Toimialan arvonmääritys projekti, pilottina Tanssin ala. Tavoitteet, toimet ja toteutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimialan arvonmääritys projekti, pilottina Tanssin ala. Tavoitteet, toimet ja toteutus"

Transkriptio

1 Kooste projektin toimista ja tuotoksista kirjannut: Ulla Lukkari, B105 Oy Toimialan arvonmääritys projekti, pilottina Tanssin ala. Tavoitteet, toimet ja toteutus Projektin tavoitteet olivat: 1 1. Koota tietoa toimialasta ja tehdä näkyväksi sitä taidelähtöistä tanssin soveltavaa toimintaa, joka nykyisellään ei näy tilastoinneissa (mm. Teatteritilastot ja Tanssitilastot). 2. Luoda arviointimittaristo, jota voidaan soveltuvin osin käyttää myös lähialoille, muihin esittäviin taiteisiin (teatteri, sirkus, kuvataide, osittain musiikki) 3. Kuvata toimialan ekosysteemiä ja alan arvioinnin periaatteita 4. Verkottaa toimialatiedon tuottajia ja tarvitsijoita ja koordinoida tiedontuotantoa Projektissa tehtiin näiden tavoitteiden toteuttamiseksi seuraavat toimet: 1. Tiedon kokoaminen ja näkyväksi tekeminen Kartoitettiin tanssin alan eri toimijoilla olemassa olevaa tiedontuotantoa ja toimialatiedon tilastolähteitä. Haastateltiin alan toimijoita ja toimijaryhmien edustajia mm. tanssin aluekeskukset, läpikäytiin Tilastokeskuksen kulttuurialaan, työllisyyteen ja vapaa-aikaan liittyvät tilastoaineistot ja koottiin näistä tanssin alaa käsittelevät tilastot osaksi mittariston tietolähteet-listausta. Laadittiin koekyselylomakkeet alan toimintojen kartoittamiseen sekä tanssiryhmille että yksittäisille taiteilijoille ja testattiin lomakkeet koevastaajajoukolla. Kyselylomakkeista toteutettiin B105 Oy:n palvelimella toimivat verkkolomakkeet, avoimen lähdekoodin Joomla-järjestelmällä Breezing Forms lisäosan avulla. Lomakkeiden testaaminen koevastaajajoukolla tapahtui ajalla: Yksilökyselyn lomakkeet lähetettiin ammattiliitto STTl:n toimesta jäsenrekisteristä poimituille, 40:lle tanssin alan ammattilaisille. Ryhmäkysely lähetettiin 35:lle tanssiryhmälle, joiden yhteystiedot saatiin Tanssin Tiedotuskeskukselta. Vastauksia molempiin kyselyihin saatiin seitsemän, eli vastausten yhteismäärä kahden muistutusviestin jälkeen oli 14. Lomakkeita muokattiin vastauksina saatujen kommenttien pohjalta. Ryhmävastaajat myös haastateltiin puhelimitse, jotta erityisesti ryhmän kokoa ja ryhmän tulonmuodostusta koskevat kysymykset saatiin tarkennettua yksiselitteisemmiksi. Toimintokirjanpidon idea syntyi projektin aikana ja projektissa laadittuja kyselylomakkeita on mahdollista jatkokäyttää niin, että niillä kerätään tietoja kentän toimijoiden toiminnoista, kohderyhmistä ja tilaajista/asiakkaista, jotta varsinaiseen toimintokirjanpidon kyselylomakkeeseen voidaan luoda valmiit vaihtoehtovalikot toimintojen ja tilaajien kirjaamiseksi. Jatkossa kyselylomakkeiden on tarkoituksenmukaista sijaita Tanssin Tiedotuskeskuksen omalla palvelimella, osana verkkopalvelukokonaisuutta. (kyselylomakkeiden kysymykset ovat lopussa liitteinä 3 ja 4) Tuotettiin kaksi kalvosarjaa projektin keskeisistä havainnoista ja tuotoksista ja kutsuseminaareihin ja viiteryhmälle postituslistan ja projektisivuston kautta jakoon. 2. Mittaristo ja tietolähteet Koottiin toimialatason arviointimittaristo tanssin alalle (tämän raportin liitteenä 1). Mittaristoon on koottu sekä määrällisiä että laadullisia mittareita. Mittaristossa kuitenkin painottuvat määrälliset mittarit, sillä koko alalta ei vielä ole olemassa kattavaa perustoimialatiedon keruuta (muun kuin esitys- ja katsojatilastojen osalta). Laadullisia mittareita ovat mm. Tanssin aluekeskusten vuosikertomuksissa vapaan kentän toimijoiden toiminnan kuvailu ja toimintamäärien arviointi, yhteistyöverkostojen kuvailu, alueellisen saavutettavuuden ja osallistamisen kuvailu. Lisäksi laadullisia tarkastelukohteita ovat: harrastamisen sosiaalisten vaikutusten kuvailu sekä teosten levikin kuvailu. Näistä toistaiseksi ei löytynyt olemassa olevia tietolähteitä. Koottiin mittariston yhteyteen listat tanssin alan tietolähteistä sekä tietoa keräävän organisaation nimi ja tiedonkeruun frekvenssi. Mittaristoa ja tietolähteitä on tarkoitus päivittää alan tiedontuotannon ja toimintojen kehityksen mukaan.

2 Kartoitettiin alustavasti mittariston soveltuvuutta muille esittävän taiteen aloille järjestämällä kutsuworkshop lähialojen asiantuntijoille sekä käymällä mittariston arviointikeskustelut lähialojen tiedotuskeskusten johtajien kanssa ja lähialojen muiden kehittäjätoimijoiden kanssa. Keskustelujen pohjalta mittaristoa täydennettiin ja muokattiin tarvittavilta osilta. (lista haastatteluista ja työpalavereista raportin lopussa liitteenä 2). 3. Alan ekosysteemi ja arvioinnin periaatteet Kuvattiin tanssin alan ekosysteemiä sekä tiedontuotannon, rahoituksen ja toimijakentän rakennetta. Projektin tuotosten esittely- ja raportointikalvosarjaan (tämän raportin liitteenä 5) luotiin kaaviot tanssin alan rakenteen kuvaamiseksi rahoituksen vakiintuneisuuden näkökulmasta (dia 7) soveltamalla luovien teollisuustoimialojen kuvaamiseen laadittua nk. Kolmiomallia (KooPee Hiltunen, Kolmiomalli, Luovien toimialojen rakenne, Luova raha -julkaisu, 2011). Alan rakennetta voidaan kuvata vaihtoehtoisesti myös nostamalla alan ytimeksi taiteilijan luovan työ ja teokset (dia 8). Molemmilla kuvaustavoilla voidaan hahmottaa alan toimijakentän osia, osien kokoa (toimijoiden lukumäärien osalta) ja suhdetta toisiinsa. Suomessa on yhteensä noin 1000 tanssitaiteilijaa. Tanssin Tiedotuskeskuksen arvion mukaan noin 80% näistä on freelancereita, noin 12% vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa ja yrittäjiä n. 8%. Ala on matalapalkka-ala. Tanssitaiteilijoiden sijoittumista alan keskeisiin toimijoihin sekä toimijoiden välisiä osittain yhteisiä toiminta-alueita havainnollistettiin kaaviolla (dia 10). Keskeiset toimijaryhmät ovat: VOS-ryhmät/tuotantotalot, vapaat ryhmät, Suomen Kansallisbaletti, Helsinki Dance Company, aluekeskukset, tanssikoulut ja -opistot. Lisäksi: tanssifestivaalit, ammatillista koulutusta antavat oppilaitokset ja edunvalvonta ja alan kehittäjätoiminta: Tanssin Tiedotuskeskus, Suomen Tanssitaiteilijoiden liitto, Tanssiareena, Tanssin talo ry. Alan tilastoinnin ja tiedonkeruun haasteena on yhteisten toiminta-alueiden tunnistaminen, jotta esim. tilastoissa esitys- tai katsojamäärät eivät sisällä lukumäärien kirjauksia kahteen kertaan. Alan rahoitusrakenteen tarkastelu ei ollut projektin päätavoitteissa, mutta julkisen rahoituksen ja muun rahoituksen jakautumista kuvattiin kokoamalla julkisen rahoituksen määrät toimijaryhmittäin (dia 11). Julkisen rahoituksen lisäksi toimijoilla on alueellista ja hankkeiden sekä säätiöiden kautta tulevaa rahoitusta ja oman toiminnan tuottoja. Vapaan tanssiryhmän tulorakenteen kuvauksella hahmotettiin näiden rahoitusmuotojen määriä yksittäisen tanssiryhmän näkökulmasta. (dia 12) 4. Toimialatiedon tuottajien ja tiedon tarvitsijoiden yhteistyö ja verkottaminen Järjestettiin 3 kutsuseminaaria ja workshopia luovan alan kehittäjille, rahoittajille ja toimijoille (8.6., ja ). Ensimmäiseen kutsuseminaariin osallistui 40 ja kolmanteen kutsuseminaarin 48 henkilöä. Keskimmäiseen, järjestettyyn, workshopiin osallistui 12 henkilöä ja sen tavoitteena oli keskustella pienemmässä ryhmässä lähialojen tiedotuskeskusten kanssa alojen strategioiden pohjalta arvioinnin kohteista, kehitteillä olevasta mittaristosta ja tarvittavista käytännön toimista mm. alojen yhteistyön suhteen. Perustettiin projektisivusto mittariston kehitysversioiden, seminaarimuistioiden ja projektiin liittyvien muiden aineistojen jakamiseen projektin aikana ja sen jälkeen. Projektisivusto on avoin ja löytyy osoitteesta: Projektin toteutusresurssit olivat: 4 henkilötyökuukautta ajalla 02/ /2012 Rahoittaja: opetus- ja kulttuuriministeriö OKM, Tilaaja: Tanssin tiedotuskeskus, Toteuttaja: B105 Oy Työroolit projektissa olivat: Projektin johtaja ja tilaaja sekä tanssin alan toimialatiedon ja asiantuntijatiedon kommentointi: johtaja Sanna Rekola/Tanssin Tiedotuskeskus Koordinointi, seminaarituotanto, haastattelut, tiedonkeruu, esitysmateriaalit: tuottaja Ulla Lukkari/B105 Oy Kyselylomakkeiden internet-toteutus ja testaus: verkkokonsultti Mikael Latva/B105 Oy 2

3 Asiantuntijakommentointi kehittäjätoimijan näkökulmasta: ohjelmajohtaja Irmeli Lamberg/TEM:n Luovan talouden strateginen hanke, kori 3 Asiantuntijakommentointi arvonmäärittelyn ja arvioinnin kehittämisen osalta pelitoimialan näkökulmasta: johtaja KooPee Hiltunen/Neogames Projektiin osallistuivat advisoryboardin työskentelyn muodossa: Sari Karttunen/Cupore, Kirsi Kaunisharju/OKM, Kaisa Weckström/Tilastokeskus, Jutta Jaakkola/Fimic, Sari Lakso/Sirkuksen Tiedotuskeskus, Hanna Helavuori/Teatterin Tiedotuskeskus. Lisäksi projektin työpalavereihin osallistui useita asiantuntijoita mm. strategisen mittaamisen, arvonmäärittämisen, toimialatiedon keruun ja - julkaisemisen tiimoilta. Keskeisiä havaintoja alan ekosysteemin, rakenteen ja rahoituksen jakaantumisen tarkasteluista ovat: Tanssin alalla toimijaryhmien jaottelu teollisuusalojen tapaan yrityskoon ja vientitoiminnan määrän mukaan ei ole toimiva, sillä sekä vapaan kentän toimijoilla että rahoituksensa vakiinnuttaneiden valtionosuustukea saavien VOS-toimijoiden parissa on kotimaan toiminnan lisäksi useilla myös kvtoimintaa. Alan yrityksistä merkittävä osa (tanssikoulut) toimii harrastaja-kentässä. Esitystoiminta ja tanssia soveltava toiminta on pääsääntöisesti yhdistysmuotoista. Yhtiöitä tässä toimijajoukossa on perustettu vain muutamia lähinnä brändin hallintaan ja sopimuskäytäntöjen tarpeeseen. Yksittäisen ryhmän tulorakenteessa valtion tuet ja avustukset on hallitsevassa asemassa (50-90%) joskin vaihtelu on suurta eri toimijoiden välillä. Oman toiminnan tuotot ovat arviolta 10-25% ja tanssiryhmille suunnatun koekyselyn ja haastattelujen vastausten mukaan tätä määrää on käytännössä vaikea merkittävästi kasvattaa alan nykyrakenteessa. Tiedonkeruussa koekyselyssä ryhmien ja yksilöiden tulorakenteen kartoittaminen koettiin tärkeäksi ja vastaajat olivat motivoituneita vastaamaan tosin vastausprosentti oli niin alhainen, että johtopäätösten vetäminen on suhteellisen hankalaa. Jatkotoimia Jatkon kannalta tanssin (ja muidenkin esittävän taiteen alojen) toimialatason keskeisiä kehityskohteita ovat: Toimintojen kartoittaminen ja tiedonkeruu o Koko kentän tiedonkeruu taidelähtöisestä toiminnasta, muun kuin esitystoiminnan osalta o Vapaan kentän tiedonkeruun laajentaminen Alan arvoketjujen ja verkkojen näkyväksi teko Yhteydet kansallisen hyvinvoinnin seurantaan ja arviointimittareihin Projektin advisoryboardin keskusteluissa sekä projektin puitteissa järjestettyjen workshopien tuotoksina (muistiot löytyvät projektisivustolta voidaan koota seuraavat keskeiset käytännön tason kehittämistoimet: 1. Yhteistyö tiedonkeruussa mm. Tilastokeskuksen kanssa tanssin lisäksi muillakin kulttuurialoilla. Tanssin alalla erityisesti tiedonkeruulomakkeisiin toiminto-, asiakas- ja osallistujavalintalistoissa benchmark ja yhteistyö Tilastokeskuksen esim. kulttuuritilastoinnin vastuuhenkilöiden kanssa. Kulttuurialojen välillä yhteistyötä tarvitaan mm. yhteisen terminologian ja toimintojen ja tulojen raportointikäytäntöjen vakiinnuttamiseksi tiedonkeruussa. 2. Tulevaisuustyöryhmän perustaminen miettimään ennakoivasti alan trendejä. Mahdollisesti myös yhteistyössä muiden luovien alojen kehittäjätoimijoiden kanssa. 3. Tanssin alan tutkimuksen ja opinnäytetöiden edistäminen luomalla kampanja keskeisille taideyliopistoille mm. opinnäytetyökampanja sekä stipendi. Raportin liitteet: Liite 1: Tanssin alan mittarit ja tietolähteet koostetaulukko 3

4 Liite 2: Lista projektin aikana tehdyistä asiantuntijahaastatteluista ja työpalavereista 03/ /2012 Liite 3: Kyselylomake tanssiryhmille Liite 4: Kyselylomake yksittäisille tanssitaiteilijoille 4

5 Liite 1: Tanssin alan mittarit ja tietolähteet -koostetaulukko Toimialan arvonmääritys -projektin ehdotus tanssin alan mittaristoksi Mittari Seurantatiedon lähde ja frekvenssi (M=määrällinen, organisaatio, tiedonkeruun frekvenssi, tietolähde L=laadullinen ) 1. Toimijoiden määrä (M, L) - kentän kuvaus: yhteisöjen, - Patentti- ja rekisterihallitus PRH, YTJ-järjestelmä, kuukausittain, yritystietokanta, VIRREyrityshaku, Yhdistysnetti-haku yritysten ja yksityisten ammatinharjoittajien määrä. (huom. - Tilastokeskus, vuosittain, Työvoima ja -koulutustilastot, huom. vain '265 Taiteilijat' -tasolla ja alan tavoite ei ole absoluuttisen toimialaluokituksessa 5-numerotasolla ' Esittävät taiteet' -luokka ammattilaisten määrän - Valtion tanssitaidetoimikunta, vuosittain, toiminta- ja erityisavustusten saajien ja hakijoiden kasvattaminen) lukumäärät, taiteilija- ja kohdeapurahat ja y-tunnukset (ry:t, osuuskunnat) - alan ammattiin opiskelevien määrät - Tanssin aluekeskukset, vuosittain, vapaan kentän ryhmät ja toimijat -arvio määristä ja kuvailu vrt. alalle työllistyvien ammattilaisten - Tanssin Tiedotuskeskus, vuosittain, toimijoiden määrä määrä 2. Työllistävyys (M) - ammattilaisten määrä - työtehtävät (millaisia töitä ammattilaiset tekevät: työllisyys tanssitaiteilijana, harrastajien opettaminen, ammatillinen toiminta muilla aloilla mm. SOTE-ala, matkailu) - vajaatyöllisyys, itsensä työllistävien määrä - palkansaajista jako: vakituiset, määräaikaiset, muut 3. Yhteistyöverkostot (L) - yhteistuotantojen ja tuotantoverkostojen kasvattaminen - yhteistyö/-tuotannot eri taiteenalojen kesken - verkostojen alalle tuoma rahoitus tai muu arvo - esim. Hyvinvointipalvelut ja yhteydet liiketoimintaverkostoihin 4. Tavoittavuus: (M) 4.1 Katsoja- ja esitysmäärät - katsoja- ja esitystilastot - uusinnat/versiot - Tanssin Tiedotuskeskus, mahdollisesti jatkossa omat kyselyt, vuosittain/joka toinen vuosi, vakiintuneiden ryhmien koko, toiminnot, tulonmuodostus, kv-toiminnan osuus, IPR-tulot - Tanssin aluekeskukset, vuosikertomukset, yksittäisten ammattilaisten tulonmuodostus alueella - Tilastokeskus, vuosittain, Työvoima ja -koulutustilastot, huom. vain '265 Taiteilijat' -tasolla ja toimialaluokituksessa 5-numerotasolla ' Esittävät taiteet' -luokka - Ammattiliitot, liittojen tilastot, tarvittaessa, mm. TEMEn palkkakyselyt ( v % vakituisessa työsuhteessa, 60% määräaikaisessa työsuhteessa, 15% muut) - STOPP Suomen tanssioppilaitosten liitto, vuosittain, pää- ja sivutoimisten opettajien määrä tanssikouluissa, maksettujen palkkojen määrä - STOL Suomen tanssinopettajien liitto, vuosittain, jäsenmäärä (http://www.stolry.fi/jasenrekisteri.php?kansio=10642 ) - muut liitot: STOL Suomen tanssin opettajien liitto, STUL Suomen tanssiurheiluliitto, STTL Suomen tanssitaiteilijoiden liitto, vuosittain, jäsenmäärät, toiminnan kuvailu - Tanssin Tiedotuskeskus, tarvittaessa, omat kyselyt: verkostojen kuvaaminen - Tanssin aluekeskukset, vuosittain, verkostojen kuvaaminen ja merkitys kokonaistoiminnalle ml. toiminnan mahdollistaminen esim. tilat ja tiedotus/viestintäyhteistyö - STOPP Suomen tanssioppilaitosten liitto, mahdollisesti jatkossa, vuosittain, BtoB-verkostot esim. tanssikoulujen ja ryhmien osalta: verkostojen kuvaaminen - Tanssin Tiedotuskeskus, vuosittain, Tanssitilastot osana Teatteritilastoja: esitys- ja katsojatilastot (kotim. ja kv), kantaesitykset Tavoittavuus: (M,L) 4.2 Muu taidelähtöinen toiminta, osallistujamäärät - yleisötyö, työpajat, terapiat, muu tanssia soveltava toiminta: asiakkuuksien ja keikkojen määrät, työllistyvien tanssiammattilaisten määrät (HTV) - osallistuvien alueellinen jakaantuminen (saavutettavuus) - sisällön välitys mm. tv:n tai internetin välityksellä (katsojamäärät, latauskerrat) - uusien yleisöjen luominen/alan koko toiminta - muutoksen kuvaaminen - Tanssin Tiedotuskeskus, mahdollisesti jatkossa omat kyselyt, vuosittain/joka toinen vuosi, muu kuin esitystoiminta ryhmillä: työtilaisuuksien määrä ja laatu - Yhdistykset mm.: Suomen tanssiterapiayhdistys, Yhteisö tanssii ry: jäsenmäärät, toiminnan lajit - Tanssin aluekeskukset: toiminnan alueellinen jakaantuminen: alueellisen ja sosiaalisen saavutettavuuden kuvailu osana toimintakertomusta 5

6 5. Harrastajakenttä (M,L) - harrastajakentän ja sen näkyvyyden kasvattaminen - harrastajamäärät (yksit.tanssikoulujen määrät, tanssin perusopetuksen oppilaitos ja oppilasmäärät), - genret - paljonko työllistää ammattilaisia - harrastamisen sosiaalinen vaikutus 6. Kv-toiminta/vienti/liikkuvuus (M) - ulkomailla tapahtuva kaupallinen ja ei-kaupallinen toiminta: - liikevaihto, tunnettuus ja ansaintamahdollisuuksien kasvattaminen - residenssien määrä ja tyypit - välittäjäportaan (agentit, kuraattorit) toiminta ja liikevaihto/työtilaisuuksien määrä 7. Rahoitus (M) - VOS-rahoituksen määrä ja kohteet - muu kansall.rahoitus - kv-rahoitus - T&K-rahoituksen kasvattaminen - yksityinen sponsorirahoitus - hankerahan osuus koko rahoituksesta 8. Tekijänoikeudet ja teosten levikki (M, L) - teosten IPRien hyödyntäminen, teosten koreografiat ja käännökset - merchandise-oikeudet ja -tuotot - Patentti- ja rekisterihallitus PRH, kuukausittain, YTJ-tietokanta, VIRRE-yrityshaku, Yhdistysnetti-haku: yritys- ja ry-muotoisten tanssikoulujen määrä - Alueelliset taidetoimikunnat, vuosittain, apurahat harrastustoimintaan - STOPP Suomen tanssioppilaitosten liitto, tiedonkeruu, vuosittain, opiskelija-, opetustuntien määrät, pää- ja sivutoimisten opettajien määrät - Suomen tanssinopettajien liitto, vuosittain, jäsenmäärä (http://www.stolry.fi/jasenrekisteri.php?kansio=10642 ) - Tanssin Tiedotuskeskus, Tanssitilastot osana Teatteritilastoja, vuosittain, esitys- ja katsojamäärät ulkomailla - Tanssin Tiedotuskeskus, omat kyselyt, vuosittain/joka toinen vuosi, ryhmien kv-toiminta: toiminnot ja %-osuus ryhmän tuloista - OKM Kulttuuriviennin kärkihanketuki: tanssin osalta määrät ( ) ja toiminnan kuvailu - Tanssin Tiedotuskeskus, Tanssitilastot osana Teatteritilastoja, vuosittain, VOS-rahoitus - Tanssin Tiedotuskeskus, tarvittaessa, tiedotuskeskuksen omat kyselyt - Tilastokeskus, säätiöiden rahoitus - Pohjoismainen kulttuurirahasto, neljännesvuosittain, jaetut apurahat tanssille( ) - Taiteen keskustoimikunta, n. viiden vuoden välein, Sponsorikartoitus yritysten tuki taiteelle ja kulttuurille - Tekes, vuosittain, Vapaa-ajan ohjelma, muut rahoitusohjelmat yrityksille - Taiteen keskustoimikunta, vuosittain, toiminta- ja erityisavustusten määrät ( ) ja hakijoiden y- tunnukset (ry:t, osuuskunnat) - Tanssin Tiedotuskeskus, mahdollisesti jatkossa omat kyselyt, vuosittain/joka toinen vuosi, IPR-tuotot ryhmien tulonmuodostuksessa c. Toimialan arvon määrittely -projekti, pilottina Tanssin toimiala, Ulla Lukkari, B105 Oy

7 Liite 2: Lista projektin aikana tehdyistä asiantuntijahaastatteluista ja pidetyistä työpalavereista 03/ /2012: Työpalaverit: Rekola, Helavuori, Jaakkola, Lamberg, Lukkari, projektin tavoitteista ja työskentelymuodoista 7.4. Rekola, Lamberg, Lukkari U.Lukkari, Luovat alat mittarointi workshop Helsinki, järj. Itäsuomen yliopisto Rekola, Lukkari 3.5. Lamberg, Hiltunen, Lukkari, projektin koordinointi muihin luovien alojen projekteihin Rekola, Lamberg, Valpola, Lukkari, tanssin alan ekosysteemin hahmottaminen ja kuvaaminen sekä arvioinnin ja mittaamisen perusteiden tarkentaminen 9.6. Piia Ahonen,Elina Manninen, U.Lukkari, Tiedotuskeskuksen tiedonkeruu ja käytännöt Anneli Valpola, S. Rekola, I.Lamberg, U.Lukkari, 8.6. WS:n tuotokset ja arvioinnin jatkaminen 9.8. Kirsi Kaunisharju, Kimmo Aulake, S.Relkola, U. Lukkari, I. Lamberg, projektin tilannekatsaus ja arviointi S.Rekola, I.Lamberg, U. Lukkari, tiedonkeruun suunnittelu ja 5.9. strategia-aamun tavoitteet Sanna Rekola ja U.Lukkari Sanna Rekola ja U.Lukkari Sanna Rekola, Sami Hiltunen TEME, Mikael Latva, U.Lukkari, tiedonkeruu ja yhteistyö TEMEen puhelinpalaverit Sanna Rekola, lomakkeiden sisällöt ja kysymysmuodot työpalaveri S-Rekola, Mikael Latva, U.Lukkari, lomakkeiden tuotokset S-Rekola, Mikael Latva, U.Lukkari lomakkeiden korjaukset jatkokehitys 5.1. S.Rekola-U.Lukkari S. Rekola-U.Lukkari Asiantuntijahaastattelut (osa puhelimitse) ja -keskustelut: Pekka Ylisirniö, strategian tasot, suhde muihin, mittaaminen Irmeli Lamberg, U.Lukkari, mittareista ja innovaatiojärjestelmän toimijoiden tietotarpeista Raija Partanen/Keski-Suomen liitto, luovien alojen tiedonkeruu ja -tarve alueilla Pauliina Lapio/ Keski-Suomen tanssin keskus toiminta ja tietotarpeet 2.9. Satu Huikuri, Lapin Ely-keskus, luovien alojen tarjonta ja palvelujen arviointi 6.9. Jaana Merenmies/Syfo Oy, yhteiskunnallisen yrityksen/organisaation arviointi ja arvonmääritys 11.9.Hanna Helavuori/TINFO, tekeillä olevan mittariston soveltuvuus teatterin alalle 11.9.Petra Havu/Taiteilijaseura, tekeillä olevan mittariston soveltuvuus kuvataiteiden alalle Hannaliisa Johnsson/Hgin kaupunki elinkeinopalvelu, luovat- ja kulttuurialat ja niiden arviointi Annamaija Saarela/VAKA-hanke, tekeillä olevan mittariston soveltuvuus musiikin alalle Jukka Ekholm/Tilastokeskus, muusikkokartoitus-hanke ja muut tilastohankkeet Sari Lakso/Sirkusinfo, tekeillä olevan mittariston soveltuvuus sirkuksen alalle 5.10.Raija Ojala Zodiac, Tanssin aluekeskus Helsinki Lotta Skaffari, Läntinen tanssin aluekeskus Jukka Vepsäläinen Toimiala Online/TEM, luovien alojen toimialatiedot palvelussa Riitta Honkanen, Itäinen tanssin aluekeskus Helena Jäykkä Oulun tanssin keskus Helena Pekkarinen Diges, yhdistyskentän toimijoiden koon määrittäminen Anni Tappola tanssitaidetoimikunta, apurahahakemuksista saatavat tiedot kentästä ja toimijoista ml. y-tunnukset Sami Hiltunen TEME, kyselylomakkeet ja jakelu yksilövastaajille Nelli Koivisto&Kolmas lähde -hankkeen työryhmä: palaveri yhdistyksen koon määrittely ja toimijakentän kehityspolut Silja Suntola Luova Suomi, luovien alojen osaaminen ja arvoketjut selvitystarpeista Mari Karikoski Tanssitaidetoimikunta, apurahahakemukset tanssin alalla Pia Kulin Sisäsuomen aluekeskus Marja Korhola, Raatikon kehityspolku 3.1. Fimic Jutta Jaakkola ja Merja Hottinen, musiikin alan arviointi ja tiedonkeruu 4.1. I.Lamberg-U.Lukkari, projektin tuotokset ja niiden merkitys innovaatiojärjestelmän tiedontuotannossa 4.1. Kansallisooppera, puhelinhaast. Heidi Almi, Baletin luvuista KooPee Hiltunen-U.Lukkari, toimialan rakenteen kuvaaminen ja kolmiomallin soveltaminen 7

8 8

9 Liite 3: Kyselylomake tanssiryhmille Kyselylomake toteutettiin osana Toimialan arvonmääritys projektia (02/ /2012) ja sen avulla testattiin alan toimintojen kartoittamista käytännössä. Lisätietoja tuottaja Ulla Lukkari B105 Oy ja johtaja Sanna Rekola Tanssin Tiedotuskeskus. Saate: Kysely tanssin alan ryhmille. Tanssin alan toiminnot: ammattilaisten ja ryhmien ammatillinen toiminta kysely Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa mitä kaikkea tanssin toimialalla ammattilaiset tekevät ja miten alan ammattilaisten tulot muodostuvat. Pyydämme vastaamaan seuraaviin kysymyksiin huolella, mutta jos ette voi vastata johonkin yksittäiseen kysymykseen, voit jättää sen väliin ja vastata silti muihin. Kaikki saamamme tieto auttaa meitä kehittämään alan toimialatason näkyvyyttä ja arviointia. Mikäli teillä ei ole joidenkin kysymysten kohdalla tarkkoja lukuja, vastaukseksi riittää hyvin 'oma paras arvio'. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja kokonaisuutena, eikä kyselyn yhteenvedossa esitetä tunnistettavasti yksittäisiä vastauksia. Jokainen vastaus on meille kehittämistyön kannalta tärkeä. Aikaa vastaamiseen menee noin 15 minuuttia. Kysely on avoinna saakka. Kiitos etukäteen vastauksestanne! Yhteistyöterveisin, Tanssin Tiedotuskeskus. 9 Taustatiedot: Ryhmän nimi Yhteyshenkilön sähköposti: Ryhmän perustamisvuosi Ryhmän kotipaikka ja maantieteellinen toiminta-alue Ryhmän koko: Palkansaajien määrä? a) vakituiset b) määräaikaiset c) muut? Millaisia? 1/4 Tulot ja niiden muodostuminen 1. Ryhmän kokonaistulot Paljonko olivat ryhmänne kokonaistulot vuonna 2011? ( ) 2. Paljonko olivat vuonna 2011 ryhmänne saamat a) valtionavustukset ( ) b) kunnan avustukset ( ) c) muut tuet ja avustukset ( ) 3. Miten kokonaistulonne jakaantuivat? Mikä osa tuloista tuli a) Esitystoiminnasta? Montako % b) Muusta taidelähtöisestä toiminnasta? Montako % c) Muusta työstä tai toiminnasta, joka ei suoranaisesti liity tanssiin? Mistä? Montako %

10 4. Jos ryhmällänne vuonna 2010 oli esitystoiminnan lisäksi muuta tanssiin liittyvää taidelähtöistä toimintaa, millaista se oli? Valitse alla olevista toiminnoista, kerro työtilaisuuksien määrä ja keitä oli osallistujina ja kuka oli tilaaja. Opetus- ja luennointityötä (esim. kurssit ja seminaarit) Konsultointia Työtilaisuuksien määrä? (kpl) Terapiatoimintaa Täydennyskoulutusta (esim. eri ammattiryhmille) Yleisötyötä eri taideorganisaatioissa (esim. teatterien ja orkesterien yleisötyö) Palvelutuotantoa matkailun alalle Opetustyö tanssikoulussa Yritykselle tehtävää taidelähtöistä toimintaa (esim. mainokset, tv-ohjelmat, elokuvat, pelituotanto) Millaista? Yritykselle tehtävää työhyvinvointiin liittyvää toimintaa? Millaista? Tanssitaiteen soveltava käyttö (esim. vanhainkodeissa, päiväkodeissa) Työtilaisuuksien määrä? (kpl) Muuta? Mitä? Työtilaisuuksien määrä? (kpl) 6. Teittekö ryhmänä palkatonta työtä tanssin parissa? Kyllä Ei Jos kyllä, millaista ja miksi? 2/4 Tulot tekijänoikeuksista 10

11 7. Onko ryhmällänne ollut tanssiin liittyviä tuloja tekijänoikeuksien myynnistä (esim. koreografian tai käsikirjoituksen myynti)? Kyllä Ei Jos kyllä, kuinka paljon ( ) (arvio riittää)? Millaisesta oikeuksien myynnistä oli kyse? 3/4 Toiminta ulkomailla: 8. Oliko ryhmällänne tanssiin liittyvää toimintaa ulkomailla vuonna 2011? Kyllä Ei Jos kyllä, millaista taidelähtöistä toimintaa ryhmällänne oli ulkomailla ja missä maassa? a) Opetus- ja luennointityöt (esim. kurssit ja seminaarit) b) Promootio-, esittely-, PR-työt c) Tuottajan työ d) Harrastajien ohjaaminen ja/tai organisointityö (esim. kerho- ja järjestötoiminta) e) Terapiatyö f) Valmennustyöt (esim. liikunta- ja urheilutoiminta) g) Matkailuun liittyvää toimintaa, muu kuin esitykset h) Koreografian tai käsikirjoituksen myynti Määrä: i) Muuta? Mitä? 9. Saiko ryhmänne palkka- tai muuta tuloa ulkomailta vuonna 2011? Kyllä Ei Jos kyllä, mikä osuus prosentteina (%) ulkomaantuloilla oli kaikista ryhmänne tuloista? (arvio riittää) 4/4 Tulevaisuuden näkymät: 10. Onko alan kehitys ja työkeikkojen määrä seuraavan vuoden aikana arviosi mukaan nousussa vai laskussa? a) nousussa b) laskussa c) ennallaan Nousussa, miksi? Laskussa, miksi? Ennallaan, miksi? 11. Mihin suuntaan haluaisitte kehittää ryhmänne toimintaa esitys- ja muun toiminnan osalta ja kuinka rahoitatte sen? 12. Palautetta, kommentteja, toiveita ja kehitysehdotuksia tähän tiedonkeruulomakkeeseen 11

12 12

13 Liite 4: Kyselylomake yksittäisille tanssitaiteilijoille Kyselylomake toteutettiin osana Toimialan arvonmääritys projektia (02/ /2012) ja sen avulla testattiin alan toimintojen kartoittamista käytännössä. Lisätietoja tuottaja Ulla Lukkari B105 Oy ja johtaja Sanna Rekola Tanssin Tiedotuskeskus. Saate: Kysely tanssin alan ammattilaisille. Tanssin alan toiminnot: ammattilaisten ja ryhmien ammatillinen toiminta -kysely Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa mitä kaikkea tanssin toimialalla ammattilaiset tekevät ja miten alan ammattilaisten tulot muodostuvat. Pyydämme vastaamaan seuraaviin kysymyksiin huolella, mutta jos et voi vastata johonkin yksittäiseen kysymykseen, voit jättää sen väliin ja vastata silti muihin. Kaikki saamamme tieto auttaa meitä kehittämään alan toimialatason näkyvyyttä ja arviointia. Mikäli sinulla ei ole joidenkin kysymysten kohdalla tarkkoja lukuja, vastaukseksi riittää hyvin 'oma paras arvio'. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja kokonaisuutena, eikä kyselyn yhteenvedossa esitetä tunnistettavasti yksittäisiä vastauksia. Jokainen vastaus on meille kehittämistyön kannalta tärkeä. Aikaa vastaamiseen menee noin 15 minuuttia. Kysely on avoinna xx.xx.2012 saakka. Kiitos etukäteen vastauksestasi! Yhteistyöterveisin, Tanssin Tiedotuskeskus. Taustatiedot: Etunimi Sukunimi Sukupuoli Nainen Mies Kotipaikka ja maantieteellinen toiminta-alue Sähköposti: Työsuhde? Onko työsuhteesi tanssin alalla: vakituinen freelance-keikkatyö yrittäjyys muu, mikä? 1/4 Tulot ja niiden muodostuminen 1. Kokonaistulot 2011 Paljonko olivat kaikki tulosi tanssiin liittyvästä työstä vuodelta 2011 (mukaan lukien sekä palkkatulot että mahdolliset apurahat)? a) b) c)

14 d) e) > 2. Paljonko olivat vuonna 2011 saamasi a) valtionavustukset ( ) b) kunnan avustukset ( ) c) muut tuet ja avustukset ( ) 3. Miten kokonaistulosi jakaantuivat? Mikä osa tuloista tuli a) Esitystoiminnasta? Montako % b) Muusta taidelähtöisestä toiminnasta? Montako % c) Muusta työstä tai toiminnasta, joka ei suoranaisesti liity tanssiin? Mistä? Montako % 4. Jos sinulla vuonna 2011 oli esitystoiminnan lisäksi muuta tanssiin liittyvää taidelähtöistä toimintaa, millaista se oli? Valitse alla olevista toiminnoista, kerro työtilaisuuksien määrä ja keitä oli osallistujina ja kuka oli tilaaja. Opetus- ja luennointityötä (esim. kurssit ja seminaarit) Konsultointia Työtilaisuuksien määrä? (kpl) Terapiatoimintaa Täydennyskoulutusta (esim. eri ammattiryhmille) Yleisötyötä eri taideorganisaatioissa (esim. teatterien ja orkesterien yleisötyö) Palvelutuotantoa matkailun alalle Opetustyö tanssikoulussa Yritykselle tehtävää taidelähtöistä toimintaa (esim. mainokset, tv-ohjelmat, elokuvat, pelituotanto) Millaista? 14

15 Yritykselle tehtävää työhyvinvointiin liittyvää toimintaa? Millaista? Tanssitaiteen soveltava käyttö (esim. vanhainkodeissa, päiväkodeissa) Työtilaisuuksien määrä? (kpl) Muuta? Mitä? Työtilaisuuksien määrä? (kpl) 5. Palkaton työ Teitkö palkatonta työtä tanssin parissa? Kyllä Ei Jos kyllä, millaista ja miksi? 2/4 Tulot tekijänoikeuksista 6. Onko sinulla ollut tanssiin liittyviä tuloja tekijänoikeuksien myynnistä vuonna 2011(esim. koreografian tai käsikirjoituksen myynti)? Kyllä Ei Jos kyllä, kuinka paljon ( ) (arvio riittää)? Millaisesta oikeuksien myynnistä oli kyse? 3/4 Toiminta ulkomailla: 7. Oliko sinulla tanssiin liittyvää toimintaa ulkomailla vuonna 2011? Kyllä Ei Jos kyllä, millaista taidelähtöistä toimintaa sinulla oli ulkomailla ja missä maassa? a) Opetus- ja luennointityöt (esim. kurssit ja seminaarit) b) Promootio-, verkostoitumis-, esittely-, PR-työt c) Tuottajan työ d) Harrastajien ohjaaminen ja/tai organisointityö (esim. kerho- ja järjestötoiminta) e) Terapiatyö 15

16 f) Valmennustyöt (esim. liikunta- ja urheilutoiminta) g) Matkailuun liittyvää toimintaa, muu kuin esitykset h) Koreografian tai käsikirjoituksen myynti Määrä: i) Muuta? Mitä? 8. Saitko palkka- tai muuta tuloa ulkomailta vuonna 2011? Kyllä Ei Jos kyllä, mikä osuus prosentteina (%) ulkomaantuloilla oli kaikista tuloistasi? (arvio riittää) 4/4 Tulevaisuuden näkymät: 9. Onko tanssiin liittyvän toimintasi kehitys ja työkeikkojen määrä seuraavan vuoden aikana arviosi mukaan nousussa vai laskussa? a) Nousussa, Miksi? a) Laskussa, Miksi? a) Ennallaan, Miksi? 10. Mihin suuntaan haluaisit kehittää tanssiin liittyvää toimintaasi esitys- ja muun toiminnan osalta ja miten? 11. Palautetta, kommentteja, toiveita ja kehitysehdotuksia tähän tiedonkeruulomakkeeseen 16

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Työpajatyöskentelyä Aika: pe 9.10.2015, klo 10 15, Paikka: Kumppanuustalo Artteli ry.,

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Creative and Inclusive Finland Luova ja osallistava Suomi Kreativa delaktiga Finland

Creative and Inclusive Finland Luova ja osallistava Suomi Kreativa delaktiga Finland Creative and Inclusive Finland Luova ja osallistava Suomi Kreativa delaktiga Finland Luovaa osaamista ja Osallistamalla osaamista-toimenpidekokonaisuuksien yhteinen aktivointi- ja koordinaatiohanke 2.9.2015

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 2/2015 Valtteri Karhu 7.10.2015 Valtteri Karhu Selvitettävät kysymykset 1) Millä

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla

Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla Hanketreffit Kulttuuri ja hyvinvointi Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla Hämeenlinna 22.5.2014 ja Oulu 27.5.2014 Maaseudun elämänlaatuverkosto Heli Talvitie,

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Pirkanmaan aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Pirkanmaan aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Pirkanmaan aluetoimipiste Infoiltapäivä kulttuurin ja luovien alojen kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista Tampereella 11.5.2016 erityisasiantuntija Sari Ilmola Taiken valtakunnallisia

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Erityisasiantuntija Henri Terho

Taiteen edistämiskeskus. Erityisasiantuntija Henri Terho Taiteen edistämiskeskus Erityisasiantuntija Henri Terho henri.terho@minedu.fi www.taike.fi Taiteen edistämiskeskus Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen asiantuntijavirasto. Tehtävät: Edistää taidetta

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke musiikki elämään Musiikki elämään Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke 2011 2013 Musiikki elämään Voidaanko taide-elämystä syventää taidepedagogiikan keinoin?

Lisätiedot

Freelance-taiteilijoiden monimuotoistuva kenttä

Freelance-taiteilijoiden monimuotoistuva kenttä Freelance-taiteilijoiden monimuotoistuva kenttä Alustavaa tarkastelua Temen freelancerit touko-heinä 2016 kyselyssä (Tinfo&Teme) Toiminnanjohtaja Karola Baran 5.8.2016, Tampereen teatterikesä Mitä kysyttiin

Lisätiedot

Taide- ja kulttuuriasiat uudistuvassa aluehallinnossa

Taide- ja kulttuuriasiat uudistuvassa aluehallinnossa Taide- ja kulttuuriasiat uudistuvassa aluehallinnossa Sivistystoimen asiat uudistuvassa aluehallinnossa 14.10.2009 Kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju Taustaa 1/2 Lääninhallituslain (22/1997) 2 :n

Lisätiedot

Katsaus nykysirkuksen kulttuuripoliittiseen asemaan Suomessa Lotta Vaulo

Katsaus nykysirkuksen kulttuuripoliittiseen asemaan Suomessa Lotta Vaulo Tänään 13.00 13.10 Avaussanat Lotta Vaulo, toiminnanjohtaja, Sirkuksen tiedotuskeskus Leena Marsio, aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori, Museovirasto 13.10 13.30 Katsaus nykysirkuksen kulttuuripoliittiseen

Lisätiedot

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN Selvitys suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymisestä Sari Karttunen ja Jutta Virolainen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Art

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Taiteen edistämiskeskus (Taike) edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu

Lisätiedot

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla Kirsi Kaunisharju Kulttuuri perusoikeutena 1/2 Suomessa perustuslain 16 :n 2 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Petri Lempinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Kemin Lämärit ja yhteistyö maahanmuuttaja toimijoiden kassa

Kemin Lämärit ja yhteistyö maahanmuuttaja toimijoiden kassa Kemin Lämärit ja yhteistyö maahanmuuttaja toimijoiden kassa Aikaisempia kokemuksia - Luistelukoulu - Maahanmuuttajat ottelutapahtumassa - Koulutusta seuratyöhön - Aikuisille suunnattu luistelukoulu Toiminnan

Lisätiedot

Käsin, sävelin, sanoin ja kuvin

Käsin, sävelin, sanoin ja kuvin Kaija Rensujef f Käsin, sävelin, sanoin ja kuvin Saamelaiset taiteilijat Suomessa TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA, TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA N:o 38 ARTS COUNCIL OF FINLAND, RESEARCH REPORTS No 38 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 6/2014 Aika: 17.10.2014, 10.00-13.00 Paikka: Tampereen kaupungintalo,

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Aiemmin Taiteen keskustoimikunta (1968 2012) Tehtävänä taiteen edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Myös kulttuurin

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen uusissa sote-rakenteissa

Osaamisen kehittäminen uusissa sote-rakenteissa Osaamisen kehittäminen uusissa sote-rakenteissa SeAMK Foorumi 9.2.2017 Harri Jokiranta Osallisuus ja elinvoimakunta Kokonaisreformi Uuden rakenne uudet osaamiset? Maakuntien yhteiset palvelukeskukset (Toimitila,

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

KULTTUURIKASVATUS JA TAITEILIJAT. LAURA ARALA valtakunnallinen lasten- ja nuortenkulttuurin läänintaiteilija

KULTTUURIKASVATUS JA TAITEILIJAT. LAURA ARALA valtakunnallinen lasten- ja nuortenkulttuurin läänintaiteilija KULTTUURIKASVATUS JA TAITEILIJAT LAURA ARALA valtakunnallinen lasten- ja nuortenkulttuurin läänintaiteilija TAITEEN EDISTÄMISKESKUS TAITEEN EDISTÄMISKESKUS Taiteen edistämiskeskus on valtion asiantuntija-

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Työtä teatterista. Iisalmen, Kiuruveden ja Lapinlahden teatterialan työllistämis- ja kehityshanke. Hakemus

Työtä teatterista. Iisalmen, Kiuruveden ja Lapinlahden teatterialan työllistämis- ja kehityshanke. Hakemus Työtä teatterista Iisalmen, Kiuruveden ja Lapinlahden teatterialan työllistämis- ja kehityshanke Hakemus OKM / Taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittäminen sekä vapaan kentän tuki 08.05.2013

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Antti Laitinen LAITURI-projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO Työseminaari III 12.3.2014 Kuopio Elinikäinen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Kansalaisopisto Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Kysely 2013 1. Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

Yksilötutka-työhyvinvointikysely

Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikyselyllä kartoitetaan, mikä on vastaajan oma arvio työhyvinvointinsa tilasta tällä hetkellä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti.

Lisätiedot

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Yhdessä enemmän Kohtaamisia, sisältöä, mielekästä tekemistä Virtaa arkeen: virkeyttä, nostetta ja kulttuurikuntoa,

Lisätiedot

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON 22.10.201 9.10.2015 Hanketyöntekijä Petri Oinonen 22.10.2015 LNP palvelujen organisointi tulevaisuudessa?

Lisätiedot

SATA - Saavutettava lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus

SATA - Saavutettava lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus SATA - Saavutettava lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus Hankkeen tavoitteet SATA- hankkeen tavoitteena on lisätä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten tasa- arvoista osallistumista kulttuurin

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 ASIAKASKYSELY ENVERA Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen toteuttaja, kohderyhmä, tavoite ja sisältö Taloustutkimus toteutti tämän tutkimuksen Envera Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Taiteen paikka on lähellä meitä

Taiteen paikka on lähellä meitä Taiteen paikka on lähellä meitä Foto: Minna Sirnö Pari sanaa Taikesta Pari sanaa Taikesta Oikeutemme taiteeseen ja kulttuuriin Foto: Minna Sirnö % Taiken hakijoista % Taiken kaikista tuista % Taiken alueellisista

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen tuottama verkkoneuvonta ammattilaisille. Kehittäjätyöntekijä Maria Jeminen

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen tuottama verkkoneuvonta ammattilaisille. Kehittäjätyöntekijä Maria Jeminen Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen tuottama verkkoneuvonta ammattilaisille Kehittäjätyöntekijä Maria Jeminen Ilmiö: Konsultointi sosiaalialalla Ongelmien analyysi/kehittämisehdotukset Keskustelu

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA

TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA 2014 2018 Tanssin Tiedotuskeskuksen strategian vuosille 2014 2018 valmistelu aloitettiin loppuvuodesta 2012. Prosessi saatiin valmiiksi vuoden 2013 lopussa. Osana strategiatyötä

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Tarja Meristö & Jukka Laitinen Kestävä kehitys ja Triple Helix - yhteistyö alueellisen menestyksen avain?

Tarja Meristö & Jukka Laitinen Kestävä kehitys ja Triple Helix - yhteistyö alueellisen menestyksen avain? www.laurea.fi Tarja Meristö & Jukka Laitinen Kestävä kehitys ja Triple Helix - yhteistyö alueellisen menestyksen avain? Jukka Laitinen Laurea-ammattikorkeakoulu/FuturesLab CoFi Lahden tiedepäivä 10.11.2015

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä.

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä. Seloste 1 (9) AIPAL näyttötutkintojen opiskelijapalaute 1.1.2014 alkaen Yleistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) Lapin ammattiopistossa, Lapin matkailuopistossa ja Lapin urheiluopistossa käytetään

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

Terveydenhuollon työntekijöiden valinnanvapausasenteet

Terveydenhuollon työntekijöiden valinnanvapausasenteet Terveydenhuollon työntekijöiden valinnanvapausasenteet Valinnanvapaus terveydenhuollossa onko sitä ja toimiiko käytännössä? seminaari TYKS 17.9.2015 17.9.2015 Laura Hietapakka, tutkija, THL 1 Kyselytutkimuksen

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Kokkola ja nuorisopalvelut

Kokkola ja nuorisopalvelut Kokkola ja nuorisopalvelut Asukkaita Kokkolassa 47 283 Ruotsinkielisiä 13% Nuorisopalvelut TA 2016: Toimintakulut 1,95me. Toimintatuotot 0,25me Henkilöstöä 27 htv (mukaan lukien etsivät 5htv ja Ohjaamo

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

PIRKANMAAN TANSSIN KESKUS RY:N VISIO JA STRATEGIA VUOSILLE

PIRKANMAAN TANSSIN KESKUS RY:N VISIO JA STRATEGIA VUOSILLE PIRKANMAAN TANSSIN KESKUS RY:N VISIO JA STRATEGIA VUOSILLE 2016 2025 1 1 S. 3 ALKUPUHEENVUORO 2 S. 5 PIRKANMAAN TANSSIN KESKUS RY 3 S. 6 TAITEELLISEN TYÖN TUKEMINEN 4 S. 9 ESITYS- JA TUOTANTOTOIMINNAN

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Mitä. Osaamispankki. voi tarjota? Juulia Tuominen

Mitä. Osaamispankki. voi tarjota? Juulia Tuominen Mitä Osaamispankki voi tarjota? Juulia Tuominen 3.12.2009 1 Taustaa (1) Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja toimenpideohjelma vuosille 2006 2014 Suomen kestävän kehityksen toimikunnan

Lisätiedot

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Parempaa huomista ihmisille Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Porvoo 20.4.2016 Hämeen ELY-keskus Merja Rossi Yhdistykset hyvinvointia luomassa EU -ohjelman ja Euroopan sosiaalirahaston ESR tavoitteena

Lisätiedot

Avoimen tieteen palvelut

Avoimen tieteen palvelut Avoimen tieteen palvelut Ville Tenhunen 26.11.2015 2015 OKM ATT 2014 2017 -hanke www.avointiede.fi Lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla Agenda Mihin palveluita tarvitaan?

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Yhteenveto Toteutus Tulokset Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Tietoa vastaajista @TEK_akateemiset Työelämän edunvalvonnassa vastaajat nostavat

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Helsingin osallistavan kulttuurityön malli

Helsingin osallistavan kulttuurityön malli Helsingin osallistavan kulttuurityön malli Helsingin mallin tavoitteet vahvistaa kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista alueiden tasapainoinen kehitys, osallisuus, yhteisöllisyys

Lisätiedot

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka MAOL 17.11.2012 Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 Esi-, 2017 perus- ja lisäopetuksen opsin perusteet

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff 15.09.2016 Ohjaamojen projektipäällikköpäivät kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, sijaintipaikka

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Mitä teemme Vapaaehtoislähtöinen Pro-toiminta Asiakaslähtöiset palvelut Vaikuttaa Organi- saatio Vaikutusjohtaminen Organi- saatio = Yhteiskunnallinen ongelma

Lisätiedot

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Kemianteollisuus ry TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiliitto Pro ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Työhyvinvoinnin kehittäminen on kemian alan työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 6 Kainuu 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 6.1. KAINUU Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 1 kpl Maaseutumaiset: 7 kpl Kainuun maakuntaan

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet

KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 Yhteistyöhankkeet Projekti-idean määrittely ja rajaus KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa I Ydinidean merkitys Hyvä ydinidea kiteyttää hankkeen tavoitteet, kohderyhmät, tulokset ja odotetut

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA 25.10.2016 Arttu Haapalainen taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija Taiteen edistämiskeskus / Pirkanmaa Kun tanssin, tunnen oloni normaaliksi

Lisätiedot

Projektiryhmän kokous

Projektiryhmän kokous Muistio 3/12 1(5) n kokous Aika 27.3.2012 klo 9.00-11.00 Paikka Läsnä WinNova, Liisanpuisto, Krouvari Heino Ulla-Maija Sarasoja Liisa Vilponen Raija Kauri Ulla Tabell Ari Harju-Vahekoski Elina Uusi-Uola

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Tutkimuksen viitearkkitehtuuri Tutkimuksen tuen ja hallinnan näkökulma. Mari Riipinen Turun yliopisto

Tutkimuksen viitearkkitehtuuri Tutkimuksen tuen ja hallinnan näkökulma. Mari Riipinen Turun yliopisto Tutkimuksen viitearkkitehtuuri Tutkimuksen tuen ja hallinnan näkökulma Mari Riipinen Turun yliopisto Sisällys Tausta Mitä tutkimuksen viitearkkitehtuuri tarkoittaa Tavoite Miksi tutkimuksen viitearkkitehtuuria

Lisätiedot

Aineeton ei ole arvotonta - IPR agentti avaa markkinan. Noora Kiili, Cursor Oy LAHTI ELY 12.5.2016 www.ipr-agentit.fi

Aineeton ei ole arvotonta - IPR agentti avaa markkinan. Noora Kiili, Cursor Oy LAHTI ELY 12.5.2016 www.ipr-agentit.fi Aineeton ei ole arvotonta - IPR agentti avaa markkinan Noora Kiili, Cursor Oy LAHTI ELY 12.5.2016 www.ipr-agentit.fi 2 Esimerkkejä lisensoinnista Oman ydin - IPR:n tunnettuuden kasvu 3 Esimerkkejä lisensoinnista

Lisätiedot

Virvatuli-itsearviointijärjestelmä

Virvatuli-itsearviointijärjestelmä Virvatuli Virvatuli-itsearviointijärjestelmä Tietoa, työkaluja parempaan itsearviointiin Jaana Koivisto-Nieminen TPO-seminaari 10.10.2011/JKN 2 TPO-seminaari 10.10.2011/JKN 3 Virvatuli-malli miksi? TPO-seminaari

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö. RISTIKKI ryhmän ehdotus

Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö. RISTIKKI ryhmän ehdotus Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö RISTIKKI ryhmän ehdotus 1 Ristikki -ryhmä RIS (Research & Innovation Services) + tikki Ryhmä perustettiin 2011 Tutkimushallinnon päivien yhteydessä Ryhmä vai tehtäväkseen

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Pertti Pitkänen 30.3.2011 Osaamisen ja sivistyksen asialla KEHO: Toteutuneet muutokset - Lain tarkoitus ja tavoitteet sekä lain piiriin kuuluva

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla

Koulutustarpeet 2020-luvulla Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla Koulutustarpeiden ennakoinnin koordinointi- ja valmisteluryhmän esitys tutkintotarpeesta Osaaminen muutoksessa Pirkanmaan tulevaisuusfoorumi 2015 Ilpo Hanhijoki

Lisätiedot

Miten valtionosuusjärjestelmää tulisi kehittää -kyselyn tuloksia. Graafeja työskentelyn tueksi ja syksylle 2016 Helena Mustikainen / MG

Miten valtionosuusjärjestelmää tulisi kehittää -kyselyn tuloksia. Graafeja työskentelyn tueksi ja syksylle 2016 Helena Mustikainen / MG Miten valtionosuusjärjestelmää tulisi kehittää -kyselyn tuloksia Graafeja työskentelyn tueksi.. ja syksylle Helena Mustikainen / MG Miten valtionosuusjärjestelmää tulisi kehittää -kysely Kysely lähetettiin

Lisätiedot