YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT METROPOLIALUEEN KEHITTÄJINÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT METROPOLIALUEEN KEHITTÄJINÄ"

Transkriptio

1 Metropolialueen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteinen aluestrategia , YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT METROPOLIALUEEN KEHITTÄJINÄ 1 METROPOLIALUE ON VETURI Laaja Helsingin metropolialue on Suomen kansallisen kehityksen ja kansainvälisen kilpailukyvyn veturi. Se on myös maamme ainoa kansainvälisesti laajasti tunnettu alue. Useissa poliittisissa ja strategisissa linjauksissa on viime vuosina todettu, että alue tarvitsee myös omat tehokkaat työkalut, joilla turvata veturin toimintaedellytykset. Pääkaupunkiseudun ja metropolialueen yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on kansallisesti mittava tehtävä osaamisen kehittäjinä ja innovaatioperustan vahvistajina. Järjestelmän kansainvälistä kilpailukykyä on pidettävä yllä ja kehitettävä. Edellytyksenä on, että perustehtävien toteuttamiseen on riittävät resurssit ja lisärahoitusta on saatava kansallisen erityisaseman edellyttämä määrä. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen on myös harjoitettava yhteistä edunvalvontaa. Valtioneuvoston päätöksessä alueiden kehittämislain mukaisista valtakunnallisista alueiden kehittämisen tavoitteista ( ) yksi tavoite on tiivistää Helsingin seudun yhteistyötä kilpailukyvyn parantamiseksi. Erityisesti yliopistoja ja ammattikorkeakouluja koskee tavoite: Helsingin metropolialueen korkeakoulujen yhteistyötä tiivistetään kansainvälisesti merkittävien korkeakouluyksiköiden muodostamiseksi. Laajan metropolialueen yliopistot ja ammattikorkeakoulut määrittelivät jo vuoden 2002 strategiatyössä yhteistyöalueekseen OECD:n metropolikatsauksessa käytetyn alueen, joka ulottuu pääkaupunkiseudulta aina Hämeenlinnan, Lahden ja Porvoon seutuihin. Strategian päivityksessä noudatetaan edelleen samaa aluerajausta pääpainon ollessa pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan tarkastelussa. Metropolialueen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen aluestrategiassa sovitetaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisiä tavoitteita yhteen muiden aluekehittämistavoitteiden kanssa. Näistä tärkeimpiä ovat Pääkaupunkiseudun innovaatiostrategia ja laadittavana oleva Uudenmaan innovaatiostrategia sekä Uudenmaan maakuntaohjelma ja maakuntasuunnitelma. Vastaavasti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen omaan strategiatyöhön saadaan aineksia alueen muiden toimijoiden kehittämistavoitteista. Alueellisesti tarkentuvia strategioita ovat: - Päijät-Häme käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan huippualueeksi. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen alueellisen kehittämisen strategia 2010 (erillinen strategia) - Kasvukeskusten keskiössä - metropoli ja maaseutu kohtaavat. Kanta-Hämeessä ja Etelä- Pirkanmaalla toimivien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteinen aluestrategia (erillinen strategia) - Metropolialueen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen osallistuminen Itä-Uudenmaan kehittämiseen (erillinen strategia). Metropolialueen strategiatyöhön osallistuvat seuraavat yliopistot ja ammattikorkeakoulut kaikkine alueella sijaitsevine toimipaikkoineen: Yliopistot (9) Helsinki: Helsingin kauppakorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Kuvataideakatemia, Sibelius- Akatemia, Svenska handelshögskolan, Taideteollinen korkeakoulu, Teatterikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulu Espoo: Teknillinen korkeakoulu Ammattikorkeakoulut (11): Helsinki: Arcada-Nylands svenska yrkeshögskola, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu, Helsingin ammattikorkeakoulu, Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu Espoo: EVTEK-ammattikorkeakoulu Vantaa: Laurea-ammattikorkeakoulu Lahti: Lahden ammattikorkeakoulu Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu Tammisaari: Yrkeshögskolan Sydväst

2 Metropolialueen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteinen aluestrategia , Lueteltujen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen laajalla metropolialueella (Uusimaa, Itä-Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme) sijaitsevien yksiköiden koulutusvolyymi on runsas kolmasosa koko maan koulutusvolyymista. Sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen opiskelijamäärä on 35 % koko maan opiskelijamäärästä eli ja (vuonna 2002). Maan ruotsinkielisistä korkeakouluopiskelijoista opiskeli Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla vuonna %. Kaikista yliopistotutkinnoista alueella suoritettiin vuonna % (6 400) ja ammattikorkeakoulututkinnoista 35 % (7 100). Tohtoritutkinnoista Helsingin seudun yliopistot tuottivat 40 %. Yksiköiden edustamat koulutusalat kattavat kaikki Suomessa korkeakoulutuksen piiriin kuuluvat alat. Alueen osuus koko maan väestöstä oli vuonna % ja alueen osuus maan ruotsinkielisestä väestöstä oli 47 %. Metropolialueen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen vahvuuksista korkeatasoisen tutkimuksen ja koulutuksen harjoittajina kertovat seuraavat taulukot. Tutkimuksen huippuyksiköt/ Suomen Akatemia Maan kaikki yliopistot yhteensä HY TKK Taiteellisen toiminnan huippuyksiköt/ Taiteen keskustoimikunta Maan kaikki yliopistot yhteensä Kuvataideakatemia 1 Sibelius-Akatemia 1 1 Taideteollinen korkeakoulu 1 1 Teknillinen korkeakoulu 1 Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt Maan kaikki yliopistot yhteensä HY 4 3 HKKK 1 Hanken 1 SibA 1 1 TaiK 1 TeaK 1 1 TKK 2 1 Aikuiskoulutuksen laatuyliopistot Maan kaikki yliopistot yhteensä 4 5 Helsingin kauppakorkeakoulu 1 Helsingin yliopisto 1 Taideteollinen korkeakoulu 1 Teknillinen korkeakoulu 1 AMK-koulutuksen huippuyksiköt Maan kaikki amk:t yhteensä 4 4 HAMK 1 LAMK 1 LAUREA 1 STADIA 1 AMK:jen aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköt Maan kaikki amk:t yhteensä 4 4 HAMK 1 1 LAUREA 1

3 Metropolialueen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteinen aluestrategia , YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT METROPOLIALUEEN KEHITTÄMISVISION TOTEUTTAJINA 2.1 Visio ja korkeakoulujen tehtävät Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta on määritellyt pääkaupunkiseudun ja metropolialueen kehittämiselle seuraavan vision. Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu asukkaiden hyvinvoinnin ja koko Suomen hyväksi. Metropolialuetta kehitetään yhtenäisesti toimivana alueena, jossa on luonnonläheinen ympäristö ja hyvä asua, oppia, työskennellä sekä yrittää. Helsingin seudun laajalla metropolialueella toimivat yliopistot ja ammattikorkeakoulut osallistuvat vision toteuttamiseen perustehtäviensä kautta osana yhteiskunnallista vuorovaikutustaan ja aluekehittämistyötään. Korkeakoulut ja niiden neljän maakunnan alueella sijaitsevat toimipaikat muodostavat alueellisesti kattavan ja sisällöllisesti monipuolisen osaamisverkoston. Yliopistojen perustehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa nuorisoa palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. (Laki yliopistolain muuttamisesta, 715/2004, 4 ) Ammattikorkeakoulujen tehtävänä puolestaan on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön ammatillista kasvua ja harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. Lisäksi ammattikorkeakoulut antavat ja kehittävät aikuiskoulutusta työelämäosaamisen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi ja ne voivat voi antaa ammatillista opettajankoulutusta sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään. (Ammattikorkeakoululaki 351/2004, 4 ) 2.2 Korkeakoulut kantavat yhteiskunnallista vastuuta Helsingin seudun korkeakoulujen keskeisenä tavoitteena on luoda edellytyksiä alueen ja valtakunnan kansainväliselle kilpailukyvylle ja tasapainoiselle yhteiskuntakehitykselle. Metropolialueen ja koko maan kehityksen perustana ovat tieto, osaaminen ja jatkuva oppiminen. Ihmisten aktiivinen osallistuminen yhteiskunnan ja työelämän kehittämiseen tukee demokratiapyrkimyksiä ja menestymistä kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen mahdollistaa sosiaalisen pääoman tehokkaamman hyödyntämisen ja inhimillisen elämän. Korkeakoulut tähtäävät yhteistyössään strategiakaudella seuraaviin päämääriin. Aktiivinen kansalaisyhteiskunta Korkeakoulut tukevat kansalaisten ja yhteisöjen osallistumista yhteiskunnan kehittämiseen. Keskeistä on vastuullisuuden tukeminen ja luottamuksen rakentaminen. Sosiaalisesti eheä ja kulttuurisesti monimuotoinen ympäristö Korkeakoulut luovat perustaa moniarvoiselle, -muotoiselle, -tieteiselle, -kieliselle ja -kulttuuriselle yhteiskuntakehitykselle, jossa painottuu ihmisyys, suvaitsevaisuus ja laajaalainen sivistys. Tavoitteena on tasa-arvoinen ja sosiaalisesti eheä yhteiskunta. Laaja-alaisten ja tasa-arvoistavien oppimismahdollisuuksien luominen Korkeakoulut tarjoavat laaja-alaisia ja tasa-arvoistavia oppimismahdollisuuksia koko ihmisen elämänkaarelle koulutusjärjestelmän muodostamissa puitteissa. Opiskelun ohjauksen kehittämisellä on erityisasema opintojen keskeyttämisen vähentämisessä, opintojen liittämisessä työelämään ja uudentyyppisten ammattien osaamistarpeisiin vastaamisessa.

4 Metropolialueen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteinen aluestrategia , Oikeudenmukaiset ja erilaisista tarpeista lähtevät hyvinvointipalvelut Korkeakoulut vaikuttavat hyvinvointiyhteiskunnan uudistumiseen sekä kunta- ja palvelurakenteen kehittymiseen. Tavoitteena on tukea kansalaisten hyvinvointia lisäämällä palvelujen henkilökohtaistamista koskevaa tietoa ja sen soveltamista käytäntöön Korkeakoulut vahvistavat sosiaalista osallisuutta tukemalla opinnollista kuntoutusta ja muita tukimuotoja. Eettinen johtajuus Korkeakoulut korostavat eettisesti kestäviä periaatteita kaikessa toiminnassaan. Erityisesti huomiota kiinnitetään eettisesti korkeatasoiseen johtamiseen ja vastuulliseen aikuisuuteen kasvamisen tukemiseen. 3 HELSINKI EDUCATION AND RESEARCH AREA -HANKE 3.1 Toimintamalli 3.2 Toimintalinjat 3.3 Projektit 3.4 Kehittämiskohteet Helsinki Education and Research Area (HERA) on Helsingin laajan metropolialueen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteinen sateenvarjohanke, jossa korkeakoulut osallistuvat alueelliseen kehittämiseen. Ne vahvistavat tutkimukseen ja koulutukseen pohjautuvia kansainvälisen kilpailukyvyn ja tasapainoisen yhteiskuntakehityksen edellytyksiä neljän toimintalinjan kautta. HERA -hanke yhdistää yliopisto- ja ammattikorkeakouluyhteisöt toimijaverkostoksi, joka yhdessä alueen kuntien, maakunnan liittojen, elinkeinoelämän, kansalaisjärjestöjen sekä muiden alueen avaintoimijoiden kanssa suunnittelee ja toteuttaa kehittämisvisiota edistäviä hankkeita. Lähtökohtana ovat yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perustehtävät, vahvuusalueet ja tarkoituksenmukainen työnjako sekä hankkeiden sisällä että niiden välillä. HERA hanketta toteutetaan kaudella neljällä toimintalinjalla, joiden koordinaatiovastuu on sovittu korkeakoulujen kesken. Linjat ja niiden koordinaatiovastuut ovat seuraavat. 1. Osaavan työvoiman turvaaminen (Stadia) 2. Kansainvälisen toiminnan edistäminen (Helsingin yliopisto) 3. Yrittäjyyden edistäminen ja innovaatiotoiminnan kehittäminen (Teknillinen korkeakoulu) 4. Alueen kaksikielisyyden ja pohjoismaisuuden turvaaminen ja kehittäminen (RHH) Hanketta toteutetaan toimintalinjoja edistävin projektein, joihin yliopistot ja ammattikorkeakoulut osallistuvat erikseen sovittavin sisällöin ja kokoonpanoin. Vuosittaisen tulos-/tavoitesopimusprosessin osana laadittavissa projektisuunnitelmissa määritellään tavoitteet, tulokset, kesto, yhteistyöosapuolet kotipesä eli projektin suunnittelusta ja ylläpidosta vastaava organisaatio resurssi- ja rahoitustarve sekä toteutettavissa oleva resurssi- ja rahoitussuunnitelma. Hankkeen etenemistä ohjaavat Helsingin seudun yliopistokonsortion rehtorikokous, Uudenmaan ammattikorkeakoulujen rehtorien yhteistyöryhmä sekä metropolialueen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rehtorifoorumi. Koordinaatiovastuussa olevat korkeakoulut raportoivat työn etenemisestä toimintalinjoittain. Vuonna 2006 alkavan strategiakauden tärkeiksi kehittämiskohteiksi alueen yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat todenneet mm. seuraavat

5 Metropolialueen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteinen aluestrategia , Osaavan työvoiman turvaaminen: oppimismahdollisuuksien, opetuksen, oppimisympäristön ja työllistymismahdollisuuksien yhteinen kehittäminen vuorovaikutuksessa alueen toimijoiden kanssa Kansainvälisen toiminnan edistäminen: yhteinen markkinointi ja rekrytointi, urapalvelut, Helsinki Summer School, osaamisen tuotteistaminen ja vienti Yrittäjyyden edistäminen ja innovaatiotoiminnan kehittäminen: liiketoimintaosaamisen vahvistaminen sekä innovaatio- ja yrityspalveluiden tarjonta, uudet sisällölliset ja alueelliset yhteistyömuodot erityisesti elinkeinoelämän kanssa, terveys- ja hyvinvointialalle, kulttuurialalle ja palvelualoille luotavat yhteiset kehittämisalustat Alueen kaksikielisyyden ja pohjoismaisuuden turvaaminen ja kehittäminen: ruotsinkielinen ja pohjoismainen koulutus- ja markkinointiyhteistyö

6 Metropolialueen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteinen aluestrategia , Helsinki Helsinki Helsingin yliopisto Arcada-Nylands svenska yrkeshögskola ILKKA NIINILUOTO, rehtori HENRIK WOLFF, rehtori Helsinki Helsinki Helsingin kauppakorkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu EERO KASANEN, rehtori JORMA NIEMELÄ, rehtori Helsinki Helsinki Kuvataideakatemia Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu MAURI YLÄ-KOTOLA, rehtori ANTTI HALLI, rehtori Helsinki Helsinki Maanpuolustuskorkeakoulu Helsingin ammattikorkeakoulu PERTTI SALMINEN, rehtori TIMO LUOPAJÄRVI, rehtori Helsinki Helsinki Sibelius-Akatemia Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu GUSTAV DJUPSJÖBACKA, rehtori RITVA LAAKSO-MANNINEN, rehtori Helsinki Helsinki Svenska handelshögskolan Humanistinen ammattikorkeakoulu MARIANNE STENIUS, rehtori EEVA-LIISA ANTIKAINEN, rehtori Helsinki Espoo Taideteollinen korkeakoulu EVTEK-ammattikorkeakoulu YRJÖ SOTAMAA, rehtori PERTTI TÖRMÄLÄ, rehtori Helsinki Vantaa Teatterikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu PAULA TUOVINEN, rehtori PENTTI RAUHALA, rehtori Espoo Lahti Teknillinen korkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu MATTI PURSULA, rehtori RISTO ILOMÄKI, rehtori Hämeenlinna Hämeen ammattikorkeakoulu VEIJO HINTSANEN, rehtori Tammisaari Yrkeshögskolan Sydväst JAN NYBOM, rehtori

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 188/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen C: CENTRIA TUTKIMUS JA KEHITYS - FORSKNING OCH UTVECKLING TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen Toim. Tuula Hohenthal CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus

Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus Innovatiivisuuden edistäminen ja innovaatioiden hyödyntäminen ovat Suomen menestyksen ja kilpailukyvyn, yhteiskunnan uudistumisen sekä

Lisätiedot

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat:

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat: LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Lahden ammattikorkeakoulun ylläpitäjä on Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla Nykytila 2013

Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla Nykytila 2013 Leena Eskola, Eija-Riitta Niinikoski, Heikki Keränen, Matti Muhos Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla Nykytila 2013 Tuotantotalouden työpapereita 1/2014 Oulun Eteläisen instituutti OULUN YLIOPISTO

Lisätiedot

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Arja Poranen Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Oulun yliopisto Kajaanin yliopistokeskus Kajaani 2006 Tiivistelmä Tiivistelmä

Lisätiedot

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) ja Seinäjoen

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN, PÄIJÄT-HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ- POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

KANTA-HÄMEEN, PÄIJÄT-HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ- POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI 2 KANTA-HÄMEEN, PÄIJÄT-HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ- POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Toimittanut: Rauno Hanhela, Birgitta Kaprali ja Tapani Virta Työterveyslaitos Tampereen

Lisätiedot

Yliopistojen kolmas tehtävä

Yliopistojen kolmas tehtävä Yliopistojen kolmas tehtävä Ilkka Virtanen Yliopistojen kolmas tehtävä KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ YLIOPISTOJEN KOLMAS TEHTÄVÄ Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 44 Pole-Kuntatieto

Lisätiedot

Valtio: työ ja elinkeinoministeriö, opetus ja kulttuuriministeriö, liikenne ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja Uudenmaan ELY keskus

Valtio: työ ja elinkeinoministeriö, opetus ja kulttuuriministeriö, liikenne ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja Uudenmaan ELY keskus VALTION JA HELSINGIN SEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS 2013 2015 Sopijaosapuolet Valtio: työ ja elinkeinoministeriö, opetus ja kulttuuriministeriö, liikenne ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja Uudenmaan

Lisätiedot

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1 SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1. Yliopistokeskuksen toimintaympäristö..6 1.1. Arvioikaa yliopistokeskuksenne toimintaa

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

Vaasan seudun innovaatiostrategia

Vaasan seudun innovaatiostrategia Ilkka Raatikainen Vaasan seudun innovaatiostrategia Vaasa 2005 4 Vaasan seudun innovaatiostrategia on hyväksytty Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin hallituksessa 19.5.2005 Laatijan yhteystiedot: Taitto ja

Lisätiedot

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Vantaa 1.3. Ylläpitäjän

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen Laurea Julkaisut I Laurea Publications Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen PILOTTIPROJEKTI KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA Mabuhay Laurea Laurea Julkaisut I Laurea Publications

Lisätiedot

HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SUOMEN HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2007-2009

HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SUOMEN HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2007-2009 HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SUOMEN HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2007-2009 Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016 STRATEGIA STRATEGIA 2013-2016 Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3. Tutkimusperustainen opetus ja vastuullinen opiskelukulttuuri

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON HÄMEEN KESÄYLIOPISTON TOIMINTASTRATEGIA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009-2013 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 2013 Hämeen kesäyliopisto on alueellinen ympäri vuoden toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on erikoistunut

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot