Perusturvalautakunta liite nro 5 PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ"

Transkriptio

1 PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Perusturvalautakunta liite nro 5 Perusturvatoimialan kolmannen vuoden painopisteenä oli palvelujen toiminnallinen linjaaminen ja sisältöjen kehittäminen. Toimialalla työstettiin käsittelyvaiheeseen saakka viisi strategia/ohjelma-asiakirjaa, jotka olivat Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma (Lanupo), Vammaispoliittinen ohjelma, Mielenterveystyön kokonaissuunnitelma, Päihdestrategia ja Vanhuspoliittinen ohjelma. Ohjelmien käsittely aloitettiin kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa, mutta varsinainen päätösvaihe siirtyi seuraavan vuoden puolelle. Koko kaupungin yhteisessä tavoitteistossa läpileikkaavana haasteena oli talouden vakauttaminen, missä perusturvatoimialalla on toimialan suuruudesta johtuen keskeinen rooli. Toimialan käyttötalousbudjettia korjattiin vakauttamistavoitteilla sekä kuluvaa vuotta että tulevia vuosia varten. Kuluneen vuoden osalta tavoitteen toteuttamisessa onnistuttiin, ja perusturvatoimiala pysyi vakautetussa budjetissaan. Vakauttamisohjelman käsittelyn yhteydessä yksi keskeinen linjaus koski Suolahden uutta terveysasemaa. Uudisrakennuksen suunnittelu keskeytettiin, ja Suolahden terveysasema päätettiin jonkin verran nykyistä tiiviimmin toiminnoin sijoittaa Kisakatu 4 kiinteistöön toteuttamalla tarvittavat tilamuutostyöt. Kaupunki oli edelleen mukana useissa maakunnallisissa kehittämishankkeissa, mm. Kastehankkeissa, joissa kehitettiin lasten ja perheiden palveluja (ns. Lapsi-Kaste), vanhuspalveluja (Vanhus-Kaste) ja terveyden edistämistä ja kansansairauksien preventiivistä toimintaa (Kanerva-Kaste). Lisäksi osallistuttiin mm. sairaanhoitopiirin koordinoimiin mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistyöryhmiin. Lasten ja perheiden palveluissa tärkein muutos oli uuden Mikonpuiston päiväkodin valmistuminen lokakuussa. Jousimiehen päiväkodin toiminta lopetettiin. Myös Louhelan päiväkoti on toistaiseksi suljettuna mm. kiinteistön peruskorjaussuunnittelun johdosta. Uusi päiväkoti toteutettiin ns. monitoimipäiväkotina, jossa normaalien päiväkotiryhmien lisäksi toimii ympärivuorokautinen vuorohoito. Perhepäivähoidon varahoidon ja kerhotoiminnan aloittaminen uuden päiväkodin resurssien yhteiskäyttöä hyödyntämällä valmisteltiin vuoden lopussa. Erityisenä painopisteenä aikuispalveluissa oli edelleen terveydenhuollon palvelujen saatavuuden, sujuvuuden, vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantaminen. Kaupunginhallitus asetti työryhmän, jonka tulee kesää 2010 mennessä esittää toimenpiteet em. tavoitteiden saavuttamiseksi. Alkuvuodesta 2009 aloitettiin vastaanottopalveluissa hoitaja-lääkäri-työparityö, ja parannettiin yhteyden saamista ja hoidontarpeen arviointiin ja hoitoon pääsyä. Vuoden aikana toteutettiin myös asteittain terveyskeskuksen vuodeosaston muuttaminen 50-paikkaiseksi akuuttisairaanhoidon osastoksi. Syyskuussa muutos saatiin toteutettua siten, että siihen mennessä vanhuspalvelujen puolelle oli saatu käyttöön 20 pitkäaikaispaikkaa toistaiseksi ostopalveluna. Sosiaalityössä alkoi talouslaman vaikutuksena näkyä toimeentulotukimenojen kasvu ja aktivointityön vaikeutuminen, kun työmarkkinoille pääsy hidastui. Vastuualueella ryhdyttiin 1

2 Talous tavoitteen mukaisesti valmistelemaan lastensuojelun uutta palvelurakennetta ja keinoja tehostaa varhaisen tuen mahdollisuuksia niin, että voitaisiin vähentää raskaan lastensuojelun tarpeen syntymistä. Toimenpide-esitykset tulevat käsittelyyn v puolella. Vanhuspalveluissa keskeisimmät muutokset olivat yllä mainittu palvelurakenteen muutokseen liittynyt hoivapaikkojen siirtyminen sairaalasta vanhuspalveluihin ja kotihoidon vahvistaminen saatujen uusien vakanssien myötä. Kotiuttamishoitaja aloitti työnsä keväällä Näillä keinoilla pystyttiin aikaisempaa paremmin vastaamaan keskussairaalan tarpeeseen siirtää potilaat mahdollisimman nopeasti kotikuntaan perustason palveluihin, ja ns. kitkalaskutus väheni oleellisesti. Perusturva toimialan vuoden 2009 alkuperäisen talousarvion kokonaismenot olivat 68,1 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan ja 64 hyväksynyt vakauttamisohjelman ja lisätalousarvion, joissa perusturvan toimialan määrärahoja karsittiin euroa, mutta toisaalta myönnettiin yhteensä euron lisämäärärahat (nettolisäys yhteensä euroa). Tämän jälkeen menomäärärahojen yhteissumma oli 68,8 milj. euroa. Lisätalousarvissa myönnettiin lisämäärärahat sairaanhoitopiirin palveluihin 1 milj. euroa ja toimeentulotukeen euroa. Perusturvan toimialueen kokonaistulot olivat alkuperäisessä talousarviossa 8,4 milj. euroa ja lisätalousarvioiden hyväksymisen jälkeen 8,6 milj. euroa. Perusturvan vastuualueiden menojen osuus kokonaismenoista ilmenee alla olevista kaavioista. 2

3 Perusturvan eri vastuualueiden tulojen osuus kokonaistuloista ilmenee alla olevista kaavioista 3

4 4 Vuoden 2009 talousarvion toteutuminen Koko perusturvan talousarviomenojen ja tulojen toteutuminen ilmenee alla olevasta taulukosta. Talousarvio sisältää myös lisätalousarviot. Talousarvion toteutuminen Perusturvan toimiala yhteensä menot tulot , ,8 Koko perusturvan menot kasvoivat 4,2, mutta eri vastuualueiden kasvu vaihteli 2,5-8,8 prosenttiin. Eniten kasvua oli vanhuspalveluissa.

5 5 Talousarviomenot ylittivät lisämäärärahalla korjatun talousarvion n euroa. Toisaalta myös tulot ylittyivät n euroa, joten nettomenojen alitus oli n euroa. Koko perusturvan nettomenojen toteutumisaste oli 99,7 Koko perusturvan henkilöstömenot olivat 29,5 milj. euroa ja niihin varatut määrärahat riittivät, toteutumisprosentti oli 96,1. Henkilöstömenot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 4,4 prosenttia. Palveluiden ostoon käytettiin 31,3 milj. euroa, josta erikoissairaanhoidon osuus oli 18,9 milj. euroa. Palveluiden ostosta aiheutuvat menot olivat n. 1,2 milj. suuremmat kuin mitä lisätalousarviolla korjatussa talousarviossa oli arvioitu ja 4,8 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Suurimmat ylitykset palveluiden ostoihin tarkoitetuissa määrärahoissa syntyivät päivystyksen lääkäripalveluiden ostoista (ylitys 0,3 milj. euroa), hammaslääkäripalveluiden (0,2 milj. euroa) ja psykiatristen hoitokotipalvelujen ostoista (0,4 milj. euroa). Tarvikkeisiin käytettiin n. 2,2 milj. euroa, mikä oli 1,6 enemmän kuin edellisenä vuonna.avustuksiin käytettiin 6,0 milj. euroa ja määrärahat ylittyivät hieman. Avustuksissa kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 3,1. Avustuksissa kasvoivat ennen kaikkea toimeentulotukimenot, joiden kasvu oli 18,6. Muiden toimintakulujen osuus oli vajaa 0,1 milj. euroa.

6 Eri menolajien osuus perusturvan kokonaismenoista ilmenee seuraavista kaavioista 6

7 Perusturvan toimialan tulot olivat 9,1 milj. euroa, mikä oli n.0,5 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa oli arvioitu ja 2,8 enemmän kuin edellisenä vuonna. Eri tulolajien osuus perusturvan kokonaismenoista ilmenee alla olevasta kaaviosta. 7

8 8 HALLINTO Pesuturva toimintaa johtaa vuoden 2007 alusta perustettu perusturvalautakunta. Lautakuntaan kuului 15 jäsentä. Lautakunta toimii sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain (lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa) sekä tartuntalain tarkoittamana toimielimenä. Lautakunta kokoontui vuoden aikana 10 kertaa ja käsitteli 105 asiaa. Yksilöjaos käsittelee sosiaalihuollon lainsäädäntöön perustuvia, yksilöä koskevia asioita silloin kun niitä ei ole siirretty viranhaltijoille sekä asiakasasioissa annettujen päätösten oikaisuvaatimukset ja valitukset. Yksilöjaokseen kuului 5 jäsentä. Vuonna 2009 se kokoontui 9 kertaa ja käsitteli 33 varisnaista asiaa. Perusturvan toimialajohtajana ja lautakunnan esittelijän toimi perusturvajohtaja. Yksilöjaoksen esittelijänä toimi sosiaalityön johtaja. Hallinnon ja tukipalveluiden talousarvio toteutui seuraavasti Talousarvion toteutuminen menot tulot Perusturvan hallinto , ,2 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT

9 9 Lasten ja perheiden palvelualueelle sijoittuvat päivähoito ja esiopetus, neuvola- ja terapiapalvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä perheneuvola. Lasten ja perheiden palveluihin varatut määrärahat riittivät kokonaisuutena, menot jäivät 0,4 milj. euroa alle talousarvion ja tulot ylittyivät hieman. Lasten ja perheiden palveluiden menoista n. 72,3 on henkilöstömenoja ja niiden kasvu oli 0,3. Henkilöstömenoihin varattujen määrärahojen käyttöaste oli 94,7 Lisäksi säästöä jäi tarvikemäärärahoista. Kotihoidon tuen 1,3 milj. euron menot olivat talousarvion mukaiset. Lasten ja perheiden palveluiden ja sen eri tulosalueiden talousarvio toteutui seuraavasti Talousarvion toteutuminen menot tulot Lasten ja perheiden palvelut Johto- ja , ,0 tukipalvelut Lasten päivähoito , ,5 Esiopetus , ,7 Terapia- ja , ,3 neuvolapalvelut Perheneuvola , ,2 Lasten ja perheiden palvelut yhteensä , ,6 Vastuualueelle asetetut tavoitteet Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan seuraavat lasten ja perheiden palveluiden tavoitteet ja niiden mittarit vuodelle 2009: Tavoitteet: Vahvistetaan perhepalveluiden palvelukokonaisuutta edelleen siten, että lapsiperheet saavat peruspalvelut (ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, päivähoito ja esiopetus) laadukkaasti ja matalan kynnyksen periaatteella. Lasten, nuorten ja perheiden palveluja tarjoava moniammatillinen palveluverkosto noudattaa yhdensuuntaisia lapsi- ja perhelähtöisiä varhaisen tuen ja varhaiskasvatuksen tavoitteita, toimintatapoja ja yhteistyökäytäntöjä. Tavoitteiden toteutumisen seuranta ja mittarit: Lapsivaikutusten arviointi kuntamuutoksessa - prosessin jatkaminen poikkihallinnollisesti. Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman valmistuminen ja täytäntöönpano. Uuden päiväkodin käyttöönotto ja siihen liittyvien päivähoidon rakennemuutos toteutettu. Erityisen tuen tarpeen kriteerit määritelty, palveluprosessi mallinnettu ja toimintatapa

10 10 käytössä. Esiopetussuunnitelma yhdenmukaistettu. Kuntatason varhaiskasvatussuunnitelma laadittu. Asiakaspalaute toteutettu ja tulokset analysoitu. Päivähoidon käyttö- ja täyttöasteseuranta kehitetty siten, että vertailukelpoisuus toteutuu. Tavoitteiden toteutuminen Lapsivaikutusten arviointia tehdään myöhemmin päätettävällä tavalla Äänekosken lapsi- ja nuorisopoliittisen toteutumisen arvioinnin yhteydessä ja samojen työryhmien toimesta. LÄSNÄ - Äänekosken lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelma vuosille laadittiin koko kaupungin toimialojen yhteiseksi asiakirjaksi. Tavoitteena oli löytää painopisteet ja linjaukset, joita toteuttamalla luodaan edellytyksiä ja edistetään lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Ohjelmassa nousi esiin kolme keskeistä teemaa, joiden sisällä työryhmä määritteli tarvittavat toimenpiteet ja vastuutukset. Keskeiset painopistealueet ovat: vanhemmuuden tukeminen, sosiaalinen vahvistaminen ja osallistaminen sekä yhteisöllisyys ja turvallisuus. Uusi Mikonpuiston päiväkoti valmistui lokakuussa Äänekosken keskustaan. Alle 3-vuotiaiden lasten ympärivuorokautinen hoito siirtyi vuorohoitajina toimineilta perhepäivähoitajilta Mikonpuiston päiväkotiin, tällä järjestelyllä lasten päivähoitopaikka vakiintui ja hoitajien työpäivät noudattavat työaikamääräyksiä Äänekosken varhaiserityiskasvatuksen linjaukset vahvistettiin perusturvalautakunnassa Palveluprosessin mallintamista on työstetty, ja jatketaan edelleen vuonna 2010 yhtenäistämällä päiväkotien toimintaa ja moniammatillista yhteistyötä Uusi Äänekosken esiopetussuunnitelma laadittiin ja hyväksyttiin toukokuussa opetusja perusturvalautakunnassa Kuntatason varhaiskasvatussuunnitelma laatiminen aloitettiin perhepalvelujen esimiesten voimin loppuvuonna Koko perhepalveluiden henkilöstölle järjestettiin yhteinen koulutuspäivä maaliskuussa Varhaiskasvatussuunnitelmaa työstettiin perhepalveluiden tiimeissä. Suunnitelma valmistuu alkukesällä Päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin keväällä yksikkökohtaisesti. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin keväällä myös erillisissä esiopetusryhmissä ja niitä analysoitiin yksikkökohtaisesti. Päivähoidon käyttö- ja täyttöasteseurantaa on kehitetty niin, että eri yksiköt olisivat vertailukelpoisia. Työ jatkuu vuonna 2010 kun monimuotoista päivähoitopalvelua tarjoava Mikonpuiston päiväkoti toimii ensimmäistä kokonaista toimintavuottaan. Lasten päivähoito Päivähoitoa järjestettiin siten, että kaikissa kunnan taajamissa oli saatavana sekä perhepäivähoitoa että päiväkotihoitoa. Suolahdessa toimi Katvelan ja Alkulan päiväkodit,

11 Konginkankaalla Konginkankaan päiväkoti sekä Äänekosken keskustassa Häränvirran, Karhunlähteen ja Piilolan päiväkodit sekä osan vuotta Mikonpuiston, Jousimiehen, Louhelan ja Teknologiakeskuskusen päiväkodit. Mikonpuiston päiväkoti toimi ympärivuorokautisesti ja myös viikonloppuina. Alkulan päiväkodissa ja perhepäivähoidossa järjestettiin vuorohoitoa (klo ) ja Louhelan päiväkoti toimi ympärivuorokautisesti. Ympärivuorokautinen hoito on aloitettu Uusi Mikonpuiston päiväkoti sai nimensä Mikko Niskasen mukaan ja valmistui lokakuussa Äänekosken keskustaan Keskuskoulun ja Liikuntatalon viereen. Teknologiakeskuksen väliaikaisissa tiloissa vuodesta 2005 alkaen toimineet ryhmät ja Louhelan ympärivuorokautinen päivähoito saivat 0-6-vuotaille lapsille hyvin suunnitellut ja toimivat tilat. Alle 3-vuotiaiden lasten ympärivuorokautinen hoito siirtyi vuorohoitajina toimineilta perhepäivähoitajilta Mikonpuiston päiväkotiin. Tällä järjestelyllä lasten päivähoitopaikka vakiintui ja hoitajien työpäivät noudattavat työaikamääräyksiä. Mikonpuiston päiväkodissa on kaikkiaan 121 hoitopaikkaa, joista vuorohoitopaikkoja on 46. Kirjoilla on n. 150 lasta. Vuorohoidon linjaukset päätettiin perusturvalautakunnassa marraskuussa Äänekosken vakauttamisohjelman yhtenä toimenpiteenä oli, että kerhotoiminta lopetettiin toukokuun lopussa Vakauttamisohjelman mukaisesti 21-paikkainen Jousimiehen päiväkodin toiminta lopetettiin toukokuussa. Louhelan päiväkoti suljettiin lokakuussa kiinteistön kuntokartoituksen ja uuden päiväkodin valmistumisen vuoksi. Alkulan päiväkodin yhteydessä toiminut määräaikainen ryhmäperhepäiväkoti suljettiin toukokuun lopussa. Vakituinen henkilöstö sijoitettiin avoinna olleisiin päivähoidon muihin yksiköihin. Mikonpuiston päiväkotiin suunniteltiin tilat kerhotoiminnalle ja perhepäivähoidon varahoidolle. Nämä toiminnat käynnistettiin tammikuussa Ääneseudun työllisyystilanteen heikkeneminen näkyi myös lasten päivähoidon tarpeessa ja käytössä. Päivähoitoryhmät täytettiin laskennallisesti täyteen niin, että samaa hoitopaikkaa käyttää kaksi sopimuspäivälasta. Päivähoidon käyttö- ja täyttöastetta seurattiin kuukausittain. Käyttöaste (läsnä olevien lasten ja henkilöstön suhde) oli yhteensä koko vuoden aikana päiväkodeissa 82,97 ja perhepäivähoidossa 81,11. Vuoden lopussa perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa oli 142 lasta (v ), päiväkodeissa 545 lasta (v lasta). Läsnäolopäiviä perhepäivähoidossa oli kokopäiviä , osapäiviä 792 ja yhteensä (v ) ja päiväkodeissa kokopäiviä , osapäiviä ja yhteensä (v ). Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin keväällä yksikkökohtaisesti ja kukin yksikkö analysoi saatuja tuloksia ja vapaasti kirjoitettuja kommentteja. Perhepäivähoidossa kyselyjä jaettiin 146 ja palautettiin 78, vastausprosentti 53,42. Keskiarvo kyselystä hyvä, 4,07. Päiväkodeissa kyselyjä jaettiin 490 ja palautettiin 242, vastausprosentti 49,39. Keskiarvo hyvä, 3,81. Keskimäärin asiakkaat olivat tyytyväisiä päivähoidon palveluihin. 11 Esiopetus Esiopetusta annettiin päivähoitoa tarvitseville lapsille kaikissa päiväkodeissa. Asemakadun, Hietaman, Keskuskoulun, Mämmen koulujen, Konginkankaan ja Sumiaisten päiväkotien

12 12 yhteydessä toimivissa esiopetusryhmissä esiopetusta annettiin niille lapsille, joilla ei ollut päivähoidon tarvetta. Suolahteen perustettiin toimikaudeksi lapsen esiopetusryhmä. Lisäksi toimi aikaisemmin Asemakadun koululla ollut esiopetusryhmä. Molemmat ryhmät aloittivat toimintansa vanhan kaupungintalon puutalolla elokuussa Suolahden, Sumiaisten ja Äänekosken esiopetussuunnitelmien pohjalta laadittiin uusi Äänekosken esiopetussuunnitelma ja hyväksyttiin toukokuussa opetus- ja perusturvalautakunnassa. Se otettiin käyttöön esiopetuksessa toimintakauden 2009 alusta. Esiopetukseen osallistui lähes koko ikäluokka. Kaikkiaan esiopetuksen piirissä oli keväällä 217 ja syksyllä 252 lasta. Esiopetustunteja annettiin ( v ). Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin keväällä myös erillisissä esiopetusryhmissä ja niitä analysoitiin yksikkökohtaisesti. Perhe- ja terapiapalvelut Neuvola- ja terapiapalvelut käsittää Äänekosken ja Suolahden taajaman perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä puhe- ja toimintaterapian. Konginkankaan ja Sumiaisten taajamien neuvola- ja kouluterveydenhuoltotyö sisältyi hoitajien vastaanoton toimintaan aikuispalvelujen vastuualueelle. Perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvolat toimivat supistetusti ajalla Terveysasemien kesäsulun aikana Suolahden, Sumiaisten ja Konginkankaan neuvoloiden vauvaikäisten määräaikaistarkastukset ja odottavien äitien seurannat keskitettiin Äänekosken neuvolaan. Supistetun toiminnan aikana Äänekosken ja Suolahden taajaman neuvolapalveluihin syntyneet jonot saatiin puretuksi vuoden 2009 loppuun mennessä, vaikka syyskauteen ajoittui myös raskaana olevien naisten ja alle kouluikäisten lasten pandemiarokotuskampanja. Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolassa toimii kolme kokoaikaista terveydenhoitajaa, Sumiaisissa ja Konginkankaalla äitiys- ja perhesuunnittelutyö sisältyi laaja-alaista työtä tekevän terveydenhoitajan tehtäviin. Vuonna 2009 lapsia syntyi 217. Äitiysneuvolassa terveydenhoitajakäyntejä toteutui 3 745, lääkärikäyntejä 742, perhesuunnitteluneuvolassa terveydenhoitajakäyntejä ja lääkärikäyntejä 522. Kaikille raskaana oleville äideille tehtiin neuvolassa alkuraskauden ultraäänitutkimus raskauden keston määrittämiseksi. Perhevalmennusta järjestettiin neuvolakäyntien yhteydessä, vanhemmilla oli mahdollisuus osallistua myös sairaanhoitopiirin järjestämään ryhmävalmennukseen. Kotikäyntejä vastasynnyttäneiden perheisiin tehtiin edellisten vuosien tapaan. Perhesuunnitteluneuvolan toiminnassa noudatettiin paikallista raskaudenehkäisyn toimintaohjelmaa. Kohdunkaulan syöpää ehkäisevät irtosoluseulonnat toteutettiin säädetyissä ikäryhmissä. Vuonna 2009 irtosoluseulontoihin osallistui 698 naista. Lastenneuvolassa toimii 3,5 terveydenhoitajaa, Sumiaisissa ja Konginkankaalla lastenneuvolatyö sisältyi laaja-alaista työtä tekevän terveydenhoitajan tehtäviin. Vuoden lopussa lastenneuvolan kirjoissa oli lasta. Lastenneuvolassa terveydenhoitajakäyntejä toteutui 4 131, lääkärikäyntejä 945. Neuvolatyön painopisteenä oli ennaltaehkäisevä työ, johon sisältyy laaja-alainen terveysneuvonta, lasten säännölliset määräaikaistarkastukset ja seulontatutkimukset sekä rokotustoiminta osana tartuntatautien ehkäisyä. Neurologista

13 kehitystä arvioiva LENE -tutkimus tehtiin kaikille 3 6-vuotiaille lapsille. Lapsuusiän rokotusohjelmaan sisältyvien rokotusten lisäksi lastenneuvolat vastasivat myös lasten kausi-influenssa- ja pandemiarokotuksista sekä FinnIp-rokotustutkimuksen toteuttamisesta. Pandemiarokotuskampanjan aikana lastenneuvoloiden muuta vastaanottotoimintaa jouduttiin supistamaan. Supistetun toiminnan vuoksi siirtyneet määräaikaistarkastukset saatiin hoidetuksi vuoden 2009 loppuun mennessä. Moniammatillisia toimintakäytäntöjä kehitettiin yhteistyössä muiden lapsi- ja perhetyötä tekevien tahojen kanssa. Neuvolan, päivähoidon ja esiopetuksen yhteinen koulutuspäivä toteutettiin Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon painopiste oli ennaltaehkäisevässä, lasten ja nuorten sekä koulu- ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia edistävässä ja tukevassa työssä. Yksilöllisten oppilas-/opiskelijakohtaisten työmuotojen ohella oppilas- ja opiskelijahuollollinen yhteistyö ja moniammatillinen verkostotyö olivat keskeisiä työmuotoja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Syyskuun alussa täytettiin opiskeluterveydenhuollon uusi toimi, jolloin koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa oli yhteensä 5,8 terveydenhoitajan vakanssipohja. Sumiaisissa ja Konginkankaalla kouluterveydenhuoltotyö sisältyi laaja-alaista työtä tekevän terveydenhoitajan tehtäviin. Kouluterveydenhuollossa terveydenhoitajakohtaiset oppilasmäärät olivat lähes valtakunnallisten mitoitussuositusten mukaisia. Laajennettu terveystarkastus toteutettiin viidennellä ja kahdeksannella luokalla. Seitsemännelle luokalle suunnatut kesätapaamiset toteutuivat vain Äänekoskella. Erityisesti keväällä 2009 kouluterveydenhuollon palvelujen järjestämistä vaikeutti pätevien terveydenhoitajasijaisten puute. Opiskeluterveydenhuollon palvelujen painopiste oli nuorisoasteen opiskelijoiden palveluissa. Terveydenhoitajan suorittama terveystarkastus tarjottiin kaikille opintonsa aloittaneille nuorisoasteen opiskelijoille. Psykologin palvelujen puute heijastui sekä koulu- että opiskelijaterveydenhuoltoon lisääntyvinä psyykkisen tuen tarpeen vastaanottokäynteinä. Oppilas- ja opiskelijahuollollista verkostoyhteistyötä tehtiin olemassa olevien resurssien puitteissa. Pandemiarokotuskampanjan aikana koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon vastaanotot toimivat supistetusti ja määräaikaistarkastuksia jouduttiin siirtämään kevätkaudelle Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon lääkärivastaanotot toteutettiin olemassa olevien resurssien puitteissa. Vuonna 2009 kouluterveydenhuollossa toteutui terveydenhoitajakäyntiä ja 807 lääkärikäyntiä, opiskeluterveydenhuollossa terveydenhoitajakäyntiä ja 251 lääkärikäyntiä. Puheterapian henkilöstönä on yksi kokoaikainen puheterapeutti, joka vastaa Äänekosken ja Konginkankaan alueen sekä aikuisten palveluista ja yksi osa-aikainen (20 h/vk) puheterapeutti, toimialueena Suolahti ja Sumiainen sekä kehitysvammapalvelut. Puheterapian tavoitteena on puheen ja kielen kehityksellisten pulmien varhainen tutkiminen ja hoito. Tutkimukset käynnistyvät viimeistään kahden kuukauden sisällä yhteydenotosta, mutta resurssit eivät ole mahdollistaneet säännöllisen terapian järjestämistä kaikille tarvitseville, vaan terapioita on jaksotettu tai järjestetty harvakseltaan. Muutamalle säännöllistä terapiaa tarvitsevalle puheterapia on ostettu lääkinnällisenä kuntoutuksena. Puheterapia pyritään nivomaan tiiviisti yhteen asiakkaan arkiympäristön, kuten kodin ja päivähoidon kanssa, minkä vuoksi puheterapeuttien työaikaa kohdentuu entistä enemmän yhteisneuvotteluihin ja yhteisten hoitosuunnitelmien laatimiseen. Puheterapeutit osallistuvat myös erityispäivähoidon kehittämiseen sekä kouluun lähtevien moniammatillisiin arviointeihin. Vuonna

14 14 puheterapiakäyntejä toteutui Neuvola- ja terapiapalveluissa toimii yksi osa-aikainen (50 ) toimintaterapeutti, joka työskentelee tiiviissä yhteistyössä terveydenhuollon, päivähoidon, koulujen ja perheneuvolan kanssa tuoden oman asiantuntemuksensa eri työryhmiin. Toimintaterapeutin työ painottui lasten havaintomotoriikan arviointiin, perheiden ohjaukseen ja eri tahojen konsultointiin. Arvioinnin lisäksi toimintaterapeutti teki suosituksia lasten toimintaterapiatarpeesta sekä lääkinnällisenä kuntoutuksena annettaviin että Kansaneläkelaitoksen kustantamiin terapioihin. Toimintaterapeutin arviointiin tulevat lapset olivat pääosin 4 6-vuotiaita. Vuonna 2009 toimintaterapiakäyntejä toteutui 205. Neuvola- ja terapiapalvelut toteutettiin talousarvion määrittämissä puitteissa. Perheneuvola Perheneuvola on toiminut Äänekosken kaupungin lasten ja perheiden palveluiden yhtenä tulosalueena, joka myy erityistason kasvatus- ja perheneuvolapalveluita myös Konnevedelle. Työvoimana on kaksi psykologia, sosiaalityöntekijä ja toimistosihteeri. Keväällä psykologian opiskelija suoritti perheneuvolassa psykologiharjoittelunsa. Perheneuvolatyö on koostunut asiakastyöstä sekä konsultaation, työnohjauksen, koulutuksen, lausuntojen ja erilaisten neuvottelujen/työryhmien kautta tarjottavasta asiantuntija-avusta. Toiminta on tilastoitu suoritteina (= 45 min annettua palvelua), joita oli yhteensä (v ). Pääpaino tilastoidussa työssä on ollut asiakastyössä (92 ). Lasten oppimisvaikeuksien erityispalvelut (esim. jatkotutkimukset, ryhmäkuntoutukset) on ostettu Jyväskylän perheneuvolasta. Lastenlääkäripalvelut on hankittu yksityiseltä lastenpsykiatrilta. Asiakkaaksi ilmoitettiin yht. 175 asiakasta ja kokonaisasiakasmäärä oli 438, joista alle 18-vuotiaita 175. Asiakkaaksi ilmoittautuneiden lukumäärän kehitys ilmenee alla olevassa taulukossa 1. Taulukko 1 Ilm. Asiakkaita Suoritteet asiakkaita yhteensä Ajanvaraajista on oma-aloitteisesti hakeutunut perheneuvolaan 38, koulun kautta 31 ja loput pääasiassa sosiaali- ja terveystoimen aloitteesta. Tärkeimmät perheneuvolaan hakeutumisen syyt olivat perhe- ja parisuhdeongelmat ja lasten käyttäytymiseen liittyvät ongelmat (taulukko 2).

15 15 Taulukko 2 Ilmoittautumisen syyt Oppimisvaikeudet Perhe- ja parisuhdeongelmat Lasten käyttäytymi songelmat Muut Jonotusajat lähes puolittuivat edellisiin vuosiin verrattuna (nyt 3,8 viikkoa / ,2 viikkoa). Ajansaamisen nopeutuminen liittyy pääasiassa oppimisvaikeuksien osuuden vähenemiseen. Ilmoittautuneiden asiakkaiden määrä hieman laski edellisestä ennätyksellisestä vuodesta. Vuonna 2009 oli kaiken kaikkiaan työntäyteinen vahvasti perheneuvolan perustehtävään asiakastyön kautta paneutuva vuosi. Palveluiden myynnin osuus oli 15. Vuodelle 2009 asetettu suoritetavoite (3 164/3 300) toteutui lähes arvioin mukaisena. Äänekosken perheneuvolan sopimuskuntaa (Konnevesi) laskutettiin 73,00 /suorite ja muilta käyttäjiltä 84,00 /suorite. Palveluiden myyntitulot olivat Palveluja on myyty Konneveden lisäksi 5 kunnalle. Perheneuvolalle arvioidussa budjetissa pysyttiin. AIKUISPALVELUT Aikuisväestön palveluiden vastuualueella on noin 225 viranhaltijaa ja työntekijää, jotka paitsi palvelevat kuntalaisia painottuen aikuisväestöön, muodostavat eräitä keskitettyjä, ikäkaaresta riippumattomia erityisosaamiskokonaisuuksia. Vastuualueelta valvotaan ja valmistellaan myös erikoissairaanhoidon toteuttamista. Erikoissairaanhoidon menot eivät sisälly aikuisväestön palveluiden talousarvioon, vaan ovat perusturvan talousarviossa omana kohtanaan. Aikuispalveluiden tulosalueet ovat vastaanottotoiminta, sairaala, suun terveydenhuolto, sosiaalityö sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Lisäksi vastuualueeseen kuuluu johto- ja tukipalvelut, sisältäen muun ohella sairaanhoitopiirin tuottamat laboratoriopalvelut sekä sairaankuljetuksen. Kuntafuusioprosessin myötä on korostettu selkeimpinä odotuksina vanhuspalveluiden ja erikoissairaanhoidon hoitojatkumoihin osallistumista, lasten ja nuorten palveluiden varhaisen puuttumisen mahdollistamista, vammaispalveluiden laaja-alaisempaa koordinoivaa ja suorittavaa työotetta, ottaen huomioon maakunnallisten palvelurakenteiden samanaikainen murros. Erityisesti on korostettu omalääkärijärjestelmän moniammatillisten, alueellisten tiimien toiminnan vakiinnuttamista. Kaikilla osa-alueilla on vuoden 2009 aikana saavutettu edelleen laaja-alaista edistymistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistettyjen voimavarojen merkitys ja mahdollistavuus yhteistyölle on ollut konkreettista. Vastuualueen henkilöstö on ennakkoluulottomasti syventänyt uusia mahdollisuuksia kuntalaisten palvelemisessa. Kuntatalouden

16 16 vakauttamisohjelman puitteissa ryhdyttiin selvittämään erityisesti avoterveydenhuollon tuottavuuden lisäämistä, myös ulkopuolisten asiantuntijoiden yhteistyönä. Aikuispalveluiden budjetoidut 25,9 milj. euron kokonaismenot ylittivät 0,7 milj. eurolla lisätalousarviolla korjatun talousarvion. Alkuperäiseen talousarvioon tehtiin yhteensä euron menomäärärahojen lisäykset vuoden aikana. Määrärahoja lisättiin mm. toimeentulotukeen, mutta vähennettiin muista toiminnoista esim.. työmarkkinatuen kuntaosuudesta, palveluiden ostoon ja henkilöstökuluihin varatuista määrärahoista. Budjetoidut 4,1 milj. euron kokonaistulot alittuivat euroa. Kokonaisuutena vastuualueen määrärahaylitys kohdentuu muutamiin kohteisiin: sosiaalityön tulosalueen kokonaisylitys n. 0,5 milj. euroa, psykiatrisen asumispalveluiden ylitys n. 0,4 euroa, terveyskeskuksen päivystyksen n. 0,3 milj. euron ylitys sekä lääkinnällisen kuntoutuksen hoidollisten päätösten aiheuttama ylitys noin euroa. Toisaalta suun terveydenhuollon ja työterveyshuollon nettomenot alittuivat selvästi. Aikuispalveluiden talousarviomenoista 46,6 oli henkilöstökuluja ja ne kasvoivat 2,1. Henkilöstökuihin varatut määrärahat alittuivat n. 1,0 milj. euroa. Palveluiden osuus oli 31,4 ja kasvua oli 2,5. Palveluihin vartut määrärahojen ylitys oli n.1,3 milj. euroa. Avustuksiin käytettiin 2,7 edellisvuotta enemmän, mutta siihen vaikutti elatusturvan siirtymien valtiolle. Ilman tätä kasvu olisi ollut 12,4, mikä johtui ennen kaikkea toimeentulotuen kasvusta. Talousarvion toteutuminen menot tulot Aikuispalvelut Johto- ja , ,5 tukipalvelut Terveydenhuollon , ,0 vastaanottopalvelut Sairaala , ,3 Suun terveydenhuolto , ,2 Sosiaalityö , ,1 Mielenterveysja , ,2 päihdepalvelut Sairaankuljetus , Aikuispalvelut yhteensä , ,1 Vastuualueelle asetetut tavoitteet Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan aikuispalveluiden vastuualueen tavoitteet ja niiden mittarit vuodelle Alla on kuvattu tavoitteet ja niiden toteutuminen. Vastaanottopalvelut: Tavoitteet: Yhteydensaannin ja hoidon tarpeen arviointiin pääsyn helpottaminen Asiakkaan hoitopolkujen ja asiakasohjauksen kehittäminen ja koordinointi

17 17 Moniammatillisen aluetyön toimintamallin laatiminen Lääkärityövoiman käyttöön ja saatavuuteen panostaminen rekrytoimalla, lääkärikoulutuksen kehittämistoimin sairaanhoitopiirin ja koulutusyksikköjen kanssa sekä soveltuvin toimenkuva-arvioinnein Tavoitteiden toteutumisen seuranta ja mittarit: Hoidon saatavuus säädettyjen aikarajojen puitteissa Vastaanoton uudelleenjärjestelyt suunniteltu ja otettu käyttöön Käyntimäärät yksiköittäin ja henkilöstöryhmittäin Työterveyshuollon asiakasyritysten henkilökunnan määrät Potilas/asiakastyytyväisyyskyselyt Sotkanet-vertailutiedot Tavoitteiden toteutuminen: Pääsy kolmen työpäivän kuluessa terveydenhuollon ammattihenkilön hoidontarpeen arviointiin on toteutunut kattavasti ja tasa-arvoisesti kaikissa vastaanottopisteissä. Lääkärin ajanvarausvastanotoille pääsy on vaihdellut soluittain voimakkaasti alle viikosta 4 viikkoon vuoden aikana, riippuen lääkärimiehityksestä. Leimallista on ollut vaikeus järjestää sijaisuuksia, mitä osaltaan on alkanut helpottaa sairaanhoitopiirin alueen yhteinen lääkäreiden perusterveydenhuollon lisäkoulutusohjelma. Sosiaali- ja terveyspalveluiden vastaanottoprosesseja ja hoidon saatavuutta on kehitetty siten, että hoitotyön osuutta vastaanottotoiminnassa on lisätty. Vastaanottotoimintaa organisoitiin uudelleen järjestämällä omalääkärialueille lääkäri-sairaanhoitaja / terveydenhoitajatyöparit ja vastaanottoavustajien tehtäviin terveydenhuollon ammattihenkilöt. Toiminta aloitettiin vuoden 2009 helmikuun alusta. Tärkeimpien kansansairauksien paikalliset hoitoketjut on päivitetty ja kehitetty sairaanhoitopiirin maakunnallista koordinaatiotukea hyödyntäen. Terveydenhuollon avopalveluiden tuottavuuden parantamiseen tähtäävä kehittämisohjelma käynnistettiin vuoden aikana. Kehittämistyössä hyödynnetään myös ulkopuolisia erityisasiantuntijoita. Työterveyshuollon kokonaisasiakasmäärä aleni hienoisesti, mutta toisaalta kokonaishoidollisten sopimusten kattavuus lisääntyi selvästi. Useissa työpisteissä/tulosyksiköissä on tehty asiakkuuteen ja toisaalta työn järjestämiseen liittyneitä kyselyselvityksiä. Keskeisenä työkaluna kehittämistyössä käytetään käyntimäärien ja henkilöstötietojen ohella valtakunnallisia sekä verrokkikuntien tilastotietoja.

18 18 Terveyskeskussairaala: Tavoitteet: Osastojen onnistunut yhdistäminen yhdeksi 50-paikkaiseksi osastoksi vuoden 2009 loppuun mennessä ja profiloituminen akuuttisairaanhoidon yksiköksi Henkilöstömitoitus saatetaan lääninhallituksen edellyttämälle tasolle vuoden 2009 alusta osittain määräaikaisen henkilöstön turvin ja vuoden 2010 alkuun mennessä vakituisella henkilöstöllä Tavoitteiden toteutumisen seuranta ja mittarit: Terveyskeskussairaala toimii yhtenä 50-paikkaisena osastona Hoitohenkilöstön määrä/sairaansija Kitkalaskutuspäivien määrä Tavoitteiden toteutuminen: Terveyskeskuksen sairaalassa toimi alkuvuodesta kaksi osastoa, sairaansijoja oli molemmilla osastoilla ajalla ss, yhteensä 60 sairaansijaa alkaen osastot yhdistettiin aiemmin tehtyjen päätösperiaatteiden mukaisesti yhdeksi osastoksi, jonka paikkaluku oli 50 sairaansijaa. Erikoissairaanhoidon kitkalaskutuspäivien lukumäärä oli 55, mikä oli neljännes edelliseen vuoteen verrattuna. Suun terveydenhuolto Tavoitteet: Kiireettömän hammashoidon järjestäminen siten, että jonotusaika jää alle puolen vuoden Tavoitteiden toteutumisen seuranta ja mittarit: Suun terveydenhuollon käyntimäärätavoite potilaskäyntiä, joka jakaantuu ikäluokittain hammashoidon kattavuutena: 0-17-vuotiaat vuotiaat 35 yli 48-vuotiaat 40 Tavoitteiden toteutuminen: Vuoden aikana kaikille suun terveydenhuollon asiakkaille on järjestetty palvelu alle kuuden kuukauden kuluessa. Kokonaiskäyntimäärä pois lukien viikonloppupäivystyskäynnit oli Sosiaalityö:

19 19 Tavoitteet: Eriytettyjen tehtävien (lasten-suojelu, vammaispalvelu, vanhussosiaalityö, työvoiman palvelukeskus) ja alueellisen työn (aikuissosiaalityö) yhteensovittaminen siten, että toimintatavat vahvistavat kansalaisten omia voimavaroja Toimeentulotukityön tarkoituksenmukaisesta työnjaosta sopiminen Lastensuojelun työprosessin ja työnjaon kehittäminen uuden lain vaatimusten mukaisena Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan kuljetuspalvelua lukuun ottamatta kaikille vammaispalvelun asiakkaille Tavoitteiden toteutumisen seuranta ja mittarit: Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat: kiireelliset 1 arkipv ja ei kiireelliset 1 vk Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat: kiireelliset välittömästi, ei kiireelliset 7 arkipäivän aikana arvio selvitystarpeesta Lastensuojelutarpeen selvittämisen kesto enintään 3 kk Jonotusajat perhetyön piiriin Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien lukumäärä (tavoite 30 asiakasta / vuosi) Hoito- ja palvelusuunnitelmien määrä / vammaispalvelun eri asiakasryhmät Tavoitteiden toteutuminen: Kiireelliset toimeentulotukihakemukset pystyttiin käsittelemään 1 vuorokauden määräajassa käyttäen aikuissosiaalityön päivystysaikoja. Ei kiireellisten hakemusten osalta toteutui pääosin enintään 7 vuorokauden käsittelyaika, ajoittaista viivettä syntyi kevään työntekijävajeen aikana ja kesäkuussa (lomat, opiskelijat). Tarvittaessa käsittelyyn on käytetty päivystysaikoja. Lastensuojeluilmoituksen saavuttua tilannearvio on tehty välittömästi ja kiireellinen lastensuojelutarve on pystytty selvittämään ja hoitamaan välittömästi. Ei kiireellisten lastensuojeluilmoituksia on ajoittain ruuhkaantunut (2-3 kertaa vuoden aikana) jolloin 7 vrk tilannearvio on ylittynyt. Sama tilanne on ollut lastensuojelutarpeen selvitysten määräajan (max. 3 kk ) suhteen. Osa pystyttiin hoitamaan määräajassa, mutta ajoittain syntyi ylityksiä. Joissakin tilanteissa oli myös tarkoituksenmukaista jatkaa määräaikaa ja sen perusteella todeta, että asiakkuutta ei ole tarpeen aloittaa. Perhetyö voitiin pääsääntöisesti aloittaa suunnitelluissa aikatauluissa eikä merkittäviä jonoja syntynyt, vaikka asiakasmäärä kasvoi. Taustalla oli perhetyön prosessin kehittyminen ja myös vanhojen asiakkuuksien päättäminen suunnitellusti. Kuntouttavan työtoiminnan asiakastavoite (30 asiakasta) ylittyi, asiakkaita oli 53.

20 20 Kuntouttavan työtoiminnan asiakasprosessia kehitettiin ja toiminta keskittyi aikuissosiaalityön palveluohjaajalle. Vammaispalveluissa tuli 1.9. voimaan määräajat palvelutarpeen selvittämiselle (7 arkipäivää). Kiireelliset kriisitarpeet voitiin hoitaa välittömästi. Vammaispalveluja koskevien hakemusten osalta käsittelyajat (viimeistään 3 kk hakemuksesta) olivat palvelusta riippuen 1 5 viikkoa. Käsittelyaikojen venyminen liittyi hakemuksiin joissa tarvittiin paljon lisäselvityksiä. Palvelusuunnitelmat on laadittu lähes kattavasti kaikille asiakkaille ja aina uusille asiakkaille. Uusien asiakkaiden palvelusuunnitelmiin on erityisesti panostettu ja tarvittaessa on tingitty vanhojen asiakkaitten palvelusuunnitelmien tarkistuksesta, mikäli asiakkailla ei ole ollut muutostarpeita. Kuljetuspalveluasiakkaille ja asunnonmuutostyö asiakkaille palvelusuunnitelmat on laadittu tapauksissa joissa asiakas tarvitsee useita eri palveluja. Sosiaalityön tiimien välistä työnjakoa, yhteistyötä ja yhteensovittamista on työstetty edelleen. Aikuissosiaalityön ja kuntouttavan työtoiminnan työtapojen määrittely osana sosiaalista kuntoutusta toteutettiin osana hanketyötä, johon osallistui koko aikuissosiaalityön tiimi. Tätä työtä jatkettiin hankkeen päätyttyä. Mielenterveys ja päihdepalvelut: Tavoitteet: Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tarpeenmukainen ja oikea-aikainen hoito ja kuntoutus sekä oikea porrastus suhteessa perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon Äänekoskella otetaan huomioon myös väestön henkinen hyvinvointi eri hallintokuntien päätöksenteossa Tavoitteiden toteutumisen seuranta ja mittarit: Mielenterveystyön kokonaissuunnitelman valmistuminen, kehittämistarpeiden listaus ja toimenpiteiden priorisointi tehty Käytössä yhteinen kirjallinen toimintasuunnitelma eri toimijatahojen kanssa Moni- ja päihdeongelmaisten asumiseen liittyvä toiminta- ja palvelusuunnitelma valmis Tavoitteiden toteutuminen: Mielenterveystyön kokonaissuunnitelma ja päihdestrategia ovat valmistuneet. Moni- ja päihdeongelmaisten asumiseen liittyvät toiminta- ja palvelusuunnitelmat tehdään yksilöllisesti eri sidosryhmien kanssa. Mielenterveyspotilaiden tarkoituksenmukaista erikoissairaanhoitoa on edelleen vahvasti ohjattu ammatillisella yhteistyöllä, jolloin palvelukotiasumisen suhteellinen osuus on toisaalta edelleen kasvanut näkyen vastuualueen nettomenoylityksissä.

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10. Sosiaali- ja terveysltk. 103 06.09.2016 Kaupunginhallitus 281 19.09.2016 TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.102/2015 SOTEL 06.09.2016 103 Valmistelu ja lisätiedot: terveyspalveluiden johtaja

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 69 27.08.2013. 69 Asianro 3577/06.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 69 27.08.2013. 69 Asianro 3577/06.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 69 Asianro 3577/06.00.00/2013 Valtuustoaloite Kuopion kaupungin perusterveydenhuoltoon 1-2 puheterapeutin toimen lisäämisestä Krista Rönkkö (ps) ja yhdeksän muuta

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016

ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016 1 ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016 Sisällys Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Lasten ja nuorten terveyspalvelut Vastaanottotoiminta Mielenterveys-

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET Kuntalaisaloite asumispalveluiden järjestämiseksi tamperelaisille kehitysvammaisille - Tarja Viitapohja ym. (Dno TRE: 4108/05.01.05/2016)

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon valvonta

Suun terveydenhuollon valvonta Suun terveydenhuollon valvonta Marja Hyvärinen Yksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 20.2.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Marja Hyvärinen 26.2.2014 1 Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Toimikunta 3.3.2009 ( 24) Yhteistoimintaryhmä 30.3.2009 ( 9) Perusturvalautakunta 31.3.2009 ( 21) Kaupunginhallitus 4.5.2009 ( 196) PERUSTURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömät terveyskeskuksen ja sosiaalitoimen yhteisenä asiakkaana

Pitkäaikaistyöttömät terveyskeskuksen ja sosiaalitoimen yhteisenä asiakkaana Pitkäaikaistyöttömät terveyskeskuksen ja sosiaalitoimen yhteisenä asiakkaana Outi Pohjola Ylilääkäri, avovastaanotto Terveyspalvelukeskus Eija Savelius-Koski vs palveluesimies Nuorten ja aikuisten palvelut

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 91 06.05.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 91 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito:

Lisätiedot

Valittavan tuotteen sisältö ja toimintaperiaatteet. Riitta Pylvänen

Valittavan tuotteen sisältö ja toimintaperiaatteet. Riitta Pylvänen Valittavan tuotteen sisältö ja toimintaperiaatteet Riitta Pylvänen 29.9.2016 Alustavan sisältökuvauksen taustaa Sitra on julkaissut Kokeilun ehdot ja periaatteet keskustelupaperina, ja sitä varten on luotu

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä Yhteistyöryhmä 17.11.201 1. Perusterveydenhuolto 2. Aikuissosiaalipalvelut 3. Palveluasuminen 4. Kotihoito. Hyvinvointineuvola & kouluasiat 6. Muut asiat Happy or not Pyhtää elokuu ja lokakuu 201 Potilasjono

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA Perusturvalautakunta 25.11.2014 ( 111): Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä on käsitellyt Riihimäen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja 29.10.2013 Perheen merkitys lapsen ja nuoren hyvinvoinnille Laajan terveystarkastuksen

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120)

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120) Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 224 Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa vuonna 2011 HEL 2012-001668 T 00 01 02 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa

Lisätiedot

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA Neuvolapalvelut Toiminta Suunnitelma vuodelle 2011 Suunnitelman toteutuminen Toimenpiteet 2012 Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT 27.2.2017 Helena Saari Perhekeskusvastaava 27.2.2017 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain Ivalo 625 km Kainuu

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Maria Närhinen, Mikkelin kaupunki 30.10.2008

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeohjelma vuosille 2014-2017

Mielenterveys- ja päihdeohjelma vuosille 2014-2017 Mielenterveys- ja päihdeohjelma vuosille 2014-2017 Tähän tarvittaessa otsikko 1 Äänekosken kaupungille hyväksyttiin v. 2009 mielenterveystyön kokonaissuunnitelma ja päihdestrategia > voimassaoloaika päättyi

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

PÄÄMITTARI 2013 TP 21,8M 10,2M 3,8M 35,8M 249 (63 057) PÄÄMITTARI Lähtötilanne TAVOITE 2016

PÄÄMITTARI 2013 TP 21,8M 10,2M 3,8M 35,8M 249 (63 057) PÄÄMITTARI Lähtötilanne TAVOITE 2016 KEHITTÄMISHANKE/KEHITTÄMISTAV OITE PÄÄMITTARI 2013 TP 2014 TP 2015 2016 2017 Kärkihankkeet Lasten ja nuorten varhaisen tuen palvelut tukemaan yleisiä palveluja (vapari, varko, sote) Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevien

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen I Asiakkaan asemaa vahvistetaan terveysasemilla psykiatrisia hoitajia päihdeongelmaisten hoidon työnjakoa sovittu

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Järjestämissopimusten toteutuminen strategisten painopisteiden näkökulmasta Sähköiset palvelut ja etäasiointi Perhepalvelut: Omahoitopalvelut,

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevien suun terveydenhuollon palveluiden valvonta Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄ D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, tulee voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) 324 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloitteesta koskien kaupunginsairaalan ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvä potku hanke. Myllyojan terveysaseman loppuraportti

Oulun kaupunki. Hyvä potku hanke. Myllyojan terveysaseman loppuraportti Oulun kaupunki Hyvä potku hanke Myllyojan terveysaseman loppuraportti 2014-2015 SISÄLLYS 1 Myllyojan terveysaseman esittely ja hankkeen lähtökohdat... 3 2 Havaitut ongelmat ja kehittämiskohteet... 3 3

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet 5, 5 ja 4 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet vuosille 5, 5 ja 4 6 4 9 8 7 65, 7,9 8,6 79,8 4 5 6 8 7 95 5 5 6 4 5 4 4 8 7

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Peruspalvelujen tila kunnissa Kuntamarkkinat Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja

Peruspalvelujen tila kunnissa Kuntamarkkinat Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja Peruspalvelujen tila kunnissa 2012 Kuntamarkkinat 13.9.2012 Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja Kunta- ja aluehallinto-osasto 3.10.2012 2 Peruspalvelujen tila -raportti Tavoitteena on antaa yleiskuva

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot