stadin ammattiopiston ja

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Huutjärvi skola, Huutjärvivägen 56, Huutjärvi, rum Mediateekki. Rosenblad Solveig Medlem

Huutjärvi skola, Huutjärvivägen 56, Huutjärvi, rum Mediateekki. Rosenblad Solveig Medlem PYTTIS KOMMUN PROTOKOLL 2/2016 10 TID 11.08.2016 klo 17:10-17:50 PLATS Huutjärvi skola, Huutjärvivägen 56, 49210 Huutjärvi, rum Mediateekki VID MÖTET NÄRVARANDE Björkqvist Camilla Appelberg Jan Riihimäki

Lisätiedot

Vammaisneuvosto / Rådet för personer med funktionsnedsättning

Vammaisneuvosto / Rådet för personer med funktionsnedsättning 11/2018 1 Aika/Tid, Klo/Kl. 18:00-19:55 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Nikkilän sosiaali- ja terveysasema, 3 krs Sali / Nickby social- och hälsostation, 3 vån. Salen Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 9/2016 1 Aika/Tid 26.09.2016, Klo/Kl. 17:30-22:16 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh-2 kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Sundman Richard 17:30-22:16 vara puh.joht/viceordf.

Lisätiedot

Aloite nollatoleranssista koulukiusaamiselle/marja Manninen-Ollberg ym.

Aloite nollatoleranssista koulukiusaamiselle/marja Manninen-Ollberg ym. Valtuusto 49 22.05.2017 Aloite nollatoleranssista koulukiusaamiselle/marja Manninen-Ollberg ym. 1569/12.01.03/2016 KV 102 Valtuusto 16.5.2016 Marja Manninen-Ollberg ja 27 muuta valtuutettua jättivät aloitteen

Lisätiedot

Kokoushuone 1, Kuntala / Mötesrum 1, Sockengården

Kokoushuone 1, Kuntala / Mötesrum 1, Sockengården 7/2018 1 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Aika/Tid 17.09.2018, Klo/Kl. 17:30-19:30 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kokoushuone 1, Kuntala / Mötesrum 1, Sockengården Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (7) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (7) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2019 1 (7) 160 Oikaisuvaatimus lehtorin virkaan ottamisesta HEL 2019-000787 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 134 :n nojalla hylätä oikaisuvaatimuksen, jonka hän on

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus oman äidinkielen opettajan (espanja) valinnasta (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus oman äidinkielen opettajan (espanja) valinnasta (työavain ) 18.05.2016 Sivu 1 / 1 381/2016 01.01.01 84 Oikaisuvaatimus oman äidinkielen opettajan (espanja) valinnasta (työavain 3-1403-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Virpi Leino,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 543/2009 vp Käyttäytymisarvosanan merkitseminen perusopetuksen päättötodistukseen Eduskunnan puhemiehelle Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot. Keski-Oja Mervi 18:00-20:10 esittelijä/föredragand e Iijalainen Anne 18:00-19:00 asiantuntija

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot. Keski-Oja Mervi 18:00-20:10 esittelijä/föredragand e Iijalainen Anne 18:00-19:00 asiantuntija 8/2012 1 Aika/Tid 17.09.2012, klo/kl. 18:00-20:10 Paikka/Plats Kuntala, kokoushuone 2 (KEKE, toinen kerros) OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV. Wikström Anders

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Opetuslautakunta POL/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Opetuslautakunta POL/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 1 (5) 3 Oikaisuvaatimus englannin ja espanjan kielen lehtorin virkaan ottamisesta HEL 2017-004372 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 3/2019 1 Aika/Tid 13.02.2019, Klo/Kl. 17:30-18:50 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:30-18:50 Puh.joht./Ordf. Engblom Charlotta 17:30-18:50

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Opetuslautakunta RPKL/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Opetuslautakunta RPKL/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 1 (6) 3 Oikaisuvaatimus biologian ja maantiedon tuntiopettajan ottamisesta HEL 2017-003304 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89

Lisätiedot

Sipoon pääkirjaston kokoushuone / Mötesrummet vid Sibbo huvudbibliotek

Sipoon pääkirjaston kokoushuone / Mötesrummet vid Sibbo huvudbibliotek 2/2019 1 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Aika/Tid 05.02.2019, Klo/Kl. 19:00-20:30 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Sipoon pääkirjaston kokoushuone / Mötesrummet vid Sibbo huvudbibliotek Nimi/Namn

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk 7/2015 1 Kokouskutsu Möteskallelse Päivämäärä Datum Klo Kl. 17:0 Paikka Plats Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone / Sockengården, kommunstyrelsens mötesrum Sipoossa Sibbo 18.11.2015 Pöytäkirja nähtävänä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneet, osuus 15 v täyttäneistä - Personer med examen, andel av 15 år fyllda, LOHJA - LOJO

Tutkinnon suorittaneet, osuus 15 v täyttäneistä - Personer med examen, andel av 15 år fyllda, LOHJA - LOJO Tutkinnon suorittaneet, osuus 15 v täyttäneistä - Personer med examen, andel, 2001 2016 LOHJA - LOJO Vuoden 2017 aluerajat - Områdesindelningen år 2017 40000 35000 32,7 33,3 40,0 39,7 0,9 0,8 26,4 26,1

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 11/2016 1 Aika/Tid 21.11.2016, Klo/Kl. 17:30-18:55 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala, kh-2 kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Suuronen Juha 17:30-18:55 puh.joht./ordf. Sundman

Lisätiedot

AIKA klo 9.30 TID kl PAIKKA VALTUUSTOSALI PLATS FULLMÄKTIGESALEN. 1 Kokouksen laillisuus ja 1 Sammanträdets laglighet och

AIKA klo 9.30 TID kl PAIKKA VALTUUSTOSALI PLATS FULLMÄKTIGESALEN. 1 Kokouksen laillisuus ja 1 Sammanträdets laglighet och HANGON KAUPUNKI ESIYSLISTA NUORTEN ÄÄNI HANGÖ STAD FÖREDRAGNINGSLISTA UNG RÖST AIKA 12.05.2010 klo 9.30 TID 12.05.2010 kl. 9.30 PAIKKA VALTUUSTOSALI PLATS FULLMÄKTIGESALEN ASAT ÄRENDEN 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun luokanopettajan virkojen vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun luokanopettajan virkojen vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 17.05.2017 Sivu 1 / 1 5435/2016 01.01.01 101 Oikaisuvaatimus peruskoulun luokanopettajan virkojen vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1256-16) Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Leino, puh. 046 877 1846

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk 3/2016 1 Kokouskutsu Möteskallelse Päivämäärä Datum Klo Kl. 17:30 Paikka Plats Kuntala, kokoushuone 2 (KEKE) / Sockengården, mötesrum 2 (KEKE) Sipoossa Sibbo 21.4.2016 Pöytäkirja nähtävänä Protokollet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Opetuslautakunta POL/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Opetuslautakunta POL/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 1 (5) 2 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2017-003319 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n nojalla hylätä **********

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

OSIO B Kokeilu Yleissivistävät koulut

OSIO B Kokeilu Yleissivistävät koulut OSO B YLESSVSTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKLÖSTÖN TYÖAKAKOKELUJA KOSKEVAT SOPMUSMÄÄRÄYKSET SOVELTAMNEN 1 Soveltamisala ja voimassaolo 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä sovelletaan jäljempänä mainittujen ammattiryhmien

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg. Salo Juha 16:45-17:55 jäsen/medlem Virtanen Tapio 16:45-17:55 jäsen/medlem

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg. Salo Juha 16:45-17:55 jäsen/medlem Virtanen Tapio 16:45-17:55 jäsen/medlem 1/2019 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 10.01.2019, Klo/Kl. 16:45-17:55 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo / Festsalen Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lindqvist Kaj 16:45-17:55

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-20:35 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-20:35 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39 4/2019 1 Elinkeinojaosto/Näringssektionen Aika/Tid 27.05.2019, Klo/Kl. 17:30-20:35 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Yhteiset työvälineemme Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Uusi laki kokoaa yhteen lainsäädännössä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 (5) 187 Oikaisuvaatimus virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-008988 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle valitukseen määräaikaisen tuntiopettajan valinnasta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle valitukseen määräaikaisen tuntiopettajan valinnasta 16.11.2016 Sivu 1 / 1 3304/2016 01.01.01 203 Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle valitukseen määräaikaisen tuntiopettajan valinnasta Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Leino, puh. 046 877 1846 Ilpo

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2019 1 (6) 159 Oikaisuvaatimus lehtorin virkaan ottamisesta HEL 2019-001152 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 134 :n nojalla hylätä oikaisuvaatimuksen, jonka hän on

Lisätiedot

Kerava-Sipoo Monitoimihallin esiselvitys / Förutredningen för Kervo-Sibbo Allaktivitetshallen

Kerava-Sipoo Monitoimihallin esiselvitys / Förutredningen för Kervo-Sibbo Allaktivitetshallen Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektio nen Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 48 28.05.2019 61 04.06.2019 229 18.06.2019 Kerava-Sipoo Monitoimihallin esiselvitys / Förutredningen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kasvatus- ja sivistyslautakunnan suomenkielinen koulutusjaosto

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kasvatus- ja sivistyslautakunnan suomenkielinen koulutusjaosto LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 1 AIKA 28.05.2019 klo 18:28-18:50 PAIKKA Sivistys- ja hyvinvointikeskus, Karlskronabulevardi 8, 07900 LOVIISA LÄSNÄ Laiho Pasi puheenjohtaja Nevalainen Sofia Sokka-Tuomala

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 106 09.12.2015 265 15.12.2015 43 20.04.2016 214 26.04.2016

Lisätiedot

Palveluverkkosuunnitelman selvitysten toimeenpanosuunnitelma / Plan för genomförande av utredningar i samband med servicenätplanen

Palveluverkkosuunnitelman selvitysten toimeenpanosuunnitelma / Plan för genomförande av utredningar i samband med servicenätplanen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 74 26.02.2019 Palveluverkkosuunnitelman selvitysten toimeenpanosuunnitelma / Plan för genomförande av utredningar i samband med servicenätplanen 1203/00.01/2015 KH 74 Kunnanhallitus

Lisätiedot