Ohjeita ja suosituksia kypsyysnäytteiden kielentarkastukseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjeita ja suosituksia kypsyysnäytteiden kielentarkastukseen"

Transkriptio

1 Ohjeita ja suosituksia kypsyysnäytteiden kielentarkastukseen LAAKEA-osahanke 2008

2 Alkusanat Tämä suositus on syntynyt Suomen eri yliopistojen suomenkielisten kypsyysnäytteiden kielentarkastajien yhteistyönä. Yliopistojen kypsyysnäytteiden kielentarkastuskriteerien yhtenäistämiselle on ollut tarvetta jo kauan, ja nyt LAAKEAn osahankkeena työ on vihdoin toteutettu vuonna Mukana projektissa ovat olleet Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto sekä Vaasan yliopisto. Lisäksi kehitystyössä on auttanut Teknillinen korkeakoulu. Suosituksessa annetaan ohjeita ja suosituksia itse kielentarkastukseen, mutta samalla siinä otetaan kantaa myös eräisiin kielentarkastusta ja kielentarkastajia koskeviin kypsyysnäytekäytäntöihin. Teksti keskittyy antamaan ohjeita ja suosituksia esiin tulleisiin tavallisiin ongelmiin, kun taas esimerkiksi konkreettinen kielentarkastuksen muistilista on tekstin liitteenä, samoin kuin esimerkki kypsyysnäytteiden ohjeistuksesta. Suositus on tarkoitettu ensisijaisesti avuksi kypsyysnäytteiden kielentarkastajille, ja siitä on toivottavasti apua myös vasta uraansa kielentarkastajana aloitteleville. Ajatus on, että samaa kriteeristöä voidaan käyttää kaikissa Suomen yliopistoissa ja sen avulla eri yliopistojen kypsyysnäytteiden kielentarkastukset noudattavat yhtenäistä linjaa. Samaa kriteeristöä voidaan soveltaa myös erilaisten harjoitusaineiden kielentarkastukseen. Toivomme, että tästä suosituksesta on apua kypsyysnäytteiden kielentarkastajien arjessa! Tekijät Heli Harrikari, Tampereen teknillinen yliopisto Jutta Helenius, Tampereen yliopisto Pirkko-Heleena Immonen, Jyväskylän yliopisto Katriina Kaakkolammi, Tampereen yliopisto Heli Katajamäki, Vaasan yliopisto Esa Laihanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Arja Lampinen, Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu Outi Mikkola, Oulun yliopisto II

3 Sisällys 1 Kypsyysnäytteiden käytännöistä Kypsyysnäytteen luonne Mikä on kypsyysnäyte? Kypsyysnäytteen asema ja kielentarkastajan rooli Kypsyysnäytteen ohjeistus opiskelijalle ja ohjaajalle Arviointi, palaute ja kypsyysnäyteprosessi Tarkastusaika Kielentarkastuksesta maksettava korvaus Kielentarkastukseen kuluva aika ja korvaus Kielentarkastukseen velvoittaminen ja työsuhde Kielentarkastajan pätevyysvaatimukset Kielentarkastukseen liittyviä ongelmia Sisällön tarkastus Pituus Kirjasinlaji ja käsiala Tekstilaji Rakenne Otsikointi Tyyli Laadun ja määrän suhde Virheiden määrä suhteessa sanamäärään Virheiden vakavuus Koulutusalojen ominaispiirteet Luki-vaikeuksisten kypsyysnäytteet Lopuksi... 9 Lähteet Liite 1: Kypsyysnäytteen esimerkkitehtävänanto Liite 2: Kypsyysnäytteen teksti- ja kielivaatimukset Liite 3: Korjauslukumerkintöjä III

4 1 Kypsyysnäytteiden käytännöistä Suosituksen ensimmäisessä luvussa otetaan kantaa muutamiin kypsyysnäytekäytäntöihin, jotka koskevat kielentarkastajia jollakin tavalla ja joita kielentarkastajat ovat pitäneet ongelmallisina siitä huolimatta, että ne kaikki eivät välttämättä liity suoranaisesti itse kielentarkastukseen. 1.1 Kypsyysnäytteen luonne Mikä on kypsyysnäyte? Tutkintoasetuksen (794/2004) mukaan korkeakoulututkinnon suorittavan on osoitettava opinnoissaan vaadittavaa koulusivistyskielen taitoa. Käytännössä tätä taitoa kontrolloidaan kypsyysnäytteen avulla. Laajemmin ajatellen kypsyysnäytteessä on siis perimmiltään kysymys korkeakoulututkinnon laadunvarmistuksesta. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneensä tutkielmansa alaan ja hallitsevansa koulusivistyskielensä. Kypsyysnäytteen tulisi osoittaa sellaista tieteellis-ammatillista kypsyyttä, jota tarvitaan tietyn tieteenalan asiantuntijatehtävissä. Tämä tarkoittaa mm. ajattelun itsenäisyyttä, argumentoinnin, päätelmien ja havaintojen teon pätevyyttä, asian esittämisen loogisuutta sekä taitoa valita sisällön ainekset ja tyyli tavoitteen ja aiheen kannalta pätevästi (Tolkki-Tammi & Vuolteenaho 2008). Kypsyysnäytteessä on siis kysymys ennen kaikkea korkeakoulutasoisten tieteellis-ammatillisten kirjoitustaitojen osoittamisesta. Kirjoittaja voi hyväksyttävän kypsyysnäytteen laatimalla osoittaa hallitsevansa valtion ja kuntien virkamiehiltä vaadittavan suomen kielen taidon. Kypsyysnäyte voidaan kirjoittaa joko alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyön yhteydessä tai vaadittaessa molemmissa vaiheissa. Kypsyysnäytteen kieli kuitenkin tarkastetaan yleensä vain kerran. Tutkintoasetuksen mukaan kypsyysnäytteen tulee myös osoittaa, ei ainoastaan kielen hallintaa, vaan erinomaista kielitaitoa. Erinomaiseen kielitaitoon katsotaan kuuluviksi esimerkiksi oman tieteenalan konventioiden hallinta, tekstin oikeaoppinen rakenne, käsitteiden oikeaoppinen käyttö, pohtivan ja yhtenäisen tekstin kirjoittamistaito sekä kielenhuollon normien hallinta. Siihen, mitä vaadittu kielitaito konkreettisesti tarkoittaa kielentarkastuksen kannalta, palataan myöhemmin kriteeristössä Kypsyysnäytteen asema ja kielentarkastajan rooli Kypsyysnäyte on asetuksen vaatima opintosuoritus, ja tämän tulisi näkyä myös kypsyysnäytteen roolissa ja statuksessa. Kypsyysnäyte ei siis ole kielentarkastuksesta useimmiten vastaavan kielikeskuksen eikä etenkään yksittäisen kielentarkastajan asia, kuten käytännössä usein ajatellaan, vaan kielentarkastaja on ainoastaan yksi asiantuntija koko prosessissa, kuten kuva 1 (s. 3) osoittaa. Myös sisällöntarkastajan tehtävät näkyvät kuvasta 1. Yliopiston tehtävä on huolehtia siitä, että kypsyysnäytteeseen liittyvät järjestelyt ja eri asiantuntijoiden ohjeistukset ovat asianmukaisessa kunnossa. Kielikeskukset ja kielentarkastajat luonnollisesti avustavat ohjeistuksen valmistelussa tarvittaessa, mutta kielentarkastajan velvollisuus ei ole ottaa vastuita, jotka eivät kuulu hänelle. 1

5 1.2 Kypsyysnäytteen ohjeistus opiskelijalle ja ohjaajalle Kypsyysnäytteen ohjeistuksen tulee antaa opiskelijalle riittävästi tietoa kypsyysnäytteen kirjoittamiseen. Ohjeistus jaetaan tavallisesti kahteen osaan: yliopiston yleiseen kypsyysnäyteohjeistukseen (yleensä intranetissä tai laitosten internetsivuilla) ja ohjeistukseen kypsyysnäytteen tehtävänannossa kirjoitustilanteessa. Lisäksi yliopiston on huolehdittava siitä, että myös opinnäytetöiden ohjaajilla on riittävästi tietoa kypsyysnäytteestä ja sen tarkoituksesta asianmukaisen tehtävänannon laatimiseksi. Tällä hetkellä tilanne on se, että sekä opiskelijoiden että ohjaajien tiedoissa on puutteita, mikä näkyy niin tehtävänantojen laadussa kuin kypsyysnäytteissäkin. Kypsyysnäytteisiin liittyvä yliopistojen sisäinen koulutus ei ole ensisijaisesti kielentarkastajan vastuulla. On kuitenkin suositeltavaa, että mikäli yleistä, selkeää ohjeistusta esimerkkitehtävänantoineen ei yliopistossa ole vielä saatavilla, kielentarkastaja pyrkii kohtuullisella vaivalla varmistamaan, että ohjeistus kehitetään ja tuodaan kaikkien saataville. Esimerkkitehtävänanto on liitteessä 1. Lisäksi kypsyysnäytekäytännöistä vastaavien tulisi muistaa varmistaa, että kielentarkastajalle toimitetaan myös tehtävänanto kypsyysnäytetekstin yhteydessä kielentarkastuksen oikeellisuuden varmistamiseksi. Opiskelijoita tulisi myös muistuttaa siitä, että kypsyysnäytteeseen tulee valmistautua etukäteen, sillä sen tulee täyttää tietyt erityisvaatimukset. Samalla voidaan korjata se käsitys, että ylioppilasaine tai perinteinen tenttivastaus itsestään selvästi täyttäisi kypsyysnäytteen tehtävän. 1.3 Arviointi, palaute ja kypsyysnäyteprosessi Kypsyysnäyte arvioidaan joko hyväksytyksi tai hylätyksi, minkä lisäksi kypsyysnäytteestä voidaan antaa lisäpalautetta. Palaute ja sen määrä vaihtelevat yliopistoittain. Eniten siihen vaikuttavat kypsyysnäytteiden määrä ja ajankäyttö; kypsyysnäytteiden suuri määrä yhtä tarkastajaa kohti joissain yliopistoissa ei anna mahdollisuutta yksityiskohtaiseen palautteeseen. Mikäli kypsyysnäyte ajatellaan kuitenkin oppimisprosessina eikä ainoastaan näyttökokeena, palautetta tekstistä tulisi antaa kaikille, sekä hyväksytyille että hylätyille. Mikäli resurssit eivät tähän riitä, palautetta tulisi antaa ainakin hylätyille. Se voi olla kirjallista palautetta (esim. merkintöjä tekstiin tai lausunto) tai tarvittaessa erillinen palautekeskustelu. Mikäli yksityiskohtainen palaute ei ole mahdollista, tarkastuksessa voidaan käyttää esimerkiksi yleisiä korjauslukumerkintöjä ja jakaa lista merkinnöistä palautteen mukana tai esimerkiksi yliopiston intranetissä. Esimerkki korjauslukumerkinnöistä on liitteessä 3. Nykykäytäntöjen valossa kypsyysnäytteen voidaan siis ajatella olevan joko näyttökoe tai oppimisprosessi. Perinteisesti näyttökokeen tyylinen kypsyysnäyte tenttitilaisuuksineen ja vähäisine palautteineen on ollut tavallisempi, usein resurssipulan vuoksi. Nykyään joskus pyritään kuitenkin tilanteeseen, jossa opiskelijan näkökulmasta kypsyysnäyte voisi olla todellinen oppimisprosessi, kuten kuvassa 1 on esitetty. 2

6 <Kypsyysnäyteprosessi: perustapaus> Valmistatuminen Kirjoittaminen Arviointi Oppimistilanne Uusinta Uusi arviointi ja palaute Käy tieteellisen kirjoittamisen kurssin Kirjoittaa kypsyysnäytteen valvotussa tilanteessa Tutustuu arviointiin ja palautteeseen Tarvittaessa kirjoittaa uuden kypsyysnäytteen tai muokkaa aiempaa versiota Tutustuu kypsyysnäyteohjeistukseen Laatii tehtävänannon ohjeistuksen mukaisesti Arvioi kypsyysnäytteen Antaa riittävän palautteen Tarvittaessa uusi arviointi ja palaute Arvioi kypsyysnäytteen Antaa riittävän palautteen Tarvittaessa uusi arviointi ja palaute Tarjoaa ohjeistuksen sekä ohjaajalle että opiskelijalle Kuva 1. Kypsyysnäyteprosessi Ihannetilanteessa opiskelija on siis ennen kypsyysnäytettä osallistunut tieteellisen kirjoittamisen opetukseen ja tutustunut yliopiston tarjoamaan kypsyysnäyteohjeistukseen. Sen jälkeen opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen, jonka sekä tutkielman ohjaaja että kielentarkastaja arvioivat. Tarvittaessa he keskustelevat arvioinnista keskenään. Siinä tapauksessa, että kypsyysnäytettä ei pidetä näyttökokeena vaan siitä halutaan luoda oppimiskokemus ja katsotaan se osaksi oppimisprosessia, sekä ohjaaja että kielentarkastaja antavat tekstistä palautetta, ja ainelaitos tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden tutustua palautteeseen. Mikäli kypsyysnäyte hylätään kielen kannalta, se voidaan joko uusia kokonaan tai sitä voidaan muokata. Kielentarkastajan tehtäväksi jää tapauskohtaisesti päättää, kumpi vaihtoehdoista valitaan. Kypsyysnäytteen uusimismahdollisuuksien määrä on yleensä sidoksissa kunkin yliopiston yleisiin tenttiasetuksiin. Tavallisesti sallitaan 2 3 yritystä. Mitä useammin opiskelija uusii kypsyysnäytteen, sitä ohjaavammaksi ja yksityiskohtaisemmaksi kielentarkastajan palautteen tulisi muuttua. Mikäli kypsyysnäyte hylätään, opiskelija voidaan myös ohjata vapaaehtoiseen lisäopiskeluun tarpeen mukaan (esimerkiksi erilaiset lisämateriaalit verkossa). Usein esimerkiksi kielenhuollon lyhyt kertaus auttaa valmistautumaan kypsyysnäytteen uusintaan. 3

7 Kypsyysnäyteprosessiin voidaan ajatella kuuluviksi myös kypsyysnäytteiden tarkastuksista ajoittain tehdyt valitukset, joihin kielentarkastajat joutuvat reagoimaan. Yliopistojen tenttiasetukset määrittävät yleiset toimintaperiaatteet tällaisissa tilanteissa, mutta lisäksi yleisenä lisäsuosituksena on, että kielentarkastaja pyytää välittömästi toisen kielentarkastajan arvion tekstistä. 1.4 Tarkastusaika Kypsyysnäytteiden kielentarkastukseen varattu aika vaihtelee yliopistoittain, sillä sen määräävät kunkin yliopiston yleiset tenttikäytännöt. Siksi tarkastusaikoihin ei tässä anneta yleisiä suosituksia, vaan jokainen yliopisto määrittää ne itsenäisesti. Kielentarkastukseen varatun ajan tulee kuitenkin olla kohtuullinen työmäärään ja kypsyysnäytteiden määrään nähden. Tavallisesti noudatetaan 14 vuorokauden vähimmäisaikaa. Ajan laskeminen aloitetaan siitä, kun kypsyysnäyte tulee kielentarkastajalle. Lisäksi on hyvä muistuttaa sekä opiskelijoita että ohjaajia jo yleisessä kypsyysnäyteohjeistuksessa, että kypsyysnäytteen suorittaminen on monivaiheinen prosessi (ks. kuva 1) ja että kypsyysnäyte voidaan myös hylätä. Mikäli kypsyysnäyte hylätään, sen suorittaminen uusintoineen ja uusine tarkastuksineen voi viedä runsaasti aikaa. Tämä on esimerkiksi kaikkien valmistumassa olevien hyvä muistaa. 1.5 Kielentarkastuksesta maksettava korvaus Kielentarkastukseen kuluva aika ja korvaus Kielentarkastus on asiantuntijatyötä, ja siitä tulee saada asianmukainen korvaus, joka voi joko olla erillinen rahallinen korvaus tai vaihtoehtoisesti tarkastustyö voidaan laskea kokonaistyöaikaan. Lähtökohta on, että kielentarkastajan tulisi voida neuvotella siitä, kumman tavan mieluummin valitsee. Kielentarkastukseen kuluva keskimääräinen aika on määritelty seuraavasti: Kielentarkastus: 20 minuuttia Kielentarkastus ja palaute 1 : 40 minuuttia Aikoihin on laskettu mukaan tekstin lukemisen lisäksi myös kaikki yhden tekstin tarkastukseen liittyvä käytännön työ. Kielentarkastajalle tulee siis joko myöntää riittävästi huojennusta kokonaistyöajassa tai vaihtoehtoisesti maksaa erillinen rahallinen korvaus jokaisesta kypsyysnäytteestä. Huojennuksen määrä on luonnollisesti täysin riippuvainen kypsyysnäytteiden määrästä. 1 Palautteeksi määritellään ongelmien tarkempi luonnehdinta, esimerkiksi virheiden luokittelu ja parannusehdotukset. Korjauslukumerkintöjen käyttö puolestaan ei vielä ole palautetta. Kielentarkastus ja palaute ei myöskään sisällä mahdollista palautekeskustelua. 4

8 Mikäli päädytään rahalliseen korvaukseen, suositus on yleisesti kielentarkastustyössä käytössä oleva n. 40 :n tuntiveloitus. Lisäksi mikäli kielentarkastaja toimii myös kypsyysnäytekouluttajana yliopiston sisällä, koulutuksesta on maksettava asianmukainen korvaus Kielentarkastukseen velvoittaminen ja työsuhde Kypsyysnäytteitä tarkastavat tällä hetkellä sekä vakituisissa työsuhteissa olevat että pääja sivutoimiset tuntiopettajat. On huomattava, että tuntiopettajilta ei voida vaatia tekstin tarkastamisen yhteydessä muuta palautetta kuin hyväksytty/hylätty, niin kauan kuin lisäpalautteen antamista ei korvata erikseen. Sama koskee palkkioperustaisia kielentarkastajia, joilla ei ole muuta työsuhdetta kyseiseen yliopistoon. 1.6 Kielentarkastajan pätevyysvaatimukset Kielentarkastajan tulee olla suomen kielen ammattilainen. Kielen voi tarkastaa siis vain henkilö, joka on äidinkieleltään suomenkielinen ja joka on suorittanut yliopistotasoiset syventävät opinnot suomen kielessä. Lisäksi suositellaan, että tarkastajan tulee olla myös yliopiston hyväksymä, joten laitosten ei tulisi valita tarkastajia itsenäisesti. 5

9 2 Kielentarkastukseen liittyviä ongelmia Tässä luvussa käsitellään kielentarkastukseen liittyviä tavallisia ongelmia. Kielentarkastuksen muistilista on liitteessä Sisällön tarkastus Sisällön tarkastaa ensisijaisesti opinnäytetyön ohjaaja. Kielentarkastajan tulee puuttua sisältöön, jos ongelmat nivoutuvat kielellisiin kriteereihin. Tällaisia mahdollisia rajapintoja ovat esimerkiksi tekstilajivaatimukset ja käsitteiden käyttö. Toisaalta esimerkiksi argumentaation hallinnan varmistaminen jää sisällön tarkastajan tehtäväksi. Sisältöön nivoutuu läheisesti myös tekstin rakenne, josta kielentarkastajan tulee ilmaista arvionsa. Samoin kielentarkastajan tulee varmistaa, että kirjoittaja on noudattanut tehtävänantoa. Yllä mainitut näkökulmat osoittavat, että kielentarkastajan työ ei ole ainoastaan kielentarkastusta vaan myös tekstintarkastusta laajemmin. 2.2 Pituus Kypsyysnäytteen pituutta tulisi mitata mieluummin sanamäärällä kuin sivumäärällä. Näin tulisi toimia, koska tapauksissa, joissa kypsyysnäyte kirjoitetaan käsin, kirjoittajien käsialojen erilaisuuden vuoksi esimerkiksi yhden konseptin mittainen kypsyysnäyte voi todelliselta pituudeltaan vaihdella erittäin paljon. Perinteisen, esseemäisen kypsyysnäytteen suositeltava pituus on sanaa. Jos teksti on huomattavasti vaadittua sanamäärää lyhempi, se hylätään, vaikka teksti olisi muuten lähes moitteeton. Pituusvaatimus on kuitenkin kytköksissä myös tekstilajiin. Joissain yliopistoissa on valittu kypsyysnäytteen tekstilajiksi perinteisen esseen sijaan tiivistelmä, jolloin sanamäärä on huomattavasti suositeltua pienempi. Tekstilajikohtaiset erot tulee siis ottaa huomioon. 2.3 Kirjasinlaji ja käsiala Kypsyysnäytteet voidaan kirjoittaa joko tekstinkäsittelyohjelmaa käyttäen tai käsin. Suositeltavaa on kuitenkin vähitellen siirtyä koneella kirjoittamiseen. Useissa yliopistoissa on olemassa tenttiakvaario, jota tässä suositellaan myös kypsyysnäytteiden kirjoittamiseen. Mikäli kypsyysnäytettä ajatellaan oppimisprosessina, johon kuuluu myös tekstin muokkaaminen palautteen perusteella, koneella kirjoitettaessa muokkaaminen on käytännössä helpompaa. Jos kypsyysnäyte kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla, opiskelijalla ei saa olla käytössään kieliasuntarkistustoimintoa. Mikäli kypsyysnäyte kirjoitetaan käsin, käsialan tulee olla luettavaa. Myös isojen ja pienten kirjainten täytyy erottua toisistaan. Tikkukirjaimilla kirjoittamista ei sallita. 6

10 2.4 Tekstilaji Perinteisesti kypsyysnäyte on ollut tekstilajiltaan asiatyylinen essee, ja tämä on edelleen yleisin käytäntö. Eräissä yliopistoissa on kuitenkin alettu etsiä myös muita vaihtoehtoja. Tällä hetkellä käytössä esseen rinnalla ovat esimerkiksi opinnäytetyön tiivistelmä, yleistajuinen lehtiartikkeli ja lehdistötiedote. Luonteeltaan kouluainemaisia tekstejä ei hyväksytä kypsyysnäytteeksi, eikä teksti voi olla myöskään pelkkä selostus tehdystä tutkimuksesta. Kypsyysnäyte on aina läheisessä yhteydessä opinnäytetyöhön: se kirjoitetaan sen tiedon pohjalta, joka on hankittu tekemällä opinnäyte. Kypsyysnäyte on kuitenkin itsenäinen teksti, jossa ei tarvitse olla suoria viittauksia opinnäytetyöhön. Jos opiskelija kuitenkin itse haluaa esitellä tutkimuksensa, se täytyy tehdä siten, että lukija ymmärtää, mistä tutkimuksesta on kysymys. Tällöin tutkimuksen tekijä, tutkimuksen nimi ja yliopisto on mainittava. Tehtävänannossa tulisi aina mainita tekstilaji. Erityisesti tilanteissa, joissa tekstilaji on jokin muu kuin asiatyylinen essee, maininta tekstilajista on oleellinen. Näin kielentarkastaja osaa ottaa kyseessä olevan tekstilajin ominaispiirteet huomioon tarkastuksessa. Mikäli erillistä mainintaa ei ole, kielentarkastajan tulee kohdella tekstiä asiatyylisenä esseenä ja perustaa arvionsa siihen. Lisäksi tehtävänannossa tulisi olla riittävät ohjeet opiskelijalle siitä, mitä kyseiseltä tekstilajilta vaaditaan, jotta opiskelija osaa kirjoittaa oikeanlaisen tekstin. On myös varmistettava, ettei opiskelijalla tai ohjaajalla ole sitä yleistä virheellistä käsitystä, että ylioppilasaine tai perinteinen tenttivastaus itsestään selvästi täyttäisi kypsyysnäytteen tehtävän. Tämä tulisi kertoa jo yliopiston yleisessä kypsyysnäyteohjeistuksessa. 2.5 Rakenne Kypsyysnäytteen tulee noudattaa sen tekstilajin rakennetta ja ominaisuuksia, joka tehtävänannossa on määritelty kirjoitettavaksi, tai teksti voidaan hylätä. Tekstin ei pidä koskaan olla rakenteeltaan perinteinen tenttivastaus, eikä sellaisia tulisi myöskään hyväksyä. Asiatyylinen essee noudattaa esseen perusrakennetta, jossa johdanto, varsinainen käsittelyosuus ja lopetus voidaan selvästi erottaa toistaan. Arvioinnissa lähtökohta on, että kaikkien näiden kolmen osan tulee olla tekstissä. Yhden osan puuttuminen ei kuitenkaan johda välttämättä hylkäykseen. Jos tekstistä puuttuu joko selkeä johdanto tai loppu mutta teksti on kielellisesti erittäin hyvä, joko johdannon tai lopetuksen puute voidaan ohittaa. Mikäli sekä johdanto että lopetus puuttuvat, teksti yleensä hylätään. Tekstin kappalejakojen tulee olla tarkoituksenmukaisia, ja ne tulee osoittaa joko tyhjällä rivillä tai sisennyksellä. Liian lyhyet kappaleet vaikuttavat suoraan tekstin rakenteeseen ja ymmärrettävyyteen, joten kappalejaoltaan rikkonaista tekstiä ei tule hyväksyä. On toisaalta myös tilanteita, joissa kappalejako on toimiva, mutta teksti on muuten luonteeltaan listamaista ilman asianmukaisia sidoksia. Listamaisuus yksin johtaa kuitenkin harvoin hylkäämiseen. 7

11 Yleensä väliotsikoita ei tule sallia kypsyysnäytteissä, vaan tekstin on edettävä kielen keinoin osasta toiseen. Väliotsikoiden käyttö sinänsä voi siis jo johtaa hylkäämiseen, etenkin jos niiden käyttö on selvästi kielletty yliopiston kypsyysnäyteohjeistuksessa. Myös tässä on kuitenkin muistettava eri tekstilajien ominaispiirteet. 2.6 Otsikointi Kypsyysnäytteellä tulee olla täsmällinen otsikko 2, jotta kielentarkastaja voi arvioida aiheen käsittelyä ja aiheessa pysymistä. Mikäli otsikko puuttuu, kypsyysnäyte tulisi hylätä. Mikäli teksti on kuitenkin muilla tavoin erittäin hyvä, otsikon puuttuminen voidaan poikkeustapauksissa hyväksyä. 2.7 Tyyli Tekstin tulee olla tyyliltään asiatyyliä. Tyylipoikkeamat kuitenkin sallitaan, mikäli tekstilaji sitä vaatii ja tekstilaji on mainittu tehtävänannossa. Joskus siis myös kaunokirjallisten keinojen käyttö kypsyysnäytetekstissä on mahdollista. 2.8 Laadun ja määrän suhde Kypsyysnäytteiden kielentarkastukseen on vaikea antaa ehdottomia ohjeita siitä, kuinka paljon ja minkälaisia virheitä tekstissä voi olla, ilman että se hylätään. Useimmiten kokonaisuus ratkaisee. Kypsyysnäytteen hylkäämiseen johtavatkin yleensä useat eri syyt yhdessä Virheiden määrä suhteessa sanamäärään Yleisenä ohjenuorana on, että kun kypsyysnäytteen sanamäärä on , puhtaita kielivirheitä voi olla , ja kypsyysnäyte voidaan vielä hyväksyä. Tällaisessa tapauksessa kielentarkastajan kannattaa kuitenkin erityisesti kiinnittää huomiota tekstin kokonaisuuteen ja varmistaa sen toimivuus. Jos tekstissä on ymmärrettävyys-, rakennetai tyyliongelmia, pienempikin kielivirheiden määrä (10 15 virhettä) riittää perusteeksi hylkäämiselle. Ymmärrettävyys-, rakenne-, tyyliongelmien yms. tarkkaa hylkäämiseen johtavaa määrää on hankala määrittää, koska yhteen tällaiseen virheeseen voi todellisuudessa sisältyä monta virhettä tai monta pientä virhettä voivat yhdessä luoda esimerkiksi suuremman ymmärrettävyysongelman. Tällaisessa tilanteessa kokonaisuus ratkaisee Virheiden vakavuus 2 Mikäli kypsyysnäytteen tekstilaji on tiivistelmä, otsikkoa ei tavallisesti käytetä. 3 Lukuun on laskettu mukaan paitsi erilaiset virheet, myös saman virheen toistuminen. 8

12 Kypsyysnäytteiden virheiden vakavuuksissa on eroja. Yleisesti voidaan sanoa, että tekstin ymmärrettävyyteen, rakenteeseen ja tyyliin liittyvät ongelmat ovat vakavampia kuin puhtaat kielivirheet. Kielivirheitä pitää olla erittäin runsaasti ja niiden pitää erityisesti häiritä lukemista ennen kuin kypsyysnäyte hylätään pelkästään niiden perusteella. Yleensä hylkäämiseen tarvitaan siis muutakin. Kielivirheissä puolestaan useiden erilaisten virheiden esiintyminen on vakavampi ongelma kuin yhden saman virheen toistuminen. 2.9 Koulutusalojen ominaispiirteet Koulutusalojen kirjoittamiskäytännöissä on alakohtaisia eroja esimerkiksi tekstin rakenteissa, sananvalintakysymyksissä ym. Perusperiaate kuitenkin on, ettei tällaisia eroja oteta huomioon kielentarkastuksessa, vaan kaikkiin teksteihin sovelletaan samoja kriteerejä koulutusalasta riippumatta. Kielentarkastaja voi kuitenkin käyttää harkintaansa myös tässä tilanteen mukaan Luki-vaikeuksisten kypsyysnäytteet Mikäli opiskelija haluaa, että hänen kypsyysnäytteeseensä sovelletaan luki-vaikeuksisten erityismenettelyjä, hänen tulee toimittaa lausunto luki-vaikeudestaan kielentarkastajalle. Tämän perusteella tarkastaja voi lieventää kielentarkastuskriteeristöä tarpeen mukaan. Lausunto voi olla hankittu erityisopettajalta ylioppilaskirjoituksia varten. 3 Lopuksi Tämän suosituksen tavoitteena on ollut antaa suuntaviivat kypsyysnäytteiden kielentarkastukseen ja siten sekä helpottaa kielentarkastajien arkea että yhtenäistää eri yliopistoissa käytössä olevat kriteerit. Osa kriteereistä on yksityiskohtaisia, osa luonteeltaan yleisempiä ja osa on lähinnä suosituksia. Tämä kuvastaa sitä, että kaikista kriteereistä huolimatta kielentarkastajalle on haluttu jättää tekstikohtaista tulkinnanvaraa, sillä useimmiten tekstin kokonaisuus ratkaisee. Työ kypsyysnäytteiden yhtenäisen kielentarkastuskriteeristön parissa jatkuu myös tämän hankkeen jälkeen. Hanke osoitti, että kypsyysnäytteessä on kysymys varsin monimutkaisesta prosessista sekä käytäntöjen että kielentarkastuskriteerien näkökulmasta, joten lisätyötä ja keskustelua vaaditaan. Yksi näkökulma lähitulevaisuuden projekteihin on yleiseurooppalaisten kielitaitotasokuvausten soveltaminen myös kypsyysnäytteiden kielentarkastukseen soveltuvilta osin. Lisäksi oman huomionsa vaativat sekä suomea toisena kielenä kirjoittavien että luki-vaikeuksisten kypsyysnäytteet. Molempiin sovelletaan tätä nykyä lievennettyjä kriteereitä, mutta niiden tarkka määrittely on vielä kesken. 9

13 Lähteet Tolkki-Tammi, L. & Vuolteenaho, T Sensorien haastattelu. Etälukion äidinkieli ja kirjallisuus, kurssi 5: Kohti ylioppilasainetta. [WWW] [Luettu: ] Saatavilla: 10

14 Liite 1: Kypsyysnäytteen esimerkkitehtävänanto Alla on esimerkki kypsyysnäytteen tehtävänannosta. Lähteenä on käytetty Tampereen teknillisen yliopiston kypsyysnäyteohjeistusta (2008) muokattuna tarpeellisilta osin. Ville Insinöörinen Diplomityön aihe: Radioverkko-ohjaimen toiminnallisuuden testaus kahta eri testeriä käyttäen KYPSYYSNÄYTTEEN TEHTÄVÄT Kirjoita kypsyysnäyte ( sanaa) yhdestä seuraavasta tehtävästä. Merkitse kypsyysnäytteen otsikkoa ennen tehtävän numero. 1. Kirjoita essee, jossa on selkeä johdanto, joka rajaa ja kysyy, runko, joka vastaa kysymyksiin, ja lopetusosa, jossa kytket tekstin kokonaisuuden johdantoon ja tulevaisuuteen. Esseesi lukijakunta on Suomen teknillisten yliopistojen tietotekniikan opiskelijat. Käytä otsikkona: Millaiset menetelmät soveltuvat 3G-radioverkko-ohjaimen ohjelmistojen testaukseen? 2. Laajojen sulautettujen järjestelmien ohjelmistotestaus on monivaiheinen prosessi. Kirjoita essee, jossa pohdit ja perustelet testauskäytäntöjä tuotekehityksen näkökulmasta. Lukijakuntana ovat ohjelmistosuunnittelijat. Voit käyttää otsikkona joko seuraavaa: Sulautettujen järjestelmien ohjelmistojen testauskäytännöt tai kirjoittaa oman otsikkosi kysymysmuotoon. 3. Pohdi 3G-palvelujen ja 3G-verkon suhdetta oheisten lähteiden (liitteet 1 ja 2) perusteella. Vertaa lähteiden tietoja omiin kokemuksiisi ja diplomityössä käsittelemiisi lähteisiin. Tärkeintä on perustella vakuuttavasti. Kirjoita asiasta tekstilajiltaan joko mielipideteksti tai artikkeli ilman väliotsikoita. Teksti voidaan ajatella julkaistavaksi Tietokone-lehdessä. Kirjoita pääotsikko ja nimeä tekstilajisi otsikon yläpuolelle. LIITTEET 1. Haakana, Kari 2002: Geetä kerrakseen. Tietokone. Mobiili-IT. Lokakuu 2002, s Virtanen, Kalle 2002: Uudet 3g-palvelut. Tietokone. Mobiili-IT. Lokakuu 2002, s

15 Liite 2: Kypsyysnäytteen teksti- ja kielivaatimukset Alla olevassa listassa on esitetty ne näkökulmat, joita kielentarkastuksessa tulee ottaa huomioon ja jotka siis ymmärretään kuuluviksi vaadittuun erinomaiseen kielitaitoon. Sama muistilista palvelee myös sekä opiskelijaa että ohjaajaa. Kukin kielentarkastaja voi soveltaa listaa omien tarpeidensa mukaan. Alussa on listattu sisällöntarkastuksen näkökulmat, jotka kuuluvat siis opinnäytetyön ohjaajan tehtäviin, ei kielentarkastajan. Perehtyneisyys (opinnäytetyön ohjaajan tarkastettavaksi) Teksti on punnittua, pohdittua, päättelevää ja arvioivaa. Teksti osoittaa syvällistä oppimista ja asioiden analyysia. Kirjoittaja hallitsee alan keskeiset perustiedot ja lainalaisuudet. Esitystapa Viestintätarkoitus ja lukijakunta on otettu huomioon tekstissä. Teksti sisältää riittävästi taustatietoa. Se voidaan ymmärtää ilman opinnäytetyöhön tutustumista. Teksti tarkastelee tehtävänannon keskeisiä asioita. Tekstilaji ja -tyyppi ovat tehtävänannon mukaisia. Teksti ei ole tenttivastaus, vaan pohdiskeleva kirjoitus. Tekstin rakenne on selkeä (johdanto, käsittelyosuus, lopetus). Tekstillä tulee olla täsmällinen otsikko. Tehtävänanto ei voi olla otsikko. Teksti on yhtenäinen kokonaisuus, ei luettelomainen. Kappalejako on tarkoituksenmukainen ja kappalejaot on osoitettu yksiselitteisesti. Käsitteet ja niiden väliset suhteet ovat yksiselitteisiä. Kielenkäytön säännöt Teksti on asiatyyliä ja kirjakieltä. Teksti koostuu vain tekstistä (ei väliotsikoita, kuvia tms.) Virke- ja lauserakenteet ovat yksiselitteisiä, sääntöjen mukaisia ja vaihtelevia. Kieliasu noudattaa seuraavista osa-alueista annettuja normeja ja suosituksia o Välimerkit o Yhdyssanat o Iso ja pieni alkukirjain o Numerot, lyhenteet ja muut merkit o Viittaussuhteet (esim. pronominit) o Kongruenssi o Lauseenvastikkeiden käyttö o Vierassanat o Muotisanat, substantiivityyli ja muu kapulakielisyys o Sanajärjestys o Oikeinkirjoitus 12

16 Liite 3: Korjauslukumerkintöjä Alla on lista korjauslukumerkinnöistä, joita voidaan käyttää tilanteissa, joissa opiskelijoille ei ole resursseja tarjota yksityiskohtaisempaa ja kattavampaa palautetta. O ympyröinti = välimerkkivirhe ~~~~ aaltoviiva = kieliasussa on huomautettavaa Lisäksi tekstin marginaalissa voi olla kirjain tai merkki: K = kongruenssivirhe (subjekti ja predikaatti eri luvussa) LV = lauseenvastikkeen virheellinen käyttö LR = lauserakenne-epäselvyys P = pronominivirhe M = väärä muoto R = rektiovirhe (rektio = osa suomen sanoista edellyttää toiselta sanalta tiettyä sijamuotoa) + = sidoskeino puuttuu tai väärä sidos SJ = väärä tai epäselvä sanajärjestys T = tyyli (arkinen ilmaus, turha komparatiivi, väärä sana ym.) V = verbirakenne (esim. turha futuuri) S = symmetria horjuu Ø = poista Ψ = sana puuttuu I /, pystyviiva tai pilkku = pilkku puuttuu === kaksoisalleviivaus = virheellinen lähdeviite tavallinen alleviivaus = oikeinkirjoitusvirhe, kuten yhdyssanavirhe, välilyöntivirhe, lyöntivirheet 13

Ohjeet. Kandidaattiseminaariin integroitu kypsyysnäytesuorittaminen * tietopitoiset luennot (2) & * tekstipajat (2)

Ohjeet. Kandidaattiseminaariin integroitu kypsyysnäytesuorittaminen * tietopitoiset luennot (2) & * tekstipajat (2) Ohjeet Kandidaattiseminaariin integroitu kypsyysnäytesuorittaminen * tietopitoiset luennot (2) & * tekstipajat (2) Tekstipajaohje ja kypsyysnäytteen suorittaminen Integroitu kypsyysnäyte & tekstipajatyöskentely

Lisätiedot

Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen

Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen Copyright 2017 Tekijät & Gaudeamus Gaudeamus Oy www.gaudeamus.fi Kansi: Emmi Kyytsönen Kolmas, uudistettu painos. Ensimmäinen painos ilmestyi vuonna

Lisätiedot

Tiivistelmä, yhteenveto (yhteenveto = kypsyysnäyte, jos työ on muulla kuin koulusivistyskielellä)

Tiivistelmä, yhteenveto (yhteenveto = kypsyysnäyte, jos työ on muulla kuin koulusivistyskielellä) Tiivistelmä, yhteenveto (yhteenveto = kypsyysnäyte, jos työ on muulla kuin koulusivistyskielellä) Kandidaattiseminaari Tiivistelmä Suppea ja itsenäinen teksti, joka kuvaa olennaisen opinnäytteen sisällöstä.

Lisätiedot

Tiivistelmä, yhteenveto (kypsyysnäyte, jos työ on muulla kuin koulusivistyskielellä)

Tiivistelmä, yhteenveto (kypsyysnäyte, jos työ on muulla kuin koulusivistyskielellä) Tiivistelmä, yhteenveto (kypsyysnäyte, jos työ on muulla kuin koulusivistyskielellä) Kandidaattiseminaari 1. pajaan tiivistelmäversio Jos kirjoitat kandidaatintyösi muulla kuin koulusivistyskielelläsi,

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Kypsyysnäytteen laatiminen ja arvioiminen Examissa

Kypsyysnäytteen laatiminen ja arvioiminen Examissa Kypsyysnäytteen laatiminen ja arvioiminen Examissa Sähköisen tentin järjestelmän EXAMin käyttöön suositellaan Firefox selainta. Järjestelmän www-osoite opettajille ja opiskelijoille on https://exam.utu.fi

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma BioMediTech. Kandidaatintutkielman sisältö. Kandidaatintutkielman rakenne

Kandidaatintutkielma BioMediTech. Kandidaatintutkielman sisältö. Kandidaatintutkielman rakenne Kandidaatintutkielma BioMediTech Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa varten on suoritettava pääaineesta kandidaatintutkielma ja siihen liittyvä kypsyysnäyte. Kandidaatintutkielman tavoitteena on, että

Lisätiedot

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä.

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

Suoritusraportointi: Loppuraportti

Suoritusraportointi: Loppuraportti 1 (5) Suoritusraportointi: Loppuraportti Tiimitehtävä, 20 % kurssin arvosanasta Ryhmän vetäjä toimittaa raportit keskitetysti projektiyrityksille Raportti sisältää kaksi osiota: Johdon tiivistelmän (Executive

Lisätiedot

ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE

ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE ERITASOISTEN SUORITUSTEN TUNTOMERKKEJÄ o pistettä vastaus ei täytä tehtävänantoa vastaus osoittaa, että kokelas ei ole ymmärtänyt lukemaansa vastauksessa ei ole tehtävän edellyttämiä

Lisätiedot

Hyvä arviointi? luotettavaa, uskottavaa, läpinäkyvää riippumatonta, oikeudenmukaista, rehellistä vastuullista, kunnioittavaa, suvaitsevaa

Hyvä arviointi? luotettavaa, uskottavaa, läpinäkyvää riippumatonta, oikeudenmukaista, rehellistä vastuullista, kunnioittavaa, suvaitsevaa Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi 2011 Minna-Riitta Luukka & Pirjo Sinko Vallakkaampi arvio kuin muut ns. high stakes koe. Kaksoisrooli: päättökoe & kypsyyskoe Lukion opetussuunnitelma reunaehtona

Lisätiedot

EXAM Kypsyysnäytteen laatiminen ja arviointi

EXAM Kypsyysnäytteen laatiminen ja arviointi EXAM Kypsyysnäytteen laatiminen ja arviointi Tarkista onko asennettu Korkeakoulu voi itse päättää, asennetaanko heidän EXAM-järjestelmään kypsyysnäyte vai ei. Opettajan ohje kypsyysnäytteen toteuttamiseen

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma, ryhmän ohjaus Teemu Kerola. Referaatti

Kandidaatintutkielma, ryhmän ohjaus Teemu Kerola. Referaatti Teemu Kerola Kandidaatintutkielma Ryhmä 3, kevät 2013 (Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, tiki) Referaatti, aine, tutkielma Kypsyysnäyte Esitelmä Arvostelu Kirjoittaminen Aiheiden valinta 1 Referaatti

Lisätiedot

HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ

HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ 29.11.2013 Hannu Rantanen Professori hannu.rantanen@lut.fi Suunnittelu Diplomityön aiheidean jalostaminen työn tavoite rahoittajan kannalta aikataulu + alustava suunnitelma

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, kevät Teemu Kerola. Referaatti. Valitse tutkielman aihepiiriin sopiva artikkeli

Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, kevät Teemu Kerola. Referaatti. Valitse tutkielman aihepiiriin sopiva artikkeli Teemu Kerola Tieteellisen kirjoittamisen kurssi Ryhmä 4, kevät 2010 http://www.cs.helsinki.fi/u/arytkone/tiki/sisalto.html Referaatti Aine, tutkielma Kypsyysnäyte Esitelmä Arvostelu Kirjoittaminen 1 Referaatti

Lisätiedot

Äi 8 tunti 6. Tekstin rakenne, sitaattitekniikka

Äi 8 tunti 6. Tekstin rakenne, sitaattitekniikka Äi 8 tunti 6 Tekstin rakenne, sitaattitekniikka Tekstin kirjoittaminen on prosessi Ensimmäinen versio sisältää ne asiat, mitä tekstissäsi haluat sanoa. Siinä ei vielä tarvitse kiinnittää niin paljon huomiota

Lisätiedot

Opiskelijan lähtötason arviointi. Testipiste / Janne Laitinen ja Eveliina Sirkeinen Osallisena arvioinnissa 6.9.2013, Helsinki

Opiskelijan lähtötason arviointi. Testipiste / Janne Laitinen ja Eveliina Sirkeinen Osallisena arvioinnissa 6.9.2013, Helsinki Opiskelijan lähtötason arviointi Testipiste / Janne Laitinen ja Eveliina Sirkeinen Osallisena arvioinnissa 6.9.2013, Helsinki Lähtötason arviointi - Mitä arvioidaan kun arvioidaan opiskelijan lähtötasoa?

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Tutkielman arvostelussa on käytössä viisiportainen asteikko (1-5): o Ykkönen (1) merkitsee, että työ on hyväksyttävissä, mutta siinä on huomattavia puutteita.

Lisätiedot

Tiivistelmä ja yleisiä huomioita tekstistä

Tiivistelmä ja yleisiä huomioita tekstistä Tiivistelmä ja yleisiä huomioita tekstistä Kesäkandidaattiseminaari 2016 Tekstipaja 27.6.2016 Aalto-yliopisto/TKK, Tiina Airaksinen Tiivistelmä Suppea ja itsenäinen teksti, joka kuvaa olennaisen opinnäytteen

Lisätiedot

Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä?

Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä? Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä? TAVOITTEET: Alaansa liittyvien tekstien keskeisten käsitteiden, olennaisen sisällön ja tarkoituksen ymmärtäminen Tiedonhankinta eri tavoilla eri lähteistä

Lisätiedot

AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008

AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008 1 AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008 Arviointikriteerit K 5 H 4 H 3 T 2 T 1 Hylätty Aiheen valinta Yhteys koulutusohjelman ammattiopintoihin Yhteys työelämään työ kehittää opiskelijan

Lisätiedot

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, josta kypsyysnäyte 1 op ja tieteellinen tiedonhankinta 2 op. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tieteellinen tiedonhankinta

Lisätiedot

Opettajan ohje kypsyysnäytteen toteuttamiseen ja arvioimiseen sähköisenä tenttinä

Opettajan ohje kypsyysnäytteen toteuttamiseen ja arvioimiseen sähköisenä tenttinä A. Kypsyysnäytteen luominen 1/12 Opettajan ohje kypsyysnäytteen toteuttamiseen ja arvioimiseen sähköisenä tenttinä A. Kypsyysnäytteen luominen Avaa Firefox- tai Chrome -selain ja kirjaudu Karelia-amk:n

Lisätiedot

Lukemisvaikeuden arvioinnista kuntoutukseen. HYVÄ ALKU- messut Jyväskylä, Elisa Poskiparta, Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus

Lukemisvaikeuden arvioinnista kuntoutukseen. HYVÄ ALKU- messut Jyväskylä, Elisa Poskiparta, Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus Lukemisvaikeuden arvioinnista kuntoutukseen HYVÄ ALKU- messut Jyväskylä, 2.- 3.9. 2004 Elisa Poskiparta, Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus Tapa tunnistaa sanoja vaihtelee lukutaidon kehittymisen

Lisätiedot

Väitöskirjan kirjoittaminen ja viimeistely

Väitöskirjan kirjoittaminen ja viimeistely 1 Väitöskirjan kirjoittaminen ja viimeistely Pekka Kohti tohtorin tutkintoa 19.4.2017 UniOGS 2 Ensimmäinen versio väitöskirjasta Käytä Acta -kirjoituspohjaa Aloita väitöskirjan / yhteenvedon tekeminen

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Teemu Kerola Kandidaatintutkielma Kevät 2017 (Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, tiki)

Teemu Kerola Kandidaatintutkielma Kevät 2017 (Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, tiki) Teemu Kerola Kandidaatintutkielma Kevät 2017 (Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, tiki) Referaatti, aine, tutkielma Kypsyysnäyte Esitelmä Arvostelu Kirjoittaminen Aiheiden valinta 1 Tavoitteet Tiedonhaku

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta 1 Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta Blogi on yhden tai useamman kirjoittajan verkkosivu tai -sivusto, jonka kautta voidaan julkaista omia kirjoituksia perinteisten julkaisukanavien

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Yleistä tarinointia gradusta

Yleistä tarinointia gradusta Yleistä tarinointia gradusta Juha Taina Pro gradu seminaariesitelmä 21.1.2008 Yleistä tarinointia gradusta 1 1. Johdanto Pro gradu tutkielma (tästä eteenpäin vain tutkielma ) on ennen kaikkea opinnäyte.

Lisätiedot

On olemassa jotain yleisiä kirjoitusohjeita, joita voit hyödyntää artikkelin kirjoittamisessa:

On olemassa jotain yleisiä kirjoitusohjeita, joita voit hyödyntää artikkelin kirjoittamisessa: Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2011 2012 Kehittämistyöstä artikkeliksi 1. Mikä on artikkeli? Artikkeli on jotain asiaa, ilmiötä tai teemaa käsittelevä tutkittuun tai havainnoituun tietoon perustuva

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 1/8: Informaation esitystapa

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta DIPLOMITYÖ Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta Luennoija Esko Niemi Tuotantotekniikan professori Valvottuja d-töitä useita kymmeniä Myös ohjaajana teollisuudessa ja yliopistoissa Oma diplomityö

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen 0 Nopeaa silmäilyä: Pääotsikot, kuvat, kuvatekstit, väliotsikot, linkit, luettelot, korostukset. 0 Hitaampaa kuin paperilla olevan tekstin lukeminen 0 F-tyyppinen lukeminen Verkkolukeminen Verkkokirjoittaminen

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

3.4 Juttukentän tiedot

3.4 Juttukentän tiedot 3.4 Juttukentän tiedot Juttukenttä sisältää otsikoiden ja varsinaisen juttutekstin lisäksi paikkakunnan, päiväyksen, kirjoittajan nimen ja tiedon siitä, onko kyse STT omasta vai muiden uutistoimistojen

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/

http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/ http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/ sisäinen asiakas media ulkoinen asiakas ns. suuri yleisö sidosryhmä Yhtä kaikki: tiedotteella on lukija. Tunne hänet. Kun kirjoitat tiedotetta, älä päästä häntä silmistäsi

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014 Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu Järjestelmän nimi versio 1.0 Jakelu: Tulostettu: 201543 Samuli Hirvonen samuli.hirvonen@student.tut.fi

Lisätiedot

Jatkotutkinnon suorittaminen

Jatkotutkinnon suorittaminen Jatko-opiskelu Jatkotutkinnon suorittaminen 5. Tutkinnon myöntäminen 2. Jatko-opintojen suorittaminen 1. Valinta jatkokoulutukseen Tutkimuksen tekeminen 3. Lisensiaatintutkimuksen tarkastus ja hyväksyntä

Lisätiedot

LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO. Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa

LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO. Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää,

Lisätiedot

Kypsyysnäyte- ja kielentarkastusprosessi sähköisissä kypsyysnäytteissä (EXAM) Marjut Anderson

Kypsyysnäyte- ja kielentarkastusprosessi sähköisissä kypsyysnäytteissä (EXAM) Marjut Anderson Kypsyysnäyte- ja kielentarkastusprosessi sähköisissä kypsyysnäytteissä (EXAM) Marjut Anderson 9.2016 Kypsyysnäyteprosessi ilman kielentarkastusta Opiskelija ilmoittaa ohjaajalle/opettajalle tarpeesta kypsyysnäytteelle

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma

Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma YLEISTÄ Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma koostuu 18 kurssista. Kurssien järjestys on vapaa, mutta koska oppiaineen

Lisätiedot

TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN

TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN Veijo Fiskaali 2013! 1 KURSSI 1 / UI 1 - HISTORIA Kirjoitusohjeet ja arvostelu Teksti tietokoneella tuotettuna: Riviväli 1,5 Fontti: Times New Roman Fonttikoot: " Pääotsikko

Lisätiedot

HAKIJOIDEN SUOMEN KIELEN TESTAUS KOULUTUSKESKUS SEDUSSA Toimintamalli

HAKIJOIDEN SUOMEN KIELEN TESTAUS KOULUTUSKESKUS SEDUSSA Toimintamalli HAKIJOIDEN SUOMEN KIELEN TESTAUS KOULUTUSKESKUS SEDUSSA Toimintamalli SISÄLTÖ 1 KIELITESTIN TARKOITUS... 3 2 KIELITESTAUKSEN TOTEUTTAMINEN... 3 2.1 Kielitestauksesta tiedottaminen... 3 2.2 Kielitestiin

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 17.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaattiseminaari

Tietotekniikan kandidaattiseminaari Tietotekniikan kandidaattiseminaari Luento 1 14.9.2011 1 Luennon sisältö Seminaarin tavoitteet Seminaarin suoritus (tehtävät) Kandidaatintutkielman aiheen valinta Seminaarin aikataulu 2 2011 Timo Männikkö

Lisätiedot

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA 31.10.2007 Kirsi Keskisärkkä ja Tomi Kontio Yhteistyöhanke Kuopion yliopisto, Turun yliopisto ja Tritonia oppimiskeskus (Vaasan yliopisto,

Lisätiedot

Pitkä ja monivaiheinen prosessi

Pitkä ja monivaiheinen prosessi Sähköinen ylioppilaskoe Äidinkielen opettajain liiton talvipäivät Lahti 17.1.2016 Minna-Riitta Luukka YTL & Jyväskylän yliopisto ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Pitkä ja monivaiheinen prosessi Joulukuu

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Syventävien opintojen tutkielmat arvioidaan 5-portaisella asteikolla arvosanoilla (1) välttävä, (2) tyydyttävä, (3) hyvä,

Lisätiedot

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon opinnäytetöissä Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 aiheita Tutkimuksen ja kehittämisen suhde Laatusuositukset ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetöille

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 31.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari Kandityön kirjoittaminen Opinnäyteseminaari Lue ja kirjoita Ajatukset eivät kasva tyhjästä. Ruoki niitä lukemalla ja kirjoittamalla lukemastasi. Älä luota muistiisi Merkitse alusta asti muistiinpanoihin

Lisätiedot

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 tiina.airaksinen@aalto.fi Kirjoittaminen on palapelin kokoamista Kirjoittaminen on toimintaa Miten

Lisätiedot

TYÖSKENTELYMENETELMÄT

TYÖSKENTELYMENETELMÄT Äidinkieli ÄIDINKIELI (ÄI) Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus tarjoaa aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen. Kaikilla äidinkielen kursseilla keskiössä ovat tekstit: tekstejä luetaan,

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

klo 14:15 salissa FYS2

klo 14:15 salissa FYS2 Kandi info 2016: Orientaatio LuK työn ja tutkielman tekemiseen keväällä 2017 28.11.2016 klo 14:15 salissa FYS2 28.11.2016 Jussi Maunuksela 1 Infon tarkoituksena on perehdyttää LuK tutkielman suorittamiseen

Lisätiedot

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tutkimussuunnitelma. Miten se tehdään?

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tutkimussuunnitelma. Miten se tehdään? Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty Tutkimussuunnitelma Miten se tehdään? 2016 Tutkimussuunnitelma Tutkimussuunnitelma on käsikirjoitus, joka kuvaa tutkimuksen olennaisimmat asiat. Sitä seuraamalla tutkija

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

Tekstinkäsittely 1. Peruskäyttö. Tietotekniikan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

Tekstinkäsittely 1. Peruskäyttö. Tietotekniikan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen Tekstinkäsittely 1 Peruskäyttö Tavoitteet ja sisältö Tavoite Lyhyen asiakirjan kirjoitustaito Word-tekstinkäsittelyohjelmalla Sisältö Tekstinkäsittelyohjelman esittely Tekstinkäsittelyprosessi Tekstin

Lisätiedot

Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ) A. Varhaiskehitys Lapsen nimi

Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ) A. Varhaiskehitys Lapsen nimi Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ) A. Varhaiskehitys Lapsen nimi 1. Milloin lapsenne otti ensiaskeleensa? 2. Minkä ikäisenä lapsenne sanoi ensisanansa? Esimerkkejä ensisanoista (käännöksineen):

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE

ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE Ole ajoissa paikalla, takakansi s.4 Liikenne-este, myöhästyminen s.2 Sairastuminen s.2 816 46560, 046-8771433, 046-8771398 ESPOONLAHDEN LUKIO

Lisätiedot

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytys olettaa kaikkien kuvattujen vaatimusten täyttymistä pistemäärän saavuttamiseksi. Esimerkiksi: Raportti täyttää rakenteen ja kieliasun osalta kaikki

Lisätiedot

Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit)

Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit) Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit) Kevät 2016 Aloitusluento 20.01.2016 TkT Eero Hiltunen 1 Tänään Yleistä kandidaattiseminaarista Aikataulut ja osasuoritukset Aiheet ja ohjaajat

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

Ylioppilastekstejä kokoelman esseisiin merkityt virheet

Ylioppilastekstejä kokoelman esseisiin merkityt virheet Ylioppilastekstejä 2009 -kokoelman esseisiin merkityt virheet Essee 3 rivi 63: yhdyssanavirhe rivi 65: pilkkuvirhe Essee 4 rivi 3: yhdyssanavirhe rivi 9: sananvalintavirhe rivi 11: pilkkuvirhe rivi 19:

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet. Marja-Sisko Paloneva lukiapuvälineasiantuntija Datero

Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet. Marja-Sisko Paloneva lukiapuvälineasiantuntija Datero Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet lukiapuvälineasiantuntija Datero Esityksen sisältö Johdanto 1. Lukiapuvälinepalvelut Suomessa 2. Oppiminen ei ole vain lukemista ja kirjoittamista 3.

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla:

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: a) käytettävyys b) käyttäjäkeskeinen suunnittelu c) luonnollinen kieli

Lisätiedot

AJATTELE ITSE. Hanna Vilkka

AJATTELE ITSE. Hanna Vilkka AJATTELE ITSE Hanna Vilkka Kirjallisuus: Hurtig, Laitinen, Uljas-Rautio 2010. Ajattele itse! Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2007: Tutki ja kirjoita Viskari 2009: Tieteellisen kirjoittamisen perusteet TUTKIMUKSELLINEN

Lisätiedot

AIKA V3 KASVATUSTIETEELLINEN LUKU- JA KIRJOITUSTAITO. Opettaja Hanna Vilkka

AIKA V3 KASVATUSTIETEELLINEN LUKU- JA KIRJOITUSTAITO. Opettaja Hanna Vilkka AIKA V3 KASVATUSTIETEELLINEN LUKU- JA KIRJOITUSTAITO Opettaja Hanna Vilkka 1. TIETEELLINEN LUKEMINEN 2. TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN 3. ARGUMENTOINTI 4. KRIITTINEN KESKUSTELU 5. ESSEE 6. OPPONOINTI 1.TIETEELLINEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Harjoituskerta 5. 30.11.2015 Yritysviestinnän perusteet A71A00100 Visa Penttilä

Harjoituskerta 5. 30.11.2015 Yritysviestinnän perusteet A71A00100 Visa Penttilä Harjoituskerta 5 Yritysviestinnän perusteet A71A00100 Visa Penttilä Agenda 1. Tiimitehtävät 2. Artikkelit 3. Ohjeistusta lopputyöhön 4. Ensi viikon luento Falkheimer & Heide (2015) Kolme keskeistä käsitettä

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa Lea Gynther Webinaari 21.10.2014 Kurkistus suunnitelma-arkistoon TEM pyytänyt lähettämään tehdyt suunnitelmat Motivaan Voidaan

Lisätiedot

Uusi sähköinen äidinkielen ylioppilaskoe

Uusi sähköinen äidinkielen ylioppilaskoe Uusi sähköinen äidinkielen ylioppilaskoe Kehittämisryhmän alustavia kaavailuja kyselyyn vastaamisen tueksi Kehittämisryhmä on parhaillaan suunnittelemassa esimerkkitehtäviä, jotka julkaistaan myöhemmin

Lisätiedot

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Lukio-hankkeen tekemässä selvityksessä Lukiolaiset ja päihteet laadullinen selvitys opiskelijoiden ja opettajien näkemyksistä

Lisätiedot

Esseeohje Tarkoitus Rakenne

Esseeohje Tarkoitus Rakenne Teologinen tiedekunta 24.10.2017 Yleiset esseeohjeet 2017 Opettaja tarkentaa tarvittaessa esim. kirjallisuutta ja mahdollisia lähteitä koskevaa ohjeistusta Esseeohje Tarkoitus Akateeminen essee on tieteellisen

Lisätiedot

1Blogin arvostelu. Blogin tarkoitus. Arvostelun filosofia. Blogin sisältö. Blogin kieli ja tyyli. Viikkotehtävät. Blogin viikoittainen sisältö

1Blogin arvostelu. Blogin tarkoitus. Arvostelun filosofia. Blogin sisältö. Blogin kieli ja tyyli. Viikkotehtävät. Blogin viikoittainen sisältö 1Blogin arvostelu Blogin tarkoitus Blogin pitäminen on tapa välittää tietoa ryhmän päätöksentekoprosessista ulkopuolisille tahoille. Samalla se toimii ryhmän sisäisenä resurssina ja tapana pitää kirjaa

Lisätiedot

OPISKELIJAN NÄKÖKULMA. Katja Lempinen Satakunnan ammattikorkeakoulu

OPISKELIJAN NÄKÖKULMA. Katja Lempinen Satakunnan ammattikorkeakoulu OPISKELIJAN NÄKÖKULMA Katja Lempinen Satakunnan ammattikorkeakoulu 2 EXAM-konsortion käyttäjäkysely opiskelijoille 2017 Vastauksia 2119 kpl 15 eri yliopistosta ja korkeakoulusta. Vastaajista : 36,5% tehnyt

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2011 1 / 39 Kertausta: tiedoston avaaminen Kun ohjelma haluaa lukea tai kirjoittaa tekstitiedostoon, on ohjelmalle

Lisätiedot

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE FISMA ry FiSMA Pätevän Arvioijan yleisohje Sivu 1(2) Prosessijohtaminen Hakemuksen tekeminen ja uusiminen FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE 1. Yleistä FiSMA Pätevän Arvioijan (FiSMA Competent

Lisätiedot

Katariina Iisa MITEN LUKIJAT TULKITSEVAT ERILAISIA TEKSTEJÄ

Katariina Iisa MITEN LUKIJAT TULKITSEVAT ERILAISIA TEKSTEJÄ 1 Katariina Iisa MITEN LUKIJAT TULKITSEVAT ERILAISIA TEKSTEJÄ Tekstin tulkinnan voidaan ajatella syntyvän suhteessa muihin teksteihin. Tällöin lukija peilaa tekstiä lähinnä neljänlaisiin teksteihin: 1)

Lisätiedot

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Korkeakoulut kehittävät laadunvarmistusjärjestelmiään siten, että ne täyttävät Euroopan korkeakoulutusalueen

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

OHJEET VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTAJILLE JA VASTAVÄITTÄJILLE

OHJEET VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTAJILLE JA VASTAVÄITTÄJILLE OHJEET VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTAJILLE JA VASTAVÄITTÄJILLE Pikaohje esitarkastajille: Arviointi tulee tehdä kahden (2) kuukauden kuluessa siitä kun esitarkastaja on saanut käsikirjoituksen. Esitarkastuksessa

Lisätiedot