ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ toiminnallisen tavoitteen tarkentaminen 59 Valtuutettujen aloitteet Valtuuston kyselytunti 28

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ toiminnallisen tavoitteen tarkentaminen 59 Valtuutettujen aloitteet Valtuuston kyselytunti 28"

Transkriptio

1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Aika klo 18:00-19:40 Kaupunginvaltuusto Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 51 Pöytäkirjantarkastajien ja mahdollisesti tarvittavien 6 ääntenlaskijoiden valitseminen 52 Työjärjestyksen hyväksyminen 7 53 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle Askolan kunnan pyyntö tarjouksesta, Kymenlaakson 12 Sähkö Oy:n osakkeiden osto 56 Orimattilan kaupungin liittyminen HINKU kuntien 14 verkostoon 57 Varhaiskasvatuksen palveluseteliselvitys Nuorisopalveluiden 2019 talousarvion sitovan 25 toiminnallisen tavoitteen tarkentaminen 59 Valtuutettujen aloitteet Valtuuston kyselytunti 28

2 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto Allekirjoitukset Riitta Lonka Päivi Suikkanen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Jarkko Jokinen Arja Simola Pöytäkirjan nähtävilläolo Pöytäkirja on julkaistu kaupungin kotisivuilla. Pöytäkirja on nähtävillä kaupunginvirastossa.

3 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto Osallistujat Nimi Tehtävä Lonka Riitta pj. Keskevaari Jarmo 1. vpj. Laatunen Kirsti 2. vpj. Anttila Ari j. Avelin Venla j. Erola Ville-Petteri j. Hakonen Saija j. Heikkinen Sanna j. Heinonen Esa j. Hirvonen Juha j. Hämäläinen Juha j. Jokinen Ida j. Jokinen Jarkko j. Kaitaranta Jari j. Karjalainen Riitta j. Katajavuori Ulla j. Koivunen Tuula j. Laaksonen Pertti j. Malmiharju Tapio j. Mölsä Jukka j. Nieminen Tero j. Papinaho Sirkka-Liisa j. Ryynänen Aimo j. Räsänen Jouni j. Saarinen Mauno j. Saarinen Niina j. Sikkilä Sari j. Simola Arja j. Vahe Jussi j. Viljanen Markku j. Huhtala Anssi vj. Hämäläinen Mira vj. Sivén Miisa nuorisovaltuuston edustaja Tuukkanen Aino nuorisovaltuuston edustaja Pieski Osmo kaupunginjohtaja Ahvo Timo sivistystoimenjohtaja Hirvonen Petri hallintopäällikkö Hämäläinen Kristiina hyvinvointipäällikkö Määttä Seppo tekninen johtaja

4 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Suikkanen Päivi talous- ja hallintojohtaja, pöy tä kirjan pit Kemppi Miia varhaiskasvatusjohtaja, klo Liukkonen-Hämäläinen Kirsi ympäristönsuojelusihteeri, klo

5 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginvaltuusto Kaupungin hallintosäännön mukaan valtuuston kokouskutsu on lähe tet tä vä vähintään 4 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin val tuu te tul le. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kau pungin verkkosivuilla. Kun kokouksesta on ilmoitettu hallintosäännön mukaisesti, voidaan si tä pitää laillisesti koollekutsuttuna ja päätösvaltaisena, kun riittävä mää rä valtuutettuja on saapuvilla. Mahdolliset valtuutettujen esteellisyysilmoitukset esitellään ko koukses sa. Nimenhuutoluettelo on liitteenä. Liite nro 1 Esteestä olivat ilmoittaneet valtuutetut Susanna Särkinen ja Kalle Jo ki nen. Valtuutettu Jani Markkanen ei ollut paikalla. Varajäsenistä pai kal la olivat Mira Hämäläinen ja Anssi Huh ta la. Viranhaltijoista paikalla olivat kaupunginjohtaja Osmo Pieski, si vistys toi men joh ta ja Timo Ahvo, tekninen johtaja Seppo Määttä, talousja hallintojohtaja Päivi Suikkanen, hallintopäällikkö Petri Hirvonen ja hy vin voin ti pääl lik kö Kristiina Hämäläinen. Kutsuttuina asian tun ti joi na pai kal la oli vat varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi ja ym pä ris tön suoje lu sih tee ri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen. Nuorisovaltuuston edustajina paikalla olivat Miisa Sivén ja Aino Tuuk ka nen. Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätös val tai nen.

6 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien ja mahdollisesti tarvittavien ääntenlaskijoiden valitseminen Kaupunginvaltuusto Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan ja toimimaan ko kouksessa mahdollisesti toimitettavien vaalien ään ten las ki joi na. Pöytäkirja voidaan tarkastaa myös sähköisesti. Tarkastuksesta ilmoi te taan kaupungin kirjaamon sähköpostiosoitteeseen kir jaamo(at)o ri mat ti la.fi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarkko Jokinen ja Arja Simola.

7 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginvaltuusto Hyväksytään lähetetyn esityslistan ulkopuolelta käsiteltäväksi otettavat asiat. Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen työjär jes tys.

8 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2020 Kaupunginhallitus Asian valmistelu: kaupunginjohtaja Osmo Pieski, puh , talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen, puh Kuntalain 111 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yh tey des sä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiin teis tö ve ro pro sen teis ta sekä muiden verojen perusteista. Vuoden 2020 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa Ve rohal lin nol le viimeistään maanantaina marraskuun 18. päivänä Tu lo ve ro pro sen tit ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tark kuu della. Koko maan keskimääräinen painotettu tuloveroprosentti vuonna 2019 on 19,88 (Päijät-Hämeessä 20,77) ja aritmeettinen kes ki ar vopro sent ti on 20,84. Päijät-Hämeen kuntien tuloveroprosentit vaih tele vat 19 (Sysmä) ja 22,00 (Kärkölä) välillä. Alle 20,75 -tason Päijät-Hä mees sä on kuluvana vuonna ollut Sysmä (19) ja Heinola (20,5). Toimielinten esitysten jälkeen vuoden 2020 talousarvioesitys oli reilut 3 milj. alijäämäinen. Tämän jälkeen on vielä tullut korjaus val tionosuus las kel miin, mikä kasvatti alijäämän 3,8 milj. euroon. Kau pungin val tuus ton ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistot sekä valtuus to ryh mien puheenjohtajat ovat käsitelleet talousarvioesitystä Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Orimat ti lan kaupungin tuloveroprosentiksi määrätään 20,75 prosenttia. Keskustelun kuluessa Venla Avelin esitti, että Orimattilan kaupungin tu lo ve ro pro sen tik si määrätään 21,00 prosenttia. Esitys raukesi kannat ta mat to ma na. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on hyväksynyt kau pungin joh ta jan päätösesityksen. Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää, että Orimattilan kaupungin tu lo ve ro prosen tik si määrätään 20,75 prosenttia.

9 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Keskustelun kuluessa Venla Avelin esitti, että Orimattilan kaupungin tu lo ve ro pro sen tik si määrätään 21,00 prosenttia. Esa Heinonen kannat ti Venla Avelinin tekemää esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaupunginhallituksen esityk ses tä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Puheen joh ta ja teki äänestysesityksen, jonka mukaan ne, jotka kan natta vat kaupunginhallituksen tekemää esitystä, äänestävät JAA ja ne, jot ka kannattavat Venla Avelinin tekemää ja Esa Heinosen kan nat tamaa esitystä, äänestävät EI. Äänestys suoritetaan ni men huu to äänes tyk se nä. Äänestysesitys hyväksyttiin. Pidetyssä äänestyksessä annettiin 30 JAA-ääntä ja kaksi EI-ääntä. Ää nes tys luet te lo on liite nro 1 Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on äänestyksen tu lokse na hyväksynyt kaupunginhallituksen päätösesityksen.

10 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2020 Kaupunginhallitus Asian valmistelu: Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, puh , talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen, puh Kiinteistöverolaissa säädetään kiinteistön sijaintikunnalle menevästä kiin teis tö ve ros ta. Kiinteistövero on kiinteistöveroprosenttien mu kainen osuus kiinteistön arvosta. Verovelvollinen on se, joka omistaa kiin teis tön kalenterivuoden alussa. Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnassa so vellet ta vat kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien rajois sa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa va rain hoi tovuo den kunnallisveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan pro sen tin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöverolain perusteella vuo del le 2020 kiinteistöveroprosenttivälit ovat: - Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93-2,00 % - Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41-1,00 % - Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välil lä 0,93-2,00 % - Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93-3,10 % - Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00-2,00 % - Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan mää rä tä välillä 2,00-6,00 % (Kiinteistöverolain 12 b :ssä mai ni tuissa kunnissa alaraja on kunnanvaltuuston määräämä yleinen ve ropro sent ti + 3,00 %). Orimattilan kaupungin vuoden 2019 vahvistetut kiin teis tö ve ro pro sentit ovat: 1. yleinen veroprosentti 1,2 % 2. vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55 % 3. muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,1 % 4. voimalaitosrakennus- tai rakennelma 2,85 % 5. rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3 % 6. yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,0 %. Päijät-Hämeen kunnissa vuonna 2019 yleinen kiinteistöveroprosentti vaih te lee 0,93 (Asikkala, Padasjoki) - 1,35 (Kärkölä. Lahti) ja va ki tuisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,45 (Asikkala) - 0,60 (Kär kö lä, Lahti, Padasjoki) välillä. Korkeimmat muiden asuin ra kennus ten kiinteistöveroprosentit ovat Lahdessa (1,35), Asikkalassa (1,25), Padasjoella (1,20) ja Kärkölässä (1,20).

11 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupun gin val tuus to päättää Orimattilan kaupungin kiin teis tö ve ro pro sentit vuodelle 2020 seuraavasti: 1. yleinen veroprosentti 1,2 % 2. vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55 % 3. muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,1 % 4. voimalaitosrakennus- tai rakennelma 2,85 % 5. rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3 % 6. yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,0 %. Keskustelun kuluessa Venla Avelin esitti, että Orimattilan kaupungin kiin teis tö ve ro pro sen tit vuodelle 2020 päätetään seuraavasti: Kaupunginvaltuusto yleinen veroprosentti 1,3 % 2. vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,60 % 3. muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,2 % 4. voimalaitosrakennus- tai rakennelma 2,9 % 5. rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3 % 6. yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,0 %. Esitys raukesi kannattamattomana. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on hyväksynyt kau pungin joh ta jan päätösesityksen. Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää Orimattilan kaupungin kiin teis tö ve ro prosen tit vuodelle 2020 seuraavasti: 1. yleinen veroprosentti 1,2 % 2. vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55 % 3. muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,1 % 4. voimalaitosrakennus- tai rakennelma 2,85 % 5. rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3 % 6. yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,0 %. Päätösesitys hvyäksyttiin yksimielisesti.

12 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Askolan kunnan pyyntö tarjouksesta, Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeiden osto 311/ /2019 Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja: Asian valmistelija ja yhteystiedot: kaupunginjohtaja Osmo Pieski, puh , osmo.pieski(at)orimattila.fi. Askolan kunnanhallitus pyytää päivätyllä kirjeellä ta jo uksia Kymenlaakson Sähkö Oy:n omistajakunnilta Askolen kunnan omis ta mien 1804 osakkeen ostamisesta. Tarjouksissa tulee mää ritel lä enimmäis- ja vähimmäismäärä ostettavalle erälle sekä os to hinta. Tarjouksia pyydetään klo 15 mennessä. Askolan kunta pidät tää oikeuden tarjousten vapaaseen vertailuun ja minkä tahansa tar jouk sen hyväksymiseen tai hylkäämiseen. Kaupunginhallitus päättää jättää Askolan kunnalle ostotarjouksen 500 osakkeesta. Kaupunginhallitus päätti, että Askolan kunnalle tehdään ostotarjous 500 osakkeesta kokouksesta esitettyyn hintaan. Jos tarjous tulee hy väk sy tyk si, kauppa tehdään ehdolla, että valtuusto myöntää osake han kin taan määrärahat. Ostotarjous on liite nro 4. Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen sähköpostikokous Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää valtuuttaa kaupunginjohtajan antamaan As ko lan kunnalle täydennetyn tarjouksen siten, että osakkeita han kitaan yhteensä enintään eurolla. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Askolan kunnanhallitus käsitteli Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeiden myyntiä ja päätti myydä Loviisan kaupungille 657 As ko lan kunnan omistamaa Kymenlaakson Sähkö Oy:n osaketta hin taan 1351 euroa/osake. Lisäksi Askolan kunnanhallitus päätti jatkaa jäljelle jäävien osakkeiden myyntiprosessia neu vot te lu me net telyl lä. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Orimattilan kau pun ki ostaa Askolan kunnalta 450 kpl Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeita hintaan 1351 / osake ja kaupunginvaltuusto hy väksyy osakkeiden ostoa varten euron määrärahan (kp 9050). Mää rä ra ha katetaan lainanottokiintiötä nostamalla. Lisäksi kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja hyväksyy, että As kolan kunnalle tehdään edellä olevan mukainen tarjous osakkeista. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää, että Orimattilan kaupunki ostaa As kolan kunnalta 450 kpl Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeita hintaan 1351 / osake ja kaupunginvaltuusto hyväksyy osakkeiden ostoa var ten euron määrärahan (kp 9050). Määräraha katetaan lai nan ot to kiin tiö tä nostamalla. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano pöytäkirjanote: Askolan kunta

