Potilasturvallisuussuunnitelma v. 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Potilasturvallisuussuunnitelma v. 2015"

Transkriptio

1 Potilasturvallisuussuunnitelma v

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Potilasturvallisuustyön lähtökohdat Potilasturvallisuustyön johtaminen ja vastuuhenkilöt Potilasturvallisuusstrategian mukaiset painopistealueet Potilas osallistuu potilasturvallisuuden parantamiseen Ammattilaisten osuus potilasturvallisuudessa ja opiskelijoiden ja uusien työntekijöiden ohjaus Potilasturvallisuus erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyössä Potilasturvallisuutta hallitaan ennakoivasti, raportointia kehittämällä ja oppimalla Toiminnansuunnittelu potilasturvallisuuden parantamisessa HaiPro-raportointiosaamisen kehittäminen Potilasturvallisuuskulttuurin kehittäminen Potilasturvallisuuskoulutus ja raportointi Potilasturvallisuustyön ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet Seuranta ja mittarit Potilasturvallisuustyö Loviisassa vuonna

3 1 1. Potilasturvallisuustyön lähtökohdat Terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta (Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 8 ). STM:n asetuksen laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon suunnitelmasta mukaisesti suunnitelmaan on sisällytettävä kuvaus laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon vastuuhenkilöistä ja toimijoista, potilasturvallisuustyön edellytyksistä, henkilökunnan perehdytyksestä, potilaan ja henkilökunnan osallistumisesta potilasturvallisuustyöhön, turvallisuus- ja laatuongelmien ennakoinnista, vaaratapahtumien raportointijärjestelmästä ja potilasturvallisuustyöhön liittyvistä yhteistyön tavoista. Potilasturvallisuus on osa hoidon laatua. Se muodostaa yhdessä hoidon vaikuttavuuden ja saatavuuden kanssa terveyden- ja sairaanhoidon perustan. Potilasturvallisuudella tarkoitetaan niitä periaatteita ja toimintoja, joiden tavoitteena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta. Potilaan näkökulmasta hoidon hyvä laatu tarkoittaa sitä, että hän saa tarvitsemansa ja lääketieteellisesti oikean hoidon, josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja epämukavuutta: turvallinen hoito on vaikuttavaa, se toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan. Terveyspalvelujen tuottajan näkökulmasta potilasturvallisuudessa on kyse potilaan suojaamiselta vahingoittumiselta hoitotapahtuman yhteydessä. Potilasturvallisuus jaetaan usein seuraaviin osa-alueisiin: yleinen hoidon turvallisuus, joka sisältää infektioturvallisuuden laiteturvallisuus lääkehoidon turvallisuus Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymässä kansallisessa potilasturvallisuusstrategiassa edellytetään, että potilas osallistuu potilasturvallisuuden parantamiseen potilasturvallisuutta hallitaan sairaalassa ennakoivasti ja oppimalla vaaratapahtumat raportoidaan ja niistä opitaan potilasturvallisuutta edistetään suunnitelmallisesti ja riittävin voimavaroin potilasturvallisuus huomioidaan terveydenhuollon tutkimuksessa ja opetuksessa Laiteturvallisuutta säädellään lääkintälaitteita koskevassa erityislainsäädännössä (laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010), joka edellyttää mm. laitteiden tarkastusta ja vaaratilanteiden ilmoittamista valvovalle viranomaiselle (Valvira).

4 2 Lääkehoidon turvallisuuteen kuuluvat sekä lääketurvallisuus että lääkitysturvallisuus, joista ensimmäinen termi merkitsee tuoteturvallisuutta ja toinen termi hoitoprosessin turvallisuutta. Lääkkeiden tuoteturvallisuutta valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Valvira ja aluehallintovirastot (AVI) valvovat osaltaan potilasturvallisuutta ja sairaanhoidon laatua. Potilasturvallisuus tulee ottaa huomioon tärkeänä tekijänä kiinteistönhoidossa, rakentamisessa ja potilastietojärjestelmissä. Vaikka yleiseen turvallisuusajatteluun sisällytetään usein myös henkilöstön työturvallisuus, työturvallisuuden valvontaa ja edistämistä ei käsitellä tässä potilasturvallisuussuunnitelmassa. Terveydenhuollossa pyritään riskien minimoimiseen ja jopa nollatoleranssiin virheiden osalta. On kuitenkin selvää, että terveydenhuollon päätöksenteossa on mukana epävarmuutta ja riskinottoa, jota ei millään järjestelmällä voida täysin poistaa. Loviisan kaupungin strategia ja arvot toimivat potilasturvallisuustyön perustana ja tukevat potilasturvallisuuskulttuurin kehittämistä. Loviisan strategian mukaan toimintaperiaatteet ovat: Hyvä palvelu - palvelemme kuntalaisia ammattitaitoisesti ja heitä arvostaen. Tarjoamme palvelua yksilöllisiin tarpeisiin, siellä missä ihmiset ovat. Kehitämme palvelua yhdessä kuntalaisten kanssa. Painotamme ennaltaehkäisevää palvelua. Yhdessä tekeminen - kannustamme osallistumiseen Vastuullisuus - käytämme yhteisiä resurssejamme taloudellisesti edistäen kuntalaisten tasavertaista hyvinvointia ja henkilöstön tasa-arvoa. Turvaamme tulevaisuutemme toimimalla ympäristöä säästäen. Aloitteellisuus - olemme luovia ja aloitteellisia. Etsimme aktiivisesti uusia ideoita ja innovaatioita. Tuemme kuntalaisten aktiivisuutta, yhteistoimintaa ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kunnallista demokratiaa. Kaksikielisyys - etsimme uusia tapoja ylläpitää ja kehittää kaksikielisyyttä. Painotamme yhdessä tekemistä ja kehitämme tapoja, joilla kieliryhmät saadaan toimimaan paremmin yhdessä. Arvot - Loviisan kaupunki toteuttaa toiminnassaan seuraavia arvoja: avoimuus oikeudenmukaisuus suvaitsevaisuus tasapuolisuus

5 3 2. Potilasturvallisuustyön johtaminen ja vastuuhenkilöt Kokonaisvastuu terveydenhuollon toimintayksikön potilasturvallisuudesta on organisaation johdolla. Johtamiseen kuuluu näkyvä vastuunotto potilasturvallisuudesta. Perusturvalautakunta hyväksyy Loviisan kaupungille ja Lapinjärven kunnalle laaditun potilasturvallisuussuunnitelman ja käsittelee raportin potilasturvallisuussuunnitelman toteutumisesta tilinpäätöksen yhteydessä. Potilasturvallisuustyön johto kuuluu terveyskeskuksen johtavalle lääkärille, joka toimii potilasturvallisuuden ohjausryhmän puheenjohtajana. Potilasturvallisuuden ohjausryhmän tehtävänä on edistää potilasturvallisuutta seurannalla ja kehittämisellä. Ohjausryhmään kuuluu johtava lääkäri, johtava hoitaja, potilasasiamies, hyvinvointikoordinaattori, palveluvastaavat (krooniset sairaudet, akuutit sairaudet, lasten ja nuorten ), kotihoidon koordinaattori, vuodeosastojen, senioripuolen ja sosiaalitoimen edustajat. Tietojärjestelmien asiantuntija kutsutaan mukaan ryhmään tarvittaessa. Ohjausryhmä on potilasturvallisuustyötä ohjaava, kantaa ottava ja potilasturvallisuudesta lausuntoja antava taho. Se valmistelee potilasturvallisuussuunnitelman, laatii vuosittaisen raportin potilasturvallisuussuunnitelman toteutumisesta ja raportoi määräajoin potilasturvallisuustilanteesta perusturvan johtoryhmälle. Potilasturvallisuuden ohjausryhmä antaa suosituksia potilasturvallisuudessa havaittujen ongelmien korjaamiseksi. Se seuraa HaiPro-haittatapahtumajärjestelmän käyttöä ja luo edellytykset sen kehittämiselle sekä arvioi uusien potilasturvallisuustyökalujen käyttömahdollisuuksia ja käyttöönottoa Loviisan kaupungissa. Vuodeosaston ylilääkäri/johtava lääkäri vastaavat omien yksikköjensä potilasturvallisuustyöstä sekä hoidon asianmukaisuudesta, lääkehoidon ja laitteiden turvallisuudesta. Palveluvastaava / osastonhoitaja vastaa osastonsa hoitohenkilöstön osaamisesta, koulutuksista, asianmukaisista tiloista, välineistä ja laitteista osastollaan. Hän vastaa HaiPron tai muun vastaavan seurantajärjestelmän asianmukaisesta käytöstä, raportoinnista ja käsittelystä osastotunneilla.

6 4 Terveyskeskuksen farmaseutti vastaa siitä, että lääkkeiden hankinta, varastointi, säilytys, valmistus, tutkiminen, käyttökuntoon saattaminen, toimittaminen, jakelu sekä lääkeinformaation anto tapahtuu asianmukaisesti lääke- ja lääkitysturvallisuutta edistäen. Teknisen keskuksen kiinteistöhoitajat yhdessä yksiköiden esimiesten kanssa vastaavat omalta osaltaan toimintayksikön tilojen turvallisuudesta. Potilaiden/ asiakkaiden asemaa korostetaan potilasturvallisuuden kehittämisessä. Potilasasiamies toimii tärkeänä yhteyshenkilönä ja neuvoa antavana puolueettomana tahona potilaiden ja yksikön välillä. Jokainen toimintayksikön työntekijä vastaa oman toimintansa turvallisuudesta. Potilasturvallisuus tulee huomioida henkilöstösuunnittelussa siten, että henkilöstön määrä ja osaaminen ovat riittävät turvallisen hoidon tuottamiseen. Potilasturvallisuuden edistämisen kannalta on keskeistä, että yhtenäiset toimintaohjeet ja kuvaukset käytännöistä ovat selkeät ja ajantasaiset ja ne ovat kaikkien saatavilla.

7 5 3. Potilasturvallisuusstrategian mukaiset painopistealueet 3.1 Potilas osallistuu potilasturvallisuuden parantamiseen Potilaan oikeudet mahdollistavat potilaan hoitoon osallistumisen. Potilaalla on myös aina mahdollisuus keskustella saamastaan hoidosta henkilökunnan tai johdon kanssa. Potilas voi laatia muistutuksen tai kantelun tai hakea korvausta kärsimästään haitasta. Asiakkaan/potilaan mahdollisuuksia vaikuttaa saamaansa palveluun kehitetään jatkuvasti. Loviisassa on käytössä sähköinen palautejärjestelmä, siihen pääsee Loviisan kotisivujen kautta. Palaute - otsikon kautta pääsee kaavakkeisiin, millä voi tehdä muistutuksen tai antaa suoraan palautetta. Potilasasiamies toimii tarvittaessa neuvonantajana. Lisäksi käytössä on asiakas/potilaskohtaiset kyselyt, joita on suoraan kohdistettu tiettyyn asiakaan/potilasryhmään. Tällaisia on käytetty kotihoidossa, vastaanottotoiminnassa ja neuvolassa. Potilasturvallisuus tulee ottaa huomioon yhteistyössä potilaan, asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa heitä kuunnellen ja luoden luonnolliset mahdollisuudet potilaan osallistua hoidon suunnitteluun ja toteutukseen, mutta myös laajemmassa mielessä mahdollistaen potilaan osallistuminen organisaation potilasturvallisuuden kehittämiseen. Perusturvan johtoryhmä on asettanut työryhmän, joka valmistelee asiakaspalautestrategiaa. Työn pitää valmistua vuoden 2014 loppuun mennessä. Potilaalle annettava tuki Koko henkilökunta koulutetaan siten, että potilasturvallisuuskysymykset ja haittatapahtumat kuuluvat avoimesti käsiteltäviin asioihin ja niihin suhtaudutaan aina vakavasti. Haittatapahtumat ja läheltäpititapahtumat käsitellään työtiimin ja esimiesten kanssa yhdessä ja tapahtumaan johtaneet toimintatavat korjataan. Mikäli tapahtumasta on ollut potilaalle haittaa, kerrotaan se avoimesti ilman viivettä asianomaisen toimesta. Tämänkaltainen toimintakulttuuri omaksutaan koko organisaatiossa. Samalla tapahtumakohteena olevalle potilaalle kerrotaan mahdollisuuksista minimoida haittatapahtuman seurauksia. Kerrotaan myös millaisia mahdollisuuksia hänellä on hakea oikeutta ja korvausta. Koko henkilökunta sitoutuu toimimaan tällä tavalla, myös potilasasiamiehen palveluita käytetään tässä tapauksessa. 3.2 Ammattilaisten osuus potilasturvallisuudessa ja opiskelijoiden ja uusien työntekijöiden ohjaus Potilasturvallisuuden parantaminen perustuu potilaslähtöiseen moniammatilliseen yhteistyöhön, jossa kaikki työskentelevät yhteisössä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Moniammatillisella työotteella on vakiintunut asema, mutta potilasturvallisuuden parantaminen asettaa uusiakin osaamisvaatimuksia. Potilasturvallisuustyö koskettaa kaikkia ammattiryhmiä, ja kaikkien panos potilasturvallisuudessa on yhtä tärkeä. Haluamme kaikki ammattiryhmät aktiivisesti mukaan hyvän potilasturvallisuuskulttuurin rakentamiseen.

8 6 Ammattiryhmäkohtaiseen HaiPro-raportointiaktiivisuuteen kiinnitetään edelleen huomiota. HaiPro-koulutus on osa uuden työntekijän perehdyttämistä (katso lähemmin HaiPron:n käytöstä sivut 7-10). Uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden ohjaukseen panostetaan erityisesti. Loviisan kaupungilla on yleinen uuden työntekijän painettu opas. Vuodeosastolla on käytössä perehdytyskansio jonka mukaisesti laaditaan perehdytyskansiot muihinkin yksiköihin. Opiskeluvaiheessa olevilla työntekijöillä on henkilökohtainen ohjaaja ja konsultaatiomahdollisuus on järjestetty kaikkina terveyskeskuksen aukioloaikoina. Kaikessa opiskelijoiden ohjaamisessa noudatetaan yliopistojen ym. oppilaitosten ohjeita. Kaikilla työntekijöillä on käytössään internetyhteydet ja nykyaikaiset päätöksentuki-järjestelmät. Duodecim päätöksentuki hankitaan kaikille lääkäreille vuonna Päätöksentekotuki on myös hoitajien käytettävissä. Lääkehaittavaikutuksista ilmoitetaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen siihen tarkoitetulla lomakkeella. Verivalmisteen siirrosta aiheutuneesta uhanneesta vakavasta vaaratilanteesta tai haittavaikutuksesta ilmoitetaan Suomen Punaisen Ristin Veripalveluun. Rokotusten haittavaikutuksista ilmoitetaan Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle siihen tarkoitetulla lomakkeella. Henkilökunnan koulutuksessa huomioidaan erityisesti lääke- ja rokotehaittavaikutusten erillinen ilmoitusvelvollisuus ja lääkintälaitteistoon liittyvä erillinen ilmoitusvelvollisuus. Tartuntatautilääkäri yhdessä hygieniahoitajan kanssa huolehtivat siitä, että tartuntatauti-ilmoitukset tehdään Terveyden- ja Hyvinvoinnin Laitokselle siihen tarkoitetulla lomakkeella. Käytössä on myös hoitoilmoitusrekisteri Hilmo sekä avo-hilmo jotka ovat THL:n ylläpitämiä lakisääteisiä rekistereitä, jonne kootaan terveydenhuollon hoitoyksiköiden toiminnan, sisällön ja kohdentumisen kannalta keskeisiä tietoja. 3.3 Potilasturvallisuus erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyössä Terveydenhuoltolain 33 :n mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa alueellaan erikoissairaanhoidon palvelujen yhteensovittamisesta väestön ja perusterveydenhuollon tarpeiden mukaisesti. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on velvollinen yhteistyössä perusterveydenhuollosta vastaavan kunnan kanssa suunnittelemaan ja kehittämään erikoissairaanhoitoa siten, että perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Lääkäreillä on konsultaatiomeetingit kirurgin kanssa lähes viikoittain ja psykiatrin kanssa kaksi kertaa lukukaudessa. Psykiatrian konsultaatiotilaisuuksiin osallistuu myös päihdelääkäri. Uudet hoitopolut laaditaan Lean-periaatteiden mukaisesti yhdessä Porvoon sairaalan ja lähikuntien kanssa. Laadinnassa otetaan huomioon erityisesti potilasturvallisuusnäkökohdat.

9 7 Terveydenhuollon kokonaisvaltainen toimivuus ja kustannustehokkuus edellyttävät saumatonta ja sujuvaa yhteistyötä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Tämän yhteistyön tukemiseen kuuluu myös potilasturvallisuusnäkökulman huomioonottaminen erityisesti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisillä rajapinta-alueilla. HUS:in potilasturvallisuuden ohjausryhmä valmistelee HUS:n ja alueen perusterveydenhuollon yksiköiden välisen rajapinnan ylittävän vaaratapahtumien raportointijärjestelmän avaamisen. Tavoitteena on avata raportointirajapintoja vaiheittain vuonna 2014 (HaiPro).

10 8 4. Potilasturvallisuutta hallitaan ennakoivasti, raportointia kehittämällä ja oppimalla 4.1 Toiminnansuunnittelu potilasturvallisuuden parantamisessa Potilasturvallisuus on osa toiminnansuunnittelua ja päätöksentekoa. Vastuu on palveluvastaavalla / osastonhoitajalla. Turvallisuusriskejä tulee ennakoida esimerkiksi sähköisen tiedonhallinnan alueella, jossa on tiedossa potilastietojärjestelmien yhteensopimattomuuden aiheuttama potilasturvallisuusriski. Vuoden 2014 aikana liitytään earkistoon (terveydenhuollon osalta). Potilasturvallisuusasioita huomioidaan talousarviota ja toimintasuunnitelmaa tehtäessä (esimerkiksi koulutus, hyvät työvälineet, raportointimahdollisuudet). Riskienhallintakysely on tehty koko kaupungin työntekijöille vuonna Sen pohjalta on jokaisessa yksikössä tehty parannusehdotuksia riskienhallintaan, mikäli siihen oli tarvetta. Seuraava riskienhallintakysely tullaan tekemään vuonna 2015 Jokaisessa työyksikössä on lain (Pelastusllaki 379/2022) mukaan oltava pelastussuunnitelma palon- ja muun onnettomuuden varalta. Näitä on tehty/päivitetty Suunnitelmia päivitetään joka kolmas vuosi. (Pelastuslaki 19 ) Hoivalaitoksissa pitää myös olla omavalvontasuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään mm laitoksessa noudatettavat toimintatavat ja niiden toteuttamisen seuranta. Valvira on antanut määräyksen omavalvontasuunnitelman sisällöstä ja laatimisesta. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden osalta Suomeen ei saa tuoda markkinoille sellaista mitä ei täytä vaatimuksia. Käyttäjien on velvollisuus huolehtia käytössään olevien laitteiden toimintakunnosta, käyttöohjeiden saatavuudesta ja käyttökoulutuksesta. Terveydenhuollon laitteen tai tarvikkeen aiheuttamasta vaaratilanteesta on aina tehtävä ilmoitus Valviraan. Jokaisessa näitä laitteita ja tarvikkeita käyttävässä yksikössä pitää olla huoltoseuranta, käyttöohjeet saatavilla ja systemaattinen käyttökoulutus/perehdytys. Loviisa on ollut mukana jo useamman vuoden ajan valtakunnallisessa Conmedic-laatuverkostossa. Valtimotautien ja muiden kansansairauksien hoitotulosten laatua on näin verrattu muihin terveyskeskuksiin ja oman terveyskeskuksen sisällä ajan funktiona. Työskentelyä laatuverkostossa on tarkoitus jatkaa ja kehittää. Hoitoketjutyö on kiinteä osa terveyskeskuksen toimintaa ja sitä tehdään omana toimintana, yhdessä erikoissairaanhoidon ja lähikuntien kanssa. Hoitoketjut perustuvat käypähoito-ohjeistukseen ja pyritään muotoilemaan lähikuntien kanssa samankaltaisiksi. Vuosittain valmistuu tai päivitetään 2-5 hoitoketjua. Yleisimpien akuuttisairauksien hoitoketjut on luotu, kansansairauksien hoitoketjuista on puolet valmiina. Ja työ jatkuu edelleen.

11 9 Diagnoosia tai käyntisyy-merkintöjä edellytetään kaikista hoitotapahtumista. Potilaskertomuksissa käytetään rakenteista kirjaamistapaa. Potilasasiakirjojen säilytys- ja salassapitokäytännöt ovat valtakunnallisten ohjeiden mukaiset. 4.2 HaiPro-raportointiosaamisen kehittäminen HaiPro-koulutusta järjestetään kaikilla osa-alueilla ja kaikissa yksiköissä sekä käyttäjille että palveluvastaavalle / osastonhoitajalle. Erityistä huomiota kiinnitetään ilmoitusten käsittelyn osaamiseen. Myös johdon kokouksissa aihe otetaan esiin. 4.3 Potilasturvallisuuskulttuurin kehittäminen HaiPro-ilmoituksia käsitellään säännöllisesti kunkin osaston/yksikön sisäisissä kokouksissa. Ohjausryhmä käsittelee ilmoituksia vähintään kerran vuodessa. Yksiköt käsittelevät ilmoituksia osana toiminnanarviointiaan. Työntekijöitä kannustetaan tekemään HaiPro-ilmoituksia ja tuomaan niissä esille myös potilailta tai heidän läheisiltään tietoon tulleita haittatapahtumia. Kulttuuria kehitettäessä korostetaan edelleen, että vaaratapahtumailmoituksia ei käytetä oman tai toisen yksikön työntekijöiden syyllistämiseen. Potilasturvallisuuskulttuurin kehittäminen on edelleen potilasturvallisuustyön painopistealue sen kehittämisen laajuuden ja haasteellisuuden vuoksi. Keinoina ovat: HaiPro-ohjelman käytön tehostaminen kaikissa yksiköissä ja potilasturvallisuusasioiden systemaattinen käsittely osastokokouksissa ja johtoryhmässä HaiPro-koulutus

12 10 5. Potilasturvallisuuskoulutus ja raportointi Hoitohenkilökunnan lääkehoitokoulutus (LOVe) toteutetaan verkkokoulutuksena HUS Servisen kautta. Hyödynnetään myös verkkokoulutusta Potilasturvallisuutta taidolla. Organisaation laatuhankkeita edistetään työpajakoulutuksin jossa potilasturvallisuus on keskeisenä näkökulmana. Hygieniahoitaja kouluttaa säännöllisesti henkilökuntaa infektioiden torjuntaan liittyvistä asioista. Esimiehet seuraa aktiivisesti HaiPron käyttöä omassa yksikössä, rohkaisevat säännöllisesti työntekijöitä käyttämään ohjelmaa. HaiPro:ssa ilmoitettujen haitta-arvioiden riskiä arvioidaan alla olevan riskimatriisin avulla. Tyypilliset seuraukset Todennäköisyys Vähäiset Haitalliset Vakavat Korkeintaan Toimenpiteitä vaativia Kuolema tai pysyviä epämukavuutta, terveysvaikutuksia, vakavia vaikutuksia, hoidon viivästymistä hoidon pitkittymistä ja elämänlaatua tai pitkittymistä ylimääräistä kärsimystä, huomattavasti ilman merkittäviä tilapäinen heikentäviä vammoja, terveysvaikutuksia. työkyvyttömyys. pysyvä työkyvyttömyys. Epätodennäköinen Satunnainen vaaratilanne, esiintyy harvoin. Teoreettisesti mahdollinen. I Merkityksetön riski II Vähäinen riski III Kohtalainen riski Mahdollinen II Vähäinen riski III Kohtalainen riski IV Merkittävä riski Vaaratilanteita tai läheltä piti tapauksia on sattunut meillä tai muilla osastoilla. Todennäköinen Vaaratilanteita esiintyy usein ja säännöllisesti. III Kohtalainen riski IV Merkittävä riski V Vakava riski

13 11 HaiPro-järjestelmästä saadaan tuotetuksi lukuisia raportteja, joista tärkeimmät lomakkeen täyttäjä tapahtuman luonne tapahtuman tyyppi, tästä yläkäsitteet esim. lääke- nestehoitoon liittyvä, tiedonkulkuun liittyvä etc. seuraus potilaalle (kokonaan alakohtineen) seuraus hoitavalle yksikölle (kokonaan alakohtineen) riskiluokkiin III-V kuuluvat tapahtumat korjaavat toimenpiteet Runsas ilmoitusten määrä ei kuvasta yleensä huonoa potilasturvallisuutta, vaan enemmänkin valveutunutta osastoa, jossa potilasturvallisuuden kehittäminen on omaksuttu toiminnan merkittäväksi osaksi. Ilmoitusten puuttuminen joiltakin osastoilta voi taas kuvata sitä, että potilasturvallisuutta ei yksikössä ole mielletty yhteiseksi kehittäväksi alueeksi.

14 12 6. Potilasturvallisuustyön ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet Potilasturvallisuuden kannalta tehokkainta on poistaa jo etukäteen tekijät ja syyt, jotka yleisesti tunnetusti altistavat virheille ja usein liittyvät päivittäiseen rutiinitoimintaan. Virheitä tuottavia ja niiden välttämistä vaikeuttavia tekijöitä ovat mm. kiire, työntekijöiden uupumus, työympäristön epäjärjestys sekä ergonomiaongelmat. Töiden järjestely tulee tehdä siten, että tehtävään on mahdollista keskittyä häiriöttä ja keskeytyksettä. Osaamistason varmistaminen, perehdytys ja selkeät työohjeet tulee olla varmistettuna jokaisessa työyksikössä (perehdytyskansiot). Yleisimmissä hoitoprosesseissa käytetään tarkistuslistoja, joista ISBAR-raportointilista esimerkkinä. Listan tarkoituksena on suullisen tiedonkulun yhdenmukaistaminen. Perusteellinen ja hyvä dokumentointi luo pohjan turvallisuusriskien hallintaan. Tiedonkulun katkeaminen tai väärin ymmärtäminen ovat yleisiä haittatapahtumien syitä prosessien eri rajapinnoissa, esim. potilaan siirtyessä yksiköstä toiseen. Tämän takia kokeillaan ISBAR-raportointijärjestelmää perusturvan sisäisissä potilassiirroissa vuonna Lääkintälaitteista, niiden huollosta ja kalibroinnista pitää olla erillinen kunnossapitohuolto ja sen seuranta. Henkilökunnalle annetaan riittävä perehdytys laitteiden käyttöön liittyen. Käyttäjien on velvollisuus huolehtia käytössään olevien laitteiden toimintakunnosta, käyttöohjeiden saatavuudesta ja käyttökoulutuksesta. Potilasturvallisuuden indikaattoreihin kuuluu myös infektioiden torjunta. Hygieniaohjeiden noudattaminen henkilökunnan keskuudessa ja käsihuuhteen käyttöä seurataan. Lääkehoitosuunnitelma laaditaan/päivitetään kaikissa yksiköissä missä lääkkeitä käsitellään. Lääkitykseen liittyvät virheet dokumentoidaan ja seurataan. Potilasturvallisuuden ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti, vähintään syyskaudella ja kevätkaudella, koollekutsujana toimii johtava hoitaja. Ilmitulleet turvallisuusongelmat käsitellään ryhmässä perusteellisesti ja ehdotukset korjaavista toimenpiteistä tehdään. Pitkän tähtäimen korjaavat toimenpiteet tulee mahdollistaa toimintaprosessien tarkennusten kautta. Edellytyksenä on systemaattinen prosessien seuraamisen ja päivittämisen kulttuuri.

15 13 7. Seuranta ja mittarit Hygieniahoitaja seuraa hoitoon liittyviä infektioita ja raportoi niistä säännöllisin väliajoin. Lisäksi hygieniahoitaja seuraa ja raportoi yleisimpien tai merkittävimpien tartuntatautien esiintyvyyttä alueella. Myös käsihuuhteen kulutusta seurataan säännöllisesti. HaiPro-ilmoitusten lukumäärää ja käsittelyä eri vahinkotilanteissa seurataan vuosittain. Potilasasiamieheltä saadaan vuosittainen tilasto potilasvahinkoilmoituksista. Kerättyä tietoa käytetään toiminnan kehittämiseen. Lääkitystä koskevista yleisistä virhetilanteista informoidaan sairaala-apteekkia, infektioihin liittyvistä vaaratilanteista informoidaan hygieniahoitajaa, jotka vastaavat turvallisuustilanteeseen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Henkilöstön tulee tietää toimintamallit tietojärjestelmien häiriötilanteissa. Resurssien riittävyyttä seurataan seuraavasti: Akuuttien lääkäri- ja hoitaja-aikojen riittävyys varmistetaan päivittäin ensiavun osastonhoitajan toimesta. Elektiivisten aikojen riittävyyttä kartoitetaan THL:n toimesta säännöllisin kyselyin. Puhelintavoitettavuudesta saadaan säännöllisesti tietoa puhelinvastausjärjestelmän toimittajalta. Järjestelmän ansiosta vastausprosentti on ollut pitkään 100 % terveydenhuollon puolella. Puhelimeen vastaamista selvitetään myös THL:n toimesta säännöllisesti. 8. Potilasturvallisuustyö Loviisassa vuonna 2015 HaiPro järjestelmän juurruttaminen kaikille työntekijöille sekä HaiPro raporttien käsittelyprosessin saaminen osaksi vuosittaista toimintaa ISBAR kokeilu potilasturvallisuussuunnitelman julkaiseminen kaupungin kotisivuille kaupunkilaisille potilasturvallisuuskoulutus henkilökunnalle (nettipohjaisen koulutuksen käyttöä selvitellään) asiakaspalautteet/kyselyt järjestelmän kehittäminen, asiakkaan voimaannuttaminen oman turvallisuuden parantamiseksi lääkehoitosuunnitelman päivitys jokaisessa hoitoyksikössä päätöksenteon tuki hankitaan perehdytyskansiot laaditaan kaikkiin toimipisteisiin ajan tasalle

Potilasturvallisuussuunnitelma

Potilasturvallisuussuunnitelma Potilasturvallisuussuunnitelma Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Potilasturvallisuussuunnitelma Keskushallinnon johtoryhmä 5.11.2012 SISÄLLYS Osa I... 3 1 POTILASTURVALLISUUSTYÖN MÄÄRITTELY... 3 1.1 Johdanto...

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Vaaratapahtumien raportointimenettely

Vaaratapahtumien raportointimenettely OPAS Marina Kinnunen Timo Keistinen Kaarin Ruuhilehto Juhani Ojanen Vaaratapahtumien raportointimenettely 4 Asiantuntijat Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Kuntaliitto Ritva Inkinen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2007, Terveydenhuollon laadunhallinta. Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointi

Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2007, Terveydenhuollon laadunhallinta. Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointi Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2007, Terveydenhuollon laadunhallinta Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointi Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2007 Terveydenhuollon laadunhallinta Terveydenhuollon vaaratapahtumien

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Sosiaali- ja terveysministeriö Hallitusneuvos, Riitta Kuusisto riitta.kuusisto@stm.fi Kirjaamo kirjaamo.stm@stm.fi SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Suomen

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY SKukkola/TNurmela/W-TNykänen/ RSovijärvi/OK/25.4.2012 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Laadittu: 2.2.2012 Hyväksytty: Laadunvarmistustyöryhmässä

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Vaaratapahtumista oppiminen opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vaaratapahtumista oppiminen opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Vaaratapahtumista oppiminen opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Elina Pietikäinen, Kaarin Ruuhilehto ja Jouko Heikkilä VTT Versio 3.11.2009 2 Sisällys Alkusanat... 4 OSA 1: TAUSTAA... 5

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI Palvelutalot 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumispalveluiden omavalvontasuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

POTILASTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN POTILASTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Toimintatutkimus vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönotosta Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma Visamäki

Lisätiedot

vaaroista raportointi ja siitä kertyvän tiedon hyödyntämisen kansalliset linjaukset

vaaroista raportointi ja siitä kertyvän tiedon hyödyntämisen kansalliset linjaukset Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:18 vaaroista raportointi ja siitä kertyvän tiedon hyödyntämisen kansalliset linjaukset raportointityövaliokunta 2006-2009 sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011

Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011 Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011 Esitysten tiivistelmät Virpi Honkanen (toim.) virpi.honkanen@thl.fi Puh.020 610 7550 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT SIIKAINEN Metsätähden palvelukeskus Asumis- ja laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma SUUNNITELMA 2(16) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Invalidiliiton

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma

Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma Liite 3, perusturvaltk 16.9.2014 109 Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma Hyväksytty perusturvalautakunnassa 16.9.2014 109 2 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 3 2. Määritelmät

Lisätiedot

Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011

Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011 Honkanen Virpi Härkönen Mikko Jylhä Virpi Saranto Kaija (toim.) Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011 Virpi Honkanen, Mikko Härkönen, Virpi Jylhä, Kaija Saranto (toim.) Potilasturvallisuustutkimuksen

Lisätiedot

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Graanin palvelukeskus

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT KANKAANPÄÄ Lohikon Palvelukoti Asumispalvelut Hopeapuro 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 5/2008. Teemana laatu ja kehittäminen Sairaanhoitopiirille uusi strategia

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 5/2008. Teemana laatu ja kehittäminen Sairaanhoitopiirille uusi strategia POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 5/2008 Teemana laatu ja kehittäminen Sairaanhoitopiirille uusi strategia 1 Apteekki lähelläsi

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Fimea kehittää, arvioi ja informoi TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN JULKAISUSARJA 1/2012

Fimea kehittää, arvioi ja informoi TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN JULKAISUSARJA 1/2012 Fimea kehittää, arvioi ja informoi JULKAISUSARJA 1/2012 TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN Lääkeinformaatiotoiminnan nykytila ja strategia vuoteen 2020 TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN Lääkeinformaatiotoiminnan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot