Toimialan arvonmääritys projekti, pilottina Tanssin ala. Tavoitteet, toimet ja toteutus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimialan arvonmääritys projekti, pilottina Tanssin ala. Tavoitteet, toimet ja toteutus"

Transkriptio

1 Kooste projektin toimista ja tuotoksista kirjannut: Ulla Lukkari, B105 Oy Toimialan arvonmääritys projekti, pilottina Tanssin ala. Tavoitteet, toimet ja toteutus Projektin tavoitteet olivat: 1 1. Koota tietoa toimialasta ja tehdä näkyväksi sitä taidelähtöistä tanssin soveltavaa toimintaa, joka nykyisellään ei näy tilastoinneissa (mm. Teatteritilastot ja Tanssitilastot). 2. Luoda arviointimittaristo, jota voidaan soveltuvin osin käyttää myös lähialoille, muihin esittäviin taiteisiin (teatteri, sirkus, kuvataide, osittain musiikki) 3. Kuvata toimialan ekosysteemiä ja alan arvioinnin periaatteita 4. Verkottaa toimialatiedon tuottajia ja tarvitsijoita ja koordinoida tiedontuotantoa Projektissa tehtiin näiden tavoitteiden toteuttamiseksi seuraavat toimet: 1. Tiedon kokoaminen ja näkyväksi tekeminen Kartoitettiin tanssin alan eri toimijoilla olemassa olevaa tiedontuotantoa ja toimialatiedon tilastolähteitä. Haastateltiin alan toimijoita ja toimijaryhmien edustajia mm. tanssin aluekeskukset, läpikäytiin Tilastokeskuksen kulttuurialaan, työllisyyteen ja vapaa-aikaan liittyvät tilastoaineistot ja koottiin näistä tanssin alaa käsittelevät tilastot osaksi mittariston tietolähteet-listausta. Laadittiin koekyselylomakkeet alan toimintojen kartoittamiseen sekä tanssiryhmille että yksittäisille taiteilijoille ja testattiin lomakkeet koevastaajajoukolla. Kyselylomakkeista toteutettiin B105 Oy:n palvelimella toimivat verkkolomakkeet, avoimen lähdekoodin Joomla-järjestelmällä Breezing Forms lisäosan avulla. Lomakkeiden testaaminen koevastaajajoukolla tapahtui ajalla: Yksilökyselyn lomakkeet lähetettiin ammattiliitto STTl:n toimesta jäsenrekisteristä poimituille, 40:lle tanssin alan ammattilaisille. Ryhmäkysely lähetettiin 35:lle tanssiryhmälle, joiden yhteystiedot saatiin Tanssin Tiedotuskeskukselta. Vastauksia molempiin kyselyihin saatiin seitsemän, eli vastausten yhteismäärä kahden muistutusviestin jälkeen oli 14. Lomakkeita muokattiin vastauksina saatujen kommenttien pohjalta. Ryhmävastaajat myös haastateltiin puhelimitse, jotta erityisesti ryhmän kokoa ja ryhmän tulonmuodostusta koskevat kysymykset saatiin tarkennettua yksiselitteisemmiksi. Toimintokirjanpidon idea syntyi projektin aikana ja projektissa laadittuja kyselylomakkeita on mahdollista jatkokäyttää niin, että niillä kerätään tietoja kentän toimijoiden toiminnoista, kohderyhmistä ja tilaajista/asiakkaista, jotta varsinaiseen toimintokirjanpidon kyselylomakkeeseen voidaan luoda valmiit vaihtoehtovalikot toimintojen ja tilaajien kirjaamiseksi. Jatkossa kyselylomakkeiden on tarkoituksenmukaista sijaita Tanssin Tiedotuskeskuksen omalla palvelimella, osana verkkopalvelukokonaisuutta. (kyselylomakkeiden kysymykset ovat lopussa liitteinä 3 ja 4) Tuotettiin kaksi kalvosarjaa projektin keskeisistä havainnoista ja tuotoksista ja kutsuseminaareihin ja viiteryhmälle postituslistan ja projektisivuston kautta jakoon. 2. Mittaristo ja tietolähteet Koottiin toimialatason arviointimittaristo tanssin alalle (tämän raportin liitteenä 1). Mittaristoon on koottu sekä määrällisiä että laadullisia mittareita. Mittaristossa kuitenkin painottuvat määrälliset mittarit, sillä koko alalta ei vielä ole olemassa kattavaa perustoimialatiedon keruuta (muun kuin esitys- ja katsojatilastojen osalta). Laadullisia mittareita ovat mm. Tanssin aluekeskusten vuosikertomuksissa vapaan kentän toimijoiden toiminnan kuvailu ja toimintamäärien arviointi, yhteistyöverkostojen kuvailu, alueellisen saavutettavuuden ja osallistamisen kuvailu. Lisäksi laadullisia tarkastelukohteita ovat: harrastamisen sosiaalisten vaikutusten kuvailu sekä teosten levikin kuvailu. Näistä toistaiseksi ei löytynyt olemassa olevia tietolähteitä. Koottiin mittariston yhteyteen listat tanssin alan tietolähteistä sekä tietoa keräävän organisaation nimi ja tiedonkeruun frekvenssi. Mittaristoa ja tietolähteitä on tarkoitus päivittää alan tiedontuotannon ja toimintojen kehityksen mukaan.

2 Kartoitettiin alustavasti mittariston soveltuvuutta muille esittävän taiteen aloille järjestämällä kutsuworkshop lähialojen asiantuntijoille sekä käymällä mittariston arviointikeskustelut lähialojen tiedotuskeskusten johtajien kanssa ja lähialojen muiden kehittäjätoimijoiden kanssa. Keskustelujen pohjalta mittaristoa täydennettiin ja muokattiin tarvittavilta osilta. (lista haastatteluista ja työpalavereista raportin lopussa liitteenä 2). 3. Alan ekosysteemi ja arvioinnin periaatteet Kuvattiin tanssin alan ekosysteemiä sekä tiedontuotannon, rahoituksen ja toimijakentän rakennetta. Projektin tuotosten esittely- ja raportointikalvosarjaan (tämän raportin liitteenä 5) luotiin kaaviot tanssin alan rakenteen kuvaamiseksi rahoituksen vakiintuneisuuden näkökulmasta (dia 7) soveltamalla luovien teollisuustoimialojen kuvaamiseen laadittua nk. Kolmiomallia (KooPee Hiltunen, Kolmiomalli, Luovien toimialojen rakenne, Luova raha -julkaisu, 2011). Alan rakennetta voidaan kuvata vaihtoehtoisesti myös nostamalla alan ytimeksi taiteilijan luovan työ ja teokset (dia 8). Molemmilla kuvaustavoilla voidaan hahmottaa alan toimijakentän osia, osien kokoa (toimijoiden lukumäärien osalta) ja suhdetta toisiinsa. Suomessa on yhteensä noin 1000 tanssitaiteilijaa. Tanssin Tiedotuskeskuksen arvion mukaan noin 80% näistä on freelancereita, noin 12% vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa ja yrittäjiä n. 8%. Ala on matalapalkka-ala. Tanssitaiteilijoiden sijoittumista alan keskeisiin toimijoihin sekä toimijoiden välisiä osittain yhteisiä toiminta-alueita havainnollistettiin kaaviolla (dia 10). Keskeiset toimijaryhmät ovat: VOS-ryhmät/tuotantotalot, vapaat ryhmät, Suomen Kansallisbaletti, Helsinki Dance Company, aluekeskukset, tanssikoulut ja -opistot. Lisäksi: tanssifestivaalit, ammatillista koulutusta antavat oppilaitokset ja edunvalvonta ja alan kehittäjätoiminta: Tanssin Tiedotuskeskus, Suomen Tanssitaiteilijoiden liitto, Tanssiareena, Tanssin talo ry. Alan tilastoinnin ja tiedonkeruun haasteena on yhteisten toiminta-alueiden tunnistaminen, jotta esim. tilastoissa esitys- tai katsojamäärät eivät sisällä lukumäärien kirjauksia kahteen kertaan. Alan rahoitusrakenteen tarkastelu ei ollut projektin päätavoitteissa, mutta julkisen rahoituksen ja muun rahoituksen jakautumista kuvattiin kokoamalla julkisen rahoituksen määrät toimijaryhmittäin (dia 11). Julkisen rahoituksen lisäksi toimijoilla on alueellista ja hankkeiden sekä säätiöiden kautta tulevaa rahoitusta ja oman toiminnan tuottoja. Vapaan tanssiryhmän tulorakenteen kuvauksella hahmotettiin näiden rahoitusmuotojen määriä yksittäisen tanssiryhmän näkökulmasta. (dia 12) 4. Toimialatiedon tuottajien ja tiedon tarvitsijoiden yhteistyö ja verkottaminen Järjestettiin 3 kutsuseminaaria ja workshopia luovan alan kehittäjille, rahoittajille ja toimijoille (8.6., ja ). Ensimmäiseen kutsuseminaariin osallistui 40 ja kolmanteen kutsuseminaarin 48 henkilöä. Keskimmäiseen, järjestettyyn, workshopiin osallistui 12 henkilöä ja sen tavoitteena oli keskustella pienemmässä ryhmässä lähialojen tiedotuskeskusten kanssa alojen strategioiden pohjalta arvioinnin kohteista, kehitteillä olevasta mittaristosta ja tarvittavista käytännön toimista mm. alojen yhteistyön suhteen. Perustettiin projektisivusto mittariston kehitysversioiden, seminaarimuistioiden ja projektiin liittyvien muiden aineistojen jakamiseen projektin aikana ja sen jälkeen. Projektisivusto on avoin ja löytyy osoitteesta: Projektin toteutusresurssit olivat: 4 henkilötyökuukautta ajalla 02/ /2012 Rahoittaja: opetus- ja kulttuuriministeriö OKM, Tilaaja: Tanssin tiedotuskeskus, Toteuttaja: B105 Oy Työroolit projektissa olivat: Projektin johtaja ja tilaaja sekä tanssin alan toimialatiedon ja asiantuntijatiedon kommentointi: johtaja Sanna Rekola/Tanssin Tiedotuskeskus Koordinointi, seminaarituotanto, haastattelut, tiedonkeruu, esitysmateriaalit: tuottaja Ulla Lukkari/B105 Oy Kyselylomakkeiden internet-toteutus ja testaus: verkkokonsultti Mikael Latva/B105 Oy 2

3 Asiantuntijakommentointi kehittäjätoimijan näkökulmasta: ohjelmajohtaja Irmeli Lamberg/TEM:n Luovan talouden strateginen hanke, kori 3 Asiantuntijakommentointi arvonmäärittelyn ja arvioinnin kehittämisen osalta pelitoimialan näkökulmasta: johtaja KooPee Hiltunen/Neogames Projektiin osallistuivat advisoryboardin työskentelyn muodossa: Sari Karttunen/Cupore, Kirsi Kaunisharju/OKM, Kaisa Weckström/Tilastokeskus, Jutta Jaakkola/Fimic, Sari Lakso/Sirkuksen Tiedotuskeskus, Hanna Helavuori/Teatterin Tiedotuskeskus. Lisäksi projektin työpalavereihin osallistui useita asiantuntijoita mm. strategisen mittaamisen, arvonmäärittämisen, toimialatiedon keruun ja - julkaisemisen tiimoilta. Keskeisiä havaintoja alan ekosysteemin, rakenteen ja rahoituksen jakaantumisen tarkasteluista ovat: Tanssin alalla toimijaryhmien jaottelu teollisuusalojen tapaan yrityskoon ja vientitoiminnan määrän mukaan ei ole toimiva, sillä sekä vapaan kentän toimijoilla että rahoituksensa vakiinnuttaneiden valtionosuustukea saavien VOS-toimijoiden parissa on kotimaan toiminnan lisäksi useilla myös kvtoimintaa. Alan yrityksistä merkittävä osa (tanssikoulut) toimii harrastaja-kentässä. Esitystoiminta ja tanssia soveltava toiminta on pääsääntöisesti yhdistysmuotoista. Yhtiöitä tässä toimijajoukossa on perustettu vain muutamia lähinnä brändin hallintaan ja sopimuskäytäntöjen tarpeeseen. Yksittäisen ryhmän tulorakenteessa valtion tuet ja avustukset on hallitsevassa asemassa (50-90%) joskin vaihtelu on suurta eri toimijoiden välillä. Oman toiminnan tuotot ovat arviolta 10-25% ja tanssiryhmille suunnatun koekyselyn ja haastattelujen vastausten mukaan tätä määrää on käytännössä vaikea merkittävästi kasvattaa alan nykyrakenteessa. Tiedonkeruussa koekyselyssä ryhmien ja yksilöiden tulorakenteen kartoittaminen koettiin tärkeäksi ja vastaajat olivat motivoituneita vastaamaan tosin vastausprosentti oli niin alhainen, että johtopäätösten vetäminen on suhteellisen hankalaa. Jatkotoimia Jatkon kannalta tanssin (ja muidenkin esittävän taiteen alojen) toimialatason keskeisiä kehityskohteita ovat: Toimintojen kartoittaminen ja tiedonkeruu o Koko kentän tiedonkeruu taidelähtöisestä toiminnasta, muun kuin esitystoiminnan osalta o Vapaan kentän tiedonkeruun laajentaminen Alan arvoketjujen ja verkkojen näkyväksi teko Yhteydet kansallisen hyvinvoinnin seurantaan ja arviointimittareihin Projektin advisoryboardin keskusteluissa sekä projektin puitteissa järjestettyjen workshopien tuotoksina (muistiot löytyvät projektisivustolta voidaan koota seuraavat keskeiset käytännön tason kehittämistoimet: 1. Yhteistyö tiedonkeruussa mm. Tilastokeskuksen kanssa tanssin lisäksi muillakin kulttuurialoilla. Tanssin alalla erityisesti tiedonkeruulomakkeisiin toiminto-, asiakas- ja osallistujavalintalistoissa benchmark ja yhteistyö Tilastokeskuksen esim. kulttuuritilastoinnin vastuuhenkilöiden kanssa. Kulttuurialojen välillä yhteistyötä tarvitaan mm. yhteisen terminologian ja toimintojen ja tulojen raportointikäytäntöjen vakiinnuttamiseksi tiedonkeruussa. 2. Tulevaisuustyöryhmän perustaminen miettimään ennakoivasti alan trendejä. Mahdollisesti myös yhteistyössä muiden luovien alojen kehittäjätoimijoiden kanssa. 3. Tanssin alan tutkimuksen ja opinnäytetöiden edistäminen luomalla kampanja keskeisille taideyliopistoille mm. opinnäytetyökampanja sekä stipendi. Raportin liitteet: Liite 1: Tanssin alan mittarit ja tietolähteet koostetaulukko 3

4 Liite 2: Lista projektin aikana tehdyistä asiantuntijahaastatteluista ja työpalavereista 03/ /2012 Liite 3: Kyselylomake tanssiryhmille Liite 4: Kyselylomake yksittäisille tanssitaiteilijoille 4

5 Liite 1: Tanssin alan mittarit ja tietolähteet -koostetaulukko Toimialan arvonmääritys -projektin ehdotus tanssin alan mittaristoksi Mittari Seurantatiedon lähde ja frekvenssi (M=määrällinen, organisaatio, tiedonkeruun frekvenssi, tietolähde L=laadullinen ) 1. Toimijoiden määrä (M, L) - kentän kuvaus: yhteisöjen, - Patentti- ja rekisterihallitus PRH, YTJ-järjestelmä, kuukausittain, yritystietokanta, VIRREyrityshaku, Yhdistysnetti-haku yritysten ja yksityisten ammatinharjoittajien määrä. (huom. - Tilastokeskus, vuosittain, Työvoima ja -koulutustilastot, huom. vain '265 Taiteilijat' -tasolla ja alan tavoite ei ole absoluuttisen toimialaluokituksessa 5-numerotasolla ' Esittävät taiteet' -luokka ammattilaisten määrän - Valtion tanssitaidetoimikunta, vuosittain, toiminta- ja erityisavustusten saajien ja hakijoiden kasvattaminen) lukumäärät, taiteilija- ja kohdeapurahat ja y-tunnukset (ry:t, osuuskunnat) - alan ammattiin opiskelevien määrät - Tanssin aluekeskukset, vuosittain, vapaan kentän ryhmät ja toimijat -arvio määristä ja kuvailu vrt. alalle työllistyvien ammattilaisten - Tanssin Tiedotuskeskus, vuosittain, toimijoiden määrä määrä 2. Työllistävyys (M) - ammattilaisten määrä - työtehtävät (millaisia töitä ammattilaiset tekevät: työllisyys tanssitaiteilijana, harrastajien opettaminen, ammatillinen toiminta muilla aloilla mm. SOTE-ala, matkailu) - vajaatyöllisyys, itsensä työllistävien määrä - palkansaajista jako: vakituiset, määräaikaiset, muut 3. Yhteistyöverkostot (L) - yhteistuotantojen ja tuotantoverkostojen kasvattaminen - yhteistyö/-tuotannot eri taiteenalojen kesken - verkostojen alalle tuoma rahoitus tai muu arvo - esim. Hyvinvointipalvelut ja yhteydet liiketoimintaverkostoihin 4. Tavoittavuus: (M) 4.1 Katsoja- ja esitysmäärät - katsoja- ja esitystilastot - uusinnat/versiot - Tanssin Tiedotuskeskus, mahdollisesti jatkossa omat kyselyt, vuosittain/joka toinen vuosi, vakiintuneiden ryhmien koko, toiminnot, tulonmuodostus, kv-toiminnan osuus, IPR-tulot - Tanssin aluekeskukset, vuosikertomukset, yksittäisten ammattilaisten tulonmuodostus alueella - Tilastokeskus, vuosittain, Työvoima ja -koulutustilastot, huom. vain '265 Taiteilijat' -tasolla ja toimialaluokituksessa 5-numerotasolla ' Esittävät taiteet' -luokka - Ammattiliitot, liittojen tilastot, tarvittaessa, mm. TEMEn palkkakyselyt ( v % vakituisessa työsuhteessa, 60% määräaikaisessa työsuhteessa, 15% muut) - STOPP Suomen tanssioppilaitosten liitto, vuosittain, pää- ja sivutoimisten opettajien määrä tanssikouluissa, maksettujen palkkojen määrä - STOL Suomen tanssinopettajien liitto, vuosittain, jäsenmäärä (http://www.stolry.fi/jasenrekisteri.php?kansio=10642 ) - muut liitot: STOL Suomen tanssin opettajien liitto, STUL Suomen tanssiurheiluliitto, STTL Suomen tanssitaiteilijoiden liitto, vuosittain, jäsenmäärät, toiminnan kuvailu - Tanssin Tiedotuskeskus, tarvittaessa, omat kyselyt: verkostojen kuvaaminen - Tanssin aluekeskukset, vuosittain, verkostojen kuvaaminen ja merkitys kokonaistoiminnalle ml. toiminnan mahdollistaminen esim. tilat ja tiedotus/viestintäyhteistyö - STOPP Suomen tanssioppilaitosten liitto, mahdollisesti jatkossa, vuosittain, BtoB-verkostot esim. tanssikoulujen ja ryhmien osalta: verkostojen kuvaaminen - Tanssin Tiedotuskeskus, vuosittain, Tanssitilastot osana Teatteritilastoja: esitys- ja katsojatilastot (kotim. ja kv), kantaesitykset Tavoittavuus: (M,L) 4.2 Muu taidelähtöinen toiminta, osallistujamäärät - yleisötyö, työpajat, terapiat, muu tanssia soveltava toiminta: asiakkuuksien ja keikkojen määrät, työllistyvien tanssiammattilaisten määrät (HTV) - osallistuvien alueellinen jakaantuminen (saavutettavuus) - sisällön välitys mm. tv:n tai internetin välityksellä (katsojamäärät, latauskerrat) - uusien yleisöjen luominen/alan koko toiminta - muutoksen kuvaaminen - Tanssin Tiedotuskeskus, mahdollisesti jatkossa omat kyselyt, vuosittain/joka toinen vuosi, muu kuin esitystoiminta ryhmillä: työtilaisuuksien määrä ja laatu - Yhdistykset mm.: Suomen tanssiterapiayhdistys, Yhteisö tanssii ry: jäsenmäärät, toiminnan lajit - Tanssin aluekeskukset: toiminnan alueellinen jakaantuminen: alueellisen ja sosiaalisen saavutettavuuden kuvailu osana toimintakertomusta 5

6 5. Harrastajakenttä (M,L) - harrastajakentän ja sen näkyvyyden kasvattaminen - harrastajamäärät (yksit.tanssikoulujen määrät, tanssin perusopetuksen oppilaitos ja oppilasmäärät), - genret - paljonko työllistää ammattilaisia - harrastamisen sosiaalinen vaikutus 6. Kv-toiminta/vienti/liikkuvuus (M) - ulkomailla tapahtuva kaupallinen ja ei-kaupallinen toiminta: - liikevaihto, tunnettuus ja ansaintamahdollisuuksien kasvattaminen - residenssien määrä ja tyypit - välittäjäportaan (agentit, kuraattorit) toiminta ja liikevaihto/työtilaisuuksien määrä 7. Rahoitus (M) - VOS-rahoituksen määrä ja kohteet - muu kansall.rahoitus - kv-rahoitus - T&K-rahoituksen kasvattaminen - yksityinen sponsorirahoitus - hankerahan osuus koko rahoituksesta 8. Tekijänoikeudet ja teosten levikki (M, L) - teosten IPRien hyödyntäminen, teosten koreografiat ja käännökset - merchandise-oikeudet ja -tuotot - Patentti- ja rekisterihallitus PRH, kuukausittain, YTJ-tietokanta, VIRRE-yrityshaku, Yhdistysnetti-haku: yritys- ja ry-muotoisten tanssikoulujen määrä - Alueelliset taidetoimikunnat, vuosittain, apurahat harrastustoimintaan - STOPP Suomen tanssioppilaitosten liitto, tiedonkeruu, vuosittain, opiskelija-, opetustuntien määrät, pää- ja sivutoimisten opettajien määrät - Suomen tanssinopettajien liitto, vuosittain, jäsenmäärä (http://www.stolry.fi/jasenrekisteri.php?kansio=10642 ) - Tanssin Tiedotuskeskus, Tanssitilastot osana Teatteritilastoja, vuosittain, esitys- ja katsojamäärät ulkomailla - Tanssin Tiedotuskeskus, omat kyselyt, vuosittain/joka toinen vuosi, ryhmien kv-toiminta: toiminnot ja %-osuus ryhmän tuloista - OKM Kulttuuriviennin kärkihanketuki: tanssin osalta määrät ( ) ja toiminnan kuvailu - Tanssin Tiedotuskeskus, Tanssitilastot osana Teatteritilastoja, vuosittain, VOS-rahoitus - Tanssin Tiedotuskeskus, tarvittaessa, tiedotuskeskuksen omat kyselyt - Tilastokeskus, säätiöiden rahoitus - Pohjoismainen kulttuurirahasto, neljännesvuosittain, jaetut apurahat tanssille( ) - Taiteen keskustoimikunta, n. viiden vuoden välein, Sponsorikartoitus yritysten tuki taiteelle ja kulttuurille - Tekes, vuosittain, Vapaa-ajan ohjelma, muut rahoitusohjelmat yrityksille - Taiteen keskustoimikunta, vuosittain, toiminta- ja erityisavustusten määrät ( ) ja hakijoiden y- tunnukset (ry:t, osuuskunnat) - Tanssin Tiedotuskeskus, mahdollisesti jatkossa omat kyselyt, vuosittain/joka toinen vuosi, IPR-tuotot ryhmien tulonmuodostuksessa c. Toimialan arvon määrittely -projekti, pilottina Tanssin toimiala, Ulla Lukkari, B105 Oy

7 Liite 2: Lista projektin aikana tehdyistä asiantuntijahaastatteluista ja pidetyistä työpalavereista 03/ /2012: Työpalaverit: Rekola, Helavuori, Jaakkola, Lamberg, Lukkari, projektin tavoitteista ja työskentelymuodoista 7.4. Rekola, Lamberg, Lukkari U.Lukkari, Luovat alat mittarointi workshop Helsinki, järj. Itäsuomen yliopisto Rekola, Lukkari 3.5. Lamberg, Hiltunen, Lukkari, projektin koordinointi muihin luovien alojen projekteihin Rekola, Lamberg, Valpola, Lukkari, tanssin alan ekosysteemin hahmottaminen ja kuvaaminen sekä arvioinnin ja mittaamisen perusteiden tarkentaminen 9.6. Piia Ahonen,Elina Manninen, U.Lukkari, Tiedotuskeskuksen tiedonkeruu ja käytännöt Anneli Valpola, S. Rekola, I.Lamberg, U.Lukkari, 8.6. WS:n tuotokset ja arvioinnin jatkaminen 9.8. Kirsi Kaunisharju, Kimmo Aulake, S.Relkola, U. Lukkari, I. Lamberg, projektin tilannekatsaus ja arviointi S.Rekola, I.Lamberg, U. Lukkari, tiedonkeruun suunnittelu ja 5.9. strategia-aamun tavoitteet Sanna Rekola ja U.Lukkari Sanna Rekola ja U.Lukkari Sanna Rekola, Sami Hiltunen TEME, Mikael Latva, U.Lukkari, tiedonkeruu ja yhteistyö TEMEen puhelinpalaverit Sanna Rekola, lomakkeiden sisällöt ja kysymysmuodot työpalaveri S-Rekola, Mikael Latva, U.Lukkari, lomakkeiden tuotokset S-Rekola, Mikael Latva, U.Lukkari lomakkeiden korjaukset jatkokehitys 5.1. S.Rekola-U.Lukkari S. Rekola-U.Lukkari Asiantuntijahaastattelut (osa puhelimitse) ja -keskustelut: Pekka Ylisirniö, strategian tasot, suhde muihin, mittaaminen Irmeli Lamberg, U.Lukkari, mittareista ja innovaatiojärjestelmän toimijoiden tietotarpeista Raija Partanen/Keski-Suomen liitto, luovien alojen tiedonkeruu ja -tarve alueilla Pauliina Lapio/ Keski-Suomen tanssin keskus toiminta ja tietotarpeet 2.9. Satu Huikuri, Lapin Ely-keskus, luovien alojen tarjonta ja palvelujen arviointi 6.9. Jaana Merenmies/Syfo Oy, yhteiskunnallisen yrityksen/organisaation arviointi ja arvonmääritys 11.9.Hanna Helavuori/TINFO, tekeillä olevan mittariston soveltuvuus teatterin alalle 11.9.Petra Havu/Taiteilijaseura, tekeillä olevan mittariston soveltuvuus kuvataiteiden alalle Hannaliisa Johnsson/Hgin kaupunki elinkeinopalvelu, luovat- ja kulttuurialat ja niiden arviointi Annamaija Saarela/VAKA-hanke, tekeillä olevan mittariston soveltuvuus musiikin alalle Jukka Ekholm/Tilastokeskus, muusikkokartoitus-hanke ja muut tilastohankkeet Sari Lakso/Sirkusinfo, tekeillä olevan mittariston soveltuvuus sirkuksen alalle 5.10.Raija Ojala Zodiac, Tanssin aluekeskus Helsinki Lotta Skaffari, Läntinen tanssin aluekeskus Jukka Vepsäläinen Toimiala Online/TEM, luovien alojen toimialatiedot palvelussa Riitta Honkanen, Itäinen tanssin aluekeskus Helena Jäykkä Oulun tanssin keskus Helena Pekkarinen Diges, yhdistyskentän toimijoiden koon määrittäminen Anni Tappola tanssitaidetoimikunta, apurahahakemuksista saatavat tiedot kentästä ja toimijoista ml. y-tunnukset Sami Hiltunen TEME, kyselylomakkeet ja jakelu yksilövastaajille Nelli Koivisto&Kolmas lähde -hankkeen työryhmä: palaveri yhdistyksen koon määrittely ja toimijakentän kehityspolut Silja Suntola Luova Suomi, luovien alojen osaaminen ja arvoketjut selvitystarpeista Mari Karikoski Tanssitaidetoimikunta, apurahahakemukset tanssin alalla Pia Kulin Sisäsuomen aluekeskus Marja Korhola, Raatikon kehityspolku 3.1. Fimic Jutta Jaakkola ja Merja Hottinen, musiikin alan arviointi ja tiedonkeruu 4.1. I.Lamberg-U.Lukkari, projektin tuotokset ja niiden merkitys innovaatiojärjestelmän tiedontuotannossa 4.1. Kansallisooppera, puhelinhaast. Heidi Almi, Baletin luvuista KooPee Hiltunen-U.Lukkari, toimialan rakenteen kuvaaminen ja kolmiomallin soveltaminen 7

8 8

9 Liite 3: Kyselylomake tanssiryhmille Kyselylomake toteutettiin osana Toimialan arvonmääritys projektia (02/ /2012) ja sen avulla testattiin alan toimintojen kartoittamista käytännössä. Lisätietoja tuottaja Ulla Lukkari B105 Oy ja johtaja Sanna Rekola Tanssin Tiedotuskeskus. Saate: Kysely tanssin alan ryhmille. Tanssin alan toiminnot: ammattilaisten ja ryhmien ammatillinen toiminta kysely Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa mitä kaikkea tanssin toimialalla ammattilaiset tekevät ja miten alan ammattilaisten tulot muodostuvat. Pyydämme vastaamaan seuraaviin kysymyksiin huolella, mutta jos ette voi vastata johonkin yksittäiseen kysymykseen, voit jättää sen väliin ja vastata silti muihin. Kaikki saamamme tieto auttaa meitä kehittämään alan toimialatason näkyvyyttä ja arviointia. Mikäli teillä ei ole joidenkin kysymysten kohdalla tarkkoja lukuja, vastaukseksi riittää hyvin 'oma paras arvio'. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja kokonaisuutena, eikä kyselyn yhteenvedossa esitetä tunnistettavasti yksittäisiä vastauksia. Jokainen vastaus on meille kehittämistyön kannalta tärkeä. Aikaa vastaamiseen menee noin 15 minuuttia. Kysely on avoinna saakka. Kiitos etukäteen vastauksestanne! Yhteistyöterveisin, Tanssin Tiedotuskeskus. 9 Taustatiedot: Ryhmän nimi Yhteyshenkilön sähköposti: Ryhmän perustamisvuosi Ryhmän kotipaikka ja maantieteellinen toiminta-alue Ryhmän koko: Palkansaajien määrä? a) vakituiset b) määräaikaiset c) muut? Millaisia? 1/4 Tulot ja niiden muodostuminen 1. Ryhmän kokonaistulot Paljonko olivat ryhmänne kokonaistulot vuonna 2011? ( ) 2. Paljonko olivat vuonna 2011 ryhmänne saamat a) valtionavustukset ( ) b) kunnan avustukset ( ) c) muut tuet ja avustukset ( ) 3. Miten kokonaistulonne jakaantuivat? Mikä osa tuloista tuli a) Esitystoiminnasta? Montako % b) Muusta taidelähtöisestä toiminnasta? Montako % c) Muusta työstä tai toiminnasta, joka ei suoranaisesti liity tanssiin? Mistä? Montako %

10 4. Jos ryhmällänne vuonna 2010 oli esitystoiminnan lisäksi muuta tanssiin liittyvää taidelähtöistä toimintaa, millaista se oli? Valitse alla olevista toiminnoista, kerro työtilaisuuksien määrä ja keitä oli osallistujina ja kuka oli tilaaja. Opetus- ja luennointityötä (esim. kurssit ja seminaarit) Konsultointia Työtilaisuuksien määrä? (kpl) Terapiatoimintaa Täydennyskoulutusta (esim. eri ammattiryhmille) Yleisötyötä eri taideorganisaatioissa (esim. teatterien ja orkesterien yleisötyö) Palvelutuotantoa matkailun alalle Opetustyö tanssikoulussa Yritykselle tehtävää taidelähtöistä toimintaa (esim. mainokset, tv-ohjelmat, elokuvat, pelituotanto) Millaista? Yritykselle tehtävää työhyvinvointiin liittyvää toimintaa? Millaista? Tanssitaiteen soveltava käyttö (esim. vanhainkodeissa, päiväkodeissa) Työtilaisuuksien määrä? (kpl) Muuta? Mitä? Työtilaisuuksien määrä? (kpl) 6. Teittekö ryhmänä palkatonta työtä tanssin parissa? Kyllä Ei Jos kyllä, millaista ja miksi? 2/4 Tulot tekijänoikeuksista 10

11 7. Onko ryhmällänne ollut tanssiin liittyviä tuloja tekijänoikeuksien myynnistä (esim. koreografian tai käsikirjoituksen myynti)? Kyllä Ei Jos kyllä, kuinka paljon ( ) (arvio riittää)? Millaisesta oikeuksien myynnistä oli kyse? 3/4 Toiminta ulkomailla: 8. Oliko ryhmällänne tanssiin liittyvää toimintaa ulkomailla vuonna 2011? Kyllä Ei Jos kyllä, millaista taidelähtöistä toimintaa ryhmällänne oli ulkomailla ja missä maassa? a) Opetus- ja luennointityöt (esim. kurssit ja seminaarit) b) Promootio-, esittely-, PR-työt c) Tuottajan työ d) Harrastajien ohjaaminen ja/tai organisointityö (esim. kerho- ja järjestötoiminta) e) Terapiatyö f) Valmennustyöt (esim. liikunta- ja urheilutoiminta) g) Matkailuun liittyvää toimintaa, muu kuin esitykset h) Koreografian tai käsikirjoituksen myynti Määrä: i) Muuta? Mitä? 9. Saiko ryhmänne palkka- tai muuta tuloa ulkomailta vuonna 2011? Kyllä Ei Jos kyllä, mikä osuus prosentteina (%) ulkomaantuloilla oli kaikista ryhmänne tuloista? (arvio riittää) 4/4 Tulevaisuuden näkymät: 10. Onko alan kehitys ja työkeikkojen määrä seuraavan vuoden aikana arviosi mukaan nousussa vai laskussa? a) nousussa b) laskussa c) ennallaan Nousussa, miksi? Laskussa, miksi? Ennallaan, miksi? 11. Mihin suuntaan haluaisitte kehittää ryhmänne toimintaa esitys- ja muun toiminnan osalta ja kuinka rahoitatte sen? 12. Palautetta, kommentteja, toiveita ja kehitysehdotuksia tähän tiedonkeruulomakkeeseen 11

12 12

13 Liite 4: Kyselylomake yksittäisille tanssitaiteilijoille Kyselylomake toteutettiin osana Toimialan arvonmääritys projektia (02/ /2012) ja sen avulla testattiin alan toimintojen kartoittamista käytännössä. Lisätietoja tuottaja Ulla Lukkari B105 Oy ja johtaja Sanna Rekola Tanssin Tiedotuskeskus. Saate: Kysely tanssin alan ammattilaisille. Tanssin alan toiminnot: ammattilaisten ja ryhmien ammatillinen toiminta -kysely Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa mitä kaikkea tanssin toimialalla ammattilaiset tekevät ja miten alan ammattilaisten tulot muodostuvat. Pyydämme vastaamaan seuraaviin kysymyksiin huolella, mutta jos et voi vastata johonkin yksittäiseen kysymykseen, voit jättää sen väliin ja vastata silti muihin. Kaikki saamamme tieto auttaa meitä kehittämään alan toimialatason näkyvyyttä ja arviointia. Mikäli sinulla ei ole joidenkin kysymysten kohdalla tarkkoja lukuja, vastaukseksi riittää hyvin 'oma paras arvio'. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja kokonaisuutena, eikä kyselyn yhteenvedossa esitetä tunnistettavasti yksittäisiä vastauksia. Jokainen vastaus on meille kehittämistyön kannalta tärkeä. Aikaa vastaamiseen menee noin 15 minuuttia. Kysely on avoinna xx.xx.2012 saakka. Kiitos etukäteen vastauksestasi! Yhteistyöterveisin, Tanssin Tiedotuskeskus. Taustatiedot: Etunimi Sukunimi Sukupuoli Nainen Mies Kotipaikka ja maantieteellinen toiminta-alue Sähköposti: Työsuhde? Onko työsuhteesi tanssin alalla: vakituinen freelance-keikkatyö yrittäjyys muu, mikä? 1/4 Tulot ja niiden muodostuminen 1. Kokonaistulot 2011 Paljonko olivat kaikki tulosi tanssiin liittyvästä työstä vuodelta 2011 (mukaan lukien sekä palkkatulot että mahdolliset apurahat)? a) b) c)

14 d) e) > 2. Paljonko olivat vuonna 2011 saamasi a) valtionavustukset ( ) b) kunnan avustukset ( ) c) muut tuet ja avustukset ( ) 3. Miten kokonaistulosi jakaantuivat? Mikä osa tuloista tuli a) Esitystoiminnasta? Montako % b) Muusta taidelähtöisestä toiminnasta? Montako % c) Muusta työstä tai toiminnasta, joka ei suoranaisesti liity tanssiin? Mistä? Montako % 4. Jos sinulla vuonna 2011 oli esitystoiminnan lisäksi muuta tanssiin liittyvää taidelähtöistä toimintaa, millaista se oli? Valitse alla olevista toiminnoista, kerro työtilaisuuksien määrä ja keitä oli osallistujina ja kuka oli tilaaja. Opetus- ja luennointityötä (esim. kurssit ja seminaarit) Konsultointia Työtilaisuuksien määrä? (kpl) Terapiatoimintaa Täydennyskoulutusta (esim. eri ammattiryhmille) Yleisötyötä eri taideorganisaatioissa (esim. teatterien ja orkesterien yleisötyö) Palvelutuotantoa matkailun alalle Opetustyö tanssikoulussa Yritykselle tehtävää taidelähtöistä toimintaa (esim. mainokset, tv-ohjelmat, elokuvat, pelituotanto) Millaista? 14

15 Yritykselle tehtävää työhyvinvointiin liittyvää toimintaa? Millaista? Tanssitaiteen soveltava käyttö (esim. vanhainkodeissa, päiväkodeissa) Työtilaisuuksien määrä? (kpl) Muuta? Mitä? Työtilaisuuksien määrä? (kpl) 5. Palkaton työ Teitkö palkatonta työtä tanssin parissa? Kyllä Ei Jos kyllä, millaista ja miksi? 2/4 Tulot tekijänoikeuksista 6. Onko sinulla ollut tanssiin liittyviä tuloja tekijänoikeuksien myynnistä vuonna 2011(esim. koreografian tai käsikirjoituksen myynti)? Kyllä Ei Jos kyllä, kuinka paljon ( ) (arvio riittää)? Millaisesta oikeuksien myynnistä oli kyse? 3/4 Toiminta ulkomailla: 7. Oliko sinulla tanssiin liittyvää toimintaa ulkomailla vuonna 2011? Kyllä Ei Jos kyllä, millaista taidelähtöistä toimintaa sinulla oli ulkomailla ja missä maassa? a) Opetus- ja luennointityöt (esim. kurssit ja seminaarit) b) Promootio-, verkostoitumis-, esittely-, PR-työt c) Tuottajan työ d) Harrastajien ohjaaminen ja/tai organisointityö (esim. kerho- ja järjestötoiminta) e) Terapiatyö 15

16 f) Valmennustyöt (esim. liikunta- ja urheilutoiminta) g) Matkailuun liittyvää toimintaa, muu kuin esitykset h) Koreografian tai käsikirjoituksen myynti Määrä: i) Muuta? Mitä? 8. Saitko palkka- tai muuta tuloa ulkomailta vuonna 2011? Kyllä Ei Jos kyllä, mikä osuus prosentteina (%) ulkomaantuloilla oli kaikista tuloistasi? (arvio riittää) 4/4 Tulevaisuuden näkymät: 9. Onko tanssiin liittyvän toimintasi kehitys ja työkeikkojen määrä seuraavan vuoden aikana arviosi mukaan nousussa vai laskussa? a) Nousussa, Miksi? a) Laskussa, Miksi? a) Ennallaan, Miksi? 10. Mihin suuntaan haluaisit kehittää tanssiin liittyvää toimintaasi esitys- ja muun toiminnan osalta ja miten? 11. Palautetta, kommentteja, toiveita ja kehitysehdotuksia tähän tiedonkeruulomakkeeseen 16

Työn alla 2010-2011. Tyrkyllä

Työn alla 2010-2011. Tyrkyllä Anya Productions Anya Productions Ky Kuopiolainen kulttuurialan tuotanto-, koulutus- ja myyntipalveluyritys 2 työntekijää, 3 harjoittelijaa (Ely keskuksen myöntämä ensimmäisen työntekijän tuki) Kirjanpito,

Lisätiedot

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Työpajatyöskentelyä Aika: pe 9.10.2015, klo 10 15, Paikka: Kumppanuustalo Artteli ry.,

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON VALTAKUNNALLINEN PAIKALLISMUSEOKYSELY

MUSEOVIRASTON VALTAKUNNALLINEN PAIKALLISMUSEOKYSELY MUSEOVIRASTON VALTAKUNNALLINEN PAIKALLISMUSEOKYSELY Museoviraston valtakunnallinen paikallismuseokysely tehdään viiden vuoden välein. Kyselyn kohderyhmänä ovat valtion, kuntien, seurakuntien, yhdistysten,

Lisätiedot

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 2/2015 Valtteri Karhu 7.10.2015 Valtteri Karhu Selvitettävät kysymykset 1) Millä

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Pirkanmaan aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Pirkanmaan aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Pirkanmaan aluetoimipiste Infoiltapäivä kulttuurin ja luovien alojen kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista Tampereella 11.5.2016 erityisasiantuntija Sari Ilmola Taiken valtakunnallisia

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

Luovasti erottautuen maailmalle

Luovasti erottautuen maailmalle Luovasti erottautuen maailmalle Luovat alat nousuun Pohjois-Savossa Työpaja 1.6.2017 Sawosta maailmalle Taina Laitinen Tuottaja-läänintaiteilija Aikataulu - Klo 14.20 14.40 Lyhyt alustus ja esittäytyminen

Lisätiedot

Creative and Inclusive Finland Luova ja osallistava Suomi Kreativa delaktiga Finland

Creative and Inclusive Finland Luova ja osallistava Suomi Kreativa delaktiga Finland Creative and Inclusive Finland Luova ja osallistava Suomi Kreativa delaktiga Finland Luovaa osaamista ja Osallistamalla osaamista-toimenpidekokonaisuuksien yhteinen aktivointi- ja koordinaatiohanke 2.9.2015

Lisätiedot

Taide- ja kulttuuriasiat uudistuvassa aluehallinnossa

Taide- ja kulttuuriasiat uudistuvassa aluehallinnossa Taide- ja kulttuuriasiat uudistuvassa aluehallinnossa Sivistystoimen asiat uudistuvassa aluehallinnossa 14.10.2009 Kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju Taustaa 1/2 Lääninhallituslain (22/1997) 2 :n

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia. Pori kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia. Pori kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia Pori 12.12.2017 kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö Creative Industries Finland/Sanna Peurakoski Taustaa ja tilastoja

Lisätiedot

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Hyrynsalmella

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla

Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla Hanketreffit Kulttuuri ja hyvinvointi Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla Hämeenlinna 22.5.2014 ja Oulu 27.5.2014 Maaseudun elämänlaatuverkosto Heli Talvitie,

Lisätiedot

Katsaus nykysirkuksen kulttuuripoliittiseen asemaan Suomessa Lotta Vaulo

Katsaus nykysirkuksen kulttuuripoliittiseen asemaan Suomessa Lotta Vaulo Tänään 13.00 13.10 Avaussanat Lotta Vaulo, toiminnanjohtaja, Sirkuksen tiedotuskeskus Leena Marsio, aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori, Museovirasto 13.10 13.30 Katsaus nykysirkuksen kulttuuripoliittiseen

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

musiikki elämään Musiikki elämään -aloitusseminaari / Jere Laukkanen 1

musiikki elämään Musiikki elämään -aloitusseminaari / Jere Laukkanen 1 musiikki elämään Musiikki elämään -aloitusseminaari / Jere Laukkanen 1 Yhdessä olemme enemmän Musiikki elämään -hankkeen aloitusseminaari Lahden ammattikorkeakoulu 26.9.2011 Jere Laukkanen, koulutuspäällikkö,

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Erityisasiantuntija Henri Terho

Taiteen edistämiskeskus. Erityisasiantuntija Henri Terho Taiteen edistämiskeskus Erityisasiantuntija Henri Terho henri.terho@minedu.fi www.taike.fi Taiteen edistämiskeskus Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen asiantuntijavirasto. Tehtävät: Edistää taidetta

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla Kirsi Kaunisharju Kulttuuri perusoikeutena 1/2 Suomessa perustuslain 16 :n 2 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään,

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke musiikki elämään Musiikki elämään Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke 2011 2013 Musiikki elämään Voidaanko taide-elämystä syventää taidepedagogiikan keinoin?

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN Selvitys suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymisestä Sari Karttunen ja Jutta Virolainen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Art

Lisätiedot

Taide uusi tapa lähestyä työelämän kehittämistä

Taide uusi tapa lähestyä työelämän kehittämistä Taide uusi tapa lähestyä työelämän kehittämistä TAIKA Taide työelämän laadun ja innovaatiokyvykkyyden kehittäjänä Anu-Liisa Rönkä, Helsingin yliopisto / Palmenia & Mia Liski, Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Freelance-taiteilijoiden monimuotoistuva kenttä

Freelance-taiteilijoiden monimuotoistuva kenttä Freelance-taiteilijoiden monimuotoistuva kenttä Alustavaa tarkastelua Temen freelancerit touko-heinä 2016 kyselyssä (Tinfo&Teme) Toiminnanjohtaja Karola Baran 5.8.2016, Tampereen teatterikesä Mitä kysyttiin

Lisätiedot

Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake

Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake 1 (11) VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY VÄSTERVIKIN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Triventus Wind

Lisätiedot

LUOVA TALOUS. Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen. Petra Tarjanne TEM

LUOVA TALOUS. Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen. Petra Tarjanne TEM LUOVA TALOUS Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen Petra Tarjanne TEM digitalisoituminen elämyksellisyys globalisaatio vastuullisuus Yritysten verkostomaisten toimintamallien lisääntyminen:

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA. Luovaa osaamista. VALTAKUNNALLINEN ESR- HAKU Haku

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA. Luovaa osaamista. VALTAKUNNALLINEN ESR- HAKU Haku KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA Luovaa osaamista VALTAKUNNALLINEN ESR- HAKU Haku 15.8. - 30.11.2017 Hakijan ohje 2 ESR-HANKEHAKU Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua

Lisätiedot

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 11.4.2008 Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. Valtakunnalliset hankkeet ohjelmien toteuttamisen

Lisätiedot

Luova Suomi Creative Industries Finland. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus

Luova Suomi Creative Industries Finland. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus Luova Suomi Creative Industries Finland Silja Suntola Luova talous ja kulttuuri Projektijohtaja alueiden voimana Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus VERKOSTO Tietoa ja

Lisätiedot

Liikunta-alan yrittäjyys teollisuutta vai palvelutuotantoa? Kouvola 26.11.11

Liikunta-alan yrittäjyys teollisuutta vai palvelutuotantoa? Kouvola 26.11.11 Liikunta-alan yrittäjyys teollisuutta vai palvelutuotantoa? Kouvola 26.11.11 Taustalla Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 (Koivisto, Diges 2010) Liikunta- ja elämyspalvelut ennakointityö

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Petri Lempinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Romanitaiteen näkyvyys Taiteen edistämiskeskuksessa

Romanitaiteen näkyvyys Taiteen edistämiskeskuksessa Romanitaiteen näkyvyys Taiteen edistämiskeskuksessa Romaniasiain neuvottelukuntien valtakunnalliset neuvottelupäivät 8.-9-9.2015 Mikkeli Eva-Maria Hakola Kehittämispäällikkö Taiteen edistämiskeskus (TAIKE)

Lisätiedot

Käsin, sävelin, sanoin ja kuvin

Käsin, sävelin, sanoin ja kuvin Kaija Rensujef f Käsin, sävelin, sanoin ja kuvin Saamelaiset taiteilijat Suomessa TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA, TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA N:o 38 ARTS COUNCIL OF FINLAND, RESEARCH REPORTS No 38 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus 25.2.2015 Helsinki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY Mistä osaamis- ja osaamistarvekartoituksessa on kysymys Yhteiskunta ja työelämän ilmiöt muuttuvat ympärillämme kovaa vauhtia. Usein joudumme kysymään ja ihmettelemään, mitä

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Rajupusu Leaderin kehittämishanke

Rajupusu Leaderin kehittämishanke Luonto- kulttuuri- ja perinneympäristön kohteiden paikkatiedon yhteisöllinen tuottaminen ja hyödyntäminen mobiili- ja verkkoympäristössä Mobiilipaikkatietowiki ja lähiympäristö Rajupusu Leaderin kehittämishanke

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2017 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus-

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Taiteen edistämiskeskus (Taike) edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu

Lisätiedot

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 1 LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 2 Päivän ohjelma Mikä on LinkedIn palvelu? Ketkä palvelua käyttävät? Miten palvelu

Lisätiedot

Kemin Lämärit ja yhteistyö maahanmuuttaja toimijoiden kassa

Kemin Lämärit ja yhteistyö maahanmuuttaja toimijoiden kassa Kemin Lämärit ja yhteistyö maahanmuuttaja toimijoiden kassa Aikaisempia kokemuksia - Luistelukoulu - Maahanmuuttajat ottelutapahtumassa - Koulutusta seuratyöhön - Aikuisille suunnattu luistelukoulu Toiminnan

Lisätiedot

HALLITUSOHJELMATAVOITTEET

HALLITUSOHJELMATAVOITTEET Suomen musiikkineuvoston MUSIIKKIPOLIITTISET HALLITUSOHJELMATAVOITTEET MUSIIKKI TYÖNÄ AMMATTIMUUSIKKOJEN JA MUSIIKIN TEKIJÖIDEN TOIMINTAEDELLYTYKSET JA RESURSSIT TURVATTAVA Suomalaiset muusikot ja musiikin

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla -projekti Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki Diakin Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Aiemmin Taiteen keskustoimikunta (1968 2012) Tehtävänä taiteen edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Myös kulttuurin

Lisätiedot

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 1 LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy SIVU 2 Päivän ohjelma Mikä on LinkedIn palvelu? Ketkä

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

FINBIM: Koulutustarvekartoitus

FINBIM: Koulutustarvekartoitus Oppilaitokset vaikuttavat suoraan alan uusiin osaajiin. Laadukas opetus edellyttää myös sitä, että opettajat perehtyvät alan toimijoiden tarjontaan ja ratkaisuihin. (lainaus kartoituksen kommenteista)

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Projektin rahoitus ja toteuttajat Rahoitus ESR/ Keski-Suomen ELY-keskus Päätoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (työaikaresurssi

Lisätiedot

Matkailun ajankohtaista. Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu

Matkailun ajankohtaista. Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu Matkailun ajankohtaista Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu Kansainvälinen matkailu 2013 = 52 miljoonaa matkailijaa enemmän kun 2012 Lähde: UNWTO Euroopan yöpymisvuorokausia 1-9/2014 alustavia

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA

TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA 2014 2018 Tanssin Tiedotuskeskuksen strategian vuosille 2014 2018 valmistelu aloitettiin loppuvuodesta 2012. Prosessi saatiin valmiiksi vuoden 2013 lopussa. Osana strategiatyötä

Lisätiedot

KULTTUURIN YHDISTYSILTA

KULTTUURIN YHDISTYSILTA KULTTUURIN YHDISTYSILTA 17.30 Kahvitarjoilu 18.00 Avaussanat, kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen 18.10 Iisalmen uudet kulttuurin palvelusivut, koordinaattori Ann- Mari Karvinen 18.30 Kulttuuritoimen ajankohtaisia

Lisätiedot

Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen hakuohje

Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen hakuohje Hakuohje 1 (5) Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen hakuohje 1. Kenelle? Audiovisuaalisen alan tuotantokannustinta voivat saada suomalaiset ja ulkomaiset tuotantoyhtiöt, tuotantopalveluyhtiöt tai

Lisätiedot

PALAVA-projektin vertaisarviointi

PALAVA-projektin vertaisarviointi PALAVA-projektin vertaisarviointi 1. Hanketoiminnan strategiset tavoitteet ja periaatteet Esimerkkejä tietolähteistä:- Strategiat - Hanketoiminnan suunnitelma/strategia - Toimintaohjeet - Pöytäkirjat ja

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

Koulutusala: Liiketalous/Matkailu, Tekniikka, Sosiaali-Hoitoala, Tietojenkäsittely. Kuinka moneen tapahtumaan osallistuit viikon aikana?

Koulutusala: Liiketalous/Matkailu, Tekniikka, Sosiaali-Hoitoala, Tietojenkäsittely. Kuinka moneen tapahtumaan osallistuit viikon aikana? LIITE 1 1(8) FIRST WEEK FESTIVAL PALAUTEKYSELY VAMOK järjesti lukuvuoden alussa First Week Festivalin, joka piti sisällään 5 erilaista tapahtumaa. Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa opiskelijoiden

Lisätiedot

PIRKANMAAN TANSSIN KESKUS RY:N VISIO JA STRATEGIA VUOSILLE

PIRKANMAAN TANSSIN KESKUS RY:N VISIO JA STRATEGIA VUOSILLE PIRKANMAAN TANSSIN KESKUS RY:N VISIO JA STRATEGIA VUOSILLE 2016 2025 1 1 S. 3 ALKUPUHEENVUORO 2 S. 5 PIRKANMAAN TANSSIN KESKUS RY 3 S. 6 TAITEELLISEN TYÖN TUKEMINEN 4 S. 9 ESITYS- JA TUOTANTOTOIMINNAN

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Hallituksen kärkihanke: Prosenttitaiteen periaatteen laajentamista taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi

Hallituksen kärkihanke: Prosenttitaiteen periaatteen laajentamista taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi Hallituksen kärkihanke: Prosenttitaiteen periaatteen laajentamista taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi Projektipäällikkö Jutta Virolainen Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore Lapsille ja nuorille

Lisätiedot

Lapin sosiaalialan osaamiskeskittymä Sociopolis

Lapin sosiaalialan osaamiskeskittymä Sociopolis Lapin sosiaalialan osaamiskeskittymä Sociopolis Verkkokonsulttien työkokous Asta Niskala Poske Laura Tiitinen Yliopisto 25.5.2015 Toteuttajat: Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät 10.11.2010 Kouvolassa Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KULTTUURIFOORUMI - KULTURFORUM 12.3.2015 TEEMARYHMÄT 1. Luovan alan yrittäjyys 2. Kolmannen sektorin yhteistyö 3. Kulttuuri- ja

Lisätiedot

Työtä teatterista. Iisalmen, Kiuruveden ja Lapinlahden teatterialan työllistämis- ja kehityshanke. Hakemus

Työtä teatterista. Iisalmen, Kiuruveden ja Lapinlahden teatterialan työllistämis- ja kehityshanke. Hakemus Työtä teatterista Iisalmen, Kiuruveden ja Lapinlahden teatterialan työllistämis- ja kehityshanke Hakemus OKM / Taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittäminen sekä vapaan kentän tuki 08.05.2013

Lisätiedot

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma. Pirkanmaan kulttuurifoorumi 4.12.2013. Riikka Koivula CIMOn Kulttuurin yhteyspiste

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma. Pirkanmaan kulttuurifoorumi 4.12.2013. Riikka Koivula CIMOn Kulttuurin yhteyspiste EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma Pirkanmaan kulttuurifoorumi 4.12.2013 Riikka Koivula CIMOn Kulttuurin yhteyspiste Luova Eurooppa Yhdistää 3 nykyistä ohjelmaa: Kulttuuri,

Lisätiedot

Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa

Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa case A-Kiltojen Liitto ry Noora Nieminen järjestökoordinaattori A-Kiltojen Liitto ry MIPA työpaja 11.10.2017 A-kiltojen Liitto ry 1/2 Lyhyesti Valtakunnallinen

Lisätiedot

KULTTUURIKASVATUS JA TAITEILIJAT. LAURA ARALA valtakunnallinen lasten- ja nuortenkulttuurin läänintaiteilija

KULTTUURIKASVATUS JA TAITEILIJAT. LAURA ARALA valtakunnallinen lasten- ja nuortenkulttuurin läänintaiteilija KULTTUURIKASVATUS JA TAITEILIJAT LAURA ARALA valtakunnallinen lasten- ja nuortenkulttuurin läänintaiteilija TAITEEN EDISTÄMISKESKUS TAITEEN EDISTÄMISKESKUS Taiteen edistämiskeskus on valtion asiantuntija-

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut Koneteknologiakeskus 17.2.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.2.2012 1 Koulutustarpeiden ennakointi - Case Mitä puuttuu? Oppilasmäärät

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011. Kulttuuriviennin ja vaihdon starttipäivät Tampere, Vapriikki 23.4.2009

Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011. Kulttuuriviennin ja vaihdon starttipäivät Tampere, Vapriikki 23.4.2009 Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011 Kulttuuriviennin ja vaihdon starttipäivät Tampere, Vapriikki 23.4.2009 Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011 Esityksen osat: Kulttuuriviennin visio 2011

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen uusissa sote-rakenteissa

Osaamisen kehittäminen uusissa sote-rakenteissa Osaamisen kehittäminen uusissa sote-rakenteissa SeAMK Foorumi 9.2.2017 Harri Jokiranta Osallisuus ja elinvoimakunta Kokonaisreformi Uuden rakenne uudet osaamiset? Maakuntien yhteiset palvelukeskukset (Toimitila,

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Yhdessä enemmän Kohtaamisia, sisältöä, mielekästä tekemistä Virtaa arkeen: virkeyttä, nostetta ja kulttuurikuntoa,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Työelämän kehittämisen verkostot maakunnissa

Työelämän kehittämisen verkostot maakunnissa Hyvinvointia työstä Työelämän kehittämisen verkostot maakunnissa Hämeen työelämän kehittämisen kokoontumisajot 24.8.2017 Jaana Lerssi-Uskelin, Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, TyhyverkostoX-hanke,

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 6/2014 Aika: 17.10.2014, 10.00-13.00 Paikka: Tampereen kaupungintalo,

Lisätiedot

Mitä on yritysvastuu media-alalla?

Mitä on yritysvastuu media-alalla? Mitä on yritysvastuu media-alalla? VKL:n seminaari 24.8.2010 Riikka Poukka, yritysvastuusuunnittelija, Alma Media Sisältö Mitä yritysvastuu on? Miksi yritysvastuu on noussut agendalle myös media-alalla?

Lisätiedot

Esittävän taiteen rahoitus ja näkökulmia arkeen

Esittävän taiteen rahoitus ja näkökulmia arkeen Esittävän taiteen rahoitus ja näkökulmia arkeen Teatterimäärärahat valtion tulo- ja menoarviossa 2010 Suomen Kansallisteatteri 10 634 000 Teatteri- ja orkesterilain piiriin kuuluvien teattereiden valtionosuudet

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

Luova Tampere 7.12.2010

Luova Tampere 7.12.2010 Luova Tampere 7.12.2010 Lasse Paananen ohjelmajohtaja +358 40 720 5088 lasse.paananen@luovatampere.fi 1. Mahdollisuuksia Hieman taustaa 2. Menestystä Luova Tampere 3. Mestareita Muutama esimerkki Kokonaisvaltaista

Lisätiedot

CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään!

CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään! CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään! Monikanavaisen viestinnän mittaaminen: https://www.vapamedia.fi/mittaaminen/

Lisätiedot

Soveltavan taiteen menetelmiä sosiaali- ja nuorisotyöhön Terttu Parkkinen, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu 19.11.

Soveltavan taiteen menetelmiä sosiaali- ja nuorisotyöhön Terttu Parkkinen, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu 19.11. Soveltavan taiteen menetelmiä sosiaali- ja nuorisotyöhön Terttu Parkkinen, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu 19.11.2013 Vimma, Turku MIMO faktoina Hankkeen nimi: MIMO Moving In, Moving On! Application

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 1 KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 2 Tuotetaan käytännöstä tietoa yhdessä Käytännön kuvaamisen tarkoituksena on

Lisätiedot