14 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Ympäristövaliokunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Orimattilan kaupungin liittyminen HINKU kuntien verkostoon Ympäristövaliokunta Asian valmistelu ja tiedustelut: ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukko nen-hä mä läi nen, puh , HINKU (HIiliNeutaalit KUnnat) kunnalta edellytetään pää tös tä siitä, et tä kaupunki tavoittelee koko alueellaan 80 % kas vi huo ne kaa supääs tö vä hen nys tä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 men nes sä. Ta voi te koskee kaikkea kunnan rajojen sisäpuolella ta pah tu vaa toimin taa. Päästökaupassa mukana olevat laitokset ovat ta voit teen ulko puo lel la. Tavoitteeseen on sisällytetty kaukolämpö ja säh kön käyttö. Lisäksi kaupungin tulee perustaa HINKU-työryhmä se kä nimetä HIN KU-yh teys hen ki lö. Verkostoon liittyminen edellyttää HINKU-kriteerien täyttämistä. Kritee rit on laatinut Suomen ympäristökeskus (SYKE). Kriteereillä tarkoi te taan kuntien ilmastonmuutoksen hillintätoimia ja linjauksia, joilla kun ta uskottavasti sitoutuu vähentämään oman toimintansa kas vihuo ne pääs tö jä sekä vaikuttamaan alueensa toimijoihin (asukkaat, yri tyk set, maa- ja metsätalousyrittäjät, vapaa-ajan asukkaat) siten, et tä alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä tavoitellaan hii li neut raa liut ta. Käytännössä HINKU-kunnalla on oltava ener gia tehok kuus so pi mus ja kunnan on seurattava kas vi huo ne kaa su pääs töjen kehitystä omalla alueellaan. Päijät-Hämeestä Asikkala ja Padasjoki ovat jo mukana HIN KU-verkos tos sa ja liittymisasiaa on käsitelty mm. Lahdessa, Kärkölässä ja Hol lo las sa. Suomen perustuslaissa julkiselle vallalle on säädetty velvollisuus pyr kiä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön. Hyvä il man laa tu on tärkeää sekä ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin että luon non hyvinvoinnin ja rakennetun ympäristön säilymisen kannalta. Orimattilassa ihmisen ja ympäristön hyvinvointi on nostettu kolmen tär keim män arvon joukkoon valtuuston hyväksymässä Orimattilan kau pun gin strategiassa vuosille Orimattilan kaupunki on myös sitoutunut strategiassaan edistämään yhteisöllisyyttä ja osal lisuut ta kartoittamalla uusia toimintatapoja kuten digitaalisia pal ve luita Orimattila on yhdessä muiden seudun kuntien kanssa esittä nyt yhteisen tahtotilan toimia Suomessa ilmastonmuutoksen hil linnän edellläkävijänä (MAL-sopimusmenettely).

15 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Ympäristövaliokunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ympäristöministeriö on käynnistänyt (YM tiedote ) sel vi tystyön Maakäytön, Asumisen ja Liikenteen MAL-sopimusmenettelyn laa jen ta mi ses ta Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunkiseuduille. Hel sin gin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseudut ovat jo MAL-so pi muk sen piirissä. Kansallisen kaupunkipolitiikan tavoitteita ja toimenpiteitä mää ri tetään työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) johdolla valmistellussa kaupun ki oh jel mas sa. Kaupunkiohjelmassa kaupunkiseudut sitoutuvat MAL-so pi muk sen kautta toteuttamaan kansallisia ilmastotavoitteita, uu dis ta maan kuntien palveluita digitalisaatiota hyödyntämällä, vahvis ta maan sosiaalista kestävyyttä ja osallisuutta sekä parantamaan kau pun ki seu dun saavutettavuutta, sisäistä liikennettä ja kestävän alue ra ken teen muodostumista yhdessä seudun muiden toimijoiden kans sa. Orimattilan ympäristötoimi on seurannut vuodesta 2008 lähtien Orimat ti lan kasvihuonepäästöjä valtakunnallisella CO2-laskennalla. Pal ve lu on ostettu Benviroc Oy:ltä. Vuosittain ilmestyvä Orimattilaa kos ke va CO2 - raportti on luettavissa kaupungin nettisivuilta Toukokuussa 2006 tuli voimaan energiapalveludirektiivi, joka vel voitti julkisen sektorin toi mi maan esimerkkinä energiansäästön edis tämi ses sä kansainvälisten il mas to so pi mus ten mukaisesti. Kunnille ener gia te hok kuus so pi muk seen tai energiaohjelmaan liittyminen antaa eväitä oman ener gian käy tön hallinnalle. Sopimuksen toi min nal lise na tavoitteena on si säl lyt tää energiansäästö ja uusiutuvien energia läh tei den edistäminen osak si kaupungin johtamisjärjestelmiä. Lisäk si nykyisin eräissä edul li sis sa rahoitus- ja leasingsopimuksissa kun nil ta edellytetään voi mas sa olevaa Kunnan Ener gia Te hok kuus- So pi mus ta (KETS). Orimattilan kaupunki on tehnyt energiatehokkuussopimuksen (KETS) ja toimintasuunnitelman energiankäytön tehostamiseksi vuosil le Orimattilan kaupungin tilapalvelu on teettänyt toimin ta suun ni tel man ulkopuolisella asiantuntijalla (EnerKey Energia So lu tions Oy). Sopimuksessa on nimetty vastuu- ja yhdyshenkilö sekä vähintään kaksi kertaa vuodessa kokoontuva energiaryhmä. Kaupun ki on sitoutunut olemaan toiminnassaan esimerkillinen ja vai kutta maan sitä kautta kaupunkilaisten asenteisiin ja käyttäytymiseen. Päijät-Hämeen maakunta on mukana Suomen ympäristökeskuksen hal lin noi mas sa CANEMURE (Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maa kuntia) Life rahoitteisessa hankkeessa. Meillä hanketta koordinoi Päijät-Hä meen liitto. Hankkeen tavoitteena on edistää il mas ton muu tok-

16 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Ympäristövaliokunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto sen hillinnän käytännön toimia seitsemän maakunnan alu eella.hankkeen aikana saamme mm. Päijät-Hämeelle oman il mas to tiekar tan. Hanke päättyy Päijät-Hämeen liitto on perustanut maakunnallisen ilmasto- ja energia työ ryh män ja nimennyt siihen oman edustajansa. Työryhmän ideoi ma maakunnan kotitalouksia ilmastotalkoisiin osallistava 1,5 asteen elämäntapakokeiluhanke sai vuodeksi hankerahaa ym pä ris tömi nis te riöl tä. Hankkeen aikana muutama kotitalous kokeilee 1,5 asteen elämäntapaa, Orimattilan kaupunki saa oman il mas to-oh jelman, valtuutetuille tehdään ilmastokysely ja Erkko-lukio osallistuu ainoa na oppilaitoksena hankkeeseen. Hanke päättyy Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus: Rakennustarkastaja: Ympäristövaliokunta päättää esittää Orimattilan kau pun gin hal li tuksel le, että Orimattilan kaupunki hakee suo ma lais ten hiilineutraalien kun tien (HINKU) verkostoon. HINKU-kuntiin liittyminen edellyttää nykyisen ilmasto- ja ener gia seuran nan ja kehittämistyön ylläpitoa ja laajapohjaisen Orimattilan HIN- KU-työ ryh män perustamista ja HINKU-yhteyshenkilön ni meä mis tä. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Ympäristövaliokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ympäristönsuojelusihteerin ehdotuksen mukaisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Kokouskäsittely: Anssi Huhtala esitti, että ympäristövaliokunta esittää kau pun gin hal lituk sel le, että se selvittää ja vielä harkitsee liittymistä suomalaisten hii li neut raa lien kuntien (HINKU) verkostoon. Jouni Räsänen kannatti tehtyä vastaesitystä Puheenjohtaja totesi, että on esitetty yksi kannatettu vastaesitys esit te li jän esityksen lisäksi. Päätettiin äänestää esittelijän esityksen ja Anssi Huhtalan vas ta esityk sen kesken. Puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä ää-

17 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Ympäristövaliokunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto nes tä vät JAA. Ja ne, jotka kannattavat tehtyä vastaesitystä äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä äänet jakautuivat seu raavas ti: esittelijän esitystä kannatti kolme (3) jäsentä ja vastaesitystä kan natti kaksi (2) jäsentä. Joten esittelijän tekemä esitys on saanut eniten ääniä Äänestyksen jälkeen ympäristövaliokunta päätti esittää Orimattilan kau pun gin hal li tuk sel le, että Orimattilan kaupunki hakee suo ma laisten hiilineutraalien kuntien (HINKU) verkostoon. HINKU-kuntiin liittyminen edellyttää nykyisen ilmasto- ja ener gia seuran nan ja kehittämistyön ylläpitoa ja laajapohjaisen Orimattilan HIN- KU-työ ryh män perustamista ja HINKU-yhteyshenkilön nimeämistä. Täytäntöönpano: pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Orimat ti lan kaupunki hakee suomalaisten hiilineutraalien kuntien (HIN- KU) verkostoon. HINKU-kuntiin liittyminen edellyttää nykyisen il masto- ja energiaseurannan ja kehittämistyön ylläpitoa ja laajapohjaisen Ori mat ti lan HINKU-työryhmän perustamista ja HIN KU-yh teys hen kilön nimeämistä Kaupunginjohtaja muutti päätösesityksensä seuraavasti: Asian kä sitte ly siirretään seuraavaan kokoukseen. Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja:

18 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Ympäristövaliokunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Orimat ti lan kaupunki hakee suomalaisten hiilineutraalien kuntien (HIN- KU) verkostoon. HINKU-kuntiin liittyminen edellyttää nykyisen il masto- ja energiaseurannan ja kehittämistyön ylläpitoa ja laajapohjaisen Ori mat ti lan HINKU-työryhmän perustamista ja HIN KU-yh teys hen kilön nimeämistä. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää, että Orimattilan kaupunki hakee suoma lais ten hiilineutraalien kuntien (HINKU) verkostoon. HIN KU-kuntiin liittyminen edellyttää nykyisen ilmasto- ja energiaseurannan ja ke hit tä mis työn ylläpitoa ja laajapohjaisen Orimattilan HIN KU-työ ryhmän perustamista ja HINKU-yhteyshenkilön nimeämistä. Keskustelun kuluessa Jari Kaitaranta esitti, että Orimattilan kau pun ki ei hae HINKU-kuntien verkostoon. Mira Hämäläinen, Juha Hir vo nen ja Jouni Räsänen kannattivat Jari Kaitarannan tekemää esitystä. Venla Avelin, Ida Jokinen ja Sanna Heikkinen kannattivat kau pungin hal li tuk sen päätösesitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaupunginhallituksen esityk ses tä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Puheen joh ta ja teki äänestysesityksen, jonka mukaan ne, jotka kan natta vat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannat ta vat Jari Kaitarannan tekemää ja Mira Hämäläisen ym. kan natta maa esitystä, äänestävät EI. Äänestys suoritetaan ni men huu to äänes tyk se nä. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 25 JAA-ääntä, kuusi EI-ääntä ja yksi tyhjä ääni. Äänestysluettelo on liite nro 1. Keskustelun kuluessa Sirkka-Liisa Papinaho esitti, että HIN KU-verkos to asias ta järjestetään koulutustilaisuus. Esitys raukesi kan nat tamat to ma na. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksena kau pun gin val tuusto on päättänyt asian kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

19 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Ympäristövaliokunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Täytäntöönpano pöytäkirjanote: ympäristövaliokunta, Päijät-Hämeen liitto hakemus

20 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Varhaiskasvatuksen palveluseteliselvitys 304/ /2019 Sivhyval Asian valmistelu ja tiedustelut: varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi, puh Orimattilassa lapsiperheiden varhaiskasvatustarpeet ja var hais kasva tuk sen osallistumisasteen nosto luovat painetta vaihtoehtojen lisää mi seen. Erilaisten varhaiskasvatuspalveluiden tarve kasvaa jatku vas ti ja samalla aiemmin voimaan tulleet var hais kas va tus mak sujen alentamiset edellyttävät sitä, että kehitetään myös muuta kuin kun nal li ses ti tuotettuja varhaiskasvatuspalveluita. Sen vuoksi sel vi tetään, onko yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli toimiva vaihto eh to turvata riittävät ja monimuotoiset palvelut kunnallisen var haiskas va tuk sen rinnalla. Elokuussa 2009 voimaan tullut palvelusetelilain uudistus mahdollisti pal ve lusete lin käytön myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Lain ta voit tee na oli mm. lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, paran taa palvelujen saatavuutta palvelutuotannon rakenteita mo ni puolis ta mal la ja edistää julkisen ja yksityisen palvelutuotannon yh teistyö tä. Itse palveluseteliin ei asiakkaalla ole subjektiivista oikeutta. Kun ta voi myös myöntää asiakkaille palvelusetelin yksityiseen varhais kas va tuk seen. Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan la kisää tei siä varhaiskasvatuspalveluja sekä kunnan sitoumusta suo rittaa tietty, sen ennalta määräämä rahamäärä palvelujen tuottajalle nii den kustannusten korvaamiseksi, joita palvelujen tuottajalle on aiheu tu nut asiakkaalle tuotetusta palvelusta. Iltakoulussa varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi antaa alustavaa infoa palvelusetelistä ja sen mahdollisesta käyttöönotosta elokuussa 2020 Orimattilan varhaiskasvatuspalveluihin. Lopullinen pal ve lu se teli sel vi tys tuodaan tiedoksi sivistys- ja hyvinvointivaliokuntaan sekä esitys palvelusetelin käyttöönotosta valmistellaan vuo den 2020 talousarvion yhteydessä. Sivistystoimenjohtaja: Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta merkitsee tiedoksi var hais kas va tusjoh ta jan palveluseteli-infon.

21 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Sivhyval Asian valmistelu ja tiedustelut: varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi, puh Varhaiskasvatuspalveluilla on kuluvalle vuodelle asetettu sitova toimin nal li nen tavoite, minkä mukaan varhaiskasvatuspalvelussa laa ditaan selvitys palvelusetelin käyttöönotosta vuodelle 2020 yksityiseen var hais kas va tuk seen. Varhaiskasvatusjohtaja on laatinut selvityksen ku lu van syksyn aikana yhteistyössä paikallisten yksityisten toi mi joiden kanssa. Syyskuussa pidetyssä yksityisten päiväkotien ta paa mises sa laadittiin yhdessä palvelusetelin ennakkovaikutusten arviointi Kirk ko num men varhaiskasvatuksen aiemman arvioinnin pohjalta. Varhaiskasvatusjohtaja esittelee varhaiskasvatuksen pal ve lu se te lisel vi tyk sen. Keskeiset huomiot palveluseteliselvityksestä: Orimattila maksaa seudun alhaisimman yksityisen hoidon kunta li sän. Nykyinen kuntalisän määrä ei houkuta uusia päi vä ko tiyrit tä jiä. Mikäli uuden hallituksen uudistuksista jokin etenee, voidaan tode ta nykyisen palveluverkon, varhaiskasvatuspaikkojen (kunnal li set ja yksityiset) olevan riittämättömiä lähivuosiksi. Uudet varhaiskasvatuslain muutoksen ajavat tarpeeseen, että on pohdittava, joko palvelusetelin käyttöönottoa tai yksityisen hoi don tuen kuntalisän korotuksia. Tämä selvitys pohjautuu pal ve lusete lin käyttöönottoon. Palvelusetelimallissa kunta antaa palveluiden järjestäjänä asiak kaal le palvelusetelin, jolla tämä maksaa osan palvelun hin nas ta. Kunta arvioi palveluntarpeen, myöntää palvelusetelin ja sitoutuu maksamaan asiakkaan hankkimat palvelut pal velusete lin arvoon asti. Asiakas maksaa omavastuuosuutenaan se te lin arvon ja palvelun hinnan välisen erotuksen. Palvelusetelijärjestelmässä päiväkodin asiakasmaksu on perheel le lähes sama kuin kunnallisen asiakasmaksu. Palvelusetelin käyttöönotto edellyttää yksityisen palvelun ni veltä mis tä osaksi kunnallista alueellista palveluverkkoa Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia palveluseteliä, kunnalla on oikeus rajata harkintansa mukaan asiakkaat, joille palveluseteliä ei myönnetä. Orimattilaan ehdotetaan päiväkotihoitoon (+nykyiset muut toimin ta muo dot) kuntalisän jatkumista nykyisillä ehdoilla ainakin

22 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto vuoden loppuun saakka. Vuoden 2020 aikana arvioidaan yk si tyi sen hoidon tuen kuntalisän jatkuminen päiväkotihoitoon. Oppivelvollisuutta edeltävä 4 h/päivässä olevan esiopetus ei kuu lu palvelusetelin piiriin. Palvelusetelin arvoon vaikuttivat myös erilaiset kertoimet. Kunnan määrittelemän palvelusetelin perushintaan on usein mää ritel ty erilaisia kertoimia esimerkiksi lapsen iän, hoitotarpeen tai eri tyi sen tuen perusteella. Orimattilaan ehdotetaan ensin palveluseteliä yksityiseen päi väko ti hoi toon alkaen ja myöhemmin perhepäivähoitoon. Selvityksessä on määritelty Orimattilan varhaiskasvatuksen pal ve lusete lin arvo samaksi 825 euroa kuukaudessa kuin Lahden var hais kas va tuk ses sa. Seteli olisi kohdennettu 0 5 vuo tiail le lapsille, voi mas sa saakka, kun lapsi aloittaa esi opetuk sen, samoin ku ten Hollolassa ja Lahdessa. Orimattilaan ehdotetaan lisämaksua. Lisämaksun osuus määri tel lään ja kirjataan palvelusetelin sääntökirjaan kevään 2020 ai ka na. Palvelusetelin käyttöönottoon liittyen pitää laatia palvelusetelin sään tö kir ja ja hyväksyttää se vii meis tään alkuvuodesta Tar kem mat kertoimet määritellään pal ve lusete lin sään tö kirjaan. Laskelmien perusteella tarvitaan palvelusetelin käyttöönottoon las ten hoi don tukiin vuodelle 2020 lisää resursseja yhteensä euroa vuoden 2019 talousarvioon nähden. Muita käyttöönoton kustannuksia on vuodelle 2020 yhteensä euroa ja vuodelle 2021 yhteensä euroa. Kaikki käyttöönotto kustannukset on huomioitu var hais kas vatuk sen 2020 talousarvioesityksessä. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuuden kasvamiseen ilman pal ve lusete lin käyttöönottoa ei ole realistista. Liitteinä ovat palveluseteliselvitys sekä ennakkovaikutusten arviointi. Liitteet nro 1 ja 2 Sivistystoimenjohtaja: Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta merkitsee tiedokseen pal ve lu se te lisel vi tyk sen ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja sitten valtuus tol le, että 1) varhaiskasvatuksen palveluvalikkoon lisätään palveluseteli (aluksi yk si tyi seen päiväkotitoimintaan) alkaen 2) palveluseteli on tulosidonnainen ja sille asetetaan hintakatto

23 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ) palvelusetelin hinnat ja toimintaa ohjaavasta sääntökirjasta pää tetään kevään 2020 aikana. Palvelusetelin käyttöönoton vaikutuksia seurataan ja arvioidaan toimin ta kau den osavuotiskatsauksissa osana talousarvion to teu tu mista Sivistystoimenjohtaja muutti kokouksessa käydyn keskustelun perus teel la päätösesitystään seuraavasti: Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta päättää palvelusetelistä ko kouk ses sa. Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Sivhyval Sivistystoimenjohtaja: Palvelusetelin käyttöönottoa on valmisteltu edellisessä kokouksessa käy dyn keskustelun pohjalta. Tämän jälkeen Kuntaliitosta on saatu tie to ja Rinteen hallituksen valmistelemien kokoaikaisen sub jek tii visen varhaiskasvatusoikeuden laajentamisen ja ryhmäkokojen pienen tä mis tä koskevien lakiesitysten etenemisestä Eduskuntaan. Tämä lisää elokuussa 2020 päiväkotipaikkojen kysyntää Orimattilassa. Toi saal ta tuoreen väestöennusteen mukaan syntyvyys jatkaa vä hene mis tään, jolloin päiväkotipaikkojen tarve vä he nee jo lähivuosina. Näin ollen kaupungin omien uusien päi vä ko tien rakentaminen ei ole tar koi tuk sen mu kais ta. Palvelusetelin käyttöönotolla voitaisiin saada nopeasti lisää yksityisiä päi vä ko ti paik ko ja ja ylläpitää jo olemassaolevaa yksityistä var haiskas va tus tar jon taa. Palvelusetelin käyttöönotto alkaen yk sityi ses sä päiväkotitoiminnassa sisältyy edellä todetuin perustein sivis tys- ja hyvinvointivaliokunnan 2020 tarkennettuun ta lous ar vio esityk seen. Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edel leen kaupunginvaltuustolle, että 1) varhaiskasvatuksen palveluvalikkoon lisätään palveluseteli yk si tyi seen päiväkotitoimintaan alkaen,

24 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ) palveluseteli on tulosidonnainen ja sille asetetaan hintakatto, 3) palvelusetelin hinnat ja toimintaa ohjaavasta sääntökirjasta pää te tään kevään 2020 aikana. Palvelusetelin käyttöönoton vaikutuksia seurataan ja arvioidaan talous ar vion osavuosikatsauksissa osana talousarvion toteutumista. Kokouksessa varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi esitteli asiaa. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Sivhyval Asian valmistelu ja tiedustelut: varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi, puh Edellisessä sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan ko kouk sessa valiokunnan kokoonpanossa oli virheellisyys varajäsenen osalta. Tä män vuoksi valiokunnan on syytä käsitellä tämä asia vielä uu delleen käsittelyn lainvoimaisuuden varmistamiseksi. Sivistystoimenjohtaja: Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edel leen kaupunginvaltuustolle, että 1) varhaiskasvatuksen palveluvalikkoon lisätään palveluseteli yksi tyiseen päiväkotitoimintaan alkaen, 2) palveluseteli on tulosidonnainen ja sille asetetaan hintakatto, 3) palvelusetelin hinnat ja toimintaa ohjaavasta sääntökirjasta pää tetään kevään 2020 aikana. Palvelusetelin käyttöönoton vaikutuksia seurataan ja arvioidaan talous ar vion osavuosikatsauksissa osana talousarvion toteutumista. Päätösesitys hyväksyttin yksimielisesti. Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 1. varhaiskasvatuksen palveluvalikkoon lisätään palveluseteli yk si-

25 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto tyi seen päiväkotitoimintaan alkaen, 2. palveluseteli on tulosidonnainen ja sille asetetaan hintakatto, 3. palvelusetelin hinnat ja toimintaa ohjaavasta sääntökirjasta pääte tään kevään 2020 aikana. Palvelusetelin käyttöönoton vaikutuksia seurataan ja arvioidaan talous ar vion osavuosikatsauksissa osana talousarvion toteutumista. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää, että 1. varhaiskasvatuksen palveluvalikkoon lisätään palveluseteli yk si tyiseen päiväkotitoimintaan alkaen, 2 palveluseteli on tulosidonnainen ja sille asetetaan hintakatto, 3. palvelusetelin hinnat ja toimintaa ohjaavasta sääntökirjasta pää tetään kevään 2020 aikana. Palvelusetelin käyttöönoton vaikutuksia seurataan ja arvioidaan talous ar vion osavuosikatsauksissa osana talousarvion toteutumista. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano pöytäkirjanote: sivistys- ja hyvinvointivaliokunta

26 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Nuorisopalveluiden 2019 talousarvion sitovan toiminnallisen tavoitteen tarkentaminen 375/ /2019 Sivhyval Asian valmistelu ja tiedustelut: liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Teija Nevalainen, puh Nuorisopalvelujen 2019 talousarvion sitovaksi toiminnalliseksi ta voitteek si ase tet tiin seuraava tavoite: Työpajalla voidaan tunnistaa, arvioida ja tun nus taa työpajalla tehtyä osaa mis ta ja hyväksi lukea se op pi lai tok ses sa. Tavoitteelle asetettiin kaksi (2) mittaria / arviointitapaa, joista toista on syytä muuttaa. Muutettava mittari on tunnistettujen opin to jak sojen/-viik ko jen määrä. Tavoitetaso jää saavuttamatta ja mittari on epä rea lis ti nen, koska pajalla ei ole ollut vuoden aikana nuoria, jotka oli si vat jatkaneet juuri pintakäsittelyalan tutkintoon ja siten tarvinneet pin ta kä sit te ly alan opintojaksojen tunnistamista. Uusi mittari/arviointitapa on: Duunaripajan tunnistamisraportti on teh ty ja Koulutuskeskus Salpauksessa hyväksytty. Tavoitetaso mitta ril le on: Jokaisen nuoren on mahdollista halutessaan saada osaamis to dis tus kahden pintakäsittelypuolen tutkinnon osasta. Sivistystoimenjohtaja: Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta päättää esittää kau pun gin hal li tuksel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että nuorisopalvelujen 2019 ta lous ar vion sitovan toiminnallisen tavoitteen toista mittaria ja sen ta voi te ta soa muutetaan seuraavasti: Uusi mittari/arviointitapa on: Duunaripajan tunnistamisraportti on teh ty ja Koulutuskeskus Salpauksessa hyväksytty. Tavoitetaso mit ta ril le on: Jokaisen nuoren on mahdollista ha lu tessaan saada osaa mis to dis tus kahden pintakäsittelypuolen tutkinnon osas ta. Kokouksessa liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Teija Nevalainen esitte li asiaa. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

27 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että nuo riso pal ve lu jen 2019 talousarvion sitovan toiminnallisen tavoitteen toista mittaria ja sen tavoitetasoa muutetaan seuraavasti: Uusi mittari/arviointitapa on: Duunaripajan tunnistamisraportti on teh ty ja Koulutuskeskus Salpauksessa hyväksytty. Tavoitetaso mittarille on: Jokaisen nuoren on mahdollista ha lu tessaan saada osaamistodistus kahden pintakäsittelypuolen tutkinnon osas ta. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää, että nuorisopalvelujen 2019 ta lous arvion sitovan toiminnallisen tavoitteen toista mittaria ja sen ta voi te tasoa muutetaan seuraavasti: Uusi mittari/arviointitapa on: Duunaripajan tunnistamisraportti on teh ty ja Koulutuskeskus Salpauksessa hyväksytty. Tavoitetaso mittarille on: Jokaisen nuoren on mahdollista ha lu tessaan saada osaamistodistus kahden pintakäsittelypuolen tutkinnon osas ta. Päätösesitys hvyäksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano pöytäkirjanote: sivistys- ja hyvinvointivaliokunta

28 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto Valtuutettujen aloitteet Kaupunginvaltuusto Ida Jokinen esitti kokoomuksen ja kristillisdemokraattien aloitteena, et tä Orimattilassa aloitetaan lukutaidon vahvistaminen teatterin ja draa man keinoin. Aloitteessa todetaan, että tutkimusten mukaan suo ma lais ten lukutaito on rapistumassa. Lukutaidon kehittämisessä on tärkeää löytää lapsia ja nuoria kiinnostavia tekstejä ja teks ti tyyppe jä sekä laajentaa käsitystä lukemisesta. Helsingissä lukutaitoa edis te tään jo draaman ja teatterin keinoin. Helsingin kau pun gin kirjas tol la on ollut seitsemän vuotta teatteritäti. Aloitteessa todetaan, et tä Helsingin teatteritäti Min na Rimpilä on luvannut auttaa toi minnan käynnistämisessä Ori mat ti las sa. Liite nro 2 Jussi Vahe esitti kokoomuksen ja kristillisdemokraattien aloitteena tal vi au raus avus tus ta terveydeltään heikkojen vanhusten ja in va li dien va ki tui ses sa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen lu men au rauk sen hoi ta mi seen. Avustuksen piiriin kuuluisi aloitteen mukaan myös pääsy tien auraus. Auraus hoidettaisiin linkoajien toimesta kau pun gin kus tan nuk sel la. Aloitteen tekijöiden mukaan tämä tukee kotona asumis ta ja varmistaa, että mahdollinen avustaja, hoitohenkilöstö sekä am bu lans si pääsevät pihaan läpi vuoden. Liite nro 3 Jussi Vahe esitti kokoomuksen ja kristillisdemokraattinen aloitteena ta pah tu ma tu kea urheiluseuroille ja paikallisyhdistyksille. Aloitteen mu kaan kaupunki osallistuisi kaupungissa järjestettävien, kan sal lises ti merkittävien tapahtumien tukemiseen antamalla kaupungin omis ta mat tilat ilmaiseksi käyttöön jokaiselle paikalliselle yh dis tyk selle ja urheiluseuralle. Näin jätettäisiin pois erilliset tapahtuma- ja vuok ra tuet ja hyödynnettäisiin kaupungin kiinteistöjä mo ni puo li semmin erilaisissa tapahtumissa. Liite nro 4 Jouni Räsänen ja Jari Kaitaranta tekivät aloitteen, jossa he esit tä vät, et tä kaupunki järjestää koulutusta valtuutetuille siitä, kuinka kun nal linen päätöksenteko toimii osana demokratiaa. Liite nro 5

29 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto Valtuuston kyselytunti Kaupunginvaltuusto Hallintosääntö luku 16 3 Valtuutetulla on oikeus esittää kaupunginhallitukselle kyselytunnilla vas tat ta vak si lyhyitä enintään 5 minuutin pituisia, kulloinkin yhteen asi aan kohdistuvia kysymyksiä kaupungin hallintoa ja taloutta kos kevis ta asioista. Kysymys on toimitettava kirjallisena kaupungin kirjaamoon vii meistään viikkoa ennen valtuuston kokousta. Myöhemmin toimitetut kysy myk set sekä kysymykset, joihin ei kyselytunnilla ehditä vastata, siir ty vät seuraavaan kyselytuntiin. Kyselytunti järjestetään valtuuston kokouksen lopuksi. Pu heen joh taja na kyselytunnilla toimii valtuuston puheenjohtaja. Kyselytunti on jul ki nen. Kysymyksiin vastaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja tai hänen mää rää män sä. Kysymyksiin vastataan saapumisjärjestyksessä. Puheen joh ta ja voi määrätä tasapuolisuutta noudattaen muunkin vastaa mis jär jes tyk sen. Vastauksen saatuaan kysymyksen esittäjällä on oikeus tehdä kaksi asi aan liittyvää lyhyttä lisäkysymystä. Kysymysten johdosta ei käydä keskustelua Kaupunginvaltuusto piti hallintosäännön luvun 16 :n 3 mu kai sen kyselytunnin.

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on Kaupunginhallitus 220 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 48 05.06.2017 Kaupunginhallitus 286 14.08.2017 Valiokuntien sekä eräiden muiden toimielinten vaali 208/00.00.01/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 220

Lisätiedot

Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/ Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Karinen Jussi

Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/ Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Karinen Jussi Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/2017 1 Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä Aika 29.12.2017 klo 17:10-17:42 Paikka Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on Kaupunginhallitus 220 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 48 05.06.2017 Kaupunginhallitus 286 14.08.2017 Kaupunginvaltuusto 56 28.08.2017 Valiokuntien sekä eräiden muiden toimielinten vaali 208/00.00.01/2017

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 14.11.2017 klo 09:00-12:06 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Anttila Ari pj. Aalto Juha j. Katajavuori

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto Resurssivaliokunta 7 17.10.2016 Kunnanhallitus 303 31.10.2016 Valtuusto 81 07.11.2016 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017 1355/02.03.01/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (p.

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on Kaupunginhallitus 220 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 48 05.06.2017 Valiokuntien sekä eräiden muiden toimielinten vaali 208/00.00.01/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 220 Orimattilan kaupungin 1.6.2017 voimaan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yksityisteiden hoidon järjestäminen

Yksityisteiden hoidon järjestäminen Tekninen lautakunta 68 04.12.2018 Kaupunginhallitus 8 14.01.2019 Kaupunginvaltuusto 3 04.02.2019 Tekninen lautakunta 16 26.03.2019 Kaupunginhallitus 64 15.04.2019 Kaupunginvaltuusto 22 27.05.2019 Yksityisteiden

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakunta

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakunta ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Aika 01.02.2018 klo 09:00-11:10 Paikka Orimattilan kaupungintalo, 2. krs. kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Saarikko Eino pj. Laatunen Kirsti j.

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus 4 20.11.2018 Kaupunginhallitus 5 03.12.2018 Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2021 295/02.02.00/2018 Kh 20.11.2018 4 Valmistelija: Talousjohtaja Tuula Kuisti, puh. 06

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 22.08.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 33 Teknisen toimen johtajan

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2018 590 Aika 17.09.2018 klo 16:00-17:20 Paikka Marttinen, Paunu- sali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 592 pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakunta.

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakunta. ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 Aika 25.10.2018 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Saarikko Eino pj. Karinen Jussi vpj. poissa Laatunen Kirsti j.

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää ostoneuvotteluihin osallistumisesta.

Kunnanhallitus päättää ostoneuvotteluihin osallistumisesta. Kunnanhallitus 322 18.09.2017 Kunnanhallitus 336 02.10.2017 Kunnanhallitus 19 08.01.2018 Kunnanhallitus 22 17.01.2018 Valtuusto 10 25.01.2018 Siikajoen vanhustenkotiyhdistyksen ostotarjous 286/44.441/2017

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän hallitus

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän hallitus ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2018 1 Aika 12.12.2018 klo 17:00-18:20 Paikka Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Kyöstilä Mauri pj. Gripenberg Marianna

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisen toimialan kokoushuone, kaupungintalon 2. krs.

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisen toimialan kokoushuone, kaupungintalon 2. krs. ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.02.2019 klo 09:00-12:05 Paikka Teknisen toimialan kokoushuone, kaupungintalon 2. krs. Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2015

Kokemäen kaupungin kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2015 Kaupunginhallitus 225 27.10.2014 Kaupunginhallitus 238 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 66 10.11.2014 Kokemäen kaupungin kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2015 206/031/2014 KH 27.10.2014 225

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 klo 09:00-11:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj., klo

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Vuoden 2018 veroprosentit

Vuoden 2018 veroprosentit Kaupunginhallitus 328 06.11.2017 Kaupunginvaltuusto 149 15.11.2017 Vuoden 2018 veroprosentit 858/02.03.02/2017 KH 06.11.2017 328 Kuntalain 111 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydes sä

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.11.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen 3 46 Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 47 Vuoden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12 Tarkastuslautakunta Aika 12.02.2019 klo 15:00-17:05 Paikka Tekninen toimi, kokoushuone, Asikkalantie 21 Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Vuoden 2015 veroprosentit

Vuoden 2015 veroprosentit Kaupunginhallitus 450 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 121 12.11.2014 Vuoden 2015 veroprosentit 160/02.02.00/2014 KH 450 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 )

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) Kunnanhallitus 456 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 148 11.11.2013 Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodeksi 2014 1644/02.03.01/2011 Kunnanhallitus 28.10.2013 456 Kiinteistön sijaintikunnalle suoritetaan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 Laatimispvm Tarkastuslautakunta 5.12.2017 Aika 14.12.2017 klo 09:00 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto VUODEN 2017 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto VUODEN 2017 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN Kaupunginhallitus 282 02.11.2016 Kaupunginvaltuusto 50 16.11.2016 VUODEN 2017 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN KHALL 282 Kiinteistöverolain mukaan kaupunginval tuusto päättää sovellettavis ta kiinteistöveroprosenteista

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen Kunnanhallitus 255 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 69 11.11.2013 Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen 349/02.03.02/2013 Kunnanhallitus 28.10.2013 255 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 12/ Otsikko Sivu 52 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 12/ Otsikko Sivu 52 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 12/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 16.12.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 53 Hoito- ja vanhuspalvelujohtajan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokousaika Torstai klo 14:00-15:26

Kokousaika Torstai klo 14:00-15:26 Suonenjoen kaupunki Kokouspöytäkirja 2/2019 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokousaika Torstai 28.03.2019 klo 14:00-15:26 Kokouspaikka Kaupungin tekninen toimisto, Sairaalapolku 3, neuvotteluhuone Luettelo käsitellyistä

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän hallitus

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän hallitus ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 1 Aika 19.06.2019 klo 17:00-17:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Kyöstilä Mauri pj. Gripenberg Marianna vpj. Clewer Leena j. Forsman Kristian

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 67 Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman investoinnit Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 7

Sisällysluettelo. 67 Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman investoinnit Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 28.10.2015 Sisällysluettelo Sivu 67 Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2016-2019 investoinnit 4 68 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2018 on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2018 on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään Kaupunginhallitus 519 30.10.2017 Kaupunginhallitus 524 31.10.2017 Kaupunginvaltuusto 157 13.11.2017 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2018 KH 519 Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n (1266/2001)

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

ORIVEDEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 ORIVEDEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Valtuustoaloite Oriveden liittymisestä mukaan HINKU (Hiilineutraali kunta) -hankkeeseen Kaupunginvaltuusto 27.11.2017 107 Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden

Lisätiedot

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä,

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä, Kaupunginhallitus 8 09.01.2017 Kaupunginhallitus 54 13.02.2017 Kaupunginhallitus 95 13.03.2017 Kaupunginhallitus 122 10.04.2017 Kaupunginhallitus 153 08.05.2017 Kaupunginhallitus 189 30.05.2017 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh Kaupunginhallitus 225 14.08.2017 Kaupunginhallitus 309 09.10.2017 Kaupunginhallitus 324 23.10.2017 Kaupunginhallitus 332 30.10.2017 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelma Kh 14.08.2017

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2014

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2014 Kaupunginhallitus 225 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 79 05.11.2013 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2014 218/1/35/2013 KHALL 28.10.2013 225 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika 05.06.2017 klo 18:00-19:03 Kaupunginvaltuusto 05.06.2017 Paikka Valtuustosali, Orionaukio 2 A Käsitellyt asiat 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin liittyminen hiilineutraalit kunnat (HINKU) verkostoon. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan esitys 11.2.

Lappeenrannan kaupungin liittyminen hiilineutraalit kunnat (HINKU) verkostoon. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan esitys 11.2. Kaupunginhallitus 64 17.02.2014 Lappeenrannan kaupungin liittyminen hiilineutraalit kunnat (HINKU) verkostoon 80/11.03.00.00/2014 KH 64 Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan esitys 11.2.2014: SEUYMPLA

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2019 Viitasaaren kaupunki

Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2019 Viitasaaren kaupunki Viitasaaren kaupunginhallitus 209 22.10.2018 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 65 12.11.2018 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2019 Viitasaaren kaupunki 624/211/2018 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Aloite esityslistan liitteenä.

Aloite esityslistan liitteenä. Kaupunginhallitus 231 07.09.2015 Sivistys- ja 74 07.10.2015 vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus 312 30.11.2015 Kaupunginvaltuusto 109 14.12.2015 Valtuustoaloite lasten iltapäivävälipalojen palauttamiseksi

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot