Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan"

Transkriptio

1 1 (12) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Seija Hämäläinen Hakemusnumero Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero Hankekoodi Tila Käsittelyssä 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Viranomainen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2 Hakijan perustiedot Hakijan virallinen nimi Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Organisaatiotyyppi Kuntayhtymä Jakeluosoite PL 72 Postinumero Tilinumero (IBAN) FI WWW-osoite Hankkeen yhteyshenkilön nimi JOKI-KOLEHMAINEN RITVA KAISA Yhteyshenkilön sähköpostiosoite Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely ý Vain yksi hakija 3 Hankkeen perustiedot Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) Y-tunnus Puhelinnumero Postitoimipaikka Nivala BIC DABAFIHH Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa apulaisrehtori Yhteyshenkilön puhelinnumero Hakija siirtää osan haettavasta tuesta yhdelle tai useammalle taholle hankkeen toteuttamista varten (tuen siirto) Hankkeen julkinen nimi Huippuosaamista Jokilaaksoissa - eksperttejä osaamisessa Alkamispäivämäärä Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa) Päättymispäivämäärä Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen Erityistavoite 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen Hanketyyppi Hanke, jossa on henkilöitä varsinaisena kohderyhmänä

2 2 (12) 4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) Hankkeen tavoitteena on kehittää alueen ammatillista verkostoitumista ja osaamista. Hankkeessa kartoitetaan ja kootaan alueellinen Osaavat Jokilaaksot -verkosto, ja sille laaditaan toimintasuunnitelma osaamisen kehittämiseksi. Verkostoa koottaessa selvitetään alueen elinkeinoelämässä tarvittavan erityisosaamisen ja huippuosaamisen tarvetta sekä koulutustarjonnan edellytyksiä vastata näihin tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on selvittää ja kartoittaa alueellista moniammatillista erityisosaamista ja koulutustarpeita. Hankkeen tavoitteena on tehdä näkyväksi osaamista Jokilaaksoissa, ja kehittää toimintamallia, joka tukee huippuosaajaksi kehittymistä. Hankkeessa järjestetään alueellista ohjaus- ja valmennuskoulutusta sekä ammattialakohtaisia erityisosaamisen koulutuspäiviä. Lisäksi hankkeessa järjestetään tiedotus- ja koulutuspäiviä ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen muutoksista, jotka koskettavat työssäoppimisjaksoja ja oppilaitosten työelämäyhteistyötä. Hankkeessa valmistellaan materiaalia ammatillisen kasvun ja osaamisen arvioinnin toteuttamiseksi (osaamisperusteisuus). Hankkeen toimenpiteitä ovat verkoston kokoaminen, ohjaus- ja valmennuskoulutukset yritysten asiantuntijoille yritysten koulutustarpeiden mukaisesti sekä ammattialakohtaiset teemalliset koulutuspäivät. Hankkeen toimintojen avulla saadaan tietoa alueen asiantuntijuudesta ja sen kehittämistarpeista. Hankkeen vuorovaikutteisilla toimintatavoilla ja verkostoitumisella vahvistetaan (ja luodaan uutta) yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten välille. Pidemmällä aikavälillä toiminta tuottaa uutta osaamista, synnyttää mahdollisesti uusia työpaikkoja ja mahdollistaa verkostoitumisen kautta syntyviä uusia toimintamalleja. Hankkeesta laaditaan raportti, jossa kuvataan toimenpiteiden toteutuminen sekä ehdotukset jatkotoimenpiteiksi. 4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä Top Skills in Jokilaaksot 4.3 Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä The main objective for the present project is to promote professional expertise and networking in the Oulu Southern region. A regional professional network with action plan will be set up to support professional expertise. A short survey will be made to sort out the special needs of local companies for professional expertise as well as how well the local vocational education meets these needs. An aim is to make visible the professional expertise in the region. Another aim is to develop an approach to support students and employees in becoming an expert in his or her field professional field. T Regional guidance and training for different professional fields will be organized within the project. Also information on the upcoming changes regarding vocational education and work-placed training will be offered. New guidance material will be prepared to assess professional development and competence. The acts of the current project include gathering the professional network and arranging training education as well as tailored education for different professional sectors. The project will give more information on the professional expertise in the region as well as how to develop it. The dialogical approach and networking during the project will strengthen and create new co-operation between businesses and vocational institutes. In the long run, these actions may lead to better professional expertise, higher employment and new approaches through networking. The final report will include descriptions of the project actions as well as suggestions to further steps. 5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset?

3 3 (12) Hankkeen tarpeeseen vaikuttavia tekijöitä ovat alueen koulutusmahdollisuudet, elinkeinoelämän kehittäminen sekä alueelle mahdollisesti tulevien investointien edellyttämät kehittämisnäkymät. Toteutuessaan alueelliset investoinnit edellyttävät uudenlaista verkostoitumista, yhteistyötä ja osaamistarpeiden ennakointia. Hankkeen tarve perustuu aiemmin toteutettuihin selvityksiin ja niissä havaittuihin erityis- ja huippuosaamistarpeisiin. Alueen vetovoimaisuus ja kilpailukyky edellyttävät sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti vahvaa ammattillista asiantuntijuutta ja verkostoitumista. Joustavuuden ja uusien mahdollisuuksien lisääminen oppilaitosten ja yritysten väliseen yhteistyöhön mahdollistaa alan huippuosaajaksi kehittymisen. Hankkeen aihealueen keskeisiä kehittämiskohteita ovat verkostoituminen, ohjaus- ja valmennuskoulutus sekä ammattialakohtaiset teemalliset koulutukset. Pyhäjärvelle mahdollisesti toteutuva Laguna-hanke ja HiukkasFysiikan tutkimuskeskus sekä Pyhäjoen ydinvoimala-hanke toteutuessaan lisäävät osaamistarpeita myös laajalla alueella yksityisille palvelusektoreille. Tavoitteena on kartoittaa työelämän toimijaverkosto ja koulutuksen järjestäjien verkosto alueellisen huippuosaamisen kehittämiseksi. Hankkeen valmistelussa on otettu huomioon Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä toteutettujen yritysten osaamis- ja ennakointihaastattelujen tulokset, käynnissä olevan Country Hospitality -hankkeen esiselvitykset (ESR, S12550), koulutuksen järjestäjän muut yrityshaastattelut ja valmistelussa oleva ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteiden muutos (OPH, esim. huippuosaamisen tutkinnon osa). Hankkeen valmistelussa on tutustuttu Huiput kehiin - projektin toteutukseen ja tuloksiin. Hankkeen hallinnoijana toimi Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä (S11800). Lisäksi valmistelussa on tutustuttu muihin osaamisen kehittämishankkeisiin, kuten KILTA -hanke (ESR) ja OPHn sekä OKMn hankkeet. 5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? Hankkeen tavoitteena on kehittää alueen ammatillista verkostoitumista ja osaamista. Hankkeessa kartoitetaan ja kootaan alueellinen verkosto, ja sille laaditaan toimintasuunnitelma osaamisen kehittämiseksi. Verkostoa koottaessa selvitetään alueen elinkeinoelämässä tarvittavaa erityisosaamista ja huippuosaamista sekä alueella järjestettävän ammatillisen koulutuksen edellytyksiä vastata näihin tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on selvittää ja kartoittaa alueellista moniammatillista erityisosaamista ja koulutustarpeita. Hankkeen kohdealoja ovat matkailu- ja ravitsemisala sekä tekniikan alat. Hankkeen tavoitteena on tehdä näkyväksi eri alojen ammatillista osaamista Jokilaaksoissa ja kehittää toimintamallia, joka tukee huippuosaajaksi kehittymistä. Hankkeessa toteutetaan alueellisia ohjaus- ja valmennuskoulutuspäiviä sekä ammattialakohtaisia erityisosaamisen koulutuspäiviä (huippuosaaminen). Ohjaus- ja valmennuskoulutukset aloitetaan piloitoinnilla, josta saatavia kokemuksia hyödynnetään hankkeen varsinaisissa ohjaus- ja valmennuspäivissä. Alakohtaisista syventävistä koulutuksista hyötyvät sekä alueen elinkeinoelämä että koulutuksen järjestäjät. Hankkeessa järjestettävät koulutukset koostuvat seuraavista aiheista: 1) ohjaus- ja valmennuskoulutuksesta, jota järjestetään koko hankkeen ajan. Valmennus- ja ohjauskoulutuksen kohderyhmänä ovat alueella toimivien yrityste ja organisaatioiden työntekijät työpaikkaohjaajat, työssä oppimisen ohjaajat sekä ammatillisten alojen opettajat. 2) ammattialakohtaisista erityisosaamisen koulutuspäivistä (ns. alakohtaisista täsmäkoulutuksista) eli alakohtaisista teemakoulutuksista, joiden tavoitteena on tukea ammattialan huippuosaamista. Kohderyhmänä ovat yritysten ja organisaatioiden työntekijät, työpaikkaohjaajat sekä ammatillisen koulutuksen ammatinopettajat, ohjaajat, ammattimiehet ja muut asiantuntijat). 3) koulutuspäivistä, joiden aiheena ovat ajankohtaiset ammatillisen koulutuksen muutokset. Koulutusten kohderyhmänä ovat työssäoppimispaikkojen yhteys- ja ohjaushenkilöt sekä ammatillisen koulutuksen edustajat.

4 4 (12) 5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan? Hankkeen teeman "asiantuntijasta ekspertiksi" tavoitteena on mahdollistaa ammatillisessa koulutuksessa olevien opiskelijoiden ja työelämässä olevien työntekijöiden osaamisen syventämistä omalla ammattialallaan. Hankkeen toiminta-alueella kootaan yritysverkosto sekä tarjotaan ohjaus- ja valmennuskoulutusta. Lisäksi yrityksille ja oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstölle järjestetään erilaisia alakohtaisia teemakoulutuspäiviä. Hankkeessa toteutetaan myös alueellista ammatillista, alakohtaista täsmäkoulutusta nuorille ja aikuisille, jotka ovat siirtymässä työelämään ns.nivelvaiheen tueksi. Koulutus sisältää täsmäkoulutuksen lisäksi valmennusjakson, joka on ponnahduslauta nuoren ensimmäiseen työpaikkaan (koulutukseen voivat osallistua ammatillisen perustutkinnon suorittaneet nuoret ja aikuiset). Toimenpiteessä lisätään oppilaitosyhteistyötä alueen TE-keskusten kanssa. Vastaavaa hanketta ei ole tällä alueella aiemmin toteutettu. 5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät? Hankkeen koulutusten kohderyhmiä ovat työpaikkaohjaajat, työssä oppimista ohjaavat opettajat, yrittäjät ja julkiset organisaatiot. Alueen yritysten ja organisaatioiden työntekijät, jotka haluavat parantaa ammatillista osaamistaan. Alueen yrittäjät, jotka kehittävät toimintaansa sekä palvelujen ja tuotteiden laatua. Alueen oppilaitosten työntekijät, jotka haluavat parantaa oman alansa osaamista ja ammattitaitoaan. Hankkeen ensisijaiset kohdealat ovat tekniikan alat(sähkö-, puu- ja metalliala) ja liikenne sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousala (ns. marata-ala). 5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät? Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat henkilöt, joille ammatinvalinta on ajankohtaista. Hanke tuo esille erilaisia urapolkuja ja mahdollisuuksia, tiedotusta osaamisesta ja erilaisista ammattialoista. Hanke mahdollistaa myös aikuisille omaa ammattialaa syventävää ja ajantasaistavaa koulutusta kuten esim. uudistuva teknologia ja uudet ammattialakohtaiset trendit. Välillisiä kohderyhmiä ovat muut elinkeinoelämän toimijat ja palvelujen tuottajat, yritysten työntekijät ja jopa opiskelijoiden vanhemmat. Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat myös ammatillista koulutusta suorittavat nuoret ja aikuisikäiset, jotka hyötyvät oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien koulutuksesta. 6 Toteutus ja tulokset 6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Hankkeen aikana kootaan ammatillista huippuosaamista tukeva Osaavat Jokilaaksot -verkosto, selvitetään alakohtaisia koulutustarpeita ja toteutetaan hankesuunnitelman mukaiset ohjaus- ja valmennuskoulutukset sekä ammattialakohtaiset erityisosaamisen teemapäivät. Hankkeessa toteutetaan seuraavat toimenpiteet: Toimenpide 1. Hankkeessa kootaan alueellinen Osaavat Jokilaaksot -verkosto huippuosaamiskoulutukseen ja - valmennukseen kiinnostuneista yrityksistä ja asiantuntijoista sekä laaditaan alakohtaiset verkostot eri ammattialoittain (matkailu- ja ravitsemisalalle sekä tekniikan aloille). Toiminnon toteuttaa JEDU.

5 5 (12) Toimenpide 2. Hankkeessa toteutetaan ohjaus- ja valmennuskoulutusta eri alojen yritysten asiantuntijoille. Koulutuksen sisältöjä ovat mm. huippuosaaminen, ohjaus- ja valmennus huippuosaajaksi kasvamisessa, ammattitaitokilpailutoiminta ja elinikäinen oppiminen. Monialaiselle kohderyhmälle toteutettava koulutus määräytyy toimenpiteeseen osallistuvien yritysten tarpeiden mukaan. Toimenpide toteutetaan yhteistyössä alueen ammattikorkeakoulujen ja/tai muiden alan osaamisyksiköiden kanssa (ostopalvelut). Ohjaus- ja valmennuskoulutukset aloitetaan pilotoinnilla, josta saadun palautteen perusteella koulutusta muokataan hankkeen aikana alueen toimijoiden toivomaan suuntaan. Toimenpide 3: Hankkeessa toteutetaan ammattialakohtaiset koulutuspäivät työelämän ja oppilaitosten edustajille (substanssiosaaminen). Ammattialakohtaiset koulutuspäivät määräytyvät alueellisten tarpeiden mukaan ja noudattavat alueellisen kehityksen suuntaviivoja. Toimenpide toteutetaan yhteistyössä ammattialan huippuosaajien kanssa (ostopalvelut). Alakohtaisia koulutuksia annetaan matkailu- ja ravitsmemusalalla sekä tekniikan aloilla. Toimenpide 4. Järjestetään koulutuspäiviä ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen muutoksista työpaikkojen yhteysja ohjaushenkilöstölle (yritykset ja organisaatiot / työssäoppimispaikat). Koulutusten sisältöinä ovat mm. ammatillisen koulutuksen lainsäädännön ja tukintojen perusteiden muutokset alkaen. Koulutuspäivien yhteydessä kartoitetaan työssäoppimispaikkoja ns. nivelvaiheessa oleville nuorille ja aikuisille. Lisäksi kartoituksessa selvitetään työssäoppispaikkoja huippuosaajana toimimisen tutkinnon osan toteuttamiseen. Toteutus JEDU ja yhteistyökumppanit. Toimenpide 5. Hankkeen toimenpiteiden ja vaikuttavuuden arviointi. Kysely toteutetaan hankkeen aloitus- ja päätösvaiheessa. Vaikuttavuuden arvioinnin kohderyhmiä ovat: verkoston toimintaan ja koulutustapahtumiin osallistuvat henkilöt. Hankkeen toteutusaikataulu ja toimintasuunnitelma: 1. Verkostojen kartoitus (yritys- asiantuntija - ja koulutusverkostot) Koulutusten ja pilottien toteutus Hankkeen tulosten analysointi ja raportointi Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on? Hankkeen toimintojen avulla saadaan tietoa alueen ammatillisten osaamisalueiden asiantuntijuudesta ja kehittämistarpeista. Hankkeen vuorovaikutteisilla toimintatavoilla kuten verkostoitumisella vahvistetaan jo olemassolevaa sekä luodaan uutta yhteistyötä yritysten ja ammatillisten oppilaitosten välillä. Pidemmällä aikavälillä toiminta tuottaa uutta osaamista, synnyttää mahdollisesti uusia työpaikkoja ja mahdollistaa verkostoitumisen kautta syntyviä uusia toimintamalleja. Erityistavoitteen mukaisesti toimepiteiden vaikuttavuutta arvioidaan kyselyillä hankkeen alussa ja toimenpiteiden päättyessä. Hankkeen kyselyt kohdennetaan toimenpiteisiin ja koulutuksiin osallistuville henkilöille (hankkeen kohderyhmät). Hankkeen toiminta-alueella muodostetaan Osaavat Jokilaaksot -verkosto, jossa kehitetään uusia menetelmiä ja malleja ammatillisen osaamisen syventämiseksi ja huippuosaamisen tukemiseksi. Hankkeessa valmistellaan materiaalia ammatillisen kasvun ja osaamisen arvioinnin toteuttamiseksi (osaamisperusteisuus). Hankkeessa koottavaaa ja laadittavaa aineistoa ovat muun muassa työpaikkojen osaamisen itsearviointiin soveltuvat materiaalit ja mallit. Lisäksi tavoitteena on koota tietoa saatavilla olevista valmennus- ja ohjausmateriaaleista. 6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen?

6 6 (12) Hankkeen toimintaa ja tuloksia hyödynnetään ammatillisen koulutuksen kehittämisessä sekä tarjonnassa myös hankkeen päätyttyä. Myös alueellinen Osaavat Jokilaaksot -verkosto jatkaa toimintaansa hankkeen päätyttyä. Hankkeessa käynnistynyt ja vahvistunut moniammatillinen verkostoyhteistyö jatkuu hankkeen päätyttyä. Vastuu kehittämistyöstä hankkeen päätyttyä on ammatillisilla oppilaitoksilla ja muilla hankkeesa mukana olleilla organisaatioilla. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää muissa hankevalmisteluissa. 7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä Hankkeelle haetaan ennakkoa Kyllä ý Ei Kustannusmalli Flat rate 17 % palkkakustannuksista A Hankkeen kustannukset ja rahoitus Kustannukset Yhteensä 1 Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Flat rate Kustannukset yhteensä Tulot Nettokustannukset yhteensä Rahoitus Yhteensä Osuus nettokustannuksista (%) 1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus 0 0 Rahoitus yhteensä B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset ja niiden rahoitus (joihin ei myönnetä ESR:n ja valtion rahoitusta) Kustannukset Yhteensä 6 Kunnat 0 7 Muu julkinen 0 Yhteensä 0 Kustannusarvio yhteensä Rahoitus Yhteensä 5 Kuntien rahoitus 0 6 Muu julkinen rahoitus 0 Yhteensä 0 Rahoitussuunnitelma yhteensä Muilta rahoittajilta haettu rahoitus 8.1 Mitä sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. omarahoitusosuus)? Hankkeella ei ole sopimuksia tai aiesopimuksia muiden rahoittajien kanssa. 8.2 Onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Kuinka paljon rahoitusta on haettu tai myönnetty? Hankkeelle ei ole haettu muuta rahoitusta. 9 Yhteydet muihin hankkeisiin 9.1 Mihin muihin Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit.) Hankkeen valmistelussa on tutustuttu Huiput kehiin - projektin julkaisuun. Hankkeen hallinnoijana toimi Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä (S11800). Hankkeen valmistelussa on myös otettu huomioon JEDUssa käynnissä oleva Elintarvike- ja kotityöpalvelualojen esiselvityshanke, Country Hospitality (S12550). Lisäksi hankkeen valmistelun yhteydessä on selvitetty Ydinosaajat hankkeen (100205) tavoitteita ja sisältöjä, joissa

7 7 (12) hakija on myös osatoteuttajana. Tämän selvitystyön osalta on havaittu eroavaisuuksia hankeverkoston koostumuksessa, tavoitteissa ja kohderyhmissä. Ydinosaajat-hankkeessa keskeistä on koulutuksen järjestäjien keskinäisen verkoston toiminta ja koulutuspalvelut suurhankkeiden toteuttamisessa etenkin tekniikan aloilla. Huippuosaamista Jokilaaksoissa - hankkeessa sen sijaan keskiössä ovat ammatillisen perusopetuksen työssäoppimispaikat ja niiden henkilöstö. Huippuosaamista Jokilaaksoissa - hanke kohdistuu laaja-alaisesti eri koulutusaloille, sisältäen matkailu-, ravitsemis- ja talousalan sekä tekniikan aloja. 9.2 Mihin muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit, jos niitä on.) Hanke ei liity muihin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin. 10 Maantieteellinen kohdealue ý Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle Hankkeen toiminta kohdistuu usean maakunnan alueelle Hankkeen toiminta on valtakunnallista Maakunnat Pohjois-Pohjanmaa Seutukunnat Haapavesi-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven, Ylivieskan Kunnat Haapavesi, Pyhäntä, Siikalatva, Haapajärvi, Alavieska, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Oulainen, Nivala, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Sievi, Ylivieska Jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa, mikä on toteutuspaikan osoite? Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka 11 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja ohjausryhmä 11.1 Minkälainen on hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman mukaisesta sisällöllisestä teemasta? Hankkeen toteuttajalla on ollut vahvaa ja laaja-alaista kokemusta kehittämishankkeiden toteuttamisesta. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (aikaisemmin Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä ja Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä) on toteuttanut mm. lukuisia tekniikan alojen sekä matkailu-, ravitsemus- ja talousalojen koulutus- ja kehittämishankkeita. Tietoja käynnissä olevista ja päättyneistä hankkeista: Hankkeen toteuttajalla on moniammatillista osaamista ammatillisesta koulutuksesta. Toteuttajalla on sekä ammatillisesti että pedagogisesti osaavaa henkilöstöä kaikilla koulutusaloilla. Hankkeeseen sisältyvillä ostopalveluilla hankitaan tarvittavaa lisäosaamista toimintojen toteuttamiseen Minkälaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy ja miten riskejä hallitaan? Riski Yritysten sitoutuminen ja mahdollisuus osallistua hankkeeseen Hankkeen kesto ja ajoitus Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden pienentämiseksi Hanke toteutetaan joustavasti, ja yritysten osallistumismahdollisuudet otetaan huomioon toimintasuunnitelman laadinnassa Hankkeelle on valmisteltu selkeä toimintasuunnitelma ja aikataulu. Hanke toimii aktiivisesti heti aloittaessaan Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi Hankkeelle nimetään ohjausryhmä, jossa edustettuna ovat seuraavat asiantuntijat: - yrityksen asiantuntija, tekniikan ja liikenteen ala

8 8 (12) - yrityksen asiantuntija, tekniikan ja liikenteen ala - yrityksen edustaja, matkailu-, ravitsemis- ja talousala - yrityksen edustaja, matkailu-, ravitsemis- ja talous - asiantuntija, ammattikorkeakoulu tai muu tutkimusyksikkö - asiantuntija, ammatillinen koulutus - asiantuntija, kunta/kuntayhtymä - hallinnoijan edustaja Ohjausryhmä nimetään hankkeen käynnistyessä. Lisäksi muut ohjausryhmän jäsenet: rahoittajan nimeämä edustaja, hankepäällikkö, projektisihteeri. 12 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantatiedoista 12.1 Hankkeeseen osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä Henkilöstömäärä Yritysten lukumäärä??? YRITYSTEN_LUKUMÄ ÄRÄ_MIKRO 8??? YRITYSTEN_LUKUMÄ ÄRÄ_PIENI 8??? YRITYSTEN_LUKUMÄ ÄRÄ_KESKI_SUURI 3??? YRITYSTEN_LUKUMÄ ÄRÄ_SUUR 1 Yhteensä Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden lukumäärät hankkeen keston ajalta työmarkkina-aseman mukaan, naisten määrä eriteltynä Työttömät (ml. pitkäaikaistyöttö mät) Yleissivistävässä / ammatillisessa koulutuksessa olevat Työssä olevat (ml. yrittäjät) 12.3 Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät koko hankkeen keston ajalta Työmarkkinoiden ulkopuolella olevat Yhteensä Alle 25-vuotiaita vuotiaita vuotiaita Yli 54-vuotiaita Yhteensä Joista naisia Yhteensä Lähiopetuspäiviä 126 Etäopetuspäiviä 8 Tukityöllistämispäiviä Ohjaus- tai konsultointipäiviä 16 Muita henkilötyöpäiviä 5 Yhteensä Hankkeeseen osallistuvien alle 30-vuotiaiden, vuotiaiden ja yli 54-vuotiaiden koulutustausta, naisten määrä eriteltynä

9 9 (12) Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen Erityistavoite 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen 12.5 Hankkeeseen osallistuvien opinto-ohjaajien, uraneuvojien ja muiden ohjauspalveluiden asiantuntijoiden lukumäärä, naisten määrä eriteltynä Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen Erityistavoite 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen 13 Horisontaaliset periaatteet 13.1 Sukupuolten tasa-arvo 13.2 Kestävä kehitys Osallistujat ilman perusasteen (ISCED 1) koulutusta Alemman perusasteen (ISCED 1) ja ylemmän perusasteen (ISCED 2) koulutuksen suorittaneet Keskiasteen (ISCED 3) tai keskiasteen jälkeisen (ISCED 4) koulutuksen suorittaneet Korkea-asteen koulutuksen (ISCED 5 to 8) suorittaneet Yhteensä Alle 30-vuotiaita vuotiaita Yli 54-vuotiaita Yhteensä joista naisia Yhteensä Osallistuvat opinto-ohjaajat, uraneuvojat ja muut ohjauspalveluiden asiantuntijat 12 joista naisia 11 Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta ý Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen) ý Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen ý Kyllä Ei Perustelu Hankkeen kohderyhmänä olevat ammattialat edustavat sekä perinteisesti nais- että miesvaltaisia ammattialoja, jolloin samaan verkostoon saadaan tasa-arvoisesti eri sukupuolten edustajia. Tämän yhteisen verkostotoiminnan oletetaan edistävän sukupuolten välistä tasa-arvoja ja yhdenvertaisuutta. Toimijoiden moniammatillisen verkoston avulla pyritään edistämään sukupuolten välistä tasaarvoa. Tekniikan alojen ja palvelualojen yhteisissä toiminnoissa kohtaavat sekä naisettä miesvaltaiset alat, jolloin edistetään tasaarvon ja yhdenvertaisuuden tavoitteita. Hankkeen toimintaan voivat osallistua sekä naiset että miehet. Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvon edistäminen. Hankkeen toimintatapojen ja verkoston toiminnan oletetaan edistävän sukupuolten välistä tasa-arvoa.

10 10 (12) Välitön vaikutus Vaikutusaste Välillinen vaikutus Vaikutuksen kohde Perustelu Ekologinen kestävyys Kestävä kehitys ja luonnonvarojen kestävä käyttö kuuluvat olennaisesti asiantuntijuuteen kaikilla ammattialoilla. Hankkeessa järjestettävissä koulutuksissa korostetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä ja kilpailukyvyn parantamista sen kautta. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat suoraan immateriaaliseen asiantuntijuuteen, mutta välilliset vaikutukset ovat suurempia. Ympäristöosaaminen ja vastuullisuus ovat osa hankkeen edistämää Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 8 asiantuntijuutta. Hankkeessa etsitään ja korostetaan hankealueen erityispiirteiden ja osaamisen hyödyntämistä alueen kilpailukyvyn parantamiseksi. Huippuosaamista on myös ilmastonmuutoksen vaikutusten ennakointi ja ilmastonmuutoksen vähentäminen omalla osaamista hyödyntäen. Hankkeessa edistetään Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 ympäristöosaamista ja vastuullisuutta kaikilla 7 kohdealoilla. Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 Hankkeen toimenpiteet eivät suoraan kohdistu alueen kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen. Luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen kiinnitetään 6 erityistä huomiota hankealueelle. Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 Pinta- ja pohjavesin, maaperän ja ilman huomioiminen on erityisen tärkeää luonnonvaraaloilla. Myös muilla ammattialoilla kuten elintarviketuotannossa tulee huomioida maaperän tilanne ja kasvihuonekaasujen 6 väheneminen. Natura ohjelman kohteet 2 Hankkeen toimenpiteet eivät suoraan kohdistu Natura 2000-ohjelman kohteisiin. Koulutusten 3 sisältö lisää tietoutta ko. ohjelmasta. Taloudellinen kestävyys Materiaalit ja jätteet 7 Hankkeen avulla tuetaan asiantuntijuutta, joka huomioi materiaalien säästämisen ja jätteiden vähentämisen kaikilla hankkeen kohdealoilla. Myös tuotteiden valmistuksessa syntyvien sivuvirtojen hyödyntäminen ja ympäristöystävälliset materiaalit voivat olla osa 7 hankkeen järjestämää koulutusta. Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 Hankkeessa keskitytään Jokilaaksojen ammatillisen huippuosaamisen tukemiseen. Eri aloilla voidaan saada kilpailuetua ja vahvistaa alueen taloudellista kestävyyttä keskittymällä uusiutuvien energialähteiden käyttöön nykyistä enemmän. Välilliset vaikutukset ovat suuremmat 6 kuin hankkeen suorat vaikutukset. Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 Hankkeessa tuetaan ennen kaikkea paikallista elinkeinorakennetta tukemalla yrityskentän tarvitsemaa huippuosaamista Jokilaaksojen alueella ammattioppilaitoksen ja yhteistyökumppaneiden keinoilla. Hankkeen toimenpiteet perustuvat alueen yritysten osoittamaan tarpeeseen ja hankkeessa luotava verkosto tukee elinkeinoelämää myös hankkeen 9 päätyttyä. Hankkeen suorat toimenpiteet kohdistuvat nimenomaan aineettoman osaamisen, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Esimerkkejä hankkeen koulutussisällöistä ovat sähköisten järjestelmien ja sosiaalisen median Aineettomien tuotteiden ja palvelujen markkinointikäyttö yrityksissä. Myös kehittäminen 9 8 verkkokauppa, sähköiset virtuaalivarastot ja

11 11 (12) muut aineettomat palvelut voivat tukea hajaasutusalueen elinkeinoelämää. Liikkuminen ja logistiikka 5 Pohjoisen Suomen haja-asutusalueella välimatkat ovat pitkiä, mutta tuotteiden ja ihmisten liikkuminen on välttämätöntä. Logistiselle suunnittelulla ja sähköisten palveluiden kehittämisellä voidaan liikkumisen ympäristökuormitusta vähentää. Hankkeen järjestämässä koulutuksessa huomioidaan tämä hankealueelle keskeinen taloudellisen 8 kestävyyden osa-alue. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus Hyvinvoinnin edistäminen 7 Työllisyys lisää hyvinvointia alueelle. Hankkeen tavoitteena on tukea alueen yritysten työllistämismahdollisuuksia. Lisäksi hankkeen kohdeammattialoista erityisesti majoitus-, ravitsemis- ja palvelualojen kehittämisellä on suora vaikutus alueen asukkaiden hyvinvointiin. Koulutuksella voidaan vaikuttaa palvelujen laatuun ja sen arvioimiseen, joka parantaa 8 hyvinvointia. Tasa-arvon edistäminen 7 Ammatillista huippuosaamista tukemalla mahdollistetaan myös Pohjoisessa Suomessa osaajien parempi työllistyminen sekä nais- että miesvaltaisille aloille. Ns. nivelvaiheessa olevien opiskelijoiden tukeminen siirtymässä opiskeluista työelämään ehkäisee syrjäytymistä ja työelämästä pois jäämistä. Myös maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden työllistymismahdollisuudet huomioidaan 7 hankkeessa. Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 Hankkeella halutaan edistää eri ammattialojen opiskelijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia edetä oman ammattialansa huippuosaajaksi ja työllistyä alueen yrityksissä. Hankkeen toimenpiteissä ei eritellä osallistua sukupuolen, iän tai muun taustatekijän perusteella, mutta opetushenkilökunnan koulutuksella pyritään tunnistamaan opiskelijoiden erityislahjakkuudet 7 nykyistä paremmin. Kulttuuriympäristö 2 Hankkeen toimenpiteet eivät suoraan kohdistu alueen kulttuuriympäristöön. Soveltuvilla aloilla voidaan alueen kulttuuriympäristö huomioida esimerkiksi erilaisia hyvinvointipalveluita suunniteltaessa. Asiantuntijoiden koulutuksessa otetaan esille kulttuuriympäristön huomioiminen 4 esimerkiksi uusia liiketiloja suunniteltaessa. Ympäristöosaaminen 8 Ympäristöosaaminen kuuluu olennaisesti asiantuntijuuteen kaikilla ammattialoilla. Ympäristöä huomioivat toimenpiteet voivat auttaa yrityksiä lisäämään kilpailuetuaan ja niitä 8 voidaan hyödyntää yritysten markkinoinnissa. 14 Liitteet Luonnos toimintasuunnitelma Alv Lausunto Hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi. Viranomaisella on oikeus tarkastaa hakijaa koskevat verovelkatiedot, arvonlisäverovelvollisuutta koskevat tiedot sekä muut tarvittavat toiselta viranomaiselta saatavat tiedot, joilla voi olla vaikutusta rahoituksen myöntämiseen. Yhteishankkeessa tarkastusoikeus koskee kaikkia hakijoita ja tuen siirto menettelyssä hakijan lisäksi kaikkia tuen siirronsaajia.

12 12 (12) Päiväys ja hakijaorganisaation sähköinen allekirjoitus MAKKONEN KEIJO LEO TAPANI kuntayhtymän johtaja (Allekirjoitettu sähköisesti vahvalla Katso-tunnistautumisella)

13 Hakijan taustalomake 1 (7) Hakijan nimi Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji Kuntarahoitus Jakeluosoite PL 72 Hakijan yhteyshenkilö JOKI-KOLEHMAINEN RITVA KAISA De minimis -tuki-ilmoitus Y-tunnus Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero Organisaatiotyyppi Kuntayhtymä Postitoimipaikka Nivala Yhteyshenkilön sähköpostiosoite 1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla? Kyllä ý Ei 2 Osallistuuko hankkeen toimenpiteisiin hyödynsaajina taloudellista toimintaa harjoittavia organisaatioita? ý Kyllä Ei 2.1 Osallistuviin yrityksiin kohdistuvia toimenpiteitä koskevat tiedot Tukitoimenpiteen nimi Hankkeen kustannusarvio Kustannusmalli ý Flat rate 17 % palkkakustannuksista Flat rate 15 % palkkakustannuksista Flat rate 40 % palkkakustannuksista Kertakorvaus (lump sum) Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan Tukitoimenpiteen markkinahinta Yrityksen maksuosuus Ohjaus- ja valmennuskoulutus, hinta per koulutuspäivä Ammattialakohtainen erityisosaamisen koulutuspäivä, hinta per koulutuspäivä Koulutus- ja tiedotuspäivä ammatillisen koulutuksen muutoksista, hinta per koulutuspäivä Tulostettu :53:10

14 2 (7) A Hankkeen kustannukset ý Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina. 1 Palkkakustannukset Tehtävä Kokoaikainen/ osa-aikainen Henkilötyökk projektityöntekijä Osa-aikainen projektipäällikkö Osa-aikainen Yhteensä Kustannusten perustelut Projektipäällikön tehtäviin sisältyy hankkeen koordinointi, tiedottaminen, toimenpiteiden valmistelu sekä raportointi. Lisäksi projektipäällikön vastuualueita ovat mm. verkoston kokoaminen, talouden seuranta, tarjouspyyntöjen ja tarjousten käsittely. Projektipäällikkö vastaa hankkeen toimintojen toteutuksesta ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Projektityöntekijän tehtäviin sisältyvät mm: koulutus- ja ohjaustilaisuuksien järjestelyt,materiaalian koonti ja aineiston valmistelu sekä tiedottaminen. 2 Ostopalvelut Kustannus Ammattialakohtaiset koulutuspäivät (10 päivää) Ohjaus- ja valmennuskoulutuspäivät (42 päivää) Ilmoitus- ja painatuskustannukset Koulutuspäivät ammatillisen koulutuksen muutoksista (2 koulutuspäivää) Yhteensä Tulostettu :53:10

15 Kustannusten perustelut Ohjaus- ja valmennuskoulutukset: hankkeessa toteuttaviin ohjaus- ja valmennuspäiviin tarvittavaa osaamista ostetaan muilta koulutuksen järjestäjiltä. Ostopalvelujen tarjouspyynnöt kohdennetaan ammattikorkeakouluille ja tarvittaessa yliopistoille. 3 (7) Ilmoitus- ja painatuskustannukset: hankkeen tiedottamisesta, viestinnästä ja julkaisuista koostuvat kustannukset. Ammattialakohtaiset koulutuskustannukset: hankkeessa alakohtaisesti järjestettävien koulutustilaisuuksien asiantuntijoiden ja kouluttajien palvelujen ostot. Ostopalvelujen tarjouspyynnöt kohdennetaan alan asiantuntijoille (eksperteille), koulutuksen järjestäjille. Hankkeen koulutusta tarjotaan yritysten ja organisaatioiden henkilöstöille. Ostopalvelujen kulut on arvioitu vastaavien koulutusten perusteella seuraavasti: - ohjaus- ja valmennuskoulutus noin 500 euroa / koulutuspäivä (yhteensä 42 päivää eli 42*500e=21 000e). - ammattialakohtaiset erityisosaamisen koulutuspäivät noin euroa / päivä (hinnasta riippuen 10 tai 5 koulutuspäivää eli 10*1000e=5*2000e*10 000e). -koulutuspäivät ammatillisen koulutuksen muutoksista (yhteensä 2 koulutuspäivää eli 2*500e=1000e) Näistä kustannuksia laskutus kohdistuu suoraan hankkeelle. Lisäksi ostopalveluina toteutettavien koulutusten luennoitsijoiden ja kouluttajien matkakulut, jotka kohdistuvat suoraan hankkeelle. 3 Muut kustannukset Kustannus aineet ja tarvikkeet Yhteensä Kustannusten perustelut Aineiden ja tarvikkeiden kustannukset koostuvat koulutustilaisuuksiin tarvittavista materiaaleista ja näyteaineistoista (esim. harjoitustöiden materiaalit, koulutustilaisuuksien materiaalit). Tilaisuudet järjestetään hankkeen kohderyhmälle. 4 Flat rate Kerroin % Yhteensä Hankkeen kustannukset 1-4 Yhteensä Tulostettu :53:10

16 5 Tulot 4 (7) Tulot Hankkeen toimenpiteisiin osallistuvien yritysten osallistumismaksut: *ohjaus- ja valmennuskoulutus: 20 yritystä * 30e/yritys=600e *ammattialakohtainen koulutus: 20 yritystä * 60e/yritys=1200e Yhteensä Nettokustannukset yhteensä Yhteensä B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset (joihin ei myönnetä ESR:n ja valtion rahoitusta) 6 Kuntien kustannukset Kustannus 6 Yhteensä 0 0 Kustannusten perustelut 7 Muut julkiset kustannukset Kustannus 7 Yhteensä 0 0 Kustannusten perustelut 6-7 Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset 6-7 Yhteensä 0 0 A + B Kustannukset yhteensä A + B Yhteensä Tulostettu :53:10

17 Hankkeen rahoitussuunnitelma A Rahoitus hankkeen kustannuksiin 1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus 1 Yhteensä 5 (7) Kuntien rahoitus 2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus Rahoitus Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus Yhteensä Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus Rahoitus 2.2 Yhteensä Kuntien rahoitus yhteensä Yhteensä Muu julkinen rahoitus 3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus Rahoitus Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus Yhteensä Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus Rahoitus 3.2 Yhteensä 0 0 Tulostettu :53:10

18 Muu julkinen rahoitus yhteensä Yhteensä 6 (7) Yksityinen rahoitus 4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus Rahoitus Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus Yhteensä Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus Rahoitus 4.2 Yhteensä Yksityinen rahoitus yhteensä Yhteensä Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä 1-4 Yhteensä B Erikseen raportoitavien osallistujien palkkakustannusten rahoitus 5 Kuntien rahoitus 6 Muu julkinen rahoitus 5-6 Erikseen raportoitavat rahoituserät yhteensä 5-6 Yhteensä 0 0 Tulostettu :53:10

19 A + B Rahoitus yhteensä A + B Yhteensä 7 (7) Tulostettu :53:10

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) 1 (7) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300836 Hakemustyyppi

Lisätiedot

2. Hakijan perustiedot (päätoteuttaja) Jos kyseessä on yhteishanke tai tuen siirto -menettely, kirjoita tähän kohtaan päätoteuttajan perustiedot.

2. Hakijan perustiedot (päätoteuttaja) Jos kyseessä on yhteishanke tai tuen siirto -menettely, kirjoita tähän kohtaan päätoteuttajan perustiedot. EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN EAKR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Täyttöohjetta päivitetään vielä huhti-toukokuussa 2014 rakennerahastoja koskevien valtioneuvoston asetusten valmistelun myötä. 1. Viranomainen,

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (11) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä 30.9.2015 Käsittelijä Antti Hänninen Hakemusnumero 101886 Hakemustyyppi Uusi

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016 Hakijan ohje Sisältö: 1. Yleistä ESR-hausta 2. Haun erityispiirteet 3. Ohjeita hakemuksen

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen Varsinais-Suomen alueen painotukset 2 ESR-haussa etusijalla ovat hankkeet, jotka perustuvat todelliseen tarpeeseen ja joissa jo hakuvaiheessa

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Lahjakkaiden opiskelijoiden opintopolut

Lahjakkaiden opiskelijoiden opintopolut Lahjakkaiden opiskelijoiden opintopolut Valmennusohjelma alueellisille, ammatillista huippuosaamista kehittäville yhteistyöverkostoille Valmennusohjelman tavoitteet Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto Hankkeen nimi: TOPSHOPS-OPSO Hankeaika: Vuoden 2016 loppuun Toimijat: Kanneljärven Opisto, Lohjan Nuorisopalvelut, Vantaan

Lisätiedot

Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset

Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset Lukioiden työelämäyhteistyö-kokonaisuuden syksyn 2016 haun ennakkoinfo OKM 20.5.2016 Marika Lindroth Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Lukioiden työelämäyhteistyö-kokonaisuus

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN. WinNova 02.04.2013. T.Eerola. w w w. h a m k. f i / a o k k

HUIPUT KEHIIN. WinNova 02.04.2013. T.Eerola. w w w. h a m k. f i / a o k k HUIPUT KEHIIN WinNova 02.04.2013 T.Eerola HUIPUT KEHIIN kehittää ammatillista huippuosaamista Projektin yleistavoitteena on pysyvien, ammatillista huippuosaamista kehittävien, alueellisten ja klusterikohtaisten

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/604/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

ESR-hankkeiden hakukäytännöt

ESR-hankkeiden hakukäytännöt ESR-hankkeiden hakukäytännöt Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014 2020 EU-koordinaattori Keski-Suomen ELY-keskus Sisältö ESR-haun aikataulu Sähköinen asiointi Hakemuslomake Rahoitusosuudet Yksinkertaistetut

Lisätiedot

Leonardo da Vinci ohjelma Mahdollisuudet alakohtaisen osaamisen kehittämiseen

Leonardo da Vinci ohjelma Mahdollisuudet alakohtaisen osaamisen kehittämiseen Leonardo da Vinci ohjelma Mahdollisuudet alakohtaisen osaamisen kehittämiseen Hannele Nevalampi etunimi.sukunimi@cimo.fi Ammatillinen koulutus, CIMO Innovaation siirto hankkeet (Transfer of Innovation)

Lisätiedot

Valittavat kustannusmallit

Valittavat kustannusmallit Valittavat kustannusmallit 1. Todellisiin kustannuksiin perustuva 2. Kertakorvaus ( lump sum ) Julkinen tuki: enintään 100 000 3. Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta ( flat rate ) 24 % palkkakustannusten

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Salmian TNO-asiantuntijoiden koulutus 17-18.3.2014 Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana Pohjanmaan liiton rahoituskehyksestä 880 000 euroa EU-tukea toimintalinjan 2 uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt

Lisätiedot

Hyvän ikääntymisen kehittämisympäristö Sonectus 1.1.2012-31.5.2014

Hyvän ikääntymisen kehittämisympäristö Sonectus 1.1.2012-31.5.2014 Hyvän ikääntymisen kehittämisympäristö Sonectus 1.1.2012-31.5.2014 Hankkeen toimijat Hallinnoi Oulun seudun ammattikorkeakoulu, terveyalan Oulaisten yksikkö Osatoteuttajina: Kalajoen SoTe yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 4.4.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (11) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 100980 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen

OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen Hakijayhteisö Hakijaorganisaation nimi * Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä; Koulutuskeskus

Lisätiedot

Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit

Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit Jenni Hyvärinen TEM/ALUE/Rakennerahastot Huom! Tässä esityksessä käsiteltäviin asioihin

Lisätiedot

Hakukoulutus kesäkuu 2014

Hakukoulutus kesäkuu 2014 Hakukoulutus kesäkuu 2014 Eura 2014 ja Katso-tunniste Katso-tunnisteella kirjaudutaan uuteen EURA2014-järjestelmään Rahoituksen hakeminen EURA2014 järjestelmän kautta edellyttää verohallinnon Katso-tunnistautumispalvelun

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (11) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 101886 Hakemustyyppi

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO Ammattikorkeakoulut perustivat konsortion 14.11.2007. Konsortio

Lisätiedot

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Hakemuksen/suunnitelman kohdat 6-16 Koulutus Seinäjoella 9.1.2012 Tuija Nikkari kehittämisasiantuntija

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32222 Tunniste A32222.0001 Tila

Lisätiedot

ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta

ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta 1.4.2015 31.12.2017 28.10.2015 Kirsi Ohrankämmen ja Taina Räsänen HIIOP kehittämishankkeen tarve nousi mm. POLKU II hankkeen asiakasprofiloinnista vuosina

Lisätiedot

Makkonen Keijo Yhtymäjohtaja

Makkonen Keijo Yhtymäjohtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE Lomake 3306A 1 Uusi hakemus Korjaus/täydennys hakemukseen Muutoshakemus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Kokemus esiin 50+ -projekti. Taina Paananen

Kokemus esiin 50+ -projekti. Taina Paananen Kokemus esiin 50+ -projekti Taina Paananen 24.4.2015 Perustiedot hankkeesta ESR rahoitus 2/2013-6/2015 lisäksi rahoittajina Vantaan ja Espoon kaupungit ja Edupoli Toiminta-alue Vantaa vuosina 2013-2014,

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella Laatua kaikille, omat polut huippuosaajille! Miten vastata lahjakkaiden ja motivoituneiden nuorten tarpeisiin? Miten

Lisätiedot

Ammatillinen aikuiskoulutus vihreän ja vähähiilisen talouden edistäjänä Työpaja 26.11.2014

Ammatillinen aikuiskoulutus vihreän ja vähähiilisen talouden edistäjänä Työpaja 26.11.2014 Ammatillinen aikuiskoulutus vihreän ja vähähiilisen talouden edistäjänä Työpaja 26.11.2014 Suomen ympäristöopisto SYKLI, Malmin kauppatie 8 B 26.11.2014 Tove Holm ja Kati Lundgren Suomen ympäristöopisto

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Yksi ohjelma viisi toimintalinjaa toiminnalle 2.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Pertti Karhunen, Esedu Hannu Fyhr, SAMIedu Juva 8.5.2015 Vedet virtaamaan - Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen - Ja nuorisotakuun

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 13.3.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto - yleistä Ohjelman EAKR- ja ESR-rahoitusta ei käytetä yhteisölähtöisen paikalliskehittämisen

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Jyrki Tomberg. Rahoitusinfo 5.6.2014 DIAK Martintalo

Jyrki Tomberg. Rahoitusinfo 5.6.2014 DIAK Martintalo KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ RAKENNERAHASTO- OHJELMAN TOTEUTTAMINEN 2014-2020 SÄHKÖINEN EURA 2014 JÄRJESTELMÄ JA YKSINKERTAISTETUT KUSTANNUSRAKENNEMALLIT (EAKR) Jyrki Tomberg Rahoitusinfo 5.6.2014 DIAK Martintalo

Lisätiedot

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa EK-foorumi, Oulu Satu Ågren Esityksen sisältö Oppisopimuskoulutusta yksilöllistyviin ja eriytyviin tarpeisiin Oppisopimuksen kehittäminen ammatillisen koulutuksen reformissa

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Peda-forum 25.8.2010 Lapin Yliopisto, Rovaniemi 25.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 20.5.2014 ESR osana Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmaa Sama ohjelma, sama rakenne Toimintalinjat,

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki Ohjeita jatkotyöskentelyyn 1 Varsinainen hakuaika

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston sidosryhmäkysely 2015

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston sidosryhmäkysely 2015 30.3.2015 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston sidosryhmäkysely 2015 Tuloskoonti [Päiväys] SISÄLLYS I Taustatiedot II Alueellinen toiminta III Palvelut/tuotteet IV Yhteistyö ja viestintä V Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

New Skillsand Jobs- New Skills Network. hakukierroksen 2012 painopisteissä 18.10.2011

New Skillsand Jobs- New Skills Network. hakukierroksen 2012 painopisteissä 18.10.2011 New Skillsand Jobs- Tulevaisuuden osaajat hakukierroksen 2012 painopisteissä 18.10.2011 New Skills Network Komission rahoittamaa temaattista toimintaa Tavoitteena levittää LLP-ohjelman tuloksia, edistää

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.1.-20.1.2011, Helsinki Vinkkejä jatkotyöskentelyyn Petri Veijalainen VARSINAINEN HAKUAIKA Varsinainen hakuaika päättyy 16.2.2011 klo 15 Hakemus laadittu internetissä

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013/ 4.6.2013 Rakennerahastojen rahoitus Suomessa (vuoden 2011 hinnoin) 2014-2020 2007-2013

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot