RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON KOULUTUSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman toimintaympäristö Rakennusalan työnjohtokoulutusohjelmasta valmistuvien tutkintonimike on rakennusmestari (amk). Rakennusmestarin tehtävänä on johtaa erilaisia uudis- ja korjausrakentamistöitä. Rakennusmestarit huolehtivat siitä, että rakennustyöt tehdään suunnitelmien ja rakentamista koskevien määräysten ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Rakennustyömaalla tulee lain mukaan olla vastaava työnjohtaja (vastaava mestari), joka johtaa ja valvoo rakennustöitä. Hänen tehtäviinsä kuuluvat mm. työn aikana tapahtuvan suunnittelun ohjaus, töiden organisointi, aikataulujen laadinta ja hankintojen valmistelu. Hän huolehtii myös ympäristö- ja laatujärjestelmien toteuttamisesta. Koulutuksen tavoitteena on huolehtia siitä, että ammattiin valmistuvat rakennusmestarit pystyvät rakennustyömailla käytännön työnjohtoon ja hallitsevat edellä esitetyt rakennustuotannon monipuoliset työtehtävät. Koulutusohjelman rakenne ja opintojen eteneminen Opintojen kokonaislaajuus on 210 opintopistettä. Opinnot on mitoitettu 3,5 opiskeluvuodelle. Opintokokonaisuudet Perusopinnot (35 op) Matematiikka Rakennusfysiikka Tietotekniikka Rakennuskemia Englanti Ruotsi Viestintä Koulutusohjelmakohtaiset ammattiopinnot (69op) Talonrakennus ja rakennussuunnittelu Rakennetekniikka Tuotannon suunnittelu ja ohjaus Työmaatekniikka Geotekniikka ja pohjarakentaminen Talotekniikka Suuntaavat opinnot (56 op) Koulutus suuntautuu talonrakennustuotantoon. Vapaasti valittavat opinnot (10 op) Harjoittelu (30 op) Työharjoittelu tapahtuu kolmena kesänä. Koska kysymyksessä on käytännönläheinen ammatti, on harjoittelun merkitys suuri. Harjoittelu on ohjattua. Harjoitussuunnitelmat laaditaan vuosittain opiskelijan, yrityksen ohjaavan henkilön ja ohjaavan opettajan yhteistyönä. Samalla sovitaan opiskelijan valmiuksien ja tavoitteiden kannalta sekä harjoittelukohteeseen parhaiten sopivat tehtävät. Opinnäytetyö (10 op) Opinnäytetyö pyritään tekemään työharjoittelussa laadittujen tehtävien pohjalta. Näin varmistetaan, että opiskelijalla on ennen opinnäytetyössä vaadittavaa teoreettista tarkastelua vankka käytännön kokemus kyseisistä tehtäväalueista. Opinnäytetyö käynnistetään kolmannen opiskeluvuoden lopulla ja valmistuu neljännen opiskeluvuoden aikana. 1

2 Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma 210 op 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi Koodi Opintokokonaisuudet op s1 s2 k1 k2 s1 s2 k1 k2 s1 s2 k1 k2 s1 s2 k1 k2 Yhteiset perusopinnot 35 ECJ8000 Johdatus tekniikan opintoihin 1,5 ECI8000 Tietokoneen käytön perusteet 3 x x ERA0026 CAD-perusteet 3 x x ECCE110 Updating Your English 3* x x ERCEM20 English for Construction Managers 3 x x ERCEM30 Communication Skills in Constuction Manag. 3 x x ECCR110 Uppdateringskurs i svenska 3* x x ERCRM20 Svenska för byggmästare 3 x x ERCVM10 Ammatillinen viestintä I 3 x x ERCVM20 Ammatillinen viestintä II 3 x x ERF0033 Rakennusfysiikan perusteet 3 x x ERK0023 Rakennuskemia 3 x x ERM0110 Matematiikka RKM 1 4 x x ERM0210 Matematiikka RKM 2 4 x x Koulutusohjelmakohtaiset ammattiopinnot Talonrakennus ja rakennussuunnittelu 26 ERB0012 Talon suunnittelun perusteet 6 x x x x ERT0003 Pientaloharjoitukset 3 x x ERU0021 Kaavoituksen perusteet 3* x x ERU0042 Rakennuslainsäädäntö 3 x x ERT0012 Talonrakennus 1 5 x x x ERT0023 Talonrakennus 2 3 x x x ERT0033 Talonrakennus 3 3 x x ERT0061 Korjausrakentamisen perusteet 3 x x Maa-, pohja- ja yhdyskuntarakentaminen 16 2

3 ERG0012 Geotekniikan perusteet 4 x x ERG0020 Pohjarakennuksen perusteet 3 x x ERG0033 Maa- ja kalliorakennustekniikan perusteet 3 x x EYQ0021 Vesihuollon perusteet 3* x x ERU0011 Mittaustekniikan perusteet 3 x x EYE0013 Ympäristötekniikan perusteet 3 x x Rakennetekniikka 27 ERN0021 Rakennetekniikan perusteet 3 x x ERV0013 Statiikka 3 x x ERV0023 Lujuusoppi 1 3 x x ERN0012 Betonitekniikan perusteet 5 x x x ERN0034 Betonirakenteet 1 4 x x ERN0054 Puurakenteiden perusteet 4 x x ERF8600 Rakennusfysiikka 5 x x ERN0042 Teräsrakenteiden perusteet 4* x x Suuntaavat ammattiopinnot Rakentamistalous ja tuotanto 56 ERZ0011 Yritystalouden perusteet 3 x x ERZ0120 Rakennussopimukset 3 x x ERZ0015 Talonrakennuksen tuotannonohjauksen perusteet 3 x x ERZ0025 Työlainsäädäntö 3 x x ERZ0029 Johtamisoppi 3 x x ERZ0051 Talonrakennushankkeen kustannuslaskenta 3 x x ERZ0081 Talonrakennuksen työmaatekniikka 3 x x ERZ0040 Talonrakennushankkeen tuotannonohjaus 4 x x ERH0033 Rakennustyömaan laite- ja sähkötekniikka 3 x x ERZ0095 Rakennustyömaan johtaminen 4 x x ERZ0060 Korjaushankkeen ohjaus 3 x x ERZ0085 Rakennusyrityksen hankintatoimi ja logistiikka 3 x x ERZ0125 Rakentamisen laatu ja työturvallisuus 3 x x ERB0500 Tehtäväsuunnittelu 4* x x 3

4 ERZ0035 Rakentamistalouden jatkokurssi 4 x x ERZ0045 Tuotannonohjauksen jatkokurssi 4 x x ERZ0090 Rakennuttaminen 3* x x Talotekniikka ERH0011 Kiinteistöjen LVI-tekniikka 3 x x ERH0023 Kiinteistöjen SA-tekniikka 3 x x ERH0100 Taloteknisten järjestelmien tuotannonohjaus 3* x x Vapaasti valittavat opinnot 10 Harjoittelu 30 Opinnäytetyö 10 4

5 RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON KOULUTUSOHJELMAN OPINTOJAKSOKUVAUKSET Opetusjärjestelyt Lähiopetus, tuutorointi Suoritustapa ja arviointi ympäristö. Työvälineohjelmat laadukkaiden dokumenttien tuottamiseen ECJ8000 Johdatus tekniikan opintoihin Osallistuminen tunneille Luentoja ja harjoituksia atk-luokassa 1,5op, Orientation to the Technical Opetusmateriaali ja kirjallisuus Education Studies 1,5cr OPS , tunneilla jaettava ja verkosta Opiskelija oppii suunnittelemaan tutkintoonsa liittyvät opinnot. löytyvä materiaali Edeltävät opinnot ja linkittyminen muihin opintoihin tentin sekä etätehtävinä suoritettujen oppimistehtävien avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Opiskelija perehtyy oman alansa insinöörin Tietokoneen käytön perusteet, Viestinnän perus- tehtäviin. teet, matematiikan peruskurssi Ilmoitetaan opintojakson alussa. Opiskelija oppii hyödyntämään ja kehittämään omia opiskelutaitoja ja hankkii valmiudet itseohjautuvaan opiskeluun. Toteutusajankohta 1. opiskeluvuosi ERA0026 CAD-perusteet 3op, Basics of computer aided design 3cr Opiskelija pystyy käyttämään nykyaikaisia tiedonhakumenetelmiä. Ajankohtaiset opintoasiat Opiskeluun ja koulutusohjelmaan liittyvät Kuormittavuus Opiskelijan kuormittuvuus Opetus, ohjaus ja kokeet yhteensä 27 h Omaehtoinen työskentely 13 h Opiskelijan työ yhteensä 40 h Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tietokoneavusteiseen suunnitteluun liittyvät yleiset periaatteet ja piirustusstandardit. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan rakennusalan teknisten käytännön asiat Tuutor-toiminta Opintojen suunnittelu ja HOPSin laadinta Oppilaitoksen tietojärjestelmien käyttö Opiskelutekniikka Kirjastonkäyttö ja tiedonhaun perusteet Harjoittelu ja uraohjaus Kehittävän palautteen antaminen ECI8000 Tietokoneen käytön perusteet 3op, Personal Computing 3cr Tietokoneiden, koulun tietoverkon ja opiskelua tukevien ATK-sovellusten tehokas käyttö dokumenttien tuottamiseen. tietokoneavusteisen suunnittelun perusteet CAD-järjestelmän työskentely-ympäristön ja perusasetusten hallinta teknisten piirustusten laatiminen CADohjelmistolla Insinööri ja työelämän vaatimukset Johdanto matemaattisten aineiden opintoihin. PC:n ja koulun tietoverkon käyttöön liittyvät perusasiat. Koulun sähköpostijärjestelmä, opintosuoritusrekisteri (wip) ja verkko-oppimis- Opintojaksoon kuuluu lähiopetustunteja sekä itsenäisesti suoritettavia harjoitustehtäviä. 5

6 Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen sosiaaliset vuorovaikutustilanteet opiskelus- Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää kirjoitetulle työskentely. Oppimista täydentävät alakohtaiset sa ja työelämässä kielelle tyypillisiä rakenteita, kuten passiivia ja sovellusesimerkit. kulttuurien välinen viestintä. lauseenlyhenteitä. Opiskelija tuntee erilaisten Opintojakson suoritus arvioidaan tentin ja harjoi- Opintojakson aikana harjoitetaan kaikkia kielitai- apuneuvojen käytön sanavarastonsa kehittämiseksi ja lisätietojen hankkimiseksi. tustehtävien avulla. don osa-alueita. Vuorovaikutustaidot kehittyvät Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. pari- ja ryhmätyöskentelyn avulla. Opintojaksoon Rakennusalan ajankohtaisia keskeistä sanastoa Kokeet muodostavat kokonaisarvioinnissa 80 %, sisältyvät lähitunnit (läsnäolovelvoite 80%), sisältäviä tekstejä, joiden pohjalta käydään kes- harjoitustehtävät 20 %. Harjoitustehtävistä on kotitehtävät sekä itsenäistä opiskelua. Kurssi on kusteluja, tehdään tiivistelmiä ja harjoitellaan laadittava vähintään 80%. Kokeissa suorituksen tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole suoritta- mallitilanteita. hyväksymisraja on 40 % maksimipisteistä. neet lähtötasotestiä hyväksytysti. Pelkästä lähtö- Käsiteltäviä aihepiirejä AutoCAD-perusteet- opintomoniste. tasotestin suorittamisesta ei saa opintopisteitä. Kurssin opintopisteet luetaan vapaasti valittaviin opintoihin. maa- ja pohjarakennus rakennusmateriaalit (puu, betoni, teräs, kivi, tiili) ECCE110 Updating Your English 3cr Opiskelijan kielitaito on ammattikorkeakoulussa vaaditulla lähtötasolla, jota tarvitaan seuraavilla ammatillista kielitaitoa kehittävillä opintojaksoilla. Opiskelija osaa keskeiset kielioppiasiat sekä perussanaston. Englanninkielen keskeisten rakenteiden kertaus, sanavaraston kertaus ja laajentaminen sekä suullisen ja kirjallisen kielitaidon vankentaminen. Käsiteltäviä aiheita perusrakenteet ääntäminen tekstin lukemistekniikka koulutukseen liittyvät tilanteet Opintojakson arviointiin vaikuttavat kokeista saatu arvosana, aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, kotitehtävien tekeminen. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Kirjallisuus Ilmoitetaan ennen kurssin alkua ERCEM20 English for Construction Managers 3cr Opiskelija hallitsee omaan ammattialaansa liittyvän keskeisimmän sanaston, selviytyy omaa alaansa käsittelevissä suullista ja kirjallista kielitaitoa vaativissa tavanomaisissa tilanteissa. pohjarakennus maanpäälliset rakenteet työmaaturvallisuus työmaakokoukset (sisällöt) urakkasopimus Opintojaksoon sisältyvät lähitunnit (läsnäolovelvoite 80%), kotitehtävät, etätehtävät sekä itsenäistä opiskelua. Oppimateriaalin valinnassa otetaan huomioon ammattiaineiden kurssisisällöt. Opintojakson arviointiin vaikuttavat kokeista saatu arvosana, aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, etätehtävien palauttaminen. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla

7 Kirjallisuus tojakson aikana kehitetään kaikkia kielen osa- på studiebesök i Sverige Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. alueita, erityisesti suullista kielitaitoa. Kommuni- grammatik kaatiotaidot harjaantuvat pari- ja ryhmätyöhar- uttal ERCEM30 Communication Skills in Construction Management 3cr joitusten avulla. Opintojakson aikana harjoitetaan kaikkia kielitai- don osa-alueita (lukeminen, kirjoittaminen, pu- Opiskelija osaa toimia oman alansa yrityk- tentin, suullisten tehtävien, jatkuvan näytön ja huminen ja kuuntelu). Vuorovaikutustaidot kehit- sen/organisaation edustajana eri työelämän ja hyväksytysti suoritettujen etätehtävien avulla. tyvät pari- ja ryhmätyöskentelyn avulla. Kurssin vapaa-ajan suullisissa tilanteissa. Hän ymmärtää Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. suorittamiseen kuuluu osallistuminen lähiopetuk- kulttuurien välisen viestinnän merkityksen, osaa sopeutua erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin ja niiden viestintätyyleihin. Opiskelija tietää kuinka Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. seen (läsnäolovelvoite 80 %) ja kotitehtävien tekeminen sekä itsenäistä opiskelua. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole suoritta- laajentaa tuntemustaan eri kulttuureista ja niiden toimintatavoista sekä miten kehittää suullista kielitaitoaan haastavissa ja vaativissa työteh- ECCR110 Uppdateringskurs i svenska 3op, Updating Your Swedish 3cr neet lähtötasotestiä hyväksytysti. Pelkästään lähtötasotestin suorittamisesta ei saa opintopisteitä. Kurssin opintopisteet luetaan vapaasti tävissä. valittaviin opintoihin. Käsiteltäviä aiheita työelämän tilanteet o small talk o isäntänä toimiminen ja opastaminen o työmaatilanteet prosessi- ja tuotekuvaukset kokoukset, neuvottelut, palaverit kulttuuritietous Opintojaksoon kuuluu lähitunnit (läsnäolovelvoite 80%) harjoituksineen ja etätehtävät ja itsenäinen opiskelu. Lähituntien soveltavat harjoitukset ovat esimerkkejä työelämän kielenkäyttötilanteista ja kielenkäytön ydinosaamisalueilta. Opin- Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet kertoa itsestään ja opinnoistaan ruotsiksi. Hän osaa ottaa vastaan ruotsalaisia vieraita työpaikalla, opastaa heitä ja selviytyy myös puhelinkeskustelusta ruotsiksi. Opiskelija hallitsee kielen perusrakenteet. Tärkeää on myös myönteisen asenteen kehittyminen ruotsin kieltä kohtaan. Opiskelija saavuttaa valmiudet osallistua ammattialakohtaiselle ruotsin kurssille. Käsiteltäviä aiheita vi blir ingenjörer mina studier rapport om min arbetspraktik gäster på arbetsplatsen Opintojakson arviointiin vaikuttavat kokeista saatu arvosana, aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn ja kotitehtävien tekeminen. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. ERCRM20 Svenska för byggmästare 3op, Swedish for Construction Managers 3cr Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saavuttanut sellaisen kirjallisen ja suullisen ruotsin kielen taidon, joka vastaa laissa säädettyä jul- 7

8 kisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa kielitai- kotitehtävien ja etätehtävien suorittaminen sekä miten valmisteltu esitys laaditaan ja kykenee sen toa. Hän osaa kertoa alansa työtehtävistä, hakea itsenäistä opiskelua. tarvittaessa pitämään. Hän harjaantuu toimi- työpaikkaa, esitellä yrityksen ja sen tuotteita ja palveluja. Hän tuntee liikekirjeenvaihdossa käytettyä terminologiaa ja ruotsalaisen ja suomalaisen yrityskulttuurin välisiä eroja. Opiskelijalle kehittyy valmius lukea alaansa liittyviä artikkeleja ja toimia alansa työtehtävissä ruotsin kielellä. Hän ymmärtää ruotsin kielen merkityksen kaksikielisessä maassa, jossa Ruotsi on tärkeä yhteistyökumppanimme. Opintojakson arviointiin vaikuttavat kokeista saatu arvosana, aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn ja kotitehtävien / etätehtävien suorittaminen sovitulla tavalla. Opiskelijalle annetaan erikseen arviointi hänen suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta. Osaaminen arvioidaan numeraalisesti (0-5), mutta todistukseen liitetään myös sanallinen arviointi, jolloin arvosanat maan ryhmässä vastuullisesti. Opiskelijalle muodostuu käsitys työelämän viestintätaidoista. Käsiteltäviä aiheita puheviestintätaidot puhe-esityksen valmistaminen ryhmän toiminta kokoustekniikka ja kokousasiakirjat neuvottelutaidot 1-3 vastaavat merkintää tyydyttävät tiedot ja raportointi Käsiteltäviä aiheita arvosanat 4-5 hyvät tiedot. kielenhuolto olika arbetsuppgifter inom byggbranschen att söka jobb företagspresentation på mässan affärskommunikation hus- och byggnadsplaner byggnadsteknik grundläggning av småhus bjälklag i småhus yttertak i småhus golv Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. ERCVM10 Ammatillinen viestintä I 3op, Professional Communication I 3cr Opintojakson tavoitteena on esiintymisvalmiuksien sekä neuvottelu- ja ryhmätyötaitojen vahvistaminen yksilö- ja ryhmäharjoitusten avulla. Opiskelija tunnistaa erilaisten neuvottelutilantei- Opintojakso sisältää teoriatunnit, teoriaa syventävät harjoitukset ja etätehtävät sekä itsenäistä opiskelua. Kurssilla on 80 %:n läsnäolovelvoite. Harjoitukset pyritään integroimaan ammattiaineisiin. Opintojakson suoritus arvioidaan tentin, kirjallisten tehtävien sekä mahdollisen suullisen tehtävän avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan as- Opintojakson aikana kehitetään kielitaidon kaikkia osa-alueita (puhuminen, kuuntelu, kirjoittaminen ja lukeminen). Kommunikaatiotaidot harjaantuvat pari- ja ryhmätyöharjoitusten avulla. Opintojakson suorittamiseen kuuluu osallistuminen lähiopetukseen (läsnäolovelvoite 80 %), den luonteen ja pystyy valmistelemaan neuvotteluja, kokouksia ja palavereita. Hän kykenee laatimaan tavanomaiset muistiot ja pöytäkirjat sekä pystyy tuottamaan johdonmukaista ja tavoitteellista tekstiä ja laatimaan työelämässä vaadittavan raportin. Lisäksi opiskelija pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän tietää, teikolla 0 5. Kokeissa suorituksen hyväksymisraja on 40 % maksimispisteistä. Kauppinen, Anneli Nummi, Jyrki Savola, Tea, Tekniikan viestintä: kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Edita. Vuoden 2000 painos tai uudempi. 8

9 Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. usrakentamiseen liittyviä määräyksiä ja suosi- Opintojaksoon sisältyvät teoriatunnit, teoriaa tuksia lähinnä radontorjunnan ja asbestihaittojen ERCVM20 Ammatillinen viestintä II syventävät harjoitukset ja etätehtävät sekä itse- torjunnan kannalta sekä työmaan lämmön ja 3op, Professional Communication II 3cr näistä opiskelua. Kurssilla on 80 %:n läsnäolo- kosteuden hallintaan liittyviä seikkoja. Lisäksi Kurssin tavoitteena on työelämän vaatiman sekä velvoite. Harjoitukset pyritään integroimaan ammattiaineisiin. tavoitteena on saavuttaa valmiudet rakennusfysiikan opiskelun jatkamiseen. suullisen että kirjallisen esiintymistaidon vahvis- taminen. Opiskelijalla on valmiuksia pitää Opintojakson suoritus arvioidaan tentin, suullis- Ilman kosteus omaan ammattialaan liittyvä esitelmä ja hän ten harjoitusten ja kirjallisten tehtävien avulla. suhteellinen kosteus ymmärtää vuorovaikutustaitojen ja oheisviestin- Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0 5. kyllästyskosteus nän merkityksen asiakaspalvelutilanteissa. Hä- Kokonaisarvioinnissa kaikilla arvioiduilla suori- vesihöyryn osa- ja kyllästyspaine nellä on myös taitoja tiedottaa esim. toimenpi- tuksilla on yhtä suuri painoarvo. Kokeissa suori- kastepiste. teistä yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. Sen tuksen hyväksymisraja on 40 % maksimispisteis- Lämmön siirtyminen rakenteiden läpi lisäksi, että opiskelija kykenee laatimaan tavan- tä. lämmön siirtymistavat omaiset muistiot ja pöytäkirjat, hän myös ymmärtää kielenhuollon merkityksen. Opiskelija osaa hankkia tietoa ja käyttää sitä sekä suullisissa että kirjallisissa tuotoksissa. Lisäksi opiskelijalla on valmiudet laatia opinnäytetyö. Opiskelija osaa ja haluaa kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana ammattitaitoaan. Kauppinen, Anneli Nummi, Jyrki Savola, Tea, Tekniikan viestintä: kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Edita. Vuoden 2000 painos tai uudempi. Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. U-arvon laskenta Kosteuden siirtyminen rakenteiden läpi Hygroskooppisuus ja tasapainokosteus Vesihöyryn konvektio ja kondensaatio Rakenteiden läpi tapahtuvat ilmavirtaukset Radontekninen suunnittelu Rakenteiden ja rakennuksen äänitekniikka Käsiteltäviä aiheita puheviestintätaidot oheisviestintä asiantuntijaesitys tiedottaminen kielenhuolto asiatyyli ja luettavuus argumentointi opinnäytetyö ERF0033 Rakennusfysiikan perusteet 3op, Basics of Building Physics 3cr Opintojakson tavoitteena on oppia tuntemaan ilman kosteuteen liittyviä käsitteitä ja yleisimpien rakennusmateriaalien lämpö-ja kosteusfysikaalisia ominaisuuksia sekä oppia U- arvon laskemisen perusmenetelmiä. Tavoitteena on myös oppia tuntemaan rakennusakustiikan käsitteitä, erilaisia uudisrakentamiseen ja korja- Äänen intensiteetti ja taso sekä äänen paine- ja tehotaso Ääneneristys ja - vaimennus Akustiikka ja jälkikaiunta-aika Työmaan lämmön ja kosteuden hallinta Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen 9

10 ja muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien funktiokäsite, ensimmäisen ja toisen asteen avulla. Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai polynomifunktiot Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai tentin ja harjoitustehtävien avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajal- tentin perusteella asteikolla 0-5. la ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson Opiskelumateriaali Opintomonisteet ; mahdollinen kirjallisuus sovitaan luennolla Antila, Karppinen, Leskelä, Mölsä, Pohjakallio: TEKNIIKAN KEMIA, Edita Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien avulla. ERK0023 Rakennuskemia 3op, Building Chemistry 3cr ERM0110 Matematiikka RKM 1 4op, Mathematics 1 4cr Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai Opiskelija ymmärtää yleiset kemian perusteet ja säännöt. Hän tuntee keskeiset rakennusmateriaalit ja niiden ominaisuudet sekä tunnistaa rakennustyömaan keskeiset vaaralliset aineet. Opiskelija oppii korroosion perusteet. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa tietoa tekniikan sovellutuksissa. Opintojakson tavoitteena on oppia matemaattisen ajattelun alkeita eli johdonmukaista ja aukotonta päättelyä. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa yksinkertaisia matemaattisia ongelmia ja osata ratkaista ne itsenäisesti. Tavoitteena on myös saavuttaa valmiudet matematiikan opiskelun jatkamiseen ja muissa oppiaineissa esiintyvien matemaattisten ongelmien lähestymiseen. tentin perusteella asteikolla 0-5. Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. ERM0210 Matematiikka RKM 2 4op, Mathematics 2 4cr Aineen rakenne Kemialliset sidokset ja reaktiot Rakennusmateriaalit Vaaralliset aineet Korroosio Toteutustapa Luennot ja harjoitustehtävät lausekkeenkäsittely ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt, juuriyhtälöt lineaarinen yhtälöpari ja -ryhmä suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen kolmion ratkaiseminen (sini- ja kosinilauseet) vektorilaskennan perusteet Opintojakson tavoitteena on että opiskelija oppii tavallisimpien rakennustekniikan sovelluksissa esiintyvien funktioiden ominaisuudet ja funktioihin liittyvien yhtälöiden ratkaisemisen. Tavoitteena on myös oppia yhden muuttujan funktioiden differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet. Tavoitteena on myös tilastomatematiikan alkeiden hallinta. 10

11 hankkeen kulusta sekä arkkitehtuurin historiasta. alkeisfunktiot: polynomi-, eksponentti ja Hän tietää pientalon pää- ja työpiirustusten sisäl- Opetusmoniste. logaritmifunktiot lön ja osaa luonnostella ne. alkeisfunktioihin liittyvät yhtälöt derivaatan jan integraalin käsitteet, polynomin derivointi ja integrointi tilastojen käsittely taulukkolaskentaohjelmalla Rakennusalan organisaatiot ja tietolähteet Talonrakennushanke Rakennuspiirustukset Rakennuslainsäädäntö ERT0003 Pientaloharjoitukset 3op, Small House Design Exercises 3cr Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia pientalon tietomallin ja tuottaa mallista raken- Pinta-ala- ja tilavuuslaskut nuslupa- ja työpiirustukset. Opiskelija ymmärtää Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajal- Rakennusaineet tontin käyttösuunnittelun, rakennussuunnittelun la ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson Pientalon rakenteet ja detaljisuunnittelun yleisperiaatteet. suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltä- Energiatalous Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan rakennus- vään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja U-arvolaskut alan teknisten dokumenttien tuottamiseen. muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien avulla. Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai tentinperusteella asteikolla 0-5. Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. Kosteus Sisäilmasto Palomääräykset ja ääneneristys Arkkitehtuurin historia Julkisivusuunnittelu ja rakennuksen sovittaminen ympäristöönsä Opintojaksoon kuuluu teoriatunteja sekä harjoitustöitten ohjaustunteja. Ohjattavat työt ovat Pientaloharjoitukset-opintojaksoon kuuluvat kolme harjoitustyötä. Yksi niistä on laaja ja kaksi luonnossuunnittelu tontin rakennusoikeuden käytöstä tietomallinnuksen periaatteet REVITohjelmistolla tietomallin perusobjektit; kantavat ja runkoa täydentävät rakennusosat rakennuslupa- ja työpiirustusten tuottaminen mallista pientalon rakenneleikkausten suunnittelu esittelypiirustus jostakin huonetilasta ERB0012 Talon suunnittelun perusteet suppeaa. maaston mallinnus 6op, Basics of Building Design 6cr Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee laajasti eritoten pientalon suunnitteluun kuuluvia perusasioita. Hänellä on käsitys talonrakennus- tentin perusteella. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Opintojaksoon kuuluu lähiopetustunteja sekä itsenäisesti suoritettava harjoitustehtävä. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely. Oppiminen täydentää Talonraken- 11

12 nuksen perusteet- kurssissa opittuja talonsuun- vapaa alueet, kaavamerkinnät, havaintokuva, suus, tuotesuoja, rakennussuojelu, maa- nittelun perusteita. kaavan tilastotiedot, tavalliset mitoitusperiaat- aineslaki, oikeustapauksia ja esimerkkejä. teet. Opintojakson suoritus arvioidaan harjoitustyön Teorialuennot sekä rakennuslupamenettelyyn tai perusteella. Teorialuentoja sekä ohjattuja harjoituksia. Kukin valvontaan liittyvä harjoitustyö. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. oppilas laatii annetun pienehkön alueen asema- Lopuksi tentti. Lähiopetustunneista on kuunneltava vähintään 80%. kaavan ja siihen liittyvät laskelmat. Kokeen arvosana ja lisäksi hyväksytyn harjoitus- Hyväksytty arvosana edellyttää tentissä keskeis- työn vaikutus +/-1 numeroa. REVIT- opintomoniste. Talonrakennuksen opintomonisteet. Esitietovaatimukset ten asioiden osaamista sekä harjoitustyön hyväksyttyä laadintaa. Harjoitustyön vaikutus arvosanaan on +/- 1 numeroa. Opiskelumateriaali maankäyttö ja rakennuslaki, erillislait, luentomoniste. CAD-perusteet Opiskelumateriaali Talonrakennuksen perusteet Kaavamerkinnät sivut, aineis- ERT0012 Talonrakennus 1 5op, toa mm. kaavoitus sivustot, Building Construction 1 5cr ERU0021 Kaavoituksen perusteet 3op, Basics of Town Planning 3cr Oppilas tuntee kurssin suoritettuaan maankäytön Asuinaluesuunnittelu, luentomoniste. ERU0042 Rakennuslainsäädäntö 3op, Building Legislation 3cr Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kerrostaloissa ja hallirakennuksissa käytettävät runkojärjestelmät. Hän tietää runko-osien sekä suunnittelun keskeisen käsitteistön, hallintome- katto- ja ulkoseinäelementtien tyypilliset muodot nettelyn ja kaavoituksen vaiheet sekä osaa lukea Opiskelijan on tunnettava toimintaympäristöön ja koot sekä tavallisimmat liitokset. Hän käsittää, kaavoja ja tuntee kaavan teknisen laadinnan liittyvä keskeinen lainsäädäntö ja kuntien hallin- kuinka talotekniikka liittyy kerrostalon runkoon. keskeiset asiat. toon liittyvät tavanomaiset menetelmät, lupame- Hän tuntee palomääräykset ja osaa soveltaa niitä Kaavoituksen historiaa ja kehitys Suomessa, kaavoituksen hallinto, rakennusoikeus ja raken- nettelyt, viranomaiset ja määräykset. Rakennus- ja maankäyttölaki ja asetus, ympä- esimerkkikohteisiin. Hän osaa piirtää hallirakennuksen pää- ja työpiirustuksia sekä hormipiirustuksen. tamisen tehokkuus ja väljyys, maakunta-, yleis-, ja asemakaava, rantarakentamisen erityispiir- ristölainsäädäntö, tie- ja vesilain keskeiset kohdat, kuntien hallinto, hallintomenettely, julki- Yleistä rakennuksen rungosta 12 teet, kaava-talous ja maan hinta, paikoitus ja Betonirunko

13 Kantavat seinät-laatta-järjestelmä ohjeet. Hän tuntee näiden tyypilliset rakenteet ja Pilari-palkki-laatta-järjestelmä lisäksi parvekkeiden ja kattojen rakenteet sekä Opetusmoniste. Pilarilaatta-järjestelmä erilaiset väliseinätyypit. Hän käsittää ääneneris- Betoniset julkisivuelementit tyksen ja äänenvaimennuksen periaatteet sekä ERT0033 Talonrakennus 3 3op, Talotekniikan sovittaminen rakennuksen tuntee tavallisimpien rakenteiden ääneneristys- Building Construction 3 3cr runkoon Siporex-halli Puurunkoiset hallit Teräsrunko Palomääräykset kyvyn. Hän osaa laatia rakennusselostusta asuinkerrostaloon. Väestönsuoja Portaat Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee lattioiden, ulkoseinien, ovien ja ikkunoiden materiaalit ja rakenteet. Hän osaa oviin ja ikkunoihin liittyvät määräykset ja ohjeet. Hän ymmärtää Hissit ikkunoiden ja ovien rakennusfysikaalisen toimin- Opintojaksoon kuuluu teoriatunteja sekä harjoi- Väliseinät nan. Hän osaa piirtää asuinkerrostalon pää- ja tustöitten ohjaustunteja. Harjoitustöinä ovat Parvekkeet työpiirustuksia sekä laatia siihen rakennusselos- laaja, ryhmätyönä tehtävä halliharjoitus sekä Katot tuksen. suppea oppilaskohtainen hormiharjoitus. Halliharjoitukseen liittyen käydään hallityömaalla. Akustiikka Rakennusselostus Lattiat Ulkoseinät Opinto koostuu teoriatunneista ja muutamasta Ovet tentin, harjoitustöitten ja tunnille osallistumisen harjoitustyön ohjaustunnista. Harjoitustyönä on Ikkunat perusteella. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Arvosana määräytyy pääasiassa koetuloksista. suppea tutkielma. Lisäksi opintojakson aikana annetaan Talonrakennus 3-opintojakson kerrostaloharjoitus. Siihen liittyen käydään kerrostalotyömaalla. Opintojakso koostuu teoriatunneista. Harjoitustyönä on Talonrakennus 2 opintojaksolla saatu kerrostaloharjoitus. Se tehdään parityönä tai Opetusmoniste. oppilaskohtaisena työnä. Teoriatunteihin liittyen käydään ikkuna- tai ovitehtaalla. ERT0023 Talonrakennus 2 3op, Building Construction 2 3cr Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa väes- tentin, tutkielman ja tunnille osallistumisen perusteella. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Arvosana määräytyy pääasiassa koetuloksista. tentin, harjoitustyön ja tunnille osallistumisen perusteella. Kokonaisosaaminen arvioidaan as- 13 tönsuoja-, porras- ja hissitilojen määräykset ja

14 teikolla 0-5. Arvosana määräytyy pääasiassa konaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Arvo- koetuloksista. sana määräytyy pääasiassa koetuloksista. Opintojaksoon kuuluu teoria-, laboratorio-, Opetusmoniste. Opetusmoniste. maastoharjoitus- ja laskuharjoitustunnit sekä etätehtävät. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät laskuharjoitukset sekä laboratorio- ja maastohar- ERT0061 Korjausrakentamisen perusteet 3op, Basics of Building and Renovation 3cr Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ERG0012 Geotekniikan perusteet 4op, Basics of Geotechnics 4cr Osaamistavoitteisiin kuuluu, että opiskelija saa perustiedot maa- ja kallioperän muodostumises- joitustunnit yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla laboratorio- ja laskuharjoitustunneilla sekä etätehtävissä. Laboratorio- ja maastoharjoitukset kuuluvat koulutusohjelman ydinosaamisalueisiin. korjausrakentamisen lähtökohdat ja tutkimustavat sekä osaa soveltaa niitä rakennus- ja rakennesuunnittelussa sekä työmaatehtävissä. Korjausrakentamisen tavoitteet Rakennushistorian selvittäminen Restaurointiperiaatteet Vanhat rakennustavat, rakenteet ja materiaalit Korjausrakentamiseen liittyvä rakennusfysiikka ja kemia Kuntotutkimukset ja niihin käytettävät välineet ta ja koostumuksesta sekä pohjaveden esiintymisestä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää miten maa- ja kallioperä käsitellään rakennuskohteena tai rakennusmateriaalien raakaainelähteenä. Opiskelija tuntee maa- ja kallioluokitukset sekä maalajien ominaisuudet. Osaamiskokonaisuus sisältää myös perustiedot maaperän kenttä- ja laboratoriotutkimusmenetelmistä rakennus- ja ympäristöteknisiä tarpeita varten. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää miten pohjavesihavaintoja, koetin- ja näytteenottokairauksia sekä geofysikaalisia tutkimuksia tehdään ja mitä tietoja niiden avulla maaperästä hankintaan. tentin ja laboratoriotyöselostusten avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Kokeet muodostavat kokonaisarvioinnissa 90 % ja etätehtävinä suoritetut oppimistehtävät 10 %. Kokeissa suorituksen hyväksymisraja on 20 % maksimipisteistä. Rantamäki M., Jääskeläinen R. ja Tammirinne M. Geotekniikka (464). Otatieto Oy. Oy Yliopistokustannus University Press Finland Ltd. Helsinki Opintojaksoon kuuluu teoriatunteja sekä tuntiharjoituksia. tentin ja tunnille osallistumisen perusteella. Ko- Suomen kallioperä Suomen maaperä Maaluokitukset Maalajien ominaisuudet Pohjatutkimukset Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali ERG0020 Pohjarakennuksen perusteet 3op, Basics of Foundation Engineering 3cr Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset pohjarakentamista säätelevät määrä- 14

15 ykset ja ohjeet. Opiskelija saa perustiedot maan- tustyö kuuluu koulutusohjelman ydinosaamisalu- ja kallionvaraisesta perustamisesta sekä paalu- eeseen. Maalajit tuksesta. Asiantuntijuutta kehitetään rakennusten ja tonttialueiden kuivatus- ja routasuojausmenetelmiä opiskelemalla. Opiskelija tuntee kaivantojen tukemistavat ja tietää maaperän lujuusominaisuuksien ja pohjaveden vaikutuksen niihin sekä kaivannon stabiliteettiin ja kaivutöihin. Osaamistavoitteisiin kuuluu, että opiskelija tuntee täyttökiviainesten ominaisuudet ja tietää tentin ja harjoitustyön avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Kokeet muodostavat kokonaisarvioinnissa 80 % ja harjoitustyö 20 %. Kokeissa suorituksen hyväksymisraja on 20 % maksimipisteistä. Maarakennusominaisuudet Kaivuluokitus Veden vaikutus maarakennustöihin Maansiirto Maan tiivistäminen Maarakennustöiden suunnittelu Massakertoimet ja tilavuusyksiköt Räjähdysaineet tiivistystyön ja työn valvonnan merkityksen. Lisäksi asiantuntijuuteen kuuluu, että opiskelija saa perustiedot pohjanvahvistusmenetelmistä ja korjausrakentamisen pohjarakenteista. Määräykset ja ohjeet Kalliolle perustaminen Maanvaraiset perustukset Lyönti- ja erikoispaalut Kuivatus- ja routasuojaus Kaivannot Täyttö ja tiivistys Pohjan vahvistus Vanhojen perustusten vahvistaminen Opintojaksoon kuuluvat teoriatunnit sekä harjoitustyö. Teoriaopetus ja teoriaa syventävä harjoitustyö sekä etäopiskelu yhdistetään osaamiskokonaisuudeksi. Oppimisessa painottuu opiskelijan ammatillinen kasvu sekä omaehtoinen työskentely harjoitustyössä sekä etäopiskelussa. Harjoi- Jääskeläinen R. Pohjarakennuksen perusteet. Tammertekniikka. Tampere Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. ERG0033 Maa- ja kalliorakennustekniikan perusteet 3op, Basics of Earthworks and Rock Construction Engineering 3cr Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee raivaus, irrotus-, kuormaus-, siirto-, pengerrysja tiivistystyöt sekä niissä tarvittavat työkoneet ja työmenetelmät. Osaamiskokonaisuuteen kuuluu louhintatöissä käytettävät poraus-, panostusja sytytyskalustot sekä työmenetelmät. Asiantuntijuuteen kuuluu tietämys louhintaräjähdysaineista ja sytytysvälineistä sekä louhintaräjäytysten panoslaskenta koskien penger-, kanaali- ja syvennyslouhintaa. Lisäksi osaamistavoitteisiin kuuluu, että opiskelija tuntee räjäytystöitä koskevaa lainsäädäntöä. Sytytysvälineet Kallion louhinta Räjähdysaineiden panostaminen Porauskalusto Reikäpanoksen laskeminen Ympäristön suojeleminen räjäytyksessä Räjäytystöitä koskevat säädökset ja määräykset sekä töissä tarvittavat luvat Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista /410 Panostajalaki /219 Panostaja-asetus /409 Opintojaksoon kuuluvat teoria- ja laskuharjoitustunnit sekä harjoitustyö. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät laskuharjoitukset sekä harjoitustyö nivotaan asiantuntijuutta korostavaksi osaamiskokonaisuudeksi. Oppimisessa painottuu opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla laskuharjoitustunneilla ja harjoitustyössä. Laskuharjoitukset ja harjoitustyö kuuluvat koulutusohjelman ydinosaamisalueisiin. 15

16 3 Talousvesi Suomessa ja vedenkulutusen- nusteen laatiminen Karttatekniikka tentin ja etätehtävänä suoritettavan harjoitus- 4 Vesijohtoverkosto ja vesijohtoverkoston Pituuden mittaus työn mukaisesti. Kokonaisosaaminen arvioidaan mitoitus Korkeuden mittaus asteikolla 0-5. Kokeet muodostavat kokonaisar- 6 Jätevesien viemäröinti ja viemärin mitoitus Kulmien mittaus vioinnissa 80 % ja harjoitustyö etätehtävänä 20 7 Hulevedet ja hulevesiviemäröinnin mitoitus Geodeettiset peruslaskutehtävät %. Kokeissa suorituksen hyväksymisraja on 20 (21/48) Monikulmiomittaus % maksimipisteistä. Hartikainen O-P. Maarakennustekniikka (435) Otatieto Oy. Oy Yliopistokustannus University Press Finland Ltd. Helsinki Vuolio R. Räjäytysopas SML:n Maarakentajapalvelu Oy. Jyväskylä Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali EYQ0021 Vesihuollon perusteet 3op, Basics of Water Subbly 3cr Vesihuoltotekniikan perustiedot. Vesihuoltotekniikan eri osien merkitys ja niiden toimintaperiaatteet. Vesijohto-, viemäri- ja hulevesiverkostojen suunnittelun perusteet ja mitoitusmenetelmät. Verkostosuunnittelu osana kunnallisteknistä suunnittelua. Kustannuslaskenta. Perustiedot vedenkäsittelyn ja jäteveden puhdistamisen prosesseista. Vierailu vesi- ja viemärilaitokselle. 8 Vesihuoltolinjan rakennussuunnitelman asiakirjat 9 Kustannuslaskenta osana rakennussuunntelua 10 Talousveden käsittely - Vesilaitos 11 Jäteveden puhdistaminen Jäteveden puhdistamo Tentti 60%, laskuharjoitukset 40% RIL Vesihuolto 1, Luennoilla jaettava materiaali. ERU0011 Mittaustekniikan perusteet 3op, Basics of land surveying 3cr Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee karttatekniikan perusteet, koordinaatistot ja korkeusjärjestelmät. Hän tuntee mittauskaluston ja osaa soveltaa eri mittaustapoja rakennustek- Luennot ja maastoharjoitukset Kirjallisuus Luentomoniste Pasi Rantanen, Maastomittausten perusteet EYE0013 Ympäristötekniikan perusteet 3op, Introduction to Environmental Technology 3cr Opintojakson suoritettuaan opiskelijoilla on perustieto ympäristötekniikan eri osa-alueista: maaperän, vesistön, ilmakehän ja sisäilman laadusta ja tekniikasta. Opiskelija tuntee ekologian, limnologian ja ekosysteemin perusilmiöt ja ymmärtää niiden yhteyden rakennus- ja puutekniikkaan. Hän osaa tarkastella rakennettua ympäristöä ottaen huomioon ihmisen olemassa olon reunaehdot ja luonnonvarojen kestävän käytön. Opiskelijalle tulee tutuksi rakennusalaan liittyvät 1 Vesihuollon merkitys 2 Vesihuollon osa-alueet nisiin kohteisiin. Hän hallitsee geodeettiset peruslaskutehtävät koordinaattien käsittelyyn. ympäristökysymykset ja eri teollisuusalojen ja liikenteen aiheuttamat päästöt ja niiden puhdistustekniikat. Ryhmässä tehtävän laajemman 16 harjoitustyön aikana opiskelijat oppivat tiimityö-

17 taitoja, systemaattista ympäristön tarkastelua ja harjoitustyö vaikuttaa 30 %. (Muut harjoitustyöt Kuormitusyhdistelmät arviointia sekä teknisen raportin laadintaa. arvostellaan hyväksytty/hylätty). Rakennesuunnitteluasiakirjat, niiden laatimi- nen ja esittäminen ympäristötekniikan eri osa-alueet (maaperä, Opetuksen yhteydessä jaettava luentomoniste vesistö, ilmakehä) ja ympäristönsuojelun ta- Opintojaksoon kuuluu teoria- ja laskuharjoitus- voitteet ERN0021 Rakennetekniikan perusteet tunnit sekä etätehtävät. Teoriaopetus ja teoriaa ekologian perusteet (aineiden ja veden kier- 3op, Basics of Structural Engineering 3cr syventävät laskuharjoitukset yhdistetään jousta- to ekosysteemissä) maankäyttö ja luonnonvarat (malmi- ja mineraalivarannot, metsien puuvaranto ja puunkäyttö, pilaantuneet maa-alueet, rakennettu ympäristö (laajempi harjoitustyö) veden laatu ja vesistökuormitus jätehuolto (jätelajit, rakentamisen jätehuolto) sisäilman laatu ja rakennusmateriaalien päästöt (sisäilman ja pintamateriaalien luokitus) ympäristöjärjestelmät teollisuuden aiheuttama ympäristökuormitus maaliikenteen, lentoliikenteen ja vesiliikenteen aiheuttama kuormitus Opiskelija tuntee kantavien rakenteiden suunnitteluperiaatteet sekä osaa määittää rakennuksiin ja rakenteisiin kohdistuvat kuormat. Opiskelija osaa suunnitella rakennukselle kantavan rakennejärjestelmän ja laskea rakenneosien kuormitukset. Opiskelija tuntee rakennesuunnittelua koskevan normiohjauksen periaatteet. Opiskelija osaa tulkita työmaalla käytettäviä piirustuksia ja työselityksiä sekä cad-pohjaisia suunnitelmia. Rekennesuunnittelutehtävät ja suunnitteluprosessin kulku Rakentamisen normiohjaus, määräysten ja vaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla laskuharjoitustunneilla ja etätehtävissä. Laskuesimerkit ovat koulutusohjelman ydinosaamisalueilta. Ei esitietovaatimuksia tentin avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Kokeissa suorituksen hyväksymisraja on 40 % maksimipisteistä. Luentomonisteet. RIL , Rakenteiden kuormitusohjeet Opintojaksoon kuuluu teoriatunnit ja niihin liittyvät etätehtävät. ohjeiden sitovuus, suunnittelijan pätevyys Rakennuksen runkojärjestelmät ja kantavat rakenneosat Rungon valintaan vaikuttavat tekijät TIL Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat, Euronormi Suomen rakentamismääräyskokoelma A2, Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat, Runko rakennustyypin ja rakennusmateriaa- määräykset ja ohjeet. Opintojakson suoritus arvioidaan kokeen ja etä- lin mukaan Suomen rakentamismääräyskokoelma B1, Ra- tehtävinä suoritettujen harjoitustöiden avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Koe muodostaa pääosan opintojakson arvosa- Kuormien siirtyminen rakennusosalta toiselle ja kantavaan pohjaan Kuormitusnormit kenteiden varmuus ja kuormitukset, määräykset 17 nasta (70%) ja ryhmänä raportoitava laajempi Rakenteiden kuormat

18 ERV0013 Statiikka 3op, Statics 3cr Yhdistetyt jännitykset (ve- Opiskelija tuntee partikkelin ja jäykän kappaleen statiikan perusteet sekä osaa ratkaista yksinkertaisten rakenteiden tasapainotehtäviä vapaakappalekuvien avulla. Opiskelija osaa ratkaista palk- tentin ja etätehtävinä suoritettujen oppimistehtävien avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. to/puristus+taivutus). Stabiiliusilmiöt eri rakenteissa (nurjahduskiepahdus-lommahdus). Kaatumistarkastelut Rakenteiden koekuormitukset laboratoriossa kien ja palkkirakenteiden tukireaktiot sekä mää- Hannu Outinen, Statiikka tekniikan opiskelijoita rittää yksinkertaisen staattisesti määrätyn palkin varten, osa 1, Pressus Oy. Opintojaksoon kuuluu teoria- ja laskuharjoitus- leikkausvoima- ja taivutusmomenttikuvion. Opis- Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. tunnit sekä etätehtävät. Teoriaopetus ja teoriaa kelija on tutustunut palkkien laskennassa käytet- syventävät laskuharjoitukset yhdistetään jousta- tävän tietokoneohjelman toimintaan. ERV0023 Lujuusoppi 1 3op, Mechanics vaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu Partikkelin statiikka Tasovoimasysteemi Jäykän kappaleen tasostatiikka of materials 1 3cr Opiskelija osaa kimmoteoriaan perustuvan lujuusopin kantavien rakenteiden mitoituksen opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla laskuharjoitustunneilla ja etätehtävissä. Laskuesimerkit ovat koulutusohjelman ydinosaamisalueilta. Voimasysteemin yhdistäminen pohjaksi. Tasapaino Tukireaktiot, leikkausvoima- ja taivutusmomentti Painopiste Lujuusopin peruskäsitteet ja rakenteiden mitoitusmenetelmien perusteet. Erilaiset materiaalimallit. tentin ja etätehtävinä suoritettujen oppimistehtävien avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Normaalijännitys ja normaalijännityksen Opintojaksoon kuuluu teoria- ja laskuharjoitus- aiheuttama muodonmuutos. Jännitysve- Oppikirja, opetuksen yhteydessä jaettava mate- tunnit sekä etätehtävät. Teoriaopetus ja teoriaa nymäpiirros, Hooken laki. Rakenteen veto- riaali. syventävät laskuharjoitukset yhdistetään jousta- ja puristusmitoitus. vaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu Puhdas leikkausjännitys ja sen aiheuttama ERN0012 Betonitekniikan perusteet opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla muodonmuutos. Rakenteen leikkausmitoitus. 5op, Basics of Concrete Structures 5cr laskuharjoitustunneilla ja etätehtävissä. Laskuesimerkit ovat koulutusohjelman ydinosaamisalueilta. Taivutusjännitykset ja taivutuksen aiheuttama muodonmuutos. Sauvarakenteen taivutusmitoitus. Leikkausjännitys taivutuksen yhteydessä ja sen aiheuttama muodonmuutos ja mitoitus Opiskelija tuntee betonin valmistustekniikan sekä betonimassa ja kovettuneen betonin ominaisuudet. Opiskelija tuntee betonin raaka-aineiden 18

19 valinnan sekä betonireseptin suunnittelun. Opis- Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. vaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu kelija hallitsee kelpoisuuden toteamisen. Opiske- Kokeissa suorituksen hyväksymisraja on 40 % opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla lija tuntee betonitöiden suorituksen: muottityöt, maksimipisteistä. laskuharjoitustunneilla ja etätehtävissä. Lasku- betonin valmistus, betonointi ja jälkihoito, talvibetonointi. Opiskelija tuntee betonirakentamisen laatutekniikan. Opiskelija saa laboratoriotöiden kautta tuntuman käytännön työtehtäviin. By 201 Betonitekniikan oppikirja, Suomen betoniyhdistys Opintomonisteet esimerkit ovat koulutusohjelman ydinosaamisalueilta. Betoninormit By 50 tentin ja etätehtävinä suoritettujen oppimisteh- Betonin osa-aineet ja niiden ominaisuudet tävien avulla. Betonimassan ominaisuudet ja niihin vaikut- ERN0034 Betonirakenteet 1 4op, Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. taminen Kovettuneen betonin ominaisuudet Betonin koostumuksen määritys Betonin valmistus Betonityön suunnittelu ja johtaminen Muotit ja niiden tukirakenteet Betonointi ja betonivalun jälkihoito Talvibetonointi Design of concrete structures 1 4cr Opiskelija hallitsee betonirakenteiden murto- ja käyttörajatilamitoituksen ja teräsbetonisten rakennusosien ja raudoituksen suunnittelukäytännön. Opintojakso antaa valmiudet betonirakenteiden suunnittelun syventäviin opintoihin. Oppikirja, normit, opetuksen yhteydessä jaettava materiaali ERN0054 Puurakenteiden perusteet 4op, Design of timber structures (basic course) 4cr Betonirakentamisen laatutekniikka Opintojaksoon kuuluu teoria- ja harjoitustunnit sekä laboratoriotyöt ja etätehtävät. Opetukseen liittyvät laboratoriotyöt valmentavat käytännön työtehtäviin. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät harjoitukset yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla harjoitustunneilla ja etätehtävissä. Ei esitietovaatimuksia. Materiaaliominaisuudet. Rakenneanalyysi. Betonirakenteen muodonmuutokset. Viruma, kutistuma, halkeilu. Mitoitus murto- ja käyttörajatilassa. Rakenneosien suunnittelu: yksiaukkoinen ja jatkuva palkki, vääntörasitettu palkki, yhteen suuntaan kantava laatta, sivusiirtymättömät pilarit, seinät, maanpaineseinät, perustukset. Käyttöikäsuunnittelu.Betonipalkkiohjelma. Opiskelija tuntee rakennejärjestelmien jäykistyksen periaatteet sekä hallitsee pientalojen ja hallirakenteiden mitoituksen. Puutuotteet ja puu rakennusmateriaalina Pientalon runkorakenteet ja niiden dimensioiden mitoittaminen Levyjäykistys Puuhallien mastopilarirakennejärjestelmä, tentin avulla. Opintojaksoon kuuluu teoria- ja laskuharjoitustunnit sekä etätehtävät. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät laskuharjoitukset yhdistetään jousta- jäykistys ja palkkien kiepahdustuenta Puuhallien rakenneosien alustava mitoitus 19

20 NR-ristikkoyläpohjan jäykistys, stabiliteetti perusteet. Opiskelija tuntee rakenteiden ja ra- ja nurjahdustuenta kennuksen äänitekniikan perusteet. Opiskelija Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajal- Opintojaksoon kuuluu teoria- ja laskuharjoitustunnit sekä harjoitustyö. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät laskuharjoitukset yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla laskuharjoitustunneilla ja etätehtävissä. Lasku- tuntee erilaiset uudisrakentamiseen ja korjausrakentamiseen liittyvät määräykset ja suositukset. Opiskelija tuntee rakennusfysikaaliset perusmittausmenetelmät. Lämmön siirtyminen rakenteiden läpi Lämmön siirtymistavat la ratkaistavia harjoitustehtäviä. Oppitunneilla esitellään teoriaa, laskennallista hallintaa. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja harjoitustehtävien avulla. Opintojaksoon kuuluu myös laboratoriotöitä sekä tietokoneohjelmilla toteutettavia harjoituksia. esimerkit ja harjoitustyö ovat koulutusohjelman U-arvojen laskenta ydinosaamisalueilta. Ilman kosteus Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tentin ja harjoitustyönä suoritettujen oppimistehtävien avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Kosteuden siirtyminen rakenteiden läpi Hygroskooppisuus ja tasapainokosteus Vesihöyryn konvektio ja kondensaatio Diffuusiolaskenta Rakenteiden läpi tapahtuvat ilmavirtaukset Rakennuksen energiakulutuksen hallinta sekä harjoitus- ja laboratoriotöiden perusteella asteikolla 0-5. Opiskelumateriaali Opintomonisteet ; mahdollinen kirjallisuus sovitaan luennolla Oppikirja, Puuinfo, normit Määräystenmukaisuuden osoittaminen ja tasauslaskenta Energiatodistus ERN0042 Teräsrakenteiden perusteet 4op, Basics of Steel Structures 4cr ERF8600 Rakennusfysiikka 5op, Building Physics 5cr Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laskea rakenteen lämpötilajakauman ja U-arvon sekä tuntee energiatodistuksen laadinnan periaatteet ja tasauslaskennan menetelmät. Opiskelija ymmärtää rakenteiden läpi siirtyvän kosteuden vaikutuksen rakenteisiin ja tuntee diffuusiolaskennan menetelmät. Opiskelija ymmärtää raken- Radontekninen suunnittelu Rakenteellinen paloturvallisuus Rakenteiden ja rakennuksen äänitekniikka Äänen intensiteetti ja taso sekä äänen paine- ja tehotaso Ääneneristys ja - vaimennus Akustiikka ja jälkikaiunta-aika Valaistuksen perusteet Valo, valaistus ja fotometrian perussuureet Työmaan lämmön ja kosteuden hallinta Rakennusfysikaaliset mittausmenetelmät ja Opiskelija oppii suunnittelemaan yksinkertaisia teräsrakenteita sekä tuntee rakenneterästen valmistuksen ja materiaaliominaisuudet. Opiskelija tuntee teräsrakenteiden suunnitteluperusteet ja hallitsee yksinkertaisten palkkien, pilarien, ristikoiden ja liitosten suunnittelun. Opiskelija tuntee rakenteiden stabiliteettiin vaikuttavat asiat sekä rakenteiden jäykistämisen. 20 nuksen ja rakenteiden fysikaalisen toiminnan mittalaitteet Teräs rakennusmateriaalina ja terästuotteet

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3) code name 1 2 3 4 sum RMRTN15AYDIN-1000 Ydinosaaminen 135 RMRTN15ARM01-1000 Mestariopiskelijaksi kasvu

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset

Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset 18.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslaki: Rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksena poikkeuksellisen vaativassa suunnittelutehtävässä

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Työsuunnitelma

Työsuunnitelma RAK-C00 Rakentamisen tekniikat Työsuunnitelma.09 -..0 Syksy 0, periodi I ( - II) Hannu Hirsi & Lauri Salokangas & Jouko Pakanen , Johdanto rakennustekniikkaan :.09. Luento : Kurssin tavoitteet, sisältö,

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT) Poistuvat kurssit ja korvaavuudet 2016-2017 (RRT ja YYT) Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I CIV-E1030 Fundamentals of Structural Design Rak-43.3111 Prestressed

Lisätiedot

Matematiikka vuosiluokat 7 9

Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikan opetuksen ydintehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus hankkia sellaiset matemaattiset taidot, jotka antavat valmiuksia selviytyä jokapäiväisissä toiminnoissa

Lisätiedot

Puualan perustutkinto

Puualan perustutkinto Puualan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp... 4 2.1.1 Materiaali- ja valmistustekniikka, 30 osp... 4 2.1.2 Asiakaslähtöinen valmistustoiminta, 15 osp... 6 2.2 Valinnaiset tutkinnon

Lisätiedot

KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016

KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016 KKT15S KONETEKNIIKAN KOULUTUS Kunnossapidon perusteet 3.0 Sanna Leinonen Projektityöt / laboraatiot, Valmistustekniikka 3.0 Mikko Heikkinen Tietojärjestelmät

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Hämeen Ammattikorkeakoulu Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Konetekniikan koulutusvastuualueesta valmistuu koneinsinöörejä, joilla on insinöörin perustaitojen lisäksi hyvä ja ajantasainen erikoisosaaminen

Lisätiedot

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) 1 YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN ARVIOINTI 3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) tiedot opintopolku.fi eperusteet -palvelussa 3.1.1. Äidinkieli Amisäikkä näyttö 1: oman alan teksti asiakirjamallilla

Lisätiedot

Syksy 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE

Syksy 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Syksy 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE KKT16S KONETEKNIIKAN KOULUTUS Kunnossapidon perusteet TKAC004 3.0 Sanna Leinonen Valmistustekniikka TKAC012 4.0 Kemppainen Kimmo Rakennemateriaalit TKAK001

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan venäjän asiantuntijoiksi

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus Luonnos 11.12.2012 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä nnettu Helsingissä.. päivänä..kuuta 201. Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Näkökulmia monimuoto-opetukseen

Näkökulmia monimuoto-opetukseen 1 Näkökulmia monimuoto-opetukseen Tietokoneohjelma on kuin runo, se ei valmistu koskaan Bill Gates Aiheita 2 Lähtötason arviointi Tentti ja/tai tentitön vaihtoehto yhdessä Kotitehtävät vs. luokkaharjoitukset

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Tunnus: HOT2RH006 Laajuus: 9 op Ajoitus: 1. lukuvuosi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen

Tunnus: HOT2RH006 Laajuus: 9 op Ajoitus: 1. lukuvuosi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2015-2016 Opetussuunnitelma 2015 Majoitus- ja ravintola-alan liiketoimintaympäristö Tunnus: HOT2RH006 Laajuus: 9 op Ajoitus:

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty ) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia.

TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty ) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia. TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty 12.2.2014) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia. 460076A Ajoneuvo- ja työkonehydrauliikka Mobile hydraulics Esko Valtanen: Tekniikan taulukkokirja

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka Rakennustekniikka kouluttaa insinöörejä talonrakennustekniikan alalle. Koulutus valmentaa opiskelijat suunnittelemaan,

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot 249 Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

9. KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT KAUPPATIETEISSÄ

9. KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT KAUPPATIETEISSÄ 44 Kieli- ja viestintäopinnot kauppatieteissä 9. KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT KAUPPATIETEISSÄ Vieraiden kielten taito on tärkeää kauppatieteilijälle. Tutkintoon on hyödyllistä liittää pakollisia kieliopintoja

Lisätiedot

45 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja työskentely

45 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla elektroniikka-alan työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

T STATIIKKA 2 (3 OP.) OAMK

T STATIIKKA 2 (3 OP.) OAMK T510503 STATIIKKA 2 (3 OP.) OAMK Raimo Hannila 05.09.2011 1 Tuntisuunnitelma (Luonnos). SL-2011 (15 vk?)., syysloma vk 43. Kurssin laajuus ks. opinto-opas. Ohjattu työskentely (Teoria +Harjoitus)= 39 h.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 1. Opinto-ohjaus 1 (opo1) saa perusasteen opintojen aloittamiseen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa (Jokiväylä 11 Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira)

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Käsi ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Piippolan ammatti ja kulttuuriopisto Hyväksytty: 2 Sisällys... 1 JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 Sisältö 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 3 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO. Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO. Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti Ammattiopiston johtokunta hyväksynyt 9.5.2006 Voimaantulo 1.8.2006 Muutokset hyväksytty 22.5.2007

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen, syksy 2016

CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen, syksy 2016 CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen, syksy 2016 Kontaktiopetus 70 h Luennot 44 h Laboratoriotyöt 24 h + 2 h = 26 h Oma työ 65 h Laskutuvat ja kotitehtävät 24 h Laboratoriotöiden loppuraportti

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA 31.10.2007 Kirsi Keskisärkkä ja Tomi Kontio Yhteistyöhanke Kuopion yliopisto, Turun yliopisto ja Tritonia oppimiskeskus (Vaasan yliopisto,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa Lapin AMK ( Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖILLÄ

MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖILLÄ LIITE F LIITE NÄYTTÖSUUNNITELMAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN Opintokokonaisuuden nimi ja laajuus: IV asennus ja ohutlevytyöt 8 ov MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan.

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan. VUOSILUOKAT 6 9 Vuosiluokkien 6 9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on syventää matemaattisten käsitteiden ymmärtämistä ja tarjota riittävät perusvalmiudet. Perusvalmiuksiin kuuluvat arkipäivän matemaattisten

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot