Toimialan arvonmääritys projekti, pilottina Tanssin ala. Tavoitteet, toimet ja toteutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimialan arvonmääritys projekti, pilottina Tanssin ala. Tavoitteet, toimet ja toteutus"

Transkriptio

1 Kooste projektin toimista ja tuotoksista kirjannut: Ulla Lukkari, B105 Oy Toimialan arvonmääritys projekti, pilottina Tanssin ala. Tavoitteet, toimet ja toteutus Projektin tavoitteet olivat: 1 1. Koota tietoa toimialasta ja tehdä näkyväksi sitä taidelähtöistä tanssin soveltavaa toimintaa, joka nykyisellään ei näy tilastoinneissa (mm. Teatteritilastot ja Tanssitilastot). 2. Luoda arviointimittaristo, jota voidaan soveltuvin osin käyttää myös lähialoille, muihin esittäviin taiteisiin (teatteri, sirkus, kuvataide, osittain musiikki) 3. Kuvata toimialan ekosysteemiä ja alan arvioinnin periaatteita 4. Verkottaa toimialatiedon tuottajia ja tarvitsijoita ja koordinoida tiedontuotantoa Projektissa tehtiin näiden tavoitteiden toteuttamiseksi seuraavat toimet: 1. Tiedon kokoaminen ja näkyväksi tekeminen Kartoitettiin tanssin alan eri toimijoilla olemassa olevaa tiedontuotantoa ja toimialatiedon tilastolähteitä. Haastateltiin alan toimijoita ja toimijaryhmien edustajia mm. tanssin aluekeskukset, läpikäytiin Tilastokeskuksen kulttuurialaan, työllisyyteen ja vapaa-aikaan liittyvät tilastoaineistot ja koottiin näistä tanssin alaa käsittelevät tilastot osaksi mittariston tietolähteet-listausta. Laadittiin koekyselylomakkeet alan toimintojen kartoittamiseen sekä tanssiryhmille että yksittäisille taiteilijoille ja testattiin lomakkeet koevastaajajoukolla. Kyselylomakkeista toteutettiin B105 Oy:n palvelimella toimivat verkkolomakkeet, avoimen lähdekoodin Joomla-järjestelmällä Breezing Forms lisäosan avulla. Lomakkeiden testaaminen koevastaajajoukolla tapahtui ajalla: Yksilökyselyn lomakkeet lähetettiin ammattiliitto STTl:n toimesta jäsenrekisteristä poimituille, 40:lle tanssin alan ammattilaisille. Ryhmäkysely lähetettiin 35:lle tanssiryhmälle, joiden yhteystiedot saatiin Tanssin Tiedotuskeskukselta. Vastauksia molempiin kyselyihin saatiin seitsemän, eli vastausten yhteismäärä kahden muistutusviestin jälkeen oli 14. Lomakkeita muokattiin vastauksina saatujen kommenttien pohjalta. Ryhmävastaajat myös haastateltiin puhelimitse, jotta erityisesti ryhmän kokoa ja ryhmän tulonmuodostusta koskevat kysymykset saatiin tarkennettua yksiselitteisemmiksi. Toimintokirjanpidon idea syntyi projektin aikana ja projektissa laadittuja kyselylomakkeita on mahdollista jatkokäyttää niin, että niillä kerätään tietoja kentän toimijoiden toiminnoista, kohderyhmistä ja tilaajista/asiakkaista, jotta varsinaiseen toimintokirjanpidon kyselylomakkeeseen voidaan luoda valmiit vaihtoehtovalikot toimintojen ja tilaajien kirjaamiseksi. Jatkossa kyselylomakkeiden on tarkoituksenmukaista sijaita Tanssin Tiedotuskeskuksen omalla palvelimella, osana verkkopalvelukokonaisuutta. (kyselylomakkeiden kysymykset ovat lopussa liitteinä 3 ja 4) Tuotettiin kaksi kalvosarjaa projektin keskeisistä havainnoista ja tuotoksista ja kutsuseminaareihin ja viiteryhmälle postituslistan ja projektisivuston kautta jakoon. 2. Mittaristo ja tietolähteet Koottiin toimialatason arviointimittaristo tanssin alalle (tämän raportin liitteenä 1). Mittaristoon on koottu sekä määrällisiä että laadullisia mittareita. Mittaristossa kuitenkin painottuvat määrälliset mittarit, sillä koko alalta ei vielä ole olemassa kattavaa perustoimialatiedon keruuta (muun kuin esitys- ja katsojatilastojen osalta). Laadullisia mittareita ovat mm. Tanssin aluekeskusten vuosikertomuksissa vapaan kentän toimijoiden toiminnan kuvailu ja toimintamäärien arviointi, yhteistyöverkostojen kuvailu, alueellisen saavutettavuuden ja osallistamisen kuvailu. Lisäksi laadullisia tarkastelukohteita ovat: harrastamisen sosiaalisten vaikutusten kuvailu sekä teosten levikin kuvailu. Näistä toistaiseksi ei löytynyt olemassa olevia tietolähteitä. Koottiin mittariston yhteyteen listat tanssin alan tietolähteistä sekä tietoa keräävän organisaation nimi ja tiedonkeruun frekvenssi. Mittaristoa ja tietolähteitä on tarkoitus päivittää alan tiedontuotannon ja toimintojen kehityksen mukaan.

2 Kartoitettiin alustavasti mittariston soveltuvuutta muille esittävän taiteen aloille järjestämällä kutsuworkshop lähialojen asiantuntijoille sekä käymällä mittariston arviointikeskustelut lähialojen tiedotuskeskusten johtajien kanssa ja lähialojen muiden kehittäjätoimijoiden kanssa. Keskustelujen pohjalta mittaristoa täydennettiin ja muokattiin tarvittavilta osilta. (lista haastatteluista ja työpalavereista raportin lopussa liitteenä 2). 3. Alan ekosysteemi ja arvioinnin periaatteet Kuvattiin tanssin alan ekosysteemiä sekä tiedontuotannon, rahoituksen ja toimijakentän rakennetta. Projektin tuotosten esittely- ja raportointikalvosarjaan (tämän raportin liitteenä 5) luotiin kaaviot tanssin alan rakenteen kuvaamiseksi rahoituksen vakiintuneisuuden näkökulmasta (dia 7) soveltamalla luovien teollisuustoimialojen kuvaamiseen laadittua nk. Kolmiomallia (KooPee Hiltunen, Kolmiomalli, Luovien toimialojen rakenne, Luova raha -julkaisu, 2011). Alan rakennetta voidaan kuvata vaihtoehtoisesti myös nostamalla alan ytimeksi taiteilijan luovan työ ja teokset (dia 8). Molemmilla kuvaustavoilla voidaan hahmottaa alan toimijakentän osia, osien kokoa (toimijoiden lukumäärien osalta) ja suhdetta toisiinsa. Suomessa on yhteensä noin 1000 tanssitaiteilijaa. Tanssin Tiedotuskeskuksen arvion mukaan noin 80% näistä on freelancereita, noin 12% vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa ja yrittäjiä n. 8%. Ala on matalapalkka-ala. Tanssitaiteilijoiden sijoittumista alan keskeisiin toimijoihin sekä toimijoiden välisiä osittain yhteisiä toiminta-alueita havainnollistettiin kaaviolla (dia 10). Keskeiset toimijaryhmät ovat: VOS-ryhmät/tuotantotalot, vapaat ryhmät, Suomen Kansallisbaletti, Helsinki Dance Company, aluekeskukset, tanssikoulut ja -opistot. Lisäksi: tanssifestivaalit, ammatillista koulutusta antavat oppilaitokset ja edunvalvonta ja alan kehittäjätoiminta: Tanssin Tiedotuskeskus, Suomen Tanssitaiteilijoiden liitto, Tanssiareena, Tanssin talo ry. Alan tilastoinnin ja tiedonkeruun haasteena on yhteisten toiminta-alueiden tunnistaminen, jotta esim. tilastoissa esitys- tai katsojamäärät eivät sisällä lukumäärien kirjauksia kahteen kertaan. Alan rahoitusrakenteen tarkastelu ei ollut projektin päätavoitteissa, mutta julkisen rahoituksen ja muun rahoituksen jakautumista kuvattiin kokoamalla julkisen rahoituksen määrät toimijaryhmittäin (dia 11). Julkisen rahoituksen lisäksi toimijoilla on alueellista ja hankkeiden sekä säätiöiden kautta tulevaa rahoitusta ja oman toiminnan tuottoja. Vapaan tanssiryhmän tulorakenteen kuvauksella hahmotettiin näiden rahoitusmuotojen määriä yksittäisen tanssiryhmän näkökulmasta. (dia 12) 4. Toimialatiedon tuottajien ja tiedon tarvitsijoiden yhteistyö ja verkottaminen Järjestettiin 3 kutsuseminaaria ja workshopia luovan alan kehittäjille, rahoittajille ja toimijoille (8.6., ja ). Ensimmäiseen kutsuseminaariin osallistui 40 ja kolmanteen kutsuseminaarin 48 henkilöä. Keskimmäiseen, järjestettyyn, workshopiin osallistui 12 henkilöä ja sen tavoitteena oli keskustella pienemmässä ryhmässä lähialojen tiedotuskeskusten kanssa alojen strategioiden pohjalta arvioinnin kohteista, kehitteillä olevasta mittaristosta ja tarvittavista käytännön toimista mm. alojen yhteistyön suhteen. Perustettiin projektisivusto mittariston kehitysversioiden, seminaarimuistioiden ja projektiin liittyvien muiden aineistojen jakamiseen projektin aikana ja sen jälkeen. Projektisivusto on avoin ja löytyy osoitteesta: Projektin toteutusresurssit olivat: 4 henkilötyökuukautta ajalla 02/ /2012 Rahoittaja: opetus- ja kulttuuriministeriö OKM, Tilaaja: Tanssin tiedotuskeskus, Toteuttaja: B105 Oy Työroolit projektissa olivat: Projektin johtaja ja tilaaja sekä tanssin alan toimialatiedon ja asiantuntijatiedon kommentointi: johtaja Sanna Rekola/Tanssin Tiedotuskeskus Koordinointi, seminaarituotanto, haastattelut, tiedonkeruu, esitysmateriaalit: tuottaja Ulla Lukkari/B105 Oy Kyselylomakkeiden internet-toteutus ja testaus: verkkokonsultti Mikael Latva/B105 Oy 2

3 Asiantuntijakommentointi kehittäjätoimijan näkökulmasta: ohjelmajohtaja Irmeli Lamberg/TEM:n Luovan talouden strateginen hanke, kori 3 Asiantuntijakommentointi arvonmäärittelyn ja arvioinnin kehittämisen osalta pelitoimialan näkökulmasta: johtaja KooPee Hiltunen/Neogames Projektiin osallistuivat advisoryboardin työskentelyn muodossa: Sari Karttunen/Cupore, Kirsi Kaunisharju/OKM, Kaisa Weckström/Tilastokeskus, Jutta Jaakkola/Fimic, Sari Lakso/Sirkuksen Tiedotuskeskus, Hanna Helavuori/Teatterin Tiedotuskeskus. Lisäksi projektin työpalavereihin osallistui useita asiantuntijoita mm. strategisen mittaamisen, arvonmäärittämisen, toimialatiedon keruun ja - julkaisemisen tiimoilta. Keskeisiä havaintoja alan ekosysteemin, rakenteen ja rahoituksen jakaantumisen tarkasteluista ovat: Tanssin alalla toimijaryhmien jaottelu teollisuusalojen tapaan yrityskoon ja vientitoiminnan määrän mukaan ei ole toimiva, sillä sekä vapaan kentän toimijoilla että rahoituksensa vakiinnuttaneiden valtionosuustukea saavien VOS-toimijoiden parissa on kotimaan toiminnan lisäksi useilla myös kvtoimintaa. Alan yrityksistä merkittävä osa (tanssikoulut) toimii harrastaja-kentässä. Esitystoiminta ja tanssia soveltava toiminta on pääsääntöisesti yhdistysmuotoista. Yhtiöitä tässä toimijajoukossa on perustettu vain muutamia lähinnä brändin hallintaan ja sopimuskäytäntöjen tarpeeseen. Yksittäisen ryhmän tulorakenteessa valtion tuet ja avustukset on hallitsevassa asemassa (50-90%) joskin vaihtelu on suurta eri toimijoiden välillä. Oman toiminnan tuotot ovat arviolta 10-25% ja tanssiryhmille suunnatun koekyselyn ja haastattelujen vastausten mukaan tätä määrää on käytännössä vaikea merkittävästi kasvattaa alan nykyrakenteessa. Tiedonkeruussa koekyselyssä ryhmien ja yksilöiden tulorakenteen kartoittaminen koettiin tärkeäksi ja vastaajat olivat motivoituneita vastaamaan tosin vastausprosentti oli niin alhainen, että johtopäätösten vetäminen on suhteellisen hankalaa. Jatkotoimia Jatkon kannalta tanssin (ja muidenkin esittävän taiteen alojen) toimialatason keskeisiä kehityskohteita ovat: Toimintojen kartoittaminen ja tiedonkeruu o Koko kentän tiedonkeruu taidelähtöisestä toiminnasta, muun kuin esitystoiminnan osalta o Vapaan kentän tiedonkeruun laajentaminen Alan arvoketjujen ja verkkojen näkyväksi teko Yhteydet kansallisen hyvinvoinnin seurantaan ja arviointimittareihin Projektin advisoryboardin keskusteluissa sekä projektin puitteissa järjestettyjen workshopien tuotoksina (muistiot löytyvät projektisivustolta voidaan koota seuraavat keskeiset käytännön tason kehittämistoimet: 1. Yhteistyö tiedonkeruussa mm. Tilastokeskuksen kanssa tanssin lisäksi muillakin kulttuurialoilla. Tanssin alalla erityisesti tiedonkeruulomakkeisiin toiminto-, asiakas- ja osallistujavalintalistoissa benchmark ja yhteistyö Tilastokeskuksen esim. kulttuuritilastoinnin vastuuhenkilöiden kanssa. Kulttuurialojen välillä yhteistyötä tarvitaan mm. yhteisen terminologian ja toimintojen ja tulojen raportointikäytäntöjen vakiinnuttamiseksi tiedonkeruussa. 2. Tulevaisuustyöryhmän perustaminen miettimään ennakoivasti alan trendejä. Mahdollisesti myös yhteistyössä muiden luovien alojen kehittäjätoimijoiden kanssa. 3. Tanssin alan tutkimuksen ja opinnäytetöiden edistäminen luomalla kampanja keskeisille taideyliopistoille mm. opinnäytetyökampanja sekä stipendi. Raportin liitteet: Liite 1: Tanssin alan mittarit ja tietolähteet koostetaulukko 3

4 Liite 2: Lista projektin aikana tehdyistä asiantuntijahaastatteluista ja työpalavereista 03/ /2012 Liite 3: Kyselylomake tanssiryhmille Liite 4: Kyselylomake yksittäisille tanssitaiteilijoille 4

5 Liite 1: Tanssin alan mittarit ja tietolähteet -koostetaulukko Toimialan arvonmääritys -projektin ehdotus tanssin alan mittaristoksi Mittari Seurantatiedon lähde ja frekvenssi (M=määrällinen, organisaatio, tiedonkeruun frekvenssi, tietolähde L=laadullinen ) 1. Toimijoiden määrä (M, L) - kentän kuvaus: yhteisöjen, - Patentti- ja rekisterihallitus PRH, YTJ-järjestelmä, kuukausittain, yritystietokanta, VIRREyrityshaku, Yhdistysnetti-haku yritysten ja yksityisten ammatinharjoittajien määrä. (huom. - Tilastokeskus, vuosittain, Työvoima ja -koulutustilastot, huom. vain '265 Taiteilijat' -tasolla ja alan tavoite ei ole absoluuttisen toimialaluokituksessa 5-numerotasolla ' Esittävät taiteet' -luokka ammattilaisten määrän - Valtion tanssitaidetoimikunta, vuosittain, toiminta- ja erityisavustusten saajien ja hakijoiden kasvattaminen) lukumäärät, taiteilija- ja kohdeapurahat ja y-tunnukset (ry:t, osuuskunnat) - alan ammattiin opiskelevien määrät - Tanssin aluekeskukset, vuosittain, vapaan kentän ryhmät ja toimijat -arvio määristä ja kuvailu vrt. alalle työllistyvien ammattilaisten - Tanssin Tiedotuskeskus, vuosittain, toimijoiden määrä määrä 2. Työllistävyys (M) - ammattilaisten määrä - työtehtävät (millaisia töitä ammattilaiset tekevät: työllisyys tanssitaiteilijana, harrastajien opettaminen, ammatillinen toiminta muilla aloilla mm. SOTE-ala, matkailu) - vajaatyöllisyys, itsensä työllistävien määrä - palkansaajista jako: vakituiset, määräaikaiset, muut 3. Yhteistyöverkostot (L) - yhteistuotantojen ja tuotantoverkostojen kasvattaminen - yhteistyö/-tuotannot eri taiteenalojen kesken - verkostojen alalle tuoma rahoitus tai muu arvo - esim. Hyvinvointipalvelut ja yhteydet liiketoimintaverkostoihin 4. Tavoittavuus: (M) 4.1 Katsoja- ja esitysmäärät - katsoja- ja esitystilastot - uusinnat/versiot - Tanssin Tiedotuskeskus, mahdollisesti jatkossa omat kyselyt, vuosittain/joka toinen vuosi, vakiintuneiden ryhmien koko, toiminnot, tulonmuodostus, kv-toiminnan osuus, IPR-tulot - Tanssin aluekeskukset, vuosikertomukset, yksittäisten ammattilaisten tulonmuodostus alueella - Tilastokeskus, vuosittain, Työvoima ja -koulutustilastot, huom. vain '265 Taiteilijat' -tasolla ja toimialaluokituksessa 5-numerotasolla ' Esittävät taiteet' -luokka - Ammattiliitot, liittojen tilastot, tarvittaessa, mm. TEMEn palkkakyselyt ( v % vakituisessa työsuhteessa, 60% määräaikaisessa työsuhteessa, 15% muut) - STOPP Suomen tanssioppilaitosten liitto, vuosittain, pää- ja sivutoimisten opettajien määrä tanssikouluissa, maksettujen palkkojen määrä - STOL Suomen tanssinopettajien liitto, vuosittain, jäsenmäärä (http://www.stolry.fi/jasenrekisteri.php?kansio=10642 ) - muut liitot: STOL Suomen tanssin opettajien liitto, STUL Suomen tanssiurheiluliitto, STTL Suomen tanssitaiteilijoiden liitto, vuosittain, jäsenmäärät, toiminnan kuvailu - Tanssin Tiedotuskeskus, tarvittaessa, omat kyselyt: verkostojen kuvaaminen - Tanssin aluekeskukset, vuosittain, verkostojen kuvaaminen ja merkitys kokonaistoiminnalle ml. toiminnan mahdollistaminen esim. tilat ja tiedotus/viestintäyhteistyö - STOPP Suomen tanssioppilaitosten liitto, mahdollisesti jatkossa, vuosittain, BtoB-verkostot esim. tanssikoulujen ja ryhmien osalta: verkostojen kuvaaminen - Tanssin Tiedotuskeskus, vuosittain, Tanssitilastot osana Teatteritilastoja: esitys- ja katsojatilastot (kotim. ja kv), kantaesitykset Tavoittavuus: (M,L) 4.2 Muu taidelähtöinen toiminta, osallistujamäärät - yleisötyö, työpajat, terapiat, muu tanssia soveltava toiminta: asiakkuuksien ja keikkojen määrät, työllistyvien tanssiammattilaisten määrät (HTV) - osallistuvien alueellinen jakaantuminen (saavutettavuus) - sisällön välitys mm. tv:n tai internetin välityksellä (katsojamäärät, latauskerrat) - uusien yleisöjen luominen/alan koko toiminta - muutoksen kuvaaminen - Tanssin Tiedotuskeskus, mahdollisesti jatkossa omat kyselyt, vuosittain/joka toinen vuosi, muu kuin esitystoiminta ryhmillä: työtilaisuuksien määrä ja laatu - Yhdistykset mm.: Suomen tanssiterapiayhdistys, Yhteisö tanssii ry: jäsenmäärät, toiminnan lajit - Tanssin aluekeskukset: toiminnan alueellinen jakaantuminen: alueellisen ja sosiaalisen saavutettavuuden kuvailu osana toimintakertomusta 5

6 5. Harrastajakenttä (M,L) - harrastajakentän ja sen näkyvyyden kasvattaminen - harrastajamäärät (yksit.tanssikoulujen määrät, tanssin perusopetuksen oppilaitos ja oppilasmäärät), - genret - paljonko työllistää ammattilaisia - harrastamisen sosiaalinen vaikutus 6. Kv-toiminta/vienti/liikkuvuus (M) - ulkomailla tapahtuva kaupallinen ja ei-kaupallinen toiminta: - liikevaihto, tunnettuus ja ansaintamahdollisuuksien kasvattaminen - residenssien määrä ja tyypit - välittäjäportaan (agentit, kuraattorit) toiminta ja liikevaihto/työtilaisuuksien määrä 7. Rahoitus (M) - VOS-rahoituksen määrä ja kohteet - muu kansall.rahoitus - kv-rahoitus - T&K-rahoituksen kasvattaminen - yksityinen sponsorirahoitus - hankerahan osuus koko rahoituksesta 8. Tekijänoikeudet ja teosten levikki (M, L) - teosten IPRien hyödyntäminen, teosten koreografiat ja käännökset - merchandise-oikeudet ja -tuotot - Patentti- ja rekisterihallitus PRH, kuukausittain, YTJ-tietokanta, VIRRE-yrityshaku, Yhdistysnetti-haku: yritys- ja ry-muotoisten tanssikoulujen määrä - Alueelliset taidetoimikunnat, vuosittain, apurahat harrastustoimintaan - STOPP Suomen tanssioppilaitosten liitto, tiedonkeruu, vuosittain, opiskelija-, opetustuntien määrät, pää- ja sivutoimisten opettajien määrät - Suomen tanssinopettajien liitto, vuosittain, jäsenmäärä (http://www.stolry.fi/jasenrekisteri.php?kansio=10642 ) - Tanssin Tiedotuskeskus, Tanssitilastot osana Teatteritilastoja, vuosittain, esitys- ja katsojamäärät ulkomailla - Tanssin Tiedotuskeskus, omat kyselyt, vuosittain/joka toinen vuosi, ryhmien kv-toiminta: toiminnot ja %-osuus ryhmän tuloista - OKM Kulttuuriviennin kärkihanketuki: tanssin osalta määrät ( ) ja toiminnan kuvailu - Tanssin Tiedotuskeskus, Tanssitilastot osana Teatteritilastoja, vuosittain, VOS-rahoitus - Tanssin Tiedotuskeskus, tarvittaessa, tiedotuskeskuksen omat kyselyt - Tilastokeskus, säätiöiden rahoitus - Pohjoismainen kulttuurirahasto, neljännesvuosittain, jaetut apurahat tanssille( ) - Taiteen keskustoimikunta, n. viiden vuoden välein, Sponsorikartoitus yritysten tuki taiteelle ja kulttuurille - Tekes, vuosittain, Vapaa-ajan ohjelma, muut rahoitusohjelmat yrityksille - Taiteen keskustoimikunta, vuosittain, toiminta- ja erityisavustusten määrät ( ) ja hakijoiden y- tunnukset (ry:t, osuuskunnat) - Tanssin Tiedotuskeskus, mahdollisesti jatkossa omat kyselyt, vuosittain/joka toinen vuosi, IPR-tuotot ryhmien tulonmuodostuksessa c. Toimialan arvon määrittely -projekti, pilottina Tanssin toimiala, Ulla Lukkari, B105 Oy

7 Liite 2: Lista projektin aikana tehdyistä asiantuntijahaastatteluista ja pidetyistä työpalavereista 03/ /2012: Työpalaverit: Rekola, Helavuori, Jaakkola, Lamberg, Lukkari, projektin tavoitteista ja työskentelymuodoista 7.4. Rekola, Lamberg, Lukkari U.Lukkari, Luovat alat mittarointi workshop Helsinki, järj. Itäsuomen yliopisto Rekola, Lukkari 3.5. Lamberg, Hiltunen, Lukkari, projektin koordinointi muihin luovien alojen projekteihin Rekola, Lamberg, Valpola, Lukkari, tanssin alan ekosysteemin hahmottaminen ja kuvaaminen sekä arvioinnin ja mittaamisen perusteiden tarkentaminen 9.6. Piia Ahonen,Elina Manninen, U.Lukkari, Tiedotuskeskuksen tiedonkeruu ja käytännöt Anneli Valpola, S. Rekola, I.Lamberg, U.Lukkari, 8.6. WS:n tuotokset ja arvioinnin jatkaminen 9.8. Kirsi Kaunisharju, Kimmo Aulake, S.Relkola, U. Lukkari, I. Lamberg, projektin tilannekatsaus ja arviointi S.Rekola, I.Lamberg, U. Lukkari, tiedonkeruun suunnittelu ja 5.9. strategia-aamun tavoitteet Sanna Rekola ja U.Lukkari Sanna Rekola ja U.Lukkari Sanna Rekola, Sami Hiltunen TEME, Mikael Latva, U.Lukkari, tiedonkeruu ja yhteistyö TEMEen puhelinpalaverit Sanna Rekola, lomakkeiden sisällöt ja kysymysmuodot työpalaveri S-Rekola, Mikael Latva, U.Lukkari, lomakkeiden tuotokset S-Rekola, Mikael Latva, U.Lukkari lomakkeiden korjaukset jatkokehitys 5.1. S.Rekola-U.Lukkari S. Rekola-U.Lukkari Asiantuntijahaastattelut (osa puhelimitse) ja -keskustelut: Pekka Ylisirniö, strategian tasot, suhde muihin, mittaaminen Irmeli Lamberg, U.Lukkari, mittareista ja innovaatiojärjestelmän toimijoiden tietotarpeista Raija Partanen/Keski-Suomen liitto, luovien alojen tiedonkeruu ja -tarve alueilla Pauliina Lapio/ Keski-Suomen tanssin keskus toiminta ja tietotarpeet 2.9. Satu Huikuri, Lapin Ely-keskus, luovien alojen tarjonta ja palvelujen arviointi 6.9. Jaana Merenmies/Syfo Oy, yhteiskunnallisen yrityksen/organisaation arviointi ja arvonmääritys 11.9.Hanna Helavuori/TINFO, tekeillä olevan mittariston soveltuvuus teatterin alalle 11.9.Petra Havu/Taiteilijaseura, tekeillä olevan mittariston soveltuvuus kuvataiteiden alalle Hannaliisa Johnsson/Hgin kaupunki elinkeinopalvelu, luovat- ja kulttuurialat ja niiden arviointi Annamaija Saarela/VAKA-hanke, tekeillä olevan mittariston soveltuvuus musiikin alalle Jukka Ekholm/Tilastokeskus, muusikkokartoitus-hanke ja muut tilastohankkeet Sari Lakso/Sirkusinfo, tekeillä olevan mittariston soveltuvuus sirkuksen alalle 5.10.Raija Ojala Zodiac, Tanssin aluekeskus Helsinki Lotta Skaffari, Läntinen tanssin aluekeskus Jukka Vepsäläinen Toimiala Online/TEM, luovien alojen toimialatiedot palvelussa Riitta Honkanen, Itäinen tanssin aluekeskus Helena Jäykkä Oulun tanssin keskus Helena Pekkarinen Diges, yhdistyskentän toimijoiden koon määrittäminen Anni Tappola tanssitaidetoimikunta, apurahahakemuksista saatavat tiedot kentästä ja toimijoista ml. y-tunnukset Sami Hiltunen TEME, kyselylomakkeet ja jakelu yksilövastaajille Nelli Koivisto&Kolmas lähde -hankkeen työryhmä: palaveri yhdistyksen koon määrittely ja toimijakentän kehityspolut Silja Suntola Luova Suomi, luovien alojen osaaminen ja arvoketjut selvitystarpeista Mari Karikoski Tanssitaidetoimikunta, apurahahakemukset tanssin alalla Pia Kulin Sisäsuomen aluekeskus Marja Korhola, Raatikon kehityspolku 3.1. Fimic Jutta Jaakkola ja Merja Hottinen, musiikin alan arviointi ja tiedonkeruu 4.1. I.Lamberg-U.Lukkari, projektin tuotokset ja niiden merkitys innovaatiojärjestelmän tiedontuotannossa 4.1. Kansallisooppera, puhelinhaast. Heidi Almi, Baletin luvuista KooPee Hiltunen-U.Lukkari, toimialan rakenteen kuvaaminen ja kolmiomallin soveltaminen 7

8 8

9 Liite 3: Kyselylomake tanssiryhmille Kyselylomake toteutettiin osana Toimialan arvonmääritys projektia (02/ /2012) ja sen avulla testattiin alan toimintojen kartoittamista käytännössä. Lisätietoja tuottaja Ulla Lukkari B105 Oy ja johtaja Sanna Rekola Tanssin Tiedotuskeskus. Saate: Kysely tanssin alan ryhmille. Tanssin alan toiminnot: ammattilaisten ja ryhmien ammatillinen toiminta kysely Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa mitä kaikkea tanssin toimialalla ammattilaiset tekevät ja miten alan ammattilaisten tulot muodostuvat. Pyydämme vastaamaan seuraaviin kysymyksiin huolella, mutta jos ette voi vastata johonkin yksittäiseen kysymykseen, voit jättää sen väliin ja vastata silti muihin. Kaikki saamamme tieto auttaa meitä kehittämään alan toimialatason näkyvyyttä ja arviointia. Mikäli teillä ei ole joidenkin kysymysten kohdalla tarkkoja lukuja, vastaukseksi riittää hyvin 'oma paras arvio'. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja kokonaisuutena, eikä kyselyn yhteenvedossa esitetä tunnistettavasti yksittäisiä vastauksia. Jokainen vastaus on meille kehittämistyön kannalta tärkeä. Aikaa vastaamiseen menee noin 15 minuuttia. Kysely on avoinna saakka. Kiitos etukäteen vastauksestanne! Yhteistyöterveisin, Tanssin Tiedotuskeskus. 9 Taustatiedot: Ryhmän nimi Yhteyshenkilön sähköposti: Ryhmän perustamisvuosi Ryhmän kotipaikka ja maantieteellinen toiminta-alue Ryhmän koko: Palkansaajien määrä? a) vakituiset b) määräaikaiset c) muut? Millaisia? 1/4 Tulot ja niiden muodostuminen 1. Ryhmän kokonaistulot Paljonko olivat ryhmänne kokonaistulot vuonna 2011? ( ) 2. Paljonko olivat vuonna 2011 ryhmänne saamat a) valtionavustukset ( ) b) kunnan avustukset ( ) c) muut tuet ja avustukset ( ) 3. Miten kokonaistulonne jakaantuivat? Mikä osa tuloista tuli a) Esitystoiminnasta? Montako % b) Muusta taidelähtöisestä toiminnasta? Montako % c) Muusta työstä tai toiminnasta, joka ei suoranaisesti liity tanssiin? Mistä? Montako %

10 4. Jos ryhmällänne vuonna 2010 oli esitystoiminnan lisäksi muuta tanssiin liittyvää taidelähtöistä toimintaa, millaista se oli? Valitse alla olevista toiminnoista, kerro työtilaisuuksien määrä ja keitä oli osallistujina ja kuka oli tilaaja. Opetus- ja luennointityötä (esim. kurssit ja seminaarit) Konsultointia Työtilaisuuksien määrä? (kpl) Terapiatoimintaa Täydennyskoulutusta (esim. eri ammattiryhmille) Yleisötyötä eri taideorganisaatioissa (esim. teatterien ja orkesterien yleisötyö) Palvelutuotantoa matkailun alalle Opetustyö tanssikoulussa Yritykselle tehtävää taidelähtöistä toimintaa (esim. mainokset, tv-ohjelmat, elokuvat, pelituotanto) Millaista? Yritykselle tehtävää työhyvinvointiin liittyvää toimintaa? Millaista? Tanssitaiteen soveltava käyttö (esim. vanhainkodeissa, päiväkodeissa) Työtilaisuuksien määrä? (kpl) Muuta? Mitä? Työtilaisuuksien määrä? (kpl) 6. Teittekö ryhmänä palkatonta työtä tanssin parissa? Kyllä Ei Jos kyllä, millaista ja miksi? 2/4 Tulot tekijänoikeuksista 10

11 7. Onko ryhmällänne ollut tanssiin liittyviä tuloja tekijänoikeuksien myynnistä (esim. koreografian tai käsikirjoituksen myynti)? Kyllä Ei Jos kyllä, kuinka paljon ( ) (arvio riittää)? Millaisesta oikeuksien myynnistä oli kyse? 3/4 Toiminta ulkomailla: 8. Oliko ryhmällänne tanssiin liittyvää toimintaa ulkomailla vuonna 2011? Kyllä Ei Jos kyllä, millaista taidelähtöistä toimintaa ryhmällänne oli ulkomailla ja missä maassa? a) Opetus- ja luennointityöt (esim. kurssit ja seminaarit) b) Promootio-, esittely-, PR-työt c) Tuottajan työ d) Harrastajien ohjaaminen ja/tai organisointityö (esim. kerho- ja järjestötoiminta) e) Terapiatyö f) Valmennustyöt (esim. liikunta- ja urheilutoiminta) g) Matkailuun liittyvää toimintaa, muu kuin esitykset h) Koreografian tai käsikirjoituksen myynti Määrä: i) Muuta? Mitä? 9. Saiko ryhmänne palkka- tai muuta tuloa ulkomailta vuonna 2011? Kyllä Ei Jos kyllä, mikä osuus prosentteina (%) ulkomaantuloilla oli kaikista ryhmänne tuloista? (arvio riittää) 4/4 Tulevaisuuden näkymät: 10. Onko alan kehitys ja työkeikkojen määrä seuraavan vuoden aikana arviosi mukaan nousussa vai laskussa? a) nousussa b) laskussa c) ennallaan Nousussa, miksi? Laskussa, miksi? Ennallaan, miksi? 11. Mihin suuntaan haluaisitte kehittää ryhmänne toimintaa esitys- ja muun toiminnan osalta ja kuinka rahoitatte sen? 12. Palautetta, kommentteja, toiveita ja kehitysehdotuksia tähän tiedonkeruulomakkeeseen 11

12 12

13 Liite 4: Kyselylomake yksittäisille tanssitaiteilijoille Kyselylomake toteutettiin osana Toimialan arvonmääritys projektia (02/ /2012) ja sen avulla testattiin alan toimintojen kartoittamista käytännössä. Lisätietoja tuottaja Ulla Lukkari B105 Oy ja johtaja Sanna Rekola Tanssin Tiedotuskeskus. Saate: Kysely tanssin alan ammattilaisille. Tanssin alan toiminnot: ammattilaisten ja ryhmien ammatillinen toiminta -kysely Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa mitä kaikkea tanssin toimialalla ammattilaiset tekevät ja miten alan ammattilaisten tulot muodostuvat. Pyydämme vastaamaan seuraaviin kysymyksiin huolella, mutta jos et voi vastata johonkin yksittäiseen kysymykseen, voit jättää sen väliin ja vastata silti muihin. Kaikki saamamme tieto auttaa meitä kehittämään alan toimialatason näkyvyyttä ja arviointia. Mikäli sinulla ei ole joidenkin kysymysten kohdalla tarkkoja lukuja, vastaukseksi riittää hyvin 'oma paras arvio'. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja kokonaisuutena, eikä kyselyn yhteenvedossa esitetä tunnistettavasti yksittäisiä vastauksia. Jokainen vastaus on meille kehittämistyön kannalta tärkeä. Aikaa vastaamiseen menee noin 15 minuuttia. Kysely on avoinna xx.xx.2012 saakka. Kiitos etukäteen vastauksestasi! Yhteistyöterveisin, Tanssin Tiedotuskeskus. Taustatiedot: Etunimi Sukunimi Sukupuoli Nainen Mies Kotipaikka ja maantieteellinen toiminta-alue Sähköposti: Työsuhde? Onko työsuhteesi tanssin alalla: vakituinen freelance-keikkatyö yrittäjyys muu, mikä? 1/4 Tulot ja niiden muodostuminen 1. Kokonaistulot 2011 Paljonko olivat kaikki tulosi tanssiin liittyvästä työstä vuodelta 2011 (mukaan lukien sekä palkkatulot että mahdolliset apurahat)? a) b) c)

14 d) e) > 2. Paljonko olivat vuonna 2011 saamasi a) valtionavustukset ( ) b) kunnan avustukset ( ) c) muut tuet ja avustukset ( ) 3. Miten kokonaistulosi jakaantuivat? Mikä osa tuloista tuli a) Esitystoiminnasta? Montako % b) Muusta taidelähtöisestä toiminnasta? Montako % c) Muusta työstä tai toiminnasta, joka ei suoranaisesti liity tanssiin? Mistä? Montako % 4. Jos sinulla vuonna 2011 oli esitystoiminnan lisäksi muuta tanssiin liittyvää taidelähtöistä toimintaa, millaista se oli? Valitse alla olevista toiminnoista, kerro työtilaisuuksien määrä ja keitä oli osallistujina ja kuka oli tilaaja. Opetus- ja luennointityötä (esim. kurssit ja seminaarit) Konsultointia Työtilaisuuksien määrä? (kpl) Terapiatoimintaa Täydennyskoulutusta (esim. eri ammattiryhmille) Yleisötyötä eri taideorganisaatioissa (esim. teatterien ja orkesterien yleisötyö) Palvelutuotantoa matkailun alalle Opetustyö tanssikoulussa Yritykselle tehtävää taidelähtöistä toimintaa (esim. mainokset, tv-ohjelmat, elokuvat, pelituotanto) Millaista? 14

15 Yritykselle tehtävää työhyvinvointiin liittyvää toimintaa? Millaista? Tanssitaiteen soveltava käyttö (esim. vanhainkodeissa, päiväkodeissa) Työtilaisuuksien määrä? (kpl) Muuta? Mitä? Työtilaisuuksien määrä? (kpl) 5. Palkaton työ Teitkö palkatonta työtä tanssin parissa? Kyllä Ei Jos kyllä, millaista ja miksi? 2/4 Tulot tekijänoikeuksista 6. Onko sinulla ollut tanssiin liittyviä tuloja tekijänoikeuksien myynnistä vuonna 2011(esim. koreografian tai käsikirjoituksen myynti)? Kyllä Ei Jos kyllä, kuinka paljon ( ) (arvio riittää)? Millaisesta oikeuksien myynnistä oli kyse? 3/4 Toiminta ulkomailla: 7. Oliko sinulla tanssiin liittyvää toimintaa ulkomailla vuonna 2011? Kyllä Ei Jos kyllä, millaista taidelähtöistä toimintaa sinulla oli ulkomailla ja missä maassa? a) Opetus- ja luennointityöt (esim. kurssit ja seminaarit) b) Promootio-, verkostoitumis-, esittely-, PR-työt c) Tuottajan työ d) Harrastajien ohjaaminen ja/tai organisointityö (esim. kerho- ja järjestötoiminta) e) Terapiatyö 15

16 f) Valmennustyöt (esim. liikunta- ja urheilutoiminta) g) Matkailuun liittyvää toimintaa, muu kuin esitykset h) Koreografian tai käsikirjoituksen myynti Määrä: i) Muuta? Mitä? 8. Saitko palkka- tai muuta tuloa ulkomailta vuonna 2011? Kyllä Ei Jos kyllä, mikä osuus prosentteina (%) ulkomaantuloilla oli kaikista tuloistasi? (arvio riittää) 4/4 Tulevaisuuden näkymät: 9. Onko tanssiin liittyvän toimintasi kehitys ja työkeikkojen määrä seuraavan vuoden aikana arviosi mukaan nousussa vai laskussa? a) Nousussa, Miksi? a) Laskussa, Miksi? a) Ennallaan, Miksi? 10. Mihin suuntaan haluaisit kehittää tanssiin liittyvää toimintaasi esitys- ja muun toiminnan osalta ja miten? 11. Palautetta, kommentteja, toiveita ja kehitysehdotuksia tähän tiedonkeruulomakkeeseen 16

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Työn alla 2010-2011. Tyrkyllä

Työn alla 2010-2011. Tyrkyllä Anya Productions Anya Productions Ky Kuopiolainen kulttuurialan tuotanto-, koulutus- ja myyntipalveluyritys 2 työntekijää, 3 harjoittelijaa (Ely keskuksen myöntämä ensimmäisen työntekijän tuki) Kirjanpito,

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Taide uusi tapa lähestyä työelämän kehittämistä

Taide uusi tapa lähestyä työelämän kehittämistä Taide uusi tapa lähestyä työelämän kehittämistä TAIKA Taide työelämän laadun ja innovaatiokyvykkyyden kehittäjänä Anu-Liisa Rönkä, Helsingin yliopisto / Palmenia & Mia Liski, Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN Selvitys suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymisestä Sari Karttunen ja Jutta Virolainen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Art

Lisätiedot

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 2/2015 Valtteri Karhu 7.10.2015 Valtteri Karhu Selvitettävät kysymykset 1) Millä

Lisätiedot

musiikki elämään Musiikki elämään -aloitusseminaari / Jere Laukkanen 1

musiikki elämään Musiikki elämään -aloitusseminaari / Jere Laukkanen 1 musiikki elämään Musiikki elämään -aloitusseminaari / Jere Laukkanen 1 Yhdessä olemme enemmän Musiikki elämään -hankkeen aloitusseminaari Lahden ammattikorkeakoulu 26.9.2011 Jere Laukkanen, koulutuspäällikkö,

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Työpajatyöskentelyä Aika: pe 9.10.2015, klo 10 15, Paikka: Kumppanuustalo Artteli ry.,

Lisätiedot

Liikunta-alan yrittäjyys teollisuutta vai palvelutuotantoa? Kouvola 26.11.11

Liikunta-alan yrittäjyys teollisuutta vai palvelutuotantoa? Kouvola 26.11.11 Liikunta-alan yrittäjyys teollisuutta vai palvelutuotantoa? Kouvola 26.11.11 Taustalla Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 (Koivisto, Diges 2010) Liikunta- ja elämyspalvelut ennakointityö

Lisätiedot

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 11.4.2008 Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. Valtakunnalliset hankkeet ohjelmien toteuttamisen

Lisätiedot

FINBIM: Koulutustarvekartoitus

FINBIM: Koulutustarvekartoitus Oppilaitokset vaikuttavat suoraan alan uusiin osaajiin. Laadukas opetus edellyttää myös sitä, että opettajat perehtyvät alan toimijoiden tarjontaan ja ratkaisuihin. (lainaus kartoituksen kommenteista)

Lisätiedot

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Hyrynsalmella

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla

Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla Hanketreffit Kulttuuri ja hyvinvointi Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla Hämeenlinna 22.5.2014 ja Oulu 27.5.2014 Maaseudun elämänlaatuverkosto Heli Talvitie,

Lisätiedot

Rajupusu Leaderin kehittämishanke

Rajupusu Leaderin kehittämishanke Luonto- kulttuuri- ja perinneympäristön kohteiden paikkatiedon yhteisöllinen tuottaminen ja hyödyntäminen mobiili- ja verkkoympäristössä Mobiilipaikkatietowiki ja lähiympäristö Rajupusu Leaderin kehittämishanke

Lisätiedot

Kemin Lämärit ja yhteistyö maahanmuuttaja toimijoiden kassa

Kemin Lämärit ja yhteistyö maahanmuuttaja toimijoiden kassa Kemin Lämärit ja yhteistyö maahanmuuttaja toimijoiden kassa Aikaisempia kokemuksia - Luistelukoulu - Maahanmuuttajat ottelutapahtumassa - Koulutusta seuratyöhön - Aikuisille suunnattu luistelukoulu Toiminnan

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla -projekti Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki Diakin Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Lisätiedot

LUOVA TALOUS. Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen. Petra Tarjanne TEM

LUOVA TALOUS. Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen. Petra Tarjanne TEM LUOVA TALOUS Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen Petra Tarjanne TEM digitalisoituminen elämyksellisyys globalisaatio vastuullisuus Yritysten verkostomaisten toimintamallien lisääntyminen:

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Aiemmin Taiteen keskustoimikunta (1968 2012) Tehtävänä taiteen edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Myös kulttuurin

Lisätiedot

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät 10.11.2010 Kouvolassa Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Petri Lempinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Esittävän taiteen rahoitus ja näkökulmia arkeen

Esittävän taiteen rahoitus ja näkökulmia arkeen Esittävän taiteen rahoitus ja näkökulmia arkeen Teatterimäärärahat valtion tulo- ja menoarviossa 2010 Suomen Kansallisteatteri 10 634 000 Teatteri- ja orkesterilain piiriin kuuluvien teattereiden valtionosuudet

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

HALLITUSOHJELMATAVOITTEET

HALLITUSOHJELMATAVOITTEET Suomen musiikkineuvoston MUSIIKKIPOLIITTISET HALLITUSOHJELMATAVOITTEET MUSIIKKI TYÖNÄ AMMATTIMUUSIKKOJEN JA MUSIIKIN TEKIJÖIDEN TOIMINTAEDELLYTYKSET JA RESURSSIT TURVATTAVA Suomalaiset muusikot ja musiikin

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

Luova Suomi Creative Industries Finland. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus

Luova Suomi Creative Industries Finland. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus Luova Suomi Creative Industries Finland Silja Suntola Luova talous ja kulttuuri Projektijohtaja alueiden voimana Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus VERKOSTO Tietoa ja

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

Työtä teatterista. Iisalmen, Kiuruveden ja Lapinlahden teatterialan työllistämis- ja kehityshanke. Hakemus

Työtä teatterista. Iisalmen, Kiuruveden ja Lapinlahden teatterialan työllistämis- ja kehityshanke. Hakemus Työtä teatterista Iisalmen, Kiuruveden ja Lapinlahden teatterialan työllistämis- ja kehityshanke Hakemus OKM / Taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittäminen sekä vapaan kentän tuki 08.05.2013

Lisätiedot

Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011. Kulttuuriviennin ja vaihdon starttipäivät Tampere, Vapriikki 23.4.2009

Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011. Kulttuuriviennin ja vaihdon starttipäivät Tampere, Vapriikki 23.4.2009 Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011 Kulttuuriviennin ja vaihdon starttipäivät Tampere, Vapriikki 23.4.2009 Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011 Esityksen osat: Kulttuuriviennin visio 2011

Lisätiedot

Arvoisa vastaaja. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan!

Arvoisa vastaaja. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan! Arvoisa vastaaja Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan! 1) Tämä on vapaaehtoistoiminnan paikalliseen infrastruktuuriin liittyvä kartoitus, joka toteutetaan joulutammikuun

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Projektin rahoitus ja toteuttajat Rahoitus ESR/ Keski-Suomen ELY-keskus Päätoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (työaikaresurssi

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri

Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri tuo esille lapset ja nuoret taiteen tekijöinä Ohjelmaidea, tarkoitus ja kohderyhmät

Lisätiedot

Soveltavan taiteen menetelmiä sosiaali- ja nuorisotyöhön Terttu Parkkinen, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu 19.11.

Soveltavan taiteen menetelmiä sosiaali- ja nuorisotyöhön Terttu Parkkinen, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu 19.11. Soveltavan taiteen menetelmiä sosiaali- ja nuorisotyöhön Terttu Parkkinen, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu 19.11.2013 Vimma, Turku MIMO faktoina Hankkeen nimi: MIMO Moving In, Moving On! Application

Lisätiedot

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus 25.2.2015 Helsinki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Laskennallisille menoille ja tuloille on oma kohtansa käyttökustannusten ja käyttötuottojen taulukoissa.

Laskennallisille menoille ja tuloille on oma kohtansa käyttökustannusten ja käyttötuottojen taulukoissa. Kuntien kulttuuritoiminnan kustannukset 2010 Vastausohjeet Yleiset vastausohjeet Tässä kyselyssä kootaan tietoa kuntien kulttuuritoiminnan kustannuksista. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan kirjastoissa,

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 6/2014 Aika: 17.10.2014, 10.00-13.00 Paikka: Tampereen kaupungintalo,

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Tulevaisuuden matkailun neuvontapalvelut eteläisessä Suomessa -konsepti ja pilotti

Tulevaisuuden matkailun neuvontapalvelut eteläisessä Suomessa -konsepti ja pilotti Tulevaisuuden matkailun neuvontapalvelut eteläisessä Suomessa -konsepti ja pilotti TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Loppuseminaari 23.9.2014 Terhi Hakkarainen

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

Luovien alojen valtakunnallinen Jalostamo-palvelu. Yhteistyöllä voimaa 2.6.2010

Luovien alojen valtakunnallinen Jalostamo-palvelu. Yhteistyöllä voimaa 2.6.2010 Luovien alojen valtakunnallinen Jalostamo-palvelu Yhteistyöllä voimaa 2.6.2010 Taustaa Pohjautuu Uudenmaan TE-keskuksen hallinnoiman TEM/ESR-rahoitteisen SILEprojektin (v. 2004 2008) toimintatapaan Jalostamo-tapaamisia

Lisätiedot

SATA - Saavutettava lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus

SATA - Saavutettava lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus SATA - Saavutettava lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus Hankkeen tavoitteet SATA- hankkeen tavoitteena on lisätä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten tasa- arvoista osallistumista kulttuurin

Lisätiedot

KOHTAAMO Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittämisen tuki

KOHTAAMO Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittämisen tuki KOHTAAMO Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittämisen tuki Katariina Soanjärvi Projektipäällikkö, KT 2 OHJELMALLISIA LÄHTÖKOHTIA Osa toimia, joilla Suomi lunastaa Eurooppa 2020 strategian kansallisessa toimeenpanoohjelmassa

Lisätiedot

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma. Pirkanmaan kulttuurifoorumi 4.12.2013. Riikka Koivula CIMOn Kulttuurin yhteyspiste

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma. Pirkanmaan kulttuurifoorumi 4.12.2013. Riikka Koivula CIMOn Kulttuurin yhteyspiste EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma Pirkanmaan kulttuurifoorumi 4.12.2013 Riikka Koivula CIMOn Kulttuurin yhteyspiste Luova Eurooppa Yhdistää 3 nykyistä ohjelmaa: Kulttuuri,

Lisätiedot

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä http://www.yrittajat.fi/fi-fi/suomenyrittajat/tutkimustoiminta/ Koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

Lisätiedot

Avoimen tieteen osaajakoulutus Työpaja: Avoin tiede ja tietohallinto 14.9.2015

Avoimen tieteen osaajakoulutus Työpaja: Avoin tiede ja tietohallinto 14.9.2015 Avoimen tieteen osaajakoulutus Työpaja: Avoin tiede ja tietohallinto 14.9.2015 Johdanto aiheeseen Mitä on avoin tiede? Avoimen tieteen ja tutkimuksen prosessi Palvelut ja tietojärjestelmät Esimerkkejä

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KULTTUURIFOORUMI - KULTURFORUM 12.3.2015 TEEMARYHMÄT 1. Luovan alan yrittäjyys 2. Kolmannen sektorin yhteistyö 3. Kulttuuri- ja

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut Koneteknologiakeskus 17.2.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.2.2012 1 Koulutustarpeiden ennakointi - Case Mitä puuttuu? Oppilasmäärät

Lisätiedot

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Luova Tampere 7.12.2010

Luova Tampere 7.12.2010 Luova Tampere 7.12.2010 Lasse Paananen ohjelmajohtaja +358 40 720 5088 lasse.paananen@luovatampere.fi 1. Mahdollisuuksia Hieman taustaa 2. Menestystä Luova Tampere 3. Mestareita Muutama esimerkki Kokonaisvaltaista

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 Rikas elämä kaiken ikää. 21.2.2011 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN TARKOITUS 3 2. STRATEGIAN TAUSTAA 3 3. STRATEGIAN

Lisätiedot

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä.

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä. Seloste 1 (9) AIPAL näyttötutkintojen opiskelijapalaute 1.1.2014 alkaen Yleistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) Lapin ammattiopistossa, Lapin matkailuopistossa ja Lapin urheiluopistossa käytetään

Lisätiedot

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 1 LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 2 Päivän ohjelma Mikä on LinkedIn palvelu? Ketkä palvelua käyttävät? Miten palvelu

Lisätiedot

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla MMM Maria Suomela, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Green Care-toiminnasta terveyttä, hyvinvointia

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

Kehittämisstrategiat 2014-2018

Kehittämisstrategiat 2014-2018 Kehittämisstrategiat kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Kehittämisstrategiat 2014-2018 Määrittelevät teeman kehittämisen linjaukset ja painopisteet koko Suomessa: kulttuuri, talvi, kesäaktiviteetit/luontomatkailu,

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Taidetoimijoiden ja taiteilijoiden yhteistyön kehittäminen sekä alueellisella että kansainvälisellä tasolla 2. Taidemuseon merkityksen kasvattaminen

Lisätiedot

Lisää liikettä lapselle ja nuorelle peruskouluiässä KOULU JA SEURA

Lisää liikettä lapselle ja nuorelle peruskouluiässä KOULU JA SEURA Lisää liikettä lapselle ja nuorelle peruskouluiässä Molemmat avaavat ovia lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi KOULU JA SEURA Yhteisen kuvan ja tekemisen vahvistaminen Koulussa opitaan ja innostutaan

Lisätiedot

Alueellisen koulutustarpeen ennakointi Päivi Holopainen, Lapin liitto Pohjoiskalotti osana arktista aluetta, 23.8.2014

Alueellisen koulutustarpeen ennakointi Päivi Holopainen, Lapin liitto Pohjoiskalotti osana arktista aluetta, 23.8.2014 Alueellisen koulutustarpeen ennakointi Päivi Holopainen, Lapin liitto Pohjoiskalotti osana arktista aluetta, 23.8.2014 Ennakoima yhessä! - Lapin ennakoinnin toimintamalli Pohjalla tiivis yhteistyö alueviranomaisten,

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 1 LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy SIVU 2 Päivän ohjelma Mikä on LinkedIn palvelu? Ketkä

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Mitä on luova talous? Luovat toimialat ja niiden kehityssuuntia

Mitä on luova talous? Luovat toimialat ja niiden kehityssuuntia Mitä on luova talous? Luovat toimialat ja niiden kehityssuuntia Luova talous kasvava talouden sektori Kulutustutkimusten mukaan kulttuurin talous ollut 1980-luvulta lähtien Euroopassa ja Pohjois- Amerikassa

Lisätiedot

Hyvinvointimatkailu edellyttää hyvinvointiyrittäjiä

Hyvinvointimatkailu edellyttää hyvinvointiyrittäjiä Hyvinvointimatkailu edellyttää hyvinvointiyrittäjiä Sari Rissanen, professori laitosjohtaja, varadekaani Terveyshallinnon ja - talouden laitos (1.1.2010 Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos) - määrittelyä

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa

Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa Kuvataiteet Elokuva- ja mediataiteet Arkkitehtuuri Käsityötaiteet Musiikki Kirjallisuus eli sanataiteet Tanssitaiteet Teatteri- eli Näyttämötaiteet Taideteollisuus ja taiteellinen suunnittelu 27.6.2014

Lisätiedot

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Mitä teemme Vapaaehtoislähtöinen Pro-toiminta Asiakaslähtöiset palvelut Vaikuttaa Organi- saatio Vaikutusjohtaminen Organi- saatio = Yhteiskunnallinen ongelma

Lisätiedot

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon Portaalin kautta virallisiin tilastoihin 6.5.2009 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi Tilastokeskuksen internetpalvelu Tilastokeskus avasi internetpalvelun

Lisätiedot

Oppimisratkaisuilla Suomi nousuun

Oppimisratkaisuilla Suomi nousuun Oppimisratkaisuilla Suomi nousuun OPTEK seminaari Pekka Ollikainen 24.5.2011 1 www.tekes.fi/ohjelmat/oppimisratkaisut DM# 24.5.11 Oppimisratkaisuilla Suomi nousuun! Kansallisen oppimisjärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Taiteen taskurahat. A nna Anttila Kaija Rensujeff. Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen

Taiteen taskurahat. A nna Anttila Kaija Rensujeff. Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen A nna Anttila Kaija Rensujeff Taiteen taskurahat Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA, TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA N:o 35 ARTS COUNCIL OF FINLAND, RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY Mistä osaamis- ja osaamistarvekartoituksessa on kysymys Yhteiskunta ja työelämän ilmiöt muuttuvat ympärillämme kovaa vauhtia. Usein joudumme kysymään ja ihmettelemään, mitä

Lisätiedot

Ikäihmisten elämänhallinnan ja

Ikäihmisten elämänhallinnan ja Ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukeminen (IKÄEHYT) 1.3.2011 31.8.2013 Hyvinvoinnin Lappi http://some.lappia.fi/blogs/ikaehyt/ Esitys päivitetty 30.1.2012 Hankkeen tausta Väestön ikääntyminen

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Tarja Meristö & Jukka Laitinen Kestävä kehitys ja Triple Helix - yhteistyö alueellisen menestyksen avain?

Tarja Meristö & Jukka Laitinen Kestävä kehitys ja Triple Helix - yhteistyö alueellisen menestyksen avain? www.laurea.fi Tarja Meristö & Jukka Laitinen Kestävä kehitys ja Triple Helix - yhteistyö alueellisen menestyksen avain? Jukka Laitinen Laurea-ammattikorkeakoulu/FuturesLab CoFi Lahden tiedepäivä 10.11.2015

Lisätiedot

Tuottaja 2020 Tulevaisuus kulttuurituotannon kautta tulkittuna. Katri Halonen Metropolia Ammattikorkeakoulu

Tuottaja 2020 Tulevaisuus kulttuurituotannon kautta tulkittuna. Katri Halonen Metropolia Ammattikorkeakoulu Tuottaja 2020 Tulevaisuus kulttuurituotannon kautta tulkittuna Katri Halonen Metropolia Ammattikorkeakoulu Mitä useampi kokki, sen sakeampi soppa Tutkijaverkosto Tiedonlevityskumppanit Rahoitus Sopan ainekset

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot