TARJOUSTEN TARKASTAMINEN: YLIJÄÄMÄMAAN JA PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTTO JA LOPPUSIJOITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSTEN TARKASTAMINEN: YLIJÄÄMÄMAAN JA PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTTO JA LOPPUSIJOITUS"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 9 TARJOUSTEN TARKASTAMINEN: YLIJÄÄMÄMAAN JA PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTTO JA LOPPUSIJOITUS 1. Tarjouspyynnön sisältö Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara ja Kiinteistöviraston tonttiosasto, Espoon kaupungin Tekninen keskus ja Vantaan kaupungin kuntatekniikan keskus ovat pyytäneet tarjouksia ylijäämämaan ja pilaantuneen maan ym. materiaalin vastaanotosta ja loppusijoittamisesta. Tarjouksia on tullut yhteensä 17 kappaletta. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajat ovat voineet antaa osatarjouksen vastaanottopaikkansa kapasiteetin ja lupaehtojen mukaisesti. Tarjoajat ovat voineet siten tarjota joko kaikkien tarjouslomakkeella kuvattujen materiaalijakeiden vastaanottoa tai vain osaa niistä. Tarjouspyynnön kohdan 5 mukaan tarjous annetaan arvonlisäverottomina yksikköhintoina euroa/tonni ( /t). Yksikköhintoihin on sisällytettävä materiaalien kaikki vastaanotto-, käsittely-, loppusijoitus-, vero-, laskutus-, toimisto- ja palvelukustannukset. Lisäksi tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan yksikköhinta euroa/kuorma vaakaukselle. Yksikköhintaan ei sisälly kuljetuskustannus vastaanottopaikkaan. Jos vastaanottopaikassa ei ole käytettävissä vaakaa, käytetään muuntokertoimena 1 m3itd =1,5 tonnia, poikkeuksena pilaantunut vesi, jossa muuntokerroin on 1 m3 = 1,0 tonnia. Hinnat on esitettävä liitteenä 1 olevalla tarjouslomakkeella. Alkaen hintoja ei hyväksytä. Hinnan tulee olla täsmällinen ja sen sisältämä palvelu kirjoitettu lisäehtoihin (vastaanottoluvan mukaiset ehdot). Lisäksi tarjouspyynnön kohdassa 9.1 on todettu, että tarjoaja voi esittää tarvittaessa lisäehtoja vastaanotettavien materiaalien laadulle tarjouslomakkeen lisäehdot kohdassa toimintansa lupaehtojen mukaisesti. Tarjoaja ei voi esittää mitään minimilaskutushintaa tai minimimäärää vastaanotettavalle erälle. 2. Tarjousten tarkastaminen 2.1 Tarjoukset tarjouspyynnön mukaisia: - Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy / Porvoon vastaanottopaikka - Lassila & Tikanoja Oyj / Lahden vastaanottopaikka - Nordic Envicon Oy - NCC Roads Oy - Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy - Rosk n Roll Oy Ab - Rudus Oy / Riihimäen vastaanottopaikka 2.2 Tarjous kokonaisuudessaan tarjouspyynnön vastainen Ekokem-Palvelu Oy on Hyvinkään vastaanottopaikkaa koskevassa tarjouksessaan ilmoittanut vaakamaksua koskevassa kohdassa, että kuormien punnituksista ei peritä maksua. Lisäksi tarjoaja on ilmoittanut, että puoliperävaunu-ajoneuvoyhdistelmiltä lisämaksu on 2,00 / t. Tarjouspyynnön ja tarjouslomakkeen mukaan vaakamaksulle on tullut ilmoittaa yksikköhinta /kuorma. Vaakamaksu on liittynyt kaikkiin tarjouspyynnön ja tarjouslomakkeen mukaisiin materiaalijakeiden osa-alueisiin.

2 Sivu 2 / 9 Tarjouspyynnöstä on käynyt selvästi ilmi, että tarjoajan tulee ilmoittaa pyydetyissä kohdissa ainoastaan yksi hinta, johon sisältyy kaikki palveluun sisältyvät kustannukset. Tarjouspyyntö ei ole mahdollistanut tarjouksessa lisähintojen esittämisen. Markkinaoikeus on ratkaisussa MAO:14/12 katsonut, että hankintayksikön velvollisuutena on hylätä tarjous, jossa tarjoaja on ilmoittanut pyydetyn hinnan lisäksi lisähintoja: MAO:14/12, jossa hankinnan kohteena olivat kuljetuspalvelut. Valittajan tarjous oli hylätty tarjouspyynnön vastaisena tämän tarjoukseen sisältyneen lisämaksun johdosta. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on yksiselitteisesti edellytetty, että tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan palvelunhinnan per ajokilometri. Markkinaoikeus katsoi, että valittajan tarjoukseensa sisällyttämä lähtörahaa koskeva lisäys on merkinnyt tarjouspyynnön vastaista lisäehtoa. Ajokilometrin lopullinen hinta on lisäehdon johdosta jäänyt riippumaan mahdollisesta tapauskohtaisesti perittävästä lähtörahasta. Hankintayksikkö ei siten ole menetellyt virheellisesti, kun se on sulkenut valittajan tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen tarjouskilpailusta. Ekokem-Palvelu Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen tämän vaakausmaksulle asettaman lisäehdon johdosta. Tarjouspyynnössä pyydetty vaakamaksu on koskenut kaikkia tarjouspyynnöllä pyydettyjä osa-alueita. Vaakamaksua ei ole siten voinut antaa omana, erillisenä osatarjouksenaan. Näin ollen Ekokem-Palvelu Oy:n kaikki osatarjoukset ovat tarjouspyynnön vastaisia vaakamaksulle asetetun hintaehdon johdosta. 2.3 Osatarjoukset tarjouspyynnön vastaisia Oikeusohjeet Hankintalain 46 :n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Tarjouspyynnön mukaisesti tarjoajien oli mahdollista tarjota osatarjouksia vastaanottopaikkansa kapasiteetin ja lupaehtojen mukaisesti. Tarjoajien tarjouksia tulee siten arvioida tarjouslomakkeella ilmoitettujen materiaalijakeiden mukaisesti eli rivikohtaisesti. Näin ollen tarjoajan tarjouksen mahdolliset puutteet tai tarjouspyynnön vastaisuudet yhdellä tarjousrivillä ei johda tarjoajan tarjouksen hylkäämiseen kokonaisuudessaan, vaan ainoastaan tämä rivi eli osatarjous tulee hylätä. Poikkeuksena on tarjouslomakkeen taulukossa 1 ilmoitettava vaakamaksu, joka koskee kaikkia tarjousrivejä (ks. Ekokem-Palvelu Oy:n Hyvinkään vastaanottopaikkaa koskevan tarjouksen hylkäämistä koskevat perustelut). Useissa saaduissa tarjouksissa oli esitetty erilaisia hinnanvaraumia sekä annettu tarjoushintoja ns. alkaen-hintoina tai erilaisilla vaihteluväleillä. Kuten edellä mainitussakin markkinaoikeuden ratkaisussa MAO:14/12 on todettu, tarjoajan tarjous on tarjouspyynnön vastainen, mikäli tämä on tarjouksessaan ilmoittanut palvelulle lisähintoja, joita hankintayksikkö ei ole tarjouspyynnössä pyytänyt tarjoajia esittämään. Tarjoushinnan tulee siten pitää sisällään kaikki tarjouspyynnössä edellytetyt tehtävät eikä tarjoajille ole mahdollista esittää palvelusta perittäviä lisäkustannuksia ilman, että kyseessä on tarjouspyynnön vastainen lisäehto. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajat ovat voineet esittää tarvittaessa lisäehtoja vastaanotettavien materiaalien laadulle tarjouslomakkeen lisäehdot kohdassa toimintansa lupaehtojen tai kapasiteetin mukaisesti. Tarjouspyynnössä on siten sallittu tarjoajille lisäehtojen asettaminen

3 Sivu 3 / 9 ainoataan materiaalien laadulle ja ainoastaan sillä perusteella, että kysymys on tarjoajan toiminnan lupaehdosta tai kapasiteetistä. Tarjoajat eivät siten ole voineet antaa tarjouksessaan palveluiden hinnoitteluun liittyviä lisäehtoja, vaan tarjouspyynnön mukaan tarjouksessa on tullut antaa ainoastaan yksi hinta pyydettyyn yksikköhinta -kohtaan. Tarjouspyynnön mukaisesti tarjoajat ovat voineet tarjouksissaan rajoittaa vastaanotettavan materiaalien laadulle esimerkiksi siten, että tarjoaja on voinut tarjouksessaan ilmoittaa, ettei vastaanota tietyn pitoisuuden ylittävää materiaalia. Tarjoaja ei ole voinut kuitenkaan tarjouksessaan antaa erillisiä hintoja materiaalien eri pitoisuusmäärille tai materiaalien laadulle muutoin, koska tällöin kyseessä on tarjouspyynnön vastainen hintaa koskeva lisäehto. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että tarjoushintaa koskevat lisäehdot tai useamman hinnan tai hintahaarukan antaminen johtavat tarjouksen hylkäämiseen tarjouspyynnön vastaisena: MAO:480/10: Tarjouspyynnön mukaan tarjoajien oli tullut ilmoittaa palvelukohtaisesti kiinteänä kuukausihintana. Hakijat olivat tarjouksessaan ilmoittaneet vuokran määräksi 418 euroa kuukaudessa asukasta kohden ja palvelumaksuksi 3.038,22 euroa kuukaudessa asukasta kohden. Lisäksi palvelumaksun osalta oli ilmoitettu seuraavaa: Kaupungin palveluksesta siirtyvä sairaanhoitaja lisää palvelumaksua 9,89 /kk/asukas/siirtyvä hoitaja ja siirtyvä lähihoitaja 6,20 /kk/asukas/siirtyvä hoitaja. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajien on tullut ilmoittaa hinta sitovana ja lopullisena. Markkinaoikeus katsoi, että hakijoiden tarjouksessaan ilmoittama palvelumaksun hinta ei ole ollut lopullinen vaan se on riippunut siirtyvien hoitajien määrästä. Hankintayksikkö on siten voinut perustellusti arvioida, ettei tarjouksesta ole ilmennyt palvelun lopullista euromääräistä hintaa, jonka perusteella hakijat ovat olleet valmiit tekemään hankinnan kohdetta koskevan sopimuksen. Palvelun lopullinen hinta ei ole ollut hakijoiden tarjouksessa ilmoitettujen tietojen perusteella myöskään laskettavissa. Markkinaoikeuden päätöksen mukaan ehdollinen tarjous tuli hylätä MAO:96/10: Hankinnan kohteena olivat kirjolohi-istukkaiden toimitus. Tarjouspyynnön mukaan tarjouksessa on tullut ilmoittaa koko toimituskautta kiinteä kilohinta sisältäen kuljetuksen. Hakija oli tarjouksessaan ilmoittanut erilliset kilohinnat 100 kilogramman erälle ja kilogramman erälle. Markkinaoikeuden päätöksen mukaan tarjoushinnat on annettu tarjouspyynnön vastaisesti ja tarjous on tullut hylätä. Huomioiden edellä mainitut tarjouspyynnön ehdot ja oikeusohjeet, ovat alla esitetyt tarjoukset olleet osittain tarjouspyynnön vastaisia. Koska osatarjoukset ovat sallittu materiaalijaekohtaisesti, eivät nämä puutteet tee tarjoajien tarjouksia kokonaisuudessaan tarjouspyynnön vastaisiksi. Ainoastaan alla ilmoitetut osatarjoukset tulee hylätä eikä kyseisiä palveluita voida ottaa mukaan tarjoajan kanssa tehtävän puitesopimuksen piiriin. Huomioiden edellä mainitut tarjouspyynnön ehdot ja oikeusohjeet, ovat alla esitetyt tarjoukset olleet osittain tarjouspyynnön vastaisia. Koska osatarjoukset ovat sallittu materiaalijaekohtaisesti, eivät nämä puutteet tee tarjoajien tarjouksia kokonaisuudessaan tarjouspyynnön vastaisiksi jos/kun tarjouspyynnön vastaisuus ei ole vaikuttanut kaikkiin riveihin. Ainoastaan alla ilmoitetut osatarjoukset tulee hylätä eikä kyseisiä palveluita voida ottaa mukaan tarjoajan kanssa tehtävän puitesopimuksen piiriin.

4 Sivu 4 / Koonti tarjouspyynnön vastaisista osatarjouksista Ekokem-Palvelu Oy, Kouvolan vastaanottopaikka Taulukon 3.2 riveille 1-2 (metallit) tarjoaja on ilmoittanut kahdet erilliset hinnat vastaanotolle eri pitoisuuksiin perustuen, vaikka tarjouslomakkeella on nimenomaisesti pyydetty ilmoittamaan ainoastaan yksi yksikköhinta per maalaji. Metallia koskeva osatarjous on tältä osin tarjouspyynnön vastainen. Samoin tarjoaja on taulukon 3.2 riveillä 3-5 ilmoittanut useat eri pitoisuuksiin perustuvat hinnat tarjouspyynnön vastaisesti. Lisäehdot kohdassa tarjoaja on voinut ilmoittaa ainoastaan lupaehtoihin perustuvia rajoituksia / lisäehtoja, mutta tarjoajan tarjouksessa ilmoittamat lisäehdot koskevat hinnoittelua. Osatarjous on tarjouspyynnön vastainen. Lisäksi tarjoaja on taulukon 3.2 rivillä 7 ilmoittanut, että Hg-pitoiset maat hinnoitellaan erikseen. Tarjouspyyntö ei ole tältäkään osin mahdollistanut erillishinnoittelua, joten ehto tarjouspyynnön vastainen ja osatarjous tulee hylätä. Taulukon 3.2 rivillä 10 tarjoaja on ilmoittanut, että kyseisen rivin palvelun hinta on alkaen 31 /t. Tarjouksessa on tullut antaa tarkka yksikköhinta. Lisäksi tarjouspyynnössä on nimenomaisesti kielletty antamasta alkaen hintoja. Osatarjous tulee hylätä. Taulukon 3.2 rivillä 12 tarjoaja on hinnan osalta viitannut haitta-ainepitoisen savimaan hinnoitteluun. Tarjoaja ei ole ilmoittanut kohdassa pyydetyn mukaisesti yhtä hintaa, vaan viitannut saman taulukon aiempiin hinnoitteluihin, joissa on ilmoitettuja useampia eri hintoja. Osatarjous on siten tarjouspyynnön vastainen. Taulukon 3.2 riveillä tarjoaja on ilmoittanut, että hinta tarkennetaan maalajin ja jätteen laadun mukaan. Tarjouksessa on siten jätetty hinnanvarauma palveluiden hinnoitteluun. Osatarjous tulee näin ollen hylätä Taulukon 7 viimeisellä rivillä tarjoaja on ilmoittanut, että pieneristä veloitetaan kaatopaikkatutkimukset 200 / kpl. Kyseessä on hintaa koskeva lisäehto, minkä johdosta osatarjous tulee hylätä Ekokem-Palvelu Oy, Salon vastaanottopaikka Taulukon 3.2 riveille 1-2 (metallit) tarjoaja on ilmoittanut kahdet erilliset hinnat vastaanotolle eri pitoisuuksiin perustuen, vaikka tarjouslomakkeella on nimenomaisesti pyydetty ilmoittamaan ainoastaan yksi yksikköhinta per maalaji. Metallia koskeva osatarjous on tältä osin tarjouspyynnön vastainen. Samoin tarjoaja on taulukon 3.2 riveillä 3-5 ilmoittanut useat eri pitoisuuksiin perustuvat hinnat tarjouspyynnön vastaisesta. Lisäehdot kohdassa tarjoaja on voinut ilmoittaa ainoastaan lupaehtoihin perustuvia rajoituksia / lisäehtoja, mutta tarjoajan tarjouksessa ilmoittamat lisäehdot koskevat hinnoittelua. Osatarjous on tarjouspyynnön vastainen. Lisäksi tarjoaja on taulukon 3.2 rivillä 7 ilmoittanut, että Hg-pitoiset maat hinnoitellaan erikseen. Tarjouspyyntö ei ole tältäkään osin mahdollistanut erillishinnoittelua, joten ehto tarjouspyynnön vastainen ja osatarjous tulee hylätä.

5 Sivu 5 / 9 Taulukon 3.2 rivillä 10 tarjoaja on ilmoittanut, että kyseisen rivin palvelun hinta on alkaen 31 /t. Tarjouksessa on tullut antaa tarkka yksikköhinta. Lisäksi tarjouspyynnössä on nimenomaisesti kielletty antamasta alkaen hintoja. Osatarjous tulee hylätä. Taulukon 3.2 rivillä 12 tarjoaja on hinnan osalta viitannut haitta-ainepitoisen savimaan hinnoitteluun. Tarjoaja ei ole ilmoittanut kohdassa pyydetyn mukaisesti yhtä hintaa, vaan viitannut saman taulukon aiempiin hinnoitteluihin, joissa on ilmoitettuja useampia eri hintoja. Osatarjous on siten tarjouspyynnön vastainen. Taulukon 3.2 riveillä tarjoaja on ilmoittanut, että hinta tarkennetaan maalajin ja jätteen laadun mukaan. Tarjouksessa on siten jätetty hinnanvarauma palveluiden hinnoitteluun. Osatarjous tulee näin ollen hylätä Taulukon 4 riveillä 5-6 tarjoaja ei ole ilmoittanut lainkaan tarjoushintoja. Lisäehdot kohdassa tarjoaja on todennut, että sovittavissa erikseen, käsittelykeskuksen tarpeen mukaan. Tarjoajan osatarjous tulee hylätä puuttuvan yksikköhinnan vuoksi. Taulukon 5 riveillä 5-6 tarjoaja ei ole ilmoittanut lainkaan tarjoushintoja. Lisäehdot kohdassa tarjoaja on todennut, että sovittavissa erikseen, käsittelykeskuksen tarpeen mukaan. Tarjoajan osatarjous tulee hylätä puuttuvan yksikköhinnan vuoksi. Taulukon 7 viimeisellä rivillä tarjoaja on ilmoittanut, että pieneristä veloitetaan kaatopaikkatutkimukset 200 / kpl. Kyseessä on hintaa koskeva lisäehto, minkä johdosta osatarjous tulee hylätä Ekokem-Palvelu Oy, Riihimäen vastaanottopaikka Tarjoaja on taulukon 3.1 riveillä ilmoittanut eri hintoja eri maalajeille. Tarjouslomakkeella kyseisille riveille on pyydetty ilmoittamaan ainoastaan yksi lisähinta riippumatta maalajista. Osatarjoukset ovat siten tarjouspyynnön vastaisia ja kyseisen taulukon rivit tulee näin ollen hylätä. Taulukon 3.2 rivillä 2 tarjoaja on lisäehdot kohdassa ilmoittanut, että klooratut liuottimet hinnoitellaan erikseen. Lisäksi tarjoaja on taulukon rivillä 3 todennut, että mikäli pitoisuudet ovat yli POP-yhdisterajojen, hinnoitellaan nämä erikseen. Tarjoaja on siten esittänyt tarjouslomakkeellaan tarjouspyynnön vastaisen hinnanvarauman, joten osatarjous tulee hylätä. Taulukon 3.2 rivillä 5 tarjoaja on ilmoittanut, että Hg-pitoiset maat hinnoitellaan erikseen. Kyseessä on kielletty hinnan lisäehto, mikä johtaa osatarjouksen hylkäämiseen. Taulukon 3.2 rivillä 8 tarjoaja on ilmoittanut, että kyseisen rivin palvelun hinta on alkaen 31 /t. Lisäksi tarjoaja on kohdassa todennut, että maaeräkohtainen hinnoittelu tapahtuu massan laadun mukaan. Tarjouksessa on tullut antaa tarkka yksikköhinta. Lisäksi tarjouspyynnössä on nimenomaisesti kielletty antamasta alkaen hintoja. Osatarjous tulee hylätä. Myös taulukon 3.2 riveillä 9, tarjoaja on ilmoittanut, että hinnoittelu tapahtuu tapauskohtaisesti. Osatarjoukset ovat siten tarjouspyynnön vastaisia. Tarjoaja on taulukon 3.2 riveillä ilmoittanut eri hintoja eri maalajeille. Tarjouslomakkeella kyseisille riveille on pyydetty ilmoittamaan ainoastaan yksi lisähinta riippumatta maalajista.

6 Sivu 6 / 9 Osatarjoukset ovat siten tarjouspyynnön vastaisia ja kyseisen taulukon rivit tulee näin ollen hylätä. Taulukon 6 rivillä 11, klooratut liuottimet, tarjoaja on ilmoittanut, että klooripitoisuuslisä on 37,00 / % / t. Kyseinen ehto koske kiellettyä lisähintaa, joten osatarjous tulee hylätä. Taulukon 7 viimeisellä rivillä tarjoaja on ilmoittanut, että pieneristä veloitetaan kaatopaikkatutkimukset 200 / kpl ja vaarallisen tasoisesti pilaantuneet, polttohinta 340,00 / t. Lisäksi tarjoaja on rivillä hinta-kohdassa ilmoittanut kaksi hintaa. Kyseessä on hintaa koskevat lisäehdot, minkä johdosta osatarjous tulee hylätä Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy, Sipoon vastaanottopaikka Tarjoaja on taulukon 4 rivillä 3 ilmoittanut, että seulontakelvottomille maille lisähinta on 55 / t. Tarjoaja on voinut kohdassa ilmoittaa ainoastaan toimintansa lupaehtojen mukaisia lisäehtoja materiaalien laadulle. Näin ollen tarjoaja ei ole voinut ilmoittaa erillistä lisähintaa seulontakelvottomille maille. Osatarjous tulee hylätä Lassila & Tikanoja Oyj, Kotkan vastaanottopaikka Taulukon 2 rivillä 4 tarjoaja on ilmoittanut, että palvelut hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Koska tarjouksessa ei ole tältä osin ilmoitettu pyydettyjä hintoja, tulee osatarjous hylätä tarjouspyynnön vastaisena. Taulukon 3.1 rivillä 1 tarjoaja on ilmoittanut, että As, Sb, Hg, Mo hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Kyseessä on kielletty hinnan lisäehto, mikä johtaa osatarjouksen hylkäämiseen. Taulukon 3.1 rivillä 3 tarjoaja on ilmoittanut, että syanidimaista annetaan erillinen tarjous. Kyseessä on kielletty hinnan lisäehto, mikä johtaa osatarjouksen hylkäämiseen. Taulukon 3.1 riveillä 6-14 tarjoaja on ilmoittanut, että palvelut hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Koska tarjouksessa ei ole tältä osin ilmoitettu pyydettyjä hintoja, tulee osatarjoukset hylätä tarjouspyynnön vastaisina. Taulukossa 3.2 tarjoaja on antanut riveillä 1-5 kaksi eri hintaa per maalaji. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan on tullut ilmoittaa ainoastaan yksi hinta per maalaji. Lisäksi tarjoaja on taulukon riveillä ilmoittanut pyydetyn tarjoushinnat hintojen vaihteluväleinä. Kyseiset osatarjoukset tulee siten hylätä tarjouspyynnön vastaisina. Taulukon 3.2 riveillä 6-10 tarjoaja on ilmoittanut hinnoittelun tapahtuvan tapauskohtaiseen hinnoitteluun. Koska tarjouksessa ei ole näiltä osin ilmoitettu pyydettyjä hintoja, tulee osatarjoukset hylätä Tarjoajan tarjous taulukon 3.2 osalta on siten kokonaisuudessaan tarjouspyynnön vastainen. Taulukossa 4 tarjoaja on jokaisella rivillä ilmoittanut, että hinnoittelut perustuvat tapauskohtaiseen hinnoitteluun. Koska tarjouksessa ei ole näiltä osin ilmoitettu pyydettyjä hintoja, tulee osatarjoukset hylätä Tarjoajan tarjous taulukon 4 osalta on siten kokonaisuudessaan tarjouspyynnön vastainen.

7 Sivu 7 / 9 Taulukossa 5 tarjoaja on jokaisella rivillä ilmoittanut, että hinnoittelut perustuvat tapauskohtaiseen hinnoitteluun. Koska tarjouksessa ei ole näiltä osin ilmoitettu pyydettyjä hintoja, tulee osatarjoukset hylätä Tarjoajan tarjous taulukon 5 osalta on siten kokonaisuudessaan tarjouspyynnön vastainen. Taulukon 7 riveillä 8-9 ja 13 tarjoaja on ilmoittanut palveluiden hinnoittelun olevan tapauskohtaista. Koska tarjouksessa ei ole näiltä osin ilmoitettu pyydettyjä hintoja, tulee osatarjoukset hylätä Taulukon 9 riveillä 4-5 tarjoaja on ilmoittanut palveluiden hinnoittelun olevan tapauskohtaista. Koska tarjouksessa ei ole näiltä osin ilmoitettu pyydettyjä hintoja, tulee osatarjoukset hylätä Rudus Oy, Konalan vastaanottopaikka Tarjoaja on taulukon 7 rivillä 1 ilmoittanut, että kevyet betonit ovat 89,00 / t. Kyseessä on Tarjoaja on taulukon 7 rivillä 2 ilmoittanut, että betonijäte sisältää tiiltä 49,18 / t. Kyseessä on Tarjoaja on taulukon 7 rivillä 3 ilmoittanut, että betonijäte, erikoiskappaleet (esim. yli 5 m sivumitta, ratapölkyt/muut erikoistarakenteet) 89,00 / t. Kyseessä on tarjoushintaan tehty tarjouspyynnön vastainen lisäehto. Osatarjous on siten hylättävä Taulukon rivin Tiilijäte osalta tarjoajan tarjous on tarjouspyynnön mukainen. Rudus Oy, Vantaan vastaanottopaikka Tarjoaja on taulukon 7 rivillä 1 ilmoittanut, että kevyet betonit ovat 89,00 / t. Kyseessä on Tarjoaja on taulukon 7 rivillä 2 ilmoittanut, että betonijäte sisältää tiiltä 49,18 / t. Kyseessä on Tarjoaja on taulukon 7 rivillä 3 ilmoittanut, että betonijäte, erikoiskappaleet (esim. yli 5 m sivumitta, ratapölkyt/muut erikoistarakenteet) 89,00 / t. Kyseessä on tarjoushintaan tehty tarjouspyynnön vastainen lisäehto. Osatarjous on siten hylättävä Taulukon rivin Tiilijäte osalta tarjoajan tarjous on tarjouspyynnön mukainen. Rudus Oy, Ämmässuon vastaanottopaikka Tarjoaja on taulukon 7 rivillä 1 ilmoittanut, että kevyet betonit ovat 89,00 / t. Kyseessä on

8 Sivu 8 / 9 Tarjoaja on taulukon 7 rivillä 2 ilmoittanut, että betonijäte sisältää tiiltä 43,92 / t. Kyseessä on Tarjoaja on taulukon 7 rivillä 3 ilmoittanut, että betonijäte, erikoiskappaleet (esim. yli 5 m sivumitta, ratapölkyt/muut erikoistarakenteet) 89,00 / t. Kyseessä on tarjoushintaan tehty tarjouspyynnön vastainen lisäehto. Osatarjous on siten hylättävä Taulukon rivin Tiilijäte osalta tarjoajan tarjous on tarjouspyynnön mukainen. Suomen Erityisjäte Oy Tarjoaja on ilmoittanut taulukon 2 rivillä 4, että jos TOC on yli 20 %, tarjoushinta muodostuu kohdekohtaisesti. Tarjoaja on voinut kohdassa ilmoittaa ainoastaan toimintansa lupaehtojen mukaisia lisäehtoja materiaalien laadulle. Näin ollen tarjoaja ei ole voinut ilmoittaa erillistä lisähintaa, mikäli TOC on yli 20 %. Osatarjous tulee hylätä Tarjoaja on ilmoittanut taulukon 3.1 rivillä 8, että jos TOC on yli 20 %, tarjoushinta muodostuu kohdekohtaisesti. Tarjoaja on voinut kohdassa ilmoittaa ainoastaan toimintansa lupaehtojen mukaisia lisäehtoja materiaalien laadulle. Näin ollen tarjoaja ei ole voinut ilmoittaa erillistä lisähintaa, mikäli TOC on yli 20 %. Osatarjous tulee hylätä Taulukon 3.1 rivillä 13 tarjoaja on ilmoittanut pilaantuneelle maalle sekä seulontamaksun että ylitteen vastaanottomaksun. Kohdassa tarjoajia on pyydetty ilmoittamaan ainoastaan yksi hinta. Tarjoajan osatarjous on siten tarjouspyynnön vastainen. Taulukon 3.2 rivillä 8 tarjoaja on ilmoittanut, että jos TOC on yli 20 % tai öljyt yli mg/kg, tarjoushinta muodostuu kohdekohtaisesti. Kyseessä on kielletty lisäehto, joten tarjoajan osatarjous tulee hylätä Taulukon 3.2 rivillä 13 tarjoaja on ilmoittanut pilaantuneelle maalle sekä seulontamaksun että ylitteen vastaanottomaksun. Kohdassa tarjoajia on pyydetty ilmoittamaan ainoastaan yksi hinta. Tarjoajan osatarjous on siten tarjouspyynnön vastainen. Taulukon 4 rivillä 4 tarjoaja on ilmoittanut pilaantuneelle maalle sekä seulontamaksun että ylitteen vastaanottomaksun. Lisäksi tarjoaja on ilmoittanut alitteen vastaanoton hinnan vaihteluvälillä. Kohdassa tarjoajia on pyydetty ilmoittamaan ainoastaan yksi hinta. Tarjoajan osatarjous on siten tarjouspyynnön vastainen. Taulukon 5 rivillä 4 tarjoaja on ilmoittanut pilaantuneelle maalle sekä seulontamaksun että ylitteen vastaanottomaksun. Lisäksi tarjoaja on ilmoittanut alitteen vastaanoton hinnan vaihteluvälillä. Kohdassa tarjoajia on pyydetty ilmoittamaan ainoastaan yksi hinta. Tarjoajan osatarjous on siten tarjouspyynnön vastainen. Taulukon 9 riveillä 5 ja 8-9 tarjoaja on ilmoittanut palveluiden hinnoittelun olevan tapauskohtaista. Koska tarjouksessa ei ole näiltä osin ilmoitettu pyydettyjä hintoja, tulee osatarjoukset hylätä

9 Sivu 9 / 9 3. Yhteenveto Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu edellyttää, että kaikki tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset / osatarjoukset hylätään. Pilaantuneen maan vastaanottoa koskevissa tarjouksissa on ollut useita puutteita monilla tarjoajilla. Huomioita on kuitenkin kiinnitettävä siihen, että täysin tarjouspyynnön mukaisiakin tarjouksia on saatu, ja myös sellaisilta tarjoajilta, joiden tarjouksissa on ollut jotain puutteita. Näin ollen tasapuolisen kohtelun johdosta kaikki puutteelliset osatarjoukset hylätään eikä tarjoajille voida enää varata oikeutta täsmentää tarjoustaan. Nyt käsillä olevassa tilanteessa ei voida myöskään hyväksyä kaikkia tarjouksia kokonaisuudessaan puitejärjestelyyn huolimatta siitä, että osa puutteista on ollut vähäisiä. Tarjouspyynnön mukaan tilaukset sopimuskauden aikana tehdään kustannuksiltaan halvimman tarjouksen tehneeltä tarjoajalta. Täten puitejärjestelyyn ei voida ottaa mukaan sellaisia osatarjouksia, joista ei ilmene suoraan palvelun kustannuksen kokonaisuudessaan yksikköhinta muodossa. Puitejärjestelyn toimivuus edellyttää sitä, että hankintayksiköllä on tiedossaan kaikki täsmälliset hinnat. Tarjoaja vastaa siitä, että nämä hinnat on toimitettu hankintayksikölle tarjousaikana. Myöhemmin toimittavia hintatietoja ei voida hyväksyä. Edellä esitetyin perustein hankintayksikkö on hankintalain mukaisesti velvollinen hylkäämään kaikki ne edellä luetellut osatarjoukset, jotka ovat tarjouspyynnön vastaisia. Kuten edellä on myös todettu, tarjouspyynnön vastainen osatarjous / rivi ei johda koko tarjouksen hylkäämiseen tarjouspyynnön osatarjoukset sallivan ehdon johdosta.

PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA

PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA Koonti tarjouspyynnön mukaisista osatarjouksista Taulukko 1. Vaakamaksu Vaakamaksu Yksikköhinta ( /kuorma)

Lisätiedot

Tarjouksen jättämisen

Tarjouksen jättämisen Tarjouksen jättämisen ongelmakohtia Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus Anssi Keinänen Lainsäädäntötutkimuksen k professori Esityksen teemat Mitä laissa sanotaan ja miksi? Milloin i tarjous on tarjouspyynnön

Lisätiedot

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä ( HSY )

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä ( HSY ) 1 (5) Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä Asia Vastineen antaja Asiamies ja prosessiosoite Hankintayksikkö Oikaisun vaatija Vastine betoniputkien ja betonisten kaivonosien hankintaa koskevassa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta To/16 12.11.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta To/16 12.11.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (6) 522 Verkkosaaren kunnostusurakan jätettä sisältävän pilaantuneen maan vastaanoton ja loppusijoituksen puitesopimus HEL 2015-011434 T 02 08 02 00 Päätös A B päätti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2011 1 (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/5 15.12.2011

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2011 1 (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/5 15.12.2011 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2011 1 (6) 5 Pilaantuneiden maiden sekä muiden materiaalien vastaanotto ja loppusijoitus vuonna 2012, puitesopimus HEL 2011-003643 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättänee

Lisätiedot

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus Tarkastuslautakunta 1.1.2009-30.6.2013 79 22.11.2011 ERITYISTARKASTUSPALVELUN HANKINTA TARLAU 79 Hankinnan kuvaus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.9.2011 antanut tarkastuslautakunnan tehtäväksi vihreiden

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 86 Diaarinumero 2098/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija, Jyväskylä Päätös, jota valitus koske Selostus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 20.5.2014 Seudullinen hankintapalvelukeskus TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA Seudullinen hankintapalvelukeskus pyytää tarjousta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain tarkoittamista

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Julkisten hankintojen uusinta oikeuskäytäntöä

Julkisten hankintojen uusinta oikeuskäytäntöä Julkisten hankintojen uusinta oikeuskäytäntöä Pilvi Takala PTCServices Oy 14.9.2011 14.00-14.20 Päivitys 14.11.2011 Oikeustapausten käyttämisestä hankintakysymyksen ratkaisemisessa Oikeuskäytäntö muuttuu

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä)

Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä) Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä) Tarjoamme Pyhäjoen kunnalle 1.11.2013 päivätyn tarjouspyynnön mukaista lvi ja hydrauliikkatöitä ajalle 2014-2016:

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus

Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus HEINOLAN KAU Kr;,-sano 2 6-11- 2013 Asianume u 110.03. HEINOLAN KAUPUNKI / TEKNINEN LAUTAKUNTA ASIA Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus HAKIJA Heinolan Keskuslukko Oy ("Hakija") Rajakatu

Lisätiedot

MARKKINAOIKEUDELLE 20.8.2015. Vastine Wentelax OȔ:n valitukseen julkista hankintaa koskevassa asiassa Dnro

MARKKINAOIKEUDELLE 20.8.2015. Vastine Wentelax OȔ:n valitukseen julkista hankintaa koskevassa asiassa Dnro LUONNOS MARKKINAOIKEUDELLE 20.8.2015 ASIA Vastine Wentelax OȔ:n valitukseen julkista hankintaa koskevassa asiassa Dnro 2015/429 ASIANOSAISTIEDOT Vastauksen antaja Savon koulutuskuntayhtymä (jäljempänä

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 15.1.2013 Taltionumero 163 Diaarinumero 2935/3/10 1 (15) Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus S Oy Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi

Lisätiedot

Ajankohtaista oikeuskäytäntöä

Ajankohtaista oikeuskäytäntöä Ajankohtaista oikeuskäytäntöä Ajankohtaista julkisista hankinnoista Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Aiheita Tarjouksen täsmentäminen (KHO:2015:93) Nollahintainen tarjous (KHO:2015:17

Lisätiedot

Hankintasopimuksen muuttaminen

Hankintasopimuksen muuttaminen Hankintasopimuksen muuttaminen Ajankohtaista julkisista hankinnoista Kuntamarkkinat Jonna Törnroos Lakimies Milloin kilpailutetun hankintasopimuksen ehtoja voidaan muuttaa? Sopimusoikeudellisen näkökulman

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen 10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

Erikoislääkärikonsultaatioiden ja muiden sairaanhoidon erikoispalveluiden hankinta

Erikoislääkärikonsultaatioiden ja muiden sairaanhoidon erikoispalveluiden hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 431/02.08.00/2015 90 Erikoislääkärikonsultaatioiden ja muiden sairaanhoidon erikoispalveluiden hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 10.6.2015: Erikoislääkärikonsultaatioiden

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Rapiditaxi Oy, Nurmijärvi

Rapiditaxi Oy, Nurmijärvi Nurmijärven kunta Sosiaali - ja terveyslautakunta PL37 01901 Nurmijärvi kunta@nurmijarvi.fi Asia Oikaisuvaatimus Nurmijärven kunnan sosiaali - ja terveyslautakunnan 26.8.2014 tekemästä hankintapäätöksestä

Lisätiedot

Työryhmä 5 Kuntoutuspalvelujen ostamista ohjaava hankintalaki ostajan näkökulmasta

Työryhmä 5 Kuntoutuspalvelujen ostamista ohjaava hankintalaki ostajan näkökulmasta Työryhmä 5 Kuntoutuspalvelujen ostamista ohjaava hankintalaki ostajan näkökulmasta 41. Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 10.4.2013 Kari Tolonen, Kela Hankinta- ja SOTE-lainsäädännön tavoitteiden yhteensovittamisen

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (10) 16.11.2009

Tarjouspyyntö 1 (10) 16.11.2009 Tarjouspyyntö 1 (10) 16.11.2009 SAIRAALA- JA HOITOKALUSTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Pyydämme tarjoustanne Janakkalan kunnan terveyskeskussairaalan käyttöön tulevista sairaala- ja hoitokalusteista.

Lisätiedot

Vuoden kiinnostavimmat oikeustapaukset 13.11.2014

Vuoden kiinnostavimmat oikeustapaukset 13.11.2014 Vuoden kiinnostavimmat oikeustapaukset 13.11.2014 Eeva Kiviniemi Juha Kontkanen Tarja Krakau Pilvi Takala Markkinaoikeuden ratkaisutilastot 700 600 500 400 300 200 100 472 461 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen

Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen TIETOPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen 1. Hankinnan kohde ja kuvaus 1.1 Taustatiedot 1.2 Tarjouksen sisältö Espoon kaupunki pyytää tarjousta sähköisen asiointialustan

Lisätiedot

24.5.2011. Asia Oikaisuvaatimus koskien Kokkolan kaupungin päällystysurakkahankintaa

24.5.2011. Asia Oikaisuvaatimus koskien Kokkolan kaupungin päällystysurakkahankintaa äine n 1 (4) Kokkolan kaupungin tekniselle lautakunnalle OIKAISU VAATIMUS Asia Oikaisuvaatimus koskien Kokkolan kaupungin päällystysurakkahankintaa Päätös Oikaisuvaatimuksen tekijä Kokkolan kaupungin teknisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

TARJOUKSEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUS JULKISISSA HANKINNOISSA

TARJOUKSEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUS JULKISISSA HANKINNOISSA Mika Pohjonen AA, VT, KTM, Head of Public Procurement Finland, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy TARJOUKSEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUS JULKISISSA HANKINNOISSA Edilex 2010/xx Artikkeli, versio 1.0 Julkaistu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Alue 1, tiistaina 20.8.2013 kello 8.00 Lähtöpaikka: Veräjäpellonkoulu, Lintuvaarantie 14

Alue 1, tiistaina 20.8.2013 kello 8.00 Lähtöpaikka: Veräjäpellonkoulu, Lintuvaarantie 14 TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) KIINTEISTÖJEN TALVIKUNNOSSAPITO Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoo Kiinteistöpalvelut - liikelaitokselle liitteen 1 mukaisten alueittain jaettujen kiinteistöjen

Lisätiedot

16.8.2013 447967-JK-U369-12/14. Työ toteutetaan kokonaisurakkana. Työn on oltava valmis 29.11.2013.

16.8.2013 447967-JK-U369-12/14. Työ toteutetaan kokonaisurakkana. Työn on oltava valmis 29.11.2013. Tarjouspyyntö 1 (7) JÄRVENPÄÄN KATUVALOJEN VALAISINTEN VAIHTO 2013 1. Hankinnan sisältö Järvenpään kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne elohopeavalaisinten vaihdosta. Vaihdettavien valaisinten

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (5) Teknisen palvelun lautakunta Hank/3 23.10.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (5) Teknisen palvelun lautakunta Hank/3 23.10.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (5) 157 Hankintaoikaisuvaatimus, kodinkoneiden hankinta H054-14 HEL 2014-005063 T 02 08 01 00 Päätös päätti, ettei Expert Hyvät Merkit Oy:n jättämä hankintaoikaisuvaatimus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2014 1 (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/1 20.11.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2014 1 (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/1 20.11.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 13/2014 1 (5) 1 Pakettiautojen puitesopimus vuodeksi 2015 HEL 2014-010670 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää hylätä Delta Auto Oy:n tarjouksen, Jarmo

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 2 Kohde ja sopimuskausi Mäntsälän kunta / pyytää tarjouksia kunnan alueen perusopetuslain 32 :n mukaisista oppilaskuljetuksista liitteessä 1 kuvatuille reiteille. Kuljetukset

Lisätiedot

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUS Ostaja Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi Sopimuskausi lukuvuosi 2015-2016 alkaen 21.9.2015

Lisätiedot

VILJATUOTTEET HANKINTAKAUDELLE 01.02.2016 31.01.2018 JA MAHDOLLISET OPTIOT AJALLE 01.02.2018 31.01.2019 JA 01.02.2019 31.01.2020

VILJATUOTTEET HANKINTAKAUDELLE 01.02.2016 31.01.2018 JA MAHDOLLISET OPTIOT AJALLE 01.02.2018 31.01.2019 JA 01.02.2019 31.01.2020 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 27/2015 1 (5) KEMI-TORNION SEUDUN HANKINTAPALVELUT Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Tervolan

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset ja vastaukset Viite: TH01/PeRo Lapin ammattikorkeakoulu Oy Kysymykset ja vastaukset TYÖTERVEYSPALVELUIDEN HANKINTA Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Kysymykset ja vastaukset... 3

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 15.3.2016 PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupunki ja Akaan kaupunki pyytävät tarjoustanne pehmopapereista oheisen tuotetaulukkoliitteen (liite 1) mukaan. Sopimusaika Sopimuskausi on kolme

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Hankinta on jaettu neljään osioon:

Hankinta on jaettu neljään osioon: TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Pesulapalveluiden hankinta Espoon kaupunki pyytää tarjousta pesulapalveluista. Palvelun suurimpia käyttäjiä ovat kiinteistöpalvelut ulkotyövaatteiden osalta; varikko, joka pesettää

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Olemassa olevien laitteiden korvaamisen lisäksi tulevan sopimuskauden aikana voidaan hankkia myös muita vastaavia tallennusjärjestelmiä.

Olemassa olevien laitteiden korvaamisen lisäksi tulevan sopimuskauden aikana voidaan hankkia myös muita vastaavia tallennusjärjestelmiä. TARJOUSPYYNTÖ 26.10.2012 Puitejärjestely moniprotokollatallennusjärjestelmästä ja siihen liittyvistä palveluista (Dnro D1238/2/31/2012) Jyväskylän yliopisto (JY) pyytää tarjoustanne moniprotokollatallennusjärjestelmästä

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Infraj/1 13.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Infraj/1 13.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 131 HKL:n kiinteistöissä tehtävien arkkitehti- ja pääsuunnittelutöiden tilaaminen HEL 2015-008728 T 02 08 02 00 Päätös päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ

KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ 1 KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ 1. Hankinnan kohde ja sopimuskausi Keravan kaupunki pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Kaupunkiliikennepalvelut Liikenne- ja viheralueet PL 233 40101 Jyväskylä

Kaupunkiliikennepalvelut Liikenne- ja viheralueet PL 233 40101 Jyväskylä MARKKINAOIKEUDELLE I. ASIA Vastine julkista hankintaa koskevassa asiassa, joka koskee Jyväskylän Liikenne Oy:n valitusta Jyväskylän kaupungin joukkoliikenteen tarjouskilpailusta (Dnro 2013/560) II. ASIANOSAISTIEDOT

Lisätiedot

Vastine 1 (12) VASTINE OHJELMISTOLISENSSIEN HANKINTAA KOSKEVASSA ASIASSA

Vastine 1 (12) VASTINE OHJELMISTOLISENSSIEN HANKINTAA KOSKEVASSA ASIASSA Vastine 1 (12) Markkinaoikeus Erottajankatu 1-3 PL 118, 00131 Helsinki (sähköposti markkinaoikeus@oikeus.fi) Viite: Vastinepyyntö 25.6.2009 / 30.6.2009 VASTINE OHJELMISTOLISENSSIEN HANKINTAA KOSKEVASSA

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Traktorikaivurit (KKT) - traktorisovitteiset kaivurit - traktorikaivurit KKT 04, KKT 05

Traktorikaivurit (KKT) - traktorisovitteiset kaivurit - traktorikaivurit KKT 04, KKT 05 TYÖKONETARJOUSPYYNTÖ Heinäveden kunnan tekninen toimisto pyytää tarjoustanne työkoneista tässä tarjouspyynnössä mainittujen ehtojen mukaisesti kaudelle 1.1.2015 31.12.2017. Tarjoushintojen on oltava voimassa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 4.11.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 4.11.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) 5 Oikaisuvaatimus rintamaveteraanien fysioterapiapalveluiden hankintapäätöksestä HEL 2014-005187 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Sivistyslautakunta sivu 1. 11.8.2011, kello 17:00-18:10 Kunnantalo

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Sivistyslautakunta sivu 1. 11.8.2011, kello 17:00-18:10 Kunnantalo ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa 11.8.2011, kello 17:00-18:10 Kunnantalo Hellsten Vesa, pj Haapoja Mervi Kujanpää

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA 25.4.2016

SODANKYLÄN KUNTA 25.4.2016 LIHAT JA LIHAJALOSTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Sodankylän kunta pyytää tarjousta liha ja lihajalosteista oheisten asiakirjojen mukaisesti. 1. Hankinnan kohde Sodankylän kunta pyytää tarjousta liha ja lihajalosteiden

Lisätiedot

Poimintoja oikeuskäytännöstä v.2013

Poimintoja oikeuskäytännöstä v.2013 Poimintoja oikeuskäytännöstä v.2013 Kuntamarkkinat 11. - 12.9.2013 Lakimies Mervi Kuittinen (ke 11.9.) Hankinta-asiantuntija Juha Kontkanen (to 12.9.) KHO 2013:108 Valituksen tekeminen määräajassa - Hankintapäätöksen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (16) 3.5.2010 Taltionumero 1003 Diaarinumero 1710/2/08

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (16) 3.5.2010 Taltionumero 1003 Diaarinumero 1710/2/08 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (16) 3.5.2010 Taltionumero 1003 Diaarinumero 1710/2/08 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Talentum Media Oy, Helsinki Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA. Saimaankatu 23 15140 Lahti www.tyoterveyswellamo.

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA. Saimaankatu 23 15140 Lahti www.tyoterveyswellamo. TYÖTERVEYS WELLAMO OY Tarjouspyyntö 29.10.2010 TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA Hankintayksikkö Yhteyshenkilö Hankintamuoto Työterveys Wellamo

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 15.1.2013 Taltionumero 152 Diaarinumero 2533/3/11 1 (19) Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus T Oyj, Helsinki Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

Tarjouspyyntö vuokrakoneista

Tarjouspyyntö vuokrakoneista Forssan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Tekninen ja Ympäristötoimi Turuntie 18 1.3.2016 30100 Forssa Tarjouspyyntö vuokrakoneista Hankinnan kohde ja kuvaus Infrapalvelut pyytää tarjouksia maanrakennuskoneista vuodeksi

Lisätiedot

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA 18.12.2012 1 SIMON KUNTA Tekninen toimisto Ratatie 6 95200 Simo TARJOUSPYYNTÖ Sisällys 1. HANKINNAN KOHDE... 2 2. TARJOUKSEN SISÄLTÖ... 2 3.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 JANAKKALAN KUNNAN MAASTOMITTAUSLAITTEIDEN HANKINTA Pyydämme sitovaa tarjoustanne koskien Janakkalan kunnan Tekniikka ja ympäristön maankäytön tulosalueelle hankittavista maastomittauslaitteista

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ELINTARVIKKEIDEN PERUNAT JA PORKKANAT TOIMITUKSES- TA AJALLE 1.8.2016 31.12.2018

TARJOUSPYYNTÖ ELINTARVIKKEIDEN PERUNAT JA PORKKANAT TOIMITUKSES- TA AJALLE 1.8.2016 31.12.2018 TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 6 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ ELINTARVIKKEIDEN PERUNAT JA PORKKANAT TOIMITUKSES- TA AJALLE 1.8.2016 31.12.2018 Laitilan kaupunki ja Pyhärannan kunta pyytää tarjouksia perunoista

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin: Sähköposti: mm. päätöksen tiedoksiantoa varten. Y-tunnus: Työehtosopimus: Työterveyshuolto: Liikenteestä vastaava henkilö:

Nimi: Osoite: Puhelin: Sähköposti: mm. päätöksen tiedoksiantoa varten. Y-tunnus: Työehtosopimus: Työterveyshuolto: Liikenteestä vastaava henkilö: TARJOUSLOMAKE Kuljetuspalveluita koskeva sitova tarjous Siuntion kuntaan tehdään tällä asiakirjalla. Tämä asiakirja palautetaan täytettynä muiden pyydettyjen asiakirjojen kanssa Siuntion kunnan kirjaamoon

Lisätiedot

"SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN"

SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN 1/6 INFRAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 8.1.2015 "SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN" 1. Tarjouspyynnön kohde Turun kaupunki / Kiinteistöliikelaitos / Infrapalvelut pyytää kokonaisurakkatarjousta

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Markus Ukkola Lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädäntö ja -ohjeistus Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy (VVA Oy) on Viitasaarella toimiva, kaupunkiomisteinen vuokra-asuntoja tarjoava yritys. Vuokrattava on 431 huoneistoa 29 kiinteistössä. Asunnot

Lisätiedot

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa Yhtymähallitus 72 26.08.2014 Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014 Yhtymähallitus 72 1.Taustaa A-Klinikkasäätiö on tehnyt markkinaoikeuteen valituksen, joka koskee Espoon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 15/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 15.9.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 15/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 15.9.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 15/2015 1 (5) 5 Kriisi- ja tilapäismajoituksen hankinta sosiaali- ja terveysvirastossa HEL 2015-004328 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää käydyn tarjouskilpailun perusteella

Lisätiedot

Tieto. Hankintayksikkö. Version muutos Contract award. Kuvaus. Päättäminen. Versio 2. Julkaisu pm 13.3.2012 4:13

Tieto. Hankintayksikkö. Version muutos Contract award. Kuvaus. Päättäminen. Versio 2. Julkaisu pm 13.3.2012 4:13 Puitesopimuskilpailutus pilaantuneen maan ja sedimentin, tuhkan, betonijätteen, tiilijätteen, stabiloidun sedimentin, pilaantuneen veden, rakennusjätteen sekä jätettä sisältävän maan vastaanotosta ja loppusijoituksesta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2016 TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne Savolakodin uudisrakennuksen yleisten tilojen kalusteista. Hankinta ei ole kokonaisarvoltaan

Lisätiedot

PALOKALUSTON HANKINTA

PALOKALUSTON HANKINTA 1 PALOKALUSTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne palokalustosta 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot tulee ilmoittaa yhteenvetolomakkeessa, joka tulee täyttää ja lähettää tarjouksen

Lisätiedot

Kilpailuta Sote-hankinnat oikein

Kilpailuta Sote-hankinnat oikein Kilpailuta Sote-hankinnat oikein Torstai 11.9.2014 klo 11.30 11.50 Helsinki, Kuntamarkkinat Kouluttaja: Asianajaja, KTM Marita Tapola 1 Esittely Työntekijät: 15 Sijainti: Erottajankatu 19 a 11 00130 Helsinki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/2015 1 (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/2 12.11.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 11/2015 1 (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/2 12.11.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 11/2015 1 (5) 2 Muuttopalvelujen hankinta HEL 2015-009246 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää hylätä NORD SERVICE OY, Suomen Lainalaatikko Oy ja Oy

Lisätiedot