Venäjän uusi koulutuslaki: Yhteistyömahdollisuudet korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Venäjän uusi koulutuslaki: Yhteistyömahdollisuudet korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa"

Transkriptio

1 Venäjän uusi koulutuslaki: Yhteistyömahdollisuudet korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa Loppuraportti Työn laatija: korkeakouluharjoittelija Alina Koskela Ohjaajat: opetusneuvos Erja Heikkinen, opetusneuvos Birgitta Vuorinen Opetus- ja kulttuuriministeriö Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto 2013

2 Sisällys Esipuhe Johdanto Venäjän korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmä muutoksessa Tehoa ja laatua korkeakoulutukseen Tiedepolitiikan uusi suunta Venäjän uusi koulutuslaki Korkeakoulutus ja korkeakoulut uudessa koulutuslaissa Kansainvälinen yhteistyö ja tutkintojen tunnustaminen Tulevaisuuden Venäjä-yhteistyö? Lähdeluettelo Liitteet Liite Tarkentava sanasto Liite Venäjän federaatioyliopistot Liite Venäjän kansalliset tutkimusyliopistot Liite Venäjän korkeakoulut ja sivutoimipisteet, joiden toiminta vaatii tehostamista Venäjän korkeakoulut ja sivutoimipisteet, joiden toiminta vaatii uudelleenjärjestelyjä Liite Päätös ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta Hyväksytty ulkomaisten tutkintojen tunnustamismenettely Liite Ulkomaiset koulutuslaitokset, joiden myöntämät tutkinnot, pätevyydet ja akateemiset arvot tunnustetaan Venäjällä ilman erillistä tutkintojn tunnustamista... 83

3 1 Esipuhe Venäjän modernisaatiokehitys näkyy kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Syyskuun alussa 2013 voimaantullut uusi koulutuslaki asetuksineen tekee korkeakoulutuksen ja tutkimuksen toimintamalleista meillä ja Venäjällä aiempaa yhteensopivampia ja siten mahdollistaa aiempaa monipuolisemman yhteistyön. Kansainvälinen yhteistyö koulutuksen ja tutkimuksen laadun edistämiseksi on sekä Suomelle että Venäjälle tärkeä tavoite. Valtioneuvoston toimin on mahdollista vahvistaa korkeakoulujen opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden liikkuvuuden ja yhteistyön edellytyksiä. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Venäjän opetus- ja tiedeministeriön välillä on aktiivista yhteistyötä. Vaikuttavinta maidemme välinen yhteistyö on kuitenkin korkeakoulujen henkilökunnan ja opiskelijoiden toimintana. Korkeakouluharjoittelija Alina Koskela on tutustunut Venäjän uuteen koulutuslakiin ja sen tarjoamiin kansainvälisiin korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteistyömahdollisuuksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa, että lakitekstit ja muut lähdeaineistot on sovittaen kääntänyt raportin kirjoittaja ja että raportissa olevat tulkinnat ovat kirjoittajan omia, eivätkä siten ole opetus- ja kulttuuriministeriön näkemyksiä. Opetus- ja kulttuuriministeriö kiittää Alina Koskelaa perusteellisesta työstä, jonka tulokset helpottavat opetus- ja kulttuuriministeriön Venäjä-yhteistyötä merkittävästi. Uskomme, että myös korkeakoulut ja suomalainen tutkimusyhteisö voivat hyödyntää raportin tietoja rakentaessaan yhteistyötä venäläisten korkeakoulujen kanssa.

4 2 1 Johdanto Venäjä on aina ollut Suomelle tärkeä naapuri, jonka kanssa on vuosikaudet tehty kauppaa ja vaihdettu kulttuurivaikutteita. Venäjällä tapahtuvaa taloudellista, poliittista ja yhteiskunnallista kehitystä on seurattu Suomessa tarkoin, sillä Venäjällä tapahtuvat muutokset vaikuttavat keskeisesti myös naapurimaan Suomen kehitykseen. Viime vuosina Allegro-junayhteys on lähentänyt Helsingin ja Pietarin vain reilun kolmen tunnin päähän toisistaan, ja keskustelu pakollisen ruotsin kielen opiskelun korvaamisesta venäjällä Itä-Suomen kouluissa on käynyt kiivaana. Vaikeina talousvuosina katse on käännetty kohti Venäjältä tulevia turistivirtoja ja uuden vauraamman venäläisen keskiluokan kuluttamishaluja. Vuoden 2012 Venäjän WTO-jäsenyys antoi uskoa entistä vakaammista, ennustettavimmista ja edullisimmista Suomen ja Venäjän kauppa- ja taloussuhteista, mutta käytäntö on tässä suhteessa osoittautunut odotettua haastavammaksi. Kansainvälisen yhteisön odottaessa Venäjän OECD-jäsenyysneuvottelujen tulosta Suomessa on keskitytty tiivistämään entisestään Venäjän kaupan toimijoiden yhteistyötä. Venäjä on siis Suomessa ajankohtaisempi kuin koskaan. Suomessa on tehty opettajien, tutkijoiden, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä Venäjälle jo pitkään, mutta Venäjän korkeakoulutusjärjestelmän uudistuminen ei ole saanut Suomessa ansaitsemaansa huomiota. Venäjän koulutusjärjestelmä on ollut jonkinasteisessa muutoksessa aina Neuvostoliiton hajoamisesta lähtien, mutta 1. syyskuuta 2013 voimaan astunut uusi Venäjän koulutuslaki on merkittävä yritys reformoida Venäjän korkeakoulutus- ja tutkimusjärjestelmän institutionaalista perustaa. Reformeista Venäjällä käyty keskustelu on vuonna 2013 kulminoitunut useilla eri rintamilla, sillä erityisesti tutkimusjärjestelmän uudistukset ovat toteutuessaan ensimmäisiä laatuaan Venäjällä. Uusi koulutuslaki tuo mukanaan uudistuksia niin korkeakoulututkintoihin, jatkokoulutukseen kuin kansainvälisen yhteistyön edellytyksiin, millä on keskeisesti merkitystä myös suomalaisten korkeakoulutus- ja tutkimussektorin toimijoiden Venäjä-yhteistyön kannalta. Monella suomalaisella korkeakoululla on jo olemassa vakiintuneet suhteet itärajan takaisiin korkeakouluihin, joiden kanssa on kehitetty yhteisiä opiskelu- ja tutkimusmahdollisuuksia kuten intensiivikursseja, opintomatkoja ja jopa kaksoistutkinto-ohjelmia. Kansainvälisen liikkuvuuden keskuksen Liikkuvuusohjelmat FIRST ja Erasmus Mundus ovat tarjonneet pääväylän opiskelijoiden

5 3 ja opettajien liikkuvuudelle Suomen ja Venäjän välillä. Kansainvälisen liikkuvuuden keskus CIMO on koordinoinut Venäjälle suuntautuvaa opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden kansainvälistä harjoittelua. Korkeakouluyhteistyön lisäksi Venäjä on Suomelle tärkeä tutkimusyhteistyökumppani, ja Venäjä on yksi Suomen Akatemian Euroopan ulkopuolisista prioriteettimaista, jonka kanssa Suomella on myös tutkimuksen rahoittajien välistä yhteistyötä. Keskeistä Suomen korkeakoulutus- ja tutkimussektorin Venäjä-yhteistyön kannalta onkin halu edelleen lisätä yhteistyömahdollisuuksia laajentamalla nykyisiä ja luomalla täysin uusia yhteistyömuotoja. Myös Euroopan unionin kansainvälisen yhteistyön ohjelma Erasmus+ ja tutkimuksen puiteohjelma Horisontti 2020 tarjoavat tulevaisuudessa uusia mahdollisuuksia Venäjä-yhteistyöhön, mikä entisestään korostaa tarvetta käydä keskustelua Suomen Venäjäyhteistyömahdollisuuksista korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa. Jaetut arvot ja yhteiset tavoitteet helpottavat kansainvälistä yhteistyötä. Venäjän uutta koulutuslakia voidaan pitää osoituksena siitä, että Venäjä on halukas vähentämään systeemisiä eroja korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa ja panostamassa enenevästi kansainväliseen yhteistyöhön. Tulevaisuudessa kilpailukykyä ja tietotaitoa haetaan Venäjälle kansainvälistymällä ja panostamalla kotimaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laatuun. Sitoutuminen koreakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistämiseen merkitsee paitsi kasvavaa Venäjän yhteistyöhalua ulkomaisten toimijoiden kanssa, mutta myös tuntuvaa lisärahoitusta Venäjän korkeakoulutus- ja tutkimussektorin yhteistyöhankkeille tulevina vuosina. Uuden koulutuslain todellinen vaikutus ja reformien onnistuminen määrittävät keskeisesti tulevaisuuden Venäjäyhteistyön edellytyksiä korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa. Tämän raportin tarkoituksena on edesauttaa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen Venäjäyhteistyöstä kiinnostuneita orientoitumaan paremmin Venäjän korkeakoulutus- ja tutkimussektorin kehityskulkuun. Venäjän uutta koulutuslakia on luonnehdittu koulutus- ja tutkimussektorin reformien viimeiseksi askeleeksi, joka sitoo yhteen viime vuosina tapahtuneet muutokset yhdeksi lailliseksi perustaksi. Myös tässä raportissa uutta koulutuslakia on tarkasteltu laajemmassa reformien kontekstissa, sillä lakiteksti ei ilmennä kaikkia käynnissä olevia muutoksia. Kiinnittämällä huomioita ajankohtaiseen keskusteluun reformien kulusta Venäjällä, lukijalle on haluttu välittää käsitystä siitä, millaisesta yhteiskunnallisesta muutoksesta koulutus- ja tutkimusreformeissa on ollut kysymys ja millaisena se on näyttäytynyt venäläisille. Käsillä olevaa

6 4 muutosta arvioidaan raportissa taustoittamalla Venäjän korkeakoulu- ja tiedepolitiikan suuntaa sekä esittelemällä uuden koulutuslain korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kannalta keskeisiä uudistuksia. Keskustelua käydään erityisesti kansainvälisen yhteistyön edellytyksistä uudessa koulutuslaissa sekä tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksista Venäjän kanssa. Kaikkia kehitysvaihtoehtoja ei voida ennustaa, mutta uusi koulutuslaki antaa uusia näkökulmia keskustelulle Suomen Venäjä-yhteistyömahdollisuuksien laajentamisesta korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa. Raportin pohdinta Venäjän uudesta koulutuslaista ja yhteistyömahdollisuuksista ei ole tyhjentävä, vaan se ilmentää ennen kaikkea kirjoittajan valitsemia painopisteitä, teemoja ja lähteitä. Raportti voi kuitenkin ohjata lukijan hyödyllisen tiedon lähteille osoittamalla uudesta koulutuslaista yhteistyön kannalta merkittäviä kohtia. Raportti on suunniteltu siten, että sitä voi käyttää eräänlaisena hakemistona, jonka liitteistä löytyy kootusti listattua tietoa venäläisistä korkeakouluista sekä ulkomaisten tutkintojen tunnustamisen periaatteista Venäjällä. Lisäksi mukana on tarkentava sanasto, johon on kerätty raportissa esille nousevia koulutukseen ja tutkimukseen liittyviä venäläisiä termejä ja toimijoita. Venäjä-yhteistyöstä kiinnostuneet voivat kokea hyödylliseksi myös raportissa esille tuodut venäläiset informaatiokanavat, joiden avulla löytyy tietoa erityisesti korkeakoulutuksesta Venäjällä. Raporttia tulisikin lähestyä Venäjän uudesta koulutuslaista käytävän keskustelun avaajana, joka kutsuu korkeakoulutuksen ja tutkimuksen Venäjä-yhteistyöstä kiinnostuneita toimijoita pohtimaan uusia kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia Venäjällä. 2 Venäjän korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmä muutoksessa 2.1 Tehoa ja laatua korkeakoulutukseen Venäjän korkeakoulutusjärjestelmä on 2000-luvulla läpikäynyt merkittäviä rakenteellisia ja sisällöllisiä muutoksia, joilla on tavoiteltu venäläisen korkeakoulutuksen kilpailukyvyn kasvattamista. Vuodesta 2005 koulutus on ollut Venäjän presidentin päätöksellä yksi priorisoitavista kansallisista projekteista, jonka tavoitteeksi on asetettu koulutuksen modernisoiminen nykyaikaisia laatuvaatimuksia sekä yhteiskunnan ja talouden tarpeita

7 5 vastaavaksi. 1 Venäjän keskeisenä tavoitteena on menestyä korkeakoulutussektorilla myös kansainvälisesti ja saada vähintään viisi venäläistä korkeakoulua sadan parhaan korkeakoulun joukkoon kansainvälisissä vertailuissa vuoteen 2020 mennessä. 2 Aktiivisella korkeakoulupolitiikalla on haettu muutosta ennen kaikkea korkeakoulujen toimintatapoihin ja korkeakoulutuksen laatuun panostamalla erityisesti innovatiivisten opiskelu-, opetus- ja tutkimusmuotojen kehittämiseen. Vuodesta 2006 Venäjän opetus- ja tiedeministeriö on lisännyt tuntuvasti korkeakoulujen tutkimuksellista vapautta ja tiivistänyt opetuksen ja tutkimuksen suhdetta korkeakouluissa. Vuonna 2010 korkeakoulusektorille ohjautui kuitenkin edelleen vain 8,4 % Venäjän sisäisestä tutkimus- ja kehittämisrahoituksesta. 3 Vastaavasti vuonna 2010 Suomessa yliopistot saivat 24,6 % kaikesta valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksesta. 4 Venäjän opetus- ja tiedeministeriö on 2000-luvulla panostanut merkittävästi korkeakoulujen kehittämiseen tukemalla menestyviä korkeakouluja, tiivistämällä korkeakouluverkkoa sekä tehostamalla laadunvalvontaa. 5 Venäjän korkeakouluja on motivoitu kehittämään toimintaansa luomalla uudenlaisia yliopistoja ja yliopistostatuksia, jotka oikeuttavat lisärahoituksen ohella myös erillisvapauksiin. Vuosina korkeakoulut saattoivat ensi kertaa saada innovatiivisen yliopiston statuksen, joka antoi korkeakouluille mahdollisuuden kehittää riippumattomasti innovatiivisia koulutusohjelmia ja saada hankkeisiinsa myös valtiorahoitusta. Vuonna 2008 M.V. Lomonosovin Moskovan valtionyliopistolle ja Pietarin valtionyliopistolle myönnettiin pysyvästi johtavien kansallisyliopistojen statukset (национальный университет), jotka oikeuttivat paitsi opetusstandardien itsenäiseen kehittämiseen mutta myös oman tutkintotodistusstandardin käyttöönottoon. Vuodesta 2006 Venäjälle on perustettu myös erillisoikeuksia nauttivia federaatioyliopistoja (федеральный университет) ja kansallisia tutkimusyliopistoja 1 Министерство образования и науки Российской Федерации: Приоритетный национальный проект "Образование" WWW-lähde. <http://xn--80abucjiibhv9a.xn-- p1ai/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b/%d0%bf%d0%bd%d0%bf%d0%be> (viitattu ). 2 Министерство образования и науки Российской Федерации: 15 вузов стали победителями конкурса на получение субсидии для вхождения в мировые рейтинги университетов WWW-lähde. <http://xn-- 80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/3503> (viitattu ). 3 Госпрограмма развитие науки и технологии , s. 10. WWW-dokumentti. <http://xn--80abucjiibhv9a.xn- -p1ai/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/2966>, (viitattu ). 4 Tilastokeskus: Valtion t&k-rahoitus kasvaa 155 miljoonaa euroa vuonna WWW-lähde. <https://www.tilastokeskus.fi/til/tkker/2010/tkker_2010_ _tie_001_fi.html> (viitattu ). 5 Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики": Ведущие российские университеты. WWW-lähde. <http://strategy.hse.ru/niu> (viitattu ).

8 6 (национальный исследовательский университет), joilla on keskeinen rooli Venäjän tieteellisteknologisen osaamisen kasvattamisessa ja talouden modernisoinnissa. 6 Ensimmäiset federaatioyliopistot on perustettu Donin Rostoviin ja Krasnojarskiin vuonna 2006 fuusioimalla Venäjän federaatiopiirien korkeakouluja. Fuusioissa on painotettu erityisesti instituuttien toiminnan tiivistämistä, sillä neuvostojäänteenä Venäjällä on paljon ammatillisen ja käytännön opetuksen instituuttitason korkeakouluja, jotka eivät aina tarjoa ylempää korkeakoulutusta. Kannustimena perustaa federaatioyliopistoja on ollut tarve tehostaa korkeakoulujen suhteita alueellisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin toimijoihin. Federaatioyliopistoille on annettu vastuu oman federaatiopiirinsä alueellisesta kehittämisestä, jota tapahtuu eritoten tuottamalla uusia tieteellisteknisiä ratkaisuja ja tuotteistettua tutkimustietoa paikalliskäyttöön. Verkostoitumalla ja luomalla kontakteja paikallisyrityksiin, federaatioyliopistojen kuuluu myös tunnistaa alueellista työvoimatarvetta ja pyrkiä palvelemaan sitä kouluttamalla tarvetta vastaavaa työvoimaa. 7 Vastuunsa vastapainoksi federaatioyliopistot saavat vapaasti määritellä omia opetusstandardejaan ja kehittää tätä kautta opetuksensa laatua ja kilpailukykyä. 8 Federaatioyliopistojen määrä on vuodesta 2006 kasvanut jo yhdeksään ja tällä hetkellä federaatioyliopistoja on seitsemässä Venäjän kahdeksasta federaatiopiiristä. 9 Vuodesta 2008 Venäjällä on otettu käyttöön myös kansallisen tutkimusyliopiston status, joka voidaan myöntää menestyvälle korkeakoululle kymmenvuotiskaudeksi kerrallaan. Kansalliset tutkimusyliopistot jakavat federaatioyliopistojen kanssa vastuun Venäjän taloudellisesta kehityksestä, mutta tutkimusyliopistojen pääasiallinen fokus on kansallistason tehtävissä. Tutkimusyliopistot osallistuvat Venäjän korkean teknologian sektorin henkilöstö-, tutkimus- ja innovaatiokysynnän tyydyttämiseen panostamalla toiminnassaan opetuksen ja tutkimuksen integroimiseen sekä koulutuksen laatuun. Apuna opetuksen kehittämisessä on tutkimusyliopistoille myönnetty oikeus kehittää ja määritellä itsenäisesti opetusstandardejaan laadukkaan toiminnan takaamiseksi. 10 Parhaan tutkimuspotentiaalin paikantamiseksi 6 Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики": Ведущие российские университеты. 7 Vainio, Sonja (toim.): Quality Handbook of Higher Education in Finland and Russia. University of Turku, Turku, 2009, s Пункты 2, 3, 4 статьи 24 закона от 29 декабря 2012 г. Но 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 9 Kts. Liite Пункты 2, 3, 4 статьи 24 закона от 29 декабря 2012 г. Но 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации».

9 7 tutkimusyliopistot tekevät myös aktiivisesti yhteistyötä tutkimus- ja innovaatiokeskusten (esim. Skolkovo) ja muiden kansallisten tutkimusyliopistojen kanssa. Tutkimusyliopistojen verkosto kattaakin jo 29 korkeakoulua, joista suurin osa on moskovalaisia ja pietarilaisia arvostettuja korkeakouluja mutta myös tunnettuja valtioyliopistoja Venäjän muista suurkaupungeista. 11 Venäjän opetus- ja tiedeministeriö on lisännyt tuntuvasti menestyvien korkeakoulujen autonomiaa ja motivoinut samalla niitä aktivoitumaan. Vuonna 2010 Venäjän johtavat kansallisyliopistot, federaatioyliopistot ja kansalliset tutkimusyliopistot järjestäytyivät Pietarin valtionyliopiston, Lomonosovin Moskovan valtioyliopiston ja Uralin federaatioyliopiston johdolla Venäjän johtavien korkeakoulujen yhdistykseksi (Ассоциация ведущих университетов России) (Kuva 1). Ajatus organisoitumisesta syntyi korkeakoulujen pyrkimyksestä luoda yhtenäisempiä vaikutusmahdollisuuksia lakivalmistelu- ja lainsäätämisprosesseissa Venäjällä. Perustamisestaan lähtien yhdistys on saanut vahvaa tukea Venäjän opetus- ja tiedeministeriöstä, joka on toivonut sen ottavan aktiivisen roolin Venäjän korkeakoulutus- ja tutkimusjärjestelmän kehittämishankkeissa. Yhdistys on myös onnistunut toimimaan keskusteluväylänä korkeakoulujen edustajien ja valtiovallan välillä, sillä useissa yhdistyksen kokouksissa on ollut paikalla Venäjän opetus- ja tiedeministeriön edustajia. Verkostoitumisen ohella yhdistyksen tavoitteina on muun muassa ehkäistä venäläisten asiantuntijoiden aivovuotoa ulkomaille, tukea jatkokoulutuksen kehitystä sekä edistää korkeakoulutuksen ja tutkimuksen keskinäissuhdetta Kts. Liite Санкт-Петербургский Государственный Университет: Ведущие университеты решили объединиться. WWWlähde. <http://spbu.ru/3054> (viitattu ).

10 8 Kuva 1. Venäjän johtavien korkeakoulujen verkostoon kuului vuonna 2010 yhteensä 38 korkeakoulua. Kaupunkinimen yhteyteen on sulkuihin lisätty maininta, jos kaupungissa sijaitsi enemmän kuin yksi johtava korkeakoulu vuonna Venäläisten korkeakoulujen itsenäistymistä, aktivoitumista ja verkostoitumista voidaan yleisesti pitää positiivisena merkkinä korkeakoulutussektorin kehittymisestä, mutta johtavien korkeakoulujen saama valtiontuki ja erillisoikeudet ovat samalla entisestään korostaneet venäläisten korkeakoulujen tasoeroja. Korkeakoulujen tasoerot ovat selvässä ristiriidassa korkeakoulutuksen kilpailukyvyn kasvattamisen ja laadunvarmistamisen kansallisten tavoitteiden kanssa, minkä vuoksi Venäjän opetus- ja tiedeministeriö aloittikin vuonna 2012 mittavan korkeakoulujen toiminnantarkastuksen. Ensimmäisen toiminnantarkastuksen aikana tarkastettiin yhteensä 541 valtiollista korkeakoulua ja näiden 994 sivutoimipistettä tehokkuutta mittaavien kriteerien mukaan. Toiminnantarkastuksessa ilmenneiden tuloksien perusteella 502 korkeakoulun ja 930 sivutoimipisteen osalta luotiin niiden tehokkuutta ja tehottomuutta kuvaava tilasto, jossa yli 13 Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики": Ведущие российские университеты.

11 9 20 % korkeakouluista ja yli 50 % näiden sivutoimipisteistä todettiin eri asteilla tehottomiksi. Toiminnantarkastuksen seurauksena yhteensä 126 korkeakoulun ja 450 sivutoimipisteen todettiin olevan lakkautus- ja uudelleenjärjestelyuhan alla seuraavan kahden vuoden aikana. 14 Tehottomuustilasto on otettu Venäjällä ristiriitaisesti vastaan, sillä tehostamistoimien on pelätty vähentävän opiskelu- ja työpaikkoja sekä pääsyä ilmaiseen korkeakoulutukseen. Huolta ovat herättäneet erityisesti tehokkuuden arvioimiseen käytetyt kriteerit, joiden on epäilty vääristävän käsitystä koreakoulujen toiminnasta. Ministeriön toiminnantarkastuksessa korkeakoulujen tehokkuutta oli mitattu vertailemalla korkeakoulujen sisäänpääsypisteitä, opetus- ja tutkimushenkilökunnan määrällistä tutkimustoimintaa, korkeakoulusta valmistuneiden ulkomaalaisten opiskelijoiden määrää suhteessa kaikkiin korkeakoulusta valmistuneisiin, korkeakoulun tuloja yhtä opetus- ja tutkimushenkilöstön edustajaa kohden sekä fyysisiä tiloja neliömetreissä yhtä opiskelijaa kohden. Korkeakoulusta valmistuneiden työllistymisastetta ja sijoittumista työmarkkinoille ei huomioitu tehokkuutta mitattaessa. 15 Venäjän korkeakoulurehtoreiden liitto onkin arvellut valittujen tehokkuuskriteereiden johtaneen muun muassa siihen, että sellaiset arvostetut moskovalaiset korkeakoulut kuten Moskovan arkkitehtuurinen yliopisto ja Gorkin kirjallisuusakatemia päätyivät alun perin tehottomien korkeakoulujen listalle. 16 Venäjän opetus- ja tiedeministeriö huomioi kritiikin ja esitteli keväällä 2013 Venäjän hallitukselle maltillisemman listan tehottomista korkeakouluista ja sivutoimipisteistä, joista enää vain 30 korkeakoulua ja 262 sivutoimipistettä vaativat toiminnan uudelleenjärjestelyä tai lakkautusta. Lisäksi 70 korkeakoulun ja 129 sivutoimipisteen toiminta edellytti tehostamista. 17 Uuden listan julkistamisen yhteydessä Venäjän opetus- ja tiedeministeriö myös totesi, että tosiasiallisesti yksittäisen korkeakoulun toiminnan lakkauttaminen olisi lähes mahdotonta ja sulkemistoimet 14 Министерство образования и науки Российской Федерации: Мониторинг деятельности федеральных образовательных учреждений высшего профессионального образования WWW-lähde. <http://xn-- 80abucjiibhv9a.xn--p1ai/пресс-центр/2774/файл/1265/ Мониторинг_Результаты.pdf> (viitattu ). 15 Министерство образования и науки Российской Федерации: Показатели, пороговые значения и критерии, используемые для выявления вузов и филиалов, имеющих признаки неэффективности WWWlähde. <http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/новости/2932/файл/1464/показатели_мониторинга- Приложение_1.pdf> (viitattu ). 16 Ивойлова, Ирина: Критерии мониторинга вузов будут меняться. Российская газета WWW-lähde. <http://www.rg.ru/2013/02/19/vuzi-site.html> (viitattu ). 17 Erityisesti opettaja- ja maatalouskoulutukseen erikoistuneet korkeakoulut olivat eniten edustettuina uudella tehottomien korkeakoulujen listalla. Kts. Liite 4.

12 10 kohdistettaisiin pääasiallisesti tehottomiin sivutoimipisteisiin. 18 Venäjän opetus- ja tiedeministeriö onkin aikeissa sulkea yhteensä 111 tehotonta korkeakoulujen sivutoimipistettä vuoden 2013 aikana. 19 Korkeakoulujen arvioimis- ja tehostamistoimia on määrä jatkaa Venäjän opetus- ja tiedeministeriön toimesta vuonna 2013, jolloin tehokkuustarkastukset ulotetaan myös yksityisiin korkeakouluihin. Entisten tehokkuuskriteerien lisäksi uudessa toiminnantarkastuksessa otetaan huomioon myös korkeakoulusta valmistuvien työllistymisluvut tarkastelemalla, kuinka moni on ensimmäisen vuoden aikana valmistumisensa jälkeen turvautunut työvoimatoimiston palveluihin. Samoin korkeakoulun kansainvälistymisastetta arvioidaan uusin perustein vertaamalla, montako päätoimista ulkomaalaista opiskelijaa opiskelee korkeakoulussa suhteessa kaikkiin päätoimisiin opiskelijoihin. Kumpaakaan uusista kriteereistä ei kuitenkaan sovelleta korkeakoulujen sivutoimipisteisiin. Lisäksi erityisiksi luettaviin koulutusaloihin (lääketiede, maataloustiede, taide-, puolustus-, suojelu-, pelastus-, urheilu- ja liikennekoulutus) sovelletaan mukautettua kriteeristöä, jonka soveltamisen edellytyksenä on, että yli 60 % kaikista korkeakoulun opiskelijoista opiskelee päätoimisesti erityisalalla. 20 Korkeakouluihin suunnatuilla uudistuksilla Venäjän opetus- ja tiedeministeriö on lähettänyt vahvan viestin korkeakoulusektorille. Ministeriö on osoittanut olevansa valmis tukemaan toimintaansa panostavia korkeakouluja edistämällä niiden toimintaedellytyksiä ja tarjoamalla kannustimia. Samalla heikkotasoisten korkeakoulujen on annettu ymmärtää, että korkeakoulun on itse kyettävä tehostamaan toimintaansa tai muussa tapauksessa ministeriö ottaa asian omiin käsiinsä. Toistaiseksi jää nähtäväksi, miten viime vuosien uudistukset muokkaavat Venäjän korkeakouluja ja saavutetaanko toiminnantarkastuksilla haluttuja tuloksia. Korkeakouluihin suunnattuja uudistuksia voidaan kuitenkin pitää osoituksena vahvasta poliittisesta tahdosta uudistaa venäläistä korkeakoulutusta, panostaa korkeakoulutuksen laatuun ja kasvattaa korkeakoulujen tehokkuutta. Syyskuussa 2013 voimaan astunutta Venäjän uutta koulutuslakia voidaan pitää viimeisenä askeleena uuden korkeakoulutusjärjestyksen institutionalisoimisessa. 18 Эхо Москвы: Родительское собрание WWW-lähde. <http://echo.msk.ru/programs/assembly/ echo/q.html> (viitattu ). 19 Министерство образования и науки Российской Федерации: Мониторинг эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования и их филиалов Ibid.

13 Tiedepolitiikan uusi suunta Venäjän tutkimusjärjestelmää on yritetty reformoida jo pitkään, mutta reformipyrkimykset ovat nousseet uudelle tasolle viime vuosina. Joulukuussa 2012 julkaistun tutkimuksen ja teknologian uuden kehitysohjelman (Государственная программа Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на годы) mukaisesti Venäjä pyrkii vuosina palauttamaan asemaansa tieteen ja teknologian supervaltana panostamalla tutkimusrahoitukseen, tutkimusinfrastruktuurin vahvistamiseen sekä venäläisen tutkimuksen kansainvälisen relevanssin ja näkyvyyden kasvattamiseen. Seuraavan seitsemän vuoden aikana Venäjä asettaa tavoitteekseen kasvattaa valtion tutkimus- ja kehitysrahoitusta 1,12 %:sta 3 %:iin BKT:sta ja lisätä samalla merkittävästi yksityisrahoituksen osuutta kaikesta tutkimus- ja kehitysrahoituksesta. Uusi kehitysohjelma kuitenkin keskeisesti toteaa, ettei pelkkä rahoituksen kasvattaminen enää yksinään riitä säilyttämään Venäjän tieteen kilpailukykyä, vaan tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan laajempaa tutkimuksen rahoitus- ja ohjausmekanismien muutosta, tutkimushenkilöstön vahvistamista sekä materiaalisteknisen perustan lujittamista. 21 Tulevina vuosina Venäjä priorisoi ICT:n, bioteknologian, lääketieteen ja hyvinvoinnin, uusien materiaalien ja nanoteknologian, liikenne- ja avaruusteknologian, kestävän luonnonkäytön sekä energiatehokkuuden ja energian säästön tutkimusta. Lisäksi yhteiskuntatieteissä ja humanistisilla aloilla priorisoidaan monitieteellistä tutkimusta, jossa korostuvat innovaatio- ja tutkimuskehityksen ennakointi ja mallinnus. 22 Tutkimus- ja innovaatiotoimintaa pyritään stimuloimaan laajentamalla nuorien tutkijoiden pääsyä tutkimustoimintaan sekä takaamalla tutkijoiden parempi toimeentulo. Venäjän haasteena on ollut erityisesti puutteellinen osaaminen tutkimustiedon tuotteistamisessa ja tutkimuksen vaikuttavuuden varmistamisessa, mihin haetaan ratkaisuja myös kansainvälistämällä venäläistä tutkimusta. Tutkimuksen relevanttiutta, kilpailukykyä ja innovatiivisuutta mitattaisiinkin tulevina vuosina tarkastelemalla Venäjän 21 Государственная программа Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на годы , s. 12. WWW-dokumentti. <http://xn--80abucjiibhv9a.xn-- p1ai/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/2966>, (viitattu ). 22 Приложение 1 к государственной программе Российской Федерации "Развитие науки и технологий". Проект перечня тематических областей для финансирования поисковых и прикладных научных исследований по приоритетным направлениям развития науки и технологий , s WWW-dokumentti. <http://xn- -80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2966> (viitattu ).

14 12 painoarvoa muun muassa WEB of Science -tietokannassa listatuissa kansainvälisissä tutkimusjournaaleissa sekä venäläisten tutkijoiden artikkelien määrässä Scopus-tietokannassa. 23 Tutkimusinfrastruktuurin kehityksen kannalta merkittävää on, että korkeakoulut on ensi kertaa otettu selkeästi osaksi tutkimus- ja innovaatiotoimintaa tutkimuslaitosten ja instituuttien ohella. Tulevina vuosina johtavien korkeakoulujen pohjalta luodaan uutta innovaatioinfrastruktuuria, jota stimuloidaan edistämällä korkeakoulujen yhteistyötä korkean teknologian yritysten kanssa ja luomalla menestyvien tutkijoiden johdolla tutkimuslaboratorioita. 24 Muutos aikaisempaan on suuri, sillä perinteisesti korkeakouluja ei ole pidetty Venäjällä tutkimustiedon tuottamisen päälähteenä, vaan vuonna 1724 perustettu Venäjän tiedeakatemia sivuakatemioineen on ollut tutkimuksen saralla ylivertainen instituutio. 25 Uuden kehitysohjelman mukaisesti Venäjän tiedeakatemian ja muiden valtiollisten akatemioiden rakennetta kuitenkin järjestellään tulevina vuosina vaiheittaisesti uudelleen ja niiden toimintaa sopeutetaan muuttuvaan taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Sen sijaan maailmanluokan tutkimusprojekteja toteutetaan entistä enemmän kansallisissa tutkimuskeskuksissa (национальный исследовательский центр, НИЦ), jotka perustuvat yhteistyöhön tutkimusta harjoittavien toimijoiden kesken. Toistaiseksi merkittävin tutkimusyhtymä on Kurchatovin instituutti (НИЦ Курчатовский институт), jonka toiminnassa on mukana yhteensä neljä venäläistä energian, ydinenergian, fysiikan ja ydinfysiikan korkeakoulua. 26 Vuonna 2013 Venäjän tutkimuksen ja teknologian kehitysohjelman toimeenpano on ollut näkyvintä yrityksissä reformoida tutkimuksen ohjausmekanismeja sekä Venäjän tiedeakatemian ja sen sivuakatemioiden institutionaalista asemaa ja rakennetta. Maaliskuussa 2013 Venäjän opetusja tiedeministeriö piti tiedotustilaisuuden, jossa se esitteli ensi kertaa näkemystään tutkimusohjauksen tulevaisuudesta Venäjällä. Tutkimuksen ja teknologian kehitysohjelman mukaisesti ministeriö korosti tutkimusjärjestelmän rakenteellisen muutoksen tarvetta Venäjällä ja esitteli ajatuksen tutkimusohjauksesta vastaavan tutkimusneuvoston perustamisesta Venäjän 23 Государственная программа Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на годы , s. 12, 26-27, 125, 24 Государственная программа Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на годы , s Vainio, 2009, s Государственная программа Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на годы , s

15 13 opetus- ja tiedeministeriön yhteyteen. Ministeriön näkemyksen mukaan tulevaisuuden tutkimusneuvosto koostuisi kokeneista ja ansioituneista työikäisistä tutkijoista, joille annettaisiin tutkimustoiminnan ohjausvastuu Venäjällä. Vaikka maaliskuun tiedotustilaisuudessa ei vielä esitetty konkreettisia toimia Venäjän tiedeakatemian reformoimiseksi, useat akateemikot kuitenkin tulkitsivat tutkimusneuvoston perustamisen yritykseksi vähentää tiedeakatemioiden tutkimuksen ohjausvastuuta. 27 Kesäkuussa 2013 Venäjän hallitus hyväksyi ensi kuulemisessa lakialoitteen Venäjän tiedeakatemian reformoimisesta. Lakialoitteessa esitettiin nykyiset Venäjän tiedeakatemian, Venäjän lääketiedeakatemian ja Venäjän maataloustiedeakatemian juridisesti lakkautettaviksi ja näiden tilalle perustettavaksi uudentyyppisen Venäjän tiedeakatemian. Kolme muuta Venäjän tiedeakatemian haaraa (Venäjän opetustiedeakatemia, Venäjän taideakatemia sekä Venäjän arkkitehtuurin ja rakentamisen akatemia) jatkaisivat esityksen mukaan juridisesti olemassaoloaan, mutta niiden hallinto siirtyisi erilliselle federaatioelimelle. Uutta Venäjän tiedeakatemiaa kuvattiin esityksessä menestyneiden tutkijoiden yhteisöksi, joka toimisi neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä valtiollisen päätöksenteon tukena. Uusi akatemia ei täten enää hallinnoisi omistuksiaan, vaan tarkoitusta varten perustettaisiin erillinen hallintoelin (Агентство научных институтов Российской Академии Наук). 28 Lakialoitteessa esitettiin myös Venäjän tiedeakatemian tutkimusrahoitusmallia muutettavaksi täysin kilpailuperusteiseksi. Aiemmin Venäjän tiedeakatemia oli vastuussa valtiolta saamansa tutkimusrahoituksen jakoperusteista akatemian sisällä. Uudessa mallissa valtion tutkimusrahoitusta esitettiin kasvatettavaksi 25 miljardiin ruplaan vuoteen 2018 mennessä (vuonna 2012 vastaava luku 8 miljardia ruplaa), mutta tutkimuksen perusyksiköksi nostettiin tutkimuslaitosten sijaan tutkimuslaboratorio. Lain hyväksymisen myötä tutkimusrahoitus ohjautuisi näin ollen suoraan tutkimusryhmille, kun puolestaan tutkimusinstituutit ottaisivat infrastruktuurisen roolin. Lisäksi uuden tiedeakatemian perustaminen vaikuttaisi akatemian nykyiseen henkilöstöön, sillä lakialoite edellyttää uuteen Venäjän tiedeakatemiaan siirtyvän 27 Петухов, Сергей: Реформа науки объявлена. Кто станет первой жертвой? WWW-lähde. <http://ria.ru/analytics/ / html> (viitattu ). 28 Министерство образования и науки Российской Федерации: Пресс-конференция по законопроекту о реформировании системы государственных академий наук WWW-lähde. <http://xn-- 80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/3474> (viitattu ).

16 14 henkilöstön olevan työikäistä. 29 Nykyisellään Venäjän tiedeakatemian henkilöstöstä yli 40 % on ylittänyt iältään eläkeiän ja akateemikoiden keski-ikä on yli 70 vuotta. 30 Venäjän opetus- ja tiedeministeriö onkin luvannut taata tukipaketit niille eläkeiän jo ylittäneille akatemiatutkijoille, jotka eivät uusien sääntöjen nojalla pysty siirtymään uuden akatemian jäseniksi. 31 Monet venäläistutkijat ja akateemikot ovat osoittaneet mieltään useilla Venäjän eri paikkakunnilla lakialoitteen ensimmäisen kuulemisen jälkeen. Arvostelijoiden mukaan lakialoite valmistui ilman tutkijayhteisön kuulemista, ja suuri joukko akatemian jäseniä on allekirjoittanut lakialoitetta vastustavan vetoomuksen. 32 Heinäkuussa 2013 pidetyssä toisessa kuulemisessa lakialoite oli muuttunut kompromissihakuisemmaksi, sillä akatemian lakkauttamisen sijaan lakialoitteessa puhuttiin enää vain uudelleenjärjestelystä. Vaikka kolme tiedeakatemiaa esitettiin edelleen fuusioitaviksi, uusi tiedeakatemia ei enää menettänyt oikeuttaan hallinnoida omaisuuttaan. Sen sijaan akatemian yhteyteen perustettaisiin omaisuutta hallinnoiva elin (агентство научных институтов РАН), jonka johtoon nousisi uuden tiedeakatemian johtajaksi kaavailtu Vladimir Fortov. 33 Myös lakialoitteen kolmas kuuleminen siirrettiin kesästä syksyyn, jolloin tarkentuu, millainen asema Venäjän tiedeakatemialle varataan muuttuvassa tutkimusjärjestelmässä. 34 Reformien haasteista huolimatta selvää on, että tutkimusohjauksen toimintaperiaatteet ja -tavat ovat tulevina vuosina muuttumassa Venäjällä. Tutkimusohjauksen panostamisen myötä huomiota on yhä enemmän suunnattu myös tutkimuksen laadunvarmistamiseen ja valvontaan. Erityisesti väitöskirjojen plagiointitapaukset ovat herättäneet Venäjällä viime vuosina merkittävää huolta venäläistutkimuksen luotettavuudesta ja kansainvälisen arvostuksen laskusta. Toukokuussa Министерство образования и науки Российской Федерации: Пресс-конференция по законопроекту о реформировании системы государственных академий наук Медведев, Юрий: РАНо списывать? Министр и академики: дискуссия о науке XXI века. Российская газета WWW-lähde. <http://www.rg.ru/2013/03/26/pismo-site.html> (viitattu ). 31 Министерство образования и науки Российской Федерации: Пресс-конференция по законопроекту о реформировании системы государственных академий наук Черных, Александр: Консилиум протеста. Коммерсант WWW-lähde. <http://kommersant.ru/doc/ ?issearch=true> (viitattu ). 33 Козлов, Вячеслав: Реформа РАН прошла второе чтение , Коммерсант. WWW-lähde. <http://www.kommersant.ru/doc/ > (viitattu ). 34 РИА Новости: Фортов назвал разговор с Путиным о реформе РАН сложным, но открытым WWWlähde. <http://ria.ru/science/ / html> (viitattu ).

17 15 Venäjän pääsyyttäjänvirasto järjesti Venäjän opetus- ja tiedeministeriössä toiminnantarkastuksen, joka johti yhteen kuuden virkamiehen irtisanomiseen ja kahden virkamiehen viranalennukseen. 35 Pääsyyttäjänviraston mukaan vuonna 2012 ministeriön asettama VAK-komitea (Высшая аттестационная комиссия, Higher Attestation Committee) myönsi lainvastaisesti 1323 tohtoriarvoa. 36 Tarkastuksessa myös ilmeni, että tietyt ministeriön virkamiehet olivat ylittäneet virkaoikeutensa myöntäessään ja peruuttaessaan tutkimusneuvostolupia. VAK-komitea oli puolestaan jättänyt peruttamatta akateemisia arvoja paljastuneesta plagiaatista huolimatta. Tohtoritutkintoja oli mm. myönnetty vanhaa todistuspohjaa käyttäen ja väitöskirjoja oli säilytetty väärin. Tohtoriarvon myöntämiseen kulunut aika myös vaihteli suuresti, mikä viittasi tarkastajien mukaan ministeriön valikoivaan lähestymistapaan arvojen myöntämisessä. 37 Toiminnantarkastuksen tuloksien perusteella Venäjän opetus- ja tiedeministeriö ei aio suuressa mittakaavassa tarkastaa jo hyväksyttyjen väitöskirjojen laatustandardeja ja sisältöjä, vaan keskittyy varmistamaan ja valvomaan tulevien väitöksien laatua. 38 Venäjän onnistuminen pyrkimyksessään nousta tutkimuksen suurvallaksi vuoteen 2020 mennessä riippuu tulevaisuudessa keskeisesti siitä, kuinka asetetuissa tavoitteissa pysytään ja millaisin keinoin. Tutkimuksen ja teknologian kehitysohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista on arvioitava keskeisesti tosiasiallisten mahdollisuuksien valossa. Tutkimusrahoituksen kasvattaminen 3 %:iin BKT:sta on kunniahimoinen tavoite Venäjälle, joka on talousongelmien edessä leikannut tutkimusvaroja viime vuosien ajan. Rahoituksen lisäksi sitoutuminen rakenteelliseen muutokseen ja venäläisen tieteen kilpailukyvyn kasvattamiseen vaatii Venäjältä tulevina vuosina vahvaa poliittista agendaa ja tahtoa, mutta myös tutkijayhteisön sitouttamista kehitysohjelman tavoitteisiin. Toistaiseksi jää nähtäväksi, kuinka rakenteellisen reformin tarve saadaan perusteltua muutoksen alle jäävälle Venäjän tiedeakatemioiden henkilöstölle ja millä keinoin venäläisen tutkimusperinteen parhaat puolet saadaan säilymään reformin edetessä. 35 Буров, Иван: В Минобрнауке уволили шесть чиновников. Коммерсант-online, WWW-lähde. <http://kommersant.ru/doc/ > (viitattu ). 36 Ibid. 37 Сигал, Евгений: Укротитель Минобраза. Коммерсант Деньги, WWW-lähde. <http://kommersant.ru/doc/ > (viitattu ). 38 РИА Новости: Ливанов не собирается устраивать тотальные проверки диссертаций WWW-lähde. <http://ria.ru/society/ / html> (viitattu ).

18 16 3 Venäjän uusi koulutuslaki Venäjän uutta koulutuslakia (Закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации») on valmisteltu pitkään ja lain luonteesta on käyty tiukkaa poliittista keskustelua. Ensimmäinen 700-sivuinen lakiluonnos muistutti sisällöllisesti koulutusta säätelevää hakemistoa, jossa määriteltiin kaikkea koulutukseen liittyvää professorien palkkatasoa myöten. 39 Kolmessa vuodessa lain luonne on kuitenkin muuttunut ydinsisältöä painottavaksi sääntelyasiakirjaksi, jossa erityistä huomiota on suunnattu koulutusjärjestelmän kokonaisvaltaisuuden esittämiseen. Hieman yli 400 sivuun tiivistynyt koulutuslaki käsittelee koulutusta aiempaa enemmän yhtenäisenä elämän läpi jatkuvana prosessina, jossa eri koulutustasoilta löytyy sekä yhteisiä että tasokohtaisesti säädettäviä asiasisältöjä. Uusi koulutuslaki ei näin ollen pelkästään korvaa vuoden 1992 koulutuslakia ja 1996 korkeakoulutus- ja jatkokoulutuslakia, vaan keskeisesti myös integroi erillisiä koulutusta sääteleviä lakeja toisiinsa. Syyskuussa 2013 voimaan astuneessa koulutuslaissa vahvistetaan monelta osin Venäjän koulutusjärjestelmään jo vakiintuneita käytäntöjä. Uusi koulutuslaki säätelee yleisesti kaikkea koulutuksen saralla tapahtuvaa kanssakäymistä, jota syntyy yksilön koulutusoikeuksien ja - vapauksien yhteiskunnallisesta toteuttamisesta Venäjällä. Koulutuslaki säätelee koulutuksen oikeudellista, yhteiskunnallista ja taloudellista perustaa, linjaa koulutuspolitiikan pääperiaatteet ja koulutuksen yleiset toimintasäännöt sekä määrittää koulutusalan osapuolien oikeusasemaa. 40 Uudessa laissa korostuu yksilöllinen kouluttautumisprosessi, jonka edellytyksiä taataan painottamalla inklusiivisen, digitaalisen ja etäopiskelun mahdollisuuksia kaikilla koulutusasteilla. Samoin elinikäisen oppimisen edellytyksiin ja täydennyskoulutusmahdollisuuksiin on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota. Uuden lain myötä kouluttautuminen esitetäänkin entistä joustavampana ja läpi koko ihmisiän tapahtuvana prosessina, joka määräytyy yksilön henkilökohtaisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Uutta koulutuslaissa on opetusprosessin laatuun ja opettajien asemaan panostaminen selkeyttämällä opettajan ammattiroolia ja työnkuvaa sekä varmistamalla paremmat edellytykset opettajan ammatin yhteiskunnalliselle arvostukselle. Lailla säädetään koulutuslaitosten 39 Ивойлова Ирина: Школа по уму. Новый закон "Об образовании в РФ" меняет всю российскую школу. Российская Газета WWW-lähde. <http://www.rg.ru/2013/01/10/zakon.html> (viitattu ). 40 Пункты 1,2 статьи 1 закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации».

19 17 opetushenkilökunnan oikeutta harjoittaa vapaasti pedagogista, tieteellistä ja taiteellista toimintaa, tehdä pedagogisia valintoja kansallisten opetusstandardien sallimissa rajoissa sekä osallistua opetussuunnitelmien kehittämiseen. 41 Vastaavasti opettaja on lain nojalla vastuussa harjoittamansa pedagogisen toiminnan laadusta, omasta ammattitaidostaan ja sen järjestelmällisestä ylläpitämisestä sekä ammattietiikan noudattamisesta. 42 Opettajan ammattitaitoa on lain mukaan mitattava viiden vuoden välein laadunvarmistuksin (attestointi), mutta opettaja voi halutessaan pyytää väliattestointia myös ammattitaitonsa kasvattamista varten. 43 Vuonna 2013 Venäjällä aloitettiinkin luonteeltaan ensimmäinen opettajien pedagogisten standardien määrittämiseen tähtäävä projekti. 44 Pedagogisten oikeuksien ja vapauksien lisäksi uudessa koulutuslaissa opettajille taataan myös sosiaalisia etuja kuten asumiskustannusetuuksia maaseudulla toimiville ja asuville opettajille. Samoin valtiovalta sitoutuu laissa tukitoimiin opiskelijoiden ohjaamiseksi opetusalalle. 45 Uuden koulutuslain myötä koulutuslaitokset ja koulutusjärjestelmä kokonaisuudessaan sitoutetaan myös tiedon avoimuuden periaatteeseen, mikä saattaa potentiaalisesti lisätä koulutuskentän yhtenäisyyttä ja ennakoitavuutta Venäjällä. Koulutuslaitosten on uuden lain nojalla ylläpidettävä avoimesti saatavilla olevia informaatioresursseja, joiden kautta koulutuslaitoksesta käyvät selville muun muassa koulutusala, tiedot laitoksen henkilöstöstä, rakenteesta ja rahoituksesta, opetuskieli sekä sisäänottoluvut koulutuslinjoittain. 46 Venäjän pääministeri on korostanut Internetin mahdollisuuksia ja toivonut koulutuslaitosten panostavan erityisesti verkkosivujen luomiseen, sillä korkeakouluja lukuun ottamatta koulutuslaitokset eivät ole toivotussa määrin aktivoituneet verkkosivujen käyttöönottoon. 47 Koko koulutusjärjestelmän tasolla tiedon avoimuuden periaatteella on selvästi haettu käytäntöjen yhtenäistämistä ja seurannan helpottamista jakamalla avoimesti vertailukelpoista dataa. Täten koulutusjärjestelmän ohjauksesta vastaavat kansalliset ja alueelliset virastot ovat velvoitettuja jakamaan avoimesti 41 Статья 47 закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 42 Статья 48 закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 43 Статья 49 закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 44 Министерство образования и науки Российской Федерации: Минобрнауки России публикует для широкого обсуждения проект концепции и содержания профессионального стандарта педагога WWW-lähde. <http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/3072> (viitattu ). 45 Пункт 7 статьи 47 закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 46 Статья 29 закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 47 Медведев, Дмитрий: Вступил в силу новый закон «Об образовании в Российской Федерации» WWW-lähde. <http://blog.da-medvedev.ru/post/308/transcript> (viitattu ).

20 18 tietoa muun muassa päättökokeiden sääntelystä ja arvostelusta sekä tuottamaan asiakirjapankkia, josta käyvät ilmi keskeiset koulutusta säätelevät ja siihen liittyvät dokumentit. 48 Yleinen keskustelu uudesta koulutuslaista on Venäjällä painottunut erityisesti koulutuksen saatavuuden kysymyksiin. Uuden koulutuslain on pelätty vähentävän maksuttoman korkeakoulutuksen mahdollisuuksia, sillä opetus- ja tiedeministeri Livanov on kannattanut valtion maksamien opiskelupaikkojen leikkaamista 49. Kilpailu valtion maksamista paikoista on kovaa, sillä maksulliset korkeakoulutuspaikat ovat yleistyneet Venäjällä 1990-luvulta alkaen. 50 Uudessa laissa oikeutta maksuttomaan korkeakoulutuksen rajoitetaankin enää vain yhteen tutkintoon opiskelijaa kohden. Tiettyjen vähemmistöryhmien osalta korkeakoulutusmahdollisuuksia on kuitenkin kehitetty ja uuden koulutuslain nojalla enintään 10 %:a korkeakoulun opiskelupaikoista kiintiöitetään vammaisille. Samoin sosiaalista tukea annetaan orvoille, sotilasperheiden lapsille ja Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden uhreille, joille uudessa koulutuslaissa taataan oikeus maksuttomaan korkeakoulutukseen tähtäävään valmennukseen. Merkittävää kehitystä on tapahtunut myös korkeakoulutuksen hakuprosessien osalta, sillä hakuun oikeuttavan toisen asteen koulutuksen päättökokeen (Единый Государственный Экзамен, ЕГЭ) tuloksien voimassaoloaikaa on uudessa koulutuslaissa pidennetty puolestatoista vuodesta reiluun neljään vuoteen. 51 Seuraavassa Venäjän uutta koulutuslakia tarkastellaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen näkökulmasta painottaen erityisesti kansainvälisen yhteistyön kannalta merkityksellisiä lakisisältöjä. Tarkastelussa korostuvat sellaiset lain kohdat, joilla on keskeistä merkitystä Venäjän korkeakoulutus- ja tutkimusjärjestelmän ymmärtämisessä, kansainvälisen yhteistyön edellytyksien hahmottamisessa ja potentiaalisten Venäjä-yhteistyömahdollisuuksien arvioimisessa. Varsinaisen uuden koulutuslain lisäksi tarkastelun apuna käytetään myös muita informaatioresursseja kuten valtiovirastojen verkkosivuja ja Venäjän kansallisia kehitysohjelmia vuosille Tarkastelun ensimmäisessä alaluvussa keskitytään kuvaamaan uuden lain mukaista korkeakoulutusjärjestelmää, josta esille nostetaan korkeakoulututkinnot, korkeakoulujen laillinen asema ja korkeakoulukentän sääntelymekanismit. Jälkimmäisessä alaluvussa pohditaan 48 Статья 98 закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 49 Газета.ru: Глава Минобрнауки Ливанов: число бюджетников в вузах надо сократить вдвое WWWlähde. <http://www.gazeta.ru/social/news/2012/05/22/n_ shtml> (viitattu ). 50 Pyykkö, 2013, s Ивойлова,

21 19 puolestaan lakiin kirjattua kansainvälistä yhteistyötä sekä ulkomaisten tutkintojen tunnustamista Venäjällä. Lisäksi raportin viimeisessä luvussa käydään kootusti keskustelua uuden koulutuslain mukaisista Venäjä-yhteistyömahdollisuuksista, jotka hahmotetaan arvioimalla Venäjän korkeakoulu- ja tutkimussektorin haasteita, kansainvälistymispyrkimyksiä sekä kansainvälisen kokemuksen merkityksen kasvua Venäjän korkeakoulutus- ja tiedepolitiikassa. 3.1 Korkeakoulutus ja korkeakoulut uudessa koulutuslaissa Venäjän uudessa koulutuslaissa korkeakoulutusta (высшее образование) säädetään niin yleisillä koulutusta säätelevillä kuin erikseen korkeakoulusektorille suunnatuilla säännöksillä. Aiemmasta käytännöstä poiketen korkeakoulutus on uudessa laissa niputettu yhteen opistoasteen ammatillisen koulutuksen kanssa, vaikka aiemmin näitä koulutusasteita on säädellyt eri koulutuslainsäädäntö. Uuden lain mukaan Venäjän koulutusjärjestelmän muodostavatkin enää vain kaksi koulutustasoa - Suomen järjestelmään verrattuna yleissivistävän peruskoulutuksen (ml. esiopetus) ja lukiotason toiseen asteen opetuksen kattava peruskoulutus (общее образование) sekä ammatillisen toisen asteen ja korkea-asteen kattava ammatillinen koulutus (профессиональное образование). 52 Venäjän päätös liittyä vuonna 2003 Bolognan prosessiin ja osaksi eurooppalaista korkeakoulutusaluetta on keskeisesti vaikuttanut Venäjän korkeakoulututkintoihin 2000-luvulla, mikä näkyy myös uuden koulutuslain tutkintokuvauksissa. Vuoteen 2025 ulottuvaan Venäjän koulutuksen kansalliseen konseptiin kirjattiin jo vuonna 2000 tavoite siirtymisestä kaksiportaiseen (бакалавриат, магистратура) korkeakoulututkintorakenteeseen. Venäjän valtiovalta panostikin merkittävästi 2000-luvun alussa Bologna-reformien juurruttamiseen korkeakoulujärjestelmäänsä, ja vuonna 2007 Venäjän lakiin kirjattiin perinteisen viisivuotisen korkeakoulututkinnon (специалитет) rinnalle kaksiportainen korkeakoulututkinto, jossa alemman korkeakoulututkinnon suorittamisajaksi määriteltiin neljä vuotta ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisajaksi kaksi vuotta. Korkeakoulutusohjelmat velvoitettiin siirtymään kahden syklin järjestelmään jo 1. syyskuuta 2009 alkaen, mutta siirto ei missään vaiheessa toteutunut täysimääräisenä Пункты 4, 5 статьи 9 закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 53 Motova, Galina; Pyykkö, Riitta: Russian Higher Education and European Quality Assurance. European Journal of Education, vol. 47, no. 1, 2012, s. 25.

22 20 Kaksiportainen korkeakoulututkinto ei ole syrjäyttänyt Venäjällä perinteistä viisivuotista korkeakoulututkintoa, vaan molemmat tutkintorakenteet ovat jatkaneet olemassaoloaan. Tämän osalta tilanne ei ole muuttunut myöskään uuden koulutuslain myötä. Sen sijaan aiempi jako korkeakoulutuksen ja tieteelliseen jatkokoulutuksen välillä poistuu, kun tieteellisestä jatkokoulutuksesta tulee osa kolmiportaista korkeakoulutusta. Venäjän uudessa koulutuslaissa korkeakoulutuksessa erotetaankin yhteensä kolme koulutustasoa ja neljä eri tutkintonimikettä: 1. bakalavriat (бакалавриат), joka vastaa vähintään 180 ja enintään 300 opintopistettä 54, 2. spetsialitet (специалитет), joka vastaa vähintään 240 ja enintään 360 opintopistettä tai magistratura (магистратура), joka vastaa vähintään 90 ja enintään 120 opintopistettä sekä 3. korkeimman ammattipätevyyden henkilöstön valmennus (подготовка кадров высшей квалификации), johon kuuluvat eri alojen jatkokoulutustutkinnot (аспирантура, адъюнктура, ординатура, ассистентура-стажировка). 55 Bakalavriat-, spetsialitet- ja magistratura-tason tutkintojen keskinäinen suhde ei ole muuttunut uudessa koulutuslaissa. Vaikka koulutuslaissa ei muodollisesti viitata alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon, suorittaakseen magistratura-tason tutkinnon opiskelijalla täytyy kuitenkin olla jo ennestään jokin korkeakoulututkinnoista suoritettuna. Bakalavriat- ja spetsialitet-tason opintoihin oikeuttavat toisen asteen yleissivistävän koulutuksen päättökokeet ja mahdolliset alakohtaiset pääsykokeet. Korkeimman ammattipätevyyden henkilöstön valmennukseen pääsemisen edellytyksenä on puolestaan spetsialitet- tai magistratura-tutkinnon suorittaminen. 56 Bakalavriat-, spetsialitet- ja magistratura-tutkintojen laajuudet määräytyvät kansallisten opetusstandardien mukaan, mutta eroja löytyy myös alakohtaisesti. Jokaisen tutkintonimikkeen osalta on erikseen määritelty koulutusalat, joita säätelevät alakohtaiset opetussuunnitelmat. Suositusopintolaajuudet noudattavat kaikissa kolmessa tutkinnossa opintovuositasolla Opintopiste (зачетная единица) vastaa Venäjällä 36 akateemista työtuntia, kun työtunnin pituus on minuuttia. 55 Пункт 5 статьи 10 закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 56 Пункты 2, 3, 4 статьи 69 закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации».

23 21 opintopisteen suoritustahtia - bakalavriat 240 opintopistettä, spetsialitet 300 opintopistettä ja magistratura 120 opintopistettä. 57 Jatkokoulutustasolla on siirrytty puhumaan korkeakoulutuksen jälkeisen ammatillisen koulutuksen sijaan (послевузовское профессиональное образование) korkeimman ammattipätevyyden henkilöstön valmennuksesta (подготовка кадров высшей квалификации). Uuden nimikkeen alle on yhdistetty alempia tieteellisiä jatkokoulutustutkintonimikkeitä (аспирантура, адъюнктура, ординатура, ассистентура-стажировка), 58 joiden osalta kansalliset opetusstandardit eivät ole vielä saatavilla. 59 Toistaiseksi on epäselvää, muodostuuko uudistettu jatkokoulutus Bolognan prosessin korkeakoulutusmallia vastaavaksi kolmanneksi sykliksi. Bolognan prosessin mukaiseen kolmisykliseen kandidaatti-maisteri-tohtori -tutkintorakenteeseen siirtymisestä on käyty Venäjällä jatkuvaa keskustelua, mutta yksiportaiseen kolmannen syklin koulutukseen siirtymistä on vastustettu. Kriitikoiden mielestä eurooppalainen tutkintomalli ei sovellu Venäjän korkeakouluperinteeseen, jossa jatkokoulutusta on annettu kaksivaiheisesti. Alempi tieteellinen jatkokoulutus (кандидат наук) on perinteisesti kestänyt Venäjällä vähintään kolme vuotta, minkä jälkeen jatko-opiskelija on voinut jatkaa myös ylempään tieteelliseen jatkokoulutukseen (доктор наук), jonka tarkkaa kestoa ei kuitenkaan ole määritelty. 60 Vuoden 2009 Bolognan prosessin seurantakierroksen maaraportissa Venäjä oli kuitenkin rinnastanut alemman jatkotutkintonsa PhD:ksi, vaikka asiasta ei ollut saavutettu yksimielisyyttä. 61 Uuden jatkokoulutustutkinnon rinnastumista eurooppalaisiin kolmannen syklin tutkintoihin helpottaa tulevaisuudessa ainakin se, että uuden lain nojalla kolmannen tason korkeakoulututkinto voi rakentua opintopisteiden varaan Министерство образования и науки Российской Федерации: Федеральные государственные образовательные стандарты. WWW-lähde. <http://xn--80abucjiibhv9a.xn-- p1ai/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/336> (viitattu ). 58 Подпункт 2б пунктa 2 статьи 12 закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 59 Kouluvuoden alkamispäivänä Venäjän opetus- ja tiedeministeriö julkaisi verkkosivuillaan jatkokoulutusta järjestäville tahoille osoitetun kirjeen, jossa selvennettiin jatkokoulutuksen järjestämisperusteita. Kirje ei esitellyt jatkokoulutuksen kansallisia opetusstandardeja, mutta selvensi jatko-opiskelijoiden oikeusasemaa. Kirjeen mukaan ennen jatkokoulutuksensa aloittaneet ovat oikeutettuja suorittamaan alemman jatkokoulutuksen aiemman lainsäädännön perusteella. Kts. Министерство образования и науки Российской Федерации: О подготовке кадров высшей квалификации WWW-lähde. <http://xn--80abucjiibhv9a.xn-- p1ai/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/3607> (viitattu ). 60 Opetushallitus: Venäjän koulutusjärjestelmä. Opetushallitus, Helsinki, 2006, s Pyykkö, 2013, s Пункт 11 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» от 20 марта 2013 г..

24 22 Uuden koulutuslain perusteella ilmeistä on, että jatkokoulutus muuttuu Venäjällä, mutta muutoksen luonne selviää vasta tutkintolaajuuden ja -sisällön julkitulon myötä. Kaksiportaisesta tieteellisestä jatkokoulutuksesta ei kuitenkaan enää puhuta uudessa koulutuslaissa, mikä viittaa vahvasti yksivaiheiseen jatkokoulutusmalliin siirtymiseen. Lisäksi Venäjän koulutuksen kansallinen kehitysohjelma vuosille antaa viitteitä siitä, miltä korkeakoulutusjärjestelmä näyttää vuoteen 2020 mennessä. Kehitysohjelman mukaisesti vuonna 2020 Venäjällä on johtavaa tutkimusyliopistoa, joille on keskitetty päävastuu jatkokoulutuksen järjestämisestä. Johtavat tutkimusyliopistot toimisivat näin ollen innovatiivisen talouskehityksen vetureina ja keskeiset alueelliset korkeakoulut tukisivat tutkimusyliopistojen toimintaa tarjoamalla vain tiettyjen alojen koulutusta. Muut korkeakoulut keskittyisivät sen sijaan tarjoamaan laaja-alaisesti korkeakoulutusta painottaen kandidaattitasoa ja suurimmassa osassa korkeakouluista tarjottaisiin myös niin sanottua soveltavan kandidaatin 63 tutkintoa. 64 Suuri muutos on tapahtunut myös siinä, että jatkokoulutus on uudessa koulutuslaissa sidottu korkeakouluihin, joilla on jatkokoulutukseen oikeuttava lisenssi. 65 Aiemmassa korkeakoulutusta ja jatkokoulutusta säätelevässä laissa jatkokoulutus oli mahdollista myös tutkimuslaitoksissa 66, mutta uuden lain mukaan tutkimuslaitoksen kuuluisi lisensoida opetustoimintansa tarjotakseen jatkokoulutusta. Arvioiden mukaan läheskään kaikki tutkimuslaitokset eivät täytä opetustoimiluvan vaatimuksia ja erityisesti Venäjän tiedeakatemian roolia tulevaisuuden jatkokoulutussektorilla on kyseenalaistettu. 67 Uusi koulutuslaki ei kuitenkaan riko kaikkia siteitä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välillä, sillä laki mahdollistaa edelleen jatkokoulutusopintojen 63 Soveltava kandidaatin tutkinto eli prikladnoj bakalavriat (прикладной бакалавриат) on vuonna 2010 Venäjällä käyttöön otettu tutkintonimike, jota on perusteltu elinkeinoelämän tarpeilla ja kandidaattitutkinnon työmarkkinarelevanssin kasvattamisella. Koulutus on suunniteltu nelivuotiseksi, josta puolet on yleisiä ja puolet ammatillisia opintoja. Soveltavan kandidaatin loppuarviointiin voivat osallistua myös yritysedustajat. Esimerkiksi Riitta Pyykkö on arvellut soveltavan kandidaatin vertautuvan suomalaiseen ammattikorkeakoulukoulutukseen. Kts. Pyykkö, 2013, s Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на годы , s. 25. WWW-lähde. <http://xn--80abucjiibhv9a.xn-- p1ai/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/3409/%d1%84%d0%b0%d0%b 9%D0%BB/2228/ %D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0- %D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7% D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_ pdf> (viitattu ). 65 Пункт 1 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» от 20 марта 2013 г.. 66 Пункт 1 статьи 21 закона от 22 августа 1996 г. 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». 67 Волчкова, Надежда: Академик В. Козлов: Новый закон разводит науку и образование WWW-lähde. <http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=49122d93-ebef-43f9-96eb-c1194f31b380> (viitattu ).

25 23 suorittamisen korkeakoulun ulkopuolella edellyttäen, että opiskelija kirjautuu toimiluvan saaneeseen koulutuslaitokseen väli- ja loppuarviointeja varten. 68 Integroimalla koulutusta ja tutkimusta korkeakouluissa tavoitellaankin tutkijapotentiaalin paikantamisen ohella korkeakoulutuksen parempaa laatua ja tutkimustiedon tehokkaampaa käyttöä koulutuksessa. 69 Korkeakoulut voivat uuden koulutuslain nojalla edelleen käyttää opetuksessaan tutkimuslaitosten henkilökuntaa ja opetushenkilökunta voi puolestaan toimia tutkimuslaitoksissa. Samoin koulutusja tutkimuslaitokset voivat toteuttaa yhteistä opetus-, tutkimus- ja projektitoimintaa sekä järjestää ja johtaa yhteisiä tutkimuslaboratorioita. Lisäksi korkeakoulut ovat oikeutettuja perustamaan tutkimuslaitoksiin erillislaitoksia, joiden on kuitenkin toteutettava opetusstandardien mukaista opetustoimintaa. 70 Tutkintojen ohella merkittäviä muutoksia on tapahtunut myös korkeakoulujärjestelmän sääntelyssä. Alun perin vuoden 1996 korkeakoulutus- ja jatkokoulutuslaissa määriteltiin korkeakoulutyypit, joita olivat yliopisto, akatemia ja instituutti sekä myöhemmin myös federaatioyliopisto. 71 Lain mukaan yliopiston tuli harjoittaa laaja-alaisesti tutkimusta ja tarjota opiskelijoilleen jatkokoulutusmahdollisuuksia. Instituutteja ei puolestaan velvoitettu harjoittamaan tutkimusta tai järjestämään jatkokoulutusta, minkä vuoksi instituutteina saattoivat toimia esimerkiksi yliopistojen sivutoimipisteet. Akatemia erottui yliopistosta siinä, että se tarjosi koulutusta vain tietyllä alalla (kuten musiikki tai kuvataide) ja harjoitti tutkimusta vastaavasti vain omalla alallaan. 72 Aiemmasta käytännöstä poiketen uudessa koulutuslaissa ei enää tyypitellä korkeakouluja, vaan huomio on siirretty korkeakoulujen ohjaukseen ja valvontaan. Uusi koulutuslaki mainitsee silti erikseen kansalliset yliopistot, federaatioyliopistot ja kansalliset tutkimusyliopistot, joille on annettu edellä jo kuvattuja erillisoikeuksia. Kansalliset yliopistot ovat vastuussa niin omista opetusstandardeistaan kuin tutkintotodistusmalleistaan. Sen sijaan 68 Пункт 3 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» от 20 марта 2013 г; Пункт 9 статьи 33 закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 69 Пункт 1 статьи 72 закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 70 Пункт 2 статьи 72 закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 71 Пункт 10 статьи 11 закона от 22 августа 1996 г. 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». 72 Vainio, 2009, s

26 24 federaatioyliopistot ja kansalliset yliopistot vastaavat toistaiseksi vain opetusstandardiensa määrittelystä. 73 Kaikkien koulutuslaitosten ohjausta suoritetaan uuden lain nojalla lisensoimalla, akkreditoimalla ja valvomalla koulutustoimintaa, järjestämällä pedagogisia ja riippumattomia koulutusarviointeja sekä panostamalla informaation avoimuuteen. 74 Toimiluvan saaminen on Venäjän valtiollisten ja yksityisten korkeakoulujen toiminnan ehdoton edellytys, sillä toimiluvassa säädetään tarkoin millä aloilla ja millaista koulutusta ja opetusta koulutuslaitos on oikeutettu tarjoamaan opiskelijoille. Toimiluvan saaminen edellyttää koulutuslaitokselta paitsi opetusstandardien mukaista opetusohjelmaa, pätevää opetushenkilökuntaa sekä säädösten mukaan valmisteltua toimilupahakemusta, mutta esimerkiksi myös ruokailumahdollisuuksien järjestämistä koulutuslaitoksen alueella. 75 Koulutustoiminnan akkreditointi on puolestaan ehtona sille, että koulutuslaitos saa myöntää valtiostandardien mukaisia tutkintotodistuksia. Korkeakoulutustoiminnan kannalta akkreditointi on ehdotonta erityisesti siksi, että ilman valtion tunnustamaa tutkintotodistusta on edelleen vaikea työllistyä Venäjän työmarkkinoilla. 76 Huomionarvoista on, että uudessa koulutuslaissa on luovuttu attestointimenettelystä, jonka tarkoituksen on ollut keskeisesti valvoa kansallisia opetusstandardeja koulutuslaitoksissa. 77 Attestointiin kuulunut opetusstandardien valvonta on uudessa koulutuslaissa siirretty akkreditoinnin ja uusien valvontamekanismien (контроль) piiriin. Koulutustoiminnan kontrollilla pyritään varmistamaan opetusstandardien tason lisäksi myös rikkeettömyys. 78 Täysin uutta koulutuskentän sääntelyssä on informaation avoimuuden (информационная открытость) painottaminen koulutuslaissa. Informaation avoimuudella viitataan koulutusjärjestelmän kannalta merkityksellisen tiedon avoimeen saatavuuteen, josta ovat vastuussa niin opetuksesta vastaavat federatiiviset hallintoelimet kuin koulutuslaitoksetkin. Uuden koulutuslain nojalla hallintoelinten ja koulutuslaitosten on avoimesti jaettava koulutusjärjestelmää koskevia tilastoja, seurannan ja valvonnan tuloksia sekä muuta hallinnonalaan liittyvää relevanttia 73 Статья 24 и пункт 1 статьи 9 закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 74 Глава 12 закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 75 Статья 91 главы 12 закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 76 Статья 92 главы 12 закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 77 Lisää attestoinnista kts. Opetushallitus, 2006, s Статья 93 главы 12 закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации».

27 25 tietoa käyttäen informaatioresursseja kuten Internetiä. 79 Venäjän opetus- ja tiedeministeriön osalta informaatioavoimuutta toteuttaa koulutus- ja tutkimusjärjestelmän valvontaelin Rosobrnadzor (Рособрнадзор), jonka verkkosivuilta löytyy tietoa koulutus- ja tutkimuslaitosten valvonnasta, seurannasta ja arviointikäynneistä. 80 Rosobrnadzorin alaisen Rosakkredagentstvon (Росаккредагентство) verkkosivuilta voi puolestaan tarkistaa kaikki Venäjällä akkreditoidut koulutuslaitokset mukaan lukien korkeakoulut. 81 Myös koulutuslaitokset velvoitetaan jakamaan avoimesti tietoja omasta toiminnastaan kuten organisaatiorakenteesta, opetusaloista ja -kielistä, opiskelijoiden ja henkilökunnan määrästä sekä koulutuslaitoksen rahoituskanavista ja muista saatavista tuista. Korkeakoulujen ja täydennyskoulutuslaitosten on lisäksi avoimesti tiedotettava tutkimustoiminnastaan ja saavutetuista tutkimustuloksista. 82 Kaiken kaikkiaan vaikuttakin siltä, että uuden koulutuslain mukainen korkeakoulutusjärjestelmä pyrkii kohti avoimempaa, laatuorientoituneempaa ja tutkimuspainotteisempaa korkeakoulutusta, mikä vastaa keskeisesti tavoitetta yhdenmukaistaa eurooppalaista korkeakoulutusaluetta. Korkeakoulujen kasvava autonomia, koulutuskentän monipuolinen valvonta ja avoimuuden periaate tukevat kaikki kansainvälisen yhteistyön edellytyksiä parantamalla Venäjän korkeakoulutuskentän luotettavuutta ja kehittämällä laadunvarmennustyökaluja. Uuden koulutuslain sijaan kansainvälisen yhteistyön ongelmaksi voi muodostua lain edellyttämän muutoksen hallitsemattomuus, joka voi johtua poliittisen tahdon törmäämisestä yleiseen vastustukseen. Kuten jatkokoulutustutkinnon ympärillä käydystä poliittisesta väännöstä voidaan päätellä, uusi koulutuslaki ei tyydytä kaikkia Venäjän toimijoita ja vaarana on, että muutokset viedään Venäjällä läpi vain puolittain ja epäyhtenäisesti. Havainnollista on, että uuden lukuvuoden alkamisen kynnyksellä uudistetun jatkokoulutustutkinnon tutkintotavoitteita ja opetussuunnitelmaa ei vieläkään ole julkistettu. Vaikka lakia sellaisenaan on pidettävä painavana argumenttina muutoksen puolesta, yksinään se ei kuitenkaan pysty takaamaan reformien asettumista osaksi venäläistä korkeakoulutusta. 79 Статья 97 главы 12 закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 80 Kts. obrnadzor.gov.ru/ru/ 81 Kts. 82 Статья 29 главы 2 закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации».

28 3.2 Kansainvälinen yhteistyö ja tutkintojen tunnustaminen 26 Venäjän uusi koulutuslaki takaa aiempaa laajemmat edellytykset kansainväliselle yhteistyölle, sillä uudessa koulutuslaissa säädetään ensi kertaa myös kansainvälisen yhteistyön tavoitteista ja painopisteistä koulutuksessa. Vuoden 1992 koulutuslaissa kansainvälinen yhteistyö mainittiin vain yleisellä tasolla ja vuoden 1996 korkeakoulutus- ja jatkokoulutuslaissa siitä ei puhuttu ollenkaan. Uuden koulutuslain mukaan kansainvälisen yhteistyön perustavoitteena on laajentaa Venäjän kansalaisten pääsyä ulkomaiseen koulutukseen ja vastavuoroisesti lisätä muiden maiden kansalaisten tai vailla kansalaisuutta olevien koulutusmahdollisuuksia Venäjällä. Koulutuksen saatavuuden edistämisen lisäksi kansainvälisellä yhteistyöllä tavoitellaan parempaa koordinaatiota Venäjän ja kansainvälisten kumppanien välille sekä haetaan kehitystä koulutuksen kehittämismekanismeihin. Huomionarvoisesti uudessa koulutuslaissa Venäjä sitoutuu myös tukemaan opiskelija-, henkilöstö- ja tutkijaliikkuvuutta sekä tutkintojen ja pätevyyksien keskinäistä tunnustamista. Aiemmissa koulutuslaeissa Venäjä ei ole tehnyt vastaavanlaisia sitoumuksia. 83 Merkittävä rooli Venäjän kansainvälisessä koulutusyhteistyössä on annettu suoraan koulutuslaitoksille, joille taataan oikeus solmia itsenäisesti Venäjän lakien mukaisia kansainvälisiä sopimuksia ulkomaisten kumppaneiden kanssa. Kansainvälisessä toiminnassaan koulutuslaitos voi kehittää yhdessä ulkomaisten koulutuslaitosten kanssa yhteisiä opetus- ja tutkimusohjelmia, tukea kansainvälistä liikkuvuutta sekä osallistua kansainvälisiin tutkimus- ja innovaatiokehityshankkeisiin. 84 Koulutuksen kansainvälistämisessä uutta on verkosto-opetuksen painottaminen, sillä koulutusta ja opetusta voidaan uuden lain nojalla järjestää verkostomuotoisesti, jolloin verkostokumppanina voi toimia ulkomainen koulutuslaitos tai jokin muu toimija. 85 Lisäksi mahdollisuus verkostomuotoiseen koulutukseen on erikseen mainittu korkeakoulutuksen kolmannen koulutustason tutkintojen osalta, mikä voi viitata erityiseen kiinnostukseen verkostomuotoisten jatkokoulutusohjelmien toteuttamiseen. 86 Lain tasolla kansainvälisessä yhteistyössä painotetaan myös koulutuslaitosten mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin projekteihin, kongresseihin, symposiumeihin, konferensseihin ja 83 Пункты 1, 2 статьи 105 закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 84 Пункты 3 статьи 105 закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 85 Пункты 1 статьи 15 закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 86 Пункт 30 главы 4 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» от 20 марта 2013.

29 27 seminaareihin. Samoin venäläiselle osapuolelle taataan oikeus järjestää vastaavia kansainvälisiä tapahtumia. 87 Koulutuslaista voidaan lisäksi löytää epäsuoria viittauksia kansainväliseen yhteistyöhön esimerkiksi koulutuksen laadun varmistamisen yhteydessä. Riippumattomassa koulutuksen laadun arvioinnissa voidaan uuden koulutuslain nojalla käyttää kansainvälisiä koulutusta vertailevia tutkimuksia, joilla todennäköisesti viitataan muun muassa PISA-tutkimuksiin. Riippumattoman koulutuksen laadun arvioinnin vaikuttavuudella on kuitenkin selvät rajansa, sillä arviointi ei voi johtaa koulutuslaitoksen lisenssin tai akkreditoinnin peruuttamiseen, eikä koulutustoiminnan keskeyttämiseen. 88 Kansainvälisen korkeakoulutus- ja tutkimusyhteistyön edellytyksien kannalta erityisen merkittävää on, että tutkintojen tunnustamisesta Venäjällä on ensi kertaa säädetty varsinaisessa koulutuslaissa. Tutkintojen tunnustamisen yksityiskohtaiset menettelyohjeet löytyvät edelleen ainoastaan tunnustamisesta vastaavien toimielimien infokanavien kuten verkkosivujen kautta, mutta laissa säädetään tunnustamisen pääpiirteet. Tutkintojen tunnustamisesta vastaa koulutuslain nojalla koulutuksen ja tutkimuksen valvontatoimielin Rosobrnadzor (Рособрнадзор). 89 Tutkintojen tunnustamisen käytännön järjestelyistä vastaa puolestaan Rosobrnadzorin alainen Glaveksperttsentr (Главэкспертцентр), jolle osoitetaan tutkintojen tunnustamista varten vaadittavat asiakirjat. 90 Ulkomaiselle tutkinnolle voi Glaveksperttsenterin kautta hakea joko akateemista tai ammatillista tunnustusta riippuen siitä, haetaanko tutkinnon tunnustamista opintoja vai työllistymistä varten. Poikkeuksellisesti farmasian ja lääketieteen alan ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustamisesta vastaa Venäjällä Roszdravnadzor (Росздравнадзор), joka on Venäjän terveys- ja sosiaalikehitysministeriön alainen valvontatoimielin. 91 Tutkinnon tunnustamista haetaan Glavekspertcentrin Moskovan toimistosta, joko jättämällä asiakirjat tarkastettavaksi henkilökohtaisesti tai valtuuttamalla siihen toisen henkilön. Tutkinnon 87 Подпункт 5 пункта 3 статьи 105 закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 88 Пункты 5, 6 статьи 95 закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 89 Пункты 1 статьи 107 закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 90 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: Признание документов об образовании (нострификация). WWW-lähde. <http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_of_documents/> (viitattu ). 91 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: Что такое признание (нострификация) иностранных документов об образовании? WWW-lähde. <http://glavex.ru/ru/evaluate/whatis> (viitattu ).

30 28 tunnustamista varten Glaveksperttsentrille kuuluu toimittaa tutkinnon tunnustamishakemus, kopio henkilöllisyyden todistavasta asiakirjasta (hakijan ja valtuutetun) sekä alkuperäiset ja varmennetut opiskelutodistukset tarvittavine liitteineen (esim. opintosuoritusote) myös käännettynä venäjäksi ja notaarilla hyväksytettyinä. Jos opiskelutodistuksessa oleva sukunimi ei täsmää henkilöllisyystodistuksen sukunimen kanssa, henkilön on lisäksi toimitettava sukunimen vaihdon todistavan asiakirjan kopio. Näiden lisäksi hakemukseen liitetään kuitti maksetusta käsittelymaksusta, jota ilman hakemusta ei tarkastella. Postihakemuksissa hakija saa ohjeet käsittelymaksun maksamiseksi asiakirjojen saavuttua Moskovan toimistoon ja toimiston tarkastettua ne. 92 Vaikka tutkinnon tunnustamiseen vaadittavat asiakirjat ohjautuvat Glaveksperttsentrin kautta, varsinaisen tutkinnon tunnustamispäätöksen tekemisestä vastaa kuitenkin Rosobrnadzor, joka voi joko puoltaa tutkinnon tunnustamista Venäjällä tai hylätä hakemuksen. Tunnustettu tutkinto oikeuttaa samoihin akateemisiin ja ammatillisiin oikeuksiin kuin venäläinen tutkinto, johon Rosobrnadzor on ulkomaisen tutkinnon rinnastanut. Tunnustusta varten Rosobrnadzor voi kääntyä ulkomaisen tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen puoleen tai pyytää hakijalta tarvittaessa lisäselvitystä. Tunnustamismenettelyssä Rosobrnadzor tutkii ulkomaisen tutkinnon vertautumista venäläisiin tutkintoihin ja kansallisiin opetusstandardeihin vertaamalla opetussisältöjä ja laajuuksia ottaen kuitenkin huomion eri koulutusjärjestelmien systeemiset erot. Jos Rosobrnadzor havaitsee ulkomaisessa tutkinnossa puutteita, hakijalle voidaan tarjota mahdollisuutta lisäsuorituksin täydentää tutkintoaan vastaamaan venäläistä tutkintoa. Lisäksi Rosobrnadzor voi myöntää akateemisen todistuksen (академическая справка), joka todistaa tietyn opintosuorituksen tai opetusjakson laajuutta. 93 Tutkinnon tunnustaminen voi kestää maksimissaan 3,5 kuukautta, jos tunnustamiseen ei vaadita lisäselvityksiä. Jos tutkintoa ei kuitenkaan voida tunnustaa ilman lisäselvitystä tai tutkinnon myöntäneen koulutuslaitoksen antamia lisätietoja, tutkinnon tunnustamisajan pituus riippuu tarvittavien tietojen saatavuuden nopeudesta Рособрнадзор: Признание документов об образовании (нострификация). WWW-lähde. <http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_of_documents/> (viitattu ). 93 Rosobrnadzorin mukaan tutkintojen tunnustamismenettelystä säädetään vuoden 2009 päätöksellä, joten uuden koulutuslain tuomat mahdolliset muutokset eivät vielä näy tämän kuvauksen perusteella. Vuoden 2009 päätös ulkomaisten tutkintojen tunnustamisen menettelystä Venäjällä on tämän raportin liitteenä (venäjäksi). Kts. Liite Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: Что такое признание (нострификация) иностранных документов об образовании?

31 29 Ulkomaisten tutkintojen tunnustamismenettely on kansalaisuudesta riippumatta aina sama eli venäläiset hakijat hakevat ulkomaisille tutkinnoilleen tunnustusta samaa väylää pitkin kuin ulkomaalaiset. Ulkomaisten jatkotutkintojen tunnustamismenettely poikkeaa kuitenkin tavallisesta tutkinnon tunnustamismenettelystä siinä, että tunnustusta hakevan on suoritettava Venäjällä loppuarviointi. Loppuarvioinnin suorittamistapaa ei kuitenkaan ole eritelty menettelyohjeissa, mutta tarvittaessa myös hakijan väitöskirja voidaan arvioida uudestaan VAK-komitean toimesta (Высшая аттестационная комиссия, Higher Attestation Committee). Arvioinnissaan VAK-komitea punnitsee väitöskirjan tuloksien aitoutta sekä hakijan osuutta esitellyissä tutkimustuloksissa. Samoin arvioinnissa tarkastellaan mm. tutkimustulosten innovatiivisuutta, tutkimusarvoa sekä käytännön käyttökelpoisuutta, joiden perusteella hakijan tutkinnon ala rinnastetaan vastaavaan venäläiseen koulutusalaan. Hakijalta voidaan tarvittaessa pyytää myös lisäselvityksiä. Hakija- ja väitöskirja-arviointien perusteella VAK-komitea tekee lopullisen päätöksen joko tutkinnon tunnustamisesta Venäjällä tai hakemuksen hylkäämisestä. 95 Ulkomaista tutkintoa ei tarvitse tunnustaa Venäjällä, jos Venäjä on allekirjoittanut kahdenvälisen tutkintojen tunnustamissopimuksen tutkinnon myöntäneen maan kanssa. 96 Myöskään jatkotutkinnon tunnustusta hakevan ei tarvitse suorittaa uutta loppuarviointia kahdenvälisten sopimusten perusteella. 97 Rosobrnadzor ylläpitää vuosittain päivitettävää listaa kahdenvälisen tutkintojen tunnustamissopimuksen Venäjän kanssa allekirjoittaneista maista ja lista löytyy Glaveksperttsentrin verkkosivuilta. 98 Kahdenvälisten sopimusten lisäksi oikeus tutkinnon tunnustamiseen ilman erillistä tunnustamismenettelyä on sellaisilla ulkomaisilla korkeakouluilla, joiden myöntämät tutkinnot ja akateemiset arvot tunnustetaan Venäjän päätöksellä ilman erillistä tunnustamismenettelyä. Listaa korkeakouluista päivitetään vuositasolla nojautuen valittuihin yliopistorankingeihin, joiden sata ensimmäistä korkeakoulua hyväksytään listalle Glavekspertcentrin tietojen perusteella ei käy selville, huomioiko tämä menettelykuvaus myös Venäjän uuden koulutuslain mukaiset jatkokoulutusmuutokset. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: Степень кандидат, доктор наук, PhD - как признать в России. WWW-lähde. <http://glavex.ru/ru/phd> (viitattu ). 96 Статья 107 закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 97 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: Степень кандидат, доктор наук, PhD - как признать в России. 98 Kts. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: Международные соглашения РФ и СССР о признании и эквивалентности. WWW-lähde. <http://glavex.ru/ru/md> (viitattu ). 99 Kts. Liite 6.

32 30 Ensi kertaa tutkintojen tunnustamista on korkeakoulutuksessa ulkoistettu myös tietyille korkeakouluille. Uuden lain nojalla Venäjän johtavat korkeakoulut 100 sekä erillisellä federatiivisellä säännöksellä määrätyt korkeakoulut ovat oikeutettuja tunnustamaan ulkomaisia tutkintoja itsenäisesti. 101 Sekä tutkintoja tunnustavat korkeakoulut että Rosobrnadzor velvoitetaan välittämään tietoja tutkintojen tunnustamisen periaatteista avoimeen verkkoportaaliin. 102 Verkkoportaalista vastaa Akateemisen liikkuvuuden ja tutkintojen tunnustamisen informaatiokeskus 103 (Национальный информационный центр по академическому признанию и мобильности), jota ylläpitää Venäjän opetus- ja tiedeministeriö Venäjän kansojen ystävyyden yliopiston johdolla (Российский университет дружбы народов РУДН). Portaalista löytyy monipuolisesti tietoa tutkintojen tunnustamisesta Venäjällä, mutta portaalia voi käyttää myös yhteistyötyökaluna, sillä portaalista voi esimerkiksi tarkistaa kaikki Venäjällä akkreditoidut korkeakoulut. Lisäksi keskuksen verkkoportaalin kautta pääsee tarkastelemaan kuvauksia Venäjän koulutusjärjestelmän koulutusasteista, mutta kuvauksia ei ollut vielä päivitetty vastaamaan uuden koulutuslain edellyttämiä muutoksia tämän raportin valmistumisen hetkellä. 104 Kansainvälisen yhteistyön arvioimisen kannalta merkityksellistä on, että myös Venäjä on allekirjoittanut Lissabonin sopimuksen, jonka lähtökohtana on, että sopimusosapuolet tunnustavat toisen sopimuspuolen tutkinnot, jos ei voida osoittaa olennaista eroa tunnustettavan tutkinnon ja tunnustamishakemuksen saaneen maan vastaavan tutkinnon välillä. 105 Venäjän tavoin myös Suomi on allekirjoittanut Lissabonin sopimuksen, mutta toistaiseksi ainoa suomalainen korkeakoulu, jonka myöntämät tutkinnot tunnustetaan ilman erillistä tunnustamismenettelyä Venäjällä, on Helsingin yliopisto. Venäjän päätös perustuu Helsingin yliopiston vuosittaisiin sijoituksiin yliopistorankigeissa, sillä Suomella ei ole kahdenvälistä tutkintojen tunnustamisen sopimusta Venäjän kanssa. Venäjän sitoutuminen Lissabonin sopimuksen tutkintojen tunnustamista koskeviin sitoumuksiin ei käy ilmi myöskään uudesta koulutuslaista, vaikka Venäjä painottaa tutkintojen tunnustamisen edistämistä osana koulutussektorin kansainvälistä yhteistyötä. Venäjä vaikuttaa siis 100 Kts. Tämän raportin osa Пункт 11 статьи 107 закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 102 Пункт 14 статьи 107 закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 103 Национальный информационный центр по академическому признанию и мобильности. WWW-lähde. <http://www.russianenic.ru/> (viitattu ). 104 Kts. Система образования сегодня. WWW-lähde. <http://russia.edu.ru/edu/description/sysobr/> (viitattu ). 105 Opetushallitus: Tutkintojen tunnustamiseen liittyvä kansainvälinen yhteistyö WWW-lähde. <http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/ammatillisten_tutkintojen_tunnustamiseen_li ittyva_kansainvalinen_yhteistyo> (viitattu ).

33 31 olevan valmis tehostamaan tutkintojen tunnustamisen yhteistyötä ulkomaiden kanssa, mutta omien sopimustensa varassa. 106 Myös yleisellä tasolla uusi koulutuslaki määrittelee vain löyhästi koulutussektorin kansainvälisen yhteistyön raamiehtoja, mutta kansainväliselle yhteistyölle annettua painoarvoa voidaan silti pitää merkkinä Venäjän halusta sitoutua kansainvälisen yhteistyön edistämiseen koulutuksessa. Yksityiskohtaisempaa Venäjän kansainvälistymisagendaa on haettava muualta kuin koulutuslaista. Venäjän kansalliset koulutuksen ja tutkimuksen kehitysohjelmat vuosille tarjoavat hedelmällistä lisätietoa siitä, millaista koulutus- ja tiedepolitiikkaa Venäjällä aiotaan toteuttaa tulevina vuosina. Kehitysohjelmat noudattavat koulutuslain asettamia linjauksia ja niissä korostuu kansainvälisen yhteistyön merkitys Venäjän koulutus- ja tutkimussektorin kehittämisessä. Kehitysohjelmat indikoivat myös konkreettisia tavoitteita kuten englanninkielisten koulutusohjelmien tarjonnan laajentamista, kansainvälisen opetushenkilökunnan palkkaamista sekä venäläisten akateemisen liikkuvuuden kasvattamista. 107 Venäjä-yhteistyöstä kiinnostuneen kannattaakin koulutuslain lisäksi kiinnittää huomiota kansallisiin kehitysohjelmiin, jotka määrittävät keskeisesti vuoteen 2020 asti koulutukseen ja tutkimukseen suunnattua rahoitusta ja kehityksen painopisteitä. 106 Kts. Liite Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на годы , esimerkiksi s. 69, 79.

34 32 4 Tulevaisuuden Venäjä-yhteistyö? Venäjä on uudella vuosituhannella ollut samojen haasteiden edessä kuin muut maailman maat. Kilpailu globaaleilla markkinoilla on kiristynyt jatkuvasti, teknologinen kehitys on ollut nopeaa ja tutkimustiedon tuottamiseen ja tuotteistamiseen on käytettävissä yhä vähemmän aikaa. Globaali finanssikriisi on osoittanut Venäjälle energiaviennin varassa olevan talouskasvun rajat ja herättänyt samalla huolta Venäjän pelkistymisestä raaka-aineviejäksi. Koska Venäjä ei kykene kilpailemaan maailman markkinoilla halpatyövoimallaan, sen on turvattava kilpailukykynsä säilyminen panostamalla inhimilliseen pääomaansa. Uusi koulutuslaki sekä koulutuksen ja tutkimuksen kehitysohjelmat vuosille viittaavat systeemiseen muutoksen, joka tähtää Venäjän integroimiseen tiukemmin kansainvälisen korkeakoulutus- ja tutkimusyhteisöön. Keskittämällä voimia ja varoja koulutuksen laatuun ja tutkimustyön edellytyksiin Venäjä hakee osaamiselleen korkean tason kansainvälistä tunnustusta, joka siltä on pitkään puuttunut. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen lähentäminen, tutkimus- ja kehitysrahoituksen kasvattaminen, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön edistäminen sekä koulutus- ja tutkimustoiminnan kansainvälistäminen viittaavat vahvaan poliittiseen tahtoon modernisoida venäläistä korkeakoulutusta ja tutkimusta vastaamaan entistä paremmin erityisesti Euroopan unionissa vallitsevia tendenssejä. Bolognan prosessista on muodostunut Venäjälle tärkeä työkalu erityisesti korkeakoulutuksen kehittämisessä 108, vaikka Venäjän julkisessa keskustelussa tämä harvemmin tunnustetaan. Tieteellisen jatkokoulutuksen palauttaminen kolmanneksi korkeakoulutuksen tasoksi viittaa selvään pyrkimykseen yhdenmukaistaa venäläistä korkeakoulutusta eurooppalaisen korkeakoulutusalueen standardien kanssa. Koulutuksen kehitysohjelmassa Venäjän liittymistä Bolognan prosessiin kuvataan venäläisen korkeakoulutuksen läpimurtona vuosikausien eristyneisyydestä kohti kykyjen, tiedon ja teknologian globaaleja markkinoita 109. Vaikka integroituminen globaaliin koulutusalueeseen on vielä kesken, Venäjä vaikuttaa olevan valmis tekemään tämän tavoitteen eteen myös töitä. 108 Tämä käy ilmi Venäjän koulutuksen kehitysohjelmasta vuosille , jossa Bolognan prosessiin viitataan useasti kehityksen mittarina. 109 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на годы , s. 72.

35 33 Venäjä-yhteistyön kannalta keskeistä on, että Venäjä on kääntänyt katseensa kohti kansainvälistä kokemusta korkeakoulutuksen kehittämisestä ja tutkimuspotentiaalin vahvistamisesta. Venäjä käyttää koulutukseen edelleen 1,5-3 -kertaisesti vähemmän varoja opiskelijaa kohden kuin OECD:n maat keskimäärin. Tilanteeseen on kuitenkin luvassa parannusta vuoteen 2020 mennessä, jos kehitysohjelmassa asetetut koulutuksen modernisoimistavoitteet saavutetaan. Venäjä sitoutuu kasvattamaan koulutukseen suunnattua rahoitusta 4,9 %:sta 6,3 %:iin BKT:sta seuraavan seitsemän vuoden aikana. 110 Esimerkin lisäksi ulkomailta haetaan myös konkreettista yhteistyötä venäläisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehitykseen. Tulevina vuosina Venäjä on panostamassa toisen ja kolmannen korkeakoulusyklin ohjelmiensa vahvistamiseen, sillä uusien koulutustasojen ja -ohjelmien perustaminen ei ole yksinään kasvattanut opiskelijoiden tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia toivotussa määrin. Valtion tukitoimista huolimatta korkeakoulujen innovaatiotoiminta on edelleen riittämätöntä, eivätkä korkeakoulut osallistu tarpeeksi valtiontalouden kehitykseen. 111 Tavoitteena on, että vuonna 2020 lahjakkaat opiskelijat eivät enää lähtisi toisen ja kolmannen korkeakoulusyklin koulutukseen ulkomaille, vaan heille olisi tarjolla varteenotettavia ja laadukkaita toisen ja kolmannen korkeakoulusyklin koulutusvaihtoehtoja Venäjällä. Vetoapua tavoitteen realisoimiseen on haettu eritoten kansainvälisestä korkeakouluyhteistyöstä, ja vuoteen 2020 mennessä vähintään 30 venäläisen korkeakoulun on tarjottava toisen ja kolmannen korkeakoulusyklin koulutusohjelmia yhdessä maailman johtavien korkeakoulujen kanssa. 112 Venäjä on sekä uudessa koulutuslaissa että koulutuksen kehitysohjelmassa sitoutunut tukemaan opiskelijoiden ja opettajien kansainvälistä korkeakoululiikkuvuutta. Venäläisten opiskelijoiden ja opettajien kannalta liikkuvuutta hankaloittaa erityisesti puutteellinen englannin kielen osaaminen, jonka kehitykseen halutaan tulevina vuosina panostaa parantamalla englannin kieliopetusta venäläisissä korkeakouluissa. Venäjälle suuntautuvaa kansainvälistä liikkuvuutta sekä Venäjän asemaa koulutuspalvelujen viejänä aiotaan edistää myös tarkastamalla Venäjän viisumikäytäntöjä, maahanmuuttopolitiikka ja työlainsäädäntöä. Keskeisenä puutteena koulutuksen 110 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на годы , s. 17, Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на годы , s Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на годы , s. 36.

36 34 kehitysohjelmassa on pidetty venäläisten korkeakoulujen kampusten heikkoa tila- ja varustetasoa, joka ei houkuttele kansainvälisiä opiskelijoita ja opettajia Venäjälle. Korkeakoulujen infrastruktuuria on kehitysohjelman mukaisesti tarkoitus tehostaa rakentamalla vuoteen 2020 uusia kampuksia, asuntoloita ja tutkimuslaboratorioita. 113 Myös ulkomaisten tutkintojen tunnustamisen käytäntöjä ehdotetaan Venäjän koulutuksen kehitysohjelmassa tarkastettaviksi. 114 Keväällä 2013 tutkintojen tunnustamisesta vastaavat virastot Rosobrnadzor ja Glaveksperttsentr sekä Akateemisen liikkuvuuden informaatiokeskusta ylläpitävä RUDN järjestivät yhdessä tutkintojen tunnustamisseminaarin, jonka resoluutiossa korostettiin kansainvälisten konventioiden ja erityisesti Lissabonin sopimuksen merkitystä venäläisissä tutkintojen tunnustamiskäytännöissä. 115 Seminaariosallistujat painottivat kansainvälisen yhteistyön merkitystä, ja Venäjä onkin viritellyt tutkintojen tunnustamisen yhteistyötä useiden maiden, mukaan lukien Suomen, kanssa. Ulkomaisten tutkintojen tunnustamisen helpottaminen on Venäjän intressinä erityisesti osana nuorten asiantuntijoiden aivovuodon ehkäisemistä ulkomaille, sillä ulkomailla tutkintonsa suorittaneiden venäläisten on hankala palata töihin Venäjälle tutkinnon tunnustamismenettelyn vuoksi. Todennäköisesti uusi koulutuslaki vaikuttaa tulevaisuudessa tutkintojen tunnustamisen periaatteisiin Venäjällä, mutta toistaiseksi muutokset eivät ole vielä nähtävissä. Oletettavasti tieteellisen jatkokoulutuksen muuttuminen kolmanneksi korkeakoulutuksen tasoksi vaikuttaa ainakin jollain tavalla jatkotutkintojen tunnustamiseen Venäjällä. Venäjän tutkimuksen ja teknologian kehitysohjelmassa vuosille on huomioitu korkeakoulujen uusi rooli tutkimuksessa, sillä korkeakoulut näkyvät kaikilla ohjelman tasoilla yhdessä tutkimuslaitosten ja muiden tutkimuksen toimijoiden kanssa. Arvioiden mukaan korkeakoulujen osuus valtion tutkimus- ja kehitysrahoituksesta kasvaa vuoteen 2020 mennessä lähes kuudella prosenttiyksiköllä 15 %:iin. Myös tutkimuksen kansainvälistämistä on kehitysohjelmassa lähestytty konkreettisten tavoitteiden kautta. Venäläisten tutkimustulosten 113 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на годы , s. 19, Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на годы , s Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: Международная научно-практическая конференция «Современная практика признания иностранных документов об образовании» состоялась при участии Рособрнадзора и Главэкспертцентра WWW-lähde. <http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=2943> (viitattu ).

37 35 kansainvälistä näkyvyyttä mitataan tulevaisuudessa julkaisumääränä ja vuoteen 2015 venäläisten tutkimusjulkaisujen osuuden WEB of Science -tietokannassa listatuissa julkaisussa tulisi olla 2,44 %:a. Arvioiden mukaan vastaava luku olisi vuonna 2020 jo 3 %:a. Venäjä aikoo edistää venäläisten tutkijoiden tutkimusedellytyksiä ulkomailla erityisesti solmimalla sopimuksia ulkomaiden kanssa, mutta sopimusten luonnetta tai prioriteettimaita ei eritellä tarkemmin. Tutkimussuunnista Venäjä priorisoi kuitenkin perustieteitä, joihin ohjataan tulevina vuosina myös lisärahoitusta, ja erityisesti energian, energiatehokkuuden, farmasian, lääketieteen, informaatio-, viestintä-, liikenne- ja avaruusteknologian tutkimusta. 116 Vaikka konkreettiset tutkimuksen kansainvälistämistoimet on esitelty rajallisesti tutkimuksen ja teknologian kehitysohjelmassa, kansainvälinen yhteistyö näyttäytyy ehdottomana edellytyksenä Venäjän tutkimussektorin tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuoteen 2020 mennessä Venäjä pyrkii luomaan kilpailukykyistä kansallista innovaatiojärjestelmää, joka reagoi nopeasti talouden kysyntään, huomioi aineettoman omaisuuden kysymykset ja sisältää innovaatiota stimuloivia mekanismeja. Ilman ulkomailta saatuja kokemuksia tutkimus- ja innovaatiokehityksestä Venäjä tuskin onnistuu synnyttämään tavoitteidensa mukaista innovaatiojärjestelmää ja tutkimusinfrastruktuuria niin lyhyessä ajassa. Innovaatiojärjestelmän kehittymisen tiellä on edelleen useita Venäjän sisäisiä ongelmia kuten tutkijoiden korkea ikä ja heikko palkkataso, jotka heikentävät merkittävästi nuorien kiinnostusta tutkimustoimintaan. Venäjän tiedeakatemian reformin oli tarkoitus pureutua myös näihin haasteisiin, mutta reformi on toistaiseksi saanut kovaa vastustusta Venäjän tutkijayhteisöltä. 117 Kansainvälistä yhteistyötä ja informaatioavoimuutta painottava Venäjä voi osoittautua entistä kiinnostavammaksi ja ennakoitavammaksi korkeakoulutus- ja tutkimussektorin yhteistyökumppaniksi, jolla on enenevässä määrin yhteisiä kansainvälistymistavoitteita myös Suomen kanssa. Opiskelija- ja opettajaliikkuvuudelle on Suomen ja Venäjän välillä olemassa vahva perinne, jota on myös mielekästä lähteä vahvistamaan Venäjän kansainväliselle liikkuvuudelle antaman painoarvon puitteissa. Liikkuvuus Suomen ja Venäjän välillä on ollut ohjelmapohjaista ja lähialueiden korkeakoulujen yhteistyötä Suomen ja Venäjän välillä edistävä FIRST-ohjelma on 116 Государственная программа Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на годы , s , Государственная программа Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на годы , s , 27-28,

38 36 tarjonnut tärkeän väylän opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuudella Suomen ja Venäjän välillä Venäjän suosio opiskelija- ja opettajavaihtokohteena on myös tasaisesti kasvanut FIRSTohjelmassa vuosina (Kuvat 2. ja 3.). Kuva 2. FIRST-opiskelijavaihto Kuva 3. FIRST-opettajavaihto Opetushallitus & Opetus- ja kulttuuriministeriö: Vipunen: Kansainvälisyys. WWW-lähde. <http://vipunen.csc.fi/fifi/yliopistokoulutus/kansainvalisyys/pages/default.aspx> (viitattu ). 119 Ibid.

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen Birgitta Vuorinen Hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen julkisen talouden vakauttaminen kestävän

Lisätiedot

Tutkintorakenteen uudistaminen. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén

Tutkintorakenteen uudistaminen. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén Tutkintorakenteen uudistaminen Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Koulutustarjonta mitoitetaan kansakunnan sivistystarpeiden ja työmarkkinoiden

Lisätiedot

ZA4540. Flash Eurobarometer 198 Perceptions of Higher Education Reforms. Country Specific Questionnaire Finland

ZA4540. Flash Eurobarometer 198 Perceptions of Higher Education Reforms. Country Specific Questionnaire Finland ZA4540 Flash Eurobarometer 198 Perceptions of Higher Education Reforms Country Specific Questionnaire Finland Eurobarometer / Flash Eurobarometer Flash on Higher Education Reform (DG EAC/A2) Final Questionnaire

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

Opetusministeriön asetus

Opetusministeriön asetus Opetusministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2009 Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yliopistolain 49 :n 6 momentin nojalla: 1 Koulutuksen

Lisätiedot

Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma

Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriö PERUSMUISTIO OKM2017-00162 KTPO Haltia Petri(OKM) 14.08.2017 JULKINEN Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma Kokous Koulutus (EU30)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Finnish Science Policy in International Comparison:

Finnish Science Policy in International Comparison: Finnish Science Policy in International Comparison: Havaintoja ja alustavia tuloksia Tutkijatohtori, VTT Antti Pelkonen Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) Vertailevan sosiologian

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2012. 182/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus. yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2012. 182/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus. yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2012 182/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 20 päivänä

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Erasmus Mundus ohjelmien tapaaminen 17.10.2011 Eeva Kaunismaa, opetus- ja kulttuuriministeriö Tutkintotodistukset

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus 13.12.2016 Esityksen sisältö Yleistä tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta Opetushallituksen päätökset Opettajan

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Suomen Akatemian toimikuntarakenne

Suomen Akatemian toimikuntarakenne Suomen Akatemian toimikuntarakenne 1. Sukupuoli Nainen Mies En halua kertoa 2. Vastaajan taustaorganisaatio Yliopisto Ammattikorkeakoulu Tutkimuslaitos Muu julkinen sektori Elinkeinoelämä Työmarkkinajärjestö

Lisätiedot

ABS:n ajankohtaiskatsaus. Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013

ABS:n ajankohtaiskatsaus. Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013 ABS:n ajankohtaiskatsaus Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013 Missä mennään sidosryhmien kanssa muodostetun kauppatieteiden kansallisen strategian toimeenpanon kanssa? - ABS perustettiin osittain strategian

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

TUTKINTOJEN VIITEKEHYS. Tunnustetaanko osaaminen seminaari?

TUTKINTOJEN VIITEKEHYS. Tunnustetaanko osaaminen seminaari? TUTKINTOJEN VIITEKEHYS Tunnustetaanko osaaminen seminaari? Birgitta Vuorinen Helsinki, 3.12.2007 MIKSI TUTKINTOJEN VIITEKEHYKSIÄ? Eurooppalaisessa yhteistyössä tehtyjen viitekehysten tavoitteena on tehdä

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja

ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS 13.2.2015 Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja Ammattikorkeakoulut ovat uudistuneet Toimiluvat ja rahoitusmalli

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP on Euroopan unionin koulutusohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön kaikilla koulutuksen tasoilla esikoulusta

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Yliopistojen opintoasiainpäivien työpaja Työpajan rakenne Ajankohtaista opiskelijavalintojen kehittämisen yleisestä

Lisätiedot

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys Tunnistaminen Laatu Liikkuvuus Koulutus Stardardit Työllistyvyys Kehitetään työelämälähtöisiä tutkintoja sekä koulutusohjelmia VSPORT+ Projekti Avaintavoite VSPORT+ hankkeelle on kehittää läpi alan vuorovaikutteisen

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelman linjaukset

Erasmus+ -ohjelman linjaukset Erasmus+ -ohjelman linjaukset CIMO, ammatillinen koulutus 2013 Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle Liikkuvuus (KA1) Opiskelijoiden liikkuvuus Vastavalmistuneiden liikkuvuus Opettajien ja muun henkilöstön

Lisätiedot

Svenska handelshögskolanin määrälliset tavoitteet kaudelle

Svenska handelshögskolanin määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 in määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA INSSI-seminaari 30.03.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulujen vastuu 1) Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa korkeakouluissa

Lisätiedot

Opiskelijapalaute on myönteistä erityisesti työelämäyhteyksien ja harjoittelun järjestämisen osalta.

Opiskelijapalaute on myönteistä erityisesti työelämäyhteyksien ja harjoittelun järjestämisen osalta. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT HUMAK ja sen ylläpitäjät

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja 13.9.2013 Opetusneuvos Hanna Autere 29.8.2013 Mikä on

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Kansainvälisty kanssamme

Kansainvälisty kanssamme MAAILMA ON LÄHELLÄSI Kansainvälisty kanssamme Kansainvälisyys kuuluu kaikille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on ennakkoluuloton suunnannäyttäjä suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymisessä

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia.

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

KOTA ja korkeakoulujen tilastollinen seuranta

KOTA ja korkeakoulujen tilastollinen seuranta KOTA ja korkeakoulujen tilastollinen seuranta Jukka Haapamäki Jukka.Haapamaki@minedu.fi Kota online Tunnusluvut korkeakoulujen ohjauksessa Korkeakoulumaailmaa kuvaavat indikaattorit OPETUSMINISTERIÖ Koulutus-

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa

Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa PETROSKOIN PEDAGOGINEN OPISTO Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa Valeria Denisenko, Petroskoin pedagogisen opiston johtaja PETROSKOIN PEDAGOGINEN OPISTO Pietarin valtiollisen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa Mineraaliverkosto 16.2.2017 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Korkeakoulutus- ja tutkimus 2030 - visiotyö Visiotyön tarkoituksena

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset

Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset Riitta Pyykkö Helsinki 15.3.2011 Kansallinen Bologna-seminaari: Tutkinnonuudistus mitä jäi kesken? Arviointi ja sen kohteet Arvioinnin toteuttaminen mukana

Lisätiedot

Rajat ylittävän korkeakoulutuksen laadunvarmistus. Yhteis- ja kaksoistutkinnot

Rajat ylittävän korkeakoulutuksen laadunvarmistus. Yhteis- ja kaksoistutkinnot Rajat ylittävän korkeakoulutuksen laadunvarmistus Yhteis- ja kaksoistutkinnot Kirsi Hiltunen Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) Korkeakoulujen arviointineuvosto Rådet för utvärdering av högskolorna

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Korkeakoulutusta vuodesta 1840 Juuret syvällä Mustialan mullassa V HAMKilla on vuonna 2020 innostavin korkeakoulutus ja työelämälähtöisin tutkimus. Keskeisimmät tunnusluvut

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja Savonlinna 28.10.2013 Mikä on ECVET? (1/2) Ammatillisessa

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Koulutusjärjestelmä tukemassa yhteiskunnan ja sen talouden kehitystä Rimpelä Markku, Hämeenlinnan kaupungin tilaajajohtaja

Koulutusjärjestelmä tukemassa yhteiskunnan ja sen talouden kehitystä Rimpelä Markku, Hämeenlinnan kaupungin tilaajajohtaja Koulutusjärjestelmä tukemassa yhteiskunnan ja sen talouden kehitystä Rimpelä Markku, Hämeenlinnan kaupungin tilaajajohtaja SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA"

KOHTI UUTTA KOULUTUSSTRATEGIAA KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA" Humanistisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisen aamupäivä 26.8.2015 Minna-Riitta Luukka Hallitusohjelma OKM:n linjaukset Kesu Suomi osaamisen kasvu-uralle Miten kehitämme

Lisätiedot

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö Kansallisen metsäohjelman määräaikainen työryhmä

Lisätiedot

Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen ja OKM

Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen ja OKM Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen 2017-2019 ja 2018-2020 OKM 22.8.2017 Erityisavustukset korkeakoulutuksen kehittämishankkeisiin 2017-2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti

Lisätiedot

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 1 Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen 15.11.2013 Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 2 Lähtökohtia koulutusuudistukseen Uusi strategia - Tehdään

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 246/2015 Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 6.9.2017 Lausunto: HE 73/2017 hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN KIELTENOPETTAJA 2010

EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN KIELTENOPETTAJA 2010 TIEDOTE 16/2010 1 (5) 2.3.2010 Perusopetuksen, lukio-opetuksen, ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen järjestäjille EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2. Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori

Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2. Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2 Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori 30.10.2014 Toisen asteen koulutuksen rakenteellinen uudistus Uudistuksessa tehostetaan koulutusjärjestelmän

Lisätiedot

HE 78/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta

HE 78/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin

Lisätiedot

Ajankohtaista tiedepolitiikassa

Ajankohtaista tiedepolitiikassa Ajankohtaista tiedepolitiikassa Heikki Mannila 12.11.2013 1 Tervetuloa! 2 Sisältö Tutkimuksen ja opetuksen rahoitus Suomessa Suomen Akatemian kansainvälinen arviointi Kustannusmallit Tutkimuslaitosuudistus

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI Tilaisuuden avaus

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI Tilaisuuden avaus OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI 19.- 20.4.2012 Helsinki, Hilton Strand Tilaisuuden avaus Aulis Pitkälä Pääjohtaja Oppilaan- ja opinto-ohjaus elinikäisen oppimisen tukena Oppilaan- ja

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

ECVET EQF EQARF EUROPASS

ECVET EQF EQARF EUROPASS Ammatillinen koulutus on keskeinen väline Euroopan unionin kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittämisessä, sillä merkittävä osa eurooppalaisille työmarkkinoille tulevasta työvoimasta tarvitsee nimenomaan

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Työnjako, vahvat osaamiskeskittymät, uudistuvat toimintatavat missä olemme? Johtaja Hannu Sirén

Työnjako, vahvat osaamiskeskittymät, uudistuvat toimintatavat missä olemme? Johtaja Hannu Sirén Työnjako, vahvat osaamiskeskittymät, uudistuvat toimintatavat missä olemme? Johtaja Hannu Sirén Rakenteellisen kehittämisen tarve Yliopistolta edellytettiin neuvotteluaineistossa tutkittuun tietoon perustuvaa

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen Ylijohtaja Mika Tammilehto 12.12.2017 TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA Uusi ammatillinen koulutus 1.1.2018 alkaen Henkilökohtaistaminen VANKILAOPETUS

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot