Toimialan arvonmääritys projekti, pilottina Tanssin ala. Tavoitteet, toimet ja toteutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimialan arvonmääritys projekti, pilottina Tanssin ala. Tavoitteet, toimet ja toteutus"

Transkriptio

1 Kooste projektin toimista ja tuotoksista kirjannut: Ulla Lukkari, B105 Oy Toimialan arvonmääritys projekti, pilottina Tanssin ala. Tavoitteet, toimet ja toteutus Projektin tavoitteet olivat: 1 1. Koota tietoa toimialasta ja tehdä näkyväksi sitä taidelähtöistä tanssin soveltavaa toimintaa, joka nykyisellään ei näy tilastoinneissa (mm. Teatteritilastot ja Tanssitilastot). 2. Luoda arviointimittaristo, jota voidaan soveltuvin osin käyttää myös lähialoille, muihin esittäviin taiteisiin (teatteri, sirkus, kuvataide, osittain musiikki) 3. Kuvata toimialan ekosysteemiä ja alan arvioinnin periaatteita 4. Verkottaa toimialatiedon tuottajia ja tarvitsijoita ja koordinoida tiedontuotantoa Projektissa tehtiin näiden tavoitteiden toteuttamiseksi seuraavat toimet: 1. Tiedon kokoaminen ja näkyväksi tekeminen Kartoitettiin tanssin alan eri toimijoilla olemassa olevaa tiedontuotantoa ja toimialatiedon tilastolähteitä. Haastateltiin alan toimijoita ja toimijaryhmien edustajia mm. tanssin aluekeskukset, läpikäytiin Tilastokeskuksen kulttuurialaan, työllisyyteen ja vapaa-aikaan liittyvät tilastoaineistot ja koottiin näistä tanssin alaa käsittelevät tilastot osaksi mittariston tietolähteet-listausta. Laadittiin koekyselylomakkeet alan toimintojen kartoittamiseen sekä tanssiryhmille että yksittäisille taiteilijoille ja testattiin lomakkeet koevastaajajoukolla. Kyselylomakkeista toteutettiin B105 Oy:n palvelimella toimivat verkkolomakkeet, avoimen lähdekoodin Joomla-järjestelmällä Breezing Forms lisäosan avulla. Lomakkeiden testaaminen koevastaajajoukolla tapahtui ajalla: Yksilökyselyn lomakkeet lähetettiin ammattiliitto STTl:n toimesta jäsenrekisteristä poimituille, 40:lle tanssin alan ammattilaisille. Ryhmäkysely lähetettiin 35:lle tanssiryhmälle, joiden yhteystiedot saatiin Tanssin Tiedotuskeskukselta. Vastauksia molempiin kyselyihin saatiin seitsemän, eli vastausten yhteismäärä kahden muistutusviestin jälkeen oli 14. Lomakkeita muokattiin vastauksina saatujen kommenttien pohjalta. Ryhmävastaajat myös haastateltiin puhelimitse, jotta erityisesti ryhmän kokoa ja ryhmän tulonmuodostusta koskevat kysymykset saatiin tarkennettua yksiselitteisemmiksi. Toimintokirjanpidon idea syntyi projektin aikana ja projektissa laadittuja kyselylomakkeita on mahdollista jatkokäyttää niin, että niillä kerätään tietoja kentän toimijoiden toiminnoista, kohderyhmistä ja tilaajista/asiakkaista, jotta varsinaiseen toimintokirjanpidon kyselylomakkeeseen voidaan luoda valmiit vaihtoehtovalikot toimintojen ja tilaajien kirjaamiseksi. Jatkossa kyselylomakkeiden on tarkoituksenmukaista sijaita Tanssin Tiedotuskeskuksen omalla palvelimella, osana verkkopalvelukokonaisuutta. (kyselylomakkeiden kysymykset ovat lopussa liitteinä 3 ja 4) Tuotettiin kaksi kalvosarjaa projektin keskeisistä havainnoista ja tuotoksista ja kutsuseminaareihin ja viiteryhmälle postituslistan ja projektisivuston kautta jakoon. 2. Mittaristo ja tietolähteet Koottiin toimialatason arviointimittaristo tanssin alalle (tämän raportin liitteenä 1). Mittaristoon on koottu sekä määrällisiä että laadullisia mittareita. Mittaristossa kuitenkin painottuvat määrälliset mittarit, sillä koko alalta ei vielä ole olemassa kattavaa perustoimialatiedon keruuta (muun kuin esitys- ja katsojatilastojen osalta). Laadullisia mittareita ovat mm. Tanssin aluekeskusten vuosikertomuksissa vapaan kentän toimijoiden toiminnan kuvailu ja toimintamäärien arviointi, yhteistyöverkostojen kuvailu, alueellisen saavutettavuuden ja osallistamisen kuvailu. Lisäksi laadullisia tarkastelukohteita ovat: harrastamisen sosiaalisten vaikutusten kuvailu sekä teosten levikin kuvailu. Näistä toistaiseksi ei löytynyt olemassa olevia tietolähteitä. Koottiin mittariston yhteyteen listat tanssin alan tietolähteistä sekä tietoa keräävän organisaation nimi ja tiedonkeruun frekvenssi. Mittaristoa ja tietolähteitä on tarkoitus päivittää alan tiedontuotannon ja toimintojen kehityksen mukaan.

2 Kartoitettiin alustavasti mittariston soveltuvuutta muille esittävän taiteen aloille järjestämällä kutsuworkshop lähialojen asiantuntijoille sekä käymällä mittariston arviointikeskustelut lähialojen tiedotuskeskusten johtajien kanssa ja lähialojen muiden kehittäjätoimijoiden kanssa. Keskustelujen pohjalta mittaristoa täydennettiin ja muokattiin tarvittavilta osilta. (lista haastatteluista ja työpalavereista raportin lopussa liitteenä 2). 3. Alan ekosysteemi ja arvioinnin periaatteet Kuvattiin tanssin alan ekosysteemiä sekä tiedontuotannon, rahoituksen ja toimijakentän rakennetta. Projektin tuotosten esittely- ja raportointikalvosarjaan (tämän raportin liitteenä 5) luotiin kaaviot tanssin alan rakenteen kuvaamiseksi rahoituksen vakiintuneisuuden näkökulmasta (dia 7) soveltamalla luovien teollisuustoimialojen kuvaamiseen laadittua nk. Kolmiomallia (KooPee Hiltunen, Kolmiomalli, Luovien toimialojen rakenne, Luova raha -julkaisu, 2011). Alan rakennetta voidaan kuvata vaihtoehtoisesti myös nostamalla alan ytimeksi taiteilijan luovan työ ja teokset (dia 8). Molemmilla kuvaustavoilla voidaan hahmottaa alan toimijakentän osia, osien kokoa (toimijoiden lukumäärien osalta) ja suhdetta toisiinsa. Suomessa on yhteensä noin 1000 tanssitaiteilijaa. Tanssin Tiedotuskeskuksen arvion mukaan noin 80% näistä on freelancereita, noin 12% vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa ja yrittäjiä n. 8%. Ala on matalapalkka-ala. Tanssitaiteilijoiden sijoittumista alan keskeisiin toimijoihin sekä toimijoiden välisiä osittain yhteisiä toiminta-alueita havainnollistettiin kaaviolla (dia 10). Keskeiset toimijaryhmät ovat: VOS-ryhmät/tuotantotalot, vapaat ryhmät, Suomen Kansallisbaletti, Helsinki Dance Company, aluekeskukset, tanssikoulut ja -opistot. Lisäksi: tanssifestivaalit, ammatillista koulutusta antavat oppilaitokset ja edunvalvonta ja alan kehittäjätoiminta: Tanssin Tiedotuskeskus, Suomen Tanssitaiteilijoiden liitto, Tanssiareena, Tanssin talo ry. Alan tilastoinnin ja tiedonkeruun haasteena on yhteisten toiminta-alueiden tunnistaminen, jotta esim. tilastoissa esitys- tai katsojamäärät eivät sisällä lukumäärien kirjauksia kahteen kertaan. Alan rahoitusrakenteen tarkastelu ei ollut projektin päätavoitteissa, mutta julkisen rahoituksen ja muun rahoituksen jakautumista kuvattiin kokoamalla julkisen rahoituksen määrät toimijaryhmittäin (dia 11). Julkisen rahoituksen lisäksi toimijoilla on alueellista ja hankkeiden sekä säätiöiden kautta tulevaa rahoitusta ja oman toiminnan tuottoja. Vapaan tanssiryhmän tulorakenteen kuvauksella hahmotettiin näiden rahoitusmuotojen määriä yksittäisen tanssiryhmän näkökulmasta. (dia 12) 4. Toimialatiedon tuottajien ja tiedon tarvitsijoiden yhteistyö ja verkottaminen Järjestettiin 3 kutsuseminaaria ja workshopia luovan alan kehittäjille, rahoittajille ja toimijoille (8.6., ja ). Ensimmäiseen kutsuseminaariin osallistui 40 ja kolmanteen kutsuseminaarin 48 henkilöä. Keskimmäiseen, järjestettyyn, workshopiin osallistui 12 henkilöä ja sen tavoitteena oli keskustella pienemmässä ryhmässä lähialojen tiedotuskeskusten kanssa alojen strategioiden pohjalta arvioinnin kohteista, kehitteillä olevasta mittaristosta ja tarvittavista käytännön toimista mm. alojen yhteistyön suhteen. Perustettiin projektisivusto mittariston kehitysversioiden, seminaarimuistioiden ja projektiin liittyvien muiden aineistojen jakamiseen projektin aikana ja sen jälkeen. Projektisivusto on avoin ja löytyy osoitteesta: Projektin toteutusresurssit olivat: 4 henkilötyökuukautta ajalla 02/ /2012 Rahoittaja: opetus- ja kulttuuriministeriö OKM, Tilaaja: Tanssin tiedotuskeskus, Toteuttaja: B105 Oy Työroolit projektissa olivat: Projektin johtaja ja tilaaja sekä tanssin alan toimialatiedon ja asiantuntijatiedon kommentointi: johtaja Sanna Rekola/Tanssin Tiedotuskeskus Koordinointi, seminaarituotanto, haastattelut, tiedonkeruu, esitysmateriaalit: tuottaja Ulla Lukkari/B105 Oy Kyselylomakkeiden internet-toteutus ja testaus: verkkokonsultti Mikael Latva/B105 Oy 2

3 Asiantuntijakommentointi kehittäjätoimijan näkökulmasta: ohjelmajohtaja Irmeli Lamberg/TEM:n Luovan talouden strateginen hanke, kori 3 Asiantuntijakommentointi arvonmäärittelyn ja arvioinnin kehittämisen osalta pelitoimialan näkökulmasta: johtaja KooPee Hiltunen/Neogames Projektiin osallistuivat advisoryboardin työskentelyn muodossa: Sari Karttunen/Cupore, Kirsi Kaunisharju/OKM, Kaisa Weckström/Tilastokeskus, Jutta Jaakkola/Fimic, Sari Lakso/Sirkuksen Tiedotuskeskus, Hanna Helavuori/Teatterin Tiedotuskeskus. Lisäksi projektin työpalavereihin osallistui useita asiantuntijoita mm. strategisen mittaamisen, arvonmäärittämisen, toimialatiedon keruun ja - julkaisemisen tiimoilta. Keskeisiä havaintoja alan ekosysteemin, rakenteen ja rahoituksen jakaantumisen tarkasteluista ovat: Tanssin alalla toimijaryhmien jaottelu teollisuusalojen tapaan yrityskoon ja vientitoiminnan määrän mukaan ei ole toimiva, sillä sekä vapaan kentän toimijoilla että rahoituksensa vakiinnuttaneiden valtionosuustukea saavien VOS-toimijoiden parissa on kotimaan toiminnan lisäksi useilla myös kvtoimintaa. Alan yrityksistä merkittävä osa (tanssikoulut) toimii harrastaja-kentässä. Esitystoiminta ja tanssia soveltava toiminta on pääsääntöisesti yhdistysmuotoista. Yhtiöitä tässä toimijajoukossa on perustettu vain muutamia lähinnä brändin hallintaan ja sopimuskäytäntöjen tarpeeseen. Yksittäisen ryhmän tulorakenteessa valtion tuet ja avustukset on hallitsevassa asemassa (50-90%) joskin vaihtelu on suurta eri toimijoiden välillä. Oman toiminnan tuotot ovat arviolta 10-25% ja tanssiryhmille suunnatun koekyselyn ja haastattelujen vastausten mukaan tätä määrää on käytännössä vaikea merkittävästi kasvattaa alan nykyrakenteessa. Tiedonkeruussa koekyselyssä ryhmien ja yksilöiden tulorakenteen kartoittaminen koettiin tärkeäksi ja vastaajat olivat motivoituneita vastaamaan tosin vastausprosentti oli niin alhainen, että johtopäätösten vetäminen on suhteellisen hankalaa. Jatkotoimia Jatkon kannalta tanssin (ja muidenkin esittävän taiteen alojen) toimialatason keskeisiä kehityskohteita ovat: Toimintojen kartoittaminen ja tiedonkeruu o Koko kentän tiedonkeruu taidelähtöisestä toiminnasta, muun kuin esitystoiminnan osalta o Vapaan kentän tiedonkeruun laajentaminen Alan arvoketjujen ja verkkojen näkyväksi teko Yhteydet kansallisen hyvinvoinnin seurantaan ja arviointimittareihin Projektin advisoryboardin keskusteluissa sekä projektin puitteissa järjestettyjen workshopien tuotoksina (muistiot löytyvät projektisivustolta voidaan koota seuraavat keskeiset käytännön tason kehittämistoimet: 1. Yhteistyö tiedonkeruussa mm. Tilastokeskuksen kanssa tanssin lisäksi muillakin kulttuurialoilla. Tanssin alalla erityisesti tiedonkeruulomakkeisiin toiminto-, asiakas- ja osallistujavalintalistoissa benchmark ja yhteistyö Tilastokeskuksen esim. kulttuuritilastoinnin vastuuhenkilöiden kanssa. Kulttuurialojen välillä yhteistyötä tarvitaan mm. yhteisen terminologian ja toimintojen ja tulojen raportointikäytäntöjen vakiinnuttamiseksi tiedonkeruussa. 2. Tulevaisuustyöryhmän perustaminen miettimään ennakoivasti alan trendejä. Mahdollisesti myös yhteistyössä muiden luovien alojen kehittäjätoimijoiden kanssa. 3. Tanssin alan tutkimuksen ja opinnäytetöiden edistäminen luomalla kampanja keskeisille taideyliopistoille mm. opinnäytetyökampanja sekä stipendi. Raportin liitteet: Liite 1: Tanssin alan mittarit ja tietolähteet koostetaulukko 3

4 Liite 2: Lista projektin aikana tehdyistä asiantuntijahaastatteluista ja työpalavereista 03/ /2012 Liite 3: Kyselylomake tanssiryhmille Liite 4: Kyselylomake yksittäisille tanssitaiteilijoille 4

5 Liite 1: Tanssin alan mittarit ja tietolähteet -koostetaulukko Toimialan arvonmääritys -projektin ehdotus tanssin alan mittaristoksi Mittari Seurantatiedon lähde ja frekvenssi (M=määrällinen, organisaatio, tiedonkeruun frekvenssi, tietolähde L=laadullinen ) 1. Toimijoiden määrä (M, L) - kentän kuvaus: yhteisöjen, - Patentti- ja rekisterihallitus PRH, YTJ-järjestelmä, kuukausittain, yritystietokanta, VIRREyrityshaku, Yhdistysnetti-haku yritysten ja yksityisten ammatinharjoittajien määrä. (huom. - Tilastokeskus, vuosittain, Työvoima ja -koulutustilastot, huom. vain '265 Taiteilijat' -tasolla ja alan tavoite ei ole absoluuttisen toimialaluokituksessa 5-numerotasolla ' Esittävät taiteet' -luokka ammattilaisten määrän - Valtion tanssitaidetoimikunta, vuosittain, toiminta- ja erityisavustusten saajien ja hakijoiden kasvattaminen) lukumäärät, taiteilija- ja kohdeapurahat ja y-tunnukset (ry:t, osuuskunnat) - alan ammattiin opiskelevien määrät - Tanssin aluekeskukset, vuosittain, vapaan kentän ryhmät ja toimijat -arvio määristä ja kuvailu vrt. alalle työllistyvien ammattilaisten - Tanssin Tiedotuskeskus, vuosittain, toimijoiden määrä määrä 2. Työllistävyys (M) - ammattilaisten määrä - työtehtävät (millaisia töitä ammattilaiset tekevät: työllisyys tanssitaiteilijana, harrastajien opettaminen, ammatillinen toiminta muilla aloilla mm. SOTE-ala, matkailu) - vajaatyöllisyys, itsensä työllistävien määrä - palkansaajista jako: vakituiset, määräaikaiset, muut 3. Yhteistyöverkostot (L) - yhteistuotantojen ja tuotantoverkostojen kasvattaminen - yhteistyö/-tuotannot eri taiteenalojen kesken - verkostojen alalle tuoma rahoitus tai muu arvo - esim. Hyvinvointipalvelut ja yhteydet liiketoimintaverkostoihin 4. Tavoittavuus: (M) 4.1 Katsoja- ja esitysmäärät - katsoja- ja esitystilastot - uusinnat/versiot - Tanssin Tiedotuskeskus, mahdollisesti jatkossa omat kyselyt, vuosittain/joka toinen vuosi, vakiintuneiden ryhmien koko, toiminnot, tulonmuodostus, kv-toiminnan osuus, IPR-tulot - Tanssin aluekeskukset, vuosikertomukset, yksittäisten ammattilaisten tulonmuodostus alueella - Tilastokeskus, vuosittain, Työvoima ja -koulutustilastot, huom. vain '265 Taiteilijat' -tasolla ja toimialaluokituksessa 5-numerotasolla ' Esittävät taiteet' -luokka - Ammattiliitot, liittojen tilastot, tarvittaessa, mm. TEMEn palkkakyselyt ( v % vakituisessa työsuhteessa, 60% määräaikaisessa työsuhteessa, 15% muut) - STOPP Suomen tanssioppilaitosten liitto, vuosittain, pää- ja sivutoimisten opettajien määrä tanssikouluissa, maksettujen palkkojen määrä - STOL Suomen tanssinopettajien liitto, vuosittain, jäsenmäärä (http://www.stolry.fi/jasenrekisteri.php?kansio=10642 ) - muut liitot: STOL Suomen tanssin opettajien liitto, STUL Suomen tanssiurheiluliitto, STTL Suomen tanssitaiteilijoiden liitto, vuosittain, jäsenmäärät, toiminnan kuvailu - Tanssin Tiedotuskeskus, tarvittaessa, omat kyselyt: verkostojen kuvaaminen - Tanssin aluekeskukset, vuosittain, verkostojen kuvaaminen ja merkitys kokonaistoiminnalle ml. toiminnan mahdollistaminen esim. tilat ja tiedotus/viestintäyhteistyö - STOPP Suomen tanssioppilaitosten liitto, mahdollisesti jatkossa, vuosittain, BtoB-verkostot esim. tanssikoulujen ja ryhmien osalta: verkostojen kuvaaminen - Tanssin Tiedotuskeskus, vuosittain, Tanssitilastot osana Teatteritilastoja: esitys- ja katsojatilastot (kotim. ja kv), kantaesitykset Tavoittavuus: (M,L) 4.2 Muu taidelähtöinen toiminta, osallistujamäärät - yleisötyö, työpajat, terapiat, muu tanssia soveltava toiminta: asiakkuuksien ja keikkojen määrät, työllistyvien tanssiammattilaisten määrät (HTV) - osallistuvien alueellinen jakaantuminen (saavutettavuus) - sisällön välitys mm. tv:n tai internetin välityksellä (katsojamäärät, latauskerrat) - uusien yleisöjen luominen/alan koko toiminta - muutoksen kuvaaminen - Tanssin Tiedotuskeskus, mahdollisesti jatkossa omat kyselyt, vuosittain/joka toinen vuosi, muu kuin esitystoiminta ryhmillä: työtilaisuuksien määrä ja laatu - Yhdistykset mm.: Suomen tanssiterapiayhdistys, Yhteisö tanssii ry: jäsenmäärät, toiminnan lajit - Tanssin aluekeskukset: toiminnan alueellinen jakaantuminen: alueellisen ja sosiaalisen saavutettavuuden kuvailu osana toimintakertomusta 5

6 5. Harrastajakenttä (M,L) - harrastajakentän ja sen näkyvyyden kasvattaminen - harrastajamäärät (yksit.tanssikoulujen määrät, tanssin perusopetuksen oppilaitos ja oppilasmäärät), - genret - paljonko työllistää ammattilaisia - harrastamisen sosiaalinen vaikutus 6. Kv-toiminta/vienti/liikkuvuus (M) - ulkomailla tapahtuva kaupallinen ja ei-kaupallinen toiminta: - liikevaihto, tunnettuus ja ansaintamahdollisuuksien kasvattaminen - residenssien määrä ja tyypit - välittäjäportaan (agentit, kuraattorit) toiminta ja liikevaihto/työtilaisuuksien määrä 7. Rahoitus (M) - VOS-rahoituksen määrä ja kohteet - muu kansall.rahoitus - kv-rahoitus - T&K-rahoituksen kasvattaminen - yksityinen sponsorirahoitus - hankerahan osuus koko rahoituksesta 8. Tekijänoikeudet ja teosten levikki (M, L) - teosten IPRien hyödyntäminen, teosten koreografiat ja käännökset - merchandise-oikeudet ja -tuotot - Patentti- ja rekisterihallitus PRH, kuukausittain, YTJ-tietokanta, VIRRE-yrityshaku, Yhdistysnetti-haku: yritys- ja ry-muotoisten tanssikoulujen määrä - Alueelliset taidetoimikunnat, vuosittain, apurahat harrastustoimintaan - STOPP Suomen tanssioppilaitosten liitto, tiedonkeruu, vuosittain, opiskelija-, opetustuntien määrät, pää- ja sivutoimisten opettajien määrät - Suomen tanssinopettajien liitto, vuosittain, jäsenmäärä (http://www.stolry.fi/jasenrekisteri.php?kansio=10642 ) - Tanssin Tiedotuskeskus, Tanssitilastot osana Teatteritilastoja, vuosittain, esitys- ja katsojamäärät ulkomailla - Tanssin Tiedotuskeskus, omat kyselyt, vuosittain/joka toinen vuosi, ryhmien kv-toiminta: toiminnot ja %-osuus ryhmän tuloista - OKM Kulttuuriviennin kärkihanketuki: tanssin osalta määrät ( ) ja toiminnan kuvailu - Tanssin Tiedotuskeskus, Tanssitilastot osana Teatteritilastoja, vuosittain, VOS-rahoitus - Tanssin Tiedotuskeskus, tarvittaessa, tiedotuskeskuksen omat kyselyt - Tilastokeskus, säätiöiden rahoitus - Pohjoismainen kulttuurirahasto, neljännesvuosittain, jaetut apurahat tanssille( ) - Taiteen keskustoimikunta, n. viiden vuoden välein, Sponsorikartoitus yritysten tuki taiteelle ja kulttuurille - Tekes, vuosittain, Vapaa-ajan ohjelma, muut rahoitusohjelmat yrityksille - Taiteen keskustoimikunta, vuosittain, toiminta- ja erityisavustusten määrät ( ) ja hakijoiden y- tunnukset (ry:t, osuuskunnat) - Tanssin Tiedotuskeskus, mahdollisesti jatkossa omat kyselyt, vuosittain/joka toinen vuosi, IPR-tuotot ryhmien tulonmuodostuksessa c. Toimialan arvon määrittely -projekti, pilottina Tanssin toimiala, Ulla Lukkari, B105 Oy

7 Liite 2: Lista projektin aikana tehdyistä asiantuntijahaastatteluista ja pidetyistä työpalavereista 03/ /2012: Työpalaverit: Rekola, Helavuori, Jaakkola, Lamberg, Lukkari, projektin tavoitteista ja työskentelymuodoista 7.4. Rekola, Lamberg, Lukkari U.Lukkari, Luovat alat mittarointi workshop Helsinki, järj. Itäsuomen yliopisto Rekola, Lukkari 3.5. Lamberg, Hiltunen, Lukkari, projektin koordinointi muihin luovien alojen projekteihin Rekola, Lamberg, Valpola, Lukkari, tanssin alan ekosysteemin hahmottaminen ja kuvaaminen sekä arvioinnin ja mittaamisen perusteiden tarkentaminen 9.6. Piia Ahonen,Elina Manninen, U.Lukkari, Tiedotuskeskuksen tiedonkeruu ja käytännöt Anneli Valpola, S. Rekola, I.Lamberg, U.Lukkari, 8.6. WS:n tuotokset ja arvioinnin jatkaminen 9.8. Kirsi Kaunisharju, Kimmo Aulake, S.Relkola, U. Lukkari, I. Lamberg, projektin tilannekatsaus ja arviointi S.Rekola, I.Lamberg, U. Lukkari, tiedonkeruun suunnittelu ja 5.9. strategia-aamun tavoitteet Sanna Rekola ja U.Lukkari Sanna Rekola ja U.Lukkari Sanna Rekola, Sami Hiltunen TEME, Mikael Latva, U.Lukkari, tiedonkeruu ja yhteistyö TEMEen puhelinpalaverit Sanna Rekola, lomakkeiden sisällöt ja kysymysmuodot työpalaveri S-Rekola, Mikael Latva, U.Lukkari, lomakkeiden tuotokset S-Rekola, Mikael Latva, U.Lukkari lomakkeiden korjaukset jatkokehitys 5.1. S.Rekola-U.Lukkari S. Rekola-U.Lukkari Asiantuntijahaastattelut (osa puhelimitse) ja -keskustelut: Pekka Ylisirniö, strategian tasot, suhde muihin, mittaaminen Irmeli Lamberg, U.Lukkari, mittareista ja innovaatiojärjestelmän toimijoiden tietotarpeista Raija Partanen/Keski-Suomen liitto, luovien alojen tiedonkeruu ja -tarve alueilla Pauliina Lapio/ Keski-Suomen tanssin keskus toiminta ja tietotarpeet 2.9. Satu Huikuri, Lapin Ely-keskus, luovien alojen tarjonta ja palvelujen arviointi 6.9. Jaana Merenmies/Syfo Oy, yhteiskunnallisen yrityksen/organisaation arviointi ja arvonmääritys 11.9.Hanna Helavuori/TINFO, tekeillä olevan mittariston soveltuvuus teatterin alalle 11.9.Petra Havu/Taiteilijaseura, tekeillä olevan mittariston soveltuvuus kuvataiteiden alalle Hannaliisa Johnsson/Hgin kaupunki elinkeinopalvelu, luovat- ja kulttuurialat ja niiden arviointi Annamaija Saarela/VAKA-hanke, tekeillä olevan mittariston soveltuvuus musiikin alalle Jukka Ekholm/Tilastokeskus, muusikkokartoitus-hanke ja muut tilastohankkeet Sari Lakso/Sirkusinfo, tekeillä olevan mittariston soveltuvuus sirkuksen alalle 5.10.Raija Ojala Zodiac, Tanssin aluekeskus Helsinki Lotta Skaffari, Läntinen tanssin aluekeskus Jukka Vepsäläinen Toimiala Online/TEM, luovien alojen toimialatiedot palvelussa Riitta Honkanen, Itäinen tanssin aluekeskus Helena Jäykkä Oulun tanssin keskus Helena Pekkarinen Diges, yhdistyskentän toimijoiden koon määrittäminen Anni Tappola tanssitaidetoimikunta, apurahahakemuksista saatavat tiedot kentästä ja toimijoista ml. y-tunnukset Sami Hiltunen TEME, kyselylomakkeet ja jakelu yksilövastaajille Nelli Koivisto&Kolmas lähde -hankkeen työryhmä: palaveri yhdistyksen koon määrittely ja toimijakentän kehityspolut Silja Suntola Luova Suomi, luovien alojen osaaminen ja arvoketjut selvitystarpeista Mari Karikoski Tanssitaidetoimikunta, apurahahakemukset tanssin alalla Pia Kulin Sisäsuomen aluekeskus Marja Korhola, Raatikon kehityspolku 3.1. Fimic Jutta Jaakkola ja Merja Hottinen, musiikin alan arviointi ja tiedonkeruu 4.1. I.Lamberg-U.Lukkari, projektin tuotokset ja niiden merkitys innovaatiojärjestelmän tiedontuotannossa 4.1. Kansallisooppera, puhelinhaast. Heidi Almi, Baletin luvuista KooPee Hiltunen-U.Lukkari, toimialan rakenteen kuvaaminen ja kolmiomallin soveltaminen 7

8 8

9 Liite 3: Kyselylomake tanssiryhmille Kyselylomake toteutettiin osana Toimialan arvonmääritys projektia (02/ /2012) ja sen avulla testattiin alan toimintojen kartoittamista käytännössä. Lisätietoja tuottaja Ulla Lukkari B105 Oy ja johtaja Sanna Rekola Tanssin Tiedotuskeskus. Saate: Kysely tanssin alan ryhmille. Tanssin alan toiminnot: ammattilaisten ja ryhmien ammatillinen toiminta kysely Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa mitä kaikkea tanssin toimialalla ammattilaiset tekevät ja miten alan ammattilaisten tulot muodostuvat. Pyydämme vastaamaan seuraaviin kysymyksiin huolella, mutta jos ette voi vastata johonkin yksittäiseen kysymykseen, voit jättää sen väliin ja vastata silti muihin. Kaikki saamamme tieto auttaa meitä kehittämään alan toimialatason näkyvyyttä ja arviointia. Mikäli teillä ei ole joidenkin kysymysten kohdalla tarkkoja lukuja, vastaukseksi riittää hyvin 'oma paras arvio'. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja kokonaisuutena, eikä kyselyn yhteenvedossa esitetä tunnistettavasti yksittäisiä vastauksia. Jokainen vastaus on meille kehittämistyön kannalta tärkeä. Aikaa vastaamiseen menee noin 15 minuuttia. Kysely on avoinna saakka. Kiitos etukäteen vastauksestanne! Yhteistyöterveisin, Tanssin Tiedotuskeskus. 9 Taustatiedot: Ryhmän nimi Yhteyshenkilön sähköposti: Ryhmän perustamisvuosi Ryhmän kotipaikka ja maantieteellinen toiminta-alue Ryhmän koko: Palkansaajien määrä? a) vakituiset b) määräaikaiset c) muut? Millaisia? 1/4 Tulot ja niiden muodostuminen 1. Ryhmän kokonaistulot Paljonko olivat ryhmänne kokonaistulot vuonna 2011? ( ) 2. Paljonko olivat vuonna 2011 ryhmänne saamat a) valtionavustukset ( ) b) kunnan avustukset ( ) c) muut tuet ja avustukset ( ) 3. Miten kokonaistulonne jakaantuivat? Mikä osa tuloista tuli a) Esitystoiminnasta? Montako % b) Muusta taidelähtöisestä toiminnasta? Montako % c) Muusta työstä tai toiminnasta, joka ei suoranaisesti liity tanssiin? Mistä? Montako %

10 4. Jos ryhmällänne vuonna 2010 oli esitystoiminnan lisäksi muuta tanssiin liittyvää taidelähtöistä toimintaa, millaista se oli? Valitse alla olevista toiminnoista, kerro työtilaisuuksien määrä ja keitä oli osallistujina ja kuka oli tilaaja. Opetus- ja luennointityötä (esim. kurssit ja seminaarit) Konsultointia Työtilaisuuksien määrä? (kpl) Terapiatoimintaa Täydennyskoulutusta (esim. eri ammattiryhmille) Yleisötyötä eri taideorganisaatioissa (esim. teatterien ja orkesterien yleisötyö) Palvelutuotantoa matkailun alalle Opetustyö tanssikoulussa Yritykselle tehtävää taidelähtöistä toimintaa (esim. mainokset, tv-ohjelmat, elokuvat, pelituotanto) Millaista? Yritykselle tehtävää työhyvinvointiin liittyvää toimintaa? Millaista? Tanssitaiteen soveltava käyttö (esim. vanhainkodeissa, päiväkodeissa) Työtilaisuuksien määrä? (kpl) Muuta? Mitä? Työtilaisuuksien määrä? (kpl) 6. Teittekö ryhmänä palkatonta työtä tanssin parissa? Kyllä Ei Jos kyllä, millaista ja miksi? 2/4 Tulot tekijänoikeuksista 10

11 7. Onko ryhmällänne ollut tanssiin liittyviä tuloja tekijänoikeuksien myynnistä (esim. koreografian tai käsikirjoituksen myynti)? Kyllä Ei Jos kyllä, kuinka paljon ( ) (arvio riittää)? Millaisesta oikeuksien myynnistä oli kyse? 3/4 Toiminta ulkomailla: 8. Oliko ryhmällänne tanssiin liittyvää toimintaa ulkomailla vuonna 2011? Kyllä Ei Jos kyllä, millaista taidelähtöistä toimintaa ryhmällänne oli ulkomailla ja missä maassa? a) Opetus- ja luennointityöt (esim. kurssit ja seminaarit) b) Promootio-, esittely-, PR-työt c) Tuottajan työ d) Harrastajien ohjaaminen ja/tai organisointityö (esim. kerho- ja järjestötoiminta) e) Terapiatyö f) Valmennustyöt (esim. liikunta- ja urheilutoiminta) g) Matkailuun liittyvää toimintaa, muu kuin esitykset h) Koreografian tai käsikirjoituksen myynti Määrä: i) Muuta? Mitä? 9. Saiko ryhmänne palkka- tai muuta tuloa ulkomailta vuonna 2011? Kyllä Ei Jos kyllä, mikä osuus prosentteina (%) ulkomaantuloilla oli kaikista ryhmänne tuloista? (arvio riittää) 4/4 Tulevaisuuden näkymät: 10. Onko alan kehitys ja työkeikkojen määrä seuraavan vuoden aikana arviosi mukaan nousussa vai laskussa? a) nousussa b) laskussa c) ennallaan Nousussa, miksi? Laskussa, miksi? Ennallaan, miksi? 11. Mihin suuntaan haluaisitte kehittää ryhmänne toimintaa esitys- ja muun toiminnan osalta ja kuinka rahoitatte sen? 12. Palautetta, kommentteja, toiveita ja kehitysehdotuksia tähän tiedonkeruulomakkeeseen 11

12 12

13 Liite 4: Kyselylomake yksittäisille tanssitaiteilijoille Kyselylomake toteutettiin osana Toimialan arvonmääritys projektia (02/ /2012) ja sen avulla testattiin alan toimintojen kartoittamista käytännössä. Lisätietoja tuottaja Ulla Lukkari B105 Oy ja johtaja Sanna Rekola Tanssin Tiedotuskeskus. Saate: Kysely tanssin alan ammattilaisille. Tanssin alan toiminnot: ammattilaisten ja ryhmien ammatillinen toiminta -kysely Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa mitä kaikkea tanssin toimialalla ammattilaiset tekevät ja miten alan ammattilaisten tulot muodostuvat. Pyydämme vastaamaan seuraaviin kysymyksiin huolella, mutta jos et voi vastata johonkin yksittäiseen kysymykseen, voit jättää sen väliin ja vastata silti muihin. Kaikki saamamme tieto auttaa meitä kehittämään alan toimialatason näkyvyyttä ja arviointia. Mikäli sinulla ei ole joidenkin kysymysten kohdalla tarkkoja lukuja, vastaukseksi riittää hyvin 'oma paras arvio'. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja kokonaisuutena, eikä kyselyn yhteenvedossa esitetä tunnistettavasti yksittäisiä vastauksia. Jokainen vastaus on meille kehittämistyön kannalta tärkeä. Aikaa vastaamiseen menee noin 15 minuuttia. Kysely on avoinna xx.xx.2012 saakka. Kiitos etukäteen vastauksestasi! Yhteistyöterveisin, Tanssin Tiedotuskeskus. Taustatiedot: Etunimi Sukunimi Sukupuoli Nainen Mies Kotipaikka ja maantieteellinen toiminta-alue Sähköposti: Työsuhde? Onko työsuhteesi tanssin alalla: vakituinen freelance-keikkatyö yrittäjyys muu, mikä? 1/4 Tulot ja niiden muodostuminen 1. Kokonaistulot 2011 Paljonko olivat kaikki tulosi tanssiin liittyvästä työstä vuodelta 2011 (mukaan lukien sekä palkkatulot että mahdolliset apurahat)? a) b) c)

14 d) e) > 2. Paljonko olivat vuonna 2011 saamasi a) valtionavustukset ( ) b) kunnan avustukset ( ) c) muut tuet ja avustukset ( ) 3. Miten kokonaistulosi jakaantuivat? Mikä osa tuloista tuli a) Esitystoiminnasta? Montako % b) Muusta taidelähtöisestä toiminnasta? Montako % c) Muusta työstä tai toiminnasta, joka ei suoranaisesti liity tanssiin? Mistä? Montako % 4. Jos sinulla vuonna 2011 oli esitystoiminnan lisäksi muuta tanssiin liittyvää taidelähtöistä toimintaa, millaista se oli? Valitse alla olevista toiminnoista, kerro työtilaisuuksien määrä ja keitä oli osallistujina ja kuka oli tilaaja. Opetus- ja luennointityötä (esim. kurssit ja seminaarit) Konsultointia Työtilaisuuksien määrä? (kpl) Terapiatoimintaa Täydennyskoulutusta (esim. eri ammattiryhmille) Yleisötyötä eri taideorganisaatioissa (esim. teatterien ja orkesterien yleisötyö) Palvelutuotantoa matkailun alalle Opetustyö tanssikoulussa Yritykselle tehtävää taidelähtöistä toimintaa (esim. mainokset, tv-ohjelmat, elokuvat, pelituotanto) Millaista? 14

15 Yritykselle tehtävää työhyvinvointiin liittyvää toimintaa? Millaista? Tanssitaiteen soveltava käyttö (esim. vanhainkodeissa, päiväkodeissa) Työtilaisuuksien määrä? (kpl) Muuta? Mitä? Työtilaisuuksien määrä? (kpl) 5. Palkaton työ Teitkö palkatonta työtä tanssin parissa? Kyllä Ei Jos kyllä, millaista ja miksi? 2/4 Tulot tekijänoikeuksista 6. Onko sinulla ollut tanssiin liittyviä tuloja tekijänoikeuksien myynnistä vuonna 2011(esim. koreografian tai käsikirjoituksen myynti)? Kyllä Ei Jos kyllä, kuinka paljon ( ) (arvio riittää)? Millaisesta oikeuksien myynnistä oli kyse? 3/4 Toiminta ulkomailla: 7. Oliko sinulla tanssiin liittyvää toimintaa ulkomailla vuonna 2011? Kyllä Ei Jos kyllä, millaista taidelähtöistä toimintaa sinulla oli ulkomailla ja missä maassa? a) Opetus- ja luennointityöt (esim. kurssit ja seminaarit) b) Promootio-, verkostoitumis-, esittely-, PR-työt c) Tuottajan työ d) Harrastajien ohjaaminen ja/tai organisointityö (esim. kerho- ja järjestötoiminta) e) Terapiatyö 15

LUOVA RAHA. Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen

LUOVA RAHA. Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen LUOVA RAHA Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen 4 / 2011 LUOVA RAHA Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Hermia Oy:n julkaisuja ISSN 1799-4292 ISBN 978-952-5376-18-0 (pdf) SISÄLLYSLUETTELO Julkaisun

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

Julkinen rahoitus luovien alojen yrityksissä

Julkinen rahoitus luovien alojen yrityksissä Julkinen rahoitus luovien alojen yrityksissä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 26/2013 Julkinen rahoitus luovien alojen yrityksissä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 26/2013

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALA 2013

POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALA 2013 POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALA 2013 SELVITYS POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALAN NYKYTILANTEESTA, ALAN TOIMIJOISTA JA VERKOSTOISTA SEKÄ ALUETALOUDELLISESTA VAIKUTTAVUUDESTA Musiikkialan klusteri -hanke (S12279)

Lisätiedot

Vapaan kentän ammattilaisryhmien toimintaedellytysten parantaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:14

Vapaan kentän ammattilaisryhmien toimintaedellytysten parantaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:14 Vapaan kentän ammattilaisryhmien toimintaedellytysten parantaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:14 Vapaan kentän ammattilaisryhmien toimintaedellytysten parantaminen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2O13

TOIMINTAKERTOMUS 2O13 TOIMINTAKERTOMUS 2O13 Sisällys 1. YLEISTÄ 1.1. Tanssin talo ry:n toiminnan tavoitteet 1.2. Tanssin talo -hankkeen tavoitteet 2. ORGANISAATIO 2.1. Henkilökunta ja toimitilat 2.2. Hallinto 3. TANSSIN TALO

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

ARVIOINTI. Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma

ARVIOINTI. Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma ARVIOINTI Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma: ARVIOINTI 2015 Laatineet: Mervi Rajahonka

Lisätiedot

Kuvataiteen asemasta valtion rahoituksessa Anna Vilkuna & Hannele Romppanen

Kuvataiteen asemasta valtion rahoituksessa Anna Vilkuna & Hannele Romppanen TAITEILIJA TAHTOO ELÄÄ TYÖLLÄÄN Kuvataiteen asemasta valtion rahoituksessa Anna Vilkuna & Hannele Romppanen SISÄLLYSLUETTELO 4 KUVATAIDE SAMANVERTAISEKSI 8 KUVATAITEILIJAN EUROT 12 Palkkaa ja eläkettä

Lisätiedot

NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti

NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti Luovutus Opetus- ja kulttuuriministeriölle 21.3.2011 Kannen kuva JätkäJätkät, kuvaaja Maarit Kytöharju.

Lisätiedot

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Johdanto 5 1.1 Selvityksen toteuttajat

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

SUOMEN LUOVIEN ALOJEN OHJELMAT, STRATEGIAT JA SELVITYKSET. Kommentoitu bibliografia Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö CUPORE 29.4.

SUOMEN LUOVIEN ALOJEN OHJELMAT, STRATEGIAT JA SELVITYKSET. Kommentoitu bibliografia Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö CUPORE 29.4. SUOMEN LUOVIEN ALOJEN OHJELMAT, STRATEGIAT JA SELVITYKSET Kommentoitu bibliografia Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö CUPORE 29.4.2009 Luovan Suomen kommentoitu bibliografia sisältää kokoelman

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.11.2011 Diaarinumero EPOELY/346/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

SUOMEN AUDIOVISUAALISEN ALAN YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMINEN

SUOMEN AUDIOVISUAALISEN ALAN YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMINEN SUOMEN AUDIOVISUAALISEN ALAN YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMINEN Kahden kyselyn valossa: I. Tuotantoyhtiöiden toimien maantieteellinen kartoitus 2006-2009 II. Ulkomaiset rahavirrat av- teollisuuteen, tilastointipilotti

Lisätiedot

PALVELU KÄSIKIRJA KUVAUS TANSSIN AMMATTILAISILLE SUUNNATUISTA PALVELUISTA TANSSIN TALOSSA

PALVELU KÄSIKIRJA KUVAUS TANSSIN AMMATTILAISILLE SUUNNATUISTA PALVELUISTA TANSSIN TALOSSA PALVELU KÄSIKIRJA KUVAUS TANSSIN AMMATTILAISILLE SUUNNATUISTA PALVELUISTA TANSSIN TALOSSA Talon tulisi muodostua kaupunkilaisten kohtaamispaikaksi ja tapahtumakeskukseksi lavatansseineen, näyttelyineen,

Lisätiedot

Music Finland Vaahto. Taiteen välittävän portaan toimialaselvitys. Tunnuslukuja ja tutkimuksia 3

Music Finland Vaahto. Taiteen välittävän portaan toimialaselvitys. Tunnuslukuja ja tutkimuksia 3 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 3 Taiteen välittävän portaan toimialaselvitys Musiikin, kirjallisuuden, tanssin ja kuvataiteen välittäjäporras 2012 Outi Raatikainen Pink Eminence Tammikuu 2013 Music Finland

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Suuremmat kokonaisuudet vahvoilla aloilla yhteistyöllä ja rajapintoja ylittämällä A:36 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Päivi Korpelainen UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Raportti Uudistuva kulttuurituotanto -projektin kokemuksista 11.12.02 Taideteollinen korkeakoulu Koulutuskeskus Sisällysluettelo JOHDANTO

Lisätiedot

SIVISTYKSEN SIELUNVELJET. Etelä-Pohjanmaan vapaan sivistystyön konsortioselvitys. Maija-Liisa Nyyssölä

SIVISTYKSEN SIELUNVELJET. Etelä-Pohjanmaan vapaan sivistystyön konsortioselvitys. Maija-Liisa Nyyssölä SIVISTYKSEN SIELUNVELJET Etelä-Pohjanmaan vapaan sivistystyön konsortioselvitys Maija-Liisa Nyyssölä 31.05.2011 1 TIIVISTELMÄ Eteläpohjalaisten vapaan sivistystyön oppilaitosten konsortioselvityksen taustalla

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN 3 Ilkka Salomäenpää YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN Selvitys taiteen ja kulttuurin aluekeskusten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön kehittämisestä Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2011 4 5 ESIPUHE Yleisen

Lisätiedot

Lapin kuvataiteen kentän kehittämisen malli

Lapin kuvataiteen kentän kehittämisen malli Lapin kuvataiteen kentän kehittämisen malli 1 (Vas.) Lehtori ja kuvataiteilija Maria Huhmarniemi luennoimassa Magenta-hankkeen avajaisseminaarissa Rovaniemi Design Weekillä helmikuussa 2012. Avajaisseminaarin

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

kulttuurituottajien koulutukseen Ritva Mitchell ja Anu Oinaala

kulttuurituottajien koulutukseen Ritva Mitchell ja Anu Oinaala 10Näkökulmia kulttuurituottajien koulutukseen Ritva Mitchell ja Anu Oinaala CUPORE Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen tehtävänä on tuottaa, jalostaa ja välittää kulttuuripoliittisen

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Marraskuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys

Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys Opetusministeriön julkaisuja 2006:47 Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Aura of Puppets ja TehdasTeatteri: Myrsky Jussi Virkkumaa 2013 NUKKETEATTERI 2013 SELVITYS. Suomen Unima r.y. projektipäällikkö Marjut Tawast

Aura of Puppets ja TehdasTeatteri: Myrsky Jussi Virkkumaa 2013 NUKKETEATTERI 2013 SELVITYS. Suomen Unima r.y. projektipäällikkö Marjut Tawast Aura of Puppets ja TehdasTeatteri: Myrsky Jussi Virkkumaa 2013 NUKKETEATTERI 2013 SELVITYS Suomen Unima r.y. projektipäällikkö Marjut Tawast 2 NUKKETEATTERI 2013 SELVITYS Suomen Unima r.y. projektipäällikkö

Lisätiedot

KULTTUURI KANNATTELEE TAKULAISTEN NÄKEMYKSIÄ KULTTUURITUOTANNON TULEVAISUUDESTA KATRI HALONEN & OUTI TEYE

KULTTUURI KANNATTELEE TAKULAISTEN NÄKEMYKSIÄ KULTTUURITUOTANNON TULEVAISUUDESTA KATRI HALONEN & OUTI TEYE 3 KULTTUURI KANNATTELEE TAKULAISTEN NÄKEMYKSIÄ KULTTUURITUOTANNON TULEVAISUUDESTA KATRI HALONEN & OUTI TEYE TEKIJÄT YTT, FL Katri Halonen toimii kulttuurituotannon yliopettajana Metropolia Ammattikorkeakoulussa.

Lisätiedot