Huumarkangas Jouko. Suomäki Marjatta Suomäki Riitta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huumarkangas Jouko. Suomäki Marjatta Suomäki Riitta"

Transkriptio

1 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUSAIKA Torstai klo KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Kutsutut et Muut Saarijärven kaupungintalo, Kolkanniemi Launonen Jorma Koskinen Satu Hintikka Maija Huumarkangas Jouko Lehtonen Juha Pyykkinen Pasi Suomäki Marjatta Suomäki Riitta Sami Tuominen Ossi Tamminen Palola Mikael LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja yhtymähallituksen 2. varapuheenjohtaja kuntayhtymänjohtaja Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT 73 Yhtymävaltuuston päätösten täytäntöönpano 74 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Sitoutuminen Lapset ja perheet Kaste II -hankkeeseen 76 Sitoutuminen Vanhus Kaste II -hankkeeseen 77 Määräys vanhentuneiden elintarvikkeiden poistamisesta myynnistä sekä uhkasakon asettaminen 78 Muut mahdolliset ja kiireelliset asiat 79 Kokouksen päättäminen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Jorma Launonen, puheenjohtaja PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Mikael Palola, pöytäkirjanpitäjä Saarijärvellä Jouko Huumarkangas Juha Lehtonen Saarijärvi, n toimisto..2009

2 Viranomainen Sivu 2 YHTYMÄVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Yh 73/ Kuntalain mukaan yhtymähallitus vastaa yhtymävaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta. Jos yhtymähallitus katsoo, että yhtymävaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai yhtymävaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen, on yhtymähallituksen jätettävä päätös täytäntöön panematta. Tällainen asia on saatettava viipymättä yhtymävaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. Yhtymävaltuusto vahvisti n talousarvion vuodelle Talousarviossa on määritelty sitovuustasot. Sitovuustasoluettelosta puuttuu fysioterapia ja kuntoutuspalvelukokonaisuus. Palvelukokonaisuus on kuitenkin talousarviossa tarkoitettu yhdeksi sitovuustasoksi, vaikka se puuttuukin sitovuustasoluettelosta. Sille on asetettu muiden sitovuustasojen mukaisesti myös taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Talousarviossa on jäänyt määrittelemättä käyttöomaisuusinvestointeihin liittyvä pienhankintaraja. Yhtymävaltuusto vahvisti palveluiden myöntämisen perusteet ja niihin liittyvät asiakasmaksut (Yv 40/ ). Asian käsittelyn yhteydessä todettiin, että vahvistettuihin perusteisiin tehdään myöhemmin valtioneuvosten vahvistamat indeksitarkistukset. Valtioneuvosto teki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistukset. Uudet maksut tulevat voimaan Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa asetuksessa säädettyjä asiakasmaksuja tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Samalla tarkistetaan kotona annettavan hoidon tulorajoja ja laitoshoidon vähimmäiskäyttövaroja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Vuosien 2007 ja 2009 välillä kansaneläkeindeksin muutos oli 7,21 prosenttia ja työeläkeindeksin 7,48 prosenttia. Kuntayhtymänjohtajan päätösesitys: päättää todeta, että 1. Fysioterapia ja kuntoutuspalvelut on vuoden 2010 talousarviossa valtuustoon nähden sitovataso, vaikka sitä ei olekaan mainittu talousarvion sitovuustasoluettelossa 2. Pienhankintarajaksi vahvistetaan euroa 3. Yhtymävaltuuston vahvistamia palveluiden myöntämisen perusteita ja asiakasmaksuja tarkistetaan valtioneuvoston tekemän sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistusten mukaisesti alkaen. 4. Yhtymävaltuuston kokouksessa päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eikä yhtymävaltuusto ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset muutoinkaan ole lain vastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.

3 Viranomainen Sivu 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Yh 74/ Liite 74/1 Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön mukaan kunnallisten valvontaviranomaisten suorittaman valvonnan yhdenmukaistamiseksi kunnan tulee laatia ja hyväksyä säännöllistä valvontaa koskevat valvontasuunnitelmat. Valvontasuunnitelmista on säädetty terveydensuojelulain (763/1994) 6 :ssä, elintarvikelain (23/2006) 48 :ssä, kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain (75/2004; tuoteturvallisuuslain) 15 :ssä, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain (693/1976; tupakkalaki) 14a :ssä ja kemikaalilain (744/1989) 7 :ssä. Edellä mainittuihin lainkohtiin perustuvat suunnitelmat muodostavat kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman. Valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta peritään ympäristöterveydenhuollon taksan mukainen maksu. Valvontasuunnitelma on hyväksyttävä vuosittain terveydensuojeluviranomaisessa. toimii n terveydensuojeluviranomaisena. n ja Perusturvaliikelaitos Saarikan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman luonnos vuodelle 2010 asetettiin nähtäville väliseksi ajaksi. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaluonnos oli nähtävillä kuntayhtymän internetsivuilla ( ja terveystarkastajien toimiston ilmoitustaululla sekä virallisella ilmoitustaululla. Nähtävillä olosta julkaistiin kuulutus Sampossa ja Viispiikkisessä Vuotta 2010 koskevasta ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaluonnoksesta ei tullut nähtävillä olo aikana yhtään kirjallista mielipidettä tai muistutusta. Liitteenä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Asian on valmistellut terveystarkastaja Janne Litmanen. Kuntayhtymänjohtajan päätösesitys: päättää hyväksyä liitteenä olevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuodelle 2010 liitteen mukaisesti. hyväksyi tarkennetun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuodelle 2010 liitteen mukaisesti.

4 Viranomainen Sivu 4 SITOUTUMINEN LAPSET JA PERHEET-KASTE II- HANKKEESEEN Yh 75 / Perusturvaliikelaitos Saarikka on mukana Itä- ja Keski-Suomen alueella toteutettavassa Lasten ja perheiden hyvinvointipalvelujen kehittämishankkeessa (Lapset ja perheet - Kaste). Hankkeelle suunnitellaan jatkohanketta ajalle Keski-Suomen kunnilta on pyydetty sitoumuksia jatkohankkeeseen osallistumisesta mennessä. Saarikan johtoryhmässä on nähty tarpeelliseksi osallistua jatkohankkeeseen, jotta hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana käynnistynyt kehittämistyö voisi jatkua ja syventyä. Päätösvalta hankkeisiin osallistumisesta kuuluu Perusturvaliikelaitos Saarikalle. Saarikalle on vahvistettu talousarviomäärärahat vain vuodelle Koska sitoutumispyyntö koskee vuosia on Saarikan pyydettävä yhtymähallitukselta lupa hankkeeseen sitoutumiseen. SoTen ja Saarikan kustannukseksi hankkeeseen osallistumisesta vuosille arvioidaan yhteensä euroa. Perusturvaliikelaitos Saarikka on mukana Itä- ja Keski-Suomen alueella toteutettavassa Lasten ja perheiden hyvinvointipalvelujen kehittämishankkeessa (Lapset ja perheet - Kaste). Hakkeeseen osallistuu Itä- ja Keski-Suomen alueelta Saarikan lisäksi yhteensä yli 60 kuntaa, kuntayhtymää, kansalaisjärjestöä ja oppilaitosta. Hanketta hallinnoi Jyväskylän kaupunki. Keski-Suomessa hankkeen aikana vahvistetaan toimijoiden osaamista, kehitetään ja levitetään ehkäisevään työhön, lastensuojelun avo- ja sijaishuoltoon sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin varhaisen tuen ja puuttumisen työmenetelmiä. Marraskuun 2009 alusta Keski- Suomessa osaksi Lapset ja perheet Kaste-hanketta on liitetty myös Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö-hanke (Varke-hanke). Lapset ja perheet - Kasteelle suunnitellaan jatkohanketta ajalle Hankkeelle haetaan Kaste-ohjelman mukaista valtionavustusta sosiaalija terveysministeriöltä kuluvan vuoden loppuun mennessä. Hanketta on jatkossakin suostunut hallinnoimaan Jyväskylän kaupunki. Hanke toteutetaan Etelä-Savossa, Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa. Hankkeessa on tarkoitus syventää ensimmäisen vaiheen tavoitteiden toteutumista ja tulosten pysyvyyttä. Lisäksi hankkeessa käynnistyy myös uusia osahankkeita. Jatkohankkeen tavoitteet ovat seuraavat: 1. Lasten ja perheiden palveluja kehitetään vastaamaan heidän tarpeisiinsa joustavasti ja vaikuttavasti painottaen lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä varhaista puuttumista ja tukea. Palvelujärjestelmää kehitetään siten, että moniammatillinen ja monitoimijainen yhteistyö toteutuu yli organisaatiorajojen huomioiden erityisesti palvelujen nivelkohdat. 2. Työntekijöiden osaaminen vahvistetaan varmistamaan palvelujen oikeaaikaisuutta, laatua ja vaikuttavuutta. 3. Lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta vahvistetaan ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään palvelujärjestelmässä. Jatkohankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 4,7 milj., josta omarahoitusosuus on noin 1,2 milj. (25%). Keski-Suomen osalta Lapset ja perheet Kaste II-osahanke jatkaa ja syventää ensimmäisessä vaiheessa sekä Keski-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö-

5 Viranomainen Sivu 5 hankkeessa tehtyä työtä. Hankkeen suunnitteluvaiheessa Keski-Suomessa on noussut esille mm. seuraavia teemoja: - lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen - varhaisen puuttumisen ja tuen toimintamallien ja rakenteiden vahvistaminen - lastensuojelun perhehoidon muotojen ja tukipalvelujen kehittäminen - lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja toimintamallien rakentaminen - henkilöstön osaamisen vahvistaminen edellä kuvatuilla alueilla Keski-Suomen osahankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 1,2 milj., josta omarahoitusosuudet ovat noin Saarikan osuus on noin (2010: 1 115, 2011: 6 841, 2012: ). Omarahoitusosuus on samansuuruinen kuin nykyinen hanke ja varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö-hanke yhteensä. Kuntayhtymänjohtajan esitys: päättää valtuuttaa Perusturvaliikelaitos Saarikan osallistumaan Lapset ja perheet Kaste II-hankkeeseen ajalla sekä sitoutumaan asukaspohjaiseen omarahoitusosuuteen, noin hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. edellyttää, että hankkeen tuloksista raportoidaan yhtymähallitukselle säännöllisesti.

6 Viranomainen Sivu 6 SITOUTUMINEN VANHUS -KASTE II -HANKKEESEEN Yh 76/ Perusturvaliikelaitos Saarikka on mukana Itä- ja Keski-Suomen alueella toteutettavassa Vanhus-Kaste-hankkeessa. Vanhus-Kaste-hankkeen jatkoksi suunnitellaan Vanhus-Kaste II ajalle Keski-Suomen kunnilta pyydetään nyt sitoumuksia jatkohankkeeseen osallistumisesta. Saarikan johtoryhmä on nähnyt tarpeellisena Vanhus-Kaste II- hankkeeseen osallistumisen, jotta ensimmäisen vaiheen aikana käynnistynyt kehittämistyö voisi jatkua ja syventyä. Päätösvalta hankkeisiin osallistumisesta kuuluu Perusturvaliikelaitos Saarikalle. Saarikalle on vahvistettu talousarviomäärärahat vain vuodelle Koska sitoutumispyyntö koskee vuosia on Saarikan saatava yhtymähallitukselta lupa hankkeeseen sitoutumiseen. SoTen ja Saarikan kustannukseksi hankkeeseen osallistumisesta vuosille arvioidaan yhteensä 9500 euroa. Perusturvaliikelaitos Saarikka osallistuu Itä- ja Keski-Suomen alueella toteutettavaan Vanhus-Kaste-hankkeeseen: Vanhusten asumisen uudet ratkaisut ja asumisen varhainen tuki. Saarikan ohella hankkeeseen osallistuu noin 60 kuntaa Itä- ja Keski-Suomesta. Hanketta hallinnoi Joensuun kaupunki. Vanhus-Kaste-hankkeen jatkoksi suunnitellaan Vanhus-Kaste II, Aktiivinen ikääntyminen Itä- ja Keski-Suomessa-hanketta, ajalle ja hankkeelle haetaan KASTE-ohjelman mukaista valtionavustusta. Hakemukset tulee jättää sosiaali- ja terveysministeriöön vuoden loppuun mennessä. Hankkeen ensimmäisen vaiheen tavoin hanketta hallinnoi Joensuun kaupunki. Hankkeen kokonaisbudjetti on , haettava valtionavustus ja kuntien omarahoitusosuus eli 0,48 /asukas. Saarikan osalta omarahoitusosuus olisi siis noin Omarahoitusosuudet laskutetaan vuosina 2011 ja Kuntien omarahoitusosuus on tehty oletuksella, että hankkeeseen osallistuisi sama määrä kuntia kuin ensimmäisessä vaiheessa, 62 kuntaa/ asukasta. Vanhus-Kaste II-hankkeen teemat ja tavoitteet ovat seuraavat: Teema 1: Hyvinvointia ja terveyttä edistävä palvelurakenne - palvelujen ja tuen uudistaminen ja monipuolistaminen vahvistamalla ennakoivia ja kuntouttavia toimintamalleja - monitoimijaisen yhteistyön edistäminen palvelujen ja tuen järjestämisessä - ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon rakenteen uudistamisen tukeminen Teema 2: Asuminen ja asuinympäristö - edistää monitoimijaista ja yli sektoreiden tapahtuvaa ikäihmisten asumisen suunnittelua - tukea ikäihmisten asumisen monipuolisten ratkaisujen toteutusta - edistää asumisen ja palvelut yhdistävien lähipalvelualueiden käynnistymistä hankealueella (palvelukampukset) Teema 3: Ikäihmisten osallisuus - vahvistaa ikäihmisen vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia

7 Viranomainen Sivu 7 - tukea ja edistää ikäihmisen mahdollisuutta omaehtoiseen ja suunniteltuun ikääntymiseen - vahvistaa järjestöjen ja kuntien yhteistyötä Teema 4: Ikäosaamisen vahvistaminen - modernin vanhuskäsityksen ja ikäpoliittisten tavoitteiden ja niiden vaikutusten esiin tuominen eri toimijoiden kanssa tehtävässä yhteistyössä - vahvistaa monialaista ja ennakoivaa ikäosaamista ja sen hyödyntämistä Ikäihmisten näkökulmasta hankkeella toivotaan vaikutettavan ikäihmisten valinnan mahdollisuuksien lisääntymiseen, palvelujen joustamiseen sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääntymiseen. Kunnan näkökulmasta odotetaan palvelurakenteen muuttuvan ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistäväksi sekä osallisuutta vahvistavaksi. Eri toimijoiden yhteinen palvelujen ja asumisen suunnittelu ja toteutus vakiintuvat. Yhteiskunnan näkökulmasta palvelurakenteen muutoksen odotetaan etenevän ja ikärakenteen asettamiin haasteisiin voidaan vastata kustannustehokkaasti. Järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on uudistunut ja monipuolistunut. Joensuun kaupunki pyytää sitoumuksia hankkeeseen ja omarahoitusosuuteen osallistumisesta ajalle Kuntayhtymänjohtajan esitys: päättää valtuuttaa Perusturvaliikelaitos Saarikan osallistumaan Vanhus - Kaste II, Aktiivinen ikääntyminen Itä- ja Keski-Suomessa -hankkeeseen ajalla sekä sitoutumaan omarahoitusosuuteen, joka on 0,48 /asukas. hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. edellyttää, että hankkeen tuloksista raportoidaan yhtymähallitukselle säännöllisesti.

8 Viranomainen Sivu 8 MÄÄRÄYS VANHENTUNEIDEN ELINTARVIKKEIDEN POISTAMISESTA MYYNNISTÄ SEKÄ UHKASAKON ASETTAMINEN Yh 77 / Liite 77/1 Terveystarkastajat ovat huomauttaneet toistuvasti Gessel Oy:tä vanhentuneiden elintarvikkeiden myymisestä Kivijärvellä toimivassa K-Extra Hannonsalmi nimisessä kaupassa. Huomautuksista huolimatta yrityksen on todettu myyvän edelleen vanhentuneita elintarvikkeita. Elintarvikelain 55 mukaan Valvontaviranomainen voi määrätä epäkohdan poistettavaksi ja määräystä tai kieltoa voi tehostaa uhkasakolla tai teettämis- tai keskeyttämisuhalla. Kuntayhtymänjohtajan esitys: päättää antaa Gessel Oy:lle määräyksen vanhentuneiden elintarvikkeiden poistamisesta myynnistä sekä asettaa uhkasakon liitteen mukaisesti. hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.

9 Viranomainen Sivu 9 MUUT MAHDOLLISET JA KIIREELLISET ASIAT Yh 78/ KASTE-ohjelmaan liittyen ollaan suunnittelemassa vammaispalvelujen kehittämiseksi laaja-alaista hanketta, jossa ovat mukana mm. Pohjanmaan maakunnat, Keski- Suomi, Savo, Pohjois-Karjala, Uusimaa ja Häme. Hanke on nimeltään Vammaispalvelujen parhaat palvelurakenteet ja prosessit, se on suunniteltu vuosille ja sitä hallinnoi Etevan kuntayhtymä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 2.5 milj., josta Keski-Suomen osuus noin Hallinnointikustannuksista Keski- Suomen osuus on Saarikan osuus hankekustannuksista olisi noin vuodessa, mikäli kaikki Keski-Suomen kunnat osallistuvat hankkeeseen omarahoitusosuudella. Keski-Suomen osahankkeen kehittämiskohteet liittyvät mm. palvelurakenteiden kehittämiseen (perhepalvelukeskus, palveluprosessit erityisesti suhteessa erityispalveluihin, kevyemmät asumisvaihtoehdot, työelämävalmennus) ja osaamisen vahvistamiseen (ammattilaisten tuki lainsäädännön muutoksissa, asiakkaan osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet sekä yksilölliset palveluratkaisut, laadunvalvontamallin kehittäminen). Kunnilta pyydetään sitoumuksia hankkeeseen osallistumisesta. päätti kuntayhtymänjohtajan esityksestä valtuuttaa Perusturvaliikelaitos Saarikan osallistumaan Vammaispalvelujen parhaat palvelurakenteet ja prosessit hankkeeseen vuosina sekä sitoutumaan asukaspohjaiseen omarahoitusosuuteen, mikäli muutkin Keski-Suomen kunnat laaja-alaisesti ovat mukana hankkeessa. Kuntayhtymänjohtaja toi yhtymähallitukselle tiedoksi, että Ikääntymisestä Voimaa hankkeessa laadittu seutusenioriohjelma on valmistunut. Ohjelmassa määritellään kehittämisen painopisteitä lähivuosiksi. Kehittämisellä vastataan kasvavan ikääntyvän väestön mukanaan tuomiin haasteisiin ja haetaan kehityksen tuomia mahdollisuuksia. Seutuedustajiston pitämän kokouksen päätöksen mukaisesti ohjelma on lähetetty kuntiin hyväksyttäväksi. merkitsi asian tiedoksi. Kannonkosken kunnanvaltuusto on myöntänyt eron Anitta Viljakaiselle SoTen yhtymävaltuuston ja yksilöasiain jaoksen vara tehtävistä. Viljakaisen tilalle yhtymävaltuuston varaeksi Kannonkosken kunnanvaltuusto valitsi Irene Poikosen ja yksilöasian jaoksen varaeksi Tarja Alaisen. Hallitus päätti viedä asian tiedoksi yhtymävaltuustolle ja nimetä Tarja Alaisen yksilöasian jaokseen Viivi Kokkisen varaeksi. merkitsi tehdyt päätökset ja tiedoksi esitetyt asiat tiedoksi. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yh 79/ Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi päätöstenteon jälkeen lain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja päättää kokouksen kello

Asia Otsikko 61 Yhtymävaltuuston päätösten täytäntöönpano Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle

Asia Otsikko 61 Yhtymävaltuuston päätösten täytäntöönpano Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Viranomainen PÖYTÄKIRJA 10/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 61 Yhtymävaltuuston 17.11.2011 päätösten täytäntöönpano

Lisätiedot

Huumarkangas Jouko. Piispanen Risto. Suomäki Marjatta Suomäki Riitta

Huumarkangas Jouko. Piispanen Risto. Suomäki Marjatta Suomäki Riitta Viranomainen PÖYTÄKIRJA 2/2010 KOKOUSAIKA Torstai 25.3.2010 klo 18 21.45 KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo, Rahkola OSALLISTUJAT Kutsutut et Muut Launonen Jorma Koskinen Satu Hintikka Maija Huumarkangas

Lisätiedot

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Viranomainen PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUSAIKA Torstai 14.10.2010 klo 18 20.30 KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo OSALLISTUJAT Kutsutut et Muut Launonen Jorma Koskinen Satu vpj. Hintikka Maija Lehtonen

Lisätiedot

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Viranomainen PÖYTÄKIRJA 4/2010 KOKOUSAIKA Torstai 10.6.2010 klo 18 20.12 KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo OSALLISTUJAT Kutsutut et Muut Launonen Jorma Koskinen Satu Hintikka Maija Piispanen Risto

Lisätiedot

Huumarkangas Jouko Piispanen Risto. Suomäki Riitta. terveystarkastaja (paikalla asioiden 22 ja 23 käsittelyn aikana)

Huumarkangas Jouko Piispanen Risto. Suomäki Riitta. terveystarkastaja (paikalla asioiden 22 ja 23 käsittelyn aikana) Viranomainen PÖYTÄKIRJA 4/2011 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 18 20.35. KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo, Mannila OSALLISTUJAT Kutsutut jäsenet Launonen Jorma Koskinen Satu vpj. Hintikka Maija

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus 31.10.2008 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus I Lasten, nuorten ja perheiden palvelut REMONTTI- lasten,

Lisätiedot

Hellevi Pekkarinen (x ) perusturvajaoksen sihteeri. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi.

Hellevi Pekkarinen (x ) perusturvajaoksen sihteeri. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2010 1 Kokousaika Keskiviikko 08.09.2010 klo 17.00 19.45 Kokouspaikka Kinnulan kunnanvirasto,valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen

Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 799/02.05.02/2012 223 Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012 KOKOUSAIKA 13.08.2012 klo 17.00-18.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 15 LAUSUNTOPYYNTÖ ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vanhusneuvosto

MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vanhusneuvosto MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MUONION VANHUSNEUVOSTON KOKOUS Aika KLO 14.00 16.30 Paikka Läsnä Sosiaalitoimiston kokoushuone Kutsutut/osallistujat Läsnä Yrjö Perkkiö veteraanijärjestöjen edustaja,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013

Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013 Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013 Hankkeet kehittämisen tukena Sosiaali- ja terveystoimi on mukana monessa hankkeessa ja kehittää samalla jatkuvasti

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

16.12.2009. aluejohtoryhmän varsinaiset jäsenet ja varajäsenet

16.12.2009. aluejohtoryhmän varsinaiset jäsenet ja varajäsenet MUISTIO 1 (5) 16.12.2009 ITÄ-JA KESKI-SUOMEN ALUEELLINEN JOHTORYHMÄ Aika keskiviikko 16.12.2009 klo 12.45 16 Paikka Osanottajat Jätkänkämppä, Kylpylähotelli Rauhalahti, Katiskaniementie 8, Kuopio aluejohtoryhmän

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 1

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 1 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 9.1.2014 klo 17.00 17.36 Isonkyrön

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015 KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEO huoltoasema Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 / 2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 17.12.2009 klo 17.30 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 / 2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 17.12.2009 klo 17.30 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 / 2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 17.12.2009 klo 17.30 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala

Lisätiedot

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke KAINUUN SOTE KUNTAYHTYMÄ Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelma Marja-Liisa Ruokolainen Eija Tolonen, Jaana Mäklin, Lahja

Lisätiedot

TENONLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPUSEMINAARI 12.9.2012 POHJOIS-SUOMEN KASTE-TEOT

TENONLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPUSEMINAARI 12.9.2012 POHJOIS-SUOMEN KASTE-TEOT TENONLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPUSEMINAARI 12.9.2012 POHJOIS-SUOMEN KASTE-TEOT Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2014 107

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2014 107 KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2014 107 KOKOUSAIKA Tiistai 28.10.2014 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3 Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille Pykälä Voimassa oleva lautakunnan toimivaltaa siirtoa viranhaltijoille koskeva päätös (ympäristölautakunta

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

ALKOHOLI, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALTA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TUNNISTAMISEN JA PUUTTUMISEN YMPÄRISTÖNÄ

ALKOHOLI, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALTA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TUNNISTAMISEN JA PUUTTUMISEN YMPÄRISTÖNÄ ALKOHOLI, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALTA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TUNNISTAMISEN JA PUUTTUMISEN YMPÄRISTÖNÄ HUOLEN HERÄÄMINEN, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALLAN TUNNISTAMINEN, Tilaisuuden avaus Kouvola 2.4.2014

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Anita Dufholm Hankekoordinaattori 2013 2 1. Hankkeen tilannekatsaus KASTE II-JATKOHANKE, Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Sosiaalilautakunta 6.3.2014. 1 Sosiaalitoimen talouden ja toiminnan katsaus 1.1 28.2.

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Sosiaalilautakunta 6.3.2014. 1 Sosiaalitoimen talouden ja toiminnan katsaus 1.1 28.2. MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Sosiaalilautakunnan kokous 6.3.2013 klo 17:00 19:27 pykälät otsikko 1 Sosiaalitoimen talouden ja toiminnan katsaus 1.1 28.2.2014 2 Sosiaalitoimen toiminnallisten

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

45 Ikäihmisten asumispalveluiden järjestelyt Saarijärven alueella. 46 Luvan myöntäminen Saarikalle kehitysvammaisten ryhmäkodin tilojen vuokraamiseen

45 Ikäihmisten asumispalveluiden järjestelyt Saarijärven alueella. 46 Luvan myöntäminen Saarikalle kehitysvammaisten ryhmäkodin tilojen vuokraamiseen Viranomainen PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 1 KOKOUSAIKA 13.9.2012 klo 17.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko 44 Talouden ja toiminnan toteutuma 45 Ikäihmisten asumispalveluiden

Lisätiedot

No 5/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 39. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

No 5/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 39. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA No 5/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 39 KOKOUSAIKA 15.10.2015 klo 18- KOKOUSPAIKKA Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman,

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

No 5/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 39. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo. Henri Hedman, vpj - Esa Vihtonen -

No 5/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 39. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo. Henri Hedman, vpj - Esa Vihtonen - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA No 5/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 39 KOKOUSAIKA 15.10.2015 klo 18-18.46 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KOKOUSAIKA Tiistai 27.05.2014 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 23.2.2012, kello 18.00 19.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seppälän nuorisotalo Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Asia Otsikko 52 Palveluiden järjestämissuunnitelman vahvistaminen vuosille Kuntalaskutuksen perusteista päättäminen 4

Asia Otsikko 52 Palveluiden järjestämissuunnitelman vahvistaminen vuosille Kuntalaskutuksen perusteista päättäminen 4 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 9/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA 3.11.2011 klo 18-21.10 KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 52 Palveluiden järjestämissuunnitelman vahvistaminen vuosille

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 14.3.2016

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 14.3.2016 KOKOUSAIKA Maanantai 14.3.2016 klo 18:00-19:25 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 62 63 64 65 Liite 12 66 67 68 69 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS

KESKI-SUOMEN SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS 1 (5) KESKI-SUOMEN SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS NATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS Aika klo 16.00 Paikka Koske, Matarankatu 4, 4 krs, Saunakabinetti Osallistujat Janhonen, Jouko

Lisätiedot

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Sosiaalitoimi Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO 24.10.2013

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Sosiaalitoimi Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO 24.10.2013 MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO 24.10.2013 VANHUS- JA VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Aika Torstai 24.10.2013 klo 14.00 15.30 Paikka Läsnä sto Osallistujat

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Viranomainen UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69

Viranomainen UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69 PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69 Kokousaika Ti 13.11.2012 klo 17.00 19.50 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto, Multiantie 3, 41230 Uurainen Saapuvilla olleet jäsenet Heinola Antti, kirkkoherra,

Lisätiedot

Turengin asema, Asematie 6, Turenki, kokoustila

Turengin asema, Asematie 6, Turenki, kokoustila YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 6/2016 Kokousaika 7. kesäkuuta 2016 klo 15.30 Kokouspaikka Turengin asema, Asematie 6, Turenki, kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANHALLITUS Nro 3 / 2016. KOKOUSAIKA 2.3.2016 kello 16.00-17.00

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANHALLITUS Nro 3 / 2016. KOKOUSAIKA 2.3.2016 kello 16.00-17.00 PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 3 / 2016 KOKOUSAIKA 2.3.2016 kello 16.00-17.00 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen Valtiontalouden kehykset Hallitusohjelma Lainsäädäntöhankkeet Peruspalveluohjelma Paras- hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014 -3, KV 4.9.2014 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 4.9.2014 Esityslista 6/2014 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Soilille p. 040-344 7205 tai Merjalle p. 040-344 7204 -2, KV 4.9.2014 18:30 Kokousaika

Lisätiedot

34 Sosiaalilautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018

34 Sosiaalilautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 0 ASIALISTA Asiat 31 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 32 Oikaisuvaatimus lähihoitajan valinnasta 33 Saukodin pesulatyöntekijä 34 Sosiaalilautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 35 Muut

Lisätiedot

Poske Lapin toimintayksikkö ohjausryhmä

Poske Lapin toimintayksikkö ohjausryhmä Poske Lapin toimintayksikkö ohjausryhmä Ajankohtaiset asiat: Järjestämislaki Lapin sote-selvitykset Kasterahoitukset Pohjois-Suomen aluejohtoryhmä 28.2.2014 Kemissä Järjestämislain kommentointi 13.3.2014

Lisätiedot

Kaste-ohjelman Itä- ja Keski-Suomen aluetilaisuus

Kaste-ohjelman Itä- ja Keski-Suomen aluetilaisuus Kaste-ohjelman Itä- ja Keski-Suomen aluetilaisuus Kaste-ohjelman tavoitteet ja osaohjelmat Itä- ja Keski-Suomi 843 000 asukasta,15.6 % Suomen väkiluvusta 75 KUNTAA 4 MAAKUNTIEN LIITTOA 2 AVIA 5 SAIRAANHOITOPIIRIÄ

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KASVATUSKUMPPANUUSAJATTELUN VAHVISTAMINEN TEEMAVERSTAS 24.8.2009 KLO 13 15 JÄRVENPÄÄSSÄ

KASVATUSKUMPPANUUSAJATTELUN VAHVISTAMINEN TEEMAVERSTAS 24.8.2009 KLO 13 15 JÄRVENPÄÄSSÄ MONIAMMATILLISEN KASVATUSKUMPPANUUSAJATTELUN VAHVISTAMINEN TEEMAVERSTAS 24.8.2009 KLO 13 15 JÄRVENPÄÄSSÄ Keski-Uusimaa Hiiden alue Karkkila Nummi-Pusula Vihti Hyvinkää Mäntsälä Nurmijärvi Järvenpää Pornainen

Lisätiedot

Hallitus 1/2016. Perjantai 29.1.2016 klo 9.00 11.00. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 1/2016. Perjantai 29.1.2016 klo 9.00 11.00. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 1/2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 29.1.2016 klo 9.00 11.00 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT Liite

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016 KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukka-sali Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista

Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista Pirkanmaan vammaisalan kehittämisfoorumi 22.8.2013, Ylöjärvi Marketta Salminen, projektipäällikkö Vammaispalvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme?

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Hanne Kalmari PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi Lape-muutosohjelman hankepäällikkö Muutos tehdään yhdessä

Lisätiedot

Kouvolan päihdestrategia 2009-2012

Kouvolan päihdestrategia 2009-2012 Kouvolan päihdestrategia 2009-2012 Timo Väisänen Palvelujohtaja A-klinikkasäätiö / Järvenpään sosiaalisairaala Rakenne Taustaa Päihteiden käytön nykytilanne Kouvolassa Kouvolan päihdepalvelut Päihdestrategian

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Lakeuden jätelautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 Kokousaika 15.11.2011, kello 18.00 19.20 Kokouspaikka Ilmajoen kunta, kunnanhallituksen kokoushuone, Ilkantie 18 Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KOORDINAATIORYHMÄN KOKOUS

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KOORDINAATIORYHMÄN KOKOUS 1 (5) KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KOORDIN KOKOUS Aika 10.3.2011 klo 14.15-16.00 Paikka Keski-Suomen keskussairaala, neuvottelutila 5, 0 krs Osallistujat: K-S sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

HANKE- TYÖNTEKIJÄT Psykologi

HANKE- TYÖNTEKIJÄT Psykologi PERHEPALVELUKESKUS LAPSIPERHEIDEN TERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ Kettunen Tarja, TtT Jämsän seudun terveydenhuollon ky Hakulinen-Viitanen Tuovi, TtT Neuvolatyön kehittämis- ja tutkimuskeskus Jämsän seudun PERHEPALVELUKESKUS

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 8/2017 121 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 31.10.2017 klo 16:00-18:59 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Oikarinen Eira puheenjohtaja Pekkala Aslak I varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

ALUEET JA HYVINVOINTI

ALUEET JA HYVINVOINTI ALUEET JA HYVINVOINTI Hyvinvointialan kehittäminen strategisena kokonaisuutena Kehittämisyhteistyön käytännön kokemuksia Aluekehitysjohtaja Varpu Rajaniemi Pohjanmaan liitto 11.6.2009 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA

LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA ANTERO RUOKOKOSKI SIVI TALVENSOLA Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Osoite: Matarankatu 4 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

POIS SYRJÄSTÄ Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen -hanke 1.1.2014 31.10.2016

POIS SYRJÄSTÄ Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen -hanke 1.1.2014 31.10.2016 POIS SYRJÄSTÄ Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen -hanke 1.1.2014 31.10.2016 HANKKEEN TAVOITTEET: Vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta palveluiden

Lisätiedot

Huumarkangas Jouko jäsen Lehtonen Juha jäsen, poistui klo Piispanen Risto Jäsen, poistui klo 16.00

Huumarkangas Jouko jäsen Lehtonen Juha jäsen, poistui klo Piispanen Risto Jäsen, poistui klo 16.00 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 6/2009 KOKOUSAIKA Torstai 6.11.2009 klo 12.30 17.45 KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo, Tarvaala OSALLISTUJAT Kutsutut Launonen Jorma puheenjohtaja jäsenet Koskinen Satu 1.

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Elämän alkupolku Opin polku Toiminnan seuranta ja arviointi Tyytyväiset asiakkaat ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat:

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat: Kunnanhallitus 19 12.01.2015 Kunnanhallitus 62 16.02.2015 Vanhusneuvoston asettaminen vuosille 2015-2016 Khall 12.01.2015 19 Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

OSUUSKUNTA VIESIMO Kiihtelysvaaran pitäjä Joensuu

OSUUSKUNTA VIESIMO Kiihtelysvaaran pitäjä Joensuu OSUUSKUNTA VIESIMO Kiihtelysvaaran pitäjä Joensuu Hallituksen puheenjohtaja MATTI VÄISTÖ Kumppanuuspäivä 14.10.2015 TÄSTÄ LÄHDETTIIN Joensuun kaupunki, selvityshanke: Yhteiskunnallisen yrittämisen mahdollisuudet

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen 2004 2007 Esitteitä 2004:9 Turvallisuus on perusoikeus Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Väkivalta murentaa tätä turvallisuutta. Lisäksi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 26.6.2014

Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 26.6.2014 -2, YHTVALT 12.6.2014 19:00 Paikka Sanssinkartano, Ullantie 7, Kauhajoki Aika 12.6.2014 klo 19.00 Saapuvilla olleet jäsenet Isojoki Karijoki Kauhajoki Kurikka Jouko Jaakola Marja Savioja Erkki Syväoja

Lisätiedot

Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013. www.tyynela.fi

Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013. www.tyynela.fi Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013 www.tyynela.fi 2 Erityisesti Isä-projektin lähtökohdat Verkostoista noussut huoli päihteitä käyttävien isien isyydestä/ isättömistä lapsista Isäkeskeinen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 3.3.2016 klo 17.00-18.10 Paikka Muonion kirjasto Asiat 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen 13 Sivistyslautakunnan vuoden 2015 toiminnallisten

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35.

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 25.8.2006 nro 7/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 25.8.2006 nro 7/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 25.8.2006 kello 9.00 12.55 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot