Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos 2006. 1"

Transkriptio

1 Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos

2 POHJOIS-POHJANMAAN, KAINUUN JA LAPIN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI 2006 Toimittanut: Veikko Kujala ja Anja Hiltunen Työterveyslaitos Oulun aluetoimipiste 2006 Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos

3 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 TIIVISTELMÄ ANALYYSIN TAVOITTEET POHJOIS-SUOMEN ERITYISPIIRTEET Maakuntaprofiilit Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Pohjois-Suomen työpaikat ja -palkansaajat Tutkimustoiminta Viranomaistoiminta Työterveyshuolto Sairaanhoitopiirit Työterveyshuoltojärjestelmä Oppilaitokset ALUEELLA VAIKUTTAVAT VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET OHJELMAT Pohjois-Suomen kilpailukyky ja työllisyysohjelma ESR ja muu EU rahastojen ohjelmatyö Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimintalinjat ja painopistealueet Kainuun maakuntaohjelma Lapin maakuntaohjelma (1. luonnos - kesäkuu 2006) Alueelliset osaamiskeskukset ja -keskittymät TYÖTERVEYDEN JA -TURVALLISUUDEN INDIKAATTORIT Ammattitaudit Työtapaturmat Sairauspäivät ALUEELLISEN TYÖTERVEYDEN JA TURVALLISUUDEN KEHITYSTARPEET Työ kylmässä Teknologiateollisuus; metallin tuotantoketju Työuran alun työterveys ja -turvallisuus Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset Aluevastuun edellyttämien perustehtävien vahvistaminen Valtakunnallisten toimialavastuiden vahvistaminen LÄHTEET LIITTEET Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos

4 ESIPUHE Työterveyslaitos tähyää vuoteen 2010 uuden strategian siivittämänä. Aiomme vaikuttaa, näkyä ja kuulua suomalaisessa työelämässä entistä vahvemmin. Tavoitteenamme on inhimillinen työelämä, jossa työntekijöiden hyvinvointi ja toiminnan tehokkuus kehittyvät rinnakkain. Pelkkä altistumisen ja sairastumisen estäminen ei tänään riitä; huomiota vaativat myös työn vaatimusten ja työntekijän voimavarojen yhteensovittaminen, työn ja muun elämän yhteensovittaminen, kiire, muutokset ja epävarmuus, epäsäännölliset työajat, jatkuvasti paisuva informaatiokuormitus ja monet muut uudet ilmiöt. Keskusteluun ovat lisäksi nousseet eri sosiaaliryhmien väliset suuret terveyserot sekä elintavat, kuten ravinto, liikunta ja päihteet. Pyrimme tekemään työelämästä entistä vetovoimaisemman, jotta ihmiset jaksavat ja haluavat tehdä nykyistä pitempää työuraa ja voivat sen jälkeen siirtyä hyvävoimaisina eläkkeelle. Tiede- ja teknologianeuvosto kiirehtii julkaistussa kannanotossaan strategisen huippuosaamisen keskittymien käynnistämistä. Olemme pyrkineet systemaattisesti kehittämään osaamistamme työelämän kehittämisessä turvallisemmaksi, terveellisemmäksi ja mielekkäämmäksi. Haluamme olla työterveys ja työhyvinvointi -alueen strateginen huippuosaaja. Tavoitteidemme saavuttamiseen tarvitsemme yhteistyökumppaneita koko maassa: työpaikkoja, työterveyshuolto- ja työsuojeluhenkilöstöä, työvälineiden ja työprosessien suunnittelijoita, yksityisen ja julkisen puolen päätöksentekijöitä sekä muita tutkimuslaitoksia. Aluetoimipisteemme Helsingissä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella ja Turussa ovat perinteisesti toimineet lähellä asiakkaitamme ja alueellisia toimijoita. Ne ovat muodostaneet Työterveyslaitoksen ja käytännön työelämän välille linkin, jota nyt ryhdymme systemaattisesti vahvistamaan: toimimme aktiivisesti alueiden vahvoissa osaamiskeskittymissä ja verkostoissa, solmimme kumppanuuksia sekä vastaamme työpaikoilta nouseviin työterveys- ja työturvallisuushaasteisiin. Uuden toimintatapamme perustaksi olemme laatineet alueelliset toimintaympäristön analyysit. Niissä hahmottelemme kunkin maakunnan erityispiirteet, alueella vaikuttavat valtakunnalliset ja alueelliset ohjelmat sekä työterveyden ja työturvallisuuden nykytilanteen ja kehitystarpeet. Toimintaympäristön analyysien perusteella valitsimme toimialat, joiden työterveys- ja työturvallisuuskehitykseen erityisesti panostamme strategiakauden aikana. Toimialavalintojamme pohjustivat seuraavat kysymykset: Millä toimialoilla on suurimmat ongelmat, joiden ratkaisemista pystymme edesauttamaan? Miten parhaiten tuemme aluepoliittisten tavoitteiden ja kansallisten ohjelmien toteuttamista? Miten voimme tukea alueiden elinvoimaisuutta, tasapainoista kehitystä, kilpailukykyä ja työllisyyttä? Kun keskitymme muutaman toimialan tilanteeseen, pääsemme entistä lähemmäksi työpaikkojen arkea ja pystymme tehokkaasti vaikuttamaan työelämän kehittymiseen. Toimialavalintamme ovat seuraavat: kauppa ja yksityiset palvelut, kemianteollisuus, kumi- ja muoviteollisuus, tieto- ja viestintäteknologia (Helsinki) jäteala, maa- ja metsätalous sekä sen lähielinkeinot kuten bioenergia (Kuopio) metsäteollisuus, liikenne (Lappeenranta) turvallisuusala, teknologiateollisuus: metallit ja metallituotteet (Oulu) rakennusteollisuus, elintarviketeollisuus (Tampere) kunta-ala, sosiaali- ja terveysala (Turku) Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos

5 Vahvistamme toimintaamme myös valtakunnallisesti siten, että kaikki palvelumme ovat saatavilla koko maassa, riippumatta siitä, mikä toimipiste niiden tuottamisesta vastaa. Yhdessä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa rakennamme kestävää pohjaa suomalaiselle työelämälle: kehitämme ratkaisuja työterveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi, ja täten edistämme työn terveellisyyttä ja turvallisuutta osana hyvää elämää. Pääjohtaja Harri Vainio Työterveyslaitos Lokakuu 2006 Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos

6 TIIVISTELMÄ Tämä raportin tietolähteenä on käytetty virallisia tilastoja, Pohjois-Suomen strategiaa, EU:n rahastojen toimintaohjelmia, Pohjois-Suomen työsuojelupiirin ympäristöanalyysiä sekä maakuntaliittojen ohjelmia. Raportti on tarkoitettu keskustelujen pohjaksi sekä työterveyteen ja - turvallisuuteen liittyvien johtopäätösten ja toimenpide-ehdotusten tausta-aineistoksi. Toimintaympäristöanalyysi luo perustan Työterveyslaitoksen aluetoimipisteen erikoistumiselle ja alueellisen toiminnan suunnittelulle. Analyysin tietoja voidaan hyödyntää myös sidosryhmä- ja neuvottelukunnan toiminnassa sekä ulkoisessa viestinnässä. Euroopan unionin rakennerahastokaudella Pohjois-Suomen suuralueen muodostavat Lapin, Pohjois-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaan maakunnat. Pohjois-Suomen rahoitus EAKR:sta on ohjelmakaudella yhteensä 277 milj., ja kokonaisrahoituksen arvioidaan nousevan tasolle 900 M. Rahoituksen välittömin vaikutus syntyy alueen taloudellisessa kehityksessä: ohjelma lisää elinkeinoelämän kilpailukykyä ja alueen houkuttelevuutta yritysten kannalta. Tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa rahoituskaudella on keskeistä soveltavan monitieteisen tutkimuksen edistäminen ja verkostojen kehittäminen Pohjois-Suomessa. Multipolisverkko ja muut yritystoimintaa palvelevat osaamiskeskukset ja -keskittymät eri puolilla Pohjois-Suomea muodostavat tukiverkon alueen yritystoiminnalle, jota edelleen vahvistetaan. Pohjois-Suomen elinkeinoelämän selkäranka on vahva perusteollisuus, johon lukeutuvat terästehtaat, metsäteollisuus, sähkötekniikanteollisuus, kemianteollisuus sekä sähkön tuotanto. Lisäksi matkailulla on Pohjois-Suomessa keskeinen, kasvava osa. Pohjois-Suomessa kaupungit ja kaupunkiseudut sekä myös suuret matkailukeskukset ovat aluekehityksen moottoreita. Jos niihin pystytään saamaan nykyistä enemmän tutkimus- ja kehitystoimintaa ja luomaan yhteyksiä merkittäviin kansainvälisiin tahoihin, ne voivat luoda kasvua myös syrjäalueille ja tasapainottaa näin alueen kasvua entistä paremmin. Pohjois-Suomi on nykyisen käsityksen mukaan yksi maailman viidestä rikkaimmasta jalometallien esiintymäalueesta. Esiintymiä on kaikkien pohjoisten maakuntien alueella. Ne mahdollistavat tuhansien työpaikkojen synnyn maaseutualueille ja näin tukevat niiden asuttuna pysymistä, kehittymistä ja ihmisten hyvinvointia. Lisäksi Pohjois-Suomen rakennuskiviesiintymien, turpeen ja pohjaveden varaan voidaan perustaa uutta teollista toimintaa. Ympäristöä säästävien teknologioiden kehittämisellä ja käyttöönotolla vähennetään ympäristökuormitusta. Uusimpana metallia käyttävänä alana on nopeasti laajentunut ohutlevyteollisuus ja muu ICT-alaa palveleva tuotantotoiminta. Pohjois-Suomen tunnetuin osaamista välittävä verkosto on Multipolis. Sen kautta Pohjois-Suomi voi tarjota aidosti verkottuneen toimintamallin avulla syntyvän, riittävän kriittisen massan mahdollistavan testausympäristön, joka yhdistää eri toimialat ja toimijat uusien, kansainvälisesti merkittävien innovaatioiden kehittämiseksi. Alueellamme toimivan Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella on viisi sairaanhoitopiiriä (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Kainuu, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Lapin sairaanhoitopiiri). Toimiva yhteistyö Työterveyslaitoksen ja erikoissairaanhoidon kesken kannustaa laajentamaan työlääketieteen toimintaa myös alueen keskussairaaloihin. Alueellamme ilmoitettujen työperäisten sairauksien määrät ovat vuoden 2002 tilaston mukaan edelleen laskeneet ilmaantuvuuden ollessa hiukan koko maan keskiarvoa korkeampi. Eniten todetaan työperäisiä rasitussairauksia, ihotauteja ja meluvammoja. Muuhun maahan verrattuna hengityselinallergioiden osuus on suuri. Työnantajien omistuksessa olevien työterveyshuoltopalveluja tuottavien yksiköiden ulkoistaminen on johtanut palvelutuottajien määrän vähenemiseen ja tuotannon keskittymiseen. Asiakassiirtymä Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos

7 on tapahtunut pääasiassa lääkärikeskuksiin, mutta ainakin Oulussa myös kunnallisena liikelaitoksena toimivaan Oulun työterveyteen. Kainuussa on uuden hallintomallin myötä julkisella puolella siirrytty yhden palvelutuottajan järjestelmään. Perusterveydenhuollossa työterveyshuollon ammattihenkilöstön ja asiantuntijoiden tekemien työpaikkaselvitysten määrät ovat luvulla pääsääntöisesti lisääntyneet. Lääkärikeskuksissa kuitenkin sekä lääkäreiden että hoitajien osallistuminen työpaikkaselvityksiin on vähentynyt. Erikoislääkärikoulutusta on tarpeen kehittää, ja sisällyttää työlääketieteen koulutusta tukevaa tietoainesta esim. TTL:n eri asiantuntijapalveluryhmien teemoista. Pohjois-Pohjanmaalla on nähtävissä työnantajien omistuksessa olevien työterveyshuoltopalveluja tuottavien yksiköiden voimakas ulkoistaminen ja lähinnä tästä johtuva palvelutuottajien määrän väheneminen ja tuotannon keskittyminen. Samansuuntainen alkava trendi on nähtävissä myös Lapissa. Asiakassiirtymä on tapahtunut pääasiassa lääkärikeskuksiin, mutta ainakin Oulussa myös kunnallisena liikelaitoksena toimivaan Oulun työterveyteen. Kainuussa on uuden hallintomallin myötä julkisella puolella siirrytty yhden palvelutuottajan järjestelmään. Julkisella puolella tapahtuu työterveyshuollon palvelutuotannon keskittymistä myös muissa osissa aluettamme. Myös yksityisten palvelutuottajien puolella on paineita yksikkökoon suurentamiseen, joskin alueellemme on tulossa myös uusia työterveyshuollon palvelutuottajia. Perusterveydenhuollossa työterveyshuollon ammattihenkilöstön ja asiantuntijoiden tekemien työpaikkaselvitysten määrät ovat luvulla pääsääntöisesti lisääntyneet. Kasvua työpaikkaselvityksiin osallistumisessa on ollut kaikissa maakunnissa ja eri palvelutuottajia tarkasteltaessa erityisesti julkisella puolella eli terveyskeskuksissa. Lääkärikeskuksissa kuitenkin sekä lääkäreiden että hoitajien osallistuminen työpaikkaselvityksiin on vähentynyt. Erikoislääkärikoulutukseen kuuluvan työterveyslaitosjakson on suorittanut 6-7 työterveyslääkäriä vuosittain. Johtopäätökset: Työpaikoilla on tarve työhyvinvoinnin edistämiseen. Usein työelämän muutoksiin liittyvät hyvinvointiongelmat voidaan ratkaista itse työtä kehittämällä. Yhtenä Pohjois-Suomen kilpailukykyä vahvistavana teemana on esillä innostuneisuus, voimaannuttava tekemisen meininki ja inspiroiva tunteen palo uuden aikaansaamiseen. Asiantuntijapalvelujen toteuttamisessa varaudutaan henkilöstön eläköitymiseen ja vaihtuvuuteen ja etsitään yhteistyönmahdollisuuksia. Terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteet muuttuvat, ja erityisesti lääkärikeskuksissa työterveyshuollon ammattihenkilöiden osallistuminen työpaikkaselvityksiin on vähentynyt. Kylmä eri muodoissaan on edelleen yleinen ongelma työelämässä. TTL on ainoa organisaatio Suomessa, joka pystyy kokonaisvaltaisesti hallitsemaan lämpöoloihin liittyvät kysymykset. TTL:ssa on sekä osaamista että hyvät laboratorio- ja laiteresurssit ja kansainvälistäkin arvostusta ja kysyntää. Teknologiateollisuuteen erikoistuminen on yhteistyötä, työnjakoa ja verkottumista koko talon sisällä. Työterveyslaitoksen johtoryhmän seminaarissa sovittiin, että alueellisten toimintaympäristöanalyysien perusteella päätetään toimialavastuista. Muut esitetyt painopisteet hoidetaan osaamiskeskusten, tiimien ja vaikuttavuustavoitteiden kautta. Oulun aluetoimipisteen koordinaatiovastuulle tulivat seuraavat toimialat: turvallisuusala teknologiateollisuus: metallit ja metallituotteet Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos

8 1 ANALYYSIN TAVOITTEET Tämä raportti on tehty Pohjois-Suomen työterveyden ja -turvallisuuden ympäristöanalyysiksi. Tietolähteenä on käytetty pääasiassa virallisia tilastoja ja Pohjois-Suomen sekä maakuntaliittojen strategioita. Raportti on tarkoitettu keskustelujen pohjaksi sekä johtopäätösten ja toimenpideehdotusten tausta-aineistoksi. Ensimmäinen analyysi tehtiin vuonna 1999, seuraava vuonna 2003, ja tämä raportti on järjestyksessä kolmas. Ympäristöanalyysi pyritään uusimaan kolmen vuoden välein ja sitä kehitetään yhteistyössä Pohjois-Suomen asiantuntijoiden kanssa. Tässä alueellisessa toimintaympäristöanalyysissä esitetään toiminta-alueen maakuntien ja elinkeinoelämän rakenne maakuntien strategiset linjaukset alueellinen työterveyshuoltojärjestelmä alueen työterveyteen ja työturvallisuuteen vaikuttavat keskeiset taustatekijät alueen kuvaus valittujen työterveys- ja -turvallisuusindikaattoreiden valossa arvio alueellisista työterveyden ja -turvallisuuden kehitystarpeista Toimintaympäristöanalyysi luo perustan Työterveyslaitoksen aluetoimipisteen erikoistumiselle ja alueellisen toiminnan suunnittelulle. Analyysi on osa alueellista koordinaatiosuunnitelmaa, jota erityisesti aluetoimpisteessä toimivat tiimit ja alueellinen neuvottelukunta hyödyntävät omassa toiminnassaan. Alueellinen toimintaympäristöanalyysi on laadittu aluejohtajan johdolla ja sitä on käsitelty Oulun aluetoimipisteen koordinaatioryhmässä sekä henkilöstökokouksessa. Toimintaympäristöanalyysistä pyydetään kommentit osaamiskeskusten johtoryhmiltä ja analyysin tuloksia käsitellään myös TTL:n johtoryhmän seminaarissa Alueellinen toimintaympäristöanalyysi on tarkoitettu pääasiassa TTL:n sisäiseen käyttöön. Siinä esitettyjä tietoja voidaan hyödyntää myös sidosryhmä- ja neuvottelukunnan toiminnassa sekä ulkoisessa viestinnässä. Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos

9 2 POHJOIS-SUOMEN ERITYISPIIRTEET Pohjois-Suomi tarjoaa erilaisiin elämäntilanteisiin sopivan työnteon, harrastamisen ja asumisen muotoja, ja täällä huolehditaan yhteisvastuullisesti asukkaiden elämän laadusta. Tietoyhteiskunta on osa jokaisen asukkaan arkipäivän elämää. Alueella toteutetaan pohjoissuomalaista huipputekniikan kehittämisstrategiaa. Kehittämistyön tavoitteena on saada koko pohjoisen alueen henkiset voimavarat maksimaalisesti hyödynnettyä alueen työllisyyden parantamiseksi ja talouden kehittämiseksi. Peruskonsepti lähtee vahvasti teknologiaosaamisen hyödyntämisestä, jossa hyvinvointi, työllisyys ja ihmisten välinen kommunikointi yhdistyvät. Pohjois-Suomen elinkeinoelämän selkäranka on vahva perusteollisuus, johon lukeutuvat terästehtaat, metsäteollisuus, sähkötekniikanteollisuus, kemianteollisuus sekä sähkön tuotanto. Lisäksi matkailulla on Pohjois-Suomessa keskeinen, kasvava osa. Alueellisesti teollisuustuotanto on keskittynyt Kokkolasta Oulun kautta Tornioon ulottuvalle Perämerenkaarelle. Yli kaksi kolmasosaa teollisista työpaikoista ja neljä viidesosaa tuotannosta sijoittuu tälle alueelle. Sisämaassa tärkeitä tuotannollisia alueita ovat Kajaani, Rovaniemi ja Kemijärvi sekä sähköteknisen teollisuuden kehityksen mukana kasvanut Oulun Eteläisen -alueen yritystoiminta. Pohjois-Suomessa kaupungit ja kaupunkiseudut sekä myös suuret matkailukeskukset ovat aluekehityksen moottoreita. Jos niihin pystytään saamaan nykyistä enemmän tutkimus- ja kehitystoimintaa ja luomaan yhteyksiä merkittäviin kansainvälisiin tahoihin, ne voivat luoda kasvua myös syrjäalueille ja tasapainottaa näin alueen kasvua entistä paremmin. Pohjois-Suomen kannalta on tärkeää, että alueen pääkeskukset ovat vahvasti sidottuja alueellisen ohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen. Suurimpana kaupunkina sekä kansallisesti ja eurooppalaisesti merkittävänä osaamiskeskittymänä Oulun merkitys on suuri koko alueelle. Sen ja muiden maakuntakeskusten rooli osaamisen välittäjänä, kasvun kanavoijana ja kilpailukyvyn lisääjänä tulee korostumaan. Kaivannaisteollisuus käyttämätön mahdollisuus Pohjois-Suomi on nykyisen käsityksen mukaan yksi maailman viidestä rikkaimmasta jalometallien esiintymäalueesta. Malminetsintään on Pohjois-Suomessa panostettu lähes 2 mrd. markkaa viimeisten kymmenen vuoden aikana. Geologinen tutkimuskeskus (GTK) tuntee noin 150 kulta- ja platinaesiintymää, joiden osalta on meneillään eritasoisia jatkotutkimuksia mahdollisen kaivostoiminnan käynnistämiseksi. Esiintymiä on kaikkien pohjoisten maakuntien alueella. Kallioperän rikkaudet muodostavat siten taloudellisen potentiaalin. Lisäksi esiintymät mahdollistavat tuhansien työpaikkojen synnyn maaseutualueille ja näin tukevat niiden asuttuna pysymistä ja kehittymistä. Pohjois-Suomen rakennuskivivarannon selvittäminen on meneillään. Kainuun rakennuskiviprojektin lupaavien alustavien tulosten perusteella voidaan perustellusti olettaa, että Pohjois-Suomen kallioperä sisältää runsaasti hyviä rakennuskiviesiintymiä, joiden varaan voidaan perustaa uutta teollista toimintaa. Muilla maaperän raaka-aineilla, etenkin turpeella ja Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos

10 tulevaisuudessa yhä enemmän myös pohjavedellä on Pohjois-Suomelle suuri työllistävä ja hyvinvointia lisäävä merkitys. Vuonna 1994 tapahtunut ulkomaisten kaivosyhtiöiden toimintarajoitusten poistaminen on tuonut Pohjois-Suomeen uusia kansainvälisiä yhtiöitä. Uusien toimijoiden investoinnit kaivannaistoiminnan perusteiden selvittämiseen ovat tällä hetkellä huomattavan suuret. Samalla kaivannaistoiminta laajenee hyödyntämään teollisuusmineraali- ja rakennuskivivarantoja, joiden taloudellista arvoa on aiemmin pidetty suhteellisen vähäisenä. Seuraavassa kartassa GTK kuvaa alueen malmi- ja mineraaliesiintymät (Strategia Pohjois-Suomen kehittämiseksi vuoteen 2010). Perämerenkaaren metalliklusteri teräksen tuottajasta jalostajaksi Pohjois-Suomessa on kaksi maailmanlaajuisestikin merkittävää terästeollisuuden suuryksikköä Rautaruukki Oyj ja Outokumpu Oyj sekä lukuisia erikoistuneita metallin jalostajia. Uusimpana metallia käyttävänä alana on nopeasti laajentunut ohutlevyteollisuus ja muu ICT-alaa palveleva tuotantotoiminta, joka toteutetaan pääosin kehittyneenä sopimusvalmistuksena. Raahen tuotantostudiohankkeessa, Steelpolis-konsepti, keskeistä ovat Rautaruukin osaaminen ja uudenlaiset toimintakonseptit sekä yhteistyö tutkimuslaitosten ja teollisuusyksiköiden kesken. Vastaavasti Kemi-Tornio -alueen tavoitteena on kehittyä jaloteräksen tuottaja-alueesta myös teräksen jalostaja-alueeksi. Ylivieskan-Nivalan -alueella kehitetään tuotantostudioita palvelemaan Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos

11 maan laajinta ohutlevytoimialaa. Kokkolassa on kehitetty ja otettu käyttöön uutta laserpinnoitustekniikkaa ja pulverimetallurgiaa terästeollisuudelle. Tietoteollisuus pohjoisen näyteikkuna kansainvälisille markkinoille Tietoteollisuudesta (ICT, Information and Communication Technology) pyritään kehittämään omavarainen ja kansainvälisesti kilpailukykyinen uuden sukupolven teknologioiden kehittäjä ja soveltaja globaaleille tietoteollisuusmarkkinoille. Lisäksi erikoistutaan pohjoisten olojen erityiskysymyksiin. ICT-sektorin sisällä Pohjois-Suomi profiloidaan erityisesti mobiiliteknologioiden, monikanavaisten verkkopalveluiden sekä päätelaiteriippumattomien virtuaalisten elämystuotteiden tuottamiseen. Kehittämistoimia kohdistetaan toimialan elinkaaren kaikkiin vaiheisiin eli koulutukseen, tuotekehitykseen, yrityshautomo- ja kiihdyttämötoimintaan, tuotantoon sekä kasvuun ja kansainvälistymiseen. ICT-alan tutkimus-, tuotekehitys- ja testausympäristöjä kehitetään koko Pohjois-Suomen alueella ja ne verkostoituvat sekä keskenään että alueen ulkopuolella sijaitsevien kumppaneiden kanssa. Matkailu - elämyksistä teollisuutta Pohjois-Suomi on Suomen matkailun johtavia alueita. Yhteensä tänne suuntautuva matkailu kattaa 22 % kaikista rekisteröidyistä yöpymisvuorokausista. Matkailu työllistää Pohjois-Suomessa yli henkilöä. Leimallista pohjoisessa on vapaa-ajan matkustuksen, lomailun ja virkistyksen hallitsevuus, sekä ulkomaalaisten asiakkaiden nopeasti kasvava määrä. Matkailu on sekä talousvaikutuksiltaan että työllistäjänä, välittömät ja välilliset vaikutukset mukaan lukien, yksi palvelusektorin johtavista aloista, jonka kehittämiseen ja kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämiseen ja vahvistamiseen on jatkuvasti panostettava niin uusien, innovatiivisten tuotekehityshankkeiden kautta, kuin huolehtimalla jo markkinoilla olevien tuotteiden jalostusasteen nostamisesta ja saavutettavuuden parantamisesta. Lisäämällä säännöllistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken kehittämishankkeiden tulokset saadaan entistä kattavammin koko pohjoissuomalaisen matkailukentän hyödynnettäviksi. Strateginen tavoite on matkailun nostaminen koko Pohjois-Suomelle merkittäväksi vientiteollisuuden kasvualaksi tehostetun ja päämäärätietoisen yhteistyön avulla. Matkailun yritystoiminnan kehittämisessä painopiste on olemassa olevien matkailukeskusten kehittämisessä. Tulevaisuudessa palveluvaltaistuminen voimistuu. Palveluista nopeimmin kasvavat liike-elämän palvelut. Vähittäiskaupan ja erikoiskaupan palvelut lisääntyvät kasvukeskuksissa. Väestön ikääntyminen ja palvelujen vaatimustason nousu lisää sosiaali- ja terveys- sekä muiden hyvinvointipalvelujen kysyntää. Rakennustoiminnan kasvu keskittyy kasvukeskuksiin ja matkailukeskuksiin. 2.1 Maakuntaprofiilit Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa kehittyy edelleen yhtenä Suomen kasvumaakunnista. Maakunnassa oli vuoden 2005 lopussa asukasta. Oulun seudulla asukasluku kasvoi henkilöllä. Muita väestöään lisänneitä seutukuntia olivat Oulunkaaren ja Ylivieskan seutukunnat. Pohjois-Pohjanmaalla työllisten lukumäärä on noin Metalli- ja elektroniikkateollisuudesta työpaikkoja poistui, mutta työpaikkamenetys kompensoitui rakentamisen ja palvelualojen työllisyyden kasvulla. Terveys- ja hyvinvointialoille sekä kaupan, ravitsemus- ja majoitusaloille odotetaan jatkossakin työpaikkamäärän kasvua. Yhä suurempi osa elinkeinoista on hyvin osaamisintensiivistä. Tästä johtuen koulutuksen merkitys kasvaa jatkuvasti. Toisaalta tulevaisuudessa kasvuhakuiset ja tietointensiiviset yritykset hakeutuvat sinne, missä ihmisten on hyvä elää. Hyvän elinympäristön perustekijä on inhimillinen työ ja luotettavat tulevaisuuden Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos

12 näkymät. Työttömyysaste vuoden lopussa oli Pohjois-Pohjanmaalla 12.2 %, mikä on kolme kymmenystä pienempi kuin edellisenä vuonna. Koko maassa työttömiä oli 10.8 % työvoimasta. Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työttömyys on jonkin verran laskenut, mutta naisten työttömyys on pysynyt edellisvuoden tasolla. Pohjois-Pohjanmaalla Oulun seutu nousi 1990-luvulla ICT -teollisuuden vahvaksi keskukseksi, joka enimmillään työllisti henkilöä 2000-luvun alussa. Pääosin ulkomaiseen omistukseen siirtyneet ICT yritykset siirsivät tuotannon työpaikkoja ulkomaille noin 3000 vuodesta 2001 lähtien. Samaan aikaan ICT -alan ohjelmisto-, tutkimus- ja tuotekehityshenkilöstöä on lisätty langattoman tietoliikenneteknologian laajentuessa uusiin sovellutuksiin ja henkilöstömäärä on edelleen noin Ohjelmisto-, tutkimus- ja tuotekehityshenkilöstön määrä lisääntyy rakennemuutoksen jatkuessa, vaikkakin alihankinta ulkomailta kasvaa. Liike-elämän palvelut ovat merkittävin kasvutekijä tulevassa talouskehityksessä. Uusista korkean teknologian aloista hyvinvointiteknologia on kasvanut nopeimmin Kainuu Kainuussa työllisten lukumäärä on noin Maakunnan kehitystä kuvaa muuttotappion hidastuminen 2000-luvun vaihteen tappiollisimmista vuosista, työttömyyden väheneminen lähes prosenttiyksikön vuosivauhtia ( ,5% -> ,6%), yksityisten ja julkisten palvelujen työpaikkojen määrän kasvu ja yrityskannan yrityksen vuosittainen nettokasvu. Näistä huolimatta Kainuun työttömyysaste on toistaiseksi maan korkein ja bruttokansantuotteen suhteen maakunta on muuta maata jäljessä. Tulevia vuosia valottaa positiivinen vire: työttömyys laskee nopeasti, uusia yrityksiä syntyy erityisesti palvelualoille ja olemassa oleviin yrityksiin syntyy runsaasti uusia työpaikkoja. Suurimmat vaikutukset syntyvät kaivosteollisuuden uusien investointien tuloksena Lappi Työllisten määrä on noin Kemi-Tornion alueella on metsä- ja terästeollisuuskeskittymä, jonka sijainti meriyhteyksineen on logistisesti erinomainen. Tämä teollisuuskeskittymä heijastusvaikutuksineen on tärkeä koko Lapille. Elinkeinorakenteeltaan Rovaniemen seutu on palveluvaltainen kaupunkiseutu, mihin ovat sijoittuneet suurimmat valtion virastot sekä koulutuksen ja tutkimuksen työpaikkoja, kuten Lapin yliopisto. Matkailusta on muodostunut merkittävä sesonkiaikojen työllistäjä. Lapin maaseutumaisten ja harvaan asuttujen alueiden elinkeinorakenteessa yhteiskunnallisilla palveluilla sekä maa- ja metsätaloudella on merkittävä rooli. Porotaloudesta elannon saavien kotitalouksien määrä on pysynyt kuta kuinkin samalla tasolla, mutta poronomistajien määrä on vähentynyt. Kuntakeskusten lisäksi matkailukeskukset ympäristöineen ovat kehityksen innovatiivisia vetureita. Lapissa matkailutoimialan ympärille on kehittynyt monipuolinen matkailijoita palveleva elämysklusteri. Kaivosteollisuusalalla on huomattavasti potentiaalia eri puolilla Lappia, ja toteuduttuaan kaivostoiminnalla on huomattavat aluetaloudelliset vaikutukset. Euroopan suurin kultakaivos rakennetaan Suomen Lappiin, ja kanadalainen kaivosyhtiö Agnico Eagle käynnistää Kittilän Suurikuusikon kultakaivoksen toiminnan vuonna Kaivos työllistää noin 200 henkilöä, joista rikastamolle tulee noin 50, maansiirtoon ja louhintaan noin 100 ja loput huolto-, kunnossapito ym. tehtäviin Pohjois-Suomen työpaikat ja palkansaajat Pohjois-Suomen työsuojelupiirin ympäristöanalyysissä esitetty työpaikkojen (v. 2006) ja palkansaajien (v. 2004) jakautuminen toimialoittain (Valvontatietojärjestelmä VATI , Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos

13 Työsuojelun tuki extranet 2006). Palkansaajien lukumäärä pohjautuu Tilastokeskuksen työssäkäyntirekisteriin. Toimiala Lkm % Palkansaajia Palkan-saajien muutos A Maa-, riista- ja metsätalous 1 4, B Kalatalous 78 0, C Mineraalien kaivu 359 1, D Teollisuus 2 8, E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 320 1, F Rakentaminen 2 10, G Tukku- ja vähittäiskauppa; 4 18, korjaaminen 852 H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 6, I Kuljetus, varastointi ja 2 9, tietoliikenne 606 J Rahoitustoiminta 391 1, K Kiinteistö-, vuokraus- ja 3 12, tutk.palv 291 L Julkinen hallinto ja 892 3, maanpuolustus M Koulutus 1 4, N Terveydenhuolto- ja 2 8, sosiaalipalvelut 124 O Muut yhteiskunn. ja henk.koht. 2 8, palvelut 131 P Työnantajakotitaloudet 4 0, X Toimiala tuntematon 133 0, Yhteensä Tutkimustoiminta Rakennerahastokaudella Pohjois-Suomen innovaatiojärjestelmiä vahvistetaan. Se edellyttää toimijoiden välisten yhteistyöverkostojen toiminnan tehostamista sekä eri toimijoiden roolien ja vastuiden selkiinnyttämistä. Pohjois-Suomen välittäjäorganisaatioiden toimintaympäristöissä vahvistetaan sekä korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan roolia että tehostetaan osaamisen siirtoa yritystoimijoille. Tunnetuin osaamista välittävä verkosto on Multipolis. Verkoston toimintaan osallistumisella on teknologiayritysten näkökulmasta merkitystä yritysten välisen yhteistyön lisääjänä, uuden tiedon hankkimisen kanavana sekä alueen yritysten Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos

14 innovaatiotoiminnan imagon parantajana. Jatkossa Pohjois-Suomen korkeakoulujen tavoitteena on kanavoida erikoisosaamistaan entistä määrätietoisemmin Multipolisverkoston yritystoimijoiden käyttöön. Multipolis -yhteistyön kautta Pohjois-Suomi voi tarjota aidosti verkottuneen toimintamallin avulla syntyvän, riittävän kriittisen massan mahdollistavan testausympäristön, joka yhdistää eri toimialat ja toimijat uusien, kansainvälisesti merkittävien innovaatioiden kehittämiseksi. EU:n rakennerahastosta käytettiin Pohjois-Suomessa v yhteensä 726 milj. tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Siitä yritysten osuus oli 77 %, korkeakoulujen 17 % ja muun julkisen sektorin 6 %. Yritysten osuus on suurempi kuin maassa keskimäärin. Innovaatiotoiminnan edistämisessä alueellisilla kehittäjä- ja välittäjäorganisaatioilla, kuten teknologiakeskuksilla, yrityshautomoilla, osaamiskeskuksilla ja osaamisorganisaatioilla (tutkimuslaitokset, korkeakoulutus, muut oppilaitokset) on tärkeä merkitys. Pohjois-Suomessa välittäjäorganisaatioiden toimintaympäristöissä vahvistetaan sekä korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan roolia että tehostetaan osaamisen siirtoa yritystoimijoille. Tutkimus- ja innovaatiosuunnitelmien keskeisiä valmistelu- ja toteuttajatahoja ovat alueen korkeakoulut, eräiltä osin toisen asteen ammatilliset oppilaitokset, kuntasektorin palvelulaitokset (esimerkiksi keskussairaalat, OYS), Valtion Teknillisen Tutkimuskeskuksen yksiköt, valtion sektoritutkimuslaitosten yksiköt (esimerkiksi GTK) ja yrityssektori. Alueella on monipuoliseen pohjoisen ympäristön ja globaalimuutoksen monitorointiin suuntautuva sektoritutkimuslaitosten ja yliopistojen tutkimusasemaverkosto. Kastellin tutkimuskeskuksessa Työterveyslaitos toimii kiinteässä yhteistyössä Oulun yliopiston, Kansanterveyslaitoksen ja Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa. Pohjois-Suomen korkeakoulut ja tutkimuslaitokset vastaavat yhteisellä tutkimus- ja kehittämistoiminnan verkostoitumisella parhaiten alueen monialaisuuden, innovaatiotoiminnan (mekanismit, kaupallistaminen ja jalkauttaminen yritysympäristöön) ja maailmanluokan kilpailukyvyn vahvistamistarpeeseen. Tämä edellyttää yhteisiä monitieteisiä kehittämisympäristöjä, avainalojen tutkijatapaamisia, hankkeiden valmistelutiimejä ja hankeohjelmia. Alueen korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa on eurooppalaisen tutkimusyhteistyön kannalta merkittävää tietotaitoa ja maailmanluokan toimijoita muun muassa biotieteissä, tietoteollisuusalalla ja pohjoisuuden tutkimuksessa. Haasteena on luoda yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välille sellaiset toimivat yhteydet, että yliopistot voivat keskittyä maailmanluokan perustutkimukseen perustuvan tietotaidon ja yrityshankkeissaankin pitkälle tulevaisuuteen tähtäävän perustutkimuksen kehittämiseen ja ammattikorkeakoulut välittäjä- ja soveltajaroolinsa kehittämiseen yliopiston ja yritysmaailman päiväkohtaisten haasteiden välille. Oulun yliopisto Oulun yliopiston tavoitteena on edistää hyvinvointia ja sivistystä erityisesti Pohjois-Suomen alueella ja olla merkittävä osa kansallista ja eurooppalaista tiedeperusteista innovaatio- ja koulutusjärjestelmää. Oulun yliopiston kuusi tiedekuntaa ja kahdeksan koulutusalaa mahdollistavat tutkinnon suorittamisen 45 koulutusohjelmassa. Oulun yliopistossa eri tieteenalojen yhteistyönä tehtävä painoalatutkimus informaatiotekniikassa, biotekniikassa sekä ympäristö- ja pohjoisuusalalla on kansainvälisesti uraa uurtavaa. Pohjoisuus ja ympäristö toimivat yliopiston yhdistettynä painoalana. Alaa koordinoi Thule-instituutti, jonka tutkimusohjelmissa ja tutkijakouluissa toimii yli 250 henkilöä. Thule-instituutti on Oulun yliopiston yksikkö, joka kehittää yliopiston Pohjoisuus ja ympäristö - painoalaan liittyvää tutkimusta ja opetusta. Instituutti suunnittelee ja toteuttaa tutkimusohjelmia yhdessä yliopiston eri yksikköjen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän kanssa. Sen koordinoima tutkimus on keskitetty kolmeen tutkimusohjelmaan: Globaalimuutosohjelmassa tutkitaan, miten ennustetut pohjoisten alueiden Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos

KANTA-HÄMEEN, PÄIJÄT-HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ- POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

KANTA-HÄMEEN, PÄIJÄT-HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ- POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI 2 KANTA-HÄMEEN, PÄIJÄT-HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ- POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Toimittanut: Rauno Hanhela, Birgitta Kaprali ja Tapani Virta Työterveyslaitos Tampereen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN, ETELÄ-SAVON JA KYMENLAAKSON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI. Toimittanut: Irma Welling Työterveyslaitos, Lappeenrannan aluetoimipiste

ETELÄ-KARJALAN, ETELÄ-SAVON JA KYMENLAAKSON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI. Toimittanut: Irma Welling Työterveyslaitos, Lappeenrannan aluetoimipiste ETELÄ-KARJALAN, ETELÄ-SAVON JA KYMENLAAKSON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Toimittanut: Irma Welling Työterveyslaitos, Lappeenrannan aluetoimipiste 2006 ESIPUHE Työterveyslaitos tähyää vuoteen 2010 uuden strategian

Lisätiedot

Toimintaympäristön analyysi

Toimintaympäristön analyysi Toimintaympäristön analyysi Varsinais-Suomi Satakunta Ahvenanmaa Toimittanut: Jyrki Liesivuori ja Tuire Westerholm Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste 2006 ESIPUHE Työterveyslaitos tähyää vuoteen 2010

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 Sisältö sivu 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Ohjelman valmisteluprosessin kuvaus...

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 20072013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 YHTENÄINEN OHJELMA-ASIAKIRJA ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 CCI 1999 FI 16 1 DO 002 SM/AO/MH/1.10.1999 1 ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1 -OHJELMA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2. ITÄ-SUOMEN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT

Lisätiedot

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Esa Jussila Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Kyseessä on vastuun kantaminen kuntiemme asukkaiden hyvinvoinnista, alueen elinvoimaisuudesta sekä kestävästä kehityksestä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 Sisällys 1. JOHDANTO 1.1. Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Keski Pohjanmaan kehittämisen yhteinen

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat:

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat: 1 (27) HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2012 Hyväksytty Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Sisältö TALOUSARVIO 2010...3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...4 2. TULOKSET...6 2.1 Vaikuttavuustavoitteet... 6 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIRAPORTTI 2012

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIRAPORTTI 2012 1 LS 17. 18.6.2013 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2012 Tampere 17.6.2013 Täydennetty 9/2013 1 Sisältö YHTEENVETO...

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA Sisällysluettelo Lukijalle... 5 1. Johdanto... 6 2. Keski-Suomen viimeaikainen kehitys... 8 3. Keski-Suomen visio... 12 4. Kansainvälisen ja kansallisen kehityksen pääsuunnat

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Sisältö TALOUSARVIO 2009...1 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...2 2. TULOKSET...3 2.1 Vaikuttavuustavoitteet...3 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

LAPPI Pohjoisen luova menestyjä. LAPIN MAAKUNTASUUNNITELMA Strategia vuoteen 2030

LAPPI Pohjoisen luova menestyjä. LAPIN MAAKUNTASUUNNITELMA Strategia vuoteen 2030 LAPPI Pohjoisen luova menestyjä LAPIN MAAKUNTASUUNNITELMA Strategia vuoteen 2030 luonnos 10.6.2009 SISÄLTÖ Saatteeksi... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Maakuntasuunnitelmalla suunta tulevaisuuteen...3 1.2 Lappi

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot